PROSPEKT. Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland"

Transkript

1 PROSPEKT Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland 28. mars 2011 Side 1

2 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank Viktig informasjon Dette prospektet ( Prospektet ) er utarbeidet i forbindelse med konvertering av Helgeland Sparebanks ( Banken ) grunnfond til eierandelskapital med utstedelse av egenkapitalbevis ( Egenkapitalbevisene ) til Sparebankstiftelsen Helgeland (heretter benevnt Emisjonen ). Emisjonen er godkjent av Finanstilsynet i samsvar med Finansieringsvirksomhetsloven 2b-23(1), jf. 2b-9 (3) og 2b-2 (2), og ble registrert i Foretaksregisteret den 22. desember Fra samme dato ble Sparebankstiftelsen Helgeland registrert i Stiftelsesregisteret og Foretaksregisteret og egenkapitalbevisene innført i VPS-registeret på konto tilhørende Sparebankstiftelsen Helgeland. Prospektet er et rent noteringsprospekt for opptak av egenkapitalbevisene til notering på Oslo Børs idet alle egenkapitalbevisene er tegnet av og utstedt til Sparebankstiftelsen Helgeland. Plikten til å utarbeide et noteringsprospekt følger av verdipapirhandelloven 7-3. Prospektet er forelagt og godkjent av Finanstilsynet. Prospektet er et rent noteringsprospekt for egenkapital utstedt ved Emisjonen og kan ikke anses som et tilbud om tegning av egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank. Prospektet skal ikke distribueres ut over det som følger av noteringsvilkårene og meldingssystemet til Oslo Børs. Det understrekes at Prospektet ikke skal distribueres til eller benyttes av andre jurisdiksjoner hvor dette er ulovlig eller hvor Prospektet kan medføre krav til ytterligere registrering eller offentlig godkjennelse Med unntak av kontroll av prospektet fra Finanstilsynet, er det ikke gjort tiltak for å tillate distribusjon av Prospektet i noen jurisdiksjon hvor særskilte tiltak kreves. Ingen andre enn de som er beskrevet i Prospektet er gitt tillatelse til å gi informasjon eller tilsagn på vegne av Helgeland Sparebank i forbindelse med Emisjonen omhandlet i dette Prospektet. Dersom noen andre likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Informasjonen som fremkommer i Prospektet skal være à jour per dato for Prospektet og er basert på kilder som er ment å være pålitelige. All informasjon og beregninger som gjelder fremtidige forhold er basert på vurderinger etter beste skjønn. Distribusjon av Prospektet betyr ikke at det ikke kan ha skjedd endringer i forhold vedrørende det som er beskrevet i dette Prospektet etter dato for dette Prospektet. Eventuelle tvister vedrørende Prospektet er underlagt norsk lov og skal underlegges norske domstolers eksklusive myndighet. Prospektet er kun utarbeidet på norsk. Vedleggene til Prospektet er å anse som en del av Prospektet. Side 2

3 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG EMISJONEN Detaljer om notering Utvanning Omkostninger FINANSIELL INFORMASJON Kapitalisering og gjeldsforpliktelser Netto finansielle gjeldsforpliktelser Utvalgt finansiell informasjon Øvrig Formål med Emisjonen Kommentar til bankens resultater og finansiering OM HELGELAND SPAREBANK Historikk Oversikt over virksomheten Styre og ledelse Transaksjoner med nærstående parter Vesentlige egenkapitalbeviseiere Revisor Forskning og utvikling Trender og vesentlige endringer Endringer i finansiell stilling eller markedsstilling RISIKOFAKTORER VEDTEKTER EIERANDELSKAPITAL DOKUMENTER TIL GJENNOMSYN RÅDGIVERE RISIKOFAKTORER GENERELL RISIKO Utviklingen i verdipapirmarkedet Rammebetingelser og myndigheters handlinger FORRETNINGSMESSIG RISIKO Kredittrisiko Likviditetsrisiko Markedsrisiko Verdivurderinger på egne gjeldsinstrumenter Konkurransesituasjonen OPERASJONELL RISIKO Risiko knyttet til ansatte og systemer ANDRE FORHOLD Utbyttepolitikk Annet ERKLÆRINGER ANSVARSERKLÆRINGER FRA STYRET I HELGELAND SPAREBANK TREDJEPARTSINFORMASJON EMISJONSTEKNISKE FORHOLD FORMÅLET MED EMISJONEN Arbeidskapital Kapitalisering Netto finansielle gjeldsforpliktelser Interessekonflikter VEDTAK I FORSTANDERSKAP OG FULLMAKTER Emisjonen Tegningskurs Vedtektsendring Detaljer om notering Side 3

4 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank Utvanning Omkostninger Rettigheter knyttet til de nye Egenkapitalbevisene FORDELING AV OVERKURS FRA EMISJONEN RÅDGIVERE NÆRMERE OM HELGELAND SPAREBANK INFORMASJON OM HELGELAND SPAREBANK HISTORIKK VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG KJERNEVERDIER VIRKSOMHET, ORGANISASJON OG ANSATTE Oversikt over virksomheten i konsernet Helgeland Sparebank Organisasjonskart Datterselskaper og selskaper kontrollert av Helgeland Sparebank LEDELSE, STYRENDE OG KONTROLLERENDE ORGANER Eierstyring og selskapsledelse Konsernledelse Styret Lønn og andre ytelser til ledende ansatte Lønn og andre ytelser til medlemmer av Styret Lån og sikkerhetsstillelse nærstående parter Forstanderskapet Kontrollkomiteen Revisjonsutvalget Avtaler om sluttoppgjør Interessekonflikter Transaksjoner med nærstående parter Familieforhold KUNDEGRUNNLAG OG MARKEDSPOSISJON Lokalisering og distribusjonsnettverk Oversikt over kundegrunnlaget og markedsposisjonen Nærmere om markedsposisjonen innenfor personkundemarkedet Nærmere om markedsposisjonen innenfor bedriftskundemarkedet OMSETNING INNEN ULIKE SEGMENTER Bankens etablering av strategiske selskaper INNSKUDD UTLÅNSPORTEFØLJE TAP OG MISLIGHOLD Risikoklassifisering Mislighold og nedskrivninger HELGELAND SPAREBANKS FINANSIERING Egenkapital og kapitaldekning Finansiering av kreditter RESTRIKSJON FOR BRUK AV KAPITAL Likviditetsrisiko og restløpetid på innlån FINANSIELL INFORMASJON Regnskapsprinsipper Utvalgte nøkkeltall DEFINISJONER: Historiske finansielle tall Endringer i finansiell stilling eller markedsstilling Trendinformasjon Revisor FORSKNING OG UTVIKLING, PATENTER OG LISENSER MILJØ INVESTERINGER Historiske investeringer Bankens beholdning av sertifikater og obligasjoner Bankens aksjer i datterselskaper Bankens beholdning i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis Bankens aksjer i tilknyttede selskaper Side 4

5 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank Pågående investeringer Planlagte investeringer VARIGE DRIFTSMIDLER EIERANDELSKAPITAL OG EGENKAPITALBEVISEIERE EIERANDELSKAPITALEN I HELGELAND SPAREBANK KONVERTIBLE LÅN OG TEGNINGSRETTER FULLMAKTER VEDTEKTER Stemmerettigheter Øvrige rettigheter Innkalling til egenkapitalbeviseiernes valgmøte Innkalling til Forstanderskapsmøte EIERKONTROLL REGLER OM PLIKTIG TILBUD REGLER OM TVANGSINNLØSNING MELDEPLIKTIGE HANDLER OFFENTLIGE OPPKJØPSTILBUD I 2009 OG STØRSTE EGENKAPITALBEVISEIERE OG KURSUTVIKLING I HELGELAND SPAREBANK UTBYTTEPOLITIKK RAMMEBETINGELSER FOR SPAREBANKER BESKRIVELSE AV EGENKAPITALBEVIS SOM VERDIPAPIR Generelt Lover og forskrifter knyttet til egenkapitalbevis Emisjonsvedtak Egenkapital Fordeling av overkurs mellom overkursfondet og kompensasjonsfondet Utbytte og avsetning til utjevningsfondet Betinget innløsningsrett for eiere av egenkapitalbevis ved fusjon med en annen bank Eierbegrensning for egenkapitalbevis Omsettelighet av egenkapitalbevis Indeksering LOVREGULERING AV SPAREBANKER Generelt Årsregnskap Interne kontrollrutiner Krav til kapitaldekning Beregningsgrunnlag for kapitaldekningen Tap og avsetninger Andre reguleringer Strukturendringer i sparebanker Finans- og sparebankstiftelser Tilsyn, soliditets- og likviditetsvern vedrørende norske banker Finansdepartementet Finanstilsynet Norges Bank Bankenes sikringsfond SKATTEMESSIGE FORHOLD INNLEDNING SKATT FOR EGENKAPITALBEVISEIERE SKATTEMESSIG BOSATT I NORGE Skatt på utbytte til egenkapitalbeviseiere bosatt i Norge Skatt ved realisasjon av Egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank Formuesskatt KILDESKATT PÅ UTBYTTE TIL UTENLANDSKE EGENKAPITALBEVISEIERE JURIDISKE FORHOLD TVISTER VESENTLIGE KONTRAKTER DOKUMENTER TIL GJENNOMSYN Side 5

6 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank 11 DOKUMENTER SOM INNTAS VED HENVISNING REFERANSELISTE DEFINISJONER, LOVER OG FORSKRIFTER DEFINISJONER RELEVANTE LOVER OG FORSKRIFTER OVERSIKT OVER VEDLEGG VEDLEGG 1 VEDTEKTER HELGELAND SPAREBANK Side 6

7 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank 1 SAMMENDRAG Sammendraget er ment å gi en kortfattet beskrivelse av de mest sentrale områdene i Prospektet, og informasjonen er ikke uttømmende. Sammendraget må leses som en innledning til resten av Prospektet, og er underordnet den mer utfyllende informasjonen som finnes annet steds i Prospektet samt i vedleggene til Prospektet. Det er ikke knyttet noe sivilrettslig ansvar til Styret i Helgeland Sparebank i forbindelse med dette sammendraget, med mindre sammendraget er villedende, unøyaktig eller inkonsekvent når det leses sammen med de øvrige delene av Prospektet. Dersom et krav i forbindelse med informasjonen i dette Prospektet bringes for retten, kan saksøker under gjeldende lovgivning måtte dekke kostnader for oversettelse av Prospektet før rettsaken starter. I Prospektet benyttes en rekke begreper som er skrevet med stor forbokstav. Disse begrepene skal forstås i samsvar med definisjonslisten som er inntatt i kapittel 12.1 i Prospektet. 1.1 Emisjonen Forstanderskapet i Helgeland Sparebank fattet den 26. oktober 2010 vedtak om å konvertere deler av bankens grunnfond til eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland. Egenkapitalbevisene utstedes vederlagsfritt til Sparebankstiftelsen Helgeland som opprettes i forbindelse med konverteringen. Sparebankstiftelsens formål er å forvalte Egenkapitalbevis den blir tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Helgeland Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen videreføre sparebanktradisjoner og støtte opp om virksomheten i banken og bidra til å sikre kapitaltilgangen for banken. Kapitalkonverteringen var betinget av Finanstilsynets godkjennelse, jf. Finansieringsvirksomhetsloven 2b- 23. Finanstilsynet fattet vedtak om godkjennelse av kapitalkonverteringen 25. november I forstanderskapsmøte 20. desember 2010 vedtok Forstanderskapet gjennomføring av konvertering av NOK av grunnfondet til eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til pålydende NOK 50 og tegningskurs NOK 56,64. NOK overføres til overkursfondet. I styremøter 16. og 20. desember 2010 vedtok styret i Helgeland Sparebank opprettelse av Sparebankstiftelsen Helgeland. Konverteringen og opprettelsen av Sparebankstiftelsen Helgeland ble registrert i Foretaksregisteret og hos Stiftelsestilsynet 22. desember 2010, og egenkapitalbevisene utstedt ved konverteringen ble overført til stiftelsen samme dag. Det er planlagt at Egenkapitalbevisene utstedt ved Emisjonen vil bli tatt opp til notering 31. mars Detaljer om notering De nye Egenkapitalbevisene ble overført Sparebankstiftelsen Helgelands VPS-konto , samtidig som registrering av kapitalkonverteringen og opprettelsen av Sparebankstiftelsen Helgeland i Foretaksregisteret/hos Stiftelsestilsynet. Det er planlagt at Egenkapitalbevisene noteres på Oslo Børs 31. mars Utvanning Før Emisjonen hadde Helgeland Sparebank utstedt egenkapitalbevis à NOK 50. Eierandelskapitalen utgjorde NOK Utstedelsen av ytterligere medfører en økning Side 7

8 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank av eierandelskapitalen til NOK Egenkapitalbevisbrøken øker fra 26,4 % til 74,3 % etter konverteringen. Totalt antall egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank er etter gjennomføringen av konverteringen er , hvorav Sparebankstiftelsen Helgeland har en eierandel på 64,7 % Omkostninger Omkostningene i forbindelse med Emisjonen forventes å utgjøre ca. NOK (inkl. mva) for Banken. Kostnadene dekker honorar til juridisk og finansiell rådgiver. Avgift til Finanstilsynet samt eventuelle utgifter til trykking og utsendelse av Prospekt kan komme i tillegg. Slike avgifter forventes å utgjøre ca NOK (inkl mva). Den enkelte egenkapitalbeviseier i Helgeland Sparebank vil ikke bli belastet med noen omkostninger. 1.2 Finansiell informasjon Nedenfor er et sammendrag av Helgeland Sparebanks reviderte finansielle hovedtall for 2007, 2008, 2009 og Alle tall er utarbeidet i henhold til IFRS. For en mer detaljert presentasjon vises det til kapittel 5.13 Finansiell informasjon, samt Helgeland Sparebanks årsrapporter. Helgeland Sparebanks årsrapporter er også publisert på Bankens nettsider Kapitalisering og gjeldsforpliktelser Nedenfor følger en oversikt som viser kapitalisering per Prospektdato. Vesentlige endringer i Justert per NOK mill perioden Prospektdato Total kortsiktig gjeld Med garanti 0 0 Med sikkerhet 0 0 Uten garanti/sikkerhet Total kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Med garanti 0 0 Med sikkerhet Uten garanti/sikkerhet Total langsiktig gjeld Egenkapital Eierandelskapital Overkurs Beholdning egne Egenkapitalbevis -1-1 Utjevningsfond Total eierandelskapital Grunnfond Gavefond Kompensasjonsfond 0 0 Total grunnfondskapital Fond for urealiserte gevinster Annen egnekapital Totalt Egenkapital Total kapitalisering Langsiktig gjeld med sikkerhet er F-lån i Norges Bank som har forfall i februar Side 8

9 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank Netto finansielle gjeldsforpliktelser Nedenfor følger en oversikt som viser totale gjeldsforpliktelser per : Konsern (tall i hele millioner) Kontanter A 273 Kontantekvivalenter B - Markedsbaserte og andre finansielle instrumenter C Likvide midler D =(A+B+C) Kortsiktige finansielle fordringer E 91 Kortsiktig bank gjeld F - Kortsiktig del av finansiell gjeld G Annen kortsiktig gjeld H Kortsiktig finansielle forpliktelser I=(F+G+H) Netto kortsiktige finansielle forplikelser J=(C+E-I) (8.320) Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner K Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer L Ansvarlig lånekapital M Langsiktige finansielle forpliktelser N=(K+L+M) Netto Finansielle forpliktelser O=(J+N) (983) Utvalgt finansiell informasjon konsern (tall i hele millioner) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger og skattekostnad Resultat for regnskapsåret (tall i hele millioner) Sum eiendeler Sum gjeld Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Øvrig For ytterligere finansiell informasjon, se kapittel 5.11, 5.12 og Formål med Emisjonen Helgeland Sparebank står for om lag 1,5 prosent av den samlede markedsverdien av norske sparebanker. Bankens egenkapital prises imidlertid med en betydelig rabatt i forhold til underliggende bokførte verdier. Side 9

10 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank De nye endringene i Finansieringsvirksomhetsloven 2b-2 (2), jf. 2b-23 (i kraft 1. juli 2009) åpner for at sparebanker kan konvertere grunnfondskapital til eierandelskapital med vederlagsfri utstedelse av egenkapitalbevis til en sparebankstiftelse. Emisjonen inngår således som et tiltak for å oppnå en bedre prising av Bankens egenkapital og for å stimulere til økt aktivitet og interesse for bankens egenkapitalbevis ved å øke egenkapitalbevisandelen i banken. Videre er formålet med emisjonen også å etablere en ny og sterk fremtidig kapitalkilde for banken gjennom etableringen av Sparebankstiftelsen Helgeland, samt at Banken å sikrer at lokal kapital forblir i lokalt eierskap. Banken har også hatt et ønske om å redusere behovet for unødvendig store gaveutdelinger til samfunnet som følge av den tidligere lave egenkapitalbevisbrøken, og beholde mer av verdiskapingen i banken for å styrke bankens konkurranseevne fremover Kommentar til bankens resultater og finansiering Konsernets resultat før skatt pr ble 201 millioner kroner, som var en økning på 68 millioner kroner fra Resultatet i 2010 preges av stabil bankdrift, samt engangseffekt ved kostnadsreduksjon i 1. kvartal som følge av overgang til ny AFP-ordning, og gevinst på verdipapirer i 2. kvartal. Resultatutviklingen siste 3 år har vært tilfredsstillende sammenlignet med banknæringen for øvrig, og banken klarte seg svært godt gjennom finanskrisen i 2008 og Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 314 millioner kroner i 2010, mot 301 millioner i I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital har nettorenten fortsatt å falle noe i 2010 som følge av vedvarende relativt høye innlånskostnader i etterkant av finanskrisen og fortsatt sterk konkurranse i bankmarkedet. Nettorenten for 2010 ble 1,62 %. Til sammenligning var nettorenten for ,73 % og for 2008 var nettorenten 2,19 %. Netto provisjonsinntekter har vært relativt stabile i kroner de siste 3 årene, og svakt fallende i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Netto provisjonsinntekter i % av forvaltningskapital ble 0,34 % i 2010, mot 0,38 % i 2009 og 0,44 % i Konsernet har hatt en positiv utvikling i resultatførte nedskrivninger på utlån, og tapene har vært relativt lave de siste 3 årene. Samlede nedskrivninger på utlån ble 23 millioner kroner i 2010, mot 33 millioner kroner i I prosent av forvaltningskapital ble nedskrivninger på utlån 0,12 % i 2010, mot 0,19 % i 2009 og 0,24 % i I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital var ordinære driftskostnader 1,13 % i 2010, mot 1,23 % i tilsvarende periode i 2009 og 1,34 % i Ordinære driftskostnader i kroner har vært relativt stabil de siste 3 årene. Bemanningen ble redusert med 7 årsverk fra 2007 til Styret vedtok i 2009 en plan for ytterligere bemanningsreduksjon på inntil 20 årsverk innen utgangen av Hittil er det redusert med 13 årsverk i 2010 og frem til prospektdato. Konsernets eiendeler er finansiert ved innskudd fra kunder, innlån fra fremmedkapitalmarkedet og egenkapital. Konsernet har hatt en stabil innskuddsmasse og pr var så mye som 92,1 % innskudd fra kunder på Helgeland. Innskuddsdekningen har vært relativt stabil på rundt 60 % de siste 3 årene. I fremmedkapitalmarkedet har konsernet de siste 2 årene refinansiert seg både ved utstedelse av seniorlån og covered bonds (boligkredittforetaket). Konsernets likviditetssituasjon vurderes som betryggende, og andelen langsiktig finansiering med løpetid over 1 år er over måltallet på 70 %. Konsernet har en målsetting om en totalkapitaldekning på minimum 12,5 % og en kjernekapitaldekning på 11 %. Konsernets kapitaldekning har de siste 3 årene vært innenfor måltallene og vurderes som tilfredsstillende. Side 10

11 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank 1.3 Om Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank er en operativ bank og morselskap i et frittstående, børsnotert finanskonsern, som driver bank- og finansieringsvirksomhet. Banken er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer Helgeland Sparebank opererer i Norge med Helgeland som hovedmarkedsområde, og reguleres av norsk rett. Helgeland Sparebanks vedtekter fremgår av vedlegg 1. Besøksadressen for Helgeland Sparebanks hovedkontor er Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana, mens postadressen er Postboks 68, 8601 Mo i Rana. Telefonnummer er Per 31. desember 2010 hadde konsernet Helgeland Sparebank en forvaltningskapital på NOK millioner kroner og årsresultatet før skatt var NOK 201 millioner kroner. Helgeland Sparebank har 16 kontorer i 14 kommuner på Helgeland og er den 14. største sparebanken i Norge. Konsernet betjener i hovedsak personmarkedet, næringsliv og offentlig sektor på Helgeland Historikk Helgeland Sparebank ble dannet ved sammenslutning av Vefsn Sparebank, Herøy Sparebank, Brønnøsund Sparebank, Velfjord Sparebank og Vevelstad Sparebank den 1. april Den eldste av disse bankene var Vefsn Sparebank, som ble opprettet så tidlig som i I 1982 ble også Vega Sparebank og Brønnø Sparebank fusjonert inn i Helgeland Sparebank. Den 1. april 2005 ble den omtrent like store Sparebanken Rana fusjonert inn i Helgeland Sparebank Oversikt over virksomheten Helgeland Sparebank er et uavhengig og børsnotert finanskonsern som driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet på Helgeland, med formidlingssalg av plasserings- og forsikringsprodukter. Konsernet driver også eiendomsutleie gjennom ANS Bankbygg Mo, AS Sparebankbygg, Helgeland Sparebank Eiendomsselskap AS og Helgeland Utviklingsselskap AS, som alle er heleide datterselskaper av Banken. I tillegg driver konsernet boligkreditt gjennom Helgeland Boligkreditt AS som eies 100 % av Helgeland Sparebank. Banken har også eierandeler i investeringsselskapene ROI Invest AS (48 prosent) og Helgeland Vekst AS (48 prosent), og i eiendomsmeglerselskapet Eiendomsmegleren Helgeland AS (34 prosent) og eiendomsselskapet Storgt. 73 AS (43 prosent) Styre og ledelse Per dato for Prospektet er følgende medlemmer av Helgeland Sparebanks styre: Navn Styreposisjon Stilling og forretningsadresse Antall Egenkapitalbevis Eivind Kåre Lunde Styreleder Daglig leder Kråkenesdalen 289, 5153 Bønes Thore Michalsen Nestleder Pensjonist 135 Bjørn Johansen Styremedlem Daglig leder Trælvikveien 6, 8900 Brønnøysund 135 Marianne Myrnes Steinrud Styremedlem Næringsdrivende, Vikgården Sjøgata 8, 8650 Mosjøen Gislaug Øygarden Styremedlem Advokat, Advokathuset Just Strandgata 3-5, 8626 Mo i Rana May Lisbeth Heimdal Ansatterepresentant Personalkonsulent Helgeland Sparebank Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana 249 Side 11

12 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank Per dato for Prospektet besto ledelsen i Helgeland Sparebank av følgende personer: Navn Stilling Forretningsadresse Antall Egenkapitalbevis Arnt Angell Krane Adm. banksjef Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Lisbeth Flågeng Viseadm. banksjef Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Dag Hugo Heimstad Banksjef region sør Strandgata 31-33, 8654 Mosjøen 135 Inger Lise Strøm Banksjef stab Strandgata 31-33, 8654 Mosjøen 335 Geir Sætran Banksjef forretningsutvikling Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana 270 Anne Ekroll Banksjef risikostyring Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana 975 Ann Karin Krogli Personalsjef Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Transaksjoner med nærstående parter Opplysningene om nærstående parter er gitt i henhold til IAS 24 for Opplysninger om nærstående parter. Etter 31. desember 2010 har det vært følgende transaksjoner med nærstående parter: Frende Holding AS Transaksjoner med nærstående parter: Helgeland Sparebank eier ca 9 % av aksjene i Frende Holding AS og har mottatt provisjon for distribusjon av livsforsikring for 2,2 millioner kroner i Helgeland Boligkreditt AS Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og er definert som nærstående part. Transaksjonene mellom selskapet og morbanken foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipp. Det er inngått en drifts- og serviceavtale mellom selskapene. Konserninterne transaksjoner elimineres etter gjeldende regler. Aksjekapitalen i Helgeland Boligkreditt AS er økt med 100 mill. kr. i Det er i 2010 en vekst i overført brutto utlån til kunder på mill. kr. og overførte lån per utgjør totalt mill. kr., hvorav mill. kr. er finansiert med obligasjoner med fortrinnsrett og 545 mill. kr. er finansiert med kortsiktig kredittramme. 900 mill. kr. av obligasjonene med fortrinnsrett er kjøpt av Helgeland Sparebank. Helgeland Sprebank har i 2010 mottatt renteinntekter på obligasjoner med fortrinnsrett på 27 mill. kr. og renteinntekter på kredittramme på 16 mill. kr. I samme periode har banken betalt rentekostnader til Helgeland Boligkreditt AS på 3 mill. kr. knyttet til boligkredittselskapets driftskonto. Forvaltningshonorar for overførte lån til kunder er belastet med 6 mill. kr. Øvrige Banken har i 2010 deltatt i etableringen av verdipapirforetaket Norne Securities AS med eierandel på 6,5 % og nytt leasingselskap Brage Finans AS med en eierandel på 10 %. Det vises for øvrig til avsnitt for nærmere spesifikasjon av transaksjoner nærstående og mot ledende ansatte og tillitsmenn. Informasjonen fremkommer også spesifisert i note til årsregnskapene. Side 12

13 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank Vesentlige egenkapitalbeviseiere Tabellen under viser de 5 største egenkapitalbeviseiere per dato for prospektet. Antall EK-bevis Eierandel Per prospekt dato Eierandel Per Eierandel Sparebankstiftelsen Helgeland ,70 % 64,7 % Sparebank 1 Midt-Norge ,53 % 3,5 % 10,0 % MP Pensjon ,52 % 3,5 % 10,0 % Skagen Vekst ,18 % 2,2 % 6,2 % Sparebanken Øst ,07 % 2,1 % 5,9 % Helgelandskraft AS ,82 % 1,8 % 5,2 % Det har ikke vært vesentlige endringer blant de 5 største egenkapitalbeviseierne før emisjonen mot Sparebankstiftelsen Helgeland, som den 22. desember kom inn som største egenkapitalbeviseier i Helgeland Sparebank Revisor Bankens revisor er PricewaterhouseCoopers AS (org. nr ) v/per Erik Pedersen. PricewaterhouseCoopers AS har adresse Karenslyst Alle 12, 0278 Oslo. PricewaterhouseCoopers AS er medlem av Den norske Revisorforening Forskning og utvikling Helgeland Sparebank vil ikke drive med forskning og utvikling i tradisjonell forstand, men vil arbeide kontinuerlig med å videreutvikle sine produkter og systemer. Banken har ingen patenter, og har heller ingen lisenser av vesentlig betydning for Bankens virksomhet Trender og vesentlige endringer Banken har i fjerde kvartal 2010 byttet skadeforsikringsleverandør fra Terra Skadeforsikring AS til Frende Skadeforsikring AS. De økonomiske effektene av produktleverandørbyttet er tatt høyde for i bankens budsjett for 2011 og fremtidsprognoser. Resultateffekt i 2011 anses ikke å være vesentlig i forhold til bankens samlede resultat. Styret er ikke kjent med særskilte utviklingstrekk i Helgelandsregionen sammenlignet med landet for øvrig. Sysselsetting og aktivitet på Helgeland har de siste årene ligget i overkant av landsgjennomsnittet og det er gode utsikter fremover. Styret er ikke kjent med at det foreligger spesielle usikkerhetsfaktorer, krav eller forpliktelser som vil kunne gi vesentlig innvirkning på bankens fremtidsutsikter. Se for øvrig kapittel 2 Risikofaktorer, samt kapittel 9 Juridiske forhold Endringer i finansiell stilling eller markedsstilling Det har ikke vært noen vesentlige endringer i bankens finansielle- og/eller markedsmessige stilling etter 31. desember 2010 og frem til dato for prospektet. Den finansielle stillingen og markedsposisjonen-/utviklingen er som forventet. 1.4 Risikofaktorer En investering i Helgeland Sparebanks egenkapitalbevis er forbundet med risiko. De viktigste risikofaktorene kan deles inn i generell risiko, som omfatter utviklingen i aksjemarkedet samt rammebetingelser og forretningsmessig risiko, som omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko, som er knyttet til ansatte og systemer, forretningsrisiko og omdømmerisiko. Side 13

14 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank Andre risikoforhold som kan ha betydning for en vurdering av investering i Helgeland Sparebanks egenkapitalbevis er bankens fremtidige utbytteutbetalinger. En av de vesentligste risikofaktorene knyttet til bankvirksomhet vil naturlig være kredittrisiko. Bankens fremtidige tapsutvikling vil også påvirkes av den generelle økonomiske utvikling, fremtidig rentenivå og bankens løpende håndtering av kredittrisikoen. Likviditetsrisiko er risiko knyttet til Helgeland Sparebanks evne til å innfri sine låneforpliktelser og evne til å ta opp nye lån til akseptable betingelser i denne forbindelse. Markedsrisiko oppstår hovedsakelig fra investeringer i obligasjoner, sertifikater og aksjer, og som følge av aktiviteter som utføres for å understøtte driften og regulatoriske krav som finansiering og rente- og valutahandel. Endringer i markedsrentene vil gi en økning eller en reduksjon av rentenettoen og netto gevinst (tap) på finansielle instrumenter. Operasjonell risiko er knyttet til ansatte og systemer, og en av de viktigste risikofaktorene i denne sammenheng er risiko i forbindelse med teknologitjenester og drifting av systemer. Statlige myndigheter kan innføre regelverk eller gjennomføre finans- eller pengepolitiske tiltak, herunder endringer i skatte-, avgifts- og valutalovgivningen, som vil kunne påvirke virksomheten negativt. Se kapittel 2 for nærmere informasjon om risikoforhold. 1.5 Vedtekter Vedtektene er inntatt i vedlegg 1 i Prospektet. 1.6 Eierandelskapital Før gjennomføring av Emisjonen utgjorde Bankens vedteksfestede eierandelskapital NOK , fordelt på egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 50. Etter gjennomføring av Emisjonen utgjør ny vedtektsfestet eierandelskapital NOK fordelt på egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK Dokumenter til gjennomsyn Alle dokumenter som det henvises til i dette Prospektet er tilgjengelig for fysisk inspeksjon hos Helgeland Sparebank på følgende adresse så lenge Prospektet er gyldig: Helgeland Sparebank Jernbanegata MO I RANA Følgende dokumenter (eller kopier av disse) kan innhentes vederlagsfritt: 1. Bankens vedtekter (er også gjengitt i vedlegg 1 i prospektet) og stiftelsesdokument 2. Bankens årsrapporter for 2007, 2008, 2009 og Årsregnskapet for ANS Bankbygg Mo for 2008 og Årsregnskapet for Helgeland Boligkreditt AS for Urevidert delårsrapport for 4. kvartal 2010 for Helgeland Boligkreditt AS 6. Årsregnskapet for AS Sparebankbygg for 2008 og Årsregnskapet for Helgeland Sparebanks Eiendomsselskap AS for 2008 og Årsregnskapet for Helgeland Utviklingsselskap AS for 2008 og 2009 Side 14

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT PROSPEKTET ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED NOTERING AV 9 022 310 EGENKAPITALBEVIS

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873

FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 PROSPEKT Registreringsdokument for FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 Mo i Rana, 13. juni 2012

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5-42 millioner (ikke over EUR

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, regnskap per 31.12.2011 Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2013 Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Gjennomsnittlig antall utestående egenkapitalbevis 20.731.183 20.731.183 15.606.370 3.778.267 3.636.795

Gjennomsnittlig antall utestående egenkapitalbevis 20.731.183 20.731.183 15.606.370 3.778.267 3.636.795 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-13 Eierstyring og selskapsledelse.. side 14-23 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 24 Resultatregnskap. side 25 Balanse...

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3

Administrerende direktørs kommentarer 1. Bankens hovedstyre 2. Bankens ledergruppe 2. Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 1 Bankens hovedstyre 2 Bankens ledergruppe 2 Helgeland Sparebank - en drivkraft for vekst 3 Helgeland er rik på ressurser 4 Hovedtall konsern og

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2014 Å R S B E R E T N I N G Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Konsernledelse 5. Hovedtall konsern 6. Styrets beretning 2012 7. Resultatregnskap 16. Balanse 17. Oppstilling over endringer i egenkapital 18

Konsernledelse 5. Hovedtall konsern 6. Styrets beretning 2012 7. Resultatregnskap 16. Balanse 17. Oppstilling over endringer i egenkapital 18 Årsrapport 2012 2 Innhold Side Året 2012 3 Konsernledelse 5 Hovedtall konsern 6 Styrets beretning 2012 7 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Oppstilling over endringer i egenkapital 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne & Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster Sparebank

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer