PROSPEKT. Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland"

Transkript

1 PROSPEKT Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland 28. mars 2011 Side 1

2 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank Viktig informasjon Dette prospektet ( Prospektet ) er utarbeidet i forbindelse med konvertering av Helgeland Sparebanks ( Banken ) grunnfond til eierandelskapital med utstedelse av egenkapitalbevis ( Egenkapitalbevisene ) til Sparebankstiftelsen Helgeland (heretter benevnt Emisjonen ). Emisjonen er godkjent av Finanstilsynet i samsvar med Finansieringsvirksomhetsloven 2b-23(1), jf. 2b-9 (3) og 2b-2 (2), og ble registrert i Foretaksregisteret den 22. desember Fra samme dato ble Sparebankstiftelsen Helgeland registrert i Stiftelsesregisteret og Foretaksregisteret og egenkapitalbevisene innført i VPS-registeret på konto tilhørende Sparebankstiftelsen Helgeland. Prospektet er et rent noteringsprospekt for opptak av egenkapitalbevisene til notering på Oslo Børs idet alle egenkapitalbevisene er tegnet av og utstedt til Sparebankstiftelsen Helgeland. Plikten til å utarbeide et noteringsprospekt følger av verdipapirhandelloven 7-3. Prospektet er forelagt og godkjent av Finanstilsynet. Prospektet er et rent noteringsprospekt for egenkapital utstedt ved Emisjonen og kan ikke anses som et tilbud om tegning av egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank. Prospektet skal ikke distribueres ut over det som følger av noteringsvilkårene og meldingssystemet til Oslo Børs. Det understrekes at Prospektet ikke skal distribueres til eller benyttes av andre jurisdiksjoner hvor dette er ulovlig eller hvor Prospektet kan medføre krav til ytterligere registrering eller offentlig godkjennelse Med unntak av kontroll av prospektet fra Finanstilsynet, er det ikke gjort tiltak for å tillate distribusjon av Prospektet i noen jurisdiksjon hvor særskilte tiltak kreves. Ingen andre enn de som er beskrevet i Prospektet er gitt tillatelse til å gi informasjon eller tilsagn på vegne av Helgeland Sparebank i forbindelse med Emisjonen omhandlet i dette Prospektet. Dersom noen andre likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Informasjonen som fremkommer i Prospektet skal være à jour per dato for Prospektet og er basert på kilder som er ment å være pålitelige. All informasjon og beregninger som gjelder fremtidige forhold er basert på vurderinger etter beste skjønn. Distribusjon av Prospektet betyr ikke at det ikke kan ha skjedd endringer i forhold vedrørende det som er beskrevet i dette Prospektet etter dato for dette Prospektet. Eventuelle tvister vedrørende Prospektet er underlagt norsk lov og skal underlegges norske domstolers eksklusive myndighet. Prospektet er kun utarbeidet på norsk. Vedleggene til Prospektet er å anse som en del av Prospektet. Side 2

3 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG EMISJONEN Detaljer om notering Utvanning Omkostninger FINANSIELL INFORMASJON Kapitalisering og gjeldsforpliktelser Netto finansielle gjeldsforpliktelser Utvalgt finansiell informasjon Øvrig Formål med Emisjonen Kommentar til bankens resultater og finansiering OM HELGELAND SPAREBANK Historikk Oversikt over virksomheten Styre og ledelse Transaksjoner med nærstående parter Vesentlige egenkapitalbeviseiere Revisor Forskning og utvikling Trender og vesentlige endringer Endringer i finansiell stilling eller markedsstilling RISIKOFAKTORER VEDTEKTER EIERANDELSKAPITAL DOKUMENTER TIL GJENNOMSYN RÅDGIVERE RISIKOFAKTORER GENERELL RISIKO Utviklingen i verdipapirmarkedet Rammebetingelser og myndigheters handlinger FORRETNINGSMESSIG RISIKO Kredittrisiko Likviditetsrisiko Markedsrisiko Verdivurderinger på egne gjeldsinstrumenter Konkurransesituasjonen OPERASJONELL RISIKO Risiko knyttet til ansatte og systemer ANDRE FORHOLD Utbyttepolitikk Annet ERKLÆRINGER ANSVARSERKLÆRINGER FRA STYRET I HELGELAND SPAREBANK TREDJEPARTSINFORMASJON EMISJONSTEKNISKE FORHOLD FORMÅLET MED EMISJONEN Arbeidskapital Kapitalisering Netto finansielle gjeldsforpliktelser Interessekonflikter VEDTAK I FORSTANDERSKAP OG FULLMAKTER Emisjonen Tegningskurs Vedtektsendring Detaljer om notering Side 3

4 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank Utvanning Omkostninger Rettigheter knyttet til de nye Egenkapitalbevisene FORDELING AV OVERKURS FRA EMISJONEN RÅDGIVERE NÆRMERE OM HELGELAND SPAREBANK INFORMASJON OM HELGELAND SPAREBANK HISTORIKK VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG KJERNEVERDIER VIRKSOMHET, ORGANISASJON OG ANSATTE Oversikt over virksomheten i konsernet Helgeland Sparebank Organisasjonskart Datterselskaper og selskaper kontrollert av Helgeland Sparebank LEDELSE, STYRENDE OG KONTROLLERENDE ORGANER Eierstyring og selskapsledelse Konsernledelse Styret Lønn og andre ytelser til ledende ansatte Lønn og andre ytelser til medlemmer av Styret Lån og sikkerhetsstillelse nærstående parter Forstanderskapet Kontrollkomiteen Revisjonsutvalget Avtaler om sluttoppgjør Interessekonflikter Transaksjoner med nærstående parter Familieforhold KUNDEGRUNNLAG OG MARKEDSPOSISJON Lokalisering og distribusjonsnettverk Oversikt over kundegrunnlaget og markedsposisjonen Nærmere om markedsposisjonen innenfor personkundemarkedet Nærmere om markedsposisjonen innenfor bedriftskundemarkedet OMSETNING INNEN ULIKE SEGMENTER Bankens etablering av strategiske selskaper INNSKUDD UTLÅNSPORTEFØLJE TAP OG MISLIGHOLD Risikoklassifisering Mislighold og nedskrivninger HELGELAND SPAREBANKS FINANSIERING Egenkapital og kapitaldekning Finansiering av kreditter RESTRIKSJON FOR BRUK AV KAPITAL Likviditetsrisiko og restløpetid på innlån FINANSIELL INFORMASJON Regnskapsprinsipper Utvalgte nøkkeltall DEFINISJONER: Historiske finansielle tall Endringer i finansiell stilling eller markedsstilling Trendinformasjon Revisor FORSKNING OG UTVIKLING, PATENTER OG LISENSER MILJØ INVESTERINGER Historiske investeringer Bankens beholdning av sertifikater og obligasjoner Bankens aksjer i datterselskaper Bankens beholdning i aksjer, andeler, fond og egenkapitalbevis Bankens aksjer i tilknyttede selskaper Side 4

5 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank Pågående investeringer Planlagte investeringer VARIGE DRIFTSMIDLER EIERANDELSKAPITAL OG EGENKAPITALBEVISEIERE EIERANDELSKAPITALEN I HELGELAND SPAREBANK KONVERTIBLE LÅN OG TEGNINGSRETTER FULLMAKTER VEDTEKTER Stemmerettigheter Øvrige rettigheter Innkalling til egenkapitalbeviseiernes valgmøte Innkalling til Forstanderskapsmøte EIERKONTROLL REGLER OM PLIKTIG TILBUD REGLER OM TVANGSINNLØSNING MELDEPLIKTIGE HANDLER OFFENTLIGE OPPKJØPSTILBUD I 2009 OG STØRSTE EGENKAPITALBEVISEIERE OG KURSUTVIKLING I HELGELAND SPAREBANK UTBYTTEPOLITIKK RAMMEBETINGELSER FOR SPAREBANKER BESKRIVELSE AV EGENKAPITALBEVIS SOM VERDIPAPIR Generelt Lover og forskrifter knyttet til egenkapitalbevis Emisjonsvedtak Egenkapital Fordeling av overkurs mellom overkursfondet og kompensasjonsfondet Utbytte og avsetning til utjevningsfondet Betinget innløsningsrett for eiere av egenkapitalbevis ved fusjon med en annen bank Eierbegrensning for egenkapitalbevis Omsettelighet av egenkapitalbevis Indeksering LOVREGULERING AV SPAREBANKER Generelt Årsregnskap Interne kontrollrutiner Krav til kapitaldekning Beregningsgrunnlag for kapitaldekningen Tap og avsetninger Andre reguleringer Strukturendringer i sparebanker Finans- og sparebankstiftelser Tilsyn, soliditets- og likviditetsvern vedrørende norske banker Finansdepartementet Finanstilsynet Norges Bank Bankenes sikringsfond SKATTEMESSIGE FORHOLD INNLEDNING SKATT FOR EGENKAPITALBEVISEIERE SKATTEMESSIG BOSATT I NORGE Skatt på utbytte til egenkapitalbeviseiere bosatt i Norge Skatt ved realisasjon av Egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank Formuesskatt KILDESKATT PÅ UTBYTTE TIL UTENLANDSKE EGENKAPITALBEVISEIERE JURIDISKE FORHOLD TVISTER VESENTLIGE KONTRAKTER DOKUMENTER TIL GJENNOMSYN Side 5

6 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank 11 DOKUMENTER SOM INNTAS VED HENVISNING REFERANSELISTE DEFINISJONER, LOVER OG FORSKRIFTER DEFINISJONER RELEVANTE LOVER OG FORSKRIFTER OVERSIKT OVER VEDLEGG VEDLEGG 1 VEDTEKTER HELGELAND SPAREBANK Side 6

7 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank 1 SAMMENDRAG Sammendraget er ment å gi en kortfattet beskrivelse av de mest sentrale områdene i Prospektet, og informasjonen er ikke uttømmende. Sammendraget må leses som en innledning til resten av Prospektet, og er underordnet den mer utfyllende informasjonen som finnes annet steds i Prospektet samt i vedleggene til Prospektet. Det er ikke knyttet noe sivilrettslig ansvar til Styret i Helgeland Sparebank i forbindelse med dette sammendraget, med mindre sammendraget er villedende, unøyaktig eller inkonsekvent når det leses sammen med de øvrige delene av Prospektet. Dersom et krav i forbindelse med informasjonen i dette Prospektet bringes for retten, kan saksøker under gjeldende lovgivning måtte dekke kostnader for oversettelse av Prospektet før rettsaken starter. I Prospektet benyttes en rekke begreper som er skrevet med stor forbokstav. Disse begrepene skal forstås i samsvar med definisjonslisten som er inntatt i kapittel 12.1 i Prospektet. 1.1 Emisjonen Forstanderskapet i Helgeland Sparebank fattet den 26. oktober 2010 vedtak om å konvertere deler av bankens grunnfond til eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland. Egenkapitalbevisene utstedes vederlagsfritt til Sparebankstiftelsen Helgeland som opprettes i forbindelse med konverteringen. Sparebankstiftelsens formål er å forvalte Egenkapitalbevis den blir tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Helgeland Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen videreføre sparebanktradisjoner og støtte opp om virksomheten i banken og bidra til å sikre kapitaltilgangen for banken. Kapitalkonverteringen var betinget av Finanstilsynets godkjennelse, jf. Finansieringsvirksomhetsloven 2b- 23. Finanstilsynet fattet vedtak om godkjennelse av kapitalkonverteringen 25. november I forstanderskapsmøte 20. desember 2010 vedtok Forstanderskapet gjennomføring av konvertering av NOK av grunnfondet til eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til pålydende NOK 50 og tegningskurs NOK 56,64. NOK overføres til overkursfondet. I styremøter 16. og 20. desember 2010 vedtok styret i Helgeland Sparebank opprettelse av Sparebankstiftelsen Helgeland. Konverteringen og opprettelsen av Sparebankstiftelsen Helgeland ble registrert i Foretaksregisteret og hos Stiftelsestilsynet 22. desember 2010, og egenkapitalbevisene utstedt ved konverteringen ble overført til stiftelsen samme dag. Det er planlagt at Egenkapitalbevisene utstedt ved Emisjonen vil bli tatt opp til notering 31. mars Detaljer om notering De nye Egenkapitalbevisene ble overført Sparebankstiftelsen Helgelands VPS-konto , samtidig som registrering av kapitalkonverteringen og opprettelsen av Sparebankstiftelsen Helgeland i Foretaksregisteret/hos Stiftelsestilsynet. Det er planlagt at Egenkapitalbevisene noteres på Oslo Børs 31. mars Utvanning Før Emisjonen hadde Helgeland Sparebank utstedt egenkapitalbevis à NOK 50. Eierandelskapitalen utgjorde NOK Utstedelsen av ytterligere medfører en økning Side 7

8 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank av eierandelskapitalen til NOK Egenkapitalbevisbrøken øker fra 26,4 % til 74,3 % etter konverteringen. Totalt antall egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank er etter gjennomføringen av konverteringen er , hvorav Sparebankstiftelsen Helgeland har en eierandel på 64,7 % Omkostninger Omkostningene i forbindelse med Emisjonen forventes å utgjøre ca. NOK (inkl. mva) for Banken. Kostnadene dekker honorar til juridisk og finansiell rådgiver. Avgift til Finanstilsynet samt eventuelle utgifter til trykking og utsendelse av Prospekt kan komme i tillegg. Slike avgifter forventes å utgjøre ca NOK (inkl mva). Den enkelte egenkapitalbeviseier i Helgeland Sparebank vil ikke bli belastet med noen omkostninger. 1.2 Finansiell informasjon Nedenfor er et sammendrag av Helgeland Sparebanks reviderte finansielle hovedtall for 2007, 2008, 2009 og Alle tall er utarbeidet i henhold til IFRS. For en mer detaljert presentasjon vises det til kapittel 5.13 Finansiell informasjon, samt Helgeland Sparebanks årsrapporter. Helgeland Sparebanks årsrapporter er også publisert på Bankens nettsider Kapitalisering og gjeldsforpliktelser Nedenfor følger en oversikt som viser kapitalisering per Prospektdato. Vesentlige endringer i Justert per NOK mill perioden Prospektdato Total kortsiktig gjeld Med garanti 0 0 Med sikkerhet 0 0 Uten garanti/sikkerhet Total kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Med garanti 0 0 Med sikkerhet Uten garanti/sikkerhet Total langsiktig gjeld Egenkapital Eierandelskapital Overkurs Beholdning egne Egenkapitalbevis -1-1 Utjevningsfond Total eierandelskapital Grunnfond Gavefond Kompensasjonsfond 0 0 Total grunnfondskapital Fond for urealiserte gevinster Annen egnekapital Totalt Egenkapital Total kapitalisering Langsiktig gjeld med sikkerhet er F-lån i Norges Bank som har forfall i februar Side 8

9 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank Netto finansielle gjeldsforpliktelser Nedenfor følger en oversikt som viser totale gjeldsforpliktelser per : Konsern (tall i hele millioner) Kontanter A 273 Kontantekvivalenter B - Markedsbaserte og andre finansielle instrumenter C Likvide midler D =(A+B+C) Kortsiktige finansielle fordringer E 91 Kortsiktig bank gjeld F - Kortsiktig del av finansiell gjeld G Annen kortsiktig gjeld H Kortsiktig finansielle forpliktelser I=(F+G+H) Netto kortsiktige finansielle forplikelser J=(C+E-I) (8.320) Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner K Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer L Ansvarlig lånekapital M Langsiktige finansielle forpliktelser N=(K+L+M) Netto Finansielle forpliktelser O=(J+N) (983) Utvalgt finansiell informasjon konsern (tall i hele millioner) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger og skattekostnad Resultat for regnskapsåret (tall i hele millioner) Sum eiendeler Sum gjeld Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Øvrig For ytterligere finansiell informasjon, se kapittel 5.11, 5.12 og Formål med Emisjonen Helgeland Sparebank står for om lag 1,5 prosent av den samlede markedsverdien av norske sparebanker. Bankens egenkapital prises imidlertid med en betydelig rabatt i forhold til underliggende bokførte verdier. Side 9

10 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank De nye endringene i Finansieringsvirksomhetsloven 2b-2 (2), jf. 2b-23 (i kraft 1. juli 2009) åpner for at sparebanker kan konvertere grunnfondskapital til eierandelskapital med vederlagsfri utstedelse av egenkapitalbevis til en sparebankstiftelse. Emisjonen inngår således som et tiltak for å oppnå en bedre prising av Bankens egenkapital og for å stimulere til økt aktivitet og interesse for bankens egenkapitalbevis ved å øke egenkapitalbevisandelen i banken. Videre er formålet med emisjonen også å etablere en ny og sterk fremtidig kapitalkilde for banken gjennom etableringen av Sparebankstiftelsen Helgeland, samt at Banken å sikrer at lokal kapital forblir i lokalt eierskap. Banken har også hatt et ønske om å redusere behovet for unødvendig store gaveutdelinger til samfunnet som følge av den tidligere lave egenkapitalbevisbrøken, og beholde mer av verdiskapingen i banken for å styrke bankens konkurranseevne fremover Kommentar til bankens resultater og finansiering Konsernets resultat før skatt pr ble 201 millioner kroner, som var en økning på 68 millioner kroner fra Resultatet i 2010 preges av stabil bankdrift, samt engangseffekt ved kostnadsreduksjon i 1. kvartal som følge av overgang til ny AFP-ordning, og gevinst på verdipapirer i 2. kvartal. Resultatutviklingen siste 3 år har vært tilfredsstillende sammenlignet med banknæringen for øvrig, og banken klarte seg svært godt gjennom finanskrisen i 2008 og Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 314 millioner kroner i 2010, mot 301 millioner i I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital har nettorenten fortsatt å falle noe i 2010 som følge av vedvarende relativt høye innlånskostnader i etterkant av finanskrisen og fortsatt sterk konkurranse i bankmarkedet. Nettorenten for 2010 ble 1,62 %. Til sammenligning var nettorenten for ,73 % og for 2008 var nettorenten 2,19 %. Netto provisjonsinntekter har vært relativt stabile i kroner de siste 3 årene, og svakt fallende i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Netto provisjonsinntekter i % av forvaltningskapital ble 0,34 % i 2010, mot 0,38 % i 2009 og 0,44 % i Konsernet har hatt en positiv utvikling i resultatførte nedskrivninger på utlån, og tapene har vært relativt lave de siste 3 årene. Samlede nedskrivninger på utlån ble 23 millioner kroner i 2010, mot 33 millioner kroner i I prosent av forvaltningskapital ble nedskrivninger på utlån 0,12 % i 2010, mot 0,19 % i 2009 og 0,24 % i I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital var ordinære driftskostnader 1,13 % i 2010, mot 1,23 % i tilsvarende periode i 2009 og 1,34 % i Ordinære driftskostnader i kroner har vært relativt stabil de siste 3 årene. Bemanningen ble redusert med 7 årsverk fra 2007 til Styret vedtok i 2009 en plan for ytterligere bemanningsreduksjon på inntil 20 årsverk innen utgangen av Hittil er det redusert med 13 årsverk i 2010 og frem til prospektdato. Konsernets eiendeler er finansiert ved innskudd fra kunder, innlån fra fremmedkapitalmarkedet og egenkapital. Konsernet har hatt en stabil innskuddsmasse og pr var så mye som 92,1 % innskudd fra kunder på Helgeland. Innskuddsdekningen har vært relativt stabil på rundt 60 % de siste 3 årene. I fremmedkapitalmarkedet har konsernet de siste 2 årene refinansiert seg både ved utstedelse av seniorlån og covered bonds (boligkredittforetaket). Konsernets likviditetssituasjon vurderes som betryggende, og andelen langsiktig finansiering med løpetid over 1 år er over måltallet på 70 %. Konsernet har en målsetting om en totalkapitaldekning på minimum 12,5 % og en kjernekapitaldekning på 11 %. Konsernets kapitaldekning har de siste 3 årene vært innenfor måltallene og vurderes som tilfredsstillende. Side 10

11 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank 1.3 Om Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank er en operativ bank og morselskap i et frittstående, børsnotert finanskonsern, som driver bank- og finansieringsvirksomhet. Banken er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer Helgeland Sparebank opererer i Norge med Helgeland som hovedmarkedsområde, og reguleres av norsk rett. Helgeland Sparebanks vedtekter fremgår av vedlegg 1. Besøksadressen for Helgeland Sparebanks hovedkontor er Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana, mens postadressen er Postboks 68, 8601 Mo i Rana. Telefonnummer er Per 31. desember 2010 hadde konsernet Helgeland Sparebank en forvaltningskapital på NOK millioner kroner og årsresultatet før skatt var NOK 201 millioner kroner. Helgeland Sparebank har 16 kontorer i 14 kommuner på Helgeland og er den 14. største sparebanken i Norge. Konsernet betjener i hovedsak personmarkedet, næringsliv og offentlig sektor på Helgeland Historikk Helgeland Sparebank ble dannet ved sammenslutning av Vefsn Sparebank, Herøy Sparebank, Brønnøsund Sparebank, Velfjord Sparebank og Vevelstad Sparebank den 1. april Den eldste av disse bankene var Vefsn Sparebank, som ble opprettet så tidlig som i I 1982 ble også Vega Sparebank og Brønnø Sparebank fusjonert inn i Helgeland Sparebank. Den 1. april 2005 ble den omtrent like store Sparebanken Rana fusjonert inn i Helgeland Sparebank Oversikt over virksomheten Helgeland Sparebank er et uavhengig og børsnotert finanskonsern som driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet på Helgeland, med formidlingssalg av plasserings- og forsikringsprodukter. Konsernet driver også eiendomsutleie gjennom ANS Bankbygg Mo, AS Sparebankbygg, Helgeland Sparebank Eiendomsselskap AS og Helgeland Utviklingsselskap AS, som alle er heleide datterselskaper av Banken. I tillegg driver konsernet boligkreditt gjennom Helgeland Boligkreditt AS som eies 100 % av Helgeland Sparebank. Banken har også eierandeler i investeringsselskapene ROI Invest AS (48 prosent) og Helgeland Vekst AS (48 prosent), og i eiendomsmeglerselskapet Eiendomsmegleren Helgeland AS (34 prosent) og eiendomsselskapet Storgt. 73 AS (43 prosent) Styre og ledelse Per dato for Prospektet er følgende medlemmer av Helgeland Sparebanks styre: Navn Styreposisjon Stilling og forretningsadresse Antall Egenkapitalbevis Eivind Kåre Lunde Styreleder Daglig leder Kråkenesdalen 289, 5153 Bønes Thore Michalsen Nestleder Pensjonist 135 Bjørn Johansen Styremedlem Daglig leder Trælvikveien 6, 8900 Brønnøysund 135 Marianne Myrnes Steinrud Styremedlem Næringsdrivende, Vikgården Sjøgata 8, 8650 Mosjøen Gislaug Øygarden Styremedlem Advokat, Advokathuset Just Strandgata 3-5, 8626 Mo i Rana May Lisbeth Heimdal Ansatterepresentant Personalkonsulent Helgeland Sparebank Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana 249 Side 11

12 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank Per dato for Prospektet besto ledelsen i Helgeland Sparebank av følgende personer: Navn Stilling Forretningsadresse Antall Egenkapitalbevis Arnt Angell Krane Adm. banksjef Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Lisbeth Flågeng Viseadm. banksjef Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Dag Hugo Heimstad Banksjef region sør Strandgata 31-33, 8654 Mosjøen 135 Inger Lise Strøm Banksjef stab Strandgata 31-33, 8654 Mosjøen 335 Geir Sætran Banksjef forretningsutvikling Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana 270 Anne Ekroll Banksjef risikostyring Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana 975 Ann Karin Krogli Personalsjef Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Transaksjoner med nærstående parter Opplysningene om nærstående parter er gitt i henhold til IAS 24 for Opplysninger om nærstående parter. Etter 31. desember 2010 har det vært følgende transaksjoner med nærstående parter: Frende Holding AS Transaksjoner med nærstående parter: Helgeland Sparebank eier ca 9 % av aksjene i Frende Holding AS og har mottatt provisjon for distribusjon av livsforsikring for 2,2 millioner kroner i Helgeland Boligkreditt AS Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og er definert som nærstående part. Transaksjonene mellom selskapet og morbanken foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipp. Det er inngått en drifts- og serviceavtale mellom selskapene. Konserninterne transaksjoner elimineres etter gjeldende regler. Aksjekapitalen i Helgeland Boligkreditt AS er økt med 100 mill. kr. i Det er i 2010 en vekst i overført brutto utlån til kunder på mill. kr. og overførte lån per utgjør totalt mill. kr., hvorav mill. kr. er finansiert med obligasjoner med fortrinnsrett og 545 mill. kr. er finansiert med kortsiktig kredittramme. 900 mill. kr. av obligasjonene med fortrinnsrett er kjøpt av Helgeland Sparebank. Helgeland Sprebank har i 2010 mottatt renteinntekter på obligasjoner med fortrinnsrett på 27 mill. kr. og renteinntekter på kredittramme på 16 mill. kr. I samme periode har banken betalt rentekostnader til Helgeland Boligkreditt AS på 3 mill. kr. knyttet til boligkredittselskapets driftskonto. Forvaltningshonorar for overførte lån til kunder er belastet med 6 mill. kr. Øvrige Banken har i 2010 deltatt i etableringen av verdipapirforetaket Norne Securities AS med eierandel på 6,5 % og nytt leasingselskap Brage Finans AS med en eierandel på 10 %. Det vises for øvrig til avsnitt for nærmere spesifikasjon av transaksjoner nærstående og mot ledende ansatte og tillitsmenn. Informasjonen fremkommer også spesifisert i note til årsregnskapene. Side 12

13 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank Vesentlige egenkapitalbeviseiere Tabellen under viser de 5 største egenkapitalbeviseiere per dato for prospektet. Antall EK-bevis Eierandel Per prospekt dato Eierandel Per Eierandel Sparebankstiftelsen Helgeland ,70 % 64,7 % Sparebank 1 Midt-Norge ,53 % 3,5 % 10,0 % MP Pensjon ,52 % 3,5 % 10,0 % Skagen Vekst ,18 % 2,2 % 6,2 % Sparebanken Øst ,07 % 2,1 % 5,9 % Helgelandskraft AS ,82 % 1,8 % 5,2 % Det har ikke vært vesentlige endringer blant de 5 største egenkapitalbeviseierne før emisjonen mot Sparebankstiftelsen Helgeland, som den 22. desember kom inn som største egenkapitalbeviseier i Helgeland Sparebank Revisor Bankens revisor er PricewaterhouseCoopers AS (org. nr ) v/per Erik Pedersen. PricewaterhouseCoopers AS har adresse Karenslyst Alle 12, 0278 Oslo. PricewaterhouseCoopers AS er medlem av Den norske Revisorforening Forskning og utvikling Helgeland Sparebank vil ikke drive med forskning og utvikling i tradisjonell forstand, men vil arbeide kontinuerlig med å videreutvikle sine produkter og systemer. Banken har ingen patenter, og har heller ingen lisenser av vesentlig betydning for Bankens virksomhet Trender og vesentlige endringer Banken har i fjerde kvartal 2010 byttet skadeforsikringsleverandør fra Terra Skadeforsikring AS til Frende Skadeforsikring AS. De økonomiske effektene av produktleverandørbyttet er tatt høyde for i bankens budsjett for 2011 og fremtidsprognoser. Resultateffekt i 2011 anses ikke å være vesentlig i forhold til bankens samlede resultat. Styret er ikke kjent med særskilte utviklingstrekk i Helgelandsregionen sammenlignet med landet for øvrig. Sysselsetting og aktivitet på Helgeland har de siste årene ligget i overkant av landsgjennomsnittet og det er gode utsikter fremover. Styret er ikke kjent med at det foreligger spesielle usikkerhetsfaktorer, krav eller forpliktelser som vil kunne gi vesentlig innvirkning på bankens fremtidsutsikter. Se for øvrig kapittel 2 Risikofaktorer, samt kapittel 9 Juridiske forhold Endringer i finansiell stilling eller markedsstilling Det har ikke vært noen vesentlige endringer i bankens finansielle- og/eller markedsmessige stilling etter 31. desember 2010 og frem til dato for prospektet. Den finansielle stillingen og markedsposisjonen-/utviklingen er som forventet. 1.4 Risikofaktorer En investering i Helgeland Sparebanks egenkapitalbevis er forbundet med risiko. De viktigste risikofaktorene kan deles inn i generell risiko, som omfatter utviklingen i aksjemarkedet samt rammebetingelser og forretningsmessig risiko, som omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko, som er knyttet til ansatte og systemer, forretningsrisiko og omdømmerisiko. Side 13

14 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank Andre risikoforhold som kan ha betydning for en vurdering av investering i Helgeland Sparebanks egenkapitalbevis er bankens fremtidige utbytteutbetalinger. En av de vesentligste risikofaktorene knyttet til bankvirksomhet vil naturlig være kredittrisiko. Bankens fremtidige tapsutvikling vil også påvirkes av den generelle økonomiske utvikling, fremtidig rentenivå og bankens løpende håndtering av kredittrisikoen. Likviditetsrisiko er risiko knyttet til Helgeland Sparebanks evne til å innfri sine låneforpliktelser og evne til å ta opp nye lån til akseptable betingelser i denne forbindelse. Markedsrisiko oppstår hovedsakelig fra investeringer i obligasjoner, sertifikater og aksjer, og som følge av aktiviteter som utføres for å understøtte driften og regulatoriske krav som finansiering og rente- og valutahandel. Endringer i markedsrentene vil gi en økning eller en reduksjon av rentenettoen og netto gevinst (tap) på finansielle instrumenter. Operasjonell risiko er knyttet til ansatte og systemer, og en av de viktigste risikofaktorene i denne sammenheng er risiko i forbindelse med teknologitjenester og drifting av systemer. Statlige myndigheter kan innføre regelverk eller gjennomføre finans- eller pengepolitiske tiltak, herunder endringer i skatte-, avgifts- og valutalovgivningen, som vil kunne påvirke virksomheten negativt. Se kapittel 2 for nærmere informasjon om risikoforhold. 1.5 Vedtekter Vedtektene er inntatt i vedlegg 1 i Prospektet. 1.6 Eierandelskapital Før gjennomføring av Emisjonen utgjorde Bankens vedteksfestede eierandelskapital NOK , fordelt på egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 50. Etter gjennomføring av Emisjonen utgjør ny vedtektsfestet eierandelskapital NOK fordelt på egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK Dokumenter til gjennomsyn Alle dokumenter som det henvises til i dette Prospektet er tilgjengelig for fysisk inspeksjon hos Helgeland Sparebank på følgende adresse så lenge Prospektet er gyldig: Helgeland Sparebank Jernbanegata MO I RANA Følgende dokumenter (eller kopier av disse) kan innhentes vederlagsfritt: 1. Bankens vedtekter (er også gjengitt i vedlegg 1 i prospektet) og stiftelsesdokument 2. Bankens årsrapporter for 2007, 2008, 2009 og Årsregnskapet for ANS Bankbygg Mo for 2008 og Årsregnskapet for Helgeland Boligkreditt AS for Urevidert delårsrapport for 4. kvartal 2010 for Helgeland Boligkreditt AS 6. Årsregnskapet for AS Sparebankbygg for 2008 og Årsregnskapet for Helgeland Sparebanks Eiendomsselskap AS for 2008 og Årsregnskapet for Helgeland Utviklingsselskap AS for 2008 og 2009 Side 14

15 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank Årsrapporter og delårsrapporter for Helgeland Sparebank og Helgeland Boligkreditt AS er publisert på bankens internettside, Historisk finansiell informasjon i form av årsrapporter og delårsrapporter fra Helgeland Sparebank og Helgeland Boligkreditt AS er også publisert via meldinger til Oslo Børs og kan lastes ned fra 1.8 Rådgivere Advokatfirmaet Selmer DA er juridisk rådgiver i forbindelse med Emisjonen. Adresse: Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo. Telefon: Arctic Securities ASA er finansiell rådgiver i forbindelse med Emisjonen. Adresse: Postboks 1833 Vika, 0123 Oslo. Telefon: Side 15

16 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank 2 RISIKOFAKTORER Investeringer i egenkapitalbevis er beheftet med risiko. Nedenfor er det beskrevet en del risikoforhold som anses som relevante og vesentlige for å vurdere risikoen knyttet til en investering i egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank. Beskrivelsen av de ulike risikoforhold er gjort etter beste skjønn, men er ikke nødvendigvis uttømmende og inkluderer heller ikke nødvendigvis alle mulige risikofaktorer. 2.1 Generell risiko Med generell risiko menes det risiko som ligger utenfor forhold Helgeland Sparebank selv har herredømme over Utviklingen i verdipapirmarkedet Kursen på egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank vil påvirkes av den generelle utviklingen i verdipapirmarkedene. Dette innebærer at kursen på Helgeland Sparebanks egenkapitalbevis vil kunne gå opp eller ned uavhengig av Bankens underliggende utvikling. Prissettingen av egenkapitalbeviset vil også kunne påvirkes av likviditetsmessige forhold. Dersom handelen i egenkapitalbeviset blir preget av relativt liten omsetning, vil dette kunne føre til at eventuelle store handler innenfor en kort tidshorisont kan føre til sterke positive eller negative kursutslag Rammebetingelser og myndigheters handlinger Statlige myndigheter kan til enhver tid, innenfor rammene av EØS-avtalen, innføre regelverk eller gjennomføre finans- eller pengepolitiske tiltak, herunder endringer i skatte-, avgifts- og valutalovgivningen, som vil kunne påvirke Helgeland Sparebanks og resten av finansindustriens inntekter og kostnader. Et eksempel på dette er beskatningen av utbytte. Myndighetene kan også innføre andre tiltak som kan påvirke Helgeland Sparebanks virksomhet; eksempelvis gjennom skjerpede soliditetskrav eller andre spesifikke krav. Gjennom sin kontroll med tilsyns- og styringsinstitusjonene i penge- og kredittmarkedet, vil myndighetene også kunne foreta disponeringer som påvirker Helgeland Sparebanks virksomhet direkte. EUs nye direktiv for kapitaldekning ble innført i Norge fra 1. januar i 2008 gjennom endringer i Sparebankloven og Finansieringsvirksomhetsloven og nye og endrede forskrifter vedrørende kapitaldekning. Det nye regelverket bygger på en ny standard for kapitaldekningsberegninger fra Bank for International Settlements (BIS). Formålet med de nye kapitaldekningsreglene er å skape større samsvar mellom risiko og kapitalkrav i institusjonene. Det nye kapitaldekningsregelverket innholder krav som favner videre enn det tidligere minstekravet til kapitaldekning, ut fra et beregningsgrunnlag for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. De fremtidige økonomiske resultater i Helgeland Sparebank vil kunne påvirkes av konkurransemessige forhold. Spesielt vil dette være tilfelle dersom eksisterende eller nye aktører intensiverer sin tilstedeværelse innen Helgeland Sparebanks markedsområde. Det forventes at den fremtidige utvikling i banksektoren fortsatt vil preges av sterk konkurranse om kunder og prosjekter. Økt konkurranse kan gi reduserte marginer og en negativ utvikling i kursen på Helgeland Sparebanks egenkapitalbevis. Side 16

17 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank 2.2 Forretningsmessig risiko Gjennom sin virksomhet som bank vil Helgeland Sparebank påta seg ulike typer risiki i sin virksomhet. Slik forretningsmessig risiko er beskrevet i mer detalj i de følgende avsnitt Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som faren for tap som følge av at kunder eller motparter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor Helgeland Sparebank. Kredittrisiko er en betydelig risiko knyttet til bankvirksomhet. Helgeland Sparebanks fremtidige tapsutvikling vil påvirkes av blant annet den generelle økonomiske utvikling, sysselsetting, fremtidig rentenivå og Bankens løpende håndtering av kredittrisikoen. Helgeland Sparebanks tapsutvikling vil være direkte avhengig av den generelle økonomiske utvikling i Norge og særlig i de områder der Helgeland Sparebank driver sin virksomhet. En betydelig renteøkning vil kunne påvirke Helgeland Sparebanks kunders gjeldsbetjeningsevne negativt. Ved kredittbevilgninger vurderes derfor kundenes gjeldsbetjeningsevne i forhold til svingninger i rentenivået. En betydelig andel av Helgeland Sparebanks utlån, både i person- og bedriftskundemarkedet, er sikret med pant i fast eiendom, og Banken har dermed en betydelig indirekte eksponering mot eiendomsmarkedet. Det er dog å bemerke at ca. 63 prosent av Bankens utlån er til personkundemarkedet. Helgeland Sparebank har fastsatt retningslinjer for styring av kredittrisikoen. Se nærmere omtale i kapittel Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at Helgeland Sparebank ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisikoen oppstår idet løpetiden på kundeinnskudd og innlån fra kapitalmarkedet er ulik kunders låneperiode. Lånekunder ønsker som regel langsiktig finansiering, mens Helgeland Sparebanks innskuddskunder i praksis, på meget kort varsel, kan disponere sine innskudd. Helgeland Sparebank har derfor et tidsgap som medfører en likviditetsrisiko. Helgeland Sparebank har fastsatt rammer for styring av likviditetsrisikoen. Likviditetsrisikoen reduseres gjennom å spre innlånene på ulike markeder, ulike innlånskilder, ulike instrumenter og på ulike løpetider. I styringen av konsernets likviditetsrisiko anvendes likviditetsindikator, langsiktig finansieringsgrad, innskuddsdekning, låneadgang i Norges Bank og nivå på likviditetsbuffere. Innskuddsdekningen er et viktig parameter for oppfølging av likviditetsrisiko, det vil si hvor stor andel av brutto utlån til kunder som er dekket ved innskudd fra kunder. Styret har fastsatt minstekrav til innskuddsdekning, og dette kravet var innfridd gjennom hele 2008, 2009 og Innskudd, langsiktige innlån og egenkapital målt i prosent av illikvide eiendeler (utlån og anleggsmidler) var per 31. desember 2010 på 104 prosent, som er innenfor fastsatt målkrav i likviditetsstrategien. Se for øvrig kapittel 5.11 for nærmere oversikt over Helgeland Sparebanks finansieringsstruktur og likviditetsrisiko Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap som følge av endringer i markedspriser knyttet til aktiviteter og posisjoner i verdipapirer (renter og aksjer) og valuta. Banken har vedtatt en markedsrisikostrategi som fastsetter rammer og overordnet mål for konsernets markedsrisikotoleranse. Strategien revideres årlig. Side 17

18 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank Renterisikoen styres mot det ønskede nivå gjennom rentebindingen på rentebærende verdipapirer og innlån (sertifikater og obligasjoner), samt ved bruk av rentebytteavtaler (renteswapper) for å redusere renterisiko knyttet til fastrentelån. Styret har fastsatt ramme for konsernets samlede renterisiko, og renterisikoen er vurdert til å være lav. Banken har en konservativ strategi for plasseringer i rentebærende verdipapirer, hvor hovedformålet er å sikre tilfredsstillende likviditetsreserver for banken. En konsekvens av dette har vært at konsernet regnskapsførte relativt lave tap på rentebærende verdipapirer i 2008, til tross for at kredittmarginene økte betydelig som følge av uroen i finansmarkedene både nasjonalt og internasjonalt. Tilsvarende er det regnskapsført relativt lave gevinster på plasseringer i rentebærende verdipapirer i 2009, selv om kredittmarginene gikk en del ned gjennom året. I 2010 utgjorde gevinster på finansielle instrumenter 0,15 % av konsernets gjennomsnittlige forvaltningskapital. Konsernet har ikke aktive handelsporteføljer i aksjer, men har plasseringer i enkelte børsnoterte papirer og øvrige aksjer. Bankens posisjoner i aksjer er i hovedsak strategisk motivert gjennom investeringer i aksjer i datterselskaper, produktselskaper og lokale investeringsselskaper. Markedsrisikoen knyttet til disse aksjeinvesteringene anses å være moderat. Konsernets valutarisiko anses å være meget lav, da konsernet ikke har aktive valutaporteføljer Verdivurderinger på egne gjeldsinstrumenter Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital omfatter utstedte sertifikater, obligasjoner og ansvarlig lånekapital uavhengig av verdimålingsprinsipp. Rentekostnader på instrumentene inngår i "netto renteinntekter". Øvrige verdiendringer inngår i "netto gevinst på finansielle instrumenter til virkelig verdi". Verdipapirgjeld er definert til å være papirer som konsernet ikke har til hensikt å omsette og som opprinnelig er utstedt av konsernet. Tilbakekjøp av egne obligasjoner for nedregulering av gjeld nettoføres mot obligasjonsgjelden. Gjeld til flytende rente - blir ved første regnskapsføring verdsatt til virkelig verdi, og blir siden verdsatt til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode. Eventuell over-/underkurs blir periodisert over løpetiden. Gjelden vises i balansen til amortisert kost (inklusive påløpte renter). Verdiendring amortisert kost bokføres over resultat og nettorente. Gjeld til fast rente - vurderes til virkelig verdi (FVO). Gjelden vises i balansen til virkelig verdi (clean price) inklusive påløpte renter og med fradrag for egenbeholdning. Verdiendring føres over resultat "gevinst/tap finansielle instrumenter" og renteutgiften over resultat mot nettorenten. Vurdering til virkelig verdi over resultatet er forventet vesentlig å redusere den resultatvolatilitet som ellers ville oppstått ved at banken har inngått rentederivater for å få en effektiv flytende rente. Sikringsbokføring - banken vurderer og dokumenterer sikringens effektivitet, både ved første gangs klassifisering og på løpende basis. Ved verdisikring blir både sikringsinstrumentet og sikringsobjektet regnskapsført til virkelig verdi, og endringer i disse verdiene fra inngående balanse blir resultatført. Konsernet har ikke kontantstrømsikring. Virkelig verdi er beregnet ved å neddiskontere kontantstrømmen fra lånene med avkastningskrav utledet fra nullkupongkurven. Kredittspread på rentebærende papirer endres ut fra en helhetsvurdering der observerte omsetninger i markedet, kredittmarginrapporter fra ulike meglerhus og interne vurderinger inngår som grunnlag for helhetsvurderingen. En endring i kredittspread vil påvirke avkastningskravet ved at tillegget som blir lagt på nullkupongkurven endres. Ved kjøp av egne verdipapirer blir gjelden redusert, og forskjellen mellom bokført verdi og betalt vederlag (over-/underkurs) blir resultatført som gevinst/tap på utstedte verdipapirer. Side 18

19 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank Konkurransesituasjonen Konkurransesituasjonen på Helgeland vurderes å være som i nasjonen for øvrig, med følgende banker til stede: Sparebank 1 Nord-Norge, DnB NOR/Nordlandsbanken, Postbanken, Nordea og Handelsbanken. 2.3 Operasjonell risiko Risiko knyttet til ansatte og systemer Operasjonell risiko kan defineres som risiko for direkte eller indirekte tap grunnet svikt i interne rutiner, systemer og prosesser, utilstrekkelig kompetanse, skader på eiendeler, driftsavbrudd eller systemfeil, eller internt eller eksternt bedrageri. Konsernet har høy fokus på intern kontroll og operasjonell risiko, blant annet som en naturlig videreføring av tilpasningen til Basel II - regelverket. Tilfredsstillende håndtering av operasjonell risiko forutsetter god intern kontroll og kvalitetssikring. Arbeidet med utviklingen av systemer og prosesser for identifisering, analyse og kvantifisering av risiko, og oversikt over tilhørende nøkkelkontroller i de operative funksjonene, har bidratt til økt fokus på kvalitet og effektivitet, så vel som målrettet drift i konsernet. Dette summeres opp i krav om å holde en viss ansvarlig kapital som sikkerhet for framtidig forventede tap som konsernet kan bli påført som følge av operasjonell risiko. Banken legger vekt på målrettede tiltak for å redusere den operasjonelle risikoen, og internkontrolltiltak er viktige hjelpemiddel for å redusere den operasjonelle risikoen. I tillegg kommer omdømmerisiko som kan defineres som risiko for svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit og omdømme i markedet, dvs. hos kunder, motparter, kapitalmarked og myndigheter. 2.4 Andre forhold Utbyttepolitikk Styret i Helgeland Sparebank fastsatte i styremøte den 20. januar 2010 ny utbyttepolitikk for banken. Ny utbyttepolitikk lyder som følger: "Helgeland Sparebank sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en tilfredsstillende samlet avkastning i form av utbytte og verdistigning. Overskuddet vil bli fordelt mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. Inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som utbytte, og tilsvarende inntil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som gaver eller overføres til stiftelse(r). Resterende del av overskuddet overføres henholdsvis utjevningsfondet og grunnfondet. Konsernets egenkapitalutvikling og soliditet vil bli tillagt vekt ved fastsettelse av utbyttenivå, samt forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital Annet Det er i Prospektet forsøkt å beskrive den risikoen som er mest aktuell for Helgeland Sparebanks virksomhet. Det vil imidlertid også kunne finnes andre typer risiki som i større eller mindre grad kan påvirke Helgeland Sparebanks økonomiske resultater og/eller prising av Bankens egenkapitalbevis negativt. Side 19

20 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank 3 ERKLÆRINGER 3.1 Ansvarserklæringer fra Styret i Helgeland Sparebank Opplysningene i Prospektet er så langt Styret kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Så langt Styret kjenner til, forekommer det ikke utelatelser fra Prospektet som er av en slik art at de kan endre Prospektets betydningsinnhold. Styret har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. 3.2 Tredjepartsinformasjon Det er enkelte steder i Prospektet gjengitt informasjon som stammer fra tredjepart. I slike tilfeller er kilden alltid oppgitt. Slik informasjon er korrekt gjengitt og etter det Helgeland Sparebank kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjemann, er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. Side 20

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, regnskap første kvartal 2011. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i slutten av 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS fikk konsesjon som finansieringsforetak i februar 2009. Selskapet er heleid datterselskap av Helgeland Sparebank

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon 4. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Foreløpig regnskap for 4. kvartal 211. S T Y R E T S B E R E T N I N G Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 28 og er et heleid datterselskap av Helgeland

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer