Fusjonsprospekt. Mefjorden ASA. for foreslått fusjon av. som overdragende selskap til. som overtagende selskap. Finansiell rådgiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fusjonsprospekt. Mefjorden ASA. for foreslått fusjon av. som overdragende selskap til. som overtagende selskap. Finansiell rådgiver"

Transkript

1 Fusjonsprospekt for foreslått fusjon av Mefjorden ASA som overdragende selskap til som overtagende selskap Finansiell rådgiver 1. juni 2004

2 Meddelelse Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med den foreslåtte fusjonen mellom Mefjorden ASA og DiaGenic AS i henhold til børsforskriftens kapittel 15 og 17. Prospektet er blitt forelagt Oslo Børs for kontroll i henhold til børsforskriften kapittel 14. Enkelte uttalelser i prospektet gjelder fremtidige forhold. Fremtidige forhold er forbundet med en rekke risiko- og usikkerhetsmomenter. De faktiske forhold vil derfor, når de inntrer, kunne avvike vesentlig fra det som fremkommer i uttalelsene om fremtidige forhold. Enkelte årsaker til usikkerheten er omtalt i kapittel 8 Risikoforhold. Prospektet adresseres kun til mottakere som det lovlig kan distribueres til. Distribusjonen av prospektet kan være underlagt rettslige restriksjoner i enkelte jurisdiksjoner. Personer som får tilgang til prospektet, eller som ønsker å stemme på de ekstraordinære generalforsamlingene i Mefjorden ASA eller DiaGenic AS som skal behandle Fusjonsplanen, er selv ansvarlige for å orientere seg om og overholde eventuelle restriksjoner. Manglende overholdelse av slike restriksjoner kan innebære brudd på verdipapirlovgivningen i den relevante jurisdiksjonen. Verken dette prospektet eller dokumenter som følger vedlagt prospektet, vil bli sendt til eller for øvrig distribuert i jurisdiksjoner hvor utlevering av slike dokumenter er i strid med relevant lovgivning. Prospektet representerer ikke et tilbud om å kjøpe eller selge aksjer i noen jurisdiksjoner hvor fremsettelsen av et slikt tilbud ikke er lovlig. Prospektet eller de dokumenter som følger vedlagt prospektet vil ikke bli sendt til eller innen eller på annen måte distribuert eller tilgjengeliggjort i USA, annet enn i samsvar med gjeldende amerikansk verdipapirlovgivning. Ingen som mottar prospektet (herunder forvaltere (nominees), trustees og depotmottakere) må sende, distribuere eller på annen måte tilgjengeliggjøre prospektet eller noen av de dokumenter som følger vedlagt prospektet verken til, fra eller innen USA. Mottakere av prospektet er selv ansvarlige for å overholde eventuelle restriksjoner. Ingen er autorisert til å gi informasjon eller tilsagn på vegne av Mefjorden ASA, DiaGenic AS eller tilrettelegger i forbindelse med den foreslåtte fusjonen dersom dette ikke fremgår av prospektet. Offentliggjøring eller distribusjon av prospektet innebærer ikke at innholdet er korrekt etter prospektets dato. Informasjon om vesentlige nye omstendigheter eller vesentlige unøyaktigheter som kan få betydning for den foreslåtte fusjonen, og som fremkommer eller oppdages mellom tidspunktet for offentliggjøring av prospektet og det tidspunkt vederlagsaksjene i fusjonen tas opp til børsnotering, vil bli gitt i et tillegg til prospektet i samsvar med reglene i børsforskriften Eventuelle tvister vedrørende prospektet er underlagt norsk lov og norske domstolers eksklusive domsmyndighet. 1

3 Innholdsfortegnelse FUSJONSPROSPEKT MEFJORDEN ASA OG DIAGENIC AS ORDLISTE OG DEFINISJONER... 4 ANSVARSERKLÆRINGER SAMMENDRAG BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR FUSJONEN FUSJONSVEDERLAGET FORUTSETNING FOR GJENNOMFØRING AV FUSJONEN AKSJEKAPITAL ETTER FUSJONEN DET FUSJONERTE SELSKAPET KOSTNADSBESPARELSER OG INNTEKTSSYNERGIER FINANSIELL INFORMASJON FORVENTET FREMDRIFT FOR GJENNOMFØRINGEN AV FUSJONEN BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR FUSJONEN BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE HOVEDPUNKTER I FUSJONSFORSLAGET FUSJONEN FUSJONSVEDERLAG AKSJEKAPITALEN ETTER FUSJONEN REGNSKAPSMESSIG VIRKNING REPRESENTANTSKAP, STYRE OG LEDELSE FUSJONENS BETYDNING FOR DE ANSATTE FORUTSETNINGER FOR GJENNOMFØRING AV FUSJONEN VERIFIKASJON FORVENTET FREMDRIFT FOR GJENNOMFØRING AV FUSJONEN FUSJONSVEDERLAGET FORHOLD SOM ER LAGT TIL GRUNN FOR FORSLAGET TIL FUSJONSVEDERLAG HENVISNING TIL UTTALELSER FRA FINANSIELL RÅDGIVER HENVISNING TIL UTTALELSER FRA SAKKYNDIGE DET FUSJONERTE SELSKAPET MÅL, STRATEGI OG FORRETNINGSKONSEPT SELSKAPETS VIRKSOMHET PATENTSITUASJON MARKEDSFORHOLD OG KONKURRANSESITUASJON MYNDIGHETSKONTROLL ORGANISERING, STYRENDE ORGANER OG LEDENDE ANSATTE AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV FUSJONEN OG PROFORMA FINANSIELL INFORMASJON PRESENTASJON AV DIAGENIC AS STYRENDE ORGANER, LEDELSE OG ANSATTE AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD FINANSIELL INFORMASJON TVISTER OG JURIDISKE FORHOLD PRESENTASJON AV MEFJORDEN ASA STYRENDE ORGANER, LEDELSE OG ANSATTE AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD FINANSIELL INFORMASJON TVISTER OG JURIDISKE FORHOLD RISIKOFORHOLD RISIKO KNYTTET TIL GJENNOMFØRING AV FUSJONEN FORRETNINGSMESSIG RISIKO

4 9 JURIDISKE FORHOLD VED FUSJONEN SELSKAPSRETTSLIGE FORHOLD FUSJONENS BETYDNING FOR DE ANSATTE REGNSKAPSMESSIGE FORHOLD SKATTE OG AVGIFTSMESSIGE FORHOLD VEDLEGG OVERSIKT OVER VEDLEGG 1. FUSJONSPLAN 2. UTKAST TIL ÅPNINGSBALANSE FOR DET FUSJONERTE SELSKAP MED REVISORUTTALELSE 3. UTKAST TIL NYE VEDTEKTER FOR DET FUSJONERTE SELSKAP 4. VEDTEKTER FOR DIAGENIC AS 5. VEDTEKTER FOR MEFJORDEN ASA 6. SKRIFTLIG RAPPORT OM FUSJONEN FRA STYRET I DIAGENIC AS 7. SKRIFTLIG RAPPORT OM FUSJONEN FRA STYRET I MEFJORDEN ASA 8. FELLES SKRIFTLIG REDEGJØRELSE OM FUSJONEN FRA SAKKYNDIG FOR HENHOLDSVIS DIAGENIC AS OG MEFJORDEN ASA 9. ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG REVISJONSBERETNING FOR DIAGENIC AS FOR REGNSKAPSÅRENE 2001, 2002 OG ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG REVISJONSBERETNING FOR MEFJORDEN ASA FOR N 2001, 2003 OG VEDTAK OM UTSTEDELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTER 12. ERKLÆRING FOR PROFORMA TALL FOR DET FUSJONERTE SELSKAPET KVARTALSRAPPORT 2004 FOR MEFJORDEN ASA KVARTALSRAPPORT 2004 FOR DIAGENIC AS 3

5 Ordliste og definisjoner Følgende definisjoner blir anvendt i dette fusjonsprospektet, med mindre annet fremgår av sammenhengen: Aksjer eller Aksjene: Aksjene i DiaGenic ASA, hver pålydende kr 0,05 Aksjonærer: Alle som til enhver tid eier Aksjer Allmennaksjeloven: Lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (ASA) Børsforskriften: Børsforskriften 1994 nr. 30 DiaGenic: DiaGenic ASA eller DiaGenic AS DnB NOR Markets: En del av DnB NOR Bank Foretaksregisteret: Foretaksregisteret i Brønnøysund Fusjonen: Fusjonen mellom Mefjorden ASA og DiaGenic AS, med DiaGenic AS som overtakende selskap Fusjonsplanen: Styrenes forslag til avtale om fusjonen Fusjonsprospektet: Herværende prospekt utarbeidet i forbindelse med fusjonen mellom DiaGenic AS og Mefjorden ASA Ikrafttredelsen: Tidspunktet for ikrafttredelsen av fusjonen Juridisk Rådgiver: Advokatfirmaet Schjødt AS Kroner: Norske kroner NOK: Norske kroner Selskapet: DiaGenic ASA Styrene: Styrene i Mefjorden og DiaGenic Mefjorden: Mefjorden ASA med datterselskaper Mill: Million RISK: Regulering av aksjers inngangverdi ved endring i skattlagt kapital Rådgiver: DnB NOR Markets som rådgiver for selskapet Prospektet: Herværende prospekt utarbeidet i forbindelse med fusjonen mellom DiaGenic AS og Mefjorden ASA Utenlandske aksjonærer: Aksjonærer som ikke er bosatt i Norge Verdipapirhandelloven: Lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel Virkedag: En hvilken som helst dag, unntatt lørdag, søndag eller annen dag som forretningsbankene i Norge kan holde stengt Vphl: Verdipapirhandelloven VPS: Verdipapirsentralen, et papirløst registrerings- og oppgjørssystem for verdipapirer VPS-konto: Konto i VPS for registrering av eierskap for verdipapirer Faglige definisjoner Bioinformatikk Biopsi Bioteknologi BRCA 1 (Breast Cancer Associated) BRCA 2 CE-merking DCIS (ductal carcinoma in situ) DNA (Deoxyribonucleic acid) EPC (European Patent Convention) EPO (European Patent Office) Falske negative Falske positive FDA (Food and Drug Administration) FUGE (FUnksjonell GEnomforskning) Bruk av IT og statistikk for analyse av større mengder data innen genog genekspresjonsteknologi Det å ta ut en prøve av vev eller celle fra kroppen for å bruke til diagnose av sykdom Teknologi som anvender levende celler eller mikroorganismer i produksjon av en vare Brystkreftgen 1, et gen som finnes på ca. 2% av alle kvinner med brystkreft Brystkreftgen 2, et annet gen som er implisert i familiær brystkreft Nødvendig merking av produkter for å kunne selges i EU-land Forstadium til invasiv brystkreft En kjede av deoxyribonukleinsyrer som inneholder genetisk informasjon. Utgjør det genetiske materialet i de fleste levende organismer, inklusive mennesker Et system for felles patentbehandling for medlemsland i EU Myndighet som behandler patentsaker i EU Diagnoser med testresultat ikke-syk, hvor sykdom var til stede Diagnoser med testresultat syk, hvor sykdom ikke var til stede Den myndighet i USA som behandler og gir markedsføringstillatelser for bl.a. legemidler og diagnostika Statlig norsk finansieringsprogram for genomforskning administrert av Norges Forskningsråd 4

6 Gen Genekspresjonsteknologi Gensekvenser IDE (Investigational Device Excemption) Immunologiske tester IVD (in vitro diagnostikk) Kliniske forsøk Makromatriseteknologi (macro array) Mammografi Mammogram Mikromatriseteknologi (micro array) MRI (magnetic resonance imaging) Multi analytter Onkolog Onkologi PCT (Patent Corporation Treaty) PMA (PreMarket Approval) Protein Proteomics RNA (Ribonucleic acid) Røntgen Sensitivitet Singel analytter Spesifisitet Tumor markører Ultralyd Den funksjonelle arveenhet. En del av en DNA-kjede som inneholder informasjon om hvordan et protein skal se ut Teknologi som brukes for å måle hvor aktiv forskjellige gener er i en prøve Rekkefølgen av nukleotider i DNA Type autorisasjon gitt av FDA for salg av diagnostiske produkter til forskningsformål Tester som bruker immunologiske metoder for å måle mengde av et eller flere proteiner i en prøve Diagnostikk som gjøres ved at biologiske prosesser observeres utenfor sine naturlige omgivelser, dvs. utenfor kroppen Forsøk utført på personer, med personens/pasientens tillatelse, som vanligvis involverer sammenligning av to eller flere behandlinger eller metoder for diagnostikk Genekspresjonsteknologi med bruk av membran i størrelse cm2 der vanligvis gener analyseres samtidig Røntgenundersøkelse av brystet Røntgenbilde av brystet Genekspresjonsteknologi med bruk av glassplater i størrelse 1-2 cm2 der mer enn cirka 5000 gener kan analyseres samtidig En billeddiagnostisk teknikk som benytter magnetiske felt for å frembringe høyløsningsbilder av kroppen Tester som ser på flere variable (for eksempel gener) samtidig Lege som er spesialisert på kreft Læren om kreft og behandling av kreft Form for internasjonal patentsøknad Type markedsautorisasjon gitt av FDA for markedsføring av diagnostiske produkter i klasse III (strengeste gruppe) En gruppe av molekyler, kodet av DNA, som utfører det meste av arbeidet i alle typer celler Individuell mengdebestemmelse av et større antall proteiner samtidig i en prøve En informasjonskodet kjede av ribonukleotider. Inneholder genetisk informasjon Elektromagnetisk stråling som sendes gjennom kroppen og reflekteres for å lage bilde av ulike organer Sannsynligheten for at test vil gi positiv diagnose når en sykdom er til stede Tester som ser på én variabel (for eksempel gen) ad gangen Sannsynligheten for at en test vil gi negativ diagnose når en sykdom ikke er til stede Antigener (vanligvis proteiner) som øker i mengde i kroppsvev som for eksempel blod Bruk av lydbølger som sendes gjennom kroppen og reflekteres tilbake for å lage bilder av ulike organer 5

7 Ansvarserklæringer Styrene i Mefjorden ASA og DiaGenic AS Prospektet er utarbeidet med sikte på å gi aksjonærene i Mefjorden ASA og DiaGenic AS et best mulig informasjonsgrunnlag for vurdering av den foreslåtte fusjonen mellom selskapene. Styrene i Mefjorden ASA og DiaGenic AS bekrefter at opplysningene i prospektet så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Styret i Mefjorden ASA uttaler seg likevel ikke om informasjon vedrørende DiaGenic AS. Styret i DiaGenic AS uttaler seg likeledes ikke om informasjon vedrørende Mefjorden ASA. Markedsforhold og fremtidsutsikter er vurdert etter styrenes beste skjønn. Oslo, 1 juni 2004 I styret for DiaGenic AS Håkon Sæterøy (styreleder) Ingrid Alfheim Ingemar Kihlström Anders Lönneborg Praveen Sharma I styret for Mefjorden ASA Ketil Sandhaug (styreleder) Bjørn Stray Erling Christiansen Jo Arnstad Kai Engedal Finansiell rådgiver DnB NOR Bank ASA ved DnB NOR Markets har som finansiell rådgiver utarbeidet prospektet i samarbeid med styrene og ledelsene i Mefjorden ASA og DiaGenic AS, og på bakgrunn av informasjon mottatt fra styrene og ledelsene i Mefjorden ASA og DiaGenic AS. Finansiell rådgiver har tilstrebet å gi en så fullstendig og korrekt beskrivelse av selskapene Mefjorden ASA, DiaGenic AS og DiaGenic ASA som mulig. Finansiell rådgiver kan imidlertid ikke påta seg noe juridisk eller økonomisk ansvar for at prospektets innhold er fullstendig og korrekt. Finansiell rådgiver kan heller ikke påta seg noe juridisk eller økonomisk ansvar som følge av en eventuell fusjonsbeslutning basert på informasjon presentert i prospektet eller på annen måte. Det vises for øvrig til inntatte erklæringer fra selskapenes styrer, revisorer og juridisk rådgiver. DnB NOR Holding ASA med datterselskaper eier ikke aksjer i Mefjorden ASA. Pr. 1. juni eier Vital, et datterselskap i DnB NOR Holding ASA, aksjer i DiaGenic AS, og har i tilegg fått tildelt aksjer i emisjonen i mai Oslo, 1 juni 2004 DnB NOR Bank ASA ved DnB NOR Markets Juridisk rådgiver På vegne av Mefjorden ASA og DiaGenic AS har Advokatfirmaet Schjødt AS bistått ved utarbeidelsen av de juridiske forhold som er omtalt i prospektets kapittel 9, som etter vårt skjønn gir en dekkende beskrivelse. Vi har ikke gjennomgått øvrige deler av prospektet, og heller ikke regnskapsmessige eller finansielle forhold. Oslo, 1 juni 2004 Advokatfirmaet Schjødt AS Revisorer Ernst & Young er revisor for Mefjorden ASA og DiaGenic AS og har avgitt følgende erklæringer som er inntatt i prospektet: - Utkast til åpningsbalanse for det fusjonerte selskap med revisorbekreftelse (vedlegg 2) - Skriftlig redegjørelse om fusjonen (vedlegg 8) - Erklæring for proforma tall for det fusjonerte selskapet (vedlegg 12) 6

8 1 Sammendrag FUSJONSPROSPEKT MEFJORDEN ASA OG DIAGENIC AS 1.1 Bakgrunn og begrunnelse for fusjonen Mefjorden ASA ( Mefjorden ) er et norsk allmennaksjeselskap notert på Oslo Børs som har solgt hele sin operative virksomhet. Som et alternativ til en oppløsning av selskapet, har selskapets styre søkt å legge til rette for en ny virksomhet som kan virke verdiskapende for Mefjordens aksjonærer. DiaGenic AS er et norsk aksjeselskap innen bioteknologiområdet som er i ferd med å kommersialisere sin teknologi, og ser det som interessant med tilgang til kapital og en nærmere tilknytning til finansmarkedet. Dokumenter som dette prospektet viser til er lagt ut til gjennomsyn hos DiaGenic AS. 1.2 Fusjonsvederlaget Som vederlag for samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Mefjorden, vil Mefjordens aksjonærer motta totalt nye aksjer i DiaGenic ASA ( Fusjonsaksjene ), tilsvarende ca 0,4761 aksjer i DiaGenic AS per aksje i Mefjorden. I tillegg vil aksjonærene i Mefjorden motta et samlet kontantvederlag på kr ved fusjonen, tilsvarende ca kr 0,094 per aksje i Mefjorden. 1.3 Forutsetning for gjennomføring av fusjonen De viktigste forutsetninger for fusjonens gjennomføring er at Fusjonsplanen med tilhørende vedtak godkjennes i Mefjordens og DiaGenics AS ekstraordinære generalforsamlinger innen 15. juni 2004, og at DiaGenics AS ekstraordinære generalforsamling samtidig vedtar nødvendige vedtektsendringer. I tillegg er det en forutsetning at Oslo Børs innen 15. juni 2004 endelig bekrefter at børsnoteringen til Mefjorden kan videreføres i det fusjonerte selskap, eventuelt på vilkår som kan oppfylles fra selskapene innen 30. juni Aksjekapital etter fusjonen Aksjekapitalen i DiaGenic ASA etter fusjonen vil være minimum kr ,50 og maksimum kr , Det fusjonerte selskapet DiaGenic er et norsk bioteknologiselskap etablert i Selskapet er i ferd med å utvikle en diagnosemetode for ulike sykdommer som er nøyaktig og enkel i bruk og som kan tas på et tidlig stadium ved en lett tilgjengelig prøve. Det første produkt planlegges å bli diagnosemetode for brystkreft. Selskapets forretningsidé er å utvikle produktkandidater som kommersialiseres i samarbeid med industrielle partnere. Inntektsstrømmen forventes derfor primært å komme som bidrag fra partnere, både i form av engangsbetalinger og royalties av produktsalg. DiaGenics teknologi tar utgangspunkt i prinsippet om at en sykdom som er lokalisert i en del av kroppen, også vil gi karakteristiske responser i andre deler av kroppen. Endring i genaktivitet er en slik type respons og er i tillegg den første forandring som kan oppdages i mange typer sykdommer som f.eks kreft. Endret genaktivitet kan måles ved hjelp av genekspresjonsteknologi. Genaktivitetsmønster som er karakteristiske for en definert sykdom, kan identifiseres og benyttes for å diagnostisere sykdommen. DiaGenics metode er generell og kan videreutvikles til bruk for diagnose av i prinsippet alle alvorlige sykdommer. Brystkreft er valgt som den første sykdom på grunn av et betydelig kommersielt potensial på grunn av sykdommens betydelige utbredelse samt behovet for en test som kan oppdage sykdommen tidlig og nøyaktig. Oppnådde resultater viser at DiaGenics metode kan oppdage brystkreft på et tidlig stadium ved å analysere genuttrykksmønsteret i prøver av perifert blod, dvs. fra blod som er tatt fra en annen del av kroppen enn der kreften befinner seg. DiaGenic har en aktiv patentstrategi og søker å bygge opp en patentportefølje som muliggjør en dominerende posisjon innenfor diagnostikk ved bruk av genekspresjonsanalyse av prøver som er tatt i distanse fra sykdomsområdet. I april 2004 ble DiaGenic meddelt patent i USA og en svært viktig milepæl for selskapet er nådd. Patentet gir bred beskyttelse for metoder for å isolere informative gener og bruk av de informative gener for å diagnostisere Alzheimers sykdom. 7

9 1.6 Kostnadsbesparelser og inntektssynergier En fusjon av selskapene vil gi DiaGenic en effektiv tilgang til nødvendig kapital og nærmere tilknytning til finansmarkedene. Samtidig vil en fusjon gi Mefjorden mulighet til å utnytte selskapets kapital- og børssituasjon til å skape merverdier, fremfor en alternativ oppløsning. En fusjon vil således kunne gi synergier og merverdier for begge selskaper og deres aksjonærer. 1.7 Finansiell informasjon Se punkt 5.8 for beskrivelse av utarbeidelsen av proforma resultat og balansetall. Proforma resultatregnskap for Det fusjonerte DiaGenic (NOK 1.000) Q Q Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter/ -kostnader(-) Renteinntekter Andre finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Resultat per aksje -0,74-1,97-0,79 Utvannet resultat per aksje -0,74-1,97-0,79 Proforma balanse for Det fusjonerte selskapet (NOK 1.000) Q Q EIENDELER Lab.utstyr, inventar, kontormaskiner og lignende Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Selskapskapital Overkursfond Resultat for kvartalet Sum innskutt egenkapital Pensjonsforpliktelse Sum avsetning for forpliktelser Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

10 Utkast til åpningsbalanse ved fusjon av Mefjorden ASA og DiaGenic AS (NOK 1.000) EIENDELER Åpningsbalanse Driftsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer 0 Andre fordringer, forskuddsbet Sum fordringer Bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Selskapskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Pensjonsforpliktelse 567 Sum avsetning til forpliktelser 567 Leverandørgjeld 702 Skyldige offentlige avgifter 223 Annen kortsiktig gjeld 511 Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Kommentarer til utkast til åpningsbalanse: Åpningsbalansen er basert på perioderegnskapene til Mefjorden ASA og DiaGenic AS pr 31. mars DiaGenic AS er overtakende selskap. Det er foretatt korreksjoner for følgende forhold: 1. Det er lagt til grunn en minimumsemisjon i DiaGenic AS på kr i forkant av gjennomføring av fusjonen. Det er fratrukket kr i emisjonskostnader. 2. Aksjekapitalen i DiaGenic er forhøyet med kr ved fondsemisjon vedtatt på generalforsamlingen 7. april Det er lagt til grunn at andre fordringer, betalbar skatt og annen kortsiktig gjeld i henhold til perioderegnskapet til Mefjorden ASA pr 31. mars 2004 er gjort opp på tidspunktet for gjennomføring av fusjonen. 4. Resultat i perioden er ført som en reduksjon i overkursfondet. 5. Emisjonsutgifter knyttet til prospektarbeid som er innarbeidet i proforma balansen er ikke hensyntatt. 1.8 Forventet fremdrift for gjennomføringen av fusjonen 1-2. juni 2004 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innen 15. juni 2004 Ca. 15. juni 2004 Ca august 2004 Behandling av Fusjonsplanen i selskapenes ekstraordinære generalforsamlinger Beslutning om fusjon registreres i Foretaksregisteret umiddelbart etter generalforsamlingsvedtakene, jf. ASA Kreditorfristen utløper Ca august 2004 DiaGenic skal melde gjennomføring av fusjonen ihht. ASA Ca august 2004 Virkningstidspunktet for fusjonen, jf ASA Ca august 2004 Ca august 2004 Fusjonsaksjene skal registreres i VPS De nye aksjene noteres på Oslo Børs Nærmere opplysninger om gjennomføringen av fusjonen vil bli gitt i form av børs- og pressemeldinger fra selskapene. Det understrekes at det vil kunne inntreffe endringer i tidsplanen. 9

11 2 Bakgrunn og begrunnelse for fusjonen 2.1 Bakgrunn og begrunnelse Mefjorden ASA er et norsk allmennaksjeselskap notert på Oslo Børs som høsten 2003 solgte hele sin operative virksomhet. Som et alternativ til en oppløsning av selskapet, har selskapets styre søkt å legge til rette for en ny virksomhet som kan virke verdiskapende for Mefjordens aksjonærer. DiaGenic AS er et norsk, privateid aksjeselskap stiftet i Selskapet er i ferd med å kommersialisere sin virksomhet innen bioteknologi, som knytter seg til genekspresjon og diagnostisering av sykdom gjennom identifikasjon av genaktivitetsmønstre. Selskapets fokus er i første omgang brystkreft, men metoden er generell og kan benyttes innenfor en rekke sykdomsområder. En fusjon av selskapene vil gi DiaGenic en effektiv tilgang til nødvendig kapital og nærmere tilknytning til finansmarkedene. Samtidig vil en fusjon gi Mefjorden mulighet til å utnytte selskapets kapital- og børssituasjon til å skape merverdier, fremfor en alternativ oppløsning. En fusjon vil således kunne gi synergier og merverdier for begge selskaper og deres aksjonærer. 10

12 3 Hovedpunkter i fusjonsforslaget Styrene i de to selskapene inngikk den 3. februar 2004 en intensjonsavtale om å fusjonere de to selskapene. Etter forhandlinger ble det 4. mars 2004 inngått en integrasjonsavtale hvor de vesentligste kommersielle vilkår for fusjonen ble regulert, og hvor det var enighet om å fremforhandle en endelig fusjonsplan. Den fremforhandlede Fusjonsplanen ble vedtatt i selskapenes styrer den 30. april 2004 og er inntatt som vedlegg til prospektet. Fusjonsplanen vil tre i stedet for intensjonsavtalen og integrasjonsavtalen. Dokumenter som dette prospektet viser til er lagt ut til gjennomsyn hos DiaGenic AS, Oslo. Fusjonsplanen er gjort kjent for de ansatte og drøftet med de tillitsvalgte for uttalelse etter gjeldende regler. 3.1 Fusjonen Fusjonen mellom Mefjorden og DiaGenic foreslås gjennomført etter reglene i Allmennaksjeloven kapittel 13 og skattelovens regler om skattefri fusjon, med DiaGenic som overtagende selskap. Mefjorden overdrar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet til DiaGenic, mot at aksjeeierne i Mefjorden mottar fusjonsvederlag som beskrevet i kapittel 3.2 og 4. Mefjorden vil, som overdragende selskap ved fusjonen, oppløses. DiaGenic skal i forbindelse med fusjonen omdannes til et allmennaksjeselskap. Navnet på det fusjonerte selskap skal være DiaGenic ASA, og selskapet skal ha hovedkontor og forretningsadresse i Oslo kommune. Den endelig beslutningen om fusjon treffes ved at de ekstraordinære generalforsamlingene i selskapene godkjenner Fusjonsplanen. Slik godkjennelse krever flertall for vedtektsendring, det vil si tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmene som av den aksjekapitalen som er representert på de respektive generalforsamlingene. Begge de ekstraordinære generalforsamlingene planlegges avholdt mellom 10. og 15. juni Fusjonen trer i kraft når fristen for kreditorene til å gjøre innsigelser mot fusjonen er utløpt, forholdet til kreditorer eventuelt er avklart, nødvendige offentlige godkjennelser foreligger, de øvrige betingelser for gjennomføring av fusjonen er oppfylt og fusjonen er registrert i Foretaksregisteret. 3.2 Fusjonsvederlag Den registrerte aksjekapitalen i DiaGenic 30. april 2004 er kr ,80 fordelt på aksjer, hver pålydende kr 0,05. Etter gjennomført registrering av fondsemisjon vedtatt i DiaGenics ordinære generalforsamling avholdt den 7. april 2004, vil aksjekapitalen være kr fordelt på aksjer à kr 0,05. Etter gjennomføring av emisjonene som angitt i Fusjonsplanens pkt. 5.1, vil aksjekapitalen i DiaGenic være minimum kr og maksimum kr , fordelt på minimum aksjer og maksimum aksjer à kr 0,05. Mefjordens aksjekapital var ved inngåelsen av Fusjonsplanen kr fordelt på aksjer à kr 1. Mefjorden innehar egne aksjer som vil bli slettet i forbindelse med fusjonen. Etter gjennomføringen av nedsettelse av aksjekapitalen vedtatt i Mefjordens ordinære generalforsamling avholdt 12. februar 2004, er aksjekapitalen kr ,38 fordelt på aksjer à kr 0,38. Som vederlag for samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Mefjorden, vil Mefjordens aksjonærer motta totalt nye aksjer i DiaGenic ( Fusjonsaksjene ), tilsvarende ca 0,4761 aksjer i DiaGenic per aksje i Mefjorden. I tillegg vil aksjonærene i Mefjorden motta et samlet kontantvederlag på kr ved fusjonen, tilsvarende ca kr 0,094 per aksje i Mefjorden. Kontantvederlaget utgjør mindre enn 20% av det samlede fusjonsvederlaget basert på en vurdering av virkelig verdi. Ved vurderingen av kontantvederlaget har det vært tatt utgangspunkt i at det skal ligge igjen kr i egenkapital i Mefjorden i form av likvide midler, med fratrekk for kostnader som er pådratt og vil pådras i forhold til Mefjordens rådgivere og som skal bæres av det fusjonerte selskap, jf Fusjonsplanens pkt

13 Brøkdelsaksjer utstedes ikke. Det fusjonerte selskapet vil i stedet søke å gi alle aksjonærer som ellers ville tilkommet brøkdelsaksjer en hel aksje i det fusjonerte selskap, ved tildeling fra en beholdning av selskapets egne aksjer ervervet for dette formål etter reglene i allmennaksjeloven kapittel 9. Dersom det skulle være regnskapsmessige eller andre rettslige eller praktiske hindringer for lovlig erverv av et antall aksjer som er tilstrekkelig høyt for å oppfylle denne intensjonen, vil i stedet eventuelle brøkdeler samles til hele aksjer og selges. Salgssummen fordeles i så fall forholdsmessig mellom aksjonærene i Mefjorden som skulle hatt brøkdeler. Aksjesalget og fordelingen av salgssummen besørges av DnB NOR. For en mer utfyllende beskrivelse av fusjonsvederlaget, se kapittel 4. Fusjonen skjer med skattemessig kontinuitet for de fusjonerende selskapene og for aksjonærene som er skattemessig bosatt i Norge. Det vises til kapittel 9.4 for nærmere omtale av de skattemessige forholdene. 3.3 Aksjekapitalen etter fusjonen Etter gjennomføringen av fusjonen vil aksjekapitalen i DiaGenic utgjøre minimum kr ,50 og maksimum kr ,50. Aksjene i det fusjonerte selskap, eksklusive kontantvederlaget, blir fordelt med 67,67:32,33 før emisjonene etter Fusjonsplanens pkt 5.1 tredje ledd. Etter at emisjonene er gjennomført vil aksjefordelingen basert på antall utestående aksjer bli minimum ca 68,86:31,14 og maksimum ca 69,61:30,39. Aksjefordelingen er basert på en verdi av Mefjorden på kr , etter utbetaling av kontantvederlaget, og DiaGenic til kr , før gjennomføring av emisjon(er) på minimum kr og maksimum kr Den totale verdien av det fusjonerte selskapet utgjør således kr før emisjonen(e) og minimum kr og maksimum kr etter emisjonen(e). Fusjonsaksjene skal anses tegnet så snart fusjonen er godkjent i de respektive generalforsamlinger. Fusjonsaksjene skal anses innbetalt pr det tidspunkt fusjonen er endelig registrert i Foretaksregisteret, jf allmennaksjeloven Fusjonsaksjene gir rett til ordinært utbytte fra og med regnskapsåret 2004, samt rett til eventuelle ekstraordinære utbytter utdelt i 2004 basert på årsregnskapet for 2003, og skal for øvrig gi de samme rettigheter som de eksisterende aksjene i DiaGenic. Selskapet vil kun ha én aksjeklasse. 3.4 Regnskapsmessig virkning Selskapene fusjoneres med regnskapsmessig virkning fra tidspunktet for de generalforsamlinger i Mefjorden og DiaGenic som vedtar Fusjonsplanen, eller den siste av disse dersom de avholdes på forskjellig tidspunkt. Transaksjoner i Mefjorden skal, regnskapsmessig og under forutsetning av at fusjonen gjennomføres, anses for å være foretatt for DiaGenics regning fra samme tidspunkt. 3.5 Representantskap, styre og ledelse DiaGenic er forpliktet til å foreslå for generalforsamlingen i DiaGenic som vedtar fusjonen at Håkon Sæterøy velges som første styreformann i det fusjonerte selskapet, at DiaGenics tidligere aksjonærer skal være representert med fire representanter, og at Mefjordens tidligere aksjonærer skal være representert med to representanter i det fusjonerte selskapets første styre. Partene er enige om at Anders Lönneborg skal være det fusjonerte selskapets daglige leder og at han skal tiltre stilling som daglig leder i begge selskaper, på samlet sett samme betingelser som han hadde i DiaGenic før, med virkning fra tidspunktet for vedtagelse av Fusjonsplanen. Det er inngått erklæring fra både daglig leder Anders Lönneborg og teknologidirektør Praveen Sharma overfor styret i DiaGenic og det senere styret i det fusjonerte selskapet ( Lock Up Erklæring ) hvor de forplikter seg til å ikke selge mv. sine aksjer i DiaGenic i en nærmere bestemt periode. Sharma eier aksjer i DiaGenic per 30. april 2004, mens Lönneborg eier aksjer i selskapet på samme tidspunkt. Etter fondsemisjonen eier Sharma aksjer, mens Lönneborg eier aksjer. Alle aksjer er i dag pantsatt i forbindelse med finansieringen av de sist ervervede aksjer. Begge aksjonærene forplikter seg til ikke å selge, pantsette, låne ut eller på annen måte (herunder gjennom swap-avtaler eller andre avtaler med lignende økonomisk effekt) disponere over aksjene uten skriftlig forhåndssamtykke fra styret i DiaGenic eller styret i det senere fusjonerte selskapet. Det er gitt nærmere reguleringer i Lock Up - erklæringene. Forpliktelsene gjelder frem til 24 12

14 måneder etter at DiaGenic har besluttet å gjennomføre fusjonen med Mefjorden, dog slik at inntil 50% av aksjene er fritatt fra forpliktelsene etter 12 måneder fra samme tidspunkt. Styret i det fusjonerte selskapet kan lempe på forpliktelsene i forbindelse med finansieringen av aksjene. 3.6 Fusjonens betydning for de ansatte Rettigheter og plikter til ansatte i DiaGenic vil ikke bli berørt som følge av en fusjon, jf lov av 4. februar 1977 nr 4 om arbeidsmiljø ( arbeidsmiljøloven ) kapittel XII A. Mefjorden har ingen ansatte, men har en avtale om innleid daglig leder som skal termineres ved vedtagelsen av Fusjonsplanen. Styret i DiaGenic har informert de ansatte i selskapet om Partenes forslag til fusjon og at Fusjonsplanen, dens vedlegg og styrets rapport om fusjonen er gjort tilgjengelig for de ansatte før avholdelse av generalforsamling i selskapet. Tillitsvalgte for de ansatte i DiaGenic er blitt informert om fusjonsforhandlingene i overensstemmelse med arbeidsmiljøloven 73 E. Det gjelder ingen særskilte vilkår for utøvelse av aksjonærrettigheter mv. i DiaGenic jf. allmennaksjeloven 13-6 første ledd nr. 4. Det er ingen aksjonærer i Mefjorden som har særlige rettigheter som nevnt i allmennaksjeloven 13-6 første ledd nr. 5. Det vil ikke tilfalle særlig rett eller fordel til styremedlemmer eller daglige ledere i forbindelse med fusjonen, jf. allmennaksjeloven 13-6 første ledd nr Forutsetninger for gjennomføring av fusjonen Følgende forhold skal i henhold til Fusjonsplanen anses som betingelser for gjennomføringen av fusjonen: At Oslo Børs innen 15. juni 2004 endelig bekrefter at børsnoteringen til Mefjorden kan videreføres i det fusjonerte selskap, eventuelt på vilkår som selskapenes styrer, basert på sin kompetanse og fullmakter, klarer å oppfylle innen 30. juni 2004, eller som selskapenes generalforsamlinger, etter forslag fra styrene, fatter vedtak for å oppfylle innen samme dato; At Fusjonsplanen med tilhørende vedtak godkjennes i begge selskapers ekstraordinære generalforsamlinger innen 15. juni 2004, og at DiaGenics ekstraordinære generalforsamling samtidig vedtar nødvendige vedtektsendringer; At ingen av selskapene, i tiden fra inngåelsen av Fusjonsplanen og frem til Virkningstidspunktet (som definert i Fusjonsplanens pkt 7) beslutter eller foretar større investeringer, forandringer i sin virksomhet, endringer i egenkapitalen, kapitalutvidelse, utdeling eller liknende, i forhold til selskapenes status slik denne er beskrevet i integrasjonsavtalen og i forhandlingene mellom partene, med mindre dette skjer i henhold til Fusjonsplanen, uten etter forutgående samtykke fra den annen part; At ingen av partene før undertegning av Fusjonsplanen har tilbakeholdt informasjon som må antas å ville ha hatt vesentlig innvirkning på bytteforholdet eller selskapenes beslutning om å fusjonere; At det ikke foretas endringer i Mefjordens selvangivelse for regnskapsåret 2003 med mindre dette er for å endre feil mv. og det gis tilslutning til dette av styremedlemmer som nevnt under Fusjonsplanens pkt 7 siste avsnitt; At DiaGenic i ekstraordinær generalforsamling som skal vedta Fusjonsplanen vedtar omdannelse til et allmennaksjeselskap iht. aksjeloven kapittel 15; At DiaGenic i ekstraordinær generalforsamling som skal vedta Fusjonsplanen beslutter å tildele frittstående tegningsretter til samtlige aksjonærer i DiaGenic iht. allmennaksjeloven og på de betingelser som er nærmere angitt i Fusjonsplanens pkt 8 og bilag 10; At DiaGenic i ekstraordinær generalforsamling som skal vedta Fusjonsplanen velger et nytt styre som angitt i Fusjonsplanens pkt 9. At DiaGenic innen 14. mai 2004 har vedtatt og mottatt tegning for en emisjon på minimum kr , maksimum kr til tegningskurs kr 2,50 per aksje. I den grad emisjonen ut over minstebeløpet på kr ikke er fulltegnet innen dette tidspunkt har DiaGenic også anledning til, forut for generalforsamlingstidspunktet, å inngå bindende tegningsavtaler på inntil kr såfremt maksimalt samlet emisjonsbeløp vil være begrenset til kr Emisjonen som skal gjennomføres iht. tegningsavtalene skal foretas til tegningskurs på minimum kr 2,50 per aksje. DiaGenic har bekreftet at denne forutsetningen om emisjon er oppfylt. Etter at Fusjonsplanen er vedtatt i begge generalforsamlinger, kan Fusjonsplanen ikke heves, med mindre dette enten følger av Fusjonsplanens pkt 15 eller noen kreditor har innsigelser etter allmennaksjeloven og fusjonen derfor ikke er gjennomført innen 31. oktober

15 3.8 Verifikasjon FUSJONSPROSPEKT MEFJORDEN ASA OG DIAGENIC AS Partene har før tidspunktet for inngåelsen av Fusjonsplanen gjennomført begrensede gjensidige undersøkelser (due diligence) av dokumentasjon med hensyn til selskapenes (i) sentrale kommersielle forhold; (ii) sentrale finansielle forhold, herunder avgifter og skatt; samt (iii) sentrale juridiske forhold. Partene har gjennom de gjensidige undersøkelsene ikke avdekket forhold som i vesentlig grad avviker fra den kommersielle, finansielle og juridiske informasjon Partene har gitt i fusjonsforhandlingene. Undersøkelsene har heller ikke avdekket andre forhold av vesentlig negativ betydning. 3.9 Forventet fremdrift for gjennomføring av fusjonen Fusjonsplanen planlegges behandlet i en ekstraordinær generalforsamling i henholdsvis Mefjorden som det overdragende selskap og DiaGenic som det overtakende selskap samme dag, fastsatt til 15. juni Beslutningene om fusjon skal umiddelbart deretter registreres i Foretaksregisteret i henhold til allmennaksjeloven Så snart kreditorfristen er utløpt, forholdet til eventuelle kreditorer avklart og betingelsene i Fusjonsplanens pkt 4 er oppfylt skal DiaGenic melde gjennomføringen av fusjonen til Foretaksregisteret i henhold til allmennaksjeloven første ledd. Når fusjonen er registrert i Foretaksregisteret i henhold til allmennaksjeloven første ledd inntrer virkningene av fusjonen ( Virkningstidspunktet ). Fusjonsaksjene skal deretter registreres i VPS på de respektive verdipapirkonti tilhørende aksjonærene i Mefjorden uten ugrunnet opphold, og gi fulle aksjonærrettigheter i det fusjonerte selskap fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i forbindelse med fusjonen i Foretaksregisteret. Selskapene fusjoneres med regnskapsmessig virkning fra tidspunktet for de generalforsamlinger i Mefjorden og DiaGenic som vedtar Fusjonsplanen, eller den siste av disse dersom de avholdes på forskjellig tidspunkt. Transaksjoner i Mefjorden skal, regnskapsmessig og under forutsetning av at fusjonen gjennomføres, anses for å være foretatt for DiaGenics regning fra samme tidspunkt. DiaGenic overtar forvaltningen av Mefjorden så snart Fusjonsplanen er godkjent av begge selskapers generalforsamlinger, jf allmennaksjeloven 13-6 (2). Følgende beslutninger kan dog kun foretas av DiaGenic med tilslutning fra de av DiaGenics styremedlemmer som er valgt som representanter for Mefjordens aksjonærer på DiaGenics ekstraordinære generalforsamling som vedtar Fusjonsplanen: I. I en periode frem til 13. september 2004, bruke likvide midler slik at det fusjonerte selskap har mindre tilgjengelig enn kr i kontanter; II. Forhold som krever samtykke av den annen part etter Fusjonsplanen, herunder pkt 4. 14

16 4 Fusjonsvederlaget 4.1 Forhold som er lagt til grunn for forslaget til fusjonsvederlag Fremgangsmåte ved fastsettelse av fusjonsvederlaget Fusjonsvederlaget er fastsatt i overensstemmelse med allmennaksjeloven kapittel 13. Som vederlag for samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Mefjorden, vil Mefjordens aksjonærer motta totalt nye aksjer i DiaGenic ( Fusjonsaksjene ), tilsvarende ca 0,4761 aksjer i DiaGenic per aksje i Mefjorden. I tillegg vil aksjonærene i Mefjorden motta et samlet kontantvederlag på kr ved fusjonen, tilsvarende ca kr 0,094 per aksje i Mefjorden. Kontantvederlaget utgjør mindre enn 20% av det samlede fusjonsvederlaget basert på en vurdering ut fra virkelig verdi. Bytteforholdet er basert på en verdi av Mefjorden på kr , etter gjennomføring av aksjekapitalnedsettelse (se nedenfor under Kapitalforutsetninger), og DiaGenic til kr , før gjennomføring av den/de forannevnte emisjon(er) på minimum kr og maksimum kr Den totale verdien av det fusjonerte selskapet utgjør således kr før emisjonen(e) og minimum kr og maksimum kr etter emisjonen(e). Fusjonsaksjene skal anses tegnet så snart fusjonen er godkjent i de respektive generalforsamlinger. Fusjonsaksjene skal anses innbetalt pr det tidspunkt fusjonen er endelig registrert i Foretaksregisteret, jf allmennaksjeloven Begrunnelse for bytteforholdet Av ovenstående følger at det ved fusjonen legges til grunn et bytteforhold mellom Mefjorden og DiaGenic på 67,67:32,33 før emisjonene nevnt nedenfor under Kapitalforutsetninger. Etter at emisjonene er gjennomført vil bytteforholdet basert på antall utestående aksjer bli minimum ca 68,86:31,14 og maksimum ca 69,61:30,39. Bytteforholdet og fusjonsvederlaget er basert på vurderinger i de respektive selskapers styrer på basis av gjennomført begrenset due diligence av begge selskaper og etterfølgende forhandlinger mellom representanter for styrene i Mefjorden og DiaGenic. I forhandlingene om bytteforholdet ble det lagt vekt på flere forhold, og særlig: Mefjordens kapitalbeholdning etter seneste utdeling DiaGenics kapitalsituasjon Mefjordens børsnotering DiaGenics teknologi og immaterielle rettigheter, samt en vurdering av tidsperioden som gjenstår frem til full kommersialisering av disse Det fusjonerte selskapets fremtidige behov for ytterligere kapital frem til full kommersialisering Styrene i Mefjorden og DiaGenic anser bytteforholdet som tilfredsstillende. Bytteforholdet er fastsatt etter flere runder med forhandlinger. Forhandlingene har tatt utgangspunkt i markedsverdier. For DiaGenic, som ikke er børsnotert og uten regelmessig omsetning av aksjen, er det tatt utgangspunkt i den egenkapital som er benyttet til å bringe selskapet frem til tidspunktet for fusjonsforhandlinger, dvs drøyt kr 30 mill.. Bytteforholdet er basert på en verdi på Mefjorden på ca kr 15 mill som tilsvarer virkelig verdi på netto eiendeler som blir tilført ved fusjonen. Dersom tidspunktet for offentliggjøring av inngåelse av intensjonsavtale legges til grunn, 4. februar 2004, vil det etter styrenes oppfatning være samsvar mellom børskurs og virkelig verdi av eiendeler og gjeld i Mefjorden ASA. I perioden før fusjonsforhandlingene ble offentliggjort har børskurs på Mefjorden variert, og har i perioder vært høyere enn fusjonsplanens verdifastsettelse på Mefjorden. I forhandlingene er verdien på DiaGenic redusert tilsvarende i forhold til antatt emisjonskurs, som nå er bekreftet gjennom at emisjonen på minimum kr 3 mill nå er gjennomført til kurs kr 2,50 per aksje. For begge selskaper gjelder det faktum at verdier etter at fusjonsforhandlingene ble offentliggjort kan gjenspeile forventninger om at fusjonen blir gjennomført. Bytteforholdet er derfor i praksis understøttet av substansverdimetoden, ved at netto egenkapital tilsvarende kontantbeholdningen for Mefjorden og anvendt egenkapital for DiaGenic legges til grunn. Mefjorden har ingen utestående (a) ansatteopsjoner; (b) tegningsretter, eller (c) opsjoner knyttet til earn-out i forhold til (i) oppkjøp; (ii) konvertible lån eller (iii) andre instrumenter eller lignende, som kan medføre utstedelse av ytterligere aksjer eller rettigheter til å få utstedt ytterligere aksjer i selskapene. DiaGenic har utestående opsjoner på aksjer til tegningskurs kr 6, som justert for 15

17 fondsemisjonen er kr 1,20 (som er lavere enn markedskurs), som er hensyntatt ved fastsettelsen av bytteforholdet ovenfor. Kapitalforutsetninger Den registrerte aksjekapitalen i DiaGenic ved inngåelse av Fusjonsplanen var kr ,80 fordelt på aksjer, hver pålydende kr 0,05. Etter registrering av fondsemisjon vedtatt i DiaGenics ordinære generalforsamling avholdt den 7. april 2004, er aksjekapitalen kr fordelt på aksjer à kr 0,05. Mefjordens aksjekapital er kr fordelt på aksjer à kr 1. Mefjorden innehar egne aksjer som vil bli slettet i forbindelse med fusjonen. Etter gjennomføring av nedsettelse av aksjekapitalen vedtatt i Mefjordens ordinære generalforsamling avholdt den 12. februar 2004, vil aksjekapitalen være kr ,38 fordelt på aksjer à kr 0,38. I henhold til Fusjonsplanen skal DiaGenic innen 14. mai 2004 ha vedtatt og mottatt tegning for en emisjon på minimum kr og maksimum kr til tegningskurs 2,50 pr. aksje. Minimumsbeløpet kr er bekreftet tegnet innen fristens utløp. I den grad emisjonen ikke blir fullt tegnet skal DiaGenic, innen eller i ekstraordinær generalforsamling som skal vedta Fusjonsplanen eventuelt ha mottatt bindende tegningsavtaler for ytterligere kapitaløkning på inntil kr , dvs maksimum samlet kr I forbindelse med dette vil aksjekapitalen i DiaGenic forhøyes med minimum kr og maksimum kr ved utstedelse av totalt minimum aksjer og maksimum aksjer à kr 0,05. Aksjekapitalen blir deretter minimum kr og maksimum kr fordelt på minimum og maksimum aksjer à kr 0,05. Beskyttelse ved krav under Mefjordens Visma-garanti Mefjorden har avgitt garanti overfor Purchase Online AS, et datterselskap av Visma ASA, i forbindelse med salg av sin operative virksomhet ( Visma-garantien ). Visma-garantien, som maksimalt kan utgjøre kr løper frem til 12 måneder etter Leveringsdagen, som inntrådte 13. september Det har pt. ikke kommet krav eller henvendelser under Visma-garantien. Dersom det utløses krav under Visma-garantien, har Mefjorden og DiaGenic avtalt at de første kr skal dekkes av Mefjorden eller, etter fusjonen, det fusjonerte selskap, uten at dette skal ha betydning for bytteforholdet. Garantibeløp ut over de første kr skal kompenseres aksjonærene i DiaGenic ved at det utstedes frittstående tegningsretter til disse etter de prinsipper som følger av bilag 10 til Fusjonsplanen. Tegningsrettene skal gi DiaGenic-aksjonærene rett til å tegne aksjer til pari kurs i det fusjonerte selskap. (Se straks nedenfor om utstedelse av frittstående tegningsretter.) Nærmere om utstedelse av frittstående tegningsretter I den ekstraordinære generalforsamlingen i DiaGenic som skal behandle fusjonsplanen, er det foreslått at det samtidig utstedes frittstående tegningsretter til aksjonærene i DiaGenic på dette tidspunkt. Det skal ikke betales vederlag for tegningsrettene. Hver tegningsrett gir rett til å tegne en aksje til pari kurs kr 0,05 i det fusjonerte selskapet. Tegningfristen for de frittstående tegningsrettene skal være 30. juni Tegningsrettene kan konverteres til aksjer frem til 1. mai En tegningsrett gir en rett til å tegne ca 0,5009 aksjer i det fusjonerte selskapet. Det tildeles kun hele antall tegningsretter, og avrunding skjer til nærmeste hele antall tegningsretter etter styrets skjønn, dog slik at det samlede antall ikke kan overstige , Det kompenseres ikke for ubenyttede tegningsretter. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven 11-13, jf fravikes. Tegningsrettene kan kun konverteres til aksjer dersom det innen 1. mai 2009 utløses krav under Visma-garantien som overstiger kr Krav anses utløst dersom det foreligger en rettskraftig avgjørelse eller et rettskraftig forlik som overstiger nevnte minimumsbeløp. Krav om utstedelse av aksjer må fremsettes skriftlig overfor selskapets styre innenfor nevnte frist. Tegningsrettene faller bort dersom det ikke rettidig fremsettes krav under Visma-garantien. Ved krav som pådras skal det antall tegningsretter som den enkelte aksjonær kan benytte avrundes ned til nærmeste mindre antall dersom det beregnede innehavet i første desimal er under 5 og avrundes opp til nærmeste hele tall dersom det beregnede innehavet i første desimal er over 5. Dersom et garantiansvar er endelig pådratt, skal selskapets styre utarbeide en oversikt over antall frittstående tegningsretter som skal kunne benyttes av den enkelte innehaver av frittstående tegningsretter. Oversikten skal gjennomgås og kontrolleres av selskapets revisor og meddeles tegningsrettshaverne. Dersom det er fremmet et krav under Visma- garantien innen 1. mai 2009, men slik at det ikke er rettskraftig avgjort eller forlikt, skal tegningsrettshaverne ha rett til å tegne aksjer på bakgrunn av den 16

18 fremsatte påstand. Dersom aksjene tegnes etter denne bestemmelse i vedtaket, skal aksjene utgjøre en egen aksjeklasse. Aksjene skal i så fall sperres i VPS på den enkelte aksjonærs konto frem til rettstvist vedrørende garantien er endelig avgjort eller forlikt. Så lenge aksjene er sperret gir de ikke stemmerett eller rett til utbytte. Aksjekapitalen kan etter dette i alt økes med kr , forutsatt full konvertering. De nye aksjene skal ha rett til utbytte som besluttes etter at aksjene er utstedt, og gir for øvrig fulle rettigheter fra det tidspunkt da kapitalforhøyelsen tilknyttet vedkommende aksjer er registrert i Foretaksregisteret. Tegningsrettene faller bort dersom det ikke rettidig fremsettes krav under Visma-garantien. Rettighetshaverne skal ikke ha noen rettigheter i relasjon til forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, ny beslutning om utstedelse av tegningsretter eller ved oppløsning. Ved vedtak om sammenslåing av aksjer, splitt av aksjer, fondsemisjon eller andre transaksjoner som endrer aksjenes pålydende, fusjon, fisjon eller omdanning skal tegningsrettene omberegnes i tråd med Oslo Børs regelverk for derivathandel. Garantibeløp skal kun anses pådratt når det foreligger en rettskraftig avgjørelse eller et eventuelt forlik har fått tilslutning av styret i det fusjonerte selskap hvor minst en innvalgt representant for Mefjordenaksjonærene stemmer for. Aksjekursutvikling 12 MEFJORDEN 11/5/ MEFJORDEN MEFJORDEN - TURNOVER BY VOLUME(R.H.SCALE) HIGH /6/01, LOW /4/04, LAST /5/04 Source: DATASTREAM 17

19 4.2 Henvisning til uttalelser fra finansiell rådgiver DnB NOR Markets ga DiaGenic tidlig i 2004 følgende vurdering av emisjonskurs/verdsettelse i forbindelse med en emisjon som alternativ til fusjon: Utfordringen med en verdsettelse av DiaGenic er at dersom man tror at selskapet lykkes innenfor ett eller to av de markedene de prioriterer i dag, vil nesten enhver verdsettelsesmetode eller peer group analyse indikere verdier som ligger urealistisk langt over hva en plassering kan gjøres til i dag. Intervallet vi indikerte på kr mill reflekterer derfor i større grad nivået vi er komfortable med å gå ut med til aktuelle investorer bl.a på grunn av: Sannsynliggjøring av betydelig verdipotensial for selskapet Vurdering av innbetalt egenkapital og mottatt og innvilget støtte Anerkjennelse hos viktige miljøer i Norge og utlandet for de resultater som er oppnådd Bekreftet interesse fra potensielle industrielle samarbeidspartnere som sannsynliggjør mulighet for inngåelse av avtale innenfor overskuelig fremtid 4.3 Henvisning til uttalelser fra sakkyndige Revisor har i redegjørelse til Fusjonsplanen lagt til grunn at selskapenes fremgangsmåte for verdsettelse av aksjene og bytteforholdet har vært hensiktsmessig. Det har ikke vært særlige vanskeligheter med fastsettelsen av vederlaget. Revisor har videre lagt til grunn at vederlaget til aksjeeierne i Mefjorden er rimelig og saklig begrunnet. 18

20 5 Det fusjonerte selskapet Det fusjonerte selskapet, DiaGenic ASA, vil få organisasjonsnummer og besøks- og forretningsadresse Østensjøveien 15 B, 0661 Oslo. Beskrevet i dette kapittel er det fusjonerte selskapets visksomhet. Fordi Mefjorden på fusjonstidspunktet ikke har operasjonell virksomhet tilsvarer kap. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 og 5.5 DiaGenic AS forretning. 5.1 Mål, strategi og forretningskonsept Mål DiaGenics visjon er å utvikle en diagnosemetode for ulike sykdommer som er nøyaktig og enkel i bruk og som kan tas på et tidlig stadium ved en lett tilgjengelig prøve. DiaGenics første strategiske mål er å utvikle diagnosemetoden for brystkreft. Strategi DiaGenic er et innovativt selskap med kjernekompetanse innenfor bioteknologi og bioinformatikk. Selskapet har knowhow og immaterielle rettigheter til en diagnostisk metode ved bruk av genekspresjonsteknologi. Metoden er generell og kan anvendes innenfor en rekke sykdomsområder. Det er selskapets strategi å benytte denne kjernekompetanse og den betydelige forskningsinnsats som har vært lagt ned i utviklingen av metoden, til å utvikle produktkandidater for ulike sykdommer. Valg av produktkandidater baseres på vurdering av medisinsk behov og kommersielt potensial. Innen det prioriterte sykdomsområdet brystkreft har selskapet definert to nisjer hvor de første produkter forventes lansert: I. Diagnose for kvinner med høyere risiko for brystkreft grunnet familiære forhold II. Diagnose av yngre kvinner som faller utenfor nasjonale masseundersøkelsesprogram Metodens forventede kvaliteter gjør disse to markedsområdene spesielt egnet. En vellykket lansering innenfor disse nisjer vil bekrefte metodens kvaliteter og gi en aksept i det medisinske miljø. Dette er viktig for utvikling av nye produkter både innenfor området kreft og andre sykdommer. Forretningskonsept DiaGenic har definert sin kjernekompetanse og ønsker å konsentrere sin virksomhet rundt dette. Derfor vil selskapet søke å inngå avtaler med samarbeidspartnere om kommersialisering av produkt så snart produktkandidaten er tilstrekkelig dokumentert til oppstart av kliniske studier. Partnere vil sammen med DiaGenic utvikle den diagnostiske testen til et ferdig myndighetsgodkjent produkt. Dette innbefatter en effektiv håndtering av de kliniske forsøk, av godkjenningsprosessen i USA, EU og andre markeder, etablering av kvalitetsgodkjent produksjon og ikke minst markedsføring og salg av det endelige produktet. Kommersialiseringen vil skje innenfor de mest kompetente miljøer slik at veien mot markedet blir kortest mulig. Dette er vesentlig for verdien på selskapet og for en best mulig posisjonering i forhold til konkurrenter. Det fremgår av internasjonale tidsskrift (for eksempel Newsweek, 22. mars 2004 og Science 19. mars 2004) at diagnostikaindustrien kan stå overfor et paradigmeskifte. Bruk av multivariate analyseteknikker, dvs. bruk av flere enn én forklaringsvariabel, forventes å få stadig større betydning. Analyse av gener og proteiner er nevnt som spesielt velegnede metoder. DiaGenic har tatt i bruk disse nye analyseteknikker. I DiaGenics produkt og utvikling av produkter er multivariat dataanalyse en integrert del og blir benyttet for å frembringe diagnostisk informasjon som ellers ikke hadde vært lett tilgjengelig. Internasjonale legemiddel- og diagnostikkselskaper har de senere år hatt betydelige utfordringer i forhold til vekst og inntjening. Hovedgrunnen til dette er selskapenes aldrende produktportefølje med betydelig press på marginer. For få nye, patentbeskyttede høymarginprodukter blir godkjent og lansert. Innovasjonen er lav, og etterspørselen etter prosjekter og produktkandidater er derfor høy. For mange er strategien for produktfremskaffelse derfor endret fra egenutvikling til fremskaffelse i samarbeid med eller ved oppkjøp av mindre, forskningsintensive selskaper. Dette er spesielt aktuelt innenfor bioteknologi. DiaGenic er et selskap med teknologi som de store diagnostikkselskapene typisk vil kunne være interessert i. De første samtaler med mulige industrielle partnere som ble startet høsten 2003, bekrefter at slik interesse er til stede. 19

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aker Exploration ASA 19. oktober 2009 kl 10.00 i Felix konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2005

Rapport for 4. kvartal 2005 Høydepunkter Vellykket studie på Alzheimers sykdom Samtaler med BioMerieux videreført Tildelte midler fra FUGE til prosjekt for Alzheimers sykdom Forskning og utvikling Resultatene fra pilotstudien for

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2005

Rapport for 3. kvartal 2005 Høydepunkter: Resultat av pilotstudie på diagnostisering av Alzheimers sykdom presentert på vitenskapelig kongress. Pris mottatt for poster Interesse fra flere mulige IVD-partnere Utviklingsarbeid på produkt

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

1/12 FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap

1/12 FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap 1/12 FUSJONSPLAN for fusjon mellom Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap og Gaia Trafikk AS (Gaia) org.nr. 910 363 239 som overdragende selskap

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

Innvilget patent i Europa på Alzheimers sykdom. Utvikling av et diagnostisk produkt for Parkinsons sykdom initiert

Innvilget patent i Europa på Alzheimers sykdom. Utvikling av et diagnostisk produkt for Parkinsons sykdom initiert Q1 28 RAPPORT 2 Q1 rapport HØYDEPUNKTER: Innvilget patent i Europa på Alzheimers sykdom Inklusjon av pasienter for den indiske flersenter studien er fullført Utvikling av et diagnostisk produkt for Parkinsons

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2005

Rapport for 1. kvartal 2005 Høydepunkter: Bekreftelse av teknologien og konseptet på kommersiell plattform i forsøk utført ved Radiumhospitalet Eksterne bekreftelser også i form av vitenskapelige artikler som gir grunnlag for utvidet

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

Opaldia blir distributør av brystkreft-testen i Storbritannia. Parkinson støtte fra Michael J. Fox Foundation

Opaldia blir distributør av brystkreft-testen i Storbritannia. Parkinson støtte fra Michael J. Fox Foundation Q4 RAPPORT 2 Q4 rapport HØYDEPUNKTER: Opaldia blir distributør av brystkreft-testen i Storbritannia Forberedelser til kommersiell lansering i India går etter planen Parkinson støtte fra Michael J. Fox

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 8. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes tirsdag 29. april 2014 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Forberedelsene til lansering av brystkrefttesten i India. Vitenskapelige resultater innen tidlig diagnostikk av både

Forberedelsene til lansering av brystkrefttesten i India. Vitenskapelige resultater innen tidlig diagnostikk av både Q3 RAPPORT Q3 rapport 2 HØYDEPUNKTER: Forberedelsene til lansering av brystkrefttesten i India følger skjema. Vitenskapelige resultater innen tidlig diagnostikk av både Alzheimers sykdom og brystkreft

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 22. mai 2014 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2004

Rapport for 2. kvartal 2004 Høydepunkter: Patent i Europa og USA Fusjon med Mefjorden og godkjenning av børsnotering fra Oslo Børs I andre kvartal har ( DiaGenic ) fortsatt hatt fokus på kjerneområdet; utvikling av en diagnosemetode

Detaljer

Vedlegg sak 4 Utstedelse av frittstående tegningsretter A) Frittstående tegningsretter utstedt mot ansatte i Agroplas AS I forbindelse med videreutviklingen av Agroplas AS er det ønskelig å incentivere

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 21. mai 2015 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 75 inngang

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Oslo, 4. januar 1999 Vår ref: GH/19353 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner og børsmedlemmer Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14.11 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 29.11 2000 klokken 1500 i selskapets lokaler i Karenslyst allé 9 c,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA. Generalforsamlingen avholdes 22. april 2015, kl. 10.00 på The Thief, Landgangen

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Estatia Resort AS 30. september 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Estatia Resort AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 7. oktober

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS Den 1/1 2011 ble stiftelsesmøte for Øst-Finnmark Avfallsselskap AS avholdt i Øst-Finnmark Avfallsselskap AS sine lokaler i Tana kommune. 1. Stiftere

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 4. kv. 4. kv. 22 1.1-31.12.3 1.1.-31.12.2 Driftsinntekter 52 631 46 665 21 967 187 697 Driftskostnader 46 193

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 2. kv. 2003 2. kv. 2002 1.1-30.06.03 1.1.-30.06.02 2002 Driftsinntekter 52 675 49 919 101 807 97 361 187

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer