Levende opptatt av det

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levende opptatt av det"

Transkript

1 Levende opptatt av det

2 Innhold Adm. direktør har ordet Styreleiar har ordet Green om grønt Holder seg til Felleskjøpets fôr.. 9 Valgte John Deere Produksjonsanlegg Heldig er den som har Mitt år som tillitsvalgt Å være ansatt i Felleskjøpet Miljø Norske Felleskjøp Felleskjøpet Fôrutvikling Datterselskaper Stormøllen GRØNT AgriPet Agri Eiendom Årsmelding Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Revisors beretning Kontrollutvalgets beretning

3 Økt fokus på kjernevirksomhet positivt i datterselskapene 2010 ble totalt sett et godt år for Felleskjøpet Agri. Mange positive aktiviteter er iverksatt og konsernet oppnådde sitt beste økonomiske resultat noen gang. Like viktig er det at våre produkter, tjenester og betingelser gjennom året har styrket vår posisjon i markedet. Felleskjøpet har god fart inn i 2011, men vi er ydmyke for de utfordringer som ligger foran oss. Konsernresultatet ble 325 mill kroner før skatt, en forbedring på 74,5 mill fra Det gode resultatet skyldes både god drift i morselskapet og positiv utvikling i de fleste av datterselskapene. Resultatet er oppnådd til tross for at vi har tatt tap på avvikling av ulønnsomme selskaper. Inntektsføring av tidligere kostnadsførte pensjonskostnader bidrar imidlertid i positiv retning. Resultatet gir grunnlag for å avsette til sammen 100 mill kroner til etterbetaling, innskudd på medlemskapitalkonti og avkastning på innestående medlemskapital. I et bondeeid samvirke er det hele tiden en avveining mellom priser og betingelser, og behovet for å ha en økonomi som sikrer tilfredsstillende soliditet og som gjør det mulig å investere i framtidsrettet teknologi og kompetanse. Jeg føler vi i 2010 har funnet en fornuftig balanse mellom disse hensynene og i større grad oppfylt Felleskjøpets formål om å styrke bondens økonomi på kort og lang sikt. Morselskapet Selskapet hadde en positiv utvikling gjennom året, fra en litt treg start med sen vår til «all time high» i november og desember, da salget var 200 mill kr høyere enn i de samme månedene året før. Maskinvirksomheten har hatt positiv resultatutvikling. Ettermarked, innendørsmekanisering og traktor/redskap har alle vesentlig bedre resultater i 2010 enn i John Deere troner igjen på toppen av traktorstatistikken. Butikkene har hatt salgsvekst og oppnådd bedre resultater. Samlet kraftfôrsalg var nøyaktig det samme som året før. Vi har forbedret produksjonskvaliteten og profesjonalisert salgsapparatet, og reduserte priser ga økt salg mot slutten av året. Vi har imidlertid fortsatt en vei å gå på dette området. Markedet for gjødsel er blitt mindre forutsigbart og mer krevende både for Felleskjøpet og bøndene. Datterselskaper Av våre datterselskaper gjør Stormøllen det fortsatt svært bra. Særlig mølledriften, men også bakerisiden går godt. Det samme gjelder virksomhetene innenfor GRØnt. norgro har lykkes godt med settepotetvirksomheten som ble overtatt fra Gartnerhallen. Vår satsing mot det profesjonelle grøntmarkedet i Sverige gjennom Weibulls Horto har også vært vellykket. Det blir spennende å se om vår nye satsing i Sverige, salg av vårt Appetitt hundefôr gjennom datterselskapet AgriPet, blir like vellykket. Gjennom Agri Eiendom utvikler vi overskytende eiendommer og drifter de eiendommer vi selv trenger. Rundt halvparten av inntektene kommer fra eksterne leietakere, og selskapet gjør det meget bra. På samme måte skal nortransport dekke våre egne behov, men også utnytte sin kapasitet til å selge tjenester til eksterne kunder. Denne virksomheten går også godt. I løpet av året er anleggsmaskinselskapet Rishaug og småkraftselskapet Kvernkallen i all hovedsak blitt avviklet. Administrasjonen og styret har etter sommeren drøftet vår strategi knyttet til eierskap og det er foretatt en viss innstramming i tråd med gjeldende strategiplan for konsernet. God stemning Vi registrerer god stemning rundt Felleskjøpet, både i markedet og internt i selskapet. Vår store messenyhet Bedre Landbruk 2011 i januar ble et godt eksempel på det. Våre ansatte har gjort en fantastisk jobb også i Rollen som administrerende direktør har gitt meg mulighet til å møte Felleskjøpets eiere i nye fora og på nye arenaer. Det har vært svært positivt og lærerikt. Dialogen og responsen på tillitsvalgtsamlinger og i andre sammenhenger, er noe av det som har gitt meg mest i denne tiden. Terje Johansen 3

4 Vårt prosjekt nasjonalt og globalt Utviklinga på dei internasjonale matvaremarknadene har sett søkjelys på behovet for matproduksjon og sikker matforsyning. Kvart døgn blir det fleire munner å mette her på jorda. Frå før har allereie ein milliard menneske knapt med mat. Felleskjøpet Agri sine medlemmar og medarbeidarar har eit felles prosjekt i å medverke til eit stort omfang av landbruksproduksjon i noreg. Dette er òg ein del av det globale prosjektet å fø verda. Difor skal vi halde fram å produsere landbruksvarer alle stader der det er mogleg i dette steinete, langstrakte landet vårt. Vi bønder er faktisk i stand til å påverke denne situasjonen i betydeleg grad, og Felleskjøpet Agri er eit av dei viktige instrumenta vi har til rådvelde. Det er ei krevjande oppgåve å ha eit aktivt landbruk over alt i eit høgkostland med særs varierande naturgitte føresetnader. Felleskjøpet Agri skal halde fram med å vere den desidert viktigaste aktøren til å ta i mot norsk korn og vidareforedle og distribuere det som fôr med moderate prisforskjellar i heile landet. Vi skal selje og reparere maskinar i heile området vårt, og vi skal ha eit tilgjengeleg butikknett til alle våre eigarar og kundar. Dette er vårt bidrag til landbruk i heile landet. Gledeleg utvikling 2010 har vore eit krevjande år for styret. Vi har rekruttert ny dagleg leiar, sett over våre strategier og gått gjennom porteføljen av selskaper vi eig og driv. Vi føler likevel at 2010 var eit år der tilhøva kring aktivitetane i Felleskjøpet normaliserte seg etter finanskrisa. Det er særleg grunn til å vere tilfreds med prestasjonane i slutten av året og inngangen til Gjennom året har vi hatt auka oppslutnad på fleire sentrale område. Kundane ga oss ein omsetning i november og desember som var 200 mill kroner meir enn året før, og ein av våre ypperste merkevarer, John Deere, trona igjen på salstoppen. Dette viser at vi er på rett veg. Det er godt å kjenne at det er god stemning i organisasjonen, både hos tilsette og ute hos medlemmane. Bondenytte er Felleskjøpet sitt formål. Men i ei så stor verksemd, er det òg relevant å måle suksessen i omsetning og reknskapsmessig resultat. Då er det gledeleg å konstatere at 2010 har gitt det beste resultatet i Felleskjøpet si historie. Det er gjort ein formidabel jobb, og eg er stolt over kva våre medarbeidarar får til. Kjenneteiknet på ein FK-medarbeidar er at han eller ho er levende oppteken av Felleskjøpet, bøndene og verdiskaping i heile området vårt. Mange bryr seg langt ut over plikta til å utføre eit betalt arbeid. Kraftfullt verkty Felleskjøpet har utvikla seg mykje dei siste åra, både i struktur, volum og aktivitetsområde. Vi har gått frå eit reint innkjøpssamvirke og driftsmiddelselskap for bønder til å vere eit omsetningssamvirke og foredlingsselskap for korn og elles eit selskap med breidt aktivitetsområde. Felleskjøpet er i dag den desidert største matmjølprodusenten i noreg, og gjennom dei selskap vi har eigarinteresser i, er vi òg den største bakeridrivaren i landet. Mykje tyder på at det er minst like viktig for bøndene å halde saman i samvirke no som tidlegare. Dei vi skal måle krefter mot, er langt mektigare enn tidlegare, og det krevst sterk organisering for å skaffe primærprodusenten sin rettkomne del av verdiskapinga. Eg er overtydd om at Felleskjøpet Agri i dag er eit dramatisk mykje sterkare verkty for norske bønder enn det ville vore utan denne utviklinga. Felleskjøpet vil vere eit kraftfullt instrument for eigarane både i det nasjonale og det globale prosjektet. og for meg har desse åra vore ei fantastisk spennande reise. Steinar Dvergsdal Styreleiar 4

5 Green om grønt Arne Green og sønnen Steffen, Åmot i Buskerud, er store kunder hos Felleskjøpet på driftsmidler og tjenester. For produksjon av både korn og jordbær forventer de service, kvalitet og kompetanse fra Felleskjøpet. Det får vi. Bestilte varer kommer til rett tid, og kvaliteten skal man ikke klage på, hevder de. 16,5 tonn såkorn Drifta er på 100 dekar med jordbær og 650 dekar korn. I tillegg driver de med snøbrøyting med tre traktorer. Vi kjøper alle driftsmidlene hos Felleskjøpets avdeling på Modum. 16,5 tonn såkorn ble bestilt i august året før og levert oss i februar, forteller Green. Han sier videre at de aldri har opplevd innblanding av andre sorter i såkornet. God kvalitet og levering til rett tid har gjort at vi er fornøyd med de produktene vi har fått, påpeker Green. Felleskjøpets totale salg av såkorn ble på tonn. Små avlinger, og mange med dårlig kvalitet i 2009, gjorde at det ble rekordstor import av såkorn til havre og vårhvete. Selv med et synkende areal til kornproduksjon er det gledelig å se at salget av såkorn er konstant. Situasjonen for planteprodusentene ble varierende. I nord var det store utfordringer med overvintringsskader, spesielt i viktige grasområder og i sør ble det spesielt utfordrende med innhøsting og dermed kvalitet på kornet. Bestiller gjødsel i august Steffen og Arne Green brukte 45 tonn gjødsel. Felleskjøpets totale omsetning av gjødsel ble på tonn, tonn mindre enn året før. Vi bestiller gjødsla i august hvert år, og både såkorn og gjødsel kommer i storsekk. Vi opplever at smart bestilling av alle driftsmidlene til rett tid og levering til tidspunkt som passer for Felleskjøpet, gir positivt utslag på vår økonomi. Vi var godt fornøyd da Felleskjøpet som følge av høy gjødselpris tilbakeførte noen av gjødselutgiftene for en tid tilbake, sier Green. Varierende gjødselomsetning Felleskjøpet fikk noe mindre gjødselsalg enn forventet første halvår av Dette skyldes et redusert totalmarked gjennom bedre utnyttelse av husdyrgjødsel og bruk av mer nitrogenrike gjødseltyper. Gjødselomsetningen preges også av internasjonal markedsutvikling. Høge priser på bl.a. hvete og mais har ført til økt etterspørsel av gjødsel. Sammen med rekordlave gjødsellagre opplevde vi stram leveringssituasjon og økte priser. ordreinngang andre halvår ble i overkant av budsjett. Stram leveringssituasjon førte til høgere ordrereserve enn normalt. Usikkert med plantevern For jordbærprodusenter som Green er det vanskelig å forutsi mengde og type plantevernmidler det blir behov for. Været er en sterkt medvirkende faktor til bruk og mengde av midler hvert år. I fjor kjøpte vi midler for ca kroner, sier han. Væravhengig salg også for Felleskjøpet er det vær og vekst som avgjør hvilke midler som selges, uavhengig av bøndenes produksjon. Sesongen 2010 var preget av nedbør med sterkt smittepress av sopp i korn, noe som førte til økt salg av midler mot dette. Biologiske faktorer, kombinert med økende resistensproblematikk, stiller i større grad krav til individuelt tilpassede løsninger hos enkelte produsenter. Prisen på glyfosat ble lavere enn noen gang. Mer moderat bruk viser oss at bruken er behovstilpasset. I potet opplevde vi moderat bruk av midler. Middels kornavling Green karakteriserer kornavlingene som middels. I fjor leverte vi 18,1 tonn havre og 10,5 tonn hvete som var overlagret fra 2009-sesongen. På høsten leverte vi 49,8 tonn bygg, 107,9 tonn havre og 10,9 tonn hvete. Vi har overlagret noe bygg og hvete for levering i 2011, forteller Green. Kornareal og avling Kornavlingen sesongen 2010/11 ble på nær 1,2 millioner tonn. tilsåingen av høstkorn ble betydelig redusert på grunn av værforholdene høsten før. Høsthvetearealet var på dekar, 28 % lavere enn sesongen før. Redusert tilsåing av høsthvete ble ikke kompensert med økning i vårhvetearealet. Andelen mathvete ble 60 % av en prognose på ca tonn. Reduksjonen i samlet kornareal fortsetter med en nedgang fra forrige sesong på dekar. De siste seks årene er samlet nedgang ca dekar. I trøndelag ble det sein våronn og avlingene ble lavere enn forventet. På Østlandet var det noe vekslende forhold med til dels mye nedbør under innhøstingen. I sum ble avlingene omtrent på nivå som et normalår og ca 20 % høyere enn forrige sesong. Overlagring, kvalitet og økotillegg Som Green påpeker, overlagrer han noe korn til året etter vekstsesongen. Priskurven på levering på mottaket er jo også med å tvinge frem en slik løsning, hevder han. 5

6

7 Sesongen 2009/10 ga gjennomgående svært høye verdier av soppgifter i havre forårsaket av fusariumsopper tonn havre fra 2009 ble overlagret til Analysene av kornavlingene viste ikke like høye verdier av soppgifter som foregående sesong. Likevel ble det gjennomsnittlige nivået for høyt til å bruke opp hele det overlagrede havrekvantumet fram til ny sesong. Både på Østlandet og i trøndelag har Felleskjøpet kjøpt økokorn og tilbudt et ekstra øko-tillegg til produsentene. De siste sesongene er det dyrket for lite økologisk korn i forhold til behovet både til matmel og kraftfôr. omlag halvparten av behovet for økologisk korn må importeres. Isbrann gir utslag på såfrø I de siste årene har det vært stabile vintre uten ekstraordinær utgang av grasarealer på grunn av isbrann. Sist vinter var derimot vanskelig i deler av nord-norge og på Vestlandskysten. Dette førte til økt salg av såfrø. til grøntanlegg gikk derimot salget av såfrø ned, både til proffbrukere og privatmarked. Stabilt på ensilering Ensileringsmarkedet er relativt stabilt ble et normalår for ammoniakkbehandling. Det er en økende trend til bruk av mer ammoniakkbehandlet halm til ammekyr. Bruk av nettjenester Felleskjøpet lanserte i fjor Såkornservice. Dette er en nettside hvor produsentene kan se anbefalt såmengde for de såkornpartiene de har mottatt. Arne Green påpeker at han ikke er en ivrig bruker av Felleskjøpets nettjenester, men Steffen sier at han vil bruke disse mulighetene mer. Vi tenker grønt, og det er fordelaktig for oss å være totalkunde. Det gir oss bedre service og en enklere hverdag. Vi er avhengig av at Felleskjøpet opprettholder det servicenivået vi opplever på vår avdeling i dag. Jo mer proffe bøndene blir, jo mer kreves av Felleskjøpet. Den operatøren som kan hjelpe oss med service på traktorene vi bruker til snøbrøyting kl om natta, vil vi bruke i framtida, sier Steffen og Arne Green. Produsentpriser på korn (15 % vann) og oljefrø (8 % vann). Jordbruksavtalens målpriser kr /kg Kornår 2007/ / / /11 Mathvete 2,15 2,35 2,48 2,48 Matrug 1,99 2,19 2,32 2,32 Bygg 1,81 2,01 2,14 2,14 Havre 1,65 1,85 1,98 1,95 Oljefrø 4,39 4,59 4,87 4,87 Korn- og oljefrøareal, dekar (Kilde SLF) Kornår 2008/ / /11 Høsthvete Vårhvete Sum hvete Rug/Rughvete Bygg Havre Sum korn Oljefrø Erter Sum totalt Salg av såkorn, tonn År Sum

8

9 Holder seg til Felleskjøpets fôr Med konkurransedyktige betingelser og god kvalitet på fôret vil ingen slå Felleskjøpet i kraftfôrmarkedet, sier Steinkjer-bonden Johan Kristian Daling. Sammen med broren oddvar og samdriftskollega Stina Kolstad er han en stor kraftfôrkunde. Felleskjøpet har i 2010 lagt ned mye ressurser i arbeidet med fôrkvalitet, salg og oppfølging av kundene. I november ble det dessuten foretatt en generell prisreduksjon, og leveringsbetingelsene ble lagt om for å stimulere til mer rasjonell drift. Samtidig ble det ble gjort justeringer av soner og satser som senket fraktbelastningen på kraftfôr i de sentrale kornområdene. Det siste er Johan Kristian Daling sterkt opptatt av. I hans område har Felleskjøpets fraktpolitikk vært ivrig diskutert. Fraktomleggingen er et skritt i riktig retning, selv om det ikke er noen stor justering, sier Daling. Han mener prinsippielt at kundene skal betale det frakten koster. Etter min mening er det galt å la fraktutjevningen gå for langt. Det vil svekke Felleskjøpets konkurransekraft i sentrale områder. og taper Felleskjøpet markedsandeler i disse områdene, går det ut over alle, også utkantene, sier Daling. Samtidig med prisreduksjonene og omleggingen av rabatter og fraktbelastninger, senket Felleskjøpet sine egne marginer med 30 mill kroner, som skal hentes inn gjennom økt effektivisering og kostnadsreduksjoner. Dette er godt i samsvar med hovedbudskapet Johan Kristian Daling har som kraftfôrkunde og eier: Felleskjøpet må ha sterkt fokus på kraftfôrprisen. For oss er det det viktigste. Vi ønsker oss selvfølgelig bra og rimelig fôr. Alt annet Felleskjøpet driver med er ikke så viktig for oss, men det er selvfølgelig greit hvis det gir positive bidrag. Kraftfôret må i alle fall ikke subsidiere annen virksomhet. For samme hvordan en snur og vender på det, vil Felleskjøpet alltid være prisledende på kraftfôr. når Felleskjøpet presser ned prisen, må hele bransjen også gjøre det. Da blir det heller ikke så lett å konkurrere med Felleskjøpet, sier Daling. Store kunder Johan Kristian og oddvar Daling driver melkeproduksjon i samdrift med Stina Kolstad fra namdalseid. Fjøset, som ligger hos Johan Kristian på ner Velle i Beitstad et kvarter utenfor Steinkjer sentrum, ble bygd ut for knappe to år siden og har plass til 90 kyr. Produksjonen ligger på nesten 600 tonn melk. I forbindelse med utvidelsen installerte de DeLaval melkerobot fra Felleskjøpet, som ble tatt i bruk i mars Det har gått veldig bra. Vi forventet mye ekstra arbeid i starten, men det gikk langt bedre enn vi trodde, sier Daling. Med den avdråtten de har nå, er de opp mot det maksimale av hva de kan produsere med én robot. De har derfor ingen store planer om kvotekjøp. Med bedre avdrått kan vi presse produksjonen noe høyere, og det vil være interessant. Da er selvsagt riktig kraftfôr og kraftfôrbruk en sentral faktor, sier Daling. Samdrifta har full framfôring med kalver og kviger i samdriftsfjøset, og rundt hundre okser på gården til oddvar ikke langt unna. I tillegg driver Johan Kristian kyllingproduksjon med nesten dyr i året, og oddvar fôrer fram slaktegris. og som om ikke det var nok: også Stina Kolstad har kyllingproduksjon hjemme på gården på namdalseid. Slikt blir det mye kraftfôr av. I fjor kjøpte samdrifta og brødrene Daling 303 tonn FoRMEL, 314 tonn FoRMAt og 230 tonn KRoMAt. I tillegg gikk KRoMAt-bilene jevnt og trutt også til Kolstad. Utnytter rabattene Daling utnytter rabattsystemene i Felleskjøpet fullt ut. Vi bestiller aldri mindre enn 27 tonn, og får dermed full uttelling på lassrabatten. og vi har selvfølgelig nytt godt av kvantumsrabattene på årsbasis, sier Daling. Han bestiller også alltid kraftfôret på nettet. Det har jeg gjort helt siden muligheten kom. Jeg synes det er veldig greit. Jeg liker godt ordrebekreftelsen som kommer på e-post rett etter bestilling. Da har du en skriftlig bekreftelse på hva du faktisk har bestilt. Det hadde vi ikke den gang vi bare ringte inn bestillingene. Hvis det skulle komme feil kraftfôr eller oppstå andre uklarheter, er dette en veldig grei dokumentasjon, sier Daling. Fôr, dyr og miljø Felleskjøpet har en helhetlig tenkning rundt kraftfôr, fra kravspesifikasjon for de ulike typer kraftfôr til råvarekjøp, optimering, produksjon og oppfølging hos produsentene. Målet er å tilby husdyrbrukerne sortimenter, blandinger og rådgivning til priser og betingelser som gjør at den enkelte lykkes i sin produksjon. Hos Daling har de brukt fôr fra Felleskjøp til både drøvtyggere, griser og kylinger i lang tid. når det gjelder slaktekyllingen, der fôret er aller viktigst, har vi generelt vært fornøyd med kvaliteten. Selv om det kan oppstå variasjoner, har vi i det 9

10 store og hele følt at vi har fått bra fôr. Selv om en ikke skal skylde på fôret i ett og alt, har det veldig mye å si. Vi har hele tiden vært med i effektivitetskontrollen i Prior. Her har Felleskjøpfôret kommet bra ut, sier Johan Kristian Daling. Han legger til at kvaliteten på fôret selvsagt er viktig også for gris og drøvtyggere, men her har de ikke fulgt like tett opp. Vi har ikke vært så flinke til å bruke Felleskjøpets rådgivere, men de har vært her og drøftet de ulike produksjonene. Det er kanskje et tegn på at det egentlig har gått greit, smiler han. Produksjonsresultatene påvirkes av samspillet mellom fôr, dyr og miljø. Felleskjøpets fagkonsulenter legger derfor stor vekt på å kunne gi råd om hva slags fôrslag som bør benyttes og hvordan det bør fôres i ulike produksjoner. Det skjer også en stadig videreutvikling av Felleskjøpets modelleringsverktøy for fôrplanlegging i ulike produksjoner. I tillegg vil fagfolkene på kraftfôr og innendørsmekanisering samarbeide om bedre rådgivning og service knyttet til ventilasjon og drifting av husdyrrom. Kompetanse Felleskjøpet ønsker å drive kompetansebygging sammen med kundene. I 2010 er derfor antall fagmøter og kundebesøk økt betydelig. I november sto Felleskjøpet bak Fjør 2010 på Hamar et stort arrangement for fjørfefolket. Dette var en tverrfaglig kongress som samlet 300 deltagere. tilbakemeldingene tilsier at kongressen var svært nyttig både faglig og sosialt. Felleskjøpet tar derfor sikte på å gjenta suksessen i Samme måned var Felleskjøpet også aktiv deltaker på det tilsvarende arrangementet for svineprodusenter Grisen og je. Salg og sortiment Felleskjøpet hadde i 2010 totalt sett samme salgsvolum av kraftfôr som i Salget av drøvtyggerfôr (FoRMEL) har vært stabilt, svinefôr (FoRMAt) har hatt en liten nedgang, mens kyllingfôr (KRoMAt) viste en hyggelig økning. Sortimentene er under kontinuerlig utvikling. For FoRMEL ble det i 2010 lansert tre nye kraftfôrblandinger. Vi vil fortsette utviklingen av bedre kraftfôr, og ser fram til å lansere spennende nyheter også i Stadig flere ønsker høyere ytelse i melkeproduksjonen, og det vil gjenspeile seg både i konvensjonelt og økologisk kraftfôr framover. Svineprodusentene har naturlig nok sterkt fokus på pris, men dette bør ikke gå på bekostning av næringsprofil i sortimentene. Kombinert med god rådgivning er Felleskjøpet opptatt av å tilby svineprodusentene et sortiment som gir best mulig dekningsbidrag i produksjonen. For øvrig ble det i 2010 gjort en revidering av smågrisfôret. I 2010 snudde Felleskjøpet den noe negative salgstrenden for fjørfefôr fra året før. Minst like gledelig er den positive utviklingen i produksjonsresultatene hos våre kunder. Målrettet innsats på videreutvikling av eksisterende sortiment i tillegg til tilskudd av noen svært vellykkede nyskapninger, ga KRoMAt et betydelig kvalitetsløft i Forbedringene er et resultat av felles innsats på tvers av regioner og fabrikker sammen med kundene for å finne de beste løsningene for sortiment, resepter, struktur og management. Denne arbeidsformen vil fortsette i 2011 Kontroll med mykotoksiner også for kornåret 2010/2011 er det sterkt fokus på hygienisk kvalitet i råvarer og kraftfôr som følge av mye sopp og til dels høye mykotoksinnivåer i korn fra enkelte deler av vårt område. Dette er imidlertid en situasjon vi har lært oss å leve med. Vi klarer nå å produsere kraftfôr med en stor andel norsk korn uten større risiko for fall i produksjonsegenskaper og andre virkninger av mykotoksiner enn i normalår. Dette skyldes god kontroll og styring med kornet, god kunnskap om ulike kvaliteter ved optimering av kraftfôrblandinger og systematisk etterkontroll. Verdensmarkedet I første halvår 2010 opplevde vi stort sett reduksjon i råvareprisene på verdensmarkedet. Utover høsten økte imidlertid prisene kraftig og vi opplever også tendenser til vareknapphet på enkelte råvarer. Situasjonen ligner mye på situasjonen vinteren 2007/2008. Målprisene på norsk korn er høyere nå enn i 07/08, og effektene av prisøkningene på importerte råvarer vil derfor ikke slå like raskt inn i det norske markedet. 10

11 Valgte John Deere som «alle» andre Hver fjerde traktorkjøper i 2010 valgte John Deere. Jon Høvren Grothe i Øyer var en av dem ble et godt maskinår for Felleskjøpet. John Deeres suverene comeback på traktortoppen inspirerte hele maskinvirksomheten. Både traktor, tresker, redskap, innendørsmekanisering og ettermarked oppnådde bedre resultater enn året før. Det er forventet at den gode trenden fortsetter i Til seters Du har vel firehjulstrekk, sier Jon Høvren Grothe der han guider oss på telefonen de siste metrene fram til gards. oppigard Høvren ligger på 460 meter opp mot Øyerfjellet med fantastisk utsikt mot Hafjell i sør og resten av Gudbrandsdalen i nord. I de bratte liene har Høvren Grothe virkelig fått nyte ekstraeffekten som den nye motorteknologien i hans 2010-modell John Deere 6430 har å by på. nå går møkkakjøring, rundballetransport og annet daglig arbeid på melkebruket uten problemer. Det er en helt annen motoropplevelse enn den forrige, sier han. Det skulle bare mangle. Høvren Grothe gikk nemlig to hakk opp, fra en 6230 til en 6430, da han bestemte seg for ny traktor. Han ventet også til han fikk den nye teknologien som gir større makseffekt på «hjorten». Det kommer godt med, blant annet når rundt 200 tonn husdyrgjødsel skal kjøres seks km og nesten 300 høydemeter til hjemmesetra, der han høster mye av grovfôret. Høvren Grothe har også ei seter lengre inn på fjellet, der de driver aktiv seterdrift åtte uker om sommeren. traktoren har vært helt glimrende. De første 500 timene har gått problemfritt. Ja, det vil si, vi har visst skiftet dieselfilter, sier Høvren Grothe. Markedet tar seg opp Maskinmarkedet utviklet seg positivt utover i Markedet har tatt seg opp igjen etter finanskrisen, og Felleskjøpet har befestet sin posisjon i maskinmarkedet. Det ble gjennomført flere store markedsaktiviteter i Karavanen norge Rundt i mars/april samlet ca skuelystne. På forsommeren møtte et stort antall opp på gras-rally fra Drammen i sør til Finnsnes i nord. Utstillingen Planlegg 2011 i november fristet over besøkende, og Felleskjøpets nye markedsplass for inspirasjon og faglig påfyll, Bedre Landbruk, på Lillestrøm i januar 2011, samlet enda flere. Traktor, tresker og redskap Responsen på John Deere-kampanjen i 2010 har vært fantastisk. totalt ble det registrert 805 nye John Deeretraktorer, som gir en markedsandel på 25 %. John Deere 6430 Premium ble mestselgende modell i norge. John Deere har nå et bredere traktorprogram enn noen gang tidligere, med mange modeller som passer godt for norske forhold. Salget av treskere ble bra i 4. kvartal. Et VIP-kurs om treskere og tresking samlet 100 deltakere under maskinmessa i LetoHallen. ordreinngangen for redskaper er større enn året før. Salget av ploger er tredoblet og nye modeller har løftet salget av redskaper generelt. Vi har også løftet resultatet i bruktomsetningen. Innendørsmekanisering Det ble et godt år for I-mek, som økte salget med 7,5 %. Resultatet er også tilfredsstillende. Felleskjøpet har økt sine markedsandeler og er den ledende utstyrsleverandøren til husdyr- og kornprodusenter i norge. Det ble prosjektert og levert ca. 100 større I-mek-prosjekter i Det er vekst på storfesiden og det ble solgt 71 melkeroboter. Hos Høvren Grothe, som har 105 tonn melkekvote og en avdrått på hele kilo, er ikke robot aktuelt. Men fjøset har hatt behov for oppgraderinger. I 2010 la vi spalteplank og satte inn ny ungdyrinnredning fra Felleskjøpet. Vi kjøpte også ny DeLaval gjødselpumpe, som har fungert over all forventning. Den har klart omrøring i kjelleren utrolig bra. nå har jeg også bestilt ny rundballekutter, den nye tks K2-modellen, etter at den gamle havarerte, forteller Høvren Grothe. Felleskjøpets salg av korntørkeutstyr økte med hele 45 % i Ettermarked Høvren Grothe har valgt å tegne serviceavtale med Felleskjøpet på sin nye John Deere. Jeg synes det er greit at leverandøren har service på nye maskiner. nå får du jo også tre års garanti gjennom avtalen. Alternativt måtte jeg hatt maskinskadeforsikring, sier han. Han har imidlertid en klar oppfordring til selgere og ettermarked: Dere må huske på å følge opp kunden også etter at handelen er gjort! Felleskjøpets 47 verksteder økte omsetningen med 6 %. 11

12

13 Naturlig valg For Høvren Grothe har det vært naturlig å velge Felleskjøpet som leverandør. Jeg har en maskinselger som nærmeste nabo og en I-mek-selger som god kamerat, så jeg regner med at jeg kan stole på at de gir meg gode tilbud. Dessuten er det lettvint med Felleskjøpets butikk på Øyer. Der får vi det meste av det vi trenger, sier han. og så må du ikke glemme etableringsbonusen. Den er god å få, legger han til. Kompetansestigen Gjennom Felleskjøpets Kompetansestige og FK skolen arbeides det målbevisst for å utvikle og spesialisere våre mekanikere. sprøyta. Det lokale verkstedet hadde liten erfaring med slike sprøyter da det selges få av disse i dette området. I Østfold selges det mange slike sprøyter hvert år, og naturlig nok har da også verkstedet bred erfaring med dette utstyret. Dermed ble problemet i namsos koblet med mekanikeren på Mysen, og det var en enkel jobb å få problemet løst raskt og kostnadseffektivt. På Sortland oppstod noen utfordringer med programmering og nettbinding på 4-5 rundballepresser (Kverneland BIo). Sortland har kun en mekaniker med servicebil, som da hadde behov for hjelp. På Fannrem har FK en spesialist på nettopp denne type maskiner. Han reiste til Sortland, lånte servicebilen og dro rundt og løste problemene i løpet av et par dager. Alle Felleskjøpets verksteder har god kompetanse og klarer å løse ulike utfordringer. Kompetansestigen og spesialisering av mekanikere bidrar imidlertid til at enkelte utfordringer kan løses langt raskere. til beste for kundene og Felleskjøpet Felleskjøpet har 200 mekanikere. Alle verksteder har sin egen kompetanseplan og hver mekaniker sin individuelle utviklingsplan. Dette bidrar til at mekanikerne løser utfordringer på tvers av fylkes- og regiongrenser for kundene, ut fra hvilken kompetanse den enkelte innehar. Det tekniske supportteamet støtter opp om den enkelte verkstedleder og mekanikerne i deres arbeid lokalt og regionalt. Kompetansestigen innebærer også at Felleskjøpet har oversikt over hvor de spesialiserte mekanikerne finnes, slik at kundene raskt får tilgang på de beste landbruksmekanikerne i norge. Siden etableringen av Kompetansestigen, har vi mange gode eksempler på at dette gir merverdi både for kunden og Felleskjøpet. I namsos solgte Felleskjøpet en Kverneland Rau Spidamat D3. Under prøvekjøring klarte de ikke å få trykk på 13

14 Felleskjøpets produksjonsanlegg Felleskjøpet har i flere år hatt stort trykk på investeringer i produksjon, anlegg og eiendommer. Hensikten er å sikre at bedriften oppfyller sine målsettinger på kvalitet og leveringssikkerhet, samtidig som kostnader og priser skal være så lave som mulig. Det er investert betydelig både i Midt-norge og på Østlandet. På Vestlandet og i nord-norge er det gjort mindre endringer. Midt-Norge I Midt-norge er kraftfôrproduksjonen faset ut ved Hoff Sundnes (ved årsskiftet 2009) og Stjørdal (fra 1. juni 2009). Produksjon av økologisk kraftfôr er flyttet til Frosta, og produksjonsvolumet er noe redusert på namdal. Kraftfôranlegget på Steinkjer oppgraderes for å gi muligheter for produksjon av svinefor i tillegg til drøvtyggerfôr og en mer rasjonell produksjon. tørkekapasiteten ved trondheim Kornsilo er økt betydelig. Videre skal tørkeog lagerkapasiteten for korn ved Rindsem økes og stå ferdig til neste kornsesong. Såvareforedling er flyttet helt ut av tunga, og eiendommen er frigjort til andre formål. Grasfrøforedling foregår nå på Holstad, mens såkornforedlingen er overført til Steinkjer Kornsilo BA (SK). SK har i nært samarbeid med FKA investert i en ny sertifisert renselinje, og de vil stå for sertifisert såkornrensing for FKA i tillegg til å drive leierensing. konvensjonelt kraftfôr. På Stange rustes kraftfôranlegget opp. Det vil gi bedre lagerplass for bulkvare og lette utleveringen, samtidig som produksjonsfunksjonene forbedres. Det største prosjektet er imidlertid på Kambo der det er vedtatt en 5-års utbyggingsplan, som omfatter utbygging av bulkkapasiteten og en helt ny fjørfelinje og utskifting av gammelt utstyr. Parallelt med dette er kornmottaket på Grue opprustet, og lagerkapasiteten for korn er bygd ut på Lena. I forkant av dette ble det investert stort på kornanlegget på Stange for å bedre lagerforholdene og sette anlegget i stand til å ta i mot hvete. Som en følge av det ble anlegget på Romedal nedlagt. Andre investeringer Såvareanlegget på Holstad er oppgradert. Dette medfører at det som er igjen av såkornforedlingen på Hamar vil bli overført til Holstad i løpet av også innenfor gjødselpakking er det gjort tunge investeringer med blant annet en ny robotpakker for storsekk på Kambo. På Vestlandet er det ikke skjedd endringer i selve anleggsstrukturen, men kraftfôrvolum er flyttet fra Vestnes til Florø for å spare kostnader for FKA. Ved vårt anlegg i Balsfjord går drifta jevnt og trutt med vedlikehold etter behov. I selve produksjonsfunksjonene blir det løpende gjort oppgraderinger og forbedringer. Kraftfôranleggene oppgraderes med nytt utstyr for å overvåke prosessene enda bedre. Eksempler på dette er: online analyseutstyr for protein, fett og vann i ferdigvare. ny mølle på Stange. oppgradering av styringssystemer på Skansen. ny tappemaskin til kjæledyrfôr i Vaksdal. Korn Felleskjøpet kjøper i inneværende sesong korn ved 51 egne mottak og gjennom samarbeid med andre anlegg. Det foregår en stadig utbedring og effektivisering av kornmottaksapparatet. Produksjon foregår ved 13 anlegg, 11 egne og 2 leieproduksjoner ved namdal Kornsilo og mølle og Vestnes. Østlandet Det er foretatt store investeringer på kornmottaket på Årnes, mens kraftfôrvirksomheten er overført til andre anlegg. Den økologiske kraftfôrproduksjonen er lagt til Lena som ikke lenger produserer 14

15 1265 timebestillinger via nett Etter en pilotperiode i 2009 ble nettbasert timebestilling innført på sju kornmottak i tilbakemeldingene fra kornprodusentene har vært gode. Samtidig har Felleskjøpet mottatt konstruktive innspill på forbedringsmuligheter. Det er aktuelt å innføre løsningen ved flere mottak med forhåndsbestilling i om man ser alle de sju mottakene under ett kom det inn 2895 manuelle bestillinger i 2010, mens 1265 bestillinger skjedde via nett. Drøye 30 % av de som forhåndsbestilte time gjorde altså dette på nett. Mottakene som tok i bruk ny nettbasert timebestilling i 2010 var Eidsvoll, Sørum, Østre Romerike, Årnes kornsilo, Rindsem Mølle, Verdal kornsilo og Spydeberg. når man ser på andelen som bestiller time via web er det leverandørene til Rindsem Mølle som er de flinkeste nettbrukerne: 63 % av de som forhåndsbestilte time gjorde dette på nettet. Felleskjøpet har 11 egne kraftfôranlegg Ett av disse er fabrikken på Lena som ble bygd i I starten var det mølle og fôrblanderi, men etter en brann i 1966 ble fabrikken utvidet med maskiner for pelletering av kraftfôret. Anlegget fikk hullkortsystem for blanding av kraftfôr og var da det mest moderne anlegget i nord-europa. Kraftfôrfabrikken gjennomgikk en større ombygging i I 2006 ble Lena godkjent for produksjon av økologisk kraftfôr for ku, svin og fjørfe. Etter etableringen av Felleskjøpet Agri ble produksjon av økologisk kraftfôr flyttet til Årnes. I 2009 ble det besluttet å legge ned den konvensjonelle kraftfôrproduksjonen og flytte den økologiske kraftfôrproduksjonen for sørområdet til Lena. Dermed er Lena-fabrikken i dag produsent av ca tonn årlig fordelt på drøvtygger-, svin- og fjørfefôr. 15

16 Heldig er den som har... det positive. Volumøkningen innen butikkvarer ble på hele 5 %, og bare i desember måned var salget 25 % høyere sammenlignet med samme periode året før. Butikkene markedsføres aktivt gjennom kundeaviser, radio og tv, og dette bidrar til at vi stadig ser nye fjes i våre butikker. Vi mottar stadig tilbakemeldinger på at Felleskjøpets butikker oppleves som spennende og med et godt vareutvalg. Gunnar Handberg fra Melhus sier at de som har en Felleskjøp-butikk i nabolaget er heldige. Han har ikke lange turen hjemmefra når han skal besøke nærmeste felleskjøpbutikk. og det er han glad for. Du vet, som hytte, hus og hageeier, jeger og friluftsmann er det alltid behov for et eller annet, og da er ikke veien lang til butikken her på Klett, sier Gunnar. I mange år gikk jeg, og mange med meg, i den tro at butikken på Felleskjøpet, nei, den er da bare for bønder. og naturligvis er den fortsatt for bønder, men profesjonell markedsføring med kundebrev, tvreklame og avisannonsering har gjort oss vanlige forbrukere oppmerksomme på at også vi har behov for mange av produktene i Felleskjøpets sortiment! Hundeutstyr og fôr, gjødsel, frø, friluftsklær, grasklippere og snøfresere er jo alle eksempler på produkter som de fleste av oss bruker, sier Gunnar. Hvordan opplever du Felleskjøpets butikk? For meg er Felleskjøp-butikken en typisk faghandel. Kvalitetsprodukter, og ikke minst engasjerte og hjelpsomme ansatte med stor fagkunnskap, gjør at man som kunde kan føle seg trygg på at man tar de riktige valg når et eller annet skal anskaffes. Det er tydelig at i Felleskjøpet satser man på å utvikle ansattes produktkompetanse og kundebehandling, skulle ikke forbause meg om de har vært kurset ganske ofte, smiler Gunnar. Jeg har i alle fall ingen ting å utsette på noe slag, sier han, før han haster videre sammen med bretonen Prince, til vinterjakt på ryper. og med vinterlua fra Felleskjøpet trukket nedover ørene. Den beste lua jeg har, ifølge Gunnar selv! Felleskjøpets butikker fikk en krevende start på året, og en sen vår hjalp ikke på situasjonen. Men utover sommeren utviklet salget seg i riktig retning, og ved årets slutt var situasjonen snudd til Kompetanse er viktig for Felleskjøpet. Vi er en faghandel innenfor kategoriene landbruk, hage, friluftsliv og kjæledyr. Det er derfor viktig med gode medarbeidere som har kompetanse innenfor feltet. Derfor bruker vi også store ressurser på å sørge for at våre medarbeidere stadig utvikler sin kompetanse. Utvikling av våre butikker er et kontinuerlig arbeid. I 2010 åpnet Felleskjøpet ny butikk i Larvik, som ble en stor suksess. I tillegg er butikkene i Ålesund, Mo i Rana, Finnsnes og Holstad bygget om. Vårt vareutvalg inspirerer kundene. Snøfresere har hatt en kraftig økning, og gressklippere tilsvarende. Kategorien kjæledyr vinner stadig terreng. Friluftslivkategorien utvider stadig. I høst hadde vi en salgsdag der det i løpet av dagen ble solgt par superundertøy. Det er derfor mange som varmer seg godt, takket være Felleskjøpet. 16

17

18 Mitt år som tillitsvalgt Jorunn Bekkvik nordahl har de siste 20 årene drevet som bonde på Grytøya i Harstad kommune. Sammen med mannen driver hun melkeproduksjon på gården Lundenes med en kvote på 100 tonn. tillitsvalgt i Felleskjøpet ble hun for tre år siden, årsmøteutsending og også leder av distriktsrådet som omfatter området nordland nord for Saltfjellet og til de sørligste kommuner i troms fylke. Jorunn er også medlem av fylkesstyret i troms Bondelag, og har vært tillitsvalgt i lokalt produsentlag i tine. Å være tillitsvalgt i en så stor organisasjon som Felleskjøpet er utfordrende, samtidig som det er lærerikt og gir kompetanse som kan være viktig å ta med seg videre, sier Jorunn om hvordan arbeidet som tillitsvalgt er. Jeg ser på oppgaven som motivator og bindeledd mellom styre og medlemmer som min viktigste rolle som tillitsvalgt. Muligheten til å delta i ta grep-programmet, som hun var med på i 2010, vil hun også nevne som en fin mulighet til personlig utvikling som tillitsvalgt. Arbeidsåret for en tillitsvalgt i Felleskjøpet kan deles inn i ulike bolker, der kretsmøter og årsmøtet skjer i første halvdel av året. På høsten har vi de årlige tillitsvalgtsamlingene, og innimellom dette møter i distriktsråd og regionutvalg. Dette gir en bra arbeidsfordeling gjennom året, men naturligvis blir det litt hektisk i tida før og etter årsmøtet, det er nemlig flere organisasjoner som har møtevirksomhet på den tida, sier Jorunn. Interessant med saker lokalt Hun framhever at en tillitsvalgt bør engasjere seg og sette av tid dersom man lar seg velge til verv som representant for medlemmene. Det går en del tid dersom man skal forsøke å gjøre dette skikkelig, ikke minst krever det at man også selv er aktiv i forhold til å skaffe seg informasjon om det som skjer. Jeg synes informasjon fra ledelsen og til oss tillitsvalgte er meget bra, men det krever at vi både leser og nyttiggjør oss den informasjonen som kommer. Mest interessant er det nok å jobbe med saker lokalt og regionalt. Den viktigste prosessen i 2010 var å tilpasse vedtektene til Samvirkelovens bestemmelser. Et tema det var stor diskusjon rundt var om det skulle gis adgang til å kunne disponere deler av FKA sitt overskudd til individuell medlemskapital. Dette ble vedtatt i årsmøtet. Prosessen synes jeg var ryddig, grei og ikke minst grundig, problemstillingene var oppe til behandling i alle fora i medlemsorganisasjonen, mener Jorunn. Alle som hadde interesse for det ble gitt anledning til å si sin mening, etter mitt skjønn. Vi er på riktig vei Andre prosesser i løpet av året som du synes har vært viktige? Vedtaket i årsmøtet der styret ble bedt om å iverksette tiltak for å bedre konkurransekraften på kraftfôr var viktig. Som årsmøteutsending registreres det med stor tilfredshet at nødvendige grep ble tatt, og at vi nå har en positiv utvikling igjen. Det er også positivt at vi nå søker å etterleve strategiplanens innhold om satsing innen områder som støtter kjernevirksomheten i sterkere grad enn det som kanskje har vært tilfelle fram til nå, det har kanskje vært litt for mye satsing på usikre områder, ifølge Jorunn. Etter Jorunns mening bør flere medlemmer møte opp på kretsmøtene for å gi sine innspill, både til lokale og sentrale tillitsvalgte. Dette er jo den eneste arenaen medlemmer har for å kunne ytre sin mening og komme med innspill til drifta av sin egen bedrift. Men Jorunn skjønner samtidig at lange avstander enkelte steder gjør at folk ikke prioriterer møtene, også sett med bakgrunn i at mange medlemmer har jobb ved siden av gården. Hun vil også slå et slag for arbeidet i den lokale valgkomiteen. Dette er en svært viktig jobb og ikke minst må tillitsvalgte som innstilles og velges faktisk ha tid til å bekle vervet, i tillegg til å være engasjert og interessert i organisasjonsarbeid, fremholder Jorunn. Jorunn vil også framheve Samvirke som en viktig informasjonskanal overfor medlemmer og tillitsvalgte. Sammen med hjemmesiden utgjør dette et godt grunnlag for god kommunikasjon mellom organisasjonen sentralt og det enkelte medlem. FAKTA medlemmer per kretsmøter med oppmøte på ca medlemmer. Disse velger 142 årsmøteutsendinger. Årsmøte avholdt i Bærum 7. og 8. april. 100 mill. kroner ble utbetalt til etterbetaling og medlemskapitalkonti. 18

19 Å være ansatt i Felleskjøpet Kim Viggo Paulsen Weiby er over normalt interessert i ku. Da Felleskjøpet utlyste stilling som fagsjef drøvtygger grep han sjansen. Drømmen har alltid vært å jobbe med ku, men det var langt å flytte fra oslo til trondheim. Jeg ringte for å høre litt mer om jobben. Det var viktig for meg å vite hva jeg gikk til. Jeg likte nok det jeg hørte, for jeg bestemte meg for å søke. Prosessen var grei. to ganger intervju og en personlighetstest. Den nytilsatte fagsjefen sa opp jobben i en liten familiebedrift, der han hadde jobbet med mikroingredienser i kraftfôr, og flyttet halve landet. Ja, her er jeg og angrer ikke! Felleskjøpet har gitt meg mulighet til å være en del av et stort fagapparat, der jeg kan spille på mange dyktige folk. Samtidig har denne jobben gitt anledning til mer kontakt mot bonden. Det er viktig for meg. Kim Viggo har mastergrad i husdyrernæring fra Ås, Universitetet for miljø- og biovitenskap. også på Ås var jeg i kontakt med Felleskjøpet, både gjennom de forsøk som drives i samarbeid med Felleskjøpet Fôrutvikling og den årlige utdanningsmessa. Alt under studiene så jeg nok på Felleskjøpet som en potensiell arbeidsgiver. Kim Viggo føler seg veldig godt mottatt i Felleskjøpet. Han har møtt alle på avdelingen, besøkt kraftfôrfabrikken, deltatt på utkjøring av kraftfôr i bulkbil og møtt fôrutviklerne. Han har deltatt på nyansattesamling for fagkonsulenter, gått FoRMEL-skolen og skrivekurs for å kunne bidra med fagartikler til medlemsbladet Samvirke. Både for nyansatte og mer erfarne ansatte er det viktig med opplæring. Jeg har blitt kasta ut i det samtidig som jeg har fått god opplæring. når det er mye nytt å sette seg inn i, f.eks mange ulike datasystem, er det godt å ha muligheten for å søke hjelp. Jeg har nok vært en hyppig bruker av It support den første tiden. Intranettet og Samvirke har vært viktige informasjonskanaler for meg, sier Kim Viggo. Felleskjøpet har stort fokus på kvalitet, og SiFra! Felleskjøpets reklamasjonsverktøy er derfor viktig. Jeg har aldri vært borti denne type verktøy før, og synes det fungerer godt. Det er fin måte å følge opp kundene på. Kim Viggo er fersk i jobben, men tror han blir gammel i Felleskjøpet. Denne type stilling må man bli en stund i for å bli god, og det vil jeg bli, så jeg ser for meg mange år i Felleskjøpet. Mange ansatte har også vært her lenge. Det hadde de nok ikke om det ikke hadde vært en god og trygg arbeidsplass. Kim Viggo kjente godt til samvirke og de verdier som ligger til grunn for denne typen bedriftsform. Men, han hadde, som mange andre, en forestilling av hva Felleskjøpet var og er. Litt traust kanskje. nå synes jeg ikke det lenger. Jeg vil heller si at vi bruker myten om trausthet og spiller på den på en god måte. Felleskjøpet holder seg godt, og det er morsomt å jobbe i en bedrift som alle kjenner til. FAKTA REKRUTTERING Med en årlig total avgang i personell på ca 10 % (inkludert pensjonsavgang) har Felleskjøpet løpende behov for nyrekruttering. Vi oppfattes som en attraktiv og spennende bedrift å jobbe i, og ved de fleste ansettelser er det mange godt kvalifiserte søkere å velge mellom. FKA arbeider systematisk og målrettet med rekruttering i et fremtidig marked. PENSJON trådte den store pensjonsreformen i kraft. Medarbeidere som fylte 62 år innen utgangen av november 2010 hadde mulighet for å velge mellom gammel og ny pensjon. For å bistå ansatte i denne valgsituasjonen er det i løpet av året gjennomført mange informasjonsmøter i tillegg til samtaler med hver enkelt som har følt behov for det. En del medarbeidere har valgt å ta ut gammel pensjonsordning, mens andre valgte å fortsette i den nye. Dermed har FKA fremdeles et relativt stort antall medarbeidere som velger å fortsette i arbeid frem mot ordinær pensjonsalder og som sikrer at bedriften kan nyte godt av deres kompetanse enda en stund. 19

20 Aktivt miljøarbeid Felleskjøpet påvirker miljøet gjennom bruk av råvarer og energi, samt produksjon og transport av produkter og avfall. Aktivt miljøarbeid er derfor en viktig oppgave for Felleskjøpet. Gjennom å ta miljøhensyn i driften samt utvikle egen forretningsvirksomhet innen områder med stor viktighet for miljø og klima, arbeider vi med å videreutvikle selskapets miljøengasjement. Innenfor bioenergi skal det satses under forutsetning av framtidig lønnsomhet. Miljøprofilen stiller også krav til våre leverandører, vårt produkt- og tjenestetilbud og vår egen utforming av anlegg, produksjonsteknologi og logistikkløsninger. Som ledd i satsingen innenfor bioenergi/fornybar energi eier FKA 16 % i Moelven Industrier ASA og 15 % i Econova gjennom to av våre heleide datterselskap. Potensialet for å utnytte bioenergikilder i egen landbruksvirksomhet er stort. Beregnet utgjør dette en årlig brennverdi på GWh årlig fornybar energi. Utnyttelse av større deler av dette potensialet er avhengig av rådende rammevilkår. I dagens drift har vi biobrenselanlegg for fyring med kornavrens og/eller havreskall på åtte av våre anlegg. til sammen utgjør dette ca tonn biobrensel med en brennverdi på ca 16 GWh årlig fornybar energi. Følgende tiltak er gjennomført: Biokjele på Kambo reduserer Co2- utslipp med ca tonn årlig. Samtlige kornanlegg som tørker korn er underlagt funksjonskontroll, og arbeidet med å driftsoptimalisere tørkene for energiøkonomi og kapasitet ferdigstilles før sesongen. Vektlegging av klimaeffekt ved skifte av fyrkjeler. Implementering av AtEXdirektivets regler for sikring av personer og materiell mot støveksplosjoner. Det er utarbeidet eksplosjonsverndokumentasjon for alle fabrikker og kornanlegg. Fokus på gode renholdsrutiner i korn- og kraftfôranlegg for å redusere risiko for støveksplosjoner. Lokale stoffkartotek for samtlige fabrikker og landbruksverksteder. Sikkerhetsdatablad er elektronisk tilgjengelig. Det er gjennomført risikoanalyser. Det settes fokus på bruk av stoffer med lav helserisiko. Alle våre verksteder har avtale om utvidet kontroll og tømming av oljeutskillere. Egen sikkerhetsrådgiver som følger opp krav i forskrift om transport av farlig gods (ADR). Det er ikke innrapportert avvik eller uønskede hendelser i Felleskjøpet transporterer varer i hele landet. For å ivareta miljøaspektet arbeides det kontinuerlig med økt bilutnyttelse, mer returlass og økt effektivisering. Endringen i struktur på en del produksjonsanlegg har ført til bedre energiutnyttelse på fabrikkene, men også medført noe lengre kjøring enn tidligere. Samtidig er det oppnådd mer stabil retningsbalanse og bedre utnyttelse av bilparken. Felleskjøpet har en sentral avtale om helhetlige avfallsløsninger. Målet med avtalen er å sikre at alt avfall blir behandlet kostnadseffektivt, sortert riktig og transportert effektivt for å ivareta miljøet. Lokale avfallsplaner bidrar til å redusere restavfall som representerer de største kostnadene og belastninger for miljøet. Andelen sortert avfall for gjenvinning økte fra 58 % i 2009 til 70 % i Samtidig var det en liten reduksjon i totalavfall. Vårt medlemskap i Grønn Punkt er utvidet til garantimedlemskap. Herigjennom forplikter vi oss til å følge opp våre leverandører. Målet er å få alle norske bedrifter til å innbetale vederlag på forbruk av emballasje. Innen It er det tatt i bruk virtualiseringsteknologi for å konsolidere antall fysiske servere. Dette bidrar til å redusere investeringsbehov og strømforbruk. Det satses på bruk av utstyr med lavt energiforbruk og som er enklere/rimeligere å drifte og har lengre levetid. Videokonferanseutstyr er installert på en rekke lokasjoner. Dette sparer Felleskjøpet for store reisekostnader og den enkelte medarbeider for tid. Lovpålagt Internkontroll for HMS (helse, miljø og sikkerhet) er forankret i ledelsen og delegert i linjen. Hver avdeling gjennomfører årlig IK- og Vernerunder, og utarbeider handlingsplaner med sikte på å forbedre arbeidsmiljø og sikkerhetsnivå. opplæring og operativ gjennomføring av forbedringstiltak har hatt fokus i Det er blant annet gjennomført bedriftsinternt 40 timers kurs for nye verneombud også i HMS-avvik registreres fortløpende i avviksbehandlingssystemet SiFra. Alle hendelser diskuteres og følges opp i AMU gjennom året med fokus på forebyggende arbeid. Årlige handlingsplaner for bedriftshelsetjeneste forankres i AMU, og sikrer rett ressursinnsats på viktige risikoområder. 20

Årsrapport 2012 Grobunn for endring

Årsrapport 2012 Grobunn for endring Årsrapport 2012 Grobunn for endring Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 06 Nøkkelinformasjon Grobunn for endring 08 Felleskjøpet i ny drakt 10 Inntar storbyene 12 Størst i heste-norge 14 Grønt

Detaljer

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk Årsrapport Fremtidens landbruk SIDE 2 Innhold Fremtidens landbruk SIDE 3 Innhold 4 Konsernsjefen har ordet 8 Nøkkelinformasjon Fremtidens landbruk 10 Markedsandeler 12 Bærekraft 14 Foods of Norway 16 Bondenytte

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 Godt sal og krevjande omstilling I skrivande stund er det kort tid sidan fjoråret blei summert opp i alle media. Det er i alle høve to uhyggjelege og uverkelege hendingar dei

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 Solid resultatforbedring Det er med stor glede me presenterer resultatet for 2012. Me er nå tilbake med økonomiske resultat som det me hadde for nokre år sidan, og i overkant

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7 Vil ha et livskraftig norsk landbruk Side 4-7 Aktive bønder møter framtida Side 14-17 Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1 Norsk matproduksjon skal øke! LEDER Erik Harsem Daglig leder, Norgesfôr AS Industrilandbruket:

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

DEN STORE FORSKJELLEN

DEN STORE FORSKJELLEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2 11 DEN STORE FORSKJELLEN Nytenkende Innflytelse NØKKELTALL Ærlighet COOP Verdikompass Omtanke Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010

Detaljer

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA Løft for framtida Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd Sterkt bondeeid Nortura viktigere enn noen gang Vi trenger å styrke Norturas

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008 EMPO Kundemagasin Desember 2008 Kundens beste venn s 16 Julehandelen før og nå s 36 Leder Wind of change 2008 har sannelig vært et år i endring. Barach Hussein Obama har vunnet et historisk amerikansk

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Toppleder i grønn kjeledress

Toppleder i grønn kjeledress Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Publikasjonsnummer 7(118) 2012 Toppleder i grønn kjeledress Dybdeintervju med 12 kvinner om landbruket i Møre og Romsdal. Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Bioforsk

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 siden 1892 1 Innhold: I utvikling side 3 Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 Fatland Oslo side 6 Den blide stemmen. Sjåføren side 8 Saueklipper fra New Zealand side 9 Blondt storfe på Revetal og gris i

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

KJØ BRANSJEN 5. Leiv Vidar-produkter. til Statoil for 340 millioner

KJØ BRANSJEN 5. Leiv Vidar-produkter. til Statoil for 340 millioner KJØ BRANSJEN 5 2008 F Kjøttunderskuddet øker fortsatt Salgsvekst for Angus-bedrifter KIFF har blitt NHO Mat og Bio TEMA: Kjøtt og klima Leiv Vidar-produkter til Statoil for 340 millioner 14 16 5 6 6 7

Detaljer

KJØ BRANSJEN 7. Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser. Gull-jente i kjøttfag-nm

KJØ BRANSJEN 7. Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser. Gull-jente i kjøttfag-nm KJØ BRANSJEN 7 2009 F Leiv Vidar-ansatte må gå Cardinal Foods øker kraftig Kjøttfagdagen 2009 TEMA: Ingredienser Gull-jente i kjøttfag-nm 20 9 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 N YHETER Stor oppslutning om

Detaljer