Årsberetning Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

2 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo tilhører en serie av 3 illustrasjoner brukt i kampanjen til Donajonsdagen 2012 (se side14). Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset AS Papir: Multi Art Silk 150 gr Opplag: 700

3 Look to Norway! Dette var det President Franklin D. Roosevelt som sa under krigen, imponert over norsk innsats og mot. Stiftelsen Organdonasjon opplever nå at utenlandske media og organisasjoner har oppdaget vår måte å arbeide på og de gode, norske resultater innen organdonasjon og transplantasjon. Den anerkjente tyske storavisen Welt am Sonntag viet Stiftelsen Organdonasjon og vårt arbeid en halvside i fjor høst. Representanter fra samarbeidende organisasjoner og myndigheter i Europa stiller innsiktsfulle spørsmål om vår måte å arbeide på, og i hvilken grad de kan nyttiggjøre seg våre erfaringer for å lykkes bedre. I EU er vi blitt invitert til å fortelle om vårt arbeid hele to ganger. I Stiftelsen Organdonasjon er det i aller største grad det gode ved organdonasjon som kommuniseres sammen med et enkelt system for å tilkjennegi sitt standpunkt. Dette står i kontrast til mange andre Europeiske land, og dette sammen med et flott helsevesen utgjør nøkkelen til våre gode resultater. Vi deler med stolthet vår erfaring, innsikt og kunnskap! Gisle Nødtvedt Styreleder mai 2013 Stiftelsens formål og organisasjon Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet som en privat stiftelse den 6. mars 1997, og ble 20. oktober 2003 omdannet til en stiftelse med offentlig stadfestelse. Bak stiftelsen står 5 pasientorganisasjoner: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) Foreningen for hjerte- lungetransplanterte (FHLT) Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) Vi jobber for å informere befolkningen om organdonasjon. Formålet er at flest mulig tar et positivt standpunkt og sier ja. Vi er også pådrivere overfor helsevesen og myndigheter for å sikre at nødvendige ressurser stilles til disposisjon for å redde liv. Representantskapet er stiftelsens øverste myndighet. Hver organisasjon oppnevner en representant. Medlemmer i representantskapet oppnevnes for 2 år av gangen. Representantskapet møtes årlig og velger styre, styreleder og revisor. Stiftelsen ledes av et styre på fem medlemmer. Ved utgangen av 2012 besto styret av; Gisle Nødtvedt (LHL) (styre-leder), Lars Skar (LNT), Halvor Brandt (FHLT), Trude Linja (FFHB) og Åshild Nymo (NFCF). Styret møtes 4 til 5 ganger i året. På styremøtene diskuteres planer, budsjetter og strategier, det orienteres om aktiviteten og det fattes vedtak av betydning for virksomheten. Det siste året er det også påbegynt et arbeid med endring av vedtektene, og det er nedsatt en egen arbeidsgruppe for dette. Stiftelsens daglige drift ivaretas av vårt informasjonskontor som holder til på Frognerstranda 4 i Oslo. Kontoret besto ved utgangen av 2012 av 7 medarbeidere og 5,45 årsverk: Daglig leder Hege Lundin Kuhle (100%), informasjonssjef Troels Mathisen (100%), informasjonskonsulentene Truls Zimmer (50%), Anita Sele Kittelsen (85%), Yina Chan (60%), Aleksander Sekowski (80%) og informasjonskoordinator Annette Halvorsen (70%). To personer har vært i 100% sykemelding store deler av året. Antall årsverk blir derfor i praksis blir langt færre. Det har ikke vært leid inn arbeidskraft i disse sykemeldingsperiodene. Stiftelsen Organdonasjon Årsberetning 2012 side 3

4 Nordmenn sier ja til organdonasjon Når ulykken først er ute, sier de fleste ja til å donere organer. Tallene fra Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet viser at hele 83 prosent av de pårørende sier ja på vegne av den avdøde. Dette gjør Norge til et av de beste landene i verden på organdonasjon og transplantasjon. Det ser ut til at folk flest har god kunnskap om organdonasjon, og vet hvor viktig det er å fortelle sine nærmeste at man sier ja. Stiftelsen Organdonasjon arbeider for at befolkningen skal si ja til organdonasjon og slik redde liv. Trygghet til temaet og et godt møte med donorsykehuset er av stor betydning for utfallet. Befolkningen ser på organdonasjon som en god ting. At organdonasjon kan redde andre menneskers liv, kan føles som en trøst i en ellers vanskelig situasjon. Norge ligger i toppsjiktet i Europa hva gjelder organdonasjon og transplantasjon, og langt foran våre naboland Sverige og Danmark. På grunnlag av våre gode resultater, etterspørres vår kunnskap og vår arbeidsmetode av andre land, både når det gjelder transplantasjonsvirksomheten og måten vi kommuniserer på. Flere land har hospitert hos Transplantasjonsteamene på OUS, Rikshospitalet. Stiftelsen Organdonasjon har delt sine erfaringer når det gjelder vår måte å kommunisere temaet på, både ved besøk av andre organisasjoner eller europeisk presse eller ved foredrag i EU. Norge kan vise til gode tall. Transplantasjonsvirksomheten er en etablert behandlingsform med meget gode resultater. En forutsetning for denne virksomheten, er god tilgang på donorer. Vårt arbeid spiller en viktig rolle i arbeidet med å øke donasjonsraten, og nok midler til dette arbeidet, vil også gi resultater. Det er da et paradoks at bevilgede midler er på eksakt samme nivå som året før. Tatt i betraktning at Stiftelsen Organdonasjon ikke er en medlemsorganisasjon, men driftes i hovedsak med midler fra staten, sier det seg selv at økt aktivitetsnivå i takt med den økte interessen for temaet som befolkningen viser, blir vanskelig. Det står til enhver tid rundt 300 pasienter på venteliste for et livreddende organ. Flere kunne vært reddet hvis man satset mer på virksomheten, både med tanke på ressurser til helsevesenet samt til informasjonsvirksomheten. Nøkkeltall 2012: 17% sier nei til organdonasjon (21%) 478 pasienter har fått nye organer (457) 117 organdonorer (127) 297 personer på venteliste (281) Tall i parentes er fra (Kilde: OUS, Rikshospitalet) side 4 Stiftelsen Organdonasjon Årsberetning 2012

5 Stiftelsen Organdonasjon Informasjonskontoret Ved utgangen av 2012 besto kontoret av 7 medarbeidere (5,45 årsverk). Dessverre har året vært preget av at to av våre medarbeidere har vært 100% sykemeldt i lang tid. Dette legger ekstra press på dem som er igjen, og innsatsen til hver enkelt har vært stor. Våre medarbeidere har et brennende engasjement for saken sammen med bred faglig erfaring fra bl.a. markedsføring, økonomi, pedagogikk, psykologi, media, foto og filmkunnskap - alle relevante temaer for det arbeidet vi gjør. Noen har også virkelig følt på kroppen hva organdonasjon betyr. Hege Lundin Kuhle, daglig leder, ble ansatt i Hun har tidligere erfaring fra frivillig arbeid i Foreningen for hjertesyke barn samt mange års erfaring fra reklamebransjen og forlagsbransjen. Hun er utdannet innen markedsføring og økonomi. Hege tar hånd om den daglige driften, arbeid med fagmiljøet, helsemyndigheter, politikere og kontakt med pressen. Troels Normann Mathisen, informasjonssjef, ble hjerte-, lunge- og levertransplantert i Han har arbeidet i Stiftelsen Organdonasjon siden Troels er utdannet innen samfunnskunnskap og psykologi. Han har opparbeidet seg stor kunnskap om kommunikasjon i sosiale medier, en erfaring han har delt både nasjonalt og internasjonalt. Troels stiller ofte opp i media og har selv erfaring som programleder i radio. Truls Zimmer, pedagog og informasjonskonsulent, ble lungetransplantert i Han har arbeidet i Stiftelsen Organdonasjon siden Hans arbeidsområde er både sosiale medier og undervisningsvirksomhet gjennom prosjektet En gave for livet. Anita Sele Kittelsen, informasjonsjonskonsulent, er utdannet innen salg og markedsføring og har arbeidet i Stiftelsen Organdonasjon siden februar Anita jobber med nettverksbygging ut mot fagmiljø, næringsliv og høyskoler. Hun arbeider med samarbeidsavtaler og inntektsgivende aktiviteter som fastgiverordning, sponsoravtaler og minnegaver. Yina Chan, informasjonskonsulent, ble lungetransplantert i Hun har arbeidet i Stiftelsen Organdonasjon siden mai Yina er blant annet ansvarlig for undervisningsvirksomheten. I tillegg til å reise rundt selv, utdanner hun og følger opp våre Frivillige undervisningskonsulenter. Hun arbeider også med å utvikle kommunikasjonsmateriell rettet mot ikke-etniske nordmenn, samt digitalisering av informasjonsboken Pappa må ha nytt hjerte. Aleksander Sekowski, informasjonskonsulent, har arbeidet i Stiftelsen Organdonasjon siden mai Han har bakgrunn fra både film og kognitiv psykologi. Aleksander arbeider spesielt med kommunikasjon via digitale plattformer, it-systemet, samt bilde- og tekstproduksjon. Annette Halvorsen, informasjonskoordinator, ble ansatt i Annette er utdannet innen markedsføring, IKT og grafisk design. Hun har blant annet ansvaret for planlegging og gjennomføring av Donasjonsdagen og Valentinsdagen. Hun tar hånd om utsendelser av materiell som donorkortbrosjyrer og samarbeider med apotek og andre instanser. I tillegg arbeider hun med hjemmesider, medieovervåking og andre kampanjer. Stiftelsen Organdonasjon Årsberetning 2012 side 5

6 Foto: Colourbox Vår aktivitet i 2012 Vår visjon er at Alle som trenger det skal få et organ. Derfor vil vårt arbeid omhandle flere ledd i donasjonsprosessen. Vårt mål er å bedre forholdene på alle nivåer, og på denne måten bedre tilgangen på donorer slik at flere liv blir reddet. Vi arbeider for en nær dialog og et samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Stortinget, og påpeker at nok ressurser må stilles til disposisjon slik at flere liv kan reddes. Vi samarbeider nært med helsevesenet. Vi arbeider for at donorsykehusene får de beste forutsetninger for å utnytte donorpotensialet fullt ut og at Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet til enhver tid har nok kapasitet til å foreta transplantasjoner. Vi arbeider for å få befolkningen til å si ja til organdonasjon, og at de deler dette med sine nærmeste. Slik slipper de pårørende å ta denne avgjørelsen på avdødes vegne. Ved våre aktiviteter gir vi informasjon om temaet og vårt informasjonskontor besvarer henvendelser fra befolkningen. Slik bidrar vi til at flere tar et positivt standpunkt. Våre pasientorganisasjoner Stiftelsen Organdonasjon arbeider på vegne av 5 pasientorganisasjoner. Dette er organisasjoner med medlemmer som enten har fått organer, eller kronisk syke pasienter som kanskje vil behøve et organ i fremtiden. Stiftelsen Organdonasjon har ingen medlemmer selv, så medlemsmassen til våre pasientorganisasjoner utgjør derfor en viktig ressurs. Disse medlemmene er viktige ambassadører for saken. Bl.a. på Donasjonsdagen og Valentinsdagen har organisasjonene gjort et viktig arbeid, og vi setter pris på hvordan organisasjonene fremmer saken organdonasjon i sitt arbeid. Andre frivillige Facebook er blitt en viktig kanal for å rekruttere frivillige som har det felles at de brenner for saken. Bl.a. på Donasjonsdagen og Valentinsdagen, gjorde disse frivillige det mulig å ha flere stands rundt om i landet. Vi har etablert rutiner for skolering av frivillige som ønsker å fremme saken, noe som har vist seg å fungere godt. Vi anser disse frivillige som en meget viktig ressurs for å nå bredere ut i befolkningen med budskapet og er glade for deres engasjement. side 6 Stiftelsen Organdonasjon Årsberetning 2012

7 Vårt samarbeid med fagmiljøet ved OUS, Rikshospitalet og donorsykehusene Vi har et godt samarbeid med fagmiljøet. Det siste året har vi spesielt bygget opp en nær relasjon til NOROD, Norsk ressursgruppe for organdonasjon. Vi har i flere sammenhenger stilt opp sammen, både i media og i opplæringssammenheng. Slik fremstilles temaet organdonasjon på en helhetlig måte, både fra et helse- og et befolkningsperspektiv. Dette fellesskapet er med på å gi en trygg og faglig tung presentasjon av temaet, noe både befolkningen og helsepersonell har nytte av. Vi har opparbeidet en god praksis på hvilke type spørsmål vi besvarer og hva som er naturlig at fagmiljøet tar hånd om. Vårt samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet Stiftelsen Organdonasjon har siden 2003 vært en post på statsbudsjettet og det er denne støtten som utgjør grunnlaget for virksomheten. Vi har et godt samarbeid med Helsedirektoratet og orienterer dem jevnlig om vårt arbeid. Vår daglige leder er representert i Norsk fagråd for organdonasjon med sekretariat i Helsedirektoratet. Der er vi bidragsytere i debatten om hvordan man skal øke donasjonsraten samt de utfordringer man står overfor der. Vi deltar også aktivt i planlegging og gjennomføringen av årlige møter for fagmiljøet i regi av Helsedirektoratet. Politisk arbeid Vi er ofte i dialog med stortingspolitikere, partigrupper og partienes ungdomsrepresentanter, enten etter eget initiativ, eller på invitasjon fra disse. Det er viktig og nyttig å få møte representanter innen politikken og kunne formidle hva vi mener det bør fokuseres på for å øke donasjonsraten, samt sørge for at tilgjengelige organer blir benyttet. Stiftelsen Organdonasjon er politisk uavhengig. Presse samarbeid Temaet organdonasjon er en sak som stadig er fremme i media, og for det meste blir temaet formidlet på en god og riktig måte. Vi arbeider nært og godt med journalistene. Vi bidrar med informasjon og kunnskap om temaet, synspunkter på forskjellige problemstillinger og forslag til temaer og vinklinger. Vi har også i løpet av året deltatt i flere programmer både på tv og radio. Vi hjelper også med å finne frem til berørte personer som vil stille opp for saken i media. Samarbeid med udanningsinstitusjoner Gjennom flere år har vi hatt gode erfaringer med å jobbe med studenter. Vi blir kontaktet av stadig flere skoler som ønsker å arbeide for oss i oppgaver og arrangementer på forskjellige nivå. Vi bruker mye tid på å følge opp disse studentene. Vi anser dette som viktig, da de samtidig med å kunne gi oss gode ideer og prosjekter, også er fremtidens voksne. Som unge er de meget åpne til temaet og omtaler det på en lett, naturlig og selvfølgelig måte. Disse er viktige ambassadører for saken, og vil kunne bringe temaet opp for venner og foreldre. Spesielt ser vi at denne gruppen har en utstrakt bruk av sosiale medier hvor temaet blir spredd. Samarbeid med Stiftelsen Soria Moria Stiftelsen Soria Moria er en viktig arena for kunnskapsutvikling og nettverksbygging. Det er en nøytral og uavhengig stiftelse med formål å arbeide for bedre rammevilkår og økte inntekter til ideelle og samfunnsnyttige virksomheter. I tillegg arbeider de med kunnskapsheving. Vi har deltatt på flere kurs og møter om relevante temaer for vår virksomhet. Vi deltar i utviklingen av nye prosjekter, og er blant annet et av pilotprosjektene i forbindelse med lanseringen av en ny innsamlingsportal: Bidra.no. Bidra.no er en uavhengig og nøytral innsamlingsportal som skal bidra til økte inntekter og styrking av frivilligheten i Norge. Samarbeid med andre land Stiftelsen Organdonasjon har stor tro på et samarbeid på tvers av landegrensene. Vi arbeider alle for samme sak, å øke tilgangen på donorer slik at flere av dem som venter kan bli hjulpet. Ved å dele erfaringer, kan vi både lære og lære bort, slik at vi alle kan bli bedre. To ganger har vi også fått anledning til å snakke i EU. Første gang sammen med Helsedirektoratet hvor de traff medisinsk personell i Europa og andre gang for journalister som skriver om temaet. Flere land viste stor interesse for vår måte å kommunisere temaet på i Norge, både ved utstrakt bruk av digitale plattformer og vår positive tilnærming til temaet. Dette til forskjell fra svært mange andre land som heller velger en mer negativ tilnærming. Vi legger vekt på at organdonasjon skal gi en god følelse, og at det skal være enkelt å si Ja. Andre land velger ofte å kommunisere at folk dør i kø, derfor må man si ja, og oppfordrer folk til å registrere seg i kompliserte registre I 2012 kunne Stiftelsen Organdonasjon se tilbake på 15 år med spennende arbeid for å øke donasjonsraten i Norge. I jubileumsåret kunne vi glede oss over at arbeidet har gitt resultater. Tilgangen på organer i Norge er meget god, befolkningen er særdeles positive til temaet og mange liv blir reddet. Jubileet ble markert ved at vi utarbeidet en jubileumslogo som ble brukt på alt vårt materiell i løpet av året. Stiftelsen Organdonasjon Årsberetning 2012 side 7

8 Donorkortet Donorkortet er det synlige beviset på at du har tatt stilling. Donorkortet er tilgjengelig i donorkortbrosjyren, som utskrift fra nettside, eller som egen applikasjon til smarttelefoner. Med donorkortet viser man at man har sagt ja til organdonasjon og at man har informert sine nærmeste om sitt standpunkt. Når man laster ned donorkortet som applikasjon, velger man selv to navn fra sin adresseliste som man inviterer til en samtale. På denne måten blir de pårørende kjent med ens holdning. Donorkortet som applikasjon kan velges som bakgrunnsbilde, og blir således også synlig ved låst skjerm. Donorkortene uansett form, skal være gratis for befolkningen. Det skal ikke koste noe å tilkjennegi sitt standpunkt. I brosjyren med donorkortet finnes det også to klistremerker. Disse klistremerkene kan festes på mobiltelefonen, bilruten eller der man måtte ønske. Klistremerkene er et synlig bevis på at man sier ja, og vil invitere til samtaler om temaet i familien og blant venner. Donorkortbrosjyren distribusjon I løpet av 2012 har det blitt sendt ut donorkortbrosjyrer. Dette er en nedgang fra 2011 (hvor det ble sendt ut brosjyrer). Pga begrensede midler, har det vært påkrevd å redusere kostnader i forbindelse med trykking av donorkortbrosjyrer og distribusjon. KORTET TAS UT FRA INNSIDEN Organdonasjon Organdonasjon Organdonasjon - redder liv! - redder liv! - redder liv! JA JA YES YES OUI OUI KORTET TAS UT FRA INNSIDEN KORTET TAS UT FRA INNSIDEN D O N O R K ODROTN O R K O R T D O N O R K O R T D O N O R C A R D Organdonasjon - redder liv! JA YES OUI KORTET TAS UT FRA INNSIDEN D O N O R C A R D JA YES OUI D O N O R K O R T D O N O R C A R D D O N O R C A R D Organdonasjon er solidaritet i praksis, sier Jonas Gahr Støre. Her på Go Morgen Norge, TV2. I forbindelse med Donasjonsdagen 20. oktober ble det sendt ut brosjyrer til 482 legekontorer. Disse legekontorene har monitorer på venteværelsene, hvor det i samme periode ble vist en film om hvordan man blir donor (prosjekt Hvilepuls). I tillegg ble det sendt ut brosjyrer til 472 adresser (sykehus, bibliotek, skoler osv.). Det ble også sendt ut brosjyrer til frivillige på 110 stands. Totalt i forbindelse med Donasjonsdagen er det blitt distribuert brosjyrer. Vi har de siste årene hatt et godt samarbeid med apotekkjedene. Norsk Medisinal Depot (NMD), Apokjeden AS og Boots Norge AS distribuerer donorkortbrosjyrer til sine apotek, kostnadsfritt for oss. Pakker med donorkortbrosjyrer sendes også ut fortløpende, etter forespørsel fra apotekene, legekontorene, blodbankene osv, vederlagsfritt. Vi oppfordrer enkeltpersoner til selv å hente brosjyrer der, da enkeltutsendelser fra oss blir for kostbart. Fra lanseringen av donorkortet i 2003 og til utgangen av 2012 er det distribuert ut 5,80 millioner donorkortbrosjyrer til det norske folk. Scan QR-koden og få donorkortet på din mobil Scan QR-koden og få donorkortet på din mobilscan QR-koden og få donorkortet på din mobil Scan QR-koden og få donorkortet på din mobil side 8 Stiftelsen Organdonasjon Årsberetning 2012

9 Selv om donorkortet har endret seg gjennom årene er alle utgaver like gyldige. Donorkortet skal ikke sendes inn noe sted, men oppbevares i lommeboken. Blir det slitt ut, kan man bare hente et nytt på legekontoret eller apoteket, skrive ut fra eller laste det ned til sin smarttelefon. Donorkortet på internett Donorkortet kan også skrives ut fra hjemmesiden, som pdffil. Alle våre nettaktiviteter lenkes opp til donorkortsiden vår (www.donorkort.no) og slik blir kortet lettere tilgjengelig for en større del av befolkningen. Her finner man dessuten en oversikt over samtlige donorkort-alternativer både elektroniske og fysiske. Donorkort på mobiltelefonen Applikasjonen er svært populær med over nedlastninger. Norge var først ute med en slik applikasjon, og flere land har nå latt seg inspirere av denne, og laget sin egen, blant annet Sverige. Donorkort-applikasjonen finnes nå til de tre største mobile plattformene iphone, Android og Windows Phone, som tilsammen utgjør ca 98% av alle norske smartmobiler. Windows Phone-utgaven ble lansert høsten 2012, og har så langt gitt forventede nedlastningstall (jmf markedsandel på ca 3%). Antallet feilmeldinger fra brukere holder seg på et stabilt, lavt nivå, med ca 2 månedlige henvendelser. Appen har også vært gjennom en større oppgradering i samarbeid med utvikleren Apphuset, for å tilpasse den til nyeste ios og Android-versjoner. Stiftelsen Organdonasjon Årsberetning 2012 side 9

10 Foredrag og undervisning Organdonasjon er et tema som engasjerer. Med riktig og god kunnskap om temaet er det lett å ta et positivt standpunkt. De fleste svarer ja på spørsmålet om de ville tatt i mot et organ hvis det kunne reddet livet deres. Fra det er veien kort til å svare ja på spørsmålet om man da er beredt på å gi. Ved foredrag og undervisning kommer vi nærmere befolkningen og kan svare direkte på spørsmål. Personlig oppmøte og dialog er et svært viktig virkemiddel for å nå ut med informasjon om organdonasjon. Vi ser at foredrag og undervisning blir verdsatt og godt tatt i mot. Videregående skole Stiftelsen Organdonasjon får mange henvendelser fra skoler som ønsker besøk. Skoleprosjektet En Gave for Livet har siden oppstart i 2007 vokst til å bli en stor del av informasjonsarbeidet vårt. Organdonasjon er en del av pensum på lærerplanen i biologi på videregående skoler med et eget kapittel i lærerboken. Mange lærere ser at vi kan tilby mer kunnskap og et større perspektiv på temaet, som øker forståelsen for organdonasjon. I tillegg er det den menneskelige faktoren, sannhetsvitnet, beviset på at organdonasjon redder liv, som gir undervisningen en nærhet til temaet. Alle som underviser om organdonasjon er selv transplanterte. Undervisningen består av en film, en faktadel, og historien til den som underviser (den transplanterte). Med årene ser vi at flere har egne erfaringer med organdonasjon, enten som pårørende til en organdonor eller man kjenner noen som har fått livet i gave takket være organdonasjon. I slike tilfeller får vi høre at det var godt at vi kunne fortelle om dette slik at vennene deres forstår mer av deres sorger og gleder. Dette arbeidet krever store ressurser med mye logistikk. Vi vil så gjerne nå ut til alle som ønsker besøk fra oss, men lav bemanning vanskeliggjør dette. Derfor har vi, gjennom et prosjekt støttet av ExtraStiftelsen, utdannet Gode hjelpere: Frivillige undervisningskonsulenter. Gode hjelpere: Frivillige undervisningskonsulenter Rekruttering av gode hjelpere foregikk via pasientorganisasjonene, sosiale medier og jungeltelegrafen. Vi fikk inn 30 gode søknader. Av disse ble 10 valgt ut til å delta på seminar 7-9 november 2012 på Soria Moria Hotell og Konferansesenter. De frivillige undervisningskonsulentene er bosatt i forskjellige deler av landet. Slik ungår vi mye reising og vi kan tilby flere skolebesøk. Kurset ble ledet av Truls Zimmer, Yina Chan og Hege Lundin Kuhle i samarbeid med Hanne Lindbæk fra Ergo;Ego, spesialist i kommunikasjon og formidlingsteknikk. Transplantasjonskirurg og leder for NOROD (Norsk ressursgruppe for organdonasjon), Pål Foyn Jørgensen, ga innføring i basiskunnskap om de livreddende organene og deres funksjoner. Hans tilstedeværelse og kunnskap ble meget godt mottatt. side 10 Stiftelsen Organdonasjon Årsberetning 2012

11 Hanne Lindbæk utstyrte de gode hjelperne med verktøy for å kommunisere og snakke til forsamlinger. Fra å bli seg bevisst på fremføring, til å kunne fortelle sin historie på en god måte uten å krysse grenser til det altfor private. Historiene deres ble formet og tilpasset rammene rundt tiden det tar å gjennomføre et skolebesøk. Siste dag av seminaret, var det full gjennomgang i plenum med de personlige historiene. Kristin Bockelie og Kjetil Hamnes fra ExtraStiftelsen var også tilstede for å lage reportasje til ExtraBladet. Fotograf Sveinung Uddu Ysted dokumentere seminaret. Seminaret ble avsluttet med en videohilsen fra vår styreleder Gisle Nødtvedt, samt en appell fra Jorunn Svendsen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avd. Spesialisthelsetjenester. Vi var svært fornøyd med at så mange kunne delta og gjøre seminaret til den suksessen det var. Etter avsluttet seminar fikk de frivillige undervisningskonsulentene tid til å fordøye opplæringen før de ble testet via enten Skype (for de som bor langt unna) eller personlig oppmøte. Det er opprettet en egen gruppe på Facebook for de Frivillige undervisningskonsulentene. Der kan de utveksle erfaringer fra skolebesøkene og dele tips som kan forbedre oppdragene de får. Over halvparten av de frivillige konsulentene er i gang med å undervise (fra 2013), Konsulentene blir fulgt opp tett for å sikre kvaliteten på undervisningen. Vi har utarbeidet en god struktur på prosjektet med en felles faktadel i presentasjonen. Konsulentene får plass til å fortelle sine individuelle historier og gi et personlig innblikk i hva organdonasjon er og betyr for mange. Prosjektet har resultert i at Stiftelsen Organdonasjon har flere resurssterke personer å bruke i arbeidet med å informere befolkningen om organdonasjon. Konsulentene har god kunnskap om organdonasjon og transplantasjon, de er dyktige formildere av sin egen historie og de er trent på å snakke i forsamlinger. Vi er virkelig stolte over våre Gode Hjelpere: Frivillige Undervisningskonsulenter. Utdanning av helsepersonell Utdanning av helsepersonell blir i første hånd ivaretatt av NOROD. Vi har, ofte i samarbeid med NOROD, bidratt til denne opplæringen. Våre bidrag i denne sammenheng, er relatert til informasjon om vårt arbeid og våre prosjekter av interesse for helsepersonell, samt bidratt med historier om livet før og etter en transplantasjon. Bedriftsbesøk Vi tilbyr foredag og undervisning for bedrifter som ønsker å sette temaet organdonasjon på dagsordenen. Dette er samarbeid både av økonomisk og ikke-økonomisk art, alt etter omfanget på arrangementet og type organisasjon eller bedrift vi besøker. Noen bedrifter ønsker å ha donorkort fremme for sine ansatte og besøkende, andre ønsker foredrag, stands og aktiviteter. Det er også bedrifter som velger å støtte opp med personale som vil arbeide for temaet på for eksempel Donasjonsdagen eller Valentinsdagen. Uttalelser fra elever på noen av skolene vi har besøkt: Dette er noe alle bør få informasjon om. Dette gjorde til at JEG blir donor. Elev ved Breivik vgs, Troms. Likte veldig godt engasjementet til foredragsholderen. Hun viste at dette var noe som hun brant for man kan lett si at det var lett å bli overtalt :) Elev ved Akademiet vgs, Ålesund. Jeg synes det var utrolig interessant og veldig rørende å høre på. Jeg lærte masse av å høre på. Jeg likte veldig godt at der var en blanding med film, power point og snakking. Elev ved Oslo Handelsgym. Stiftelsen Organdonasjon Årsberetning 2012 side 11

12 Sosiale medier og digital kommunikasjon Stiftelsen Organdonasjon var tidlig ute med bruk av digitale kommunikasjonskanaler Facebook Stiftelsen Organdonasjons Facebook-side, som ble etablert i 2008, har nå over tilhengere. Den voldsomme veksten vi har sett de siste årene er i ferd med å flate ut noe, men det er fremdeles et jevnt tilsig av nye tilhengere. Facebook er å regne som en av de viktigste og mest effektive kommunikasjonskanalene vi har. Antall tilhengere utgjør ca 10% av alle norske Facebook-profiler, og gir oss muligheten til å nå ut til veldig mange på en enkel måte. De publiseringene som engasjerer mest, blir igjen delt videre, og spredd ytterligere. Dette er en viral spredning og gir nye følgere. Dette gjelder spesielt de personlige historiene. I april i fjor skrev en mor om sin datters tragiske bortgang og hvordan avgjørelsen om organdonasjon ble tatt og etter hvert ble en trøst. Innlegget fikk en enorm respons, med mye empati og støtteerklæringer, samt nesten likes og et høyt antall delinger. Grunnet alle delingene, levde innlegget i flere måneder, og ble spredd til stadig flere. Twitter Twitter er en viktig del av vår kommunikasjon, primært myntet på media, politikere, medisinsk fagpersonell og andre spesielt interesserte. Twitter brukes i sammen med Facebook-publiseringer eller som enkeltstående twitringer, og vi får stadig flere følgere. YouTube YouTube er uten sammenligning den mest populære videodelingstjenesten på internett i dag. Alle filmer og videomateriell produsert for Stiftelsen Organdonasjon er å finne på YouTube-kanalen Organdonasjon, som også er knyttet opp mot Facebook-sidene. Det har i 2012 vært lite ny produksjon av film. Trolig må nytt og oppdatert materiell lages de kommende årene, da mye begynner å bli utdatert. I 2012 var det til sammen 7490 visninger på filmene som ligger ute. Dette er en nedgang fra 2011 da vi hadde visninger og er også et signal om at nytt materiell behøves. Historien om 3 måneder gamle levertransplanterte Martine, er fortsatt den mest sette filmen. På høsten ble serien Visste du at lansert, med ukentlige, små fakta om organdonasjon og transplantasjon fra boken En gave for livet (Pfeffer & Albrechtsen). På Facebook legges det ut en kort faktatekst med lenke til et litt lengre utdrag fra boken på vår hjemmeside. Serien er blitt godt mottatt, og mange klikker seg videre inn på både utdrag og salgssiden til boken. Instagram Instagram er en applikasjon for smartmobiltelefoner der man deler bilder. Her legger vi ut bilder fra våre aktiviteter, det være seg skolebesøk, stands, møter, etc. Vi forsøker å fotografere/visualisere det som berører organdonasjon og side 12 Stiftelsen Organdonasjon Årsberetning 2012

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

Sluttrapport. Forebygging Pappas hjerte for barn som pårørende. Prosjektnummer 2010/1/0694 Pappa må ha nytt hjerte

Sluttrapport. Forebygging Pappas hjerte for barn som pårørende. Prosjektnummer 2010/1/0694 Pappa må ha nytt hjerte Sluttrapport Forebygging Pappas hjerte for barn som pårørende Prosjektnummer 2010/1/0694 Pappa må ha nytt hjerte 1 Forord Tanken bak prosjektet var å lage et hefte som forklarer barn om organdonasjon og

Detaljer

Rapport 2014 Helsedirektoratet

Rapport 2014 Helsedirektoratet Rapport 2014 Helsedirektoratet Innholdsfortegnelse Ventelistene blir stadig lengre antall donorer på stedet hvil 3 Stiftelsen formål og organisasjon 4 Informasjonskontoret 5 Samarbeid og støttespillere

Detaljer

Medisinske fremskritt, og økt forekomst av sykdommer som diabetes type 1 gjør at stadig flere får behov for og tilbud om organtransplantasjon.

Medisinske fremskritt, og økt forekomst av sykdommer som diabetes type 1 gjør at stadig flere får behov for og tilbud om organtransplantasjon. Årsberetning 2014 Medisinske fremskritt, og økt forekomst av sykdommer som diabetes type 1 gjør at stadig flere får behov for og tilbud om organtransplantasjon. Ventelistene vokser, og har aldri vært så

Detaljer

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter Foreningen for hjerte- lunge transplanterte (FHLT) The Norwegian Heart- Lung Transplant Association Takk for livet En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen

Detaljer

Organdonasjon og transplantasjon OUS, Rikshospitalet 1.januar 31.mars 2011

Organdonasjon og transplantasjon OUS, Rikshospitalet 1.januar 31.mars 2011 Organdonasjon og transplantasjon OUS, Rikshospitalet 1.januar 31.mars 2011 Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi Avdeling for organtransplantasjon Hjerte-,, lunge- og karklinikken Thoraxkirurgisk

Detaljer

LNTs Landsmøte 22. mai 2011 Kolbjørn Breivik

LNTs Landsmøte 22. mai 2011 Kolbjørn Breivik LNTs Landsmøte 22. mai 2011 Kolbjørn Breivik LNTs Handlingsplan 2011-2012 1. Bedre tilbud om hjemmedialyse 2. Styrk arbeidet for organdonasjon 3. Bygg et sterkere LNT 1. Bedre tilbud om hjemmedialyse Nyrepasienter

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

HJERTE- OG LUNGETRANSPLANTERTE

HJERTE- OG LUNGETRANSPLANTERTE HJERTE- OG LUNGETRANSPLANTERTE FHLT Interessegruppe for transplanterte i LHL FHLT, Foreningen for hjerte- lungetransplanterte, ble stiftet i 1987 av en håndfull hjertetransplanterte. Senere ble også lunge

Detaljer

Avskjed i intensivavdelingen Syning etter organuttaket Ettersamtale etter 2 3 måneder Sammenkomst for pårørende til organdonorer

Avskjed i intensivavdelingen Syning etter organuttaket Ettersamtale etter 2 3 måneder Sammenkomst for pårørende til organdonorer Avskjed i intensivavdelingen Syning etter organuttaket Ettersamtale etter 2 3 måneder Sammenkomst for pårørende til organdonorer Lise Toubro Bratberg, intensivsykepleier 7. september 2015 Avskjed før organuttaket

Detaljer

er sårbare og kan ha vanskelig for å forholde seg til den plutselige hendelsen (Frid et al, 2001; Cleiren et al, 2002; Jacoby et al, 2005)

er sårbare og kan ha vanskelig for å forholde seg til den plutselige hendelsen (Frid et al, 2001; Cleiren et al, 2002; Jacoby et al, 2005) er sårbare og kan ha vanskelig for å forholde seg til den plutselige hendelsen (Frid et al, 2001; Cleiren et al, 2002; Jacoby et al, 2005) Presis og forståelig informasjon om tilstand og prosedyrer ble

Detaljer

Sosiale medier i Helsedirektoratet

Sosiale medier i Helsedirektoratet Sosiale medier i Helsedirektoratet Malin Gylvik Bodø 1. september 2016 08.09.20161 PR Pressevakt WEB Sosiale medier Internkommu nikasjon Kampanjer Krise Helhetlig Tilgjengelig Oppdatert Tilpasset målgruppen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID Aktivitetsregnskap 2012 Tekst Note 2012 2011 Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Offentlige tilskudd 4 36 856 0 Sum tilskudd 36 856 0 Innsamlede midler, gaver, mv

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 Presentasjon til norske bedrifter Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 KJÆRE BEDRIFT, 26. MARS 2011 KLOKKEN 20.30 SLUKKER VI LYSET - IGJEN! Lørdag 26. mars 2011 fra klokken 20.30-21.30 slukker mennesker

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Organdonasjon og transplantasjon OUS, Rikshospitalet 1.januar 31.desember 2012

Organdonasjon og transplantasjon OUS, Rikshospitalet 1.januar 31.desember 2012 Organdonasjon og transplantasjon OUS, Rikshospitalet 1.januar 31.desember 2012 Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi Avdeling for organtransplantasjon Hjerte-, lunge- og karklinikken Thoraxkirurgisk

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 12. desember 2015 Avsluttede regnskap Prognose pr. 20.11.15 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2014 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening

Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Helintegrert kommunikasjon Løsninger som gir mening Hjertelig hilsen-kampanjen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 2010 2011 Farbe/colour: PANTONE 288 CV FARGE LOGO: Pantone 300 ( cyan 100%,

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier DNO&B - SOSIALE MEDIER Magne Bjella Nye medier Balletten Giselle Operaen Carmen Operaorkestret Innhold tilgjengelig på alle digitale flater - 80% nettandel 16.09.2015 6 Fokusområdet: Publikumsreisen -?

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver.

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. VEDLEGG 7 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. Studiens navn: Organdonasjon med bruk av Ekstra Corporal Membran Oksygenator

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet 1 Utvikle en merkevare for klinikken og bruk tid på å gjøre den kjent 6 Forklar hvorfor de ulike aktivitetene er viktige 2 Bygg en kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Henvendelser til NNDS: Fagrådet: Holdningsskapende arbeid:

Henvendelser til NNDS: Fagrådet: Holdningsskapende arbeid: Det er med ekstra stor glede vi sender våre medlemmer og venner en julehilsen sammen med et tilbakeblikk på et særdeles begivenhetsrikt år for NNDS i 2016. Imidlertid, før vi beskriver våre aktiviteter

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering 1. Historikk RUStelefonen skal inngå avtale om kjøp av kommunikasjons-, og markedsføringstjenester

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering Enkelt og effektivt i en hektisk hverdag! En vellykket konferanse eller et lærerikt kurs er ikke bare avhengig av det faglige innholdet.

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø,

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Tema 8: Reklame Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger Brief fra Kitchen Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Martin Kværner Westbye og Stina Herleiksplass INTRO: Vi skal lage en reklamekampanje på

Detaljer

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Hilde Ørnes Oslo 25. mars 2009 Hvorfor er dette viktig? Bruk av IKT er viktig i høyere utdanning

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet F.v.: Thomas L. Jørgensen, Toril Hofshagen, Thomes Trømborg, Lone Skjønhaug, Helle Marie Buind,

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1 Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter Slide 1 MÅL & MÅLGRUPPER Styrke Bodøregionens 1. omdømme som bo og arbeidssted hos opinionen. 2. Vekst blant

Detaljer

RESULTATREGNSKAP 2014

RESULTATREGNSKAP 2014 RESULTATREGNSKAP 2014 Data Tekst Noter 2014 2013 Anskaffede midler Medlemsinntekter 6 125 183 6 283 556 Tilskudd - Grunnstøtte 2 912 621 3 027 851 - Grunnstøtte, internasjonalt ung.arbeid 51 243 650 629

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier

Bibliotek i sosiale medier Bibliotek i sosiale medier Det trendy Facebook-biblioteket?!? Om å markedsføre bibliotekets tjenester i forskjellige digitale kanaler Kenneth Eriksen daglig leder Hvem er jeg? Kenneth Baranyi Eriksen 37

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG Nytt magasin! Lansering 31. mars Februar 2014 65.000 NYE LESERE SISTE 12 MND. 250000 + 20 % 200000 150000 100000 + 13 % + 13 % + 14 % 50000 0-7 % 2012 2013 Kilde: Forbruker & Media 12/2 og '13/2 - MGI

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet

Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Innhold 1. Innledning hvorfor endringer i nasjonalt regelverk 2. Viktige datoer i regelverket

Detaljer

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no TilHammerfest.no er til for å gjøre terskelen for å flytte til Hammerfest lavere, og spre positiv

Detaljer

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Kenneth M Lydersen og økonomiansvarlig Hege Tanding

Detaljer

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 2 3 Langsiktige mål 2010 2015 Forbundet skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål: 1. Veteranrettigheter Alle veteraner får anerkjennelse

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Vil du være en del av laget? Hvorfor Vipers Kristiansand. Aquarama

Vil du være en del av laget? Hvorfor Vipers Kristiansand. Aquarama - SAMARBEIDSKONSEPT 2013+2014 Hvorfor Vipers Kristiansand :: Vi skal drifte det beste B2B programmet og gi samarbeidspartnere noe tilbake :: Vi er en klubb i positiv utvikling og jobber hardt med å ta

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Kommunal informasjon. Prosjekt i regi av MBL og innovasjonsnettverket Nxtmedia. Eirik Meling, Sunnmørsposten.

Kommunal informasjon. Prosjekt i regi av MBL og innovasjonsnettverket Nxtmedia. Eirik Meling, Sunnmørsposten. Kommunal informasjon Prosjekt i regi av MBL og innovasjonsnettverket Nxtmedia. Eirik Meling, Sunnmørsposten. 22.000 abonnenter 240.000 ukentlige brukere på nett Kommunal informasjon 2 Hurtigarbeidende

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter 2015 2014 Anskaffelse av midler Medlemsinntekter 147 154 Tilskudd fra offentlige institusjoner 1 6 365 4 978 Tilskudd fra andre 2 22 488 21 677 Innsamlede

Detaljer

SOFASYKEN Fiktiv kampanje for Trondheim Kommune

SOFASYKEN Fiktiv kampanje for Trondheim Kommune PROBLEMSTILLING: Hvordan få flere til å bruke stemmeretten sin ved kommunevalget 2011? SOFASYKEN Fiktiv kampanje for Trondheim Kommune Ved kommunevalget i 2007 satt hele 40% av hele den Norske befolkning

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer