NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS"

Transkript

1 SELSKAPSKONTROLL AV NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS STAVANGER, SANDNES, SOLA, RANDABERG, KLEPP KOMMUNER OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE OKTOBER 2011

2

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og høringsuttalelser 2. Hovedrapporten med innledning, faktabeskrivelse og vurderinger, konklusjoner og anbefalinger samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Høringsuttalelser Selskapets kommentarer Eiernes kommentarer... 8 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Vurderingskriterier og metode Faktabeskrivelse og vurderinger Generelt om selskapet og bompengeordningen Selskapet styring og oppfølging Status på godt kommunalt eierskap Konklusjoner og anbefalinger Selskapsforhold Eieroppfølging og eierstrategier Anbefalinger Vedlegg NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

4 SAMMENDRAG Nord Jæren Bompengeselskap ble stiftet 22. desember 1999 som et aksjeselskap og har som formål å finansiere en rekke forskjellige samferdselsprosjekter på Nord-Jæren. Bompengeselskapet skal også dekke egne administrasjons- og driftskostnader. Selskapet er etablert med hjemmel i veglovens 27 og forskrift om innkreving av bompenger. Nord Jæren Bompengeselskap AS eies av kommunene Klepp, Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger samt Rogaland fylkeskommune med like eierandeler. I det følgende kaller vi alle disse for kommuner. Selskapet har ingen ansatte. Daglig leder er innleid fra Rettedal AS. Stortinget vedtok 11. mai 1999 etablering av et bompengeselskap som fikk rett til å kreve inn bompenger til delvis finansiering av prosjekter og tiltak på Nord-Jæren, jf. St.prp. nr. 14 ( ). De samlede byggekostnadene for alle prosjektene og tiltakene ble i finansieringsplanen anslått til 2,065 millioner kroner (1998 kroner). Den prosentvise fordelingen av investeringsmidlene i finansieringsplanen viser at bompengene dekker 35 %, kommunale og fylkeskommunale midler 10 % og statlige midler 55 %. Bompengeperioden ble satt til 10 år med mulighet til forlengelse på ytterligere 5 år. Innkrevingen av bompenger startet Stortinget ga 26. mai 2009 sitt samtykke til forlengelse av bompengeordningen og økning av bompengesatsene, jf. St.prp. nr. 58 ( ). Bompengeperioden ble forlenget til ut Fra ble satsene øket. Det er fylkeskommunen ved fylkestinget som bestemmer prosjekter og tiltak overfor de andre eierkommunene med utgangspunkt i sin transportplan for Nord-Jæren (handlingsprogrammet). For denne planen er det imidlertid en egen politisk styringsgruppe hvor alle eierkommunene deltar. Prosjekter og tiltak fremgår ellers av St.prp. nr. 14 ( ) punktene 2 og 4. Dette er konkrete store vegprosjekter og jernbaneprosjekter. Andre tiltak er i samleposter. I St.prp. nr. 58 ( ) er det også vist til konkrete prosjekter (herunder kostnadsøkninger). Selskapets viktighet kan ses på bakgrunn av behovet for en bedre vegmessig infrastruktur på Nord-Jæren. Bompengeandelen er lav (35 %) sammenlignet med sentrale føringer for bompengeselskaper. Statens vegvesen har ansvar for planlegging og gjennomføring av alle prosjekter og tiltak. Dette gjelder også bomstasjonene. Statens vegvesen har sendt rekvisisjoner til bompengeselskapet i den grad det trengs midler. Selskapet er ikke gitt mulighet til selv å kreve dokumentasjon av behovet for midler som rekvireres. Ved forvaltningsreformen fra 2010 hvor fylkeskommunen har overtatt det meste av riksvegene, er fylkeskommunen byggherre (utbygger) for disse vegene (fylkesvegene). Det vil fremdeles NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

5 være Statens vegvesen som vil stå for rekvireringen av alle midler til veger (iht. bompengeavtalen). Fylkeskommunen rekvirerer sine midler via Statens vegvesen. Nord Jæren Bompengeselskap AS driver ikke næring og er dermed unntatt skatteplikt. Selskapet er heller ikke en avgiftspliktig virksomhet. Det skal dermed ikke beregnes utgående merverdiavgift på bompengene. Men selskapet har nå heller ikke fradrag for inngående merverdiavgift ved sine tjenestekjøp. Det ble for en del år tilbake innført generell avgiftsplikt for tjenester. Dette har medført høyere kostnader for bompengeselskapene. For Nord Jæren Bompengeselskap AS utgjør den økte kostnaden ca 5 millioner kroner årlig. Selskapet har i den forbindelse vurdert andre organisasjonsformer. Selskapet anses å ha muligheter til å få redusert sine kostnader dersom det omdannes til et interkommunalt selskap (IKS), men det er her en rekke usikkerhetsmomenter. Usikkerhetsmomentene er kompliserte og følger av den redegjørelse som selskapet selv har fått utredet i denne forbindelse. Hvorvidt arbeidet skal startes opp og ev. gjennomføres blir opp til selskapet og eierkommunene, men ved den korte gjenværende levetiden for selskapet synes omdannelse lite hensiktsmessig. Selskapet har ved utgangen av 2010 bankinnskudd på 433 millioner kroner. Innskuddene skal normalt gå opp og ned alt ettersom som det innbetales bompenger eller utbetales penger for utbyggingen. Grunnen til den store bankbeholdningen er at det er rekvirert langt mindre midler til ny utbygging enn det som har vært planlagt. Dette skyldes i stor grad at flere reguleringsforhold enda ikke er klare. Pr. utgangen av 2010 er det ført opp 278 millioner kroner som avsetning forpliktelser (mellomregning) for utbyggingen. Andre store beløp på bankkonti er forskudd verdiabonnement på 141 millioner kroner. Situasjonen nå i 2011 er ganske lik. Bakgrunn for kontrollen Bakgrunnen for selskapskontrollen er planer for selskapskontroll vedtatt av kommunestyrene/bystyrene og fylkestinget i eierkommunene. Metode Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Selskapskontrollen bygger på informasjon fra styret og daglig leder samt åpne kilder, herunder foretaksregisteret mv. Vi har dessuten benyttet informasjon fra eierrepresentanter og kommunenes administrasjon. Resultatene fra vår kontroll kan oppsummeres slik: Styret har sørget for en forsvarlig forvaltning av selskapet (eierinteressene). Styringen av selskapet følger lovregler, stortingsvedtak, vedtekter og bompengeavtalen. Vi har ikke noe å utsette på driften av bomstasjoner. Det kan ellers bemerkes at selskapet har en svært liten organisasjon og at arbeidsdelingen internt derfor vil være begrenset. Trafikkgrunnlaget er høyt slik at en forventer lave innkrevingskostnader. Det NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

6 må her presiseres at bompengeringen på Nord-Jæren har en lav bompengeandel, noe som isolert sett medfører høyere innkrevingskostnader (andel av driftsinntektene). Selskapet har i 2010 lave innkrevingskostnader, men lå klart høyere de foregående årene. Selskapet har lave innkrevingskostnader pr. passering i 2010 sammenlignet med andre lignende bompengeselskaper. Selskapets finansforvaltning er i tråd med krav i bompengeavtalen hvor kun antatt sikre plasseringer er tillatt. Innskuddene er i all hovedsak plassert i en bank (SR Bank), men det totale beløpet er kun på noen få promiller av bankens forvaltningskapital. Nåværende bankavtale med SR Bank ble reforhandlet i Vi har for offentlige anskaffelser spesielt vurdert de to store anskaffelsene som beløpsmessig dekker det meste av selskapets tjenestekjøp. Dette gjelder driftsavtalen med Bro & Tunnelselskapet AS og bankavtalen med SR Bank. Anskaffelsene ble i hhv og 2005 gjennomført iht. lovverket. Selskapet vil avvente nye tilbudsrunder til det er klargjort om selskapets drift fortsetter. Det kan diskuteres hvorvidt disse anskaffelsene likevel skulle vært lagt ut som nye anbud i de senere år. Vi tar også med at administrasjonsavtalen (daglig leder funksjonen) ikke har vært ute på anbud. Vi har ingen merknader til selskapet sine rutiner for praktisering av lovregler om offentlighet. Det er utfyllende informasjon på selskapets nettsider om deres virksomhet. Full offentlighet vil tilstrebes ved henvendelser. Selskapet har ingen ansatte. En vurdering av arbeidsmiljø er derfor ikke aktuelt. Selv om selskapet ikke har noen ansatte, bør det utarbeides etiske retningslinjer som daglig leder (innleid) og styret må forholde seg til. For miljøvern er det ikke spesielle forhold som kan trekkes fram. Styret har ikke utarbeidet styreinstruks. Styreinstruks er kun lovkrav for aksjeselskaper med ansatte representert i styret (aksjelovens 6-3), men det anbefales generelt styreinstruks for alle selskaper. Styret har ikke foretatt skriftlig egenvurdering. Tre av styremedlemmene er registrert i KS sitt styreververegister, mens tre ikke er registrert. Generalforsamlingen utøver sin myndighet i tråd med lovregler og vedtekter. Alle eierkommunene har utarbeidet fullstendige eierskapsmeldinger dvs. med generelle eierstrategier. Generelt kan det anbefales at kommunene hvert år avsetter et møte hvor det er en sak om gjennomgang av sine selskaper og med oppdatering av eierskapsmeldinger. Stavanger, Sandnes og fylkeskommunen har gjennomført eiermøter, men ikke nødvendigvis hvert år. De samme kommunene har også jevnlig oppdatert sine eierskapsmeldinger. De andre kommunenes eierskapsmeldinger begynner å bli noen år og det har ikke blitt utarbeidet noen oppdatert eierskapsmelding. Bompengeselskapet gir ikke stort rom for utforming av lokale eierstrategier. Selskapets formål gjelder kun bompengeprosjekter og det er bundet av lovregler og detaljerte stat- NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

7 lige føringer på området (herunder bompengeavtalen). Utarbeidelse av eierstrategier for bompengeselskapet er da muligens unødvendig. Selskapet vil for øvrig opphøre når bompengeperioden er slutt. Kommunene foretar folkevalgtopplæring. Men det er ikke obligatorisk opplæring og informasjon av det som gjelder eierstyring. To i generalforsamlingen (2011) sitter også i styret. Det har ikke vært benyttet en egen valgkomité for styreutnevnelsen i selskapet. Det er ikke formelt foretatt habilitets- og kompetansevurdering av eierkommunenes styremedlemmer. Selskapets styre består av 2 kvinner og 4 menn. Kjønnsrepresentasjon er ikke i samsvar med kommunelovens 80a (som henviser til aksjelovens 20-6). Styret består av seks medlemmer. Det skal da iht. lovreglene bestå av tre fra hvert kjønn. Men lovbestemmelsen trådte i kraft først Våre anbefalinger er følgende: Anbefalinger som gjelder eierstrategi og eierstyring Kommunene kan vurdere nærmere om det skal utarbeides eierstrategier for selskapet. Sola, Randaberg og Klepp bør vurdere nærmere om det er behov for å oppdatere eierskapsmeldingene. Kommunene bør overfor folkevalgte eierrepresentanter sørge for obligatorisk opplæring og informasjon om eierstyring. Kommunene bør ved neste styreutnevnelse påse at kjønnsrepresentasjonen er i samsvar med lovkravene. Anbefalinger som gjelder habilitetsforhold mv. Kommunene bør sørge for at det ikke er samme personer som sitter i styret for selskapet og representerer eierne i eierorganet. På generelt grunnlag bør det vurderes bruk av valgkomité hvor også en formell vurdering av habilitet og kompetanse inngår. Det understrekes her at vi ikke har noe spesielt å påpeke til styrets forvaltning av selskapet. Vi kan i denne forbindelse ellers vise til de nye habilitetsreglene som trer i kraft Anbefalinger som gjelder selskapet Selskapet bør vurdere nærmere om de skal gå ut med nye anbudsrunder for tjenestekjøp. Styret bør utarbeide en styreinstruks. Styret bør også foreta en skriftlig egenvurdering. Alle styremedlemmer bør sørge for å registrere seg i KS sitt styrevervregister. Selskapet bør utarbeide etiske retningslinjer. Selskapets videre drift er ikke formelt avklart. Bompengeperioden gjelder ut Fylkestinget har vedtatt å forlenge bompengeperioden med inntil 5 år. Det arbeides med en Stortingsproposisjon om forlengelse av bompengeperioden. Saken er blitt forsinket. Samferdselsdepartementet vil legge fram saken for Stortinget til høstsesjonen NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

8 HØRINGSUTTALELSER SELSKAPETS KOMMENTARER Vi har fått følgende uttalelse fra selskapets daglige leder: Nord-Jæren Bompengeselskap AS har ingen spesielle merknader til rapporten. Anbefalinger for så vidt gjelder selskapet vil bli fulgt opp i tiden framover EIERNES KOMMENTARER Stavanger kommunes eierrepresentant har avgitt følgende uttalelse: Viser til henvendelse av 07. oktober 2011 vedrørende høringsuttalelse knyttet til rapporten fra selskapskontrollen av Nord-Jæren Bompengeselskap AS. Det spesifiseres i henvendelsen at den som utøver kommunens eierfunksjon i selskapet skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på forhold som omtales i rapporten, jf 15 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner/fylkesk. Eierrepresentanten er den som møter i selskapets generalforsamling. Sigve Melin representerte Stavanger kommune som fullmektig på ordinær generalforsamling i Høringsuttalelsen berører kun anbefalingene overfor aksjonærene, herunder anbefalinger som er relevante for Stavanger kommune. Det er ingen merknader knyttet til fakta. Kommunene kan vurdere nærmere om det skal utarbeides eierstrategier for selskapet. Eierstrategier vil utarbeides i henhold til prioriteringslisten vedtatt av bystyret. Selskapet har relativt lav prioritet i dette arbeidet bl.a. på bakgrunn av de forhold som omtales på s. 30 i rapporten. Kommunene bør overfor folkevalgte eierrepresentanter sørge for obligatorisk opplæring og informasjon om eierstyring. Stavanger kommune tar sikte på å gjennomføre opplæringstiltak for medlemmer av styre og eierorgan. Et differensiert opplæringstilbud som er tilpasset ulike målgrupper bør vektlegges framfor en samlet obligatorisk opplæring. Kommunene bør sørge for at det ikke er samme personer som sitter i styret for selskapet og representerer eierne i eierorganet. Stavanger kommune søker å unngå at styremedlemmer også representerer kommunen på generalforsamlinger i selskapet. Pa generelt grunnlag bør det vurderes bruk av valgkomite hvor også en formell vurdering av habilitet og kompetanse inngår. Anvendelse av valgkomite ved oppnevning av styrer vil bl.a. vurderes ved revidering av vedtekter/selskapsavtaler for kommunale selskaper. Generelle vurderinger knyttet til habilitet og kompetanse inngår også i kommunens eierskapsmelding. Kommunene bør ved neste styreutnevnelse påse at kjønnsrepresentasjonen er i samsvar med lovkravene. Stavanger kommune vil i samråd med de øvrige aksjonærene påse at kjønnsrepresentasjonen er i samsvar med gjeldende lovkrav. Vi har ikke fått uttalelser fra andre kommuners eierrepresentanter. NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

9 RAPPORTEN NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

10 1.2 INNLEDNING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Bakgrunnen for selskapskontrollen er planer for selskapskontroll vedtatt av kommunestyrene/fylkestinget i eierkommunene. 1 Formålet med selskapskontrollen av Nord Jæren Bompengeselskap AS, er både en ordinær kontroll med forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene i selskapet (eierskapskontroll) samt en analyse av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon). Det framgår av kontrollutvalgenes bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? Hvordan er driften av bomstasjoner lagt opp? Hvordan er finansforvaltningen lagt opp? Hvilke forbedringer kan gjøres i anførte forhold? Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet? Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern? Problemstillingene er dels av beskrivende karakter. Finansforvaltning gjelder pengeplasseringer og langsiktig gjeld. Mandat for gjennomføring av kontrollen er vedtatt av kontrollutvalgene i alle eierkommunene VURDERINGSKRITERIER OG METODE Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Selskapskontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Utover dette vil kontrollen ikke gå i dybden, men heller identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser. De spesifiserte problemstillinger i bestillingen blir vurdert spesielt. Det som gjelder offentlighet, etikk, arbeidsmiljø og miljøvern er forutsatt kontrollert på et overordnet nivå. 1 Vi benytter i rapporten bare benevnelsen (eier)kommune. Dette inkluderer da fylkeskommunen. Når vi skriver kommunestyre gjelder dette også bystyre. Fylkestinget kommer i tillegg. NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

11 Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. Med unntak for de spesifiserte problemstillinger, faller således en materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon utenfor denne kontrollen. Som en del av eierskapskontrollen har vi også sett på kommunenes eierskapsmeldinger og de rutiner som er etablert i forbindelse med disse. Rapporten bygger på informasjon fra styret og daglig leder samt åpne kilder, herunder foretaksregisteret mv. Vi har dessuten benyttet informasjon fra eierrepresentanter og kommunenes administrasjon. Den samlede dokumentasjon om selskapet mottatt fra eierkommunene, styret og daglig leder er tatt med i dokumentliste i vedlegg. Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapet, styret og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene eierstyringen. Når dette likevel presenteres er det som bidrag til et helhetsbilde som igjen er av sentral verdi for vurdering av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis. Informasjonsinnhentingen og vurderingen i denne kontrollen er i hovedsak gjort med utgangspunkt i følgende kilder: Lov om aksjeselskaper Lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet Vedtekter for Nord Jæren Bompengeselskap AS Bompengeavtalen med Vegdirektoratet Kommunenes eierskapsmeldinger Vedtak og føringer o.l. gitt av kommunene om eierstrategi for selskapet Reelle hensyn og antatt god praksis KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper Hovedfokus i rapporten vil være på negative funn. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare kontrollens formål og de problemstillinger kontrollutvalgene vedtok. NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

12 1.3 FAKTABESKRIVELSE OG VURDERINGER GENERELT OM SELSKAPET OG BOMPENGEORDNINGEN KORT OM SELSKAPET Nord Jæren Bompengeselskap ble stiftet 22. desember 1999 som et aksjeselskap og har som formål å finansiere en rekke forskjellige samferdselsprosjekter på Nord-Jæren. Bompengeselskapet skal også dekke egne administrasjons- og driftskostnader. Bompengeselskapet er etablert med hjemmel i veglovens 27 og forskrift om innkreving av bompenger. Det er sentrale føringer i nasjonal transportplan. Vi har lagt dette i vedlegg. Merk at sentrale føringer bare er et utgangspunkt. De konkrete føringene for det enkelte bompengeprosjekt følger av vedtak i Stortinget (Stortingsproposisjoner). Nord Jæren Bompengeselskap AS eies av kommunene Klepp, Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger samt Rogaland fylkeskommune med like eierandeler (16,66 % på hver eier). Aksjekapitalen er på kroner. Selskapets forretningsadresse er i Stavanger kommune. Selskapet har ingen ansatte. Daglig leder er innleid fra Rettedal AS. Daglig leder tar seg av alt det administrative. Driftsfunksjonen ivaretas av Bro & Tunnelselskapet AS. Regnskapsfører er Haver Regnskap AS. For så vidt gjelder selskapsformen, må det dannes et aksjeselskap for å få adgang til å ta opp lån til finansiering av kostnadene. For bompengeselskaper som kun har parallellinnkreving, kan interkommunalt selskap være en aktuell selskapsform. Nord Jæren Bompengeselskap AS driver med parallellinnkreving, dvs. at prosjektene realiseres parallelt med at det kreves inn bompenger til delvis finansiering av disse BOMPENGEORDNINGEN Stortingsvedtak og Stortingsproposisjoner (St.prp.) Stortinget vedtok 11. mai 1999 etablering av et bompengeselskap som fikk rett til å kreve inn bompenger til delvis finansiering av prosjekter og tiltak på Nord-Jæren, jf. St.prp. nr. 14 ( ). Bompengeperioden ble satt til 10 år med mulighet til forlengelse på ytterligere 5 år. Innkrevingen av bompenger startet NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

13 Stortinget ga 26. mai 2009 sitt samtykke til forlengelse av bompengeordningen og økning av bompengesatsene, jf. St.prp. nr. 58 ( ). Bompengeperioden ble forlenget til ut Fra ble satsene øket. Fylkestinget har i desember 2010 vedtatt å forlenge bompengeperioden med inntil 5 år. Det arbeides med en Stortingsproposisjon om forlengelse av bompengeperioden. Saken er blitt forsinket. Samferdselsdepartementet vil legge fram saken for Stortinget til høstsesjonen Prosjekter og tiltak i St.prp. nr. 14 ( ) Det er fylkeskommunen ved fylkestinget som bestemmer prosjekter og tiltak overfor de andre eierkommunene med utgangspunkt i sin transportplan for Nord-Jæren (handlingsprogrammet). For denne planen er det imidlertid en egen politisk styringsgruppe hvor alle eierkommunene deltar. Prosjekter og tiltak fremgår ellers av St.prp. nr. 14 ( ) punktene 2 og 4. Dette er konkrete store vegprosjekter og jernbaneprosjekter. Andre tiltak er i samleposter. Bompengeavtale og innkrevingsavtale Alle bompengeselskaper må inngå bompengeavtale og innkrevingsavtale med hhv. Vegdirektoratet og Statens vegvesen. I disse avtalene blir det skissert partenes ansvar og oppgaver. Avtalene tar for seg alle de spørsmål som kan anses å være aktuelle mht. kostnader for utbyggingen og selve bompengeinnkrevingen. Iht. bompengeavtalen er det Statens vegvesen som står for all utbygging. Det fremgår også at det er Statens vegvesen som skal foreta valg, innkjøp og etablering av innkrevingssystem, men at de skal rådføre seg med selskapet ved valget. Ettersom dagens innkrevingssystemer er standardiserte blir en slik rådføring i praksis lite gjennomført. Det vises til vedlegg for en oversikt over innholdet i bompengeavtalen. Innkrevingsavtalen gjelder avtale om drift av innkrevingssystemet. Innkrevingsutstyret er eid av Statens vegvesen. Innkrevingsutstyret omfatter alt utstyr og areal i forbindelse med bomstasjonene. Det omfatter også selve bomstasjonene og sentralsystem. Formelt sett er det likevel Q-Free ASA som eier sentralsystemet (CS Norge). Kort om dagens bompengetakster Ordinær pris for en passering er 20 kroner for liten bil og 50 kroner for stor bil. Det betales for maksimum 75 passeringer pr. måned. Det er en rekke rabattordninger. Vi har vedlagt selskapets bompengetakster i vedlegg. Dette var forslag fra fylkestinget og som deretter ble godkjent av Stortinget. NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

14 BYGGEKOSTNADER OG FINANSIERING De samlede byggekostnadene for alle prosjektene og tiltakene ble i den opprinnelige finansieringsplanen anslått til 2,065 millioner kroner (1998 kroner). Prosjektene og tiltakene kan grovt listes opp slik: Tabell 1 Prosjekter og tiltak på Nord-Jæren som skal delfinansiers med bompenger Kilde: St.prp. nr. 14 ( ) Beløp i mill kr (1998 kr) Vegprosjekter 760 Dobbeltspor Stavanger - Sandnes/Ganddal 525 Kollektivtrafikktiltak 230 Gang- og sykkelveger 210 Miljøtiltak 175 Trafikksikkerhetstiltak 80 Trafikkreguleringstiltak m.m 10 Turveger 35 Bomstasjoner 40 Sum Tabellen viser fordelingen på de ulike prosjekter og tiltak som inngår i planen. Det vises til punkt 2 i St.prp. nr. 14 ( ). Nærmere detaljer om de større prosjektene fremgår også der. Finansieringsplanen ble satt opp slik: Tabell 2 Finansieringen av prosjekter og tiltak på Nord-Jæren (med bompengefinansiering) Kilde: St.prp. nr. 14 ( ) Beløp i mill kr (1998 kr) Statlige midler % Bompenger % Kommunale tilskudd % Fylkeskommunale midler 50 3 % Sum % Ekstraordinære statlige midler til Jærbanen % Sum % Den prosentvise fordelingen av investeringsmidlene i finansieringsplanen viser at bompengene dekker 35 %, kommunale og fylkeskommunale midler 10 % og statlige midler 55 %. I St.prp. nr. 58 ( ) er det også vist til konkrete prosjekter (herunder kostnadsøkninger). NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

15 STATENS VEGVESEN SOM BYGGHERRE (UTBYGGER) Statens vegvesen har ansvar for planlegging og gjennomføring av alle prosjekter og tiltak. Dette gjelder også bomstasjonene. Statens vegvesen har sendt rekvisisjoner til bompengeselskapet i den grad det trengs midler. Selskapet er ikke gitt mulighet til selv å kreve dokumentasjon av behovet for midler som rekvireres. Fylkeskommunen har ved forvaltningsreformen overtatt det meste av riksvegene fra Fylkeskommunen er byggherre (utbygger) for disse vegene (fylkesvegene). Det vil fremdeles være Statens vegvesen som vil stå for rekvireringen av alle midler til veger (iht. bompengeavtalen). Fylkeskommunen rekvirerer sine midler via Statens vegvesen. Statens vegvesen blir revidert av Riksrevisjonen. De sender oss årlig oppsummeringsbrev for denne revisjonen. Vi har sett på brevene for 2009 og Det fremkommer ikke der noe spesielt. Riksrevisjonen har ellers for 2009 bemerket at Statens vegvesen ikke har tilfredsstillende rutiner innenfor grunnerverv og kvalitetssikring av kostnadsoverslag og konkurransegrunnlag ved vegprosjekter. Statens vegvesen har imidlertid iverksatt tiltak på en rekke områder for å sikre at tilfredsstillende rutiner kommer på plass. Det vises her til selve innstillingen til Stortinget for mer informasjon SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE FORHOLD Nord Jæren Bompengeselskap AS driver ikke næring og er dermed unntatt skatteplikt. Det vises til skattelovens Alle inntekter som kommer inn fra bompengene skal gå med til utbygging samt administrasjon og drift av selskapet. Dette fremkommer også av vedtektene hvor det står at selskapet ikke har erverv til formål og at det ikke betales utbytte på aksjene. Utbytte er dessuten ikke tillatt etter bompengeavtalen. Nord Jæren Bompengeselskap AS er heller ikke en avgiftspliktig virksomhet. Det vises til merverdiavgiftslovens Det skal dermed ikke beregnes utgående merverdiavgift på bompengene. Men selskapet har til gjengjeld ikke fradrag for inngående merverdiavgift ved sine tjenestekjøp. Det ble for en del år tilbake innført generell avgiftsplikt for tjenester. Dette har medført høyere kostnader for bompengeselskapene. For Nord Jæren Bompengeselskap AS utgjør den økte kostnaden ca 5 millioner kroner årlig. Selskapet har i den forbindelse vurdert andre organisasjonsformer. 2 Stamvegnettet og enkelte andre veger ble beholdt hos Staten som riksveger. Øvrig riksvegnett ble overført til fylkeskommunene fra Det som er overført blir nå benevnt fylkesveger. 3 Det vises til Innst. 138 S ( ): Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 (innstilling datert ). NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

16 Saksområdet er komplekst og selskapet ba av den grunn ekstern ekspertise (her Deloitte) om å redegjøre for problemstillingen. Styret anså at redegjørelsen ga et uklart bilde og ville derfor ikke selv gå inn for omdanning av selskapsformen. Norvegfinans 4 ble i stedet anmodet om å utrede AS-bompengeselskapenes muligheter til momskompensasjon ved endring av selskapsformen til IKS er. Norvegfinans fulgte ikke opp denne anmodningen. Bompengeselskapene har ellers selv tatt opp problemstillingen sentralt uten å få noe gehør. Nedenfor følger et utdrag av styresaken om ev. omdanning Tabell 3 Momskompensasjon ved selskapsformen IKS Kilde: Utdrag av styresak 35/07 Et IKS vil ha MVA-kompensasjon ved innkjøpte tjenester. Mulighet for å søke om MVA-fradrag for inngående avgift noen år bakover i tid. Skal det settes i gang med en prosess i denne forbindelse, må det være en rimelig grad av sikkerhet for å lykkes. Bildet er i dag urent og spørsmålet om en MVA-kompensasjon er ikke bare en isolert problemstilling for Nord Jæren Bompengeselskap AS, men må på prinsipelt grunnlag gjelde mange andre bompengeselskaper. Foreningen Norvegfinans må her kunne bidra og gi sime medlemmer råd. Eventuell endring av selskapsformen vil også måtte avklares i forhold til avtaleverket som er etablert mot sentrale vegmyndigheter. Den gjenstående forholdsvis korte bompengeperioden på Nord-Jæren må også tillegges noe vekt. Vår kommentar: I de tilfeller bompengeselskapene trenger lån, vil eierkommunene stå som garantister for disse i et IKS. Men forholdet anses lite aktuelt for Nord Jæren Bompengeselskap AS da det her drives med parallellinnkreving hvor opptak av lån normalt ikke er nødvendig. Våre vurderinger av selskapets muligheter til å få redusert sine kostnader her Selskapet anses å ha muligheter til å få redusert sine kostnader dersom det omdannes til et interkommunalt selskap (IKS), men det er her en rekke usikkerhetsmomenter. Usikkerhetsmomentene er kompliserte og følger av den redegjørelse som selskapet selv har fått utredet i denne forbindelse. Hvorvidt arbeidet skal startes opp og ev. gjennomføres blir opp til selskapet og eierkommunene, men ved den korte gjenværende levetiden for selskapet synes omdannelse lite hensiktsmessig. Finansdepartementet om avgiftsplikt for bompengeselskaper Det er for øvrig grunn til å merke seg at Finansdepartementet anser bompenger vel egnet for avgiftsplikt, og at en bare inntil videre har ønsket å unnta dette. For nærmere omtale av forholdet kan det vises til Statens vegvesen sin håndbok om merverdiavgift i vegsektoren (punkt 6.4 om bompenger). Merverdiavgift ved selve utbyggingen Utbyggingen ligger under vegvesenet og som selskapet betaler gjennom rekvisisjoner. Omsetning av tjenester i form av bygging og vedlikehold av offentlig veg er fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd. Det vises til merverdiavgiftslovens 6-7. Avgiftsfritaket synes å kunne bli avviklet. Regjeringen vil ta opp saken ved fremleggelsen av statsbudsjettet for Norvegfinans sitt formål er å organisere samarbeid mellom norske vegfinansieringsselskaper i tekniske, økonomiske og administrative spørsmål og ivareta selskapenes felles interesser. Nord Jæren Bompengeselskap AS er ikke lenger medlem i Norvegfinans. Selskapet meldte seg ut da de mente at nytten ikke stod i forhold til kostnaden. NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

17 1.3.2 SELSKAPET STYRING OG OPPFØLGING Dette er basert på oppstartsmøte med selskapet, egenerklæring fra styret, egenerklæringer fra eierne (generalforsamlingen), spørreskjema til selskapet, spørreskjema til kommunenes administrasjon, løpende avklaringer med selskapet samt gjennomgang av åpne kilder SELSKAPSFORHOLD Selskapsforhold gjelder i prinsippet alle forhold ved styringen av selskapet, men vi velger her å dele dette videre opp iht. mal for ordinær selskapskontroll og de spesifiserte problemstillingene i kontrollen. Våre vurderinger av styring gjelder alle forhold. STYRING AV SELSKAPET Selskapets formål fremkommer av vedtektene. Samtlige forhold rundt registrering og etablering av selskapet er i orden. Daglig leder har bekreftet at selskapet driver i tråd med vedtektene. Nord Jæren Bompengeselskap AS utarbeider ikke strategiplaner. Selskapets oppgaver fremgår av de Stortingsproposisjonene som omhandler bompengeordningen samt bompengeavtalen. Selskapets strategi er å administrere bompengeordningen og oppfylle forpliktelser i henhold til bompengeavtalen. Våre vurderinger av styringen av selskapet Vi har ingen særskilte kommentarer til den formelle styringen av selskapet. Styret har sørget for en forsvarlig forvaltning av selskapet (eierinteressene). Styringen av selskapet følger lovregler, stortingsvedtak, vedtekter og bompengeavtalen. Vi har sett på samtlige referater (protokoller) fra styremøter i perioden f.o.m til medio AVTALEMESSIGE FORHOLD Det er ikke avdekket forhold som tilsier manglende overholdelse av avtalemessige forpliktelser. Ifølge daglig leder har ikke selskapet uoppgjorte erstatnings- eller mangelskrav. Selskapet har ingen ansatte eller eiendeler å forsikre. Skadeforsikringer er heller ikke tillatt etter nyere bompengeavtaler. Innkrevingsutstyr (herunder bomstasjonene) eies av Statens vegvesen. Selskapets styreansvarsforsikring er betalt. FORPLIKTELSER OVENFOR OFFENTLIGE INSTANSER Selskapet har ikke uoppgjorte krav til offentlige instanser. Ifølge daglig leder overholder selskapet øvrige offentlige pålegg og formelle krav til driften. NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

18 JURIDISKE FORHOLD Det er ikke avdekket forhold som viser at selskapet har pågående eller potensielle tvister for domstolene. 5 NÆRSTÅENDE FORHOLD OG HABILITET Det er usikkert om forvaltningsloven gjelder for bompengeselskaper. 6 Dette gjelder særlig når bompengeselskapet er et aksjeselskap. Dersom selskapet var et interkommunalt selskap (IKS) er det mye som taler for at selskapet ville vært omfattet av forvaltningsloven og habilitetsreglene der. Dette skyldes at selskapet er offentlig heleid og det driver ikke næring. 7 Vi forutsetter i det videre at selskapet ikke er omfattet av forvaltningsloven. Selskapet er imidlertid omfattet av aksjelovens habilitetskrav. 8 I aksjelovens står det følgende: Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder. Daglig leder og medlemmer av styret - og medlemmer av generalforsamlingen - har ingen oppgaver eller avtaler med selskapet (utover sin stilling og sine verv). De har heller ingen lån eller lignende gitt av selskapet. DRIFTEN AV BOMSTASJONER Det er pr. dato 21 bomstasjoner i Bomringen på Nord-Jæren. Alle er ubemannede. Det foretas betaling når en kjører i retning mot Stavanger. Betaling kan foretas på 4 måter. Dette er AutoPASS brikke (forskudds- eller etterskuddsbetaling), internett (innen 14 dager), faktura i posten (månedlig uten gebyrtillegg) og kontant (betaling på servicestasjoner/bensinstasjoner innen 3 virkedager etter passeringen). Det er ikke lenger kontantbetaling ved selve bomstasjonene. Det skal betales bompenger ved alle bomstasjoner. Dersom en har AutoPASS brikke betales det kun for en passering, dersom flere bomstasjoner passeres i løpet av en time. Dersom en ikke har AutoPass brikke, må det betales for alle bomstasjoner som passeres. 5 Med unntak for mindre forliksrådssaker mot kunder som ikke betaler bompenger. 6 Vi viser her til Justis- og politidepartementets prinsipputtalelse/fortolkning fra Vi viser her til Forvaltningsloven med kommentarer (Woxholt Gyldenlag 1999) sidene Det bemerkes for øvrig at styremedlemmene vil være omfattet av forvaltningslovens habilitetskrav når de representerer kommunene i politiske organ. Det vises til vår omtale under punkt NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

19 Tilleggsavgift Dersom bompenger ikke betales pålegges det en tilleggsavgift på 300 kroner. Denne økes til 450 kroner dersom heller ikke denne betales. Satsene fremgår av punkt 5.1 i takstretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg. Driftsavtalen Det er Bro & Tunnelselskapet AS som ivaretar driftsfunksjonen for bompengeordningen. 9 Hvilke oppgaver dette gjelder fremgår av driftsavtalen. De viktigste oppgavene er daglig bruk av sentralsystemet 10 (inkl. elektronisk avgiftsinnkreving og oppfølging av passeringer uten betaling), drift av bomstasjonene og kundebehandling. I dette ligger brikkeadministrasjon, tegning av avtaler, endring og avslutning av avtaler, fakturering, klagebehandling, bildebehandling og utstedelse av tilleggsavgift. Månedlige driftsrapporter Det utarbeides månedlige driftsrapporter av Bro & Tunnelselskapet AS. Vi har sett på rapporten for Rapporten gir en oppsummering av driften av bompengeselskapet på områdene drift, økonomi, sentralsystem og bomstasjonsutstyr. Det er i vedlegg tatt med trafikktall pr. bomstasjon, statistikk pr. grupperingstype (passeringstype) og driftsrapport fra sentralsystemet (CS Norge). Nord Jæren Bompengeselskap sin kontroll av driften (inntekter og kostnader) Daglig leder foretar løpende (månedlig) rimelighetskontroll over innkomne bompenger. Dette arbeidet omfatter: Oversikt over månedlige brutto trafikktall som viser summen av alle passeringer totalt og fordelt på de forskjellige bomstasjonene. Herunder også fordelt på stor bil, liten bil, forskuddsfakturering og etterskuddsfakturering samt med de ulike rabattordningene. Månedlige inntektsrapporter for regnskapsføring (månedens bompengeinntekter). Daglig leder forestår utbetalinger av inngående fakturaer og rekvisisjoner. Styreleder anviser fakturaer fra Rettedal AS (dvs. daglig leder sitt arbeid). Daglig leder kommenterer videre Trafikk- og inntektstall genereres i sentralsystemet (CS Norge). Både daglig leder og regnskapsfører må ta tallene som kommer ut av sentralsystemet til Vegdirektoratet som gitte. Med disse tallene som grunnlag gis rapportering til styret med bl.a. rimelighetskontroll av inntekter. Sentralsystemet (CS Norge) kontrolleres årlig av KPMG. 9 Bro & Tunnelselskapet AS overtok oppgaven i april 2004 etter en åpen tilbudsrunde. Tidligere ble oppgaven utført av Q-Free ASA. Bro & Tunnelselskapet AS eies av Hordaland fylkeskommune (27 %) og Bergen kommune (24 %) - dvs. med 51 % kommunale eiere totalt - samt ellers i hovedsak større finansielle institusjoner. 10 Sentralsystemet CS Norge ble introdusert av Vegdirektoratet for noen år siden. Dette nye systemet skal benyttes av alle norske bompengeselskaper med AutoPASS innkreving. NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

20 Fullmaktsforhold på bankkonti og avstemming av konti Selskapet har 10 bankkonti. Alle bankkonti har en spesiell funksjon, men det er i dag 5 bankkonti som ikke er direkte i bruk. Innestående beløp gjelder hovedsakelig 2 konti. Dette er særlig konto for abonnement. I tillegg kommer konto for tilleggsavgifter. Selskapet behandlet i styresak 28/08 fullmaktsforhold på bankkonti: Styret i Nord-Jæren Bompengeselskap AS gir styreleder og daglig leder fullmakt til hver for seg å disponere alle selskapets konti i SpareBank 1 SR-Bank og Fokus Bank. Likeledes kan styreleder og daglig leder hver for seg gi fullmakt til personer hos driftsoperatør for disponering av konti som opprettes i forbindelse drift av bomstasjonene på Nord-Jæren. Daglig leder opplyser at styreleder og daglig leder har bankfullmakt på samtlige bankkonti. Iht. fullmaktsoversikten fra selskapet, er Bro & Tunnelselskapet AS involvert med 5 brukere (personer) på bankkontiene hvor 2 av disse har alle rettigheter. I praksis bruker daglig leder kun driftskonto, med unntak av når det skal utbetales fakturaer til Statens vegvesen og ved overføring av midler til driftskonto. Det trekkes da som regel på abonnementskonto og samtidig gis det melding til Bro & Tunnelselskapet om belastning mht. regnskapssystemet i CS Norge. Vi får ellers opplyst at regnskapsfører avstemmer driftskonto mot bilag, mens regnskapssystemet i sentralsystemet (CS Norge) avstemmer øvrige konti. Ekstern revisors kontroll og revisjonsuttalelse om sentralsystemet (CS Norge) Selskapets revisor (Deloitte) vil i sitt arbeid bl.a. kontrollere fullstendigheten av inntektene og gyldigheten av kostnadene. Ved tilbakemelding til oss ble det ikke gitt noen vesentlige merknader til dette (utover det som fremkommer i neste avsnitt nedenfor). Vi har i tillegg fra selskapet fått tilsendt attestasjonsuttalelse 11 (utført av KPMG) om risikostyring og internkontroll av sentralsystemet (CS Norge). Uttalelsen gjelder året KPMG hadde her ingen spesielle merknader. Differanser mellom gammelt og nytt sentralsystem (regnskapsåret 2008) 12 I forbindelse med konvertering til nytt sentralsystem i august/september 2008, ble det avdekket en negativ differanse vedrørende utestående fordringer på ca. 6,5 millioner kroner. Beløpet har selskapet kostnadsført som tap på fordringer. Ekstern revisor antar at differansen har oppstått som følge av manuelle håndteringer hos operatøren Q-Free dvs. overstyringer i systemet.. Q-Free selv kunne ikke gi noen fyldestgjørende forklaring på hva som var årsaken til differansen. Ekstern revisor sier videre at så vel det gamle som det nye sentralsystemet er testet og bekreftet av IT-eksperter mht. fullstendighet, dvs. at en har testet at alle transaksjoner blir behandlet på korrekt vis i systemet. 11 Attestasjonsuttalelse iht. attestasjonsstandarden ISAE 3000 (uttalelsen er ikke revisjon eller begrenset revisjon). 12 Informasjonen her er tatt fra ekstern revisor (Deloitte) sin revisjonsrapport nr 1/2008. NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS EIERKOMMUNENE

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2013 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL. 09.00 I Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/13 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Kommunale selskaper og folkevalgt styring

Kommunale selskaper og folkevalgt styring Kommunale selskaper og folkevalgt styring Oppfølging av kommunalt eierskap Erfaringer på bakgrunn av selskapskontroller Mai 2013 www.rogaland-revisjon.no Lovregler om selskapskontroll Kommunelovens 77.5

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS

KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS Selskapskontroll Vardø kommunale Bolig og Eiendomsselskap AS Side 1 Rapport fra Eierskapskontroll Sammendrag Bakgrunn

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL NORASONDE AS Til: Fra: Kontrollutvalgene i eierkommunene Nedre Romerike Distriktsrevisjon og Østre Romerike revisjonsdistrikt Dato: Januar 2014 Bakgrunn, formål og problemstillinger

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/12 Dato: 26.06.12, kl 08.00 11.00. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, nestleder Idar Tronstad, medlem Trond Birkeland, medlem

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Kontrollutvalget. Sekretær for utvalget er advokat Yngvil Semb Hartmann uhildet i f t kommunens adm.

Kontrollutvalget. Sekretær for utvalget er advokat Yngvil Semb Hartmann uhildet i f t kommunens adm. Kontrollutvalget Leiar: Jan Henrik Bratland (AP) Nestleiar: Helena Morland Hansen (H) frå kommunestyret Medlem: Gro Heidi Skoge (KRF) Medlem: Kristian Johannessen (FRP) Medlem: Eli Bergsvik (SV). Sekretær

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 02.02.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/6309-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Trond Rebne Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Lister Bompengeselskap AS

Lister Bompengeselskap AS Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Selskapskontroll av Lister Bompengeselskap AS Farsund kommune Flekkefjord kommune Kvinesdal kommune Lyngdal kommune Juni 2015 SAMMENDRAG Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Bompenger fra A til Å.

Bompenger fra A til Å. Bompenger fra A til Å. Lover, reguleringer, organisering Åge K. Jensen Faggruppeleder Statens vegvesen Vegdirektoratet Disposisjon Rammebetingelser Saksbehandlingen i bompengesaker Innhold krav til dokumentasjon

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2017/2992-2 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Omlegging av takst og rabattstruktur Namdal bompengeselskap Utvalg

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Prosjektplan: Selskapskontroll av Trondheim Bussterminal AS

Prosjektplan: Selskapskontroll av Trondheim Bussterminal AS Prosjektplan: Selskapskontroll av Denne prosjektplanen danner grunnlaget for Revisjon Midt-Norges arbeid med selskapskontroll av. Planen oversendes Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. 1. BAKGRUNN

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Agdenes kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 43/2014, 22.10.2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012

Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012 Fjellinjen hvilke mandat og rolle har vi? v/anne-karin Sogn Fjellinjen AS 2 Et aksjeselskap,

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl på Kommunehuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 3-09 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 14/09 Rapport: Selskapskontroll

Detaljer

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/28476-67 31.03.2017 Omlegging av takst og rabattsystemet

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/13 Dato: 03.12.13, kl. 08.00 10.30 Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Gerd Windsland, møtte for Antonsen

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 05.06.12 kl. 15.00 17.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Benjamin Le Maitre Arild Tharaldsen, nestleder Henny Heskestad, medlem

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Byrådet 10 OKT. 2007 Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Dato: 8. oktober 2007 Byrådsak /07 Endrete økonomiske forutsetninger for Bergensprogrammet - Bybanen TOCO BBY-510-200001704-392

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. mars 2014, kl. 18.00 Sted Fet rådhus, formannskapssalen Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 12.02.2009 Side 2 av 12 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg Arkivsak-dok. 201605245-1 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel og areal 07.06.2016 49/16 Fylkestinget 2015-2019 16.06.2016 43/16 Finansiering

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEPROTOKOLL i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Torsdag 18. desember 2014 Tid: Kl. 12.30 16.00 Saknr 27/2014 34/2014 Til stede på møtet: Medlemmer: - Ann Kristin Moen (leder)

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer