Saksframlegg. IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033"

Transkript

1 Saksframlegg Arkivsak: 11/923 5 Sakstittel: Saken skal behandles av: Formannskapet Kommunestyret IVAR IKS ETABLERING AV AKSJESELSKAP FOR LEVERING AV VAR TJENESTER K kode: 033 Rådmannens tilråding til vedtak: 1. Kjerneoppgavene i IVAR IKS er selvkosttjenester, slik det fremgår av formålet i oppgavene skal være underlagt offentlig og politisk styring, og skal derfor beholdes i IVAR IKS. 2. Selskapets engasjement innenfor næringsvirksomhet må bygge på en langsiktig strategi forankret hos eierkommunene. Slike oppgaver skal legges til datterselskapet IVAR Eæring AS. 3. Selskapet IVAR IKS anmodes om å utforme en finansieringsstrategi som håndterer kapitalbehov både knyttet til selvkostområdet og næringsvirksomheten for de nærmeste 10 år. Strategien utformes med grunnlag i at dagens formål og selskapsstruktur beholdes, og at selskapets næringsvirksomhet konsentreres og videreutvikles i IVAR Eæring AS. Representantskapets endelige behandling av finansieringsstrategien bør foreligge innen kort tid, slik at den kan inngå som et underlagsdokument til deltakerkommunenes utforming av eierstrategi for IVAR IKS. Forslaget til eierstrategi forventes å være behandlet av alle eierkommunene innen 1. kvartal Grunnlagsdokumenter: Vedlegg 1 I Oversendelsesbrev til kommunene inkl. styrets vedtak Vedlegg 2 I Saksutredning fra IVAR Fremtidig selskapsform Vedlegg 3 I Skriv fra IVAR av svar på spørsmål om utfyllende opplysninger Vedlegg 4 I Skriv fra IVAR av svar på spørsmål om utfyllende opplysninger Bakgrunnen for saken:

2 Styret i IVAR IKS startet i 2009 opp et arbeid med å vurdere fremtidig selskapsform og alternativer til dagens organisering. I styremøtet den vedtok styret at å invitere eierne til en grundig presentasjon og drøfting av saken, før den sluttbehandles i styret og oversendes for eventuell behandling i representantskapet. I eiermøtet den la flertallet i styret frem sin innstilling om at det ser positivt på å reorganisere selskapet slik at den operative driften flyttes over datterselskapet IVAR AS. Pt fra vurderingene som er gjort anser styret denne løsningen Qmodell 3R som den beste. Representantskapet behandlet saken i sitt møte den og gjorde slikt vedtaki Representantskapet ser positivt på at det arbeides videre med en utredning om vurderinger av IVAR IKS etter modell 3 presentert av Ernst & Young på eiermøtet den Representantskapet ber styret utforme en samlet saksfremstilling for behandling i kommunene. Saksutredningen må bl.a. belyse: Fordeler og ulemper ved driften av IVAR som AS i forhold til IKS, herunder hvordan et fortsatt konkurransedyktig VAR tjenestetilbud (selvkosttjenestene) kan ivaretas innenfor rammene av dagens IKS organisering. Det ønskes også utredet en videreutvikling av IVAR med eventuelle nye tjenester og produkter organisert i et eget datterskap (AS) utenfor rammen av selvkosttjenestene. Mulighetene for verdiskapning og videreutvikling ved IKS og AS. Eiernes innflytelse i et AS og IKS styringsorganer Behovet for endringer i vedtekter og selskapsavtale. Eventuelle skattemessige forhold. Forholdet til innkjøpsregelverket. Forholdet mellom selvkostvirksomheten og øvrige aktiviteter. Kommunene bes om å behandle saken innen utgangen av september. Styret i selskapet har på dette grunnlaget sluttført sitt arbeid og behandlet den foreliggende utredningen i sitt møte den Styrets flertall anbefaleri Styret i IVAR IKS anbefaler representantskapet å vedta at virksomheten overføres fra IVAR IKS til IVAR AS med virkning fra 1. januar 2012, etter den modell som i dette dokumentet er omtalt som modell 3. (kfr. vedlegg 2 trykt hefte, side 29) Styrets mindretall anbefaleri Et fortsatt konkurransedyktig VAR tjenestetilbud og videreutvikling av IVAR bør kunne ivaretas tilfredsstillende innenfor rammene av et IKS dvs. modell 1. En endring i organisasjonsformen fra IKS til AS medfører en betydelig risiko for et mer kostbart tjenestetilbud til innbyggerne. Når det gjelder utvikling av eventuelle nye tjenester og produkter innen avfallsbehandling og foredeling av avfall fra avløp hvor det kan være hensiktsmessig med kommersielt samarbeid med private selskaper, opprettes et eget selskap eller egne selskaper (AS). Kommersiell virksomhet krever eiere, ledelse g styrer med en annen kompetanse enn et selskap som driver lovpålagte selvkosttjenester. Qkfr vedlegg 1R. Rådmennene har bedt den regionale administrative arbeidsgruppen forberede saken til behandling i by /kommunestyrene. Grunnlaget for arbeidet var oppdraget gitt av representantskapet og mottatt saksutredning fra selskapets styre Qvedlegg 2R. For en del av punktene i oppdraget gitt av representantskapet har det vært nødvendig å be administrasjonen i selskapet om supplerende informasjon/vurderinger i tillegg til den mottatte saksutredningen. Administrasjonen i IVAR sin supplerende dokumentasjon fremgår av vedlegg 3 og 4.

3 Rådmannen fremmer i denne saken sin innstilling til prinsippet i det fremlagte forslaget om å omorganisere den operative driften i IVAR IKS til et AS Qmodell 3R. Saksopplysninger: I saksdokumentet (vedlegg 2) kapittel 5 gjør styret rede for IVAR S fremtidige utvikling og de utfordringer og muligheter som selskapet står overfor. Redegjørelsen reiser tre hovedproblemstillinger som er med på å danne bakgrunnen for anbefalingen fra selskapet om å omdanning av den operative virksomheten i IVAR. Innenfor vannforsyningen må det skaffes betydelig mer vann pga forvent befolkningsvekst i betyr at nye vannkilder må fases inn og vannbehandlingen bygges ut, samt at transportnettet forsterkes. Videre fremholdes at Sentralrenseanlegget må bygges om til biologisk rensing, rensekapasiteten på Vær anleggene må utvides og det må bygges sluttbehandlingsanlegg for slam og avfall. Investeringsbehovet i årene fremover er betydelig og det anføres at nivået kan beløpe seg 1 2 milliarder. Hovedproblemstilling 1X godkjenning av låneramme for IVAR IKS Selskapet har i dag en låneramme på kr 1,5 milliarder i gjeldende selskapsavtale, hvorav låneopptaket pr er kr 990 millioner. Endring av lånerammen i selskapsavtalen fordrer sak og godkjenning av by /kommunestyrene. Låneopptak må pr. d.d. godkjennes av Fylkesmannen (departementet) jfr. IKS loven. Godkjenning av endret låneramme for selskapet må godkjennes i alle eierkommunene. En kommune alene kan således blokkere dette. Selskapet fremholder at gjeldende ordning er tidkrevende og lite forutsigbart. Renseanlegg og sluttbehandlingsanlegg ser selskapet for seg blir mer fabrikker eller raffineringsanlegg i fremtiden. Råstoffet er slam og avfall og sluttproduktene er kommersielt høyverdige produkter som fjernvarme, biogass, fullgjødsel og jordprodukter. I tillegg blir restavfall råstoff for nye produkter, som ofte er handelsvarer i et internasjonalt marked for eksempel plast, glass, metaller osv. IVAR IKS eier i dag 44,4[ i Forus Energigjenvinning KS og 43[ i Forus Energigjenvinning 2 AS samt 50[ i Hå Biopark AS. Styret har videre i møtet den 23.9 d.å behandlet sak om etablering av gjødselsproduksjonsanlegg ved SEV, en investering på vel 30 millioner og hvor IVAR IKS og Høst AS forestår omsetningen av den organiske gjødselen. Hovedproblemstilling 2 I gjeldende selskapsform, hinder for lånefinansiering av innskudd som aksje /eierkapital i selskaper sammen med andre I samsvar med Lov om interkommunale selskaper kan ikke IVAR ta opp lån til bruk for finansiering av aksjekapital /eierkapital i selskaper som etableres sammen med andre. Det følger av IKS loven 22 at lånefinansiering skal benyttes til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld, samt at det kan tas opp lån til likviditetsformål. Selskapet kan disponere de frie midlene Qubundne fondr til aksje /eierkapital i selskaper.

4 Selskapet fremholder at lovens begrensning gjør det vanskelig for selskapet å ha nødvendig fleksibilitet og handlingsrom til å engasjere seg i selskaper sammen med andre, uten en betydelig fri egenkapital tilgjengelig. I punkt 5.3 fremholdes at det er mange interessante prosjekter som kan bli aktuelle for IVAR å engasjere seg i fremover. Av utredningsarbeidet som selskapet har gjort fremholdes også at IVAR vil ha behov for å kunne stille gjelder både ved låneopptak i selvkostområdet, men også i den kommersielle/ næringsrelaterte IVAR etablerer et selskap sammen med andre vil et nyetablert selskap trolig ha behov for kapital, og det kan fordre at eierne må garantere dersom egenkapitalen er lav. I forbindelse med utviklingen av Forus Energigjennvinning 2 AS var det behov for å stille byggherregaranti overfor hovedleverandøren. IVAR var avskåret fra å gi slik garanti. Hovedproblemstilling 3X gjeldende selskapsform hindrer muligheten for å stille garantier IKS loven 22 hjemler forbud mot at selskapet kan gi garanti for eller pantsette eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Andre er også selskaper som IKS et eier fullt ut for eksempel et AS. Bestemmelsen gjelder ikke bare ved lån, men også andre forpliktelser av økonomisk art som for eksempel erstatningsansvar, rettidig oppfyllelse av avtaler mv. Selskapet fremholder at dette vanskeliggjør utvikling og engasjement i utviklingen av selskapet, herunder fleksibilitet og handlingsrom til å kunne engasjere seg i virksomhet sammen med andre. Som vist i vedlegg 2, punkt 5.3 fremholder selskapet at det er flere aktuelle prosjekter og utviklingsområder for IVAR, særlig med grunnlag i avfall. SELSKAPETS VURDERINGER FREMTIDIG selskapsstruktur i IVAR IKS fremgår av figuren nedenfori Selskapet har et 100% eid datterselskap IVAR Næring formål er å drive forretningsvirksomhet innenfor, eller i tilknytning til, fagområdene vann, avløp eller renovasjon. I tillegg skal det drive med næringsutvikling, herunder kunne eie aksjer i andre selskaper, og hva ellers som står i naturlig forbindelse med dette Qsist ajourført mai 2007R. Pr viser regnskapet et årsresultat med kr 0 og en egenkapital på kr hvorav kr er selskapets aksjekapital. Selskapets opprinnelige egenkapital på kr 1 million ble nedskrevet i 2009 og kr 0,9 millioner ble tilbakeført eier.

5 Videre er IVAR IKS deltaker i 6 andre selskaper som driver utvikling og næringsvirksomhet. Ptover eierskapet i Hå Biopark AS og to selskaper knyttet til Forus Energigjenvinning, er selskapet 50[ i hhv. SVAR AS og Stølskraft AS. Sør Vest Avfall og Ressurs AS (SVAR) har som formål å drive, samordne og optimalisere driften av avfallsbehandlingsanlegg i de samarbeidende regioner økonomisk og miljømessig. Selskapet kan også påta seg utvikling, eierskap og drift av nye og eksisterende avfallsbehandlingsanlegg etter eiernes ønske. IVAR IKS er største eier i selskapet med 50[, de øvrige fire eierne har 12,5[ hver. Stølskraft AS som er registrert i 2001 har til formål å drive utbygging av vannkraft og produksjon av elektrisk kraft samt hva som dermed står i forbindelse. IVAR IKS Kraft AS eier 50[ hver. AG_A AS er et selskap eid av IVAR IKS og L`SE AS hver med 40,49[, i tillegg til bl.a. IPARK. Selskapet har til formål å tilby tjenester innen vannforsyning, spesielt innenfor skal påta seg oppgaver innen grunnvannskartlegging, modellering, opphenting, injisering/infiltrasjon, transport, vannbehandling, infrastruktur, ressursforvaltning og relaterte aktiviteter. IVAR IKS hadde ved utgangen av 2010 om lag 230 ansatte. Regnskapet ble avlagt med et årsresultat på kr 0,509 millioner. Av totale eiendeler i selskapet på kr 1,2 milliarder utgjør anleggsmidler hovedtyngden og fordeler seg slik Anleggsmidler, vann Anleggsmidler, avløp Anleggsmidler, renovasjon Anleggsmidler, adm.bygg Anleggsmidler, kjøretøy Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER Av selskapets egenkapital og gjeld utgjør langsiktig gjeld Qinkl. pensjonsforpliktelserr kr 1,003 milliarder. Opptjent egenkapital er kr 151,362 millioner hvorav kr 116,5 millioner gjelder selvkostfondene. Kortsiktig gjeld i selskapet utgjør kr 88,637 millioner pr Med grunnlag i selskapets egne vurderinger om fremtidsutsikter og utviklingsmuligheter har styret utredet ulike modeller for er nærmere beskrevet i vedlegg 2, kapittel 6. En kortfattet sammenfatning fremgår av punktene nedenfor. Modell 1 Fortsette som IKS I forhold til de tre hovedproblemstillingene som er fremhold, kan IVAR som IKS gjennomføre investeringer i nye vannkilder og avløpsanlegg. Eventuell endring av lånerammen i selskapsavtalen må behandles og godkjennes av alle eierkommunene.

6 Innenfor avfallsbehandling og foredling av avfall fra avløp fremholder selskapet at det er rasjonelt at slike nye investeringer og prosjekter skjer sammen med andre, i selskaper. Begrunnelsen for å investere sammen med andre er bl.a. behov for industrikompetanse, tilgang til marked for produktene og behovet for kapitaltilgang. IVAR opplyser at de ikke har frie investeringsmidler og må derfor ta opp lån for å kunne engasjere seg i selskapsetableringer med andre. Fordi dagens selskapsform er lite fleksibel, uforutsigbar mht eierkommunens godkjenning av endring i forholdet samt at IVAR ikke har kapital og heller ikke kan gi garantier i selskaper sammen med andre, gjør at selskapet ser dagens selskapsform å være til hinder for å realisere utvikling av selskapet. Modell 2 Oppløse IKS et og etablere et nytt IVAR modellen betyr at de hindringene som er oppstilt i de tre hovedproblemstillingene løses. Imidlertid betyr dette at IKS et må oppløses i samsvar med IKS lovens bestemmelser og eierkommunene må etablere et nytt IVAR AS. Løsningen innebærer selskapsrettslig endring til aksjelovens følger at det må gjennomføres en verdifastsettelse av alle eiendeler i IKS et og det påløper 2,5% dokumentavgift av virkelig verdi. Et grovt anslag tyder på en merutgift i størrelsesorden kr 25 millioner. Videre må selskapets lån på kr 990 millioner reforhandles, og det forventes at rentesatsen vil øke med 0,5 1,0[ da kommunene ikke på samme måten er ansvarlige for selskapets gjeld i et er anslått at selskapet finansutgifter kan ventes å øke med kr 5 10 millioner. IVAR IKS har et betydelig omfang av eiendommer og avtaler. Oppløsning av IKS et vil utløse et betydelig arbeid mht å overføre avtaler og rettigheter til et AS. Selskapet vurderer de samlede transaksjonskostnadene og det administrative arbeidet som svært omfattende ved denne modellen, således anbefales ikke modell 2 som fremtidig selskapsform. Modell 3 Beholde IVAR IKS og overføre all operativ drift og personell til IVAR AS For å unngå å pådra seg betydelige transaksjonskostnader ved endring av selskapsstrukturen og samtidig løse de tre hovedproblemstillingen fremholdes en modell 3. Her beholdes IVAR IKS som selskap, men alle ansatte, eiendommer og forpliktelser og den operative driften overføres til et nytt 100% eid datterselskap IVAR AS. IKS et skyter inn alle sine eiendeler og forpliktelser inkl. pensjonsforpliktelsene som tinginnskudd i AS et. IKS et vil kjøpe tilnærmet alle tjenester fra IVAR AS. IVAR IKS vil i det videre kunne ha finansieringsaktivitet fordi selskapet opptar lån som videreformidles til IVAR AS. Enkelte avtaler og hjemmelsretter vil av praktiske årsaker forbli i IVAR IKS. Kostnader i forbindelse med slike avtaler vil bli ført i regnskapet til IVAR IKS men vil bli fakturert til IVAR AS. IVAR IKS vil også ha kostnader til styre og representantskap. Ptover dette legges det ikke opp til ytterligere aktivitet i IVAR IKS. All operativ drift utføres av IVAR AS og selskaper som etableres sammen med andre skjer i IVAR AS.

7 @e økte kostnadene knyttet til administrasjon, godtgjøringer, regnskapsføring, revisjon mv. ved å drifte både IVAR AS og IVAR IKS antas å være beskjedne. Innretning av selskapets styrende er utformet et forslag til vedtekter for IVAR AS Qkfr. vedlegg 2, side 30R. Her foreslås at representantskapet i IKS er generalforsamlingen i IVAR AS. AS et vil imidlertid kun ha en eier IVAR IKS og det er denne aksjonæren som møter i generalforsamlingen. For å løse aksjelovens krav på dette punktet foreslås at det avholdes representantskapsmøte i forkant av generalforsamlingen, der sakene som måtte utpekes til eierrepresentant i generalforsamlingen i AS et stemmer i tråd med det representantskapet har vedtatt (simpelt flertallr. Mht. styret i IKS et og AS et anbefaler selskapet at det legges opp til samme personsammensetningen i de to styrene. Representantskapet i IKS et velger styret i IKS et, mens det er generalforsamlingen som velger styret i et aksjeselskap. Forholdet til ansatte For ansatte i selskapet vil modell 3 innebære en virksomhetsoverdragelse jfr AmL kap. 16. Selskapet legger i sin anbefaling til grunn at alle ansatte vil bli tilbudt ansettelse i IVAR AS og på de samme vilkår som de har i ansattes organisasjoner har i utgangspunktet stilt seg positive til omdanningen da IVAR dermed vil få en smidigere finansiering og mer effektive beslutningsprosesser. Samtidig forutsetter fagforeningen at det opprettes bedriftsforsamling. Videre at det tas inn i vedtektene at kun kommuner/fylkeskommuner eller andre heleide offentlige interkommunale selskaper kan være eiere i IVAR. Gjennom forhandlinger med de ansatte er det senere oppnådd enighet om at IVAR AS ikke skal ha bedriftsforsamling, og at representasjonen fra de ansatte i styret økes med en er innarbeidet i foreslåtte vedtekter for IVAR AS. Skattemessige forhold IVAR IKS er en skattefri institusjon etter skattelovens b En eventuell gevinst ved overføring av virksomhet til IVAR AS skal derfor ikke utløse skatt for IVAR IKS. Skatt Vest har gitt en bindende forhåndsuttalelse til selskapet som bekrefter dette. I følge innhentet juridisk vurdering vil også IVAR AS kunne anses som en skattefri institusjon etter skatteloven b 2 32, så fremt virksomheten fortsatt drives etter selvkostprinsippet. Selvkostregelverket og risikohåndtering av fremtidige investeringer i næringsvirksomhet IVAR skal opptre i samsvar med selvkostregelverket uavhengig av hvilken selskapsstruktur som legges til grunn. IVAR har et særskilt ansvar for å påse at næringsvirksomhet ikke subsidieres av selvkostvirksomheten. Kryssubsidiering skal ikke forekomme. Framtidige investeringer kan være både utenfor og innenfor IVAR AS alene eller sammen med andre etablerer et foredlingsanlegg er formålet å skape verdier av tilgjengelige er naturligvis forbundet en risiko med å investere i slike

8 prosjekter. Eår investeringene foretas gjennom egne selskaper er noe av hensikten å sikre seg mot tap. IVARs tap vil da være begrenset til innskutt kapital og garantier ved en eventuell konkurs. IVAR vil i en slik situasjon måtte ta et tap som i første omgang må dekkes gjennom inntekter utenfor selvkostvirksomheten. Skulle ikke dette være tilstrekkelig gir IVAR uttrykk for at de må drøfte en inndekning med deltakerkommunene. Lov om offentlige anskaffelser KS Bedrift har avgitt til selskapet en juridisk betenkning om forholdet til anskaffelsesregelverket og anser endringen i selskapsstrukturen som fremgår av modell 3 som uproblematisk i forhold til innkjøpsregelverket og egenregikravet, forutsatt at styret i IVAR AS ikke får for stor frihet og myndighet i forhold til IVAR IKS, samt at deltakerkommunene bevarer kontroll over selskapets foreslåtte endringene i modell 3 er i følge IVAR tilpasset slik at de skal ivareta lovens kontrollkriterie, som er det avgjørende for om selskapet fortsatt har anledning til å levere tjenester i egenregi til deltakerkommunene eller ikke. Offentlighetsloven IVAR IKS er omfattet av offentlighetsloven slik selskapet i dag er organisert og drevet. IVAR er av den oppfatning at et IVAR AS, som får overført all virksomhet fra IVAR IKS, også vil være omfattet av offentlighetsloven. Rådmannens vurdering: I Eorge er oppgaver innenfor VAR sektoren i stor grad ansett som kommunale kjerneoppgaver, noe som gjenspeiler seg i lov og regelverk. Staten har et pågående lovarbeid om Ey lov om kommunale vann og avløpsanlegg, og her fremgår at myndighetene vil sikre kommunalt eierskap til infrastrukturen gjennom interkommunale samarbeidet på VAR området i vår region ble innledet i 1952 med etableringen av interkommunalt vannverk for kommunene Stavanger, Hetland og Madla. I løpet av 1960 og 70 årene sluttet flere kommuner seg. I 1977 forelå en utredning om felles avløpssystem og renovasjonsordninger. På dette grunnlaget ble IVAR dannet Med iverksettelsen av ny Lov om interkommunale selskaper, ble IVAR omdannet til IKS i Easjonalt er hovedtyngden av tilsvarende samarbeider organisert som IKS er. VAR sektoren er i underlagt en rekke ytre rammebetingelser gjennom lov og regelverk for eksempel selvkostforskriften, Lov om offentlige anskaffelser, offentlighetsloven rammebetingelsene blir nå videreført i det pågående lovarbeidet for VAR sektoren. Ved flere anledninger blir det trukket sammenhenger mellom VAR sektoren og E verkene. Situasjonen i dag er forskjellige. Opprettelsen av Lyse konsernet var i stor grad et resultat av endringer i ytre rammebetingelser, med bl.a deregulering av kraftmarkedet, ny Energilov, opprettelse av EORPOOL for kjøp/salg av kraft. Behovet for å sikre et konkurransedyktig regionalt energiselskap, som også kunne ivareta beredskapen for sikker kraftforsyning til husholdinger og industri/næring resulterte i en offentlig styrt konsolidering av E verkene i

9 sør Rogaland. I dag er det kun nettselskapet Lyse Elnett AS i Lyse konsernet som ikke er eksponert for konkurranse. Situasjonen for VAR sektoren og IVAR IKS er knyttet til prinsipielle forhold slik rådmannen ser det. Formålet i selskapsavtalen for IVAR IKS lyderx Selskapets formål er å levere drikkevann til eierkommunene, motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene og motta og behandle avfall fra eierkommunene. Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. Selskapet inngå samarbeidsavtaler med kommuner og andre selskaper og virksomheter. Selskapet kan delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger innenfor de rammer kommuneloven og eventuelt andre lover/forskrifter angir for kommunens deltakelse i selskaper/forretningsdrift. Kommunene har som eiere et ansvar for å legge til rette for at selskapet oppnår rammebetingelser, herunder en hensiktsmessig selskapsstruktur, som muliggjør en tilfredsstillende ivaretakelse av formålet. IVAR står etter rådmannens oppfatning ikke overfor en situasjon preget av betydelige endring i ytre rammebetingelser. Som følge av de oppgaver som selskapet er tillagt står imidlertid IVAR IKS overfor en situasjon hvor den regionale utviklingen og veksten fordrer investeringer i utbygging av den kommunaltekniske infrastrukturen. Ey vannkilde, tiltak i SEV anlegget og ledningsnettet er betydelige oppgaver i årene fremover. Selskapet kan med gjeldende låneramme i selskapsavtalen ta opp ytterligere kr 0,5 milliarder i lån til slike investeringer innenfor selvkostområdet. Erfaringene fra samarbeidet mellom deltakerkommune og selskapet gjennom mer enn 30 år viser etter rådmannens vurdering at det er både muligheter og vilje hos deltakerkommunene til å sette selskapet i posisjon til å gjennomføre slike felles prioriterte samfunnsoppgaver, herunder endre lånerammen hvis nødvendig. c sikre innbyggerne tilstrekkelig forsyning av rent drikkevann, mottak og behandling av avløpsvann og avfall er kjerneoppgaver for primærkommunene. Gjennom forutsigbarhet og langsiktighet i eierstyringen av IVAR IKS oppfylles dette. Samtidig sikres innbyggerne en forutsigbar utvikling i avgiftsnivået, gjennom rendyrking avselvkostprinsippet og langsiktighet i investeringsnivået. IKS lovens krav om godkjenning av låneopptak må etter rådmannens oppfatning forstås i sammenheng med at selskapsformen er innrettet for å kunne utføre tjenester og oppgaver på vegne av kommunene. Rådmannen er imidlertid tilfreds med at dette kravet nå foreslås endret. Lovforslaget betyr at det kun er i de tilfeller hvor en eller flere av deltakerkommunene som står på ROBEK listen, at godkjenningskravet vil gjelde. For IVAR IKS betyr dette at representantskapet kan treffe selvstendig beslutning om låneopptak innenfor rammen av selskapsavtalen. En av de tre begrunnelsene for at IVAR IKS ønsker å endre selskapsstrukturen er å sikre en fleksibel finansiering av investeringer i næringsvirksomhet. IVAR har begrenset med frie midler som kan anvendes til et slikt formål. Gjeldende selskapsform medfører at IVAR IKS er avskåret fra å lånefinansiere eierinnskudd eller stille garantier for selskaper. Et IVAR AS vil i likhet med IVAR IKS også ha begrenset med frie midler som kan finansiere slike innskudd, uten at selskapet tilføres egenkapital særskilt. IVAR AS vil imidlertid med hjemmel i selskapslovgivningen ha anledning til å foreta låneopptak for å finansiere innskudd av aksje / eierkapital. I modell 3 vil all selvkostvirksomhet overføres til IVAR AS. I en situasjon der IVAR AS har begrenset med frie midler vil lån måtte opptas med sikkerhet i

10 selvkost virksomheten. Slike disposisjoner skal imidlertid ikke ha konsekvenser for selvkostvirksomheten. Hvis et datterselskap går konkurs vil IVAR AS i utgangspunktet ha svært få frie midler til å betjene/ innfri lånet. Kan det ikke innfris gjennom de frie midlene vil selskapet måtte innlede en dialog med deltakerkommunene for å håndtere tapet. Rådmannen deler IVAR sin oppfatning om kryssubsidiering mellom konsernets selvkost og næringsvirksomhet skal forhindres. Samtidig kan ikke rådmannen se at IVAR AS i modell 3, kan unngå dette mht at selskapet må kunne stille sikkerhet for egne låneopptak. Skal en slik situasjon forhindres må IVAR AS tilføres fri egenkapital. Rådmannen er således bekymret for om modell 3 ivaretar det nødvendige skillet mellom selvkostområdet og næringsvirksomheten på kort sikt. På lang sikt vil imidlertid AS et kunne bygge opp fond av frie midler som er tilstrekkelige til å lånefinansiere innskudd av aksje /eierkapital samt å stille garantier. Endringen i selskapsstrukturen med modell 3 vil med andre ord ikke gi et større finansielt handlingsrom innenfor næringsvirksomheten i IVAR på kort sikt, selv om det åpnes opp for dette i selskapslovgivningen. Den tilsvarende situasjonen vil gjelde AS et sine muligheter for å stille garantier. IVAR IKS anses som en skattefri institusjon etter skatteloven b 2 32, bl.a. fordi selskapet ikke har derverv til formåle. Bindende forhåndsuttalelse fra Skatt Vest bekrefter at virksomheten i IVAR IKS kan overføres til IVAR AS uten at dette utløser beskatning for IVAR IKS. Videre viser innhentet juridisk vurdering at også IVAR AS vil kunne bli ansett som en skattefri institusjon, så fremt virksomheten fortsatt drives etter selvkostprinsippet. Samtidig fremholder selskapet at IVAR AS skal engasjere seg i ulike former for næringsvirksomhet. Så lenge AS et ikke har erverv til formål og virksomheten baseres på selvkostprinsippet vil det forbli skattefri. Kommersiell aktivitet av et visst omfang vil imidlertid utløse skattemessige konsekvenser. I modell 3 legges det til rette for at styret i IVAR AS ikke skal ha for stor frihet og myndighet i forhold til morselskap og deltakerkommunene, samt at deltakerkommunene bevarer kontrollen over vil være nødvendig for at IVAR AS skal kunne levere tjenester til deltakerkommunene i egenregi, jf kontrollkriteriet. Modell 3 medfører likevel i større grad en indirekte styring av IVARs virksomhet gjennom mer komplekse beslutningsprosesser. Randaberg som eierkommune vil være representert i representantskapet som i dag og dette organet velger styret i IKS et. IVAR sin operative virksomhet vil imidlertid skje i AS et. Eierorganet i AS et er generalforsamlingen. Med kun en eier, vil representantskapet måtte velge ut en som er eierrepresentanten i generalforsamlingen og som stemmer i alle sakene fremlagt for generalforsamlingen, inkl. valg av styre i AS et. Etter rådmannens vurdering betyr det at kommunen er hensatt til en indirekte eierstyring av IVAR sin operative drift. Knyttet til modell 3 foreslår selskapet at det velges samme personer i styret i IKS et og AS et. Rådmannen ser de praktiske fordelene ved en slik løsning, men også de styringsmessige betenkelighetene. Mellom IKS et og AS et skal det etableres avtaler og slike avtaler bør skje på tilstrekkelig armlengdes avstand all den tid det også dreier seg om økonomiske forhold.

11 Kommunen har et ansvar overfor innbyggerne til å påse at disse tjenestene leveres mest mulig kostnadseffektivt og i former som sikrer offentlighet/innsyn. Etter rådmannens syn er styringsformen som knyttes til modell 3 kompleks og kan til en viss grad medføre en svekket eierstyring. IVAR framholder modell 3 som det foretrukne alternativet. Sammenholdt med de tre hovedutfordringene som selskapet fremholder i begrunnelsen for å foreslå omdanningen er det rådmannens oppfatning at modell 3 kun delvis imøtekommer er derfor hensiktsmessig å vurdere alternative modeller. IVAR har allerede opprettet næringsselskapet IVAR Eæring selskapet har anledning til å lånefinansiere innskudd av aksje /eierkapital og stille garantier på lik linje med IVAR AS Qi modell 3R. Selskapet kan videre foreta låneopptak uten at dette fordrer en godkjenning av kommunestyrene/fylkesmannen. IVAR Eæring AS har imidlertid et begrenset finansielt handlingsrom på kort vil likevel være mulig å sikre at selskapet oppnår tilstrekkelig kapital til å foreta nye investeringer. En aktuell mulighet er at andre selskap som IVAR IKS er aksjonær i overdras til IVAR Eæring AS, slik at selskapet kan bygge opp kapital gjennom avkastning fra datterselskapene. Selskapet vil da være i en tilsvarende situasjon som et IVAR AS uten at det er nødvendig å foreta en betydelig endring i selskapsstrukturen. Selvkostvirksomheten kan med dette forbli i IVAR IKS samtidig som all næringsvirksomhet samles under IVAR Eæring vil bidra til å unngå kryssubsidiering, redusere grunnlaget for at det kan bli fremsatt påstander om kryssubsidiering eller at det skapes et inntrykk av at gebyrene for selvkostvirksomheten omfattes av betydelig kommersiell risiko. Eventuelle avtaler om tjenesteyting til deltakerkommuner utover det avtalte formålet vil også kunne utføres av IVAR Eæring AS. Kreditorer som fremmer krav mot IVAR Eæring AS på bakgrunn av bl.a. garantier vil da fremme krav mot et rendyrket næringsselskap i motsetning til IVAR AS. Enkelte av styringsmekanismene i modell 3 kan også overføres til IVAR Eæring AS. Implementeringen av en slik modell vil være både mindre kostbar og lettere å gjennomføre administrativt. Eierstyringen i selskapet vil skje i representantskapet, som i dag. Styret i IKS et kan tillegges oppgaven som generalforsamling i IVAR Eæring AS. Gjennom deltakerkommunenes eierstrategi for selskapet, videreført av en styreinstruks i selskapet oppnås en reell og effektiv styring. Rådmannen deler selskapets vurderinger av at det fremover er nødvendig å sette selskapet i en posisjon som gjøre det mulig å engasjere seg i utvikling av videreforedling innenfor avfall og renovasjon. Samtidig holder rådmannen fast ved at selskapets kjerneoppgaver skal være selvkosttjenmester slik det er definert i selskapets formål. Selskapets deltakelse i utvikling og

12 engasjement innenfor næringsvirksomhet må bygge på en langsiktig strategi forankret hos deltakerkommunene. For å stille selskapet i nødvendig posisjon for å møte fremtidige utfordringer tilrår rådmannen at det arbeides videre på grunnlag av gjeldende selskapsstruktur der selvkostvirksomheten forblir i IVAR IKS, mens IVAR Eæring AS struktureres slik at næringsvirksomheten samles i dette datterselskapet. Med grunnlag i dette anbefales at selskapet foretar en vurdering av lånerammen i gjeldende selskapsavtale og behovet for egenkapital i IVAR Eæring AS det neste 10 året. En slik finansieringsstrategi bør behandles endelig av representantskapets innen kort tid, slik at den kan inngå som underlagsdokument i fullførelsen av deltakerkommunenes arbeid med eierstrategi for IVAR IKS. Selskapet vil bli ytterligere involvert i arbeidet med å fullføre forslaget til forventes at forslaget er ferdig behandlet av alle eierkommunene i løpet av 1. kvartal SaksbehandlerI Per Blikra /regional administrativ eiergruppe Særutskrift: IVAR

Framstillingen i det følgende refererer til overskriftene i notatet og er ment som utdyping og tillegg til det opprinnelige dokumentet.

Framstillingen i det følgende refererer til overskriftene i notatet og er ment som utdyping og tillegg til det opprinnelige dokumentet. Til eierkommunene v/ rådmannen IVAR IKS. FRAMTIDIG SELSKAPSFORM Vår Ref.: SOY/11003107/000/190 29. august 2011 Vi viser til vår ekspedisjon av 23. juni 2011 og senere møte med kommunen i sakens anledning.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/ Dato: 19. mai 2004

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/ Dato: 19. mai 2004 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/02490-014 Dato: 19. mai 2004 FORSLAG OM FUSJON MELLOM ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S OG DRAMMEN KRAFTNETT HOLDING A/S INNSTILLING TIL:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

EIERSTRATEGI ESVAL MILJØPARK KF 2017

EIERSTRATEGI ESVAL MILJØPARK KF 2017 EIERSTRATEGI ESVAL MILJØPARK KF 2017 Innhold 1. Formålet med selskapet... 3 2. Føringer for forretningsmessig utvikling av Esval Miljøpark KF... 3 3. Mål og forventninger for 2017... 3 4. Arenaer for samhandling...

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jon Ådalen Arkiv: 026 &01 Arkivsaksnr.: 15/1083 NY SELSKAPSAVTALE FOR DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS (DAØ)

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jon Ådalen Arkiv: 026 &01 Arkivsaksnr.: 15/1083 NY SELSKAPSAVTALE FOR DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS (DAØ) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jon Ådalen Arkiv: 026 &01 Arkivsaksnr.: 15/1083 Saksnr.: Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato NY SELSKAPSAVTALE FOR DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS (DAØ) Rådmannens forslag

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/03065-034 Dato: 17.9. 2004 OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

FRAMTIDIG SELSKAPSFORM JUNI 2011

FRAMTIDIG SELSKAPSFORM JUNI 2011 FRAMTIDIG SELSKAPSFORM JUNI 2011 INNHOLD 1 Innledning og sammendrag...5 2 Mandat, vedtak og prosess...7 2.1 Styrets vurderinger av fremtidig selskapsform...7 2.2 Mandat fra representantskapet...7 2.3 Formål

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi Saksframlegg Arkivnr. M52 Saksnr. 2013/2509-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 35/14 26.05.2014 Kommunestyret 48/14 23.06.2014 Saksbehandler: Knut Dukane Endring av selskapsavtalen Envina IKS,

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi Saksframlegg Arkivnr. M52 Saksnr. 2013/2509-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi Dokumenter i saken: 1 I

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/999 S10 Aud Norunn Strand FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune går inn for at egenkapitalen

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

HØRING FORSLAG OM ENDRINGER I IKS-LOVEN

HØRING FORSLAG OM ENDRINGER I IKS-LOVEN Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no post@hedmark-revisjon.no Org.nr.: 974 644 576 MVA Bankgiro: 1822.46.49505

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 08.09.2009 87/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200600692 : E: 614 D11 : S.Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.09.2009 77/09 Bystyret 08.09.2009 87/09

Detaljer

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6

Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune. Forslag lagt fram for kommunestyret Arkiv: 10/1592-6 Gran kommune Jevnaker kommune Lunner kommune EIERSTRATEGI Forslag lagt fram for kommunestyret 19.5.2011 Arkiv: 10/1592-6 Eierstrategi Hadeland Energi og Hadeland Kraft - 1 - Innhold 1. Innledning Bakgrunn

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla. Saksframlegg. Innspill vedrørende eventuelt framtidig eierskap i NTE

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla. Saksframlegg. Innspill vedrørende eventuelt framtidig eierskap i NTE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2015/9834-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Innspill vedrørende eventuelt framtidig eierskap i NTE Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Representantskapets eierstrategi overfor Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS

Representantskapets eierstrategi overfor Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS Representantskapets eierstrategi overfor Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS STRATEGI FOR PERIODEN 2016-2019 19.10.15 INNHOLD Prosess... 2 Eierstrategi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF 11.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/6138 Klassering: Saksbehandler: Kari Aarnes KLARGJØRING AV VEDTEKTENE

Detaljer

Fra krise til eierstyring

Fra krise til eierstyring Fra krise til eierstyring Praktiske eierstyringsgrep overfor de interkommunale vann- og avløpsselskapene på Nedre Romerike Dag Jørgensen, daglig leder NRV AS Side 2 Side 3 Side 4 Og sånn blir det fort

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND)

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) Fastsatt av Norfunds generalforsamling 26. august 2013 med hjemmel i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om statens investeringsfond

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 Eierskapsstyring i ØRU Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 FELLES EIERPOLITIKK Gode tjenester for innbyggerne God politisk styring God økonomisk kontroll Krever aktive eiere som kan samarbeide. Eierskapsstyring

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

: 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING

: 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. NY BEHANDLING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200400751 : E: D11 : S. Haugen med flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.06.2008 88/08 SØRMARKA FLERBRUKSHALL - RESULTAT

Detaljer

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 09.01.2018 18/216 18/1891 Saksbehandler: Ove Myrvåg Saksansvarlig: Christian Vegard Dahl Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Ordfører- og rådmannsmøte. Dato: Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset

Møteinnkalling. Ordfører- og rådmannsmøte. Dato: Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset Ordfører- og rådmannsmøte Møteinnkalling Dato: 30.05.2016 Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møtested: Fylkeshuset, møterom Mjøsa Tid: 30.5.2016,

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH)

Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Tore Dale Arkivsaknr.:

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

EIDSIVA ENERGI AS - TILLEGGSAVTALE FOR ANSVARLIG LÅN SAMT JUSTERINGER OG TYDELIGGJØRING AV VEDTEKTER OG AKSJONÆRAVTALE

EIDSIVA ENERGI AS - TILLEGGSAVTALE FOR ANSVARLIG LÅN SAMT JUSTERINGER OG TYDELIGGJØRING AV VEDTEKTER OG AKSJONÆRAVTALE Saksbehandler: Eli Eriksrud Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/493 EIDSIVA ENERGI AS - TILLEGGSAVTALE FOR ANSVARLIG LÅN SAMT JUSTERINGER OG TYDELIGGJØRING AV VEDTEKTER OG AKSJONÆRAVTALE Vedlegg: 1. Tilleggsavtale

Detaljer

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK-15-200900104-28 Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer