Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling."

Transkript

1 NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. september 2014 TID: 15:00 STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Møtet er åpent. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 036/14 Referatsaker 037/14 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Oppstart nytt prosjekt - notat 038/14 Studietur /14 Forvaltningsrevisjonsrapport Kulturminnevern Steinkjer, 25. september 2014 Ola-Morten Teigen Liv Tronstad leder kontrollsjef (sign) tlf: / mob: e-post:

2 SAK 036/14 REFERATSAKER Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 036/ Saksbehandlers forslag til vedtak Referatene tas til orientering. Referat Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 KS Etikkonferanse Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) 3 Forskere fra NTNU, SINTEF og IRIS på oppdrag fra fylkeskommunene Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene tvalgte_brev/2014/kriteriedata-til-inntektssystemet-forfylkeskommunene del-2.html?id= Rapport: «Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ» Skolens rådgiving I Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag olens%20rådgiving.pdf

3 SAK 037/14 SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON OPPSTART NYTT PROSJEKT - NOTAT Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 037/ Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i tilknytning til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS med datterselskaper. Vedlegg 1. KomRev Trøndelag IKS, Notat til kontrollutvalget 2. Oversikt over fylkestingets vedtak i tilknytning til eieroppfølgingen av NTE fra 2007 Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets sak 031/14, Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon oppstart nytt prosjekt 2. NTE Holding AS - organisasjonskart 3. Fylkestingets sak 12/50 Plan for selskapskontroll 4. FT sak 11/41, NTE Holding AS med datterselskaper selskapskontroll 5. Kommuneloven 6. Forskrift om kontrollutvalg Saksopplysninger Viser til kontrollutvalgets sak 031/14, Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon oppstart nytt prosjekt der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: Kontrollutvalget ber revisor og sekretær i felleskap utarbeide et notat som grunnlag for innspill til prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i tilknytning til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS med datterselskaper. Etter et møte mellom sekretær og revisor har KomRev Trøndelag utarbeidet et notat som grunnlag for videre diskusjon for å avklare ønskede problemstillinger for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i tilknytning til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE). Notatet er lagt ved saken. I tillegg er det lagt ved vedtak fattet i fylkestinget i perioden etter at NTE ble aksjeselskap i 2007.

4 Vurdering En vellykket selskapskontroll med forvaltningsrevisjon betinger bl.a. at problemstillingene er så konkrete og avgrenset som mulig, slik at de er mulig å besvare for revisjonen. Det er ønskelig at kontrollutvalget kommer med innspill til prosjektplan. Prosjektplan forventes lagt frem for kontrollutvalget i neste møte Steinkjer 23. september 2014 Liv Tronstad kontrollsjef

5 NOTAT Mulige vinklinger på selskapskontroll m/fr i NTE Bestilling Kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune ba i sak 031/14 om at revisor og sekretær i fellesskap utarbeider et notat som grunnlag for innspill til prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i tilknytning til NTE. KomRev Trøndelag leverte en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i NTE siste gang i april Problemstillinger Eierskapskontroll I en selskapskontroll er det obligatorisk å gjennomføre en såkalt eierskapskontroll, det vil si å kontrollere hvordan fylkeskommunen som eier utøver sitt eierskap. KomRev Trøndelag gjennomførte en eierskapskontroll av NTFK s eierskap i bomvegselskapene i september En stor del av datagrunnlaget fra den rapporten vil være relevant også for en eierskapskontroll av NTFK s eierutøvelse i NTE. Konklusjonen i den forrige selskapskontrollen i NTE var at NTFK i all hovedsak utøver eierskapet i selskapet i samsvar med fylkestingets vedtak og etablerte normer for eierstyring. Det ble imidlertid påpekt at fylkeskommunen hadde forbedringspotensial knyttet til å sørge for at alle fylkestingsrepresentantene deltar i den nødvendige opplæringen i eierstyring og selskapsledelse. NTE-rapporten belyste også kontakten mellom eier og selskapets styre, og spørsmålet om hvilket forum som i realiteten fattet eierbeslutningene. Revisors gjennomgangen ga ikke grunnlag for noen konklusjon på det spørsmålet. Det kan nevnes at fylkestinget nå i sak 35/14 ba fylkesrådet om å gjennomføre en evaluering av ordningen med bedriftsforsamling og dialogforum. En mulig vinkling på en eierskapskontroll kan være å undersøke om situasjonen har endret seg noe fra det som ble presentert i henholdsvis «NTE-rapporten» fra april 2011 og «Bomveg-rapporten» fra september 2013.

6 Forvaltningsrevisjon Som del av en selskapskontroll er det valgfritt å inkludere en forvaltningsrevisjon i selskapet. Her står kontrollutvalget friere til å velge problemstilling, men revisor vil oppfordre til å velge en problemstilling som har en kobling opp mot fylkeskommunens eierskap. Revisor har ikke kompetanse til å vurdere selskapets rene forretningsmessige disposisjoner. Vi er avhengig av å finne revisjonskriterier som selskapet kan vurderes opp mot. Et mulig tema for en forvaltningsrevisjon i selskapet kan være resultatforbedringsprogrammet. Selskapets resultatforbedringsprogram har som mål å oppnå et resultat etter skatt på 200 millioner kroner i Mer konkret kan det være interessant å se på for eksempel informasjonsflyten, rapporteringa, programmets effekter på driften eller lignende. En alternativ vinkling på en forvaltningsrevisjon kan være å se nærmere på et av NTE s enkeltprosjekter, for eksempel bredbåndssatsinga eller beredskapssituasjonen. Forvaltningsrevisjonens endelige problemstilling og revisjonskriterier må bli nærmere avklart i en prosjektplan som kontrollutvalget vil få til behandling. Tidsplan Tidspunktet for forventet behandling i KU, og ressursbruken i prosjektet, vil avhenge av kontrollutvalgets endelige bestilling. Levanger Unni Romstad (sign) Vegard Wist Oppdragsansvarlig revisor Prosjektleder

7 OVERSIKT OVER FYLKESTINGETS VEDTAK I TILKNYTNING TIL EIEROPPFØLGINGEN AV NTE FRA 2007 (Nyeste vedtak kommer først) Fylkestingets sak 35/14 Eiermelding 2014, NTE Vedtak 1. Fylkestinget er tilfreds med at målsettingen om en resultatforbedring på 200 millioner kroner står fast. 2. Fylkestinget viderefører gjeldende utbyttemodell. Hvis det i et enkelt-år ikke er grunnlag for å utbetale utbytte, skal dette ikke akkumuleres til senere år. 3. Fylkestinget ber fylkesrådet om å gjennomføre en evaluering av ordningen med bedriftsforsamling og dialogforum. Resultat av denne og forslag til eventuelle endringer, legges fram for fylkestinget innen første halvår Fylkestingets sak 13/39 Eiermelding 2013, NTE Vedtak 1. Fylkestinget tar beskrivelsen av egenkapitalsituasjonen til orientering. Konvertering av det ansvarlige lånet til egenkapital vil vurderes i løpet av 2013, mens ny utbyttemodell vurderes neste år. Årlig utbytteforventning på 170 millioner kroner ligger fast. 2. Fylkestinget vil presisere viktigheten av det arbeidet som gjøres gjennom resultatforbedringsprogrammet. Fylkestinget mener selskapet må ha medlemskap i den arbeidsgiverorganisasjon som er best tilpasset selskapets utfordringer. Fylkestinget forutsetter at selskapet driver en prosess etter arbeidslivets spilleregler fram mot en eventuell endelig beslutning om organisatorisk arbeidsgivertilknytning, tidligst våren Fylkestinget mener at NTE fortsatt skal ivareta en viktig samfunnsrolle i fylket. Et sentralt element i denne er fortsatt å ta en aktiv rolle i bygdefibersatsingen. Fylkestingets sak 34/12 Eiermelding 2012, NTE Vedtak 1. Fylkestinget slutter seg til prinsippene for eierskapsutøvelsen i NTE-konsernet. 2. Fylkestinget støtter forslaget om at gjeldende utbyttemodell justeres i tråd med de endringer som har skjedd. Dette innebærer også en forventning fra eier om at det resultatbaserte utbyttet over tid skal tilsvare minst 20 millioner kroner pr år.

8 3. Fylkestinget tar beskrivelsen av selskapets finansieringsbehov til orientering. 4. Fylkestinget ønsker at NTE-konsernet fortsatt skal ha en aktiv samfunnsrolle sett i lys av utbytteforventningene, og tar konsernstyret sin oppfatning av samfunnsrollen til orientering. Sak nr. 11/59 NTE - ny eierskapsmodell Fylkestingets vedtak, fattet i plenum Justert modell for Nord-Trøndelag fylkeskommunes (NTFK s) eierskap til NTEkonsernet gjennomføres i samsvar med saksutredningens pkt. 2, med virkning fra kommende valgperiode og senest fra Fylkestingets vedtak i sak 07/31 (NTE eierskap og organisering) legges inntil videre til grunn. 3. Reglementer innenfor NTFK og styringsdokumenter innenfor NTE Holding (vedtekter, styreinstruks) oppdateres og tilpasses ovennevnte endringer. 4. Fylkestinget viser til den sentrale rolle NTE har som bedrift og samfunnsaktør i Nord- Trøndelag. Allmennhetens oppmerksomhet rundt NTEs virksomhet er stor, og fylkestingets åpne debatt om viktige NTE-saker og direkte møte med selskapets ledelse har alltid blitt tillagt stor vekt. Fylkestinget legger til grunn at det, innenfor gjeldende lovbestemmelser og den foreslåtte modell for fylkeskommunens eierskap, etableres en arena hvor fylkestingets medlemmer fortsatt kan møte NTEs valgte og administrative ledelse direkte. Dette kan for eksempel skje i tilknytning til fylkestingets behandling av årsregnskap for NTEkonsernet. 5. Ansattes hovedtillitsvalgte inviteres til dette årlige uformelle styringsdialogmøtet. Sak nr. 11/41 NTE Holding AS med datterselskaper - Selskapskontroll Fylkestingets vedtak, fattet i plenum Fylkestinget tar rapporten til orientering. 2. Fylkestinget ønsker bl.a. fokus på eierstyring og selskapsledelse gjennom folkevalgtopplæringen. 3. Fylkestinget vil ta revisors vurderinger i betraktning når ny eierskapsstrategi overfor NTE skal utvikles. Sak nr. 11/11 NTE - justering av eierskapsstyringen Fylkestingets vedtak, fattet i plenum

9 1. Nåværende bedriftsforsamling i NTE Holding AS reduseres fra 54 medlemmer til 18 medlemmer, hvorav 12 velges av eier og 6 velges av/blant de ansatte. 2. Eierrepresentantene velges blant fylkestingets medlemmer, og disse forutsettes erstattet med vararepresentanter når fylkestinget behandler saker hvor NTE kan anses å være part. 3. For å sikre fylkestingets legitime stilling i NTE-relaterte saker, velges eierrepresentantene, så vidt mulig, blant andre enn fylkestingets fremste tillitsvalgte som fylkesordfører/fylkesvaraordfører, partienes gruppeledere eller komitèledere. 4. Det legges snarest fram ny sak til fylkestinget, med forslag til justeringer i reglementer/vedtekter/instrukser mv, som underbygger og kompletterer ovennevnte justerte eierskapsmodell for NTE-konsernet. Sak nr. 08/60 Ny utbyttemodell for NTE Holding AS Fylkestingets vedtak, fattet i plenum Det gjennomføres en konvertering av aksjekapital til ansvarlig lån på til sammen 2 mrd kroner. Det avtales en fast rentesats over 5 år. For å få en jevn og forutsigbar kontantstrøm, velges det å benytte annuitetslån. Med en rentesats i intervallet 6,7 7 %, vil årlige betalinger for driftsårene utgjøre mellom millioner kroner. 2. Som årlig avsetning til veifondet utbetales det et resultatbasert utbytte, som ivaretar hensynet til en styrking av selskapets egenkapital: Årsresultat etter skatt - Avdrag på ansvarlig lån - Inflasjonsjustering av bokført egenkapital - Inflasjonsjustering av gjenværende ansvarlige lån = utbyttegrunnlag hvor inntil ¼ kan utbetales som utbytte til eier Sak nr. 08/13 Framtidig sammensetning av kontrollutvalget i NTFK - Konsekvenser for NTFKs eierrepresentasjonen innenfor Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Fylkestingets vedtak, fattet i plenum Nåværende ordning med fylkestingsrepresentanter som faste medlemmer av kontrollutvalget, samt fylkestingets vararepresentanter som varamedlemmer av kontrollutvalget, videreføres. 2. Kravet til habilitet under kontrollutvalgets utøvelse av lovbestemt selskapskontroll, medfører at medlemmer av kontrollutvalget ikke bør være medlemmer av styringsorganer i selskaper som omfattes av slik selskapskontroll. 3. Representasjonspraksis innenfor nåværende eiermodell overfor NTE-konsernet justeres iht. kravet i pkt. 2, slik at fylkestingets vararepresentanter møter i stedet for kontrollutvalgets faste medlemmer i bedriftsforsamlingen for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS.

10 4. Nødvendige justeringer av reglementer iht. fylkestingets bestillinger legges fram som egen sak i løpet av våren Sak nr. 07/54 Garantiprovisjon og rapportering i forbindelse med med garanti for lån til NTE Holding AS Fylkestingets vedtak, fattet i plenum Provisjon for fylkeskommunens selvskyldnergaranti for lån til NTE Holding AS, jfr. vedtak i Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram, i sak 07/16, settes til 0,50 % av restsaldo på lånene pr det enkelte år, så lenge garantien løper. For å kunne vurdere den økonomiske eksponeringen i tilknytning til garantistillelsen, forutsettes det en rapportering til fylkestinget minst en gang pr. år ved tidspunktet for fylkestingets behandling av eget årsbudsjett. Rapporteringen legges fram som egen sak. Rapportgrunnlaget fra selskapet må foreligge tidsnok for ordinær saksbehandling i fylkesrådet og fylkestinget. I tillegg forutsettes det at fylkeskommunen holdes løpende orientert om vesentlige endringer i konsernets økonomiske situasjon. 2. Fylkestinget mener det opprinnelige saksfremlegget og tilhørende saksbehandling var preget av mangelfull informasjon, og vil understreke at saker av slik viktighet må underlegges langt bedre saksbehandling i fremtiden. Sak nr. 07/31 NTE - eierskap og organisering Fylkestinget tar fylkesrådets redegjørelse til orientering. Dette er en politisk utdyping fra eierne om selskapets formålsparagraf: 1. NTE skal ved siden av forretningsmessig drift ivareta samfunnsrollen som bla. innebærer følgende: - desentralisert struktur - næringsutvikling i henhold til selskapets formål, - støttespiller og bidragsyter til nordtrøndersk idretts-og kulturliv. NTE s posisjon som ledende på utvikling og utbygging av nye energikilder videreføres.. 2. NTE Holding AS skal videreutvikles som et nordtrøndersk, heleid offentlig selskap. Den samlede risiko må holde seg innenfor forsvarlige rammer. NTE holding AS sin kjernevirksomhet er knyttet til vannkraftproduksjon, salg og distribusjon av elektrisk kraft og virksomheter i tilknytning til dette. Datterselskaper med slik kjernevirksomhet skal være heleid av NTE Holding AS.

11 Selskapet skal drive faglig og forretningsmessig effektivt og danne grunnlag for en videre økt økonomisk avkastning i selskapet. Fylkestinget har vedtatt en utbyttemodell som skal vedlikeholde og styrke egenkapitalen i NTE. Vi vil videreføre dagens utbyttepolitikk. Hovedkontoret skal også i framtida ligge i Steinkjer. 3. NTE Holding AS har viktige samfunnsbyggende funksjoner i Nord- Trøndelag. Gjennom en effektiv ressursutnyttelse skal selskapets kunder sikres energi og elektrobaserte produkter, bl.a. bredbånd, og tjenester av høg kvalitet til konkurransedyktige priser. Utbygd infrastruktur skal sikre at alle innbyggerne i Nord-Trøndelag kan gis likeverdige tilbud. Nærhet til kundene vektlegges ved godt utbygd avdelingsnett i distriktene og trygge arbeidsplasser for de ansatte. Beredskap i forhold til kvalitet og leveringssikkerhet tillegges stor vekt. Selskapet har som mål at arbeidstakerne skal være ansatt der virksomheten foregår og eiendelene ligger. Selskapet er i utgangspunktet restriktiv til konkurranseutsetting. 4. Konsernet NTE skal ha en oversiktlig organisasjonsstruktur med så få datterselskaper som mulig. Gode rapporteringsrutiner er viktig for å sikre en bred informasjon innad i selskapet. Alle datterselskaper skal i sitt formål ha gjennomgående felles bestemmelse som forankrer eierens samfunnsmessige og kommersielle målsetting. 5. Styret rapporterer til bedriftsforsamlinga i forhold til ovenstående. Sak nr. 07/9 NTE - eierskap og organisering (NTE ble omdannet til aksjeselskap) 1. Fylkestinget beslutter omdanning av NTE FKF til aksjeselskap samt etablering av en konsernstruktur i tråd med de forutsetninger som fremkommer i dette saksframlegget og vedlagte dokument Avtale og plan for konserndannelse og skattefri omdannelse av Nord-Trøndelag elektrisitetsverk FKF til aksjeselskap. Som grunnlag for omdannelsen godkjenner således fylkestinget følgende dokumentsett, begge datert 08. februar 2007: a. Avtale og plan for konserndannelse og skattefri omdannelse av Nord-Trøndelag elektrisitetsverk FKF til aksjeselskap med vedlegg 1a og 1b b Stiftelsesdokument for Nord-Trøndelag elektrisitetsverk Holding AS med vedlegg 1 3. Det er en absolutt forutsetning for fylkestingets vedtak at offentligrettslige konsesjoner og tillatelser i forbindelse med omdannelsen blir gitt og at omdannelsen ikke utløser gevinstbeskatning. I den grad det er nødvendig gir Fylkestinget fullmakt til NTEs

12 styre å foreta eventuelle mindre nødvendige endringer og tilpasninger i nevnte dokumenter. Fylkestinget forutsetter og gir herunder fullmakt til at NTEs styre beslutter, iverksetter og gjennomfører alle nødvendige vedtak, tiltak og handlinger i forbindelse med slik omdanning og etablering av konsernstruktur. Arbeidet forutsettes påbegynt omgående, og gjennomføres så raskt som praktisk mulig. Det forutsettes at informasjonsplikten overfor de ansattes tillitsvalgte i nevnte prosesser ivaretas tilfredsstillende iht arbeidsmiljølovens bestemmelser. 2. For de vedtak som krever beslutning i generalforsamling (i morselskapet) i forbindelse med etableringen av aksjeselskapet (stiftelsesmøtet), gis Fylkesordføreren fullmakt til å møte og å stemme på vegne av Fylkestinget. 3. NTE FKF sitt styre oppnevnes som styre i aksjeselskapet som stiftes og skal ha ansvar for å forberede overdragelsen og valg av bedriftsforsamling. 4. Fylkesrådet v/fylkesrådsleder ivaretar alle forhold knyttet til eiers rolle for å gjennomføre omdannelsesprosessen samt konserndannelsen og gis fullmakt til å underskrive de dokumenter på vegne av fylkeskommunen som er nødvendig for å gjennomføre omdannelsesprosessen. 5. Fylkestinget har merket seg foretakstyrets vedtak om nødvendige tiltak dersom eieren omdanner NTE til aksjeselskap, herunder de ansattes generelle plassering, og er enig i dette. Fylkestinget har merket seg NTE-styrets vedtak under eventuelt på møte den om nødvendige tiltak dersom eieren omdanner NTE til aksjeselskap, herunder de ansattes generelle plassering, og er enig i dette. 6. Fylkestinget er opptatt av at det legges til rette for gode prosesser også opp mot fylkeskommunens ansatte som ikke direkte berøres av omdannelsen av NTE til aksjeselskap. 7. Fylkestinget slutter seg til at NTE fortsatt skal ha arbeidsgivertilknytning til KS, og viser i den forbindelse til referat av drøftingsmøte mellom direktøren og fagforeningene - hvor det framgår at bedriften ikke har planer om å endre arbeidsgivertilknytning. 8. NTE skal også i fremtiden ha viktige samfunnsbyggende funksjoner i Nord Trøndelag. NTE skal gi et likeverdig tilbud med hensyn til strømleveranse og beredskap i hele fylket. Derfor må NTE fortsatt være en forutsigbar og ansvarlig arbeidsgiver som skaper trygghet for alle ansatte i hele Nord-Trøndelag. 9. NTE skal videreutvikles som et heleid nordtrøndersk offentlig selskap med sin kjernevirksomhet innenfor produksjon, salg og distribusjon av elektrisk kraft eller andre energibærere. Fylkestinget legger til grunn at NTEs mål, skal ha en balanse mellom god, faglig og økonomisk drift og NTEs samfunnsbyggende funksjon i Nord- Trøndelag. 10. Fylkestinget ber fylkesrådet arbeide videre med:

13 Å presisere hvor dialogen mellom selskap og eier skal skje i fremtiden Å konkretisere hvilken kompetanse bedriftsforsamlingen og eiermøtet skal ha Å opprette et eget utviklingsselskap mellom fylkeskommunen og kommunene til forvaltning av utbyttemidler fra NTE 11. Vedtektenes 6 endres slik: 6 Styret, valg og sammensetning Selskapet ledes av et styre på 7 medlemmer. Bedriftsforsamlingen velger styret, styrets leder og nestleder. Inntil en tredjedel, men minst 2 styremedlemmer, med varamedlemmer, velges blant selskapets ansatte. I tillegg kan 1 observatør til styret velges blant selskapets ansatte. Observatøren har tale- og møterett, men ikke stemmerett og teller ikke i forhold til bestemmelsene om styrets beslutningsdyktighet. Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Valgperioden er 2 år. Valgperioden for leder og nestleder er 1 år.

14 SAK 038/14 STUDIETUR 2014 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 038/ Kontrollutvalget Liv Tronstad 033/ Saksbehandlers forslag til vedtak Saken legges frem til diskusjon uten innstilling til vedtak Vedlegg: Ingen Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets sak 015/14 - Orientering fra sekretær 2. Årsplan 2014 Tilleggsopplysninger Viser til behandling i kontrollutvalget den , sak 033/14 der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: Saken tas opp til endelig behandling i neste møte Følgende nye opplysninger er kommet til i saken. Foreslåtte datoer for besøk var november eller november. Nå viser det seg at disse datoene ikke passer, og det foreslås at studieturen utsettes til begynnelsen av Det er sendt en forespørsel til K-sekretariatet som er sekretariat for begge kontrollutvalgene, og de vil ta dette opp med sine kontrollutvalg. Det er samtidig bedt om forslag til datoer. Følgende tema er foreslått til møte med kontrollutvalgene: Ser kontrollutvalget andre utfordringer for å drive kontroll og tilsyn innenfor den parlamentariske styringsmodellen enn innenfor formannskapsmodellen Kontrollutvalgets sammensetning Partitilhørighet - Posisjon/opposisjon Hvem har lederen - Posisjon/opposisjon Hvem har flertallet i kontrollutvalget - Posisjon/opposisjon Mindretallsrettigheter Erfaringsutveksling Hvordan jobber kontrollutvalget Møtehyppighet Saker Besøk ved avdelinger/enheter Rapporteringsrutiner til fylkestinget Oppfølging av forvaltningsrevisjoner Erfaring med høring som kontrollform? Samspillet med sekretariatet Samspillet med revisjon Faglig utvikling/samarbeide med andre kontrollutvalg?

15 Erfaringsutveksling Er det spesielle saker utvalget kan trekke frem som de har jobbet med Hva kan utvalget si om granskingen av Troms kraft AS Når det blir avklart hvilke datoer som er aktuelle for en studietur vil det bli tatt kontakt med fylkesrådet og bystyret, og tema til møte med disse vil bli utarbeidet. For øvrig ingen nye opplysninger i saken. Saksopplysninger Iht årsplan 2014 er det planlagt studietur også i Opprinnelig dato var 7. mai, senere endret til november. Målet for studieturen i 2014 er å få kunnskapen om og trekke erfaringer fra andre fylkeskommuner/kommuner som har innført parlamentarisme, både ut fra et kontrollperspektiv og fra et politisk perspektiv. Foreløpig er innføringen av parlamentarisme i fylkeskommuner og kommuner noe begrenset. Det er derfor vurdert å reise nordover der både Nordland og Troms fylkeskommune har innført parlamentarisme. Av disse to har Troms tidligere blitt foretrukket, ut fra at en samtidig kan forsøke å få et møte med Tromsø kommune som også har parlamentarisme. For at kontrollutvalget skal få så godt utbytte som mulig må studieturer planlegges og tilrettelegges på en god måte, og i god tid. Ved budsjettering av eierkommunenes deltageravgift i KomSek Trøndelag IKS (KomSek) og KomRev Trøndelag IKS (KomRev) er det ikke budsjettert for reise og oppholds utgifter i forbindelse med kontrollutvalgs studieturer av denne art, dvs. studieturer utenfor fylkesgrensen/kommunegrensen både innenlands og utenlands, og studieturer som foregår over flere dager. Dersom KomSek og KomRev skal være deltager på en slik studietur betinger det at reise- og oppholdsutgifter dekkes av kontrollutvalget. Vurdering Før det gjøres nærmere avtaler ønsker sekretær en tilbakemelding på tidsplan, innhold i program, og om datoen fortsatt passer for samtlige av kontrollutvalgets medlemmer. I tillegg må kontrollutvalget ta stilling til om sekretær, samt om oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og / eller oppdragsansvarlig regnskapsrevisor skal delta der kontrollutvalget dekker reise og oppholdsutgifter. Steinkjer 24. september 2014 Liv Tronstad kontrollsjef

16 SAK 039/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KULTURMINNEVERN Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 039/ Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport «Kulturminnevern» 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget 3. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering 2. Fylkestinget ber fylkesrådet merke seg rapportens kapitel 7- Anbefalinger, og arbeide videre med forbedringsområdene. 3. Fylkestinget ber fylkesrådet rapportere tilbake til fylkestinget innen utgangen av juni 2015 på oppfølging av anbefalingene og eget høringssvar. Vedlegg Forvaltningsrevisjonsrapport Kulturminnevern, utarbeidet av KomRev Trøndelag IKS Ikke trykte vedlegg 7. Kontrollutvalgets sak 035/14 Orientering fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor vedrørende pågående forvaltningsrevisjonsprosjekt 8. Kontrollutvalgets sak 014/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Kulturminneforvaltning status 9. Sak 003/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt kulturminneforvaltning prosjektplan /13 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - igangsetting av nytt prosjekt 11. Fylkestingets sak 51/12, Plan for forvaltningsrevisjon RSK 001 Saksopplysninger Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av fylkestinget 14/6-2012, sak 51/12. Forvaltningsrevisjonsprosjekt kulturminneforvaltning ble vedtatt igangsatt av kontrollutvalget i møte 3. desember Prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 28. januar - sak 003/14. Under vegs i prosessene har også kontrollutvalget blitt orientert om fremdrift og status, jf. sak 014/14 og sak 035/14.

17 Følgende problemstillinger ble vedtatt av kontrollutvalget: Hvordan prioriterer fylkeskommunen lovpålagte vs. ikke lovpålagte oppgaver innen kulturminneforvaltningen? Samarbeider fylkeskommunen godt med andre aktører i kulturminnevernet? - Kommuner - Utbyggere/entreprenører - Riksantikvaren - Internt i fylkeskommunen Er saksbehandlingen innen kulturminneforvaltningen i tråd med lovverk og delegasjonsreglement? - Plan- og bygningsloven - Kulturminneloven - Delegasjonsreglementet Er fylkestingets vedtak i sak 11/35 fulgt opp av fylkesrådet? - Videre opptrappingsplan for framtidas kulturminnevern i Nord-Trøndelag - Ressurssituasjonen Problemstillingene er belyst på grunnlag av informasjon framkommet ved dokumentanalyse, gjennomgang av enkeltsaker (case), spørreundersøkelse, intervju og samtaler med ressurspersoner på området. Prosjektet er avgrenset til Kulturminneforvaltningen unntatt museum, og det er heller ikke sett på hvordan oppgaven som forvalter av tilskuddsordninger ivaretas og de faglige vurderingene som ligger til grunn i enkeltsaker. Revisor har gitt 2 anbefalinger i rapporten: At fylkeskommunen fortsatt har fokus på tiltak som kan sikre permanente forbedringer når det gjelder saksbehandlingen innenfor kulturminneområdet. Det tenkes her særlig på saksbehandlings og responstid At fylkestingets vedtak 11/35 hva gjelder Opptrappingsplan for framtidas kulturminnevern i Nord-Trøndelag følges opp. Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kulturminnevern» forelå den 25. september Fremst i rapporten er det gitt et sammendrag. Det vises for øvrig til rapporten i sin helhet med fylkesrådet høringssvar som vedlegg. Høringssvaret har medført enkelte korrigeringer av fakta og presiseringer av begreper, men ikke i revisors vurderinger og konklusjoner. Revisor vil presentere rapporten for kontrollutvalget i møte og vil samtidig kunne svare på spørsmål. Vurdering Forvaltningsrevisjon er et viktig virkemiddel for å føre kontroll med den fylkeskommunale forvaltning, og de resultater som oppnås. Forvaltningsrevisjon skal gi en uavhengig tilbakemelding til fylkestinget, om forvaltningens arbeid og hvordan vedtak blir fulgt opp.

18 Det vises til rapporten, og det anbefales at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og oversender denne til videre behandling i fylkestinget. Steinkjer 25. september 2014 Liv Tronstad kontrollsjef

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 20. mai 2015 TID: 10:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00 Behandling av saker iht til sakliste STED: Grong videregående skole De

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 5. november 2014 TID: 10:00 STED: Fylkets hus, Derhviegåetie B 201, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NTE HOLDING AS. Eierstyring og bredbåndsutbygging NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NTE HOLDING AS. Eierstyring og bredbåndsutbygging NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NTE HOLDING AS Eierstyring og bredbåndsutbygging NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 01.04.2015 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE August 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer