Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling."

Transkript

1 NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. september 2014 TID: 15:00 STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Møtet er åpent. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 036/14 Referatsaker 037/14 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Oppstart nytt prosjekt - notat 038/14 Studietur /14 Forvaltningsrevisjonsrapport Kulturminnevern Steinkjer, 25. september 2014 Ola-Morten Teigen Liv Tronstad leder kontrollsjef (sign) tlf: / mob: e-post:

2 SAK 036/14 REFERATSAKER Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 036/ Saksbehandlers forslag til vedtak Referatene tas til orientering. Referat Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 KS Etikkonferanse Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) 3 Forskere fra NTNU, SINTEF og IRIS på oppdrag fra fylkeskommunene Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene tvalgte_brev/2014/kriteriedata-til-inntektssystemet-forfylkeskommunene del-2.html?id= Rapport: «Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ» Skolens rådgiving I Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag olens%20rådgiving.pdf

3 SAK 037/14 SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON OPPSTART NYTT PROSJEKT - NOTAT Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 037/ Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i tilknytning til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS med datterselskaper. Vedlegg 1. KomRev Trøndelag IKS, Notat til kontrollutvalget 2. Oversikt over fylkestingets vedtak i tilknytning til eieroppfølgingen av NTE fra 2007 Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets sak 031/14, Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon oppstart nytt prosjekt 2. NTE Holding AS - organisasjonskart 3. Fylkestingets sak 12/50 Plan for selskapskontroll 4. FT sak 11/41, NTE Holding AS med datterselskaper selskapskontroll 5. Kommuneloven 6. Forskrift om kontrollutvalg Saksopplysninger Viser til kontrollutvalgets sak 031/14, Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon oppstart nytt prosjekt der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: Kontrollutvalget ber revisor og sekretær i felleskap utarbeide et notat som grunnlag for innspill til prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i tilknytning til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS med datterselskaper. Etter et møte mellom sekretær og revisor har KomRev Trøndelag utarbeidet et notat som grunnlag for videre diskusjon for å avklare ønskede problemstillinger for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i tilknytning til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE). Notatet er lagt ved saken. I tillegg er det lagt ved vedtak fattet i fylkestinget i perioden etter at NTE ble aksjeselskap i 2007.

4 Vurdering En vellykket selskapskontroll med forvaltningsrevisjon betinger bl.a. at problemstillingene er så konkrete og avgrenset som mulig, slik at de er mulig å besvare for revisjonen. Det er ønskelig at kontrollutvalget kommer med innspill til prosjektplan. Prosjektplan forventes lagt frem for kontrollutvalget i neste møte Steinkjer 23. september 2014 Liv Tronstad kontrollsjef

5 NOTAT Mulige vinklinger på selskapskontroll m/fr i NTE Bestilling Kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune ba i sak 031/14 om at revisor og sekretær i fellesskap utarbeider et notat som grunnlag for innspill til prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i tilknytning til NTE. KomRev Trøndelag leverte en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i NTE siste gang i april Problemstillinger Eierskapskontroll I en selskapskontroll er det obligatorisk å gjennomføre en såkalt eierskapskontroll, det vil si å kontrollere hvordan fylkeskommunen som eier utøver sitt eierskap. KomRev Trøndelag gjennomførte en eierskapskontroll av NTFK s eierskap i bomvegselskapene i september En stor del av datagrunnlaget fra den rapporten vil være relevant også for en eierskapskontroll av NTFK s eierutøvelse i NTE. Konklusjonen i den forrige selskapskontrollen i NTE var at NTFK i all hovedsak utøver eierskapet i selskapet i samsvar med fylkestingets vedtak og etablerte normer for eierstyring. Det ble imidlertid påpekt at fylkeskommunen hadde forbedringspotensial knyttet til å sørge for at alle fylkestingsrepresentantene deltar i den nødvendige opplæringen i eierstyring og selskapsledelse. NTE-rapporten belyste også kontakten mellom eier og selskapets styre, og spørsmålet om hvilket forum som i realiteten fattet eierbeslutningene. Revisors gjennomgangen ga ikke grunnlag for noen konklusjon på det spørsmålet. Det kan nevnes at fylkestinget nå i sak 35/14 ba fylkesrådet om å gjennomføre en evaluering av ordningen med bedriftsforsamling og dialogforum. En mulig vinkling på en eierskapskontroll kan være å undersøke om situasjonen har endret seg noe fra det som ble presentert i henholdsvis «NTE-rapporten» fra april 2011 og «Bomveg-rapporten» fra september 2013.

6 Forvaltningsrevisjon Som del av en selskapskontroll er det valgfritt å inkludere en forvaltningsrevisjon i selskapet. Her står kontrollutvalget friere til å velge problemstilling, men revisor vil oppfordre til å velge en problemstilling som har en kobling opp mot fylkeskommunens eierskap. Revisor har ikke kompetanse til å vurdere selskapets rene forretningsmessige disposisjoner. Vi er avhengig av å finne revisjonskriterier som selskapet kan vurderes opp mot. Et mulig tema for en forvaltningsrevisjon i selskapet kan være resultatforbedringsprogrammet. Selskapets resultatforbedringsprogram har som mål å oppnå et resultat etter skatt på 200 millioner kroner i Mer konkret kan det være interessant å se på for eksempel informasjonsflyten, rapporteringa, programmets effekter på driften eller lignende. En alternativ vinkling på en forvaltningsrevisjon kan være å se nærmere på et av NTE s enkeltprosjekter, for eksempel bredbåndssatsinga eller beredskapssituasjonen. Forvaltningsrevisjonens endelige problemstilling og revisjonskriterier må bli nærmere avklart i en prosjektplan som kontrollutvalget vil få til behandling. Tidsplan Tidspunktet for forventet behandling i KU, og ressursbruken i prosjektet, vil avhenge av kontrollutvalgets endelige bestilling. Levanger Unni Romstad (sign) Vegard Wist Oppdragsansvarlig revisor Prosjektleder

7 OVERSIKT OVER FYLKESTINGETS VEDTAK I TILKNYTNING TIL EIEROPPFØLGINGEN AV NTE FRA 2007 (Nyeste vedtak kommer først) Fylkestingets sak 35/14 Eiermelding 2014, NTE Vedtak 1. Fylkestinget er tilfreds med at målsettingen om en resultatforbedring på 200 millioner kroner står fast. 2. Fylkestinget viderefører gjeldende utbyttemodell. Hvis det i et enkelt-år ikke er grunnlag for å utbetale utbytte, skal dette ikke akkumuleres til senere år. 3. Fylkestinget ber fylkesrådet om å gjennomføre en evaluering av ordningen med bedriftsforsamling og dialogforum. Resultat av denne og forslag til eventuelle endringer, legges fram for fylkestinget innen første halvår Fylkestingets sak 13/39 Eiermelding 2013, NTE Vedtak 1. Fylkestinget tar beskrivelsen av egenkapitalsituasjonen til orientering. Konvertering av det ansvarlige lånet til egenkapital vil vurderes i løpet av 2013, mens ny utbyttemodell vurderes neste år. Årlig utbytteforventning på 170 millioner kroner ligger fast. 2. Fylkestinget vil presisere viktigheten av det arbeidet som gjøres gjennom resultatforbedringsprogrammet. Fylkestinget mener selskapet må ha medlemskap i den arbeidsgiverorganisasjon som er best tilpasset selskapets utfordringer. Fylkestinget forutsetter at selskapet driver en prosess etter arbeidslivets spilleregler fram mot en eventuell endelig beslutning om organisatorisk arbeidsgivertilknytning, tidligst våren Fylkestinget mener at NTE fortsatt skal ivareta en viktig samfunnsrolle i fylket. Et sentralt element i denne er fortsatt å ta en aktiv rolle i bygdefibersatsingen. Fylkestingets sak 34/12 Eiermelding 2012, NTE Vedtak 1. Fylkestinget slutter seg til prinsippene for eierskapsutøvelsen i NTE-konsernet. 2. Fylkestinget støtter forslaget om at gjeldende utbyttemodell justeres i tråd med de endringer som har skjedd. Dette innebærer også en forventning fra eier om at det resultatbaserte utbyttet over tid skal tilsvare minst 20 millioner kroner pr år.

8 3. Fylkestinget tar beskrivelsen av selskapets finansieringsbehov til orientering. 4. Fylkestinget ønsker at NTE-konsernet fortsatt skal ha en aktiv samfunnsrolle sett i lys av utbytteforventningene, og tar konsernstyret sin oppfatning av samfunnsrollen til orientering. Sak nr. 11/59 NTE - ny eierskapsmodell Fylkestingets vedtak, fattet i plenum Justert modell for Nord-Trøndelag fylkeskommunes (NTFK s) eierskap til NTEkonsernet gjennomføres i samsvar med saksutredningens pkt. 2, med virkning fra kommende valgperiode og senest fra Fylkestingets vedtak i sak 07/31 (NTE eierskap og organisering) legges inntil videre til grunn. 3. Reglementer innenfor NTFK og styringsdokumenter innenfor NTE Holding (vedtekter, styreinstruks) oppdateres og tilpasses ovennevnte endringer. 4. Fylkestinget viser til den sentrale rolle NTE har som bedrift og samfunnsaktør i Nord- Trøndelag. Allmennhetens oppmerksomhet rundt NTEs virksomhet er stor, og fylkestingets åpne debatt om viktige NTE-saker og direkte møte med selskapets ledelse har alltid blitt tillagt stor vekt. Fylkestinget legger til grunn at det, innenfor gjeldende lovbestemmelser og den foreslåtte modell for fylkeskommunens eierskap, etableres en arena hvor fylkestingets medlemmer fortsatt kan møte NTEs valgte og administrative ledelse direkte. Dette kan for eksempel skje i tilknytning til fylkestingets behandling av årsregnskap for NTEkonsernet. 5. Ansattes hovedtillitsvalgte inviteres til dette årlige uformelle styringsdialogmøtet. Sak nr. 11/41 NTE Holding AS med datterselskaper - Selskapskontroll Fylkestingets vedtak, fattet i plenum Fylkestinget tar rapporten til orientering. 2. Fylkestinget ønsker bl.a. fokus på eierstyring og selskapsledelse gjennom folkevalgtopplæringen. 3. Fylkestinget vil ta revisors vurderinger i betraktning når ny eierskapsstrategi overfor NTE skal utvikles. Sak nr. 11/11 NTE - justering av eierskapsstyringen Fylkestingets vedtak, fattet i plenum

9 1. Nåværende bedriftsforsamling i NTE Holding AS reduseres fra 54 medlemmer til 18 medlemmer, hvorav 12 velges av eier og 6 velges av/blant de ansatte. 2. Eierrepresentantene velges blant fylkestingets medlemmer, og disse forutsettes erstattet med vararepresentanter når fylkestinget behandler saker hvor NTE kan anses å være part. 3. For å sikre fylkestingets legitime stilling i NTE-relaterte saker, velges eierrepresentantene, så vidt mulig, blant andre enn fylkestingets fremste tillitsvalgte som fylkesordfører/fylkesvaraordfører, partienes gruppeledere eller komitèledere. 4. Det legges snarest fram ny sak til fylkestinget, med forslag til justeringer i reglementer/vedtekter/instrukser mv, som underbygger og kompletterer ovennevnte justerte eierskapsmodell for NTE-konsernet. Sak nr. 08/60 Ny utbyttemodell for NTE Holding AS Fylkestingets vedtak, fattet i plenum Det gjennomføres en konvertering av aksjekapital til ansvarlig lån på til sammen 2 mrd kroner. Det avtales en fast rentesats over 5 år. For å få en jevn og forutsigbar kontantstrøm, velges det å benytte annuitetslån. Med en rentesats i intervallet 6,7 7 %, vil årlige betalinger for driftsårene utgjøre mellom millioner kroner. 2. Som årlig avsetning til veifondet utbetales det et resultatbasert utbytte, som ivaretar hensynet til en styrking av selskapets egenkapital: Årsresultat etter skatt - Avdrag på ansvarlig lån - Inflasjonsjustering av bokført egenkapital - Inflasjonsjustering av gjenværende ansvarlige lån = utbyttegrunnlag hvor inntil ¼ kan utbetales som utbytte til eier Sak nr. 08/13 Framtidig sammensetning av kontrollutvalget i NTFK - Konsekvenser for NTFKs eierrepresentasjonen innenfor Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Fylkestingets vedtak, fattet i plenum Nåværende ordning med fylkestingsrepresentanter som faste medlemmer av kontrollutvalget, samt fylkestingets vararepresentanter som varamedlemmer av kontrollutvalget, videreføres. 2. Kravet til habilitet under kontrollutvalgets utøvelse av lovbestemt selskapskontroll, medfører at medlemmer av kontrollutvalget ikke bør være medlemmer av styringsorganer i selskaper som omfattes av slik selskapskontroll. 3. Representasjonspraksis innenfor nåværende eiermodell overfor NTE-konsernet justeres iht. kravet i pkt. 2, slik at fylkestingets vararepresentanter møter i stedet for kontrollutvalgets faste medlemmer i bedriftsforsamlingen for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS.

10 4. Nødvendige justeringer av reglementer iht. fylkestingets bestillinger legges fram som egen sak i løpet av våren Sak nr. 07/54 Garantiprovisjon og rapportering i forbindelse med med garanti for lån til NTE Holding AS Fylkestingets vedtak, fattet i plenum Provisjon for fylkeskommunens selvskyldnergaranti for lån til NTE Holding AS, jfr. vedtak i Komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram, i sak 07/16, settes til 0,50 % av restsaldo på lånene pr det enkelte år, så lenge garantien løper. For å kunne vurdere den økonomiske eksponeringen i tilknytning til garantistillelsen, forutsettes det en rapportering til fylkestinget minst en gang pr. år ved tidspunktet for fylkestingets behandling av eget årsbudsjett. Rapporteringen legges fram som egen sak. Rapportgrunnlaget fra selskapet må foreligge tidsnok for ordinær saksbehandling i fylkesrådet og fylkestinget. I tillegg forutsettes det at fylkeskommunen holdes løpende orientert om vesentlige endringer i konsernets økonomiske situasjon. 2. Fylkestinget mener det opprinnelige saksfremlegget og tilhørende saksbehandling var preget av mangelfull informasjon, og vil understreke at saker av slik viktighet må underlegges langt bedre saksbehandling i fremtiden. Sak nr. 07/31 NTE - eierskap og organisering Fylkestinget tar fylkesrådets redegjørelse til orientering. Dette er en politisk utdyping fra eierne om selskapets formålsparagraf: 1. NTE skal ved siden av forretningsmessig drift ivareta samfunnsrollen som bla. innebærer følgende: - desentralisert struktur - næringsutvikling i henhold til selskapets formål, - støttespiller og bidragsyter til nordtrøndersk idretts-og kulturliv. NTE s posisjon som ledende på utvikling og utbygging av nye energikilder videreføres.. 2. NTE Holding AS skal videreutvikles som et nordtrøndersk, heleid offentlig selskap. Den samlede risiko må holde seg innenfor forsvarlige rammer. NTE holding AS sin kjernevirksomhet er knyttet til vannkraftproduksjon, salg og distribusjon av elektrisk kraft og virksomheter i tilknytning til dette. Datterselskaper med slik kjernevirksomhet skal være heleid av NTE Holding AS.

11 Selskapet skal drive faglig og forretningsmessig effektivt og danne grunnlag for en videre økt økonomisk avkastning i selskapet. Fylkestinget har vedtatt en utbyttemodell som skal vedlikeholde og styrke egenkapitalen i NTE. Vi vil videreføre dagens utbyttepolitikk. Hovedkontoret skal også i framtida ligge i Steinkjer. 3. NTE Holding AS har viktige samfunnsbyggende funksjoner i Nord- Trøndelag. Gjennom en effektiv ressursutnyttelse skal selskapets kunder sikres energi og elektrobaserte produkter, bl.a. bredbånd, og tjenester av høg kvalitet til konkurransedyktige priser. Utbygd infrastruktur skal sikre at alle innbyggerne i Nord-Trøndelag kan gis likeverdige tilbud. Nærhet til kundene vektlegges ved godt utbygd avdelingsnett i distriktene og trygge arbeidsplasser for de ansatte. Beredskap i forhold til kvalitet og leveringssikkerhet tillegges stor vekt. Selskapet har som mål at arbeidstakerne skal være ansatt der virksomheten foregår og eiendelene ligger. Selskapet er i utgangspunktet restriktiv til konkurranseutsetting. 4. Konsernet NTE skal ha en oversiktlig organisasjonsstruktur med så få datterselskaper som mulig. Gode rapporteringsrutiner er viktig for å sikre en bred informasjon innad i selskapet. Alle datterselskaper skal i sitt formål ha gjennomgående felles bestemmelse som forankrer eierens samfunnsmessige og kommersielle målsetting. 5. Styret rapporterer til bedriftsforsamlinga i forhold til ovenstående. Sak nr. 07/9 NTE - eierskap og organisering (NTE ble omdannet til aksjeselskap) 1. Fylkestinget beslutter omdanning av NTE FKF til aksjeselskap samt etablering av en konsernstruktur i tråd med de forutsetninger som fremkommer i dette saksframlegget og vedlagte dokument Avtale og plan for konserndannelse og skattefri omdannelse av Nord-Trøndelag elektrisitetsverk FKF til aksjeselskap. Som grunnlag for omdannelsen godkjenner således fylkestinget følgende dokumentsett, begge datert 08. februar 2007: a. Avtale og plan for konserndannelse og skattefri omdannelse av Nord-Trøndelag elektrisitetsverk FKF til aksjeselskap med vedlegg 1a og 1b b Stiftelsesdokument for Nord-Trøndelag elektrisitetsverk Holding AS med vedlegg 1 3. Det er en absolutt forutsetning for fylkestingets vedtak at offentligrettslige konsesjoner og tillatelser i forbindelse med omdannelsen blir gitt og at omdannelsen ikke utløser gevinstbeskatning. I den grad det er nødvendig gir Fylkestinget fullmakt til NTEs

12 styre å foreta eventuelle mindre nødvendige endringer og tilpasninger i nevnte dokumenter. Fylkestinget forutsetter og gir herunder fullmakt til at NTEs styre beslutter, iverksetter og gjennomfører alle nødvendige vedtak, tiltak og handlinger i forbindelse med slik omdanning og etablering av konsernstruktur. Arbeidet forutsettes påbegynt omgående, og gjennomføres så raskt som praktisk mulig. Det forutsettes at informasjonsplikten overfor de ansattes tillitsvalgte i nevnte prosesser ivaretas tilfredsstillende iht arbeidsmiljølovens bestemmelser. 2. For de vedtak som krever beslutning i generalforsamling (i morselskapet) i forbindelse med etableringen av aksjeselskapet (stiftelsesmøtet), gis Fylkesordføreren fullmakt til å møte og å stemme på vegne av Fylkestinget. 3. NTE FKF sitt styre oppnevnes som styre i aksjeselskapet som stiftes og skal ha ansvar for å forberede overdragelsen og valg av bedriftsforsamling. 4. Fylkesrådet v/fylkesrådsleder ivaretar alle forhold knyttet til eiers rolle for å gjennomføre omdannelsesprosessen samt konserndannelsen og gis fullmakt til å underskrive de dokumenter på vegne av fylkeskommunen som er nødvendig for å gjennomføre omdannelsesprosessen. 5. Fylkestinget har merket seg foretakstyrets vedtak om nødvendige tiltak dersom eieren omdanner NTE til aksjeselskap, herunder de ansattes generelle plassering, og er enig i dette. Fylkestinget har merket seg NTE-styrets vedtak under eventuelt på møte den om nødvendige tiltak dersom eieren omdanner NTE til aksjeselskap, herunder de ansattes generelle plassering, og er enig i dette. 6. Fylkestinget er opptatt av at det legges til rette for gode prosesser også opp mot fylkeskommunens ansatte som ikke direkte berøres av omdannelsen av NTE til aksjeselskap. 7. Fylkestinget slutter seg til at NTE fortsatt skal ha arbeidsgivertilknytning til KS, og viser i den forbindelse til referat av drøftingsmøte mellom direktøren og fagforeningene - hvor det framgår at bedriften ikke har planer om å endre arbeidsgivertilknytning. 8. NTE skal også i fremtiden ha viktige samfunnsbyggende funksjoner i Nord Trøndelag. NTE skal gi et likeverdig tilbud med hensyn til strømleveranse og beredskap i hele fylket. Derfor må NTE fortsatt være en forutsigbar og ansvarlig arbeidsgiver som skaper trygghet for alle ansatte i hele Nord-Trøndelag. 9. NTE skal videreutvikles som et heleid nordtrøndersk offentlig selskap med sin kjernevirksomhet innenfor produksjon, salg og distribusjon av elektrisk kraft eller andre energibærere. Fylkestinget legger til grunn at NTEs mål, skal ha en balanse mellom god, faglig og økonomisk drift og NTEs samfunnsbyggende funksjon i Nord- Trøndelag. 10. Fylkestinget ber fylkesrådet arbeide videre med:

13 Å presisere hvor dialogen mellom selskap og eier skal skje i fremtiden Å konkretisere hvilken kompetanse bedriftsforsamlingen og eiermøtet skal ha Å opprette et eget utviklingsselskap mellom fylkeskommunen og kommunene til forvaltning av utbyttemidler fra NTE 11. Vedtektenes 6 endres slik: 6 Styret, valg og sammensetning Selskapet ledes av et styre på 7 medlemmer. Bedriftsforsamlingen velger styret, styrets leder og nestleder. Inntil en tredjedel, men minst 2 styremedlemmer, med varamedlemmer, velges blant selskapets ansatte. I tillegg kan 1 observatør til styret velges blant selskapets ansatte. Observatøren har tale- og møterett, men ikke stemmerett og teller ikke i forhold til bestemmelsene om styrets beslutningsdyktighet. Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Valgperioden er 2 år. Valgperioden for leder og nestleder er 1 år.

14 SAK 038/14 STUDIETUR 2014 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 038/ Kontrollutvalget Liv Tronstad 033/ Saksbehandlers forslag til vedtak Saken legges frem til diskusjon uten innstilling til vedtak Vedlegg: Ingen Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets sak 015/14 - Orientering fra sekretær 2. Årsplan 2014 Tilleggsopplysninger Viser til behandling i kontrollutvalget den , sak 033/14 der kontrollutvalget gjorde slikt vedtak: Saken tas opp til endelig behandling i neste møte Følgende nye opplysninger er kommet til i saken. Foreslåtte datoer for besøk var november eller november. Nå viser det seg at disse datoene ikke passer, og det foreslås at studieturen utsettes til begynnelsen av Det er sendt en forespørsel til K-sekretariatet som er sekretariat for begge kontrollutvalgene, og de vil ta dette opp med sine kontrollutvalg. Det er samtidig bedt om forslag til datoer. Følgende tema er foreslått til møte med kontrollutvalgene: Ser kontrollutvalget andre utfordringer for å drive kontroll og tilsyn innenfor den parlamentariske styringsmodellen enn innenfor formannskapsmodellen Kontrollutvalgets sammensetning Partitilhørighet - Posisjon/opposisjon Hvem har lederen - Posisjon/opposisjon Hvem har flertallet i kontrollutvalget - Posisjon/opposisjon Mindretallsrettigheter Erfaringsutveksling Hvordan jobber kontrollutvalget Møtehyppighet Saker Besøk ved avdelinger/enheter Rapporteringsrutiner til fylkestinget Oppfølging av forvaltningsrevisjoner Erfaring med høring som kontrollform? Samspillet med sekretariatet Samspillet med revisjon Faglig utvikling/samarbeide med andre kontrollutvalg?

15 Erfaringsutveksling Er det spesielle saker utvalget kan trekke frem som de har jobbet med Hva kan utvalget si om granskingen av Troms kraft AS Når det blir avklart hvilke datoer som er aktuelle for en studietur vil det bli tatt kontakt med fylkesrådet og bystyret, og tema til møte med disse vil bli utarbeidet. For øvrig ingen nye opplysninger i saken. Saksopplysninger Iht årsplan 2014 er det planlagt studietur også i Opprinnelig dato var 7. mai, senere endret til november. Målet for studieturen i 2014 er å få kunnskapen om og trekke erfaringer fra andre fylkeskommuner/kommuner som har innført parlamentarisme, både ut fra et kontrollperspektiv og fra et politisk perspektiv. Foreløpig er innføringen av parlamentarisme i fylkeskommuner og kommuner noe begrenset. Det er derfor vurdert å reise nordover der både Nordland og Troms fylkeskommune har innført parlamentarisme. Av disse to har Troms tidligere blitt foretrukket, ut fra at en samtidig kan forsøke å få et møte med Tromsø kommune som også har parlamentarisme. For at kontrollutvalget skal få så godt utbytte som mulig må studieturer planlegges og tilrettelegges på en god måte, og i god tid. Ved budsjettering av eierkommunenes deltageravgift i KomSek Trøndelag IKS (KomSek) og KomRev Trøndelag IKS (KomRev) er det ikke budsjettert for reise og oppholds utgifter i forbindelse med kontrollutvalgs studieturer av denne art, dvs. studieturer utenfor fylkesgrensen/kommunegrensen både innenlands og utenlands, og studieturer som foregår over flere dager. Dersom KomSek og KomRev skal være deltager på en slik studietur betinger det at reise- og oppholdsutgifter dekkes av kontrollutvalget. Vurdering Før det gjøres nærmere avtaler ønsker sekretær en tilbakemelding på tidsplan, innhold i program, og om datoen fortsatt passer for samtlige av kontrollutvalgets medlemmer. I tillegg må kontrollutvalget ta stilling til om sekretær, samt om oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og / eller oppdragsansvarlig regnskapsrevisor skal delta der kontrollutvalget dekker reise og oppholdsutgifter. Steinkjer 24. september 2014 Liv Tronstad kontrollsjef

16 SAK 039/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KULTURMINNEVERN Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Liv Tronstad 039/ Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport «Kulturminnevern» 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget 3. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering 2. Fylkestinget ber fylkesrådet merke seg rapportens kapitel 7- Anbefalinger, og arbeide videre med forbedringsområdene. 3. Fylkestinget ber fylkesrådet rapportere tilbake til fylkestinget innen utgangen av juni 2015 på oppfølging av anbefalingene og eget høringssvar. Vedlegg Forvaltningsrevisjonsrapport Kulturminnevern, utarbeidet av KomRev Trøndelag IKS Ikke trykte vedlegg 7. Kontrollutvalgets sak 035/14 Orientering fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor vedrørende pågående forvaltningsrevisjonsprosjekt 8. Kontrollutvalgets sak 014/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Kulturminneforvaltning status 9. Sak 003/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt kulturminneforvaltning prosjektplan /13 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - igangsetting av nytt prosjekt 11. Fylkestingets sak 51/12, Plan for forvaltningsrevisjon RSK 001 Saksopplysninger Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av fylkestinget 14/6-2012, sak 51/12. Forvaltningsrevisjonsprosjekt kulturminneforvaltning ble vedtatt igangsatt av kontrollutvalget i møte 3. desember Prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 28. januar - sak 003/14. Under vegs i prosessene har også kontrollutvalget blitt orientert om fremdrift og status, jf. sak 014/14 og sak 035/14.

17 Følgende problemstillinger ble vedtatt av kontrollutvalget: Hvordan prioriterer fylkeskommunen lovpålagte vs. ikke lovpålagte oppgaver innen kulturminneforvaltningen? Samarbeider fylkeskommunen godt med andre aktører i kulturminnevernet? - Kommuner - Utbyggere/entreprenører - Riksantikvaren - Internt i fylkeskommunen Er saksbehandlingen innen kulturminneforvaltningen i tråd med lovverk og delegasjonsreglement? - Plan- og bygningsloven - Kulturminneloven - Delegasjonsreglementet Er fylkestingets vedtak i sak 11/35 fulgt opp av fylkesrådet? - Videre opptrappingsplan for framtidas kulturminnevern i Nord-Trøndelag - Ressurssituasjonen Problemstillingene er belyst på grunnlag av informasjon framkommet ved dokumentanalyse, gjennomgang av enkeltsaker (case), spørreundersøkelse, intervju og samtaler med ressurspersoner på området. Prosjektet er avgrenset til Kulturminneforvaltningen unntatt museum, og det er heller ikke sett på hvordan oppgaven som forvalter av tilskuddsordninger ivaretas og de faglige vurderingene som ligger til grunn i enkeltsaker. Revisor har gitt 2 anbefalinger i rapporten: At fylkeskommunen fortsatt har fokus på tiltak som kan sikre permanente forbedringer når det gjelder saksbehandlingen innenfor kulturminneområdet. Det tenkes her særlig på saksbehandlings og responstid At fylkestingets vedtak 11/35 hva gjelder Opptrappingsplan for framtidas kulturminnevern i Nord-Trøndelag følges opp. Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kulturminnevern» forelå den 25. september Fremst i rapporten er det gitt et sammendrag. Det vises for øvrig til rapporten i sin helhet med fylkesrådet høringssvar som vedlegg. Høringssvaret har medført enkelte korrigeringer av fakta og presiseringer av begreper, men ikke i revisors vurderinger og konklusjoner. Revisor vil presentere rapporten for kontrollutvalget i møte og vil samtidig kunne svare på spørsmål. Vurdering Forvaltningsrevisjon er et viktig virkemiddel for å føre kontroll med den fylkeskommunale forvaltning, og de resultater som oppnås. Forvaltningsrevisjon skal gi en uavhengig tilbakemelding til fylkestinget, om forvaltningens arbeid og hvordan vedtak blir fulgt opp.

18 Det vises til rapporten, og det anbefales at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og oversender denne til videre behandling i fylkestinget. Steinkjer 25. september 2014 Liv Tronstad kontrollsjef

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. februar 2014 TID: 16.00 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. desember 2015 TID: 15.00 STED: Biblioteket, Steinkjer rådhus, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. juni 2014 TID: 15.00 STED: Valberg gård, Frosta De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 28. april 2015 TID: 14.30 STED: Steinkjer rådhus, Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

DATO: 4. desember 2012 TID: kl STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer

DATO: 4. desember 2012 TID: kl STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 4. desember 2012 TID: kl 13.00 STED: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

(sign) tlf: / mob: e-post:

(sign) tlf: / mob: e-post: NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 16. mai 2012 TID: kl 09.00 besøk/befaring kl 13.00 behandling av saker iht. sakliste STED: Mære landbruksskole, Steinkjer De faste medlemmene

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2014 Møtetid: kl 15:00-15:45 Møtested: Steinkjer rådhus, Laura Kieler, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 044/14-049/14

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 025/15 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 025/15 Referatsaker GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 23.11. 2015 Møtetid: Kl. 10.00 Folkevalgtopplæring Kl.14.30 Behandling av saker iht sakliste Møtested: Grong kommunehus De faste medlemmene innkalles

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. (sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. (sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 2. desember 2014 TID: 15:00 STED: Steinkjer rådhus, Laura Kieler, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Forfall Merethe Strand Hamborg (H). Vararepresentantene ble innkalt, men kunne ikke møte

Forfall Merethe Strand Hamborg (H). Vararepresentantene ble innkalt, men kunne ikke møte NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 30. mai 2012 Møtetid: kl 10.00-13.00 Møtested: Fylkets hus, Kvenna, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 026/12-030/12 Av

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 14.juni 2016 TID: Kl STED: Overhalla Gimlehallen

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 14.juni 2016 TID: Kl STED: Overhalla Gimlehallen NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 14.juni 2016 TID: Kl. 15.00 STED: Overhalla Gimlehallen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 3. desember 2013 Møtetid: kl 15.00 16.10 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. mars 2013 TID: Besøk ved Statens vegvesen kl 10.00, Behandling av saker iht til sakliste kl 13.00 STED: Statens vegvesen, Byavegen

Detaljer

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.02. 2016 Møtetid: 09.00-15.00 Møtested: Lierne, kommune sal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Onsdag 20. april 2016 Møtetid: Kl. 09:00 STED: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 27. mai 2014 Tid: Kl. 09:00 Sted: Verdal rådhus møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 7. april 2015 TID: 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A202, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 3. juni 2015 Tid: Kl. 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal

DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Møtet ble lukket under behandling av sak 042/14, jf. koml. 31 nr 2, og fvl. 13. Torfinn Aas Nina Bakken Bye Anne Berit Sæther

Møtet ble lukket under behandling av sak 042/14, jf. koml. 31 nr 2, og fvl. 13. Torfinn Aas Nina Bakken Bye Anne Berit Sæther NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 5. november 2014 Møtetid: kl 10:00-11:30 Møtested: Fylkets hus, Derhviegåetie B 201, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker:

Detaljer

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS

SAKLISTE. 020/12 Plan for selskapskontroll /12 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Steinkjerhallen AS STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 11. juni 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Sætra (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29.november 2011 TID: Kl. 14.30 STED: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel MØTEINNKALLING DATO: 05.10.2016 TID: Kl. 15.00 STED: Steinkjer Rådhus Arve Skjeflo De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 2. september 2015 TID: 10.00 STED: Fylkets hus, Sætra A 202, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 31. mai 2016 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Merknader: Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Trond Martin Sæterhaug deltok i behandlingen av saker, men ikke under besøket.

Merknader: Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Trond Martin Sæterhaug deltok i behandlingen av saker, men ikke under besøket. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 20. mai 2015 Møtetid: 10:00-14:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00-15:15 av saker iht. saklisten Møtested: Grong videregående

Detaljer

Sak 017/14 vil bli behandlet i lukket møte, jfr. Kom.l. 31,2 og Forv.l. 13.

Sak 017/14 vil bli behandlet i lukket møte, jfr. Kom.l. 31,2 og Forv.l. 13. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 1. oktober 2014 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Fredag 20.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl Møtested: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl Møtested: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl 09.00 Møtested: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. november 2012 Møtetid: 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole 12.45 Besøk Rock City Namsos kl 14.00-15.20 av saker iht til skaliste Møtested:

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post:

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post: STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 6.september 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Fredag 10. juni 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Setra De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 13.06.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 08.02. 2016 Møtetid: kl. 09.00 12.00 Møtested: Grong kommune, kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen

RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09. 2015 Møtetid: Kl. 09.00 12.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 15. mars 2016 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 4. mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 7. september 2015 Tid: Kl. 10.00 Sted: Verran servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: TID: Kl. 15:00 STED: Steinkjer Rådhus Arve Skjeflo

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: TID: Kl. 15:00 STED: Steinkjer Rådhus Arve Skjeflo NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 06.12.2016 TID: Kl. 15:00 STED: Steinkjer Rådhus Arve Skjeflo De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. november 2015 TID: 10.00 STED: Fylkets hus, Sætra A 202, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 9. juni 2015 Møtetid: 16:30-17:00 Møtested: Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal Møteleder: Tore Kristiansen Saker: 027/15-032/15

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 5. november 2015 Møtetid: Kl. 10.00 Folkevalgtopplæring Kl. 14.30 Behandling av saker Møtested: Fylkets hus, møterom Smia De faste medlemmene

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Nærøy kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Nærøy kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne. NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Torsdag 29. november 2012 TID: Kl 12.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i MØTEINNKALLING DATO: 23. Mai 2016 TID: 17:00 STED: Radisson Blu Hotel Trondheim Airport De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 21. november 2011 Møtetid: Kl. 1430 Møtested: Namsos samfunnshus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 01.03 2017 TID: 10.00 STED: Fylkets Hus - Setra De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 22. januar 2015 TID: 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A202, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 02.02.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter.

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 4. april 2014 TID: kl 12.00 STED: Fylkets hus, Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 22. september 2014 TID: Kl 12.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Forfall Camilla Hansen Skjelstad (Ap). Vara Maria DeeMoon var innkallt, men møtte ikke.

Forfall Camilla Hansen Skjelstad (Ap). Vara Maria DeeMoon var innkallt, men møtte ikke. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. september 2013 Møtetid: kl 11.00 12.15 Møtested: Fylkets hus, Kammerset, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 036/13-043/13

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Møtet ble lukket under behandling av sak 038/12 og 040/12, jf. kommunelovens 77,8 og kontrollutvalgets reglement 5.

Møtet ble lukket under behandling av sak 038/12 og 040/12, jf. kommunelovens 77,8 og kontrollutvalgets reglement 5. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. september 2012 Møtetid: kl 13.00-16.05 Møtested: Stjørdal rådhus, møterom Værnes Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 034/12-041/12

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 003/17 Referatsaker

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 003/17 Referatsaker NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 08.02 2017 TID: 10.00 STED: Fylkets Hus - Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 013/15 Referatsaker

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 013/15 Referatsaker NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.06.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10.mars 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.06.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/16 Referatsaker

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/16 Referatsaker NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10.02.2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 06.04.2017 Møtetid: Kl. 12.30 Møtested: Namsos - Namdalshagen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Møtedato: Onsdag 4. mai 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. november 2012 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 29. MAI 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM HALSEN STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/8142

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: TID: STED: Fylkets Hus - Kammerset

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: TID: STED: Fylkets Hus - Kammerset NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 20.09.2017 TID: 10.00 STED: Fylkets Hus - Kammerset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer