Arsberetning for Playacup As

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsberetning for Playacup As"

Transkript

1 Arsberetning for Playacup As Playacup As ble stiftet 21,/72OO8 med forretningsadresse i Barum kommune. Stiftelsen skjedde som en skattefri omdanning av enkeltpersonforetaket Borge ldrettssystemer, som siden august 2005 har jobbet med utvikling av et interaktivt system for organisering av idrett. Arsresultatet for Playacup i 2009 ble negativt med kroner og egenkapitalen var ved utgangen av iret negativ. For 6 fortsette driften i 2010 har selskapet f6tt 16n pi kroner som til dels utbetales i 2009 og LSnet som er rente-og avdragsfritt med forfall ,L er garantert av Christian M. Borge og sikrer fortsatt drift av selskapet. Arbeidet med 5 fi ferdig en losning som kan gi inntekter har fortsatt i Andre betydningsfulle hendelser: -Playacup har etablert et godt samarbeide med et selskap i Pakistan om levering av programmeringstjenester, som har lang erfaring med utvikling av software, og dette samarbeidet har den siste tiden blitt sterkere ved inngielse av ny samarbeidsavtale. -Selskapet fikk godkjent sitt prosjekt som skattefunn prosjekt i slutten av Dette kommer selskapet til gode de neste 3 6rene om det ikke skjer endringer i tidsplanen. -Gjeld p kroner til selskapets hovedaksjoner ble konvertertil aksjer ijuli Selskapet ble forhsndsregistrert i merverdiavgiftsmantallet i desember 2009 og f5r tilbakebetalt kroner itilbakegiende avgiftsopp1j1r i Bel6pet er bokf6rt som ekstraordiner inntekt i Selskapet hadde ved Srsskiftet 2 deltidsansatte og 3 styremedlemmer, Anne Eriksen (styremedlem), Liaqat A. Chadhary (styremedlem) og Christian M. Borge (styreformann/daglig leder). Med to ansatte p6 forskjellig arbeidssted er det lite 6 si om arbeidsmiljoe likestilling men det er god kontakt mellom daglig leder, styremedlemmer og programmerere. Styret foreslir for generalforsamlingen: -Arets underskudd p kroner dekkes av overkursfondet kroner overfores fra overkursfondet til udekket tao. 0>(o, '1.6.2ot0 sted/dato Christian M.4orge Anne C. Eriksen Styremedlem Liaqat A.Chaudhary Styremedlem

2 Resultatregnskap Playacup As Driftsinntekter og driftskostnader Note Valuta NOK NOK Salgsinntekter 0 0 Sum driftsinntekter 0 0 Varekostnader 1, Lønnskostnader Annen driftskostnad 6, 8, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Ekstraordinære poster Esktraordinær inntekt Sum ekstraordinære poster Årsresultat Overføringer Overført annen egenkapital Sum overføringer

3 Balanse Playacup As Eiendeler Va luta OmlOpsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende Offentlige avgifter til gode Skatt tilgode Sum NOK L750 NOK 71, t4t Sum eiendeler L L4t Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjeka pita I Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekketap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital -1, t Gjeld [angsiktig gjeld Annen langsiktigjeld Sum langsiktigjeld L L42 Kortsiktig gjeld Levera Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld L788 t2984 L Sum egenkapital og gjeld L tAL ffi W"\B*u Styreformann - t/ Us(,l /Lq 6 Lo(D Anne C. Eriksen Styremedlem Liaqat A. ChaudhEry Styremedlem

4 Spesifikasjon til resultatregnskap Playacup As Salgsinntekter Salgsinntekter, avgiftspliktig høy sats 0,00 0,00 0,00 0,00 Varekostnader 4105 Programmering og utvikling , , Fotografier 142,01 158, , ,01 Lønnskostnader 5000 Lønn til ansatte 80699, , Feriepenger beregnet 11016,00 306, Arbeidsgiveravgift påløpne feriep. 1553,21 43, Andre fordeler i arbeidsforhold 4995, , Motkonto for gruppe , , Arbeidsgiveravgift 15932,30 705, , ,14 Annen driftskostnad 6100 Frakt, transport og forsikring 279,00 0, Leie lokaler 9768,00 0, Inventar 4713,00 0, Hardware 11455,59 77, Software 2582,84 645, Domenenavn 2557, , Rekvisita 8222,08 985, Administrative kostnader 150,00 0, Regnskap og revisjon 4463,00 0, Revisor 4125, , Honorarer for øk. og jur. Bistand 22637, , Andre konsulenttjenester 3062,50 0, Annen fremmed tjeneste ,25 0, Møter 613,00 0, Telefon 1620,78 0, Internett 8030, , Telefaks 670,37 0, MVA, varer og tjenester i utlandet 15666,00 0, Forsikringer 1782,00 0, Øreavrunding 1,71 0, Øreavrunding 0,00 0, Bank og kortgebyrer 0, , Nettbanktransaksjoner 2070,00 0, Overførsler utland 900,00 0, , ,56

5 Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt 1585,94 784, ,94 784,94 Annen finanskostnad 8160 Valutatap -700,00 0,00-700,00 0,00 Ekstraordinære poster 8400 Ekstraordinær inntekt 74979,69 0, ,69 0,00 Årsresultat , ,77 Overført annen egenkapital 8960 Overføringer annen egenkapital , , , ,77

6 Spesifikasjon til balanseregnskap Playacup As Omløpsmidler 1924 Bankinnskudd , , Bankinnskudd , , Depositumkonto leie av lokaler 5152,94 0, Bankinnskudd for skattetrekk 6128,00 110, Betalbar skatt, ikke utlignet 91749,95 0, Oppgjørskonto merverdiavgift 80966,72 0, , ,92 Innskutt egenkapital 2000 Aksjekapital , , Overkursfond 0, , , ,75 Udekket tap 2080 Udekket tap , , , ,77 Annen langsiktig gjeld 2265 Gjeld til ansatte/aksjonærer 3641, , Annen gjeld ,00 0, , ,80 Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld 1788,80 0, Forskuddstrekk 6030,00 110, Skyldig arbeidsgiveravgift 5357,30 423, Arb. giveravgift påløpne feriepenger 1596,35 43, ,45 576,14 Annen kortsiktig gjeld 2940 Skyldige feriepenger 11322,00 306, Avsetninger og forpliktelser 0, , , ,00

7 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler er klassifisert som omløpsmidler og vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Selskapets viktigste driftsmiddel, programvare, er ikke balanseført på grunn av usikkerheten knyttet til fremtidige inntekter. Fordringer oppføres til pålydende. Driftsmidler som PC og annet kontorutstyr kostnadsføres løpende. Kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Langsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling mer enn ett år etter balansedagen. Alle tall er oppgitt i norske kroner om ikke annet er spesifisert. Note 2 Gjeld til ansatte/aksjonærer Lån Långiver Beløp Forfall Rentesats Låneavtale Christian M. Borge Låneavtale Sebelroth, org. nr Sum Note 3 Egenkapital Aksjekapital etter kapitalforhøyelse juli Overkursfond etter kapitalforhøyelse juli Underskudd Årets underskudd Ny egenkapital

8 Endring egenkapital Aksjekapital Overskursfond Udekket tap Inngående balanse Kapitalforhøyelse Årets resultat Fra overkursfond til udekket tap Utgående balanse Note 4 Lønn/styrehonorarer Daglig leder fikk i lønn og 3 EK tjenester betalt av selskapet i Selskapet er registrert i arbeidsgiverregisteret og betaler arbeidsgiveravgift. Lønn opptjent i desember utbetales i januar og er ikke regnskapsført i Det ble ikke utbetalt styrehonorarer. Note 5 Merverdiavgift Selskapet ble forhåndsregistrert i merverdiavgiftsmantallet i september 2009 og har til gode kroner den , hvorav kroner er tilbakegående avgiftsoppgjør. Note 6 Ekstraordinær inntekt Tilbakegående avgiftsoppgjør på kroner som selskapet får utbetalt i januar 2010 er bokført som ekstraordinær inntekt i Avgiftsoppgjøret gjelder både kostnader som selskapet hadde i 2008 og Varekostnad for 2009 fratrukket avgift: Annen driftskostnad for 2009 fratrukket avgift: 83691

9 Note 7 Aksjonærer Navn Antall aksjer Andel i prosent Christian Morten Borge ,27 % Anne Eriksen ,15 % Digital Spinners (Private) Limited ,58 % Sum % Note 8 Revisor Kostnaden for revisjon av årsregnskapet for 2009 kostnadsføres i Note 9 Skattefunn Selskapets prosjekt ble godkjent som skattefunn prosjekt fra og med 2009 til og med 2012 i slutten av Innkjøp av FoU-tjenester Personalkostnader og andre indirekte kostnader Andre driftskostnader Sum Årets skattefradrag Regnskapspost Regnskap Tilskudd Regnskap uten tilskudd Varekostnad Lønnskostnader Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Ordinært resultat før skatt Ordinært resultat Ekstraordinære poster Årsresultat

10 lbpo Ti I generatforsamlingen Playacup AS REVISJONSBERETNING FOR 2OO9 Vi har revidert irsregnskapet for Ptayacup AS for regnskapsaret 2009, som viser et underskudd pi kr Vi har ogsi revidert opplysningene i irsberetningen om irsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forstagetii dekning av underskuddet. Arsregnskapet bestir av resuttatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidetsen av regnskapet. Arsregnskapet og irsberetningen er avgitt av selskapetstyre. Vir oppgave er A uttate oss om irsregnskapet og ovrige forhotd i henhotd til revisorlovens krav. Vi har utfort revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi plantegger og utforer revisjonen for i oppna betryggende sikkerhet for at Arsregnskapet ikke inneholder vesenttig feitinformasjon. Revisjon omfatter kontroti av utvatgte deler av materialet som underbygger informasjonen i irsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innhotdet i og presentasjonen av Arsregnskapet. I den grad det fotger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon ogsi en gjennomgaelse av setskapets formuesforvattning og regnskaps- og intern kontrolt-systemer. Vi mener at vir revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vir uttalelse. Vi mener at. Arsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bitde av setskapets okonomiske stitting 31. desember 2009 og av resuttatet i regnskapsaret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. ledetsen har oppfytt sin ptikt til A sorge for ordenttig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopptysninger i samsvar med lov og god bokforingsskikk i Norge. opptysningene i Arsberetningen om Arsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forstagetil dekning av underskuddet konsistente med irsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konktusjonen i avsnittet over, vii vi presisere at det er vesenttig usikkerhet om fortsatt drift. Vi viser tii nmrmere omtale i irsregnskapet og irsberetningen. Osto, 29. jlni 2010 BDO AS ((r\nr ) a l\ tl \ L t4 dctcnr \/e,j^rxt(^ Sven Aarvotd statsautorisert revisor

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE RADIO SALTEN BA - SØKNAD OM STØTTE TIL NYTT SENDEANLEGG

FAUSKE KOMMUNE RADIO SALTEN BA - SØKNAD OM STØTTE TIL NYTT SENDEANLEGG SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10124 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2528 I Saksbehandler: Gudrun Hagalindottir Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: 014/10 I FORMANNSKAP Dato: I 01.02.2010

Detaljer

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999.

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Årsrapport 1999 Årsrapport 1999 Sense Communications International AS Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Hva har vi oppnådd? Sense har i løpet

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001024422.1

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Verdigrunnlag. Virksomhetsidé. NILUs organisasjon

Verdigrunnlag. Virksomhetsidé. NILUs organisasjon 2008 Årsberetning og regnskap 1: NILU Norsk institutt for luftforskning Visjon NILU fremmer bærekraft og livskvalitet som et internasjonalt ledende kunnskapssenter innenfor klimaendringer, luftforurensning

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422 Årsrapport 2013 Nordic Nanovector AS Org.nr: 994297422 Side 2 av 19 Styrets beretning Bakgrunn Nordic Nanovector AS er et privateid norsk selskap etablert i 2009. Selskapet har kontorer og laboratorier

Detaljer