Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform"

Transkript

1 Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014

2 Innholdsfortegnelse 0. Innledning Overordnet vurdering av selskapsform Opprettelse av Kretsløp Follo AS som datterselskap Adgang til opprettelse av datterselskap behandling i kommunestyre Overføring av garantisum Tildeling av enerett for behandling av restavfall til datterselskap Finansieringsformer Låneopptak i bank OPS Obligasjonslån Støttebidrag Fire av eierkommunene oppretter Kretsløp Follo AS Overføring av rettigheter og avtaler Tildeling av enerett til et selskap hvor tildelingskommunen ikke har eierinteresser Fordeling av aksjekapital Finansieringsforhold Omdanning av Follo Ren IKS til aksjeselskap Formelle forhold ved omdanning Pro & Contra ved ulike selskapsformer Overføring av rettigheter og avtaler- behandling i kommunestyre Tildeling av enerett til et selskap hvor kommunen ikke har eierinteresser Fordeling av aksjekapital Finansieringsforhold... 14

3 0. Innledning Follo Ren IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29. januar Deltakerkommunene er Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås kommune. Dagens eierstruktur i Follo Ren IKS er som følger: Follo Ren IKS sitt formål er etter selskapsavtalen kapittel 3 følgende: Selskapet påtar seg på vegne av deltakerkommunene å sørge for innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentral forurensningsmyndighet Selskapets formål er kjøp og salg av varer og tjenester i tilknytning til ovennevnte ansvarsområde, alene eller i samarbeid med andre. 3.2 Selskapet kan tilby tjenester utover det kommunale ansvarsområdet, så langt dette ikke strider mot selskapets primære formål eller kommer i strid med kommunenes interesser. 3.3 Andre kommuner kan bli deltaker i selskapet. Representantskapet kan fastsette innmeldingsvilkårene. Deloitte Advokatfirma AS har blitt tildelt oppdraget med å utarbeide en vurdering av ulike selskapsrettslige løsninger for realisering av utbygging av sorterings- og biogassanlegg i Vestby kommune, herunder også å vurdere enkelte forhold knyttet til regelverket for offentlige anskaffelser. Anlegget er en del av Kretsløp Follo, som er et helhetlig konsept for avfallshåndtering. Vurderingen tar for seg ulike tenkte organiseringer, både under forutsetninger av at deltakerkommunene er de samme som i dag, samt dersom en av deltakerkommunene ønsker å trekke seg ut av det samarbeid som i dag foregår i Follo Ren IKS. I utarbeidelsen av vår vurdering har vi tatt utgangspunkt i de tre hovedspørsmål som er stilt 3

4 opp i oppdragsbeskrivelsen for del 1 i forespørselsmail av 17. januar Videre er vurderingen delt opp i forhold til de strekpunkter som er satt opp under hvert hovedspørsmål i oppdragsbeskrivelsen. Vurderingen skal inngå i saksfremlegg for styrebehandling i Follo Ren IKS. 0.1 Overordnet vurdering av selskapsform Under forutsetning av at Follo Ren IKS kun behandler husholdningsavfall, og Ski kommune ønsker å fortsette samarbeidet, anser vi modellen beskrevet under punkt 1 under, som mest hensiktsmessig dersom eneste formål er å realisere utbygging av sorterings- og biogassanlegg. Som det fremgår av pkt. 3 nedenfor er det andre fordeler med opprettelse av aksjeselskap og en konsernstruktur bestående av selskaper med samme selskapsform. Modellen hvor det opprettes et aksjeselskap som datterselskap til dagens Follo Ren IKS, vil antagelig være enklest å gjennomføre. Selve opprettelsen av et aksjeselskap er også en vesentlig enklere prosess enn å gjennomgå en omdanning med dertil oppløsning av Follo Ren IKS. Modellen med et datterselskap vil etter vår oppfatning også være egnet til å løse problemet med finansiering, ettersom det ikke ligger lånebegrensninger på aksjeselskaper utover de begrensninger markedet setter. Det er vår oppfatning, basert på kjennskap til selskaper i samme bransje, at datterselskapet bør være i stand til å innhente full finansiering av utbygging av anlegget, selv uten garantier. Som nevnt senere, knytter dette seg til den sikre inntektsstrømmen som følger av at selskapet blir underlagt selvkostregimet. Ved modellen opprettholder også deltakerkommunene den større adgang til innflytelse i morselskapet som følger av IKS-selskapsformen. Dersom Follo Ren IKS i fremtiden skulle behandle en større andel næringsavfall, vil modellen også kunne ivareta dette, ved at man oppretter ett nytt datterselskap som håndterer næringsdelen. En omdanning til aksjeselskaps form vil dog medføre en enklere fremgangsmåte dersom enkelte av eierkommunene ønsker å trekke seg ut, eller nye ønsker å tre inn. 1. Opprettelse av Kretsløp Follo AS som datterselskap 1.1 Adgang til opprettelse av datterselskap behandling i kommunestyre Et interkommunalt selskap, er et selvstendig rettssubjekt etter Lov om interkommunale selskaper 2, hvor det fremgår at et «[i]nterkommunalt selskap kan ha rettigheter, forpliktelser og partsstilling overfor domstol og andre myndigheter. Selskapet har således partsstilling både i avtaler med private, samt overfor offentlige myndigheter. Ettersom selskapet har selvstendig partsevne, kan selskapet også være aksjonær i et aksjeselskap. Det foreligger således ingen hindringer ved selskapsformen IKS i forbindelse med opprettelse av et datterselskap. Det er flere IKSer i Norge som i dag eier aksjeselskaper. Det følger av Lov om interkommunale selskaper 13 at «[f]orvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet» 4

5 Dett medfører at styret i selskapet har myndighet til å opprette et datterselskap, dersom ikke annet er bestemt i selskapsavtalen. Etter selskapsavtalen punkt skal representantskapet godkjenne følgende saker: Saker av viktig politisk eller prinsipiell betydning Saker av vesentlig økonomisk betydning Saker på siden av selskapets formål En annen begrensning i forhold til styrets kompetanse, vil være dersom man ønsker å overføre kjernevirksomheten i IKSet til et datterselskap. Deltakernes valg om å etablere selskapet i form av et IKS, bygger på en forutsetning om at i alle fall selskapets formålsbestemte kjernevirksomhet drives i regi av det interkommunale selskapet. Etablering av et datterselskap som skal bygge og drifte sorterings- og biogassanlegg vil etter vår vurdering måtte anses som en sak både av prinsipiell betydning, og av vesentlig økonomisk betydning, selv om ikke selve etableringen av datterselskapet har stor økonomisk betydning. Etablering av datterselskapet må etter vår oppfatning godkjennes av representantskapet i selskapet. Ettersom organiseringen i et datterselskap kun er ment å gjelde selve sorterings- og biogassanlegget, og ikke innsamling og transport av avfallet, anser vi det som om kjernevirksomheten fortsatt ligger igjen i Follo Ren IKS. Selskapsavtalen ilegger Follo Ren IKS oppgaven med å «sørge for» forsvarlig behandling av avfall, nærmere angitt gjennom selskapsavtalen punkt som angir formålet til «kjøp og salg av varer og tjenester i tilknytning til ovennevnte ansvarsområde». Formålet i selskapsavtalen hindrer av den grunn ikke at man benytter utenforstående til deler av oppgaven, og kan da heller ikke hindre en organisering hvor deler av oppgavene blir lagt i et datterselskap. Etter vår oppfatning stiller hverken selskapsavtalen eller lovgivning opp krav til at etablering av datterselskap må behandles i kommunestyrene. 1.2 Overføring av garantisum Garantitilsagn kan i utgangspunktet ikke overføres til andre selskap (rettssubjekt) enn de som har mottatt disse garantitilsagn, uten at det fremgår klart av garantiavtalene eller tilsagnet (kommunestyrevedtak). Kommunene ga sitt første tilsagn til etablering av Kretsløp Follo ved kommunestyrebehandlinger siste halvår av 2010, hvor det ble garantert for låneopptak inntil kr 170 mill. Det ble gjort likelydende vedtak i eierkommunene som lyder: «1. «kommunen» kommunestyre samtykker til at Follo Ren IKS gjennomfører ny renovasjonsløsning basert på foreliggende planer for «kretsløp Follo». 2. «kommunen» kommunestyre garanterer for sin relative andel av Follo Rens låneopptak til realisering av prosjektet på inntil kr 170 mill. «kommunens» kommune andel er kr. «beløp»» Ved behov for ytterligere låneramme i slutten av 2013 ble det gitt tilsagn fra 4 av 5 kommuner. Vedtakene er formet som en økning i den låneramme som allerede er gitt Follo Ren IKS. Garantiene er etter vedtakene gitt til selskapet Follo Ren IKS sitt låneopptak. Når vedtakene 5

6 er stilet til selskapet, og ikke som midler til etablering kan garantiene ikke overføres til et annet selskap, når dette ikke på annen måte fremgår av vedtakene. Det betyr at det ikke er adgang til å overføre dette til datterselskap uten ny behandling i kommunestyrene. Det kan også stilles spørsmål ved om de garantier som er gitt fra kommunene egentlig er å regne som garantier. Utfra vedtakene i kommunestyrene fremgår det at kommunene garanterer for sin relative andel av Follo Ren IKS sitt låneopptak. Denne «garantien» stiller ikke opp noen ytterligere økonomisk forpliktelse enn det som allerede følger av lov om interkommunale selskaper 3, hvor det fremgår at «[d]en enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser». Når deltakerne stiller opp en låneramme for selskapet, vil deltakerne automatisk være ansvarlig for sin andel av låneopptaket. En annen ting vi vil bemerke er at, uavhengig av om garantiene anses som selvstendige garantier utover det økonomiske ansvaret som følger av loven, kan ikke kommuner uten videre stille garanti overfor tredjepart. Det følger av kommuneloven 51 (1) at dersom kommunen skal stille garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen selv, skal denne godkjennes av departementet. Lånebegrensningene for et IKS skal være tilsvarende lånebegrensningene til deltakerne. Etter kommuneloven 50 kan en kommune på enkelte vilkår oppta lån for videreutlån. En vurdering av hvorvidt Follo Ren IKS kan ta opp lån under kommunale garantier for videre utlån til et datterselskap faller utenfor mandatet, og vil eventuelt kreve en egen vurdering. I tillegg må man være oppmerksom på at debitorbytte ikke kan foretas uten skriftlig samtykke fra kreditor/ långiver. Dette vil normalt fremgå klart i låneavtaler. 1.3 Tildeling av enerett for behandling av restavfall til datterselskap Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) slår fast at regelverket gjelder for bl.a. «offentligrettslige organ», jfr. FOA 1-2. Follo Ren IKS er etter vår oppfatning et offentligrettslig organ iht. FOA 1-2. FOA 1-2 (2) som lyder som følger: «(2) Et offentligrettslig organ er ethvert organ: a. som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter, og b. som er et selvstendig rettssubjekt og c. som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer som nevnt i første ledd, eller hvis forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller som har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer.» Follo Ren IKS er et eget interkommunalt selskap og således et eget rettssubjekt. Selskapets formål er å ivareta eierkommunenes forpliktelser etter forurensningsloven og selskapet behandler i det alt vesentlige det lovpålagte husholdningsavfallet for de fem eierkommuner. Innsamling og behandling av dette avfallet skjer iht. selvkostprinsippet, jfr. forurensingsloven 34. Denne type selskap og saker har flere ganger vært gjenstand for behandling i EU-domstolen og domstolen har fastslått at denne type selskap anses for å tjene allmennhetens behov. Det anses heller ikke å være av industriell eller kommersiell karakter dersom formålet er å innsamle og behandle det lovpålagte avfallet, og det vesentligste av kapasiteten går med til innsamling/behandling av husholdningsavfallet, slik tilfellet er for Follo Ren IKS. 6

7 Follo Ren IKS er underlagt eierkommunenes kontroll og styret består av representanter for eierkommuner. Det er således vår oppfatning at selskapet er et offentligrettslig organ som kan tildeles enerett etter FOA 1-3, dersom øvrige vilkår i FOA 1-3 (2) er tilstede. «(2) Forskriften får ikke anvendelse på:. h. kontrakter om offentlige tjenestekjøp som tildeles et organ eller en sammenslutning av organer som selv er en offentlig oppdragsgiver som definert i 1-2 (hvem som er omfattet av forskriften) med hjemmel i en enerett organet har i henhold til en kunngjort lov, forskrift eller administrativt vedtak, forutsatt at bestemmelsene er forenlige med EØS-avtalen,» Eierkommunene har vedtatt en avfallsforskrift som er kunngjort på lovdata og på hjemmesidene til de ulike kommuner, de det i 3 heter: «3. Delegering av myndighet Myndighet etter følgende paragrafer i denne forskriften er delegert til det interkommunale avfallsselskapet Follo Ren IKS: 4, 5, 6, 7, 8, 9A og 9B, 10, 11, 15A og 17. Den myndighet som i denne forskriften er lagt til Follo Ren IKS, er gitt med hjemmel i forurensningsloven 83.» Vi har også vurdert selskapsavtalen pkt. 3.1 og 4.1 og mener at også denne underbygger at det er tildelt en enerett til innsamling og behandling av husholdningsavfallet i eierkommunene. Vi kan ikke se at den tildelte enerett går lenger enn det som er nødvendig iht. de grunnleggende prinsipper i EØS-bestemmelser. Tilsvarende bestemmelser og enerett er vurdert en rekke ganger for tilsvarende virksomheter som Follo Ren IKS, og man har da kommet til samme konklusjon. Vi går således ikke nærmere inn på dette punktet her. Denne avtalen er også kunngjort på eierkommunenes hjemmesider. Kravet til kunngjøring er dermed ivaretatt. Vilkårene for å benytte unntaksbestemmelsen i FOA 1-3 er dermed oppfylt for Follo Ren IKS sitt vedkommende. Det er videre adgang til å delegere en enerett man har fått tildelt, jfr. her bl.a. KOFA sin avgjørelse i sak 2008/77. Det er en fordel at dette også fremgår av vedtaket eller saksdokumentene i saken om tildeling av enerett i den enkelte kommune. Dersom man ønsker å tildele (delegere) denne eneretten til et datterselskap, må man sørge for at dette datterselskapet også er et offentligrettslig organ etter FOA 1-2. Dersom dette er et offentligrettslig organ, kan dette tildeles en enerett til innsamling og behandling av husholdningsavfall dersom de øvrige vilkår i FOA 1-3 er til stede, eller dersom det fremgår av vedtaket om tildeling av enerett til Follo Ren IKS at dette kan videredelegeres til datterselskap. Vi anbefaler således at et eventuelt Follo Ren AS etableres iht. dette, dvs. med allmenne interesse som formål og uten kommersielle oppgaver av nevneverdig omfang. Det skal også nevnes at dersom det kommer private eiere inn i datterselskapet, vil dette antakelig medføre at selskapet vil få store utfordringer mht. å oppfylle vilkårene for å være et offentligrettslig organ. EU-domstolen har flere ganger slått fast at private interesser vil medføre at selskapet ikke lenger anses for å følge allmenhetens behov, fordi private interesser alltid må anses å være opptatt av å følge industrielle eller kommersielle formål. 7

8 Domstolen har således i disse tilfeller lagt til grunn at selskap med private eierinteresser er av industriell eller kommersiell karakter. Riktignok har disse dommene vært knyttet til behandling av ulovfestet egenregi, men det er vår oppfatning at man vil kunne få samme vurderinger i forhold til en behandling etter FOA 1-3, jfr Videre nevnes det at EU-domstolen har bl. a. i den såkalte Carbotermo-saken (sak C- 304/04) akseptert at man benytter en konsernmodell hva gjelder ulovfestet egenregi, og dette er også inntatt i artikkel 11 i det nye Anskaffelsesdirektivet som Europaparlamentet vedtok 15. januar Det er etter vår oppfatning ikke noen grunnlag for å hevde at det skulle være annerledes for tildeling og delegering av enerett. Man må midlertid være oppmerksom på at tildelingsvedtaket kan inneholde bestemmelser om adgang til å delegere eneretten. Vi har vurdert de foreliggende vedtak, forskrifter og selskapsavtalen og kan ikke se at noen av disse dokumenter åpner for en delegering av eneretten til et datterselskap, eller (enda mindre) overføring til et nytt selskap (AS) dersom IKSet avvikles. Vår konklusjon her blir således at regelverket ikke hindrer at man delegerer en tildelt enerett til et datterselskap og at dette i så fall bør fremgå av vedtakene om tildeling av enerett. Vi mener imidlertid at de foreliggende kommunale vedtak ikke åpner for slik delegering fra Follo Ren IKS, og anbefaler derfor at man fatter nye vedtak om dette der det klart fremkommer at det er adgang til å delegere den tildelte enerett. Aksjeselskapet kan således etter vår oppfatning ikke tildeles en enerett, uten at det fattes et nytt vedtak. Vi understreker at KOFA i sine avgjørelser har lagt vekt på at tildeling av enerett skjer før man tildeler avtaler, og vil derfor også si noe om dette (selv om det ikke er direkte etterspurt i bestillingen). Fremgangsmåte/prosess ved tildeling av enerett: a. I KOFA sine avgjørelser fra 2008 vedrørende tildeling av enerett, legges det vekt på at tildeling av enerett skal skje før inngåelse av kontrakter. Dvs. at eierkommunene må tildele eneretten før avtaler knyttet til denne eneretten inngås. Dette er vel i og for seg naturlig, all den tid det vil by på problemer å inngå avtaler knyttet til eneretter som ennå ikke er tildelt. b. Tildeling av enerett kan skje ved administrativt eller politisk fattet vedtak. Regelverket gjør ingen forskjell i forhold til dette, slik at det blir opp til den enkelte kommune hvordan dette skal gjøres og på hvilket nivå vedtaket må fattes. Det er imidlertid viktig at vedtaket er bestemt i sin form, slik at det klart fremgår at det er tale om tildeling av enerett og hva denne eneretten skal gå ut på. Det vil også kunne være en fordel om de ulike kommuner fatter likelydende vedtak og at disse tidsmessig fattes noenlunde samtidig. c. Vedtaket må kunngjøres. Det er ikke noen klare regler for hva som skal til for at vedtaket skal anses kunngjort. Det er ikke tilstrekkelig at dette bare fremgår av avtaler mellom partene. Det er fra flere hold hevdet at det bør være tilstrekkelig at eneretten er publisert på selskapets og den enkelte kommunes hjemmeside, se bl.a. Avfall Norge sin veileder side I KOFA-sak 2008/77 støtter KOFA seg til Avfall Norge sine uttalelser, jfr. bl. a. Dette kravet kan oppfylles ved at de enkelte kommunestyrer fatter vedtak om å tildele selskapet slik enerett og ved at dette fremgår av selskapets vedtekter/selskapsavtale og renovasjonsforskriftene. Vi mener på denne bakgrunn at det kan legges til grunn at det er tilstrekkelig at eneretten er publisert på selskapets og den enkelte kommunes hjemmeside. 1 Avfall Norge, Rapport 5/2011 8

9 d. Dersom eneretten delegeres videre, krever dette et nytt vedtak og en ny publisering/kunngjøring. Som tidligere nevnt, vil det være en fordel om det fremgår av det kommunale vedtak at det er adgang til slik delegasjon. Det nye vedtaket kan fattes av Follo Ren IKS sitt styre og kunngjøres på Follo Ren IKS og Follo Ren AS sine hjemmesider, jfr. her KOFA sine uttalelser i sak 2008/77 Returkraft. e. Det er viktig at inngåelse av nye avtaler i (det eventuelle) Follo Ren-konsernet som omhandler eneretten må skje etter at styret har delegert eneretten, slik at den tidsmessige rekkefølge overholdes også ved delegering av eneretten. Vi mener dermed at det er viktig at det inngås nye avtaler i Follo Ren knyttet til de tjenester som er omfattet av eneretten, dersom disse skal delegeres til et datterselskap. Disse avtalene bør være nye, og ikke kun en revisjon av de eksisterende avtaler. f. Dersom Follo Ren sitt datterselskap får tildelt enerett til å håndtere husholdningsavfallet fra eierkommunene, bør dette, som nevnt ovenfor, reflekteres i Follo Ren AS sine vedtekter. Det medfører at enerettstildelingen må behandles i Follo Ren AS sitt styre og på generalforsamlingen. 1.4 Finansieringsformer Vi vil innledningsvis bemerke at selskapet, uavhengig av ekstern finansieringsform, vil måtte vurdere finansieringen opp mot regelverket for offentlige anskaffelser Låneopptak i bank For å realisere utbyggingen av sorterings- og biogassanlegget, kan det opptas et ordinært banklån. Eierkommunene kan garantere for deler av lånet (med forbehold om godkjennelse fra departementet), og banken kan gis pant i anlegget for resterende lånebeløp. Det kan søkes lån fra kommunalbanken mot garanti fra eierkommunene, også for et aksjeselskap som utfører kommunal tjenesteproduksjon. Et annet mulig alternativ kan være lånefinansiering av hele anlegget uten garanti fra eierkommunene, ved at det gis pant i anlegget. For banken vil det være relativt liten risiko knyttet til tilbakebetalingen, så lenge anlegget faller inn under selvkostregimet, slik at rentekostnader og avdrag blir en del av renovasjonsavgiften som kreves inn fra abonnentene. Vi er kjent med at andre selskaper innen samme virksomhet har fått fullfinansiert utbygninger fra bank, uten garantistillelse fra eierkommunene, endog med en lavere totalkostnad enn en eventuell garantiprovisjon til kommunene ville medføre OPS Et alternativ kan være at man inngår et offentlig privat samarbeid. OPS er et samarbeid mellom offentlig- og privat sektor om et utviklingsprosjekt med tilhørende drift og/eller vedlikehold av eksempelvis bygg. Samarbeidspartneren velges etter konkurranse. OPS omfatter som regel 5 faser; finansiering, design/utvikling, bygging, vedlikehold og i enkelte tilfeller drift. Den offentlige bestiller beskriver oppgaven som skal løses via funksjonskrav, og definerer hvilke standarder og kvaliteter som ønskes levert. Innenfor de gitte rammer, har OPS-leverandøren frihet til å planlegge finansiere og gjennomføre arbeidet på en mest mulig hensiktsmessig måte. Ved OPS tar den private samarbeidspartneren normalt ansvaret for finansiering av prosjektet gjennom lån og egenkapital, og får betalt gjennom årlige vederlag. En OPSkontrakt løper normalt over en tidsperiode mellom 15 og 25 år, hvor den offentlige part overtar anlegget etter perioden, da gjerne mot et fastsatt vederlag. 9

10 1.4.3 Obligasjonslån En annen finansieringsmulighet er at man går inn i obligasjonsmarkedet, og utsteder et obligasjonslån. Et obligasjonslån legges ofte ut til offentlig tegning, og blir da fordelt på mindre parter. Ved et obligasjonslån betales det ikke løpende avdrag, men hele hovedstolen tilbakebetales ved forfall. Obligasjonslån kan utstedes med enten fast eller flytende rente, og det foretas normalt årlig rentebetaling. Rentenivået på et obligasjonslån vil bero på hvilken kredittrating selskapet kan oppnå, og selskapet kan eventuelt stille anlegget som pant, for å redusere rentenivået. Obligasjonsavtalen ivaretas av en såkalt tillitsmann, som fungerer som et mellomledd mellom låntaker og långiver. Tillitsmannen skal foreta de administrative oppgaver, og ivareta obligasjonseiernes interesser. Generelt er et obligasjonslån regnet for å være mer fleksibelt enn tradisjonelle banklån Støttebidrag Det kan også søkes støtte eller samarbeid med Enova eller andre. Enova har for tiden et program for støtte til virksomheter som ønsker å satse på industriell produksjon av biogass. Søknadsfristen for dette programmet var imidlertid 27. september Vi er ikke kjent med hvorvidt programmet blir utvidet. 2. Fire av eierkommunene oppretter Kretsløp Follo AS Innledningsvis vil vi bemerke at dersom fire av eierne trekker seg ut fra Follo Ren IKS, vil dette medføre at Follo Ren IKS må oppløses etter reglene i lov om Interkommunale selskaper. 2.1 Overføring av rettigheter og avtaler Adgangen til å overføre rettigheter/forpliktelser fra Follo Ren IKS til et nytt selskap, vil i stor grad avhenge av hva som står i de ulike avtaler. Vi oppfatter det slik at vi i denne utredning kun skal vurdere selskapsavtalen og de rettigheter og forpliktelser selskapet har opp mot deltakerne, og ikke avtaler med eksterne tredjeparter. Selskapsavtalen åpner, som nevnt i punkt 1.1, for at Follo Ren overlater deler av de oppgavene som følger av formålet, til en tredjepart. Selskapet kan imidlertid ikke uten videre overføre hele det formålsbestemte ansvaret selskapet har til et nystiftet aksjeselskap hvor ikke samtlige deltakere er eiere, uten at dette behandles av kommunestyrene i de respektive deltakerkommunene. Dersom et nytt aksjeselskap skal ivareta de formål og tjenester som i dag ivaretas av Follo Ren IKS, på vegne av deltakerne, vil dette kreve nye vedtak fra deltakerkommunene. Det nye aksjeselskapet må da tildeles enerett for avfallsinnsamling m.m. Ved uttreden fra selskapet, krever det ett års skriftlig varsel, jfr. selskapsavtalen punkt Dersom fire av fem eierkommuner ønsker å tre ut, vil dette imidlertid som nevnt medføre at Follo Ren IKS må oppløses. Oppløsningen kan da gjennomføres uten ett års varsel, dersom alle deltakerkommunene er enige. Dersom Ski kommune motsetter seg dette, må imidlertid de andre parter sende varsel med ett års frist. 10

11 En oppløsning av selskapet krever også godkjennelse av departementer, og må gjennomføres i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper 32 med følgende. 2.2 Tildeling av enerett til et selskap hvor tildelingskommunen ikke har eierinteresser Vi har ovenfor under pkt. 1.3 redegjort for vilkårene for å tildele enerett til et selskap etter FOA 1-3, jfr Det er etter vår oppfatning ikke en forutsetning for tildeling av enerett at man har eierinteresser i selskapet eller utøver kontroll over dette. Ved tildeling av enerett oppstår ikke spørsmålet om kontroll, slik det gjør ved ulovfestet egenregi. Her skal tjenesten ytes av et annet selvstendig rettssubjekt, som ikke har tilknytning som nevnt til oppdragsgiver, slik at anskaffelsesregelverket i utgangspunktet kommer til anvendelse for anskaffelser mellom disse subjektene. Hensynene bak enerettsunntaket er behovet for offentlig kontroll med utførelsen av oppgavene som tildeles som enerett, på grunn av særlige hensyn som ikke kan ivaretas i nødvendig utstrekning på andre måter. I slike tilfeller vil bare anskaffelsesloven gjelde, ikke forskriften. Dette betyr f.eks. at de grunnleggende krav i LOA 5 vil gjelde gjennomsiktighet, god forretningsskikk, forutberegnelighet, etc. også i forhold til tildeling av en enerett. Vilkåret etter FOA 1-3 er at det selskap som tildeles en enerett er et offentligrettslig organ, det vil bl.a. si at det er kontrollert av offentlige organer/myndigheter og ikke forfølger kommersielle formål se nærmere om dette ovenfor under pkt Dersom selskapet er et offentligrettslig organ, kan dette tildeles enerett fra andre enn eierkommuner, dersom de øvrige vilkår i FOA 1-3 er oppfylt. Dvs. at det er tjenester i allmenhetens interesse, vedtaket er kunngjort og det ikke er i strid med de grunnleggende de EØS-prinsipper. Det nevnes kort her at det nylig vedtatte anskaffelsesdirektiv art. 11 viderefører denne bestemmelsen om tildeling av enerett og utvider anvendelsesområdet til også å omfatte tildeling av enerett til en sammenslutning av offentlige oppdragsgivere, noe som også indikerer at det ikke er nødvendig med eierkontroll for tildeling av enerett. 2.3 Fordeling av aksjekapital Det er vår oppfatning at selskapet bør fordele aksjekapitalen iht. antall husholdninger/abonnenter i eierkommunene. Dette for at eierkommunenes eierandeler skal samsvare med selvkostprinsippet i forurensningsloven 34 og kommunenes ansvar etter forurensingsloven 30. Vi oppfatter at det er en slik fordeling som gjøres i Follo Ren IKS pr. i dag, jfr. selskapsavtalen pkt Ved uttreden av Follo Ren IKS vil det også være naturlig at man benytter den andelen man mottar, som tingsinnskudd ved stiftelse av aksjeselskapet. Eierfordelingen mellom de fire stifterne av aksjeselskapet, blir da lik den forholdsmessige fordelingen mellom disse i Follo Ren IKS, altså presumtivt basert på antall abonnement. Videre kan man gjennom aksjonæravtale regulere en etterfølgende regulering av aksjefordelingen ettersom antall abonnenter i kommunene endrer seg. Det kan eksempelvis være bestemmelser om at det skal foretas en regulering hvert tiende år, og dette kan skje gjennom emisjon med nytegning av aksjer, innløsning fra selskapet eller internt salg mellom kommunene. 2.4 Finansieringsforhold Se punkt

12 3. Omdanning av Follo Ren IKS til aksjeselskap 3.1 Formelle forhold ved omdanning Vi har lagt til grunn at Follo Ren IKS kun behandler husholdningsavfall, og er et skattefritt subjekt. En omdanning til et aksjeselskap kan da gjennomføres ved at deltakerkommunene benytter virksomheten i selskapet som et tingsinnskudd i et aksjeselskap. Det vil ikke påløpe realisasjonsbeskatning av eiendelene i selskapet ettersom selskapet ikke er skattepliktig. Ved omdannelsen må aksjelovens formelle krav ved stiftelse av et aksjeselskap følges, og Follo Ren IKS eventuelt oppløses etter reglene i lov om interkommunale selskaper. For en nystiftelse med tingsinnskudd, medfører dette at det må utarbeides et stiftelsesdokument, en redegjørelse for tingsinnskuddet, vedtekter, samt en åpningsbalanse for selskapet. I tillegg må åpningsbalansen og redegjørelsen for tingsinnskuddet bekreftes av en revisor. Dersom selskapet skal overta inneværende avtaler/inngå avtaler før registrering, må disse beskrives i stiftelsesdokumentet og redegjørelsen. Videre må det utpekes et styre, velges revisor, bestemme størrelsen på aksjekapital m.m. Vi er kjent med at Follo Ren IKS i dag behandler en mindre mengde næringsavfall. Ved benyttelse av virksomheten som tingsinnskudd, vil det kunne påløpe skatt på en andel tilsvarende næringsavfallet. Det kan unngås beskatning dersom man følger reglene for skattefri omdanning etter skatteloven med tilhørende forskrift. Avtaler med tredjeparter må overføres til aksjeselskapet, og i den sammenheng må det sendes ut meddelelse om at aksjeselskapet vil inngå som ny part. Det må avklares at ikke enkelte avtaler har særregulering av forholdet til endringer i eierforhold. Ved en omdanning vil det også måtte vurderes hvorvidt dette er å regne som en virksomhetsoverdragelse, slik at det er spesielle forhold opp mot de ansatte som må ivaretas. Disse forholdene vil også måtte ivaretas ved en oppløsning og etablering av nytt selskap hvor kun fire av de fem deltakerkommunene deltar. Videre må eventuelle kjøretøy omregistreres, konsesjoner overføres, samt forhold knyttet til merverdiavgift ivaretas. 3.2 Pro & Contra ved ulike selskapsformer En kort fremstilling av selskapsformene: Interkommunalt selskap: Kan inngå i konsern med AS som datter Kan utdele midler Kan ikke ha andre eiere enn kommuner Ubegrenset deltakeransvar (pro rata) Begrensninger i forhold til låneopptak/finansiering Aksjeselskap: Kan inngå i konsern Kan utdele utbytte 12

13 Har ingen eierbegrensninger Begrenset ansvar avgrenser risiko (unntak ved eventuelle garantier stilt av kommunene) Ved omdanning til aksjeselskap vil det påløpe dokumentavgift ved overføring av fast eiendom hvor Follo Ren IKS i dag er hjemmelshaver. Denne kostnaden kan unngås ved at man beholder dagens Follo Ren IKS som et eget hjemmelsselskap. Vi ser ingen vesentlige fordeler med IKS formen i forhold til AS formen. Kommunene kan sikres en sterkere innflytelse i selskapet gjennom bestemmelser i vedtekter og en aksjonæravtale. Den politiske innflytelsen er dog noe enklere å gjennomføre i et interkommunalt selskap. I aksjeselskap er det styret som håndterer den daglige driften, og direkte eierinvolvering skjer kun gjennom generalforsamling. Et eierskap gjennom et aksjeselskap vil enklere legge til rett for strategiske allianser og tilførsel av kapital, gjennom at det er enklere for nye kommuner å gå inn på eiersiden. Videre gir det eierne bedre muligheter til å realisere sine eiendeler i selskapet dersom ønskelig, samt at eiernes ansvar blir begrenset. Dersom man på sikt ønsker å etablere en holdingstruktur eller opprette flere selskaper, vil det også være fordelaktig at alle selskapene er underlagt samme lovgivning. Dersom selskapet i fremtiden skulle ønske å behandle en større andel næringsavfall vil også aksjeselskapsformen være fordelaktig i forhold til IKS ved at man kan etablere en struktur med et klart skille mellom den lovpålagte og den konkurranseutsatte virksomheten. I et slikt tilfelle vil man også stå åpen til å invitere inn andre eiere i den konkurranseutsatte virksomheten, gjennom eierskap i kun disse selskapene. 3.3 Overføring av rettigheter og avtaler- behandling i kommunestyre Som nevnt i punkt 2.1, vil adgangen til å overføre avtaler og rettigheter bero på innholdet i avtalene. Ved en omdanning til et aksjeselskap, vil det være deltakerne som benytter sin andel av virksomheten i IKSet som tingsinnskudd i et aksjeselskap. Ettersom eierne beslutter dette, medfører det etter vår oppfatning også en overføring av de rettigheter og forpliktelser som selskapet er gitt fra eierne. Vi nevner for helhetens skyld at det etter vår oppfatning - ikke er adgang til å overføre en tildelt enerett til et annet selskap, uten at dette klart fremkommer av vedtaket, noe vi ikke kan se at det gjør i det foreliggende forholdet. Dette medfører at et evt. Follo Ren AS ikke kan overta den tildelte eneretten fra Follo Ren IKS, uten at det fattes nye vedtak om dette. Som nevnt vil etableringen av et aksjeselskap kreve medvirkning av deltakerkommunene, ettersom det er disse som vil være stifterne av det nye aksjeselskapet. Hvorvidt stiftelsen av aksjeselskapet må behandles av kommunestyret beror på den enkelte kommunes interne myndighetsdelegering. Dersom Follo Ren IKS skal oppløses, krever dette beslutning i de enkelte kommunestyrer, jfr. Lov om interkommunale selskaper 32 (1). Vi anser det som å ligge utenfor vårt mandat å vurdere de enkelte deltakerkommuners interne delegering, men vi vil anta at omdanningen av Follo Ren IKS til et aksjeselskap vil være en sak som må opp til behandling i kommunestyret. Tildeling av enerett, samt overføring av andre rettigheter og forpliktelser kan da vedtas i samme vedtak. 13

14 3.4 Tildeling av enerett til et selskap hvor kommunen ikke har eierinteresser Se punkt Fordeling av aksjekapital Ved en omdanning fra et IKS til et aksjeselskap, vil aksjefordelingen ved stiftelse av aksjeselskapet tilsvare den eierfordelingen som i dag foreligger i Follo Ren IKS. Dette følger av at den enkelte deltakerkommunen benytter sin andel av dagens virksomhet som innskudd i det nye selskapet, og at man slik får en tilsvarende andel av aksjene som utstedes. Se forøvrig punkt Finansieringsforhold Se punkt

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 8

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 8 Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 8 Notat Til: Att.: Midt-Gudbrandsdal Renovasjon Gøran Løkken Kopi til: Fra: Lars Harald Rylandsholm Dato: 30. april 2015 Emne: notat omorganisering 1. Innledning Jeg er

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1 SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR), med kontor i Kristiansund,

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Ark.: Lnr.: 2412/08 Arkivsaksnr.: 08/426 Saksbehandler: Rannveig Mogren RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Vedlegg: 1. Tildeling av enerett rett til å motta husholdningsavfall

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 112-2005 ENDRING AV HELSEFORETAKENES

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1 Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1. Alminnelige bestemmelser 2. Partsstilling og ansvar Kapittel 3. Stiftelse og vedtekter

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund Hva behandles i veilederen? NIFs regelverk for idrettslag som samarbeider med private/kommersielle aktører om avvikling

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO REN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO REN IKS KAP.1 SELSKAPETS FIRMA SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO REN IKS 1.1 Follo Ren IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29. januar.1999. 1.2 Selskapet er et eget

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016

Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 05.01.2016 2016/38 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016 HRS -

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for Interkommunalt samarbeid Elen Schmedling Gimnæs Stavanger 29.05.13 Innhold 1. Innledning 2. Kommunal organisasjonsfrihet, rettslig skranker mv. 3. 27 samarbeid, IKS og AS 4. Vertskommunemodellen

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

Høringssvar - forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper

Høringssvar - forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår referanse: 14/01812-5 Arkivkode:

Detaljer

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet.

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet. Byrådssak /13 Midlertidig finansering av Grieghallen IKS (under stiftelse) GOMI ESARK-14-201207175-46 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok enstemmig i sak 91-13 den 24.4.13 å være deltaker i Grieghallen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Morten Goller, Kai Krüger, Jakob Wahl. Ulovlig direkte anskaffelse, offentligrettslig organ

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Morten Goller, Kai Krüger, Jakob Wahl. Ulovlig direkte anskaffelse, offentligrettslig organ Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede, som er et offentlig eid aksjeselskap som driver med næringsrenovasjon, inngikk en kontrakt om kjøp av en spesialbil for tømming/avvanning av septik uten

Detaljer

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK-15-200900104-28 Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS Saksnr: 201207175-29 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Grieghallen IKS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

2 Egenregi NB: «Fristilt enhet» som er brukt som et begrep i komiteens formålsbeskrivelse, faller inn under denne behandlingen av «egenregi».

2 Egenregi NB: «Fristilt enhet» som er brukt som et begrep i komiteens formålsbeskrivelse, faller inn under denne behandlingen av «egenregi». 1 RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEADVOKATEN V. 1.0 - torsdag, 21. mars 2013 1 Innledning Dette er et støtteskriv for presentasjon om ulike driftsmåter holdt 21. mars 2013. Skrivet må sees i sammenheng med presentasjonen

Detaljer

Ot.prp. nr. 93 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) Om lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 11. mai 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Seniorrådgiver Oddny Ruud Nordvik 29. August 2011 Innhold Forelesningen er inndelt i følgende tema: o I Innledning o II Organisasjonsfrihet o III 27 samarbeid,

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 29. august 2005 i sak 2005/184. Innklaget: Vitensenteret Innlandet AS

Klagenemndas avgjørelse 29. august 2005 i sak 2005/184. Innklaget: Vitensenteret Innlandet AS Klagenemnda kom til at innklagede var et offentligrettslig organ. Innklagede var kontrollert av andre offentligrettslige organer gjennom valg av styre hos innklagede. Innklagedes virksomhet hadde som formål

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen administrasjonsselskap v/advokat Svein Aage Valen og advokat Lars Kokkin Christiansen

Advokatfirmaet Thommessen administrasjonsselskap v/advokat Svein Aage Valen og advokat Lars Kokkin Christiansen NOTAT Til Hordaland fylkeskommune Fra Advokatfirmaet Thommessen administrasjonsselskap v/advokat Svein Aage Valen og advokat Lars Kokkin Christiansen Dato 6. desember 2009 Ansvarlig advokat Svein Aage

Detaljer

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi Saksframlegg Arkivnr. M52 Saksnr. 2013/2509-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi Dokumenter i saken: 1 I

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Finansdepartementet 20.12.2013 Saksnr. 13/5555 Høringsnotat Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Innhold 1 Innledning

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Egenregi. Enerett. Interkommunalt samarbeid. Klager anførte at de innklagedes avtaleforhold med Lyse Elnett AS om veilysvedlikehold

Detaljer

V E D T E K T E R. 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON

V E D T E K T E R. 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON : V E D T E K T E R 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON 2 SELSKAPSFORM/RETTSLIG STATUS Selskapet er et interkommunalt / fylkeskommunalt samarbeid og opprettet med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes,

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer