Bedrift, selskap og skatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedrift, selskap og skatt"

Transkript

1 Frederik Zimmer (red.) i samarbeid med Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR) Bedrift, selskap og skatt Skattlegging av nceringsdriven.de, selskaper og eiere 5. UTGAVE Universitetsforlaget

2 Innhold Forord 5 Innholdsoversikt 7 I INNLEDNING 37 1 Emnet Bokens opplegg og avgrensning Kort om inntektsskattens struktur Skatterettslig betydning av at det foreligger virksomhet 42 2 Rettskilder og omgäelsesnormer Hovedpunkter i skatterettens metodelaere Internasjonale problemstillinger og rettskilder Internasjonal dobbeltbeskatning Diskriminering og restriksjon; E0S-avtalen Annet internasjonalt regelverk Omgäelsesregler 53 II ALMINNELIG BEDRIFTSBESKATNING 59 3 Tidfesting Innledning Hovedregel: Realisasjonsprinsippet Tidfesting av inntekter Generelt Gjensidig bebyrdende avtaler Suksessive og l0pende rettsforhold Ytelser som ikke er betinget av vederlag Erstatningskrav Tidfesting av kostnader Saerlige tidfestingsregler - unntak fra realisasjonsprinsippet Tidfesting etter regnskapsreglene - noen hovedtrekk 68

3 10 Innhold 3.5 Forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig tidfesting etter norske regler Koit om tidfesting av saerskilte poster Regnskapsmessig presentasjon av forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig tidfesting 70 Varelager Allment om varelagerreglene Varebegrepet Tidfesting av utgangsverdien Tidfesting av varekostnadene Innledning Hvilke gjenstander ligger pä lager ved ärets slutt? Aktiveringspliktens omfang Nedskrivningsrett normalt avskäret Saerlig om tilvirkningskontrakter 82 Fordringer - fradragsrett for tap Problemstilling Fradragsretten Tidspunktet for fradragsrett: Alminnelige regler Saerlig om kundefordringer Saerregler for finansinstitusjoner 91 Anleggsgjenstander: Aktivering, avskrivning, avstäelse Innledning Aktiveringsplikt Innledning Fysiske gjenstander Allment Saerlig om grensen vedlikehold - päkostning Saerlig om grensen vedlikehold - nyanskaffelser Finansgjenstander Immaterielle gjenstander Avskrivninger: Innledning Vilkär for avskrivningsrett Generelle synspunkter Fysiske gjenstander Driftsmidler 107 a. Begrepet driftsmiddel 107 b. Verdireduksjonskravet 108 (1) Alminnelige synspunkter 108 (2) Boligeiendommer 108

4 Innhold 11 (3) Grunnarealer; anlegg pä grunn 112 (4) Kunstgjenstander 113 (5) Dyr Forekomster Finansgjenstander Immaterielle gjenstander Tidsbegrenset eiendomsrett; gjenstander undergitt hjemfallsrett o.l Subjektive vilkär for avskrivningsrett Avskrivbart bel0p Hovedregelen: Historisk kostpris Fastsettelse av historisk kostpris Kj0p Produksjon Vederlagsfrie erverv Inntak Pensjon som vederlag Nedskrivninger De ärlige avskrivningene. Gevinster og tap Innledning Avskrivningsgrupper og avskrivningssatser Innledning Gruppe a: Kontormaskiner o.l Gruppe b: Ervervet forretningsverdi Gruppe c: Lastebiler, busser, varebiler, drosjer mv Gruppe d: Driftsl0s0re ellers (maskiner, inventar mv.) Gruppe e: Skip mv Gruppe f: Fly, helikopter Gruppe g: Visse anlegg i kraftforetak Gruppe h: Bygg og anlegg Gruppe i: Forretningsbygg Gruppe j: Fast teknisk installasjon i bygninger Avskrivningsperiode När avskrivning kan begynne Hvor lenge avskrivningene pägär Avskrivningsgrunnlag; tidfesting av gevinster og tap Fra avskrivningsgruppe til saldo Saldo ved ärets slutt; tidfesting av gevinster ogtap 139 a. Utgangspunkt: Saldo etter foregäende ars avskrivninger 139 b. Tillegg for nyanskaffelser 139

5 12 Innhold c. Saerregel for egen bolig i kombinerte bygg. 140 d. Realisasjon av gjenstander 140 (1) Avskrivningsgruppe e til i: Gevinst- og tapskonto 142 (2) Avskrivningsgruppe a til d og j: Nedskrivning pä saldo 144 e. Andre begivenheter enn realisasjon; saerlig om opph0r av virksomhet De ärlige avskrivninger pä annet enn saldogjenstander Forekomster Immaterielle gjenstander Tidsbegrenset eiendomsrett; gjenstander undergitt hjemfallsrett o.l Gevinster og tap pä annet enn saldogjenstander Betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon 153 Uttak Innledning Generelle vilkär for uttaksbeskatning Tilleggsvilkär for enkeltpersonforetak og sameie Unntak for generasjonsskifter Skattesubjekt ved uttak Inntektsberegningen Tidfesting av fordel ved uttak Kan det kreves fradrag for tap ved uttak? 161 Underskudd Innledning Inntektsärets underskudd Samordning av resultat fra flere inntektskilder Hovedregel Begrensning i retten til underskuddsoverf0ring Fradrag for underskudd hos andre skattesubjekter Spesielt om utenlandsforhold Tidligere ars underskudd - fremf0ring og tilbakef0ring Fremf0ring av underskudd Avskjaering av fremf0ringsadgangen Offentlig akkord - underhändsakkord - gjeldsettergivelse Konkurs Avskjaering av underskudd ved eierendring m.m Tilbakef0ring av underskudd 175

6 Innhold 13 Finansielle instrumenter Innledning Pengekrav og andre gjeldsinstrumenter Innledning Beskatningen av ordinaere gjeldsinstrumenter Kreditors skatteplikt for avkastning Kreditors gevinster og tap Debitors skattemessige stilling Obligasjoner som skal innfris til et annet bel0p enn utstedelseskursen Kreditors skatteplikt for avkastning Kreditors skatteplikt for gevinst og fradragsrett for tap Debitors skattemessige stilling Nye regler for beskatning av over- eller underkurs pä mengdegjeldsbrev Indeksobligasjoner mv Konvertible obligasjoner og obligasjoner med tilknyttede utstedelsesretter Instrumenter i grenseland mellom pengekrav og selskapsandel Finansielle opsjoner Innledning Begrepet «finansiell opsjon» Skatteplikt og fradragsrett Beregning av gevinst og tap Innehavers stilling Utsteders stilling Tidfesting Omkostninger etc Utgangsverdi/anskaffelsesverdipäunderliggendeobjekt Andre derivater enn finansielle opsjoner Innledning Er derivater selvstendige skatteobjekter? Separat beskatning Avkastning/kostnad eller gevinst/tap? Skatteplikt/fradragsrett i virksomhet Skatteplikt/fradragsrett utenfor virksomhet Tidfesting Underliggende objekt Ikke-finansielle opsjoner Utstedelsesretter Termin- og futurekontrakter mv Swapavtaler 222

7 14 Innhold Beskatning integrert med det underliggende objekt Skatteplikt og fradragsrett Tidfesting Sikring Fritaksmetodens anvendelse pä derivater Derivatet omfattes av fritaksmetoden dersom det underliggende objektet omfattes Derivater med eierandeler i utenlandske selskaper som underliggende objekt Valuta Innledning Noen hovedprinsipper Sammensläingsprinsippet Omregning til norske kroner ved tidfesting Erverv og salg av eiendeler (unntatt fordringer) i utenlandsk valuta Valutagevinster og -tap pä fordringer og gjeld Generelt Valutagevinster og -tap pä fordringer og gjeld utenfor naering Omfanget av skatteplikten/fradragsretten Innvinning og tidfesting av valutagevinst og -tap 242 a. Hovedregel: Innfrielse 242 b. Kreditorskifte - refinansiering - debitorskifte 242 c. Länet betales ikke ved forfall 244 d. Delvis innfrielse 244 e. Bankfordring mv. - identifikasjonsproblemer 244 f. Skattemotiverte salg Valutagevinster og -tap pä fordringer og gjeld i naering Generelt Tidfesting av urealisert gevinst og tap pä langsiktige fordringer og gjeldsposter (portef0lje- og reverseringsprinsippet) 247 a. Generelt 247 b. Praktisk gjennomf0ring Tidfesting av urealisert gevinst og tap pä kortsiktige fordringer og gjeldsposter (dagskursprinsippet) Virksomhet med regnskap i utenlandsk valuta Utgangspunkter 250

8 Innhold Modifisert transaksjonsmetode när skattyter f0rer regnskapet i funksjonell valuta Nettoinntektsmetode när skattyter eier andel i utenlandsk selskap som skal deltakerlignes Omregning ved inntreden i norsk beskatningsomräde Utenlandsk selskap blir skattepliktig til Norge Inntreden i NOKUS-regimet Overgang fra NOKUS-ligning til ligning av selskapet som skattemessig hjemmeh0rende i Norge Valutasikring 255 III AKSJESELSKAPER OG AKSJONvERER Aksjeselskaper: Skattesubjekt, skattesatser og beregningsgrunnlag Aksjeutbytte og aksjegevinster; personlige skattytere (aksjonsermodellen) Innledning Modeller for utbyttebeskatning og Norges valg Selskapsrettslige regler om aksjeutbytte Aksjegevinster Naermere om aksjonaermodellen Reglenes anvendelsesomräde Vilkär for skattlegging av aksjeutbytte; utbyttebegrepet Skatteplikt for aksjeutbytte Utbyttebegrepet Allment «... vederlagsfri overf0ring av verdier...» Unntak for «... tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital, herunder overkurs...» og «... utbetaling ved likvidasjon av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap...» «... fra selskapet...» «... til aksjonaer...» eller dennes slektninger «... utdeling...» 285 a. Innledning 285 b. Utbytte eller underslag/ulovlig tapping c. Utbytte eller Iän 286 d. Utbytte eller renter 288 e. Utbytte eller l0nn 288 f. Utbytte eller pensjon Tidspunktet for beskatning 289

9 16 Innhold Skattesubjektet Utenlandske aksjonaerer Aksjegevinster og aksjetap Vilkär for skatteplikt og fradragsrett Hovedreglene Hvilke verdipapirer omfattes? Realisasjonsvilkäret Tidfesting Gevinst- og tapsberegning Skjerming Innledning Vilkär for rett til skjerming Subjekt for skjerming Objekt for skjerming Aksjeselskap i utlandet; aksjonaer i utlandet Vilkäret om at utbyttet mä vaere lovlig utdelt Beregning av skjerming Skjermingsgrunnlag, alminnelige regler Skjermingsgrunnlag; aksjer ervervet ved arv eller gave Skjermingsrenten Utnyttelse og tilordning av skjerming Inntektstillegg for renter pä Iän til aksjeselskap Aksjeutbytte og aksjegevinster; selskaper som aksjonaerer (fritaksmetoden) Innledning Subjektsiden (selskaper som omfattes) Norske selskaper Utenlandske selskaper Selskapsformer Betydning av skattefritak Krav til reell etablering og reell 0konomisk aktivitet i E0S Objektsiden (inntekter som omfattes) Inntektstyper Unntak for inntekter fra selskaper i lavskatteland utenfor E0S Krav til selskap i lavskatteland innenfor E0S Unntak for inntekt fra portef0ljeaksjer utenfor E0S Allment Aksjeutbytte Realisasjonsgevinster Realisasjonstap 329

10 Innhold Unntak for gevinst og tap pä andeler i enkelte deltakerlignede selskaper Fradragsrett for kostnader Inntektsf0ring av tre prosent Norske forhold Internasjonale forhold Korreksjonsinntekt Innledning Vilkär for plikt til ä inntektsf0re korreksjonsinntekt Innledning Underdekning Relevant avsetning/utdeling Alminnelig skatteplikt til Norge Beregning av korreksjonsinntekt Beregning av korreksjonsskatt «Reversering» av korreksjonsskatt Stiftelse av aksjeselskap og forh0yelse av aksjekapitalen Innledning Skattemessige konsekvenser for aksjonaeren Innledning Innskudd i form av kontanter Innskudd i form av naturalia Realisasjon av gevinst/tap Gevinst- og tapsberegning Tidfesting Underskudd og andre skatteposisjoner Kapitalforh0yelse ved fondsemisjon Skattemessig inngangsverdi pä aksjene Utstedelse av nye aksjer eller 0kning av pälydende Fradragsrett for omkostninger Skattemessige konsekvenser for selskapet Innskudd er ikke skattepliktig inntekt for selskapet Fra hvilket tidspunkt skatteplikt for selskapet kan inntre Fordeling av resultat mellom innskyter og selskap Skattemessig inngangsverdi pä eiendelene Fradragsrett for omkostninger Likvidasjon av aksjeselskap og nedsettelse av aksjekapitalen Innledning Likvidasjonsreglenes anvendelsesomräde Selskapsrettslig eller skatterettslig likvidasjonsbegrep? Fusjon 365

11 18 Innhold Fisjon Opph0r av skatteplikt til Norge Omdanning Salg av samtlige aksjer Opph0r av virksomhet og «sovende selskaper» Rekapitalisering av aksjeselskap - nedsettelse av aksjekapitalen til null Utenlandske selskaper - inklusive NOKUS-selskaper Beskatning av selskapet ved likvidasjon Generelt Salg av selskapets aktiva eller naturalutdeling til aksjonaerene Oppgj0r av skatteposisjoner Saerlig om utflyttingsskatt for selskaper Beskatning av aksjonaeren ved likvidasjon Generelt Innvinning av gevinst og pädragelse av tap Gevinstberegning Tidfesting av gevinst og tap Beskatning av aksjonaer ved utflytting av selskap Kapitalnedsettelse Generelt Kapitalnedsettelse ved nedskrivning av aksjens pälydende Kapitalnedsettelse ved innl0sning av enkeltaksjer (partiell likvidasjon) Nedsettelse av aksjekapitalen til null Norsk-kontrollerte selskaper i lavskatteland (NOKUS) Innledning Generelt om NOKUS-reglene Systematikk og historikk Alternativer til NOKUS-beskatning Innledning Ulovfestet gjennomskjaering Skattemessig hjemmeh0rende i Norge Begrenset skatteplikt Hvilke subjekter som omfattes av NOKUS-reglene Kravet om norsk kontroll Generelt Hvilke skattytere som anses som «norske» Naermere om kravet til «kontroll» Forholdet mellom sktl og 10-62, l.ledd 398

12 Innhold Kravet til «kontroll» av aksjeselskap og likestilte sammenslutninger Kravet til «kontroll» av selvstendige innretninger eller formuesmasser Hvilket tidspunkt er avgj0rende for kravet til «kontroll»? Lavskatteland Hjemmeh0rende etter sktl Naermere om to tredjedelskravet Naermere om listene over lavskatteland og ikke-lavskatteland Saerlig om holdingselskaper mv Saerlig om rederibeskattede selskaper Unntak for selskaper i skatteavtaleland og i E0S Utgangspunkt Naermere om unntaket for selskaper i skatteavtaleland Naermere om unntaket for selskaper reelt etablert i E0S Skattepliktig inntekt Omfanget av skatteplikten Fastsettelse av skattepliktig inntekt Fremf0ringsrett for underskudd Skatt ilagt i utlandet Etablering og opph0r av norsk kontroll Utbytte- og gevinstbeskatning av de norske eiere Utbytte- og gevinstbeskatning av NOKUSdeltakere som er personlige aksjonaerer Utbytte- og gevinstbeskatning av NOKUS-deltakere som er selskapsaksjonaerer 427 IV KONSERNBESKATNING Generelt om konsernbeskatning Innledning Konsernbegrepet Ulike modeller for konsernbeskatning Konsernbidrag Innledning Konsernbidrag - selskapsrettslige sp0rsmäl Konsernbidrag - skatterettslige sp0rsmäl Vilkär for rett til fradrag for konsernbidrag Hvilke selskapstyper omfattes? Vilkäret om norske selskaper eller norske filialer 438

13 20 Innhold a. Utgangspunkt - Konsernbidrag kan bare gis mellom norske selskaper 438 b. Konsernbidrag til og fra norsk filial av utenlandsk selskap 439 c. Er konsernbidragsreglene i samsvar med Norges forpliktelser under E0S-avtalen? Vilkär om at selskapene mä inngä i bäde aksjerettslig og skatterettslig konsern När mä konsernkravet vaere oppfylt? Konsernbidraget mä vaere «lovlig» etter selskapsrettslige regler Begrensningen til den «skattepliktige alminnelige inntekt» Tidfesting av avgitt konsernbidrag Skattemotiverte transaksjoner Skatteplikten for mottakerselskapet Saerskilte begrensninger for petroleumsselskaper og rederiselskaper Petroleumsselskaper Rederiselskaper Regnskapsmessig behandling Formen for konsernbidrag Inntektsoverf0ring i konsern - konsernbidrag eller utbytte? Ikke krav om noen bestemt «retning» for konsernbidrag Forholdet til treprosentregelen under fritaksmetoden Endring av konsernbidrag Ingen adgang til overf0ring av skatteposisjoner Opplysningsplikt Konserninterne overf0ringer Innledning Vilkär for at overf0ring kan skje uten at det utl0ser beskatning Hvilke selskaper som er omfattet av bestemmelsen Begrensning til «norske» selskaper Vilkär om at selskapene mä inngä i et aksjerettslig og skatterettslig konsern När mä konsernkravet vaere oppfylt? Vilkär om skattemessig kontinuitet Vilkär om at vederlaget til det overdragende selskap mä vaere lovlig etter selskapsrettslige og regnskapsrettslige regler.. 458

14 Innhold Vilkär om sikkerhetsstillelse for skatt som vil kunne utlignes ved senere realisasjon Transaksjoner som omfattes av forskriften Krav til bestemt «retning» for overf0ring av eiendeler? Opplysningsplikt Konsekvensene av at vilkärene ikke er oppfylt Transaksjoner som faller utenfor forskriften 462 V DELTAKERLIGNEDE SELSKAPER OG DELTAKERE Deltakere i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper mv Innledning Selskapsformene - selskapsrettslig regulering Den skatterettslige betydning av ä skille mellom ulike selskapsformer Selskapsligning og deltakerligning Kort om ulikhetene mellom selskaps- og deltakerligning Den skatterettslige betydning av ä skille mellom ulike deltakerlignede selskaper Anvendelsesomrädet for sktl til Ligning etter en nettometode Innledning Fastsettelse av alminnelig inntekt Generelt om nettoligning Saerlig om aksjeinntekter som innvinnes gjennom deltakerlignet selskap Saerlig om gjeldsrentefordeling Fordeling av nettoresultatet pä deltakerne Personinntekt fra deltakerlignet selskap Konsekvenser av nettoligning Behandling av nettoresultatet fra selskapsdeltakelsen Samordnet beskatning Fradragsbegrensning for kommandittister og stille deltakere Generelt Praktisk gjennomf0ring Ärsoppgj0ret for det inntektsär fradragsrammen beregnes Skattemessige verdier minus gjeld Utbetalinger fra selskapet Ervervet andel Salg av kommandittandel eller stille deltakers selskapsandel 488

15 22 Innhold Kommandittandel som eies av flere, subkommandittister mv Negativ fradragsramme Fremf0ring av underskudd som ikke kommer til fradrag pga. fradragsbegrensningen Fusjon og fisjon Realisasjon av selskapsandel Hovedregel: Skatteplikt/fradragsrett Beskatning av deltakere som er aksjeselskaper mv. (selskapsdeltakere) Fritaksmetoden for selskapsdeltakere Alminnelig skatteplikt og fradragsrett for selskapsdeltakere ved realisasjon av andel i visse tilfeller Beregning av gevinst/tap Hovedregel Utgangsverdien Inngangsverdien Fradrag for ubenyttet skjerming Tidfesting av gevinst/tap Stiftelse, inntreden, uttreden, oppl0sning og omdannelse mv Stiftelse Inntreden Uttreden Oppl0sning av selskapet Hva regnes som oppl0sning av selskapet? Beskatning ved oppl0sning Tidfesting av gevinst eller tap ved oppl0sning Omdanning/omorganisering Konserninterne overf0ringer Saerlig om indre selskap og stille deltaker Generelt Skattemessige konsekvenser av at det foreligger et indre selskap Utenlandske selskaper og deltakere Generelt Norske deltakere i selskaper som driver virksomhet i utlandet Utenlandske deltakere i selskaper som driver virksomhet i Norge Regnskapsrettslige sp0rsmäl Saksbehandling og sanksjoner 509

16 Innhold Utdeling til personlige deltakere (deltakermodellen) Innledning Kort historikk Deltakermodellens anvendelsesomräde Hvilke selskaper omfattes av deltakermodellen? Hvilke deltakere omfattes av deltakermodellen? Gjennomf0ring av beskatning ved utdeling til personlig deltaker Inntektsgrunnlaget for beskatning - alminnelig inntekt Saerlig om arbeidsgodtgj0relse Hva menes med «utdeling»? Innbetalt kapital Fradrag for skatt pä deltakerens andel av selskapets overskudd Skjerming Innledning Skjermingsgrunnlag Justeringer i skjermingsgrunnlaget pä grunn av nettoligning av deltakeren Skjermingsrente Ubenyttet skjerming Saerlig om Iän fra personlig skattyter til selskap Tidfesting Deltakermodellens anvendelse overfor utlandet Innledning Skatteplikt til Norge Norske deltakere i selskaper som driver virksomhet i utlandet Utenlandske deltakere i selskaper som driver virksomhet i Norge Grunnlag for beskatning ved utdeling Generelt Forholdsmessig begrensing av beskatning ved utdeling Forholdsmessig fradrag for skjerming Dokumentasjonskrav og fristregler 534 VI PERSONINNTEKT Personinntekt for personlig naeringsdrivende (foretaksmodellen) Innledning Generelt Foretaksmodellen - kort oversikt 538

17 24 Innhold Kort sammenligning med aksjonaermodellen og deltakermodellen Anvendelsesomrädet for foretaksmodellen Beregning av personinntekt Generelt Utgangspunkt: Alminnelig inntekt fra virksomheten Korrigeringer i alminnelig inntekt Generelt Tillegg for fradragsf0rte kapitalkostnader og -tap mv 543 a. Faktiske kapitalkostnader 543 b. Faktiske kapitaltap 544 c. Saerskilte naeringsfradrag Fradrag for faktiske kapitalinntekter og -gevinster 545 a. Faktiske kapitalinntekter 545 b. Faktiske kapitalgevinster 546 c. Tomtegevinster Skjerming \ Generelt Hvilke eiendeler inngär i skjermingsgrunnlaget? Generelt Vilkäret «virket i virksomheten» Fysiske eiendeler Kundefordringer Immaterielle eiendeler Forskuddsbetaling fra kunder og leverand0rkreditter Fradrag for gjeld til finansinstitusjoner og mengdegjeldsbrev Oppsummering Verdsettelse av eiendelene som inngär i skjermingsgrunnlaget Generelt Eiendeler med uforholdsmessig h0y verdi Skjermingsrente L0nnsfradrag Negativ beregnet personinntekt Tidfesting Incentivordninger i arbeidsforhold og earn-out Incentivordninger i arbeidsforhold Generelt Erverv av aksjer eller grunnfondsbevis til underkurs

18 Innhold Generelt Vunnet i arbeidsforhold Beregning av fordelen Skatteplikt for senere inntekt av aksjene Opsjoner i arbeidsforhold Innledning Hvilke opsjoner omfattes? Beskatningstidspunktet Vunnet i arbeidsforhold Beregning av fordel og skatt Overf0ringer til naerstäende eller aksjeselskap Kontantbonusavtaler Arbeidsgiverselskapets plikter og fradragsrett ved tildeling av incentiver Arbeidsgivers plikter Hvem anses som arbeidsgiver? L0nnsinnberetning Forskuddstrekk Arbeidsgiveravgift Arbeidsgivers rett til fradrag Earn-out Innledning Omklassifisering av aksjevederlag til l0nn Tidspunktet for beskatning Innberetnings- og arbeidsgiveravgiftsplikt, samt rett til fradrag 577 VII OMORGANISERING OG OVERDRAGELSE AV VIRKSOMHET Generelt om omorganisering og overdragelse av selskaper og virksomhet Innledning Utviklingen av skatteregler for omorganisering Hovedtrekkene i kontinuitetsprinsippet Generasjonsskifte Fusjon og fisjon Innledning Skattefri fusjon Aksjeselskaper mv Generelt 589

19 innhold Trekantfasjon 5 l, Fusion mzi)om mor- og datterselskap og meuom selskaper som har samme eier Likestilte selskaper Samvirkeföretak Deltakerlignede selskaper Skattefri fisjon, Aksjeseiskaper mv Generelt Fisjon ved likvidasjon Fisjon ved kapitalnedsettelse Fisjonsfusjon (overdtagelse til eksisterende selskap) Ttekantfisjon Likestilte setekaper Samvirkeföretak Deltakeriignede selskaper Eierkontinuitet Innledfling Tilleggsvetfcrfag Fordeling av aksjekaphal og neftoverdier ved fisjon Skattemessjg ko/jrim/itej Jnnledning Aksjon^eraivä Selslcapsnivä Generelt v2 Nsermere om fordeiingen av skatteposisjoner ved fisjon Kontinuitet ved trekantfusjon og -fisjon etter fotdringsmodellen Spesieil avskjsringstegel for generelle skatteposisjoner Fusjon og fisjon over landegrensene, Utgangspunkt: Skatteplikt SkatteJempe etter skti Skattelempe etter skti Forholdet dl E0S-avtaien Lovlighetskravet l Innledning SehkapsrettsHg lovlig Regnskapsrettslig lovlig Inxdedning Rtgnskapsf0re som transaksjon Regnskapsfjäre med kontinuitet

20 Innhold Opphevelse av lovlighetskravet? Virkningstidspunkt Skattemessig virkningstidspunkt Innledning Aksjeselskaper mv Deltakerlignede selskaper Samvirkeforetak Ligningen i transaksjonsäret Omdanning av virksomhet Innledning Omdanning uten realisasjon Omdanning med skattefritak Innledning Hvilke omdanninger som kan skje med skattefritak Krav til virksomhet i det foretak som omdannes Krav til det overtakende selskapet Krav om nystiftelse Krav til aksjekapitalens st0rrelse Hva som mä, kan og ikke kan overf0res Vilkär om kontinuitet Generelt om kontinuitetsprinsippet Skattemessig kontinuitet pä selskapsnivä Skattemessig kontinuitet pä eiernivä Krav til eierkontinuitet Virkningstidspunktet for omdanningen Sasrlig om internasjonale omdanninger Omdanning med skattefritak etter s0knad Omdanning med skatteplikt Overdragelse av selskaper og naeringsvirksomhet Innledning Oversikt over skattemessige rammebetingelser Skattekonsekvenser av forskjellige transaksjonsformer Innledning Overdragelse av virksomhet (innmat) Selgers perspektiv ved salg av innmat Kj0pers perspektiv ved kj0p av innmat Overdragelse av aksjer Selgers perspektiv ved salg av aksjer Kj0pers perspektiv ved kj0p av aksjer Eksempel 1: Salg av aksjer eller innmat i et eiendomsaksjeselskap? Fusjon 660

Oppdatering Bedrift, selskap og skatt, 5. utgave H-2012

Oppdatering Bedrift, selskap og skatt, 5. utgave H-2012 Oppdatering Bedrift, selskap og skatt, 5. utgave H-2012 Kapittel 2 Rettskilder og omgåelsesnormer S. 55 pkt. 2.3 Omgåelsesregler. Sktl. 14-90 ble endret ved lov 16/2011, forarbeider er Prop. 78 L (2010

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen De alminnelige reglene om skattlegging

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke,

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Osl34 h15. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1.

Osl34 h15. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1. Osl34 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1. Oppgave a. Beregning av alminnelig inntekt. Beregninger av skattemessige verdier for å kunne beregne midlertidige forskjeller:

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Osl38 h15 Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Del 1. Oppgave a. Skattemessig varekostnad i X13. Lovhenvisning Varebeholdning pr. 01.01.X13, anskaffelseskost. Sktl 14-5.2.

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014.

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Osl37 h15 Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Del 1. Del 1-I Oppgave a: Hva blir Ole Olsens alminnelige inntekt for 20X1? Alminnelig

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Oslo, 6. april 2006 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter 1 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter Hovedkilder: Ot.prp. nr. 1 2004-2005 Ot.prp. nr. 1 2005-2006

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessige avskrivninger. Avskrivningsgruppe a. Det er oppgitt at det kjøpes 3 stk PC er for kr. 10 000 pr. stk. Kostpris

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen 27.11.2013, 20 studiepoeng.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen 27.11.2013, 20 studiepoeng. Osl36 h15 Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen 27.11.2013, 20 studiepoeng. Del 1 (Anslått tidsforbruk: 40 %). Nedenfor er det først foretatt vurderinger og beregninger av skattemessige balanseverdier,

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2015.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2015. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2015. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessig varekostnad i X14. For å beregne skattemessig varekostnad, beregnes årets varekjøp først. Beregning av

Detaljer

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Drammen 18.11.2015 Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl26.doc v13 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag Oppgave 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Spørsmål 1: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl23.doc h15 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag DEL 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Oppgave a: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Skatteetaten Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven 10-60

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Skatterett. Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK

Skatterett. Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK Ole Gjems-Onstad Tor S Kildal Skatterett Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Dell Oppgaver 23 1 Rettskilder Oppgave 1-1 Lovtolkning 25 Oppgave 1-2 Juridisk terminologi 25 2 Personbeskatning Oppgave

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet lovregulering av visse former for grenseoverskridende omorganisering og omdanning

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11.

Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Osl33 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 14.05.2012. Del 1. Oppgave a Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Beregninger og vurderinger av formues-

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv.

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv. .gnsdepartementet Arkivnr. 0 2. C)(4G1-3c, Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 1. juni 2010 Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013.

Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013. Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013. Oppgave 1 (Anslått tidsforbruk: 35 %). Spm. 1 Varige driftsmidler. Kostnadsføring. Kostnaden for ny skanner, kr. 10 000, kan

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour v15 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører de

Detaljer

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei.

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Skatteetaten Selvangivelse og næringsoppgave for 2015 for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven 1 Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12.2015 Kreves det forhåndslikning?

Detaljer

meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006

meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006 Skattedirektoratet meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006 Skattereformen 2004-2006 Innledning...4 1.1 Endringer i skattlegging av næringsvirksomhet... 4 1.1.1 Skjermingsmetoden... 4 1.1.2 Aksjonærmodellen...

Detaljer

OPPGAVESETT 7 (R. H-77) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 7 (R. H-77) LØSNINGSFORSLAG 1 OPPGAVESETT 7 (R. H-77) LØSNINGSFORSLAG OSL07.doc (àjour h12) OPPGAVE 1 - BJØRN BAKKE & CO. a) Hvor stort privatuttak har eierne hatt i året i tillegg til arbeidsvederlaget? Overskudd til fordeling iflg

Detaljer

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging AS og eiere Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging Kontaktinformasjon til skatteetaten Tlf: 800 800 00 (landsdekkende nr.) E-post: skattvest@skatteetaten.no Web: www.skatteetaten.no Adresser:

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal Ole Gjems-Onstad Valg av selskapsform - En innforing i norsk selskapsrett Ad Notam Gyldendal Innhold Forkortelser lover 13 Andre forkortelser 15 Juridiske o 1 uttrykk 15 / Valg av organisasjonsform 17

Detaljer

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd.

Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. osl24.doc à jour v15 Løsningsforslag: Oppgavesett 24 (Revisoreksamen v06) Oppgave 1 Ansvarlig selskap, sktl. 10-40 til 10-48 og sktl. 2-2 annet og tredje ledd. Spørsmål 1 Deltaker Ds netto formue pr. 01.01.X6

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) - petroleumsbeskatningen. ORS Frokostseminar 11. oktober 2006 Beate Bentzen, Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) - petroleumsbeskatningen. ORS Frokostseminar 11. oktober 2006 Beate Bentzen, Finansdepartementet Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) - petroleumsbeskatningen ORS Frokostseminar 11. oktober 2006 Beate Bentzen, Finansdepartementet Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Finansielle poster i petroleumsbeskatningen Andre saker

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Mandag 23. november 2015

Mandag 23. november 2015 Sensorveiledning JUR 4000 dag 1 høstsemesteret 2015 Mandag 23. november 2015 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt,

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 11 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2013 2014), jf. Prop. 1 LS (2013 2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc h15 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2009

Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Osl30 ajour v15 Revisoreksamen i skatterett våren 2009 Oppgave 1 Spm. 1 Skattemessig tap på fordringer i X8 og skattemessig verdi på kundefordringer pr. 31.12.X8. Det er oppgitt at aksjonærene ønsker lavest

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity

Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05. 8. desember 2010. rnesdal@deloitte.no. 2003 Firm Name/Legal Entity Grunnrenteskatt. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innledning Definisjon (fra Rødseth-utvalget): Den avkastning ut over avkastningen i andre næringer

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour h 2012 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Kapitalnedsettelse med utdeling til aksjonær, med hovedvekt på de skatterettslige spørsmål

Kapitalnedsettelse med utdeling til aksjonær, med hovedvekt på de skatterettslige spørsmål Kapitalnedsettelse med utdeling til aksjonær, med hovedvekt på de skatterettslige spørsmål Kandidatnummer: 522 Leveringsfrist: 25. april 2008 Til sammen 17971 ord 23.04.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Spm. 1 Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11.

Spm. 1 Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 14.05.2012. Oppgave 1. Spm. 1 Formuesverdi på aksjene i Ringveien AS, beregnet ut fra verdier pr. 31.12.X11. Beregninger og vurderinger av formues- og gjeldsposter.

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Aksjegevinst eller aksjeutbytte?

Aksjegevinst eller aksjeutbytte? Aksjegevinst eller aksjeutbytte? Grensen mellom gevinst- og tapsreglene og utbyttereglene i norsk rett, og forholdet til skatteavtalenes fordelingsregler Kandidatnummer: 207 Leveringsfrist: 15. januar

Detaljer

Innhold KapIttel I Generelt om skatter KapIttel II Rettskilder i norsk skatterett

Innhold KapIttel I Generelt om skatter KapIttel II Rettskilder i norsk skatterett Innhold Kapittel I Generelt om skatter... 37 1. Hva er skatter... 37 2. Skattesubjekter... 38 3. Skatteobjekter Direkte og indirekte skatter... 38 4. Formålet med skattleggingen... 39 4.1 Hovedformålet

Detaljer

Småkraftseminar. Stranda Hotell 21 januar

Småkraftseminar. Stranda Hotell 21 januar Småkraftseminar Stranda Hotell 21 januar Dag Loe Olsen Revisor Viktige grenser for ytelse Påstemplet merkeytelse 5 500 kva eller mer Naturressursskatt Grunnrenteskatt Påstemplet merkeytelse 10 000 kva

Detaljer

Innst. 322 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 322 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 322 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 78 L (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Post 4 Negativ grunnrenteinntekt beregnet for 2011 før samordning Overføres fra RF-1153 post 153, når denne er negativ.

Post 4 Negativ grunnrenteinntekt beregnet for 2011 før samordning Overføres fra RF-1153 post 153, når denne er negativ. Skatteetaten Rettledning til kraftverksskjemaene RF-1151, RF-1152, RF-1153 og RF-1161 2011 Særlig om bruken av fortegn i skjemaene I utgangspunktet skal alle tall innrapporteres uten fortegn når det fremgår

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Osl28 v.14 Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 a) Spørsmål 1 ÅR X1: Huset er egen bolig for Arne Andersen fra 01.07.X1 og ut året, dvs egen bolig i seks mnd., og det er ingen

Detaljer

Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen. I henhold til ny rammeplan. 15 studiepoeng 25.11.2015. 7 (inkludert denne siden).

Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen. I henhold til ny rammeplan. 15 studiepoeng 25.11.2015. 7 (inkludert denne siden). Eksamen i skatte- og avgiftsrett/ Skatterett revisoreksamen I henhold til ny rammeplan 15 studiepoeng 25.11.2015. Tid: 0900-1500 Sidetall: Hjelpemiddel: Merknader: 7 (inkludert denne siden). Norges lover,

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt. 10. desember 2008 Rolf Erik Disch

Alminnelig inntektsskatt. 10. desember 2008 Rolf Erik Disch Alminnelig inntektsskatt 10. desember 2008 Rolf Erik Disch Oversikt over skattesystemet Skatteobjekt Det inntekts- eller formuesobjekt som er grunnlag for beskatning Skattesubjekt Fysiske eller juridiske

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner.

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Osl35 ajour v14 OPPGAVE 1 Spm. 1 Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Kontormaskiner avskrivningsgruppe A. Det er kjøpt en ny scan- og kopimaskin. Den må føres inn på

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer