Bedrift, selskap og skatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedrift, selskap og skatt"

Transkript

1 Frederik Zimmer (red.) i samarbeid med Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR) Bedrift, selskap og skatt Skattlegging av nceringsdriven.de, selskaper og eiere 5. UTGAVE Universitetsforlaget

2 Innhold Forord 5 Innholdsoversikt 7 I INNLEDNING 37 1 Emnet Bokens opplegg og avgrensning Kort om inntektsskattens struktur Skatterettslig betydning av at det foreligger virksomhet 42 2 Rettskilder og omgäelsesnormer Hovedpunkter i skatterettens metodelaere Internasjonale problemstillinger og rettskilder Internasjonal dobbeltbeskatning Diskriminering og restriksjon; E0S-avtalen Annet internasjonalt regelverk Omgäelsesregler 53 II ALMINNELIG BEDRIFTSBESKATNING 59 3 Tidfesting Innledning Hovedregel: Realisasjonsprinsippet Tidfesting av inntekter Generelt Gjensidig bebyrdende avtaler Suksessive og l0pende rettsforhold Ytelser som ikke er betinget av vederlag Erstatningskrav Tidfesting av kostnader Saerlige tidfestingsregler - unntak fra realisasjonsprinsippet Tidfesting etter regnskapsreglene - noen hovedtrekk 68

3 10 Innhold 3.5 Forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig tidfesting etter norske regler Koit om tidfesting av saerskilte poster Regnskapsmessig presentasjon av forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig tidfesting 70 Varelager Allment om varelagerreglene Varebegrepet Tidfesting av utgangsverdien Tidfesting av varekostnadene Innledning Hvilke gjenstander ligger pä lager ved ärets slutt? Aktiveringspliktens omfang Nedskrivningsrett normalt avskäret Saerlig om tilvirkningskontrakter 82 Fordringer - fradragsrett for tap Problemstilling Fradragsretten Tidspunktet for fradragsrett: Alminnelige regler Saerlig om kundefordringer Saerregler for finansinstitusjoner 91 Anleggsgjenstander: Aktivering, avskrivning, avstäelse Innledning Aktiveringsplikt Innledning Fysiske gjenstander Allment Saerlig om grensen vedlikehold - päkostning Saerlig om grensen vedlikehold - nyanskaffelser Finansgjenstander Immaterielle gjenstander Avskrivninger: Innledning Vilkär for avskrivningsrett Generelle synspunkter Fysiske gjenstander Driftsmidler 107 a. Begrepet driftsmiddel 107 b. Verdireduksjonskravet 108 (1) Alminnelige synspunkter 108 (2) Boligeiendommer 108

4 Innhold 11 (3) Grunnarealer; anlegg pä grunn 112 (4) Kunstgjenstander 113 (5) Dyr Forekomster Finansgjenstander Immaterielle gjenstander Tidsbegrenset eiendomsrett; gjenstander undergitt hjemfallsrett o.l Subjektive vilkär for avskrivningsrett Avskrivbart bel0p Hovedregelen: Historisk kostpris Fastsettelse av historisk kostpris Kj0p Produksjon Vederlagsfrie erverv Inntak Pensjon som vederlag Nedskrivninger De ärlige avskrivningene. Gevinster og tap Innledning Avskrivningsgrupper og avskrivningssatser Innledning Gruppe a: Kontormaskiner o.l Gruppe b: Ervervet forretningsverdi Gruppe c: Lastebiler, busser, varebiler, drosjer mv Gruppe d: Driftsl0s0re ellers (maskiner, inventar mv.) Gruppe e: Skip mv Gruppe f: Fly, helikopter Gruppe g: Visse anlegg i kraftforetak Gruppe h: Bygg og anlegg Gruppe i: Forretningsbygg Gruppe j: Fast teknisk installasjon i bygninger Avskrivningsperiode När avskrivning kan begynne Hvor lenge avskrivningene pägär Avskrivningsgrunnlag; tidfesting av gevinster og tap Fra avskrivningsgruppe til saldo Saldo ved ärets slutt; tidfesting av gevinster ogtap 139 a. Utgangspunkt: Saldo etter foregäende ars avskrivninger 139 b. Tillegg for nyanskaffelser 139

5 12 Innhold c. Saerregel for egen bolig i kombinerte bygg. 140 d. Realisasjon av gjenstander 140 (1) Avskrivningsgruppe e til i: Gevinst- og tapskonto 142 (2) Avskrivningsgruppe a til d og j: Nedskrivning pä saldo 144 e. Andre begivenheter enn realisasjon; saerlig om opph0r av virksomhet De ärlige avskrivninger pä annet enn saldogjenstander Forekomster Immaterielle gjenstander Tidsbegrenset eiendomsrett; gjenstander undergitt hjemfallsrett o.l Gevinster og tap pä annet enn saldogjenstander Betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon 153 Uttak Innledning Generelle vilkär for uttaksbeskatning Tilleggsvilkär for enkeltpersonforetak og sameie Unntak for generasjonsskifter Skattesubjekt ved uttak Inntektsberegningen Tidfesting av fordel ved uttak Kan det kreves fradrag for tap ved uttak? 161 Underskudd Innledning Inntektsärets underskudd Samordning av resultat fra flere inntektskilder Hovedregel Begrensning i retten til underskuddsoverf0ring Fradrag for underskudd hos andre skattesubjekter Spesielt om utenlandsforhold Tidligere ars underskudd - fremf0ring og tilbakef0ring Fremf0ring av underskudd Avskjaering av fremf0ringsadgangen Offentlig akkord - underhändsakkord - gjeldsettergivelse Konkurs Avskjaering av underskudd ved eierendring m.m Tilbakef0ring av underskudd 175

6 Innhold 13 Finansielle instrumenter Innledning Pengekrav og andre gjeldsinstrumenter Innledning Beskatningen av ordinaere gjeldsinstrumenter Kreditors skatteplikt for avkastning Kreditors gevinster og tap Debitors skattemessige stilling Obligasjoner som skal innfris til et annet bel0p enn utstedelseskursen Kreditors skatteplikt for avkastning Kreditors skatteplikt for gevinst og fradragsrett for tap Debitors skattemessige stilling Nye regler for beskatning av over- eller underkurs pä mengdegjeldsbrev Indeksobligasjoner mv Konvertible obligasjoner og obligasjoner med tilknyttede utstedelsesretter Instrumenter i grenseland mellom pengekrav og selskapsandel Finansielle opsjoner Innledning Begrepet «finansiell opsjon» Skatteplikt og fradragsrett Beregning av gevinst og tap Innehavers stilling Utsteders stilling Tidfesting Omkostninger etc Utgangsverdi/anskaffelsesverdipäunderliggendeobjekt Andre derivater enn finansielle opsjoner Innledning Er derivater selvstendige skatteobjekter? Separat beskatning Avkastning/kostnad eller gevinst/tap? Skatteplikt/fradragsrett i virksomhet Skatteplikt/fradragsrett utenfor virksomhet Tidfesting Underliggende objekt Ikke-finansielle opsjoner Utstedelsesretter Termin- og futurekontrakter mv Swapavtaler 222

7 14 Innhold Beskatning integrert med det underliggende objekt Skatteplikt og fradragsrett Tidfesting Sikring Fritaksmetodens anvendelse pä derivater Derivatet omfattes av fritaksmetoden dersom det underliggende objektet omfattes Derivater med eierandeler i utenlandske selskaper som underliggende objekt Valuta Innledning Noen hovedprinsipper Sammensläingsprinsippet Omregning til norske kroner ved tidfesting Erverv og salg av eiendeler (unntatt fordringer) i utenlandsk valuta Valutagevinster og -tap pä fordringer og gjeld Generelt Valutagevinster og -tap pä fordringer og gjeld utenfor naering Omfanget av skatteplikten/fradragsretten Innvinning og tidfesting av valutagevinst og -tap 242 a. Hovedregel: Innfrielse 242 b. Kreditorskifte - refinansiering - debitorskifte 242 c. Länet betales ikke ved forfall 244 d. Delvis innfrielse 244 e. Bankfordring mv. - identifikasjonsproblemer 244 f. Skattemotiverte salg Valutagevinster og -tap pä fordringer og gjeld i naering Generelt Tidfesting av urealisert gevinst og tap pä langsiktige fordringer og gjeldsposter (portef0lje- og reverseringsprinsippet) 247 a. Generelt 247 b. Praktisk gjennomf0ring Tidfesting av urealisert gevinst og tap pä kortsiktige fordringer og gjeldsposter (dagskursprinsippet) Virksomhet med regnskap i utenlandsk valuta Utgangspunkter 250

8 Innhold Modifisert transaksjonsmetode när skattyter f0rer regnskapet i funksjonell valuta Nettoinntektsmetode när skattyter eier andel i utenlandsk selskap som skal deltakerlignes Omregning ved inntreden i norsk beskatningsomräde Utenlandsk selskap blir skattepliktig til Norge Inntreden i NOKUS-regimet Overgang fra NOKUS-ligning til ligning av selskapet som skattemessig hjemmeh0rende i Norge Valutasikring 255 III AKSJESELSKAPER OG AKSJONvERER Aksjeselskaper: Skattesubjekt, skattesatser og beregningsgrunnlag Aksjeutbytte og aksjegevinster; personlige skattytere (aksjonsermodellen) Innledning Modeller for utbyttebeskatning og Norges valg Selskapsrettslige regler om aksjeutbytte Aksjegevinster Naermere om aksjonaermodellen Reglenes anvendelsesomräde Vilkär for skattlegging av aksjeutbytte; utbyttebegrepet Skatteplikt for aksjeutbytte Utbyttebegrepet Allment «... vederlagsfri overf0ring av verdier...» Unntak for «... tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital, herunder overkurs...» og «... utbetaling ved likvidasjon av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap...» «... fra selskapet...» «... til aksjonaer...» eller dennes slektninger «... utdeling...» 285 a. Innledning 285 b. Utbytte eller underslag/ulovlig tapping c. Utbytte eller Iän 286 d. Utbytte eller renter 288 e. Utbytte eller l0nn 288 f. Utbytte eller pensjon Tidspunktet for beskatning 289

9 16 Innhold Skattesubjektet Utenlandske aksjonaerer Aksjegevinster og aksjetap Vilkär for skatteplikt og fradragsrett Hovedreglene Hvilke verdipapirer omfattes? Realisasjonsvilkäret Tidfesting Gevinst- og tapsberegning Skjerming Innledning Vilkär for rett til skjerming Subjekt for skjerming Objekt for skjerming Aksjeselskap i utlandet; aksjonaer i utlandet Vilkäret om at utbyttet mä vaere lovlig utdelt Beregning av skjerming Skjermingsgrunnlag, alminnelige regler Skjermingsgrunnlag; aksjer ervervet ved arv eller gave Skjermingsrenten Utnyttelse og tilordning av skjerming Inntektstillegg for renter pä Iän til aksjeselskap Aksjeutbytte og aksjegevinster; selskaper som aksjonaerer (fritaksmetoden) Innledning Subjektsiden (selskaper som omfattes) Norske selskaper Utenlandske selskaper Selskapsformer Betydning av skattefritak Krav til reell etablering og reell 0konomisk aktivitet i E0S Objektsiden (inntekter som omfattes) Inntektstyper Unntak for inntekter fra selskaper i lavskatteland utenfor E0S Krav til selskap i lavskatteland innenfor E0S Unntak for inntekt fra portef0ljeaksjer utenfor E0S Allment Aksjeutbytte Realisasjonsgevinster Realisasjonstap 329

10 Innhold Unntak for gevinst og tap pä andeler i enkelte deltakerlignede selskaper Fradragsrett for kostnader Inntektsf0ring av tre prosent Norske forhold Internasjonale forhold Korreksjonsinntekt Innledning Vilkär for plikt til ä inntektsf0re korreksjonsinntekt Innledning Underdekning Relevant avsetning/utdeling Alminnelig skatteplikt til Norge Beregning av korreksjonsinntekt Beregning av korreksjonsskatt «Reversering» av korreksjonsskatt Stiftelse av aksjeselskap og forh0yelse av aksjekapitalen Innledning Skattemessige konsekvenser for aksjonaeren Innledning Innskudd i form av kontanter Innskudd i form av naturalia Realisasjon av gevinst/tap Gevinst- og tapsberegning Tidfesting Underskudd og andre skatteposisjoner Kapitalforh0yelse ved fondsemisjon Skattemessig inngangsverdi pä aksjene Utstedelse av nye aksjer eller 0kning av pälydende Fradragsrett for omkostninger Skattemessige konsekvenser for selskapet Innskudd er ikke skattepliktig inntekt for selskapet Fra hvilket tidspunkt skatteplikt for selskapet kan inntre Fordeling av resultat mellom innskyter og selskap Skattemessig inngangsverdi pä eiendelene Fradragsrett for omkostninger Likvidasjon av aksjeselskap og nedsettelse av aksjekapitalen Innledning Likvidasjonsreglenes anvendelsesomräde Selskapsrettslig eller skatterettslig likvidasjonsbegrep? Fusjon 365

11 18 Innhold Fisjon Opph0r av skatteplikt til Norge Omdanning Salg av samtlige aksjer Opph0r av virksomhet og «sovende selskaper» Rekapitalisering av aksjeselskap - nedsettelse av aksjekapitalen til null Utenlandske selskaper - inklusive NOKUS-selskaper Beskatning av selskapet ved likvidasjon Generelt Salg av selskapets aktiva eller naturalutdeling til aksjonaerene Oppgj0r av skatteposisjoner Saerlig om utflyttingsskatt for selskaper Beskatning av aksjonaeren ved likvidasjon Generelt Innvinning av gevinst og pädragelse av tap Gevinstberegning Tidfesting av gevinst og tap Beskatning av aksjonaer ved utflytting av selskap Kapitalnedsettelse Generelt Kapitalnedsettelse ved nedskrivning av aksjens pälydende Kapitalnedsettelse ved innl0sning av enkeltaksjer (partiell likvidasjon) Nedsettelse av aksjekapitalen til null Norsk-kontrollerte selskaper i lavskatteland (NOKUS) Innledning Generelt om NOKUS-reglene Systematikk og historikk Alternativer til NOKUS-beskatning Innledning Ulovfestet gjennomskjaering Skattemessig hjemmeh0rende i Norge Begrenset skatteplikt Hvilke subjekter som omfattes av NOKUS-reglene Kravet om norsk kontroll Generelt Hvilke skattytere som anses som «norske» Naermere om kravet til «kontroll» Forholdet mellom sktl og 10-62, l.ledd 398

12 Innhold Kravet til «kontroll» av aksjeselskap og likestilte sammenslutninger Kravet til «kontroll» av selvstendige innretninger eller formuesmasser Hvilket tidspunkt er avgj0rende for kravet til «kontroll»? Lavskatteland Hjemmeh0rende etter sktl Naermere om to tredjedelskravet Naermere om listene over lavskatteland og ikke-lavskatteland Saerlig om holdingselskaper mv Saerlig om rederibeskattede selskaper Unntak for selskaper i skatteavtaleland og i E0S Utgangspunkt Naermere om unntaket for selskaper i skatteavtaleland Naermere om unntaket for selskaper reelt etablert i E0S Skattepliktig inntekt Omfanget av skatteplikten Fastsettelse av skattepliktig inntekt Fremf0ringsrett for underskudd Skatt ilagt i utlandet Etablering og opph0r av norsk kontroll Utbytte- og gevinstbeskatning av de norske eiere Utbytte- og gevinstbeskatning av NOKUSdeltakere som er personlige aksjonaerer Utbytte- og gevinstbeskatning av NOKUS-deltakere som er selskapsaksjonaerer 427 IV KONSERNBESKATNING Generelt om konsernbeskatning Innledning Konsernbegrepet Ulike modeller for konsernbeskatning Konsernbidrag Innledning Konsernbidrag - selskapsrettslige sp0rsmäl Konsernbidrag - skatterettslige sp0rsmäl Vilkär for rett til fradrag for konsernbidrag Hvilke selskapstyper omfattes? Vilkäret om norske selskaper eller norske filialer 438

13 20 Innhold a. Utgangspunkt - Konsernbidrag kan bare gis mellom norske selskaper 438 b. Konsernbidrag til og fra norsk filial av utenlandsk selskap 439 c. Er konsernbidragsreglene i samsvar med Norges forpliktelser under E0S-avtalen? Vilkär om at selskapene mä inngä i bäde aksjerettslig og skatterettslig konsern När mä konsernkravet vaere oppfylt? Konsernbidraget mä vaere «lovlig» etter selskapsrettslige regler Begrensningen til den «skattepliktige alminnelige inntekt» Tidfesting av avgitt konsernbidrag Skattemotiverte transaksjoner Skatteplikten for mottakerselskapet Saerskilte begrensninger for petroleumsselskaper og rederiselskaper Petroleumsselskaper Rederiselskaper Regnskapsmessig behandling Formen for konsernbidrag Inntektsoverf0ring i konsern - konsernbidrag eller utbytte? Ikke krav om noen bestemt «retning» for konsernbidrag Forholdet til treprosentregelen under fritaksmetoden Endring av konsernbidrag Ingen adgang til overf0ring av skatteposisjoner Opplysningsplikt Konserninterne overf0ringer Innledning Vilkär for at overf0ring kan skje uten at det utl0ser beskatning Hvilke selskaper som er omfattet av bestemmelsen Begrensning til «norske» selskaper Vilkär om at selskapene mä inngä i et aksjerettslig og skatterettslig konsern När mä konsernkravet vaere oppfylt? Vilkär om skattemessig kontinuitet Vilkär om at vederlaget til det overdragende selskap mä vaere lovlig etter selskapsrettslige og regnskapsrettslige regler.. 458

14 Innhold Vilkär om sikkerhetsstillelse for skatt som vil kunne utlignes ved senere realisasjon Transaksjoner som omfattes av forskriften Krav til bestemt «retning» for overf0ring av eiendeler? Opplysningsplikt Konsekvensene av at vilkärene ikke er oppfylt Transaksjoner som faller utenfor forskriften 462 V DELTAKERLIGNEDE SELSKAPER OG DELTAKERE Deltakere i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper mv Innledning Selskapsformene - selskapsrettslig regulering Den skatterettslige betydning av ä skille mellom ulike selskapsformer Selskapsligning og deltakerligning Kort om ulikhetene mellom selskaps- og deltakerligning Den skatterettslige betydning av ä skille mellom ulike deltakerlignede selskaper Anvendelsesomrädet for sktl til Ligning etter en nettometode Innledning Fastsettelse av alminnelig inntekt Generelt om nettoligning Saerlig om aksjeinntekter som innvinnes gjennom deltakerlignet selskap Saerlig om gjeldsrentefordeling Fordeling av nettoresultatet pä deltakerne Personinntekt fra deltakerlignet selskap Konsekvenser av nettoligning Behandling av nettoresultatet fra selskapsdeltakelsen Samordnet beskatning Fradragsbegrensning for kommandittister og stille deltakere Generelt Praktisk gjennomf0ring Ärsoppgj0ret for det inntektsär fradragsrammen beregnes Skattemessige verdier minus gjeld Utbetalinger fra selskapet Ervervet andel Salg av kommandittandel eller stille deltakers selskapsandel 488

15 22 Innhold Kommandittandel som eies av flere, subkommandittister mv Negativ fradragsramme Fremf0ring av underskudd som ikke kommer til fradrag pga. fradragsbegrensningen Fusjon og fisjon Realisasjon av selskapsandel Hovedregel: Skatteplikt/fradragsrett Beskatning av deltakere som er aksjeselskaper mv. (selskapsdeltakere) Fritaksmetoden for selskapsdeltakere Alminnelig skatteplikt og fradragsrett for selskapsdeltakere ved realisasjon av andel i visse tilfeller Beregning av gevinst/tap Hovedregel Utgangsverdien Inngangsverdien Fradrag for ubenyttet skjerming Tidfesting av gevinst/tap Stiftelse, inntreden, uttreden, oppl0sning og omdannelse mv Stiftelse Inntreden Uttreden Oppl0sning av selskapet Hva regnes som oppl0sning av selskapet? Beskatning ved oppl0sning Tidfesting av gevinst eller tap ved oppl0sning Omdanning/omorganisering Konserninterne overf0ringer Saerlig om indre selskap og stille deltaker Generelt Skattemessige konsekvenser av at det foreligger et indre selskap Utenlandske selskaper og deltakere Generelt Norske deltakere i selskaper som driver virksomhet i utlandet Utenlandske deltakere i selskaper som driver virksomhet i Norge Regnskapsrettslige sp0rsmäl Saksbehandling og sanksjoner 509

16 Innhold Utdeling til personlige deltakere (deltakermodellen) Innledning Kort historikk Deltakermodellens anvendelsesomräde Hvilke selskaper omfattes av deltakermodellen? Hvilke deltakere omfattes av deltakermodellen? Gjennomf0ring av beskatning ved utdeling til personlig deltaker Inntektsgrunnlaget for beskatning - alminnelig inntekt Saerlig om arbeidsgodtgj0relse Hva menes med «utdeling»? Innbetalt kapital Fradrag for skatt pä deltakerens andel av selskapets overskudd Skjerming Innledning Skjermingsgrunnlag Justeringer i skjermingsgrunnlaget pä grunn av nettoligning av deltakeren Skjermingsrente Ubenyttet skjerming Saerlig om Iän fra personlig skattyter til selskap Tidfesting Deltakermodellens anvendelse overfor utlandet Innledning Skatteplikt til Norge Norske deltakere i selskaper som driver virksomhet i utlandet Utenlandske deltakere i selskaper som driver virksomhet i Norge Grunnlag for beskatning ved utdeling Generelt Forholdsmessig begrensing av beskatning ved utdeling Forholdsmessig fradrag for skjerming Dokumentasjonskrav og fristregler 534 VI PERSONINNTEKT Personinntekt for personlig naeringsdrivende (foretaksmodellen) Innledning Generelt Foretaksmodellen - kort oversikt 538

17 24 Innhold Kort sammenligning med aksjonaermodellen og deltakermodellen Anvendelsesomrädet for foretaksmodellen Beregning av personinntekt Generelt Utgangspunkt: Alminnelig inntekt fra virksomheten Korrigeringer i alminnelig inntekt Generelt Tillegg for fradragsf0rte kapitalkostnader og -tap mv 543 a. Faktiske kapitalkostnader 543 b. Faktiske kapitaltap 544 c. Saerskilte naeringsfradrag Fradrag for faktiske kapitalinntekter og -gevinster 545 a. Faktiske kapitalinntekter 545 b. Faktiske kapitalgevinster 546 c. Tomtegevinster Skjerming \ Generelt Hvilke eiendeler inngär i skjermingsgrunnlaget? Generelt Vilkäret «virket i virksomheten» Fysiske eiendeler Kundefordringer Immaterielle eiendeler Forskuddsbetaling fra kunder og leverand0rkreditter Fradrag for gjeld til finansinstitusjoner og mengdegjeldsbrev Oppsummering Verdsettelse av eiendelene som inngär i skjermingsgrunnlaget Generelt Eiendeler med uforholdsmessig h0y verdi Skjermingsrente L0nnsfradrag Negativ beregnet personinntekt Tidfesting Incentivordninger i arbeidsforhold og earn-out Incentivordninger i arbeidsforhold Generelt Erverv av aksjer eller grunnfondsbevis til underkurs

18 Innhold Generelt Vunnet i arbeidsforhold Beregning av fordelen Skatteplikt for senere inntekt av aksjene Opsjoner i arbeidsforhold Innledning Hvilke opsjoner omfattes? Beskatningstidspunktet Vunnet i arbeidsforhold Beregning av fordel og skatt Overf0ringer til naerstäende eller aksjeselskap Kontantbonusavtaler Arbeidsgiverselskapets plikter og fradragsrett ved tildeling av incentiver Arbeidsgivers plikter Hvem anses som arbeidsgiver? L0nnsinnberetning Forskuddstrekk Arbeidsgiveravgift Arbeidsgivers rett til fradrag Earn-out Innledning Omklassifisering av aksjevederlag til l0nn Tidspunktet for beskatning Innberetnings- og arbeidsgiveravgiftsplikt, samt rett til fradrag 577 VII OMORGANISERING OG OVERDRAGELSE AV VIRKSOMHET Generelt om omorganisering og overdragelse av selskaper og virksomhet Innledning Utviklingen av skatteregler for omorganisering Hovedtrekkene i kontinuitetsprinsippet Generasjonsskifte Fusjon og fisjon Innledning Skattefri fusjon Aksjeselskaper mv Generelt 589

19 innhold Trekantfasjon 5 l, Fusion mzi)om mor- og datterselskap og meuom selskaper som har samme eier Likestilte selskaper Samvirkeföretak Deltakerlignede selskaper Skattefri fisjon, Aksjeseiskaper mv Generelt Fisjon ved likvidasjon Fisjon ved kapitalnedsettelse Fisjonsfusjon (overdtagelse til eksisterende selskap) Ttekantfisjon Likestilte setekaper Samvirkeföretak Deltakeriignede selskaper Eierkontinuitet Innledfling Tilleggsvetfcrfag Fordeling av aksjekaphal og neftoverdier ved fisjon Skattemessjg ko/jrim/itej Jnnledning Aksjon^eraivä Selslcapsnivä Generelt v2 Nsermere om fordeiingen av skatteposisjoner ved fisjon Kontinuitet ved trekantfusjon og -fisjon etter fotdringsmodellen Spesieil avskjsringstegel for generelle skatteposisjoner Fusjon og fisjon over landegrensene, Utgangspunkt: Skatteplikt SkatteJempe etter skti Skattelempe etter skti Forholdet dl E0S-avtaien Lovlighetskravet l Innledning SehkapsrettsHg lovlig Regnskapsrettslig lovlig Inxdedning Rtgnskapsf0re som transaksjon Regnskapsfjäre med kontinuitet

20 Innhold Opphevelse av lovlighetskravet? Virkningstidspunkt Skattemessig virkningstidspunkt Innledning Aksjeselskaper mv Deltakerlignede selskaper Samvirkeforetak Ligningen i transaksjonsäret Omdanning av virksomhet Innledning Omdanning uten realisasjon Omdanning med skattefritak Innledning Hvilke omdanninger som kan skje med skattefritak Krav til virksomhet i det foretak som omdannes Krav til det overtakende selskapet Krav om nystiftelse Krav til aksjekapitalens st0rrelse Hva som mä, kan og ikke kan overf0res Vilkär om kontinuitet Generelt om kontinuitetsprinsippet Skattemessig kontinuitet pä selskapsnivä Skattemessig kontinuitet pä eiernivä Krav til eierkontinuitet Virkningstidspunktet for omdanningen Sasrlig om internasjonale omdanninger Omdanning med skattefritak etter s0knad Omdanning med skatteplikt Overdragelse av selskaper og naeringsvirksomhet Innledning Oversikt over skattemessige rammebetingelser Skattekonsekvenser av forskjellige transaksjonsformer Innledning Overdragelse av virksomhet (innmat) Selgers perspektiv ved salg av innmat Kj0pers perspektiv ved kj0p av innmat Overdragelse av aksjer Selgers perspektiv ved salg av aksjer Kj0pers perspektiv ved kj0p av aksjer Eksempel 1: Salg av aksjer eller innmat i et eiendomsaksjeselskap? Fusjon 660

En ramme rundt et avsnitt markerer også at det dreier seg om utfyllende eller supplerende

En ramme rundt et avsnitt markerer også at det dreier seg om utfyllende eller supplerende Forord Norsk Bedriftsskatterett, som nå foreligger i åttende utgave, skal være en relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen til bruk for praktikere og videregående studenter. I denne utgaven

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND Årsregnskap 2010 4633 KRISTIANSAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Høyåshei 45 4812 KONGSHAVN Org.nr. 884460522 Utarbeidet

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2.4 Privat kjørelengde... 22 4.2.5 Fordelssatser... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.2.6 Skattlegging

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 23. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 9. Lov nr. 107

Detaljer

Valg av foretaksform skattemessig vurdering

Valg av foretaksform skattemessig vurdering Valg av foretaksform skattemessig vurdering Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Studentnr. 129226 Berit Grønstad Dette arbeidet er gjennomført som

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Aktuelle tema 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Statsbudsjettet for 2011 2 Oversikt Endring i pensjonsbeskatningen Gaver til frivillige organisasjoner Utgiftsgodtgjørelser

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging AS og eiere Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging Kontaktinformasjon til skatteetaten Tlf: 800 800 00 (landsdekkende nr.) E-post: skattvest@skatteetaten.no Web: www.skatteetaten.no Adresser:

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer