Stiftelseslovens rammer for organisering, forvaltning og omdanning av stiftelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelseslovens rammer for organisering, forvaltning og omdanning av stiftelser"

Transkript

1 Vedlegg til notat om omdanning av legater tilknyttet Bergen Legatinspeksjon Stiftelseslovens rammer for organisering, forvaltning og omdanning av stiftelser 1 Hva er en stiftelse? Hva som kommer inn under stiftelsesbegrepet er definert i stiftelseslovens 2: 2. Definisjon Med stiftelse forstås en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. En rettsdannelse som oppfyller vilkårene i første punktum, er en stiftelse etter denne loven, uavhengig av om den er betegnet som legat, institusjon, fond eller annet. Stiftelsen er en selvstendig selveiende formuesmasse og en egen juridisk person. Den er forskjellig fra aksjeselskapene ved at den ikke har noen eiere. Dermed blir det heller ikke betalt ut utbytte fra stiftelsen. Den som oppretter en stiftelse mister rådigheten over formuesverdien ved opprettelsen. Stiftelser har ingen medlemmer som gis rett til å være med å bestemme slik som i idrettslag, hjelpekorps og lignende. Stiftelsen har ingen generalforsamling eller årsmøte og er ikke demokratisk styrt. Etter loven må en stiftelse ha en formuesverdi og være opprettet ved en rettslig disposisjon (gave, testament osv.). Den rettslige disposisjonen må gjøre formuesverdien selvstendig og stille den til rådighet for et bestemt formål. Stiftelsens formål blir fastsatt ved opprettelsen, og adgangen til å endre dette i ettertid er begrenset. Årsaken til at man velger stiftelsesformen når man vil forfølge et gitt formål er at stiftelser ikke kan kjøpes opp eller overstyres av eiere eller medlemmer. I tillegg vil man i noen grad kunne oppnå skattemessige fordeler. 2 Opprettelse En stiftelse blir typisk opprettet ved at en fysisk eller juridisk person ved en rettslig disposisjon setter av penger eller eiendeler til et bestemt formål og gjør disse midlene selvstendige. I praksis vil det si at giveren sier fra seg eiendomsretten over midlene, de blir selveiende. Formuesmassen må være selvstendig i forhold til enhver eierpretendent. Personen som oppretter stiftelsen må ha kompetanse til å råde over midlene som blir avsatt. Disposisjonen kan være en gave, arv eller avtale. Eiendelene som inngår i stiftelsens grunnkapital må kunne føres som eiendeler i balansen. Som hovedregel innebærer dette at eiendelene kan omsettes, slik som kontanter, fast eiendom, løsøre og verdipapirer. Eksempler på verdier som blir underkjent er lån, garantiløfter og løfter om fremtidig arbeid. Formålet til stiftelsen må være tilstrekkelig klart. På den ene siden innebærer dette at formålet ikke må være for åpent så styret fritt kan bruke midlene etter eget forgodtbefinnende. På den andre siden innebærer det at formålet må la seg gjennomføre. Loven har en egen omdanningshjemmel for å oppløse stiftelser med formål som ikke lar seg oppfylle. 1

2 Det er svært viktig at midlene er selvstendige i forhold til stifteren, legatarene og eventuelle tredjepersoner. For å verne om denne stillingen har loven regler som begrenser stifterens og dennes nærståendes rett til å sitte i styret, motta utdelinger og få lån eller sikkerhet i stiftelsen. Selvstendighetskravet setter også begrensninger på klausuler i vedtektene om tilbakekall eller tilbakefall av kapitalen til stifteren. Stiftelser skal ha et stiftelsesdokument med et lovfestet minsteinnhold ( 9). Dette dokumentet kan sammenlignes med et gavebrev eller en avtale. Etter loven har stiftelsen også plikt til å ha vedtekter ( 10). Både stiftelsesdokument og vedtekter kan lages av styret etter opprettelsen hvis de ikke blir laget tidligere. 2.1 Stiftelsens formål Stiftelsens formål er ikke inngående regulert i loven, men det er noen skranker for formålsanvgivelse. Reglene om omdanning i kapittel 6 sier uttrykkelig at stiftelser kan endres i visse tilfeller der formålet har åpenbare mangler. For stiftelser som retter seg mot stifterens slekt er formålet avgrenset mot grunnlovens 108, forbudet mot stamhus, baronier, grevskap og fideikomisser. Regelen må sees i sammenheng med arvelovens grenser for hvem som kan ta arv etter arvelater. Her er kravet at foreldrene til arvingen må være unnfanget ved arvefallet, jf Kommunen som stifter Loven setter ingen skranker for kommunens adgang til å opprette stiftelser når kravet til selvstendighet er oppfylt. Dette omfatter blant annet hensynet til innsettelse av styre, instruksjonsmyndighet og behovet for jevnlig overføring av penger for å kunne oppfylle formålet. 3 Organisasjon 3.1 Styret Stiftelser er pliktige å ha et styre. Det er lovlig å ha enestyre hvis grunnkapitalen er under kr ,-. Er grunnkapitalen høyere må styret ha minst 3 medlemmer. Bare myndige fysiske personer som ikke er i konkurskarantene kan være styre, og person som har gitt midler til grunnkapitalen i stiftelsen eller dennes nærstående kan ikke sitte i styret alene. Ved fellesforvaltning av flere stiftelsers kapital under en stiftelse er det imidlertid gjort et unntak fra kravet til at styremedlemmer er fysiske, her kan juridiske personer sitte i styret for å lette forvaltningen. Minst halvparten av styret må bo i Norge. Styrevervene er personlige og kan ikke overføres ved fullmakt. Styret kan gjøre vedtak ved over 50 % representasjon hvis ikke vedtektene stiller strengere krav. Hvis stiftelsen er næringsdrivende har de ansatte rett til representasjon i styret i saker som gjelder næringsvirksomheten. Styremedlemmene kan tilstås et rimelig vederlag i forhold til faktisk arbeidsmengde og ansvarsbyrde i stiftelsen. Det skal ifølge stiftelseslovens 10 c) presiseres i vedtektene hvordan valg av styre skal skje. Man kan legge kompetansen til bestemte organer i eller utenfor stiftelsen, eller styret kan gjøres selvsupplerende. Selvsupplerende styre kan på den ene side teoretisk sikre at styret selv finner personer de samarbeider godt med og som de vet er kompetente, og sikre styrets handleevne. På den annen side åpner man for uheldige avhengighetsforhold innad i styret, snevert rekrutteringsgrunnlag og oppnevnelse av inkompetente styremedlemmer. Selvsupplering var omstridt ved vedtakelse av 2001-loven, men ble ikke forbudt. 2

3 Styremedlemmer, revisor, daglig leder, medlem av andre organer i stiftelsen og oppretteren kan rammes av erstatningskrav både overfor stiftelsen og tredjeperson. I tillegg har loven regler om straffeansvar for brudd på stiftelsesloven for bestemte personer. Etter stiftelsesloven av om stiftelsens styre var det ingen skranker for at juridiske personer som Bergen Legatinspeksjon eller andre offentlige organer selv kunne ivareta styrefunksjonen loven nedla forbud mot at juridiske personer var styremedlemmer fordi man ville unngå ansvarspulverisering, for eksempel der styremedlemmet som selskap hadde begrenset eller indirekte gjeldsansvar. 3.2 Andre organer Stiftelsen kan ha andre organer enn styret, men deres eksistens og kompetanse må presiseres i vedtektene. Hvilken myndighet som kan delegeres til et annet organ i vedtektene er uttømmende opplistet i loven. 4 Stiftelsens kapitalforhold Stiftelsers kapital er delt i grunnkapital og fri kapital, og loven skiller mellom alminnelige og hovednæringsdrivende/binæringsdrivende stiftelser. 4.1 Grunnkapital i alminnelige stiftelser For alminnelige stiftelser er grunnkapitalen en vedtektsfestet minstekapital som skytes inn ved opprettelsen av stiftelsen. Stiftelsesloven 14 krever at alminnelige stiftelser skal ha en grunnkapital på minst kr ,- for at de skal kunne opprettes. Beløpsgrensen for grunnkapitalen ble innført i 2001 og gjelder bare for stiftelser som er opprettet etter dette. Stiftelsestilsynet kan gjøre unntak fra kravet. Styret kan fritt endre grunnkapitalen etter at stiftelsen er opprettet hvis det ikke er bestemt noe annet i vedtektene. Når vedtektene bestemmer at en viss minstekapital ikke kan brukes av styret, er den urørlig. En slik klausul gjelder vanligvis bare for en del av stiftelsens kapital, eller for hele kapitalen i en begrenset periode. 4.2 Grunnkapital i næringsdrivende stiftelser For hovednæringsdrivende/binæringsdrivende stiftelser er det lovfestet et minstekrav til grunnkapital på kr ,- i stiftelsesloven 22. Grunnkapitalen er bundet slik at verdiene må finnes i stiftelsen. Hvis egenkapitalen blir for lav i forhold til risikoen ved og omfanget av stiftelsens virksomhet, eller hvis egenkapitalen blir mindre enn 1/3 av grunnkapitalen, utløses en handleplikt for styret etter 25. Saken skal da straks styrebehandles og Lotteri- og stiftelsestilsynet skal varsles. Styret vil ha plikt til å melde oppbud (slå seg konkurs) hvis grunnkapitalen forsvinner i for stor grad, og mislighold av denne plikten er belagt med straffeansvar jf. strl 283 a. Hensynet bak reglene er vern av kreditors interesser. 4.3 Konsolidering Konsolidering gjør stiftelsen mer motstandsdyktig mot inflasjon, verner mot fremtidig tap og fører til en forlenget virketid. På grunn av sin selvstendighet kan ikke stiftelsene hente inn midler fra sine eiere eller få inn frisk kapital ved å gå ut i markedet med emisjoner. Stiftelsesloven av 2001 har ingen regler om konsolidering, men etter stiftelsesloven av 1980 måtte offentlige stiftelser vedtektsfeste at minst 1/10 av det årlige overskuddet skulle legges til grunnkapitalen, og grunnkapitalen måtte være urørlig. Konsolidering eller kapitaloppbygging kan gjennomføres ved å vedtektsfeste at en viss prosentandel av overskuddet skal legges til grunnkapitalen. Vedtektsfestede krav til 3

4 konsolidering kombineres ofte med at grunnkapitalen gjøres urørlig for å sikre at styret styrker stiftelsen og ikke deler ut midlene. Stiftelsens regnskap presiserer for hvert år hvor mye som er bundet og hvor mye som er fri kapital. 4.4 Fri kapital Den frie kapitalen vil som hovedregel bestå av stiftelsens kapital som ikke er grunnkapital. Denne kan deles ut eller disponeres av styret i samsvar med vedtektene. Hvis alminnelige stiftelser ikke har bundet grunnkapitalen sin, kan også denne deles ut til formålet i samsvar med vedtektene. 4.5 Kapitalplassering Kapitalplasseringen har mye å si for stiftelser som støtter sine formål med utbetaling av renteinntekter. Risikofylte plasseringer kan føre til at formålet ikke oppfylles og at stiftelsens midler skusles bort. De to sentrale formålene med regler om kapitalplassering er derfor at man skal sikre store nok inntekter til at formålet kan realiseres i størst mulig grad, samtidig som kapitalgrunnlaget skal sikres mot tap. Dette er ikke uttrykkelig sagt i lovteksten, men fremgår forutsetningsvis av 18. Plasseringene av stiftelsesmidler er gjerne langsiktige i forskjellige fond, aksjer, obligasjoner eller annet med mellom lav og moderat risiko. Mange stiftelser lider under at de har for lite midler til å spre investeringene. Dermed vil midlene ofte bli stående i bank eller fond med lav rente, og den lave avkastningen fører til at stiftelsene blir inaktive. Eldre praksis satte skranker for hvordan en stiftelses midler skulle plasseres. Ofte ble det gitt lån til private med pant i fast eiendom på beste prioritet innenfor 60 % av verdien loven knyttet kapitalreglene løst til vergemålslovens regler om forvaltning av umyndiges midler, og videreførte de ulovfestede retningslinjene loven har ingen pliktregler for plassering av stiftelsers midler utover at de skal forvaltes på forsvarlig måte, men begrensninger kan tas inn i vedtektene. Eldre praksis er toneangivende også i dag. Stiftelsers eiendeler er som hovedregel underlagt separasjonsplikt både fysisk og regnskapsmessig. Innenfor lovens ramme av forsvarlig plassering kan det vedtektsfestes detaljerte regler for hvordan stiftelsens midler skal disponeres. Tradisjonelt har det også vært vedtektsfestet at aksjer eller andre pengeplasseringer som ville vært avskåret etter loven, skal tillates. Typisk vil dette være bestemte aksjer som oppretteren hadde et nært forhold til. Stiftelser kan finansiere virksomhet som de bestyrer med deltakerinnsats fra andre, eller gå inn som investorer i eksterne virksomheter for eksempel som holdigstiftelse. Loven åpner for at styret delegerer forvaltningen av stiftelsens midler til ansatte eller til eksterne aktører, men styret beholder ansvaret for å ha kontroll med stiftelsens økonomi og regnskaper. For å verne om kapitalgrunnlaget og styrke selvstendigheten har stiftelsen ikke lov til å yte lån eller sikkerhet til oppretteren, oppretterens nærstående, styremedlem, observatør, daglig leder eller person med verv i stiftelsens organer. Dette forbudet er lovfestet i stiftelseslovens Skatt og avgift Prinsipielt har stiftelser plikt til å betale skatt, men milde stiftelser er fritatt fra å betale inntekts- og formuesskatt etter skattelovens 2-32 første ledd. Dette omfatter også passiv kapitalavkastning og gevinster. Imidlertid gjelder dette unntaket ikke for familiestiftelsers formuesskatt, denne pålegges uttrykkelig i 2-32 femte ledd. Stiftelser som har næringsvirksomhet eller erverv som primærformål vil måtte svare skatt på vanlig måte. 4

5 Hvis milde stiftelser driver økonomisk virksomhet og har en omsetning over kr ,- for alminnelige stiftelser og kr ,- for almennyttige eller veldedige organisasjoner og institusjoner, har de begrenset skatteplikt. Den begrensede skatteplikten gjelder for både inntekter og formue som relaterer seg til den økonomiske virksomheten. Reglene om den begrensede skatteplikten er lovfestet i skattelovens 2-32 andre, tredje og fjerde ledd. Stiftelser er ikke fritatt fra eiendomsskatt generelt, men kommuneloven gir hjemmel for at kommunestyret fritar stiftelser fra denne skatteplikten på individuell basis. Stiftelser må som hovedregel betale arbeidsgiveravgift, foreta forskuddstrekk og utarbeide lønnsoppgaver etter de alminnelige regler, men det finnes noen unntak. Almennyttige stiftelser er i stor grad fritatt fra merverdiavgift etter nærmere regler. 5 Utdeling Utdelingsbegrepet i stiftelsesloven har i utgangspunktet samme innhold som i aksjeloven. Dermed er enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer mottakeren til gode en utdeling. Hensynet bak reglene i aksjelov og stiftelseslov er imidlertid forskjellig. Utdelinger i aksjeselskap går til aksjonærene, en lukket krets av personer som eier selskapet, og tar utgangspunkt i siste godkjente, reviderte årsregnskap. Aksjelovens regler skal verne selskapet og kreditorene mot utdeling av kapital som skal dekke drift og gjeld. Stiftelser har ikke eiere, og ofte har de heller ikke kreditorer. En mengde almennyttige stiftelser har som sitt formål å dele ut overskuddet av sin kapitalplassering til bestemte mottakere eller grupper. Oppretteren kan også vedtektsfeste at kapitalen skal deles ut i sin helhet, uavhengig av inntektenes størrelse. Dette vil gjøre stiftelsen avgrenset i tid, men er tillatt etter loven. Stiftelseslovens regler skal verne stiftelsen mot at utdeling skjer til oppretteren. En slik overføring er i strid med hensynet bak stiftelsesinstituttet, og fører til at stiftelsen mister sin selvstendighet. Kompetansen til å foreta utdeling er etter loven lagt til styret, og kan derfor ikke delegeres til andre organer. Styret er som hovedregel pliktig å foreta utdelinger, men det er ingen plikt å gjøre det hvert år eller regelmessig hvis dette ikke er vedtektsfestet. En alminnelig stiftelse kan i prinsippet dele ut all sin kapital, også grunnkapitalen, så lenge denne ikke er bundet. For næringsdrivende stiftelser er forholdet motsatt, det er forbud mot å dele ut grunnkapitalen. 6 Omdanning, kapittel 6 Den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for en stiftelse er i utgangspunktet uforanderlig. Dette er et overordnet prinsipp i lovforarbeidene til både 1980-loven og loven. Oppretteren forutsetter at stiftelsen skal fortsette sitt virke i uoverskuelig fremtid, så lenge formålet kan realiseres og kapitalen er tilstede. Derfor er det ofte ikke hjemmel for endring av stiftelsen i stiftelsesgrunnlaget. Stiftelser er selvstendige juridiske personer som lever sitt eget liv med grunnlag i det vedtektsfestede formålet. Dermed kan ingen endre stiftelsene med grunnlag i sine eierinteresser. Historien har imidlertid vist at det er nødvendig å kunne forandre på stiftelser fordi stiftelsenes statiske formål jevnlig fører til at tiden løper fra dem. 5

6 Etter loven vil omdanning si at man endrer på eller opphever vedtektene eller den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen. Retten til å omdanne stiftelser har fra gammelt av ligget hos Kongen. Grunnlaget for retten var administrativ praksis, og lovhjemmel ble først gitt ved 1980-loven. Den første registrerte omdanningen fant sted i Grunnloven 106 om at Milde Stiftelsers Eiendomme skulle blot anvendes til disses Gavn har ikke vært sett på som et skranke for Kongens rett. Hensynene bak omdanningsretten er både at samfunnet vil ha stiftelser som tilfører samfunnet en verdi, og at man ser det som sannsynlig at stifteren ville ha omdannet stiftelsen til et nærliggende formål hvis dette var mulig. Ut fra teser som de døde kan ikke råde over de levende er det derfor akseptert at stiftelser kan endres av det offentlige i de fleste land som har regler eller praksis for regulering av stiftelsers rettsforhold. Omdanning omfatter fusjon, fisjon, oppløsning, formålsendringer, administrative endringer, og dispensasjon fra vedtektsbestemmelser. 6.1 Kompetanse til å foreta omdanning Kompetansen til å foreta omdanning ligger etter stiftelsesloven 48 første ledd som hovedregel til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Omdanningskompetanse kan med hjemmel i 48 andre ledd tildeles i vedtektene, og hvis dette er gjort går den foran Lotteri- og stiftelsestilsynets kompetanse. Stifteren kan imidlertid ikke gis slik kompetanse fordi det ville komme i konflikt med kravet til selvstendighet og faren for omgåelse av skatteregler. Selv om omdanningskompetansen er lagt til andre i vedtektene, må omdanningsvedtaket etter 48 andre ledd godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet for å være gyldig. Hvis vilkårene for at Stiftelsestilsynet selv kan iverksette omdanning ikke er tilstede, vil heller ikke andre offentlige organer kunne kreve at dette skal gjøres. Som hovedregel vil Stiftelsestilsynet bare kunne vedta omdanning etter søknad fra oppretteren eller styret. JD har imidlertid godtatt at en kommune utarbeidet omdanningsforslaget for mange stiftelser, sendte forslaget til styrene for behandling og etterpå søkte om omdanning. Private kan som hovedregel tildeles omdanningskompetanse i vedtektene, men oppretteren er uttrykkelig unntatt. Grunnen til dette er at man vil sikre stiftelsens uavhengige stilling. Det er et alminnelig prinsipp i 2001-loven at den vedtektsfestede omdanningshjemmelen har de samme begrensningene og vilkårene som Stiftelsestilsynets lovfestede hjemmel. 6.2 Saksbehandlingen ved omdanning I stiftelsesloven fra 2001 er reglene om omdanning samlet i lovens kapittel 6. Reglene er uttømmende og preseptoriske. Dermed kan man ikke omdanne stiftelser på andre måter enn etter disse reglene, og lovens regler for gjennomføring må følges. Hvis oppretteren lever og ikke selv har bedt om omdanning, skal det så langt det er mulig innhentes en uttalelse om omdanningen fra ham eller henne. At oppretterens vilje tillegges stor vekt følger naturlig av at denne person bestemte det opprinnelige formål. Også styret skal uttale seg hvis det ikke selv skal treffe vedtak om eller har bedt om omdanning. Hvis oppretteren er død skal om mulig uttalelse innhentes fra slekt eller andre som har stått ham/henne nær. At det er oppretterens vilje som skal innhentes innebærer at en etterkommer som ikke levde samtidig eller som ikke sto ham/henne nær vil ha lite å tilføre i en omdanningssak. Retten til å uttale seg er ikke en vetorett, men omdanning i strid med oppretterens eller styrets vilje skal etter forarbeidene bare unntaksvis skje. Det skal innhentes 6

7 uttalelse fra organisasjoner, offentlige myndigheter og andre som blir påvirket av omdanningen. At uttalelse skal innhentes hindrer imidlertid ikke at det finnes en aktivitetsplikt for den det gjelder. Uttalelsene skal innhentes før saksbehandlingen og oversendes Stiftelsestilsynet. Saksbehandlingsreglene for opphevelse, fusjon og fisjon av stiftelser samsvarer i stor grad med tilsvarende regler for akseselskaper og allmennaksjeselskaper. Reglene skal verne om kreditorene og tredjeparts interesser. Ved opphevelse skal det oppnevnes avviklingsstyre, varsles om vedtaket, nedtegnes oversikt over eiendeler og eventuelt realiseres eiendeler for å dekke gjelden. Ved fusjon og fisjon skal omdanningen kunngjøres og kreditorenes krav sikres. Stiftelsestilsynet skal også prøve hensiktsmessigheten av en fusjon/fisjon. 6.3 Vilkår for omdanning. Når omdanning kan finne sted Stiftelsesloven 46 har differensierte terskler for omdanning av stiftelser i forhold til omdanningens innhold. En mindre endring av vedtektene med hensyn til stiftelsens administrasjon kan gjøres hvis den er uheldig eller uhensiktsmessig. En omdanning av stiftelsens formål eller andre bestemmelser som må antas å ha blitt tillagt vesentlig vekt ved opprettelsen krever sterke grunner. Den aksepteres etter 46 første ledd bare hvis formålet ikke lar seg etterleve, er åpenbart unyttig, uheldig eller ufornuftig, eller er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen. Uttrykket åpenbart i lovteksten reflekterer den høye terskelen for formålsendringer. Nytt formål skal etter 47 legges så nær opp til det opprinnelige som mulig. Hvis omdanningen ikke omfatter formålet er det etter 46 andre ledd tilstrekkelig at omdanningen er hensiktsmessig, for eksempel endring av regler for styresammensetning, administrasjon, revisjon, kapitalplassering eller porsjonsstørrelse. Da stiller loven ikke krav om uttalelse fra oppretteren eller dennes slekt eller nærstående. Det er ikke krav om at nye bestemmelser så langt som mulig følger den eldre ordningen. Lovens eksempel på at formålet ikke lenger lar seg oppfylle er at kapitalen er for liten. Behovet kan også ha falt bort i årenes løp, som diverse stiftelsers formål innenfor kampen mot tuberkulose i Bergen. Omdanning på grunn av at formålet er åpenbart unyttig har i flere tilfeller vært grunngitt i at ansvaret for å dekke formålet er overtatt av trygden. Eksempler på dette er stiftelser som skal gi førerhunder til blinde og bygge internatskole for bevegelseshemmede barn. Trengende er imidlertid ikke godtatt som et åpenbart unyttig formål selv om sosialstønaden skal gi støtte til livsopphold. At stiftelsen kan omdannes etter 46 første ledd hvis formålet er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, er et utslag av at oppretterens vilje skal tillegges vekt. 6.4 Opphør av en stiftelse Stiftelser avsluttes ved omdanning. Årsakene til at en stiftelse opphører kan være at formålet ikke lenger lar seg etterleve, for eksempel fordi kapitalen er for liten til å tilgodese dens formål på en rimelig måte, at den i stiftelsesgrunnlaget er tidsbegrenset, eller at en bestemt fysisk eller juridisk person har fått kompetanse til å oppløse stiftelsen. Stiftelsen kan også oppløses som følge av konkurs. Konkursbehandlingen av stiftelser følger som hovedregel de alminnelige konkursreglene. 7

8 6.5 Prøvelse av omdanningsvedtaket Stiftelsestilsynet skal prøve omdanningsvedtaket hvis det ikke har fattet vedtaket selv. Kravet til prøvelse er særlig relevant ved formålsendringer. Prøvelsen er en ren legalitetskontroll, ikke en vurdering av om vedtaket er formålstjenlig. Ved fusjoner skal hensynet til de forskjellige stiftelsene, deres kreditorer og andre som påvirkes vurderes. Hvis omdanningen ikke godkjennes vil den ikke bli registrert i stiftelsesregisteret. 8

Stiftelsesretten i et nøtteskall

Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelseskonferansen 14.05.2013 Seniorrådgiver Liv Tystad Disposisjon Særtrekk ved stiftelsesformen (3-5) Omdanning (samlebegrep for endring) (7-12) Krav til styret og

Detaljer

NOU 2016: 21 Forslag til ny stiftelseslov

NOU 2016: 21 Forslag til ny stiftelseslov NOU 2016: 21 Forslag til ny stiftelseslov Stiftelseskonferansen 2017. Gudmund Knudsen, Advokatfirmaet BA-HR DA Oppnevning av utvalget Kgl. res. 5. februar 2016 Sammensetning: - Leder: Advokat Gudmund Knudsen,

Detaljer

Sammenslåing. Vilkår og saksbehandling. Eirik Tysse, rådgiver Stiftelsestilsynet

Sammenslåing. Vilkår og saksbehandling. Eirik Tysse, rådgiver Stiftelsestilsynet Sammenslåing Vilkår og saksbehandling Eirik Tysse, rådgiver Stiftelsestilsynet Innhold Sammenslåing som tema Litt statistikk Hvorfor er sammenslåing aktuelt? Sammenslåingsadgangen Hvilke problemstillinger

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

STIFTELSESLOVEN 55 Opphevelse av urådighetsbestemmelser

STIFTELSESLOVEN 55 Opphevelse av urådighetsbestemmelser STIFTELSESLOVEN 55 Opphevelse av urådighetsbestemmelser v/avdelingsdirektør Gunn Merete Paulsen og seniorrådgiver Liv Tystad Eiendomsrettsseminaret, Sundvollen Hotel, 6. september 2012 Hovedregelen på

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser

Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser Konsekvenser av forslaget til ny stiftelseslov for ledelse og styret i stiftelser Seminar Handelshøyskolen BI Oslo, 2. februar 2017 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI â INNSTILLING TIL KOMITÉ FOR BYUTVIKLING

Detaljer

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelsestilsynet konferanse om boligstiftelser 25. november 2014 Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen 1 GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER Advokat Karoline Henriksen 2 Utgangspunkter Frivillige organisasjoner er selveiende og demokratisk styrte Styret er valgt i henhold til organisasjonens vedtekter

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

LOV 2001-06-15 nr 59: Lov om stiftelser

LOV 2001-06-15 nr 59: Lov om stiftelser Side 1 av 18 LOV 2001-06-15 nr 59: Lov om stiftelser (stiftelsesloven). DATO: LOV-2001-06-15-59 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2001 hefte 7 IKRAFTTREDELSE: 2005-01-01, 2005-04-29,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Formues- og inntektsskatt generelt om skatteplikten vilkår for skattefrihet begrenset skatteplikt Andre skatter og avgifter merverdiavgift dokumentavgift

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse. Presentasjon av Ringerike Boligstiftelse. Formannskapsmøte 04.12.2012

Ringerike Boligstiftelse. Presentasjon av Ringerike Boligstiftelse. Formannskapsmøte 04.12.2012 Presentasjon av Ringerike Boligstiftelse Formannskapsmøte 04.12.2012 1 Hvem er boligstiftelsen? Historikk Stiftelsen ble opprettet av Ringerike kommune i 1970 og det var RINGBO som var forretningsfører

Detaljer

Styret i stiftelser Valg og avsettelse av styremedlemmer i stiftelser i dag og etter forslaget til ny stiftelseslov

Styret i stiftelser Valg og avsettelse av styremedlemmer i stiftelser i dag og etter forslaget til ny stiftelseslov Styret i stiftelser Valg og avsettelse av styremedlemmer i stiftelser i dag og etter forslaget til ny stiftelseslov Seminarkurs for styremedlemmer og daglige ledere i stiftelser Handelshøyskolen BI 2.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 5000027 Ansvarlig advokat: Filip Truyen Oslo, 30. januar 2017 Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven 1. INNLEDNING Vi viser til departementets

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett DEL I: INNLEDNING 1.0 Selskapsretten 1.1 Rettslig plassering 1.2 Selskapsrettens betydning 1.3 Selskapsbegrepet 1.4 Selskapsdeltakerne.

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2009 - selskapsrett valgfag Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 2. mars Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform 1.2. Tilknytningsforholdet Eks.:

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Revisjon av stiftelsesloven

Revisjon av stiftelsesloven Revisjon av stiftelsesloven Orientering i Stiftelsesforeningen Advokat Gudmund Knudsen 20. oktober 2016 Oppnevning av utvalget Kgl. res. 5. februar 2016 Sammensetning: - Leder: Advokat Gudmund Knudsen,

Detaljer

SØKNAD OM VEDTEKTSENDRINGER FOR BODØ KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE ORG. NR

SØKNAD OM VEDTEKTSENDRINGER FOR BODØ KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE ORG. NR Stiftelsestilsynet Postboks 800 6805 FØRDE Deres ref: Vår ref: Dato: XX XX 16 SØKNAD OM VEDTEKTSENDRINGER FOR BODØ KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE ORG. NR. 960936620 1 INNLEDNING På vegne av styret i Bodø kommunale

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

Gudmund Knudsen og Geir Woxholth. Stiftelsesloven. med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK

Gudmund Knudsen og Geir Woxholth. Stiftelsesloven. med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK Gudmund Knudsen og Geir Woxholth Stiftelsesloven med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK Forord 5 Innhold 7 I Stiftelsesloven 2001 og dens forgjengere 15 1 Innledning 15 2 Lovgivningen for stiftelsesloven

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA Innledning Selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn aksjeselskaper

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT

GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT Advokatene Terje Fiskerstrand og Gøran Mjelde Aarvik 27. juni 2011 1 OSLO BERGEN LONDON SINGAPORE SHANGHAI KOBE INNLEDNING/OVERSIKT Generasjonsskifte noen sentrale

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 16/5520 Vår ref.: Oslo, 27 januar 2017 Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven 1 INNLEDNING Vi viser til departementets brev 24. oktober

Detaljer

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Formler og fakta Sist redigert 30.06.2009 Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Penger kan tilføres en bedrift på flere måter enn ved å generere overskudd fra driften.konsernbidrag, aksjonærbidrag, fusjon,

Detaljer

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2014 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Hva er selskapskapitalen?

Detaljer

HØRINGSSVAR NOU 2016:22 AKSJELOVGIVNING FOR ØKT VERDISKAPING

HØRINGSSVAR NOU 2016:22 AKSJELOVGIVNING FOR ØKT VERDISKAPING Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: 16/5493 Oslo, 9. januar 2016 Vår ref: Anita Sundal/ 16-41151 HØRINGSSVAR NOU 2016:22 AKSJELOVGIVNING FOR ØKT VERDISKAPING Hovedorganisasjonen

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732

Saksframlegg. Trondheim kommune HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732 Saksframlegg HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732 Forslag til innstilling: Bystyret avslår søknad om 100% fritak for eiendomsskatt for eiendommen gnr

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Innst. O. nr. 74. Innstilling fra justiskomiteen om lov om stiftelser (stiftelsesloven) Ot.prp. nr. 15 ( ) ( ) Til Odelstinget

Innst. O. nr. 74. Innstilling fra justiskomiteen om lov om stiftelser (stiftelsesloven) Ot.prp. nr. 15 ( ) ( ) Til Odelstinget Til Odelstinget Innst. O. nr. 74 (2000-2001) Innstilling fra justiskomiteen om lov om stiftelser (stiftelsesloven) Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) 1. PROPOSISJONENS HOVEDINNHOLD I proposisjonen fremmes forslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 200703878-7 17.12.2007 Veileder til forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 Dette er en veiledning for å utdype innholdet i de enkelte bestemmelsene.

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

Styrets Beretning Otto Løvenskiolds legat

Styrets Beretning Otto Løvenskiolds legat Styrets Beretning 2014 Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i Oslo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin sønn cand. jur. Otto

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

#Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer

#Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer #Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer Partner Advokat : Terje Gulbrandsen Hovedproblemstilling Hva kan målselskapet - AS B - bidra med i forbindelse med finansieringen av kjøpers erverv

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Styrets Beretning Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

Styrets Beretning Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Styrets Beretning 2014 Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1998: 7. Om stiftelser. Utredning fra Stiftelseslovutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. juni 1996.

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1998: 7. Om stiftelser. Utredning fra Stiftelseslovutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. juni 1996. NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1998: 7 Om stiftelser Utredning fra Stiftelseslovutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. juni 1996. Avgitt til Justis- og politidepartementet mai 1998. STATENS FORVALTNINGSTJENESTE

Detaljer

STIFTELSEN PROSESSINDUSTRIENS MILJØFOND. 1 Bakgrunn

STIFTELSEN PROSESSINDUSTRIENS MILJØFOND. 1 Bakgrunn VEDTEKTER FOR STIFTELSEN PROSESSINDUSTRIENS MILJØFOND (Fastsatt ved etableringen 18. desember 2001. Revidert 11. oktober 2006 og 31. mars 2014.) 1 Bakgrunn 1.1 Norsk Industri (daværende Prosessindustriens

Detaljer

NOU 1991:8. side 1 av 6

NOU 1991:8. side 1 av 6 Dokumenttype NOU 1991:8 Dokumentdato 1991-02-15 Tittel Lov om statsforetak Utvalgsnavn Statsselskapslovutvalget Utvalgsleder Knudsen, Gudmund Utgiver Arbeids- og administrasjonsdepartementet Oppnevnt 1990-08-24

Detaljer

VEDTEKTER for Aasen Sparebank

VEDTEKTER for Aasen Sparebank VEDTEKTER for Aasen Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Aasen Sparebank er opprettet den 1. februar 1862. Sparebanken skal ha sitt hovedkontor

Detaljer

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere Styrets Beretning 2014 Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til norske bildende kunstnere over 30 år. Støtten gis i form av toårige arbeidsstipendier eller ett-årige stipendier. Stipendiene utdeles

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

Styrets Beretning 2013. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Styrets Beretning 2013 Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 Vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 30.10.2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

Vedtekter for. Stiftelsen Bjerkås barnehage. Fastsatt av styret 4 juni 2007.

Vedtekter for. Stiftelsen Bjerkås barnehage. Fastsatt av styret 4 juni 2007. Vedtekter for Stiftelsen Bjerkås barnehage Fastsatt av styret 4 juni 2007. Vedtekter Stiftelsen Bjerkås barnehage Side 2 av 9 Revidert av styret 14. november 2007 Revidert av styret 13. april 2010 Revidert

Detaljer

Vann, avløp og nye rettsregler 2009 Andelslag og ny samvirkelov

Vann, avløp og nye rettsregler 2009 Andelslag og ny samvirkelov Vann, avløp og nye rettsregler 2009 Andelslag og ny samvirkelov 25. november 2009 Advokat Vibeke Resch-Knudsen Forslag til ny eierskapslov 1, 1. ledd: Nye vass- og avløpsanlegg skal vere fullt ut eigd

Detaljer

Saknsnr Utvalg 26114 4Ut4

Saknsnr Utvalg 26114 4Ut4 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.08.2014 20t41133-0 I 210 Camilla Hansen camilla.hansen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 26114 4Ut4 Hovedutvalg for teknisk, plan og næring

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 Valnesfjord Flerbrukshall BA Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 1 Selskapsform Valnesfjord Flerbrukshall BA er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. 2 Formål

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS Inngått [ ]. 2012 L_3097127_V1 13.06.12 105267- 2/5 Mellom Marienlyst Utvikling AS (org. nr. 997 410 637, som hovedmann ("Hovedmannen"), og Drammen kommune og

Detaljer

Saksbehandler: Jan Mathys Truyen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: Nils Fr. Wisløff rådmann Kari Høyer kommunaldirektør

Saksbehandler: Jan Mathys Truyen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: Nils Fr. Wisløff rådmann Kari Høyer kommunaldirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Mathys Truyen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/13317-1 Dato: 04.09.2008 LEGATBEHANDLING I DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens innstilling: Saken tas

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av Vidar Nybakk, Brumunddal, og midlene er slått sammen med Klara Bergs gave. Den disponible inntekt skal anvendes til forskning innenfor området muskelsykdommer.

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning Kunnskapsdepartementet 1. november 2013 Høringsnotat Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning 1. Innledning For mange forskningsmiljøer ved universiteter og høyskoler har gaver vært

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap per 31.12.2013

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap per 31.12.2013 Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap per 31.12.2013 Sparebankstiftelsens virksomhet Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010. Formålet med etableringen av stiftelsen er; forvalte egenkapitalbevis

Detaljer

Styring og ledelse av stiftelser Rune Haglund Partner Advokatfirma Arntzen de Besche

Styring og ledelse av stiftelser Rune Haglund Partner Advokatfirma Arntzen de Besche Styring og ledelse av stiftelser 22.03.2012 Rune Haglund Partner Advokatfirma Arntzen de Besche Stiftelseslovens overordnede mål: Forsvarlig styring og ledelse av stiftelsen. Noen eksempler «Flere av landets

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Styrets beretning A. W. Scheels stiftelse for studenter ved UiO

Styrets beretning A. W. Scheels stiftelse for studenter ved UiO Styrets beretning 2013 A. W. Scheels stiftelse ved Frederiks Universitetet i Christiania ble opprettet ved doctor juris Anton Wilhelm Scheels testament av 13. mai 1878 og konfirmert ved kongelig resolusjon

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning og studiereiser, herunder studentrelaterte tiltak ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidligere Universitetet for

Detaljer

Navn eller foretaksnavn Adresse Fødselsnr./organisasjonsnr.

Navn eller foretaksnavn Adresse Fødselsnr./organisasjonsnr. Eksempel på stiftelsesdokument for (foretaksnavn.) SA Det presiseres at dette dokumentet er av generell art og at teksten må tilpasses den enkeltes virksomhet. Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak:

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet ved gave fra Den norske Creditbank ved bankens 100 års jubileum 1. oktober 1957. Den disponible del av avkastningen anvendes til dekning av utgifter i forbindelse

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer