Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling."

Transkript

1 årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB, Acta Markets AS, Acta Corporate Services AS og Acta Kapitalforvaltning AS, inklusiv Acta Kapitalforvaltning AS sin svenske filial Acta Kapitalförvaltning og Acta Kapitalforvaltning AS sin danske filial Acta Kapitalforvaltning. Oversikt over virksomhetens art og hvor virksomheten drives Finanshuset Acta har siden konsernet ble etablert i 1990, utviklet seg til å bli Nordens største uavhengig eide investeringsrådgiver, og har ambisjoner om å styrke denne posisjonen ytterligere. Finanshuset Acta innehar et godt utbygd distribusjonsnettverk, og er bredt representert i Norge og Sverige, men betjener også danske og finske kunder. Finanshuset Acta har hovedkontor i Stavanger, 24 rådgivningskontorer i Norge og Sverige samt to meglerbord for ordre formidling og investeringsmegling plassert i Stockholm og Stavanger, i tillegg til en marketsavdeling i Oslo. Konsernets hovedvirksomhet er utvikling, utvelgelse og distribusjon av finansielle instrumenter samt individuell investeringsrådgivning og formidling av investeringsordrer. Konsernet utfører også ordrer og oppbevarer verdipapirer på vegne av kunder. Finanshuset Acta arbeider primært i segmentet med kunder som har mellom kroner og 25 millioner kroner til rådighet for sparing og investeringer. I løpet av året har Finanshuset Acta utvidet sin virksomhet til også å omfatte tjenester innenfor Corporate Finance og Institutional sales og er dermed blitt en mer komplett tilbyder av finansielle tjenester. Konsesjonsbelagt virksomhet drives fra selskapene Acta Asset Management AS, Acta Markets AS, Acta Kapitalforvaltning AS og Acta Finans AB. Actakonsernet utfører ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter. Actas hovedfokus har i 2010 vært å bygge det nye Acta og sommeren 2010 ble merkenavnet Finanshuset Acta lansert. Visjonen er å skape et ledende nordisk finanshus gjennom å gi våre kunder god avkastning på investeringene deres. Porteføljekonto ble lansert for Finanshuset Actas norske kunder i juni 2010, og i september samme år for våre svenske kunder. Kundene fikk dermed mulighet til å velge et nøytralt alternativ til den tradisjonelle transaksjonsbaserte honorarstrukturen. Ved å velge Porteføljekonto betaler kunden et årlig forvaltningshonorar basert på egenkapitalen som forvaltes gjennom Finanshuset Acta. Samtidig betaler kunden lavere eller ingen transaksjonsgebyrer, og krediteres forvaltningsavgift fra leverandører. Denne honorarstrukturen samsvarer med hva kundene etterspør og det reguleringsmyndighetene ønsker at bransjen skal innføre. Ved å lansere en Porteføljekonto er Finanshuset Acta en nøytral og uavhengig leverandør av finansrådgivningstjenester. Redegjørelse for fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at denne forutsetningen er til stede. Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. Styret i Acta Holding ASA har i løpet av 2010 utstedt aksjer under fullmakt gitt av selskapets generalforsamling den 6. mai 2009, samt aksjer under fullmakt gitt av selskapets generalforsamling den 11. mai Totalt antall aksjer utstedt i løpet av 2010 er Aksjene er benyttet som vederlag i forbindelse med selskapets kjøp av investeringsrådgivningsselskapet Axir ASA i mars 2010, hvor oppgjør skjedde i henholdsvis mars og juni Styret i Acta Holding har kjøpt totalt egne aksjer til en gjennomsnittkurs på 2,88 kroner per aksje. Aksjene ble i sin helhet allokert til ansatte som utøvde aksjeopsjoner den 18. februar Styret har i 2010 tildelt alle ansatte aksjeopsjoner i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen. Alle datterselskaper er eid med 100 prosent, og det er således ikke interessekonflikter med minoritetsaksjonærer. Det har ikke vært vesentlige transaksjoner mellom konsernet og aksjeeiere, styret eller ledelsen. Potensielle interessekonflikter mellom styret og disse gruppene blir styrebehandlet. 31

2 årsberetning Styret i Acta Holding ASA forholder seg til den til enhver tid gjeldende norske anbefaling om eierstyring og selskapsledelse. Styret har redegjort for eierstyring og selskapsledelse i Acta i et eget kapittel i årsrapporten. Opplysninger om arbeidsmiljø, likestilling og påvirkning av det ytre miljø Det var 282 ansatte i konsernet ved utgangen av 2010, herav 282 heltidsansatte og ingen deltidsansatte i mindre enn halv stilling. Antall heltidsansatte er i løpet av året økt med 36 personer. Av de heltidsansatte var ved årsslutt 157 ansatt i den norske virksomheten, 124 personer var ansatt i den svenske virksomheten og en person var ansatt i den danske virksomheten. Ved utgangen av 2010 var 26 personer innleid til vikariater og midlertidige stillinger. Acta Holding ASA hadde ved årsskiftet fire ansatte. Styret anser arbeidsmiljøet i Acta for å være godt. Actakonsernet preges av medarbeidere med høy kompetanse og en positiv innstilling. For regnskapsåret var sykefraværet timer, som tilsvarer cirka 2,4 prosent av total arbeidstid mot 2,1 prosent i Acta har ikke vært utsatt for meldte personskader, materielle skader eller ulykker av betydning i Konsernets virksomhet er av en slik art at det kun har en ubetydelig direkte påvirkning på det ytre miljø. Acta har som målsetting å sikre mangfold i konsernet og skal rekruttere, utvikle og beholde de beste medarbeiderne uavhengig av kjønn, alder, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. I enkelte stillingskategorier har Actakonsernet per i dag en relativt ensartet sammensatt gruppe med ansatte. Acta skal sikre mangfoldet gjennom styrte rekrutteringsprosesser, hvor det holdes fokus på faglige kvalifikasjoner og kompetanser for den gitte rolle, samt en større variasjon i gruppens mangfold i forhold til kjønn, alder, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. Dette vil være en pågående aktivitet koblet opp mot Actakonsernets rekrutteringsprosesser. Den siste tiden har mangfoldet i visse avdelinger og forretningsområder økt. Enkelte avdelinger har utfordringer med å få et mangfold blant de kvalifiserte kandidatene. Dette ser man spesielt i administrative stillingskategorier i stabs- og støttefunksjonene. Her vil arbeidet med å utvide mangfoldet fortsette. Det er etablert sentrale prosesser knyttet til lønnsoppgjør, arbeidsvilkår og personalpolicy som har til hensikt å tilrettelegge for å kombinere karriere og familieliv, samt sikre de ansatte mot trakassering og forskjellsbehandling. Acta gjennomfører årlig to medarbeiderundersøkelser for å identifisere utfordringer knyttet til ansattilfredsheten. Styret og ledelsen i Acta vektlegger likestilling mellom kjønnene og tilstreber å tilrettelegge for dette gjennom sin personalpolitikk, både når det gjelder lønn, avansement og rekruttering. Finanshuset Acta har imidlertid en klar kjønnsdeling der menn er i flertall innen ledende stillinger samt stillinger innenfor rådgivningstjenester. Kvinner har en tilsvarende dominerende posisjon innenfor stabs- og støttefunksjoner. Acta har et likelønnsprinsipp som tilsier at det er lik grunnlønn for likt arbeid. Menn har imidlertid en høyere gjennomsnittslønn enn kvinner da et flertall av de ledende ansatte er menn, samt at rådgivere i gjennomsnitt har et lønnsnivå som ligger over stillinger innenfor stabs- og støttefunksjoner. Gjennomsnittlig fastlønn var kroner for kvinner og kroner for menn i Av konsernets 282 heltidsansatte var 104 kvinner og 178 menn. Selskapets styre bestod ved utgangen av 2010 av tre kvinner og fire menn. Selskapet ser aktivt etter kvinner til ledende roller, også i styreposisjoner. Omsetning Omsetningen i konsernet endte på 428 millioner kroner i 2010, mot 489 millioner kroner i Nedgangen i forhold til fjoråret skyldes i all hovedsak redusert etterspørsel etter konsernets spare- og investeringsløsninger kombinert med lavere marginer. Den omfattende reposisjoneringen av konsernets forretningsmodell i forbindelse med lanseringen av Porteføljekonto har også påvirket omsetningen negativt, da rådgiverorganisasjonen har brukt mye tid og ressurser på å markedsføre og informere kunder om denne nye og nøytrale måten å bli betjent på. Vedvarende lave renter samt en generell positiv utvikling i aksjemarkedene har på den annen side vært positivt for tegningen gjennom året. Finanshuset Acta og samarbeidende forvaltere og banker har gjennom 20 år utviklet og markedsført produkter som er godt tilpasset det nordiske sparemarkedet. Finanshuset Acta har i løpet av 2010 ytterligere befestet sin dominerende posisjon innen eiendom i Norge og Sverige, ved at våre kunder solgte eiendommer og Acta Markets var finansiell rådgiver i den største eiendomstransaksjonen i Sverige i Tjenester innenfor aktivaklassen Eiendom har inntektsmessig vært den viktigste aktivaklassen for Finanshuset Acta i Salg og distribusjon av 32

3 årsberetning aksjefond og forsikringsløsninger har fortsatt inntektsmessig vært henholdsvis den nest og tredje viktigste aktivaklassen for Acta i For konsernet har brutto nytegning vært høyest innen aksjefond og forsikringsløsninger med henholdsvis 65 og 15 prosent av total brutto nytegning. Acta har gjennom 2010 fortsatt å tilby sine kunder annenhånds omsetning av aksjer i etablerte investeringsselskaper. Kundemidler under forvaltning har gått ned fra 73 milliarder kroner ved inngangen av året til 67 milliarder kroner per 31. desember Nedgangen skyldes hovedsakelig forfall av strukturerte produkter. Faste porteføljeinntekter endte på 295 millioner kroner i 2010 mot 293 millioner kroner i 2009, hvilket er på et meget tilfredsstillende nivå med tanke på at kundemidler under forvaltning har vist en nedgang på 6 milliarder kroner gjennom året. Ved årsslutt inneholdt mer enn 90 prosent av kundemidlene under forvaltning et element som genererer faste inntekter til konsernet, mens oppimot 100 prosent av nysalget inneholder elementer av faste inntekter. I 2010 dekket de faste inntektene 79 prosent av de faste og aktivitetsbaserte kostnadene mot 65 prosent i Acta Holding ASA har ikke selv ekstern operativ virksomhet og hadde kun driftsinntekter fra intern tjenesteyting i konsernet i Resultat Actakonsernets driftsresultat endte i 2010 på minus 27 millioner kroner, mot minus 36 millioner kroner i Resultat etter skatt ble minus 19 millioner kroner, en forbedring på 18 millioner kroner sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes i all hovedsak 66 millioner kroner i reduserte faste kostnader og 9 millioner kroner lavere aktivitetsbaserte kostnader i 2010 sammenlignet med Reduksjonen i faste kostnader skyldes primært lavere personalkostnader. Nedgangen i faste og aktivitetsbaserte kostnader blir delvis motvirket av en økning på 8 millioner kroner i variable driftskostnader samt en inntektsreduksjon på 62 millioner kroner. Nedgangen i inntekter er hoved sakelig forårsaket av en nedgang i bruttotegning fra kunder på 311 millioner kroner, fra millioner kroner i 2009 til millioner kroner i 2010, kombinert med en lavere bruttomargin. Økningen i variable kostnader er et resultat av utstrakt bruk av ressurser i forbindelse med implementeringen av ny forretningsmodell. Konsernets skattekostnad for året er minus 3 millioner kroner sammenlignet med minus 9 millioner kroner i Effektiv skattesats er 12,0 prosent for Tilsvarende tall for 2009 var 19,3 prosent. Morselskapet, Acta Holding ASA, hadde et årsresultat på minus 57 millioner kroner som hovedsakelig reflekterer mottatt konsernbidrag, utbytte fra de operative datterselskapene samt nedskrivninger. Etter en verdivurdering av aksjene i datterselskapet Acta Kapitalforvaltning AS er aksjene nedskrevet med 89 millioner kroner. Acta Holding ASA hadde et driftsresultat på minus 6 millioner kroner sammenlignet med minus 11 millioner kroner året før. De oppnådde resultatene i 2010 og utviklingen generelt i konsernet anses som akseptable i lys av de store endringene Actakonsernet har vært gjennom de siste årene. Balanse Konsernets totalkapital økte fra 411 millioner kroner ved utgangen av 2009 til 441 millioner kroner i Endringen reflekterer primært en økning i kortsiktige fordringer kombinert med en økning i goodwill som skriver seg fra kjøpet av investeringsrådgivningsselskapet Axir ASA samt en økning i utsatt skattefordel. Den konsoliderte egenkapitalen i Acta var ved årsslutt 328 millioner kroner, hvilket representerer en egenkapitalandel på 75,9 prosent. Tilsvarende tall for 2009 var henholdsvis 321 millioner kroner og 78,1 prosent. Kontantstrøm og likviditet Konsernet hadde i 2010 en kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på minus 4,6 millioner kroner. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var negativ med 29 millioner kroner, og kontantstrøm fra finansierings aktiviteter var 18 millioner kroner hvilket forklares av kjøpet av investeringsrådgivningsselskapet Axir ASA med påfølgende utstedelse av aksjer. Likviditeten var god ved inngangen til året og er fremdeles god ved årsslutt. Netto likvide midler for konsernet er ved utgangen av 2010 på 245 millioner kroner. Konsernet hadde i tillegg ubenyttede trekkrettigheter på i alt 60 millioner kroner. Konsernet forventer en fortsatt akseptabel likviditetssituasjon i Segmentinformasjon Norge Acta Asset Management har ansvaret for konsernets hovedvirksomhet i Norge, nemlig investeringsrådgivning til kunder med minst kroner investert i produkter 33

4 årsberetning tilbudt av Finanshuset Acta. Acta Asset Management har i tillegg ansvaret for de kunder som betjenes av meglerbordet i Norge. Finanshuset Acta har gjennom året beholdt sin sterke posisjon i det norske markedet for spareog investeringsløsninger. Konsernet har et godt utbygd distribusjonsapparat, og er ved årsskiftet representert over hele landet med 12 rådgivningskontorer i tillegg til et sentralt plassert kundesenter for ordreformidling og investeringsmegling. Ved utgangen av året hadde Finanshuset Acta cirka kunder i Norge, hvilket er flere enn samme periode året før. Antallet fast ansatte er 149, sammenlignet med 132 ett år tidligere. Summen av antallet daglige ledere, rådgivere og meglere er i perioden økt fra 69 til 73. Driftsinntektene endte på 264 millioner kroner i 2010, hvilket er en økning på 1 million fra året før. Årets driftsresultat endte i null millioner kroner sammenlignet med minus 3 millioner kroner i Selskapets kjøp av investeringsrådgivningsselskapet Axir ASA ble endelig gjennomført i mars 2010, og om lag kunder med rundt 2 milliarder kroner i midler under forvaltning ble overført til Finanshuset Actas norske virksomhet. Disse kundene får nå oppfølging og investeringsrådgivning fra søsterselskapet Acta Asset Management AS. Axir ASA har i løpet av året skiftet navn til Acta Markets AS og lagt om sin virksomhet betydelig med hovedfokus på Corporate Finance, Institutional Sales og Investment Management. Rapporteringen av denne virksomheten er allokert til de respektive segmentene avhengig av hvor verdiskapningen har skjedd. Den 15. juni lanserte Finanshuset Acta Porteføljekonto for sine norske kunder, hvor kundene får mulighet til å velge et nøytralt alternativ til den tradisjonelle transaksjonsbaserte honorarstrukturen. Lanseringen har vært meget vellykket, og ved utgangen av desember 2010 hadde om lag kunder cirka 5,8 milliarder kroner investert gjennom Porteføljekonto. I og med at våre investeringsrådgivere brukte en stor del av sin arbeidstid det siste halve året av 2010 på å markedsføre Porteføljekonto, og informere våre kunder om denne nøytrale honorarmodellen, ble det følgelig mindre tid til å bruke på nysalg. Tegningstallene for året er naturlig nok påvirket av dette. Bruttotegningen i det norske markedet endte likevel på millioner kroner, hvilket er opp fra millioner kroner året før. I desember 2010 ble det kunngjort at en større portefølje med utleieeiendommer i Sverige, bestående av om lag leiligheter eid av Finanshuset Actas svenske og norske kunder, ble solgt til Willhem AB. Til tross for finanskrisen har investeringene, som ble lansert i 2003, gitt meget god avkastning. Actas kunder har realisert en fortjeneste på rundt 1,3 milliarder svenske kroner, eller en avkastning på mellom 92 og 98 prosent, avhengig av om kundene er fra henholdsvis Norge eller Sverige. Acta Markets har, sammen med andre, vært finansiell rådgiver i transaksjonen. Transaksjonen viser at omsetningen i annenhåndsmarkedet for eiendom er i ferd med å ta seg opp. Styret og ledelsen forventer at mange av våre fornøyde kunder velger å reinvestere deler av egenkapitalen i andre investeringsprodukter gjennom Finanshuset Acta. Sverige Acta Finans AB har ansvaret for selskapets hovedvirksomhet i Sverige, som er investeringsrådgivning til kunder med minst kroner investert i produkter tilbudt av Finanshuset Acta. Finanshuset Acta har drevet virksomhet i Sverige siden år 2000 og er ved utgangen av året representert med 12 rådgivningskontorer i tillegg til et sentralt plassert kundesenter for ordreformidling og investeringsmegling. Antall kunder har holdt seg stabilt på cirka gjennom hele året. Antallet fast ansatte er 118, sammenlignet med 113 ett år tidligere. Antall daglige ledere, rådgivere og meglere er 79 ved årsslutt 2010, mot 76 ved utgangen av desember i Drifts inntektene ble 164 millioner kroner i 2010, ned fra 227 millioner kroner i Driftsresultatet endte på minus 21 millioner kroner, sammenlignet med minus 15 millioner kroner i Acta Kapitalforvaltning og Kaupthing Bank hf. kom våren 2010 frem til enighet vedrørende de obligasjonene som Acta Kapitalforvaltning formidlet til sine kunder i 2006/2007, der Lehman Brothers var emittent. Avtalen innebar at de kundene som hadde lånefinansiert investeringen gjennom Kaupthing og valgte å akseptere forslaget, betalte tilbake 60 prosent av sine lån i Kaupthing mot at Kaupthing overtok obligasjonene. Hensyntatt skatteeffekter innebar dette rett under 50 prosent for de fleste kundene. Over 90 prosent av låntakerne som fikk dette tilbudet, valgte å akseptere. Acta Kapitalforvaltning AS har mottatt søksmål fra i overkant av 400 misfornøyde kunder som har investert i obligasjoner utstedt av Lehman Brothers. Søksmålet er primært rettet mot arrangerende bank, og sekundært mot Acta Kapitalforvaltning. 34

5 årsberetning Investorene bestrider plikten til å tilbakebetale lånene til banken og i tilfelle dette ikke fører frem, vil de vende seg mot Acta Kapitalforvaltning som rådgiver. Acta Kapitalforvaltning anser risikoen knyttet til disse søksmålene for å være relativt begrenset da selskapet kun er ansvarlig for rådgivningen, og denne er gitt på individuelt grunnlag. Denne vurderingen støttes også av Allmänna reklamationsnämden (ARN) som i prinsippavgjørelser har kommet frem til at Acta Kapitalforvaltning ikke er erstatningspliktig overfor investorene som lånefinansierte sine investeringer. Acta Kapitalforvaltning forventer at domstolene vil komme til samme konklusjon som ARN. Situasjonen som oppstod i etterkant av konkursen i Lehman Brothers, har vært ytterst beklagelig for mange parter, inkludert berørte kunder av Acta Kapitalforvaltning så vel som selskapet selv. De betingede søksmålene som nå er rettet mot Acta Kapitalforvaltning, innebærer en viss risiko, så vel økonomisk som omdømmemessig. Økonomisk sett vurderer selskapet risikoen som lav, og har per 31. desember 2010 ikke gjort noen avsetninger i regnskapene relatert til denne saken. Når det gjelder risiko for tap av omdømme er mye av dette allerede skjedd, i og med at saken har versert i media helt siden september Den 1. september lanserte Finanshuset Acta Porteføljekonto for sine svenske kunder. I likhet med i Norge, var lanseringen her også vellykket, og ved utgangen av desember 2010 hadde om lag kunder cirka 1,5 milliarder kroner investert gjennom Porteføljekonto. I og med at våre investeringsrådgivere brukte en stor del av sin arbeidstid det siste halve året av 2010 på å markedsføre Porteføljekonto, og informere våre kunder om denne nøytrale honorarmodellen, ble det følgelig mindre tid til å bruke på nysalg. Tegningstallene for året er påvirket av dette. Bruttotegningen i Sverige endte på millioner kroner, sammenlignet med millioner kroner året før. I november tiltrådte Arturo Arques som ny Sverigesjef i Finanshuset Acta. Arques har 25 års erfaring fra finansbransjen og har tidligere hatt flere ledende stillinger i bl.a. Nordnet, SEB og Handelsbanken. New Markets New Markets-segmentet ble etablert ved inngangen til 2005 og arbeider med vekstmuligheter for konsernet, både i nye og eksisterende markeder. Segmentet hadde én ansatt ved utgangen av 2010, men ressurser fra resten av Actakonsernet har også vært allokert til segmentet. I løpet av første kvartal i 2011 ble kontoret i København avviklet. Finanshuset Acta er fortsatt operativ i det danske markedet og Actas kunder i Danmark blir nå betjent fra kundesenteret i Stavanger. Driftsresultatet var i 2010 negativt med 2 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 9 millioner kroner i Corporate Acta Holding ASA hadde ved årsslutt 2010 fire ansatte og ingen operativ virksomhet utover eieroppgaver, viktige konsernoppgaver og å aktivt utøve eierskap i datterselskapene. Acta Corporate Services AS hadde ved årsslutt 27 ansatte og tilbyr interne administrative tjenester innen økonomi, compliance, markedsføring, personal og IT. Betydelige deler av IT-driften er utkontrahert til eksterne samarbeidspartnere. Fra 1. januar 2011 er tjenester relatert til personal og markedsføring overført andre selskaper i konsernet. Selskapet har ingen eksterne inntekter, men dekker inn sine kostnader ved tjenesteyting til alle andre selskaper i konsernet i henhold til interne avtaler. Samlet driftsresultat for segmentet ble minus 5 millioner kroner, sammenlignet med minus 9 millioner kroner året før. Kapitaldekningskrav Acta Holding ASA er underlagt krav til kapitaldekning på konsolidert grunnlag, jfr. vphl Konsolidert krav til ansvarlig kapital per 31. desember 2010 er beregnet ut fra det høyeste av kravene for verdipapirforetakene, tillagt dekning for kredittrisiko beregnet av konsernets samlede eiendeler. Netto ansvarlig kapital er beregnet til 65 millioner kroner og viser et overskudd på ansvarlig kapital på 182 millioner kroner i forhold til et myndighetskrav på 8 prosent av beregningsgrunnlaget. Acta Finans AB har søkt om å bli verdipapirforetak, og forutsatt at denne søknaden innvilges, vil kapitalbindingen i selskapet øke, men kravet til konsolidert ansvarlig kapital for konsernet vil ikke øke. Foreløpige beregninger viser at kravet til konsolidert ansvarlig kapital for 2011 ikke øker vesentlig. 35

6 årsberetning På bakgrunn av kapitaldekningskravene eksisterer det restriksjoner på mulighetene for å overføre midler mellom selskapene i konsernet. Risikovurdering Styret har foretatt en gjennomgang av risikostyringen i Actakonsernet. Styret og konsernsjef anser den vesentligste risikoen for Actakonsernets virksomhet til å være en eventuell svikt i rådgivningsprosessene hvor anbefalte investeringsløsninger ikke samsvarer med behov og egnethet til kunden. Produktutvelgelsesprosesser hvor det kan forekomme svikt i kvalitetskontrollen av forvaltere, vil også representere en risiko for konsernet. En økning i tallet på kundeklager generelt og spesielt de rettslige prosessene tidligere omtalt vedrørende produktene som inneholder obligasjoner utstedt av Lehman Brothers, er også en av de mest vesentlige risikofaktorene for konsernet. Vi ser nå at antall klager, etter at nye og strengere krav til rådgivningsprosessen ble innført, går ned. Finanshuset Acta har viktige utfordringer med tanke på å forbedre sitt omdømme og renommé, og da spesielt i det svenske markedet. Finanshuset Acta vil arbeide hardt for å ha en god kommunikasjon med både media, kunder og regulatoriske myndigheter for dermed å sikre at Acta fremstår som det seriøse finanskonsernet vi selv anser oss for å være. Strategisk risiko En nedgang i etterspørselen etter produkter tilbudt av Finanshuset Acta, det være seg på bakgrunn av et generelt svakt marked eller på grunnlag av dårlig renommé, vil representere en strategisk risikofaktor for konsernet. Det samme vil inntektssvikt i form av lavere marginer enn ønsket være. Actakonsernet har iverksatt handlingsplaner for å motvirke negative utfall av disse risikoene. Videre vil svikt i selve forretningsmodellen, hvor de finansielle resultatene uteblir, være en risiko som må klassifiseres som strategisk. Svikt i rutiner og andre forhold av alvorlig karakter hos våre viktigste samarbeidspartnere, samt risikoen for at Finanshuset Acta ikke til enhver tid oppfyller de regulatoriske kravene som stilles til konsernet, vil også være viktige strategiske risikofaktorer. Actakonsernet har belyst disse risikoene i en analyse og vurdert de strategiske risikofaktorene til å være håndterbare. Operasjonell risiko Rutinesvikt i de mest sentrale prosessene i konsernet representerer en operasjonell risiko. Feil i rådgivningen vi gir til kunder, svikt i transaksjoner, produkter som ikke presterer som forutsatt samt feil og svikt i datasystemer brukt i konsernet, er alle eksempler på operasjonell risiko. Actakonsernet og datterselskaper har gjort disse risikovurderingene og satt i verk tiltak for å sørge for at denne risikoen er lavest mulig. Finansiell risiko Actakonsernet har lav eksponering i finansielle instrumenter. Konsernets likviditet holdes i form av bankinnskudd og/eller statssertifikater med kort løpetid og svært lav kursrisiko. Konsernet har ikke rentebærende gjeld og har således begrenset renterisiko relatert til fremmedkapital. Den finansielle markedsrisiko for øvrig er hovedsakelig begrenset til at fremtidig inntjening vil være påvirket av endringene i markedspriser på selskapets produkter, samt generelle markedssvingninger. En vedvarende negativ trend i spare- og investeringsmarkedet generelt vil kunne gi misfornøyde kunder på bakgrunn av dårlig avkastning på deres investerte kapital. En slik utvikling vil kunne medføre en risiko for reduserte forretninger med eksisterende kunder. Et økt antall kundeklager kan medføre en økt risiko for søksmål, men risikoen for gruppesøksmål e.l. som skal vinne frem, vurderes som relativt begrenset. Fremtidige porteføljeinntekter vil variere med svingninger i markedspriser på kundeporteføljer under forvaltning. Valutarisikoen i Actakonsernet er hovedsakelig knyttet til at en vesentlig del av virksomheten er i Sverige. Den danske virksomheten utgjør en relativt begrenset andel av Actas totale virksomhet. Styret har, på bakgrunn av utviklingen og forventningene i valuta- og rentemarkedet, vurdert valutarisikoen som moderat og har ingen planer om valutasikring på det nåværende tidspunkt. Acta Holding ASA hadde per 31. desember 2010 utestående garantier for om lag 15 millioner kroner i tillegg til selvskyldnergarantier for enkelte husleieavtaler inngått av Acta Kapitalforvaltning AS. Husleiegarantiene har en gjenværende varighet på mellom ett til fem år. Samlet garantiforpliktelse for disse er på 5 millioner kroner. Risiko for at en kunde eller andre motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser, anses som relativ lav. Totale fordringer og opptjente inntekter utgjør 91 millioner kroner per 31. desember Tap på fordringer har historisk sett vært ubetydelige. 36

7 årsberetning Hendelser etter balansedagen Styret i Acta Holding ASA har i styremøte den 15. februar 2011 vedtatt tildeling av aksjeopsjoner for året 2011 i henhold til et opsjonsprogram for alle ansatte i Actakonsernet innenfor rammen av 5,5 millioner aksjeopsjoner per år for hvert av årene 2009, 2010 og Totalt ble det den 16. februar 2011 tildelt 4,102 millioner aksjeopsjoner hvorav 1,430 millioner til ledende ansatte. Utover dette er det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av konsernets eller selskapets resultat og stilling som ikke fremkommer av styrets beretning eller årsregnskapet. Fremtidsutsikter Året 2010 har vært et vendepunkt for Finanshuset Acta, hvor en omfattende reposisjonering av konsernets forretningsmodell har vært hovedfokuset. Implementeringen av ny langsiktig forretningsmodell har vist seg å være en lønnsom suksess, og både styret og ledelsen i Acta Holding ASA har tro på at økningen man har sett i forhold til hvor stor andel av kundenes egenkapital som er plassert i Porteføljekonto, vil fortsette. Med cirka 7,3 milliarder kroner investert gjennom Porteføljekonto fra om lag kunder ved årsskiftet, er utgangspunktet godt for at vi skal nå våre ambisjoner om å ha 50 prosent av kundenes egenkapital investert gjennom Porteføljekonto i løpet av 2012, og 75 prosent i løpet av Midler investert gjennom Porteføljekonto, innebærer i overkant av ett prosentpoeng i økte faste inntekter sammenlignet med investeringer holdt i en tradisjonell handelskonto. Transaksjonsrelaterte inntekter relatert til Actas investeringsrådgivningstjenester vil på samme tid være under press, da kunder som har sin egenkapital investert gjennom Porteføljekonto, slipper å betale tegningshonorarer på kjøp og salg innenfor Porteføljekonto. Samtidig vil økningen i faste inntekter gjøre Finanshuset Acta mindre avhengig av transaksjonsrelaterte inntekter og den operasjonelle risikoen for Acta er dermed betydelig redusert. Finanshuset Acta vil i de kommende kvartaler være aktiv i forhold til å markedsføre og informere kunder om fordelene med porteføljekontokonseptet, samtidig som vi vil fortsette å gi våre kunder førsteklasses investeringsrådgivning. Vi vil også ha fokus på produktutvikling og lansering av spennende produktinitiativer, og dermed skape økt omsetning samtidig som vi øker vår markedsandel. Acta Markets AS, som har styrket ledelsen av selskapet ved å ansette Ole Jørgen Jacobsen som administrerende direktør, vil fortsette å videreutvikle virksomheten sin for å ta en større del av verdikjeden med produktutvikling og corporate finance. Acta Markets AS sin rolle som en av flere rådgivere i den største eiendomstransaksjonen i Sverige i 2010, beviser at Actas arbeid for å bli en mer fullstendig tilbyder av finansielle tjenester har vært vellykket. Ettersom flere av selskapene som er eid av Actas kunder nærmer seg avslutning i henhold til deres mandat, vil en rekke interessante forretningsmuligheter by seg for Acta Markets AS. Samtidig vurderer styret og ledelsen i Acta at muligheten for at fornøyde kunder vil reinvestere deler av frigjort egenkapital i nye produkter tilbudt av Finanshuset Acta, er gode. Konsolideringen i bransjen vi har sett de siste årene, forventes å fortsette. Mindre og mellomstore markedsaktører vil ha vanskeligheter med å oppnå lønnsomhet når marginene presses, samtidig som det stilles økte krav til rutiner for å sikre at lover og regler etterleves til enhver tid. Acta vil fortsette å være aktive i forhold til å vurdere gunstige muligheter som dukker opp, og som vil kunne styrke konsernets lønnsomhet eller bidra til en langsiktig og lønnsom vekst. Styret og konsernsjef forventer et godt langsiktig marked for Actas spare- og investeringsløsninger. Som en av de dominerende markedsaktørene i Skandinavia, og med Europas mest attraktive kunder i vårt nedslagsfelt, har vi et solid grunnlag for lønnsom drift både på mellomlang og lang sikt. Lønnsomhet Det er en sunn kostnadskontroll i hele konsernet, og styret vil fortsette å ha fokus på dette fremover. Hovedfokuset fremover vil likevel være inntektsskapende aktiviteter og tiltak. Under de rådende omstendighetene forventer styret at Finanshuset Acta beveger seg inn i lønnsomt territorium i de kommende kvartaler og at året 2011 vil vise overskudd. Utbytte Utbytte for regnskapsåret 2010 er av styret i Acta Holding ASA foreslått til kr 0,10 per aksje. 37

8 årsberetning Disponering og overføringer - Acta Holding ASA Styret foreslår at årsresultatet for 2010 på -57,052 millioner kroner behandles som følger: Tall i millioner kroner Overført fra annen egenkapital kr 82,805 Utbytte kr 25,753 Sum overføringer kr 57,052 Det var per 31. desember ,351 millioner kroner i fri egenkapital i Acta Holding ASA. Stavanger, 29. mars 2011 Alfred Ydstebø Stein Aukner Ellen Math Henrichsen Harald Sig. Pedersen styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem Merete Haugli Pia Gideon Ole Peter Lorentzen Geir Inge Solberg styremedlem styremedlem styremedlem konsernsjef 38

9 Konsernresultatregnskap - IFRS ACTAKONSERNET KONSERNRESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER IFRS Alle beløp i tusen kroner Note Driftsinntekter Lønnskostnader Avskrivninger 6, Nedskrivninger 6, Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets resultat Andre inntekter og kostnader Omregningsdifferanser valuta Totale andre inntekter og kostnader Årets totalresultat Resultat per aksje 9-0,07-0,14 Resultat per aksje - utvannet 9-0,07-0,14 Effektiv skattesats 12,0 % 19,3 % 39

10 Konsernbalanse - IFRS ACTAKONSERNET KONSERNBALANSE PER 31. DESEMBER IFRS Alle beløp i tusen kroner Note EIENDELER Anleggsmidler Goodwill Andre immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre finansielle eiendeler Kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

11 Konsernbalanse - IFRS ACTAKONSERNET KONSERNBALANSE PER 31. DESEMBER IFRS Alle beløp i tusen kroner Note EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Forpliktelser Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige skatter og offentlige avgifter Avsetninger og andre kortsiktige forpliktelser Sum kortsiktige forpliktelser Sum forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser

12 endringer i konsolidert egenkapital - IFRS ACTAKONSERNET ENDRINGER I KONSOLIDERT EGENKAPITAL - IFRS Alle beløp i tusen kroner Innskutt annen egenkapital Aksjekapital Overkursfond Omregningsdifferanse 1) Udekket tap/annen egenkapital Sum egenkapital Balanse per 1. januar Årets resultat Omregningsdifferanse Årets totalresultat Innbetalt av og utdeling til eiere Opsjonsprogram Balanse per 31. desember Balanse per 1. januar Årets resultat Omregningsdifferanse Årets totalresultat Innbetalt av og utdeling til eiere Aksjeemisjon Opsjonsprogram Balanse per 31. desember ) Omregningsdifferansene er knyttet til omregning fra SEK til NOK av eiendeler og gjeld tilhørende Acta Kapitalforvaltning AS svenske filial, Acta Finans ABs, Acta Asset Management AS og Acta Markets AS virksomhet i Sverige samt omregning fra DKK til NOK av eiendeler og gjeld tilhørende konsernets virksomhet i Danmark. 42

13 Konsolidert kontantstrømoppstilling - IFRS ACTAKONSERNET KONSOLIDERT KONTANTSTRØMOPPSTILLING - IFRS Alle beløp i tusen kroner Note Operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt / mottatt tiltakspakke Avskrivninger 6, Kostnadsføring av opsjoner Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 6, Utbetalinger ved investering i datterselskaper, netto etter kontanter Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Innbetaling av egenkapital (netto proveny) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, plasseringer og lignende Beholdning av bankinnskudd, plasseringer og lignende per Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av bankinnskudd, plasseringer, trekk kassekreditt o.l. per Ubenyttede trekkrettigheter

14 actakonsernet - innholdsfortegnelse - noter til konsernregnskapet - ifrs innholdsfortegnelse. Note 1 Regnskapsprinsipper 45 Note 2 Segmentinformasjon 51 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med videre 54 Note 4 Sammenslåtte poster i resultatregnskapet 57 Note 5 Finansielle instrumenter 57 Note 6 Goodwill og andre immaterielle eiendeler 58 Note 7 Varige driftsmidler 59 Note 8 Aksjer i datterselskaper 61 Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 62 Note 10 Utbytte 63 Note 11 Kortsiktige fordringer 63 Note 12 Avsetninger og andre kortsiktige forpliktelser 63 Note 13 Skattekostnad 64 Note 14 Nærstående parter 65 Note 15 Finansiell risiko 65 Note 16 Ansvarlig kapital og kapitaldekning - Actakonsernet 66 Note 17 Pantstillelser og garantier 66 Note 18 Avgangsansvar for langsiktige unit-link spareavtaler i Sverige 67 Note 19 Hendelser etter balansedagen 67 44

15 Noter til konsernregnskapet - IFRS Noter til konsernregnskapet - ifrs. Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av konsernr egnskapet Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB), som er godkjent av EU per 31. desember Årsregnskapet består av Actakonsernets resultatregnskap, balanse, konsoliderte endringer i egenkapital, kontantstrømoppstilling og noter. Årsregnskapet utgjør en helhet og er utarbeidet etter et historisk kostprinsipp med unntak av finansielle instrumenter som er regnskapsført til virkelig verdi over resultatet, finansielle instrumenter tilgjengelig for salg som er regnskapsført til virkelig verdi, og lån og fordringer og andre finansielle forpliktelser som er regnskapsført til amortisert kost. Hovedkontoret til Acta Holding ASA har adresse Børehaugen 1, 4006 Stavanger. Årsregnskapet ble avgitt av styret 29. mars Regnskapsprinsippene som fremkommer nedenfor, er anvendt konsistent for alle periodene som presenteres i konsernregnskapet. 1.2 Konsolideringsprinsipper I konsernregnskapet inngår morselskapet Acta Holding ASA og de selskaper Acta Holding ASA kontrollerer. Kontroll foreligger når morselskapet har bestemmende innflytelse, direkte eller indirekte, over den finansielle og operasjonelle styringen av datterselskapene og derigjennom oppnår fordeler fra deres virksomhet. Ved vurdering av kontroll, tas det hensyn til potensielle stemmeretter som umiddelbart kan utøves eller konverteres. Finansregnskapene til datterselskapene inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Selskaper som er med i konsolideringen, er listet opp i note 8. Konsernmellomværende og eventuelle urealiserte gevinster og tap eller inntekter og kostnader knyttet til konserninterne transaksjoner, elimineres ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at det for datterselskapene er anvendt samme regnskapsprinsipper som for samtlige konsernselskaper. Aksjer i datterselskaper er eliminert. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskaper, som oppføres i konsernregnskapet til kostpris for konsernet. Differansen mellom kjøpesum for aksjene og konsernets andel av det oppkjøpte selskaps egenkapital på kjøpstidspunktet, analyseres og henføres til eiendeler og gjeld i datterselskapet. Eventuell restverdi blir behandlet som goodwill i konsernregnskapet. 1.3 Estimater og vurderinger Utarbeidelse av konsernregnskapet i samsvar med IFRS inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes, og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Estimater og underliggende beløp gjennomgås og vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden estimatene endres, og i alle fremtidige perioder som påvirkes. Områder med vesentlig estimatusikkerhet, samt forutsetninger og vurderinger ved anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper, er beskrevet i følgende noter: - Note 3 aksjebasert betaling/aksjeopsjoner - Note 6 goodwill og andre immaterielle eiendeler - Note 7 klassifisering av leieavtaler - Note 13 anvendelse av underskudd til fremføring - Note 18 avgangsansvar for langsiktige unit linkspareavtaler 45

16 Noter til konsernregnskapet - IFRS 1.4 Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på balansedagen. Valutakursdifferanse som fremkommer ved omregning, innregnes i resultatregnskapet. Ikke-monetære eiendeler og forpliktelser som måles til historisk kost i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-monetære eiendeler og forpliktelser med pålydende i utenlandsk valuta, og som innregnes til virkelig verdi, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen gjeldende på tidspunktet da den virkelige verdien ble fastsatt. 1.5 Omregning av utenlandske enheter Eiendeler og forpliktelser for utenlandske virksomheter, inkludert goodwill og virkelig verdijusteringer, som fremkommer ved konsolideringen, omregnes til norske kroner ved bruk av valutakursen på balansedagen. Inntekter og kostnader for utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner med en gjennomsnittskurs som en praktisk tilnærming til transaksjonskurs. Valutakursdifferanser i forbindelse med omregning regnskapsføres som omregningsdifferanse direkte mot egenkapital. Disse resultatføres ved eventuell avhendelse av den utenlandske enheten. 1.6 Inntekter Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer normalt på leveringstidspunktet ved salg av tjenester. Provisjonsinntekter fra nytegning av fond, forsikring (unit link), eiendomsaksjer og aksjer i shipping-, private equity-, infrastruktur- og fornybar energiselskaper og tilsvarende selskaper resultatføres når det er inngått skriftlige avtaler med kundene og bekreftelse på kundenes innbetaling av avtalt tegningsbeløp og provisjon foreligger. Inntekter fra nytegning av strukturerte produkter resultatføres når det er inngått bindende avtaler med kundene. Innsettingsavgift resultatføres når kunden tilfører nye midler til porteføljekonto. Porteføljeinntekter og forvaltningshonorar resultatføres løpende, basert på en beregnet inntekt. Estimatet bygger på et beregnet gjennomsnitt av porteføljen hos fondsleverandør og den aktuelle provisjonssats i henhold til avtale. Porteføljekontoavgift beregnes på grunnlag av kundens beholdning og inntektsføres løpende. Honorar for syndikering av eiendoms-, shipping-, private equity-, infrastruktur- og fornybar energiselskaper og tilsvarende selskaper inntektsføres når honorarene etter avtalene er opptjent. Avkastningsbaserte honorarer inntektsføres på tidspunktet for avvikling av porteføljene. Strukturmargin fra strukturerte produkter inntektsføres når underliggende sikringsinstrumenter handles og marginer er endelig fastsatt. Utbytte resultatføres når rett til å motta betaling er fastsatt. Renteinntekter og andre finansinntekter resultatføres etter hvert som disse opptjenes. 1.7 Kostnader Kostnader blir generelt periodisert i takt med mottak av varer og tjenester. Variabel lønn til rådgivere og bonus til ansatte kostnadsføres når det i henhold til avtaler oppstår en forpliktelse som det er sannsynlig vil komme til utbetaling. Rentekostnader og gebyrer resultatføres etter hvert som disse påløper. 1.8 Avsetninger En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse som en følge av en tidligere hendelse, der det er sannsynlig at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen. Restruktureringsavsetninger innregnes når konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan, og restruktureringen enten har startet eller er offentliggjort. 1.9 Innskuddsbaserte pensjonsordninger Forpliktelser til å yte tilskudd til innskuddsbaserte pensjons- 46

17 Noter til konsernregnskapet - IFRS ordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de påløper Aksjebaserte betalingstransaksjoner Ansattopsjoner med oppgjør i aksjer måles til virkelig verdi på tildelingstidspunktet. Opsjonene verdsettes etter Black & Scholes-modellen. Beregnet verdi innregnes som personalkostnad, med motpost i annen innskutt egenkapital. Kostnaden fordeles over perioden frem til de ansatte får en ubetinget rett til opsjonene Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler som forventes å bli realisert i konsernets ordinære driftssyklus eller innen tolv måneder etter balansedagen, og eiendeler i form av kontanter eller kontantekvivalenter, klassifiseres som omløpsmidler. Alle andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Forpliktelser som forventes å gjøres opp i konsernets ordinære driftssyklus, som forfaller til oppgjør innen tolv måneder etter balansedagen, eller hvor konsernet ikke har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv måneder etter balansedagen, klassifiseres som kortsiktige forpliktelser. Alle andre forpliktelser er klassifisert som langsiktige forpliktelser Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Varige driftsmidler avskrives lineært over anleggsmidlets forventede brukstid hensyntatt eventuell restverdi. Estimert økonomisk levetid er som følger: maskiner og utstyr 3 5 år inventar og innredning 4 7 år Påkostninger i forbindelse med ombygging av leide lokaler, klassifiseres som anleggsmidler og inngår i posten varige driftsmidler i balansen. Påkostning av leide lokaler avskrives over leiekontraktens levetid. Pådratte utgifter til utskiftning av deler av et driftsmiddel innregnes i balanseført verdi for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr når slike utgifter antas å gi foretaket fremtidige, økonomiske fordeler relatert til utskiftningene, og utgiftene for de utskiftede deler kan måles på en pålitelig måte. Alle andre utgifter innregnes i resultatregnskapet i den perioden de påløper. Når deler av utstyr har ulik økonomisk levetid, regnskapsføres de som separate deler. Restverdi revurderes årlig dersom den ikke er ubetydelig. Balanseført verdi av varige driftsmidler som avskrives, testes for verdifall dersom det foreligger indikasjoner på verdifall. Dersom et driftsmiddels balanseførte verdi er høyere enn eiendelens gjenvinnbare verdi, resultatføres et tap ved verdifall. Den gjenvinnbare verdi er den høyeste av netto salgsverdi og anleggsmiddelets bruksverdi. Varige driftsmidler er gruppert og vurdert på laveste nivå for måling av kontantstrømmer. Dersom det er identifisert behov for nedskrivning, blir anleggsmiddelet vurdert til den laveste av balanseført verdi og gjenvinnbar verdi Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler ervervet separat, balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp, balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i konsernet. Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost redusert for eventuell av- og nedskrivning. Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte utviklingskostnader, balanseføres ikke, men kostnadsføres løpende. Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette. Avskrivningsmetode og -periode vurderes minst årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller periode behandles som estimatendring. Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid testes for nedskrivning minst årlig, enten individuelt eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke. Levetiden vurderes årlig med hensyn til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares. Hvis ikke, behandles endringen til bestemt levetid prospektivt. Patenter og lisenser Beløp betalt for patenter og lisenser er balanseført og avskrevet lineært over forventet brukstid. Forventet levetid for patenter og lisenser varierer fra fem til 10 år. 47

18 Noter til konsernregnskapet - IFRS Programvare Utgifter knyttet til kjøp av ny programvare er balanseført som en immateriell eiendel, om disse utgiftene ikke er en del av anskaffelseskostnaden til hardware. Programvare avskrives normalt lineært over fire til fem år. Utgifter pådratt som følge av å vedlikeholde eller opprettholde fremtidig nytte av programvare, kostnadsføres dersom ikke endringene i programvaren øker den fremtidige økonomiske nytten av programvaren Virksomhetssammenslutninger Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres i henhold til oppkjøpsmetoden. Transaksjonsutgifter resultatføres etter hvert som de påløper. Vederlaget ved kjøp av virksomhet måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet og består av kontanter og utstedte aksjer i Acta Holding ASA. Ved kjøp av en virksomhet vurderes alle overtatte eiendeler og forpliktelser for klassifisering og tilordning i samsvar med kontraktsbetingelser, økonomiske omstendigheter og relevante forhold på oppkjøpstidspunktet. Overtatte eiendeler og gjeld balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen. Merverdiallokeringen ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll. Allokeringen kan endres inntil 12 måneder etter oppkjøpstidspunktet. Minoritetsinteressene beregnes til minoritetens andel av identifiserbare eiendeler og gjeld. Valg av metode gjøres for hver enkelt virksomhetssammenslutning. Ved trinnvise oppkjøp måles tidligere eierandeler til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Verdiendringer på tidligere eierandeler resultatføres. Goodwill beregnes som summen av vederlaget og regnskapsført verdi av minoritetsinteressene og virkelig verdi av tidligere eide eierandeler, med fradrag for nettoverdien av identifiserbare eiendeler og forpliktelser beregnet på overtakelsestidspunktet. Goodwill avskrives ikke, men testes minst årlig for verdifall. I forbindelse med en nedskrivningsvurdering allokeres goodwill til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å få synergier av virksomhetssammenslutningen. Den del av virkelig verdi av egenkapitalen som overstiger vederlaget (negativ goodwill), inntektsføres umiddelbart på oppkjøpstidspunktet Finansielle instrumenter Lån, fordringer og andre forpliktelser regnskapsføres til amortisert kost. Inntekter og kostnader beregnes etter internrentemetoden ved beregning av engasjementets internrente. Internrenten fastsettes ved diskontering av kontraktsfestede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Amortisert kost er nåverdien av slike kontantstrømmer neddiskontert med internrenten Skatter Inntektsskatt på periodens resultat består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapitalen. Skatteeffekten av sistnevnte poster innregnes direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat til gjeldende skattesatser på balansedagen, og eventuelle korrigeringer av betalbar skatt for tidligere år. Utsatt skatt avsettes basert på en balanseorientert gjeldsmetode, ved å ta hensyn til midlertidige forskjeller mellom balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser i den finansielle rapporteringen og skattemessige verdier. Det tas ikke hensyn til midlertidige forskjeller relatert til goodwill som ikke er skattemessig fradragsberettiget, opprinnelig innregning av eiendeler eller forpliktelser som ikke påvirker verken regnskapsmessig eller skattemessig resultat, samt forskjeller relatert til investeringer i datterforetak som ikke antas å reversere i overskuelig fremtid. Avsetningen for utsatt skatt er basert på forventninger om realisasjon av eller oppgjør for balanseførte verdier av eiendeler og forpliktelser, og er beregnet med skattesatser gjeldende på balansedagen. Utsatt skattefordel innregnes kun i den grad det er sannsynlig at eiendelen kan utnyttes gjennom fremtidige 48

19 Noter til konsernregnskapet - IFRS skattemessige resultater. Utsatt skattefordel reduseres i den grad det ikke lenger er sannsynlig at den vil bli realisert Leieavtaler Actakonsernets leieavtaler er regnskapsført etter følgende regler: Operasjonelle leieavtaler Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen, ikke overtas av konsernet, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som en driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden Segmentrapportering Selskapet har segmentrapportering basert på geografisk inndeling. Denne inndelingen sammenfaller med den måten ledelsen i konsernet får innrapportert tall og evaluerer dem. Regnskapsprinsippene for segmentrapportering er de samme som for konsernregnskapet for øvrig. Prising av transaksjoner mellom ulike segmenter er gjort på armlengdes avstand Endring i regnskapsprinsipper og noter Endring i regnskapsprinsipper Konsernet har i 2010 tatt i bruk følgende nye standarder og endringer: IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger Det tas inn en presisering om at endringene i IFRS 7, IAS 32 og IAS 39 som fjerner unntaket for betinget vederlag, ikke gjelder for betinget vederlag i forbindelse med virksomhetssammenslutninger hvor oppkjøpstidspunktet er tidligere enn anvendelsen av IFRS 3 (revidert i 2008). Videre innføres det en begrensning av omfanget av målealternativer for komponenter av ikke-kontrollerende eierinteresser (minoritetsinteresser). Det er også gjort endringer i IFRS 3 for å klargjøre reglene for regnskapsføring av aksjebaserte betalingsordninger i det oppkjøpte selskap som det overtakende selskap erstatter med en ny ordning. Opsjonsordningene regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet og egenkapitalelementet knyttet til de nye opsjonsordningene, klassifiseres som ikke-kontrollerende eierinteresser Implementering av IFRS Regnskapsprinsipper og noteopplysninger fra følgende IFRS- og IFRIC-fortolkninger er ikke anvendt ved utarbeidelse av konsernregnskapet per : Endringer til IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger Endringen vedrører notekrav i forbindelse med overføring av finansielle eiendeler som selskapet fortsatt har en involvering i. Endringene tar sikte på å gi brukerne et bedre bilde av eksponeringen til foretaket som overfører de finansielle eiendelene. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 7 er satt til 1. juli 2011, men standarden er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1. januar IFRS 9 Financial Instruments IFRS 9 erstatter klassifikasjons- og målereglene i IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling for finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler som inneholder vanlige lånevilkår, regnskapsføres til amortisert kost, med mindre en velger å føre dem til virkelig verdi, mens andre finansielle eiendeler skal regnskapsføres til virkelig verdi. Klassifikasjons- og målereglene for finansielle forpliktelser i IAS 39 videreføres, med unntak for finansielle forpliktelser utpekt til virkelig verdi med verdiendring over resultat (virkelig verdi-opsjon), hvor verdiendringer knyttet til egen kredittrisiko separeres ut og føres over andre inntekter og kostnader. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 9 er satt til 1. januar 2013, men standarden er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet forventer å anvende standarden fra og med 1. januar Endringer til IAS 12 Inntektsskatt Endringen i IAS 12 innebærer at utsatt skatt på investeringseiendommer målt til virkelig verdi under IAS 40 Investeringseiendommer i utgangspunktet skal fastsettes basert på en forventning om at eiendelen vil bli gjenvunnet ved salg (og ikke bruk). Forventningen kan gjendrives dersom to nærmere angitte kriterier er oppfylt. Endringen 49

20 Noter til konsernregnskapet - IFRS omfatter også en innarbeiding av SIC 21 Inntektsskatt gjenvinning av ikke-avskrivbare verdiregulerte eiendeler som angir at utsatt skatt på ikke-avskrivbare eiendeler som måles i henhold til verdireguleringsmodellen i IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr alltid skal fastsettes basert på en forventning om at eiendelen vil bli gjenvunnet ved salg (og ikke bruk). Ikrafttredelsestidspunktet for endringen i IAS 12 er satt til 1. januar 2012, men endringen er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1. januar IAS 24 (revidert) Opplysninger om nærstående parter I forhold til gjeldende IAS 24 har den reviderte standarden en klargjøring og forenkling av definisjonen av nærstående parter. Den reviderte standarden gir også noen lettelser i kravene til tilleggsopplysninger for offentlige virksomheter. Ikrafttredelsestidspunktet er satt til 1. januar Konsernet forventer å anvende revidert IAS 24 fra og med 1. januar Endring til IAS 32 Finansielle instrumenter - presentasjon - Classification of Rights Issues Endringen i IAS 32 innebærer at tegningsretter utstedt i annen valuta enn foretakets funksjonelle valuta, skal kunne klassifiseres som egenkapital. Ikrafttredelsestidspunkt er satt til 1. februar Konsernet forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1. januar IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments Tolkningen gir veiledning for regnskapsføring av transaksjoner når et selskap gjør opp hele eller deler av finansielle forpliktelser ved utstedelse av egenkapitalinstrumenter, og gjelder når gjeldskonverteringen skjer som følge av en reforhandling av låneavtalen. Utstedelsen av egenkapitalinstrumentene skal måles til virkelig verdi og anses som et vederlag for oppgjør av gjelden. Differansen mellom balanseført verdi på gjelden og virkelig verdi på egenkapitalinstrumentene skal resultatføres. Tolkningen har ikrafttredelsestidspunkt 1. juli Konsernet forventer å anvende IFRIC 19 fra 1. januar IASBs årlige forbedringsprosjekt 2010 Gjennom det årlige forbedringsprosjektet har IASB vedtatt endringer i en rekke standarder. Disse endringene trer i kraft med virkning fra 1. juli 2010 og senere. Endringene er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet forventer å anvende endringene fra 1. januar IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger Det tas inn en presisering om at endringene i IFRS 7, IAS 32 og IAS 39 som fjerner unntaket for betinget vederlag, ikke gjelder for betinget vederlag i forbindelse med virksomhetssammenslutninger hvor oppkjøpstidspunktet er tidligere enn anvendelsen av IFRS 3 (revidert i 2008). Videre innføres det en begrensning av omfanget av målealternativer for komponenter av ikke-kontrollerende eierinteresser (minoritetsinteresser). Det er også gjort endringer i IFRS 3 for å klargjøre reglene for regnskapsføring av aksjebaserte betalingsordninger i det oppkjøpte selskap som det overtakende selskap erstatter med en ny ordning. Opsjonsordningene regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet og egenkapitalelementet knyttet til de nye opsjonsordningene klassifiseres som ikke-kontrollerende eierinteresser. IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger Det er gjort endringer i standarden som poengterer samspillet mellom kvantitative og kvalitative opplysninger og art og omfang av omgang av risiko knyttet til finansielle instrumenter. Det er videre gjort endringer i notekravene knyttet til kvantitative opplysninger og opplysninger om kredittrisiko. Konsernet forventer å anvende endringene fra 1. januar IAS 27 Konsernregnskap og finansregnskap Det tas inn en presisering om at endringer i IAS 21, IAS 28, og IAS 31 som fulgte av endringene i IAS 27, skal anvendes prospektivt for regnskapsperioder som starter på eller etter 1. juli 2009, eller tidligere dersom IAS 27 er tidliganvendt. IAS 1 Presentasjon av finansregnskap Det tas inn en presisering om at det skal presenteres en analyse av hver enkelt komponent av andre inntekter og kostnader for hver enkelt komponent av egenkapitalen, enten i oppstillingen over endringer i egenkapital eller i noter til finansregnskapet. 50

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

innholdsfortegnelse.

innholdsfortegnelse. Acta Holding ASA - innholdsfortegnelse - noter til SELSKAPSregnskapet - NGAAP innholdsfortegnelse. Note 1 Regnskapsprinsipper 73 Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Acta Holding ASA - selskapets resultatregnskap - NGAAP

Acta Holding ASA - selskapets resultatregnskap - NGAAP Acta Holding ASA - selskapets resultatregnskap - NGAAP ACTA HOLDING ASA SELSKAPETS RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER - NGAAP Alle beløp i tusen kroner Note 2010 2009 Driftsinntekter 1 8 566 7 897

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Konsernresultatregnskap - IFRS

Konsernresultatregnskap - IFRS Konsernresultatregnskap - IFRS ACTAKONSERNET KONSERNRESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER IFRS Alle beløp i tusen kroner Note 2010 2009 Driftsinntekter 2 427 727 489 382 Lønnskostnader 3 265 048 301

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer