Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling."

Transkript

1 årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB, Acta Markets AS, Acta Corporate Services AS og Acta Kapitalforvaltning AS, inklusiv Acta Kapitalforvaltning AS sin svenske filial Acta Kapitalförvaltning og Acta Kapitalforvaltning AS sin danske filial Acta Kapitalforvaltning. Oversikt over virksomhetens art og hvor virksomheten drives Finanshuset Acta har siden konsernet ble etablert i 1990, utviklet seg til å bli Nordens største uavhengig eide investeringsrådgiver, og har ambisjoner om å styrke denne posisjonen ytterligere. Finanshuset Acta innehar et godt utbygd distribusjonsnettverk, og er bredt representert i Norge og Sverige, men betjener også danske og finske kunder. Finanshuset Acta har hovedkontor i Stavanger, 24 rådgivningskontorer i Norge og Sverige samt to meglerbord for ordre formidling og investeringsmegling plassert i Stockholm og Stavanger, i tillegg til en marketsavdeling i Oslo. Konsernets hovedvirksomhet er utvikling, utvelgelse og distribusjon av finansielle instrumenter samt individuell investeringsrådgivning og formidling av investeringsordrer. Konsernet utfører også ordrer og oppbevarer verdipapirer på vegne av kunder. Finanshuset Acta arbeider primært i segmentet med kunder som har mellom kroner og 25 millioner kroner til rådighet for sparing og investeringer. I løpet av året har Finanshuset Acta utvidet sin virksomhet til også å omfatte tjenester innenfor Corporate Finance og Institutional sales og er dermed blitt en mer komplett tilbyder av finansielle tjenester. Konsesjonsbelagt virksomhet drives fra selskapene Acta Asset Management AS, Acta Markets AS, Acta Kapitalforvaltning AS og Acta Finans AB. Actakonsernet utfører ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter. Actas hovedfokus har i 2010 vært å bygge det nye Acta og sommeren 2010 ble merkenavnet Finanshuset Acta lansert. Visjonen er å skape et ledende nordisk finanshus gjennom å gi våre kunder god avkastning på investeringene deres. Porteføljekonto ble lansert for Finanshuset Actas norske kunder i juni 2010, og i september samme år for våre svenske kunder. Kundene fikk dermed mulighet til å velge et nøytralt alternativ til den tradisjonelle transaksjonsbaserte honorarstrukturen. Ved å velge Porteføljekonto betaler kunden et årlig forvaltningshonorar basert på egenkapitalen som forvaltes gjennom Finanshuset Acta. Samtidig betaler kunden lavere eller ingen transaksjonsgebyrer, og krediteres forvaltningsavgift fra leverandører. Denne honorarstrukturen samsvarer med hva kundene etterspør og det reguleringsmyndighetene ønsker at bransjen skal innføre. Ved å lansere en Porteføljekonto er Finanshuset Acta en nøytral og uavhengig leverandør av finansrådgivningstjenester. Redegjørelse for fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at denne forutsetningen er til stede. Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. Styret i Acta Holding ASA har i løpet av 2010 utstedt aksjer under fullmakt gitt av selskapets generalforsamling den 6. mai 2009, samt aksjer under fullmakt gitt av selskapets generalforsamling den 11. mai Totalt antall aksjer utstedt i løpet av 2010 er Aksjene er benyttet som vederlag i forbindelse med selskapets kjøp av investeringsrådgivningsselskapet Axir ASA i mars 2010, hvor oppgjør skjedde i henholdsvis mars og juni Styret i Acta Holding har kjøpt totalt egne aksjer til en gjennomsnittkurs på 2,88 kroner per aksje. Aksjene ble i sin helhet allokert til ansatte som utøvde aksjeopsjoner den 18. februar Styret har i 2010 tildelt alle ansatte aksjeopsjoner i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen. Alle datterselskaper er eid med 100 prosent, og det er således ikke interessekonflikter med minoritetsaksjonærer. Det har ikke vært vesentlige transaksjoner mellom konsernet og aksjeeiere, styret eller ledelsen. Potensielle interessekonflikter mellom styret og disse gruppene blir styrebehandlet. 31

2 årsberetning Styret i Acta Holding ASA forholder seg til den til enhver tid gjeldende norske anbefaling om eierstyring og selskapsledelse. Styret har redegjort for eierstyring og selskapsledelse i Acta i et eget kapittel i årsrapporten. Opplysninger om arbeidsmiljø, likestilling og påvirkning av det ytre miljø Det var 282 ansatte i konsernet ved utgangen av 2010, herav 282 heltidsansatte og ingen deltidsansatte i mindre enn halv stilling. Antall heltidsansatte er i løpet av året økt med 36 personer. Av de heltidsansatte var ved årsslutt 157 ansatt i den norske virksomheten, 124 personer var ansatt i den svenske virksomheten og en person var ansatt i den danske virksomheten. Ved utgangen av 2010 var 26 personer innleid til vikariater og midlertidige stillinger. Acta Holding ASA hadde ved årsskiftet fire ansatte. Styret anser arbeidsmiljøet i Acta for å være godt. Actakonsernet preges av medarbeidere med høy kompetanse og en positiv innstilling. For regnskapsåret var sykefraværet timer, som tilsvarer cirka 2,4 prosent av total arbeidstid mot 2,1 prosent i Acta har ikke vært utsatt for meldte personskader, materielle skader eller ulykker av betydning i Konsernets virksomhet er av en slik art at det kun har en ubetydelig direkte påvirkning på det ytre miljø. Acta har som målsetting å sikre mangfold i konsernet og skal rekruttere, utvikle og beholde de beste medarbeiderne uavhengig av kjønn, alder, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. I enkelte stillingskategorier har Actakonsernet per i dag en relativt ensartet sammensatt gruppe med ansatte. Acta skal sikre mangfoldet gjennom styrte rekrutteringsprosesser, hvor det holdes fokus på faglige kvalifikasjoner og kompetanser for den gitte rolle, samt en større variasjon i gruppens mangfold i forhold til kjønn, alder, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. Dette vil være en pågående aktivitet koblet opp mot Actakonsernets rekrutteringsprosesser. Den siste tiden har mangfoldet i visse avdelinger og forretningsområder økt. Enkelte avdelinger har utfordringer med å få et mangfold blant de kvalifiserte kandidatene. Dette ser man spesielt i administrative stillingskategorier i stabs- og støttefunksjonene. Her vil arbeidet med å utvide mangfoldet fortsette. Det er etablert sentrale prosesser knyttet til lønnsoppgjør, arbeidsvilkår og personalpolicy som har til hensikt å tilrettelegge for å kombinere karriere og familieliv, samt sikre de ansatte mot trakassering og forskjellsbehandling. Acta gjennomfører årlig to medarbeiderundersøkelser for å identifisere utfordringer knyttet til ansattilfredsheten. Styret og ledelsen i Acta vektlegger likestilling mellom kjønnene og tilstreber å tilrettelegge for dette gjennom sin personalpolitikk, både når det gjelder lønn, avansement og rekruttering. Finanshuset Acta har imidlertid en klar kjønnsdeling der menn er i flertall innen ledende stillinger samt stillinger innenfor rådgivningstjenester. Kvinner har en tilsvarende dominerende posisjon innenfor stabs- og støttefunksjoner. Acta har et likelønnsprinsipp som tilsier at det er lik grunnlønn for likt arbeid. Menn har imidlertid en høyere gjennomsnittslønn enn kvinner da et flertall av de ledende ansatte er menn, samt at rådgivere i gjennomsnitt har et lønnsnivå som ligger over stillinger innenfor stabs- og støttefunksjoner. Gjennomsnittlig fastlønn var kroner for kvinner og kroner for menn i Av konsernets 282 heltidsansatte var 104 kvinner og 178 menn. Selskapets styre bestod ved utgangen av 2010 av tre kvinner og fire menn. Selskapet ser aktivt etter kvinner til ledende roller, også i styreposisjoner. Omsetning Omsetningen i konsernet endte på 428 millioner kroner i 2010, mot 489 millioner kroner i Nedgangen i forhold til fjoråret skyldes i all hovedsak redusert etterspørsel etter konsernets spare- og investeringsløsninger kombinert med lavere marginer. Den omfattende reposisjoneringen av konsernets forretningsmodell i forbindelse med lanseringen av Porteføljekonto har også påvirket omsetningen negativt, da rådgiverorganisasjonen har brukt mye tid og ressurser på å markedsføre og informere kunder om denne nye og nøytrale måten å bli betjent på. Vedvarende lave renter samt en generell positiv utvikling i aksjemarkedene har på den annen side vært positivt for tegningen gjennom året. Finanshuset Acta og samarbeidende forvaltere og banker har gjennom 20 år utviklet og markedsført produkter som er godt tilpasset det nordiske sparemarkedet. Finanshuset Acta har i løpet av 2010 ytterligere befestet sin dominerende posisjon innen eiendom i Norge og Sverige, ved at våre kunder solgte eiendommer og Acta Markets var finansiell rådgiver i den største eiendomstransaksjonen i Sverige i Tjenester innenfor aktivaklassen Eiendom har inntektsmessig vært den viktigste aktivaklassen for Finanshuset Acta i Salg og distribusjon av 32

3 årsberetning aksjefond og forsikringsløsninger har fortsatt inntektsmessig vært henholdsvis den nest og tredje viktigste aktivaklassen for Acta i For konsernet har brutto nytegning vært høyest innen aksjefond og forsikringsløsninger med henholdsvis 65 og 15 prosent av total brutto nytegning. Acta har gjennom 2010 fortsatt å tilby sine kunder annenhånds omsetning av aksjer i etablerte investeringsselskaper. Kundemidler under forvaltning har gått ned fra 73 milliarder kroner ved inngangen av året til 67 milliarder kroner per 31. desember Nedgangen skyldes hovedsakelig forfall av strukturerte produkter. Faste porteføljeinntekter endte på 295 millioner kroner i 2010 mot 293 millioner kroner i 2009, hvilket er på et meget tilfredsstillende nivå med tanke på at kundemidler under forvaltning har vist en nedgang på 6 milliarder kroner gjennom året. Ved årsslutt inneholdt mer enn 90 prosent av kundemidlene under forvaltning et element som genererer faste inntekter til konsernet, mens oppimot 100 prosent av nysalget inneholder elementer av faste inntekter. I 2010 dekket de faste inntektene 79 prosent av de faste og aktivitetsbaserte kostnadene mot 65 prosent i Acta Holding ASA har ikke selv ekstern operativ virksomhet og hadde kun driftsinntekter fra intern tjenesteyting i konsernet i Resultat Actakonsernets driftsresultat endte i 2010 på minus 27 millioner kroner, mot minus 36 millioner kroner i Resultat etter skatt ble minus 19 millioner kroner, en forbedring på 18 millioner kroner sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes i all hovedsak 66 millioner kroner i reduserte faste kostnader og 9 millioner kroner lavere aktivitetsbaserte kostnader i 2010 sammenlignet med Reduksjonen i faste kostnader skyldes primært lavere personalkostnader. Nedgangen i faste og aktivitetsbaserte kostnader blir delvis motvirket av en økning på 8 millioner kroner i variable driftskostnader samt en inntektsreduksjon på 62 millioner kroner. Nedgangen i inntekter er hoved sakelig forårsaket av en nedgang i bruttotegning fra kunder på 311 millioner kroner, fra millioner kroner i 2009 til millioner kroner i 2010, kombinert med en lavere bruttomargin. Økningen i variable kostnader er et resultat av utstrakt bruk av ressurser i forbindelse med implementeringen av ny forretningsmodell. Konsernets skattekostnad for året er minus 3 millioner kroner sammenlignet med minus 9 millioner kroner i Effektiv skattesats er 12,0 prosent for Tilsvarende tall for 2009 var 19,3 prosent. Morselskapet, Acta Holding ASA, hadde et årsresultat på minus 57 millioner kroner som hovedsakelig reflekterer mottatt konsernbidrag, utbytte fra de operative datterselskapene samt nedskrivninger. Etter en verdivurdering av aksjene i datterselskapet Acta Kapitalforvaltning AS er aksjene nedskrevet med 89 millioner kroner. Acta Holding ASA hadde et driftsresultat på minus 6 millioner kroner sammenlignet med minus 11 millioner kroner året før. De oppnådde resultatene i 2010 og utviklingen generelt i konsernet anses som akseptable i lys av de store endringene Actakonsernet har vært gjennom de siste årene. Balanse Konsernets totalkapital økte fra 411 millioner kroner ved utgangen av 2009 til 441 millioner kroner i Endringen reflekterer primært en økning i kortsiktige fordringer kombinert med en økning i goodwill som skriver seg fra kjøpet av investeringsrådgivningsselskapet Axir ASA samt en økning i utsatt skattefordel. Den konsoliderte egenkapitalen i Acta var ved årsslutt 328 millioner kroner, hvilket representerer en egenkapitalandel på 75,9 prosent. Tilsvarende tall for 2009 var henholdsvis 321 millioner kroner og 78,1 prosent. Kontantstrøm og likviditet Konsernet hadde i 2010 en kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på minus 4,6 millioner kroner. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var negativ med 29 millioner kroner, og kontantstrøm fra finansierings aktiviteter var 18 millioner kroner hvilket forklares av kjøpet av investeringsrådgivningsselskapet Axir ASA med påfølgende utstedelse av aksjer. Likviditeten var god ved inngangen til året og er fremdeles god ved årsslutt. Netto likvide midler for konsernet er ved utgangen av 2010 på 245 millioner kroner. Konsernet hadde i tillegg ubenyttede trekkrettigheter på i alt 60 millioner kroner. Konsernet forventer en fortsatt akseptabel likviditetssituasjon i Segmentinformasjon Norge Acta Asset Management har ansvaret for konsernets hovedvirksomhet i Norge, nemlig investeringsrådgivning til kunder med minst kroner investert i produkter 33

4 årsberetning tilbudt av Finanshuset Acta. Acta Asset Management har i tillegg ansvaret for de kunder som betjenes av meglerbordet i Norge. Finanshuset Acta har gjennom året beholdt sin sterke posisjon i det norske markedet for spareog investeringsløsninger. Konsernet har et godt utbygd distribusjonsapparat, og er ved årsskiftet representert over hele landet med 12 rådgivningskontorer i tillegg til et sentralt plassert kundesenter for ordreformidling og investeringsmegling. Ved utgangen av året hadde Finanshuset Acta cirka kunder i Norge, hvilket er flere enn samme periode året før. Antallet fast ansatte er 149, sammenlignet med 132 ett år tidligere. Summen av antallet daglige ledere, rådgivere og meglere er i perioden økt fra 69 til 73. Driftsinntektene endte på 264 millioner kroner i 2010, hvilket er en økning på 1 million fra året før. Årets driftsresultat endte i null millioner kroner sammenlignet med minus 3 millioner kroner i Selskapets kjøp av investeringsrådgivningsselskapet Axir ASA ble endelig gjennomført i mars 2010, og om lag kunder med rundt 2 milliarder kroner i midler under forvaltning ble overført til Finanshuset Actas norske virksomhet. Disse kundene får nå oppfølging og investeringsrådgivning fra søsterselskapet Acta Asset Management AS. Axir ASA har i løpet av året skiftet navn til Acta Markets AS og lagt om sin virksomhet betydelig med hovedfokus på Corporate Finance, Institutional Sales og Investment Management. Rapporteringen av denne virksomheten er allokert til de respektive segmentene avhengig av hvor verdiskapningen har skjedd. Den 15. juni lanserte Finanshuset Acta Porteføljekonto for sine norske kunder, hvor kundene får mulighet til å velge et nøytralt alternativ til den tradisjonelle transaksjonsbaserte honorarstrukturen. Lanseringen har vært meget vellykket, og ved utgangen av desember 2010 hadde om lag kunder cirka 5,8 milliarder kroner investert gjennom Porteføljekonto. I og med at våre investeringsrådgivere brukte en stor del av sin arbeidstid det siste halve året av 2010 på å markedsføre Porteføljekonto, og informere våre kunder om denne nøytrale honorarmodellen, ble det følgelig mindre tid til å bruke på nysalg. Tegningstallene for året er naturlig nok påvirket av dette. Bruttotegningen i det norske markedet endte likevel på millioner kroner, hvilket er opp fra millioner kroner året før. I desember 2010 ble det kunngjort at en større portefølje med utleieeiendommer i Sverige, bestående av om lag leiligheter eid av Finanshuset Actas svenske og norske kunder, ble solgt til Willhem AB. Til tross for finanskrisen har investeringene, som ble lansert i 2003, gitt meget god avkastning. Actas kunder har realisert en fortjeneste på rundt 1,3 milliarder svenske kroner, eller en avkastning på mellom 92 og 98 prosent, avhengig av om kundene er fra henholdsvis Norge eller Sverige. Acta Markets har, sammen med andre, vært finansiell rådgiver i transaksjonen. Transaksjonen viser at omsetningen i annenhåndsmarkedet for eiendom er i ferd med å ta seg opp. Styret og ledelsen forventer at mange av våre fornøyde kunder velger å reinvestere deler av egenkapitalen i andre investeringsprodukter gjennom Finanshuset Acta. Sverige Acta Finans AB har ansvaret for selskapets hovedvirksomhet i Sverige, som er investeringsrådgivning til kunder med minst kroner investert i produkter tilbudt av Finanshuset Acta. Finanshuset Acta har drevet virksomhet i Sverige siden år 2000 og er ved utgangen av året representert med 12 rådgivningskontorer i tillegg til et sentralt plassert kundesenter for ordreformidling og investeringsmegling. Antall kunder har holdt seg stabilt på cirka gjennom hele året. Antallet fast ansatte er 118, sammenlignet med 113 ett år tidligere. Antall daglige ledere, rådgivere og meglere er 79 ved årsslutt 2010, mot 76 ved utgangen av desember i Drifts inntektene ble 164 millioner kroner i 2010, ned fra 227 millioner kroner i Driftsresultatet endte på minus 21 millioner kroner, sammenlignet med minus 15 millioner kroner i Acta Kapitalforvaltning og Kaupthing Bank hf. kom våren 2010 frem til enighet vedrørende de obligasjonene som Acta Kapitalforvaltning formidlet til sine kunder i 2006/2007, der Lehman Brothers var emittent. Avtalen innebar at de kundene som hadde lånefinansiert investeringen gjennom Kaupthing og valgte å akseptere forslaget, betalte tilbake 60 prosent av sine lån i Kaupthing mot at Kaupthing overtok obligasjonene. Hensyntatt skatteeffekter innebar dette rett under 50 prosent for de fleste kundene. Over 90 prosent av låntakerne som fikk dette tilbudet, valgte å akseptere. Acta Kapitalforvaltning AS har mottatt søksmål fra i overkant av 400 misfornøyde kunder som har investert i obligasjoner utstedt av Lehman Brothers. Søksmålet er primært rettet mot arrangerende bank, og sekundært mot Acta Kapitalforvaltning. 34

5 årsberetning Investorene bestrider plikten til å tilbakebetale lånene til banken og i tilfelle dette ikke fører frem, vil de vende seg mot Acta Kapitalforvaltning som rådgiver. Acta Kapitalforvaltning anser risikoen knyttet til disse søksmålene for å være relativt begrenset da selskapet kun er ansvarlig for rådgivningen, og denne er gitt på individuelt grunnlag. Denne vurderingen støttes også av Allmänna reklamationsnämden (ARN) som i prinsippavgjørelser har kommet frem til at Acta Kapitalforvaltning ikke er erstatningspliktig overfor investorene som lånefinansierte sine investeringer. Acta Kapitalforvaltning forventer at domstolene vil komme til samme konklusjon som ARN. Situasjonen som oppstod i etterkant av konkursen i Lehman Brothers, har vært ytterst beklagelig for mange parter, inkludert berørte kunder av Acta Kapitalforvaltning så vel som selskapet selv. De betingede søksmålene som nå er rettet mot Acta Kapitalforvaltning, innebærer en viss risiko, så vel økonomisk som omdømmemessig. Økonomisk sett vurderer selskapet risikoen som lav, og har per 31. desember 2010 ikke gjort noen avsetninger i regnskapene relatert til denne saken. Når det gjelder risiko for tap av omdømme er mye av dette allerede skjedd, i og med at saken har versert i media helt siden september Den 1. september lanserte Finanshuset Acta Porteføljekonto for sine svenske kunder. I likhet med i Norge, var lanseringen her også vellykket, og ved utgangen av desember 2010 hadde om lag kunder cirka 1,5 milliarder kroner investert gjennom Porteføljekonto. I og med at våre investeringsrådgivere brukte en stor del av sin arbeidstid det siste halve året av 2010 på å markedsføre Porteføljekonto, og informere våre kunder om denne nøytrale honorarmodellen, ble det følgelig mindre tid til å bruke på nysalg. Tegningstallene for året er påvirket av dette. Bruttotegningen i Sverige endte på millioner kroner, sammenlignet med millioner kroner året før. I november tiltrådte Arturo Arques som ny Sverigesjef i Finanshuset Acta. Arques har 25 års erfaring fra finansbransjen og har tidligere hatt flere ledende stillinger i bl.a. Nordnet, SEB og Handelsbanken. New Markets New Markets-segmentet ble etablert ved inngangen til 2005 og arbeider med vekstmuligheter for konsernet, både i nye og eksisterende markeder. Segmentet hadde én ansatt ved utgangen av 2010, men ressurser fra resten av Actakonsernet har også vært allokert til segmentet. I løpet av første kvartal i 2011 ble kontoret i København avviklet. Finanshuset Acta er fortsatt operativ i det danske markedet og Actas kunder i Danmark blir nå betjent fra kundesenteret i Stavanger. Driftsresultatet var i 2010 negativt med 2 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 9 millioner kroner i Corporate Acta Holding ASA hadde ved årsslutt 2010 fire ansatte og ingen operativ virksomhet utover eieroppgaver, viktige konsernoppgaver og å aktivt utøve eierskap i datterselskapene. Acta Corporate Services AS hadde ved årsslutt 27 ansatte og tilbyr interne administrative tjenester innen økonomi, compliance, markedsføring, personal og IT. Betydelige deler av IT-driften er utkontrahert til eksterne samarbeidspartnere. Fra 1. januar 2011 er tjenester relatert til personal og markedsføring overført andre selskaper i konsernet. Selskapet har ingen eksterne inntekter, men dekker inn sine kostnader ved tjenesteyting til alle andre selskaper i konsernet i henhold til interne avtaler. Samlet driftsresultat for segmentet ble minus 5 millioner kroner, sammenlignet med minus 9 millioner kroner året før. Kapitaldekningskrav Acta Holding ASA er underlagt krav til kapitaldekning på konsolidert grunnlag, jfr. vphl Konsolidert krav til ansvarlig kapital per 31. desember 2010 er beregnet ut fra det høyeste av kravene for verdipapirforetakene, tillagt dekning for kredittrisiko beregnet av konsernets samlede eiendeler. Netto ansvarlig kapital er beregnet til 65 millioner kroner og viser et overskudd på ansvarlig kapital på 182 millioner kroner i forhold til et myndighetskrav på 8 prosent av beregningsgrunnlaget. Acta Finans AB har søkt om å bli verdipapirforetak, og forutsatt at denne søknaden innvilges, vil kapitalbindingen i selskapet øke, men kravet til konsolidert ansvarlig kapital for konsernet vil ikke øke. Foreløpige beregninger viser at kravet til konsolidert ansvarlig kapital for 2011 ikke øker vesentlig. 35

6 årsberetning På bakgrunn av kapitaldekningskravene eksisterer det restriksjoner på mulighetene for å overføre midler mellom selskapene i konsernet. Risikovurdering Styret har foretatt en gjennomgang av risikostyringen i Actakonsernet. Styret og konsernsjef anser den vesentligste risikoen for Actakonsernets virksomhet til å være en eventuell svikt i rådgivningsprosessene hvor anbefalte investeringsløsninger ikke samsvarer med behov og egnethet til kunden. Produktutvelgelsesprosesser hvor det kan forekomme svikt i kvalitetskontrollen av forvaltere, vil også representere en risiko for konsernet. En økning i tallet på kundeklager generelt og spesielt de rettslige prosessene tidligere omtalt vedrørende produktene som inneholder obligasjoner utstedt av Lehman Brothers, er også en av de mest vesentlige risikofaktorene for konsernet. Vi ser nå at antall klager, etter at nye og strengere krav til rådgivningsprosessen ble innført, går ned. Finanshuset Acta har viktige utfordringer med tanke på å forbedre sitt omdømme og renommé, og da spesielt i det svenske markedet. Finanshuset Acta vil arbeide hardt for å ha en god kommunikasjon med både media, kunder og regulatoriske myndigheter for dermed å sikre at Acta fremstår som det seriøse finanskonsernet vi selv anser oss for å være. Strategisk risiko En nedgang i etterspørselen etter produkter tilbudt av Finanshuset Acta, det være seg på bakgrunn av et generelt svakt marked eller på grunnlag av dårlig renommé, vil representere en strategisk risikofaktor for konsernet. Det samme vil inntektssvikt i form av lavere marginer enn ønsket være. Actakonsernet har iverksatt handlingsplaner for å motvirke negative utfall av disse risikoene. Videre vil svikt i selve forretningsmodellen, hvor de finansielle resultatene uteblir, være en risiko som må klassifiseres som strategisk. Svikt i rutiner og andre forhold av alvorlig karakter hos våre viktigste samarbeidspartnere, samt risikoen for at Finanshuset Acta ikke til enhver tid oppfyller de regulatoriske kravene som stilles til konsernet, vil også være viktige strategiske risikofaktorer. Actakonsernet har belyst disse risikoene i en analyse og vurdert de strategiske risikofaktorene til å være håndterbare. Operasjonell risiko Rutinesvikt i de mest sentrale prosessene i konsernet representerer en operasjonell risiko. Feil i rådgivningen vi gir til kunder, svikt i transaksjoner, produkter som ikke presterer som forutsatt samt feil og svikt i datasystemer brukt i konsernet, er alle eksempler på operasjonell risiko. Actakonsernet og datterselskaper har gjort disse risikovurderingene og satt i verk tiltak for å sørge for at denne risikoen er lavest mulig. Finansiell risiko Actakonsernet har lav eksponering i finansielle instrumenter. Konsernets likviditet holdes i form av bankinnskudd og/eller statssertifikater med kort løpetid og svært lav kursrisiko. Konsernet har ikke rentebærende gjeld og har således begrenset renterisiko relatert til fremmedkapital. Den finansielle markedsrisiko for øvrig er hovedsakelig begrenset til at fremtidig inntjening vil være påvirket av endringene i markedspriser på selskapets produkter, samt generelle markedssvingninger. En vedvarende negativ trend i spare- og investeringsmarkedet generelt vil kunne gi misfornøyde kunder på bakgrunn av dårlig avkastning på deres investerte kapital. En slik utvikling vil kunne medføre en risiko for reduserte forretninger med eksisterende kunder. Et økt antall kundeklager kan medføre en økt risiko for søksmål, men risikoen for gruppesøksmål e.l. som skal vinne frem, vurderes som relativt begrenset. Fremtidige porteføljeinntekter vil variere med svingninger i markedspriser på kundeporteføljer under forvaltning. Valutarisikoen i Actakonsernet er hovedsakelig knyttet til at en vesentlig del av virksomheten er i Sverige. Den danske virksomheten utgjør en relativt begrenset andel av Actas totale virksomhet. Styret har, på bakgrunn av utviklingen og forventningene i valuta- og rentemarkedet, vurdert valutarisikoen som moderat og har ingen planer om valutasikring på det nåværende tidspunkt. Acta Holding ASA hadde per 31. desember 2010 utestående garantier for om lag 15 millioner kroner i tillegg til selvskyldnergarantier for enkelte husleieavtaler inngått av Acta Kapitalforvaltning AS. Husleiegarantiene har en gjenværende varighet på mellom ett til fem år. Samlet garantiforpliktelse for disse er på 5 millioner kroner. Risiko for at en kunde eller andre motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser, anses som relativ lav. Totale fordringer og opptjente inntekter utgjør 91 millioner kroner per 31. desember Tap på fordringer har historisk sett vært ubetydelige. 36

7 årsberetning Hendelser etter balansedagen Styret i Acta Holding ASA har i styremøte den 15. februar 2011 vedtatt tildeling av aksjeopsjoner for året 2011 i henhold til et opsjonsprogram for alle ansatte i Actakonsernet innenfor rammen av 5,5 millioner aksjeopsjoner per år for hvert av årene 2009, 2010 og Totalt ble det den 16. februar 2011 tildelt 4,102 millioner aksjeopsjoner hvorav 1,430 millioner til ledende ansatte. Utover dette er det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av konsernets eller selskapets resultat og stilling som ikke fremkommer av styrets beretning eller årsregnskapet. Fremtidsutsikter Året 2010 har vært et vendepunkt for Finanshuset Acta, hvor en omfattende reposisjonering av konsernets forretningsmodell har vært hovedfokuset. Implementeringen av ny langsiktig forretningsmodell har vist seg å være en lønnsom suksess, og både styret og ledelsen i Acta Holding ASA har tro på at økningen man har sett i forhold til hvor stor andel av kundenes egenkapital som er plassert i Porteføljekonto, vil fortsette. Med cirka 7,3 milliarder kroner investert gjennom Porteføljekonto fra om lag kunder ved årsskiftet, er utgangspunktet godt for at vi skal nå våre ambisjoner om å ha 50 prosent av kundenes egenkapital investert gjennom Porteføljekonto i løpet av 2012, og 75 prosent i løpet av Midler investert gjennom Porteføljekonto, innebærer i overkant av ett prosentpoeng i økte faste inntekter sammenlignet med investeringer holdt i en tradisjonell handelskonto. Transaksjonsrelaterte inntekter relatert til Actas investeringsrådgivningstjenester vil på samme tid være under press, da kunder som har sin egenkapital investert gjennom Porteføljekonto, slipper å betale tegningshonorarer på kjøp og salg innenfor Porteføljekonto. Samtidig vil økningen i faste inntekter gjøre Finanshuset Acta mindre avhengig av transaksjonsrelaterte inntekter og den operasjonelle risikoen for Acta er dermed betydelig redusert. Finanshuset Acta vil i de kommende kvartaler være aktiv i forhold til å markedsføre og informere kunder om fordelene med porteføljekontokonseptet, samtidig som vi vil fortsette å gi våre kunder førsteklasses investeringsrådgivning. Vi vil også ha fokus på produktutvikling og lansering av spennende produktinitiativer, og dermed skape økt omsetning samtidig som vi øker vår markedsandel. Acta Markets AS, som har styrket ledelsen av selskapet ved å ansette Ole Jørgen Jacobsen som administrerende direktør, vil fortsette å videreutvikle virksomheten sin for å ta en større del av verdikjeden med produktutvikling og corporate finance. Acta Markets AS sin rolle som en av flere rådgivere i den største eiendomstransaksjonen i Sverige i 2010, beviser at Actas arbeid for å bli en mer fullstendig tilbyder av finansielle tjenester har vært vellykket. Ettersom flere av selskapene som er eid av Actas kunder nærmer seg avslutning i henhold til deres mandat, vil en rekke interessante forretningsmuligheter by seg for Acta Markets AS. Samtidig vurderer styret og ledelsen i Acta at muligheten for at fornøyde kunder vil reinvestere deler av frigjort egenkapital i nye produkter tilbudt av Finanshuset Acta, er gode. Konsolideringen i bransjen vi har sett de siste årene, forventes å fortsette. Mindre og mellomstore markedsaktører vil ha vanskeligheter med å oppnå lønnsomhet når marginene presses, samtidig som det stilles økte krav til rutiner for å sikre at lover og regler etterleves til enhver tid. Acta vil fortsette å være aktive i forhold til å vurdere gunstige muligheter som dukker opp, og som vil kunne styrke konsernets lønnsomhet eller bidra til en langsiktig og lønnsom vekst. Styret og konsernsjef forventer et godt langsiktig marked for Actas spare- og investeringsløsninger. Som en av de dominerende markedsaktørene i Skandinavia, og med Europas mest attraktive kunder i vårt nedslagsfelt, har vi et solid grunnlag for lønnsom drift både på mellomlang og lang sikt. Lønnsomhet Det er en sunn kostnadskontroll i hele konsernet, og styret vil fortsette å ha fokus på dette fremover. Hovedfokuset fremover vil likevel være inntektsskapende aktiviteter og tiltak. Under de rådende omstendighetene forventer styret at Finanshuset Acta beveger seg inn i lønnsomt territorium i de kommende kvartaler og at året 2011 vil vise overskudd. Utbytte Utbytte for regnskapsåret 2010 er av styret i Acta Holding ASA foreslått til kr 0,10 per aksje. 37

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Agasti Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. AGASTIKONSERNET OG AGASTI HOLDING ASA ÅRSBERETNING Årsberetning Agastikonsernet Agastikonsernet består av morselskapet Agasti Holding ASA og de heleide datterselskapene Navigea Securities AS med tilhørende

Detaljer

Innhold noter konsern

Innhold noter konsern INNHOLD - NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET - IFRS Innhold noter konsern Note 1 Regnskapsprinsipper 54 Note 2 Segmentinformasjon 60 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med videre

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler:

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Årsrapport 2008 Opera Software ASA 1 operaårsrapport 2008 Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Brev fra administrerende direktør 5 Styrets beretning 8 Erklæring fra selskapets

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer