NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Beretning 2009-2011"

Transkript

1 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Beretning

2 Innhold 1. Landsmøtet Representantskapet Sammensetning (fylkesledere) Representantskapsmøter og fylkeslederkonferanser Forbundsstyret og utvalg Forbundsstyret Forbundsstyrets utvalg Sportsfiskeutvalget Jaktskytterutvalget Barne og ungdomsutvalget Sportsfiskeutvalget Jaktskytterutvalget Barne og ungdomsutvalget Administrasjonen Sentraladministrasjonen Fylkessekretærene IKT Drift Infrastrukturen i NJFF NJFF portal Bytte av lønnssystem Nytt arkivsystem Medlemsutviklingen og foreningsendringer Medlemskap Foreningsendringer Økonomi Medlemskontingenten Overføringer til fylkeslagene Offentlige tilskudd Tilskudd til vilt- og fiskeprosjekter i foreningene Virksomhet i henhold til vedtatt handlingsprogram Jakt- og Fiskeutøvelsen

3 Sikker jaktutøvelse Sikker fiskeutøvelse Praktisering av hundelovens avlivingsbestemmelser Bruke kunnskapen fra bedre jakt prosjektene for å påvirke til reduserte skadeskytinger i hjorteviltjakta Påvirke kystselforvaltningen Framskaffe kunnskap i forhold til rovviltets påvirkning av jaktutøvelsen og rovviltets påvirkning av hjorteviltet gjennom predasjon Ny dyrevelferdslov Sportsfisketiltak Sjøørretsatsing Sjøørretkonferanse Fang og slipp i fisket etter anadrome laksefisk Revidert lakse og innlandsfiskelov Økt fokus på innlandsfisk som innsatsområde Ny våpenforskrift og gjennomgang av våpenloven Blyforbudet i haglammunisjon Jakttidsrevisjon Jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Ivaretakelse av naturgrunnlaget Påvirke i fastleggingen av rammebetingelsene for hjorteviltforvaltningen, herunder ivaretakelse av villreinens leveområder Påvirke til bedre og mer helhetlig hytteplanlegging og skogsbilveiplanlegging som bedre ivaretar hensyn til naturmiljøet og friluftslivet, gjennom påvirkning av arealbruksplaner Redusere rømmingene av oppdrettsfisk, fokus på gyro og lakselus og villaksforvaltning generelt og sikre iverksettelse av konsesjonskrav for sjølaksefiske med kilenot arbeide for at det etableres miljøavgift for oppdrettsnæringen arbeide for å opprettholde kalkingsmidlene Ivareta leveområdene for marine fiskearter og sikre en bærekraftig forvaltning av disse, herunder hindre overbeskatning av ville bestander Kalking ph status Konsesjonsordning på sjølaksefiske Arbeide for at det etableres miljøavgift for oppdrettsnæringen Regulering av laksefiske i sjøen

4 Høringsuttalelse Tana utvalgets rapport og reguleringer av fisket i Tanavassdraget Flytting av koordineringsansvar for overvåkning av lakselus på villfisk Innspill ny handlingsplan for kalking Kultivering av anadrom laksefisk anmodning fra NJFF til DN Lakselus og lakseprosjektet Ivareta leveområdene for marine fiskearter og sikre en bærekraftig forvaltning av disse Etablering og oppfølging av regionale planer vedrørende utbygging av mikro, mini og småkraftverk, samt vindkraftutbygging Påvirke rovviltforvaltningen, herunder uttak av ulv utenfor ulvesonen Følge opp ny naturmangfoldlov, herunder hindre spredning av uønskete arter til nye områder 36 Bestandsovervåkning Motorisert ferdsel i utmark videreføre en restriktiv linje mht. rekreasjonskjøring og med åpning for fornuftig nyttekjøring Revisjon av vassdragskonsesjoner Vannforskriften Videreutvikle samarbeidet med relevante forskningsmiljøer, herunder havforskningen Adgangen til jakt og fiske Ivaretakelse av allmennhetens interesser i spørsmålene om retten til land og vann, herunder fortsatt statlig eierskap Finnmarkskommisjonen Finnmarkseiendommen Følge opp salg av Borregaard Skoger for å ivareta allmennhetens interesser Statskogs kjøp av store utmarkseiendommer Høring forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning Fokus på samjakt Videreføre og utvikle leieforholdene angående jakt og fiske med mer med rettighetshaverne.. 41 Statskog Norges Fjellstyresamband Norske lakseelver Sikre jaktutøvelse knyttet til verneområder med spesiell fokus på våtmarksområder/ramsarområder Allemannsrettene Drift og videreutvikling av Inatur Opplæring Etablering av Jakt og Fiskeakademiet

5 Styrke organisasjonens opplæringsvirksomhet Jegerprøvevirksomheten Opplæringsjakt Våpenopplæring Videreutvikling av jakthunddressuren, herunder utdanning av instruktører Gjennomgang og videreutvikling av ettersøkshund virksomheten Videreutvikle kurs i jakt på og ettersøk av bjørn, herunder hundearbeid Videreføre øvrig etablert kursvirksomhet som bl.a. rifle /hagleskytingsopplæringen, fluekastekursene, øvrige jakt og fiskekurs, samt skoleprosjektvirksomheten Jakt og Fiskesenteret Utvikling av medarbeidere Konkurransevirksomhet Jaktskyting Aktiviteter på fiskesiden NM-arrangementene Resultater Resultater Resultater Informasjon og markedsføring Drive aktiv informasjonsvirksomhet i viktige saker for utøvelsen av jakt og fiske ved å gjennomføre informasjonstiltak som synliggjør jakt, fiske og organisasjonen godt i samfunnet og spesielt overfor forvaltningen og politikerne Bruke elektronisk kommunikasjon, herunder nettportalen, til aktiv informasjonsspredning på alle nivåer i organisasjonen og overfor samfunnet for øvrig Synliggjøring av organisasjonens verdigrunnlag Synliggjøre NJFF som kunnskapsformidler Videreføre arbeidet med produksjoner om jakt og/eller fiske hvor organisasjonens interesser også blir ivaretatt Videreføre arbeidet med medietreningen for alle organisasjonsledd Synliggjøring av helseeffekten av jakt og fiske Jakt & Fiske Jakt & Fiske på nett Sponsoravtalene Redaksjonelt innhold Rekruttering

6 Medlemsverving til fiskeklubben Økt rekrutteringsinnsats i tilknytning til aktiviteter i organisasjonen Videreføre og utvikle medlemsfordelene, samt supplere med nye fordeler Innmelding av ikke tilsluttede foreninger, samt vitalisering av foreninger som er sovende og etablering av nye foreninger Prisdifferensiering på tjenester og tilbud Fornyelse av medlemskap Barn og ungdom Videreføring og utvikling av Fiskeklubben Barne og ungdomsprosjekter i fylkeslagene rettet mot skoleverket Gjennomføre en satsing på lokale jakt og fiskeskoler med utgangspunkt i gjennomført forsøksprosjekt Den naturlige skolesekken (DNS) Tilbud til ungdom i alderen år Politiattest Barne og ungdomskonferanse Påvirke til at barn og ungdom deltar i utøvelsen av jakt og fiske, blir medlemmer i JFForganisasjonen, samt tar tillitsverv og andre posisjoner Barne og ungdomsprosjekter i fylkeslagene rettet mot skoleverket Kvinner Etniske minoriteter Funksjonshemmede Organisasjonsutvikling Planlegging av virksomheten Medlemsregisteret NJFF`s nettportal Videreutvikle medlemsservicen i alle organisasjonsledd Organisasjonens miljøprofil Samarbeid med andre Videreføre det nasjonale samarbeidet med rettighetshaverne, deriblant videreføre samarbeidet med Finnmarkseiendommen Videreføre det nasjonale samarbeidet med miljø / og friluftslivsorganisasjonene Grunneiere/rettighetshavere Internasjonalt engasjement Internasjonalt jaktarbeid

7 Internasjonalt fiskearbeid Representasjon i komiteer og utvalg

8 Beretning for Norges Jeger- og Fiskerforbund Landsmøtet 2009 NJFFs landsmøte ble holdt november i Bodø. Landsmøtet ble arrangert i henhold til forbundets vedtekter. Av sakene var det på forhånd satt et spesielt fokus fra mange forslagsstillere på myndighetenes forbud mot bly i haglpatroner. Et annet tema var benyttelse av fang og slipp i fiske etter anadrom laksefisk. 2. Representantskapet 2.1 Sammensetning (fylkesledere) 2009 Knut Eriksen Erik Gill Gunnar Borgen Arne Green Sverre Farmen Brynjar Berge Hans Kristian Halvorsen Bjørn Næss Per Brauti Gordon Gyland Oddvar Vermedal Jan Fredrik Monsen Øyvind Hopland Fredrik Emblem Viggo Storvold Arne Jørstad Roy Nilsen Olav Voigt Wilfred Bang 2010 Knut Eriksen Erik Gill Gunnar Borgen Gry Kopperud Sverre Farmen Brynjar Berge Oslo Akershus Østfold Buskerud Vestfold Oppland Telemark Hedmark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal (nestleder) Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Oslo Akershus Østfold Buskerud Vestfold Oppland 8

9 Hans Kristian Halvorsen Bjørn Næss Helge Andreassen Svein Mosfjell Oddvar Vermedal Jan Fredrik Monsen Øyvind Hopland Fredrik Emblem Arild Gjertsen Line Anita Hammer Roy Nilsen Wiggo Gamst Wilfred Bang Telemark Hedmark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal (nestleder) Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I forbindelse med RS/FLK i august var NJFF invitert til et arrangement på Raufoss for å motta Friluftslivsprisen NJFF fikk prisen for sitt allsidige arbeid med et variert friluftsliv for alle aldre. Dette var en gledelig oppmuntring for hele NJFF-organisasjonen Knut Eriksen Erik Gill Gunnar Borgen Gry Kopperud Bjørn Corneliussen Brynjar Berge Hans Kristian Halvorsen Bjørn Næss Helge Andreassen Svein Mosfjell Oddvar Vermedal Jan Fredrik Monsen Øyvind Hopland Fredrik Emblem Arild Gjertsen Line Anita Hammer Roy Nilsen Wiggo Gamst Wilfred Bang Oslo Akershus Østfold Buskerud Vestfold Oppland Telemark Hedmark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal (nestleder) Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 2.2 Representantskapsmøter og fylkeslederkonferanser Det har i beretningsperioden blitt avholdt seks representantskapsmøter, to hvert år, alle kombinert med fylkeslederkonferanse. 9

10 3. Forbundsstyret og utvalg 3.1. Forbundsstyret Før Landsmøtet i november 2009 hadde forbundsstyret det året følgende sammensetning: Torstein Moland Leder Trond Asakskogen 1. nestleder Runar Rugtvedt 2. nestleder Kjetil Aarstad Medlem Kristin Halvorsen Arne Egil Stensåsen Ole Furu Håkon Rudland Bjarne Huseklepp Hjalmar Eide Ansattes representant Vararepresentanter: 1. Anne Grete Thiis 2. Johan Colbjørnsen Lise M. Holthe - personlig varamedlem for ansattes representant. Etter landsmøte 2009 har forbundsstyret hatt følgende sammensetning: Torstein Moland Leder Runar Rugtvedt 1. nestleder Arne Jørstad 2. nestleder Anne Grete Thiis Medlem Arne Egil Stensåsen Bjarne Huseklepp Håkon Rudland Lise Dalen Terje Aslaksen Hjalmar Eide Ansattes representant Vararepresentanter: 1. Ole Furu 2. Viggo Storvold 3. Kjersti T. Nergaard 4. Øystein Stamland Vidar Nilsen - personlig varamedlem for ansattes representant. Styret har hatt følgende virksomhet: møter og behandlet til sammen 104 protokollerte saker. 10

11 møter og behandlet til sammen 85 protokollerte saker møter og behandlet til sammen 84 protokollerte saker Forbundsstyrets utvalg 2009 Sportsfiskerutvalget Leder: Runar Rugtvedt Medlem: Lise Dalen Medlem: Inge Sandven Medlem: Svein Bjarne Tennøy Medlem: Kenneth Jernberg Grunnet innsparinger hadde Sportsfiskeutvalget i 2009 ett møte, i tillegg til drøftinger pr. telefon og mail. Utvalget behandlet fem saker i tillegg til generelle drøftinger om NJFFs sportsfiskeengasjement, og forberedelser til prosessen rundt revisjon av regelverket for konkurransefisket. Jaktskytterutvalget Leder: Arne Egil Stensåsen Medlem: Gunnar Filtvedt Medlem: Leif Jostein Konstad Medlem: Liv Skar Maløen Medlem: Svein Myrlund Medlem: Gunnar Hammer Utvalget hadde to møter og behandlet til sammen ni saker. Barne og ungdomsutvalget Leder: Kristin Halvorsen Medlem: Bjarne Huseklepp Medlem: Geir Flakken Medlem: Kenneth Thomassen Medlem: Eva Gro Røsok Medlem: Tone Jorunn Tveito Utvalget hadde tre møter og behandlet til sammen syv saker og 2011 Sportsfiskerutvalget Leder: Lise Dalen Medlem: Bjørn Cato Røenbakken Medlem: Caroline Aaberg Medlem: Dag Even Nygårdseter 11

12 Medlem: Inge Sandveen Medlem: Terje Solstad tre møter, deriblant ett fellesmøte med BU, og behandlet 18 saker to møter, deriblant to fellesmøter med BU, og behandlet 10 saker. Jaktskytterutvalget Leder: Arne Egil Stensåsen Medlem: Leif Jostein Konstad Medlem: Svein Myrlund Medlem: Linda Stensland Medlem: Øyvind Froland Medlem: Brynjar Berge Medlem: Hans Olav Røtterud tre møter og behandlet 17 saker ett møte og behandlet fem saker. Jaktskytterutvalgets medlemmer har fulgt opp samtlige Norgesmesterskap i jaktskyting både før og under mesterskapene, og minst to av utvalgets medlemmer har vært involvert i oppfølging av hvert mesterskap. Barne og ungdomsutvalget Leder: Bjarne Huseklepp Medlem: Hans Christian Wilter Medlem Kenneth Thomassen Medlem: Truls Steinsæter Medlem: Tina Dyrstad Fossdal Medlem: Bjørn Sigurd Myrvang fire møter, deriblant et fellesmøte med SFU, og behandlet 28 saker tre møter, deriblant et fellesmøte med SFU, og behandlet 18 saker. NJFFs administrasjon har ivaretatt sekretariatsfunksjonene for alle de styreoppnevnte utvalgene. 4. Administrasjonen 4.1. Sentraladministrasjonen Vesentlige endringer i sentraladministrasjonen: Redaktør, Viggo Kristiansen gikk av med AFP Leif Haug ble ansatt som redaktør

13 Det har vært langtidssykemeldinger i redaksjonen og blant fylkessekretærene. Ledige stillinger har i noe begrenset grad blitt erstattet. Alle sykemeldte ble fulgt opp i henhold til IAavtalen Fylkessekretærene Endringer blant fylkessekretærene: Fylkessekretær i Sør-Trøndelag, Eskild Pettersen, ble ansatt i et års vikariat, 100 % fra , og ble fast ansatt Fylkessekretær i Østfold, Ole Håkon Heier, fikk fast stilling fra Fylkessekretær i Hordaland, Alv Arne Lyse, hadde 50 % permisjon fra fylkessekretærstillingen og var tilknyttet et prosjekt sammen med Norske Lakseelver i hele 2010 og Fylkessekretær i Hordaland, Terje Wangsholm var vikar for Alv Arne Lyse i 50 % stilling i samme periode. Fylkessekretær i Vestfold, Øystein Rønning var 100 % vikar for Einar Løken fra og deretter fast ansatt fra Fylkessekretær i Finnmark, Kjell Næss har permisjon fra stillingen for å jobbe i Finnmarkskommisjonen. Fylkessekretær i Finnmark, Linda Hølvold fast ansatt fra Fylkessekretær i Hedmark Ole Mattis Lien (tidligere fagkonsulent) begynte og Hans Ole Solberg begynte 80 % som fagkonsulent med oppgaver tilknyttet Jakt- og Fiskesenteret og 20% som fagkonsulent i Hedmark fra samme tidspunkt. 4.3 IKT Drift Følgende systemer har vært driftet i perioden: Medlemssystem, regnskap, CRM-system, jaktradiosystem og ordinære kontorstøttesystemer. Videre har driften omfattet egen internettportal og e-post server. Det er byttet ut 33 arbeidsstasjoner og 7 servere med programvare på hovedkontoret. Alle arbeidsstasjoner er oppgradert til Office 2010-pakken. Infrastrukturen i NJFF Det administrative systemet på Hvalstad fungerer godt, med en oppe-tid på over 99,5 %. Fylkessekretærenes kontorløsninger fungerer også tilfredsstillende. Forbundets e-post og internettservere har vist seg meget stabile, og nede-tid har vært ubetydelig. NJFFs sentrale epostbehandling ble i 2011 overtatt av ekstern leverandør, mens epostadresser under njff.org domenet fremdeles blir driftet fra Hvalstad. Wi-Fi nett som dekker hele H5 er etablert. NJFF portal Det har vært lagt ned betydelige ressurser i bygging av hjemmesider for lokallag, og support overfor brukerne av portalen. Ved utgangen av 2011 var det over 300 lokallag som har egne hjemmesider i portalen. Omfattende ombygning av kursmodulen ble gjennomført og implementert i løpet av

14 Lønnssystem Lønnssystemet Huldt & Lillevik er byttet ut med siste versjon av VISMA lønn. Dette er et moderne lønnssystem med tett web-integrasjon. Konvertering av data og igangsetting av nytt system ble gjennomført i desember 2009, og gikk som planlagt. Arkivsystem Det har vært gjennomført et større arbeid med gjennomgang av forskjellige arkivløsninger. Microsofts Sharepoint-teknologi er valgt som plattform for utvikling av arkivsystem i 2011, og kontrakter med leverandører for drift og utvikling er tegnet. Jaktradioen NJFF har som tidligere driftet opplegget vedrørende jaktradioen. Dette består mest i å kreve inn den årlige avgiften fra brukerne. For hvert år ser man stadig færre som betaler avgiften, noe som ikke skyldes færre radioer i bruk, men mindre lojalitet til opplegget og lavere betalingsvilje. NJFF er tidligere tildelt det aktuelle frekvensområdet til jaktradiokanalene fra Post- og teletilsynet, og forvalter dette. 14

15 5. Medlemsutviklingen og foreningsendringer 5.1 Medlemskap Antall medlemmer pr. fylkeslag inkl. direktemedlemmer og endringer fra : Fylkeslag Ant.medl. Pr Ant.medl. Pr Ant. diff %vis endring Akershus ,52% Aust-Agder ,41% Buskerud ,87% Finnmark ,39% Hedmark ,78% Hordaland ,69% Møre og Romsdal ,98% Nordland ,72% Nord-Trøndelag ,60% Oppland ,32% Oslo ,25% Rogaland ,44% Sogn og Fjordane ,19% Sør-Trøndelag ,66% Telemark ,41% Troms ,10% Vest-Agder ,21% Vestfold ,35% Østfold ,00% Direktemedl. utland ,90% SUM ,05% 15

16 Antall medlemmer pr. fylkeslag inkl. direktemedlemmer og endringer fra : Fylkeslag Ant.medl. Pr Ant.medl. Pr Ant. diff %vis endring Akershus ,96% Aust-Agder ,46% Buskerud ,55% Finnmark ,95% Hedmark ,62% Hordaland ,23% Møre og Romsdal ,59% Nordland ,95% Nord-Trøndelag ,88% Oppland ,31% Oslo ,79% Rogaland ,51% Sogn og Fjordane ,39% Sør-Trøndelag ,00% Telemark ,60% Troms % Vest-Agder ,44% Vestfold ,64% Østfold ,40% Direktemedl. utland ,41% SUM ,13% 16

17 Antall medlemmer pr. fylkeslag inkl. direktemedlemmer og endringer fra : Fylkeslag Ant. medl Pr Ant. medl Pr Antall diff %vis endring Østfold ,37 % Akershus ,71 % Oslo ,88 % Hedmark ,41 % Oppland ,67 % Buskerud ,03 % Vestfold ,24 % Telemark ,50 % Aust-Agder ,43 % Vest-Agder ,07 % Rogaland 7505 Hordaland ,33 % ,46 % Sogn Og Fjordane ,28 % Møre Og Romsdal 5122 Sør-Trøndelag 8713 Nord-Trøndelag ,95 % ,75 % ,38 % Nordland ,11 % Troms 4941 Finnmark ,38 % ,21 % Utland ,00 % Sum ,10 % 17

18 5.2 Foreningsendringer Innmeldte foreninger i beretningsperioden: SFK Pimpel Sør, Vestfold, innmeldt Heradsbygd JFF, Hedmark, innmeldt Røst JFF, Nordland, innmeldt Ulvik sportsfiskarlag, Hordaland, innmeldt Hedalen Jaktskyttergruppe, Oppland, innmeldt Nordre Land Jaktskytterklubb, Oppland, innmeldt Nedlagte foreninger i perioden: Lavangen JFF, Troms, nedlagt Friluftsforeningen Frieren, Akershus, nedlagt Sportsfiskerklubben Acerina, Østfold, nedlagt Råde Grunneierlag, Østfold, nedlagt Stangeskovene JFF, Østfold, nedlagt Bø Jegerforening, Telemark, nedlagt Bindal JFF, Nordland, nedlagt Haugastøl JFF, Buskerud, nedlagt Sammenslåtte foreninger i perioden: Østre Trøgstad JFF og Vestre Trøgstad JFF, Østfold, slått sammen til Trøgstad JFF, Mandal og Omegn JFF og Marnardal JFF, Vest-Agder, slått sammen til Marnardal og Mandal JFF, mai Korgen JFF og Hemnes Elgjægerforening, Nordland, slått sammen til Korgen og Hemnes JFF, Ved utgangen av 2011 var det 571 tilsluttede foreninger. 18

19 6. Økonomi 6.1 Medlemskontingenten De årlige kontingentsatsene til NJFF sentralt vedtas av Representantskapet innenfor de rammer som landsmøtet har besluttet. I landsmøteperioden har satsene vært (alle tall i kroner): Fullt betalende medlem m/tidsskrift Barne- og ungdomsmedl. m/ tidsskrift Barne- og ungdomsmedl. u/ tidsskrift Pensjonist og uføremedl. m/ tidsskrift Sidemedlem u/ tidsskrift Familiemedlem u/ tidsskrift Æresmedlem m/tidsskrift Direktemedlem m/ tidsskrift Direktemedlem Fiskeklubb Deler av den sentrale kontingenten videreføres til fylkeslagene i tillegg til deres egne vedtatte medlemskontingenter. Overføringene til fylkeslagene går fram av de etterfølgende tabeller. 19

20 6.2 Overføringer til fylkeslagene Refusjon til fylkeslagene 2009: Fylkeslag Vekt tall Fast grunnbeløp Grunnbeløp komm. del Komm del Sum Fast grunnbeløp pr. medlem Refusjon direkte medlem Total sum 2009 Østfold 1, , ,50 Akershus 2, , ,50 Oslo 0, , ,00 Hedmark 3, , ,50 Oppland 3, , ,00 Buskerud 2, , ,50 Vestfold 1, , ,50 Telemark 1, , ,50 Aust-Agder 1, , ,00 Vest-Agder 1, , ,00 Rogaland 2, , ,00 Hordaland 2, , ,00 Sogn og Fjordane 3, , ,00 Møre og Romsdal 3, , ,00 Sør- Trøndelag 1, , ,00 Nord- Trøndelag 1, , ,50 Nordland 4, , ,50 Troms 3, , ,00 Finnmark 4, , ,50 Total , ,50 20

21 Refusjon til fylkeslagene 2010: Fylkeslag Vekt tall Fast grunnbeløp Grunn -beløp komm. del Komm del Sum Fast grunnbeløp pr. medlem Refusjon direkte medl. Total sum 2009 Østfold 1, ,50 Akershus 2, ,00 Oslo 0, ,50 Hedmark 3, ,00 Oppland 3, ,00 Buskerud 2, ,50 Vestfold 1, ,00 Telemark 1, ,50 Aust-Agder 1, , ,00 Vest-Agder 1, ,00 Rogaland 2, ,00 Hordaland 2, ,50 Sogn og Fjordane 3, ,00 Møre og Romsdal 3, ,00 Sør- Trøndelag 1, ,50 Nord- Trøndelag 1, ,50 Nordland 4, ,50 Troms 3, ,00 Finnmark 4, ,00 Total ,00 21

22 Refusjon til fylkeslagene 2011: Fylkeslag Vekt tall Fast grunnbeløp Grunnbeløp komm. del Komm del Sum Fast grunnbeløp pr. medlem Refusjon direkte medlem Total sum 2011 Østfold 1, Akershus 2, Oslo 0, Hedmark 3, Oppland 3, Buskerud 2, Vestfold 1, Telemark 1, Aust-Agder 1, Vest-Agder 1, Rogaland 2, Hordaland 2, Sogn og Fjordane 3, Møre og Romsdal 3, Sør- Trøndelag 1, Nord- Trøndelag 1, Nordland 4, Troms 3, Finnmark 4, Total

23 6.3. Offentlige tilskudd De viktigste offentlige tilskuddene i perioden har vært som følger: Miljøverndepartementet BUFDIR Frifond (LNU) Dir. for naturforvaltning FRIFO, midler fra DN FRIFO, midler fra kulturdep SNO Sum Av disse midlene er ca. 22,5 millioner befordret videre fra NJFF sentralt til foreninger og fylkeslag som støtte til konkrete aktiviteter. 6.4 Tilskudd til vilt- og fiskeprosjekter i foreningene Fiskestellprosjekt i Øystese kr ,- Voss Jakt- og Fiskelag (Vossalaksen) kr ,- NJFF Hedmark (Prosjekt småpredatorjakt) kr ,- Gjerdrum JFF kr ,- Hadsel JFF kr ,- Arna Spfl kr ,- NJFF Vestfold (Sjøørret i Vestfold) kr ,- Sotra og Øygarden JFF («Draumen om fjellvassdrag») kr ,- Bø JFF kr ,- 23

24 7. Virksomhet i henhold til vedtatt handlingsprogram Jakt- og Fiskeutøvelsen Sikker jaktutøvelse NJFF har hatt et betydelig engasjement i samarbeid med NJFF-Hedmark og NJFF-Nord- Trøndelag for å utvikle kursopplegg for jakt på bjørn (både et nettbasert kursopplegg og tilbud om et ordinært kurs) og en egen bjørneskyting. DN gjennomførte i 2011 en høring på forslag til en revisjon av forskriften om utøvelse av jakt, felling og fangst. Forslaget ble sendt på en runde i organisasjonen før forbundsstyret ferdigbehandlet saken. Av sentrale temaer kan nevnes at NJFF gikk inn for at ordningen med bjørneprøve og bjørneskyting skulle gjennomføres som et frivillig tilbud. Videre støttet NJFF forslaget om at også kommunene skal benytte godkjente ettersøkshunder ved sine ettersøk, men gikk imot å fjerne ordningen med annonserte prøver og muligheten til å benytte jaktpremierte hunder på eget jaktlag og nabojaktlag. NJFF poengterte viktigheten av at DN fulgte opp flertallets forslag fra nattjakt-gruppen (Sikker og human jakt Innstilling fra ei arbeidsgruppe, Trondheim 22. mars 2011), og fulgte opp saken overfor MD. Sikker fiskeutøvelse Dette har vært et selvsagt tema knyttet til alle barne- og familiearrangementer. Praktisering av hundelovens avlivingsbestemmelser Sammen med Norsk Kennel Klub (NKK) har NJFF henvendt seg til Justisdepartementet med anmodning om at departementet følger opp hundelovens bestemmelser om hvordan avliving av hund praktiseres. Saken ble senere fulgt opp gjennom et møte med departementet. Bruke kunnskapen fra bedre jakt prosjektene for å påvirke til reduserte skadeskytinger i hjorteviltjakta Kunnskap fra bedre jakt -prosjektene har vært benyttet i de sammenhenger hvor temaet har en naturlig plass. Bl.a. er bedre jakt -prosjektene omtalt, og henvist til i NJFFs nye jegerprøvebok. I tillegg er også kunnskapen fra prosjektene innarbeidet i de endringer som er gjort i forbindelse med instruktørutdanning for jegerprøven. Påvirke kystselforvaltningen NJFF har siden 2001 hatt en fast representant i Sjøpattedyrrådet. Sjøpattedyrrådet er et rådgivende organ tilknyttet Fiskeridirektoratet. Sjøpattedyrrådet har bl.a. gitt råd om forvaltningsordninger og kvoter for kystsel. Etter en periode med midlertidig forlenget funksjonstid, ble rådet oppløst i Som erstatning ble det oppnevnt et Sjøpattedyrutvalg som består av representanter fra ulike forskningsmiljøer. NJFF som representant for jegerne og andre interesseparter fra kystmiljøet, er ikke involvert i framtidige beslutninger om bestandsutvikling eller kvoter på kystsel. NJFF 24

25 har gjennom denne omleggingen mistet en etablert møteplass hvor det har vært mulig å påvirke forvaltningen av kystselstammene. Framskaffe kunnskap i forhold til rovviltets påvirkning av jaktutøvelsen og rovviltets påvirkning av hjorteviltet gjennom predasjon Det har vært satt fokus på behovet for oppdatert kunnskapsgrunnlag for rovviltforvaltningen i ulike sammenhenger, herunder behov for kunnskap om forholdet mellom rovvilt og annet vilt/hjorteviltet. I prosessen med å få på plass et rovviltforlik satte NJFF blant annet fokus på nødvendigheten av å ivareta jakt- og jegerinteressene. Ny dyrevelferdslov Forslaget til ny dyrevelferdslov ble behandlet av Stortinget våren NJFF hadde en omfattende virksomhet overfor Stortinget i forbindelse med sluttbehandlingen av loven. Mattilsynet anmodet om innspill fra NJFF mht behovet for eventuelle begrensninger/regler for utøvelse av fang og slipp-fiske. I innspillet fra NJFF ble det blant annet redegjort for landsmøtets vedtak om fang og slipp i forbindelse med fiske etter anadrome laksefisk. Etter innspill fra NJFF og andre, konkluderte Mattilsynet og Fiskeri- og Kystdepartementet høsten 2010 med at fang og slipp var innenfor dyreetiske rammer og at det kunne brukes som metode i norsk sportsfiske. Det ble anmodet om at NJFF og rettighetshaverne informerte fiskerne om best mulig praktisering av metoden der den ble benyttet av fiskerne. Sportsfisketiltak NJFF har tatt initiativ til å etablere et forum som skal arbeide med Indre Oslofjord. Det er etablert en gruppe som skal arbeide spesielt med sjøørret og en gruppe som skal arbeide med den marine delen av fjordområdet. Utgangspunktet med flere problemområder, mangel på en helhetlig forvaltning og det faktum at kystlinjen omfatter fem fylker og mer enn et tyvetalls kommuner, gjør at man må se dette arbeidet i et flerårig perspektiv. NJFF søkte fiskerimyndighetene om en generell dispensasjon fra bestemmelsene om minstemål for saltvannsfisk ved fiske med stang og håndsnøre i fiskearrangementer for barn og unge som skjer i regi av lokale jeger- og fiskerforeninger tilsluttet NJFF. Fiskerimyndighetene fulgte opp gjennom å forskriftsfeste et slikt unntak. NJFF har jobbet med planlegging av prosjekter og tiltak knyttet til jakt og fiskesenteret på Flå. Det har blant annet vært planlegging av kursvirksomhet og tilretteleggingstiltak for fritidsfiske. Sjøørretsatsing Sjøørretkonkurransen ble gjennomført i På grunn av luseproblemene som allerede hadde gjort seg gjeldende på sentrale steder langs vestlandskysten, valgte en del arrangører å avstå fra konkurransen og sjøørretkonkurransen ble lagt ned i Sjøørretkonferanse Fylkeslaget i Møre og Romsdal var i 2009 initiativtager og vertskap for en større landsomfattende sjøørretkonferanse i Sunndal. Konferansen ble arrangert i samarbeid med 25

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Landsmøte 16. 18. november 2012 1 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND INNKALLING TIL DET 20. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND I henhold til forbundets vedtekter

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg Fisk &Vilt Nr.1-2005 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg ferdigstilt Villaksforvaltning i kalkede vassdrag Utvikling av fisketurisme

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Foto: Erlend Angelo 2

Foto: Erlend Angelo 2 Beretning 2011 Foto: Erlend Angelo 2 Forord og sammendrag Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet totalt 151 137 medlemmer, og herav 104

Detaljer

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Beretning 2012 Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo 2 Foto:Erlend Angelo Forord og sammendrag På vegne av LO-fellesskapet dro Fellesforbundet i gang de forbundsvise

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg)

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Årsmelding 2013 Innhold Forord... 3 1) Organisasjon... 4 Landsmøtet 2013... 4 Styrking av Naturvernforbundet i regionene... 4 Aktive lokallag og fylkeslag... 5 Organisasjonsbygging

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2006-2009 Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Postadresse: Postboks 7077 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Thorvald Meyersgt. 7, Oslo Telefon: 21 07

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk Årsmelding 2009 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2 3 4 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet... 11 Styret

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland

Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Årsmøte for Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland Spåtind, 28.-29. mars 2014 2 3 Program NJFF-Oppland s årsmøte 2014 Spåtind Sport Hotel, Nord-Torpa 28.-29. mars Fredag 18.00-18.30 Oppmøte, innlosjering,

Detaljer