NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Beretning 2009-2011"

Transkript

1 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Beretning

2 Innhold 1. Landsmøtet Representantskapet Sammensetning (fylkesledere) Representantskapsmøter og fylkeslederkonferanser Forbundsstyret og utvalg Forbundsstyret Forbundsstyrets utvalg Sportsfiskeutvalget Jaktskytterutvalget Barne og ungdomsutvalget Sportsfiskeutvalget Jaktskytterutvalget Barne og ungdomsutvalget Administrasjonen Sentraladministrasjonen Fylkessekretærene IKT Drift Infrastrukturen i NJFF NJFF portal Bytte av lønnssystem Nytt arkivsystem Medlemsutviklingen og foreningsendringer Medlemskap Foreningsendringer Økonomi Medlemskontingenten Overføringer til fylkeslagene Offentlige tilskudd Tilskudd til vilt- og fiskeprosjekter i foreningene Virksomhet i henhold til vedtatt handlingsprogram Jakt- og Fiskeutøvelsen

3 Sikker jaktutøvelse Sikker fiskeutøvelse Praktisering av hundelovens avlivingsbestemmelser Bruke kunnskapen fra bedre jakt prosjektene for å påvirke til reduserte skadeskytinger i hjorteviltjakta Påvirke kystselforvaltningen Framskaffe kunnskap i forhold til rovviltets påvirkning av jaktutøvelsen og rovviltets påvirkning av hjorteviltet gjennom predasjon Ny dyrevelferdslov Sportsfisketiltak Sjøørretsatsing Sjøørretkonferanse Fang og slipp i fisket etter anadrome laksefisk Revidert lakse og innlandsfiskelov Økt fokus på innlandsfisk som innsatsområde Ny våpenforskrift og gjennomgang av våpenloven Blyforbudet i haglammunisjon Jakttidsrevisjon Jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Ivaretakelse av naturgrunnlaget Påvirke i fastleggingen av rammebetingelsene for hjorteviltforvaltningen, herunder ivaretakelse av villreinens leveområder Påvirke til bedre og mer helhetlig hytteplanlegging og skogsbilveiplanlegging som bedre ivaretar hensyn til naturmiljøet og friluftslivet, gjennom påvirkning av arealbruksplaner Redusere rømmingene av oppdrettsfisk, fokus på gyro og lakselus og villaksforvaltning generelt og sikre iverksettelse av konsesjonskrav for sjølaksefiske med kilenot arbeide for at det etableres miljøavgift for oppdrettsnæringen arbeide for å opprettholde kalkingsmidlene Ivareta leveområdene for marine fiskearter og sikre en bærekraftig forvaltning av disse, herunder hindre overbeskatning av ville bestander Kalking ph status Konsesjonsordning på sjølaksefiske Arbeide for at det etableres miljøavgift for oppdrettsnæringen Regulering av laksefiske i sjøen

4 Høringsuttalelse Tana utvalgets rapport og reguleringer av fisket i Tanavassdraget Flytting av koordineringsansvar for overvåkning av lakselus på villfisk Innspill ny handlingsplan for kalking Kultivering av anadrom laksefisk anmodning fra NJFF til DN Lakselus og lakseprosjektet Ivareta leveområdene for marine fiskearter og sikre en bærekraftig forvaltning av disse Etablering og oppfølging av regionale planer vedrørende utbygging av mikro, mini og småkraftverk, samt vindkraftutbygging Påvirke rovviltforvaltningen, herunder uttak av ulv utenfor ulvesonen Følge opp ny naturmangfoldlov, herunder hindre spredning av uønskete arter til nye områder 36 Bestandsovervåkning Motorisert ferdsel i utmark videreføre en restriktiv linje mht. rekreasjonskjøring og med åpning for fornuftig nyttekjøring Revisjon av vassdragskonsesjoner Vannforskriften Videreutvikle samarbeidet med relevante forskningsmiljøer, herunder havforskningen Adgangen til jakt og fiske Ivaretakelse av allmennhetens interesser i spørsmålene om retten til land og vann, herunder fortsatt statlig eierskap Finnmarkskommisjonen Finnmarkseiendommen Følge opp salg av Borregaard Skoger for å ivareta allmennhetens interesser Statskogs kjøp av store utmarkseiendommer Høring forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning Fokus på samjakt Videreføre og utvikle leieforholdene angående jakt og fiske med mer med rettighetshaverne.. 41 Statskog Norges Fjellstyresamband Norske lakseelver Sikre jaktutøvelse knyttet til verneområder med spesiell fokus på våtmarksområder/ramsarområder Allemannsrettene Drift og videreutvikling av Inatur Opplæring Etablering av Jakt og Fiskeakademiet

5 Styrke organisasjonens opplæringsvirksomhet Jegerprøvevirksomheten Opplæringsjakt Våpenopplæring Videreutvikling av jakthunddressuren, herunder utdanning av instruktører Gjennomgang og videreutvikling av ettersøkshund virksomheten Videreutvikle kurs i jakt på og ettersøk av bjørn, herunder hundearbeid Videreføre øvrig etablert kursvirksomhet som bl.a. rifle /hagleskytingsopplæringen, fluekastekursene, øvrige jakt og fiskekurs, samt skoleprosjektvirksomheten Jakt og Fiskesenteret Utvikling av medarbeidere Konkurransevirksomhet Jaktskyting Aktiviteter på fiskesiden NM-arrangementene Resultater Resultater Resultater Informasjon og markedsføring Drive aktiv informasjonsvirksomhet i viktige saker for utøvelsen av jakt og fiske ved å gjennomføre informasjonstiltak som synliggjør jakt, fiske og organisasjonen godt i samfunnet og spesielt overfor forvaltningen og politikerne Bruke elektronisk kommunikasjon, herunder nettportalen, til aktiv informasjonsspredning på alle nivåer i organisasjonen og overfor samfunnet for øvrig Synliggjøring av organisasjonens verdigrunnlag Synliggjøre NJFF som kunnskapsformidler Videreføre arbeidet med produksjoner om jakt og/eller fiske hvor organisasjonens interesser også blir ivaretatt Videreføre arbeidet med medietreningen for alle organisasjonsledd Synliggjøring av helseeffekten av jakt og fiske Jakt & Fiske Jakt & Fiske på nett Sponsoravtalene Redaksjonelt innhold Rekruttering

6 Medlemsverving til fiskeklubben Økt rekrutteringsinnsats i tilknytning til aktiviteter i organisasjonen Videreføre og utvikle medlemsfordelene, samt supplere med nye fordeler Innmelding av ikke tilsluttede foreninger, samt vitalisering av foreninger som er sovende og etablering av nye foreninger Prisdifferensiering på tjenester og tilbud Fornyelse av medlemskap Barn og ungdom Videreføring og utvikling av Fiskeklubben Barne og ungdomsprosjekter i fylkeslagene rettet mot skoleverket Gjennomføre en satsing på lokale jakt og fiskeskoler med utgangspunkt i gjennomført forsøksprosjekt Den naturlige skolesekken (DNS) Tilbud til ungdom i alderen år Politiattest Barne og ungdomskonferanse Påvirke til at barn og ungdom deltar i utøvelsen av jakt og fiske, blir medlemmer i JFForganisasjonen, samt tar tillitsverv og andre posisjoner Barne og ungdomsprosjekter i fylkeslagene rettet mot skoleverket Kvinner Etniske minoriteter Funksjonshemmede Organisasjonsutvikling Planlegging av virksomheten Medlemsregisteret NJFF`s nettportal Videreutvikle medlemsservicen i alle organisasjonsledd Organisasjonens miljøprofil Samarbeid med andre Videreføre det nasjonale samarbeidet med rettighetshaverne, deriblant videreføre samarbeidet med Finnmarkseiendommen Videreføre det nasjonale samarbeidet med miljø / og friluftslivsorganisasjonene Grunneiere/rettighetshavere Internasjonalt engasjement Internasjonalt jaktarbeid

7 Internasjonalt fiskearbeid Representasjon i komiteer og utvalg

8 Beretning for Norges Jeger- og Fiskerforbund Landsmøtet 2009 NJFFs landsmøte ble holdt november i Bodø. Landsmøtet ble arrangert i henhold til forbundets vedtekter. Av sakene var det på forhånd satt et spesielt fokus fra mange forslagsstillere på myndighetenes forbud mot bly i haglpatroner. Et annet tema var benyttelse av fang og slipp i fiske etter anadrom laksefisk. 2. Representantskapet 2.1 Sammensetning (fylkesledere) 2009 Knut Eriksen Erik Gill Gunnar Borgen Arne Green Sverre Farmen Brynjar Berge Hans Kristian Halvorsen Bjørn Næss Per Brauti Gordon Gyland Oddvar Vermedal Jan Fredrik Monsen Øyvind Hopland Fredrik Emblem Viggo Storvold Arne Jørstad Roy Nilsen Olav Voigt Wilfred Bang 2010 Knut Eriksen Erik Gill Gunnar Borgen Gry Kopperud Sverre Farmen Brynjar Berge Oslo Akershus Østfold Buskerud Vestfold Oppland Telemark Hedmark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal (nestleder) Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Oslo Akershus Østfold Buskerud Vestfold Oppland 8

9 Hans Kristian Halvorsen Bjørn Næss Helge Andreassen Svein Mosfjell Oddvar Vermedal Jan Fredrik Monsen Øyvind Hopland Fredrik Emblem Arild Gjertsen Line Anita Hammer Roy Nilsen Wiggo Gamst Wilfred Bang Telemark Hedmark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal (nestleder) Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark I forbindelse med RS/FLK i august var NJFF invitert til et arrangement på Raufoss for å motta Friluftslivsprisen NJFF fikk prisen for sitt allsidige arbeid med et variert friluftsliv for alle aldre. Dette var en gledelig oppmuntring for hele NJFF-organisasjonen Knut Eriksen Erik Gill Gunnar Borgen Gry Kopperud Bjørn Corneliussen Brynjar Berge Hans Kristian Halvorsen Bjørn Næss Helge Andreassen Svein Mosfjell Oddvar Vermedal Jan Fredrik Monsen Øyvind Hopland Fredrik Emblem Arild Gjertsen Line Anita Hammer Roy Nilsen Wiggo Gamst Wilfred Bang Oslo Akershus Østfold Buskerud Vestfold Oppland Telemark Hedmark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal (nestleder) Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 2.2 Representantskapsmøter og fylkeslederkonferanser Det har i beretningsperioden blitt avholdt seks representantskapsmøter, to hvert år, alle kombinert med fylkeslederkonferanse. 9

10 3. Forbundsstyret og utvalg 3.1. Forbundsstyret Før Landsmøtet i november 2009 hadde forbundsstyret det året følgende sammensetning: Torstein Moland Leder Trond Asakskogen 1. nestleder Runar Rugtvedt 2. nestleder Kjetil Aarstad Medlem Kristin Halvorsen Arne Egil Stensåsen Ole Furu Håkon Rudland Bjarne Huseklepp Hjalmar Eide Ansattes representant Vararepresentanter: 1. Anne Grete Thiis 2. Johan Colbjørnsen Lise M. Holthe - personlig varamedlem for ansattes representant. Etter landsmøte 2009 har forbundsstyret hatt følgende sammensetning: Torstein Moland Leder Runar Rugtvedt 1. nestleder Arne Jørstad 2. nestleder Anne Grete Thiis Medlem Arne Egil Stensåsen Bjarne Huseklepp Håkon Rudland Lise Dalen Terje Aslaksen Hjalmar Eide Ansattes representant Vararepresentanter: 1. Ole Furu 2. Viggo Storvold 3. Kjersti T. Nergaard 4. Øystein Stamland Vidar Nilsen - personlig varamedlem for ansattes representant. Styret har hatt følgende virksomhet: møter og behandlet til sammen 104 protokollerte saker. 10

11 møter og behandlet til sammen 85 protokollerte saker møter og behandlet til sammen 84 protokollerte saker Forbundsstyrets utvalg 2009 Sportsfiskerutvalget Leder: Runar Rugtvedt Medlem: Lise Dalen Medlem: Inge Sandven Medlem: Svein Bjarne Tennøy Medlem: Kenneth Jernberg Grunnet innsparinger hadde Sportsfiskeutvalget i 2009 ett møte, i tillegg til drøftinger pr. telefon og mail. Utvalget behandlet fem saker i tillegg til generelle drøftinger om NJFFs sportsfiskeengasjement, og forberedelser til prosessen rundt revisjon av regelverket for konkurransefisket. Jaktskytterutvalget Leder: Arne Egil Stensåsen Medlem: Gunnar Filtvedt Medlem: Leif Jostein Konstad Medlem: Liv Skar Maløen Medlem: Svein Myrlund Medlem: Gunnar Hammer Utvalget hadde to møter og behandlet til sammen ni saker. Barne og ungdomsutvalget Leder: Kristin Halvorsen Medlem: Bjarne Huseklepp Medlem: Geir Flakken Medlem: Kenneth Thomassen Medlem: Eva Gro Røsok Medlem: Tone Jorunn Tveito Utvalget hadde tre møter og behandlet til sammen syv saker og 2011 Sportsfiskerutvalget Leder: Lise Dalen Medlem: Bjørn Cato Røenbakken Medlem: Caroline Aaberg Medlem: Dag Even Nygårdseter 11

12 Medlem: Inge Sandveen Medlem: Terje Solstad tre møter, deriblant ett fellesmøte med BU, og behandlet 18 saker to møter, deriblant to fellesmøter med BU, og behandlet 10 saker. Jaktskytterutvalget Leder: Arne Egil Stensåsen Medlem: Leif Jostein Konstad Medlem: Svein Myrlund Medlem: Linda Stensland Medlem: Øyvind Froland Medlem: Brynjar Berge Medlem: Hans Olav Røtterud tre møter og behandlet 17 saker ett møte og behandlet fem saker. Jaktskytterutvalgets medlemmer har fulgt opp samtlige Norgesmesterskap i jaktskyting både før og under mesterskapene, og minst to av utvalgets medlemmer har vært involvert i oppfølging av hvert mesterskap. Barne og ungdomsutvalget Leder: Bjarne Huseklepp Medlem: Hans Christian Wilter Medlem Kenneth Thomassen Medlem: Truls Steinsæter Medlem: Tina Dyrstad Fossdal Medlem: Bjørn Sigurd Myrvang fire møter, deriblant et fellesmøte med SFU, og behandlet 28 saker tre møter, deriblant et fellesmøte med SFU, og behandlet 18 saker. NJFFs administrasjon har ivaretatt sekretariatsfunksjonene for alle de styreoppnevnte utvalgene. 4. Administrasjonen 4.1. Sentraladministrasjonen Vesentlige endringer i sentraladministrasjonen: Redaktør, Viggo Kristiansen gikk av med AFP Leif Haug ble ansatt som redaktør

13 Det har vært langtidssykemeldinger i redaksjonen og blant fylkessekretærene. Ledige stillinger har i noe begrenset grad blitt erstattet. Alle sykemeldte ble fulgt opp i henhold til IAavtalen Fylkessekretærene Endringer blant fylkessekretærene: Fylkessekretær i Sør-Trøndelag, Eskild Pettersen, ble ansatt i et års vikariat, 100 % fra , og ble fast ansatt Fylkessekretær i Østfold, Ole Håkon Heier, fikk fast stilling fra Fylkessekretær i Hordaland, Alv Arne Lyse, hadde 50 % permisjon fra fylkessekretærstillingen og var tilknyttet et prosjekt sammen med Norske Lakseelver i hele 2010 og Fylkessekretær i Hordaland, Terje Wangsholm var vikar for Alv Arne Lyse i 50 % stilling i samme periode. Fylkessekretær i Vestfold, Øystein Rønning var 100 % vikar for Einar Løken fra og deretter fast ansatt fra Fylkessekretær i Finnmark, Kjell Næss har permisjon fra stillingen for å jobbe i Finnmarkskommisjonen. Fylkessekretær i Finnmark, Linda Hølvold fast ansatt fra Fylkessekretær i Hedmark Ole Mattis Lien (tidligere fagkonsulent) begynte og Hans Ole Solberg begynte 80 % som fagkonsulent med oppgaver tilknyttet Jakt- og Fiskesenteret og 20% som fagkonsulent i Hedmark fra samme tidspunkt. 4.3 IKT Drift Følgende systemer har vært driftet i perioden: Medlemssystem, regnskap, CRM-system, jaktradiosystem og ordinære kontorstøttesystemer. Videre har driften omfattet egen internettportal og e-post server. Det er byttet ut 33 arbeidsstasjoner og 7 servere med programvare på hovedkontoret. Alle arbeidsstasjoner er oppgradert til Office 2010-pakken. Infrastrukturen i NJFF Det administrative systemet på Hvalstad fungerer godt, med en oppe-tid på over 99,5 %. Fylkessekretærenes kontorløsninger fungerer også tilfredsstillende. Forbundets e-post og internettservere har vist seg meget stabile, og nede-tid har vært ubetydelig. NJFFs sentrale epostbehandling ble i 2011 overtatt av ekstern leverandør, mens epostadresser under njff.org domenet fremdeles blir driftet fra Hvalstad. Wi-Fi nett som dekker hele H5 er etablert. NJFF portal Det har vært lagt ned betydelige ressurser i bygging av hjemmesider for lokallag, og support overfor brukerne av portalen. Ved utgangen av 2011 var det over 300 lokallag som har egne hjemmesider i portalen. Omfattende ombygning av kursmodulen ble gjennomført og implementert i løpet av

14 Lønnssystem Lønnssystemet Huldt & Lillevik er byttet ut med siste versjon av VISMA lønn. Dette er et moderne lønnssystem med tett web-integrasjon. Konvertering av data og igangsetting av nytt system ble gjennomført i desember 2009, og gikk som planlagt. Arkivsystem Det har vært gjennomført et større arbeid med gjennomgang av forskjellige arkivløsninger. Microsofts Sharepoint-teknologi er valgt som plattform for utvikling av arkivsystem i 2011, og kontrakter med leverandører for drift og utvikling er tegnet. Jaktradioen NJFF har som tidligere driftet opplegget vedrørende jaktradioen. Dette består mest i å kreve inn den årlige avgiften fra brukerne. For hvert år ser man stadig færre som betaler avgiften, noe som ikke skyldes færre radioer i bruk, men mindre lojalitet til opplegget og lavere betalingsvilje. NJFF er tidligere tildelt det aktuelle frekvensområdet til jaktradiokanalene fra Post- og teletilsynet, og forvalter dette. 14

15 5. Medlemsutviklingen og foreningsendringer 5.1 Medlemskap Antall medlemmer pr. fylkeslag inkl. direktemedlemmer og endringer fra : Fylkeslag Ant.medl. Pr Ant.medl. Pr Ant. diff %vis endring Akershus ,52% Aust-Agder ,41% Buskerud ,87% Finnmark ,39% Hedmark ,78% Hordaland ,69% Møre og Romsdal ,98% Nordland ,72% Nord-Trøndelag ,60% Oppland ,32% Oslo ,25% Rogaland ,44% Sogn og Fjordane ,19% Sør-Trøndelag ,66% Telemark ,41% Troms ,10% Vest-Agder ,21% Vestfold ,35% Østfold ,00% Direktemedl. utland ,90% SUM ,05% 15

16 Antall medlemmer pr. fylkeslag inkl. direktemedlemmer og endringer fra : Fylkeslag Ant.medl. Pr Ant.medl. Pr Ant. diff %vis endring Akershus ,96% Aust-Agder ,46% Buskerud ,55% Finnmark ,95% Hedmark ,62% Hordaland ,23% Møre og Romsdal ,59% Nordland ,95% Nord-Trøndelag ,88% Oppland ,31% Oslo ,79% Rogaland ,51% Sogn og Fjordane ,39% Sør-Trøndelag ,00% Telemark ,60% Troms % Vest-Agder ,44% Vestfold ,64% Østfold ,40% Direktemedl. utland ,41% SUM ,13% 16

17 Antall medlemmer pr. fylkeslag inkl. direktemedlemmer og endringer fra : Fylkeslag Ant. medl Pr Ant. medl Pr Antall diff %vis endring Østfold ,37 % Akershus ,71 % Oslo ,88 % Hedmark ,41 % Oppland ,67 % Buskerud ,03 % Vestfold ,24 % Telemark ,50 % Aust-Agder ,43 % Vest-Agder ,07 % Rogaland 7505 Hordaland ,33 % ,46 % Sogn Og Fjordane ,28 % Møre Og Romsdal 5122 Sør-Trøndelag 8713 Nord-Trøndelag ,95 % ,75 % ,38 % Nordland ,11 % Troms 4941 Finnmark ,38 % ,21 % Utland ,00 % Sum ,10 % 17

18 5.2 Foreningsendringer Innmeldte foreninger i beretningsperioden: SFK Pimpel Sør, Vestfold, innmeldt Heradsbygd JFF, Hedmark, innmeldt Røst JFF, Nordland, innmeldt Ulvik sportsfiskarlag, Hordaland, innmeldt Hedalen Jaktskyttergruppe, Oppland, innmeldt Nordre Land Jaktskytterklubb, Oppland, innmeldt Nedlagte foreninger i perioden: Lavangen JFF, Troms, nedlagt Friluftsforeningen Frieren, Akershus, nedlagt Sportsfiskerklubben Acerina, Østfold, nedlagt Råde Grunneierlag, Østfold, nedlagt Stangeskovene JFF, Østfold, nedlagt Bø Jegerforening, Telemark, nedlagt Bindal JFF, Nordland, nedlagt Haugastøl JFF, Buskerud, nedlagt Sammenslåtte foreninger i perioden: Østre Trøgstad JFF og Vestre Trøgstad JFF, Østfold, slått sammen til Trøgstad JFF, Mandal og Omegn JFF og Marnardal JFF, Vest-Agder, slått sammen til Marnardal og Mandal JFF, mai Korgen JFF og Hemnes Elgjægerforening, Nordland, slått sammen til Korgen og Hemnes JFF, Ved utgangen av 2011 var det 571 tilsluttede foreninger. 18

19 6. Økonomi 6.1 Medlemskontingenten De årlige kontingentsatsene til NJFF sentralt vedtas av Representantskapet innenfor de rammer som landsmøtet har besluttet. I landsmøteperioden har satsene vært (alle tall i kroner): Fullt betalende medlem m/tidsskrift Barne- og ungdomsmedl. m/ tidsskrift Barne- og ungdomsmedl. u/ tidsskrift Pensjonist og uføremedl. m/ tidsskrift Sidemedlem u/ tidsskrift Familiemedlem u/ tidsskrift Æresmedlem m/tidsskrift Direktemedlem m/ tidsskrift Direktemedlem Fiskeklubb Deler av den sentrale kontingenten videreføres til fylkeslagene i tillegg til deres egne vedtatte medlemskontingenter. Overføringene til fylkeslagene går fram av de etterfølgende tabeller. 19

20 6.2 Overføringer til fylkeslagene Refusjon til fylkeslagene 2009: Fylkeslag Vekt tall Fast grunnbeløp Grunnbeløp komm. del Komm del Sum Fast grunnbeløp pr. medlem Refusjon direkte medlem Total sum 2009 Østfold 1, , ,50 Akershus 2, , ,50 Oslo 0, , ,00 Hedmark 3, , ,50 Oppland 3, , ,00 Buskerud 2, , ,50 Vestfold 1, , ,50 Telemark 1, , ,50 Aust-Agder 1, , ,00 Vest-Agder 1, , ,00 Rogaland 2, , ,00 Hordaland 2, , ,00 Sogn og Fjordane 3, , ,00 Møre og Romsdal 3, , ,00 Sør- Trøndelag 1, , ,00 Nord- Trøndelag 1, , ,50 Nordland 4, , ,50 Troms 3, , ,00 Finnmark 4, , ,50 Total , ,50 20

21 Refusjon til fylkeslagene 2010: Fylkeslag Vekt tall Fast grunnbeløp Grunn -beløp komm. del Komm del Sum Fast grunnbeløp pr. medlem Refusjon direkte medl. Total sum 2009 Østfold 1, ,50 Akershus 2, ,00 Oslo 0, ,50 Hedmark 3, ,00 Oppland 3, ,00 Buskerud 2, ,50 Vestfold 1, ,00 Telemark 1, ,50 Aust-Agder 1, , ,00 Vest-Agder 1, ,00 Rogaland 2, ,00 Hordaland 2, ,50 Sogn og Fjordane 3, ,00 Møre og Romsdal 3, ,00 Sør- Trøndelag 1, ,50 Nord- Trøndelag 1, ,50 Nordland 4, ,50 Troms 3, ,00 Finnmark 4, ,00 Total ,00 21

22 Refusjon til fylkeslagene 2011: Fylkeslag Vekt tall Fast grunnbeløp Grunnbeløp komm. del Komm del Sum Fast grunnbeløp pr. medlem Refusjon direkte medlem Total sum 2011 Østfold 1, Akershus 2, Oslo 0, Hedmark 3, Oppland 3, Buskerud 2, Vestfold 1, Telemark 1, Aust-Agder 1, Vest-Agder 1, Rogaland 2, Hordaland 2, Sogn og Fjordane 3, Møre og Romsdal 3, Sør- Trøndelag 1, Nord- Trøndelag 1, Nordland 4, Troms 3, Finnmark 4, Total

23 6.3. Offentlige tilskudd De viktigste offentlige tilskuddene i perioden har vært som følger: Miljøverndepartementet BUFDIR Frifond (LNU) Dir. for naturforvaltning FRIFO, midler fra DN FRIFO, midler fra kulturdep SNO Sum Av disse midlene er ca. 22,5 millioner befordret videre fra NJFF sentralt til foreninger og fylkeslag som støtte til konkrete aktiviteter. 6.4 Tilskudd til vilt- og fiskeprosjekter i foreningene Fiskestellprosjekt i Øystese kr ,- Voss Jakt- og Fiskelag (Vossalaksen) kr ,- NJFF Hedmark (Prosjekt småpredatorjakt) kr ,- Gjerdrum JFF kr ,- Hadsel JFF kr ,- Arna Spfl kr ,- NJFF Vestfold (Sjøørret i Vestfold) kr ,- Sotra og Øygarden JFF («Draumen om fjellvassdrag») kr ,- Bø JFF kr ,- 23

24 7. Virksomhet i henhold til vedtatt handlingsprogram Jakt- og Fiskeutøvelsen Sikker jaktutøvelse NJFF har hatt et betydelig engasjement i samarbeid med NJFF-Hedmark og NJFF-Nord- Trøndelag for å utvikle kursopplegg for jakt på bjørn (både et nettbasert kursopplegg og tilbud om et ordinært kurs) og en egen bjørneskyting. DN gjennomførte i 2011 en høring på forslag til en revisjon av forskriften om utøvelse av jakt, felling og fangst. Forslaget ble sendt på en runde i organisasjonen før forbundsstyret ferdigbehandlet saken. Av sentrale temaer kan nevnes at NJFF gikk inn for at ordningen med bjørneprøve og bjørneskyting skulle gjennomføres som et frivillig tilbud. Videre støttet NJFF forslaget om at også kommunene skal benytte godkjente ettersøkshunder ved sine ettersøk, men gikk imot å fjerne ordningen med annonserte prøver og muligheten til å benytte jaktpremierte hunder på eget jaktlag og nabojaktlag. NJFF poengterte viktigheten av at DN fulgte opp flertallets forslag fra nattjakt-gruppen (Sikker og human jakt Innstilling fra ei arbeidsgruppe, Trondheim 22. mars 2011), og fulgte opp saken overfor MD. Sikker fiskeutøvelse Dette har vært et selvsagt tema knyttet til alle barne- og familiearrangementer. Praktisering av hundelovens avlivingsbestemmelser Sammen med Norsk Kennel Klub (NKK) har NJFF henvendt seg til Justisdepartementet med anmodning om at departementet følger opp hundelovens bestemmelser om hvordan avliving av hund praktiseres. Saken ble senere fulgt opp gjennom et møte med departementet. Bruke kunnskapen fra bedre jakt prosjektene for å påvirke til reduserte skadeskytinger i hjorteviltjakta Kunnskap fra bedre jakt -prosjektene har vært benyttet i de sammenhenger hvor temaet har en naturlig plass. Bl.a. er bedre jakt -prosjektene omtalt, og henvist til i NJFFs nye jegerprøvebok. I tillegg er også kunnskapen fra prosjektene innarbeidet i de endringer som er gjort i forbindelse med instruktørutdanning for jegerprøven. Påvirke kystselforvaltningen NJFF har siden 2001 hatt en fast representant i Sjøpattedyrrådet. Sjøpattedyrrådet er et rådgivende organ tilknyttet Fiskeridirektoratet. Sjøpattedyrrådet har bl.a. gitt råd om forvaltningsordninger og kvoter for kystsel. Etter en periode med midlertidig forlenget funksjonstid, ble rådet oppløst i Som erstatning ble det oppnevnt et Sjøpattedyrutvalg som består av representanter fra ulike forskningsmiljøer. NJFF som representant for jegerne og andre interesseparter fra kystmiljøet, er ikke involvert i framtidige beslutninger om bestandsutvikling eller kvoter på kystsel. NJFF 24

25 har gjennom denne omleggingen mistet en etablert møteplass hvor det har vært mulig å påvirke forvaltningen av kystselstammene. Framskaffe kunnskap i forhold til rovviltets påvirkning av jaktutøvelsen og rovviltets påvirkning av hjorteviltet gjennom predasjon Det har vært satt fokus på behovet for oppdatert kunnskapsgrunnlag for rovviltforvaltningen i ulike sammenhenger, herunder behov for kunnskap om forholdet mellom rovvilt og annet vilt/hjorteviltet. I prosessen med å få på plass et rovviltforlik satte NJFF blant annet fokus på nødvendigheten av å ivareta jakt- og jegerinteressene. Ny dyrevelferdslov Forslaget til ny dyrevelferdslov ble behandlet av Stortinget våren NJFF hadde en omfattende virksomhet overfor Stortinget i forbindelse med sluttbehandlingen av loven. Mattilsynet anmodet om innspill fra NJFF mht behovet for eventuelle begrensninger/regler for utøvelse av fang og slipp-fiske. I innspillet fra NJFF ble det blant annet redegjort for landsmøtets vedtak om fang og slipp i forbindelse med fiske etter anadrome laksefisk. Etter innspill fra NJFF og andre, konkluderte Mattilsynet og Fiskeri- og Kystdepartementet høsten 2010 med at fang og slipp var innenfor dyreetiske rammer og at det kunne brukes som metode i norsk sportsfiske. Det ble anmodet om at NJFF og rettighetshaverne informerte fiskerne om best mulig praktisering av metoden der den ble benyttet av fiskerne. Sportsfisketiltak NJFF har tatt initiativ til å etablere et forum som skal arbeide med Indre Oslofjord. Det er etablert en gruppe som skal arbeide spesielt med sjøørret og en gruppe som skal arbeide med den marine delen av fjordområdet. Utgangspunktet med flere problemområder, mangel på en helhetlig forvaltning og det faktum at kystlinjen omfatter fem fylker og mer enn et tyvetalls kommuner, gjør at man må se dette arbeidet i et flerårig perspektiv. NJFF søkte fiskerimyndighetene om en generell dispensasjon fra bestemmelsene om minstemål for saltvannsfisk ved fiske med stang og håndsnøre i fiskearrangementer for barn og unge som skjer i regi av lokale jeger- og fiskerforeninger tilsluttet NJFF. Fiskerimyndighetene fulgte opp gjennom å forskriftsfeste et slikt unntak. NJFF har jobbet med planlegging av prosjekter og tiltak knyttet til jakt og fiskesenteret på Flå. Det har blant annet vært planlegging av kursvirksomhet og tilretteleggingstiltak for fritidsfiske. Sjøørretsatsing Sjøørretkonkurransen ble gjennomført i På grunn av luseproblemene som allerede hadde gjort seg gjeldende på sentrale steder langs vestlandskysten, valgte en del arrangører å avstå fra konkurransen og sjøørretkonkurransen ble lagt ned i Sjøørretkonferanse Fylkeslaget i Møre og Romsdal var i 2009 initiativtager og vertskap for en større landsomfattende sjøørretkonferanse i Sunndal. Konferansen ble arrangert i samarbeid med 25

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i fylkeslag og foreninger som skal brukes for å nå organisasjonens

Detaljer

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016

NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016 NJFFs arbeidsprogram 2016 vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016 Innledning Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i fylkeslag og foreninger

Detaljer

1.1. Utøvelsen av jakt og fiske

1.1. Utøvelsen av jakt og fiske Forslag til årsmøtet 15. mars 2015 1 1.1. Utøvelsen av jakt og fiske Målsetting: Sikre jakt og fiskeutøvelsen som en naturlig del av det tradisjonelle, høstingsbaserte friluftslivet. - Videreføre arbeidet

Detaljer

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015:

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: Sak 9-6 Innsendt fra NJFF-Møre og Romsdal og Stjørdal JFF «Fang og slipp» Forslag fra NJFF-Møre og Romsdal Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: «Det skal ikke benyttes

Detaljer

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND HAUGESUND - 13. 15. NOVEMBER 2015 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID NJFFs Handlingsprogram 2016 2021 NJFFs handlingsprogram

Detaljer

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011

Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011 Etter adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/16297 ART-FF-EYS 27.12.2010 Arkivkode: 456.3/1 Høring - forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen for 2011./.

Detaljer

Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk. Arild Sørensen Arne Eggereide

Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk. Arild Sørensen Arne Eggereide Stimulere og motivere til fiske etter innlandsfisk Arild Sørensen Arne Eggereide Innlandsfisket i Noreg Vi har ikkje statistikk som viser kor mye innlandsfisk som blir hausta. (8 til 10 000 tonn?) Yrkesfiske

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

Forbundsstyrets forslag til Forbundsstyrets forslag til Handlingsprogram 2010-2015. Handlingsprogram 2010-2015

Forbundsstyrets forslag til Forbundsstyrets forslag til Handlingsprogram 2010-2015. Handlingsprogram 2010-2015 Forbundsstyrets forslag til Forbundsstyrets forslag til Handlingsprogram 2010-2015 Handlingsprogram 2010-2015 NJFFs landsmøte 2009 NJFFs landsmøte 2009 Innholdsfortegnelse: Om NJFFs Handlingsprogram 2010

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Forbundsstyrets forslag til. NJFFs handlingsprogram Jakt og fiske

Forbundsstyrets forslag til. NJFFs handlingsprogram Jakt og fiske Forbundsstyrets forslag til NJFFs handlingsprogram 2013-2018 Jakt og fiske Målsettinger NJFFs skal arbeide for de norske jakt- og fiskeinteressene, slik at utøvelsen bidrar til god livskvalitet og helse

Detaljer

Naturforvaltning i sjø

Naturforvaltning i sjø Naturforvaltning i sjø - Samarbeid og bruk av kunnskap Eva Degré, seksjonssjef Marin seksjon, DN Samarbeid Tilnærming til en felles natur Hvordan jobber vi hva gjør vi og hvorfor? Fellesskap, men En felles

Detaljer

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere Norges Jeger- og Fiskerforbund Steinar Paulsen Fritidsfiskekonsulent DNs Fagsamling Innlandsfiskeforvaltning Hell 6.-7. des 2011 Norges eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse Direktoratet for naturforvaltning postmottak@dirnat.no Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Arne Jørrestol 01.10.2015 Tlf. 90 18 54 30 Deres dato Deres referanse Høringsuttalelse fra Noregs grunneigar-

Detaljer

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Innsikt & utsikt HANDLINGSPROGRAM 2016 2021 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND NJFFs Handlingsprogram 2016 2021 NJFFs handlingsprogram vedtas av Landsmøtet hvert 3. år og gjelder for hele organisasjonen. Handlingsprogrammet

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Jegerne og fiskerne mot år 2025

Jegerne og fiskerne mot år 2025 2017 Jegerne og fiskerne mot år 2025 ORGANISASJONSUTVIKLING Hva er lokalforeningenes ønsker og behov? Hvordan utvikler vi JFF-organisasjonen i årene framover for best mulig å ivareta jakt- og fiskeinteressene?

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder Villaksutvalget (oppnevnt ved kgl. res. 18.06.97) Medlemmer fra: Direktoratet for naturforvaltning Fiskeridirektoratet Statens dyrehelsetilsyn Norges vassdrags-

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 1 Delegasjon Det vises til Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2009 om regulering av sel på

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Høringssvar forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder

Høringssvar forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder WWF-Norge Kristian Augusts gate 7a Pb 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 info@wwf.no www.wwf.no Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo Att: Yngve

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold :

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold : 1. Innledning Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold 2011-2014: Strategisk kulturplan bidrar til å realisere mål for folkehelsearbeidet gjennom å tilstrebe økt fysisk og sosial tilgjengelighet i

Detaljer

Høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål, vannregion Nordland

Høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål, vannregion Nordland forum for natur og friluftsliv Nordland Fauske, 1. januar 2013 Vannregionmyndigheten i Nordland Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø E-post: post@nfk.no Høringsuttalelse Forum for Natur og Friluftsliv

Detaljer

Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid

Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/3553 15.07.2013 Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid Miljøverndepartementet vil i samråd

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Til foreningene INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Det innkalles med dette til årsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus torsdag 30. mars 2017 på Arbeidersamfundet i Lillestrøm kl. 18:00. DAGSORDEN.

Detaljer

Vurdering av differensiering av blyhaglforbudet - høringsinnspill

Vurdering av differensiering av blyhaglforbudet - høringsinnspill Miljødirektoratet Vår ref: Deres ref: 2014/14419 Hvalstad, den:12.05.15 Vurdering av differensiering av blyhaglforbudet - høringsinnspill Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til høring vedr oppfølgingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Ansatt NJFF siden mars 1997 Laksefisker siden 1977 Fiskeribiolog, can.scient, hovedfag sjøaure fra Aurland Eks. miljøvernleder Hyllestad og Samnanger kommuner

Detaljer

Sammen om økt satsning på fritidsfiske og fiskeforvaltning i våre innlandsvassdrag

Sammen om økt satsning på fritidsfiske og fiskeforvaltning i våre innlandsvassdrag Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Sammen om økt satsning på fritidsfiske og fiskeforvaltning i våre innlandsvassdrag Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund,

Detaljer

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene

Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Synspunkter på fylkeskommunenes planer for friluftsliv og samarbeidet med natur- og friluftslivsorganisasjonene Resultater fra en undersøkelse gjort for FRIFO. Røyrivannet, Østmarka i Akershus Værnes,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Fagansvarlig Knut M. Nergård Kystsoneplanlegging Konsekvensutredninger Litt generelt om føringer for

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----...

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT '----... DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Halden Viltforening Knegterød 1765 HALDEN ISak Oq/iro7-S I Enh '----... Deres ref Vår ref Dato 201000914-/TOA 3 OJUN 2010 Avgjørelse av klage på avslag om uttak av ulv

Detaljer

Hjorteviltregion 2 Agdenes, Aure, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Smøla, Snillfjord og Surnadal

Hjorteviltregion 2 Agdenes, Aure, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Smøla, Snillfjord og Surnadal Hjorteviltregion 2 Agdenes, Aure, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Smøla, Snillfjord og Surnadal Møtereferat for årsmøte i hjorteviltregion 2 i Eide samfunnshus, i Hemne. Onsdag den 25.06.2014

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

Karakterisering i elver og innsjøer - veien videre

Karakterisering i elver og innsjøer - veien videre Karakterisering i elver og innsjøer - veien videre Kristin Thorsrud Teien, avdelingsdirektør 14.10.2013 Halvparten av vannet i Norges kystområder og vassdrag er vurdert å være i god eller svært god økologisk

Detaljer

NJFF Vestfold har gitt sin tilslutning til forslaget på årsmøtet 18.3.15.

NJFF Vestfold har gitt sin tilslutning til forslaget på årsmøtet 18.3.15. Sak 9-7 Innsendt av Hedrum JFF, NJFF-Østfold, Oppegård JFF, NJFF-Akershus, NJFF- Hedmark, NJFF-Oppland. Alle forslag vedrører ulveforvaltning. Ulveforvaltning Forslag fra Hedrum JFF: Årsmøtesak 1. Forslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

Forskrifter vedrørende tilskuddsordninger under Klima- og miljødepartementet - høringssvar

Forskrifter vedrørende tilskuddsordninger under Klima- og miljødepartementet - høringssvar Klima- og miljødepartementet postmottak@kld.dep.no Vår ref: Deres ref: Hvalstad, den:26.08.14 Forskrifter vedrørende tilskuddsordninger under Klima- og miljødepartementet - høringssvar Norges Jeger- og

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram Innstilling fra redaksjonskomiteen

Sak 8 Arbeidsprogram Innstilling fra redaksjonskomiteen Sak 8 Arbeidsprogram Forslag til ny tekst er understreket Forslag til fjernet tekst er overstrøket Tekst som er uendret står uten formatering Redaksjonskomiteen har bestått av: Øystein Solevåg (leder,

Detaljer

Villaksen - vårt arvesølv

Villaksen - vårt arvesølv Klima- og miljødepartementet Villaksen - vårt arvesølv Internasjonale forpliktelser og Regjeringens planer for å sikre livskraftige villaksbestander Vidar Helgesen, Klima- og miljøminister Alta, 9. februar

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2013-2018 Norges Jeger- og Fiskerforbund Handlingsprogram 2013-2018 1 NJFFs Handlingsprogram 2013-2018 Utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund, februar 2013 Foto, side 8-9: Steinar Paulsen

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Innledning På bakgrunn av begrenset fellingsresultat de siste årene, anmodet rovviltnemnda for Troms og Finnmark om at Finnmarkseiendommen (FeFo) må åpne

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Høring om endring av rovviltforskriften felles plattform

Høring om endring av rovviltforskriften felles plattform Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag lokallag STSG Nord-Trøndelag Regional forvaltning og politiske parti i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Rovviltnemnda i region 6 Steinkjer 20.03.2012 Høring om endring av rovviltforskriften

Detaljer

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland DATO: 5.10.2011 TILSTEDE: Trond Erik Børresen, møteleder og referent (FMRO), Knut Ståle Eriksen (NJFF Rogaland), Sigve Ravndal (Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag),

Detaljer

Hvordan formidler vi det vi driver med? Kan formidlingen forsterkes, og ser vi en økende mistillit ute i samfunnet?

Hvordan formidler vi det vi driver med? Kan formidlingen forsterkes, og ser vi en økende mistillit ute i samfunnet? Hvordan formidler vi det vi driver med? Kan formidlingen forsterkes, og ser vi en økende mistillit ute i samfunnet? Hvordan formidler vi det vi driver med? Jakt & Fiske Vår desidert viktigste, sentrale

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer

Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Oppfølging av rovviltforliket status og utfordringer Seniorrådgiver Lars Bendik Austmo Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, 1, juni 2012 Representantforslag 163 S (2010-2011) Forliket om endringer i forvaltningen

Detaljer

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. K46 Saksnr. 2011/2220-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kai Børge Amdal Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt,

Detaljer

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Sak 9-14 Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Økt satsing på ettersøk Formål Ettersøk av påskutt og trafikkskadd hjortevilt er en naturlig del av henholdsvis norsk jakt og viltforvaltning.

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011

Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 Fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag sesongen 2011 I forbindelse med at myndigheten til å regulere fisket etter anadrome laksefisk både i sjø og vassdrag er blitt samlet hos Direktoratet for

Detaljer

Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter. Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013

Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter. Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013 Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013 Stiftet i 1978 Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) 174 medlemskommuner

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

Høring om endring av rovviltforskriften.

Høring om endring av rovviltforskriften. Løten 16.02.2012 Høring om endring av rovviltforskriften. Stortingsforliket av 16. juni 2011 om endringer i forvaltningen av rovvilt, legger grunnlag for en rekke endringer i forvaltningen av gaupe, jerv,

Detaljer

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing

53-17 STRATEGIPLAN. NJFFs Kvinnesatsing 53-17 STRATEGIPLAN NJFFs Kvinnesatsing Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Visjon... 2 1.2. Målgruppe... 2 2. Hovedmål... 3 2.1. Delmål I.- Øke andelen kvinner som driver høstingsbasert friluftsliv... 3 2.2.

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Årsmelding for FNF Hedmark 2012

Årsmelding for FNF Hedmark 2012 Årsmelding for FNF 2012 1. Innledning - Kort om FNF i : Forum for Natur og Friluftsliv i ble etablert i 2001. FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjonene som utfører aktiviteter

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 08/13776 ART-FF-SJ 19.12.2008 Arkivkode: 456.3/1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Vi viser

Detaljer

Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller

Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone mulige alternative modeller Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Seksjonsleder Terje Bø November 2014 1 Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesonen mulige

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 Lover SKI JFF vedtatt av SJFFs årsmøte den 9. februar 2017.docx Side 1 av 4 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER-

Detaljer

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning

«Hjortevilt 2012» 18. april Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning «Hjortevilt 2012» 18. april 2012 Erik Lund Direktoratet for naturforvaltning Nasjonalt resultatmål «Alle bestander som kan høstes av planter og dyr i skog skal være forvaltet økosystembasert og høstet

Detaljer

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark

VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015. Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark VELKOMMEN til NJFF Hedmark tillitsvalgtsamling 2015 Knut Arne Gjems leder NJFF Hedmark Administrasjonen Politisk arbeid i NJFF Hedmark Mennesket fjerner seg ifra naturen Vår rolle og forsvare jegeren og

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5

Klage på vedtak om lisensfelling av en ulv vinteren 2012 i region 4 og region 5 WWF-Norway P. O. Box 6784 - St. Olavs plass N - 0130 Oslo, Norway Org.no.: 952330071 Tel: +47 22 036 500 Fax: +47 22 200 666 thagelin@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Fylkesmannen i Oslo Og Akershus

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 22.02.2011 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Innsikt & utsikt BERETNING 2012-2014

Innsikt & utsikt BERETNING 2012-2014 Innsikt & utsikt BERETNING 2012-2014 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND HAUGESUND - 13. 15. NOVEMBER 2015 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Beretning 2012-2014 Beretningen

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ROVVILTNEMNDA I REGION 1 Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane adresseliste Dykkar ref: Vår ref:. Arkivnr.: Dato: 2011/367 433.52 25.02.2011 Lisensfelling på ulv i deler av Region 1 2010/2011

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Rovviltforliket i praksis oppfølging og utfordringer. Marit Gystøl, Oppdal,

Rovviltforliket i praksis oppfølging og utfordringer. Marit Gystøl, Oppdal, Rovviltforliket i praksis oppfølging og utfordringer Marit Gystøl, Oppdal, 10.02.2012 Nasjonale føringer for rovviltforvaltningen i dag Naturmangfoldloven St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur

Detaljer

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS.

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS. STYREMØTEREFERAT DATO: 30.11. 1.12.07 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen DELTAGERE: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arild

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer