INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Resultatregnskap 12. Balanse 13. Noter 15. Kontantstrømanalyse 28. Revisjonsberetning 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Resultatregnskap 12. Balanse 13. Noter 15. Kontantstrømanalyse 28. Revisjonsberetning 29"

Transkript

1 2011 ÅRSRAPPORT

2 INNHOLD Presentasjon 3 Nøkkeltall 4 Beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter 15 Kontantstrømanalyse 28 Revisjonsberetning 29 Kontrollkomiteens årsmelding 31

3 Årsrapport rindal sparebank 3 RINDAL SPAREBANK Rindal Sparebank er en selvstendig bank som ble stiftet i Banken har sitt hovedkontor i Rindal kommune, sentralt plassert med rimelig kjøreavstand både til Trondheim, Kristiansund og Molde. Banken har en forvaltningskapital på kr. 1,216 mrd. og har 15 ansatte. Selv om banken har sitt primærmarked i Rindal og Trøndelag med Trondheim, har vi personkunder over hele landet. Næringsvirksomhet finansieres i all hovedsak i primærmarkedet Rindal. Rindal Sparebank er med i Terra-alliansen og er medeier i finanskonsernet Terra-Gruppen AS. Samarbeidet i alliansen og med andre Terra-sparebanker i Midt-Norge, har gitt oss god tilgang til kompetanse, moderne driftssystemer og et bredt utvalg finansielle produkter og tjenester som er godt tilpasset våre kunders behov. God inntjening over lang tid kombinert med små tap, har ført til at Rindal Sparebank er en av Norges mest solide banker med en kapitaldekningsgrad på 21,45 %, alt kjernekapital. Egenkapitalen utgjør 12,5 % av totalkapitalen og er pr på kr. 152,3 mill. Banken ønsker å bidra aktivt og motivere til frivillig arbeid og utvikling av kulturaktiviteter. Vesentlige deler av overskuddet settes hvert år av til gaver og gavefond i tilegg til at lag og foreninger støttes med store summer gjennom markedstiltak og samarbeidsavtaler. Bankens gavefond er på i overkant av kr. 3,5 mill. PRESENTASJON

4 4 Årsrapport rindal sparebank NØKKELTALL NØKKELTALL NØKKELTALL Netto rentemargin 2,04% 2,01% 2,00% 2,09% Netto provisjonsinntekter 0,30% 0,28% 0,25% 0,28% Kostnader/inntekter korrigert for vp og tap 52,54% 45,64% 53,27% 57,96% Resultat før tap og skatt 1,10% 1,40% 1,42% 0,59% Tap på utlån 0,17% 0,18% 0,03% 0,11% Innskuddsdekning 79,62% 72,16% 69,21% 68,63% Kapitaldekning 21,45% 21,45% 20,54% 19,91% Kjernekapitaldekning 21,45% 21,45% 20,54% 19,91% Mislighold i % av brutto utlån 0,03% 0,01% 0,02% 0,03% Dekket mislighold i % 2417,00% 6068,00% 2236,00% 2107,00% Utlån til privatmarkedet 78,58% 78,68% 79,38% 81,72% Utlån til næringsliv 21,42% 21,32% 20,62% 18,28% Aksjer/forvaltningskapital 1,64% 1,89% 1,61% 1,32% Egenkapitalavkastning 4,78% 8,33% 9,32% 2,03% Utlånsvekst 0,85% 0,25% 1,72% 6,01% Innskuddsvekst 11,27% 4,53% 2,58% 13,05% Balanseutvikling (i millioner kroner) Utlån fordelt på sektor (i millioner kroner) Øvring næring Primær Person Innskudd Forvaltningskapital Inntjening (i % av GFK) Geografisk fordeling utlån (i millioner kroner) Overskudd Overskudd Kostnader Nto - rente Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Resten av Norge

5 Årsrapport Rindal Sparebank 5 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2011 RINDAL SPAREBANKS 138. DRIFTSÅR INNLEDNING Rindal Sparebank ble etter første halvår i 2011 rangert som nr. 23 av 125 norske banker i DNB s ratingrapport, og med en A- rating. I et ratingsystem der størrelse eller mangel på slik, er et selvstendig og viktig kriterium, betyr det at også eksterne analytikere på tross av manglende størrelse vurderer Rindal Sparebank til å være en moderne solid bank godt rustet for å møte utfordringene vi vet kommer framover. Det er også styrets oppfatning og utgangspunkt når en ved årets slutt skal sette status i forhold til regnskapsåret og grunnlag for videre lønnsom drift. I et økonomisk urolig Europa vil også norske banker og finansinstitusjoner føle at tidligere relativt stabile rammebetingelser vil bli mindre forutsigbare og mer variable. Skal finansbransjen i framtida forholde seg til et felles europeisk, og til dels globalt lov og regelverk, er det absolutt grunn til å tro at det neppe er de mindre norske sparebankene dette regelverket blir tilpasset til. Derfor vil det bli en ekstra utfordring å forholde seg til rammebetingelser av formell art som på ingen måte er tilpasset den virkeligheten vi lever i til daglig. for vedvarende og relativt høy vekst. Det gjelder nok også mange finansinstitusjoner, norske som andre europeiske banker. Konsekvensen av at denne veksten ikke kommer i det tempoet som en trodde, vil igjen kunne føre til at det må gjennomføres strukturelle tiltak i form av mye større enheter og dermed sterkt redusert antall arbeidsplasser. De 3 siste årene har på mange måter vært konsolideringsår for Rindal Sparebank. Ved inngangen til 2011 hadde vi klare ambisjoner om en vekst som vi på ingen måte har klart å få til. Det skyldes mindre kredittetterspørsel, hardere konkurranse og sterkt pressede priser. Sett i lys av dagens urolige finansielle situasjon, kan en kanskje være glad for at en i stedet for vekst, har konsolidert på likviditet, finansiering av egen virksomhet og god underliggende bankdrift og ressursbruk generelt. Det gjør bankens utgangspunkt for å klare en sunn drift framover enda bedre og mindre følsom for den makroøkonomiske utviklingen. Styret i Rindal Sparebank avgir derfor denne årsmeldingen i klar tro og overbevisning om at det så absolutt er grunnlag for fortsatt drift av banken. BERETNING Det vil trolig ta lang tid før den europeiske veksten igjen er oppe på et ønsket nivå. Mange selskaper i både sekundær og tertiærnæringene, er gjerne rustet HOVEDTALL FRA REGNSKAPET FOR 2011 Generelt. Regnskapsmessig ble 2011 et akseptabelt år justert for økte nedskrivninger på utlån som følge av den generelle økonomiske usikkerheten, og anmodninger fra Finanstilsynet om forsiktighet. Underliggende drift viser en liten nedgang i inntjeningen. Alle tall er i hele tusen og er oppgitt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tabell 1. Fra resultatregnskapet: År Nto rente % Nto prov. % Personalkostnad % Driftskostnader % Resultat før skatt % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89

6 6 Årsrapport Rindal Sparebank Tabell 2. Fra balanseregnskapet: Alle tall er i hele tusen. År Brto. utlån Verdipapirer Egenkapital Brto kundeinnskudd Forvaltn.- kapital Egenkapital/ totalkapital ,76% BERETNING ,36% ,47% ,28% % Tabell 3. Underliggende drift justert for tap og verdipapirer. Underliggende drift i 2011 er noe svakere enn i 2010 : Inntekt/utgift/år Rentenetto Utbytte Provisjonsinntekter SUM INNTEKTER Provisjonskostnader Lønn og sosiale utgifter Administrasjonskostnad Avskrivninger Andre driftskostnader SUM KOSTNADER UNDERLIGGENDE DRIFT eks. verdipapirer, tap og skatt FORHOLD AV BETYDNING FOR BANKENS DRIFT. Generelt har vært et svært urolig år. Problemene i euro sonen med store nasjonale gjeldsbyrder og et meget usikkert rentemarked har tatt mye av de politiske ressursene i Europa. Finansiell uro betyr som oftest både politisk og sosial uro, noe vi har sett mange eksempler på. Hvordan dette påvirker realøkonomien, vil selvsagt variere fra land til land. På grunn av vår sterke nasjonaløkonomi vil Norge i den sammenheng være av de landene som blir minst direkte påvirket. Det betyr på ingen måte at vi ikke påvirkes av krisen. Rindal Sparebank påvirkes direkte av økte fundingkostnader og et uforutsigbart pengemarked. Bankens kunder påvirkes både direkte og indirekte gjennom større variasjoner i etterspørselen. Den psykologiske effekten av de stadige kriseoverskriftene påvirker oss alle. Konsekvensen av alt dette er at der vi tidligere har vært vant til stabile og forutsigbare rammebetingelser, må vi nå ta hensyn til varierende og økende risiki. Det følger av faktiske endringer i markedsforholdene, men også av en økende grad av lover, regler, overvåkingssystem og krav til dokumentasjon og rapportering. Krav til ansattes og styrende organers kompetanse vil selvfølgelig endres tilsvarende i samme grad som kravene til en bedre struktur i virksomhetsstyringen. Rindal Sparebank har derfor brukt vesentlige ressurser på å forberede seg til disse endringene i rammebetingelsene for bankens framtidige drift og mener å ha de nødvendige verktøyene og systematikken godt på plass. Administrativt er banken til en viss grad inne i et generasjonsskifte. Det er ansatt 2 nye medarbeidere og ny banksjef. Administrative og organisasjonsmessige tilpasninger gjøres løpende.

7 Årsrapport Rindal Sparebank 7 Rindal Sparebank er medeier i Terra Gruppen AS og er medlem i Terra alliansen. Dette medlemskapet er av kritisk verdi for oss i og med at det meste av det teknologiske utviklingsarbeidet gjennomføres som fellestiltak for medlemsbankene. På den måten får vi gjennomført aktiviteter som enkeltbankene ikke ville ha vært i stand til å gjennomføre på egen hånd. Rindal Sparebank vil derfor fortsatt bruke vesentlige ressurser på å delta aktivt i samarbeidet i Terra Gruppen AS og Terra alliansen. Markedsutviklingen. Kampen om bankkundene er fortsatt hard, både lokalt og nasjonalt. I de fleste markedene tilbys nå boliglån mot gode sikkerheter til prisen godt under den marginale fundingskostnaden. Rindal Sparebank har valgt å holde sine utlånsvilkår uendret gjennom året ut fra et behov for å holde inntjeningen og nettorenten oppe. Det betyr at Rindal Sparebank først på året var noe i utakt med underprisingen i markedet. Etter at de fleste bankene har sett seg nødt til å øke sine priser, er vår banks vilkår igjen i norgestoppen og synlig på de forskjellige barometrene. Kombinasjonen med et marked i noe prismessig ubalanse, urolige økonomiske tider internasjonalt og bankens behov for fortsatt konsolidering både på inntjening og likviditet, har gitt lav vekst i Med hovedtyngden av utlånsaktiviteten i det nasjonale markedet har en i større grad enn før fått føle hvor krevende det er for en liten aktør å skape vekst. Likevel har styret hovedfokus på jobben med å skaffe nye kunder i sin nye strategiplan for kommende 4 årsperiode. Renteutviklingen. Rindal Sparebank har også i år klart å holde nettorenten stabil. Det skyldes i hovedsak at vi har klart å holde en stabil kundemargin. Liten vekst og endringer i fundingbehovet, vil også påvirke et så sentralt nøkkeltall ettersom det påvirker forvaltningskapitalen direkte. Bankens kostnad på ekstern funding har gått opp i I tillegg til at prisen har gått opp, må vi forholde oss til et uberegnelig pengemarked der små banker som Rindal Sparebank faktisk har vanskelig for å få lån med lengre løpetid enn 3 år. Selv for 3 årslån må vi ved årets slutt betale NIBOR + ca 170 rentepunkter. Kostnad og tilgang på lang finansiering i markedet har gjort det lønnsomt å satse på kundeinnskudd selv om noen store innskudd er mindre stabile enn småsparing over tid. Styret konstaterer derfor med tilfredshet at innskuddprosenten er blitt så god som den er. Vi er inne i en tidsperiode med svært lave renter. Usikkerheten internasjonalt gjør at de fleste makroøkonomene forventer lav vekst og lave renter i relativt lang tid framover. Samtidig forventes situasjonen med et usikkert og avventende pengemarked også å vedvare. For mindre finansinstitusjoner betyr det fortsatt en hard kamp om tilgjengelig funding. Etterspørselen etter kapital vil kunne avta noe som følge av langt lavere økonomisk vekst og investeringsnivå. Det gjør at prisene neppe vil bli drevet vesentlig høyere enn de er i dag. Ved en total krise, kan selvfølgelig situasjonen bli mer dramatisk der systemkritiske institusjoner vil måtte prefereres foran andre og mindre viktige finansinstitusjoner. God inntjening, kapitaldekning og egenkapitalandel vil uansett være viktig. Andre inntekter inkl. verdipapirforvaltningen. Rindal Sparebank har de seneste årene hatt en høy ambisjon om å øke andre driftsinntekter, først og fremst gjennom økt salg av forsikring og fond. Styret konstaterer at satsingen har gitt fine resultater i form av en årlig økning i netto andre inntekter opp mot 10 % og med en økning på 17,7 % på salg av skadeforsikring Samlede netto andre inntekter utgjør nå kr. 3.6 mill., noe som i vår sammenheng ikke er uvesentlig. Satsing spesielt på forsikringssalg vil bli en prioritert aktivitet også i kommende strategiperiode. Børsåret 2011 har på samme måte som resten av finansverdenen vært preget av usikkerhet, spekulasjoner og uro. For Rindal Sparebank har det hatt størst påvirkning på verdien av egen obligasjonsbeholdning. Det meste av aksjer og aksjefond ble solgt før den store nedgangen kom slik at aksje, egenkapitalbevis - og aksjefondsporteføljen nå er på ca kr. 2.2 mill. Vi har i løpet av året ført kr mill. til tap på verdipapirer der tap på obligasjonsbeholdningen utgjør kr 0,5 mill. Strukturen i bankens verdipapirbeholdning må nødvendigvis tilpasses nytt likviditetsregelverk (LCR) og BASEL III framover. Det er forventet at de nye kravene vil påvirke avkastningstallene i negativ retning. Bankens mulighet for økte andre inntekter antas å være salg av forsikringsprodukter og enkle alternative spareprodukter. Kjøp og salg av aksjer og verdipapirer for kunder har aldri vært et omfattende virksomhetsområde i Rindal Sparebank. Det forventes det heller ikke å bli framover. Kostnader. Bankens kostnadsprosent i forhold til inntekter ble 52,5 % mot 45,6 % i At nøkkeltallet er så vidt mye dårligere, skyldes for det meste store engangseffekter på inntektssiden i fjor (tilbakeføring AFP og fusjonsgevinst på aksjer). Rindal Sparebank vurderes av eksterne analytikere til å være en relativt kostnadseffektiv aktør. Styret innser likevel at en er avhengig av et større forvaltningsvolum for å klare å forbedre kostnadseffektiviteten ytterligere. En er også innstilt på å søke BERETNING

8 8 Årsrapport Rindal Sparebank BERETNING samarbeid med andre aktører der samarbeid kan gi en kostnadsgevinst, eksempelvis gjennom Midt Norsk Sparebankgruppe. Ellers er styret av den oppfatning at samarbeidet i Terra alliansen fortsatt gir oss kostnadssynergier i forhold til hva det ville ha vært om vi ikke var med. Stemningen og strukturen i alliansen utvikles for tiden positivt og mer enn noen gang i samsvar med de grunnverdiene vi har tuftet vår virksomhet på. Med nær 80 aksjonærer er det naturlig at en av de minste aktørene ikke nødvendigvis er den som preger alliansen mest, men samarbeidsklimaet er godt og den som vil ha innflytelse får det som oftest. I og med at så mange står sammen på godt og vondt, legges mye av de strategiske premissene i fora som etableres i Terra. Der bør Rindal Sparebank delta selv om det selvfølgelig også koster. Utvikling av nye tjenester, produkter og ikke minst teknologibaserte hjelpemidler foregår stort sett i Terra alliansen. Etter noen år der en har brukt mye av ressursene for å få stabilisert driften av bankenes IT systemer, går en nå inn i en periode der mye av ressursbruken dreies mot utvikling og lansering av nye rasjonelle løsninger. En har inntrykk av at bankene gjennom Terra alliansen ønsker å bidra til et felles løft med oppgradering av bankenes kundesystemer. Det vil også koste, men det er likevel nødvendig ettersom kundenes ønsker og behov så absolutt går mot mer selvbetjening, automatikk og enkle tjenester som kan benyttes uansett hvor du er. RISIKOVURDERING OG STYRING. Generelt. Intern kontroll og risikostyring skjer på følgende områder : Strategier, visjon og policyer. Måloppnåelse. Kunderettet virksomhet : Utlån, depot og engasjementsoppfølging. Funding, likviditet og styring av finansielle risikoer. Økonomistyring og anskaffelser. Ansatte og organisasjonsutvikling. Regnskap og rapportering. IKT Andre driftsmidler. Vurdering av behov for tilleggskapital (ICAAP) skjer i forhold til følgende risikoer : Kredittrisiko Konsentrasjonsrisiko Markedsrisiko Risiko i beholdning av anleggsaksjer Eiendomsprisrisiko Likviditetsrisiko Omdømmerisiko Forretningsmessig risiko Strategisk risiko Operasjonell risiko Selv om en for enkelte sektorer kan ane en viss risikoøkning som en har tatt høyde for, vurderes bankens totalrisiko fortsatt som moderat. Styret har foretatt de nødvendige utlånsnedskrivningene i samsvar med de risikovurderingene som er gjort. Samlede restanser er små og pr. utgangen av året hadde en ingen næringsengasjementer i restanse. Risikostyring. Rindal Sparebank stiftet i 2007, sammen med 4 andre banker, et eget selskap som hadde som formål å utvikle og vedlikeholde virksomhetsstyringssystem for sparebanker. Rindal Sparebank bruker i dag dette systemet sammen med 69 andre sparebanker i Terra alliansen. Dette selskapet (ViS Midt Norge AS) har i dag 4 godt kvalifiserte medarbeidere med bakgrunn fra virksomhetsstyring i bank. Selskapet er nå besluttet solgt til Terra Gruppen AS og vil inngå som en hovedleveranse i fellestjenestene for alliansebankene. Det vil sikre et fortsatt behovstilpasset og løpende oppdatert virksomhetsstyringssystem. Rapporter om regnskapsmessig utvikling, likviditetsstatus, volumrapporter for utlåns og innskuddsvirksomheten, mislighold og restanser og verdipapirstatus inngår som fast sak i hvert møte i henhold til styrets arbeidsplan. I tillegg har styret faste rutiner for ajourhold og oppfølging av policyer som ligger til grunn for bankens overordnede styrings og kontrollsystem. Krav om tilleggskapital (ICAAP). Styret holder fast på et kapitalmål på 18 % for behov etter ICAAP - gjennomgangen. Årets gjennomgang gir et totalt kapitalbehov på 14,5 % inklusive behov for tilleggskapital. Rindal Sparebank har pr en kapitaldekning etter Pilar 1 på 21,45 %, mens egenkapitalprosenten er 12,5 %, alt kjernekapital. Slik sett er Rindal Sparebank godt rustet til å møte nye internasjonale krav til soliditet og bufferkapital, samt nasjonale anmodninger om å styrke soliditeten i norske banker. Totalrisiko. Strategi og alliansevalg.

9 Årsrapport Rindal Sparebank 9 Styret har i sitt arbeid med strategiplana for kommende 4 årsperiode sagt at bankens visjon er : - Kunden og banken, sammen hele livet Med dette som utgangspunkt har styret vedtatt en strategiplan som har klare vekstmål og strategier for hvordan disse skal nås gjennom en definert kunde og markedsstrategi-, konsept og kommunikasjonsstrategi, samt en klar strategi for samarbeid og fellestiltak inklusive alliansetilknytning. Terra alliansen er Rindal Sparebanks alliansepartner. Banken har investert mye ressurser, både kapital - og personressurser i samarbeidet siden 1997 og mener å ha fått så god nytte som det er rimelig å forlange av en allianse bestående av så mange som 79 selvstendige banker. Rindal Sparebank har forventninger til at vi gjennom å være aktiv i både alliansen og andre samarbeidsfora, kan bidra til at bankens framtidige driftsgrunnlag forbedres og banken utvikler seg videre. Gjennom tilknytningen til Terra alliansen får Rindal Sparebank tilgang til finansielle produkter som gjør oss i stand til å tilby et totalkundekonsept tilpasset vår kundestruktur og vekststrategi. På samme måte utvikles fellesløsninger på IT og kommunikasjon, virksomhetsstyring og lov og regelverksoppfølging. Ved at aksjonærbankene sammen utnytter sine styrker og er trofast mot sine grunnverdier, er det så absolutt grunn til å tro at sparebankkonseptet er like bærekraftig som ethvert annet forretningskonsept. Personalet og kompetanse. Rindal Sparebank legger til grunn at alle nye som begynner i banken, skal ha minimum en bachelorgrad fra høyskole eller universitet. Sammen med en aktiv holdning til bransjens eget autorisasjonssystem AFR, vil Rindal Sparebank ha en totalkompetanse som er nødvendig for å iverksette og nå målene som settes i strategiplana. Banken er allerede godt i gang med reautorisasjoner og har ambisjoner om å minst opprettholde antall autoriserte finansielle rådgivere i årene framover. I bankens visjon signaliseres klart at en har som intensjon å være en foretrukket samarbeidspartner for alle, unge som gamle. Tradisjonelt har norsk sparebankvesen vært kjennetegnet av lav turn over. Å være oppdatert på trender i markedet hele tiden, ikke minst teknologisk og markedsmessig for ungdomsgruppen, kan til tider være en utfordring. Det har en tatt konsekvensen av gjennom å gjennomføre nyansettelser der dette hensynet spesielt er ivaretatt. Odd Inge Løfald fratrer sin stilling som banksjef etter 16 år og etterfølges av Magne Bjørnstad som har vært ansatt i Rindal Sparebank siden Forretningsmessig risiko. IT/IKT løsninger inkl. kundebetjeningssystemer og økonomisystemer. Drift og utvikling av bankens IKT systemer skjer i Terra alliansen med danske SDC AS som hovedleverandør. SDC AS eies i fellesskap av Terra Gruppen AS som største enkeltaksjonær, et større antall danske pengeinstitutter, og et mindre antall svenske og færøyske sparebanker. Sikkerhetsaspektet ivaretas i fellesskap for alle kundene, mens lov og regelverkstilpasninger gjøres i henhold til ulike nasjonale krav. Terra Alliansen AS som er det selskapet i Terra som leverer operative fellestjenester til bankene også på IKT området, overvåker og følger opp de avtalte kvalitetskravene i leveransen. Felles utviklingstiltak gjennomføres i en årlig Handlingsplan som vedtas i styret i Terra Alliansen AS etter innspill og behov innmeldt av bankene. De største løpende systeminvesteringene som gjøres nå, er et nytt risikoklassifiseringssystem, et CRM system og oppbygging av et nytt datavarehus. Dette er store investeringer som aksjonærbankene ikke kunne gjort enkeltvis og som vil forbedre både systematikk og oversikt i rapporteringssystem og markedsoppfølging. Lokalbanken i lomma er ellers et fellesprosjekt som har til hensikt å utvikle sikre og etterspurte automattjenester ut fra mulighetene som ligger i mobilteknologien. Finansielle risiki. Finansiell strategisk risiko. Markedsrisiko. Rindal Sparebank har først og fremst markedsrisiko i sin portefølje av rentebærende verdipapirer. Selv om banken kun har obligasjoner med flytende rente i sin beholdning, vil endringer i markedsforholdene likevel medføre en viss renterisiko. Pr har banken 6.9 mill i fastrenteinnskudd, og ingen fastrenteutlån. Rindal Sparebank har en beholdning av obligasjoner på kr mill. ved årsskiftet (123.8 mill. samme tid i fjor). Bankens rentefølsomhet ved 1 % renteendring er pr på kr. 0,2 mill. Beholdningens sammensetting er noe endret som følge av lavere vekst, lavere behov for ekstern funding og en første tilpasning til nye likviditetsregler. Bankens beholdning av aksjer skal i henhold til bankens markedsrisiko ikke overstige kr. 10 mill. i markedsverdi. Beholdningen av slike papirer eks. anleggsaksjer, er pr kr. 2.8 mill. eller 0,2 % av FVK. BERETNING

10 10 Årsrapport Rindal Sparebank BERETNING Likviditetsrisiko. God tilgang på innskuddsmidler og lav vekst på utlån gjør at bankens likviditetssituasjon pr er svært god. Første forfall på kr. 60 mill. er i februar 12 og vil slik som situasjonen er pr kunne innfris uten behov for refinansiering. En bank av Rindal Sparebanks størrelse må i dagens pengemarked regne med å måtte betale NIBOR + ca 170 rentepunkter for et seniorlån med løpetid 3 år. Lengre løpetider er for tiden vanskelig å plassere. Rindal Sparebank har som nevnt opprettholdt sin gode rating både hos DNB Markets og hos Terra Markets. Det er uansett en fordel. Styret fortsetter å ha nær oppfølging av bankens funding - og finansieringsrisiko gjennom månedlig rapportering av status i forhold til satte nøkkeltallsmål. Bankens obligasjonsbeholdning på kr mill. er fordelt med 33,6 % i OMF, 32,6 % i finansinstitusjoner og 33,8 % i annen industri inkl. energiverk. I dagens marked anses disse papirene å være likvide og med lav kredittrisiko. Rindal Sparebank har pr kr. 264 mill. i ekstern funding mot 319 mill. på samme tid i fjor. Trolig vil det bli behov for å ta opplikviditetslån i 2012, og en vil med et nytt 3 årslån ha en akseptabel forfallsstruktur på lån i markedet. I langtidsbudsjettene har en som mål en innskuddsdekning på minimum 70 %. Pr er den på 79,62 % mot 72,16 % samme tid i fjor. Det er en positiv utvikling vel verdt å bygge videre på. Kredittrisiko. Kvaliteten på bankens utlånsportefølje vurderes fortsatt som god selv om visse utviklingstrekk kan tyde på en noe økt risiko. Landbruksnæringa som er en viktig kundegruppe for banken, har de siste årene gjennomgått en strukturendring som kan bli krevende de kommende årene. Sammen med et fortsatt relativt stort akkumulert investeringsbehov, er det grunn til å anta at næringa som sådan dessverre vil utvikle seg negativt. Inntjeninga i industrien følger også noe av vekstmønsteret i makroøkonomien og er noe lavere enn det som har vært tilfelle de siste årene. Samlet sett tilsier dette en noe større forsiktighet som styret har fulgt opp gjennom økte nedskrivninger på utlån. Konstaterte tap er små, og en har ikke hatt konstaterte tap av noe størrelse de siste 5 årene. Lånerestansene er fortsatt svært lave og pr var ingen næringslån i restanse. Misligholdsvolumet er også svært lavt og strukturen i utlånsporteføljen samsvarer med bankens kredittpolicy med 21,42.% lån til næringslivsformål inklusive landbruk (21,32 % samme tid i fjor). Policymålet er 25 %. Utlånsveksten var 0,9 % i Styret har fastsatt rammer for konsentrasjonsrisiko bl.a. ved å fastsette rammer for antall og totalvolum for såkalte store engasjement som skal rapporteres (over 10 % av egenkapitalen). Ev. garantiforpliktelser, også entreprenørgarantier, vektes med fullt pålydende i engasjementsvurderingene. Banken har pr utlåns og kredittengasjement med en total kredittrisiko over 10 % av egenkapitalen. Det er ikke gjort endringer i bankens kredittpolicy i 2011 ut over tilpasninger til nye retningslinjer, lov og regelverk. En eventuell utlånsvekst forventes å komme i personmarkedet. Tap og tapsavsetninger. Rindal Sparebank har vedtatt egne retningslinjer for å kunne oppfylle kravene i Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier. I tillegg har styret tatt til følge Finanstilsynets anmodning om økt forsiktighet i regnskapsføringen som følge av den internasjonale usikkerheten i økonomien i og med økte gruppevise nedskrivninger. Styret konstaterer med tilfredshet at det igjen er noe mer plass for forsiktighet og skjønn i vurdering av behovet for nedskrivning av utlån. En generell forsiktighet er bedre enn svært usikre beregninger basert på framtidig utvikling. Også i 2011 er det gjennomført en relativt omfattende engasjementsgjennomgang med hovedvekt på de største og mest sammensatte engasjementene. I tillegg har en lagt vekt på å gå gjennom en vesentlig del av landbruksengasjementene i form av regnskapsanalyser og samtaler med kundene. Rindal Sparebank har pr skrevet ned sin utlånsportefølje med i alt kr. 9,4 mill. eller 1 % av totale utlån. De gruppevise nedskrivningene skal etter vedtak i styret løpende utgjøre 15 % av utlån klassifisert i de 2 høyeste risikoklassene (D og E). Som følge av en generell vurdering av risikobildet for næringsengasjement og ønsket om en generelt økt forsiktighet som følge av en usikker internasjonal økonomisk situasjon, er disse økt noe og utgjør pr ,5 %. Operasjonell risiko. Styret og bankens administrative ledelse har fokus på å begrense operasjonell risiko gjennom gode styringssystemer og god kontroll med virksomheten. Kvaliteten på interne prosesser vurderes som svært god med få avvik. Banken har et omfattende internkontrollsystem som brukes i denne oppfølgingen. Operasjonell risiko følger ofte som en kombinasjon av menneskelig og teknisk aktivitet. Det er derfor svært viktig at dette samarbeidet balanseres på en måte som gjør at kontrollen med sluttresultatet blir så god som mulig. Automatiske kontroller, begrensninger og avstemminger i driftssystemene må fungere og driftssta-

11 Årsrapport rindal sparebank 11 biliteten må være god. Dette arbeides det kontinuerlig med, ikke minst i form av fellestiltak i Terra alliansen. Rindal Sparebank har fortsatt et fellesutviklet virksomhetsstyringsopplegg i bruk i det daglige arbeidet både administrativt og i styrets arbeid. STATUS OG FORVENTNINGER. Bankens forvaltningskapital økte med 2,7 % i 2011 til kr mill. Lavere etterspørsel, hardere konkurranse i markedet og en klar strategi om en god inntjening, er mye av forklaringen på denne volumutviklingen. Styret ønsker en kontrollert vekst og har lagt det inn som et prioritert tiltak i den nye strategiplana. Nettorenten i 2011 ble uendret i kroner og endte på 2,04 % av GFK, noe som kan sies å være i henhold til forventningene i budsjettet. Underliggende drift er marginalt dårligere enn i 2010 og skyldes noe mindre totale inntekter bla annet som følge av engangsinntekter i 2010 og noe høyere kostnader. Slik sett har styret grunn til å være fornøyd med et resultat som er akseptabelt kan av mange årsaker, bla den generelle økonomiske utviklinga og tilstanden i pengemarkedet, bli noe mer utfordrende. STYRETS FORSLAG TIL DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD. Styret foreslår at årets overskudd etter skatt på kr mill., disponeres slik : Avsettes til gaver kr Overføres bankens fond kr Sum disponert kr ANSATTE OG ARBEIDSMILJØET. Gjennomsnittlig innsatt personalressurs har i 2011 vært 12 årsverk. Rindal Sparebank har pr ansatte inklusive stilling som renholder. Av disse 5 menn og 10 kvinner. Styret arbeider løpende for å få en så god kjønnsmessig balanse som mulig både blant bankens ansatte og i valgte organer. Styret vurderer arbeidsmiljøet i banken til fortsatt å være godt. Sykefraværet var i 2011 på 5,35 % med et fortsatt svært lavt korttidsfravær. Det har ikke vært skader i 2011, og Rindal Sparebank har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljøet. AVSLUTNING. Styret vil til slutt takke bankens ansatte, tillitsvalgte, revisor, Terra konsernet og alle de andre bankene i Terra alliansen og ViS Midt Norge AS for et godt og utviklende samarbeid i Styret vil samtidig rette en stor takk til bankens ansatte for stor arbeidsinnsats og vilje til å ta offensivt ansvar. Helt avslutningsvis vil styret rette en stor takk til Odd Inge Løfald som har valgt å gå av som banksjef ved fylte 62 år, etter 16 år som leder av banken. Da Odd Inge begynte i Rindal Sparebank den hadde banken en forvaltningskapital på 318 mill og en egenkapital på 54 mill. Ved årsskiftet 2011 var tilsvarende tall henholdsvis mrd og 152 mill. Odd Inge Løfald har ikke bare vært opptatt av bankens ve og vel, selv om det har vært hovedfokus. Odd Inge har også sammen med styret og forstanderskapet ivaretatt bankens samfunnsansvar på en utmerket måte gjennom betydelige gaveutdelinger, engasjement i utviklingstiltak og etableringen av næringsstiftelsen Lokalt Løft. Flere innen norsk bankvesen har merket seg Odd Inge s bankkompetanse og engasjement for utvikling og samarbeid i sparebankene. Derfor har han fått flere tillitsverv i styrer i samarbeidsselskap og i Terra alliansen som han har skjøttet på en fremragende måte. BERETNING Rindal, Jostein Grytbakk Morten Møller Hege Gåsvand styreleder nestleder styremedlem Gøril Bakken styremedlem Sigrun Bakken styremedlem

12 12 Årsrapport Rindal Sparebank 1 RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Note Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder 2,3, Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer RESULTATREGNSKAP (i hele 1000 kr.) 2 RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader 8 b I NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter 10 f PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER FRA BANKTJENESTER 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader NETTO VERDIENDRING OG GEVINST/TAP PÅ VALUTA OG VERDIPAPIRER SOM ER OMLØPSMIDLER 6.1 Netto verdiendring og gevinst/-tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende 4 b verdipapirer 6.2 Netto verdiendring og gevinst/-tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/-tap på valuta ANDRE DRIFTSINNTEKTER 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader AVSKRIVNINGER M.V. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER 9.1 Ordinære avskrivninger ANDRE DRIFTSKOSTNADER 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader 10 e TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER M.V 11.1 Tap på utlån 2 d Tap på garantier 2 d NEDSKR/REV AV NEDSKR OG GEVINST/TAP PÅ VERDIPAPIRER SOM ER ANLEGGSMIDLER 12.1 Nedskrivning/Reversering av nedskrivning 2 d Gevinst/Tap 2 d SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT 10 a II RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT III RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 17.2 Disponeringer Overført til sparebankens fond 7 b Overført til gavefond 7 b Overført til gaver Disponert

13 Årsrapport Rindal Sparebank 13 EIENDELER Note KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER 4.3 Kasse-/drifts- og brukskreditter 2, Byggelån 2, Nedbetalingslån 2, Individuelle nedskrivninger 2, Gruppevise nedskrivninger 2, SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER 6.1 Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre BALANSE (i hele 1000 kr.) 7 AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis IMMATERIELLE EIENDELER 10.2 Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER 11.1 Maskiner og inventar Bygninger og andre faste eiendommer ANDRE EIENDELER 12.2 Andre eiendeler FORSKUDDSBETALINGER OG OPPTJENTE INNTEKTER 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter Pensjonsmidler 9 d Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER

14 14 Årsrapport rindal sparebank Note BALANSE (i hele 1000 kr.) GJELD 14. GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER 14.1 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER 15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16.1 Sertifkater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld 8 c ANNEN GJELD 17.3 Annen gjeld 10 d PÅLØPTE KOSTNADER OG MOTTATT IKKE OPPTJENTE INNTEKTER AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER 19.1 Pensjonsforpliktelser 9 d Utsatt skatt 10 a Individuelle nedskrivninger på garantiansvar SUM GJELD EGENKAPITAL 22 OPPTJENT EGENKAPITAL 22.2 Sparebankens fond 7 b Gavefond 7 b SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN BETINGEDE FORPLIKTELSER 2,3,10 c Rindal, 31. desember januar 2012 Jostein Grytbakk Morten Møller Hege Gåsvand styreleder nestleder styremedlem Gøril Bakken Sigrun Bakken Odd Inge Løfald styremedlem styremedlem Banksjef

15 Årsrapport Rindal Sparebank 15 NOTE 1 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov og årsoppgjørsforskrift som trådte i kraft 1. januar Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter, med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Alle tall er oppgitt i kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Dette gjelder særlig poster som nedskrivninger på utlån, og verdi av verdipapirer og pensjonsforpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og underliggende forutsetninger revurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utenlandsk valuta omregnes til norske kroner etter den til enhver tid gjeldende valutakurs, og agio/disagio resultatføres fortløpende. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Vi har ved årsskiftet ingen periodiserte etableringsgebyrer for utlån. NOTE 2 UTLÅN, GARANTIER OG OVERTATTE EIENDELER NOTE 2 a Garantier Lånegarantier Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Garanti Sparebankenes Sikringsfond Annet garantiansvar 0 0 SUM Ingen del av det totale garantiansvar er kontragarantert av andre finansinstitusjoner. NOTE 2 b Bankens maksimale eksponering for kredittrisiko Beløpet som best representerer bankens maksimale eksponering for kredittrisiko overfor kunder, uten å ta hensyn til sikkerhetsstillelser, er bokført verdi av netto utlån tillagt garantier og ikke opptrukne gitte kredittrammer NOTER TIL REGNSKAPET (i hele 1000 kr.) Brutto utlån Individuelle nedskrivninger på utlån Gruppevise nedskrivninger på utlån Netto utlån Garantier Ikke opptrukne kredittrammer Øvrige innvilgede forpliktelser Maksimal eksponering for kredittrisiko Garantier er uten garanti til Terra Boligkreditt. NOTE 2 b Utlån og garantier fordelt etter sektorer/næringer Brto.utlån Garantier Potensiell eksponering ved trekkfasiliteter Personmarked Primærnæring Industri Bygg, anlegg, kraft og vann Varehandel, hotell- og restaurant Transport og kommunikasjon Eiendomsdrift Øvrige næringer SUM Potensiell eksponering ved trekkfasiliteter er ubenyttet del av innvilgede rammekreditter.

16 16 Årsrapport Rindal Sparebank NOTE 2 b Mislighold og tapsutsatte lån fordelt etter sektorer/næringer Misligholdte engasjementer Tapsutsatte engasjementer Personkunder NOTER TIL REGNSKAPET (i hele 1000 kr.) Primærnæring Industri Bygg, anlegg, kraft og vann Varehandel, hotell- og restaurant Transport og kommunikasjon Eiendomsdrift Øvrige næringer SUM NOTE 2 b Nedskrivninger på utlån fordelt etter sektorer/næringer Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Personkunder Primærnæring Industri Bygg, anlegg, kraft og vann Varehandel, hotell- og restaurant Transport og kommunikasjon Eiendomsdrift Øvrige næringer SUM NOTE 2 b Utlån og garantier fordelt etter geografiske områder Utlån Garanti Utlån Garanti Møre og Romsdal fylke Sør-Trøndelag fylke Resten av landet SUM NOTE 2 b Utlån overført til Terra Boligkreditt Boliglån overført til og formidlet til Terra Boligkreditt AS (TBK) er ikke balanseført. Låneporteføljen overføres på det tidspunkt reell risiko for utlånene er overført, og kontroll over rettighetene til utlån som er overført er bortfalt SUM

17 Årsrapport Rindal Sparebank 17 NOTE 2 c Verdsettelse - beskrivelser - definisjoner Rindal Sparebank vurderer sine utlån etter utlånsforskriften av Utlån vurderes til virkelig verdi. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og periodiseres derfor ikke. Utlån skal i senere perioder etter etableringstidspunktet vurderes til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalt avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall gitt en inntruffet tapshendelse. Den effektive renten er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige inn- eller utbetalinger over forventet løpetid. Sikkerheter Banken benytter sikkerheter for å redusere kredittrisikoen. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være forsikret og kan for eksempel være bygninger, boliger, driftsmidler, og/eller varelager. Andre sikkerheter kan være utestående fordringer og i noen få tilfeller aksjer. Ved vurdering av sikkerhetens verdi legges som hovedregel markedsverdi til grunn for boliger. For næringsengasjement brukes realisasjonsverdier fastsatt i en egen verdimatrise der verdien er nedjustert for sikkerhetsart og bransje. Den virkelige verdi som legges til grunn, er fastsatt i en egen verdimatrise spesifisert på sikkerhet og bransje. Nedskrivninger Nedskrivninger for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Som objektive bevis regnes blant annet: Næringsliv: Negativ inntjening slik at innskutt egenkapital må brukes til inndekning, underskudd i 2 påfølgende år som belaster innskutt egenkapital, mislighold uten plan for å komme ajour, når det tas utlegg i eller foretas utpanting av eiendeler som tilhører kunden. Privatengasjement: Mislighold uten plan for å komme ajour, inntektsbortfall slik at gjelden ikke kan betjenes fullt ut. Gruppevise nedskrivninger: Dramatiske markedsendringer i en bransje der banken har grupper av utlån, vesentlige endringer i rammebetingelsene for en gruppe av utlån, en gruppe av utlån utsettes for hendelser som gir varig og vesentlig reduksjon av betjeningsevne. Det er i engasjementsgjennomgangen foretatt en vurdering av de 10 største engasjementene innenfor henholdsvis næringslivskunder, privatkunder og landbrukskunder, samt en realisasjonsvurdering av alle pantesikkerheter i forhold til engasjementets pålydende. Det er i tillegg foretatt en risikoklassifisering av alle næringslivsengasjement, basert på kundens lønnsomhet, likviditet, soliditet og sikkerhet. Engasjementsgjennomgangen og risikoklassifiseringen danner grunnlag for bankens nedskrivninger, sammen med en kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom året. Individuell nedskrivning foretas på enkeltengasjement med bakgrunn i tapshendelser som gir estimerte reduksjoner i lånets framtidige kontantstrøm. Gruppevise nedskrivninger foretas med tilsvarende bakgrunn, men hvor tapshendelsene ikke kan identifiseres på enkeltengasjement. Vi deler inn i følgende grupper: Lån gitt til eiendomsdrift- og utvikling, lån gitt til landbruksnæringen, lån gitt til entreprenører/bygge- og anleggsdrift, blanco lån (lån gitt uten formell sikkerhet) og boliglån. Nedskrivning for tap innebærer bruk av skjønn, og det kan hefte usikkerhet rundt beregningene. Nedskrevne engasjement har særskilt oppfølging. Reversering av tidligere nedskrivning skjer i den utstrekning tap er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Friskmelding av tidligere nedskrevne engasjement skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende nedbetalingsplan er fulgt og engasjementet ikke lenger er tapsutsatt. Engasjement defineres som garantier og utlån innbefattet opptjente, men ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner Tapsutsatte lån, er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende sannsynlighet for at et allerede oppstått tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt. Misligholdte engasjement defineres som at en kunde ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Banken har ingen utlån til fast rente. Renter på lån som er nedskrevet blir inntektsført i sin helhet. For 2011 utgjør denne summen kr 377. I 2010 var summen 107. NOTER TIL REGNSKAPET (i hele 1000 kr.) Aldersfordeling av forfalte men ikke nedskrevne utlån Over 3 mnd Over 6 mnd Sum Tasutsatte Inntil 3 mnd tom 6 mnd tom 12 mnd Over 1 år forfalte lån lån Personmarked Bedriftsmarked Sum Misligholdte og tapsutsatte lån Misligholdte lån Nedskrivninger Sum Tapsutsatte lån Nedskrivninger Sum

18 18 Årsrapport Rindal Sparebank NOTER TIL REGNSKAPET (i hele 1000 kr.) Individuelle nedskrivninger på lån og garantier Utlån kunder Individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap, tidl. avsatt 0 + økte individuelle nedskrivninger i perioden 0 + Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 0 Individuelle nedskrivninger Nedskrivning på grupper av utlån og garantier Utlån kunder Gruppevise nedskrivninger Periodens gruppevise nedskrivninger 700 Gruppevise nedskrivninger NOTE 2 d Tap på utlån Årets tapskostnader Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskr periodens konst tap, tidligere individuelt nedskr periodens konst tap, tidl ikke ind nedskr periodens inngang på tidl perioders konst tap 3 81 Periodens tapskostnader NOTE 3 Risikoklassifisering utlån Risikoklassifisering av utlån skjer på grunnlag av kundens betalingsevne, regnskapsmessige forhold og verdivurdering av stilte sikkerheter. Risikoklassifiseringssystemet har felles oppbygging for bedriftsmarkedet og personmarkedet, og bankens utlån blir inndelt i en akkumulert risikoklasse, A, B, C, D og E. Risikoklasse A og B defineres som lav risiko, C som middels risiko, mens D og E defineres som høy risiko. I risikoklassifiseringen vektlegges økonomi og betjeningsevne med 60 %, og sikkerheter med 40 % for personmarked, mens det for bedriftsmarked vektes med 70 % på økonomi og betjeningsevne, og 30 % på sikkerheter. Banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. Det er således normalt en relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og pris på lån. Engasjement/utlån fordelt på risikogrupper pr Risikogruppe Brto.utlån Garantier Potensiell eksponering Forfalte ikke nedskrevne lån Individuelle nedskrivingvinger Lav risiko Middels risiko Høy risiko Ikke klassifisert Sum Gruppevise nedskrivninger er ikke tilordnet de enkelte risikogruppene. Banken forventer et årlig, gjennomsnittlig tapsnivå på 0,01 % av brutto utlån. Forventningen baserer seg på erfaringstall siste fem år. Banken har ingen overtatte eiendeler.

19 Årsrapport Rindal Sparebank 19 NOTE 4 SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER NOTE 4 a Verdsettelse Sertifikater og obligasjoner som er klassifisert som omløpsmiddel er verdsatt til laveste verdi av anskaffelsesekost og virkelig verdi. Virkelig verdi fastsettes på grunnlag av mottatte markedskurser og estimat fra meglerforetak. Obligasjoner klassifisert som anleggsmiddel er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Dersom grunnlaget for tidligere nedskrivninger ikke lengre er tilstede reverseres nedskrivningen. NOTE 4 b Fordeling av verdipapirporteføljen Omløpsmidler Risikovekt Markeds verdi Utstedt av det offentlige Utstedt av det offentlige Utstedt av andre Utstedt av andre Utstedt av andre Sum øvrige omløpsmidler Anleggsmidler Utstedt av det offentlige Utstedt av det offentlige Utstedt av andre Utstedt av andre Utstedt av andre Sum holde til forfall obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner m.v *Ingen anleggsobligasjoner er børsnotert Kostpris Bokført verdi NOTER TIL REGNSKAPET (i hele 1000 kr.) Endring i beholdning for kortsiktige plasseringer i obligasjoner Inngående balanse Tilgang/avgang av omløpsobligasjoner Reklassifiseringer 0 Nedskrivning i regnskapsåret/reversering av tidligere års nedskrivning 493 Årets periodiserte over/underkurs 0 Utgående balanse Endring i beholdning for langsiktige plasseringer i obligasjoner Inngående balanse Tilgang/avgang av anleggsobligasjoner Reklassifiseringer 0 Nedskrivning i regnskapsåret/reversering av tidligere års nedskrivning 0 Årets periodiserte over/underkurs 0 Utgående balanse 3 500

20 20 Årsrapport Rindal Sparebank NOTE 5 AKSJER OG EIERINTERESSER NOTER TIL REGNSKAPET (i hele 1000 kr.) NOTE 5 a Verdsettelse Kortsiktige plasseringer i aksjer, aksjefond og grunnfondsbevis er i bankens regnskap vurdert til markedsverdi. Markedsverdi fastsettes på grunnlag av børskurser for børsnoterte aksjer. For ikke børsnoterte papirer fastsettes markedsverdi på grunnlag av meglervurderinger og kjente omsetningskurser. Aksjer som er klassifisert som langsiktig plassering er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende kursendringer. Aksjene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art. NOTE 5 b Opplysninger om aksjer, andeler og grunnfondsbevis Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Antall aksjer/ andeler Pålyd. verdi Kostpris Bokført verdi Aksjekapital Eierandel Markedsverdi Kortsiktige plasseringer Orkla ASA* ,0007 % DnB NOR ASA* ,0006 % Norsk Hydro* ,0010 % Klepp Sparebank* ,0743 % Subsea 7* ,0014 % Kvinesdal Sparebank ,5364 % Hjelmeland Sparebank ,4473 % Sum kortsiktige plasseringer Til varig eie API Eiendomsfond Norge II API Eiendomsfond Norden Baltikum German Property AS Visa A Visa C Nordito Property AS Nets Holding AS Terra Gruppen AS ,65% VIS Midt-Norge AS ,76% Eiendomskreditt AS ,24% Indre Nordmøre Invest ,31% AS Sparebankmateriell ,32% Sum langsiktige plasseringer Totalsum aksjer, andeler og egenkapitalbevis *børsnotert Endring i beholdning for langsiktige plasseringer i aksjer Inngående balanse Tilgang av aksjer Avgang av aksjer 0 Nedskrivning 250 Reversering av tidligere års nedskrivning 0 Utgående balanse

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.09. GENERELT. Hele 2009 har så langt vært preget av behovet for en viss konsolidering og stabilisering. Koordinering av aktiviteter, og arbeid

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.10. GENERELT. 1. halvår 2010 har vært en periode med god og stabil drift. Likevel merkes fortsatt en viss markedsusikkerhet både når det gjelder

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer