INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Resultatregnskap 12. Balanse 13. Noter 15. Kontantstrømanalyse 28. Revisjonsberetning 29

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Resultatregnskap 12. Balanse 13. Noter 15. Kontantstrømanalyse 28. Revisjonsberetning 29"

Transkript

1 2011 ÅRSRAPPORT

2 INNHOLD Presentasjon 3 Nøkkeltall 4 Beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter 15 Kontantstrømanalyse 28 Revisjonsberetning 29 Kontrollkomiteens årsmelding 31

3 Årsrapport rindal sparebank 3 RINDAL SPAREBANK Rindal Sparebank er en selvstendig bank som ble stiftet i Banken har sitt hovedkontor i Rindal kommune, sentralt plassert med rimelig kjøreavstand både til Trondheim, Kristiansund og Molde. Banken har en forvaltningskapital på kr. 1,216 mrd. og har 15 ansatte. Selv om banken har sitt primærmarked i Rindal og Trøndelag med Trondheim, har vi personkunder over hele landet. Næringsvirksomhet finansieres i all hovedsak i primærmarkedet Rindal. Rindal Sparebank er med i Terra-alliansen og er medeier i finanskonsernet Terra-Gruppen AS. Samarbeidet i alliansen og med andre Terra-sparebanker i Midt-Norge, har gitt oss god tilgang til kompetanse, moderne driftssystemer og et bredt utvalg finansielle produkter og tjenester som er godt tilpasset våre kunders behov. God inntjening over lang tid kombinert med små tap, har ført til at Rindal Sparebank er en av Norges mest solide banker med en kapitaldekningsgrad på 21,45 %, alt kjernekapital. Egenkapitalen utgjør 12,5 % av totalkapitalen og er pr på kr. 152,3 mill. Banken ønsker å bidra aktivt og motivere til frivillig arbeid og utvikling av kulturaktiviteter. Vesentlige deler av overskuddet settes hvert år av til gaver og gavefond i tilegg til at lag og foreninger støttes med store summer gjennom markedstiltak og samarbeidsavtaler. Bankens gavefond er på i overkant av kr. 3,5 mill. PRESENTASJON

4 4 Årsrapport rindal sparebank NØKKELTALL NØKKELTALL NØKKELTALL Netto rentemargin 2,04% 2,01% 2,00% 2,09% Netto provisjonsinntekter 0,30% 0,28% 0,25% 0,28% Kostnader/inntekter korrigert for vp og tap 52,54% 45,64% 53,27% 57,96% Resultat før tap og skatt 1,10% 1,40% 1,42% 0,59% Tap på utlån 0,17% 0,18% 0,03% 0,11% Innskuddsdekning 79,62% 72,16% 69,21% 68,63% Kapitaldekning 21,45% 21,45% 20,54% 19,91% Kjernekapitaldekning 21,45% 21,45% 20,54% 19,91% Mislighold i % av brutto utlån 0,03% 0,01% 0,02% 0,03% Dekket mislighold i % 2417,00% 6068,00% 2236,00% 2107,00% Utlån til privatmarkedet 78,58% 78,68% 79,38% 81,72% Utlån til næringsliv 21,42% 21,32% 20,62% 18,28% Aksjer/forvaltningskapital 1,64% 1,89% 1,61% 1,32% Egenkapitalavkastning 4,78% 8,33% 9,32% 2,03% Utlånsvekst 0,85% 0,25% 1,72% 6,01% Innskuddsvekst 11,27% 4,53% 2,58% 13,05% Balanseutvikling (i millioner kroner) Utlån fordelt på sektor (i millioner kroner) Øvring næring Primær Person Innskudd Forvaltningskapital Inntjening (i % av GFK) Geografisk fordeling utlån (i millioner kroner) Overskudd Overskudd Kostnader Nto - rente Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Resten av Norge

5 Årsrapport Rindal Sparebank 5 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2011 RINDAL SPAREBANKS 138. DRIFTSÅR INNLEDNING Rindal Sparebank ble etter første halvår i 2011 rangert som nr. 23 av 125 norske banker i DNB s ratingrapport, og med en A- rating. I et ratingsystem der størrelse eller mangel på slik, er et selvstendig og viktig kriterium, betyr det at også eksterne analytikere på tross av manglende størrelse vurderer Rindal Sparebank til å være en moderne solid bank godt rustet for å møte utfordringene vi vet kommer framover. Det er også styrets oppfatning og utgangspunkt når en ved årets slutt skal sette status i forhold til regnskapsåret og grunnlag for videre lønnsom drift. I et økonomisk urolig Europa vil også norske banker og finansinstitusjoner føle at tidligere relativt stabile rammebetingelser vil bli mindre forutsigbare og mer variable. Skal finansbransjen i framtida forholde seg til et felles europeisk, og til dels globalt lov og regelverk, er det absolutt grunn til å tro at det neppe er de mindre norske sparebankene dette regelverket blir tilpasset til. Derfor vil det bli en ekstra utfordring å forholde seg til rammebetingelser av formell art som på ingen måte er tilpasset den virkeligheten vi lever i til daglig. for vedvarende og relativt høy vekst. Det gjelder nok også mange finansinstitusjoner, norske som andre europeiske banker. Konsekvensen av at denne veksten ikke kommer i det tempoet som en trodde, vil igjen kunne føre til at det må gjennomføres strukturelle tiltak i form av mye større enheter og dermed sterkt redusert antall arbeidsplasser. De 3 siste årene har på mange måter vært konsolideringsår for Rindal Sparebank. Ved inngangen til 2011 hadde vi klare ambisjoner om en vekst som vi på ingen måte har klart å få til. Det skyldes mindre kredittetterspørsel, hardere konkurranse og sterkt pressede priser. Sett i lys av dagens urolige finansielle situasjon, kan en kanskje være glad for at en i stedet for vekst, har konsolidert på likviditet, finansiering av egen virksomhet og god underliggende bankdrift og ressursbruk generelt. Det gjør bankens utgangspunkt for å klare en sunn drift framover enda bedre og mindre følsom for den makroøkonomiske utviklingen. Styret i Rindal Sparebank avgir derfor denne årsmeldingen i klar tro og overbevisning om at det så absolutt er grunnlag for fortsatt drift av banken. BERETNING Det vil trolig ta lang tid før den europeiske veksten igjen er oppe på et ønsket nivå. Mange selskaper i både sekundær og tertiærnæringene, er gjerne rustet HOVEDTALL FRA REGNSKAPET FOR 2011 Generelt. Regnskapsmessig ble 2011 et akseptabelt år justert for økte nedskrivninger på utlån som følge av den generelle økonomiske usikkerheten, og anmodninger fra Finanstilsynet om forsiktighet. Underliggende drift viser en liten nedgang i inntjeningen. Alle tall er i hele tusen og er oppgitt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tabell 1. Fra resultatregnskapet: År Nto rente % Nto prov. % Personalkostnad % Driftskostnader % Resultat før skatt % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89

6 6 Årsrapport Rindal Sparebank Tabell 2. Fra balanseregnskapet: Alle tall er i hele tusen. År Brto. utlån Verdipapirer Egenkapital Brto kundeinnskudd Forvaltn.- kapital Egenkapital/ totalkapital ,76% BERETNING ,36% ,47% ,28% % Tabell 3. Underliggende drift justert for tap og verdipapirer. Underliggende drift i 2011 er noe svakere enn i 2010 : Inntekt/utgift/år Rentenetto Utbytte Provisjonsinntekter SUM INNTEKTER Provisjonskostnader Lønn og sosiale utgifter Administrasjonskostnad Avskrivninger Andre driftskostnader SUM KOSTNADER UNDERLIGGENDE DRIFT eks. verdipapirer, tap og skatt FORHOLD AV BETYDNING FOR BANKENS DRIFT. Generelt har vært et svært urolig år. Problemene i euro sonen med store nasjonale gjeldsbyrder og et meget usikkert rentemarked har tatt mye av de politiske ressursene i Europa. Finansiell uro betyr som oftest både politisk og sosial uro, noe vi har sett mange eksempler på. Hvordan dette påvirker realøkonomien, vil selvsagt variere fra land til land. På grunn av vår sterke nasjonaløkonomi vil Norge i den sammenheng være av de landene som blir minst direkte påvirket. Det betyr på ingen måte at vi ikke påvirkes av krisen. Rindal Sparebank påvirkes direkte av økte fundingkostnader og et uforutsigbart pengemarked. Bankens kunder påvirkes både direkte og indirekte gjennom større variasjoner i etterspørselen. Den psykologiske effekten av de stadige kriseoverskriftene påvirker oss alle. Konsekvensen av alt dette er at der vi tidligere har vært vant til stabile og forutsigbare rammebetingelser, må vi nå ta hensyn til varierende og økende risiki. Det følger av faktiske endringer i markedsforholdene, men også av en økende grad av lover, regler, overvåkingssystem og krav til dokumentasjon og rapportering. Krav til ansattes og styrende organers kompetanse vil selvfølgelig endres tilsvarende i samme grad som kravene til en bedre struktur i virksomhetsstyringen. Rindal Sparebank har derfor brukt vesentlige ressurser på å forberede seg til disse endringene i rammebetingelsene for bankens framtidige drift og mener å ha de nødvendige verktøyene og systematikken godt på plass. Administrativt er banken til en viss grad inne i et generasjonsskifte. Det er ansatt 2 nye medarbeidere og ny banksjef. Administrative og organisasjonsmessige tilpasninger gjøres løpende.

7 Årsrapport Rindal Sparebank 7 Rindal Sparebank er medeier i Terra Gruppen AS og er medlem i Terra alliansen. Dette medlemskapet er av kritisk verdi for oss i og med at det meste av det teknologiske utviklingsarbeidet gjennomføres som fellestiltak for medlemsbankene. På den måten får vi gjennomført aktiviteter som enkeltbankene ikke ville ha vært i stand til å gjennomføre på egen hånd. Rindal Sparebank vil derfor fortsatt bruke vesentlige ressurser på å delta aktivt i samarbeidet i Terra Gruppen AS og Terra alliansen. Markedsutviklingen. Kampen om bankkundene er fortsatt hard, både lokalt og nasjonalt. I de fleste markedene tilbys nå boliglån mot gode sikkerheter til prisen godt under den marginale fundingskostnaden. Rindal Sparebank har valgt å holde sine utlånsvilkår uendret gjennom året ut fra et behov for å holde inntjeningen og nettorenten oppe. Det betyr at Rindal Sparebank først på året var noe i utakt med underprisingen i markedet. Etter at de fleste bankene har sett seg nødt til å øke sine priser, er vår banks vilkår igjen i norgestoppen og synlig på de forskjellige barometrene. Kombinasjonen med et marked i noe prismessig ubalanse, urolige økonomiske tider internasjonalt og bankens behov for fortsatt konsolidering både på inntjening og likviditet, har gitt lav vekst i Med hovedtyngden av utlånsaktiviteten i det nasjonale markedet har en i større grad enn før fått føle hvor krevende det er for en liten aktør å skape vekst. Likevel har styret hovedfokus på jobben med å skaffe nye kunder i sin nye strategiplan for kommende 4 årsperiode. Renteutviklingen. Rindal Sparebank har også i år klart å holde nettorenten stabil. Det skyldes i hovedsak at vi har klart å holde en stabil kundemargin. Liten vekst og endringer i fundingbehovet, vil også påvirke et så sentralt nøkkeltall ettersom det påvirker forvaltningskapitalen direkte. Bankens kostnad på ekstern funding har gått opp i I tillegg til at prisen har gått opp, må vi forholde oss til et uberegnelig pengemarked der små banker som Rindal Sparebank faktisk har vanskelig for å få lån med lengre løpetid enn 3 år. Selv for 3 årslån må vi ved årets slutt betale NIBOR + ca 170 rentepunkter. Kostnad og tilgang på lang finansiering i markedet har gjort det lønnsomt å satse på kundeinnskudd selv om noen store innskudd er mindre stabile enn småsparing over tid. Styret konstaterer derfor med tilfredshet at innskuddprosenten er blitt så god som den er. Vi er inne i en tidsperiode med svært lave renter. Usikkerheten internasjonalt gjør at de fleste makroøkonomene forventer lav vekst og lave renter i relativt lang tid framover. Samtidig forventes situasjonen med et usikkert og avventende pengemarked også å vedvare. For mindre finansinstitusjoner betyr det fortsatt en hard kamp om tilgjengelig funding. Etterspørselen etter kapital vil kunne avta noe som følge av langt lavere økonomisk vekst og investeringsnivå. Det gjør at prisene neppe vil bli drevet vesentlig høyere enn de er i dag. Ved en total krise, kan selvfølgelig situasjonen bli mer dramatisk der systemkritiske institusjoner vil måtte prefereres foran andre og mindre viktige finansinstitusjoner. God inntjening, kapitaldekning og egenkapitalandel vil uansett være viktig. Andre inntekter inkl. verdipapirforvaltningen. Rindal Sparebank har de seneste årene hatt en høy ambisjon om å øke andre driftsinntekter, først og fremst gjennom økt salg av forsikring og fond. Styret konstaterer at satsingen har gitt fine resultater i form av en årlig økning i netto andre inntekter opp mot 10 % og med en økning på 17,7 % på salg av skadeforsikring Samlede netto andre inntekter utgjør nå kr. 3.6 mill., noe som i vår sammenheng ikke er uvesentlig. Satsing spesielt på forsikringssalg vil bli en prioritert aktivitet også i kommende strategiperiode. Børsåret 2011 har på samme måte som resten av finansverdenen vært preget av usikkerhet, spekulasjoner og uro. For Rindal Sparebank har det hatt størst påvirkning på verdien av egen obligasjonsbeholdning. Det meste av aksjer og aksjefond ble solgt før den store nedgangen kom slik at aksje, egenkapitalbevis - og aksjefondsporteføljen nå er på ca kr. 2.2 mill. Vi har i løpet av året ført kr mill. til tap på verdipapirer der tap på obligasjonsbeholdningen utgjør kr 0,5 mill. Strukturen i bankens verdipapirbeholdning må nødvendigvis tilpasses nytt likviditetsregelverk (LCR) og BASEL III framover. Det er forventet at de nye kravene vil påvirke avkastningstallene i negativ retning. Bankens mulighet for økte andre inntekter antas å være salg av forsikringsprodukter og enkle alternative spareprodukter. Kjøp og salg av aksjer og verdipapirer for kunder har aldri vært et omfattende virksomhetsområde i Rindal Sparebank. Det forventes det heller ikke å bli framover. Kostnader. Bankens kostnadsprosent i forhold til inntekter ble 52,5 % mot 45,6 % i At nøkkeltallet er så vidt mye dårligere, skyldes for det meste store engangseffekter på inntektssiden i fjor (tilbakeføring AFP og fusjonsgevinst på aksjer). Rindal Sparebank vurderes av eksterne analytikere til å være en relativt kostnadseffektiv aktør. Styret innser likevel at en er avhengig av et større forvaltningsvolum for å klare å forbedre kostnadseffektiviteten ytterligere. En er også innstilt på å søke BERETNING

8 8 Årsrapport Rindal Sparebank BERETNING samarbeid med andre aktører der samarbeid kan gi en kostnadsgevinst, eksempelvis gjennom Midt Norsk Sparebankgruppe. Ellers er styret av den oppfatning at samarbeidet i Terra alliansen fortsatt gir oss kostnadssynergier i forhold til hva det ville ha vært om vi ikke var med. Stemningen og strukturen i alliansen utvikles for tiden positivt og mer enn noen gang i samsvar med de grunnverdiene vi har tuftet vår virksomhet på. Med nær 80 aksjonærer er det naturlig at en av de minste aktørene ikke nødvendigvis er den som preger alliansen mest, men samarbeidsklimaet er godt og den som vil ha innflytelse får det som oftest. I og med at så mange står sammen på godt og vondt, legges mye av de strategiske premissene i fora som etableres i Terra. Der bør Rindal Sparebank delta selv om det selvfølgelig også koster. Utvikling av nye tjenester, produkter og ikke minst teknologibaserte hjelpemidler foregår stort sett i Terra alliansen. Etter noen år der en har brukt mye av ressursene for å få stabilisert driften av bankenes IT systemer, går en nå inn i en periode der mye av ressursbruken dreies mot utvikling og lansering av nye rasjonelle løsninger. En har inntrykk av at bankene gjennom Terra alliansen ønsker å bidra til et felles løft med oppgradering av bankenes kundesystemer. Det vil også koste, men det er likevel nødvendig ettersom kundenes ønsker og behov så absolutt går mot mer selvbetjening, automatikk og enkle tjenester som kan benyttes uansett hvor du er. RISIKOVURDERING OG STYRING. Generelt. Intern kontroll og risikostyring skjer på følgende områder : Strategier, visjon og policyer. Måloppnåelse. Kunderettet virksomhet : Utlån, depot og engasjementsoppfølging. Funding, likviditet og styring av finansielle risikoer. Økonomistyring og anskaffelser. Ansatte og organisasjonsutvikling. Regnskap og rapportering. IKT Andre driftsmidler. Vurdering av behov for tilleggskapital (ICAAP) skjer i forhold til følgende risikoer : Kredittrisiko Konsentrasjonsrisiko Markedsrisiko Risiko i beholdning av anleggsaksjer Eiendomsprisrisiko Likviditetsrisiko Omdømmerisiko Forretningsmessig risiko Strategisk risiko Operasjonell risiko Selv om en for enkelte sektorer kan ane en viss risikoøkning som en har tatt høyde for, vurderes bankens totalrisiko fortsatt som moderat. Styret har foretatt de nødvendige utlånsnedskrivningene i samsvar med de risikovurderingene som er gjort. Samlede restanser er små og pr. utgangen av året hadde en ingen næringsengasjementer i restanse. Risikostyring. Rindal Sparebank stiftet i 2007, sammen med 4 andre banker, et eget selskap som hadde som formål å utvikle og vedlikeholde virksomhetsstyringssystem for sparebanker. Rindal Sparebank bruker i dag dette systemet sammen med 69 andre sparebanker i Terra alliansen. Dette selskapet (ViS Midt Norge AS) har i dag 4 godt kvalifiserte medarbeidere med bakgrunn fra virksomhetsstyring i bank. Selskapet er nå besluttet solgt til Terra Gruppen AS og vil inngå som en hovedleveranse i fellestjenestene for alliansebankene. Det vil sikre et fortsatt behovstilpasset og løpende oppdatert virksomhetsstyringssystem. Rapporter om regnskapsmessig utvikling, likviditetsstatus, volumrapporter for utlåns og innskuddsvirksomheten, mislighold og restanser og verdipapirstatus inngår som fast sak i hvert møte i henhold til styrets arbeidsplan. I tillegg har styret faste rutiner for ajourhold og oppfølging av policyer som ligger til grunn for bankens overordnede styrings og kontrollsystem. Krav om tilleggskapital (ICAAP). Styret holder fast på et kapitalmål på 18 % for behov etter ICAAP - gjennomgangen. Årets gjennomgang gir et totalt kapitalbehov på 14,5 % inklusive behov for tilleggskapital. Rindal Sparebank har pr en kapitaldekning etter Pilar 1 på 21,45 %, mens egenkapitalprosenten er 12,5 %, alt kjernekapital. Slik sett er Rindal Sparebank godt rustet til å møte nye internasjonale krav til soliditet og bufferkapital, samt nasjonale anmodninger om å styrke soliditeten i norske banker. Totalrisiko. Strategi og alliansevalg.

9 Årsrapport Rindal Sparebank 9 Styret har i sitt arbeid med strategiplana for kommende 4 årsperiode sagt at bankens visjon er : - Kunden og banken, sammen hele livet Med dette som utgangspunkt har styret vedtatt en strategiplan som har klare vekstmål og strategier for hvordan disse skal nås gjennom en definert kunde og markedsstrategi-, konsept og kommunikasjonsstrategi, samt en klar strategi for samarbeid og fellestiltak inklusive alliansetilknytning. Terra alliansen er Rindal Sparebanks alliansepartner. Banken har investert mye ressurser, både kapital - og personressurser i samarbeidet siden 1997 og mener å ha fått så god nytte som det er rimelig å forlange av en allianse bestående av så mange som 79 selvstendige banker. Rindal Sparebank har forventninger til at vi gjennom å være aktiv i både alliansen og andre samarbeidsfora, kan bidra til at bankens framtidige driftsgrunnlag forbedres og banken utvikler seg videre. Gjennom tilknytningen til Terra alliansen får Rindal Sparebank tilgang til finansielle produkter som gjør oss i stand til å tilby et totalkundekonsept tilpasset vår kundestruktur og vekststrategi. På samme måte utvikles fellesløsninger på IT og kommunikasjon, virksomhetsstyring og lov og regelverksoppfølging. Ved at aksjonærbankene sammen utnytter sine styrker og er trofast mot sine grunnverdier, er det så absolutt grunn til å tro at sparebankkonseptet er like bærekraftig som ethvert annet forretningskonsept. Personalet og kompetanse. Rindal Sparebank legger til grunn at alle nye som begynner i banken, skal ha minimum en bachelorgrad fra høyskole eller universitet. Sammen med en aktiv holdning til bransjens eget autorisasjonssystem AFR, vil Rindal Sparebank ha en totalkompetanse som er nødvendig for å iverksette og nå målene som settes i strategiplana. Banken er allerede godt i gang med reautorisasjoner og har ambisjoner om å minst opprettholde antall autoriserte finansielle rådgivere i årene framover. I bankens visjon signaliseres klart at en har som intensjon å være en foretrukket samarbeidspartner for alle, unge som gamle. Tradisjonelt har norsk sparebankvesen vært kjennetegnet av lav turn over. Å være oppdatert på trender i markedet hele tiden, ikke minst teknologisk og markedsmessig for ungdomsgruppen, kan til tider være en utfordring. Det har en tatt konsekvensen av gjennom å gjennomføre nyansettelser der dette hensynet spesielt er ivaretatt. Odd Inge Løfald fratrer sin stilling som banksjef etter 16 år og etterfølges av Magne Bjørnstad som har vært ansatt i Rindal Sparebank siden Forretningsmessig risiko. IT/IKT løsninger inkl. kundebetjeningssystemer og økonomisystemer. Drift og utvikling av bankens IKT systemer skjer i Terra alliansen med danske SDC AS som hovedleverandør. SDC AS eies i fellesskap av Terra Gruppen AS som største enkeltaksjonær, et større antall danske pengeinstitutter, og et mindre antall svenske og færøyske sparebanker. Sikkerhetsaspektet ivaretas i fellesskap for alle kundene, mens lov og regelverkstilpasninger gjøres i henhold til ulike nasjonale krav. Terra Alliansen AS som er det selskapet i Terra som leverer operative fellestjenester til bankene også på IKT området, overvåker og følger opp de avtalte kvalitetskravene i leveransen. Felles utviklingstiltak gjennomføres i en årlig Handlingsplan som vedtas i styret i Terra Alliansen AS etter innspill og behov innmeldt av bankene. De største løpende systeminvesteringene som gjøres nå, er et nytt risikoklassifiseringssystem, et CRM system og oppbygging av et nytt datavarehus. Dette er store investeringer som aksjonærbankene ikke kunne gjort enkeltvis og som vil forbedre både systematikk og oversikt i rapporteringssystem og markedsoppfølging. Lokalbanken i lomma er ellers et fellesprosjekt som har til hensikt å utvikle sikre og etterspurte automattjenester ut fra mulighetene som ligger i mobilteknologien. Finansielle risiki. Finansiell strategisk risiko. Markedsrisiko. Rindal Sparebank har først og fremst markedsrisiko i sin portefølje av rentebærende verdipapirer. Selv om banken kun har obligasjoner med flytende rente i sin beholdning, vil endringer i markedsforholdene likevel medføre en viss renterisiko. Pr har banken 6.9 mill i fastrenteinnskudd, og ingen fastrenteutlån. Rindal Sparebank har en beholdning av obligasjoner på kr mill. ved årsskiftet (123.8 mill. samme tid i fjor). Bankens rentefølsomhet ved 1 % renteendring er pr på kr. 0,2 mill. Beholdningens sammensetting er noe endret som følge av lavere vekst, lavere behov for ekstern funding og en første tilpasning til nye likviditetsregler. Bankens beholdning av aksjer skal i henhold til bankens markedsrisiko ikke overstige kr. 10 mill. i markedsverdi. Beholdningen av slike papirer eks. anleggsaksjer, er pr kr. 2.8 mill. eller 0,2 % av FVK. BERETNING

10 10 Årsrapport Rindal Sparebank BERETNING Likviditetsrisiko. God tilgang på innskuddsmidler og lav vekst på utlån gjør at bankens likviditetssituasjon pr er svært god. Første forfall på kr. 60 mill. er i februar 12 og vil slik som situasjonen er pr kunne innfris uten behov for refinansiering. En bank av Rindal Sparebanks størrelse må i dagens pengemarked regne med å måtte betale NIBOR + ca 170 rentepunkter for et seniorlån med løpetid 3 år. Lengre løpetider er for tiden vanskelig å plassere. Rindal Sparebank har som nevnt opprettholdt sin gode rating både hos DNB Markets og hos Terra Markets. Det er uansett en fordel. Styret fortsetter å ha nær oppfølging av bankens funding - og finansieringsrisiko gjennom månedlig rapportering av status i forhold til satte nøkkeltallsmål. Bankens obligasjonsbeholdning på kr mill. er fordelt med 33,6 % i OMF, 32,6 % i finansinstitusjoner og 33,8 % i annen industri inkl. energiverk. I dagens marked anses disse papirene å være likvide og med lav kredittrisiko. Rindal Sparebank har pr kr. 264 mill. i ekstern funding mot 319 mill. på samme tid i fjor. Trolig vil det bli behov for å ta opplikviditetslån i 2012, og en vil med et nytt 3 årslån ha en akseptabel forfallsstruktur på lån i markedet. I langtidsbudsjettene har en som mål en innskuddsdekning på minimum 70 %. Pr er den på 79,62 % mot 72,16 % samme tid i fjor. Det er en positiv utvikling vel verdt å bygge videre på. Kredittrisiko. Kvaliteten på bankens utlånsportefølje vurderes fortsatt som god selv om visse utviklingstrekk kan tyde på en noe økt risiko. Landbruksnæringa som er en viktig kundegruppe for banken, har de siste årene gjennomgått en strukturendring som kan bli krevende de kommende årene. Sammen med et fortsatt relativt stort akkumulert investeringsbehov, er det grunn til å anta at næringa som sådan dessverre vil utvikle seg negativt. Inntjeninga i industrien følger også noe av vekstmønsteret i makroøkonomien og er noe lavere enn det som har vært tilfelle de siste årene. Samlet sett tilsier dette en noe større forsiktighet som styret har fulgt opp gjennom økte nedskrivninger på utlån. Konstaterte tap er små, og en har ikke hatt konstaterte tap av noe størrelse de siste 5 årene. Lånerestansene er fortsatt svært lave og pr var ingen næringslån i restanse. Misligholdsvolumet er også svært lavt og strukturen i utlånsporteføljen samsvarer med bankens kredittpolicy med 21,42.% lån til næringslivsformål inklusive landbruk (21,32 % samme tid i fjor). Policymålet er 25 %. Utlånsveksten var 0,9 % i Styret har fastsatt rammer for konsentrasjonsrisiko bl.a. ved å fastsette rammer for antall og totalvolum for såkalte store engasjement som skal rapporteres (over 10 % av egenkapitalen). Ev. garantiforpliktelser, også entreprenørgarantier, vektes med fullt pålydende i engasjementsvurderingene. Banken har pr utlåns og kredittengasjement med en total kredittrisiko over 10 % av egenkapitalen. Det er ikke gjort endringer i bankens kredittpolicy i 2011 ut over tilpasninger til nye retningslinjer, lov og regelverk. En eventuell utlånsvekst forventes å komme i personmarkedet. Tap og tapsavsetninger. Rindal Sparebank har vedtatt egne retningslinjer for å kunne oppfylle kravene i Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier. I tillegg har styret tatt til følge Finanstilsynets anmodning om økt forsiktighet i regnskapsføringen som følge av den internasjonale usikkerheten i økonomien i og med økte gruppevise nedskrivninger. Styret konstaterer med tilfredshet at det igjen er noe mer plass for forsiktighet og skjønn i vurdering av behovet for nedskrivning av utlån. En generell forsiktighet er bedre enn svært usikre beregninger basert på framtidig utvikling. Også i 2011 er det gjennomført en relativt omfattende engasjementsgjennomgang med hovedvekt på de største og mest sammensatte engasjementene. I tillegg har en lagt vekt på å gå gjennom en vesentlig del av landbruksengasjementene i form av regnskapsanalyser og samtaler med kundene. Rindal Sparebank har pr skrevet ned sin utlånsportefølje med i alt kr. 9,4 mill. eller 1 % av totale utlån. De gruppevise nedskrivningene skal etter vedtak i styret løpende utgjøre 15 % av utlån klassifisert i de 2 høyeste risikoklassene (D og E). Som følge av en generell vurdering av risikobildet for næringsengasjement og ønsket om en generelt økt forsiktighet som følge av en usikker internasjonal økonomisk situasjon, er disse økt noe og utgjør pr ,5 %. Operasjonell risiko. Styret og bankens administrative ledelse har fokus på å begrense operasjonell risiko gjennom gode styringssystemer og god kontroll med virksomheten. Kvaliteten på interne prosesser vurderes som svært god med få avvik. Banken har et omfattende internkontrollsystem som brukes i denne oppfølgingen. Operasjonell risiko følger ofte som en kombinasjon av menneskelig og teknisk aktivitet. Det er derfor svært viktig at dette samarbeidet balanseres på en måte som gjør at kontrollen med sluttresultatet blir så god som mulig. Automatiske kontroller, begrensninger og avstemminger i driftssystemene må fungere og driftssta-

11 Årsrapport rindal sparebank 11 biliteten må være god. Dette arbeides det kontinuerlig med, ikke minst i form av fellestiltak i Terra alliansen. Rindal Sparebank har fortsatt et fellesutviklet virksomhetsstyringsopplegg i bruk i det daglige arbeidet både administrativt og i styrets arbeid. STATUS OG FORVENTNINGER. Bankens forvaltningskapital økte med 2,7 % i 2011 til kr mill. Lavere etterspørsel, hardere konkurranse i markedet og en klar strategi om en god inntjening, er mye av forklaringen på denne volumutviklingen. Styret ønsker en kontrollert vekst og har lagt det inn som et prioritert tiltak i den nye strategiplana. Nettorenten i 2011 ble uendret i kroner og endte på 2,04 % av GFK, noe som kan sies å være i henhold til forventningene i budsjettet. Underliggende drift er marginalt dårligere enn i 2010 og skyldes noe mindre totale inntekter bla annet som følge av engangsinntekter i 2010 og noe høyere kostnader. Slik sett har styret grunn til å være fornøyd med et resultat som er akseptabelt kan av mange årsaker, bla den generelle økonomiske utviklinga og tilstanden i pengemarkedet, bli noe mer utfordrende. STYRETS FORSLAG TIL DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD. Styret foreslår at årets overskudd etter skatt på kr mill., disponeres slik : Avsettes til gaver kr Overføres bankens fond kr Sum disponert kr ANSATTE OG ARBEIDSMILJØET. Gjennomsnittlig innsatt personalressurs har i 2011 vært 12 årsverk. Rindal Sparebank har pr ansatte inklusive stilling som renholder. Av disse 5 menn og 10 kvinner. Styret arbeider løpende for å få en så god kjønnsmessig balanse som mulig både blant bankens ansatte og i valgte organer. Styret vurderer arbeidsmiljøet i banken til fortsatt å være godt. Sykefraværet var i 2011 på 5,35 % med et fortsatt svært lavt korttidsfravær. Det har ikke vært skader i 2011, og Rindal Sparebank har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljøet. AVSLUTNING. Styret vil til slutt takke bankens ansatte, tillitsvalgte, revisor, Terra konsernet og alle de andre bankene i Terra alliansen og ViS Midt Norge AS for et godt og utviklende samarbeid i Styret vil samtidig rette en stor takk til bankens ansatte for stor arbeidsinnsats og vilje til å ta offensivt ansvar. Helt avslutningsvis vil styret rette en stor takk til Odd Inge Løfald som har valgt å gå av som banksjef ved fylte 62 år, etter 16 år som leder av banken. Da Odd Inge begynte i Rindal Sparebank den hadde banken en forvaltningskapital på 318 mill og en egenkapital på 54 mill. Ved årsskiftet 2011 var tilsvarende tall henholdsvis mrd og 152 mill. Odd Inge Løfald har ikke bare vært opptatt av bankens ve og vel, selv om det har vært hovedfokus. Odd Inge har også sammen med styret og forstanderskapet ivaretatt bankens samfunnsansvar på en utmerket måte gjennom betydelige gaveutdelinger, engasjement i utviklingstiltak og etableringen av næringsstiftelsen Lokalt Løft. Flere innen norsk bankvesen har merket seg Odd Inge s bankkompetanse og engasjement for utvikling og samarbeid i sparebankene. Derfor har han fått flere tillitsverv i styrer i samarbeidsselskap og i Terra alliansen som han har skjøttet på en fremragende måte. BERETNING Rindal, Jostein Grytbakk Morten Møller Hege Gåsvand styreleder nestleder styremedlem Gøril Bakken styremedlem Sigrun Bakken styremedlem

INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Bankens ansatte 12. Resultatregnskap 13. Balanse 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 28

INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Bankens ansatte 12. Resultatregnskap 13. Balanse 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 28 Årsrapport 2009 INNHOLD Presentasjon 3 Nøkkeltall 4 Beretning 5 Bankens ansatte 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Kontantstrømanalyse 28 Revisjonsberetning 29 Kontrollkomiteens årsmelding 30 Årsrapport

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2013 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2013 og sammenligningstall for de siste 4 år Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2013 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2013... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse...

Detaljer

NØKKELTALL. 1 Hovedtall fra regnskapet for 2014 og sammenligningstall for de siste 4 år

NØKKELTALL. 1 Hovedtall fra regnskapet for 2014 og sammenligningstall for de siste 4 år Årsrapport 2014 2 Årsrapport 2014 - Rindal Sparebank Innhold 1 Hovedtall fra regnskapet for 2014 og sammenligningstall for de siste 4 år 3 2 Generelt 4 2.1 Rindal Sparebank 4 2.2 Lokale forhold og økonomiske

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Styrets årsberetning 2010

Styrets årsberetning 2010 Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Orkdal Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank og har som målsetting å dekke primærmarkedets behov for finansielle

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Utvikling resultat. Innhold

Utvikling resultat. Innhold Årsrapport 2013 Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

årsberetning og regnskap

årsberetning og regnskap årsberetning og regnskap 213 Lillesands sparebank driver hele sin virksomhet i lillesand kommune. banken har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. vi formidler også forsikring og plassering

Detaljer

God utvikling i et krevende marked

God utvikling i et krevende marked Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer