Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Kl. 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: Tidspunkt: Kl. 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Jevnlige orienteringer Sykefravær/nærværsjobbing Rekrutering Omdømme som arbeidsgiver Kompetanseutvikling Side1

2 Saksliste Saksnr PS 14/13 PS 14/14 PS 14/15 PS 14/16 Innhold Revidert permisjonsreglement Lønnspolitisk plan - tillegg Omorganisering av servic, kommunikasjon og arkiv Referatsaker Bodø, 21. august 2014 Ingrid Lien (Sp) leder Svein Inge Johansen Møtesekretær Side2

3 HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 14/13 Organisasjonsutvalget Revidert permisjonsreglement Forslag til vedtak 1. Forslag til nytt permisjonsreglement vedtas som foreslått. 2. Nytt permisjonsreglement gis virkning fra dags dato. 3. Allerede inngåtte avtaler om permisjon avvikles som avtalt, og i henhold til forrige reglement. 4. Dagens vedtak legges frem for bystyret til orientering. Sammendrag Bystyret bestemte i sak 13/126 Budsjett 2014/Økonomiplan at administrasjonen skulle vurdere mulig kostnadsreduksjon på området permisjoner. Under administrasjonens behandling av vedtaket ble oppgaven ytterligere presisert til et behov for harmonisering av permisjonsrettighetene i forhold til andre kommuner. En arbeidsgruppe bestående av en arbeidstakerrepresentant, en arbeidsgiverrepresentant og en rådgiver fra HR har utarbeidet et forslag til revidert reglement. Arbeidet avdekket at handlingsrommet i forhold til en reduksjon i utgifter knyttet til reglementet som sådan er begrenset. Mulighetene for å redusere kostnadene ved permisjoner relaterer seg mer til praktiseringen av reglementet enn til reglementets omfang eller materielle innhold. Det er likevel foreslått noen endringer. De endringene som er anbefalt og som har størst betydning er følgende: 1. Vilkåret om at den ansatte må ha vært i tjeneste i 2 mnd forut for permisjonen, eller ikke stå i oppsigelsestid, foreslås fjernet. 2. Vilkåret om at den ansatte må være i et fast tilsettingsforhold foreslås fjernet. 3. Forutsetningen om at deltidsansatte bare kan få en forholdsmessig permisjon foreslås fjernet. 4. Det punkt som omhandler muligheten for permisjon uten lønn i opptil 2 år uavhengig av årsak foreslås fjernet. Side3

4 5. Det punkt som omhandler muligheten for permisjon i inntil 2 år etter at retten til sykepenger er oppbrukt (etter 1 års sykmelding) foreslås redusert til 1 år. 6. Det punkt som omhandler muligheten for permisjon for deltagelse på kurs for forberedelse til pensjonsalderen foreslås fjernet. 7. Lønnet permisjon i anledning dødsfall i nærmeste familie foreslås økt fra 5 til 12 dager. Ut over dette består endringene av i det alt vesentlige utforming, språk og presiseringer som i liten grad påvirker reglementets materielle innhold. Dette i tråd med arbeidets bakenforliggende intensjon, jfr bystyresak 13/162 («vektlegging av tydelighet»). Tiltak for en eventuell innskjerping av praktiseringen av reglementet ligger utenfor arbeidsgruppens myndighet og mandat. Arbeidsgruppen har likevel pekt på noen muligheter. Utkast til nytt reglement ble sendt til høring til alle virksomhetslederne inklusive kommunaldirektører, og alle fagforeningene 21. mai Saken ble drøftet med arbeidstakersiden 3. juni Bakgrunn og metode Saken har sin bakgrunn i bystyrets budsjettbehandling for 2014 og behandlingen av økonomiplanen for , sak 13/162: Side 25, HR-kontoret, personalseksjonen:» dernest revidere alle nødvendige policydokumenter slik at de harmoniserer med samfunnet for øvrig, men hvor tydelighet vektlegges.» Side 68, pkt 23: «I 2012 ble det innvilget velferds- og utdanningspermisjoner tilsvarende 19,5 årsverk. Ved å stramme inn på denne praksisen, vil dette gi besparelser anslått opptil 6,1 mill. Det må utarbeides en fordelingsnøkkel på dette i løpet av Krever policyendringer.» Som følge av ovennevnte ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Arbeidstakerrepresentant Stian Nordheim, Fagforbundet Arbeidsgiverrepresentant Randi Huus, virksomhetsleder Vollsetta/Lillevolden/Vollveien sykehjem Rådgiver Marianne Bjørklund, HR-kontoret Gruppen fikk følgende mandat: «Reglementet skal harmoniseres med omgivelsene og «normaliseres»», med en henvisning til bystyrevedtak 13/162. Gruppen har sammenlignet permisjonsrettighetene for ansatte i Bodø kommune med tilsvarende for følgende 7 kommuner: Tromsø Sandefjord Ålesund Skien Skedsmo Arendal 2 Side4

5 Kristiansand Det er bekreftet fra økonomiavdelingen at ovennevnte kommuner er sammenlignbare med Bodø kommune. Forslag til revidert reglement fremstår i det alt vesentlige som likt de reglene for permisjon som gjelder i disse kommunene. Juridiske forutsetninger Permisjon er fritak fra arbeidsplikt. Fritak fra arbeidsplikt kan bygge på en regelbasert rettighet eller arbeidsgivers beslutning etter en nærmere vurdering. Forskjellen på rettighetsbasert og vurderingsbasert permisjon kommer gjerne til uttrykk som skal- og kan- bestemmelser. Eksempler på dette er arbeidsmiljøloven (aml) 12-2 Svangerskapspermisjon; «Arbeidstaker som er gravid har rett til permisjon i inntil tolv uker under svangerskapet» versus Hovedtariffavtalens (HTA) pkt 14.1: «Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. kalenderår». Det første tilfellet er en rettighetsbasert skal-regel, og arbeidsgiver kan ikke avslå. Det andre tilfellet er en vurderingsbasert kan-regel, og arbeidsgiver kan avslå. Kommunens forrige permisjonsreglement var utydelig på hvilke regler som var nedfelt i lov og/eller tariffavtale og/eller besluttet av bystyret, slik at de fleste reglene fremsto som bestemt av kommunen selv med den følge at reglene ble oppfattet som for vidtrekkende, med dertil hørende muligheter for innskjerping i praksis, noe som ikke er reelt. Forslag til nytt reglement tar sikte på å tydeliggjøre hjemmelsgrunnlaget for de enkelte permisjoner, slik at det skal være enklere å ta stilling til om permisjon baserer seg på en rettighet eller arbeidsgivers vurdering. Bystyret kan vedta permisjonsrettigheter som gir bedre vilkår enn lov og avtale, men kan ikke gyldig vedta et permisjonsreglement som gir dårligere vilkår enn hva som fremkommer av lov og avtale. Praktiseringen av reglementet I høringen kom det frem at lederne mener at reglementet er for vidtgående og at de ønsker at permisjonsreglementet skal gi bedre retningslinjer for den vurderingen de må gjøre i behandlingen av en permisjonssøknad. Det argumenteres gjerne med en rettferdighetsbetraktning ved at reglementet forutsettes praktiseres likt for alle ansatte. Innspillene danner grunnlag for å anta at mange ledere oppfatter seg som forpliktet til å innvilge permisjon der permisjonsgrunnlaget er angitt med eksempler, samt at de opplever seg forpliktet til å vurdere to søknader om permisjon på samme grunnlag likt. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle. Disse ønskene er forsøkt imøtekommet i noen grad, men ikke fullt ut. Utfordringen ligger i forventningen om at lederne kan gjøre en konkret vurdering sammenholdt med arbeidstakersidens behov for likebehandling og forutsigbarhet. Nytt reglement er utformet slik at det kommer tydeligere frem at noen permisjoner er avhengig av at arbeidsgiver innvilger slik permisjon etter en vurdering. Slik vurdering må være konkret for det enkelte tilfelle. Det lederen skal vurdere er den ansattes legitime behov for fritak fra arbeidsplikt sammenholdt med virksomhetens driftsmessige behov. Dette betyr at leder, dersom han/hun finner sistnevnte hensyn mer tungtveiende enn førstnevnte, kan permisjon avslås. Det bør også ha betydning om den ansatte har ferie eller avspasering til gode på en slik måte at disse mulighetene i seg selv kan danne grunnlag for avslag på permisjon. Videre kan omfanget av arbeidsplikt i seg selv 3 Side5

6 danne grunnlag for å avslå søknad om fritak fra arbeidsplikt. Det er for eksempel mer legitimt å avslå permisjon for en ansatt i en lav stillingsbrøk enn for en ansatt i en høy stillingsbrøk, selv om søknadsgrunnlaget isolert sett er likelydende for de to. Dette betyr at en permisjonssøknad kan vurderes ulikt fra en annen, med den konsekvens at en ansatt etter en konkret vurdering kan få innvilget permisjon, mens en annen medarbeider kan få avslag for samme begrunnelse. Det vil være uheldig å gi for mange og detaljerte retningslinjer i forhold til hvordan reglementet bør praktiseres, ikke bare fordi retningslinjer i seg selv kan medvirke til å snevre den konkrete vurderingen som skal gjøres, men også fordi en snevret vurdering kan medføre en strammere praktisering enn hva lovgiver og/eller de sentrale parter har initiert. Et eksempel på dette er HTA pkt 14.1; 12 dager fri av viktige velferdsgrunner. Kommunen kan ikke i særlig omfang definere «viktige velferdsgrunner», da dette er ment å basere seg på en individuell vurdering. Arbeidsgiver kan i noen grad forutsi situasjoner som opplagt vil falle inn under kriteriet viktige velferdsgrunner (eks. dødsfall), men ikke alle. En definisjon av hvordan «viktige velferdsgrunner» skal praktiseres vil for det første lett komme i konflikt med HTA fordi handlingsrommet snevres utilsiktet, og kan for det andre medføre at lederne ikke gjør de nødvendige vurderinger slik partene har forutsatt. Dette kan i verste fall medføre at et legitimt behov for permisjon ikke blir innvilget i samsvar med regelverkets intensjon. Foreslåtte endringer 1. Permisjonsreglementets omfang utvides til også å omfatte nyansatte og ansatte i oppsigelsestid. Gjeldende permisjonsreglement pkt. 1.1 c) lyder som følger: «Øvrige vilkår for at lønnet permisjon kan innvilges er: a. at søkeren har tiltrådt stillingen og tilsettingsforholdet har vart i 2 måneder, med unntak av lov- og avtaleregulert rettighetspermisjoner. b. at ansettelsesforholdet ikke er bragt til opphør (oppsigelsestid).«slik reglementet er formulert i dag danner det grunnlag for å forstå både reglement og arbeidsgiver dithen at man ikke anerkjenner et behov for fritak for arbeidsplikt ved behov som oppstår i tidsrommet tiltredelse 2 mnd, og oppsigelse fratreden. Forslag til nytt reglement inneholder ikke dette vilkåret, med følgende begrunnelse: I alle kjente bestemmelser om permisjon er objektet «arbeidstaker». Per definisjon er en person «arbeidstaker» i Bodø kommune i det øyeblikk følgende vilkår er til stede: det er inngått arbeidskontrakt og personen har tiltrådt stillingen/står i stillingen. Det foreligger ingen indikasjoner som tilsier at verken lovgiver eller de sentrale parter har ment å begrense reglenes omfang til bare å gjelde de av arbeidstakerne som har vært i tjeneste i 2 måneder og de som ikke står i oppsigelsestid. På denne bakgrunn er det tvilsomt om dagens reglement er lovlig/i samsvar med avtale. Av blant annet denne grunn anbefales det at nytt reglement sikrer rettigheter for også nyansatte og arbeidstakere som står overfor nærstående fratreden. En annen grunn til at denne begrensningen foreslås fjernet er erkjennelsen av at sider av reglementet nødvendigvis må slå uheldig og utilsiktet ut; det antas at arbeidsgiver ikke har ment å begrense retten til fri fra arbeidsplikt for de av arbeidstakerne som ikke enda har vært i tjeneste i 2 4 Side6

7 måneder, og de som står i oppsigelsestid. Her nevnes legebesøk, tilvenning i barnehage og dødsfall/sykdom hos nærstående som eksempler. 2. Permisjonsreglementets omfang utvides til også å omfatte ansatte med midlertidige arbeidskontrakter. Gjeldende permisjonsreglement pkt. 2.1 lyder som følger: «Reglementets omfang. Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold i Bodø kommune...» I tråd med det som er sagt over er det ingen indikasjoner på at lovgiver eller de sentrale parter har ment å begrense reglenes omfang til bare å gjelde ansatte i et fast tilsettingsforhold. Altså samsvarer ikke dette kriteriet med lovens/tariffens ordlyd, og det er tvilsomt om kriteriet samsvarer med lovens/tariffens intensjon. Også her er en grunn til at kriteriet foreslås fjernet at sider av reglementet nødvendigvis må slå uheldig og utilsiktet ut, og det antas at arbeidsgiver ikke har ment å begrense retten til fri fra arbeidsplikt for de av arbeidstakerne som er fast ansatt. Her er alle typer av permisjoner aktuelle. Det er grunn til å presisere at et midlertidig arbeidsforhold kan strekke seg over år, og at kriteriet «arbeidstaker» er oppfylt ved inngått kontrakt og tiltredelse, uavhengig av hvor lang kontrakten er. 3. Betydningen av stillingsstørrelsen fjernes. Gjeldende permisjonsreglementet pkt d lyder slik: «Deltidsansatte innvilges lønnet permisjon forholdsmessig etter stillingens størrelse.» Verken lov eller avtale gir holdepunkter for å legge til grunn at lovgiver eller sentrale parter har ment å begrense retten til permisjon for ansatte på deltid. Følgelig kan ikke Bodø kommune beslutte en snevrere adgang til permisjon enn hva som gjelder for fulltidsansatte. 4. Muligheten for permisjon uten lønn i opptil 2 år uavhengig av årsak fjernes. Gjeldende reglement pkt lyder som følger: «Sosiale eller andre velferdsgrunner. Permisjon uten lønn kan innvilges for inntil 2 år av sosiale eller andre velferdsgrunner. Delvis permisjon/reduksjon i stilling kan innvilges uten lønn innenfor en avtalt tidsramme med hjemmel i Arbeidsmiljøloven 10-2 nr.4». Grunnen til at denne bestemmelsen foreslås fjernet er todelt: For det første fremstår bestemmelsen som upraktisk fordi den ikke synes å være i bruk. Det er grunn til å anta at manglende praktisering er et uttrykk for at behovet er fraværende. For det andre fremstår bestemmelsen som mulig feil forståelse av aml Denne lyder slik: «(4) Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.» Lovbestemmelsen gir rett til redusert arbeidstid, ikke permisjon eller redusert stilling, slik kommunens reglement synes å forutsette. 5 Side7

8 Sitat lovkommentarene: «Rett til redusert arbeidstid etter denne bestemmelsen innebærer ikke at arbeidstakeren går over til redusert stilling. Det er kun arbeidstiden innenfor den samme stillingsprosent som reduseres.» 5. Den del av reglementet som omhandler muligheten for permisjon i inntil 2 år etter at retten til sykepenger er oppbrukt reduseres til 1 år. Gjeldende reglement pkt lyder som følger: «Permisjon ved opphør av sykepengeretten. Ved opphør av sykepengeretten kan permisjon fra stillingen innvilges for inntil 1 år uten lønn. Ytterligere ett år kan innvilges dersom det ved utløpet av første år er klart at arbeidstakeren ikke kan komme tilbake i jobb enda, men har gode muligheter for hel eller delvis friskmelding innen utgangen av andre permisjons år» Sakens juridiske sider: Aml 15-8 lyder slik: «Oppsigelsesvern ved sykdom. (1) Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.» Dette betyr at arbeidsgiver ikke kan gå til oppsigelse på grunn av sykdom det første året etter at sykdom oppsto (med fravær fra arbeid som følge). Derimot er sykdom i seg selv saklig grunn til oppsigelse etter at dette året er tilbakelagt. Aml 15-7 sier følgende: «Vern mot usaklig oppsigelse. (1) Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.» Aml 4-6 lyder som følger: «(1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l. (2) Dersom det i medhold av første ledd er aktuelt å overføre en arbeidstaker til annet arbeid,.. «De to sistnevnte bestemmelsene sammen betyr at det ikke vil være saklig å gå til oppsigelse på grunn av sykdom uten at det er prøvd tiltak for å beholde medarbeideren i virksomheten. De tiltak som eksplisitt er nevnt er tilrettelegging og utprøving av annet passende arbeid. Arbeidsgivers plikter i denne henseende er vidtrekkende. Permisjon for en periode vil være et aktuelt tiltak arbeidsgiver plikter å vurdere i det enkelte tilfelle. Høringen har avdekket at arbeidstakersiden forstår fravær av en regulert, generell mulighet for å søke om permisjon (som i dette reglementet) er det samme som at den ansatte kan sies opp på grunn av sykdom uten nærmere vurdering. Dette er en ikke korrekt forståelse av sakens juridiske sider, da arbeidsgiver som sagt plikter å vurdere alle relevante tiltak, herunder permisjon, som et alternativ til oppsigelse i den enkelte sak. Dette helt uavhengig av hva som står i permisjonsreglementet. Generelle regler om dette kan også motvirke arbeidsgivers forpliktelse til å vurdere lengre permisjon enn hva et reglement åpner for, der slik vurdering er nødvendig. Sakens praktiske sider: Erfaring tilsier at lengden på mulig fritak fra arbeidsplikt, uavhengig av grunnlag (sykmelding eller permisjon), danner en utilsiktet passivitet hos begge parter, som antas å være egnet til også å forlenge fraværet fra jobb. En snever adgang til fritak fra arbeidsplikt antas å medføre en større grad av aktivitet fra arbeidstakers side. Fravær av generelle regler om mulig fritak fra arbeidsplikt på grunn av sykdom antas å medføre en større grad av aktivitet også fra 6 Side8

9 arbeidsgivers side, samt at generelle regler kan påvirke kvaliteten på den individuelle vurderingen som må gjøres negativt. Med dette menes at generelle regler kan medvirke til at leder ikke foretar de konkrete vurderinger han eller hun skal gjøre. En begrensning av regulerte muligheter til å søke om permisjon på grunn av sykdom kan i seg selv tenkes å medvirke til at sykefraværet statistisk sett går ned. Dette fordi partene da antas å bli tvunget til aktivitet ved langtidsfravær i større grad enn hva som er tilfelle i dag. Det er en fare for at både langvarige sykmeldinger og permisjoner utilsiktet fungerer som et hvileskjær i fraværsoppfølgingen. Denne endringen antas å ville medvirke til at lederne i større grad enn hva som i dag er tilfelle kan ivareta det ansvar arbeidsgiver har for tett og adekvat oppfølging av ansatte med helseutfordringer. Forslaget bygger for øvrig på følgende begrunnelse: Praksis i andre kommuner: Kommune Antall år permisjon utover sykepengeåret Ålesund 2 Tromsø 1 Skedsmo 6 mnd Sandefjord 1 Kristiansand 0 Skien 0 Arendal 1 Foreslått pkt lyder som følger: " Permisjon etter opphør av sykepengeretten Ved opphør av sykepengeretten kan permisjon fra stillingen innvilges for inntil 1 år uten lønn.» 6. Muligheten for permisjon for forberedelse til pensjonsalderen fjernes. Gjeldende reglement pkt lyder som følger: «Kurset «Forberedelser til pensjonsalder». Lønnet permisjon inntil 2 dager til dette formål kan innvilges kun en gang, enten som ektefelle eller som arbeidstaker.» Denne foreslås fjernet med følgende begrunnelse: Ingen av de sammenlignbare kommunene har tilsvarende ordning, og det forutsettes at ansatte som nærmer seg en ny livsfase forbereder seg på dette uten at det er behov for lønnet permisjon fra jobb. En del av kommunens seniortiltak er de såkalte seniordagene, der den ansatte får fri med lønn etter et nærmere bestemt omfang og nærmere bestemte kriterier. Fri for å delta på kurs for forberedelse til pensjonsalder er per tiden også en del av kommunens seniorpolitikk. Disse to tiltakene må ses i sammenheng, slik at man må kunne legge til grunn at ansatte som ønsker å delta på kurset kan benytte seg av en/flere seniordag(er) for å få dette til. I saksforberedelsene er det undersøkt om kurset kan innebære fordeler også for arbeidsgiver, og det er opplyst fra Bodø Kommunale Pensjonskasse at mange av kursdeltagerne revurderer sine planer om å gå av med pensjon når de får kartlagt de privatøkonomiske sidene ved dette. Det er en økonomisk fordel for arbeidsgiver at så mange som mulig står i arbeid så lenge som mulig. 7 Side9

10 Det er HR-kontorets antagelse at alle medarbeidere som vurderer pensjon søker å kartlegge egen økonomi i så henseende, uavhengig av om slik informasjon tilbys fra pensjonskassen eller ikke, og at økonomi er en ikke uvesentlig forutsetning for den beslutningen arbeidstaker tar. I avveiningen mellom den ansattes behov for slik informasjon ved å delta i et todagerskurs i regi av pensjonskassen sammenholdt med arbeidsgivers behov for å ha medarbeiderne i arbeid de samme to dagene, så veier sistnevnte hensyn tyngst. Det er vektlagt at ansatte som prioriterer det kan delta på kurset ved å bruke feriedager eller avspasering. 7. Lønnet permisjon i anledning dødsfall økes fra 5 til 12 dager. Gjeldende reglement pkt 4.10 lyder som følger: «Dødsfall. Ved dødsfall i nærmeste familie og andre som har stått arbeidstakeren nær kan permisjon med lønn innvilges i inntil 5 dager, inkludert nødvendige reisedager. Permisjon utover dette kan innvilges uten lønn.» Punktet foreslås endret ut fra den rimelighetsbetraktning at arbeidsgiver bør anerkjenne arbeidstakers behov for fri fra jobb uten inntektstap i mer enn 5 dager på kalenderen i disse tilfellene. Her er det vektlagt at medarbeidere ved dødsfall hos nærstående kan ha behov for å foreta en lengre reise, og at det ofte vil være behov for å administrere bisettelse og forvaltning av dødsbo. Det er også vektlagt at omfanget av permisjon kan innvilges inntil 12 dager, etter en konkret vurdering. Noe av bakgrunnen for forslaget er harmonisering med de utvidede rettigheter til permisjon med lønn som er gitt av lovgiver og de sentrale parter i en rekke andre situasjoner (utdanning, livsfaser, tillitsverv). Her nevnes at arbeidstaker allerede er innrømmet mulighet til inntil 10 dager lønnet permisjon ved omsorg for nærstående. Praksis i andre kommuner: Kommune Antall dager med lønn ved dødsfall Ålesund 3 Reisedager kommer i tillegg. Tromsø 3 Reisedager kommer i tillegg. Skedsmo Overlatt til leder å vurdere innenfor tariffens 12 dager Sandefjord Overlatt til leder å vurdere innenfor tariffens 12 dager Kristiansand 2 Reisedager kommer i tillegg. Maks 1 uke. Skien 3 Reisedager kommer i tillegg. Arendal 3 Reisedager kommer i tillegg. Foreslått pkt lyder som følger: « Dødsfall i nærmeste familie og andre som har stått arbeidstakeren nær. - inntil 12 dager med lønn, inkludert nødvendige reisedager. Permisjonen omfatter begravelsen.» Forslaget medfører at Bodø kommune gir betydelig bedre vilkår i tilfeller ved dødsfall enn hva som gjelder i sammenlignbare kommuner, og noenlunde i strid med mandatet. Forslaget er nøye vurdert, og de viktigste argumentene for endringen er en vurdering av at a. det reelle permisjonsbehovet ved nærstående så som nærmeste familie vil være på mer enn 3-5 dager, b. det reelle behovet skal vurderes konkret på individuelt grunnlag innenfor rammen av «inntil» 12 dager, og 8 Side10

11 c. man kan lett tenke seg at alternativet til permisjon ved et reelt behov for mer enn 3-5 dager er sykmelding. Hensett til kommunens uttalte målsetting hva angår reduksjon av sykefraværet bør det legges til rette for at de ansatte kan benytte seg av permisjon fremfor sykmelding. Oppsummering Av det foranstående fremgår at dagens permisjonsreglement er utvidet på noen punkter, og innskrenket på andre punkter. Utvidelsene: - Omfatter midlertidig ansatte - Ingen krav om forutgående tjenestetid eller at medarbeideren ikke skal stå i oppsigelsestid - Stillingsstørrelse gis ingen betydning - Fra 5 til 12 dager ved dødsfall De tre første punktene er endret som følge av at dagens reglement ikke fremstår som i samsvar med regelverket. Det siste punktet er endret som følge av en rimelighetsvurdering. Innskrenkningene: - Fra 2 til 1 års permisjon ved sykdom - Ingen permisjon for forberedelse til pensjonisttilværelsen - Ingen permisjon inntil 2 år uavhengig av årsak Det første punktet er endret som følge at det vurderes som uheldig samt ikke nødvendig å nedfelle permisjon som en generell rettighet i et reglement for å ivareta medarbeidere under sykdom, samt som følge av en harmonisering med sammenlignbare kommuner. De to siste punktene er endret som følge av en vurdering av behovet. Mulige sparetiltak Potensialet for en direkte kostnadsreduksjon ved permisjoner er representert ved de tilfellene der arbeidstaker fritas for arbeidsplikt med lønn samtidig som arbeidsgiver må engasjere vikar for vedkommende, noe som også utløser lønnsplikt overfor denne. For de tilfellene der arbeidstaker innrømmes permisjon uten at vedkommende blir erstattet av vikar oppstår det en indirekte kostnad ved at arbeidstaker ikke er i produksjon. Som bystyret selv har påpekt i sak 13/162 pkt 23 vil en kostnadsreduksjon på dette området kreve en endring av praksis. Som tidligere nevnt er det grunn til å anta at lederne opplever seg forpliktet til å innvilge særlig velferdspermisjon for tilfeller som eksplisitt er nevnt i reglementet som eksempler (typisk legebesøk og tilvenning i barnehage), og at søknadene av den grunn ikke underlegges den nødvendige individuelle vurdering. Allerede her kan det foreligge et potensial for å redusere omfanget av permisjoner. Det er også grunn til å anta at lederne ikke vurderer eller vektlegger den ansattes mulighet til å bruke ferie eller avspasering når det oppstår behov for fritak for arbeidsplikt. Dette gir også et sparepotensial. Bystyret må balansere ledernes behov for noenlunde veiledning om hvilke situasjoner som kan danne grunnlag for permisjon, sammenholdt med forutsetningen om at lederne gjør de nødvendige individuelle vurderinger for hver gang. Det er også en fordel om det kan skapes en viss grad av forutsigbarhet for arbeidstakerne selv med hensyn til hvilke situasjoner som kan danne grunnlag for 9 Side11

12 å be seg fritatt for arbeidsplikt. Foreslått reglement antas å ivareta denne balansen ved at permisjonsgrunner er tydeligere angitt som eksempler samtidig som det er bedre angitt hvilke vurderingskriterier lederne kan vektlegge når de får en søknad. Hva angår utdanningspermisjoner er det et spørsmål om lederne i tilstrekkelig grad vurderer om kriteriene for permisjon er innfridd i de enkelte tilfellene. Arbeidsmiljøloven og 2. ledd lyder som følger: (1) Arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år, har rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå må være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning. (2) Permisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer. Lovens vilkår for utdanningspermisjon kan oppsummeres slik: - Arbeidstaker har vært yrkesaktiv i 3 år - Arbeidstaker har vært ansatt i kommunen siste 2 år - Utdanningstilbudet er organisert og yrkesrelatert - Permisjon er ikke til hinder for en forsvarlig drift Hovedtariffavtalens 14.2, 1. og 2. avsnitt lyder slik: Rett til utdanningspermisjon reguleres av arbeidsmiljøloven Hvis det, i forbindelse med utdannelse som er av verdi både for arbeidstakeren og arbeidsgiver, er nødvendig med hel eller delvis permisjon, skal dette innvilges, med mindre særlige grunner er til hinder for det. Hovedtariffavtalens vilkår for utdanningspermisjon i betydningen fritak fra arbeidsplikt kan oppsummeres slik: - Lovens kriterier (over) er oppfylt - Utdannelsen er «av verdi» for begge parter - Det er nødvendig med permisjon for å kunne ta utdanningen - Det foreligger ingen særlige grunner for å avslå Reglene nevnt ovenfor gir ikke rett til utdanningspermisjon med lønn. Hovedtariffavtalens 14.2, 3. avsnitt lyder slik: «I den utstrekning det etter kommunens/virksomhetens* syn er nødvendig å heve kunnskapsnivå samt styrke kompetanse for å utføre pålagte arbeidsoppgaver/arbeidsfunksjoner, skal det gis permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter.» Hovedtariffavtalens vilkår for utdanningspermisjon med lønn er følgende: - Det er arbeidsgivers vurdering at kompetanseheving er «nødvendig» for å utføre pålagte oppgaver. Kjernen i det som her er sagt er at det er særlig retten til utdanningspermisjon med lønn som danner et mulig sparepotensial. Det er ikke gjort undersøkelser om praktiseringen da det ligger utenfor oppdragets mandat, men det er et spørsmål om all lønnet utdanningspermisjon i Bodø kommune innfrir dette kriteriet: «nødvendig å heve kunnskapsnivå samt styrke kompetanse for å utføre pålagte arbeidsoppgaver/arbeidsfunksjoner.» 10 Side12

13 Det er særlig vilkåret «nødvendig» som bør være gjenstand for en nærmere vurdering. Det kan synes som om permisjon med lønn innvilges også bare på grunnlag av at lederne vurderer kompetansehevingen som nyttig. Slik det er gjort rede for innledningsvis representerer altså utdanningspermisjoner et område der det er grunn til å se nærmere på praktiseringen av regelverket. Konklusjon og anbefaling Mulighetene for en utgiftsreduksjon i forbindelse med permisjoner ligger i praktiseringen av regelverket mer enn i reglene selv. Dette fordi Bodø kommune ved selve reglementet bare i begrenset omfang innrømmer rett til permisjon ut over det som allerede er nedfelt i lov eller avtale. Foreslått reglement tydeliggjør vurderingsgrunnlaget for lederne ved behandling av søknad om permisjon, og skaper en større grad av forutsigbarhet for de ansatte. Rolf Kåre Jensen Rådmann Per Gunnar Pedersen HR-sjef Saksbehandler: Marianne Bjørklund Trykte vedlegg: 1. Referat fra drøftingsmøte, 3. juni Oppfølging etter drøftingsmøte, 17. juli Forslag til nytt reglement 4. Høringsbrev 5. Høringsuttalelser <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> 11 Side13

14 HR-kontoret YS LO Akademikerne Unio Lederne Dato: Saksbehandler:...Marianne Bjørklund Telefon direkte: Deres ref.:...«ref» Løpenr.: /2014 Saksnr./vår ref.: /557 Arkivkode:... Referat fra drøftingsmøte Til stede: Fra Unio: Fra YS: Fra LO: Fra Akademikerne: Fra arbeidsgiversiden: Anita Karlsen Mona Eilertsen Stig Andreassen, Stian Nordheim Tom Solli Rune Braseth, Marianne Bjørklund Bakgrunn: Partene drøfter administrasjonens forslag til nytt permisjonsreglement. Forslag endringer fremstår i det følgende som punkter, med partenes drøftinger under. 1. Utvidelse til også å omfatte nyansatte og ansatte i oppsigelsestid. Ingen innsigelser. 2. Utvidelse til også å omfatte midlertidig ansatte. Ingen innsigelser. 3. Betydningen av deltidsstilling fjernes. Ingen innsigelser. 4. Nytt vilkår for undervisningspersonell. Unio ber arbeidsgiver vurdere ordlyden og endre dette til en henvisning til ordningen, i stedet for å formulere det som et vilkår. I kjølvannet av en eventuell endring her må også nytt pkt h) revurderes/omformuleres, slik at det ikke fremstår som om undervisningspersonell i forhold til utdanningspermisjon som sådan er underlagt andre/strengere vilkår enn andre ansatte. Arbeidsgiver vurderer alternativ ordlyd. 5. Bindingstiden må ikke hindre den ansatte i å skaffe seg høyere stillingsstørrelse. Innspill fra Unio i høringsrunden. Arbeidsgruppen har misforstått forslaget, og oppfattet det som et uttrykk for at Unio mente at kompetanseheving for arbeidsgivers kostnad i seg selv skulle danne grunnlag for en form for fortrinnsrett, men dette er ikke tilfelle. Det Unio har ment er å sikre den HR-kontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 BODØ Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Rådhuset, Kongens gate 23 Telefax: Side14

15 ansattes inntektsgrunnlag dersom han/hun har behov for å gå over i en større stillingsprosent, enten internt i kommunen eller utenfor. Akademikerne foreslår at bindingstiden begrenses nedad til en bestemt stillingsstørrelse. Arbeidsgiver ser behovet for en presisering, og skal revurdere ordlyden. 6. Muligheten for permisjon opptil 2 år uten lønn fjernes. Ingen innsigelser, bare et spørsmål om ikke dette fanges opp av en lovbestemmelse. Arbeidsgiver skal undersøke dette. 7. Reduksjon av muligheten for permisjon etter oppbrukte sykepengerettigheter foreslås redusert fra 2 til 1 år. Arbeidsgiver gjengir argumentene for denne endringen slik de ble oppgitt i høringsbrevet. Alle partene på arbeidstakersiden er skeptisk til en reduksjon, men LO argumenterer også for at lengden på mulig permisjon ikke bør angis med et bestemt tidsrom overhode. Arbeidsgiver skal vurdere å endre setningen «Ved opphør av sykepengeretten kan permisjon fra stillingen innvilges for inntil 1 år uten lønn.» til «Ved opphør av sykepengeretten kan permisjon fra stillingen innvilges.» Argumentasjonen på arbeidstakersiden bærer i det alt vesentlige preg av en oppfatning av at kommunens fraværsoppfølging overfor syke arbeidstakere generelt er for dårlig. Fra HR-kontorets side vurderes bildet som noe mer nyansert, dog er erkjennes det at kommunen har store utfordringer på dette området. Partene har ulikt syn på om regulerte permisjonsrettigheter vil medvirke til redusert fravær, eller tilskynde økt fravær. LO tviler på at HR/arbeidsgiver har kapasitet til å intensivere fraværsoppfølgingen slik HR mener at fravær av permisjonsrettigheter kan medvirke til. HR erkjenner at ressurser er en utfordring, men ikke en selvstendig grunn til ikke å prøve det som er mulig i fraværsarbeidet. LO mener at innskrenking av permisjonsmuligheten til ett år begrenser muligheten til å behandle sakene individuelt. Dette vil bli en ytre ramme som vil medføre økt bruk av administrative ressurser, fordi man på et tidligere tidspunkt må saksbehandle spørsmålet om oppsigelse, dette i forhold til at det er (oppleves) i mange saker som om kommunen ikke har kapasitet til å gjennomføre de tiltak som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven er pliktig til. Dette samtidig som denne ytre rammen vil føre til at arbeidstakere forsøker seg i jobb før de egentlig er friske (fordi de har press på seg innenfor dette året på å komme tilbake), noe som kan medføre at de får tilbakefall og blir borte pånytt. Dette utløser administrativt arbeid med engasjering av vikarer, m.m. I det øvrige omhandlet drøftingene utveksling av spørsmål og svar rundt tema, samt mindre presiseringer og korrigeringer til det fremlagte dokument. 8. Økning av antall dager ved dødsfall Referat fra drøftingsmøte 2 av 4 Side15

16 Forslaget fremmes over bordet. Partene drøfter betydningen av hvor nærstående den avdøde er. Unio er tilhenger av å øke antall dager der avdøde er i rett opp- eller nedadgående linje fordi disse situasjonene normalt medfører administrering av begravelse, samt håndtering av dødsbo i tillegg til sorgprosessen. LO støtter forslaget, men er skeptisk til å skille på hvor nærstående den døde er. Arbeidsgivers vurdering må basere seg på tillit og et individuelt behov. Forslaget avviker betydelig fra praksis i andre kommuner. Arbeidsgiver skal undersøke statens formuleringer på dette punkt. 9. Kurset «Forberedelse til pensjonsalder». Alle hovedsammenslutningene anmoder arbeidsgiver om å beholde ordningen ut fra en rimelighetsbetraktning, samt at disse kursene er svært populære og nyttige. Arbeidsgiver anser det som ikke urimelig å fjerne ordningen all den tid dette ikke synes å være praksis i andre kommuner, og at arbeidstakerne fremdeles kan delta på kurset, men at det da må tas ut avspasering, ferie eller permisjon uten lønn. For øvrig bør medarbeiderne kunne gå over i en ny livsfase uten fritak for arbeidsplikt med lønn. Det er ikke kjent at andre pensjonskasser har tilsvarende. Det er heller ikke kjent om kurset kan legges utenfor ordinær arbeidstid (med «ordinær» menes her alminnelig dagarbeid, ref. komm). HR skal ta kontakt med Bodø kommunale pensjonskasse, og primært undersøke om det er forhold ved denne opplæringen som arbeidsgiver kan være tjent med på en slik måte at ordningen bør opprettholdes. 10. Setningen om at arbeidsgiver kan kreve dokumentasjon for behovet fjernes. Forslag fra LO og Unio. Argumentet er at dette kan arbeidsgiver gjøre i medhold av styringsretten, slik at opplysningen er overflødig. Dessuten er det en fare for at for mange ledere i for mange saker vil avkreve dokumentasjon ukritisk. Manglende opplysninger eller manglende tillit kan i seg selv være grunnlag for å avslå permisjon, og ansvaret for å dokumentere behovet flyttes derved over på arbeidstaker. Setningen strykes. 11. Presiseringer av om permisjon er med eller uten lønn. Forslag fra Akademikerne. Støttes. 12. Fjerne setning om soning. Forslag fra Akademikerne. Støttes. Referat fra drøftingsmøte 3 av 4 Side16

17 Konklusjon: Arbeidstakersiden gir i det alt vesentlige sin tilslutning til fremlagt forslag med unntak av retten til permisjon etter endt sykepengerett og kurset «forberedelse til pensjonsalder». Unio forutsetter formuleringene rundt betydningen av stipendordningen revurdert. Arbeidsgiver skal særlig revurdere/undersøke følgende: Omfanget av permisjon etter endt sykepengerett. Formuleringene angående betydningen av stipendordningen Kompetanse for kvalitet. Ordlyden mht bindingstid ift stillingsstørrelse. Omfanget av antall dager permisjon ved dødsfall, samt betydningen av nærheten til den avdøde. Omfanget av permisjon for ansatte som må flytte på grunn av ektefelles militære beordring. Fanges behovet for permisjon av velferdsgrunner i inntil 2 år opp av annet regelverk? Undersøke nærmere om det er grunner for å opprettholde ordningen med fri for kurset «Forberedelse til pensjonsalderen». Partene er enige om at eventuelle formalfeil eller feil i sakens reelle grunnlag som måtte dukke opp i kjølvannet av den politiske behandlingen rettes ensidig opp av HR i etterkant. Marianne Bjørklund Referent Referat fra drøftingsmøte 4 av 4 Side17

18 HR-kontoret Alle virksomhetsledere Alle fagforeninger Dato: Saksbehandler:... Marianne Bjørklund Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2014 Saksnr./vår ref.: /557 Arkivkode: Høring revidert permisjonsreglement I anledning bystyrets budsjettbehandling desember 2014 ble administrasjonen pålagt å vurdere mulige sparetiltak innenfor området ansattefordeler, herunder permisjonsadgangen. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med det mandat å utarbeide forslag til revidert permisjonsreglement med vekt på utgiftsreduksjon og normalisering/harmonisering med andre kommuner. Arbeidsgruppen har bestått av virksomhetsleder Randi Huus, arbeidstakerrepresentant Stian Nordheim (Fagforbundet) og undertegnede rådgiver. Vedlagt følger forslag til revidert permisjonsreglement til høring. Arbeidsgruppen har avdekket at potensialet for utgiftsreduksjon og harmonisering i forhold til sammenlignbare kommuner er begrenset. Dog er det foreslått følgende endringer: 1. Gjeldende reglement pkt. 2.1: Vilkåret om at den ansatte er i et fast forpliktende arbeidsforhold foreslås fjernet. Begrunnelse: Tidsbegrensede arbeidsavtaler kan ha en varighet på 2 3 år. Disse bør ha samme rettigheter som fast ansatte. 2. Gjeldende reglement pkt. 3.1: Utgiftsdekning ved utdanningspermisjon foreslås endret slik at setningen «nærmeste leder kan dekke dokumenterte utgifter,..» tas bort. Begrunnelse: Arbeidstaker bør selv bære noe av den økonomiske belastningen ved egen kompetanseheving. 3. Gjeldende reglement pkt. 4.11: Sosiale eller andre velferdsgrunner foreslås fjernet. Begrunnelse: Brukes ikke. 4. Gjeldende reglement pkt. 4.12: Permisjon ved opphør av sykepengeretten foreslås endret fra opptil 2 års permisjon til opptil 1 års permisjon i nytt reglement pkt Begrunnelse: a) Generelle, regulerte rettigheter på dette området synes å medvirke til passivitet hos begge parter i fraværsarbeidet. b) Det er ikke nødvendig med generelle, regulerte rettigheter på dette området for å kunne ivareta ansatte med fravær på grunn av helseutfordringer. c) Bare en av syv sammenlignbare kommuner har opptil to års permisjonsrett etter sykepengeåret. HR-kontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 BODØ Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Rådhuset, Kongens gate 23 Telefax: Side18

19 d) Langvarige permisjoner for fast ansatte øker faren for ulovlig midlertidig bruk av arbeidskraft. e) Hyppige midlertidige arbeidskontrakter svekker stabiliteten i tjenesten. f) Permisjonssøknader og midlertidige arbeidskontrakter krever ressurser i form av administrasjon. g) Lang tids fravær kan påvirke jobbmotivasjon og kvaliteten på fagkompetansen hos den fast ansatte. 5. Gjeldende reglement pkt. 4.15: Permisjon for deltagelse på kurset «Forberedelser til pensjonsalder» foreslås fjernet. Begrunnelse: Ingen sammenlignbare kommuner har tilsvarende ordning. Utover dette omfatter forslaget små endringer av mindre betydning, eller som ikke har betydning for reglementets materielle innhold. Forslaget til revidert reglement skal behandles av bystyret 19. juni. Vi ber om at uttalelser til forslaget rettes til innen Mandag 26. mai kl Med hilsen Rune Braseth Fagleder personalforvaltning Marianne Bjørklund Rådgiver Høring revidert permisjonsreglement 2 av 2 Side19

20 Permisjonsreglement Marianne Bjørklund - HR Side20

21 Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling Behandling av permisjonssøknader Vilkår Annet Avgjørelsesmyndighet Klage Reglementets omfang Lønnsansiennitet Pensjon Utdanningspermisjon Lovfestede regler Tariffestede regler Utdanningspermisjon Bindingstid Eksamen/fagprøver/prosjekt o.l Bodø kommunes regler Særlig for undervisningspersonell Arbeid etter arbeidsplan (turnus) Endagseksamen/hjemmeeksamen/fagprøver/prosjekt o.l Bindingstid Velferdspermisjon Lovfestede regler Tariffestede regler Bodø kommunes regler Hovedregel Eksempler på situasjoner som kan gi grunnlag for lengre permisjoner etter Hovedtariffavtalen Presiseringer Permisjon ved fravær kortere enn 1 dag Lovfestede regler Tariffestede regler Bodø kommunes regler Hovedregel Eksempler på situasjoner som kan gi grunnlag for korte permisjoner etter Hovedtariffavtalen Presiseringer Livsfasepermisjon Lovfestede regler Innledning Svangerskapspermisjon Omsorgspermisjon Side21 s. 2 av 17

22 5.1.4 Fødselspermisjon Foreldrepermisjon Delvis permisjon Ammefri Barns og barnepassers sykdom Omsorg for og pleie av nærstående Militærtjeneste mv Tariffestede regler Opptjeningstid Fødselspermisjon Amming Omsorgspermisjon for foreldre/partnere Barns og barnepassers sykdom Førstegangstjeneste/repetisjonsøvelser Bodø kommunes regler Omsorgspermisjon Permisjon for å ivareta verv Lovfestede regler Tariffestede regler Offentlige verv Tillitsvalgte for ansatte i Bodø kommune Bodø kommunes regler Innledning Offentlige verv Folkevalgte Overgang til ny stilling Bodø kommunes regler Overgang til stilling utenfor kommunen Overgang til stilling i kommunen Arbeid for humanitære organisasjoner, redningstjeneste og lignende Revisjon Vedlegg Side22 s. 3 av 17

23 1. Saksbehandling 1.1 Behandling av permisjonssøknader Vilkår Vilkår for at permisjon kan innvilges er følgende: a) Det foreligger en hjemmel (lovbestemmelse, tariffbestemmelse eller den del av dette reglementet som er kommunalt bestemt). b) Det foreligger skriftlig søknad. c) Permisjon er ikke til vesentlig ulempe for tjenesten/virksomheten/driften. Dette gjelder ikke for permisjoner hjemlet i lov eller tariffavtale. d) Søkeren har tiltrådt stillingen, med unntak av lov- og avtaleregulerte rettighetspermisjoner. e) Arbeidstaker har arbeidsplikt på de datoene permisjonssøknaden omfatter Annet a) Innvilget permisjon må som hovedregel avvikles som avtalt. b) Der dager er oppgitt i et bestemt antall menes dager sammenhengende på kalenderen, ikke separate dager med arbeidsplikt. c) Permisjon innvilges uten lønn med mindre annet er sagt, se reglementet. d) Generelle spørsmål om permisjoner rettes til nærmeste leder eller HR-kontoret. e) Søknad om permisjon fremmes på dertil bestemt skjema overfor nærmeste leder med personalansvar. Arbeidstaker har ansvar for at søknad fremmes i god tid. Unntak er søknad knyttet til alvorlig sykdom, dødsfall og lignende i nær familie. f) HR-sjefen avgjør tvist om dette reglementets forståelse. 1.2 Avgjørelsesmyndighet a) Formannskapet avgjør permisjon for rådmann. b) Rådmann avgjør permisjon for øvrige toppledere (jf. Hovedtariffavtalens pkt ). c) Kommunaldirektør avgjør permisjon for sine virksomhetsledere. d) Virksomhetsledere og øvrige ledere avgjør permisjonssøknader for egne medarbeidere. e) HR-sjefen kan dispensere fra dette reglementet for alle ansatte unntatt rådmannens toppledergruppe. For disse kan rådmann gi dispensasjon. 1.3 Klage Beslutning om permisjon kan påklages til HR-sjef, med unntak for rådmannens toppledergruppe. For disse er Formannskapet klageinstans. Klage sendes tjenestevei, det vil si at den som først traff avgjørelsen skal ha klagen til seg for å gjøre en ny vurdering. Dersom beslutningen opprettholdes skal leder sende klagen og den nye vurderingen i skriftlig form til HR-kontoret for klagebehandling. HRkontorets avgjørelse er endelig. 1.4 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle arbeidstakere i Bodø kommune. Reglementet gjelder ikke for de kommunale foretakene med mindre foretakets styre har bestemt at det skal gjelde. Vedlegg s. 4 av 17 Side23

24 1.5 Lønnsansiennitet a) Permisjon med hel eller delvis lønn avbryter ikke opptjening av lønnsansiennitet. b) Ulønnet permisjon for å ta offentlige verv medregnes i lønnsansienniteten. c) Ulønnet utdanningspermisjon medregnes med inntil 1 år når utdanningen har betydning for den ansattes arbeid. Grunnutdanning gir ikke lønnsansiennitet. 1.6 Pensjon Permisjon uten lønn kan påvirke den ansattes pensjonsrettigheter. Pensjonskassen kan gi nærmere informasjon. Pensjonsordninger: Undervisningspersonell: Sykepleiere, jordmødre, helsesøstre: Øvrige ansatte: Statens Pensjonskasse KLP Bodø kommunale pensjonskasse 2. Utdanningspermisjon 2.1 Lovfestede regler Arbeidsmiljøloven «(1) Arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år, har rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå må være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning. (2) Permisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer. (3) Arbeidstaker som har hatt utdanningspermisjon, har ikke rett til ny utdanningspermisjon før det har gått a) dobbelt så lang tid som varigheten av den foregående permisjonen og b) minst ett år fra den foregående permisjonen tok til, unntatt ved utdanningspermisjon for kurs under én måneds varighet.» 2.2. Tariffestede regler Utdanningspermisjon Hovedtariffavtalen 14.2 Utdanningspermisjon «Rett til utdanningspermisjon reguleres av arbeidsmiljøloven Hvis det, i forbindelse med utdannelse som er av verdi både for arbeidstakeren og arbeidsgiver, er nødvendig med hel eller delvis permisjon, skal dette innvilges, med mindre særlige grunner er til hinder for det. I den utstrekning det etter kommunens/virksomhetens* syn er nødvendig å heve kunnskapsnivå samt styrke kompetanse for å utføre pålagte Vedlegg s. 5 av 17 Side24

25 arbeidsoppgaver/arbeidsfunksjoner, skal det gis permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter. Turnusarbeidere som er innvilget permisjon med lønn for å delta på opplæringstiltak/kurs på sin lovbestemte ukefridag, gis ny fridag som kompensasjon. * Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune.» Bindingstid Hovedtariffavtalen 14.3 Bindingstid «Plikttjeneste/bindingstid kan avtales med den enkelte dersom kommunen/fylkeskommunen ved opplæring yter vesentlig økonomisk støtte. Plikttjeneste begrenses til maks. to år.» Eksamen/fagprøver/prosjekt o.l. Hovedtariffavtalen 14.4 Eksamen/fagprøver/prosjekt o.l. «I forbindelse med avleggelse av eksamen gis permisjon med lønn for eksamensdagen(e) samt to lesedager før hver eksamen. Ved eksamensformer som varer 3 sammenhengende dager eller mer, skal det drøftes en ytterligere tilrettelegging. Det er en forutsetning at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen, og at faget har betydning for kommunen.» 2.3 Bodø kommunes regler Særlig for undervisningspersonell Lærere som søker på studier via ordningen Kompetanse for kvalitet følger retningslinjene for dette tiltaket hva angår støttens omfang i tid og penger Arbeid etter arbeidsplan (turnus) Arbeidstakere med aktivt nattarbeid gis permisjon med lønn natten før kurs-/opplæringsdagen. Medgått tid til opplæring godtgjøres ikke med lønn dersom kurs/opplæring finner sted på den ansattes fritid Endagseksamen/hjemmeeksamen/fagprøver/prosjekt o.l Tilrettelegging kan være annet enn permisjon. Tilrettelegging ved eksamen/fagprøve/prosjekt o.l. ut over 3 dager sammenhengende vurderes individuelt på grunnlag av den ansattes behov sammenholdt med virksomhetens driftsmessige behov Bindingstid a) Bindingstid er den tid arbeidstaker pålegges å gjøre tjeneste i kommunen etter endt utdanning med permisjon med lønn. Dersom medarbeideren ikke har permisjon i betydningen fritak fra arbeidsplikt samtidig som vedkommende mottar lønn eller annen utgiftsdekning kan arbeidstaker heller ikke pålegges bindingstid. Hvis det bare er snakk om en tilrettelegging for å ta utdanning under forutsetning av at arbeidstaker samtidig ivaretar sin arbeidsplikt etter arbeidskontrakten fullt ut kan det ikke pålegges bindingstid etter endt utdanning. Bindingstid skal fastsettes samtidig som permisjon innvilges. Det inngås skriftlig avtale om bindingstid som arkiveres i personalmappa. Avtalen skal avklare følgende spørsmål: Vedlegg s. 6 av 17 Side25

26 - tilbakebetaling av lønn dersom o den ansatte fratrer i bindingstiden er over o studiepoeng ikke oppnås o studiet ikke fullføres - trekk i lønn for undervisningspersonell som er innvilget stipend Det er utarbeidet mal til dette bruk. Se vedlegget for eksempel på beregning av tilbakebetaling av lønn ved fratreden i bindingstiden. b) Bindingstid fastsettes slik: Oppnådde studiepoeng Bindingstiden lengde 0-14 studiepoeng Ingen bindingstid studiepoeng 6 mnd bindingstid studiepoeng 1 års bindingstid 60 studiepoeng 2 års bindingstid Der studiets omfang i tid ikke kan kategoriseres i henhold til ovenstående, vurderes hvert enkelt tilfelle, og bindingstid fastsettes deretter. c) Den ansatte pålegges bindingstid i henhold til den stillingsstørrelse vedkommende til enhver tid står i. Bindingstid er ikke til hinder for overgang til høyere stillingsstørrelse innenfor samme yrke i Bodø kommune. d) Ved lønn eller annen økonomisk støtte lavere enn totalt ½ G kreves ikke bindingstid uavhengig av studiets varighet. e) Bindingstiden løper i inntil 6 måneder under avvikling av omsorgspermisjon/foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon. 3. Velferdspermisjon 3.1 Lovfestede regler Arbeidsmiljøloven Religiøse høytider Rett til permisjon ved religiøse høytider for arbeidstaker som ikke tilhører Den norske kirke, reguleres av lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna 27 a. 3.2 Tariffestede regler Hovedtariffavtalen 14.1 «Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. kalenderår. Det kan avtales fleksibelt uttak av permisjonsdagene.» Vedlegg s. 7 av 17 Side26

27 3.3 Bodø kommunes regler Hovedregel Permisjon etter pkt 3 skal innvilges med lønn. Unntak er presisert Eksempler på situasjoner som kan gi grunnlag for lengre permisjoner etter Hovedtariffavtalen Tilvenning av barn i forbindelse med barnetilsynsordning - Inntil 2 dager med lønn pr barn, også dersom begge foreldrene/de foresatte er ansatt i Bodø kommune. Gjelder bare dersom arbeidstaker har arbeidsplikt på det aktuelle tidspunktet Første skoledag/sfo - Inntil 1 dag med lønn, dersom arbeidstaker har arbeidsplikt på det aktuelle tidspunktet Korttidskriser i barnetilsynsordningen - Inntil 1 dag med lønn pr barn, også dersom begge foreldrene/de foresatte er ansatt i Bodø kommune Planleggingsdager i barnehage/skole - For det påkrevde antall dager, uten lønn Bryllup/barnedåp/navnefest/konfirmasjon, og tilsvarende for andre kulturer og religioner - Inntil 1 dag med lønn dersom seremonien finner sted på en arbeidsdag. For arbeidstaker med natt- /kveldstjeneste gis permisjon med lønn vakten før, eller vakten etter den aktuelle dag, begrenset til 1 vakt Feiring av religiøse og nasjonale helligdager som ikke er offisielle etter norsk kalender. - Inntil 2 dager pr år med lønn. Det er en forutsetning at dagene er offentlige fridager etter hjemlandets kalender Omsorgspermisjon for nære pårørende (ektefelle, foreldre, besteforeldre, barn, søsken og eller andre som står søkeren nær). Permisjon utover Hovedtariffavtalens 12 dager (med lønn) kan innvilges uten lønn. Omsorgsbehovet må så langt det lar seg gjøre dokumenteres. Innvilget permisjon inkluderer nødvendige reisedager. Bistanden må ha karakter av pleie/tilsyn, eller lignende Dødsfall i nærmeste familie og andre som har stått arbeidstakeren nær. - inntil 12 dager med lønn, inkludert nødvendige reisedager. Permisjonen omfatter begravelsen Flytting på grunn av ektefelle/samboer/partners utdannelse, yrkeskarriere eller militær beordring - inntil 2 år uten lønn Rettstvister Ansatte som er stevnet i egen sak eller som vitne, innvilges permisjon uten lønn for det påkrevde antall dager Permisjon etter opphør av sykepengeretten Ved opphør av sykepengeretten kan permisjon fra stillingen innvilges for inntil 1 år uten lønn Presiseringer Oppramsingen er ikke uttømmende. Virksomhetsleder avgjør om permisjon skal innvilges i de enkelte tilfeller, basert på en individuell vurdering sammenholdt med virksomhetens behov. I vurderingen kan Vedlegg s. 8 av 17 Side27

28 det vektlegges om den ansatte har ferie eller avspasering til gode, og hvilken stillingsstørrelse vedkommende har. 4. Permisjon ved fravær kortere enn 1 dag 4.1 Lovfestede regler Arbeidsmiljøloven 12-1 Svangerskapskontroll Arbeidstaker som er gravid har rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll dersom slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden Tariffestede regler Hovedtariffavtalen 14.1 «Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. kalenderår. Det kan avtales fleksibelt uttak av permisjonsdagene.» 4.3. Bodø kommunes regler Hovedregel Fraværsgrunner omtalt under skal så langt det er mulig legges utenfor arbeidstid. Eventuell permisjon avtales muntlig og innvilges med lønn Eksempler på situasjoner som kan gi grunnlag for korte permisjoner etter Hovedtariffavtalen 14.1 a) Helsetjenester, så som konsultasjon hos lege, tannlege, spesialisthelsetjeneste, helsesøster og lignende. Tilsvarende gjelder for følge av egne barn til slike konsultasjoner. b) Kontakt med, og oppfølging mot barnehage og skole. c) Innskriving av barn i skole, og prøveskole. d) Familierådgivning, samlivsmegling og lignende. e) Barnefar ved første ultralydundersøkelse. f) Blodgivning. g) Begravelse av nærstående Presiseringer Oppramsingen er ikke uttømmende. Virksomhetsleder avgjør om permisjon skal innvilges i de enkelte tilfeller, basert på en individuell vurdering sammenholdt med virksomhetens behov. I vurderingen kan det vektlegges om den ansatte har ferie eller avspasering til gode, og hvilken stillingsstørrelse vedkommende har. Vedlegg s. 9 av 17 Side28

29 5. Livsfasepermisjon 5.1 Lovfestede regler Innledning Lov om folketrygd kap 14 gir rett til full lønn under permisjon ved svangerskap, fødsel og adopsjon når vedkommende har tiltrådt stillingen Svangerskapspermisjon Arbeidsmiljøloven 12-2 Svangerskapspermisjon Arbeidstaker som er gravid har rett til permisjon i inntil tolv uker under svangerskapet. Kommentar: Bestemmelsen gir arbeidstakeren rett til å ta permisjon i inntil 12 uker under svangerskapet. Retten til permisjoner kombinert med rett til fødselspenger etter folketrygdloven I motsetning til den obligatoriske 6-ukers permisjonen etter fødselen, jf. 12-4, er permisjon under svangerskapet frivillig. Benyttes permisjonsretten før fødselen, begrenses retten til foreldrepermisjon etter 12-5 med et tilsvarende antall uker. Permisjonen kan etter aml. tas når som helst under svangerskapet, men det heter i forarbeidene at permisjonen av hensyn til arbeidsgiveren bør tas fortløpende med mindre særlige forhold gjør det nødvendig å dele permisjonstiden opp. Retten til ytelser etter folketrygdloven inntrer dessuten tidligst 12 uker før fødselen Omsorgspermisjon Arbeidsmiljøloven 12-3 Omsorgspermisjon (1) I forbindelse med fødselen har faren rett til to ukers permisjon for å bistå moren. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår moren. (2) Adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til to ukers permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år Fødselspermisjon Arbeidsmiljøloven 12-4 Fødselspermisjon Etter fødselen skal mor ha permisjon de første seks uker, med mindre hun fremlegger legeattest om at det er bedre for henne å komme i arbeid Foreldrepermisjon Arbeidsmiljøloven 12-5 Foreldrepermisjon (1) Foreldrene har rett til permisjon etter reglene i paragrafen her og i 12-2 og 12-4 i til sammen tolv måneder. Foreldrene har uansett rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden. (2) Hver av foreldrene har i tillegg til permisjon etter første ledd, rett til permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter foreldrenes permisjon etter første ledd. Arbeidstaker som har delvis permisjon etter 12-6 har likevel ikke rett til permisjon etter leddet her. (3) Med mindre begge foreldrene har omsorgen for barnet, kan retten til permisjon etter første ledd utøves av en annen som har omsorg for barnet. Arbeidstaker som er alene om omsorgen for barnet har rett til inntil to års permisjon etter andre ledd. Vedlegg s. 10 av 17 Side29

30 (4) Adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til permisjon etter paragrafen her når omsorgen for barnet overtas. Det samme gjelder arbeidstaker som har eller får tildelt foreldreansvar når den andre av foreldrene dør, og som har hatt mindre enn vanlig samvær med barnet. Retten til permisjon gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år Delvis permisjon Arbeidsmiljøloven 12-6 Delvis permisjon (1) Permisjon etter 12-2, 12-4 og 12-5 første ledd kan tas ut som delvis permisjon. (2) Delvis permisjon baseres på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstakers ønske om hvordan uttaket av delvis permisjon skal gjennomføres, skal oppfylles med mindre dette medfører vesentlige ulemper for virksomheten. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant. Avtale om delvis permisjon kan endres eller opphøre når særlige grunner gjør det nødvendig. (3) Delvis permisjon må tas ut innenfor en tidsramme på tre år Ammefri Arbeidsmiljøloven 12-8 Ammefri (1) Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag. (2) Kvinne som har ammefri etter første ledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil én time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer Barns og barnepassers sykdom Arbeidsmiljøloven 12-9 Barns og barnepassers sykdom (1) Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon: a) for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt, b) hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom, eller c) hvis den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjon etter denne paragraf på grunn av et annet barn. (2) Retten til permisjon etter paragrafen her gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Arbeidstaker har rett til permisjon inntil 10 dager hvert kalenderår eller inntil 15 dager dersom arbeidstaker har omsorg for mer enn to barn. Arbeidstaker har uansett rett til permisjon når det ytes omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra folketrygden. (3) Dersom barnet har kronisk sykdom, langvarig sykdom eller har nedsatt funksjonsevne og det derfor er en markert økning av risikoen for at arbeidstaker får fravær fra arbeidet, har arbeidstaker rett til fri etter første ledd i inntil 20 dager hvert kalenderår. Retten til permisjon gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. Arbeidstaker har i tillegg rett til permisjon for å delta i opplæring ved godkjent helseinstitusjon eller offentlig Vedlegg s. 11 av 17 Side30

31 kompetansesenter for å kunne ta seg av og behandle barnet. (4) Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon dersom: a) barnet blir innlagt i helseinstitusjon og arbeidstaker oppholder seg ved helseinstitusjonen, b) barnet er utskrevet fra helseinstitusjon og arbeidstaker må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, eller c) barnet har livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade. Ved permisjon etter bokstavene a og b gjelder aldersgrensene i andre og tredje ledd. Rett til permisjon etter bokstav c gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år, men uten hensyn til alder hvis barnet er psykisk utviklingshemmet. (5) Arbeidstaker som er alene om omsorgen for barn har rett til dobbelt så mange permisjonsdager som etter andre og ledd. Det samme gjelder hvis det er to om omsorgen, men en av dem er langvarig avskåret fra tilsynet med barnet på grunn av nedsatt funksjonsevne, innleggelse i helseinstitusjon som langtidspasient eller tilsvarende forhold. Retten til permisjon kan overføres med inntil halvparten av dagene hvert kalenderår til mor eller far med samværsrett eller til den som arbeidstaker bor sammen med og som ikke har omsorg for egne barn Omsorg for og pleie av nærstående Arbeidsmiljøloven Omsorg for og pleie av nærstående Arbeidstaker som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 60 dager for pleie av den enkelte nærstående. Arbeidstaker har rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder ved nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 år når arbeidstakeren har hatt slik omsorg for barnet som nevnt i 12-9 tredje ledd. Departementet kan gi forskrift om dokumentasjon av nødvendig omsorg Militærtjeneste mv Arbeidsmiljøloven Militærtjeneste mv. (1) Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste. Det samme gjelder ved frivillig tjenestegjøring av til sammen 24 måneders varighet i styrker organisert av norske myndigheter for deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner, hvis arbeidstaker snarest mulig etter å ha inngått bindende avtale om tjenestegjøring i slike styrker varsler arbeidsgiver om dette. (2) Arbeidstaker som ønsker å fortsette i stillingen etter tjenestegjøringen, skal varsle arbeidsgiver før tjenesten begynner. Arbeidsgiver plikter ikke å ta arbeidstaker tilbake i arbeid før en måned etter mottak av varsel om fra hvilken dag arbeidstaker kan gjenoppta arbeidet. Vedlegg s. 12 av 17 Side31

32 5.2 Tariffestede regler Opptjeningstid Hovedtariffavtalen Opptjeningstid Arbeidstaker som har vært i inntektsgivende arbeid i 6 av de siste 10 md. før permisjonen tar til, har rett til full lønn under permisjon ved svangerskap, fødsel og adopsjon, jf. folketrygdloven kap. 14, når vedkommende har tiltrådt stillingen Fødselspermisjon Hovedtariffavtalen Rett til fødselspermisjon Dersom moren har vært i kommunens tjeneste i et sammenhengende tidsrom av 9 måneder, har hun rett til foreldrepermisjon med lønn selv om hun ikke har omsorg for barnet. Når denne rett til lønn under fødselspermisjonen er opparbeidet i offentlig tjeneste, beholdes den ved direkte overgang til kommunal stilling når stillingen er tiltrådt Amming Hovedtariffavtalen Amming Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn Omsorgspermisjon for foreldre/partnere Hovedtariffavtalen Omsorgspermisjon for foreldre/partnere I forbindelse med fødsel har faren rett til 2 ukers omsorgspermisjon med full lønn for å bistå moren. Adoptivforeldre har rett til 2 ukers permisjon med full lønn i forbindelse med omsorgsovertakelse. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år. Arbeidstaker som er omsorgsperson og har en relasjon til barnet uten å være biologisk mor eller far, har rett til 2 ukers omsorgspermisjon med full lønn, hvis vedkommende er gift, lever i registrert partnerskap eller er samboere i ekteskapslignende forhold, hvis det av folkeregisteret fremgår at de har hatt samme adresse de siste to årene Barns og barnepassers sykdom Hovedtariffavtalen 8.4 Barns og barnepassers sykdom Rett til permisjon, jf. arbeidsmiljøloven 12-9 Arbeidstaker som har omsorg for barn, har rett til fri for nødvendig tilsyn ved barns/barnepassers sykdom. Retten til permisjon gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. Aldersgrensen på 12 år gjelder ikke ved sykdom hos funksjonshemmet barn. Rett til full lønn Til arbeidstaker som har omsorg for barn, ytes det omsorgspenger etter folketrygdloven kap. 9 del II. Arbeidstaker har rett til full lønn ved omsorg for barn fra første fraværsdag når vedkommende har tiltrådt stillingen. Vedlegg s. 13 av 17 Side32

33 5.2.6 Førstegangstjeneste/repetisjonsøvelser Hovedtariffavtalen 9.1 Førstegangstjeneste/repetisjonsøvelser Arbeidstakere med minst 6 måneders forutgående sammenhengende tjeneste i kommunen har rett til slik lønn som nevnt i pkt. 9.2 ved tvungen militærtjeneste, sivil tjenesteplikt, plikttjeneste i sivilforsvaret, i politireserven og i heimevernet. Ved tvungne repetisjonsøvelser gis tilsvarende lønn for inntil 1 måned i kalenderåret. Tilsvarende rettigheter gis kvinner som verver seg til militær førstegangstjeneste. 9.2 Lønnens størrelse Forsørger Arbeidstakere med forsørgeransvar utbetales full lønn med fradrag av godtgjørelser fra militære myndigheter. Med forsørgeransvar forstås at arbeidstakeren forsørger barn under 18 år. Det samme gjelder dersom ektefelle/samboer har lavere inntekt enn 3 G. For definisjon av samboer, se pkt B. Deltidstilsatte utbetales forholdsmessig Arbeidstaker uten forsørgeransvar Arbeidstaker uten forsørgeransvar utbetales 1/3 av full lønn med fradrag av godtgjørelser fra militære myndigheter. Deltidstilsatte utbetales forholdsmessig. 5.3 Bodø kommunes regler Omsorgspermisjon Ved overtakelse av adoptivbarn gis arbeidstaker permisjon med lønn i 1 (sammenhengende) uke. 6. Permisjon for å ivareta verv 6.1 Lovfestede regler Arbeidsmiljøloven Offentlige verv Arbeidstaker har rett til permisjon fra arbeid i det omfang det er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige organer. 6.2 Tariffestede regler Offentlige verv Hovedtariffavtalen 14.1 Arbeidstaker som er pålagt å utføre kommunale eller andre offentlige verv, gis permisjon og kan etter søknad få beholde sin lønn. Arbeidstakeren plikter på forhånd å gjøre henvendelse til nærmeste overordnede om permisjon Tillitsvalgte for ansatte i Bodø kommune Hovedavtalen 3-5 Vedlegg s. 14 av 17 Side33

34 Søknad om permisjon etter 3-5 skal dokumenteres med innkalling. a) Ved deltakelse i og nødvendig forberedelse til lokale forhandlinger innvilges permisjon med lønn. b) Ved deltakelse i sentrale forhandlinger innvilges permisjon med lønn. c) Det kan ikke uten tvingende grunn nektes permisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. år for valgte, faste medlemmer som skal møte i en Arbeidstakerorganisasjons styrende (vedtektsfestede) sentrale organer styrende (vedtektsfestede) distrikts-/fylkesorganer øverste (vedtektsfestede) organ på distrikts-/fylkesplan og dessuten til valgte medlemmer og delegater for å møte i den enkelte arbeidstakerorganisasjons/hovedorganisasjons høyeste organ (landsmøter/kongresser o.l.) Lik rett til permisjon kan innvilges for valgte, faste medlemmer i tilsvarende organer i yrkesfaglige organisasjoner organisert som egne juridiske enheter eller landsforeninger/landsråd/yrkesfaglige seksjoner med minst 500 medlemmer. Lik rett til permisjon kan innvilges for valgte, faste medlemmer i tilsvarende organer i forhandlingssammenslutningen. Arbeidstaker har rett til permisjon uten lønn for å overta tillitsverv på heltid eller deltid i den arbeidstakerorganisasjon/ forhandlingssammenslutning vedkommende er medlem av. Hovedavtalen 3-6 Tillitsvalgtopplæring Tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgt. Forholdene skal legges til rette slik at det tas hensyn til arbeidstakerorganisasjonens/ forhandlingssammenlutningens og den enkelte tillitsvalgtes behov for opplæring. Ved slik opplæring gis det permisjon med hel eller delvis lønn. For hoved - tillits valgt/fellestillitsvalgt gis permisjon med full lønn. Med lønn menes i denne forbindelse ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan. Den tillitsvalgte har rett og plikt til å delta i den generelle opplæring som finner sted for vedkommendes yrkesgruppe i kommunen. 6.3 Bodø kommunes regler Innledning For verv etter og på deltid innvilges permisjon med forholdsmessig redusert lønn. Vedlegg s. 15 av 17 Side34

35 6.3.2 Offentlige verv Permisjon med lønn etter arbeidsmiljøloven innvilges med inntil 12 dager pr kalenderår Folkevalgte Representanter Arbeidstaker som tar valg som stortingsrepresentant, kommuneordfører e.l. på heltid kan innvilges permisjon fra sin stilling uten lønn for valgperioden. Ved gjenvalg utover 4 år kan fortsatt permisjon innvilges, men kommunen kan i hvert enkelt tilfelle vurdere å innvilge permisjon fra kommunen og ikke den stilling den ansatte innehar. Stillingen frigjøres i så tilfelle for utlysning som fast stilling Utsendinger Arbeidstaker som blir valgt som utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, fylkestingsvalg eller kommunevalg innvilges permisjon med lønn for det påkrevde tidsrom Tillitsverv i funksjonshemmedes interesseorganisasjoner - inntil 5 dager med lønn pr. kalenderår, herunder for deltakelse på kurs hvor kurset har betydning for arbeidet som tillitsvalgt Verv for frivillige organisasjoner på nasjonalt/internasjonalt nivå - inntil 10 dager med lønn pr kalenderår Andre verv av lignende karakter - inntil 10 dager med lønn pr kalenderår, etter en skjønnsmessig vurdering. 7. Overgang til ny stilling 7.1 Bodø kommunes regler Overgang til stilling utenfor kommunen Permisjon uten lønn kan innvilges i inntil 1 år ved overgang til fast stilling og i inntil 3 år ved overgang til midlertidig stilling utenfor kommunen dersom arbeidstakeren har tjenestegjort i kommunen i minst 5 år sammenhengende. Tjenestetiden skal være avtjent i umiddelbar forkant av permisjonen Overgang til stilling i kommunen Permisjon uten lønn kan innvilges inntil 1 år ved overgang til annen fast eller midlertidig stilling innenfor kommunen uten krav om forutgående tjenestetid. 8. Arbeid for humanitære organisasjoner, redningstjeneste og lignende Permisjon uten lønn i inntil 3 år kan innvilges for arbeidstaker som skal gjøre tjeneste for organisasjoner med humanitært formål, (eks. Røde Kors, Norad, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp). Dette gjelder også der arbeidstakers ektefelle/samboer eller registrert partner er organisasjonsdeltaker. Arbeidstakere tilknyttet frivillige organisasjoner som deltar i redningstjeneste kan innvilges permisjon med lønn for det påkrevde tidsrom ved utrykning for å berge liv eller samfunnsverdier. 9. Revisjon HR-sjefen har ansvaret for løpende revisjon, vedlikehold og oppdatering av dette reglement. Forslag til retting og endringer sendes eller Vedlegg s. 16 av 17 Side35

36 Vedlegg 1. Mal for avtale om bindingstid. 2. Eksempel på beregning av tilbakebetaling av lønn ved fratreden før bindingstidens utløp, avbrutt studie eller ikke bestått eksamen/ikke oppnådde studiepoeng. Vedlegg s. 17 av 17 Side36

37 HR-kontoret Unio, Akademikerne, LO, YS, Lederne Oppfølging etter drøftingsmøte vedrørende revidert permisjonsreglement Dato: Saksbehandler:... Marianne Bjørklund Telefon direkte: Deres ref.:...«ref» Løpenr.: /2014 Saksnr./vår ref.: /557 Arkivkode: Det vises til møtets konklusjoner. I det følgende presenteres HR-kontorets avsluttende saksbehandling hva angår de punkter møtet konkluderte med: Omfanget av permisjon etter endt sykepengerett. Omfanget reduseres fra to til ett år, med bakgrunn i den argumentasjon som er presentert. Formuleringene angående betydningen av stipendordningen Kompetanse for kvalitet. «For lærere gjelder følgende vilkår for å innvilge permisjon med lønn: søker dokumenterer at det er søkt om stipend etter ordningen Kompetanse for kvalitet. det inngås skriftlig avtale om en forholdsmessig reduksjon i lønn.» Er i samråd med Unio og undervisningssjef byttet ut med: «Lærere som søker på studier via ordningen Kompetanse for kvalitet følger retningslinjene for dette tiltaket hva angår støttens omfang i tid og penger.» Ordlyden mht bindingstid ift stillingsstørrelse. Føyd til: «Bindingstid er ikke til hinder for overgang til høyere stillingsstørrelse innenfor samme yrke i Bodø kommune.» Omfanget av antall dager permisjon ved dødsfall, samt betydningen av nærheten til den avdøde. Ikke endret. Forslaget er 12 dager for nærstående. Omfanget av permisjon for ansatte som må flytte på grunn av ektefelles militære beordring. Statens personalhåndbok lyder som følger: HR-kontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 BODØ Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Rådhuset, Kongens gate 23 Telefax: Side37

38 2c Ved flytting på grunn av ektefelle, registrert partner eller samboers beordringsplikt, arbeid i utenrikstjenesten eller godkjent internasjonal organisasjon etter punkt 3. 4 år Rune? Skal vi legge oss på statens praksis (4 år), eller beholde vårt uendret med 2 år? Fanges behovet for permisjon av velferdsgrunner i inntil 2 år opp av annet regelverk? HR-kontoret har undersøkt regelverket for KS, Staten og innenfor velferdsordningene hos NAV uten å finne bestemmelser som kan forstås som en generell rett til permisjon for et tidsrom på 2 år av sosiale grunner. Undersøke nærmere om det er grunner for å opprettholde ordningen med fri for kurset «Forberedelse til pensjonsalderen». Vedlagt ref. fra samtale med BKP. Det er ingen spesifikke program til disse kursene. Slik HR vurderer saken må arbeidsgivers sparebehov sammenholdes med de ansattes mulighet til å delta i egen interesse ved å ta ferie eller avspasering og betraktningen om at arbeidstaker vil kunne få opplysninger om den økonomiske situasjonen via andre kanaler enn dette todagerskurset. Det er grunn til å anta at de fleste som vurderer pensjon undersøker økonomien i dette og tar en beslutning på bakgrunn av det, uavhengig av på hvilken arena de får slik info. Opprinnelig forslag opprettholdes. Rune? Vedlagt følger tre forslag til endringer som kom inn etter at høringsfristen var gått ut. Vi ber om kommentarer til disse innen fredag 15. august til For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at organisasjonsutvalget skal behandle saken 26. august Med hilsen Rune Braseth Fagleder personalforvaltning Marianne Bjørklund Rådgiver Vedlegg: 1. Forslag til endringer 2. Referat fra samtale med BKP Oppfølging etter drøftingsmøte 3. juni av 2 Side38

39 FAGFORBUNDET BODØ Avd. 131 Bodø Kommune HR kontoret Svar på «høring revidert permisjonsreglement». Fagforbundet mener følgende om permisjonsreglementet: : Nærmeste leder kan dekke dokumenterte utgifter ikke tas bort. Ved at arbeidstaker tar etter og videreutdanning fører det til at virksomheten får inn ny kompetanse. Dette gagner virksomheten : Fagforbundet mener at permisjon opptil to år fremdeles skal være gjeldende. Da dette sikrer muligheten til den ansatte å vende tilbake til arbeidslivet etter endt permisjon. Fagforbundet mener dette ikke er en stor utgiftspost for kommunen med denne ordningen. Med vennlig hilsen Fagforbundet Bodø, avd 131 Stian Nordheim Htv Postboks Bodø Telefon: /6269 Besøksadresse E- post : finiforbundet,.,/ bodo.kommune.no Torvgata 1 2.etg, 8005 Bodø Side39

40 Marianne Bjørklund Fra: Marianne Bjørklund Sendt: 27. mai :34 Til: Anita Karlsen; Stig Hedly Andreassen; Anders Eivik2; Tom Solli; Christian Trygve Kvarsnes Kopi: Randi Huus; Stian Nordheim Emne: SV: Revidert permisjonsreglement Takk for innspill. Jeg tar det til arbeidsgruppa til drøfting der først. Hele forslaget slik det blir sendt ut er gjenstand for drøftinger i det formelle møtet med arbeidstakersiden neste uke. Med vennlig hilsen bodø 1,K-OM MIJNI Marianne Bjørklund HR-Rådgiver - HR-kontoret Besøksadresse: Rådhuset 2. Etg. Kongensgate 23, 8001 Bodø Fra: Anita Karlsen Sendt: 27. mai :30 Til: Marianne Bjørklund; Stig Hedly Andreassen; Anders Eivik2; mona.eilertsen(adelta.no; Tom Solli; Christian Trygve Kvarsnes Kopi: Randi Huus; Stian Nordheim Emne: SV: Revidert permisjonsreglement Hei Umiddelbart; Når det står om bindingstid, burde arbeidsgiver forplikte seg på stillingsstørrelse. Det er viktig at den ansatte har forsørgermulighet på stillingen kommunen binder han/henne til. Ellers skal vi ha drøfting på dette temaet neste tirsdag. Går ut fra at det da også vil være mulighet å gi tilbakemelding på punktene, og på den måten komme til en løsning. Ha en fin solskinnsdag. Mvh Inita 9(gti6en. Leder/HTV Utdanningsforbundet Bodø Tlf Mob Side40

41 Opprinnelig melding Fra: Mariann Bakken Isaksen > Sendt: 22. mai :23 > Til: Marianne Bjørklund Emne: VS: Revidert permisjonsreglement til høring > > Tilbakemelding: > Opprinnelig melding > Fra: Tone Krey Dising > Sendt: 21. mai :20 > Til: Mariann Bakken Isaksen Emne: Re: Revidert permisjonsreglement til høring > > Hei. Umiddelbar reaksjon: flere steder står det permisjon, ikke presisert om d er m eller uten lønn. Det bør være tydelighet hva som menes. i > > Permisjon i forb m tilvenning barnehage: hvordan tenkes d dersom en far har pappaperm til dato, barnet skal starte i bh. Skal d brukes av pappaperm eller blir d to ekstra dager for tilvenning. > > Hovedregel bør være så konkret som mulig. > > Vh Tone K. Dising > > Sendt fra min ipad >» Den 21. mai 2014 kl. 15:53 skrev "Mariann Bakken Isaksen" Se vedlegg»» Med vennlig hilsen» [BK-Mail]»» Mariann Bakken Isaksen» Personalforvaltning - HR-kontoret»» / » Besøksadresse: Rådhuset 2. Etg.» Kongensgate 23, 8001 Bodø.»» <image001.png>» <Høringsbrev.pdf>» <PermisjonsreglementversjonVI.docx> > <image001.png> Side41

42 Fra: Tord Berthinussen Sendt: 21. mai :56 Til: Mariann Bakken Isaksen; Frode Nilsen Emne: SV: Revidert permisjonsreglement til høring Hei Jeg forutsetter at kommunens profil skal brukes. Noe annet er uaktuelt Mvh. Tord Sendt fra min Sony XperiaTm-smarttelefon Frode Nilsen skrev Hei Mariann og Tord, Mariann: Jeg har ingen kommentarer i forhold til endringene ser greit ut. Tord: Egentlig ikke mitt bord, men påpeker allikevel at reglementet er skrevet på en mal som ikke følger designprofilen til Bodø kommune (aner ikke hvorfor) det er jo kanskje litt dumt siden det er et offisielt dokument. Hvis du mener det er viktig Tord kan jeg legge dokumentet inn i rett mal hvis ikke du synes det er viktig så gidder jeg ikke Med vennlig hilsen Frode Nilsen Mobil IKT sjef IKT kontoret Telefon htto //wwv,,.bodo kornmune.no Fra: Mariann Bakken Isaksen Sendt: 21. mai :54 Til: Ann Kristin Johnsen; Anne Grethe Dølvik; Anne Marie Carolin; Anne Nohr; Annelise Bolland; Arne Øvsthus; Audun Kvale; Barbro Reiertsen; Berit Hammerø; Dag-Christer Røberg; Erik Pedersen; Eva K. Jakobsen; Grete Kristoffersen; Hege Tvervik; Heidi Torbergsen; Ida Kristin Hansen; Ingunn Lie Mosti; Ivar Christian Iversen; Junni Wian; Kari Eldby; Kirsten Willumsen; Kjersti Rongved; Laila Solaas; Lena Breivik; Lena Oppegård; Linda Johnsen; Lise Tronrud; Liv-Bente Sælø; Margareth Arntsen; Mariann Skålvold; Marit Valstad; Mary-Ann Henriksen Alstad; Merete Kristensen; Nils-Are Johnsplass; Nina Røvik; Odd Tore Fygle; Odd-Erik Svensen; Per Gunnar Pedersen; Per Kristian Almås; Randolv Gryt; Rita Henriksen; Roger Jenssen; Sidsel Eivik Madland; Sigrid Antonsen; Sonja Osnes; Stephan Andre Skjelvan; Stian Wik Rasmussen; Sverre Rasch; Tor Egil Kvalnes; Tor Åseng; Tore Tverbakk; Tove Rasch; Vesa Jäntti; Vivi-Ann Samuelsen; Wanja Sæther; Øivind Mathisen; Øystein Bjørbek; Åse Nygård; Anna Lorentzen; Ann-Kristin Pettersen; Arne Vinje; Berit Wenseth Kure; Eldrid Tvervik; Elin Akseldatter Nygård; Elisabeth Misvær; Erlend Nilssen; Frid Lie Strømseth; Frode Nilsen; Geir Ludvig Næstby; Grete Willumsen; Gunnar Andreassen; Gunnar Barosen; Hallgeir Karlsen; Hege Eivik Rasmussen; Heidi Giseth; Heidi Larsen; Henrik Brækkan; Hilde Brit Løften; Inger Schjølberg; Inger Øvereng; Jens Balteskard; Jorunn Anda Aronsen; Kirsten Dyping; Kornelija Rasic; Kristin Magnussen; Kurt Danielsen; Leif Håkestad; Margrethe Riibe; Marit Larsen; Marvin Johansen; Mette Vassbotn Edvardsen; Mona Aune; Mona Negård; Nelly Eide; Ragnhild Skålbones; Randi Huus; Randi Sandness; Randi Solvær; Rolf Kåre Jensen; Rune Reisænen; Rut-Nina Ostad; Solveig Ruø; Svein ove Moen; Sølvi Kristiansen; Thor-Arne Tobiassen; Tone Hilde Birkelund; Tone Krey Dising; Tord Berthinussen; Trude Line Ottesen; Ulrik Bollerup Thomsen; 2 Side42

43 Fra: Åse Nygård Sendt: 23. mai :51 Til: Mariann Bakken Isaksen Kopi: Liv-Bente Sælø Emne: SV: Revidert permisjonsreglement til høring Ønsker å gi følgende kommentarer: Skal vi forstå det slik at ansatte i små deltidsstillinger også skal/kan innvilges permisjon? Dette gjelder ofte helge stillinger fra 0,14 % 0,20 % stilling og er ofte studenter som har arbeidsavtale for en periode. Vedr. pkt : I HO har vi som praksis at relevante kurs gir avspasering dersom dette faller på personalets fritid. Ettersom vi har døgndrift/turnus må vi som regel leie inn vikar når opparbeidet avspasering fra kurs/møter skal tas ut. Er det slik å forstå denne praksis nå skal opphøre? Med vennlig hilsen el.'1,1,///(7/ (7 Virksomhetsleder Tverlandet/Saltstraumen hjemmetjeneste, sykehjem og aktivitetssenter Tlf.: Fra: Mariann Bakken Isaksen Sendt: 21. mai :54 Til: Ann Kristin Johnsen; Anne Grethe Dølvik; Anne Marie Carolin; Anne Nohr; Annelise Bolland; Arne Øvsthus; Audun Kvale; Barbro Reiertsen; Berit Hammerø; Dag-Christer Røberg; Erik Pedersen; Eva K. Jakobsen; Grete Kristoffersen; Hege Tvervik; Heidi Torbergsen; Ida Kristin Hansen; Ingunn Lie Mosti; Ivar Christian Iversen; ivar.karlsen(anav.no; Junni Wian; Kari Eldby; Kirsten Willumsen; Kjersti Rongved; Laila Solaas; Lena Breivik; Lena Oppegård; Linda Johnsen; Lise Tronrud; Liv-Bente Sælø; Margareth Arntsen; Mariann Skålvold; Marit Valstad; Mary-Ann Henriksen Alstad; Merete Kristensen; Nils-Are Johnsplass; Nina Røvik; Odd Tore Fygle; Odd-Erik Svensen; Per Gunnar Pedersen; Per Kristian Almås; Randolv Gryt; Rita Henriksen; Roger Jenssen; Sidsel Eivik Madland; Sigrid Antonsen; Sonja Osnes; Stephan Andre Skjelvan; Stian Wik Rasmussen; Sverre Rasch; Tor Egil Kvalnes; Tor Åseng; Tore Tverbakk; Tove Rasch; Vesa Jäntti; Vivi-Ann Samuelsen; Wanja Sæther; Øivind Mathisen; Øystein Bjørbek; Åse Nygård; Anna Lorentzen; Ann-Kristin Pettersen; Arne Vinje; Berit Wenseth Kure; Eldrid Tvervik; Elin Akseldatter Nygård; Elisabeth Misvær; Erlend Nilssen; Frid Lie Strømseth; Frode Nilsen; Geir Ludvig Næstby; Grete Willumsen; Gunnar Andreassen; Gunnar Barosen; Hallgeir Karlsen; Hege Eivik Rasmussen; Heidi Giseth; Heidi Larsen; Henrik Brækkan; Hilde Brit Løften; Inger Schjølberg; Inger Øvereng; Jens Balteskard; Jorunn Anda Aronsen; Kirsten Dyping; Kornelija Rasic; Kristin Magnussen; Kurt Danielsen; Leif Håkestad; Margrethe Riibe; Marit Larsen; Marvin Johansen; Mette Vassbotn Edvardsen; Mona Aune; Mona Negård; Nelly Eide; Ragnhild Skålbones; Randi Huus; Randi Sandness; Randi Solvær; Rolf Kåre Jensen; Rune Reisænen; Rut-Nina Ostad; Solveig Ruø; Svein ove Moen; Sølvi Kristiansen; Thor-Arne Tobiassen; Tone Hilde Birkelund; Tone Krey Dising; Tord Berthinussen; Trude Line Ottesen; Ulrik Bollerup Thomsen; Unny Nome Sivertsen; Øystein Nilsen Kopi: Marianne Bjørklund Emne: Revidert permisjonsreglement til høring Se vedlegg Med vennlig hilsen 1CPbode,,,,,, Mariann Bakken Isaksen Personalforvaltning - HR-kontoret / Side43

44 Marianne Bjørklund Fra: Unny Nome Sivertsen Sendt: 26. mai :51 Til: Marianne Bjørklund Emne: Ad høring - permisjonsreglement Kort tilbakemelding. Til pkt c Er det tenk på hvilke type dokumentasjon, ( kopi av innkallinger/dødsannonser/ legeerklæringer mv) gjelder dette alle typer permisjoner? Til pkt Synes jeg er utfordrende og det er mulig at det jeg antyder ikke er mulig men allikevel: Det avhenger på hvilke nivå utdanningen er - om det faktisk er kompetanse som kreves til stillingen (som den ansatte kanskje burde hatt fra før eller om det er etter eget ønske om å «horisontutvidelse»). Har møtte mange forskjellige begrunnelse for utdanningsperm derfor vil det være til hjelp i vurdering at vilkårene er så tydelig som mulig. Semesteroppgaver som det kan arbeides med over tid bør det ikke gis lønnet permisjon for det bør knyttes til konkret ukeeksamen, obligatorisk framlegg/obligatoriske forelesninger o.i konkretisert - max antall dager. Eks gruppeeksamen/prosjekt kangis inntil 3 dager med lønn - videre behov evt uten lønn (I våre virksomheter er det ikke mulig å la være å leie inn vikar ved slike permisjoner). (arbeidsgiver vil praktisk legge til rette utover lønnet permisjon kunne bruke avspasering, feriedager, permisjon uten lønn) Til pkt Bra at det poengteres at det «så langt mulig legges utenfor arbeidstid»- Vil gjerne at eventuell permisjon også her er skriftlig og dokumentert. Velferdspermisjoner 12 DAGER TOTALT PÅ 100 % STILLING - GJELDERBÅDE KAP. 4 OG KAP 5 (ALTSÅ DE SAMME 12 DAGER) Bare for at ingen skal kunne spekulere i det.. Er litt usikker på om oppsettet kan virke noe» forvirrende» - men - det er viktig at hjemmelsgrunnlaget er med. Kan tenke en utgave av permisionsreglementet - der Bodø kommunes regler er samlet fremst med henvisning til lovgrunnlaget i et vedlegg. Mvh Unny Nome Sivertsen Virksomhetsleder Side44

45 Fagkoordinator Utekontakten i Bodø Avdeling for oppvekst og kultur Tlf / UTEKONTAKTEN Fra: Tone Hilde Birkelund Sendt: 23. mai :15 Til: Ketil Øyen; Mary Brattøy; Janne Joakimsen; Randi Albertsen; Jan Arne Leding Kopi: Ingrid Karine Dalmo Emne: VS: Revidert permisjonsreglement til høring Til orientering. Synes dette ser bra ut. Med vennlig hilsen illijbodø jik 0 M- MUNL Tone Hilde Birkelund Barnevernleder Barneverntjenesten Bodø kommune Postadresse: Postboks 903, 8001 BODØ =(. ]tfdirt Mobltelefon THefaks [ Fra: Mariann Bakken Isaksen Sendt: 21. mai :54 Side45

46 Marianne Bjørklund Fra: Grete Willumsen Sendt: 26. mai :52 Til: Marianne Bjørklund Emne: SV: Revidert permisjonsreglement til høring Hei Marianne! Beklager sen tilbakemelding noen minutter etter fristen... men her kommer de likevel... Syns dette ser veldig bra ut! Noen få kommentarer: Først til følgebrevet - Pkt Regner med at det er punkt 4.12 du mener skal fjernes? Pkt her har jeg dessverre ikke noe godt innspill kan det ikke bare stå noe om individuell vurdering sett opp mot arbeidstakerens behov og virksomhetens muligheter mht drift? Med vennlig hilsen A 9 virksomhetsleder ReHabiliteringssenteret/Frisklivssentralen Gamle Riksvei 18, 8008 Bodø Tlf /01 Mobil e - post: nrete.willumsenbodo.kommune.no Fra: Mariann Bakken Isaksen Sendt: 21. mai :54 Til: Ann Kristin Johnsen; Anne Grethe Dølvik; Anne Marie Carolin; Anne Nohr; Annelise Bolland; Arne Øvsthus; Audun Kvale; Barbro Reiertsen; Berit Hammerø; Dag-Christer Røberg; Erik Pedersen; Eva K. Jakobsen; Grete Kristoffersen; Hege Tvervik; Heidi Torbergsen; Ida Kristin Hansen; Ingunn Lie Mosti; Ivar Christian Iversen; Junni Wian; Kari Eldby; Kirsten Willumsen; Kjersti Rongved; Laila Solaas; Lena Breivik; Lena Oppegård; Linda Johnsen; Lise Tronrud; Liv-Bente Sælø; Margareth Arntsen; Mariann Skålvold; Marit Valstad; Mary-Ann Henriksen Alstad; Merete Kristensen; Nils-Are Johnsplass; Nina Røvik; Odd Tore Fygle; Odd-Erik Svensen; Per Gunnar Pedersen; Per Kristian Almås; Randolv Gryt; Rita Henriksen; Roger Jenssen; Sidsel Eivik Madland; Sigrid Antonsen; Sonja Osnes; Stephan Andre Skjelvan; Stian Wik Rasmussen; Sverre Rasch; Tor Egil Kvalnes; Tor Åseng; Tore Tverbakk; Tove Rasch; Vesa Jäntti; Vivi-Ann Samuelsen; Wanja Sæther; Øivind Mathisen; Øystein Bjørbek; Åse Nygård; Anna Lorentzen; Ann-Kristin Pettersen; Arne Vinje; Berit Wenseth Kure; Eldrid Tvervik; Elin Akseldatter Nygård; Elisabeth Misvær; Erlend Nilssen; Frid Lie Strømseth; Frode Nilsen; Geir Ludvig Næstby; Grete Willumsen; Gunnar Andreassen; Gunnar Barosen; Hallgeir Karlsen; Hege Eivik Rasmussen; Heidi Giseth; Heidi Larsen; Henrik Brækkan; Hilde Brit Løften; Inger Schjølberg; Inger Øvereng; Jens Balteskard; Jorunn Anda Aronsen; Kirsten Dyping; Kornelija Rasic; Kristin Magnussen; Kurt Danielsen; Leif Håkestad; Margrethe Riibe; Marit Larsen; Marvin Johansen; Mette Vassbotn Edvardsen; Mona Aune; Mona Negård; Nelly Eide; Ragnhild Skålbones; Randi Huus; Randi Sandness; Randi Solvær; Rolf Kåre Jensen; Rune Reisænen; Rut-Nina Ostad; Solveig Ruø; Svein ove Moen; Sølvi Kristiansen; Thor-Arne Tobiassen; Tone Hilde Birkelund; Tone Krey Dising; Tord Berthinussen; Trude Line Ottesen; Ulrik Bollerup Thomsen; Unny Nome Sivertsen; Øystein Nilsen Kopi: Marianne Bjørklund Emne: Revidert permisjonsreglement til høring Se vedlegg Med vennlig hilsen lrjlk,ori bodø %i U N I Side46

47 Vedrovergang til ny stilling utenfor kommunen foreslårjeg en endring i tekst i punkt 8.1.1: Overgang til stilling utenfor kommunen Permisjon uten lønn kan innvilges i inntil 1 år ved overgang til fast stilling og i inntil 3 år ved overgang til midlertidig stilling ut sammenhengende (dvs. uten andre opphold som utdanningspermisjoner, omsorgspermisjoner, verv etc). Tjenestetiden skal være Begrunnelse:Slik detfungereri dager reglene ikke tilpasset behovene for en stabil stab, men merinnrettet mot arbeidstakerr reglementet, kanskje også i håpom at en dyktig medarbeiderskal velge å komme tilbake. Eventuelt børdet henstillestil atrn dag er det ikke behovet på arbeidsplassen som står i fokus, men at arbeidstakeren har rett til mobilitet. Innspil I vedr. ge ne re II frist for leve ring av permisjonssøknad. Usikker på hvor dette evt. skal plasse res i reglementet. Søknad om forlengelse av permisjon må leveres mintmum tre måneder forut for sluttdato i inneværende permisjon. Begrunnelse:Vil skape merforutsigbarhetforalle parter. Urimelig atfast arbeidsplassskal ta høyde forat nyarbeidsplass ikke om vedkommende kommertilbake eller vil søke ny permisjon. Reglene i dager ikke tydelige på frist, ogdetgis dermed rom fo unødvendig mye tid og krefter på å legge til rette for at arbeidstakeren skal få lov ti I å prøve segpå andre stillinger, og ettydel, Med vennlig hilsen Randi Helen Albertsen 2 Side47

48 HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4805 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/14 Organisasjonsutvalget Lønnspolitisk plan tillegg Gjeldende lønnspolitiske plan for Bodø kommune ble vedtatt av organisasjonsutvalget 8. mai Planen gjengir en omforent politikk innenfor området avlønning, med bevisst valgte strategier og prioriteringer innenfor planperioden. Kommunen har og vil i fremtiden få store utfordringer i forhold til å beholde og rekruttere kvalifisert arbeidskraft innenfor yrkesgruppen byggingeniører. Store nåværende og fremtidige byggeprosjekter fordrer kvalitet i forhold til gjennomføringsprosesser, organisering og fremdrift. Byggeprosjektene representerer store økonomiske investeringer. Her kan nevnes planer om blant annet nytt rådhus, ny skole på Tverlandet, og ny brannstasjon. Erfaringsmessig taper kommunen konkurransen om den arbeidskraften som byggingeniørene representerer, på grunn av lønnsnivået. Det er ønskelig at kommunen i større grad benytter blant annet lønn som et målrettet virkemiddel for å motvirke denne effekten. Kvalifiserte anslag på kommunens arbeidskraftbehov fremover i tid versus antatt tilgang danner grunnlag for bekymring med hensyn til den risiko dette representerer for planlagte og pågående byggeprosjekter. I anledning forberedelsene til inneværende tariffoppgjør og påfølgende lokale lønnsforhandlinger ble partene i møte 25. februar i år enige om å satse særskilt på yrkesgruppen byggingeniører på en slik måte at denne kompetansen prioriteres særskilt ved fastsetting av lønn, og at dette implementeres i kommunens lønnsprofil for planperioden ( ). Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Lønnspolitisk plan endres slik at følgende tekst inntas under pkt 3 i planens vedlegg 6: Yrkesgruppen byggingeniører skal prioriteres. Med dette menes at ansatte i disse stillingene skal prioriteres foran andre ansatte i lønnsoppgjør, og at søkere til ledige stillinger tilbys en lønnsplassering som harmonerer med arbeidsmarkedet for denne yrkeskategorien. Endringen gjelder for inneværende planperiode. Sammendrag Side48

49 Kommunen har store utfordringer hva angår å beholde og rekruttere byggingeniører, blant annet fordi kommunen ikke er i stand til å konkurrere med andre arbeidsgiver om lønn. I den anledning er partene blitt enige om å bruke lønn som et virkemiddel for å motvirke et kompetansetap på dette området. Partene er enige om at dette bør komme til uttrykk som et overordnet strategisk mål i kommunens lønnspolitiske plan. Planens innhold skal behandles på politisk nivå. Rolf Kåre Jensen Rådmann Per Gunnar Pedersen HR-sjef Saksbehandler: Marianne Bjørklund Trykte vedlegg: Referat fra informasjons- og drøftingsmøte 25. februar 2014 <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side49

50 Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 14/15 Organisasjonsutvalget Omorganisering av service, kommunikasjon og arkiv Sammendrag I de senere år har service, kommunikasjon og arkiv vært adskilte kontor med lite tverrfaglig samarbeid. For å få til en bedre samhandling mellom disse fagområdene ble det satt i gang en omorganiseringsprosess i februar Hovedmålet er å gi innbyggerne bedre service og kvalitet på kommunens tjenester. Service, kommunikasjon og arkiv blir formelt slått sammen til et kontor fra 1. september Servicetorget i herredshuset, sentralarkivet i Speiderveien 4 og kommunikasjonsenheten blir samlokalisert i 1. etasje i Posthusgården i løpet av høsten Bakgrunn Bodø kommune kom dårlig ut av forbrukerrådets kommuneundersøkelse i Dette fikk ledelsen til å rette fokus mot bedre service i organisasjonen. Like etter at resultatene kom på bordet ble det satt ned ei gruppe som så på hvordan kommunen internt kan samhandle bedre for å yte god service til innbyggerne. Gruppa så verdien i bedre samhandling mellom service, kommunikasjon og arkiv som håndterer serviceområdene innbyggerhenvendelser, kommunens borgerportal samt postmottak. Dette var en av grunnene til at SLM vedtok i ledermøte prosjektplan for: «Bedre service til Bodøborgerne sammenslåing av service, arkiv og kommunikasjon». For å få best mulig effekt av omorganiseringen ble det sett på som en forutsetning at servicetorg, arkiv og kommunikasjon ville bli samlokalisert. Gjennomføring av prosjektet Det ble satt sammen ei prosjektgruppe med representanter fra de tre ulike enhetene. Kommunikasjonssjefen som prosjektleder, leder for servicetorget, plasstillitsvalgt og verneombud fra servicetorget, leder for arkiv, representant fra medarbeidere arkiv med verneombud, samt representant fra HR-kontoret. Gruppas arbeid fulgte fremdriftsplan som var skissert i prosjektplan. Etter at prosjektgruppa startet arbeidet kom det krav om forhandlinger fra fagforeningene Fagforbundet og Delta på bakgrunn av brudd på Hovedavtalen. Det ble gjennomført drøftingsmøte og ført uenighetsprotokoll. Fagforbundet har brakt saken inn for KS som en tvistesak. Kommunens tilsvar i saken vil bli behandlet i løpet av september. På bakgrunn av reaksjoner fra fagforeningene Fagforbundet og Delta kom hovedtillitsvalgt fra Delta raskt inn i prosjektgruppa. Uenigheten går på prosess og ikke på beslutningen. Konsekvensene av beslutningen om sammenslåingen og samlokaliseringen er derfor fulgt opp. Det gjelder planer for ominnredning av kursrom i Teamgården til kontorlokaler for medarbeidere arkiv, samt samlokalisering av servicetorget til ett servicetorg i sentrum. Dette betyr at servicetorget på herredshuset blir avviklet og erstattet av en resepsjonsløsning. Side50

51 Kommunikasjon flyttet inn i kontorlokaler i Posthusgården våren Kontorene er i nær tilknytning til servicetorget. Prosjektgruppa har kjørt en grundig prosess med hensyn til omorganiseringen og samlokaliseringen. Det har vært gjennomført en rekke prosjektgruppemøter hvor ulike skisser og løsninger har vært drøftet. HRkontoret har gjennomført ROS-analyse og derigjennom fått avklart nødvendige tilrettelegginger for å få gode arbeidsplasser i funksjonelle lokaler. Ny organisering Kommunikasjon og service skal nå i løpet av høsten 2014 etablere seg som et kontor. Kontoret vil bestå av: Kommunikasjon o Kommunikasjonssjef o Kommunikasjonsrådgiver/webansvarlig o Grafiker (prosjektstilling) o Seniorrådgiver Service o Servicetorg sentrum (postgården) o Servicetorg Misvær o Serviceskranke rådhuset o Turistinformasjon i Tollbugt 13 o Sentralarkiv Kommunikasjonssjefen blir øverste leder på strategisk nivå for kontoret, mens virksomhetsleder får det operative ansvaret for servicetorg, turistinformasjon og arkiv. Arkiv er et eget fagområde som har en viktig og lovpålagt funksjon for kommunal virksomhet. For å ivareta faglig kvalitet vil det bli ansatt faglig leder for arkivet. Det samme vil gjelde for servicetorget i sentrum. Begge disse vil rekrutteres internt. Det finnes allerede faglig leder for servicetorget i Misvær og egen fagleder for Bodø turistinformasjon. Ved å samordne fagområdene kommunikasjon, service og arkiv forventes det å få til bedre service og kvalitet til innbyggere gjennom: - Bedre internkommunikasjon og samarbeid med fagkontor og tjenesteleverandører i kommunen. - Utveksling av kunnskap - Mer driftssikre kontor ved at ressursene samlokaliseres - Fokus på klart språk og digitale tjenester til innbyggere - Brukervennlige og informative websider Konklusjon Kommunikasjon, service og arkiv slås sammen til et kontor. Servicetorg sentrum, kommunikasjon og sentralarkiv samlokaliseres i Posthusgården og Teamgården 1. etasje. Ny organisering og samlokalisering av servicetorg i sentrum trer i kraft fra 1. september. Sentralarkivet flytter til Posthusgården/Teamgården når nye kontorlokaler er ferdigstilt i løpet av oktober Kommunikasjon er allerede flyttet i kontorlokaler i nær tilknytning til servicetorget i Posthusgården. Kommunikasjonssjefen blir øverste leder på strategisk nivå, mens virksomhetsleder får det operative ansvaret servicetorg, arkiv og turistinformasjon. Det rekrutteres interne fagledere for arkiv og servicetorg sentrum. Side51

52 Saksbehandler: Kjersti Rongved Rolf Kåre Jensen Rådmann Tord Berthinussen Kommunikasjonssjef Trykte vedlegg: 1. Rapport «Forbedre servicenivå i Bodø kommune» 2. Prosjektplan «Bedre service til Bodøborgerne» - sammenslåing av service, arkiv og kommunikasjon 3. Skisse kontorer og landskap 4. Møtereferat drøftinger 5. Godkjenning av rådmann Side52

53 Notat til orientering Samfunnskontoret Unntatt etter off.l. 16 Rolf Kåre Jensen Frode Nilsen Rådmannen IKT-kontoret Dato: Saksbehandler:...Kjersti Rongved Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2014 Saksnr./vår ref.: /1187 Arkivkode:... Prosjektplan for prosjekt "Bedre service til Bodøborgerne-sammenslåing av Service, Arkiv og Kommunikasjon" 1. Bakgrunn og hensikt med prosjektet Bakgrunnen er at Bodø kommune må bedre sin publikumsservice. Det blir tydelig i Forbrukerrådets undersøkelse der kommunen har dårlige resultater Strategisk ledermøte (SLM) har med bakgrunn i dette og prosjektet «Forbedre servicenivået i Bodø kommune», samt anbefalinger fra en prosjektgruppe som har sett på mulig samhandling/sammenslåing av Servicetorg, Sentralarkiv og Kommunikasjonsenheten, bedt om en formell prosess med følgende arbeidsmål: Enhetene Servicetorg og Arkiv slås sammen og legges under Kommunikasjon Dagens leder for Servicetorget blir leder for den sammenslåtte enheten og rapporterer til leder for Kommunikasjon Det etableres to fagleder stillinger (arkiv & servicetorg) arkivsjef stillingen fjernes Den nye enheten samlokaliseres i Postgården Servicetorget på Herredshuset erstattes med en «ordinær» resepsjon inntil videre vil det da være fysiske servicetorg i Postgården og i Misvær. På sikt jobbes det med en målsetting om ett fysisk servicetorg 2. Prosjekteier Rådmannen 3. Prosjektansvarlig Kommunikasjonssjef Tord Berthinussen Side53

54 4. Prosjektets overordnede målsetting Overordet mål: Å levere en helthetlig beskrivelse av framtidas servicetorg og kommunikasjon som legger vekt på å levere service som Bodøborgerne forventer og fortjener 5. Oppgavebeskrivelse og avgrensning Prosjektmål: Bedre servicen til Bodøborgerne ved; Å utarbeide servicestandarder på ulike nivå og saksbehandlingstid, med vekt på digitale samhandlingsprosesser i samarbeid med IKT og relevante avdelinger Å kartlegge behov for framtidig kompetanse og tiltak for å erverve seg denne, og hvor fagkompetansen samles i ett fagmiljø med hensiktsmessig beslutnings- og rapporteringsstruktur. Å utarbeide forslag til ny organisering med tanke på roller, funksjoner og arbeidsområder som legger vekt på samordning av virksomheten i en enhet Å utarbeide en ressurs-og bemanningsplan for den nye enheten. Utarbeide romplan i postgården med kostnadskalkyle Å gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyse i samarbeid med HR Resultatmål: Få bedre resultater i tester, altså innen to år ha full score på Kommunebarometeret. Måle responstid på telefonen; oppnå en resultatforbedring på 25 prosent innen ett år 80 prosent løpende kundetilfredshet skal være på egendefinert servicenivå 5 av 5. Øke tilgangen på digitale tjenester til et antall av 10 i 2014 og 20 i 2015 Bidrag til å redusere generell saksbehandlingstid fra dagens nivå med inntil 25 prosent 6. Budsjett estimater Eiendomskontoret har ikke kapasitet til hjelp med planlegging av ombygging av kursrom i Postgården. Derfor må slik kompetanse hentes utenfra gjennom tilbud. Prosjektplan 2 av 4 Side54

55 Planlegging/gjennomføring Planlegging ombygging Postgården. Tilbud innhentes Egne ressurser, ca. 50 timer Timepris på tjenester Laveste tilbud på varer/rammeavtaler 7. Milepæler Endelig godkjenning av prosessplan Serviceenheten flyttes organisatorisk til Kommunikasjon Godkjenning av kontorplan for sammenslått enhet Drøftingsmøte med tillitsvalgte Arkivet slås sammen organisatorisk med Kommunikasjon og Service Samlokalisering av Kommunikasjon, Arkiv og Servicetorget i Postgården Servicetorget på Herredshuset erstattes med en resepsjonstjeneste BEHANDLING FRA TIL SLM Mandag 3.februar Februar 2014 Mars 2014 Drøfting Mars/april 2014 Mars/april 2014 Mai/juni 2014 Juni Prosjektorganisering og ansvarsfordeling Prosjektet organiseres med; Prosjekteier: rådmann Prosjektansvarlig: Tord Berthinussen Prosjektgruppe: Fra Servicetorget; Kjersti Rongved, Christian Natvig, Inger K. Brasø Fra Arkivet; Frode Nilsen, Hanne Thomassen, Lillian Sørmo Prosjektplan 3 av 4 Side55

56 Fra Kommunikasjon; Tord Berthinussen (leder) Fra HR: Karin Moland Hansen Med vennlig hilsen Tord Berthinussen Kommunikasjonssjef Prosjektplan 4 av 4 Side56

57 scanner Eksisterende vegg beholdes scanner ca 35 hyllemeter scanner mankulering 6180 Tlf 2.3 m² Kontor 50.7 m² Åpn Kontor 6.6 m² Kontor 11.0 m² Kontor 10.2 m² Post Hall 17.3 m² Stille 4.0 m² Eksisterende vegg Side57 Skyvedør i glass Ståldør på magnet Husfolket SA Postboks 6189, Mørkved, 8031 Bodø, tlf: Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i. REV: DATO: REVISJON: SIGN: PROSJEKT: TEGN, INNHOLD: MÅLESTOKK: A rev skyvedør mot servicetorget mai B rev scannere, skrivebord + tilpass etter befaring mai C rev komb. enkeltkontorer + landskap mai D åpn i eks vegg ++ mai Kontorer og Arkiv TILTAKSHAVER: Bodø Kommune BYGGEPLASS: Postgården G.nr/B.nr: KOMMUNE: Bodø Skisse ARKITEKT: Husfolket TEGN: DATO: REV: 1 : 100 PROSJEKT NR: 4016 TEGN.NR: Marit S.1

58 Møtested HR-kontoret HR-sjefen sitt kontor Dato Deltakere Mona Eilertsen, Delta/YS kommune Klokken 12:00 13:00 Tom Solli, Akademikerne Stig Hedly Andreassen, Fagforbundet/LO kommune Rune Braseth, Fagleder personalforvaltning Forfall Per Gunnar Pedersen, HR-sjef Referent Rune Braseth Anita Karlsen, Utdanningsforbundet/UNIO Observatører Samlokalisering av service, kommunikasjon og arkiv Det var ingen merknader til innkallingen med tilhørende drøftingsgrunnlag og grunnlagsdokumentasjon. Arbeidsgiver viste til at det har vært gjennomført forhandlinger etter Hovedavtalen 7-1 flg, og der det foreligger en uenighetsprotokoll om hvorvidt det i forbindelse med denne prosessen foreligger brudd på Hovedavtalen sine bestemmelser om informasjons- og drøftingsplikt. Delta presiserte at ansatte involveringen ble ikke tatt hensyn til tidlig nok i denne prosessen og at muligheten for reell medbestemmelse dermed blir begrenset. Fagforbundet påpekte at ovennevnte tvist fortsatt kunne bli brakt inn for KS. Grunnlaget for drøftinger etter Hovedavtalen er prosessen tilknyttet til en fysisk og organisatorisk samlokalisering av service, kommunikasjon og arkiv. Saksfremlegget ble gjennomgått og der arbeidsgivers posisjon er som følger; 1) Arkivet samlokaliseres med Kommunikasjon og Service i Postgården/Teamgården 2) Dagens kursrom 1 og 2 i Postgården/Teamgården bygges opp ril bruk for Arkivet 3) Ombyggingen skjer slik at ett av rommene blir kontorlokaler i fellesrom og det andre bygges om til tre enkeltkontorer for medarbeidere med spesielle behov 4) Samlokaliseringen organisatorisk skjer fra 1.august ) Samlokaliseringen fysisk skjer fra 1.september 2014 eller når lokalene er ferdig ombygget. Bakgrunnen for denne organisatoriske og fysiske Side58

59 samlokaliseringen foreslås iverksatt, er at Bodø kommune kom dårlig ut av forbrukerrådets kommuneundersøkelse i I tillegg er det et felles ansvar å sørge for at tjenestene tillagt disse enhetene har god kvalitet og er tilpasset brukernes behov til enhver tid. Arbeidsgiver er av den klare oppfatning at denne organisatoriske endringen vil være et viktig tiltak for å sikre blant annet følgende; - forbedret servicenivå til kommunens innbyggere - bedre den interne samhandlingen mellom service, kommunikasjon og arkiv som har nær faglig tilknytning med hverandre - ressursutnyttelse og tverrfaglighet - robust enhet som kan ha back-up funksjoner på ulike fagområder og som dermed er mindre sårbar ved fravær - kompetanseheving og økt intern servicegrad Arbeidstakerorganisasjonen forstår arbeidsgiver sin begrunnelse for denne fysiske og organisatoriske samlokalisering av service, kommunikasjon og arkiv. Likevel stiller de spørsmål om tidspunktet for denne endringen er riktig og hvorvidt «arkivfaget» blir tilstrekkelig ivaretatt ved at ikke skal være noen arkivleder. Det bekreftes også fra arbeidstakerorganisasjonene at motstanden mot arbeidsgivers forslag er i hovedsak fra de ansatte ved arkiv som har en annen argumentasjon for at eksisterende organisering og lokalisering bør bestå. Bakgrunnen for at en reiser spørsmålet om tidspunktet for gjennomføringen denne endringen er «Rådhusprosjektet» og behovet for å motvirke flere flytteprosesser og organisatoriske endringer enn det som strengt tatt er nødvendig. Arbeidsgiver presiserte at vi av hensyn til kommunens innbyggere ikke kunne utsette denne prosessen i påvente at et nytt rådhus. I tillegg vil arbeidsgiver forvalte innspillet om ivaretakelse av arkivfaget gjennom en faglederrolle. Arbeidsgiver vil derfor på tross av de ovennevnte innspillene opprettholde sin konklusjon i denne saken. Side59

60 Rapport Prosjekt «Forbedre servicenivå» i Bodø kommune - Håndtering av henvendelser på telefon, e-post og brev Side60

61 Innhold Innhold 2 Bakgrunn 3 Mandatet 3 Arbeidet 4 Avgrensninger og utvidelser 4 Flere faktorer påvirker servicenivået i Bodø kommune 5 Oversikt over antall henvendelser 5 Oversikt over relevante støttesystemer 6 Umiddelbare forbedringer 7 Analyse av forbedringsområder, telefonhenvendelser 8 Analyse av forbedringsområder, papirpost 10 Generelle forbedringsområder, e-post 12 Analyse av forbedringsområder, e-post til 13 Analyse av forbedringsområder, e-post til Eirik Lie Hanne Thomassen Ann-Tove Fagerheim Svein Inge Johansen Bjørn Inge Furunes Børre Arntzen Kjersti Rongved Rapport Forbedre servicenivå i Bodø kommune 2 Side61

62 Bakgrunn Forbrukerrådet gjennomfører med jevne mellomrom «Kommune-testen». Testmedarbeidere har i regi av Forbrukerrådet utgitt seg for å være privatpersoner, og deretter henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. Hver eneste kommune har fått 19 henvendelser. Det er sendt tre separate e-poster og ringt to telefonsamtaler til hver kommune, og det er lett etter 14 forskjellige informasjonselement på internett. Bodø kommune scoret lavt på denne testen i 2013, og havnet på 327. plass. Detaljer om hva som er undersøkt og kommunes score ligger vedlagt denne rapporten (vedlegg 1). Det er i hovedsak Bodø kommunes manglende evne til å besvare henvendelser tilfredsstillende som gjør at vi scorer svakt i Forbrukerrådets kommunetest. For å sette SLM i en posisjon hvor det kan fattes gode tiltak for å bedre situasjonen er det ansett som nødvendig å gå litt dypere inn i problemstillingen. Mandatet Rådmannens ledergruppe ga i møte den 11/11-13 mandat til en arbeidsgruppe som skulle utrede spørsmålet «Hva skjer i Bodø kommune når vi mottar en henvendelse?» (jf. SLM, sak 182). Arbeidsgruppen har vært under ledelse av HR-kontoret ved Eirik Lie. Føringer for prosjektarbeidet: Skaffe en overordnet oversikt over antall henvendelser pr. kategori (kanal) Kartlegge kommunens arbeidsprosesser knyttet til håndtering av henvendelser Se på rolle- og ansvarfordeling Vurdere mulige «quick wins» (også midlertidige tiltak) Foreslå tiltak som sikrer at de som henvender seg til kommunen får tilfredsstillende svar innen lovpålagte frister Foreslå tiltak som gir de som henvender seg tilbakemelding om status på forespørselen Rapport Forbedre servicenivå i Bodø kommune 3 Side62

63 Mål Alle som henvender seg til kommunen gjennom offisielle kanaler skal få svar innen lovpålagte frister, og så langt som mulig få løpende tilbakemelding om status på henvendelsen. Leveranser Beskrivelse av arbeidsprosessene for håndtering av henvendelser Rolle- og ansvarsbeskrivelser for nåsituasjonen Forslag til kortsiktige tiltak og langsiktige tiltak. Forslagene utarbeides som egen sak til SLM Overordnet prosjektplan Prosjektet vil gjennomføres som en kombinasjon av: Workshops Forankring i linjen hos Arkiv og Servicetorget som sentrale enheter i prosessene Arbeid i forkant og etterkant av workshopene Forberedelse av sak til SLM Arbeidet avsluttes ved overlevering av prosjektrapport til prosjekteier og rådmann innen Arbeidet Det er avholdt 4 møter i arbeidsgruppen, hvorav ett innledende møte og tre workshops. Fra første til siste møte har det gått fire uker. Det er i tillegg utført en del arbeid mellom møter. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra arkivet, IKT, Kommunikasjon og Service ved Samfunnskontoret i tillegg til undertegnede. Prosjektdeltakere i arbeidsgruppen: Hanne Thomassen Ann-Tove Fagerheim Svein Inge Johansen Bjørn Inge Furunes Børre Arntzen Kjersti Rongved Arkivet Arkivet IKT IKT Kommunikasjon Service Avgrensninger og utvidelser Arbeidsgruppen har avgrenset kartleggingen av arbeidsprosesser til følgende områder: De vanligste henvendelsene på e-post til postmottak og servicetorg De vanligste telefonhenvendelsene til sentralbord Vanlig papirpost adressert til kommunen, som går gjennom arkivet og servicetorg Arbeidsgruppen har arbeidet ut fra en utvidet forståelse av målsettingen formulert i mandatet. Formuleringene under beskriver målsettinger ut over det minimum om å overholde lovpålagte frister: Rapport Forbedre servicenivå i Bodø kommune 4 Side63

64 Alle som henvender seg til kommunen uansett kanal skal få svar innen lovpålagte frister, og dessuten føle at de får god service selv om eventuelle vedtak måtte være negative. Alle som henvender seg til kommunen skal, så langt som mulig, få løpende tilbakemelding om status på henvendelsen. Bodø kommunes ansatte, uansett hvor og hvem, skal forstå betydningen av at hvordan vi opptrer og svarer folk er med på å skape et godt eller dårlig inntrykk av kommunen og vårt servicenivå. Flere faktorer påvirker servicenivået i Bodø kommune Kommunen har valgt å håndtere utfordringer knyttet til servicenivået på flere måter. Denne prosjektrapporten beskriver kun en del av forbedringsmulighetene, med fokus på prosessforbedringer. Prosjektgruppen tror at flere faktorer må ses i sammenheng for å kunne oppnå best mulig effekt på servicenivået i kommunen. Det pågår et parallelt løp for å gjøre forbedringer på organisatorisk struktur. Samtidig vet vi at mye av forbedringspotensialet handler om holdninger og serviceinnstilling hos den enkelte medarbeider. Medarbeiderne må også ha et tilfredsstillende kompetansenivå på digitale ferdigheter og bruk av digitale verktøy som bl.a. Lync. Det er også avgjørende at ledelsen prioriterer og gjør kjent målsettinger og strategier for området. «Mulighetsrommet» for serviceforbedringer er dermed stort og sammensatt: A. Mulig omorganisering for å forbedre samhandling og utvikling (under utarbeidelse) B. Forbedret servicekultur i hele organisasjonen (et lengre løp) C. Kompetanseheving, spesielt på digitale ferdigheter (bygges inn i kompetanseplaner) D. Kjøp og bruk av støtteverktøy, bl.a. skjemabank (innføres i Portalprosjektet v.2) E. Enhetlige mål og strategier som er kjent i organisasjonen (toppledelse) F. Prosessforbedringer innenfor sentrale prosesser (dette prosjektet) Oversikt over antall henvendelser Servicetorget Servicetorget har et gjennomsnitt på 444 henvendelser pr. dag totalt (2013-tall) fordelt slik: Telefoner (inkludert sentralbord) 341 Besøkende 99 Chat-henvendelser 4 I tillegg er det ca. 4 leveranser av post til Servicetorget pr. dag. Henvendelsene til Servicetorget fordeler seg innenfor avdelingene slik: Teknisk avdeling 28% Oppvekst- og kulturavdelingen 7% Helse og omsorgsavdelingen 14% Sentraladministrasjonen 41% Andre 10% Rapport Forbedre servicenivå i Bodø kommune 5 Side64

65 Arkivet Arkivet mottar all post til kommunen og all e-post til og arkivfører det som er arkivverdig av dette. Arkivet fører også arkivverdige interne dokumenter som f.eks. arbeidsavtaler, og håndterer innsynsbegjæringer. Mengden varierer. Som et eksempel presenteres tall fra uke 48/2013 (5 arbeidsdager): e-post som er ført i arkivsystem 94 Innsynsbegjæringer 5 Brev, innkommende 258 Internpost 191 Arbeidsavtaler 124 Oversikt over relevante støttesystemer I dag: E-post E-24 chattefunksjon mellom kommune og bruker, samt internt mellom servicetorget og saksbehandlere Lync som plattform for tale, video, chat og elektronisk møte Facebook Planlegges innført: Ephorte Innsynsmodulen CRM-løsning for kommunen «Gata mi»-løsningen som er under utprøving Rapport Forbedre servicenivå i Bodø kommune 6 Side65

66 Umiddelbare forbedringer Arbeidsgruppen anbefaler følgende umiddelbare tiltak (forslag til ansvarlig leder/ medarbeider i parentes): Barnevern lager sin egen enhetsside med mer info (arbeidet igangsatt) Mer info om gjeldsrådgivning på borgerportalen (Kjersti) Bedre samarbeid mellom Arkivet og Servicetorget. Arkivet videresender e-post til Servicetorget som omhandler spørsmål til TA. E-post som kan karakteriseres som kundehenvendelser sendes fra Arkivet til Servicetorget (Ann Tove, Kjersti). Arkivet sender kopi til avsender ved videresending av e-post til saksbehandler (Ann Tove og Hanne). Ikke videresende e-post til en fellesboks som ikke sjekkes regelmessig, f.eks. hos Tildelingskontoret (Ann Tove og Hanne). Ved videresending av e-post, sett kunde som kopimottaker. Ev. som hovedmottaker dersom det samtidig gis beskjed om å ta kontakt med Servicetorget hvis saksbehandler ikke svarer innen 2 dager. Servicetorgets og arkivets rolle som «ombud» for god service må fremheves. Når disse sier i fra om saker som ikke behandles i tide, må ledere som får beskjed ta tak i situasjonen. (en sak for SLM) Revisjon av alle nettsider mht. oppdatert innhold, linker osv., ansvarliggjøre alle webredaktører (Børre). Større interaksjon mellom Servicetorget og webansvarlige/kommunikasjon (Christian og Børre). Kampanje på borgerportalen på bruk av søkemotoren og endre søkemotoren til å vise søketreff på en bedre måte (Børre). Rapport Forbedre servicenivå i Bodø kommune 7 Side66

67 Analyse av forbedringsområder, telefonhenvendelser Det er identifisert fire forbedringsområder, jf. prosesskart: Rapport Forbedre servicenivå i Bodø kommune 8 Side67

68 1) Så mange henvendelser som mulig bør behandles/ håndteres av Servicetorget. a) Avhengig av god kompetanse ved Servicetorget, bør styrkes b) Avklaringer og kompetansedeling kan styrkes gjennom samarbeidsavtaler med 2.- linje c) Kan styrkes også ved økte tilganger til informasjons- og fagsystemer, f.eks. «Gerica». d) Målsettinger kan uttrykkes, f.eks. «80% av telefonhenvendelsene besvares direkte av Servicetorget». 2) Så mange som mulig av de henvendelsene som settes over til 2. linje må besvares direkte a) Servicetorget bør ringe opp saksbehandler før telefon settes over. b) Ulike telefonsystemer gir ulike muligheter/begrensninger. Bør standardiseres. c) Dersom 2. linje ikke svarer bør telefonen automatisk settes tilbake til Servicetorget. d) Tilgjengeligheten til 2. linje kan bl.a. forbedres gjennom økt bruk av Outlookkalenderen, kjent telefontid, telefonvakt/vakttelefon og gode lokale telefonsløyfer. e) Det finnes også forbedringsmuligheter her ved innføring av CRM-løsning. 3) Saksbehandlere i 2. linje må håndtere innkomne henvendelser, ikke sende videre a) Både Servicetorget og 2. linje må ta et økt ansvar for at kunden får et tilfredsstillende svar så tidlig som mulig (hovedsakelig et holdningsspørsmål). b) Innkomne telefonhenvendelser bør ikke settes over til flere saksbehandlere enn høyst nødvendig, f.eks. maksimalt to. 4) Dersom henvendelsen ikke kan besvares må kunden må få beskjed om dette a) Et CRM-system kan bidra til å følge kundehenvendelser og håndtere tilbakemeldinger til kunden. b) Som for flere forbedringspunkter handler også dette i stor grad om holdninger og serviceinnstillinger. Rapport Forbedre servicenivå i Bodø kommune 9 Side68

69 Analyse av forbedringsområder, papirpost Det er identifisert fire forbedringsområder, jf. prosesskart: Rapport Forbedre servicenivå i Bodø kommune 10 Side69

70 1) Det bør ses spesielt på budtjenesten og bruk av internpostsystemet a) Kan alternativer til budtjeneste vurderes, f.eks. egen ombringing kombinert med bruk av Posten? Kan bruken av budtjenesten reduseres for å oppnå tidsgevinster? b) Det finnes informasjon om bruk av budtjenesten på Solsia, denne bør gjøres kjent for alle. c) Alle posthenvendelser bør skje til kommunens postbokser, ikke til den enkelte virksomhet. d) Bruk av elektroniske løsninger bør økes for å redusere tid til ombringing av papir. 2) All arkivverdig post bør havne hos Arkivet uten andre «omveier» a) Vurdere dagens praksis med ulik behandling av post med ulik rekkefølge på adressat. b) Arkivet kan åpne all post, med få unntak (bl.a. anbudsdokumenter). c) Forutsetter forenkling, god kommunikasjon og opplæring. d) Dersom Arkivet håndterer all post vil det være hensiktsmessig at budtjenesten legger sin sortering i nærheten. 3) Arkivets vurderinger av hvilken ikke-arkivverdig post som ikke videresendes a) Hvis mer post ønskes videreformidlet må dette prioriteres framfor andre oppgaver, eventuelt tilføre ressurser. b) Dersom dagens policy skal videreføres må denne gjøres kjent for hele organisasjonen. 4) Mulighetene for elektronisk signatur bør utforskes a) Hvilke dokumenter må ha signatur? Kan disse få elektronisk signatur? Rapport Forbedre servicenivå i Bodø kommune 11 Side70

71 Generelle forbedringsområder, e-post Arbeidsgruppen mener at det bør være en målsetting at det kun eksisterer en kommunal e- postadresse; Det er et åpent spørsmål hvem som skal håndtere dette mottaket, all e-post kan håndteres av enten Servicetorg eller Arkivet. Det anbefales at det jobbes videre med dette spørsmålet. E-poster direkte til saksbehandlere/medarbeidere behandles ikke i dette prosjektet. Det vil være en prinsippdiskusjon rundt tilgjengelighet til e-postadresser til alle medarbeidere. På den ene siden er det ansett som god service å gjøre disse offentlig tilgjengelig på borgerportalen. Det er likevel kjent at det det er et stort forbedringspotensial for dette feltet da kontaktinformasjonen baserer seg på et dårlig datagrunnlag. AD og Netwise er ikke oppdaterte personaldatabaser, dermed inneholder borgerportalen mange feil mht. kontaktpersoner og e-postadresser. Det er ikke samsvar i registreringer mellom ulike personaldatabaser i dag. Det er likevel et lederansvar å holde oversikt over sine medarbeidere, tilganger og kontaktinformasjon til disse på borgerportalen, og situasjonen kan avhjelpes ved utkjøring av sjekklister. Bruken av sluttprosedyrer for å avslutte tilganger, dokumenter, osv. må også økes. Det bør gjennomføres en form for internkontroll for å sikre at kvaliteten og servicenivået opprettholdes på et høyt nivå. Målinger både internt i organisasjonen og hos brukerne kan være en del av dette. Det foreligger også forslag om å bl.a. kartlegge og bekjentgjøre antall purringer som kommer til kommunen på Solsia. Dette vil bidra til å sette fokus på behandlingen av henvendelser som en del av det samlede servicenivået. Her er det også mulig å trekke fram de som gjør det bra. Det er store ulikheter i organisasjonen mht. den enkelte medarbeiders holdninger, m.m. Dette kommer bl.a. til syne ved at noen saksbehandlere unnlater å besvare enkelte henvendelser. Samme personer "går igjen", og gjennom årene er dette blitt kjent i organisasjonen og blant brukerne/kundene. Medarbeidere i Servicetorget og på Arkivet må i dag foreta en form for «kvalitetssikring» hvor leder informeres ved overføring av enkelte henvendelser til enkelte saksbehandlere, jf. OBS-merknad i følgende prosesskart. Etter arbeidsgruppens vurdering er noen av disse tilfellene så grove at de grenser opp til det man vil kalle en "personalsak". Det er derfor uheldig at enkelte av disse saksbehandlerne «beskyttes» av sin leder, og at det ikke tas tak i. Uansett er dette en identifisert kulturutfordring i Bodø kommune som omhandler alle avdelinger og SA. Tiltak her ligger utenfor prosjektets mandat, men det anbefales at forbedringsarbeidet rundt servicekultur inngår som en del av rådmannens fokusområde. Rapport Forbedre servicenivå i Bodø kommune 12 Side71

72 Analyse av forbedringsområder, e-post til Det er identifisert tre særskilte forbedringsområder, jf. prosesskart Rapport Forbedre servicenivå i Bodø kommune 13 Side72

73 1) "Ny" praksis tilbakemelding til kunde, standardisering av svar a) Her går det nå en tilbakemelding til kunde om at henvendelsen er oversendt til 2.linje. b) Praksis samkjøres med Servicetorgets, bruk av samme maler. c) Diskusjon om det skal gis "servicefrister" til saksbehandler i disse tilbakemeldingene. 2) Kvalitetssikring av felles e-postbokser i virksomhetene Jf. vedlegg 2: Oversikt over e-postadresser til «samlebokser» a) Noen virksomheter åpner ikke virksomhetens e-postboks daglig. b) Praksis enkelte steder er slik at virksomhetens e-postboks kun åpnes når f.eks. sekretæren er på jobb, sårbart mht. ferier, sykdom, mv. c) Virksomhetene bør etablere gode rutiner for dette. d) Rolle som «dokumentfordeler» bør opprettes (med stedfortredere for å unngå å være personavhengig). 3) Reklame og kurstilbud a) Er tilbudet rutet til personer eller avdelinger, så videresendes tilbudet til disse b) Er det tilbud om rekvisita, så skal det slettes (innkjøpsavtaler) c) Ved uadresserte tilbud om kurs, meldes kommunen av som mottaker, alternativt sendes et svar om at e-posten vil bli slettet. d) Henvendelser om suvenirer og pins går til turistinformasjon for sortering I tillegg inngås det et «sorteringssamarbeid» mellom Arkivet og Servicetorget. Alle henvendelser angående byggesak og Teknisk avdeling for øvrig sendes fra Arkivet til Servicetorget med mindre at det er opplagt hvem som er saksbehandler. For eksempel når henvendelser fra «fiks gata mi» skal legges inn i Gemini melding. Når Arkivet videresender til saksbehandler så skal kunden være hovedmottaker av et svar. Saksbehandler settes også som hovedmottaker hvis saken er arkivverdig og skal i sak/arkivsystem. Det kan føyes til som standard i svaret at hvis kunden ikke hører noe innen to dager, så inviteres kunden til å ta kontakt nytt (dette er med på å «skjerpe» saksbehandler) Rapport Forbedre servicenivå i Bodø kommune 14 Side73

74 Analyse av forbedringsområder, e-post til Det er identifisert ett særskilt forbedringsområde jf. prosesskart Rapport Forbedre servicenivå i Bodø kommune 15 Side74

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

Permisjonsreglement og retningslinjer

Permisjonsreglement og retningslinjer Page 1 of 5 Mandal kommune Mandal kommune / Personal / Permisjon / Permisjonsreglement og retningslinjer ID:114325 Forfatter: Ericson, Tutti Godkjent av: Personal, Systemansvarlig (Ericson, Tutti) Status:

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.05.2016 35947/2016 2014/6661 404 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/8 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Endringer i arbeidsreglementet

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

Permisjonsreglement for Trysil kommune

Permisjonsreglement for Trysil kommune Permisjonsreglement for Trysil kommune Arkiv saksnr. 05/244 Gjeldende fra 1.april 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2 1.1. Innledning 2 1.2. Omfang 2 1.3. Reglementets virkeområde 2 1.4.

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Gjeldende fra 01.03.99 Vedtatt i KST- sak 99/0005, 09.02.99 1.0 Omfang, Lønnsansiennitet, Feriegodtgjøring, Pensjonsmedlemskap 2.0 Velferdspermisjoner 3.0 Permisjoner

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

Permisjonsreglement. Innholdsansvarlig: HR-sjef. Vedtatt: Organisasjonsutvalget sak 13/14, 26. august 2014

Permisjonsreglement. Innholdsansvarlig: HR-sjef. Vedtatt: Organisasjonsutvalget sak 13/14, 26. august 2014 Permisjonsreglement Innholdsansvarlig: HR-sjef Vedtatt: Organisasjonsutvalget sak 13/14, 26. august 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling... 4 1.1 Behandling av permisjonssøknader... 4 1.1.1 Vilkår...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 22.05.2006. RÅDMANNEN 22.05.2006 31.12.2008 Side 2 av 8 1. OMFANG LØNNSANSIENNITET FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSSKAP

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Rådhuset Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT

Side 1 av 6 PERMISJONSREGLEMENT Side 1 av 6 TYSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 Reglementets omfang Reglementet gjelder for alle kommunale arbeidstakere som i henhold til HTA`s kap.1 1 har et fast og forpliktende arbeidsforhold i

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget. 1 av 7 Innhold 1. Fellesbestemmelser...3 Grunnlag for behandling av alle søknader om permisjon --------------------------------------------------3

Detaljer

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Permisjonsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Justert med bakgrunn i ny hovedtariffavtale pr. 1. mai 2010 Innholdsfortegnelse Innledning...3

Detaljer

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune. Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Permisjonsreglement for Oppland fylkeskommune Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.11.2015 Innhold 1. Fellesbestemmelser... 3 1.1 Reglementets omfang...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT 1 REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT Brønnøy kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 REGLEMENTETS OMFANG S. 3 1.2 BEGRENSNINGER S. 3 1.3 LØNNSANSIENNITET S. 4 1.3 FERIEPENGER S.

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Innledning Permisjonsreglementet gjelder for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 21.04.2015 Ref. nr.: 15/10628 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 25/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15.5.2013 Ansvarlig: 2 INNLEDNING 1 OMFANG 2 LØNNSANSIENNITET 3 FERIEPENGER 4 PENSJONSMEDLEMSKAP 5 AVGJØRELSESMYNDIGHET, FORTOLKNING

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 30/07 og Revidert ihht. Gjeldende delegasjonsreglement. 1 INNLEDNING... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Reglementets omfang...

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhusgata 5 Møtedato: 20.09.2011 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller bodil.johansen.kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Moloveien 16 Blåsalen Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

6. juli 2003. Politihøgskolen att.: Ragnar L. Auglend Postboks 5027 Majorstua 0301 Oslo. Velferdsgrunner som fritaksgrunn for arbeidsplikt.

6. juli 2003. Politihøgskolen att.: Ragnar L. Auglend Postboks 5027 Majorstua 0301 Oslo. Velferdsgrunner som fritaksgrunn for arbeidsplikt. 1 HENNING JAKHELLN professor Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo Karl Johansgt. 47 (Domus Bibliotheca) Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo 1 Tlf.: 22 85 94 21 Fax: 22 85 94 20 henning.jakhelln@jus.uio.no

Detaljer

Revidert politisk delegeringsreglement

Revidert politisk delegeringsreglement HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2016 28764/2016 2011/3789 044 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/10 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Revidert politisk delegeringsreglement

Detaljer

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. ADMINISTRASJONSUTVALGET 03.06.08 13/08 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011.

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.11.2011 Ref. nr.: 11/21205 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr HTA kap 1, 1. Deltidsansatte

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE . 3-1/i2. PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 med revisjon av permisjonsreglementet i k-sak 91/08 (studiepermisjon m/lønn) 1 Generelt Reglementet gjelder bare så langt

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13.

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13. PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13 1 av 8 Innhold 1. Målsetting... 3 1.1. Betingelser ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Retningslinjer for permisjon

Retningslinjer for permisjon Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 24-09 i møte 7. mai 2009 Gjelder fra: 1. juni 2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt i kraft av arbeidsgivers styringsrett, Hovedtariffavtalen

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø.

Retningslinjene omfatter alle som har et tilsettingsforhold til Universitetet i Tromsø. Retningslinjer for permisjon Fastsatt av: Universitetsstyret 7.5.2009 (sak 24-09) Oppdatert av POA i juni 2013 godkjent av universitetsdirektøren Gjelder fra: 1.7.2009 Hjemmel: Arkivref: 2009/3093 Fastsatt

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Revidering av lønnspolitisk plan - referat fra drøftingsmøte med Hovedsammenslutningene

Revidering av lønnspolitisk plan - referat fra drøftingsmøte med Hovedsammenslutningene Referat fra drøftingsmøte med Hovedsammenslutningene 10.05.17 Kompetanse/rekruttering Unio v/trond Tandberg LO-kommune v/stig H. Andreassen YS-kommune v/mona Eilertsen Rune Braseth Anne Line Bosch-Strand

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Revidert i administrasjonsutvalget Levanger kommune

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 09/7 Administrasjonsutvalget 24.03.2009 09/39 Bystyret 31.03.2009

Saksnummer Utvalg Møtedato 09/7 Administrasjonsutvalget 24.03.2009 09/39 Bystyret 31.03.2009 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2008 63494/2008 2005/5483 036 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/7 Administrasjonsutvalget 24.03.2009 09/39 Bystyret 31.03.2009 Justering av interne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014 Søgne kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2011/766-23274/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 02.07.20134 Saksframlegg Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 1. Innledning 1.1. Formål 1.2. Mål 1.3. Myndighet 1.4. Saksgang 1.5. Lønnsansiennitet 1.6. Feriepenger 1.7. Pensjonsmedlemskap 1.8. Gjensidig tillit / andre forhold

Detaljer

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte

Permisjonsreglement. Innholdsfortegnelse. 1. Generelt. 2. Permisjon med lønn. 3. Permisjon uten lønn. 4. Permisjon for tillitsvalgte Permisjonsreglement For ansatte og tillitsvalgte i Skaun kommune Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Permisjon med lønn 3. Permisjon uten lønn 4. Permisjon for tillitsvalgte Vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06.

MØTEINNKALLING. Orientering vedr. nedbemanning i enheten barnehage SAKLISTE 8/14 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 05.06. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2014 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE Gjeldende fra 10.01.12 Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 10.01.12 Ephorte 2010/2212-10 1 1. INNLEDNING.... 4 1.1 Generelt 4 1.2 Søknadsfrister 4 1.3 Reglementets

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 04.02.2009. 1 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt om permisjoner 1) Arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon i arbeidstiden, og

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Revidering av permisjonsreglement i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes Partssammensatt utvalg

Revidering av permisjonsreglement i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes Partssammensatt utvalg Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/2454-12 Saksbehandler: Hilde Sloot Bjøru Saksframlegg Revidering av permisjonsreglement i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes Partssammensatt

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 28.08.2009 Ref. nr.: 09/11305 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 55/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

VEDTAK NR 45/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 11. august 2010 Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm

VEDTAK NR 45/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 11. august 2010 Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 16.08.2010 Ref. nr.: 10/12183 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 45/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE Revisjon vedtatt i kommunestyret 02.05.06 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.07.2016 Ref. nr.: 16/19733 Saksbehandler: Anders Reidar Holm VEDTAK NR 73/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav II 15. april 2010 kl. 11.00 Unios KRAV NR.2, 15. APRIL KL. 11.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 1200, og opprettholder disse med følgende

Detaljer

VEDTAK NR 62/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. september 2011.

VEDTAK NR 62/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. september 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.10.2011 Ref. nr.: 11/16154 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 62/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4099-5 Arkiv: 460 &00 Sakbeh.: Robin Rasmussen Sakstittel: REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4099-5 Arkiv: 460 &00 Sakbeh.: Robin Rasmussen Sakstittel: REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET Saksfremlegg Saksnr.: 09/4099-5 Arkiv: 460 &00 Sakbeh.: Robin Rasmussen Sakstittel: REVIDERING AV PERMISJONSREGLEMENTET Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Innstilling:

Detaljer

Høring Rapport om "Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger"

Høring Rapport om Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/151- DFUN 2. mai 2017 Høring Rapport om "Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger" Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Arbeids- og sosialdepartementet Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2017/6084-6-118954/2017-ANEJ 410 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Formannskapet i Fredrikstad kommune

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post:

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post: Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2017 Tid: 09:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06 Alstahaug kommune SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt - revidert 08.04.2010 sak 03/10 Administrasjonsutvalget Revideres innen 01.07 hvert 2. år, første gang 01.07.2012. Brev, sakskorrespondanse

Detaljer

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn?

Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Når kan en arbeidstaker få/kreve permisjon med/uten lønn? Permisjonsreglement for kommunene er hjemlet i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, ferieloven, lov om trudomssamfunn, hovedtariffavtalen, hovedavtalen

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

VEDTAK NR 19/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 19/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.05.2013 Ref. nr.: 13/5529 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 19/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 2.

Detaljer

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Partsammensatt Utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Partsammensatt Utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer