ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser"

Transkript

1 Søknad om videreføring av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Foto: Kjetil Skogli 2 nye år fra Tromsø

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Sammendrag Klyngens utgangspunkt i Potensial Barrierer Bedriftenes forventninger og ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Mål og strategier Visjon og mål Hovedstrategi Delmål og delstrategier Klyngeutvikling og nettverk Kvalitet og kompetanse Produktutvikling og innovasjon Internasjonalisering og markedsadgang Handlingsplaner Gjennomførte aktiviteter, resultater og effekter Klyngeutvikling og nettverk Aktiviteter Effekter Kvalitet og kompetanse Aktiviteter Effekter Produktutvikling og innovasjon Aktiviteter Effekter Internasjonalisering og markedsadgang Aktiviteter Effekter Forskning og utvikling Aktiviteter Effekter Omdømme Aktiviteter Effekter Bedriftsengasjement og organisering Bedriftsengasjement Antall bedrifter, deltakelse i aktiviteter og økonomiske bidrag Organisering Prosjektledelse Ytterligere potensial Ytterligere potensial for bedriftene Økt potensial gjennom internasjonalisering Økt potensial gjennom fokus på kompetanse og kvalitet Økt potensial gjennom produktinnovasjoner Økt potensial gjennom sterkere nettverk Ringvirkninger Koblinger og synergier Exit- strategi Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 2

3 Forord Denne søknaden om videreføring av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser (ALV) følger samme struktur som i håndbok for Arena når det gjelder innhold i søknader om forlengelse av Arenaprosjekter i et fjerde og femte år. Vi har benyttet relativt mye plass i begynnelsen av søknaden på å beskrive gjennomførte aktiviteter samt å dokumentere resultater og effekter av disse. Beskrivelsen av uforløst potensial og det som søknaden egentlig handler om, videreføring av allerede iverksatte prosesser og igangsetting av nye som via forlengelse av ALV skal forløse dette potensialet, kommer litt lengre ut i søknaden. Søknaden er utarbeidet etter innspill fra en meget aktiv styringsgruppe som gjennom tre møter har diskutert og forankret søknaden, samt forelagt den for et uavhengig ekspertpanel for vurdering og innspill. Tromsø 29. April 2014 Ole Henning Fredriksen Styreleder Vinter Troms AS Geir P. Stokke Leder av Styringsgruppa ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 3

4 Sammendrag Vinter Troms AS søker på vegne av klyngen ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser (ALV) herved om forlenget status som Arena-prosjekt i to nye år fra 1. oktober Oppnådde effekter I løpet av de tre første prosjektårene har klyngen skapt flere resultater og effekter gjennom prosjektet. Ytterligere effekter vil komme over tid. De viktigste resultatene som er dokumentert i søknaden er som følger: Klyngeutvikling og nettverk Samarbeidet mellom klyngebedriftene er bedret. Dette gjelder også mellom klyngebedriftene og FoU-institusjoner og virkemiddelapparatet. Samarbeidet mellom FoU-institusjonene i klyngens nedslagsfelt er også styrket En annen effekt er at næringsaktørene nå i større grad fram snakker hverandre og at de har etablert et tillitsforhold som blant annet innebærer større grad av deling. Bedriftene er nå tettere koblet på virkemiddelapparatet og benytter i større grad kompetanseog nettverkstiltak som tilbys av Innovasjon Norge, fylkeskommuner og kommuner. For Innovasjon Norge i Troms og Troms fylkeskommune har ALV blitt en arena og fasilitator av utviklingstiltak og en sentral aktør i utvikling av turisme i fylket. I klyngen er det i dag med bedrifter fra alle sektorer i reiselivet: Hotell/restaurant, transport, aktivitet, attraksjoner/museer, arrangementsselskap og mataktører. Dette er en styrke for klyngearbeidet og en effekt av en positiv klyngeutvikling. Kvalitet og kompetanse Kunnskapsnivået og kompetansen for utvikling av lønnsom vinterturisme har økt. Både bedriftene og virkemiddelapparatet benytter nå i større grad systematisert- og forskningsbasert kunnskap som grunnlag for utviklingsprosesser. Klyngen har tatt initiativ til etablering av Norsk Natur Guide studiet ved UiT Norges Arktiske Universitet, har bidratt til hevet kompetansen hos Nordlysguider ved gjennomføring av spesialtilpasset kurs for 250 Nordlysguider samt fasilitert økt kompetans om arrangementsturisme. Klyngebedriftene har satt kvalitet på dagsordenen og har, sammen med fem andre reiselivsklynger, tatt initiativ til utvikling av et nasjonalt kvalitetssystem for bedrifter som produserer utendørs organiserte aktiviteter. Produktutvikling og innovasjon Arbeidsmetoder som følger enkle innovasjonsmetoder for markedsrettet utvikling av nye produkter er som følge av prosjektet nå en mer anvendt arbeidsform for bedriftene i klyngen som for det meste er små bedrifter. Innovasjonstakten har økt i klyngen. Det er utviklet flere nye produkter og prosesser som allerede har gitt økt omsetning for klyngebedriftene. Det er utviklet 46 nye vinterprodukter og pakker hvorav over halvparten er i salg gjennom internasjonale distributører. I april 2014 ble klyngen nominert som en av tre kandidater til Årets innovasjonsmiljø. Årets innovasjonsmiljø premieres etter kriteriene langsiktig, målrettet samarbeid om felles utfordringer innenfor innovasjon og verdiskaping. Det at klyngen etter knappe 3 års arbeid, er kvalifisert som ett av de tre beste innovasjonsmiljøene i Norge er en anerkjennelse av klyngens arbeid. Dette tar vi som et signal på at fasilitator-rollen som ALV har tatt i innovasjonsprosessene har vært positiv og at resultater av arbeidet allerede er synlig, også utenfor klyngen. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 4

5 Internasjonalisering og markedsadgang ALV har sammen med flere andre aktører og tiltak bidratt til nye gjester og i underkant av nye gjestedøgn til landsdelen i vintersesongen (oktober-april) fra vinteren 2010/11 til vinteren 2013/14. Tallene er hentet fra SSB gjestedøgnsstatistikk. ALV har blant flere bidratt til at vinterprodukter i Nord-Norge (spesielt nordlysprodukter) nå er i fokus hos turoperatører i Storbritannia, Japan, Russland, Nederland og Tyskland. Det er totalt etablert kontakt med 170 internasjonale turoperatører/reisebyråer som selger vinteropplevelser i Nord-Norge. Klyngen har opparbeidet økt kunnskap om distribusjon gjennom direkte dialog med turoperatører og markedsaktører. Da prosjektet startet opp var det 3 charterflyvninger fra internasjonale markeder til Nord- Norge. Vinteren er dette økt til 115 flyvninger hvorav mange er knyttet til Hurtigruten. Internasjonalt har klyngens bedrifter styrket sin markedsposisjon i prosjektperioden. Dette gjelder spesielt blant kunder i Storbritannia, Nederland og Japan. Blant disse kundene har klyngebedriftene, til tross for høye priser sammenlignet med konkurrenter (bl.a. Island), tatt markedsandeler. Forskning og utvikling FoU-institusjonene har gjennom ALV fått en samhandlingsarena samt en felles kanal inn mot bedriftene. Bedriftene er samlet sett blitt mer bevisst på betydningen av samarbeid med FoUinstitusjoner og er blitt bedre bestillere av slike kunnskapstjenester Det er i prosjektperioden gjennomført og planlagt 11 ulike FoU-prosjekt med ALV som aktiv pådriver eller deltaker. FoU-miljøene har fått en økt forståelse for klyngebedriftenes behov samt at bedriftene har fått økt kunnskap om hva FoU-miljøer kan bidra med. Kunnskapsnivået på de tema som FoUmiljøene har arbeidet med i prosjektperioden har økt hos klyngebedriftene og har blitt implementert i deler av klyngen. Samhandling mellom bedrifter og FoU-institusjoner har resultert i tyngre satsinger som det nasjonale kvalitetsprosjektet som kom i stand på initiativ fra klyngene Innovative Opplevelser (Nordland) og ALV. Et finansieringssamarbeid mellom VRI Troms og VRI Nordland gjorde det mulig å gjennomføre et forprosjekt på kvalitetssikring/sertifisering (med fokus på New Zealand, Skottland og Island). Fra dette bidro såkalt «kvalifiseringsstøtte» fra Regionalt Forskingsfond (RFF) med ressurser til å utvikle en næringsforankret søknad om støtte fra RFF til et større prosjekt på sertifisering. Denne søknaden ble i desember 2013 tildelt finansiering fra RFF og hadde oppstart 18. mars Ytterligere potensial Klyngen har fortsatt et stort uforløst potensiale på flere områder. Potensialet kan forløses ved å videreføre de sammensatte samhandlingsprosessene som er påbegynt gjennom ALV. Det betyr gjennomføring av tiltak innenfor områdene nettverksbygging, kvalitet- og kompetanseutvikling, internasjonalisering og markedsadgang samt forskning og utvikling. Disse prosessene kan best videreføres gjennom en forlengelse av ALV da klyngen, eller enkeltaktører i denne, fortsatt ikke er moden for å fasilitere disse prosessene på egen hånd. Klyngeutvikling og nettverk Det er fortsatt behov for nettverksbygging mellom bedriftene og etablering av nye og mer robuste bedriftsstrukturer, og for styrking av FoU-nettverk samt nettverk mellom bedrifter, FoU-institusjoner og markedsaktører. Begrunnelsen for at disse prosessene bør forlenges er at klyngen for det meste består av små bedrifter som er spredt over et større geografisk område For å skape flere produktinnovasjoner er det et behov for å videreutvikle samarbeidet med andre internasjonale klynger, spesielt i Nord-Finland og Nord-Sverige. er. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 5

6 Det er hensiktsmessig å etablere et tettere samarbeid med andre klynger i Norge, spesielt innen reiseliv, mat og arrangement. Nye bedrifter i Alta og Narvik vil gjerne delta i klyngen. Områdene har et stort potensial for vinterturisme og gjennom koordinerte produkter sammen med Tromsø kan potensialet til aktørene i disse områdene utløses. Kvalitet og kompetanse Kompetanseutvikling i form av videreutvikling av kurs, Norsk Natur Guide studiet, harmonisering av naturguideutdanningen mellom de ulike universiteter og høgskoler og etablering av en nasjonal naturguideforening. Bidra til at flere guider oppnår internasjonalt anerkjent guidesertifisering etter IFMGAs standard, noe som er et krav fra stadig flere utenlandske turoperatører. Videreutvikling av SnowMonitor som verktøy for markedsorientering av produktutvikling, vertskap/service og markedstiltak slik at bedriftene, i egne- og felles utviklingstiltak, kan ta utgangspunkt i oppdatert markedskunnskap. Etablering av et nasjonalt kvalitetssystem for bedrifter som produserer utendørs organiserte aktiviteter. Behovet er definert med bakgrunn i kvalitetsutfordringer som følge av høy etableringstakt av bedrifter og produkter, markedskrav og for å sikre høy gjestetilfredshet med tanke på gjenbesøk og positiv Word of Mouth. ALV er ansvarlig for testing og implementering av ulike undersektorer av den norske aktivitetsturismen og samt for tematikk knyttet til sikkerhet i utendørs aktiviteter. Videreutvikle Kurs for Nordlysguider og gjennomføre dette for flere guider sammen med andre kurs og kompetanseprogram som klyngebedriftene etterspør. Produktutvikling og innovasjon Klyngens arbeid med riktig prising og marginer samt helhetlige produktpakker videreføres. Dette for å sikre implementering av arbeidsmetode (BLT) og kalkyleverktøy i bedriftene. Etablering av en incomingfunksjon/dmc som ivaretar behovet for profesjonell turoperasjon og planlegging og gjennomføring av turer i området. ALV vil utrede en kravspesifikasjon for et slike selskap. Identifisering av potensial for nordlysprodukter og andre opplevelsesprodukter i vinterhalvåret og eventuell bearbeiding av dette i det norske markedet. Det pågår en kraftig utvidelse av hotellkapasitet i regionen (The Edge i Tromsø, Rica i Narvik, etc.). I kjølvannet av dette er det et behov for fortsatt satsing på produktutvikling og utvikling av opplevelses pakker gjennom samarbeid mellom hoteller, aktivitetsleverandører og attraksjoner/arrangement. Utvikling av nye produkter i vinterens lavsesong som er perioden september-desember. Dette gjelder spesielt for Tromsø-regionen. Utvikling av flere produktpakker som dekker hele Nordkalotten. Gjennomføre samhandlingsprosesser med aktører i Tromsø og aktører i andre geografiske deler av klyngen for utvikling av produkter i andre områder. I dette vil Tromsø (som «lokomotiv») benyttes som innfallsport for spredning av internasjonale turister til områder med lavere besøksvolum. Utnytte det moment som ligger i større arrangementer som legges til klyngens geografiske nedslagsfelt (Nordlysfestivalen, Tromsø Internasjonale Filmfestival, Arctic Race of Norway, Sjakk OL m.fl) til å etablere flere vinterarrangementer og vinterturismeprodukter. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 6

7 Utvikling av brukervennlig teknologiløsning ( TravelFact ) som kvalitets sikrer og forenkler dokumentasjonsbehov mellom aktører i verdikjeden og som kan benyttes for standardisert utforming og arkiv som kan anvendes av distributører av produktark. Arbeide systematisk med produktdifferensiering for å motvirke tendens til kopivirksomhet ved høy etableringstakt (for eksempel Nordlysprodukter). Utvide hvalsafariprodukter gjennom å utnytte det at hvalen har endret sitt vandringsmønster og nå er å finne i kystområdene i Troms om vinteren. Utvikling av matopplevelser (i og utenfor spisesteder) som en viktig del av vinterproduktet vil øke attraksjonskraft, tilfredshet og omsetning. En av klyngebedriftene, Hurtigruten er i gang med en stor satsing på lokalmat. Tilsvarende gjelder for Sorrisniva og Drytech AS som satser på utvikling av turmat for turister. Dette vil andre klyngebedrifter kunne dra nytte av. I denne sammenhengen er det naturlig å etablere et samarbeid med NCE Måltidets Hus i Stavanger Internasjonalisering og markedsadgang Arbeidet videreføres med større fokus på Tyskland og Asia, samt å styrke klynger for produktsamarbeid i Nord-Finland og Nord-Sverige. Bruk av Charterfondet vil øke mulighetene for å få etablert flere charteroperasjoner til landsdelen. Styrket markedsposisjon gjennom sterkere grad av segmentering av målgrupper for mer presis produkttilpassing, kommunikasjon og kanalbruk. Utvikling av segmenteringsmodell som tydelig definerer målgrupper, deres behov og hvilke konkrete produkter som passer for disse. Arbeidet skjer tilpasset NordNorsk Reiseliv AS (NNR) strategier og i et nært samarbeid med NNR. Gjennom Charterfondet, som nå er kapitalisert, benytte opparbeidet kompetanse og strukturer mellom klyngen og internasjonale distributører for opprettelse av flere charterforbindelser i vinterhalvåret til Alta, Tromsø, Bardufoss og Evenes. Styrke relasjonen til klynger i Nord-Finland og Nord-Sverige for utvikling av flere felles produkter og samarbeid med tanke på utvikling av kompetanse og markedsadgang. Forskning og utvikling Påbegynte FoU-prosjekter Winter, Internasjonalisering, Lønnsomhet i Aktivitetsbedrifter og Sertifisering videreføres for økt og systematisert kunnskap og tilpasset formidling til klyngebedriftene og andre. Ytterligere FoU aktivitet som markedsstudier i Tyskland og eventuelt Norge, gjestetilfredshetsundersøkelser/snowmonitor, FoU prosjekt på matopplevelser samt FoU prosjekt om grad av tilrettelegging for aktivitetsprodukter med fokus på «degree of recreational specialization» hos gjester (Apon et al., 2013; Borch, 2013; Grubben, 2013). Med tanke på større arrangementer er det pågående FoU prosesser på kartlegging av erfaringer fra arrangement og effektstudier som bør videreføres (Arctic Race of Norway). Etablere et nettverk av FoU-institusjoner i Troms og Finnmark som sammen med FoUnettverk i Nordland skal bidra til for utviklingsarbeid innen reiselivet. 1. Klyngens utgangspunkt i Potensial Reiselivet i Nord-Norge har tradisjonelt vært basert på sommertrafikk og landsdelen har hatt en svak posisjon som vinterdestinasjon. Det har på grunn av lav kapasitetsutnyttelse i vintermånedene vært utfordrende for reiselivsnæringen i nord å oppnå lønnsomhet. For flere av bedriftene i Troms var omsetningen i vinterhalvåret ved oppstart av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser (ALV) svært lav og mange opplevde en utfordrende likviditetsmessig situasjon. Gjennom ulike workshops i regi av Innovasjon Norge, Troms fylkeskommune og VRI Troms definerte reiselivsaktører i Troms i Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 7

8 utvikling av vinterturisme som grunnlag for bedret lønnsomhet. Bakgrunnen for dette var at aktørene på dette tidspunkt så en økning i antall tilreisende til nord om vinteren. Denne utviklingen var sammenfallende med en gjennomgående trend i internasjonale markeder hvor alternative former for turisme har vokst frem i områder som ikke har de naturlige eller klimatiske forutsetninger for den tradisjonelle strand- og solferien (Poon, 2003; Borch et al., 2006). Det fantes også et potensial i nord gjennom det at tradisjonelle vintersportssteder i Alpene opplever utfordringer rundt snø stabilitet på grunn av klimaendringer (Koenig and Abegg, 1997). Det var Tromsø som først merket veksten i vintertrafikk i Troms og da i størst grad fra Storbritannia. Utviklingen av det britiske vintermarkedet har vært del av en lang strategisk prosess i Innovasjon Norge (Hansen, 1991). Tilstrømmingen av britiske turister til Tromsø ble tredoblet i perioden Finnmark opplevde også en vekst men her var det i størst grad Kirkenes som opplevde økning i antall vintergjester (Figenschau, 2012). Også Hurtigruten hadde vekst i vintergjester og selskapet satset bevisst på utvalgte internasjonale markeder (Aniara, 2006). Etter etableringen av vinterkonseptet «Hunting the light» i 2006 opplevde Hurtigruten en større vekst i vintersesongen enn noen annen sesong. I perioden økte antall vintergjestedøgn på Hurtigrutens fra til I perioden 2005 til 2010 økte antall rundreisepassasjerer i vintermånedene med 270 % (Borch et al., 2014). Det knyttet seg i denne perioden også forventinger til et vinterpotensial rundt etableringen av Målselv Fjellandsby i Indre Troms. Inspirert av dette samt av det store volum fra internasjonale markeder som besøkte Nord-Finland vinterstid, mente altså reiselivsaktørene i nord at de gjennom et systematisk og langsiktig arbeid kunne oppnå helårsdrift og bedre lønnsomhet gjennom økt vintertrafikk Barrierer Gjennom tre ulike workshops i beskrev bedriftene følgende barrierer for videre utvikling av vinterturisme i regionen. Disse ble dessuten utdypet sammen med forventninger til ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser gjennom en Nullpunktsanalyse som ble gjennomført ved oppstart av prosjektet (Ellingsen, 2012). 1. Bedriftene samarbeidet ikke spesielt godt verken i utvikling av produkter, markeder, kunnskap eller kompetansedeling. Et fåtall bedrifter hadde utviklet sterke geografiske eller tematiske nettverk. Samarbeidet i disse var i de fleste tilfeller begrenset til felles markedsføring. Det manglet velfungerende nettverk rundt trafikk-knutepunktene Tromsø, Bardufoss og Evenes for å ta ut det potensial som disse representerte for økt trafikkvolum. Hver for seg var bedriftene for svake til å ta ut det potensial som lå i økt etterspørsel i internasjonale markeder. Det manglet arenaer for deling av erfaringer og for utvikling av kommersiell samhandling. 2. Mangel på tilrettelagte produkter, helhetlige opplevelser og kvalifiserte guider samt mangel på systematisert kunnskap om etterspørsel og effektive salgskanaler. En kompetansekartlegging innenfor reiselivsnæringen i Troms fylke som ble gjennomført i 2008, identifiserte store kompetansebehov på områder som markedskunnskap, markedsføring, distribusjon, salg, språk og IT-kunnskaper (Bedriftskompetanse, 2008). Nullpunktsanalysen som ble gjennomført ved oppstart av ALV viste et lignende bilde da bedriftene oppga salg og markedsføring som det området med størst kompetansebehov fulgt av økonomi, administrasjon og IT/webkompetanse (Ellingsen, 2012). 3. Et svakt fokus på betydningen av forutsigbar og jevn kvalitet i alle delleveranser. I Nullpunktsanalysen ble dette utgangspunktet forsterket ved at bedriftene definerte stabil kvalitet, kvalitetsforståelse og kompetanse som en av de viktigste utfordringene de sto ovenfor. 4. Manglende forståelse for betydningen av FoU-bidrag og manglende samhandling mellom næringsaktører og FoU-institusjoner. Det var også svake relasjoner mellom FoU-aktørene i regionen. Det var ikke etablert noe samarbeid mellom næringsaktørene og FoU-institusjoner som kunne forsterke innovasjonsprosesser og klyngeutvikling. Mangel på systematisk arbeid i Triple Helix struktur. 5. Mangelfullt samarbeid med internasjonale aktører og mellom reiseliv og kultursektoren samt mangelfull kunnskap om det potensial som ligger i å utvikle turisme i tilknytning til arrangementer, ble definert som barrierer. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 8

9 6. Få aktive distribusjonskanaler, mangel på egne online-kanaler for salg ble videre definert som barrierer. På workshopene framkom det at mangel på tilstedeværelse i viktige salgskanaler i internasjonale markeder var en følt utfordring. Det var få produkter som hadde en effektiv distribusjon og en maktet ikke å utnytte oppmerksomheten som var skapt gjennom markedsføring til å utløse salg Bedriftenes forventninger og ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Nullpunktsanalysen viste at bedriftene hadde små forventninger til vekst i det nasjonale ferie- og fritidsmarkedet i vintermånedene oktober til april og at de ut fra dette måtte søke vekst i internasjonale markeder. Analysen viste at det var relativt stor enighet blant klyngebedriftene med hensyn til suksesskriterier for å lykkes i vintersatsingen. Følgende suksesskriterier ble beskrevet: 1. Høy og forutsigbar kvalitet ble nevnt som den absolutt viktigste faktoren, deretter fulgte markedsorientert pakketering og lønnsomme produkter. 2. Målrettet markedsføring og markedskompetanse. 3. Tilgjengelighet, infrastruktur og logistikk. 4. Samarbeidsvilje, synlighet og vilje til å satse. 5. Kunnskap, kapitaltilgang og fellesarenaer. I Nullpunktsanalysen var bedriftene relativt samstemte med tanke på motivasjon for deltakelse i ALV. Økt vinteromsetning var sett på som viktig fordi dette ville gi bedre kapasitetsutnyttelse og økt lønnsomhet. Nettverk, kompetanse og samarbeid for utvikling hadde også høy prioritet hos bedriftene. ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser ble oppfattet som en arena for å bygge nettverk, til både bedrifter og forskningsmiljøer, og som en plattform for å utvikle muligheter og ideer. Bedriftene ga også uttrykk for at de ønsket å delta i ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser for å lettere kunne identifiseres samarbeidspartnere på aktiviteter som markedsføring, pakketering og opplevelsesproduksjon. Sist, men ikke minst, så var bedriftene opptatt av at ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser ville representere en arena for kunnskaps- og erfaringsdeling og at dette ville bidra til læring og økt kompetanse. Kompetansebygging gjennom samarbeid var altså en sentral dimensjon ved nettverksdeltakelse sett fra bedriftenes side. Et tettere samarbeid mellom bedriftene, FoU-miljøer og virkemiddelapparatet ble beskrevet som en aktuell arbeidsform for å forløse regionens potensial for lønnsom vinterturisme og dette la grunnlaget for prosjektet ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser og en søknad om Arena-status. ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser fikk tilsagn om arenastatus i juni 2011, og finansiering som prosjekt kom på plass ved årsskiftet og prosjektet ble da formelt igangsatt. ALV er resultat av et langsiktig og målrettet arbeid fra en gruppe reiselivsaktører i Troms. Gruppen formaliserte samarbeidet den gjennom å opprette Vinter Troms AS, som er formell eier av prosjektet. Eierbedriftene i Vinter Troms AS er også representert i styringsgruppen for ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser. Vinter Troms AS arbeidet på flere fronter. Samtidig som man utviklet selve Arenasøknaden, ble det jobbet målrettet med å bygge nettverk til aktuelle prosjektbedrifter og utvikle organisasjon, planer og tiltak for et Arenaprosjekt. Dette innebærer at da tilsagn om Arenastatus kom i juni 2011, var prosjektorganiseringen raskt på plass, og bedriftsrettede tiltak kunne konkretiseres og igangsettes da finansieringen var formelt i orden. På denne måten kom ALV raskt i gang med prosjektarbeidet og kunne utnytte hele den treårige prosjektperioden aktivt. I en spørreundersøkelse til klyngebedriftene våren 2013 understreket disse at hovedmålsettingen med deltakelse i ALV fortsatt var flere vintergjester og det å være en del av et større nettverk. (Se figur 1). Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 9

10 Figur 1, Klyngebedriftenes motivasjon for deltakelse (ALV) Bedri&enes)hovedmålse0ng)med)deltakelse)i)ARENA) Lønnsomme)Vinteropplevelser) Innovasjon&og&utvikling& 8,7%& Samarbeid&med&andre& 8,7%& Være&del&av&et&større&ne=verk& 21,7%& Flere&kunder&om&vinteren& 60,9%& 2. Mål og strategier Visjon og mål ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser skal utvikle området til et unikt og foretrukket reisemål med attraktive vinteropplevelser i verdensklasse er klyngens visjon. Hovedmål for ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser: Generere økt vintertrafikk gjennom styrket markedsadgang, bedret tilgjengelighet og markedsdrevet produktutvikling for ferie- og fritidsmarkedet og arrangementsmarkedet. Kvantifisert som: 1. Prosjektet skulle bidra til nye internasjonale gjester innen Forbruk per gjest tilsvarende kr per døgn. Dette som grunnlag for en dobling av omsetningen for klyngeaktørene i vintersesongen % av alle overnattinger skal være internasjonale overnattinger innen sesongen 2015/ Hovedstrategi Prosjektets målsettinger skulle nås ved å følge en hovedstrategi hvor følgende områder skulle være prioritert: (1) satsing på klyngeutvikling og nettverk, (2) utvikling av kvalitet og kompetanse (3) produktutvikling og innovasjon samt (4) styrket internasjonaliseringstakt og økt markedsadgang Delmål og delstrategier Klyngeutvikling og nettverk Delmålsettingen her var styrket samarbeid og samhandling mellom næringsaktører, FoU-aktører og det offentlige for å utvikle området som et attraktivt vinterreisemål. Hovedstrategien for å nå denne delmålsettingen var klyngeutvikling og nettverksbygging med vektlegging av relasjonsbygging, felles møteplasser og det å utvikle en felles forståelse for potensial og barrierer for utvikling. Delstrategier var styrket samarbeidet mellom næringsaktørene rundt tre de knutepunktene Tromsø, Bardufoss og Evenes, etablere et nettverk for utvikling av arrangementsturisme samt å styrke klyngens kompetanse som bestiller av forskningsbasert kunnskap, og klyngen som formidler av forskningsresultater til andre aktører. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 10

11 2.3.2 Kvalitet og kompetanse Delmålsettingen var jevn og forutsigbar kvalitet på leveranser slik at gjestene blir fornøyd og at graden av gjenkjøp og anbefalinger ble styrket. Hovedstrategi for å oppnå denne målsettingen var kompetanseutvikling med hovedvekt på forståelse av kundebehov, kulturforståelse, markedsdrevet produktutvikling og vertskap/service. Delstrategier på dette området var at klyngen skulle koble seg til allerede utviklede og anerkjente systemer for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring samt gjennomføring av kompetansetiltak med bedriftsrettet oppfølging Produktutvikling og innovasjon Delmålsettingen var her økt verdiskaping for klyngebedriftene gjennom økt vintertrafikk og helårs drift. Hovedstrategi for å oppnå dette var markedsdrevet innovasjon med fokus på utvikling av produkter og opplevelser basert på systematisert kunnskap om kundebehov. Delstrategier var fokus på helhetlige produktpakker som på en enkel måte kan kjøpes av kunden på ett sted, styrking av rollen som gjennomfører og incomingoperatør for et større område og etablering av nye opplevelsesprodukter i skjæringsfeltet kultur, idrett og reiseliv Internasjonalisering og markedsadgang Delmålsettingen her var å øke andelen internasjonale gjestedøgn fra 14 % vinteren 09/10 til 25 % i 15/16. Hovedstrategien for å oppnå dette var økt internasjonalisering gjennom styrket samarbeid med turoperatører og distributører, økt forståelse av hvordan konkurrenter opptrer og større grad av tilrettelegging og tilpassing av vinterproduksjonen til krav i ulike internasjonale markeder. Delstrategier var styrket distribusjon og utvikling av en struktur for deling av produkt- og faktainformasjon som understøtter salg samt gjennom systematisering av kunnskap og forskning. Dette for å bli bedre kjent med internasjonale konkurrenter med tanke på læring og en styrket markedsposisjon Handlingsplaner Handlingsplaner bygde på de fire delmålene og strategiene beskrevet i det foregående. Handlingsplanen som finnes i Vedlegg 1 er hentet fra prosjektbeskrivelsen for første prosjektår. Det er kun foretatt små justeringer i denne i løpet av prosjektperioden. Med bakgrunn i Handlingsplanen ble det årlig utviklet detaljerte prosjektplaner for gjennomføring av ulike tiltak. 3. Gjennomførte aktiviteter, resultater og effekter I det følgende redegjør vi for aktiviteter som er gjennomført i regi av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser i perioden 2011 til 2014, og effekter av disse. Noen resultater og effekter kan allerede dokumenteres mens andre vil kunne komme lengre frem i tid. Det understrekes at flere av resultatene har kommet som følge av flere innsatser hvor ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser kun representerer et av flere bidrag. Gjennomføringskraften i prosjektet har vært meget god. Av i alt 57 planlagte tiltak er det kun tre som ikke er gjennomført. Bakgrunnen for at disse ikke er gjennomført er at det knyttet seg noe usikkerhet til del finansiering av spin-off aktiviteter i andre prosjektår av ALV. Sammenligning av resultater så langt i ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser med kvantifisering av hovedmålene bedriftene beskrev i 2010 er som følger: Nils Opsahl, Rica Grand Hotel «Det er sjelden vi opplever at utviklingsprosjekter har gitt penger i kassen fra dag én, det har ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser gjort.» Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 11

12 Figur 2, Hovedmål og resultater, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Måleparameter Målformulering Resultat per april 2014 Antall internasjonale gjester nye internasjonale gjester innen nye internasjonale gjester 2016 Forbruk per gjeste per døgn Kr Målet nådd 2013/14. Justert til kr Andel internasjonale gjestedøgn av alle gjestedøgn 25 % innen 2016 Målet nådd i 2013/!4 og justert til 35 % i 2015/16 Gjennomførte aktiviteter, effekter og resultater av disse er i det følgende presenter for hvert av hovedaktivitetsområdene HA1: Klyngeutvikling og nettverk, HA2: Kvalitet og kompetanse, HA3: Produktutvikling og innovasjon og HA4: Internasjonalisering og markedsadgang Klyngeutvikling og nettverk For å bygge nettverk og styrke samhandling mellom bedriftene og mellom bedrifter, FoUinstitusjonene og virkemiddelapparatet har klyngen tilrettelagt totalt 20 ulike møteplasser i form av konferanser, klyngesamlinger og dagsseminarer Aktiviteter Snow konferansen Prosjektet har gjennomført vinterkonferansen Snow i 2012 og Konferansen har samlet mellom 150 og 180 deltakere og har gode evalueringer (Se figur 4). Innovasjon Norge og NordNorsk Reiseliv er medarrangører av konferansen. Snow14 skal arrangeres i oktober Figur3, Snow13 Klyngesamlinger Hvert prosjektår har prosjektet arrangert 4-6 klyngesamlinger med deltakelse fra bedrifter, FoUinstitusjoner og virkemiddelapparatet. Tema for de ulike samlingene har variert og deltakelsen har vært meget god. Se oppstillingen som viser gjennomførte og planlagte klyngesamlinger i prosjektet. Dato Sted Hovedtema Ant. Delt Tromsø Kick- Off, informasjon om aktiviteter 1. År Tromsø Gåsehudopplevelser, FoU: Nullpunktmåling og Kvalitet, Distribusjon Tromsø Design og Nordlyskurs Tromsø Distribusjon, Suksessformelen i Tromsø, Hvordan bedriftene kan benytte FoU Målselv Innovasjon og innovasjonsprosesser, Skattefunn Harstad Charter fra Nederland, FoU- workshop og Effekter av sertifiseringsordninger Tromsø Arrangementsturisme, Fenomenbasert turisme (FoU), Kvalitetssikringssystem Sortland Tyskland, Online- booking, Japan Taiwan og Internasjonalisering Sorrisniva Incomingfunksjonen, Storbritannia, IPR, VinterCruise og FoU- prosjektet Winter Senja Design og Nasjonalt- og regionalt kvalitetssystem (oppstart) Tromsø Effekter, læring, exit strategier og videre arbeid - Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 12

13 Samlinger trafikknutepunkt I tillegg til klyngesamlingene har det for hvert prosjektår blitt arrangert 2-3 regionale samlinger rundt trafikknutepunktene Evenes/Harstad, Bardufoss og Tromsø. Disse samlingene har vært tilpasset behovet til de ulike aktørene i regionen og oppsummeringer viser at disse har fungert godt som arena for lokal nettverksutvikling. I Vesterålen/Sør-Troms regionen har fokus vært på kommersielt bedriftssamarbeid for utvikling av helhetlige produkter og produktpakker. Tilsvarende gjelder for regionen Nord-Troms/Lyngen og Midt-Troms, mens bedriftene i Tromsø-regionen i større grad har samarbeidet om forbedring av felles salgskanaler Effekter Gjennom samlingene har klyngeaktørene blitt bedre kjent og det er etablert samarbeidsprosjekter på kryss og tvers i klyngen, både mellom små og store aktører. Enkelte av disse er formaliserte prosjekter mens andre er av mer sporadisk karakter. Eksempler: Produktpakking, SkiNettverk Troms, Polar Park og aktører i Tromsø, Polaria og Hamn i Senja, Avis (leiebil) og distributørsamarbeid. En annen effekt som kan fremheves er at næringsaktørene nå i større grad fram snakker hverandre og at de har etablert et tillitsforhold som blant annet innebærer større grad av deling. Det er også gjennomført samarbeidsprosjekter mellom næringsaktørene og FoU-institusjoner, og dialogen mellom disse er forbedret. Eksempler på dette er Fenomenbasert Turisme, Effekter av sertifiseringssystemer, A science-based quality assurance system for outdoor adventure tourism in Norway, Lønnsomme aktivitetsbedrifter, Natur Guide Studiet og SnowMonitor14. Daniele Zanoni, Hvalsafari Andenes Hvalsafari AS deltar i ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser for å forsterke vinterturisme i Andøy og Vesterålen. Jeg imponert av profesjonaliteten og kunnskap i prosjektet. I tillegg er alle klyngesamlinger svært interessant! Spesialister har holdt foredrag og lærte bort viktig verktøy og kunnskap. For Hvalsafari AS har deltakelse i dette prosjektet vært rent gull. Jeg har forandret mye i min bedrift og forbedret mange avdelinger på grunn av prosjektet Bedriftene er nå tettere koblet på virkemiddelapparatet og benytter i større grad kompetanse- og nettverkstiltak som tilbys av Innovasjon Norge, fylkeskommuner og kommuner. For Innovasjon Norge i Troms og Troms fylkeskommune har ALV blitt en videreformidler av informasjon om tilbud og tiltak, og en sentral organisasjon i utvikling av turisme i fylket. I klyngen er det i dag med bedrifter fra alle sektorer i reiselivet: Hotell/restaurant, transport, aktivitet, attraksjoner og mataktører. Dette er en styrke for klyngearbeidet og en effekt av en positiv klyngeutvikling. ALV har gjennomført en benchmarking med 298 andre europeiske klynger. Analysen er gjennomført i nov-des 2013 av ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis). Av analysen fremgår det at strukturen i klyngen er sterk, at klyngeledelsen har klart definerte roller og at klyngedeltakerne har sterk medvirkning i styring av klyngen. Herunder inngår også utvikling og implementering av strategier i klyngen. Også på områdene nettverksbygging og erfaringsdeling mellom klyngebedriftene og matchmaking mellom klyngebedriftene og eksterne partnere får ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser høyeste score sammenlignet med andre klynger innenfor sport, ferie-fritid og reiseliv i Europa. ALV klyngen får laveste score med hensyn til felles teknologiutvikling, utvikling av entreprenørskap og prosjektets web-side. ALV har jobbet med teknologiutvikling, men hovedaktivitetene i dette arbeidet ble først igangsatt etter at ESCA-analysen ble gjennomført. Når det gjelder web-side er innvendingen at denne kun er på norsk. Dette er endret ved at engelsk versjon av nettsiden ble lansert i januar Det er vesentlig å understreke at klyngens nettside ikke har kommersielle formål her er klyngebedriftenes egne nettsider og nettsidene til fellesorganisasjonene vesentlig å fremheve og styrke. Når det gjelder geografisk konsentrasjon av klyngebedrifter og deltakelse av totalt antall bedrifter innenfor geografisk Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 13

14 avgrensning og antall klyngebedrifter per engasjert årsverk i klyngen, er scorene for ALV lavere. Dette gjenspeiler struktur og bedriftstetthet i det geografiske området klyngen dekker Kvalitet og kompetanse Prosjektet har fokusert på kompetanseutvikling med utgangspunkt i bedriftenes definerte behov. Se punkt 1.2. hvor bedriftene beskriver mangelfull kompetanse hos naturguider som en barriere for videre utvikling. Det er som svar på dette uttrykte behovet fra bedriftene, utviklet egne kompetansetilbud, gjennomført kurs fra Innovasjon Norge sitt Kompetanseprogram for Reiselivet og utviklet et nytt universitetsstudium for naturguider Norsk Natur Guide studiet som gir 60 vekttall Aktiviteter De gjennomførte og planlagte kompetansetiltakene i prosjektet er: Dato Sted/Destinasjoner Innhold Ant. Delt Studietur til Sverige og Kompetanseutvikling industrialisering, hub- nav og charterturisme 23 Finland Nordlysguidekurs, Tromsø Kompetanseutvikling, Nordlysguider Nordlysguidekurs, Finnsnes Kompetanseutvikling, Nordlysguider Nordlysguidekurs, Harstad Kompetanseutvikling, Nordlysguider Nordlysguidekurs, Tromsø Kompetanseutvikling, Nordlysguider Studietur til Island Kompetanseutvikling Nordlysturisme, logistikk- transport Snow12, Harstad Faglig konferanse og møteplass for næringsaktører, FoU og 178 virkemiddelapparat Snow13, Harstad Faglig konferanse og møteplass for næringsaktører, FoU og - virkemiddelapparat Snow14, Tromsø Faglig konferanse og møteplass for næringsaktører, FoU og 151 virkemiddelapparat Oppstart Norsk Naturguide 60 vekttalls studium ved UiT Campus Alta 10 Studiet Workshop, Gardermoen Workshop med ande klynger for utvikling av en felles plattform for 20 et nasjonalt Kvalitetssikringssystem for bedrifter oms produserer utendørs organiserte aktiviteter Nordlysguidekurs, Alta Kompetanseutvikling, Nordlysguider Nordlysguidekurs, Finnsnes Kompetanseutvikling, Nordlysguider Nordlysguidekurs, Tromsø Kompetanseutvikling, Nordlysguider Seminar for markedsavdeling Nordlys fakta og kultur, hva nordlysturister etterspør som innhold - IN i seminar for kampanjeansvarlige i IN og deres reklamebyrå Studietur til Alpene Møte aktører som har lykkes med helårsturisme Seminar guidutdanning, Alta Felles nasjonal guideutdanning, deltakelse fra hele Norge - Figur 4, Brosjyre Norsk Naturguide studiet Nordlysguide kurs Det er utviklet et eget Nordlysguide-kurs i regi av ALV. Kurset har vært gjennomført 8 ganger på fire ulike steder i Nord-Norge (Se tabell ovenfor). Norsk Naturguide studie ALV har også tatt initiativet til og fått tilpasset et bedriftstilpasset universitetsstudium i naturguiding. Studiet bygger på Arktisk Natur Guide studiet på Svalbard som er utviklet og gjennomført av Universitetet på Svalbard. Studiet Norsk Naturguide startet opp høsten 2013 i regi av UiT Campus Alta. Studiet gir 60 studiepoeng. Målet med studietilbudet er å utdanne kompetente guider som kan ivareta sikkerheten til gjesten samtidig som de tilrettelegger for kvalitetsopplevelser i natur. Dette utgjør en viktig suksessfaktor for små og store aktører i reiselivsnæringen i landsdelen. Fagområdet naturguiding er tverrfaglig med en veldig tydelig forankring i tradisjonelle friluftslivsfag, reiselivsfag, naturfag og økonomisk/ administrative fag. Studiet er tilrettelagt slik at det kan kombineres med jobb og enkeltmoduler tilbys. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 14

15 Kvalitetsutvikling/sertifisering ALV har bidratt til å sette fokus på de kvalitetsutfordringer som kan følge i kjølvannet av rask reiselivsvekst (eks. vis som nordlysturismen i Tromsø-regionen). Det foreligger som resultat av dette nå et felles nasjonalt initiativ for å utvikle en pilot for et landsdekkende kvalitetssikrings- /sertifiseringssystem for bedrifter som tilbyr organiserte utendørsaktiviteter til turister i Norge. Det er klyngene ALV, Innovative Opplevelser, NCE Fjord Tourism, USUS, Snowball Lillehammer, Wild Norway i Trøndelag og Hanen som i fellesskap står bak prosjektet. I tillegg er Virke og NHO Reiseliv invitert inn sammen med reiselivsavdelingen i Innovasjon Norge. Dette nasjonale initiativet, som altså kom i stand delvis som resultat av påtrykk fra ALV, blir tett fulgt av et FoU-prosjekt som har mottatt finansiering fra Regionalt Forskingsfond. Se forøvrig kap TravelFact Bedrifter i klyngen har tatt initiativ til utvikling av TravelFact som er et web-baserte system med formål å effektivisere dokumentasjonsbehov og kommunikasjon mellom aktører som arbeider i en verdikjede. Internasjonale distributører stiller stadig mer omfattende krav til leverandører med hensyn til dokumentasjon av HMS, CRS, forsikringer, kvalitetssystemer og rutiner for beregning av risiko og sikkerhet. TravelFact genererer i tillegg kommersielle produktark som grunnlag for innsalg til distributører/turoperatører i nasjonale og internasjonale markeder. Arrangementsturismeprosjektet Når det gjelder arbeidet med arrangementer (også et formulert behov fra næringsaktørene se pkt 1.2) så er det etablert et eget prosjekt i regi av Visit Tromsø Regionen AS i samarbeid med ALV. I dette prosjektet er det skapt møteplasser gjennom seminarer, kurs og studietur for ulike aktører innen idrett, kultur, næringsliv og reiseliv. Det er gjennomført kompetansehevingstiltak på tema som arrangørkompetanse, folkefest, lønnsomhet, frivillighet og event management. Vi har deltatt i nasjonalt nettverk under Norwegian Convention Bureau (NCB), Nasjonalt ressurssenter for arrangementsturisme. Det er videre gjennomført verdiberegninger ved bruk av Arrangementskalkulatoren (NCB) og drevet markedsføring av ulike arrangementer gjennom etablerte kanaler, større fokus på city dressing (samarbeid med Næringsforeningene) og gjennom å benytte hverandre sine arenaer. Det er gjennomgjennomført markedsundersøkelser for tre arrangementer så langt, flere i løpet av Vi har påbegynt arbeidet med en verktøykasse som skal inneholde nyttig informasjon, maler og oversikter. Og vi har laget Trond Øverås, Visit Tromsø Regionen ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser har vært et godt styrt prosjekt med engasjerte klyngebedrifter som dekker et bredt geografisk område i Nord-Norge. Prosjektets operative fokus har vært en viktig suksessfaktor, samtidig som arenaer med kobling til forskningsmiljøer har vært god. Prosjektet har vært en meget viktig bidragsyter i videreutviklingen av vinterprodukter. Jeg vil også trekke frem klyngesamlingene som i tillegg til kompetansebygging gir en arena for nettverksbygging og samarbeid mellom aktører som ellers kanskje ikke hadde funnet hverandre en dreiebok for Arctic Race of Norway denne vil komme til nytte for andre arrangører da innholdet går på folkefest, organisering, finansiering, frivillighet, markedsføring, city dressing etc Effekter Nordlysguidekurs Totalt 250 personer har gjennomført Nordlysguide-kurset som er utviklet og gjennomført av ALV. Kurset har fått gode evalueringer fra de som har deltatt og det er svært sannsynlig at kvaliteten på nordlysguiding er økt som følge av kurset. Dette vil i årene fremover kunne bidra til høy kundetilfredshet blant turister som besøker den nordlige landsdelen for å ta del i nordlysopplevelser. 28. mai då. bidrar ALV med kompetanse gjennom kursholdere på Nordlysguidekurset i møte med markedsansvarlige i Innovasjon Norge og deres reklamebyrå, for oppdatering av kunnskap om Nordlyset til de som utformer profileringskampanjer for Norge i internasjonale markeder. Hensikten er å tydeliggjøre vårt Nordlys-produkt sammenlignet med konkurrentene og øke treffsikkerheten i forhold til kundenes forventninger til Nordlysopplevelser. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 15

16 Norsk Naturguide studie ALV har som nevnt utviklet studiet Norsk Natur Guide sammen med UiT-Norges Arktiske Universitet. Første studentkull er nå i gang med studiet men det er for tidlig å si noe om effektene av opplegget for reiselivsnæringen i regionen. Sannsynligheten for at uteksaminerte studenter vil tilføre guidetjenestene i området bedret kvalitet, er meget stor. (Ref. erfaringer fra Svalbard) Gjennom etableringen av studiet og den pressedekningen dette fikk i landsdelen, har statusen for naturguide yrket økt. Kvalitetsutvikling/sertifisering Når det gjelder kvalitetsprosjektet så er det også her for tidlig å si noe om effekter ut over at det nå foreligger et nasjonalt initiativ, at denne satsingen er avklart med offentlige aktører/virkemiddelapparat samt at det er knyttet et FoU prosjekt til pilotutviklingen som har mottatt finansiering. Effektene i form av kvalitetsheving vil komme senere når et nasjonalt kvalitetssystem er utviklet og tas i bruk av bedriftene. Behovet for et nasjonalt kvalitetssikringssystem for de reiselivsbedrifter som leverer reason to go produkter er tydelig formulert og et nasjonalt pilotprosjekt er i utforming er resultater så langt. TravelFact Med hensyn til effekter fra TravelFact så er det positivt at det nå er en dialog mellom ALV og Innovasjon Norge med tanke på å fremme søknad om TravelFact som IFU prosjekt og videreutvikle TravelFact til et mer utbredt system for utvikling og registrering av produktpakker. Allerede nå registrerer vi at de bedrifter som har tatt i bruk TravelFact har effektivisert kommunikasjon og dokumentasjonsbehov ovenfor distributører de arbeider sammen med. Arrangementsturismeprosjektet Effekter av arrangementsprosjektet er økt samhandling mellom arrangører, også på tvers av kommuner i fylket og mellom idrett og kultur. Dessuten økt kontakt mellom arrangører og næringsliv, økt kompetanse og økt markedsinnsikt for de aktører som har fått gjennomført markedsundersøkelsen. Vi har dessuten satt fokus på Arrangementsturisme gjennom flere medieoppslag og ved at Tromsø kommune har besluttet at dette skal være ett av satsningsområdene i sin nye strategiske næringsplan samt at Troms Fylkeskommune har arrangementsturisme med som satsningsområde i sin nye reiselivsstrategi 3.3. Produktutvikling og innovasjon Innføring i innovasjonsmetodikk og markedsorientering har vært hovedinnsatsen har vært fokusert i denne delen av prosjektet. Som et resultat av dette er det utviklet nye vinterprodukter basert på markedsbehov og som tar opp i seg ulike regioners særegenhet. Det er også utviklet helhetlige pakketilbud som gjør det enklere for distributører/turoperatører å selge enkeltelementene Aktiviteter Det har blitt arrangert 10 ulike pakketerings- og innovasjonsworkshoper i prosjektperioden. Her har klyngen blant annet hentet inn ekspertise på innovasjonsprosesser fra Innoco AS v/ professor Sjur Dagestad og benyttet arbeidsmetodikk for innovasjonstiltak fra dette kompetansemiljøet. Klyngens arbeid med innovasjon har tatt utgangspunkt i en BLT-innovasjonsmetodikk (Behov-Løsning-Testing) som innebærer at bedriftene analyserer kundebehov innen løsninger utformes og at disse testes før de settes i produksjon. Skattefunn som virkemiddel er presentert på samlingene. Aktivitet Hensikt Deltakere Ny eprodukter Pakketeringsworkshop, Harstad og oppfølging Utvikle ny vinterpakker i Sør Troms og Vesterålen Pakketeringsworkshop, Harstad Utvikle ny vinterpakker i Sør Troms og Vesterålen Pakketeringsworkshop, Midt- Troms og Utvikle ny vinterpakker i Midt- 7 6 oppfølging Troms Innovasjonsdag i Lyngen som innledning til Utvikle nye ideer til vinterpakker 21 - Pakketeringsworkshop Lyngen Pakketeringsworkshop, Lyngen Utvikle ny vinterpakker i 11 8 Lyngen, Storfjord og Kåfjord Utvikling av Travel- Ex (senere Travel- Fact), kartlegging Avdekke behov for å utvikle et 18 1 Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 16

17 av markedsgrunnlag og behov for forenkling av samhandlingsprosesser i verdikjeden Utvikling av TravelFact, utvikling av en produktark generator Innovasjonsdag Lavangen online basert system for kvalitetssikring av og mer effektiv kommunikasjon mellom verdikjedeaktører Forenkling og felles struktur på utforming av produktark og produktpresentasjoner Prosess for utvikling av ny isklatring produkter og event i Lavangen Effekter De innovasjonsprosesser og produktutviklingstiltak som har vært gjennomført i regi av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser har resultert i 46 nye vinterpakker hvorav over halvparten er i salg gjennom internasjonale distributører. Disse er pakker der flere bedrifter samarbeider eller produkter den enkelte bedrift produserer alene. De fleste av disse produktene har nordlys som hovedelement men pakkene er gitt ulikt innhold i ulike bedrifter og på de destinasjoner som klyngebedriftene dekker. Som eksempel nevnes at det i Lofoten er utviklet Nordlyspakker sammen med kanopadling, i Vesterålen nordlyspakker i kombinasjon med hvalsafari, og i Nord-Troms nordlyspakker i kombinasjon med guiding i temaet samisk kultur og historie. Som eksempel på et markedsdrevet kreativt produkt nevnes Strikking under Nordlyset i Vesterålen en annerledes pakke utviklet etter innspill fra turoperatører i Tyskland og som er så langt er solgt til 60 gjester. VISIT ALTA THE CITY OF THE NORTHERN LIGHTS Option 1 (booking code 0301) The perfect winter-vacation - 3 nights weekend A great weekend in the north, perfect for spotting the beautiful Northern Lights. You will learn about both the scientific and the mythological parts of the Aurora Borealis and sleep in an igloo hotel where the atmosphere is warmer than the air surronding you. The local cuisine prepared by talented chefs is absolutely worth trying! Friday Saturday Sunday Monday 10:15 Departure London City Airport (flight time 4 h 15 min, via Bodø) Arrival at Alta Airport, where you will be met by a representant from Sorrisniva. Bus transfer from Alta Airport to Rica hotel (10 min). Check in at Rica hotel Alta for your first night here. Free afternoon to explore Alta. 21:00 Guided Northern Light Safari, hunting the Aurora Borealis by bus. The bus will take you to the area where the chance of seeing northern lights are the highest for the evening. Breakfast at Rica hotel. Optional activities (see extra sheet) Transfer to Sorrisniva Igloo hotel. (20 min) In Sorrisniva there are several possibilities of spotting the northern lights, if the weather conditions are good. You can take a walk along our Northern Lights walk by the river, or choose an optional activity for the afternoon. Spend the night in Sorrisniva Igloo hotel; a hotel made from snow and ice. I the restaurant, you can enjoy dinner served by an award-winning chef based on local ingredients that will give you a food-experience to remember. Sleepingbags for the night is provided. Morning sauna before breakfast buffét in restaurant Laksestua. Optional activities. Transfer to Rica hotel Alta. Breakfast. Optional activities. Bustransfer to Alta Airport 15:35 Departure Alta Airport 18:50 Arrival London City Airport More info and booking: (+47) Figur 5, Produktark fra Sorrisniva Et eksempel på en produktpakke vises i figur 5. Denne er fra Sorrisniva utenfor Alta og rettet inn mot kunder i Storbritannia. Pakken ble utviklet med basis i identifiserte kundebehov i det britiske markedet og ble testet på ulike distributører (med tanke på salgbarhet og pris) innen den ble klargjort for salg. Denne pakken er i vintersesongen 2013/14 solgt til 85 britiske turister. Av andre konkrete effekter av innovasjonstiltak i prosjektet kan nevnes produktet isklatring ved Fjellkysten i Lavangen. Dette er et helt nytt produkt som selges gjennom hele vintersesongen. I tillegg er det etablert et arrangement som samler om lag 200 deltakere til isklatring over en uke i mars. En vesentlig effekt av aktivitetene i regi av ALV på dette området er at klyngebedriftene nå arbeider langt med markedsorientert og at de i langt større grad etterspør informasjon om kundebehov som korrigeringer til egne produktideèr/pakkeideèr. De er blitt flinkere å arbeide etter etablerte innovasjonsmetoder og oppnår raskere resultater. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 17

18 I april 2014 ble klyngen nominert som en av tre kandidater til Årets innovasjonsmiljø. Årets innovasjonsmiljø premieres etter kriteriene langsiktig, målrettet samarbeid om felles utfordringer innenfor innovasjon og verdiskaping. Det er en stor anerkjennelse av klyngens arbeid å være kvalifisert som ett av de tre beste innovasjonsmiljøene i Norge etter knappe tre års klyngesamarbeid. Dette tar vi som et signal på at fasilitator-rollen ALV har tatt i innovasjonsprosessene har vært vellykkede, og at resultater av arbeidet allerede er synlig også utenfor klyngen Internasjonalisering og markedsadgang Også innenfor området internasjonalisering har ALV gjennomført mange ulike tiltak. Prioriterte markeder for denne innsatsen har vært Storbritannia, Nederland, Tyskland, Japan og Russland. Aktivitetene har i stor grad vært rettet mot internasjonale samarbeidspartnere som har potensial for å selge og videreutvikle klyngebedriftenes vinterprodukter. Hensikten med aktiviteter i regi av ALV på dette området er først og fremst å gjøre klyngebedriftene i stand til å utnytte salgsutløsende tiltak i kjølevannet av det internasjonale markedsføringsarbeidet gjennomført av NordNorsk Reiseliv AS. I tillegg har klyngen etablert samarbeid med bedriftsklynger i Nord-Finland og Nord-Sverige for felles innovasjonstiltak. Internasjonaliseringstiltakene har vært planlagt og gjennomført i et tett samarbeid med NordNorsk Reiseliv og destinasjonsselskaper/reiselivsorganisasjoner i klyngens geografiske nedslagsfelt. Det har videre vært vesentlig for prosjektet å bygge opp og videreutvikle klyngebedriftenes kompetanse innen internasjonaliserings- og distribusjonsarbeid. Bedriftene har derfor deltatt aktivt i de fleste internasjonaliseringstiltak som er gjennomført Aktiviteter Følgende internasjonaliseringstiltak har blitt gjennomført i regi av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser. Vi kan dele aktivitetene i følgende hovedgrupper: (1) Kartlegging av potensiell distributører som ikke selger klyngens produkter i dag, men som har kunder med potensial få å kjøpe disse. (2) SnowTour; besøk til distributører i ulike markeder med deltakelse fra klyngebedriftene. (3) Workshop-messer; Deltakelse på internasjonale bransje-workshop og fag-messer. (4) Studieturer og seminarer for distributørene for å bli kjent med / evaluere klyngebedriftenes produkter. Internasjonaliseringstiltak Gjennomført Gjennomført Gjennomført Charter Storbritannia møter og tilrettelegging for charterflyvninger fra London til Alta Deltakelse på Norwegian Travel Workshop (NTW) Fam- Trip, japanske distribusjonspartnere Fam- Trip, nederlandske distribusjonspartnere Fam- Trip, russiske distribusjonspartnere Fam- Trip, tyske distribusjonspartnere Forhandlinger turoperatører med Avinor, Russland Forhandlinger tyske turoperatører ITB Oppfølging Voigt Travel, charter Scandinavian Workshop i Tokyo og Osaka SnowTour, Nederland SnowTour, Russland SnowTour, Storbritannia SnowTour, Tyskland Søk etter samarbeidspartnere i Nederland nov12- mar13 Søk etter samarbeidspartnere i Tyskland nov12- apr13 Workshop Japan, Tumlare Workshop Moskva og St Petersburg Workshop, UK World Travel Market, London Forberedelser til NTW Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 18

19 Formålet med de såkalte SnowTour arrangementene har vært å etablere relasjoner for kommersielt samarbeid med internasjonale partnere samt å lære om forretningskultur, drivere i markedet og struktur for salg av reiselivsprodukter. Totalt 26 klyngebedrifter har deltatt på SnowTour arrangementene Effekter Som tidligere nevnt ble delmålet for internasjonalisering og markedsadgang nådd i Dette viser at tiltakene ALV har gjennomført så langt har vært effektive. Det understrekes at det er mange ulike forhold som ligger bak veksten i gjestedøgn og at ALV sitt bidrag kun utgjør en del av den totale innsatsen. ALV har sammen med flere andre bidragsytere bidratt til i underkant av nye gjestedøgn til landsdelen i vintersesongen (oktober-april) fra vinteren 2010/11 til i dag. Tallet er hentet fra SSB Gjestedøgns statistikk. ALV har bidratt til tilførsel av nye vinter kunder i samme periode. Tallet er beregnet ut fra gjennomsnittlig oppholdstid på mellom 4,5 5 døgn per gjest. Vinteren 2013/14 viser også en vekst i månedene november-desember som kan betraktes som vinterens lavsesong (Kilde: SSB). ALV har bidratt til at vinterprodukter i Nord-Norge (spesielt nordlysprodukter) nå er i fokus hos turoperatører i Storbritannia, Japan, Russland, Nederland og Tyskland. Det er totalt etablert kontakt med 170 turoperatører/reisebyråer som selger vinter Nord-Norge. Dette legger grunnlaget for en fortsatt økning i antall vintergjester fra de markedene som prosjektet har prioritert å jobbe mot. Klyngen har opparbeidet økt kunnskap om distribusjon gjennom direktedialog med turoperatører og markedsaktører. Da prosjektet startet opp var det 3 charterflyvninger fra internasjonale markeder til Nord-Norge. Vinteren er dette økt til 115 flyvninger. Det er også etablerte direkte rutefly mellom Tromsø og Helsinki, London og Stockholm i perioden. Gjennom kompetansebidrag og kobling mellom turoperatører, flyselskaper, Avinor og klyngebedrifter, er en rekke charteroperasjoner (Voigt Travel, Tumlare, Jazz Tours) muliggjort gjennom prosjektet. ALV har gjennom påvirkning mot Avinor, samlet uttalelse til ESA og aktiv lobbyvirksomhet bidratt til opprettelse av et charterfond for Nord-Norge (2014) og er nå i dialog med flyselskap for etablering av en direkterute fra Tyskland til Evenes eller Tromsø. Rune Eliassen, Troms fylkeskommune ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser har for Troms og Nord-Norge vært særdeles viktig for å utvikle reiselivet til å bli ei mer lønnsom næring. Satsinga på vinter har utvikla helårsarbeidsplasser i reiselivsnæringa, kompetanse bygges og erfaring beholdes og dette er i tråd med målsetninga i den regionale utviklinga. Prosjektet har blitt et eksempel til etterfølgelse i hvordan bedriftssamarbeid kan utvikles og hva gevinsten kan bli. Prosjektet har hatt større effekt enn noen andre, både i resultatene som er oppnådd og i antall dedikerte bedrifter som deltar. ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser har gitt oss en større forståelse om at samarbeid nytter. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Internasjonalt så har klyngens bedrifter styrket sin markedsposisjon i prosjektperioden. Dette gjelder spesielt blant kunder i Storbritannia, Nederland og Japan. Blant disse kundene har klyngebedriftene, til tross for høye priser sammenlignet med konkurrenter (bl.a. Island), tatt markedsandeler. Også i forhold til nye kundegrupper, spesielt i det tyske og russiske markedet, har klyngen etablert posisjon som leverandører av arktiske vinteropplevelser. Tilsvarende gjelder for internasjonale samarbeidspartnere og distributører i disse markedene, som betrakter klyngebedriftene som svært seriøse bedrifter som utvikler kvalitet og kunnskap i alle leveranser og relasjoner. 19

20 Samarbeidet med incoming-operatører og internasjonale turoperatører/distributører i Storbritannia, Tyskland, Nederland, Russland og Japan er styrket. Internasjonale aktørene er i økende grad på besøk regionen i forbindelse med visningsturer, møter med bedriftene og konferanser/seminarer. Forståelsen for hvordan internasjonale distributører arbeider har økt samt at turoperatørene har fått økt kunnskap om klyngebedriftenes produkter og har ut fra dette et økt fokus på salg av disse. Alle tiltak som er gjennomført mot internasjonale samarbeidspartnere er loggført i prosjektets kundedatabase og informasjon fra denne er gjort tilgjengelig for klyngebedriftene. Det er distribuert fellesrapporter fra alle internasjonaliseringstiltak og ved siden av kommersielle muligheter gir disse informasjon til klyngebedriftene om forhold som berører det enkelt marked og posisjonen til utvalgte produkter og bedrifter. I figur 6 ser vi at utviklingen av internasjonale gjestedøgn i vinterhalvåret for utvalgte regioner i Nord- Norge og der ALV har arbeidet aktivt, er formidabel. Foruten Tromsø og øvrige deler av Troms, har Lofoten og Vesterålen sterk vekst. I tillegg til volumøkningen har økningen i omsetning per tilgjengelige rom (Rev Par) i Tromsø hotellene vært betraktelig større enn det som er tilfelle for resten av landet. Gjennomsnittlig Rev Par for Tromsø hotellene var i januar 2014 kr 681, for Oslo var denne kr 523 og gjennomsnittet for landet var på kr 390. Dette betyr at man ikke bare opplever en volumøkning for hotellene i Tromsø, men at disse også har lykkes i å opprettholde en relativ høy rompris. Figur 6, Utvikling av internasjonale gjestedøgn i Nord-Norge, Vinter (SSB) 90"000" Hoteller,(campingplasser(og(hy3egrender(på(utvalgte(des8nasjoner(i(Nord;Norge( Utvikling(i(trafikk(fra(Utlandet( Perioden(oktober(8l(februar(2008/2009(8l(2013/2014( 80"000" 70"000" 60"000" O v e r n att i n g e r* 50"000" 40"000" 30"000" 2008/2009" 2009/2010" 2010/2011" 2011/2012" 2012/2013" 2013/2014" 20"000" 10"000" 0" Lofoten"vinter" Vesterålen"vinter" Øvrig"Troms"vinter" Tromsø"vinter" Alta"vinter" Tallene som nevnt ovenfor skal legge grunnlaget for en dobling av klyngeaktørenes omsetning i vinterhalvåret. For noen vil dette målet bli innfridd. For bedrifter med et høyt utgangsvolum på vinteromsetningen er utviklingen også svært positiv men disse vil til tross for dette sannsynligvis ikke oppnå en doblet omsetning i nærmeste fremtid. Nøyaktige tall for dette vil fremkomme i den endelige evalueringen av ALV Aktivitetssalg gjennom Visit Tromsø-Region AS for perioden okt april har utviklet seg svært positivt de tre siste årene. Dette med bakgrunn i utvikling av flere produkter for individuelle gjester og ved å legge inn ressurser i utvikling av egen distribusjonskanal med online-salg (se Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 20

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING Velkommen til klyngesamling, og kick-off for år 7 av ALV Næringsskatt Kraftig økning i kunder de siste årene, mange fra andre siden av jorden. Ofte store skader på urørt natur.

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2014 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

RAPPORT/2012-13 ANDRE PROSJEKTÅR. Rapport/2012-13- ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser - s. 1

RAPPORT/2012-13 ANDRE PROSJEKTÅR. Rapport/2012-13- ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser - s. 1 RAPPORT/2012-13 ANDRE PROSJEKTÅR Rapport/2012-13- ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser - s. 1 INNHOLD/ 1. RESULTATER OG EFFEKTER ANDRE PROSJEKTÅR s. 4 2. BAKGRUNN, UTFORDRINGER OG DELTAKERE s. 6 3. MÅL OG

Detaljer

Hvilket potensiale ligger i Nordlysturismen hvordan kan dere delta i veksten? Børre Berglund, Klyngeleder Storslett

Hvilket potensiale ligger i Nordlysturismen hvordan kan dere delta i veksten? Børre Berglund, Klyngeleder Storslett Hvilket potensiale ligger i Nordlysturismen hvordan kan dere delta i veksten? Børre Berglund, Klyngeleder Storslett 15.2.17 01 ARENA LØNNSOMME VINTEROPPLEVELSER AGENDA 02 TRAFIKK UTVIKLING OG POTENSIAL

Detaljer

VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015

VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015 VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015 PROGRAM // TIRSDAG 5. MAI 2015 12:00-13:00 Lunsj og registrering, Scandic Ishavshotel, Tromsø 13:00-13:15 Velkommen til Tromsø og SNOW15, v/arne

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

- resultater og veien videre

- resultater og veien videre Innovativ Fjellturisme - resultater og veien videre Presentasjon av Bård Jervan Reserve Hovedprosjektleder www.fjellturisme.no Et nettverksprosjekt i Arena programmet i sitt fjerde år klyngen bakgrunn,

Detaljer

Velkommen til klyngesamling!

Velkommen til klyngesamling! Velkommen til klyngesamling! Tirsdag 27. sept 11.00 Velkommen,l klyngesamling v/ Geir Stokke - leder av Styringsgruppa for Arena LV 11.15 Reistadløpet er blic en del av Visma Ski Classic. Hva betyr det

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING! Kunnskapsparken Finnsnes mars 2017

VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING! Kunnskapsparken Finnsnes mars 2017 VELKOMMEN TIL KLYNGESAMLING! Kunnskapsparken Finnsnes 28-29. mars 2017 Tirsdag 28. mars 11.30 Fremmøte og registrering 12.00 Lunsj 12.45 Velkommen v/ Geir P. Stokke 13.00 Visit Senja utvikling av vinteropplevelser

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kjernen i prosjektet 24.09.2015 Side 2 Benchmarking Nord-Europa sommer Nord-Finland Nord-Sverige Island Canada

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

Arctic Tourism Competence. Agnete Ryeng Klyngesamling Finnsnes

Arctic Tourism Competence. Agnete Ryeng Klyngesamling Finnsnes Arctic Tourism Competence Agnete Ryeng Klyngesamling Finnsnes 28.3.17 Innspill fra klyngebedriftene kompetansebehov Grunnlag for prosjektet 2011 Etablering av ALV 2012 Norsk Naturguide studium utvikles

Detaljer

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS. Nord i Sør 2015 Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Utvikling Nord-Norge Jan-okt 2013 mot 2014 Diskusjon Kilde NHO Reiseliv

Detaljer

Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian

Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian Innovativ Fjellturisme et prosjekt å lære av? DAGLIG LEDER Kjell-Gunnar Dahle STYRELEDER Eigil Rian Oslo, 10/3-10 SYV DESTINASJONER RUNDT HARDANGERVIDDA HOVEDPROSJEKTET 2004-2009 Visjon: Gjøre fjellturismen

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Nasjonalt kvalitetssystem

Nasjonalt kvalitetssystem Nasjonalt kvalitetssystem 31.3.16 Børre Berglund, prosjektleder Aktiviteter / opplevelser er reason to go Flere av opplevelsesleverandørene er småbedrifter uten kjedestrukturer Høye kostnader krever høy

Detaljer

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Visjon NCE Tourism skal gjøre Fjord Norge regionen verdensledende innen tematurisme NCE TOURISM Fjord Norway Vi skal de neste årene utforske tre sentrale problemstillinger:

Detaljer

Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle!

Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle! VinterTroms AS Hjalmar Johansensgt 12 9296 Tromsø Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle! Lønnsomme Vinteropplevelser skal utvikle området til et unikt og foretrukket reisemål

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013

NCE TOURISM FJORD NORWAY. NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013 NCE TOURISM FJORD NORWAY NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013 1 Norwegian Centres of Expertise. NCE Norwegian Centres of Expertise «...er et

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)" " Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) "

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)  Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) GÅSEHUDFOLDER 09 ANBEFALE HVERANDRE?! Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker) Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) Kan legges på et kart

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Felles Nord-Norsk sykkelnettverk

Felles Nord-Norsk sykkelnettverk Felles Nord-Norsk sykkelnettverk Historie Innhold Planer 2006 Første testtur Tromsø, Lauklines, Sommarøy 2009 Testturer Kvaløya, Senja, Andøya 2010 Syklist-velkommen 2012 STIN/IN - Avklaringsprosjekt 2013

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE

DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE Ark.: 255 Lnr.: 7690/12 Arkivsaksnr.: 12/1306-2 Saksbehandler: Jon Sylte DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE Vedlegg: 1. Søknad fra Snowball 2. Samarbeidsavtale 3. Evalueringsrapport,

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Bård Jervan prosjektleder.

Bård Jervan prosjektleder. Bård Jervan prosjektleder www.arenaprogrammet.no Andøy Friluftssenter Hamsunsenteret Lofoten Mat BA Fargeklatten Veita Galleri Bodøgaard Henningsvær Bryggehotell Hildringstimen Hvalsafari AS Inga Sámi

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Klyngebasert utvikling i opplevelsesnæringene. Bård Jervan prosjektleder

Klyngebasert utvikling i opplevelsesnæringene. Bård Jervan prosjektleder Klyngebasert utvikling i opplevelsesnæringene Bård Jervan prosjektleder Fasiliterte reiselivsklynger og erfaringsgrunnlaget: NCE Tourism Fjord Nordway ( 2009 - ) ARENA lønnsomme Vinteropplevelser, Troms

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte Saksframlegg Ark.: U64 233 Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/233-2 Saksbehandler: Jon Sylte GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING - SØKNAD OM TILSKUDD Vedlegg: 1. Handlingsplan for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Hvordan tilrettelegger vi for våre internasjonale gjester? PA/STYRELEDER Kjell-Gunnar Dahle Innovativ Fjellturisme AS

Hvordan tilrettelegger vi for våre internasjonale gjester? PA/STYRELEDER Kjell-Gunnar Dahle Innovativ Fjellturisme AS Hvordan tilrettelegger vi for våre internasjonale gjester? PA/STYRELEDER Kjell-Gunnar Dahle Innovativ Fjellturisme AS Lillehammer, 21/10-09 Hva skal ARENA-prosjektene oppnå? Forsterket samhandling mellom

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Menon og klynger (www.menon.no) Faglig grunnlag for utvikling av klyngeprogrammene gjennom forskningsprosjektet

Detaljer

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet»

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Workshop 19. august 2013, kl. 9.00-12.00 Aud F, HiL 1 Plan for workshopen 9.00-9.15: Innledning (kaffe

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

KLYNGER I VERDENSKLASSE

KLYNGER I VERDENSKLASSE KLYNGER I VERDENSKLASSE I NORD-NORGE kan vi klare det raskere? hva kreves? WORKSHOP ALTA 07 03 2016 FLERe NÆRINGSKLYNGER I verdensklasse i INNOVASJONSSYSTEMEt i troms, FINNMARK og nordland? WORKSHOPALTA

Detaljer

Regional samhandling for regional utvikling. VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1

Regional samhandling for regional utvikling. VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1 Regional samhandling for regional utvikling VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Bodø 02 desember 2010 Britt Hansen 22.12.2010 1 VRI opplevelsesbasert reiseliv har bidratt til økt fokus på reiseliv som en

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

TOP. Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS

TOP. Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS TOP Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS 1 Status og utfordringer Nasjonale Turistveger på Vestlandet er populære

Detaljer

Fra serviceøkonomi til opplevelsesøkonomi. Ann Heidi Hansen, PhD, Merkevareansvarlig NordNorsk Reiseliv

Fra serviceøkonomi til opplevelsesøkonomi. Ann Heidi Hansen, PhD, Merkevareansvarlig NordNorsk Reiseliv Fra serviceøkonomi til opplevelsesøkonomi Ann Heidi Hansen, PhD, Merkevareansvarlig NordNorsk Reiseliv Service versus opplevelser Service/tjenester Motivasjon og verdi Løse funksjonelle problemer, nytte

Detaljer

Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv?

Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv? Hvordan utvikle samspill mellom forskning og næringsliv? Erfaringer fra opplevelsesbasert reiseliv Einar Lier Madsen Hvorfor er forskning viktig? Det fundamentale spørsmålet for alle virksomheter er hva

Detaljer

Karin Kristensen, VRI Nordland. Ann-Jorid Pedersen ARENA Innovative Opplevelser (Mimir AS)

Karin Kristensen, VRI Nordland. Ann-Jorid Pedersen ARENA Innovative Opplevelser (Mimir AS) Karin Kristensen, VRI Nordland Ann-Jorid Pedersen ARENA Innovative Opplevelser (Mimir AS) VRI og ARENA Innovative Opplevelser Samarbeid med ARENA Innovative Opplevelser var definert i prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Reisemål med Olavsarven som plattform

Reisemål med Olavsarven som plattform Reisemål med Olavsarven som plattform Bakgrunn Frostating har på bakgrunn av tidligere behandlinger gjort en henvendelse til SNK om å utarbeide et forslag til reiselivssatsing med Olavsarven som plattform.

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge Stein Ove Rolland Tromsø 10.05.2017 Men først: Hva er det vi egentlig holder på med? Så langt 6,33 millioner visninger fra Google AdWords og

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer