ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser"

Transkript

1 Søknad om videreføring av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Foto: Kjetil Skogli 2 nye år fra Tromsø

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Sammendrag Klyngens utgangspunkt i Potensial Barrierer Bedriftenes forventninger og ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Mål og strategier Visjon og mål Hovedstrategi Delmål og delstrategier Klyngeutvikling og nettverk Kvalitet og kompetanse Produktutvikling og innovasjon Internasjonalisering og markedsadgang Handlingsplaner Gjennomførte aktiviteter, resultater og effekter Klyngeutvikling og nettverk Aktiviteter Effekter Kvalitet og kompetanse Aktiviteter Effekter Produktutvikling og innovasjon Aktiviteter Effekter Internasjonalisering og markedsadgang Aktiviteter Effekter Forskning og utvikling Aktiviteter Effekter Omdømme Aktiviteter Effekter Bedriftsengasjement og organisering Bedriftsengasjement Antall bedrifter, deltakelse i aktiviteter og økonomiske bidrag Organisering Prosjektledelse Ytterligere potensial Ytterligere potensial for bedriftene Økt potensial gjennom internasjonalisering Økt potensial gjennom fokus på kompetanse og kvalitet Økt potensial gjennom produktinnovasjoner Økt potensial gjennom sterkere nettverk Ringvirkninger Koblinger og synergier Exit- strategi Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 2

3 Forord Denne søknaden om videreføring av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser (ALV) følger samme struktur som i håndbok for Arena når det gjelder innhold i søknader om forlengelse av Arenaprosjekter i et fjerde og femte år. Vi har benyttet relativt mye plass i begynnelsen av søknaden på å beskrive gjennomførte aktiviteter samt å dokumentere resultater og effekter av disse. Beskrivelsen av uforløst potensial og det som søknaden egentlig handler om, videreføring av allerede iverksatte prosesser og igangsetting av nye som via forlengelse av ALV skal forløse dette potensialet, kommer litt lengre ut i søknaden. Søknaden er utarbeidet etter innspill fra en meget aktiv styringsgruppe som gjennom tre møter har diskutert og forankret søknaden, samt forelagt den for et uavhengig ekspertpanel for vurdering og innspill. Tromsø 29. April 2014 Ole Henning Fredriksen Styreleder Vinter Troms AS Geir P. Stokke Leder av Styringsgruppa ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 3

4 Sammendrag Vinter Troms AS søker på vegne av klyngen ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser (ALV) herved om forlenget status som Arena-prosjekt i to nye år fra 1. oktober Oppnådde effekter I løpet av de tre første prosjektårene har klyngen skapt flere resultater og effekter gjennom prosjektet. Ytterligere effekter vil komme over tid. De viktigste resultatene som er dokumentert i søknaden er som følger: Klyngeutvikling og nettverk Samarbeidet mellom klyngebedriftene er bedret. Dette gjelder også mellom klyngebedriftene og FoU-institusjoner og virkemiddelapparatet. Samarbeidet mellom FoU-institusjonene i klyngens nedslagsfelt er også styrket En annen effekt er at næringsaktørene nå i større grad fram snakker hverandre og at de har etablert et tillitsforhold som blant annet innebærer større grad av deling. Bedriftene er nå tettere koblet på virkemiddelapparatet og benytter i større grad kompetanseog nettverkstiltak som tilbys av Innovasjon Norge, fylkeskommuner og kommuner. For Innovasjon Norge i Troms og Troms fylkeskommune har ALV blitt en arena og fasilitator av utviklingstiltak og en sentral aktør i utvikling av turisme i fylket. I klyngen er det i dag med bedrifter fra alle sektorer i reiselivet: Hotell/restaurant, transport, aktivitet, attraksjoner/museer, arrangementsselskap og mataktører. Dette er en styrke for klyngearbeidet og en effekt av en positiv klyngeutvikling. Kvalitet og kompetanse Kunnskapsnivået og kompetansen for utvikling av lønnsom vinterturisme har økt. Både bedriftene og virkemiddelapparatet benytter nå i større grad systematisert- og forskningsbasert kunnskap som grunnlag for utviklingsprosesser. Klyngen har tatt initiativ til etablering av Norsk Natur Guide studiet ved UiT Norges Arktiske Universitet, har bidratt til hevet kompetansen hos Nordlysguider ved gjennomføring av spesialtilpasset kurs for 250 Nordlysguider samt fasilitert økt kompetans om arrangementsturisme. Klyngebedriftene har satt kvalitet på dagsordenen og har, sammen med fem andre reiselivsklynger, tatt initiativ til utvikling av et nasjonalt kvalitetssystem for bedrifter som produserer utendørs organiserte aktiviteter. Produktutvikling og innovasjon Arbeidsmetoder som følger enkle innovasjonsmetoder for markedsrettet utvikling av nye produkter er som følge av prosjektet nå en mer anvendt arbeidsform for bedriftene i klyngen som for det meste er små bedrifter. Innovasjonstakten har økt i klyngen. Det er utviklet flere nye produkter og prosesser som allerede har gitt økt omsetning for klyngebedriftene. Det er utviklet 46 nye vinterprodukter og pakker hvorav over halvparten er i salg gjennom internasjonale distributører. I april 2014 ble klyngen nominert som en av tre kandidater til Årets innovasjonsmiljø. Årets innovasjonsmiljø premieres etter kriteriene langsiktig, målrettet samarbeid om felles utfordringer innenfor innovasjon og verdiskaping. Det at klyngen etter knappe 3 års arbeid, er kvalifisert som ett av de tre beste innovasjonsmiljøene i Norge er en anerkjennelse av klyngens arbeid. Dette tar vi som et signal på at fasilitator-rollen som ALV har tatt i innovasjonsprosessene har vært positiv og at resultater av arbeidet allerede er synlig, også utenfor klyngen. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 4

5 Internasjonalisering og markedsadgang ALV har sammen med flere andre aktører og tiltak bidratt til nye gjester og i underkant av nye gjestedøgn til landsdelen i vintersesongen (oktober-april) fra vinteren 2010/11 til vinteren 2013/14. Tallene er hentet fra SSB gjestedøgnsstatistikk. ALV har blant flere bidratt til at vinterprodukter i Nord-Norge (spesielt nordlysprodukter) nå er i fokus hos turoperatører i Storbritannia, Japan, Russland, Nederland og Tyskland. Det er totalt etablert kontakt med 170 internasjonale turoperatører/reisebyråer som selger vinteropplevelser i Nord-Norge. Klyngen har opparbeidet økt kunnskap om distribusjon gjennom direkte dialog med turoperatører og markedsaktører. Da prosjektet startet opp var det 3 charterflyvninger fra internasjonale markeder til Nord- Norge. Vinteren er dette økt til 115 flyvninger hvorav mange er knyttet til Hurtigruten. Internasjonalt har klyngens bedrifter styrket sin markedsposisjon i prosjektperioden. Dette gjelder spesielt blant kunder i Storbritannia, Nederland og Japan. Blant disse kundene har klyngebedriftene, til tross for høye priser sammenlignet med konkurrenter (bl.a. Island), tatt markedsandeler. Forskning og utvikling FoU-institusjonene har gjennom ALV fått en samhandlingsarena samt en felles kanal inn mot bedriftene. Bedriftene er samlet sett blitt mer bevisst på betydningen av samarbeid med FoUinstitusjoner og er blitt bedre bestillere av slike kunnskapstjenester Det er i prosjektperioden gjennomført og planlagt 11 ulike FoU-prosjekt med ALV som aktiv pådriver eller deltaker. FoU-miljøene har fått en økt forståelse for klyngebedriftenes behov samt at bedriftene har fått økt kunnskap om hva FoU-miljøer kan bidra med. Kunnskapsnivået på de tema som FoUmiljøene har arbeidet med i prosjektperioden har økt hos klyngebedriftene og har blitt implementert i deler av klyngen. Samhandling mellom bedrifter og FoU-institusjoner har resultert i tyngre satsinger som det nasjonale kvalitetsprosjektet som kom i stand på initiativ fra klyngene Innovative Opplevelser (Nordland) og ALV. Et finansieringssamarbeid mellom VRI Troms og VRI Nordland gjorde det mulig å gjennomføre et forprosjekt på kvalitetssikring/sertifisering (med fokus på New Zealand, Skottland og Island). Fra dette bidro såkalt «kvalifiseringsstøtte» fra Regionalt Forskingsfond (RFF) med ressurser til å utvikle en næringsforankret søknad om støtte fra RFF til et større prosjekt på sertifisering. Denne søknaden ble i desember 2013 tildelt finansiering fra RFF og hadde oppstart 18. mars Ytterligere potensial Klyngen har fortsatt et stort uforløst potensiale på flere områder. Potensialet kan forløses ved å videreføre de sammensatte samhandlingsprosessene som er påbegynt gjennom ALV. Det betyr gjennomføring av tiltak innenfor områdene nettverksbygging, kvalitet- og kompetanseutvikling, internasjonalisering og markedsadgang samt forskning og utvikling. Disse prosessene kan best videreføres gjennom en forlengelse av ALV da klyngen, eller enkeltaktører i denne, fortsatt ikke er moden for å fasilitere disse prosessene på egen hånd. Klyngeutvikling og nettverk Det er fortsatt behov for nettverksbygging mellom bedriftene og etablering av nye og mer robuste bedriftsstrukturer, og for styrking av FoU-nettverk samt nettverk mellom bedrifter, FoU-institusjoner og markedsaktører. Begrunnelsen for at disse prosessene bør forlenges er at klyngen for det meste består av små bedrifter som er spredt over et større geografisk område For å skape flere produktinnovasjoner er det et behov for å videreutvikle samarbeidet med andre internasjonale klynger, spesielt i Nord-Finland og Nord-Sverige. er. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 5

6 Det er hensiktsmessig å etablere et tettere samarbeid med andre klynger i Norge, spesielt innen reiseliv, mat og arrangement. Nye bedrifter i Alta og Narvik vil gjerne delta i klyngen. Områdene har et stort potensial for vinterturisme og gjennom koordinerte produkter sammen med Tromsø kan potensialet til aktørene i disse områdene utløses. Kvalitet og kompetanse Kompetanseutvikling i form av videreutvikling av kurs, Norsk Natur Guide studiet, harmonisering av naturguideutdanningen mellom de ulike universiteter og høgskoler og etablering av en nasjonal naturguideforening. Bidra til at flere guider oppnår internasjonalt anerkjent guidesertifisering etter IFMGAs standard, noe som er et krav fra stadig flere utenlandske turoperatører. Videreutvikling av SnowMonitor som verktøy for markedsorientering av produktutvikling, vertskap/service og markedstiltak slik at bedriftene, i egne- og felles utviklingstiltak, kan ta utgangspunkt i oppdatert markedskunnskap. Etablering av et nasjonalt kvalitetssystem for bedrifter som produserer utendørs organiserte aktiviteter. Behovet er definert med bakgrunn i kvalitetsutfordringer som følge av høy etableringstakt av bedrifter og produkter, markedskrav og for å sikre høy gjestetilfredshet med tanke på gjenbesøk og positiv Word of Mouth. ALV er ansvarlig for testing og implementering av ulike undersektorer av den norske aktivitetsturismen og samt for tematikk knyttet til sikkerhet i utendørs aktiviteter. Videreutvikle Kurs for Nordlysguider og gjennomføre dette for flere guider sammen med andre kurs og kompetanseprogram som klyngebedriftene etterspør. Produktutvikling og innovasjon Klyngens arbeid med riktig prising og marginer samt helhetlige produktpakker videreføres. Dette for å sikre implementering av arbeidsmetode (BLT) og kalkyleverktøy i bedriftene. Etablering av en incomingfunksjon/dmc som ivaretar behovet for profesjonell turoperasjon og planlegging og gjennomføring av turer i området. ALV vil utrede en kravspesifikasjon for et slike selskap. Identifisering av potensial for nordlysprodukter og andre opplevelsesprodukter i vinterhalvåret og eventuell bearbeiding av dette i det norske markedet. Det pågår en kraftig utvidelse av hotellkapasitet i regionen (The Edge i Tromsø, Rica i Narvik, etc.). I kjølvannet av dette er det et behov for fortsatt satsing på produktutvikling og utvikling av opplevelses pakker gjennom samarbeid mellom hoteller, aktivitetsleverandører og attraksjoner/arrangement. Utvikling av nye produkter i vinterens lavsesong som er perioden september-desember. Dette gjelder spesielt for Tromsø-regionen. Utvikling av flere produktpakker som dekker hele Nordkalotten. Gjennomføre samhandlingsprosesser med aktører i Tromsø og aktører i andre geografiske deler av klyngen for utvikling av produkter i andre områder. I dette vil Tromsø (som «lokomotiv») benyttes som innfallsport for spredning av internasjonale turister til områder med lavere besøksvolum. Utnytte det moment som ligger i større arrangementer som legges til klyngens geografiske nedslagsfelt (Nordlysfestivalen, Tromsø Internasjonale Filmfestival, Arctic Race of Norway, Sjakk OL m.fl) til å etablere flere vinterarrangementer og vinterturismeprodukter. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 6

7 Utvikling av brukervennlig teknologiløsning ( TravelFact ) som kvalitets sikrer og forenkler dokumentasjonsbehov mellom aktører i verdikjeden og som kan benyttes for standardisert utforming og arkiv som kan anvendes av distributører av produktark. Arbeide systematisk med produktdifferensiering for å motvirke tendens til kopivirksomhet ved høy etableringstakt (for eksempel Nordlysprodukter). Utvide hvalsafariprodukter gjennom å utnytte det at hvalen har endret sitt vandringsmønster og nå er å finne i kystområdene i Troms om vinteren. Utvikling av matopplevelser (i og utenfor spisesteder) som en viktig del av vinterproduktet vil øke attraksjonskraft, tilfredshet og omsetning. En av klyngebedriftene, Hurtigruten er i gang med en stor satsing på lokalmat. Tilsvarende gjelder for Sorrisniva og Drytech AS som satser på utvikling av turmat for turister. Dette vil andre klyngebedrifter kunne dra nytte av. I denne sammenhengen er det naturlig å etablere et samarbeid med NCE Måltidets Hus i Stavanger Internasjonalisering og markedsadgang Arbeidet videreføres med større fokus på Tyskland og Asia, samt å styrke klynger for produktsamarbeid i Nord-Finland og Nord-Sverige. Bruk av Charterfondet vil øke mulighetene for å få etablert flere charteroperasjoner til landsdelen. Styrket markedsposisjon gjennom sterkere grad av segmentering av målgrupper for mer presis produkttilpassing, kommunikasjon og kanalbruk. Utvikling av segmenteringsmodell som tydelig definerer målgrupper, deres behov og hvilke konkrete produkter som passer for disse. Arbeidet skjer tilpasset NordNorsk Reiseliv AS (NNR) strategier og i et nært samarbeid med NNR. Gjennom Charterfondet, som nå er kapitalisert, benytte opparbeidet kompetanse og strukturer mellom klyngen og internasjonale distributører for opprettelse av flere charterforbindelser i vinterhalvåret til Alta, Tromsø, Bardufoss og Evenes. Styrke relasjonen til klynger i Nord-Finland og Nord-Sverige for utvikling av flere felles produkter og samarbeid med tanke på utvikling av kompetanse og markedsadgang. Forskning og utvikling Påbegynte FoU-prosjekter Winter, Internasjonalisering, Lønnsomhet i Aktivitetsbedrifter og Sertifisering videreføres for økt og systematisert kunnskap og tilpasset formidling til klyngebedriftene og andre. Ytterligere FoU aktivitet som markedsstudier i Tyskland og eventuelt Norge, gjestetilfredshetsundersøkelser/snowmonitor, FoU prosjekt på matopplevelser samt FoU prosjekt om grad av tilrettelegging for aktivitetsprodukter med fokus på «degree of recreational specialization» hos gjester (Apon et al., 2013; Borch, 2013; Grubben, 2013). Med tanke på større arrangementer er det pågående FoU prosesser på kartlegging av erfaringer fra arrangement og effektstudier som bør videreføres (Arctic Race of Norway). Etablere et nettverk av FoU-institusjoner i Troms og Finnmark som sammen med FoUnettverk i Nordland skal bidra til for utviklingsarbeid innen reiselivet. 1. Klyngens utgangspunkt i Potensial Reiselivet i Nord-Norge har tradisjonelt vært basert på sommertrafikk og landsdelen har hatt en svak posisjon som vinterdestinasjon. Det har på grunn av lav kapasitetsutnyttelse i vintermånedene vært utfordrende for reiselivsnæringen i nord å oppnå lønnsomhet. For flere av bedriftene i Troms var omsetningen i vinterhalvåret ved oppstart av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser (ALV) svært lav og mange opplevde en utfordrende likviditetsmessig situasjon. Gjennom ulike workshops i regi av Innovasjon Norge, Troms fylkeskommune og VRI Troms definerte reiselivsaktører i Troms i Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 7

8 utvikling av vinterturisme som grunnlag for bedret lønnsomhet. Bakgrunnen for dette var at aktørene på dette tidspunkt så en økning i antall tilreisende til nord om vinteren. Denne utviklingen var sammenfallende med en gjennomgående trend i internasjonale markeder hvor alternative former for turisme har vokst frem i områder som ikke har de naturlige eller klimatiske forutsetninger for den tradisjonelle strand- og solferien (Poon, 2003; Borch et al., 2006). Det fantes også et potensial i nord gjennom det at tradisjonelle vintersportssteder i Alpene opplever utfordringer rundt snø stabilitet på grunn av klimaendringer (Koenig and Abegg, 1997). Det var Tromsø som først merket veksten i vintertrafikk i Troms og da i størst grad fra Storbritannia. Utviklingen av det britiske vintermarkedet har vært del av en lang strategisk prosess i Innovasjon Norge (Hansen, 1991). Tilstrømmingen av britiske turister til Tromsø ble tredoblet i perioden Finnmark opplevde også en vekst men her var det i størst grad Kirkenes som opplevde økning i antall vintergjester (Figenschau, 2012). Også Hurtigruten hadde vekst i vintergjester og selskapet satset bevisst på utvalgte internasjonale markeder (Aniara, 2006). Etter etableringen av vinterkonseptet «Hunting the light» i 2006 opplevde Hurtigruten en større vekst i vintersesongen enn noen annen sesong. I perioden økte antall vintergjestedøgn på Hurtigrutens fra til I perioden 2005 til 2010 økte antall rundreisepassasjerer i vintermånedene med 270 % (Borch et al., 2014). Det knyttet seg i denne perioden også forventinger til et vinterpotensial rundt etableringen av Målselv Fjellandsby i Indre Troms. Inspirert av dette samt av det store volum fra internasjonale markeder som besøkte Nord-Finland vinterstid, mente altså reiselivsaktørene i nord at de gjennom et systematisk og langsiktig arbeid kunne oppnå helårsdrift og bedre lønnsomhet gjennom økt vintertrafikk Barrierer Gjennom tre ulike workshops i beskrev bedriftene følgende barrierer for videre utvikling av vinterturisme i regionen. Disse ble dessuten utdypet sammen med forventninger til ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser gjennom en Nullpunktsanalyse som ble gjennomført ved oppstart av prosjektet (Ellingsen, 2012). 1. Bedriftene samarbeidet ikke spesielt godt verken i utvikling av produkter, markeder, kunnskap eller kompetansedeling. Et fåtall bedrifter hadde utviklet sterke geografiske eller tematiske nettverk. Samarbeidet i disse var i de fleste tilfeller begrenset til felles markedsføring. Det manglet velfungerende nettverk rundt trafikk-knutepunktene Tromsø, Bardufoss og Evenes for å ta ut det potensial som disse representerte for økt trafikkvolum. Hver for seg var bedriftene for svake til å ta ut det potensial som lå i økt etterspørsel i internasjonale markeder. Det manglet arenaer for deling av erfaringer og for utvikling av kommersiell samhandling. 2. Mangel på tilrettelagte produkter, helhetlige opplevelser og kvalifiserte guider samt mangel på systematisert kunnskap om etterspørsel og effektive salgskanaler. En kompetansekartlegging innenfor reiselivsnæringen i Troms fylke som ble gjennomført i 2008, identifiserte store kompetansebehov på områder som markedskunnskap, markedsføring, distribusjon, salg, språk og IT-kunnskaper (Bedriftskompetanse, 2008). Nullpunktsanalysen som ble gjennomført ved oppstart av ALV viste et lignende bilde da bedriftene oppga salg og markedsføring som det området med størst kompetansebehov fulgt av økonomi, administrasjon og IT/webkompetanse (Ellingsen, 2012). 3. Et svakt fokus på betydningen av forutsigbar og jevn kvalitet i alle delleveranser. I Nullpunktsanalysen ble dette utgangspunktet forsterket ved at bedriftene definerte stabil kvalitet, kvalitetsforståelse og kompetanse som en av de viktigste utfordringene de sto ovenfor. 4. Manglende forståelse for betydningen av FoU-bidrag og manglende samhandling mellom næringsaktører og FoU-institusjoner. Det var også svake relasjoner mellom FoU-aktørene i regionen. Det var ikke etablert noe samarbeid mellom næringsaktørene og FoU-institusjoner som kunne forsterke innovasjonsprosesser og klyngeutvikling. Mangel på systematisk arbeid i Triple Helix struktur. 5. Mangelfullt samarbeid med internasjonale aktører og mellom reiseliv og kultursektoren samt mangelfull kunnskap om det potensial som ligger i å utvikle turisme i tilknytning til arrangementer, ble definert som barrierer. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 8

9 6. Få aktive distribusjonskanaler, mangel på egne online-kanaler for salg ble videre definert som barrierer. På workshopene framkom det at mangel på tilstedeværelse i viktige salgskanaler i internasjonale markeder var en følt utfordring. Det var få produkter som hadde en effektiv distribusjon og en maktet ikke å utnytte oppmerksomheten som var skapt gjennom markedsføring til å utløse salg Bedriftenes forventninger og ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Nullpunktsanalysen viste at bedriftene hadde små forventninger til vekst i det nasjonale ferie- og fritidsmarkedet i vintermånedene oktober til april og at de ut fra dette måtte søke vekst i internasjonale markeder. Analysen viste at det var relativt stor enighet blant klyngebedriftene med hensyn til suksesskriterier for å lykkes i vintersatsingen. Følgende suksesskriterier ble beskrevet: 1. Høy og forutsigbar kvalitet ble nevnt som den absolutt viktigste faktoren, deretter fulgte markedsorientert pakketering og lønnsomme produkter. 2. Målrettet markedsføring og markedskompetanse. 3. Tilgjengelighet, infrastruktur og logistikk. 4. Samarbeidsvilje, synlighet og vilje til å satse. 5. Kunnskap, kapitaltilgang og fellesarenaer. I Nullpunktsanalysen var bedriftene relativt samstemte med tanke på motivasjon for deltakelse i ALV. Økt vinteromsetning var sett på som viktig fordi dette ville gi bedre kapasitetsutnyttelse og økt lønnsomhet. Nettverk, kompetanse og samarbeid for utvikling hadde også høy prioritet hos bedriftene. ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser ble oppfattet som en arena for å bygge nettverk, til både bedrifter og forskningsmiljøer, og som en plattform for å utvikle muligheter og ideer. Bedriftene ga også uttrykk for at de ønsket å delta i ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser for å lettere kunne identifiseres samarbeidspartnere på aktiviteter som markedsføring, pakketering og opplevelsesproduksjon. Sist, men ikke minst, så var bedriftene opptatt av at ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser ville representere en arena for kunnskaps- og erfaringsdeling og at dette ville bidra til læring og økt kompetanse. Kompetansebygging gjennom samarbeid var altså en sentral dimensjon ved nettverksdeltakelse sett fra bedriftenes side. Et tettere samarbeid mellom bedriftene, FoU-miljøer og virkemiddelapparatet ble beskrevet som en aktuell arbeidsform for å forløse regionens potensial for lønnsom vinterturisme og dette la grunnlaget for prosjektet ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser og en søknad om Arena-status. ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser fikk tilsagn om arenastatus i juni 2011, og finansiering som prosjekt kom på plass ved årsskiftet og prosjektet ble da formelt igangsatt. ALV er resultat av et langsiktig og målrettet arbeid fra en gruppe reiselivsaktører i Troms. Gruppen formaliserte samarbeidet den gjennom å opprette Vinter Troms AS, som er formell eier av prosjektet. Eierbedriftene i Vinter Troms AS er også representert i styringsgruppen for ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser. Vinter Troms AS arbeidet på flere fronter. Samtidig som man utviklet selve Arenasøknaden, ble det jobbet målrettet med å bygge nettverk til aktuelle prosjektbedrifter og utvikle organisasjon, planer og tiltak for et Arenaprosjekt. Dette innebærer at da tilsagn om Arenastatus kom i juni 2011, var prosjektorganiseringen raskt på plass, og bedriftsrettede tiltak kunne konkretiseres og igangsettes da finansieringen var formelt i orden. På denne måten kom ALV raskt i gang med prosjektarbeidet og kunne utnytte hele den treårige prosjektperioden aktivt. I en spørreundersøkelse til klyngebedriftene våren 2013 understreket disse at hovedmålsettingen med deltakelse i ALV fortsatt var flere vintergjester og det å være en del av et større nettverk. (Se figur 1). Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 9

10 Figur 1, Klyngebedriftenes motivasjon for deltakelse (ALV) Bedri&enes)hovedmålse0ng)med)deltakelse)i)ARENA) Lønnsomme)Vinteropplevelser) Innovasjon&og&utvikling& 8,7%& Samarbeid&med&andre& 8,7%& Være&del&av&et&større&ne=verk& 21,7%& Flere&kunder&om&vinteren& 60,9%& 2. Mål og strategier Visjon og mål ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser skal utvikle området til et unikt og foretrukket reisemål med attraktive vinteropplevelser i verdensklasse er klyngens visjon. Hovedmål for ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser: Generere økt vintertrafikk gjennom styrket markedsadgang, bedret tilgjengelighet og markedsdrevet produktutvikling for ferie- og fritidsmarkedet og arrangementsmarkedet. Kvantifisert som: 1. Prosjektet skulle bidra til nye internasjonale gjester innen Forbruk per gjest tilsvarende kr per døgn. Dette som grunnlag for en dobling av omsetningen for klyngeaktørene i vintersesongen % av alle overnattinger skal være internasjonale overnattinger innen sesongen 2015/ Hovedstrategi Prosjektets målsettinger skulle nås ved å følge en hovedstrategi hvor følgende områder skulle være prioritert: (1) satsing på klyngeutvikling og nettverk, (2) utvikling av kvalitet og kompetanse (3) produktutvikling og innovasjon samt (4) styrket internasjonaliseringstakt og økt markedsadgang Delmål og delstrategier Klyngeutvikling og nettverk Delmålsettingen her var styrket samarbeid og samhandling mellom næringsaktører, FoU-aktører og det offentlige for å utvikle området som et attraktivt vinterreisemål. Hovedstrategien for å nå denne delmålsettingen var klyngeutvikling og nettverksbygging med vektlegging av relasjonsbygging, felles møteplasser og det å utvikle en felles forståelse for potensial og barrierer for utvikling. Delstrategier var styrket samarbeidet mellom næringsaktørene rundt tre de knutepunktene Tromsø, Bardufoss og Evenes, etablere et nettverk for utvikling av arrangementsturisme samt å styrke klyngens kompetanse som bestiller av forskningsbasert kunnskap, og klyngen som formidler av forskningsresultater til andre aktører. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 10

11 2.3.2 Kvalitet og kompetanse Delmålsettingen var jevn og forutsigbar kvalitet på leveranser slik at gjestene blir fornøyd og at graden av gjenkjøp og anbefalinger ble styrket. Hovedstrategi for å oppnå denne målsettingen var kompetanseutvikling med hovedvekt på forståelse av kundebehov, kulturforståelse, markedsdrevet produktutvikling og vertskap/service. Delstrategier på dette området var at klyngen skulle koble seg til allerede utviklede og anerkjente systemer for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring samt gjennomføring av kompetansetiltak med bedriftsrettet oppfølging Produktutvikling og innovasjon Delmålsettingen var her økt verdiskaping for klyngebedriftene gjennom økt vintertrafikk og helårs drift. Hovedstrategi for å oppnå dette var markedsdrevet innovasjon med fokus på utvikling av produkter og opplevelser basert på systematisert kunnskap om kundebehov. Delstrategier var fokus på helhetlige produktpakker som på en enkel måte kan kjøpes av kunden på ett sted, styrking av rollen som gjennomfører og incomingoperatør for et større område og etablering av nye opplevelsesprodukter i skjæringsfeltet kultur, idrett og reiseliv Internasjonalisering og markedsadgang Delmålsettingen her var å øke andelen internasjonale gjestedøgn fra 14 % vinteren 09/10 til 25 % i 15/16. Hovedstrategien for å oppnå dette var økt internasjonalisering gjennom styrket samarbeid med turoperatører og distributører, økt forståelse av hvordan konkurrenter opptrer og større grad av tilrettelegging og tilpassing av vinterproduksjonen til krav i ulike internasjonale markeder. Delstrategier var styrket distribusjon og utvikling av en struktur for deling av produkt- og faktainformasjon som understøtter salg samt gjennom systematisering av kunnskap og forskning. Dette for å bli bedre kjent med internasjonale konkurrenter med tanke på læring og en styrket markedsposisjon Handlingsplaner Handlingsplaner bygde på de fire delmålene og strategiene beskrevet i det foregående. Handlingsplanen som finnes i Vedlegg 1 er hentet fra prosjektbeskrivelsen for første prosjektår. Det er kun foretatt små justeringer i denne i løpet av prosjektperioden. Med bakgrunn i Handlingsplanen ble det årlig utviklet detaljerte prosjektplaner for gjennomføring av ulike tiltak. 3. Gjennomførte aktiviteter, resultater og effekter I det følgende redegjør vi for aktiviteter som er gjennomført i regi av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser i perioden 2011 til 2014, og effekter av disse. Noen resultater og effekter kan allerede dokumenteres mens andre vil kunne komme lengre frem i tid. Det understrekes at flere av resultatene har kommet som følge av flere innsatser hvor ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser kun representerer et av flere bidrag. Gjennomføringskraften i prosjektet har vært meget god. Av i alt 57 planlagte tiltak er det kun tre som ikke er gjennomført. Bakgrunnen for at disse ikke er gjennomført er at det knyttet seg noe usikkerhet til del finansiering av spin-off aktiviteter i andre prosjektår av ALV. Sammenligning av resultater så langt i ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser med kvantifisering av hovedmålene bedriftene beskrev i 2010 er som følger: Nils Opsahl, Rica Grand Hotel «Det er sjelden vi opplever at utviklingsprosjekter har gitt penger i kassen fra dag én, det har ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser gjort.» Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 11

12 Figur 2, Hovedmål og resultater, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Måleparameter Målformulering Resultat per april 2014 Antall internasjonale gjester nye internasjonale gjester innen nye internasjonale gjester 2016 Forbruk per gjeste per døgn Kr Målet nådd 2013/14. Justert til kr Andel internasjonale gjestedøgn av alle gjestedøgn 25 % innen 2016 Målet nådd i 2013/!4 og justert til 35 % i 2015/16 Gjennomførte aktiviteter, effekter og resultater av disse er i det følgende presenter for hvert av hovedaktivitetsområdene HA1: Klyngeutvikling og nettverk, HA2: Kvalitet og kompetanse, HA3: Produktutvikling og innovasjon og HA4: Internasjonalisering og markedsadgang Klyngeutvikling og nettverk For å bygge nettverk og styrke samhandling mellom bedriftene og mellom bedrifter, FoUinstitusjonene og virkemiddelapparatet har klyngen tilrettelagt totalt 20 ulike møteplasser i form av konferanser, klyngesamlinger og dagsseminarer Aktiviteter Snow konferansen Prosjektet har gjennomført vinterkonferansen Snow i 2012 og Konferansen har samlet mellom 150 og 180 deltakere og har gode evalueringer (Se figur 4). Innovasjon Norge og NordNorsk Reiseliv er medarrangører av konferansen. Snow14 skal arrangeres i oktober Figur3, Snow13 Klyngesamlinger Hvert prosjektår har prosjektet arrangert 4-6 klyngesamlinger med deltakelse fra bedrifter, FoUinstitusjoner og virkemiddelapparatet. Tema for de ulike samlingene har variert og deltakelsen har vært meget god. Se oppstillingen som viser gjennomførte og planlagte klyngesamlinger i prosjektet. Dato Sted Hovedtema Ant. Delt Tromsø Kick- Off, informasjon om aktiviteter 1. År Tromsø Gåsehudopplevelser, FoU: Nullpunktmåling og Kvalitet, Distribusjon Tromsø Design og Nordlyskurs Tromsø Distribusjon, Suksessformelen i Tromsø, Hvordan bedriftene kan benytte FoU Målselv Innovasjon og innovasjonsprosesser, Skattefunn Harstad Charter fra Nederland, FoU- workshop og Effekter av sertifiseringsordninger Tromsø Arrangementsturisme, Fenomenbasert turisme (FoU), Kvalitetssikringssystem Sortland Tyskland, Online- booking, Japan Taiwan og Internasjonalisering Sorrisniva Incomingfunksjonen, Storbritannia, IPR, VinterCruise og FoU- prosjektet Winter Senja Design og Nasjonalt- og regionalt kvalitetssystem (oppstart) Tromsø Effekter, læring, exit strategier og videre arbeid - Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 12

13 Samlinger trafikknutepunkt I tillegg til klyngesamlingene har det for hvert prosjektår blitt arrangert 2-3 regionale samlinger rundt trafikknutepunktene Evenes/Harstad, Bardufoss og Tromsø. Disse samlingene har vært tilpasset behovet til de ulike aktørene i regionen og oppsummeringer viser at disse har fungert godt som arena for lokal nettverksutvikling. I Vesterålen/Sør-Troms regionen har fokus vært på kommersielt bedriftssamarbeid for utvikling av helhetlige produkter og produktpakker. Tilsvarende gjelder for regionen Nord-Troms/Lyngen og Midt-Troms, mens bedriftene i Tromsø-regionen i større grad har samarbeidet om forbedring av felles salgskanaler Effekter Gjennom samlingene har klyngeaktørene blitt bedre kjent og det er etablert samarbeidsprosjekter på kryss og tvers i klyngen, både mellom små og store aktører. Enkelte av disse er formaliserte prosjekter mens andre er av mer sporadisk karakter. Eksempler: Produktpakking, SkiNettverk Troms, Polar Park og aktører i Tromsø, Polaria og Hamn i Senja, Avis (leiebil) og distributørsamarbeid. En annen effekt som kan fremheves er at næringsaktørene nå i større grad fram snakker hverandre og at de har etablert et tillitsforhold som blant annet innebærer større grad av deling. Det er også gjennomført samarbeidsprosjekter mellom næringsaktørene og FoU-institusjoner, og dialogen mellom disse er forbedret. Eksempler på dette er Fenomenbasert Turisme, Effekter av sertifiseringssystemer, A science-based quality assurance system for outdoor adventure tourism in Norway, Lønnsomme aktivitetsbedrifter, Natur Guide Studiet og SnowMonitor14. Daniele Zanoni, Hvalsafari Andenes Hvalsafari AS deltar i ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser for å forsterke vinterturisme i Andøy og Vesterålen. Jeg imponert av profesjonaliteten og kunnskap i prosjektet. I tillegg er alle klyngesamlinger svært interessant! Spesialister har holdt foredrag og lærte bort viktig verktøy og kunnskap. For Hvalsafari AS har deltakelse i dette prosjektet vært rent gull. Jeg har forandret mye i min bedrift og forbedret mange avdelinger på grunn av prosjektet Bedriftene er nå tettere koblet på virkemiddelapparatet og benytter i større grad kompetanse- og nettverkstiltak som tilbys av Innovasjon Norge, fylkeskommuner og kommuner. For Innovasjon Norge i Troms og Troms fylkeskommune har ALV blitt en videreformidler av informasjon om tilbud og tiltak, og en sentral organisasjon i utvikling av turisme i fylket. I klyngen er det i dag med bedrifter fra alle sektorer i reiselivet: Hotell/restaurant, transport, aktivitet, attraksjoner og mataktører. Dette er en styrke for klyngearbeidet og en effekt av en positiv klyngeutvikling. ALV har gjennomført en benchmarking med 298 andre europeiske klynger. Analysen er gjennomført i nov-des 2013 av ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis). Av analysen fremgår det at strukturen i klyngen er sterk, at klyngeledelsen har klart definerte roller og at klyngedeltakerne har sterk medvirkning i styring av klyngen. Herunder inngår også utvikling og implementering av strategier i klyngen. Også på områdene nettverksbygging og erfaringsdeling mellom klyngebedriftene og matchmaking mellom klyngebedriftene og eksterne partnere får ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser høyeste score sammenlignet med andre klynger innenfor sport, ferie-fritid og reiseliv i Europa. ALV klyngen får laveste score med hensyn til felles teknologiutvikling, utvikling av entreprenørskap og prosjektets web-side. ALV har jobbet med teknologiutvikling, men hovedaktivitetene i dette arbeidet ble først igangsatt etter at ESCA-analysen ble gjennomført. Når det gjelder web-side er innvendingen at denne kun er på norsk. Dette er endret ved at engelsk versjon av nettsiden ble lansert i januar Det er vesentlig å understreke at klyngens nettside ikke har kommersielle formål her er klyngebedriftenes egne nettsider og nettsidene til fellesorganisasjonene vesentlig å fremheve og styrke. Når det gjelder geografisk konsentrasjon av klyngebedrifter og deltakelse av totalt antall bedrifter innenfor geografisk Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 13

14 avgrensning og antall klyngebedrifter per engasjert årsverk i klyngen, er scorene for ALV lavere. Dette gjenspeiler struktur og bedriftstetthet i det geografiske området klyngen dekker Kvalitet og kompetanse Prosjektet har fokusert på kompetanseutvikling med utgangspunkt i bedriftenes definerte behov. Se punkt 1.2. hvor bedriftene beskriver mangelfull kompetanse hos naturguider som en barriere for videre utvikling. Det er som svar på dette uttrykte behovet fra bedriftene, utviklet egne kompetansetilbud, gjennomført kurs fra Innovasjon Norge sitt Kompetanseprogram for Reiselivet og utviklet et nytt universitetsstudium for naturguider Norsk Natur Guide studiet som gir 60 vekttall Aktiviteter De gjennomførte og planlagte kompetansetiltakene i prosjektet er: Dato Sted/Destinasjoner Innhold Ant. Delt Studietur til Sverige og Kompetanseutvikling industrialisering, hub- nav og charterturisme 23 Finland Nordlysguidekurs, Tromsø Kompetanseutvikling, Nordlysguider Nordlysguidekurs, Finnsnes Kompetanseutvikling, Nordlysguider Nordlysguidekurs, Harstad Kompetanseutvikling, Nordlysguider Nordlysguidekurs, Tromsø Kompetanseutvikling, Nordlysguider Studietur til Island Kompetanseutvikling Nordlysturisme, logistikk- transport Snow12, Harstad Faglig konferanse og møteplass for næringsaktører, FoU og 178 virkemiddelapparat Snow13, Harstad Faglig konferanse og møteplass for næringsaktører, FoU og - virkemiddelapparat Snow14, Tromsø Faglig konferanse og møteplass for næringsaktører, FoU og 151 virkemiddelapparat Oppstart Norsk Naturguide 60 vekttalls studium ved UiT Campus Alta 10 Studiet Workshop, Gardermoen Workshop med ande klynger for utvikling av en felles plattform for 20 et nasjonalt Kvalitetssikringssystem for bedrifter oms produserer utendørs organiserte aktiviteter Nordlysguidekurs, Alta Kompetanseutvikling, Nordlysguider Nordlysguidekurs, Finnsnes Kompetanseutvikling, Nordlysguider Nordlysguidekurs, Tromsø Kompetanseutvikling, Nordlysguider Seminar for markedsavdeling Nordlys fakta og kultur, hva nordlysturister etterspør som innhold - IN i seminar for kampanjeansvarlige i IN og deres reklamebyrå Studietur til Alpene Møte aktører som har lykkes med helårsturisme Seminar guidutdanning, Alta Felles nasjonal guideutdanning, deltakelse fra hele Norge - Figur 4, Brosjyre Norsk Naturguide studiet Nordlysguide kurs Det er utviklet et eget Nordlysguide-kurs i regi av ALV. Kurset har vært gjennomført 8 ganger på fire ulike steder i Nord-Norge (Se tabell ovenfor). Norsk Naturguide studie ALV har også tatt initiativet til og fått tilpasset et bedriftstilpasset universitetsstudium i naturguiding. Studiet bygger på Arktisk Natur Guide studiet på Svalbard som er utviklet og gjennomført av Universitetet på Svalbard. Studiet Norsk Naturguide startet opp høsten 2013 i regi av UiT Campus Alta. Studiet gir 60 studiepoeng. Målet med studietilbudet er å utdanne kompetente guider som kan ivareta sikkerheten til gjesten samtidig som de tilrettelegger for kvalitetsopplevelser i natur. Dette utgjør en viktig suksessfaktor for små og store aktører i reiselivsnæringen i landsdelen. Fagområdet naturguiding er tverrfaglig med en veldig tydelig forankring i tradisjonelle friluftslivsfag, reiselivsfag, naturfag og økonomisk/ administrative fag. Studiet er tilrettelagt slik at det kan kombineres med jobb og enkeltmoduler tilbys. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 14

15 Kvalitetsutvikling/sertifisering ALV har bidratt til å sette fokus på de kvalitetsutfordringer som kan følge i kjølvannet av rask reiselivsvekst (eks. vis som nordlysturismen i Tromsø-regionen). Det foreligger som resultat av dette nå et felles nasjonalt initiativ for å utvikle en pilot for et landsdekkende kvalitetssikrings- /sertifiseringssystem for bedrifter som tilbyr organiserte utendørsaktiviteter til turister i Norge. Det er klyngene ALV, Innovative Opplevelser, NCE Fjord Tourism, USUS, Snowball Lillehammer, Wild Norway i Trøndelag og Hanen som i fellesskap står bak prosjektet. I tillegg er Virke og NHO Reiseliv invitert inn sammen med reiselivsavdelingen i Innovasjon Norge. Dette nasjonale initiativet, som altså kom i stand delvis som resultat av påtrykk fra ALV, blir tett fulgt av et FoU-prosjekt som har mottatt finansiering fra Regionalt Forskingsfond. Se forøvrig kap TravelFact Bedrifter i klyngen har tatt initiativ til utvikling av TravelFact som er et web-baserte system med formål å effektivisere dokumentasjonsbehov og kommunikasjon mellom aktører som arbeider i en verdikjede. Internasjonale distributører stiller stadig mer omfattende krav til leverandører med hensyn til dokumentasjon av HMS, CRS, forsikringer, kvalitetssystemer og rutiner for beregning av risiko og sikkerhet. TravelFact genererer i tillegg kommersielle produktark som grunnlag for innsalg til distributører/turoperatører i nasjonale og internasjonale markeder. Arrangementsturismeprosjektet Når det gjelder arbeidet med arrangementer (også et formulert behov fra næringsaktørene se pkt 1.2) så er det etablert et eget prosjekt i regi av Visit Tromsø Regionen AS i samarbeid med ALV. I dette prosjektet er det skapt møteplasser gjennom seminarer, kurs og studietur for ulike aktører innen idrett, kultur, næringsliv og reiseliv. Det er gjennomført kompetansehevingstiltak på tema som arrangørkompetanse, folkefest, lønnsomhet, frivillighet og event management. Vi har deltatt i nasjonalt nettverk under Norwegian Convention Bureau (NCB), Nasjonalt ressurssenter for arrangementsturisme. Det er videre gjennomført verdiberegninger ved bruk av Arrangementskalkulatoren (NCB) og drevet markedsføring av ulike arrangementer gjennom etablerte kanaler, større fokus på city dressing (samarbeid med Næringsforeningene) og gjennom å benytte hverandre sine arenaer. Det er gjennomgjennomført markedsundersøkelser for tre arrangementer så langt, flere i løpet av Vi har påbegynt arbeidet med en verktøykasse som skal inneholde nyttig informasjon, maler og oversikter. Og vi har laget Trond Øverås, Visit Tromsø Regionen ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser har vært et godt styrt prosjekt med engasjerte klyngebedrifter som dekker et bredt geografisk område i Nord-Norge. Prosjektets operative fokus har vært en viktig suksessfaktor, samtidig som arenaer med kobling til forskningsmiljøer har vært god. Prosjektet har vært en meget viktig bidragsyter i videreutviklingen av vinterprodukter. Jeg vil også trekke frem klyngesamlingene som i tillegg til kompetansebygging gir en arena for nettverksbygging og samarbeid mellom aktører som ellers kanskje ikke hadde funnet hverandre en dreiebok for Arctic Race of Norway denne vil komme til nytte for andre arrangører da innholdet går på folkefest, organisering, finansiering, frivillighet, markedsføring, city dressing etc Effekter Nordlysguidekurs Totalt 250 personer har gjennomført Nordlysguide-kurset som er utviklet og gjennomført av ALV. Kurset har fått gode evalueringer fra de som har deltatt og det er svært sannsynlig at kvaliteten på nordlysguiding er økt som følge av kurset. Dette vil i årene fremover kunne bidra til høy kundetilfredshet blant turister som besøker den nordlige landsdelen for å ta del i nordlysopplevelser. 28. mai då. bidrar ALV med kompetanse gjennom kursholdere på Nordlysguidekurset i møte med markedsansvarlige i Innovasjon Norge og deres reklamebyrå, for oppdatering av kunnskap om Nordlyset til de som utformer profileringskampanjer for Norge i internasjonale markeder. Hensikten er å tydeliggjøre vårt Nordlys-produkt sammenlignet med konkurrentene og øke treffsikkerheten i forhold til kundenes forventninger til Nordlysopplevelser. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 15

16 Norsk Naturguide studie ALV har som nevnt utviklet studiet Norsk Natur Guide sammen med UiT-Norges Arktiske Universitet. Første studentkull er nå i gang med studiet men det er for tidlig å si noe om effektene av opplegget for reiselivsnæringen i regionen. Sannsynligheten for at uteksaminerte studenter vil tilføre guidetjenestene i området bedret kvalitet, er meget stor. (Ref. erfaringer fra Svalbard) Gjennom etableringen av studiet og den pressedekningen dette fikk i landsdelen, har statusen for naturguide yrket økt. Kvalitetsutvikling/sertifisering Når det gjelder kvalitetsprosjektet så er det også her for tidlig å si noe om effekter ut over at det nå foreligger et nasjonalt initiativ, at denne satsingen er avklart med offentlige aktører/virkemiddelapparat samt at det er knyttet et FoU prosjekt til pilotutviklingen som har mottatt finansiering. Effektene i form av kvalitetsheving vil komme senere når et nasjonalt kvalitetssystem er utviklet og tas i bruk av bedriftene. Behovet for et nasjonalt kvalitetssikringssystem for de reiselivsbedrifter som leverer reason to go produkter er tydelig formulert og et nasjonalt pilotprosjekt er i utforming er resultater så langt. TravelFact Med hensyn til effekter fra TravelFact så er det positivt at det nå er en dialog mellom ALV og Innovasjon Norge med tanke på å fremme søknad om TravelFact som IFU prosjekt og videreutvikle TravelFact til et mer utbredt system for utvikling og registrering av produktpakker. Allerede nå registrerer vi at de bedrifter som har tatt i bruk TravelFact har effektivisert kommunikasjon og dokumentasjonsbehov ovenfor distributører de arbeider sammen med. Arrangementsturismeprosjektet Effekter av arrangementsprosjektet er økt samhandling mellom arrangører, også på tvers av kommuner i fylket og mellom idrett og kultur. Dessuten økt kontakt mellom arrangører og næringsliv, økt kompetanse og økt markedsinnsikt for de aktører som har fått gjennomført markedsundersøkelsen. Vi har dessuten satt fokus på Arrangementsturisme gjennom flere medieoppslag og ved at Tromsø kommune har besluttet at dette skal være ett av satsningsområdene i sin nye strategiske næringsplan samt at Troms Fylkeskommune har arrangementsturisme med som satsningsområde i sin nye reiselivsstrategi 3.3. Produktutvikling og innovasjon Innføring i innovasjonsmetodikk og markedsorientering har vært hovedinnsatsen har vært fokusert i denne delen av prosjektet. Som et resultat av dette er det utviklet nye vinterprodukter basert på markedsbehov og som tar opp i seg ulike regioners særegenhet. Det er også utviklet helhetlige pakketilbud som gjør det enklere for distributører/turoperatører å selge enkeltelementene Aktiviteter Det har blitt arrangert 10 ulike pakketerings- og innovasjonsworkshoper i prosjektperioden. Her har klyngen blant annet hentet inn ekspertise på innovasjonsprosesser fra Innoco AS v/ professor Sjur Dagestad og benyttet arbeidsmetodikk for innovasjonstiltak fra dette kompetansemiljøet. Klyngens arbeid med innovasjon har tatt utgangspunkt i en BLT-innovasjonsmetodikk (Behov-Løsning-Testing) som innebærer at bedriftene analyserer kundebehov innen løsninger utformes og at disse testes før de settes i produksjon. Skattefunn som virkemiddel er presentert på samlingene. Aktivitet Hensikt Deltakere Ny eprodukter Pakketeringsworkshop, Harstad og oppfølging Utvikle ny vinterpakker i Sør Troms og Vesterålen Pakketeringsworkshop, Harstad Utvikle ny vinterpakker i Sør Troms og Vesterålen Pakketeringsworkshop, Midt- Troms og Utvikle ny vinterpakker i Midt- 7 6 oppfølging Troms Innovasjonsdag i Lyngen som innledning til Utvikle nye ideer til vinterpakker 21 - Pakketeringsworkshop Lyngen Pakketeringsworkshop, Lyngen Utvikle ny vinterpakker i 11 8 Lyngen, Storfjord og Kåfjord Utvikling av Travel- Ex (senere Travel- Fact), kartlegging Avdekke behov for å utvikle et 18 1 Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 16

17 av markedsgrunnlag og behov for forenkling av samhandlingsprosesser i verdikjeden Utvikling av TravelFact, utvikling av en produktark generator Innovasjonsdag Lavangen online basert system for kvalitetssikring av og mer effektiv kommunikasjon mellom verdikjedeaktører Forenkling og felles struktur på utforming av produktark og produktpresentasjoner Prosess for utvikling av ny isklatring produkter og event i Lavangen Effekter De innovasjonsprosesser og produktutviklingstiltak som har vært gjennomført i regi av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser har resultert i 46 nye vinterpakker hvorav over halvparten er i salg gjennom internasjonale distributører. Disse er pakker der flere bedrifter samarbeider eller produkter den enkelte bedrift produserer alene. De fleste av disse produktene har nordlys som hovedelement men pakkene er gitt ulikt innhold i ulike bedrifter og på de destinasjoner som klyngebedriftene dekker. Som eksempel nevnes at det i Lofoten er utviklet Nordlyspakker sammen med kanopadling, i Vesterålen nordlyspakker i kombinasjon med hvalsafari, og i Nord-Troms nordlyspakker i kombinasjon med guiding i temaet samisk kultur og historie. Som eksempel på et markedsdrevet kreativt produkt nevnes Strikking under Nordlyset i Vesterålen en annerledes pakke utviklet etter innspill fra turoperatører i Tyskland og som er så langt er solgt til 60 gjester. VISIT ALTA THE CITY OF THE NORTHERN LIGHTS Option 1 (booking code 0301) The perfect winter-vacation - 3 nights weekend A great weekend in the north, perfect for spotting the beautiful Northern Lights. You will learn about both the scientific and the mythological parts of the Aurora Borealis and sleep in an igloo hotel where the atmosphere is warmer than the air surronding you. The local cuisine prepared by talented chefs is absolutely worth trying! Friday Saturday Sunday Monday 10:15 Departure London City Airport (flight time 4 h 15 min, via Bodø) Arrival at Alta Airport, where you will be met by a representant from Sorrisniva. Bus transfer from Alta Airport to Rica hotel (10 min). Check in at Rica hotel Alta for your first night here. Free afternoon to explore Alta. 21:00 Guided Northern Light Safari, hunting the Aurora Borealis by bus. The bus will take you to the area where the chance of seeing northern lights are the highest for the evening. Breakfast at Rica hotel. Optional activities (see extra sheet) Transfer to Sorrisniva Igloo hotel. (20 min) In Sorrisniva there are several possibilities of spotting the northern lights, if the weather conditions are good. You can take a walk along our Northern Lights walk by the river, or choose an optional activity for the afternoon. Spend the night in Sorrisniva Igloo hotel; a hotel made from snow and ice. I the restaurant, you can enjoy dinner served by an award-winning chef based on local ingredients that will give you a food-experience to remember. Sleepingbags for the night is provided. Morning sauna before breakfast buffét in restaurant Laksestua. Optional activities. Transfer to Rica hotel Alta. Breakfast. Optional activities. Bustransfer to Alta Airport 15:35 Departure Alta Airport 18:50 Arrival London City Airport More info and booking: (+47) Figur 5, Produktark fra Sorrisniva Et eksempel på en produktpakke vises i figur 5. Denne er fra Sorrisniva utenfor Alta og rettet inn mot kunder i Storbritannia. Pakken ble utviklet med basis i identifiserte kundebehov i det britiske markedet og ble testet på ulike distributører (med tanke på salgbarhet og pris) innen den ble klargjort for salg. Denne pakken er i vintersesongen 2013/14 solgt til 85 britiske turister. Av andre konkrete effekter av innovasjonstiltak i prosjektet kan nevnes produktet isklatring ved Fjellkysten i Lavangen. Dette er et helt nytt produkt som selges gjennom hele vintersesongen. I tillegg er det etablert et arrangement som samler om lag 200 deltakere til isklatring over en uke i mars. En vesentlig effekt av aktivitetene i regi av ALV på dette området er at klyngebedriftene nå arbeider langt med markedsorientert og at de i langt større grad etterspør informasjon om kundebehov som korrigeringer til egne produktideèr/pakkeideèr. De er blitt flinkere å arbeide etter etablerte innovasjonsmetoder og oppnår raskere resultater. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 17

18 I april 2014 ble klyngen nominert som en av tre kandidater til Årets innovasjonsmiljø. Årets innovasjonsmiljø premieres etter kriteriene langsiktig, målrettet samarbeid om felles utfordringer innenfor innovasjon og verdiskaping. Det er en stor anerkjennelse av klyngens arbeid å være kvalifisert som ett av de tre beste innovasjonsmiljøene i Norge etter knappe tre års klyngesamarbeid. Dette tar vi som et signal på at fasilitator-rollen ALV har tatt i innovasjonsprosessene har vært vellykkede, og at resultater av arbeidet allerede er synlig også utenfor klyngen Internasjonalisering og markedsadgang Også innenfor området internasjonalisering har ALV gjennomført mange ulike tiltak. Prioriterte markeder for denne innsatsen har vært Storbritannia, Nederland, Tyskland, Japan og Russland. Aktivitetene har i stor grad vært rettet mot internasjonale samarbeidspartnere som har potensial for å selge og videreutvikle klyngebedriftenes vinterprodukter. Hensikten med aktiviteter i regi av ALV på dette området er først og fremst å gjøre klyngebedriftene i stand til å utnytte salgsutløsende tiltak i kjølevannet av det internasjonale markedsføringsarbeidet gjennomført av NordNorsk Reiseliv AS. I tillegg har klyngen etablert samarbeid med bedriftsklynger i Nord-Finland og Nord-Sverige for felles innovasjonstiltak. Internasjonaliseringstiltakene har vært planlagt og gjennomført i et tett samarbeid med NordNorsk Reiseliv og destinasjonsselskaper/reiselivsorganisasjoner i klyngens geografiske nedslagsfelt. Det har videre vært vesentlig for prosjektet å bygge opp og videreutvikle klyngebedriftenes kompetanse innen internasjonaliserings- og distribusjonsarbeid. Bedriftene har derfor deltatt aktivt i de fleste internasjonaliseringstiltak som er gjennomført Aktiviteter Følgende internasjonaliseringstiltak har blitt gjennomført i regi av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser. Vi kan dele aktivitetene i følgende hovedgrupper: (1) Kartlegging av potensiell distributører som ikke selger klyngens produkter i dag, men som har kunder med potensial få å kjøpe disse. (2) SnowTour; besøk til distributører i ulike markeder med deltakelse fra klyngebedriftene. (3) Workshop-messer; Deltakelse på internasjonale bransje-workshop og fag-messer. (4) Studieturer og seminarer for distributørene for å bli kjent med / evaluere klyngebedriftenes produkter. Internasjonaliseringstiltak Gjennomført Gjennomført Gjennomført Charter Storbritannia møter og tilrettelegging for charterflyvninger fra London til Alta Deltakelse på Norwegian Travel Workshop (NTW) Fam- Trip, japanske distribusjonspartnere Fam- Trip, nederlandske distribusjonspartnere Fam- Trip, russiske distribusjonspartnere Fam- Trip, tyske distribusjonspartnere Forhandlinger turoperatører med Avinor, Russland Forhandlinger tyske turoperatører ITB Oppfølging Voigt Travel, charter Scandinavian Workshop i Tokyo og Osaka SnowTour, Nederland SnowTour, Russland SnowTour, Storbritannia SnowTour, Tyskland Søk etter samarbeidspartnere i Nederland nov12- mar13 Søk etter samarbeidspartnere i Tyskland nov12- apr13 Workshop Japan, Tumlare Workshop Moskva og St Petersburg Workshop, UK World Travel Market, London Forberedelser til NTW Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 18

19 Formålet med de såkalte SnowTour arrangementene har vært å etablere relasjoner for kommersielt samarbeid med internasjonale partnere samt å lære om forretningskultur, drivere i markedet og struktur for salg av reiselivsprodukter. Totalt 26 klyngebedrifter har deltatt på SnowTour arrangementene Effekter Som tidligere nevnt ble delmålet for internasjonalisering og markedsadgang nådd i Dette viser at tiltakene ALV har gjennomført så langt har vært effektive. Det understrekes at det er mange ulike forhold som ligger bak veksten i gjestedøgn og at ALV sitt bidrag kun utgjør en del av den totale innsatsen. ALV har sammen med flere andre bidragsytere bidratt til i underkant av nye gjestedøgn til landsdelen i vintersesongen (oktober-april) fra vinteren 2010/11 til i dag. Tallet er hentet fra SSB Gjestedøgns statistikk. ALV har bidratt til tilførsel av nye vinter kunder i samme periode. Tallet er beregnet ut fra gjennomsnittlig oppholdstid på mellom 4,5 5 døgn per gjest. Vinteren 2013/14 viser også en vekst i månedene november-desember som kan betraktes som vinterens lavsesong (Kilde: SSB). ALV har bidratt til at vinterprodukter i Nord-Norge (spesielt nordlysprodukter) nå er i fokus hos turoperatører i Storbritannia, Japan, Russland, Nederland og Tyskland. Det er totalt etablert kontakt med 170 turoperatører/reisebyråer som selger vinter Nord-Norge. Dette legger grunnlaget for en fortsatt økning i antall vintergjester fra de markedene som prosjektet har prioritert å jobbe mot. Klyngen har opparbeidet økt kunnskap om distribusjon gjennom direktedialog med turoperatører og markedsaktører. Da prosjektet startet opp var det 3 charterflyvninger fra internasjonale markeder til Nord-Norge. Vinteren er dette økt til 115 flyvninger. Det er også etablerte direkte rutefly mellom Tromsø og Helsinki, London og Stockholm i perioden. Gjennom kompetansebidrag og kobling mellom turoperatører, flyselskaper, Avinor og klyngebedrifter, er en rekke charteroperasjoner (Voigt Travel, Tumlare, Jazz Tours) muliggjort gjennom prosjektet. ALV har gjennom påvirkning mot Avinor, samlet uttalelse til ESA og aktiv lobbyvirksomhet bidratt til opprettelse av et charterfond for Nord-Norge (2014) og er nå i dialog med flyselskap for etablering av en direkterute fra Tyskland til Evenes eller Tromsø. Rune Eliassen, Troms fylkeskommune ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser har for Troms og Nord-Norge vært særdeles viktig for å utvikle reiselivet til å bli ei mer lønnsom næring. Satsinga på vinter har utvikla helårsarbeidsplasser i reiselivsnæringa, kompetanse bygges og erfaring beholdes og dette er i tråd med målsetninga i den regionale utviklinga. Prosjektet har blitt et eksempel til etterfølgelse i hvordan bedriftssamarbeid kan utvikles og hva gevinsten kan bli. Prosjektet har hatt større effekt enn noen andre, både i resultatene som er oppnådd og i antall dedikerte bedrifter som deltar. ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser har gitt oss en større forståelse om at samarbeid nytter. Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Internasjonalt så har klyngens bedrifter styrket sin markedsposisjon i prosjektperioden. Dette gjelder spesielt blant kunder i Storbritannia, Nederland og Japan. Blant disse kundene har klyngebedriftene, til tross for høye priser sammenlignet med konkurrenter (bl.a. Island), tatt markedsandeler. Også i forhold til nye kundegrupper, spesielt i det tyske og russiske markedet, har klyngen etablert posisjon som leverandører av arktiske vinteropplevelser. Tilsvarende gjelder for internasjonale samarbeidspartnere og distributører i disse markedene, som betrakter klyngebedriftene som svært seriøse bedrifter som utvikler kvalitet og kunnskap i alle leveranser og relasjoner. 19

20 Samarbeidet med incoming-operatører og internasjonale turoperatører/distributører i Storbritannia, Tyskland, Nederland, Russland og Japan er styrket. Internasjonale aktørene er i økende grad på besøk regionen i forbindelse med visningsturer, møter med bedriftene og konferanser/seminarer. Forståelsen for hvordan internasjonale distributører arbeider har økt samt at turoperatørene har fått økt kunnskap om klyngebedriftenes produkter og har ut fra dette et økt fokus på salg av disse. Alle tiltak som er gjennomført mot internasjonale samarbeidspartnere er loggført i prosjektets kundedatabase og informasjon fra denne er gjort tilgjengelig for klyngebedriftene. Det er distribuert fellesrapporter fra alle internasjonaliseringstiltak og ved siden av kommersielle muligheter gir disse informasjon til klyngebedriftene om forhold som berører det enkelt marked og posisjonen til utvalgte produkter og bedrifter. I figur 6 ser vi at utviklingen av internasjonale gjestedøgn i vinterhalvåret for utvalgte regioner i Nord- Norge og der ALV har arbeidet aktivt, er formidabel. Foruten Tromsø og øvrige deler av Troms, har Lofoten og Vesterålen sterk vekst. I tillegg til volumøkningen har økningen i omsetning per tilgjengelige rom (Rev Par) i Tromsø hotellene vært betraktelig større enn det som er tilfelle for resten av landet. Gjennomsnittlig Rev Par for Tromsø hotellene var i januar 2014 kr 681, for Oslo var denne kr 523 og gjennomsnittet for landet var på kr 390. Dette betyr at man ikke bare opplever en volumøkning for hotellene i Tromsø, men at disse også har lykkes i å opprettholde en relativ høy rompris. Figur 6, Utvikling av internasjonale gjestedøgn i Nord-Norge, Vinter (SSB) 90"000" Hoteller,(campingplasser(og(hy3egrender(på(utvalgte(des8nasjoner(i(Nord;Norge( Utvikling(i(trafikk(fra(Utlandet( Perioden(oktober(8l(februar(2008/2009(8l(2013/2014( 80"000" 70"000" 60"000" O v e r n att i n g e r* 50"000" 40"000" 30"000" 2008/2009" 2009/2010" 2010/2011" 2011/2012" 2012/2013" 2013/2014" 20"000" 10"000" 0" Lofoten"vinter" Vesterålen"vinter" Øvrig"Troms"vinter" Tromsø"vinter" Alta"vinter" Tallene som nevnt ovenfor skal legge grunnlaget for en dobling av klyngeaktørenes omsetning i vinterhalvåret. For noen vil dette målet bli innfridd. For bedrifter med et høyt utgangsvolum på vinteromsetningen er utviklingen også svært positiv men disse vil til tross for dette sannsynligvis ikke oppnå en doblet omsetning i nærmeste fremtid. Nøyaktige tall for dette vil fremkomme i den endelige evalueringen av ALV Aktivitetssalg gjennom Visit Tromsø-Region AS for perioden okt april har utviklet seg svært positivt de tre siste årene. Dette med bakgrunn i utvikling av flere produkter for individuelle gjester og ved å legge inn ressurser i utvikling av egen distribusjonskanal med online-salg (se Søknad om forlengelse, ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser 20

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter

Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter Rapport 28/2014 Utgitt mai 2014 Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter Trude Borch og Marianne Svorken Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen,

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Søknad om tilskudd 2. kontraktsperiode 2013-2016

Søknad om tilskudd 2. kontraktsperiode 2013-2016 Erlend hjelme Søknad om tilskudd 2. kontraktsperiode 2013-2016 Sverre Hjørnevik/Fjord Norge AS 1 INNHOLD 1 Søker 3 2 Bakgrunn og resultater i Periode 1 3 2.1 Hovedmomenter fra egenvurderingen 3 2.2 Kommentarer

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge

Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge Handelshøgskolen Driften av turistfiskebedrifter i Nord-Norge Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Lars Ellingsen Masteroppgave (erfaringsbasert) i

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26.

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26. Lang vei til høy profitt side 6-11 Snuhavn i nord side 24-26 Utgivelse 2/2012 Smaken av Nord-Norge side 28-29 ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser side 13-15 Inkludert: SOMMERSesongen 2012

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Rapport 2008:11 Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Eva J.B. Jørgensen Birgit Abelsen Knut Korsnes Tittel : Klynge eller praksisfellesskap? En

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer