Dataforeningens landsmøte april 2015, Thon Hotel Prinsen. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon. Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dataforeningens landsmøte 2015. 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon. Side 1"

Transkript

1 Dataforeningens landsmøte april 2015, Thon Hotel Prinsen Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon Side 1

2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste Dagsorden 3 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte april Styrets beretning Regnskap Revisors beretning Distriktsforeningenes beretninger Styrets årsberetning Dataforeningen Sørlandet Styrets årsberetning Dataforeningen Bergen-Hordaland Styrets årsberetning Dataforeningen Finnmark Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Nordland Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Nordvestlandet Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Rogaland Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Troms Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Trøndelag Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Østlandet Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2014 Orientering om virksomheten Orientering om Datakortets virksomhet i DND Kompetanse AS 2014 Orientering om virksomheten Orientering om NorHIT Strategi Innledning 51 Visjon 53 Forretningsmodell og mål 54 Forretningsmål 57 Målgruppeaktiviteter 58 Målgrupper 58 Verdiløfte 59 Kjerneaktiviteter 59 Ressurser 59 Partnere 59 Finansiering 59 Driftsmodell 60 Veikart 61 Forretningsmål 62 Forretningsmodell 62 Driftsmodell Rammebudsjett for Dataforeningens styre Valg av Dataforeningens styre Valg av Dataforeningens leder Valg av styremedlemmer 66 Vedlegg 1: VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING 68 Vedlegg 2: Normalvedtekter for Den Norske Dataforenings distriktsforeninger 72 Vedlegg 3: Dataforeningens reglement for valgkomiteens arbeid og avstemningsprosedyre ved valg 74 Side 2

3 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Dataforeningens landsmøte april Trondheim Fredag 24. april Ankomst og innsjekking Forprogram i regi av DND Trøndelag Velkommen til Landsmøtet -Formell åpning av landsmøtet v/styreleder -Velkommen til Trondheim v/eirik Thun 1. Åpning, dagsorden og saksliste 1.1. Dagsorden Formelle saker: Tidspunkt Sak nr. Sak Dagsorden og saksliste Delegater, andre tilstedeværende. Talerett og stemmerett 3 Valg av referent og tellekorps Styrets beretning Regnskap Revisors beretning Distriktsforeningenes beretninger Orientering om Servicekontoret 2014 v/tone Dalen 9 Orientering om Datakortet AS/Norsk Test AS 2014 v/bernt Nilsen 10 Orientering fra DNDs nasjonale råd, utvalg, fora Strategi og mål Styrets rammebudsjett Distriktsinndeling Nedleggelse av DND Sørlandet *** Pause Valg av styre for Dataforeningen a) Valg av styreleder b) Valg av styremedlemmer Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode 16 Valg av revisor 17 Vedtektsendringer for Dataforeningen 18 Vedtektsendringer i Normalvedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger 19 Vedtektsendringer i Distriktsforeningenes vedtekter 20 Tid for landsmøtet 2015 og sted for landsmøtet 2016, samt reisefordelingsordning 21 Kunngjøring av ledervalg, avslutning av de formelle landsmøtesakene Det formelle landsmøtet avsluttes Presentasjon av fagprisene, avsluttes med avstemming Generalforsamling DND Servicekontoret for DF-lederne Landsmøtemiddag på hotellet med prisutdeling og underholdning Side 3

4 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Lørdag 25. april Tidspunkt Sak Stå opp aktivitet v/dnd Trøndelag Kort om programmet og dagen ved Christian Torp Fra strategi til praksis Hva er nytt? Ved Cathrine Klouman Debatt: Vi har definert tre fokusområder... hva nå? Gjester:Alfhild Stokke, Eirik Thun, Simon Flack, m.fl. Gruppearbeid: Hvordan realisere fokusområdene. Organisasjons /driftsmodellen ved Ola Furu & Eirik Thun Visjonen ved Francis d Silva & Simon Flack Foretningsmodellen ved Gaute Engbakk og Alfhild Stokke Oppsummering av gruppearbeidet Lunsj Jazz Rock v. Maxx Open Space DND Open Space forts Presentasjon av Open Space Oppsummering av dagen Ved Cathrine Klouman Ledernettverksmøte (kun DF-ledere) Middag på Rockheim Nidaros Bluesfestival Side 4

5 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 1 Åpning, dagsorden og saksliste - Møtet åpnes av ordstyrer - Leder for DND Trøndelag ønsker velkommen til Trondheim Landsmøtet fastslår om det er lovlig innkalt, Godkjenning av dagsorden og saksliste Styrets innstilling: - Landsmøtet anses som lovlig innkalt. Dagsorden og saksliste godkjennes. Sak 2 Delegater, andre tilstedeværende, talerett og stemmerett - Oversikt over valgte delegater og deltakere fremlegges på landsmøtet i eget dokument - I henhold til vedtektene har kun delegater valgt av distriktsforeningenes årsmøter stemmerett i formelle saker. Styrets innstilling: - De fremmøtte delegater godkjennes som representanter med stemmerett og talerett i alle saker - Styret gis talerett i alle saker - Ansatte og inviterte gis talerett - Observatører gis talerett, men ikke forslagsrett - Landsmøtet er åpent for observatører fra pressen Sak 3 Valg av referent og tellekorps Styrets innstilling: - Referent: Torill Schøyen, Servicekontoret - Koreferent: Ragnhild Neergaard, Servicekontoret - Tellekorps: Laila Katnosa, Servicekontoret Cille Berglund, Servicekontoret Sak 4 Styrets beretning Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene - Styrets leder gir en kort orientering om virksomheten i 2014 o Medlemsvekst for andre år på rad o Økning i antall seminarer og kurs, nedgang i antall medlemsmøter, økning i antall deltakere som har benyttet seg av tilbud fra DND o Årskonferansen Rosing gjennomført med ca 250 deltakere. o Sentralstyret har hatt vesentlig flere styremøter og arbeidsmøter enn vanlig på grunn av strategiprosessen Styrets innstilling: - Beretningen godkjennes Side 5

6 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 5 - orientering Presentasjon av Regnskap Regnskap med balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene. - Adm Dir i Servicekontoret redegjør for hovedpostene i regnskapet Alle tall i hele tusen Inntekter Litt økning fra i fjor Utgifter Tilsvarende som i fjor Resultat 234 Vesentlig bedre enn budsjett. Sak 6 Revisors beretning - Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene Styrets innstilling: - Revisors beretning tas til etterretning Sak 5 -vedtak Godkjenning av Regnskap Styrets innstilling: - Årets resultat kr tilføres egenkapitalen - Regnskap og balanse med noter godkjennes Sak 7 Distriktsforeningenes beretninger Beretningene i kortversjon er gjengitt i de publiserte saksdokumentene - Beretninger i sin helhet og protokoll fra distriktsforeningenes årsmøter er tilgjengelig for gjennomsyn Styrets innstilling: - Beretningene tas til orientering samlet Sak 8 Orientering om Den Norske Dataforenings Servicekontor AS Orientering for virksomheten er gjengitt i de publiserte saksdokumentene - Administrerende Direktør orienterer kort om virksomheten i 2014 Styrets innstilling: - Informasjon fra Servicekontoret tas til orientering Side 6

7 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 9 Orientering om Datakortet AS/Norsk Test AS Orientering for virksomheten er gjengitt i saksdokumentene - Administrerende Direktør orienterer kort om virksomheten i 2014 Styrets innstilling: - Informasjon fra Datakortet AS og Norsk Test AS tas til orientering Sak 10 Orientering fra DNDs nasjonale råd, utvalg, fora osv. - Orienteringer gjengitt i publiserte saksdokumenter Styrets innstilling: - Informasjon fra råd, utvalg og fora med mer tas til orientering Sak 11 Strategi og mål Se eget saksdokument. Styrets leder presenterer strategi og målbilde for DND for perioden Styrets innstilling: Strategi for vedtas. Styret for Den Norske Dataforening (sentralstyret) gis mandat til å iverksette forberedelser og aktiviteter som beskrevet i strategien, med tanke på at nødvendige vedtak fattes på ekstraordinært landsmøte høsten Side 7

8 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 12 Rammebudsjett Budsjett med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet - Styrets leder gir en kort redegjørelse for rammebudsjettet for 2015 Rammebudsjett DND Sentralstyret 2015 Inntekter Bud 14 Res 14 Bud 15 Kontingent, kompetansepartner ca 3% prisøkning og 5,5%vekst (virksomheter) Arrangements resultat (netto) Snit Periodiserting (løpende 12 mnd) Andre inntekter Sum Inntekter Tilsvarende inntektsbudsjett som i fjor Utgifter Bud 14 Res 14 Bud 15 Informasjon/Markedsføring/Verving/Salg Økt fokus på verving Posisjonering / Påvirkning Råd, utvalg Nettverk / DF / Medlemsservice Produktutvikling Infrastruktur og støttesystemer Styret / Administrasjon Inkl. landsmøte Driftskostnader Medl.reg, CRM, lisenser, mm Tilskuddsmidler til DF ihht KPI'er fra DF Andre utgifter Sum utgifter Tilsvarende utgiftsbudsjett som i fjor Resultat før finansposter Driftsresultat tilnærmet 0 Finansinntekter Finanskostnader Sum Finansposter Renteinntekter fratrukket finanskostnader Avsetning til Rosing 2014 Resultat Tilsvarende Resultatbudsjett som i fjor alle tall i hele tusen Styrets innstilling: - Budsjettet godkjennes Sak 13 Distriktsinndeling DND Sørlandet vedtok på sitt årsmøte å avvikle distriktsforeningen som juridisk enhet med den begrunnelse at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å opprettholde DND Sørlandet som selvstendig juridisk enhet. I henhold til hovedvedtektene skal dette fremlegges for endelig godkjenning av landsmøtet. Styrets innstilling: a) DND Sørlandet avvikles som juridisk enhet. b) DND Østlandets geografiske område utvides til å omfatte Sørlandet. c) Antallet distriktsforeninger vil fra og med avviklingstidspunktet reduseres med 1 fra 9 til 8 distriktsforeninger. Side 8

9 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 14 Valg av sentralstyre 1. Valg av styreleder. 2. Valg av styremedlemmer. o Kandidatene er presentert i saksdokumentet o Valgkomiteen presenterer kandidatene Valgkomiteens innstilling: Styreleder: Styremedlemmer: Cathrine Klouman gjenvelges for 1 år (skriftlig valg) Ola Furu, ikke på valg ett år gjenstår Thomas Bagley, ikke på valg ett år gjenstår Andre Eidskrem, DND Nordvestlandet gjenvelges for 1 år Francis d Silva, DND Østlandet, gjenvelges for 1 år Eirik Thun, DND Trøndelag, velges for 1 år Ansattes representant: Christian Torp, valgt av og blant de ansatte. Vararepresentant: Janicke Langvik Vibe. Sak 15 Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode Valgkomiteens innstilling: Ordfører: Varaordfører: Trond Utne, Trøndelag Arne Olav Bang, Nordvestlandet Sak 16 Valg av revisor Revisor for Den Norske Dataforening har vært Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision som tidligere år. Sentralstyret har full tillit til revisor og det arbeidet hun har utført gjennom en årrekke. Styrets innstilling: For foreningsåret 2015 foreslås reengasjement av Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision Sak 17 Vedtektsendringer i Dataforeningen (hovedvedtekter) Det foreligger ikke forslag til endringer i vedtektene Sak 18 Endringer i Normalvedtektene for Dataforeningens distriktsforeninger Det foreligger ingen forslag til endring av normalvedtektene. Side 9

10 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 19 Vedtektsendringer for distriktsforeninger DND Østlandet har gjennomført endringen i sine vedtekter ihht Landsmøtet i 2013 vedtak om å endre frist for avholdelse av årsmøter i distriktsforeningene til innen utgangen av februar i normalvedtekter for distriktsforeninger. DND Trøndelag har endret sine vedtekter med hensyn på antall styremedlemmer fra i dag: 5-7 styremedlemmer til ny tekst: 5-9 styremedlemmer. Styrets innstilling: Endringene i distriktsforeningenes lokale vedtekter tas til etterretning. Sak 20 Tid for landsmøte 2016, Sted for Landsmøte Reisefordelingsordning Styrets innstilling: - Landsmøtet i 2016 avholdes i distrikt Nordvestlandet den april med mulighet for utvidelse til søndag den 17. april. - Landsmøtet i 2017 avholdes på Østlandet - Reiseutgifter for landsmøtet i 2016 utlignes med lik andel på de møtende delegater og dekkes av distriktsforeningene (som tidligere praksis). - Sentralstyret dekker oppholdsutgifter for det formelle landsmøtet. Sak 21 Kunngjøring av ledervalg Det formelle landsmøtet avsluttes. Generalforsamling DND Service Fredag den 24. april ihht innkalling Distriktsforeningenes ledere deltar her. Fullmakt kan gis på eget skjema dersom DF-leder ikke har anledning til å delta. Ledernettverksmøte Lørdag den 25. april ihht innkalling Distriktsforeningenes ledere deltar her Side 10

11 Sak 2 - Deltakerliste 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte april 2015 Etter vedtektenes paragraf 3.1 skal distriktsforeningene på landsmøtet representeres av 4 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 36. Uansett medlemstall møter to delegater fra hver distriktsforening, hvorav lederen skal være den ene dersom ikke lederen er sentralstyremedlem. De resterende 50 % eller 18 fordeles etter medlemstall, hvor personer har vekttall 1 og bedrifter vekttall 5. Endelig delegat/deltakerliste vil foreligge til landsmøtet. Delegater fra distriktsforeningene Østlandet (14): 1. Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RHF 2. Elisabeth Krogh, Terramar 3. Espen Ramsbacher, IBM Norge AS 4. Frances K. D Silva, Nets Norway AS 5. Aida Omerovic, SINTEF IKT 6. Renate Thoreid, Sparebank1 7. Jannie de Grijs, NorHIT 8. Roger Schäffer, Folkehelseinstituttet 9. Jørgen Petersen, Promis 10. Shiraz A. Bhaiji, Evry 11. Jon Tysdahl, Fürst Medisinsk Laboratorium 12. Thomas Fasteng, Nets 13. Peter Flem, redq as 14. Eskild Storvik, Skatteetaten Sørlandet (2): 15. Gunnar Sundtjønn, Rejlers Rogaland (3): 16. Alexander Thue, Bouvet 17. Therese Tran, Qualisoft AS 18. Jarle Tronerud, Capgemini AS Bergen-Hordaland (4): 19. Louise Sondrup, BKK 20. Ørjan Stange Bye, EY 21. Atle Sivertsen, Bergen Energi AS 22. Randi Gjerde, Hordaland Fylkeskommune Nordvestlandet (3): 23. André Eidskrem, Intra 24. Arve Olav Bang, EVRY AS 25. Bernt Louis Søvik, Ulstein Power & Control AS Trøndelag (3): 26. Eirik Thun, Fundator AS 27. Save Asmervik, Webstep AS 28. Eva Klevstuen, Mometo AS Nordland (2): 29. Simon Flack, Whitefox AS 30. Torje Coldevin, Dips AS Troms (3): 31. Svein Are Martinsen, Troms Kraft AS 32. Kjell Roald Langseth, UiT 33. Ragnhild Varmedal, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Finnmark (2): 34. Stefhan Holmgren Jonas, Ascella AS 35. Trygve Bang Hansen, Ascella AS Side 11

12 Sak 2 - Deltakerliste Sentralstyret: 36. Cathrine Klouman, Harald A. Møller AS, leder 37. Ola Furu, Capgemini, nestleder 38. Thomas Bagley, Helse Sørøst 39. Gaute Engbakk, Gambit Hill+Knowlton Strategies 40. Francis Ernest D Silva, Accenture 41. John Walle, Servicekontoret Ordfører og varaordfører: 42. Cato Musæus, Østlandet 43. Trond Utne, Trøndelag Inviterte: 44. Bernt Nilsen, Datakortet as 45. Jon Oluf Brodersen, NOKAS AS Administrasjon: Servicekontoret: 46. Tone Dalen adm. direktør 47. Christian Torp COO 48. Cille Berglund kommunikasjonssjef 49. Torill Schøyen eventkoordinator 50. Laila Katnosa, salg 51. Bente Gregersen, regnskap Andre deltakere Trondheim 52. Olaf Frøseth, IBM 53. Roar Aspli, NTNU 54. Sara Ulsund Klevstuen, Høgskolen i Sør-Trøndelag 55. Liss Johansen Sandø, PWC Rogaland 56. Chris S. Møller, MHWürth AS 57. Ewelina Uscinska, Capgemini AS 58. Nina Bauer, Evry AS 59. Ernst Kristian Henningsen, Bouvet AS Servicekontoret 60. Sissel Brahimi, kommunikasjon 61. Ragnhild Neergård, eventkoordinator 62. Tove Kjærås, regnskap Reserver: 63. Aleksander Wetzel, Sopra Steria (Østlandet) 64. Veronica Luneborg Olsen, Agnus Consulting (Østlandet) 65. Kristian Faller, UngIT (Østlandet) 66. Terje Storvik (Trøndelag) 67. Synnøve Thoresen (Trøndelag) 68. Kristina Brend (Trøndelag) 69. Jim-Arne Hansen (Troms) 70. Børre Mofoss, Fagkonsulent (Troms) Side 12

13 Sak 4 - Styrets Beretning Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i et digitalt Norge. Dataforeningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende forum av og for IT-profesjonelle, profesjonelle ITbrukere og IT-studenter. Foreningen er sammensatt av ni distriktsforeninger, med ansvar for aktiviteter i sitt distrikt. Foreningens viktigste misjon er å spre IT-kunnskap, bidra til medlemmenes kompetanseutvikling og være samlende arena for erfaringsutveksling og kompetansebygging. Vår styrke er faglig forankring og engasjerte faglig kompetente medlemmer i et fellesskap som bidrar til foreningens omdømme og troverdighet. Leder av Sentralstyret, Cathrine Klouman, Møllergruppen Lederens forord 2014 har vært et år hvor vi i Dataforeningen har brukt tid på diskutere vår fremtid. Jubilieumsåret 2013 bragte med seg en stabilisering av antallet medlemmer, samt også gode tilbakemeldinger på kvaliteten i våre arrangementer. Samtidig ble det på landsmøtet tydelig at mange tillitsvalgte i foreningen ser behov for å tenke nytt. Det var mange tilbakemeldinger som tilsa at vi må rette blikket utover i forhold til hva som skjer rundt oss, og vi bør se på hvordan vi kan utvikle samarbeidet på tvers mellom de ulike enhetene i DND. Behovet for endring ble signalisert, og dette er bragt med videre inn i arbeidet med vår strategi for perioden På mange måter er vi inne i en brytningstid, hvor digital utvikling setter preg på hverdagen vår. De fleste organisasjoner, foreninger og bedrifter er allerede berørt av utviklingen som skjer både globalt og lokalt. IT og teknologi er muliggjører for en slik utvikling, og jeg håper at Dataforeningen kan spille en enda viktigere IT-faglig rolle i Norge i årene som kommer. Vi har i løpet av året gjennomført mange vellykkede faglige aktiviteter og seminarer i regi av distriktsforeningene, og bør ha gode muligheter til å videreutvikle disse møteplassene fremover. Strategiarbeidet har tatt tid i året som gikk. Det har vært vår intensjon å legge opp til en åpen og inkluderende prosess, basert på at vi skulle ha som målsetting å "snu stener". Vi ble på landsmøtet oppfordret til å tenke gjennom grunnleggende spørsmål ved foreningens virke: Hvem er vi til for? Hvilken verdi skal vi skape for de vi er til for? Hvem skal vi samarbeide med eksternt og hvordan skal vi gjøre dette? Hvordan skal vi samarbeide internt i DND for å bruke ressursene vår best mulig? Nye tanker og ideer har kommet frem i løpet av dette arbeidet. Mange har deltatt i prosessen; sentralstyret, ledernettverket, distriktsforeningenes styrer, servicekontoret, ildsjeler og medlemmer på bred basis. Vi har gjennomført medlemsundersøkelse samt møter med viktige meningsbærere eksternt, i tillegg til at vi har hatt ekstern prosessbistand. Ikke alle har vært med på alt, men jeg håper at vi har nådd ut til mange. Det har vært en viktig forutsetning hele veien. Jeg er godt fornøyd med bidragene som har kommet underveis, og ikke minst er jeg oppriktig glad for det engasjementet som vises for Dataforeningen. Det er ikke tvil om at mange har følelser for foreningen, og at viljen til å bidra er stor. Det å diskutere grunnleggende spørsmål som vi har gjort er aldri helt enkelt. Strategi er ensbetydende med det å velge, enten ved å demme opp for trusler eller prioritere mellom flere attraktive muligheter. Uavhengig av ståsted, så er de fleste enige om at fremtidens DND må bli enda mer åpen og tilgjengelig, kanskje også for nye medlemsgrupper. Det skal være engasjerende og attraktivt å være ildsjel i foreningen, og det må bli enklere å delta i våre nasjonale og lokale aktiviteter samt fysiske og digitale nettverk. Vi må evne å snu oss raskere og vi må tydeliggjøre samt realisere vår visjon og vårt verdibudskap i større grad enn vi lykkes med i dag. Samtidig må vi ikke glemme at DNDs omdømme er faglig godt og solid, så det skal vi bygge videre på i årene som kommer. Takk for et interessant og givende år med DND! Cathrine Klouman, styreleder Side 13

14 4. Styrets beretning 2014 Sak 4 - Styrets Beretning Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Ansatt representant: Vara ansatt representant: Cathrine Klouman Ola Furu Thomas Bagley Gaute Engbakk André Eidskrem DND NV Francis d Silva DND Ø John Walle, Servicekontoret Cille Berglund, Servicekontoret Styrets arbeid Det har i perioden vært gjennomført 7 styremøter. I tillegg har styret arbeidet i grupper og elektronisk mellom styremøtene. Styret har både det overordnede ansvaret for drift av foreningen og for administrasjonen som er organisert som et aksjeselskap. Styret forvalter også med noen unntak aksjonærinteressene i øvrige selskaper foreningen har eierskap i. I det siste året av strategiperioden har Sentralstyret hatt fokus på ny strategi. Styret har gjennomført en omfattende og inkluderende prosess for å få et bredest mulig grunnlag for å fremme forslag om nye strategiske veivalg. Styret har gjennom administrasjonen videreført arbeidet med å tiltrekke nye målgrupper spesielt gjennom SnIT (Strategisk nettverk for IT-direktører) og NorHIT (Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren, Norsk Helse-IT). Sentralstyrets forventning har vært at disse tiltakene ville bidra til økt rekruttering. SnIT I henhold til gjeldende strategi har Sentralstyret hovedansvaret for å øke medlemsmassen. For å komme bedre i posisjon hos de som er beslutningstagere rundt medlemskap, ga landsmøtet sin tilslutning til at Sentralstyret skulle adressere IT-direktørene. SnIT (Strategisk nettverk for ITdirektører) ble etablert i november 2011 og har i dag ca 70 deltakere. Vi ser en trend som viser at det er en viss vekst i antall medlemmer der IT-direktøren er medlem av SnIT. SnIT utvides med lokale nettverk og planene for Bergen er allerede satt ut i live. NorHIT innenfor dette satsningsområdet. ÅRSKONFERANSEN ROSING NorHIT, Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren, ble etablert i november Helsesektoren har store IT-utfordringer, og Sentralstyret mener at Dataforeningen er i posisjon til å gi denne målgruppen et unikt tilbud innenfor nettverk og kompetanse, og sentralstyret har videreført sitt fokus Sentralstyret overtok eierskapet til Rosing og tilhørende aktiviteter fra og med I 2014 ble arrangementet gjennomført i Jacob Kulturkirke i Oslo med ca 250 deltakere. Side 14

15 Sak 4 - Styrets Beretning Under landsmøtet i Bodø 2014 takket valgkomiteens leder, Alfhild Stokke, avtroppende leder Morten Thorkildsen og nestleder Herlof Nilssen for godt arbeid i sentralstyret gjennom flere år. Rapportering i forhold til mål 2013 Mål 2014 Status Kommentar Antall medlemmer Litt medlemsv ekst i Tot inn=1440, tot ut=1396 Antall arrangementer Litt økning i antall arrangementer, spesielt innenfor kurs Antall deltakere på arrangementer Økning i antall deltakere, men målet ble ikke nådd Eval fremførelse arr 4,89 4,5 5 Høy fornøy dhetsgrad Eval innhold arr 4,81 4,5 4,94 Høy fornøy dhetsgrad Antall medlemsmøter Nedgang i antall medlemsmøter Antall deltakere på medl.møter Nedgang i antall deltakere på medlemsmøter Antall faggrupper Antall ildsjeler 412/ / 458 Noe nedgang i antall fagmiljøer, men ny e former for ildsjelmiljøer har startet (meet-ups etc) Mange ildsjeler har mer enn ett v erv. Vi har også ildsjeler som ikke er registrert i Visma (elektroniske samarbeidsformer) KPI ene (Key Performance Indicators) er definert for strategiperioden. Måltallene er i all hovedsak basert på de måltall distriktsforeningene har fremlagt for sine årsmøter. Side 15

16 des.13 jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des Medlemsutvikling: Litt oppgang også i 2014 Sak 4 - Styrets Beretning Medlemsutvikling des.13 jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des Endring Distrikt Østlandet ,17 % Distrikt Sørlandet ,74 % Distrikt Rogaland ,78 % Distrikt Bergen-Hordaland ,85 % Distrikt Nordvestlandet ,56 % Distrikt Trøndelag ,61 % Distrikt Nordland ,10 % Distrikt Troms ,44 % Distrikt Finnmark ,76 % Sum antall medlemmer ,51 % Dataforeningen opplevde en liten medlemsvekst i totalt antall medlemmer også i Medlemsutvikling i Den Norske Dataforening Administrasjonen rekrutterte 1440 medlemmer i Totalt var det en nedgang på 1396 personer, noe som er et lavere utmeldingsantall enn tidligere år. Veksten har kommet i nesten alle distriktsforeninger. Gjennomsnittsalderen i foreningen har også gått ned, og sjelden har det vært så mange unge aktive medlemmer på landsmøtet som i Bodø i 2014 Side 16

17 Sak 4 - Styrets Beretning Arrangementer/Medlemsmøter, Faggrupper og ildsjeler Aktivitetsoversikt Arr MedlMøt Tot FG/utv Sentralstyret (Råd/Utvalg,NorHIT, Snit osv) Østlandet Sørlandet Rogaland Bergen-Hordaland Nordvestlandet Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Mål Foreningen har totalt sett nådd flere mål når det gjelder medlemsrettede aktiviteter. Det er allikevel bekymringsfullt at flere distriktsforeninger ikke har hatt noen medlemsrettede aktiviteter i av 9 distriktsforeninger har hatt inntektsbringende aktiviteter. For medlemmer uten lokale faglige tilbud oppleves allikevel medlemskap i foreningen som nyttig og verdifullt. Sentralstyret har ansvar for at det til enhver tid er distrikts-uavhengige medlemsfordeler og medlemstilbud. Computerworld og IT i praksis er 2 av tilbudene som verdsettes mest av medlemmene utover faglige tilbud. I tillegg erfarer vi at kontraktstandarden PS2000 SOL, SLA veilederen og Servicedesk veilederen er tilbud medlemmer fra hele landet benytter seg av. Flere medlemmer benytter seg også av deltakelse på seminarer og aktiviteter i andre distriktsforeninger. DND Østlandet arrangement Software, er ett av flere arrangementer som tiltrekker deltakere fra hele landet. Side 17

18 Årsbud 2014 Resultat Avvik (Prog-Bud) Sak 5 - Regnskap 5. Regnskap 2014 Årsregnskap Den Norske Dataforening, Sentralstyret Inntekter Kommentar Kontingent inntekter Kompetansepartner inntekter Løpende 12 mnd. intekter som gjelder neste år balanseføres SNIT inntekter Løpende 12 mnd. intekter som gjelder neste år balanseføres Lisensinntekter Datakortet Lisensinntekter fra Datakortet Arr inntekter Arr utgifter Arrangement resultat Rosing gikk med i underskudd! Andre inntekter mva forskjeller Sum Inntekter Hovedavvik=medlemskontingent og arrangementsinntekter Utgifter Informasjon/markedsføring/verving/salg CW abonnement lavere enn budsjettert Posisjonering/Påvirkning Innsparing/kostnadskontroll Nettverk /DF /Medlemsservice Innsparing/kostnadskontroll Produktutvikling Styret / administrasjon Merarbeid ifm stategiprosessen. Driftskostnader Sparetiltak gjennomført Tilskudd Distriktsforeninger Lavere aktivitet enn budsjettert i DF Sum Utgifter Resultat før finansposter Driftsresultatet er noe bedre enn budsjettert Finansinntekter Finansutgifter Sum finansposter Avkastning og renter på bank og fonds høyere enn budsjettert Resultat etter finansposter Årets resultat tilføres egenkapitalen Alle tall i hele tusen Inntektene ble lavere enn budsjettert. Hovedavviket er innenfor kontingentinntekter. Medlemsveksten kom i all hovedsak i annet halvår når det er halv kontingentsats. Sentralstyret har avpasset utgifter etter inntekter uten å gjennomføre strenge sparetiltak. Innsparingen var allikevel større enn inntektssvikten. Resultatet ble vesentlig bedre enn budsjett. Sentralstyret foreslår at årets resultat tilføres egenkapitalen i sin helhet. Side 18

19 Sak 5 - Regnskap Balanse Side 19

20 Noter til regnskap og balanse for Sentralstyret 2012 Sak 5 - Regnskap INNTEKTER - Kontingentinntekter ble lavere enn budsjettert. Re-verving og Vekst i medlemsmassen kom i 2. halvår når det er halv kontingentsats - Kompetansepartnerinntekter ble noe høyere enn budsjett. - SNIT (Strategisk Nettverk for IT-direktører) ga noe lavere inntekter enn budsjettert. Noe nedgang i antall deltakere. - Lisensinntektene fra Datakortet var moderate i Resultat arrangementer: Avviket fra budsjett skyldes at Rosingkonferansen gikk med et underskudd på ca Andre inntekter: forholdsmessig fradrag av mva er synliggjort her. UTGIFTER - Informasjon/Markedsføring/Verving/Salg Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet verving og rekruttering, profilering, redaksjonelle tjenester Computerworld/web/forum /uk sosiale medier, reklamemateriell og abonnementsavgift på Computerword til samtlige medlemmer. - Posisjonering/Påvirkning Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet koordinering av politiske utvalg, høringer/påvirkningssaker, pressetjenester, kontakt med bransjeforeninger, samarbeidspartnere, myndigheter og media. - Nettverk/DF/Medlemsservice Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet koordinering av distriktsforeninger/faggrupper/programkomiteer, Key Account Management, Håndtering av henvendelser fra medlemmer/medlemsservice, arbeid i internasjonale fora, kostnader relatert til utvalgenes møter og aktiviteter. - Produktutvikling Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet utvikling av medlemstilbud og medlemsfordeler. Samt Utvikling av IT systemer, medlemsregister og web. - Styre/Administrasjon Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet planlegging/gjennomføring/saksbehandling for både sentralstyret og ledernettverket/valgkomiteen. Strategiprosessen har medført merarbeid i I tillegg omfatter posten planlegging/saksforberedelser/gjennomføring/oppfølging av landsmøtet. - Driftskostnader Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet Medlemsregistrering/kontingentinnkreving og vedlikehold av medlemsregister inklusive driftslisenser og serviceavtaler. Posten omfatter også utgifter relatert til regnskap, revisjon, budsjettering og rapportering. Videre omfatter posten driftskostnader relatert til elektroniske medier (lisensavtaler/serviceavtaler) samt kostnader relatert til rekvisita og lignende. - Tilskuddsmidler Tilskuddsmidlene består av faste tilskudd til timetjenester for generell regnskapsførsel (ekskl. arrangementer) samt styreadministrasjon og variable tilskudd knyttet til antall aktive faggrupper, antall gjennomførte medlemsmøter og antall lokalt tilknyttede medlemmer. Sentralstyret fastsetter satser for tilskudd årlig. - Driftsresultat (Resultat før finansposter) Driftsresultatet ble vesentlig bedre enn budsjettert - Finansposter Finansinntektene ble høyere enn budsjettert. - Resultat Styret anbefaler at resultatet som er vesentlig bedre enn budsjett, tilføres egenkapitalen. Noter til balansen Balanseposten kortsiktige fordringer inneholder noe risiko i forhold til kontingent for 2014 som ikke er innkommet. Risiko vurderes til å være innenfor gjeldende delkredereavsetning. Disposisjonsfondet Disposisjonsfondet har i 2014 vært benyttet til innleie av ekstern fasilitator for strategiprosessen. I 2014 påløp kr mva. Ytterligere ca kr mva vil påløpe i 2015 Investeringsfondet er i 2014 tilført avkastningen av innestående beløp Side 20

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014 Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014 1. Styret 2014 2. Styrets arbeid og virksomhet 3. Økonomi 4. Faggruppene Aktiviteter, kurs og konferanser 5. Oppsummering 1. Styret år

Detaljer

NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE

NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE PROTOKOLL fra DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE 16. april 2016, Ålesund Tilstede 20 av 21 mulige stemmer DELEGATER Delegater fra DND Sør-Øst 1. Aida Omerovic 2. Cato Musæus 3. Frances K. D'Silva 4. Johannes

Detaljer

Protokoll fra Dataforeningens landsmøte april Oslo

Protokoll fra Dataforeningens landsmøte april Oslo Protokoll fra Dataforeningens landsmøte 21. - 22. april 2017 - Oslo Tilstede 20 av 21 mulige stemmer DELEGATER Delegater fra DND Sør-Øst 1. Aida Omerovic 2. Agnes Beathe Steen Fosse 3. Bjørn Marthinsen

Detaljer

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge.

Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i Norge. Dataforeningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

ÅRSMØTE 2015. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag ÅRSMØTE 2015 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Onsdag 25. februar 2015, kl. 1800 DIGS, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning

Detaljer

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2013

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2013 Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2013 1. Styret 2013 2. Styrets arbeid og virksomhet 3. Økonomi 4. Faggruppene Aktiviteter, kurs og konferanser 5. Oppsummering 1. Styret år

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag ÅRSMØTE 2013 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Torsdag 14. februar 2012, kl. 1800, Scandic Hotel Solsiden, Beddingen 1, 7014 Trondheim Følgende saker

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag ÅRSMØTE 2014 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Onsdag 26. februar 2014, kl. 1800 Scandic Solsiden, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Nordvestlandet Dato, tid og sted: 15. februar kl 1800 hos NTNU Ålesund Dagsorden og saksliste 1. Valg av møteleder,

Detaljer

ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Midt-Nord

ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Midt-Nord ÅRSMØTE 2017 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Midt-Nord Tirsdag 28. februar 2017, kl. 1800 Webstep AS, Kjøpmannsgata 42, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet:

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Finnmark Dato og tid: 17. februar kl 1630 Sted: SmartDoc, Markedsgata 3, Alta Dagsorden og saksliste 1. Valg

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Vest, den 23/2 2016 kl 1700 Medlemmer kan delta elektronisk via skype for business i årsmøtet: http://bit.ly/dnd-vest

Detaljer

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styret Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Vinh

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon Dataforeningens landsmøte 2014 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1 2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 4 1.1 Dagsorden...4 2. Delegater / deltakere

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Vest, den 23/2 2016 kl 1700 Medlemmer kan delta elektronisk via skype for business i årsmøtet: http://bit.ly/dnd-vest

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE 2015. Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2015 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 24. februar 2015, kl. 16.30 Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo Følgende saker vil bli behandlet:

Detaljer

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 26. - 28. april 2013... 10 4. Årsberetning 2012... 13 4.1 Lederens forord... 13 4.2

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Vest, den 23/2 2017 kl 17:00 hos - Helse Vest IKT, Ibsens gate 104, Bergen. (Møterom Peer Gynt i 1. etg) - Evry,

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ÅRSMØTE 2016. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag

ÅRSMØTE 2016. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag ÅRSMØTE 2016 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Mandag 29. februar 2016, kl. 1800 Scandic Solsiden, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

DATAFORENINGEN SKAL VÆRE BEST FOR DE BESTE, OG FOR DE SOM ØNSKER Å BLI BEST!

DATAFORENINGEN SKAL VÆRE BEST FOR DE BESTE, OG FOR DE SOM ØNSKER Å BLI BEST! STRATEGI 2005-2010 DATAFORENINGEN SKAL VÆRE BEST FOR DE BESTE, OG FOR DE SOM ØNSKER Å BLI BEST! Den nye strategien inneholder en rekke omfattende endringer i måten Dataforeningen har vært drevet på de

Detaljer

ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt SørØst

ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt SørØst ÅRSMØTE 2017 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt SørØst Tirsdag 28. februar 2017, kl. 16.30 Sted: Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo Følgende saker vil bli behandlet:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Agenda & ' ()*+%* &-".++/ 0 *

Agenda & ' ()*+%* &-.++/ 0 * Agenda! "#$%% %$# & ' ()*+%* %, &-".++/ 0!12 0 * 0 +//%++ 3.4#5.6 Den norske Dataforening Stiftet i 153 Norges desidert største nettverk for profesjonelle ITbrukere distriktsforeninger Østlandet, Sørlandet,

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Econa Bergen Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Årsmøte for 2014 Agenda: 1. Valg av ordstyrer 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av referent og to til å signere

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2016 Det innkalles til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 1. mars 2016, kl. 16.30 Sted: Teknologihuset, Pilestredet 56, Oslo Følgende saker vil bli behandlet:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Nordvestlandet Dato, tid og sted: 25. februar kl 1500 inngang biblioteket i Ålesund

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

ÅRSMØTE 12. FEBRUAR Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen for Innlandet

ÅRSMØTE 12. FEBRUAR Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen for Innlandet ÅRSMØTE 12. FEBRUAR 2014 Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen for Innlandet 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/15 tirsdag 24. februar 2015 på Regionskontoret, Trondheim. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen. Redegjørelse for antall registrerte stemmeberettigede som er tilstede i møtet.

Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen. Redegjørelse for antall registrerte stemmeberettigede som er tilstede i møtet. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Mandag 22. april kl 18.00 Sted: Sinsen Menighetshus, Lørenvn. 13. ble det avholdt ordinært sameiermøte 2013 i Sameiet Lørenplatået SAK 1: a KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 Onsdag 6. april 2005 kl 15.30 Holmekollen Park Hotel Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet

ÅRSMØTE 2013. Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet ÅRSMØTE 2013 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Østlandet Tirsdag 26. februar 2013, kl. 16.30, Bouvet Norges lokaler, Sandakerveien 24 C, bygning d11, 0403 Oslo

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer