Dataforeningens landsmøte april 2015, Thon Hotel Prinsen. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon. Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dataforeningens landsmøte 2015. 24. 26. april 2015, Thon Hotel Prinsen. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon. Side 1"

Transkript

1 Dataforeningens landsmøte april 2015, Thon Hotel Prinsen Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon Side 1

2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste Dagsorden 3 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte april Styrets beretning Regnskap Revisors beretning Distriktsforeningenes beretninger Styrets årsberetning Dataforeningen Sørlandet Styrets årsberetning Dataforeningen Bergen-Hordaland Styrets årsberetning Dataforeningen Finnmark Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Nordland Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Nordvestlandet Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Rogaland Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Troms Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Trøndelag Styrets årsberetning 2014 Dataforeningen Østlandet Den Norske Dataforenings Servicekontor AS 2014 Orientering om virksomheten Orientering om Datakortets virksomhet i DND Kompetanse AS 2014 Orientering om virksomheten Orientering om NorHIT Strategi Innledning 51 Visjon 53 Forretningsmodell og mål 54 Forretningsmål 57 Målgruppeaktiviteter 58 Målgrupper 58 Verdiløfte 59 Kjerneaktiviteter 59 Ressurser 59 Partnere 59 Finansiering 59 Driftsmodell 60 Veikart 61 Forretningsmål 62 Forretningsmodell 62 Driftsmodell Rammebudsjett for Dataforeningens styre Valg av Dataforeningens styre Valg av Dataforeningens leder Valg av styremedlemmer 66 Vedlegg 1: VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING 68 Vedlegg 2: Normalvedtekter for Den Norske Dataforenings distriktsforeninger 72 Vedlegg 3: Dataforeningens reglement for valgkomiteens arbeid og avstemningsprosedyre ved valg 74 Side 2

3 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Dataforeningens landsmøte april Trondheim Fredag 24. april Ankomst og innsjekking Forprogram i regi av DND Trøndelag Velkommen til Landsmøtet -Formell åpning av landsmøtet v/styreleder -Velkommen til Trondheim v/eirik Thun 1. Åpning, dagsorden og saksliste 1.1. Dagsorden Formelle saker: Tidspunkt Sak nr. Sak Dagsorden og saksliste Delegater, andre tilstedeværende. Talerett og stemmerett 3 Valg av referent og tellekorps Styrets beretning Regnskap Revisors beretning Distriktsforeningenes beretninger Orientering om Servicekontoret 2014 v/tone Dalen 9 Orientering om Datakortet AS/Norsk Test AS 2014 v/bernt Nilsen 10 Orientering fra DNDs nasjonale råd, utvalg, fora Strategi og mål Styrets rammebudsjett Distriktsinndeling Nedleggelse av DND Sørlandet *** Pause Valg av styre for Dataforeningen a) Valg av styreleder b) Valg av styremedlemmer Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode 16 Valg av revisor 17 Vedtektsendringer for Dataforeningen 18 Vedtektsendringer i Normalvedtekter for Dataforeningens distriktsforeninger 19 Vedtektsendringer i Distriktsforeningenes vedtekter 20 Tid for landsmøtet 2015 og sted for landsmøtet 2016, samt reisefordelingsordning 21 Kunngjøring av ledervalg, avslutning av de formelle landsmøtesakene Det formelle landsmøtet avsluttes Presentasjon av fagprisene, avsluttes med avstemming Generalforsamling DND Servicekontoret for DF-lederne Landsmøtemiddag på hotellet med prisutdeling og underholdning Side 3

4 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Lørdag 25. april Tidspunkt Sak Stå opp aktivitet v/dnd Trøndelag Kort om programmet og dagen ved Christian Torp Fra strategi til praksis Hva er nytt? Ved Cathrine Klouman Debatt: Vi har definert tre fokusområder... hva nå? Gjester:Alfhild Stokke, Eirik Thun, Simon Flack, m.fl. Gruppearbeid: Hvordan realisere fokusområdene. Organisasjons /driftsmodellen ved Ola Furu & Eirik Thun Visjonen ved Francis d Silva & Simon Flack Foretningsmodellen ved Gaute Engbakk og Alfhild Stokke Oppsummering av gruppearbeidet Lunsj Jazz Rock v. Maxx Open Space DND Open Space forts Presentasjon av Open Space Oppsummering av dagen Ved Cathrine Klouman Ledernettverksmøte (kun DF-ledere) Middag på Rockheim Nidaros Bluesfestival Side 4

5 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 1 Åpning, dagsorden og saksliste - Møtet åpnes av ordstyrer - Leder for DND Trøndelag ønsker velkommen til Trondheim Landsmøtet fastslår om det er lovlig innkalt, Godkjenning av dagsorden og saksliste Styrets innstilling: - Landsmøtet anses som lovlig innkalt. Dagsorden og saksliste godkjennes. Sak 2 Delegater, andre tilstedeværende, talerett og stemmerett - Oversikt over valgte delegater og deltakere fremlegges på landsmøtet i eget dokument - I henhold til vedtektene har kun delegater valgt av distriktsforeningenes årsmøter stemmerett i formelle saker. Styrets innstilling: - De fremmøtte delegater godkjennes som representanter med stemmerett og talerett i alle saker - Styret gis talerett i alle saker - Ansatte og inviterte gis talerett - Observatører gis talerett, men ikke forslagsrett - Landsmøtet er åpent for observatører fra pressen Sak 3 Valg av referent og tellekorps Styrets innstilling: - Referent: Torill Schøyen, Servicekontoret - Koreferent: Ragnhild Neergaard, Servicekontoret - Tellekorps: Laila Katnosa, Servicekontoret Cille Berglund, Servicekontoret Sak 4 Styrets beretning Styrets beretning er gjengitt i saksdokumentene - Styrets leder gir en kort orientering om virksomheten i 2014 o Medlemsvekst for andre år på rad o Økning i antall seminarer og kurs, nedgang i antall medlemsmøter, økning i antall deltakere som har benyttet seg av tilbud fra DND o Årskonferansen Rosing gjennomført med ca 250 deltakere. o Sentralstyret har hatt vesentlig flere styremøter og arbeidsmøter enn vanlig på grunn av strategiprosessen Styrets innstilling: - Beretningen godkjennes Side 5

6 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 5 - orientering Presentasjon av Regnskap Regnskap med balanse og noter er gjengitt i saksdokumentene. - Adm Dir i Servicekontoret redegjør for hovedpostene i regnskapet Alle tall i hele tusen Inntekter Litt økning fra i fjor Utgifter Tilsvarende som i fjor Resultat 234 Vesentlig bedre enn budsjett. Sak 6 Revisors beretning - Revisors beretning er gjengitt i saksdokumentene Styrets innstilling: - Revisors beretning tas til etterretning Sak 5 -vedtak Godkjenning av Regnskap Styrets innstilling: - Årets resultat kr tilføres egenkapitalen - Regnskap og balanse med noter godkjennes Sak 7 Distriktsforeningenes beretninger Beretningene i kortversjon er gjengitt i de publiserte saksdokumentene - Beretninger i sin helhet og protokoll fra distriktsforeningenes årsmøter er tilgjengelig for gjennomsyn Styrets innstilling: - Beretningene tas til orientering samlet Sak 8 Orientering om Den Norske Dataforenings Servicekontor AS Orientering for virksomheten er gjengitt i de publiserte saksdokumentene - Administrerende Direktør orienterer kort om virksomheten i 2014 Styrets innstilling: - Informasjon fra Servicekontoret tas til orientering Side 6

7 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 9 Orientering om Datakortet AS/Norsk Test AS Orientering for virksomheten er gjengitt i saksdokumentene - Administrerende Direktør orienterer kort om virksomheten i 2014 Styrets innstilling: - Informasjon fra Datakortet AS og Norsk Test AS tas til orientering Sak 10 Orientering fra DNDs nasjonale råd, utvalg, fora osv. - Orienteringer gjengitt i publiserte saksdokumenter Styrets innstilling: - Informasjon fra råd, utvalg og fora med mer tas til orientering Sak 11 Strategi og mål Se eget saksdokument. Styrets leder presenterer strategi og målbilde for DND for perioden Styrets innstilling: Strategi for vedtas. Styret for Den Norske Dataforening (sentralstyret) gis mandat til å iverksette forberedelser og aktiviteter som beskrevet i strategien, med tanke på at nødvendige vedtak fattes på ekstraordinært landsmøte høsten Side 7

8 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 12 Rammebudsjett Budsjett med kommentarer er gjengitt i saksdokumentet - Styrets leder gir en kort redegjørelse for rammebudsjettet for 2015 Rammebudsjett DND Sentralstyret 2015 Inntekter Bud 14 Res 14 Bud 15 Kontingent, kompetansepartner ca 3% prisøkning og 5,5%vekst (virksomheter) Arrangements resultat (netto) Snit Periodiserting (løpende 12 mnd) Andre inntekter Sum Inntekter Tilsvarende inntektsbudsjett som i fjor Utgifter Bud 14 Res 14 Bud 15 Informasjon/Markedsføring/Verving/Salg Økt fokus på verving Posisjonering / Påvirkning Råd, utvalg Nettverk / DF / Medlemsservice Produktutvikling Infrastruktur og støttesystemer Styret / Administrasjon Inkl. landsmøte Driftskostnader Medl.reg, CRM, lisenser, mm Tilskuddsmidler til DF ihht KPI'er fra DF Andre utgifter Sum utgifter Tilsvarende utgiftsbudsjett som i fjor Resultat før finansposter Driftsresultat tilnærmet 0 Finansinntekter Finanskostnader Sum Finansposter Renteinntekter fratrukket finanskostnader Avsetning til Rosing 2014 Resultat Tilsvarende Resultatbudsjett som i fjor alle tall i hele tusen Styrets innstilling: - Budsjettet godkjennes Sak 13 Distriktsinndeling DND Sørlandet vedtok på sitt årsmøte å avvikle distriktsforeningen som juridisk enhet med den begrunnelse at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å opprettholde DND Sørlandet som selvstendig juridisk enhet. I henhold til hovedvedtektene skal dette fremlegges for endelig godkjenning av landsmøtet. Styrets innstilling: a) DND Sørlandet avvikles som juridisk enhet. b) DND Østlandets geografiske område utvides til å omfatte Sørlandet. c) Antallet distriktsforeninger vil fra og med avviklingstidspunktet reduseres med 1 fra 9 til 8 distriktsforeninger. Side 8

9 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 14 Valg av sentralstyre 1. Valg av styreleder. 2. Valg av styremedlemmer. o Kandidatene er presentert i saksdokumentet o Valgkomiteen presenterer kandidatene Valgkomiteens innstilling: Styreleder: Styremedlemmer: Cathrine Klouman gjenvelges for 1 år (skriftlig valg) Ola Furu, ikke på valg ett år gjenstår Thomas Bagley, ikke på valg ett år gjenstår Andre Eidskrem, DND Nordvestlandet gjenvelges for 1 år Francis d Silva, DND Østlandet, gjenvelges for 1 år Eirik Thun, DND Trøndelag, velges for 1 år Ansattes representant: Christian Torp, valgt av og blant de ansatte. Vararepresentant: Janicke Langvik Vibe. Sak 15 Valg av ordfører og varaordfører for neste landsmøteperiode Valgkomiteens innstilling: Ordfører: Varaordfører: Trond Utne, Trøndelag Arne Olav Bang, Nordvestlandet Sak 16 Valg av revisor Revisor for Den Norske Dataforening har vært Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision som tidligere år. Sentralstyret har full tillit til revisor og det arbeidet hun har utført gjennom en årrekke. Styrets innstilling: For foreningsåret 2015 foreslås reengasjement av Statsautorisert revisor Hanne C. Strømberg, Christiania Revision Sak 17 Vedtektsendringer i Dataforeningen (hovedvedtekter) Det foreligger ikke forslag til endringer i vedtektene Sak 18 Endringer i Normalvedtektene for Dataforeningens distriktsforeninger Det foreligger ingen forslag til endring av normalvedtektene. Side 9

10 Sak 1 - Dagsorden og saksliste Sak 19 Vedtektsendringer for distriktsforeninger DND Østlandet har gjennomført endringen i sine vedtekter ihht Landsmøtet i 2013 vedtak om å endre frist for avholdelse av årsmøter i distriktsforeningene til innen utgangen av februar i normalvedtekter for distriktsforeninger. DND Trøndelag har endret sine vedtekter med hensyn på antall styremedlemmer fra i dag: 5-7 styremedlemmer til ny tekst: 5-9 styremedlemmer. Styrets innstilling: Endringene i distriktsforeningenes lokale vedtekter tas til etterretning. Sak 20 Tid for landsmøte 2016, Sted for Landsmøte Reisefordelingsordning Styrets innstilling: - Landsmøtet i 2016 avholdes i distrikt Nordvestlandet den april med mulighet for utvidelse til søndag den 17. april. - Landsmøtet i 2017 avholdes på Østlandet - Reiseutgifter for landsmøtet i 2016 utlignes med lik andel på de møtende delegater og dekkes av distriktsforeningene (som tidligere praksis). - Sentralstyret dekker oppholdsutgifter for det formelle landsmøtet. Sak 21 Kunngjøring av ledervalg Det formelle landsmøtet avsluttes. Generalforsamling DND Service Fredag den 24. april ihht innkalling Distriktsforeningenes ledere deltar her. Fullmakt kan gis på eget skjema dersom DF-leder ikke har anledning til å delta. Ledernettverksmøte Lørdag den 25. april ihht innkalling Distriktsforeningenes ledere deltar her Side 10

11 Sak 2 - Deltakerliste 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte april 2015 Etter vedtektenes paragraf 3.1 skal distriktsforeningene på landsmøtet representeres av 4 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 36. Uansett medlemstall møter to delegater fra hver distriktsforening, hvorav lederen skal være den ene dersom ikke lederen er sentralstyremedlem. De resterende 50 % eller 18 fordeles etter medlemstall, hvor personer har vekttall 1 og bedrifter vekttall 5. Endelig delegat/deltakerliste vil foreligge til landsmøtet. Delegater fra distriktsforeningene Østlandet (14): 1. Alfhild Stokke, Helse Sør-Øst RHF 2. Elisabeth Krogh, Terramar 3. Espen Ramsbacher, IBM Norge AS 4. Frances K. D Silva, Nets Norway AS 5. Aida Omerovic, SINTEF IKT 6. Renate Thoreid, Sparebank1 7. Jannie de Grijs, NorHIT 8. Roger Schäffer, Folkehelseinstituttet 9. Jørgen Petersen, Promis 10. Shiraz A. Bhaiji, Evry 11. Jon Tysdahl, Fürst Medisinsk Laboratorium 12. Thomas Fasteng, Nets 13. Peter Flem, redq as 14. Eskild Storvik, Skatteetaten Sørlandet (2): 15. Gunnar Sundtjønn, Rejlers Rogaland (3): 16. Alexander Thue, Bouvet 17. Therese Tran, Qualisoft AS 18. Jarle Tronerud, Capgemini AS Bergen-Hordaland (4): 19. Louise Sondrup, BKK 20. Ørjan Stange Bye, EY 21. Atle Sivertsen, Bergen Energi AS 22. Randi Gjerde, Hordaland Fylkeskommune Nordvestlandet (3): 23. André Eidskrem, Intra 24. Arve Olav Bang, EVRY AS 25. Bernt Louis Søvik, Ulstein Power & Control AS Trøndelag (3): 26. Eirik Thun, Fundator AS 27. Save Asmervik, Webstep AS 28. Eva Klevstuen, Mometo AS Nordland (2): 29. Simon Flack, Whitefox AS 30. Torje Coldevin, Dips AS Troms (3): 31. Svein Are Martinsen, Troms Kraft AS 32. Kjell Roald Langseth, UiT 33. Ragnhild Varmedal, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Finnmark (2): 34. Stefhan Holmgren Jonas, Ascella AS 35. Trygve Bang Hansen, Ascella AS Side 11

12 Sak 2 - Deltakerliste Sentralstyret: 36. Cathrine Klouman, Harald A. Møller AS, leder 37. Ola Furu, Capgemini, nestleder 38. Thomas Bagley, Helse Sørøst 39. Gaute Engbakk, Gambit Hill+Knowlton Strategies 40. Francis Ernest D Silva, Accenture 41. John Walle, Servicekontoret Ordfører og varaordfører: 42. Cato Musæus, Østlandet 43. Trond Utne, Trøndelag Inviterte: 44. Bernt Nilsen, Datakortet as 45. Jon Oluf Brodersen, NOKAS AS Administrasjon: Servicekontoret: 46. Tone Dalen adm. direktør 47. Christian Torp COO 48. Cille Berglund kommunikasjonssjef 49. Torill Schøyen eventkoordinator 50. Laila Katnosa, salg 51. Bente Gregersen, regnskap Andre deltakere Trondheim 52. Olaf Frøseth, IBM 53. Roar Aspli, NTNU 54. Sara Ulsund Klevstuen, Høgskolen i Sør-Trøndelag 55. Liss Johansen Sandø, PWC Rogaland 56. Chris S. Møller, MHWürth AS 57. Ewelina Uscinska, Capgemini AS 58. Nina Bauer, Evry AS 59. Ernst Kristian Henningsen, Bouvet AS Servicekontoret 60. Sissel Brahimi, kommunikasjon 61. Ragnhild Neergård, eventkoordinator 62. Tove Kjærås, regnskap Reserver: 63. Aleksander Wetzel, Sopra Steria (Østlandet) 64. Veronica Luneborg Olsen, Agnus Consulting (Østlandet) 65. Kristian Faller, UngIT (Østlandet) 66. Terje Storvik (Trøndelag) 67. Synnøve Thoresen (Trøndelag) 68. Kristina Brend (Trøndelag) 69. Jim-Arne Hansen (Troms) 70. Børre Mofoss, Fagkonsulent (Troms) Side 12

13 Sak 4 - Styrets Beretning Den Norske Dataforening (Dataforeningen) er en uavhengig, ideell interesseorganisasjon for det IT-faglige miljøet i et digitalt Norge. Dataforeningen er Norges største IT-faglige kompetansenettverk - et åpent og samlende forum av og for IT-profesjonelle, profesjonelle ITbrukere og IT-studenter. Foreningen er sammensatt av ni distriktsforeninger, med ansvar for aktiviteter i sitt distrikt. Foreningens viktigste misjon er å spre IT-kunnskap, bidra til medlemmenes kompetanseutvikling og være samlende arena for erfaringsutveksling og kompetansebygging. Vår styrke er faglig forankring og engasjerte faglig kompetente medlemmer i et fellesskap som bidrar til foreningens omdømme og troverdighet. Leder av Sentralstyret, Cathrine Klouman, Møllergruppen Lederens forord 2014 har vært et år hvor vi i Dataforeningen har brukt tid på diskutere vår fremtid. Jubilieumsåret 2013 bragte med seg en stabilisering av antallet medlemmer, samt også gode tilbakemeldinger på kvaliteten i våre arrangementer. Samtidig ble det på landsmøtet tydelig at mange tillitsvalgte i foreningen ser behov for å tenke nytt. Det var mange tilbakemeldinger som tilsa at vi må rette blikket utover i forhold til hva som skjer rundt oss, og vi bør se på hvordan vi kan utvikle samarbeidet på tvers mellom de ulike enhetene i DND. Behovet for endring ble signalisert, og dette er bragt med videre inn i arbeidet med vår strategi for perioden På mange måter er vi inne i en brytningstid, hvor digital utvikling setter preg på hverdagen vår. De fleste organisasjoner, foreninger og bedrifter er allerede berørt av utviklingen som skjer både globalt og lokalt. IT og teknologi er muliggjører for en slik utvikling, og jeg håper at Dataforeningen kan spille en enda viktigere IT-faglig rolle i Norge i årene som kommer. Vi har i løpet av året gjennomført mange vellykkede faglige aktiviteter og seminarer i regi av distriktsforeningene, og bør ha gode muligheter til å videreutvikle disse møteplassene fremover. Strategiarbeidet har tatt tid i året som gikk. Det har vært vår intensjon å legge opp til en åpen og inkluderende prosess, basert på at vi skulle ha som målsetting å "snu stener". Vi ble på landsmøtet oppfordret til å tenke gjennom grunnleggende spørsmål ved foreningens virke: Hvem er vi til for? Hvilken verdi skal vi skape for de vi er til for? Hvem skal vi samarbeide med eksternt og hvordan skal vi gjøre dette? Hvordan skal vi samarbeide internt i DND for å bruke ressursene vår best mulig? Nye tanker og ideer har kommet frem i løpet av dette arbeidet. Mange har deltatt i prosessen; sentralstyret, ledernettverket, distriktsforeningenes styrer, servicekontoret, ildsjeler og medlemmer på bred basis. Vi har gjennomført medlemsundersøkelse samt møter med viktige meningsbærere eksternt, i tillegg til at vi har hatt ekstern prosessbistand. Ikke alle har vært med på alt, men jeg håper at vi har nådd ut til mange. Det har vært en viktig forutsetning hele veien. Jeg er godt fornøyd med bidragene som har kommet underveis, og ikke minst er jeg oppriktig glad for det engasjementet som vises for Dataforeningen. Det er ikke tvil om at mange har følelser for foreningen, og at viljen til å bidra er stor. Det å diskutere grunnleggende spørsmål som vi har gjort er aldri helt enkelt. Strategi er ensbetydende med det å velge, enten ved å demme opp for trusler eller prioritere mellom flere attraktive muligheter. Uavhengig av ståsted, så er de fleste enige om at fremtidens DND må bli enda mer åpen og tilgjengelig, kanskje også for nye medlemsgrupper. Det skal være engasjerende og attraktivt å være ildsjel i foreningen, og det må bli enklere å delta i våre nasjonale og lokale aktiviteter samt fysiske og digitale nettverk. Vi må evne å snu oss raskere og vi må tydeliggjøre samt realisere vår visjon og vårt verdibudskap i større grad enn vi lykkes med i dag. Samtidig må vi ikke glemme at DNDs omdømme er faglig godt og solid, så det skal vi bygge videre på i årene som kommer. Takk for et interessant og givende år med DND! Cathrine Klouman, styreleder Side 13

14 4. Styrets beretning 2014 Sak 4 - Styrets Beretning Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Ansatt representant: Vara ansatt representant: Cathrine Klouman Ola Furu Thomas Bagley Gaute Engbakk André Eidskrem DND NV Francis d Silva DND Ø John Walle, Servicekontoret Cille Berglund, Servicekontoret Styrets arbeid Det har i perioden vært gjennomført 7 styremøter. I tillegg har styret arbeidet i grupper og elektronisk mellom styremøtene. Styret har både det overordnede ansvaret for drift av foreningen og for administrasjonen som er organisert som et aksjeselskap. Styret forvalter også med noen unntak aksjonærinteressene i øvrige selskaper foreningen har eierskap i. I det siste året av strategiperioden har Sentralstyret hatt fokus på ny strategi. Styret har gjennomført en omfattende og inkluderende prosess for å få et bredest mulig grunnlag for å fremme forslag om nye strategiske veivalg. Styret har gjennom administrasjonen videreført arbeidet med å tiltrekke nye målgrupper spesielt gjennom SnIT (Strategisk nettverk for IT-direktører) og NorHIT (Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren, Norsk Helse-IT). Sentralstyrets forventning har vært at disse tiltakene ville bidra til økt rekruttering. SnIT I henhold til gjeldende strategi har Sentralstyret hovedansvaret for å øke medlemsmassen. For å komme bedre i posisjon hos de som er beslutningstagere rundt medlemskap, ga landsmøtet sin tilslutning til at Sentralstyret skulle adressere IT-direktørene. SnIT (Strategisk nettverk for ITdirektører) ble etablert i november 2011 og har i dag ca 70 deltakere. Vi ser en trend som viser at det er en viss vekst i antall medlemmer der IT-direktøren er medlem av SnIT. SnIT utvides med lokale nettverk og planene for Bergen er allerede satt ut i live. NorHIT innenfor dette satsningsområdet. ÅRSKONFERANSEN ROSING NorHIT, Dataforeningens nasjonale forum for IT i helsesektoren, ble etablert i november Helsesektoren har store IT-utfordringer, og Sentralstyret mener at Dataforeningen er i posisjon til å gi denne målgruppen et unikt tilbud innenfor nettverk og kompetanse, og sentralstyret har videreført sitt fokus Sentralstyret overtok eierskapet til Rosing og tilhørende aktiviteter fra og med I 2014 ble arrangementet gjennomført i Jacob Kulturkirke i Oslo med ca 250 deltakere. Side 14

15 Sak 4 - Styrets Beretning Under landsmøtet i Bodø 2014 takket valgkomiteens leder, Alfhild Stokke, avtroppende leder Morten Thorkildsen og nestleder Herlof Nilssen for godt arbeid i sentralstyret gjennom flere år. Rapportering i forhold til mål 2013 Mål 2014 Status Kommentar Antall medlemmer Litt medlemsv ekst i Tot inn=1440, tot ut=1396 Antall arrangementer Litt økning i antall arrangementer, spesielt innenfor kurs Antall deltakere på arrangementer Økning i antall deltakere, men målet ble ikke nådd Eval fremførelse arr 4,89 4,5 5 Høy fornøy dhetsgrad Eval innhold arr 4,81 4,5 4,94 Høy fornøy dhetsgrad Antall medlemsmøter Nedgang i antall medlemsmøter Antall deltakere på medl.møter Nedgang i antall deltakere på medlemsmøter Antall faggrupper Antall ildsjeler 412/ / 458 Noe nedgang i antall fagmiljøer, men ny e former for ildsjelmiljøer har startet (meet-ups etc) Mange ildsjeler har mer enn ett v erv. Vi har også ildsjeler som ikke er registrert i Visma (elektroniske samarbeidsformer) KPI ene (Key Performance Indicators) er definert for strategiperioden. Måltallene er i all hovedsak basert på de måltall distriktsforeningene har fremlagt for sine årsmøter. Side 15

16 des.13 jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des Medlemsutvikling: Litt oppgang også i 2014 Sak 4 - Styrets Beretning Medlemsutvikling des.13 jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des Endring Distrikt Østlandet ,17 % Distrikt Sørlandet ,74 % Distrikt Rogaland ,78 % Distrikt Bergen-Hordaland ,85 % Distrikt Nordvestlandet ,56 % Distrikt Trøndelag ,61 % Distrikt Nordland ,10 % Distrikt Troms ,44 % Distrikt Finnmark ,76 % Sum antall medlemmer ,51 % Dataforeningen opplevde en liten medlemsvekst i totalt antall medlemmer også i Medlemsutvikling i Den Norske Dataforening Administrasjonen rekrutterte 1440 medlemmer i Totalt var det en nedgang på 1396 personer, noe som er et lavere utmeldingsantall enn tidligere år. Veksten har kommet i nesten alle distriktsforeninger. Gjennomsnittsalderen i foreningen har også gått ned, og sjelden har det vært så mange unge aktive medlemmer på landsmøtet som i Bodø i 2014 Side 16

17 Sak 4 - Styrets Beretning Arrangementer/Medlemsmøter, Faggrupper og ildsjeler Aktivitetsoversikt Arr MedlMøt Tot FG/utv Sentralstyret (Råd/Utvalg,NorHIT, Snit osv) Østlandet Sørlandet Rogaland Bergen-Hordaland Nordvestlandet Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Mål Foreningen har totalt sett nådd flere mål når det gjelder medlemsrettede aktiviteter. Det er allikevel bekymringsfullt at flere distriktsforeninger ikke har hatt noen medlemsrettede aktiviteter i av 9 distriktsforeninger har hatt inntektsbringende aktiviteter. For medlemmer uten lokale faglige tilbud oppleves allikevel medlemskap i foreningen som nyttig og verdifullt. Sentralstyret har ansvar for at det til enhver tid er distrikts-uavhengige medlemsfordeler og medlemstilbud. Computerworld og IT i praksis er 2 av tilbudene som verdsettes mest av medlemmene utover faglige tilbud. I tillegg erfarer vi at kontraktstandarden PS2000 SOL, SLA veilederen og Servicedesk veilederen er tilbud medlemmer fra hele landet benytter seg av. Flere medlemmer benytter seg også av deltakelse på seminarer og aktiviteter i andre distriktsforeninger. DND Østlandet arrangement Software, er ett av flere arrangementer som tiltrekker deltakere fra hele landet. Side 17

18 Årsbud 2014 Resultat Avvik (Prog-Bud) Sak 5 - Regnskap 5. Regnskap 2014 Årsregnskap Den Norske Dataforening, Sentralstyret Inntekter Kommentar Kontingent inntekter Kompetansepartner inntekter Løpende 12 mnd. intekter som gjelder neste år balanseføres SNIT inntekter Løpende 12 mnd. intekter som gjelder neste år balanseføres Lisensinntekter Datakortet Lisensinntekter fra Datakortet Arr inntekter Arr utgifter Arrangement resultat Rosing gikk med i underskudd! Andre inntekter mva forskjeller Sum Inntekter Hovedavvik=medlemskontingent og arrangementsinntekter Utgifter Informasjon/markedsføring/verving/salg CW abonnement lavere enn budsjettert Posisjonering/Påvirkning Innsparing/kostnadskontroll Nettverk /DF /Medlemsservice Innsparing/kostnadskontroll Produktutvikling Styret / administrasjon Merarbeid ifm stategiprosessen. Driftskostnader Sparetiltak gjennomført Tilskudd Distriktsforeninger Lavere aktivitet enn budsjettert i DF Sum Utgifter Resultat før finansposter Driftsresultatet er noe bedre enn budsjettert Finansinntekter Finansutgifter Sum finansposter Avkastning og renter på bank og fonds høyere enn budsjettert Resultat etter finansposter Årets resultat tilføres egenkapitalen Alle tall i hele tusen Inntektene ble lavere enn budsjettert. Hovedavviket er innenfor kontingentinntekter. Medlemsveksten kom i all hovedsak i annet halvår når det er halv kontingentsats. Sentralstyret har avpasset utgifter etter inntekter uten å gjennomføre strenge sparetiltak. Innsparingen var allikevel større enn inntektssvikten. Resultatet ble vesentlig bedre enn budsjett. Sentralstyret foreslår at årets resultat tilføres egenkapitalen i sin helhet. Side 18

19 Sak 5 - Regnskap Balanse Side 19

20 Noter til regnskap og balanse for Sentralstyret 2012 Sak 5 - Regnskap INNTEKTER - Kontingentinntekter ble lavere enn budsjettert. Re-verving og Vekst i medlemsmassen kom i 2. halvår når det er halv kontingentsats - Kompetansepartnerinntekter ble noe høyere enn budsjett. - SNIT (Strategisk Nettverk for IT-direktører) ga noe lavere inntekter enn budsjettert. Noe nedgang i antall deltakere. - Lisensinntektene fra Datakortet var moderate i Resultat arrangementer: Avviket fra budsjett skyldes at Rosingkonferansen gikk med et underskudd på ca Andre inntekter: forholdsmessig fradrag av mva er synliggjort her. UTGIFTER - Informasjon/Markedsføring/Verving/Salg Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet verving og rekruttering, profilering, redaksjonelle tjenester Computerworld/web/forum /uk sosiale medier, reklamemateriell og abonnementsavgift på Computerword til samtlige medlemmer. - Posisjonering/Påvirkning Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet koordinering av politiske utvalg, høringer/påvirkningssaker, pressetjenester, kontakt med bransjeforeninger, samarbeidspartnere, myndigheter og media. - Nettverk/DF/Medlemsservice Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet koordinering av distriktsforeninger/faggrupper/programkomiteer, Key Account Management, Håndtering av henvendelser fra medlemmer/medlemsservice, arbeid i internasjonale fora, kostnader relatert til utvalgenes møter og aktiviteter. - Produktutvikling Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet utvikling av medlemstilbud og medlemsfordeler. Samt Utvikling av IT systemer, medlemsregister og web. - Styre/Administrasjon Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet planlegging/gjennomføring/saksbehandling for både sentralstyret og ledernettverket/valgkomiteen. Strategiprosessen har medført merarbeid i I tillegg omfatter posten planlegging/saksforberedelser/gjennomføring/oppfølging av landsmøtet. - Driftskostnader Posten inneholder både timetjenester og direktekostnader og omfatter blant annet Medlemsregistrering/kontingentinnkreving og vedlikehold av medlemsregister inklusive driftslisenser og serviceavtaler. Posten omfatter også utgifter relatert til regnskap, revisjon, budsjettering og rapportering. Videre omfatter posten driftskostnader relatert til elektroniske medier (lisensavtaler/serviceavtaler) samt kostnader relatert til rekvisita og lignende. - Tilskuddsmidler Tilskuddsmidlene består av faste tilskudd til timetjenester for generell regnskapsførsel (ekskl. arrangementer) samt styreadministrasjon og variable tilskudd knyttet til antall aktive faggrupper, antall gjennomførte medlemsmøter og antall lokalt tilknyttede medlemmer. Sentralstyret fastsetter satser for tilskudd årlig. - Driftsresultat (Resultat før finansposter) Driftsresultatet ble vesentlig bedre enn budsjettert - Finansposter Finansinntektene ble høyere enn budsjettert. - Resultat Styret anbefaler at resultatet som er vesentlig bedre enn budsjett, tilføres egenkapitalen. Noter til balansen Balanseposten kortsiktige fordringer inneholder noe risiko i forhold til kontingent for 2014 som ikke er innkommet. Risiko vurderes til å være innenfor gjeldende delkredereavsetning. Disposisjonsfondet Disposisjonsfondet har i 2014 vært benyttet til innleie av ekstern fasilitator for strategiprosessen. I 2014 påløp kr mva. Ytterligere ca kr mva vil påløpe i 2015 Investeringsfondet er i 2014 tilført avkastningen av innestående beløp Side 20

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon Dataforeningens landsmøte 2014 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1 2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 4 1.1 Dagsorden...4 2. Delegater / deltakere

Detaljer

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 26. - 28. april 2013... 10 4. Årsberetning 2012... 13 4.1 Lederens forord... 13 4.2

Detaljer

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014

Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014 Den Norske Dataforening Bergen-Hordaland Styrets beretning for 2014 1. Styret 2014 2. Styrets arbeid og virksomhet 3. Økonomi 4. Faggruppene Aktiviteter, kurs og konferanser 5. Oppsummering 1. Styret år

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015.

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015. LM-sak 01/15 Åpning, opprop og konstituering Åpning: Ved landsmøtets ordstyrer. Opprop: Navneopprop etter deltakerliste. Konstituering: Tidspunkt og sted for Naturviternes landsmøte 2015 ble kunngjort

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer