ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKT ADMINISTRASJONEN - HØRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKT ADMINISTRASJONEN - HØRING"

Transkript

1 Vår dato Vår referanse Saksbehandler / Lasse Gallefoss Deres dato Deres referanse Direkte tlf.nr. Se mottakertabell ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKT ADMINISTRASJONEN - HØRING Høgskoledirektøren nedsatte i desember 2013 en arbeidsgruppe som har sett nærmere på en del administrative funksjoner ved HiÅ. Gruppen har hatt hovedfokus på følgende områder: Hovedekspedisjonen og Trykkeriet Informasjons- og markedsføringsenheten Driftstjenesten IT-tjenesten Gruppen leverte sin rapport 16. juni, og den sendes på høring til alle enheter ved HiÅ, arbeidstakerorganisasjonene og Studentparlamentet (SPÅ). Rapporten og mottatte høringsinnspill vil bli lagt frem for Høgskolestyret i møte 5. september. En av anbefalingene til arbeidsgruppen er at det iverksettes et mer omfattende OU-prosjekt, hvor HiÅ sin organisering og antall organisatoriske nivå blir vurdert. Saken settes på agendaen for det planlagte IDF-møtet 18.august. Høringsfristen er 22. august. Med vennlig hilsen HØGSKOLEN I ÅLESUND Roar Tobro Høgskoledirektør Lasse Gallefoss Personaldirektør Vedlegg: Organisasjonsutviklingsprosjekt Administrasjonen - Rapport fra arbeidsgruppe Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Postboks 1517 Larsgårdsvegen N-6025 Ålesund N-6009 Ålesund Telefaks Foretaksregisteret NO

2 HØGSKOLEN I ÅLESUND 2 av 2 Mottaker Kontaktperson Adresse Post Tekna HiÅ Larsgårdsvegen ÅLESUND NSF HiÅ Larsgårdsvegen ÅLESUND Forskerforbundet HiÅ Larsgårdsvegen ÅLESUND Parat HiÅ Larsgårdsvegen ÅLESUND NITO HiÅ Larsgårdsvegen ÅLESUND

3 ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKT ADMINISTRASJONEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE 16. JUNI 2014

4 Innhold 1. BAKGRUNN Mandat Gjeldende organisering Administrative tjenester innledende betraktninger MANDAT OG AVGRENSNINGER UTFORDRINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER FRA ANSATTE OG BRUKERE Hovedekspedisjonen og Trykkeriet Informasjons- og markedsføringsenheten Driftstjenesten IT-tjenesten Studentene ORGANISERING AV ADMINISTRATIVE ENHETER VED HIÅ Administrative funksjoner og organisering ANBEFALINGER Anbefalinger, hovedtrekk Kjerneprosesser og prosessledelse Anbefalinger Hovedekspedisjonen og Trykkeriet Anbefalinger informasjons- og markedsføringsenheten Anbefalinger driftstjenesten Anbefalinger IT-tjenesten VIDERE ARBEID Forslag til fremdriftsplan Tiltaksliste... 15

5 1. BAKGRUNN Høgskolen i Ålesund har hatt en positiv utvikling gjennom flere år. Dette har ført til økt aktivitet og flere brukere av ulike støttetjenester. Utviklingen medfører også at det på flere områder kan ha oppstått en ubalanse mellom aktivitet og kapasitet. Det er også behov for å avklare plasseringen av ansvar for enkelte oppgaver. 1.1 Mandat Høgskoledirektøren vedtok den 13. desember 2013 mandat og rammebetingelser for arbeidsgruppen som fikk følgende oppdrag: Vurdere om gjeldende organisering av felles administrative tjenester ved HiÅ er hensiktsmessig Komme med forslag til eventuelle endringer av dagens organisering Komme med forslag til eventuelle endringer for å optimalisere arbeidsflyt og støtte til brukerne Formålet med arbeidet er en organisering som ivaretar: Mer integrerte arbeidsprosesser og bedre oppgaveflyt Klar ansvars- og oppgavefordeling Fleksibilitet og robusthet Effektiv bruk av arealer, lokaler og bemanningsressurser Arbeidsgruppa har hatt følgende sammensetning: Høgskoledirektør Roar Tobro (leder) Studiedirektør Øyvind Edvardsen Førsteamanuensis Anniken Karlsen (avdelingsrepresentant) Kontorsjef Dagrun Lorgen Jensen (avdelingsrepresentant) Driftsleder Olav Sture IT-leder Geir Halsvik Overingeniør Heidi Engstrøm (Nito) Rådgiver Andreas Sylte (Parat) Personaldirektør Lasse Gallefoss (sekretær) 1.2 Gjeldende organisering Det ble gjennomført en større organisatorisk endring fra 1. august 2003 da HiÅ gikk over fra tre avdelinger med valgte dekaner og avdelingsstyrer til fire institutter med tilsatte instituttledere og et rådgivende instituttråd. Fra 1. august 2011 ble det innført en midlertidig ordning, som senere er gjort permanent, med fem avdelinger. HiÅ har siden samlokaliseringen i Fogdegården høsten 1999 hatt en modell med en sentralisert administrasjon i stab og et relativt lite administrativt støtteapparat i linjen. 1

6 Høgskolen er i dag organisert slik: Figur 1: Organisasjonskart HiÅ 1.3 Administrative tjenester innledende betraktninger Høgskolen utvikler seg og vokser. Nye undervisningsmetoder, nye rutiner, økt bruk av IT og andre verktøy gjør at ulike arbeidsprosesser blir mer integrerte og avhengige av hverandre. Dette har bidratt til at det er behov for å se på organiseringen av en del av de administrative tjenestene. Dette gjelder i første rekke: Driftstjenester IT-tjenester Sentralbord, trykkeri- og ekspedisjonstjenester Markedsføring, informasjon og kommunikasjon Enkelte andre felles utviklingsoppgaver Driftstjenesten er i dag organisert i Økonomi- og driftsseksjonen. IT-tjenester er organisert i IT-seksjonen, men andre enheter er systemeiere noe som fører til uklarheter for brukerne. Mer integrerte systemer og flere leveranser til brukerne krever mer koordinering og samtidig prioritering av oppgaver hos begge seksjonene. Sentralbord, trykkeri- og ekspedisjonstjenester er organisert i Studieseksjonen. Dette gjør at Studieseksjonen har et svært bredt ansvarsområde. Ekspedisjonstjenester leveres både i Hovedekspedisjonen og i Studentservice. Det er i første rekke stilt spørsmål om Hovedekspedisjonen, inklusive sentralbord, og trykkeriet bør organiseres under en annen enhet enn Studieseksjonen. Dette vil avlaste enheten for arbeidsoppgaver, og gi enheten et tydeligere fokus på kjerneoppgavene knyttet til å støtte utdanningsvirksomheten. Informasjon og markedsføring er organisert under Studieseksjonen. En av stillingene er sterkt knyttet til studentrekruttering, men for øvrig leverer de ansatte tjenester til hele Høgskolen. Økte krav til langsiktig profilering, omdømmebygging og utadrettet kommunikasjon i forhold til Høgskolen sine omgivelser tilsier en styrking av kommunikasjonsarbeidet, både i forhold til utdanning, forskning, formidling og annen samfunnskontakt. Dette inkluderer også 2

7 profilering og synliggjøring av Campus Ålesund som arena for utadrettede aktiviteter. Det er stilt spørsmål om disse tjenestene bør organiseres på en annen måte. Det er lagt ned en betydelig innsats i campusprosjektet ved HiÅ. Siden 1. januar 2013 har koordineringen av dette arbeidet og rollen som kvalitetsleder blitt ivaretatt ved en 50 % prosjektstilling i høgskoledirektøren sin stab som en midlertidig løsning. Campusutvikling bør være et viktig strategisk satsingsområde for HiÅ også framover, og arbeidsoppgavene må organiseres på permanent basis. Inkludert i dette er også lokalisering av ulike tjenester og enheter i tilfelle en overtakelse av ytterligere lokaler i Kunnskapsparken. Forannevnte forhold er ikke uttømmende, og arbeidsgruppa vil påpeke at også andre forhold underbygger behovet for en mer effektiv og brukerorientert organisering av HiÅ. 2. MANDAT OG AVGRENSNINGER Høgskolen har vokst fra en liten til en mellomstor høgskole. Vi forventer fortsatt vekst i antall studenter, ansatte og arealbehov, med tilsvarende behov for administrative støttefunksjoner. Vi må derfor ha fokus på kvalitet og effektivitet i alle ledd. Mandatet er avgrenset til administrative støttefunksjoner med fokus på førstelinjetjenester, jfr. pkt 1.3. Arbeidsgruppen har med bakgrunn i dette ikke gått nærmere inn på andre deler av administrasjonen. Ut fra mandatet skal arbeidsgruppen vurdere om gjeldende organisering av felles administrative tjenester ved HiÅ er hensiktsmessig og komme med forslag til eventuelle endringer i organiseringen. Gruppen skal komme med forslag til endringer for å optimalisere arbeidsflyt og støtte til brukerne. Mandatet gir fire formål som må oppfylles for å oppnå dette: Optimalisert arbeidsflyt og støtte til brukerne Klar ansvars- og oppgavefordeling (1) Integrerte arbeidsprosesser og arbeidsflyt (2) Fleksibilitet og robusthet (3) Effektiv bruk av arealer, lokaler og bemanning (4) Figur 2: Målformulering De to første målene er i stor grad prosessorientert, mens mål tre og fire har knytning til hvordan vi organiserer oss i enheter og hvordan disse er lokalisert i forhold til hverandre. Arbeidsgruppen diskuterte innledningsvis tilnærmingsmåte for arbeidet, og en av konklusjonene ble at Høgskolen mangler felles rutinebeskrivelser og kvalitetsstandarder på mye av det vi gjør. Behovet for dette har blitt større etter hvert som Høgskolen har vokst, og ting henger mer og mer sammen. 3

8 3. UTFORDRINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER FRA ANSATTE OG BRUKERE Arbeidsgruppen inviterte ansatte fra Hovedekspedisjonen, Trykkeriet, Informasjons- og markedsenheten, Driftstjenesten og IT-seksjonen til å beskrive utfordringer og forslag til forbedringer innenfor sine områder. Studentene, representert ved Studentparlamentet, Ålesund Studentsamfunn og Læringsmiljøutvalget ble invitert til å komme med synspunkter til tiltak som kan forbedre studentenes hverdag. 3.1 Hovedekspedisjonen og Trykkeriet Hovedekspedisjonen og Trykkeriet er lokalisert rett innenfor hovedinngangen til høgskolebygget. Trykkeriet ble samlokalisert med Hovedekspedisjonen høsten I den forbindelse ble tilbudet noe redusert, og det er kanskje mer riktig å betegne tjenestene som kopieringstjenester i stedet for trykkeritjenester. Hensikten med samlokaliseringen var blant annet å samle flere førstelinjetjenester, få den ansatte på trykkeriet (60 % stilling) i et arbeidsfellesskap, bidra til mer fleksibilitet og tilgjengelighet for enkle trykkeritjenester. Arbeidsfellesskapet har i dag en bemanning på 1,8 årsverk fordelt på fire personer: To konsulenter i 50 % stilling som deler arbeidsuka En konsulent i 20 % stilling hver onsdag En konsulent i 60 % stilling hver dag fra kl I tillegg bidrar en kontorleder til en del koordineringsoppgaver bl.a. når det gjelder planlagt og ikke-planlagt fravær. Tjenestene er organisert i Studieseksjonen, og back up ved fravær skjer fra ansatte i Studieseksjonen eller ved leie av tilkallingsvikar. Back up ved hjelp av ansatte i Studieseksjonen er svært krevende i og med at den berører saksbehandlere som får avbrudd i sitt ordinære arbeid. Dette blir spesielt krevende ved ferieavvikling og sykefravær, noe som i neste omgang går utover strengt tiltrengt kapasitet til studieadministrasjon. Primær back up er vedkommende som er på jobb i Studentservice, men dette medfører som nevnt at en saksbehandler må betjene Studentservice. Arbeidsoppgavene i Hovedekspedisjonen er mange, og det kreves en del opplæring for å kunne utføre tjenestene som i dag utføres. En av hovedutfordring er mengden av arbeidsoppgaver i forhold til antall hoder som til en hver tid er tilgjengelig. De fleste dagene er det kun en person til å betjene sentralbordet og ekspedisjonen, mens den andre er opptatt med kopieringstjenester. Dette begrenser muligheten til å ivareta mange av de andre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte. De ansatte viser til at det før etableringen av Studentservice som egen førstelinjetjeneste var to ansatte i heltidsstilling i Hovedekspedisjonen. Dimensjoneringen har gradvis blitt redusert etter at Studentservice ble etablert og arbeidsoppgaver har blitt flyttet. På grunn av generell vekst ved HiÅ opplever de ansatte ved Trykkeriet og Hovedekspedisjonen at de ikke har tilstrekkelig kapasitet i forhold til tildelte arbeidsoppgaver. De viser også til uklarhet om ansvaret for enkelte oppgaver. Arbeidstrykket er spesielt stort ved studiestart. For øvrig er det mye henvendelser og postsortering om morgenen. De dagene/tidspunktene det kun er en person til stede, er vanskelige da både ekspedisjon og sentralbord skal betjenes. Arbeidsgruppen mener det er behov for en gjennomgang av arbeidsoppgavene i Hovedekspedisjonen og Trykkeriet. Tjenester som hører logisk sammen bør samles. De ansatte ved Hovedekspedisjonen støtter etableringen av et felles servicetorg for Høgskolen. 4

9 Følgende konkrete forbedringer ble lansert: Fjern parkeringskort Få ansatte til å melde fra til sentralbord ved sykefravær Få ansatte til å bruke fraværsmarkering i Outlook Få ansatte til å oppgi bestillingsreferanse ved varekjøp Etablér infotavler som viser hvor studenter m.fl. skal være Bruk ukekoder og ikke dagskoder for parkering Oversikt over arbeidsoppgaver ved Hovedekspedisjonen og Trykkeriet er kartlagt. Arbeidsgruppa konstaterer at det ikke er gjort noen klare beslutninger om hvilke arbeidsoppgaver som Hovedekspedisjon/Trykkeri faktisk har ansvar for å utføre. Det er heller ingen retningslinjer for hvordan endringer i arbeidsoppgaver skal håndteres, noe som har ført til at mange mener de kan pålegge nye arbeidsoppgaver som skal utføres av ekspedisjonen. 3.2 Informasjons- og markedsføringsenheten Informasjons- og markedsføringsenheten er lokalisert i Kunnskapsparken, 2. etasje. Den er organisert i Studieseksjonen og har en bemanning på to faste og for tiden ett midlertidig årsverk knyttet til utvikling av høgskolens nettsider: En rådgiver med arbeidsoppgaver innenfor rekruttering, markedsføring, arrangementer, profil, studiekatalog, budsjett og studentambassadører En rådgiver med arbeidsoppgaver innenfor websider, nyheter, sosiale medier, foto, stillingsannonser, beredskap og pressekontakt En rådgiver midlertidig tilsatt på prosjekt nye websider. Han har kompetanse på InDesign (verktøy for design og utarbeidelse av annonse- og markedsføringsmateriell) og arbeider også med elektronisk nyhetsbrev og studieannonser I tillegg utfører førstekonsulenten i høgskoledirektøren sin stab arbeid knyttet til diverse arrangementer ved HiÅ. Enheten har i dag 18 studentambassadører ansatt på timebasis. Informasjons- og markedsføringsenheten har tre hovedoppgaver: Informasjon Markedsføring Nettsider, innholdsproduksjon De ansatte ved Informasjons- og markedsføringsenheten ser for seg en viss omfordeling av arbeidsoppgaver internt i enheten. Dette forutsetter at den blir styrket fra to til tre årsverk på permanent basis. Dersom enheten ikke styrkes fremheves følgende konsekvenser: Sårbare ved fravær HiÅ blir mindre synlig Avdelingene velger nødløsninger Flere tjenester må kjøpes eksternt 5

10 Nærmere konkretisert ser de for seg at følgende områder må nedprioriteres: Mer spisset og målrettet markedsføring og rekruttering Ansatt rekruttering Alumni Anskaffelse og drift av CRM-system (Customer Relationship Management) Elektronisk nyhetsbrev Prosjekt intern kommunikasjon Sosiale medier internasjonalt Film/video Nettannonsering Engelske nettsider InDesign Enheten fremhever også behov for mer samkjøring av markedsføringen mellom avdelingene. Gode ideer som skapes i samarbeid med en avdeling ønskes i neste runde benyttet ved andre avdelinger. Avdelingene/enhetene ved HiÅ etterspør mer støtte til markedsføring, og utviklingen i studietilbudene ved Høgskolen har medført et større behov for målrettet markedsføring mot ulike nisjer. Spesielt markedsføring av mastergradstudier er utfordrende, hvor en også forventes å drive markedsføring internasjonalt. I dag er det satt av et sentralt budsjett for kjøp av markedsføringstjenester på 1,4 mill. kr (2014). Ser vi på noen sentrale poster for markedsføringskostnader i 2013, fremgår det at enheter utenom Studieseksjonen brukte ,- på samme poster som Studieseksjonen brukte ,-. Beløp i kr. Konto Sentralt Enheter Sum 7320 Profilannonsering Studieannonsering Profileringsartikler Figur 3: Regnskapstall 2013 For stillingsannonser benyttet Personal- og organisasjonsseksjonen kr ,- og øvrige enheter kr ,-. Arbeidsgruppa etterspurte enhetens involvering i campus- og forskningsprofilering. Dette oppfattes ikke som en del av tildelte arbeidsoppgaver pr dato. For å styrke FoU-aktiviteten og å gjøre HiÅ mer attraktiv for FoU-samarbeid hos andre, er det behov for å synliggjøre de ansatte sin kompetanse. En kompetansekatalog på web ble fremhevet som en mulig måte å gjøre dette på. Når det gjelder organisering hadde de ansatte ved enheten ingen klare preferanser. De ser fordeler både ved å være organisert i Studieseksjonen og ser fordeler med sentral organisering direkte under høgskoledirektøren. Det er viktig at koplingen mot opptakskontoret beholdes, men infoenheten bør ikke deles. De ansatte har generell kompetanse om informasjon og 6

11 markedsføring og kan gi back up for hverandre for de viktigste oppgavene ved fravær. Det er viktig å synliggjøre ansvaret som ligger til enheten. Arbeidsgruppa konstaterer at det er behov for en gjennomgang og klargjøring av kapasitet og arbeidsoppgaver for Informasjons- og markedsføringsenheten. Grensesnittet mot øvrige enheter ved HiÅ må avklares nærmere. 3.3 Driftstjenesten Driftstjenesten er lokalisert i høgskolebygget, A-blokka, 2 etasje og er organisert i Økonomiog driftsseksjonen. Enheten har en fast bemanning på tre årsverk, men har siden oktober 2013 hatt en ekstra stilling. Fra 1. september 2014 vil enheten ha følgende bemanning: En driftsleder To driftsteknikere I tillegg har HiÅ fire tilsynsvakter som deler vaktene på ettermiddagstid mandag fredag ( ) og lørdager ( ). Driftsenheten er HiÅ sitt bindeledd inn mot Statsbygg. Arbeidsoppgavene i grenseflaten mot Statsbygg som huseier og HiÅ som leietaker fremgår av leieavtalene med Statsbygg Midt- Norge. For øvrig har enheten en rekke arbeidsoppgaver knyttet til HiÅ sin drift. En utfordring for enheten er at den blir involvert for sent i mange prosesser, spesielt i forhold til større eller mindre utbyggingsprosjekter. Nye prosjekter iverksettes uten at helheten og konsekvensene er avklart. Særinteresser får styre for mye, og egenrådigheten er for stor. Det er lite tverrfaglig samarbeid, og HiÅ er «siloaktig». Bestillinger kommer ofte for sent, og Driftsenheten opplever ofte at bestillingene bare viser «toppen av isfjellet». De ansatte opplever derfor at de ofte driver brannslukking. De driftsmessige oppgavene tar all tid, og det blir for lite tid til planleggings- og administrativt arbeid. Driftsleder er opptatt av at de ansatte ved enheten er serviceinnstilt. Han ønsker tilbakemelding via HiÅ sitt system for registrering av avvik, men viser til at Driftsenheten ikke er omfattet av systemet og har derfor ikke fått avviksmeldinger. Driftsenheten mener følgende forbedringer bør iverksettes: Driftsleder må være representert i ledergruppa der det fattes vedtak som berører drift HiÅ bør arbeide mer prosjektbasert Arbeidsoppgaver og ansvar for Driftsenheten må avklares nærmere. Herunder hva Driftsenheten skal måles på Bestillinger må omfatte helheten, og ansvar for kostnadene må være avklart Meldesystemet (OTRS) bør erstattes. Fylket har et system vi kan bruke/få tilgang til Situasjoner med redusert kapasitet hos Statsbygg må avklares Eierforhold/disposisjonsrett til HiÅ sine bygninger/rom må tydeliggjøres Arbeidsgruppa registrerer manglende kapasitet til overordnet planlegging ved Driftsenheten. Dette bør ses i sammenheng med det arbeidet som gjøres inn mot campusutvikling. En eventuell overtakelse av Kunnskapsparken vil kreve mer administrativ kapasitet, blant annet til inngåelse og oppfølging av leieavtaler. Enkelte gråsoner inn mot IT-seksjonen må avklares. Samtidig er det viktig å understreke fagmyndighetsansvaret til Driftsenheten inn mot 7

12 driftsrelaterte og bygningsmessige forhold, enten dette gjelder koordineringsfunksjonen mot Statsbygg eller rene driftsrelaterte forhold. 3.4 IT-tjenesten IT-tjenesten er lokalisert i høgskolebygget, C-blokka (laboratorieblokka) 2. etasje og er organisert i høgskoledirektøren sin stab. Enheten vil fra august 2014 ha en fast bemanning på syv årsverk og to årsverk knyttet til orakeltjenesten (lærlinger). Førstelinjetjenesten til IT er organisert som en orakeltjeneste. Innmeldinger skjer pr telefon eller gjennom et innmeldings- og supporthåndteringssystem (OTRS) for IT. De ansatte opplever at en del henvendelser til IT er feilrutet, kanskje fordi de blir feilsendt fra Hovedekspedisjonen. Dette gjelder blant annet Fronter, E-læring og informasjonsskjermer. Det er også gråsoner inn mot driftstjenesten blant annet knyttet til ansvaret for å ivareta montering av AV-utstyr. IT-tjenesten foreslår følgende forbedringer: Dagens lokalisering er ikke optimal og bør vurderes Orakeltjenesten bør fysisk plasseres i samme miljø som resten av IT-tjenesten, blant annet for å ivareta kompetanseoverføring IT-leder bruker mye tid på innkjøp/anskaffelser. Dette bør i større grad ivaretas av sentral innkjøpsfunksjon Det bør utarbeides en tjenestekatalog ved HiÅ. Dette for å klargjøre ansvar og synliggjøre tjenestene som gis til ulike brukere Hvem som skal ha tilgang til forskjellige rom, herunder spesialrom, ved HiÅ må avklares IT må involveres så tidlig som mulig når det planlegges endringer i infrastruktur Ansvar for IT- og informasjonssystemer må klargjøres IT-tjenesten og Driftstjenesten bør ha formelle koordineringsmøter Inn- og utklarering av ansatte fra aktuelle systemer bør forenkles Arbeidsgruppa registrerer behov for å vurdere lokalisering av IT-tjenesten. Arbeidsdeling og samarbeid innenfor driftsrelaterte tjenester og innkjøp må avklares nærmere opp mot Økonomi- og driftsseksjonen 3.5 Studentene Påtroppende leder i Studentparlamentet, leder i Ålesund Studentsamfunn og en av studentrepresentantene fra Læringsmiljøutvalget ble invitert til å gi tilbakemeldinger og innspill til forbedringer av de støttetjenestene som studentene er brukere av. Hovedbudskapet fra studentene er at de i store trekk var godt fornøyd med både tilgjengeligheten og kvaliteten på slike tjenester. Noen forhold de mener kan forbedres: Nettsida kan forbedres. Gjerne egen portal for studentene. Betalingstjenesten for printkort fungerer ikke alltid, spesielt på kveldstid Informasjon/opplæring om fjerntilgang kan bedres Trådløst nett i fellesarealene i hovedbygget bør bli mer stabilt Ventilasjon, spesielt i eksamenstid, bør bedres Det bør vaskes/ryddes i helgene (spesielt eksamensperioder) 8

13 Parkeringsbevis bør fjernes og bommene omprogrammeres slik at bil nr to ikke kan følge på. Utvekslingsopphold i utlandet med institusjoner der HiÅ ikke har avtale fungerer dårlig Førstelinjetjenester kan gjerne samles i ett servicetorg, men det må i så fall ha tilstrekkelig kapasitet for å unngå lange køer Bruk av Fronter bør standardiseres. I dag har hver lærer sin måte å bruke systemet på. Informasjonssystemer rundt timeplan, rom- og timebestilling bør forbedres. Mange nye studenter går seg bokstavelig talt vill. Informasjon via epost bør begrenses. For mye info fører til at studentene ikke bryr seg. Info bør primært «poppe» opp på telefonen til studentene Infoskjermene kunne gjerne vist mer enn vær og nyheter Informasjon om gjøremålene til Studentparlamentet og studentorganisasjonene bør forbedres 4. ORGANISERING AV ADMINISTRATIVE ENHETER VED HIÅ 4.1 Administrative funksjoner og organisering Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å vurdere om gjeldende organisering av felles administrative tjenester ved HiÅ er hensiktsmessig og komme med forslag til eventuelle endringer av dagens organisering. Etterfølgende tabell viser hvilke hovedfunksjoner som er organisert under de administrative enhetene ved HiÅ: Enhet Hovedfunksjoner Personer/årsverk Høgskoledirektørens stab Saksutredning for direktør 2 / 1,5* CSO (Chief Security Off.) Campus *) Stilling som saksutreder for høgskoledirektør er vakant og Kvalitetsledelse inngår ikke i tallet. Arrangementer Protokollfører for styret Sekretær for rektor og direktør Personal- og organisasjonsseksjonen Økonomi- og driftsseksjonen Studieseksjonen Personal Lønn Reiser HMS Arkiv Økonomi Regnskap Innkjøp Drift Opptak Eksamen 8 / 7,25 10 / 10,00 23 / 18,60 9

14 Studentservice FS Fronter og elæring Timeplanlegging og rombooking Internasjonalisering Informasjon og markedsføring Trykkeri Hovedekspedisjon Biblioteket Bibliotek-tjenester 6 / 4,75 IT-seksjonen IT-tjenester 8 / 8,00 Orakel-tjenester FoU-seksjonen Forskningsadministrasjon 1 / 0,50* *) Stilling som forskningssjef er vakant. Funksjonen dekkes frem til av oppnevnt FoU-koordinator (50 %). Sum 57 / 50,6 Tall pr En av utfordringene ved HiÅ har vært og er kontrollspennet til flere av lederne. Dette var en av årsakene til at tidligere Institutt for teknologifag ble delt i to avdelinger. Ved Avdeling for helsefag og Avdeling for biologiske fag ble det innført et nytt nivå med fagseksjonsledere. I administrasjonen er det i første rekke studiedirektøren som har et stort kontrollspenn med direkte arbeidsgiveransvar for 22 medarbeidere. I tillegg engasjerer studieseksjonen ca. 40 eksamensvakter og studentambassadører hvert år. Høgskoledirektøren har også et relativt stort kontrollspenn med direkte arbeidsgiveransvar for 14 medarbeidere, jf. etterfølgende tabell: Enhet Stilling Personer/årsverk Høgskoledirektørens stab Saksutreder/CSO (vakant) 3 / 2,5 Arrangementsmedarbeider, protokollfører Prosjektleder Campus, kvalitetsleder Personal- og organisasjonsseksjonen Personaldirektør 1 / 1,00 Økonomi- og driftsseksjonen Økonomi- og driftsdirektør 1 / 1,00 Studieseksjonen Studiedirektør 1 / 1,00 Biblioteket Hovedbibliotekar 1 / 1,00 IT-seksjonen IT-leder 1 / 1,00 FoU-seksjonen Forskningssjef (vakant) 1 / 1,00 Fagavdelingene Dekaner 5 / 5,00 Sum 14 / 13,5 Arbeidsgruppen har ikke hatt inngående drøftinger av prinsippene for organiseringen av HiÅs administrasjon, men har konkludert med at tiden er moden for å se nærmere på dette for hele Høgskolen. Arbeidsgruppen har kort vært innom to alternative modeller for å redusere kontrollspenn i administrasjonen: 10

15 a. Fordele eksisterende funksjoner på de tre avdelingsdirektørene (POS, ØDS og STUD): b. Opprette en ny avdelingsdirektørstilling og samle tekniske støttefunksjoner og fellesfunksjoner under denne Ved å gå inn på dette får vi umiddelbart en diskusjon om HiÅ bør organiseres i flere nivåer både i administrasjonen og ved avdelingene. Dette kan også gripe inn i høgskolens organisering av ledergrupper. I dag har HiÅ to ledergrupper faglig ledergruppe og utvidet ledergruppe. Sistnevnte består av Høgskoledirektør, rektor, prorektor og ledere med arbeidsgiveransvar i administrasjonen. Til sammen utgjør utvidet ledergruppe 14 personer. 5. ANBEFALINGER 5.1 Anbefalinger, hovedtrekk Arbeidsgruppen mener mange av de problemstillingene som er kartlagt i prosjektet kan løses ved en styrking og bedre organisering av førstelinjetjenestene. Det er også behov for å avklare ansvar for enkelte arbeidsoppgaver som har falt litt mellom to stoler etter hvert som Høgskolen har vokst. Gruppen mener etablering av et servicetorg som ivaretar de fleste førstelinjetjenestene ved HiÅ bør utredes. Servicetorget vil være HiÅ sitt ansikt utad. Etableringen av et servicetorg vil sannsynligvis kreve bygningsmessige tilpasninger som må ses i sammenheng med valg som tas med bakgrunn i mulighetsanalysen gjennomført av SIGNAL AS. Dette vil ligge noe frem i tid, og arbeidsgruppen foreslår i første omgang at Hovedekspedisjonen omprofileres til et infotorg. Arbeidet med dette, og videreføring av arbeidet med å kartlegge/klarlegge hvilke arbeidsoppgaver og hvilken kapasitet som skal ligge til infotorget, bør gis prioritet til høsten. Infotorget bør være en del av et fremtidig servicetorg. Arbeidsgruppen mener det er viktig at Informasjons- og markedsføringsenheten styrkes med en kommunikasjonssjef. Målsettingen bør være å få denne stillingen besatt fra januar Infotorget bør fra samme tidspunkt organiseres under kommunikasjonssjefen. Et fremtidig servicetorg bør også organiseres under kommunikasjonssjefen. Arbeidsoppgavene og detaljer rundt organiseringen av servicetorget må utredes nærmere, og følgende må avklares: Hva skal servicetorget løse (tjenestekatalog) Hvilken kompetanse og kapasitet kreves Lokalisering og meldesystemer må besluttes Hvordan skal de ansatte læres opp Hvordan løses sesongsvingninger, for eksempel ved studiestart Grensesnitt mot Studentservice, Biblioteket og Studentsamskipnaden Detaljer rundt organisering Arbeidsgruppen foreslår at Informasjons- og markedsføringsenheten fra 1. januar 2015 overføres fra Studieseksjonen til høgskoledirektøren sin stab. Enheten organiseres under kommunikasjonssjefen. Arbeidsgruppen mener det er viktig at HiÅ utarbeider kvalitetsstandarder. Dette er viktig for å avstemme forventninger til leveranser, både internt og eksternt. 11

16 Arbeidsgruppen sin konklusjon er at det bør settes i gang et større organisasjonsutviklingsprosjekt som vurderer organiseringen av hele Høgskolen. Dette må sees i sammenheng med evt. kommende strukturendringer både i sektoren og i HiÅ sin egen organisering som følge av dette. 5.2 Kjerneprosesser og prosessledelse Arbeidsgruppen har også sett på en prosessorientert tilnærming hvor høgskolens aktiviteter kan deles inn i fem kjerneprosesser: Undervisning Forskning Samfunnskontakt Støttefunksjoner Styring og ledelse Arbeidsgruppen vil påpeke at gjennomføring av enkelte typer oppgaver og administrative støttefunksjoner i særlig grad griper inn i hverandre på tvers av organisasjonsenheter, noe som krever samhandling på tvers i gjennomføringen. Eksempler på slike oppgaver arbeidsgruppen har sett det som hensiktsmessig å gå mer detaljert inn i er: Mottak av ansatte Mottak av studenter Tilrettelegging for studenter med spesielle behov Varemottak Dette er viktige, administrative prosesser som involverer flere enheter/avdelinger ved HiÅ. Disse prosessene har blitt brukt i gruppen som eksempler for å synliggjøre behovet for strømlinjeformede prosesser og klare ansvarslinjer. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i boken Prosessledelse (Iden Jon, 2013, Fagbokforlaget). Prosessene kan illustreres ved etterfølgende figur: Figur 4: Prosesser på tvers av enheter/avdelinger Arbeidsgruppen mener HiÅ med fordel kan bli mer prosessorientert. Dette behøver ikke å bety at HiÅ skal gå over til matriseorganisering, men det er viktig at ansvar for prosesser blir klargjort og at de får tildelt en prosesseier. Prosesseieren vil ha ansvar for prosessens ytelse og resultat, med tilhørende rutiner, IT-verktøy og andre støttefunksjoner. Dette innebærer at prosessene er hensiktsmessige og at de fungerer i henhold til de mål som er satt. 12

17 Arbeid med prosesser er tidkrevende, og arbeidsgruppen har ikke hatt tid eller ressurser til å gå dypt inn i dette nå. Gruppen anbefaler at HiÅ arbeider videre med prosessledelse som et virkemiddel for økt måloppnåelse og mer effektiv ressursbruk. Vi har i arbeidet med å dokumentere prosesser benyttet verktøyet Microsoft Visio, som er ett av Microsoft Officeproduktene i HiÅ sin «verktøykasse». Dette verktøyet synes å fungere godt for slik prosessmodellering. Arbeidsgruppe anbefaler at HiÅ i større grad arbeider prosessrelatert og tildeler ansvar for HiÅs kjerneprosesser som går på tvers av organisasjonen. Dette er som nevnt prosesser som krever samhandling mellom fagavdelinger og administrasjon, samt mellom ulike administrative enheter, for å kunne løses effektivt. Arbeidsgruppen tilrår at HiÅ ser på organiseringen av kjerneprosessene i et eget OU-prosjekt senere. 5.3 Anbefalinger Hovedekspedisjonen og Trykkeriet Arbeidsgruppen mener ekspedisjons- og trykkeritjenestene bør organiseres som en del av et fremtidig servicetorg. Dette forutsetter at nødvendig sikkerhet knyttet til kopiering av eksamensoppgaver kan etableres. Arbeidsgruppen foreslår i første omgang at Hovedekspedisjonen og Trykkeriet omprofileres til et infotorg. Arbeidet med dette, og videreføring av arbeidet med å kartlegge/klarlegge hvilke arbeidsoppgaver og hvilken kapasitet som skal ligge til infotorget, bør gis prioritet til høsten. Infotorget bør være en del av et fremtidig servicetorg. Kontrollspennet til studiedirektøren bør reduseres, og arbeidsgruppen foreslår at infotorget organiseres i høgskoledirektøren sin stab under en ny stilling som kommunikasjonssjef. Et fremtidig servicetorg bør også organiseres under kommunikasjonssjefen. Nærmere detaljer rundt arbeidsoppgaver, innhold og lokalisering av et fremtidig servicetorg bør avventes til kommunikasjonssjefen er på plass. 5.4 Anbefalinger informasjons- og markedsføringsenheten Informasjons- og markedsføringsenheten må få et klart mandat. Det er viktig at enheten dekker hele bredden av HiÅs virksomhet, og at enheten får et tydelig ansvar også i forhold til å profilere, synliggjøre og markedsføre HiÅs FoU- og innovasjonsvirksomhet, Campusprofilering og styrke det eksternt rettede kommunikasjonsarbeidet forøvrig. Markedsplanen må være et felles verktøy for hele HiÅ, og markedsføringsarbeidet må målrettes og samordnes bedre for å nå ut til ulike målgrupper. Økt profilering og markedsføring av FoU-virksomheten og bedre synliggjøring av de ansattes kompetanse bør være en del av de oppgavene enheten bør understøtte. Ressursene bør samles for å få en slagkraftig enhet, og det må avklares hvem som kan bestille tjenester fra enheten. Mandatet bør blant inneholde: Markedsføringsstrategi Informasjonsstrategi Grafisk profil og språkprofil Informasjon på nett Intern informasjon til ansatte og studenter Presse- og samfunnskontakt Medie- og markedsovervåkning 13

18 Markedsanalyser og markedsundersøkelser Informasjonsrådgivning Profilering av campus, FoU-virksomhet og ansatte Dette vil føre til at informasjons- og markedsføringsenheten får et bredere ansvarsområde enn den har i dag. Arbeidsgruppen foreslår at enheten styrkes med en kommunikasjonssjef og at den organiseres i høgskoledirektøren sin stab. Det bør vurderes om noen av markedsføringsoppgavene som skjer ved enhetene bør sentraliseres til informasjons- og markedsføringsenheten. 5.5 Anbefalinger driftstjenesten Arbeidsgruppa mener det er viktig å foreta en gjennomgang av arbeidsoppgavene til Driftstjenesten og spesielt avklare gråsoner mot IT-tjenesten, laboratorier og andre enheter. Det bør etableres jevnlige samarbeidsmøter mellom Driftstjenesten og IT-tjenesten for å koordinere forhold som involverer begge enheter. Bemanningen på tre årsverk bør være tilstrekkelig til å ivareta normal drift ved HiÅ. Dersom det iverksettes større prosjekter, må Driftstjenesten tas med i planleggingen og ekstra ressurser må om nødvendig tilføres og budsjetteres i prosjektet. Det er behov for å styrke overordnet planlegging og campusutvikling. Deler av dette ivaretas i dag av en 50 % stilling som prosjektleder i høgskoledirektøren sin stab. Arbeidsgruppa mener at Driftstjenesten fortsatt bør tilhøre i Økonomi- og driftsseksjonen. Dersom Høgskolen overtar Kunnskapsparken bør det vurderes å opprette en ny stilling som ivaretar campusutvikling, leiekontrakter, administrativ drift mv av Kunnskapsparken. 5.6 Anbefalinger IT-tjenesten Førstelinjetjenesten (Orakel) ved IT fungerer godt. Arbeidsgruppen ser i utgangspunktet ikke behov for å endre denne, men på sikt er det ønskelig å samle førstelinjetjenester for å gjøre disse mer tilgjengelig for brukerne. Det bør derfor utredes om orakeltjenesten bør lokaliseres i et fremtidig, felles servicetorg. Arbeidsdelingen når det gjelder innkjøp bør avklares nærmere mellom IT-seksjonen og Økonomi- og driftsseksjonen. Det bør etableres jevnlige samarbeidsmøter mellom Driftstjenesten og IT-tjenesten for å koordinere forhold som involverer begge enheter. Det foreslås ingen endring av organisatorisk tilknytning for IT-seksjonen i denne omgang. 14

19 6. VIDERE ARBEID 6.1 Forslag til fremdriftsplan Det legges opp til følgende fremdriftsplan: Dato Hendelse Rapporten sendes på høring Høringsfrist Saksfremlegg til Høgskolestyret Behandling i Høgskolestyret Utvidet organisasjonsprosjekt er etablert 6.2 Tiltaksliste Arbeidsgruppen foreslår at følgende tiltak iverksettes: Sort Tiltak Ansvar Frist Merknad Org Det opprettes stilling som kommunikasjonssjef POS Kommunikasjonssjefen (KSJEF) bør være på Org Org Info Info Info Org Drift Hovedekspedisjon, sentralbord og kopieringstjenester organiseres under kommunikasjonssjefen. Benevnes Infotorg. Informasjons- og markedsføringsenheten flyttes fra Studieseksjonen til høgskoledirektørens stab Arbeidsoppgavene for informasjons- og markedsføringsenheten klargjøres og utvides, herunder profilering av campus, ansatte og FoU-arbeid Muligheten for å sentralisere større deler av markedsføringsarbeidet vurderes Arbeidsoppgavene ved infotorget gjennomgås og avklares. Kapasitet tilpasses arbeidsoppgavene Det etableres på sikt et servicetorg. Lokalisering, dimensjonering, arbeidsoppgaver mv. utredes nærmere Ordningen med parkeringskort (i bilvindu) for ansatte opphører POS POS STUD KSJEF POS STUD plass fra Det vurderes hvilke beslutninger som bør avventes til KSJEF er på plass KSJEF ØDS

20 Info Overgang til ukekoder i stedet for dagkode ved parkeringsplasser vurderes/gjennomføres Drift Tiltak for å hindre at biler kjører gjennom parkeringsbom uten å bruke kort eller kode vurderes/gjennomføres Pers Iverksette tiltak som sørger for at ansatte melder sykefravær til sentralbord IT Iverksette tiltak som sørger for at ansatte bruker fraværsmarkering i Outlook Innkjøp Sørge for at ansatte oppgir bestillingsreferanse ved varekjøp og kjøp av tjenester LGR Driftsleder kalles inn til møter i ledergruppene for saker som berører drift Drift «Eierforhold» og disposisjonsrett til høgskolens bygg/rom avklares Drift Tjenestevei for bestilling av drifts- og bygningsrelaterte tiltak klargjøres, herunder ansvar for kostnader Drift Arbeidsoppgaver og ansvar for driftsenheten avklares, herunder gråsoner mot IT-tjenesten og lab Drift IT Drift Drift IT Studie Drift Innføring av faste koordineringsmøter mellom drift og IT vurderes Driftstjenestens koordineringsfunksjon mot Statsbygg og fagmyndighet for driftsrelaterte og bygningsmessige forhold klargjøres Dagens OTRS vurderes byttet i nytt system. Håndtering av situasjoner med redusert kapasitet hos Statsbygg må avklares ØDS ØDS POS STUD IT ØDS REKT HDIR ØDS ØDS ØDS IT ØDS IT ØDS IT ØDS STUD ØDS Må ses i sammenheng med funksjonskrav ifm etableringen av et felles servicetorg for 1. linjetjenester 16

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Forord. Oslo, 30. mai 2000. Jon Blaalid

Forord. Oslo, 30. mai 2000. Jon Blaalid Forord Styring og organisering av IT er et satsingsområde i Arbeids- og administrasjonsdepartementets handlingsprogram for 1999-2001, og det er også et eget prosjektområde i Statskonsult. De fleste prosjekter

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Fakulteter og museer Fagavdelinger Enheter under universitetsstyret Enhet for internrevisjon Hovedtillitsvalgte Hovedverneombudet Studentparlamentet Dato: 26.06.2012 Saksnr..:

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

«Mer tid til det som gjelder»

«Mer tid til det som gjelder» «Mer tid til det som gjelder» Standardkrav og tiltak for å bedre kapasitet og kvalitet på ledelse i videregående skole i Akershus fylkeskommune Sluttrapport, Oslo, 9. mai 2012 Sammendrag Prosjektet leverer

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet NIVI-rapport 2011:8 Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Forord NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av Klimatilpasningssekretariatet i DSB

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer