ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKT ADMINISTRASJONEN - HØRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKT ADMINISTRASJONEN - HØRING"

Transkript

1 Vår dato Vår referanse Saksbehandler / Lasse Gallefoss Deres dato Deres referanse Direkte tlf.nr. Se mottakertabell ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKT ADMINISTRASJONEN - HØRING Høgskoledirektøren nedsatte i desember 2013 en arbeidsgruppe som har sett nærmere på en del administrative funksjoner ved HiÅ. Gruppen har hatt hovedfokus på følgende områder: Hovedekspedisjonen og Trykkeriet Informasjons- og markedsføringsenheten Driftstjenesten IT-tjenesten Gruppen leverte sin rapport 16. juni, og den sendes på høring til alle enheter ved HiÅ, arbeidstakerorganisasjonene og Studentparlamentet (SPÅ). Rapporten og mottatte høringsinnspill vil bli lagt frem for Høgskolestyret i møte 5. september. En av anbefalingene til arbeidsgruppen er at det iverksettes et mer omfattende OU-prosjekt, hvor HiÅ sin organisering og antall organisatoriske nivå blir vurdert. Saken settes på agendaen for det planlagte IDF-møtet 18.august. Høringsfristen er 22. august. Med vennlig hilsen HØGSKOLEN I ÅLESUND Roar Tobro Høgskoledirektør Lasse Gallefoss Personaldirektør Vedlegg: Organisasjonsutviklingsprosjekt Administrasjonen - Rapport fra arbeidsgruppe Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Postboks 1517 Larsgårdsvegen N-6025 Ålesund N-6009 Ålesund Telefaks Foretaksregisteret NO

2 HØGSKOLEN I ÅLESUND 2 av 2 Mottaker Kontaktperson Adresse Post Tekna HiÅ Larsgårdsvegen ÅLESUND NSF HiÅ Larsgårdsvegen ÅLESUND Forskerforbundet HiÅ Larsgårdsvegen ÅLESUND Parat HiÅ Larsgårdsvegen ÅLESUND NITO HiÅ Larsgårdsvegen ÅLESUND

3 ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKT ADMINISTRASJONEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE 16. JUNI 2014

4 Innhold 1. BAKGRUNN Mandat Gjeldende organisering Administrative tjenester innledende betraktninger MANDAT OG AVGRENSNINGER UTFORDRINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER FRA ANSATTE OG BRUKERE Hovedekspedisjonen og Trykkeriet Informasjons- og markedsføringsenheten Driftstjenesten IT-tjenesten Studentene ORGANISERING AV ADMINISTRATIVE ENHETER VED HIÅ Administrative funksjoner og organisering ANBEFALINGER Anbefalinger, hovedtrekk Kjerneprosesser og prosessledelse Anbefalinger Hovedekspedisjonen og Trykkeriet Anbefalinger informasjons- og markedsføringsenheten Anbefalinger driftstjenesten Anbefalinger IT-tjenesten VIDERE ARBEID Forslag til fremdriftsplan Tiltaksliste... 15

5 1. BAKGRUNN Høgskolen i Ålesund har hatt en positiv utvikling gjennom flere år. Dette har ført til økt aktivitet og flere brukere av ulike støttetjenester. Utviklingen medfører også at det på flere områder kan ha oppstått en ubalanse mellom aktivitet og kapasitet. Det er også behov for å avklare plasseringen av ansvar for enkelte oppgaver. 1.1 Mandat Høgskoledirektøren vedtok den 13. desember 2013 mandat og rammebetingelser for arbeidsgruppen som fikk følgende oppdrag: Vurdere om gjeldende organisering av felles administrative tjenester ved HiÅ er hensiktsmessig Komme med forslag til eventuelle endringer av dagens organisering Komme med forslag til eventuelle endringer for å optimalisere arbeidsflyt og støtte til brukerne Formålet med arbeidet er en organisering som ivaretar: Mer integrerte arbeidsprosesser og bedre oppgaveflyt Klar ansvars- og oppgavefordeling Fleksibilitet og robusthet Effektiv bruk av arealer, lokaler og bemanningsressurser Arbeidsgruppa har hatt følgende sammensetning: Høgskoledirektør Roar Tobro (leder) Studiedirektør Øyvind Edvardsen Førsteamanuensis Anniken Karlsen (avdelingsrepresentant) Kontorsjef Dagrun Lorgen Jensen (avdelingsrepresentant) Driftsleder Olav Sture IT-leder Geir Halsvik Overingeniør Heidi Engstrøm (Nito) Rådgiver Andreas Sylte (Parat) Personaldirektør Lasse Gallefoss (sekretær) 1.2 Gjeldende organisering Det ble gjennomført en større organisatorisk endring fra 1. august 2003 da HiÅ gikk over fra tre avdelinger med valgte dekaner og avdelingsstyrer til fire institutter med tilsatte instituttledere og et rådgivende instituttråd. Fra 1. august 2011 ble det innført en midlertidig ordning, som senere er gjort permanent, med fem avdelinger. HiÅ har siden samlokaliseringen i Fogdegården høsten 1999 hatt en modell med en sentralisert administrasjon i stab og et relativt lite administrativt støtteapparat i linjen. 1

6 Høgskolen er i dag organisert slik: Figur 1: Organisasjonskart HiÅ 1.3 Administrative tjenester innledende betraktninger Høgskolen utvikler seg og vokser. Nye undervisningsmetoder, nye rutiner, økt bruk av IT og andre verktøy gjør at ulike arbeidsprosesser blir mer integrerte og avhengige av hverandre. Dette har bidratt til at det er behov for å se på organiseringen av en del av de administrative tjenestene. Dette gjelder i første rekke: Driftstjenester IT-tjenester Sentralbord, trykkeri- og ekspedisjonstjenester Markedsføring, informasjon og kommunikasjon Enkelte andre felles utviklingsoppgaver Driftstjenesten er i dag organisert i Økonomi- og driftsseksjonen. IT-tjenester er organisert i IT-seksjonen, men andre enheter er systemeiere noe som fører til uklarheter for brukerne. Mer integrerte systemer og flere leveranser til brukerne krever mer koordinering og samtidig prioritering av oppgaver hos begge seksjonene. Sentralbord, trykkeri- og ekspedisjonstjenester er organisert i Studieseksjonen. Dette gjør at Studieseksjonen har et svært bredt ansvarsområde. Ekspedisjonstjenester leveres både i Hovedekspedisjonen og i Studentservice. Det er i første rekke stilt spørsmål om Hovedekspedisjonen, inklusive sentralbord, og trykkeriet bør organiseres under en annen enhet enn Studieseksjonen. Dette vil avlaste enheten for arbeidsoppgaver, og gi enheten et tydeligere fokus på kjerneoppgavene knyttet til å støtte utdanningsvirksomheten. Informasjon og markedsføring er organisert under Studieseksjonen. En av stillingene er sterkt knyttet til studentrekruttering, men for øvrig leverer de ansatte tjenester til hele Høgskolen. Økte krav til langsiktig profilering, omdømmebygging og utadrettet kommunikasjon i forhold til Høgskolen sine omgivelser tilsier en styrking av kommunikasjonsarbeidet, både i forhold til utdanning, forskning, formidling og annen samfunnskontakt. Dette inkluderer også 2

7 profilering og synliggjøring av Campus Ålesund som arena for utadrettede aktiviteter. Det er stilt spørsmål om disse tjenestene bør organiseres på en annen måte. Det er lagt ned en betydelig innsats i campusprosjektet ved HiÅ. Siden 1. januar 2013 har koordineringen av dette arbeidet og rollen som kvalitetsleder blitt ivaretatt ved en 50 % prosjektstilling i høgskoledirektøren sin stab som en midlertidig løsning. Campusutvikling bør være et viktig strategisk satsingsområde for HiÅ også framover, og arbeidsoppgavene må organiseres på permanent basis. Inkludert i dette er også lokalisering av ulike tjenester og enheter i tilfelle en overtakelse av ytterligere lokaler i Kunnskapsparken. Forannevnte forhold er ikke uttømmende, og arbeidsgruppa vil påpeke at også andre forhold underbygger behovet for en mer effektiv og brukerorientert organisering av HiÅ. 2. MANDAT OG AVGRENSNINGER Høgskolen har vokst fra en liten til en mellomstor høgskole. Vi forventer fortsatt vekst i antall studenter, ansatte og arealbehov, med tilsvarende behov for administrative støttefunksjoner. Vi må derfor ha fokus på kvalitet og effektivitet i alle ledd. Mandatet er avgrenset til administrative støttefunksjoner med fokus på førstelinjetjenester, jfr. pkt 1.3. Arbeidsgruppen har med bakgrunn i dette ikke gått nærmere inn på andre deler av administrasjonen. Ut fra mandatet skal arbeidsgruppen vurdere om gjeldende organisering av felles administrative tjenester ved HiÅ er hensiktsmessig og komme med forslag til eventuelle endringer i organiseringen. Gruppen skal komme med forslag til endringer for å optimalisere arbeidsflyt og støtte til brukerne. Mandatet gir fire formål som må oppfylles for å oppnå dette: Optimalisert arbeidsflyt og støtte til brukerne Klar ansvars- og oppgavefordeling (1) Integrerte arbeidsprosesser og arbeidsflyt (2) Fleksibilitet og robusthet (3) Effektiv bruk av arealer, lokaler og bemanning (4) Figur 2: Målformulering De to første målene er i stor grad prosessorientert, mens mål tre og fire har knytning til hvordan vi organiserer oss i enheter og hvordan disse er lokalisert i forhold til hverandre. Arbeidsgruppen diskuterte innledningsvis tilnærmingsmåte for arbeidet, og en av konklusjonene ble at Høgskolen mangler felles rutinebeskrivelser og kvalitetsstandarder på mye av det vi gjør. Behovet for dette har blitt større etter hvert som Høgskolen har vokst, og ting henger mer og mer sammen. 3

8 3. UTFORDRINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER FRA ANSATTE OG BRUKERE Arbeidsgruppen inviterte ansatte fra Hovedekspedisjonen, Trykkeriet, Informasjons- og markedsenheten, Driftstjenesten og IT-seksjonen til å beskrive utfordringer og forslag til forbedringer innenfor sine områder. Studentene, representert ved Studentparlamentet, Ålesund Studentsamfunn og Læringsmiljøutvalget ble invitert til å komme med synspunkter til tiltak som kan forbedre studentenes hverdag. 3.1 Hovedekspedisjonen og Trykkeriet Hovedekspedisjonen og Trykkeriet er lokalisert rett innenfor hovedinngangen til høgskolebygget. Trykkeriet ble samlokalisert med Hovedekspedisjonen høsten I den forbindelse ble tilbudet noe redusert, og det er kanskje mer riktig å betegne tjenestene som kopieringstjenester i stedet for trykkeritjenester. Hensikten med samlokaliseringen var blant annet å samle flere førstelinjetjenester, få den ansatte på trykkeriet (60 % stilling) i et arbeidsfellesskap, bidra til mer fleksibilitet og tilgjengelighet for enkle trykkeritjenester. Arbeidsfellesskapet har i dag en bemanning på 1,8 årsverk fordelt på fire personer: To konsulenter i 50 % stilling som deler arbeidsuka En konsulent i 20 % stilling hver onsdag En konsulent i 60 % stilling hver dag fra kl I tillegg bidrar en kontorleder til en del koordineringsoppgaver bl.a. når det gjelder planlagt og ikke-planlagt fravær. Tjenestene er organisert i Studieseksjonen, og back up ved fravær skjer fra ansatte i Studieseksjonen eller ved leie av tilkallingsvikar. Back up ved hjelp av ansatte i Studieseksjonen er svært krevende i og med at den berører saksbehandlere som får avbrudd i sitt ordinære arbeid. Dette blir spesielt krevende ved ferieavvikling og sykefravær, noe som i neste omgang går utover strengt tiltrengt kapasitet til studieadministrasjon. Primær back up er vedkommende som er på jobb i Studentservice, men dette medfører som nevnt at en saksbehandler må betjene Studentservice. Arbeidsoppgavene i Hovedekspedisjonen er mange, og det kreves en del opplæring for å kunne utføre tjenestene som i dag utføres. En av hovedutfordring er mengden av arbeidsoppgaver i forhold til antall hoder som til en hver tid er tilgjengelig. De fleste dagene er det kun en person til å betjene sentralbordet og ekspedisjonen, mens den andre er opptatt med kopieringstjenester. Dette begrenser muligheten til å ivareta mange av de andre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte. De ansatte viser til at det før etableringen av Studentservice som egen førstelinjetjeneste var to ansatte i heltidsstilling i Hovedekspedisjonen. Dimensjoneringen har gradvis blitt redusert etter at Studentservice ble etablert og arbeidsoppgaver har blitt flyttet. På grunn av generell vekst ved HiÅ opplever de ansatte ved Trykkeriet og Hovedekspedisjonen at de ikke har tilstrekkelig kapasitet i forhold til tildelte arbeidsoppgaver. De viser også til uklarhet om ansvaret for enkelte oppgaver. Arbeidstrykket er spesielt stort ved studiestart. For øvrig er det mye henvendelser og postsortering om morgenen. De dagene/tidspunktene det kun er en person til stede, er vanskelige da både ekspedisjon og sentralbord skal betjenes. Arbeidsgruppen mener det er behov for en gjennomgang av arbeidsoppgavene i Hovedekspedisjonen og Trykkeriet. Tjenester som hører logisk sammen bør samles. De ansatte ved Hovedekspedisjonen støtter etableringen av et felles servicetorg for Høgskolen. 4

9 Følgende konkrete forbedringer ble lansert: Fjern parkeringskort Få ansatte til å melde fra til sentralbord ved sykefravær Få ansatte til å bruke fraværsmarkering i Outlook Få ansatte til å oppgi bestillingsreferanse ved varekjøp Etablér infotavler som viser hvor studenter m.fl. skal være Bruk ukekoder og ikke dagskoder for parkering Oversikt over arbeidsoppgaver ved Hovedekspedisjonen og Trykkeriet er kartlagt. Arbeidsgruppa konstaterer at det ikke er gjort noen klare beslutninger om hvilke arbeidsoppgaver som Hovedekspedisjon/Trykkeri faktisk har ansvar for å utføre. Det er heller ingen retningslinjer for hvordan endringer i arbeidsoppgaver skal håndteres, noe som har ført til at mange mener de kan pålegge nye arbeidsoppgaver som skal utføres av ekspedisjonen. 3.2 Informasjons- og markedsføringsenheten Informasjons- og markedsføringsenheten er lokalisert i Kunnskapsparken, 2. etasje. Den er organisert i Studieseksjonen og har en bemanning på to faste og for tiden ett midlertidig årsverk knyttet til utvikling av høgskolens nettsider: En rådgiver med arbeidsoppgaver innenfor rekruttering, markedsføring, arrangementer, profil, studiekatalog, budsjett og studentambassadører En rådgiver med arbeidsoppgaver innenfor websider, nyheter, sosiale medier, foto, stillingsannonser, beredskap og pressekontakt En rådgiver midlertidig tilsatt på prosjekt nye websider. Han har kompetanse på InDesign (verktøy for design og utarbeidelse av annonse- og markedsføringsmateriell) og arbeider også med elektronisk nyhetsbrev og studieannonser I tillegg utfører førstekonsulenten i høgskoledirektøren sin stab arbeid knyttet til diverse arrangementer ved HiÅ. Enheten har i dag 18 studentambassadører ansatt på timebasis. Informasjons- og markedsføringsenheten har tre hovedoppgaver: Informasjon Markedsføring Nettsider, innholdsproduksjon De ansatte ved Informasjons- og markedsføringsenheten ser for seg en viss omfordeling av arbeidsoppgaver internt i enheten. Dette forutsetter at den blir styrket fra to til tre årsverk på permanent basis. Dersom enheten ikke styrkes fremheves følgende konsekvenser: Sårbare ved fravær HiÅ blir mindre synlig Avdelingene velger nødløsninger Flere tjenester må kjøpes eksternt 5

10 Nærmere konkretisert ser de for seg at følgende områder må nedprioriteres: Mer spisset og målrettet markedsføring og rekruttering Ansatt rekruttering Alumni Anskaffelse og drift av CRM-system (Customer Relationship Management) Elektronisk nyhetsbrev Prosjekt intern kommunikasjon Sosiale medier internasjonalt Film/video Nettannonsering Engelske nettsider InDesign Enheten fremhever også behov for mer samkjøring av markedsføringen mellom avdelingene. Gode ideer som skapes i samarbeid med en avdeling ønskes i neste runde benyttet ved andre avdelinger. Avdelingene/enhetene ved HiÅ etterspør mer støtte til markedsføring, og utviklingen i studietilbudene ved Høgskolen har medført et større behov for målrettet markedsføring mot ulike nisjer. Spesielt markedsføring av mastergradstudier er utfordrende, hvor en også forventes å drive markedsføring internasjonalt. I dag er det satt av et sentralt budsjett for kjøp av markedsføringstjenester på 1,4 mill. kr (2014). Ser vi på noen sentrale poster for markedsføringskostnader i 2013, fremgår det at enheter utenom Studieseksjonen brukte ,- på samme poster som Studieseksjonen brukte ,-. Beløp i kr. Konto Sentralt Enheter Sum 7320 Profilannonsering Studieannonsering Profileringsartikler Figur 3: Regnskapstall 2013 For stillingsannonser benyttet Personal- og organisasjonsseksjonen kr ,- og øvrige enheter kr ,-. Arbeidsgruppa etterspurte enhetens involvering i campus- og forskningsprofilering. Dette oppfattes ikke som en del av tildelte arbeidsoppgaver pr dato. For å styrke FoU-aktiviteten og å gjøre HiÅ mer attraktiv for FoU-samarbeid hos andre, er det behov for å synliggjøre de ansatte sin kompetanse. En kompetansekatalog på web ble fremhevet som en mulig måte å gjøre dette på. Når det gjelder organisering hadde de ansatte ved enheten ingen klare preferanser. De ser fordeler både ved å være organisert i Studieseksjonen og ser fordeler med sentral organisering direkte under høgskoledirektøren. Det er viktig at koplingen mot opptakskontoret beholdes, men infoenheten bør ikke deles. De ansatte har generell kompetanse om informasjon og 6

11 markedsføring og kan gi back up for hverandre for de viktigste oppgavene ved fravær. Det er viktig å synliggjøre ansvaret som ligger til enheten. Arbeidsgruppa konstaterer at det er behov for en gjennomgang og klargjøring av kapasitet og arbeidsoppgaver for Informasjons- og markedsføringsenheten. Grensesnittet mot øvrige enheter ved HiÅ må avklares nærmere. 3.3 Driftstjenesten Driftstjenesten er lokalisert i høgskolebygget, A-blokka, 2 etasje og er organisert i Økonomiog driftsseksjonen. Enheten har en fast bemanning på tre årsverk, men har siden oktober 2013 hatt en ekstra stilling. Fra 1. september 2014 vil enheten ha følgende bemanning: En driftsleder To driftsteknikere I tillegg har HiÅ fire tilsynsvakter som deler vaktene på ettermiddagstid mandag fredag ( ) og lørdager ( ). Driftsenheten er HiÅ sitt bindeledd inn mot Statsbygg. Arbeidsoppgavene i grenseflaten mot Statsbygg som huseier og HiÅ som leietaker fremgår av leieavtalene med Statsbygg Midt- Norge. For øvrig har enheten en rekke arbeidsoppgaver knyttet til HiÅ sin drift. En utfordring for enheten er at den blir involvert for sent i mange prosesser, spesielt i forhold til større eller mindre utbyggingsprosjekter. Nye prosjekter iverksettes uten at helheten og konsekvensene er avklart. Særinteresser får styre for mye, og egenrådigheten er for stor. Det er lite tverrfaglig samarbeid, og HiÅ er «siloaktig». Bestillinger kommer ofte for sent, og Driftsenheten opplever ofte at bestillingene bare viser «toppen av isfjellet». De ansatte opplever derfor at de ofte driver brannslukking. De driftsmessige oppgavene tar all tid, og det blir for lite tid til planleggings- og administrativt arbeid. Driftsleder er opptatt av at de ansatte ved enheten er serviceinnstilt. Han ønsker tilbakemelding via HiÅ sitt system for registrering av avvik, men viser til at Driftsenheten ikke er omfattet av systemet og har derfor ikke fått avviksmeldinger. Driftsenheten mener følgende forbedringer bør iverksettes: Driftsleder må være representert i ledergruppa der det fattes vedtak som berører drift HiÅ bør arbeide mer prosjektbasert Arbeidsoppgaver og ansvar for Driftsenheten må avklares nærmere. Herunder hva Driftsenheten skal måles på Bestillinger må omfatte helheten, og ansvar for kostnadene må være avklart Meldesystemet (OTRS) bør erstattes. Fylket har et system vi kan bruke/få tilgang til Situasjoner med redusert kapasitet hos Statsbygg må avklares Eierforhold/disposisjonsrett til HiÅ sine bygninger/rom må tydeliggjøres Arbeidsgruppa registrerer manglende kapasitet til overordnet planlegging ved Driftsenheten. Dette bør ses i sammenheng med det arbeidet som gjøres inn mot campusutvikling. En eventuell overtakelse av Kunnskapsparken vil kreve mer administrativ kapasitet, blant annet til inngåelse og oppfølging av leieavtaler. Enkelte gråsoner inn mot IT-seksjonen må avklares. Samtidig er det viktig å understreke fagmyndighetsansvaret til Driftsenheten inn mot 7

12 driftsrelaterte og bygningsmessige forhold, enten dette gjelder koordineringsfunksjonen mot Statsbygg eller rene driftsrelaterte forhold. 3.4 IT-tjenesten IT-tjenesten er lokalisert i høgskolebygget, C-blokka (laboratorieblokka) 2. etasje og er organisert i høgskoledirektøren sin stab. Enheten vil fra august 2014 ha en fast bemanning på syv årsverk og to årsverk knyttet til orakeltjenesten (lærlinger). Førstelinjetjenesten til IT er organisert som en orakeltjeneste. Innmeldinger skjer pr telefon eller gjennom et innmeldings- og supporthåndteringssystem (OTRS) for IT. De ansatte opplever at en del henvendelser til IT er feilrutet, kanskje fordi de blir feilsendt fra Hovedekspedisjonen. Dette gjelder blant annet Fronter, E-læring og informasjonsskjermer. Det er også gråsoner inn mot driftstjenesten blant annet knyttet til ansvaret for å ivareta montering av AV-utstyr. IT-tjenesten foreslår følgende forbedringer: Dagens lokalisering er ikke optimal og bør vurderes Orakeltjenesten bør fysisk plasseres i samme miljø som resten av IT-tjenesten, blant annet for å ivareta kompetanseoverføring IT-leder bruker mye tid på innkjøp/anskaffelser. Dette bør i større grad ivaretas av sentral innkjøpsfunksjon Det bør utarbeides en tjenestekatalog ved HiÅ. Dette for å klargjøre ansvar og synliggjøre tjenestene som gis til ulike brukere Hvem som skal ha tilgang til forskjellige rom, herunder spesialrom, ved HiÅ må avklares IT må involveres så tidlig som mulig når det planlegges endringer i infrastruktur Ansvar for IT- og informasjonssystemer må klargjøres IT-tjenesten og Driftstjenesten bør ha formelle koordineringsmøter Inn- og utklarering av ansatte fra aktuelle systemer bør forenkles Arbeidsgruppa registrerer behov for å vurdere lokalisering av IT-tjenesten. Arbeidsdeling og samarbeid innenfor driftsrelaterte tjenester og innkjøp må avklares nærmere opp mot Økonomi- og driftsseksjonen 3.5 Studentene Påtroppende leder i Studentparlamentet, leder i Ålesund Studentsamfunn og en av studentrepresentantene fra Læringsmiljøutvalget ble invitert til å gi tilbakemeldinger og innspill til forbedringer av de støttetjenestene som studentene er brukere av. Hovedbudskapet fra studentene er at de i store trekk var godt fornøyd med både tilgjengeligheten og kvaliteten på slike tjenester. Noen forhold de mener kan forbedres: Nettsida kan forbedres. Gjerne egen portal for studentene. Betalingstjenesten for printkort fungerer ikke alltid, spesielt på kveldstid Informasjon/opplæring om fjerntilgang kan bedres Trådløst nett i fellesarealene i hovedbygget bør bli mer stabilt Ventilasjon, spesielt i eksamenstid, bør bedres Det bør vaskes/ryddes i helgene (spesielt eksamensperioder) 8

13 Parkeringsbevis bør fjernes og bommene omprogrammeres slik at bil nr to ikke kan følge på. Utvekslingsopphold i utlandet med institusjoner der HiÅ ikke har avtale fungerer dårlig Førstelinjetjenester kan gjerne samles i ett servicetorg, men det må i så fall ha tilstrekkelig kapasitet for å unngå lange køer Bruk av Fronter bør standardiseres. I dag har hver lærer sin måte å bruke systemet på. Informasjonssystemer rundt timeplan, rom- og timebestilling bør forbedres. Mange nye studenter går seg bokstavelig talt vill. Informasjon via epost bør begrenses. For mye info fører til at studentene ikke bryr seg. Info bør primært «poppe» opp på telefonen til studentene Infoskjermene kunne gjerne vist mer enn vær og nyheter Informasjon om gjøremålene til Studentparlamentet og studentorganisasjonene bør forbedres 4. ORGANISERING AV ADMINISTRATIVE ENHETER VED HIÅ 4.1 Administrative funksjoner og organisering Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å vurdere om gjeldende organisering av felles administrative tjenester ved HiÅ er hensiktsmessig og komme med forslag til eventuelle endringer av dagens organisering. Etterfølgende tabell viser hvilke hovedfunksjoner som er organisert under de administrative enhetene ved HiÅ: Enhet Hovedfunksjoner Personer/årsverk Høgskoledirektørens stab Saksutredning for direktør 2 / 1,5* CSO (Chief Security Off.) Campus *) Stilling som saksutreder for høgskoledirektør er vakant og Kvalitetsledelse inngår ikke i tallet. Arrangementer Protokollfører for styret Sekretær for rektor og direktør Personal- og organisasjonsseksjonen Økonomi- og driftsseksjonen Studieseksjonen Personal Lønn Reiser HMS Arkiv Økonomi Regnskap Innkjøp Drift Opptak Eksamen 8 / 7,25 10 / 10,00 23 / 18,60 9

14 Studentservice FS Fronter og elæring Timeplanlegging og rombooking Internasjonalisering Informasjon og markedsføring Trykkeri Hovedekspedisjon Biblioteket Bibliotek-tjenester 6 / 4,75 IT-seksjonen IT-tjenester 8 / 8,00 Orakel-tjenester FoU-seksjonen Forskningsadministrasjon 1 / 0,50* *) Stilling som forskningssjef er vakant. Funksjonen dekkes frem til av oppnevnt FoU-koordinator (50 %). Sum 57 / 50,6 Tall pr En av utfordringene ved HiÅ har vært og er kontrollspennet til flere av lederne. Dette var en av årsakene til at tidligere Institutt for teknologifag ble delt i to avdelinger. Ved Avdeling for helsefag og Avdeling for biologiske fag ble det innført et nytt nivå med fagseksjonsledere. I administrasjonen er det i første rekke studiedirektøren som har et stort kontrollspenn med direkte arbeidsgiveransvar for 22 medarbeidere. I tillegg engasjerer studieseksjonen ca. 40 eksamensvakter og studentambassadører hvert år. Høgskoledirektøren har også et relativt stort kontrollspenn med direkte arbeidsgiveransvar for 14 medarbeidere, jf. etterfølgende tabell: Enhet Stilling Personer/årsverk Høgskoledirektørens stab Saksutreder/CSO (vakant) 3 / 2,5 Arrangementsmedarbeider, protokollfører Prosjektleder Campus, kvalitetsleder Personal- og organisasjonsseksjonen Personaldirektør 1 / 1,00 Økonomi- og driftsseksjonen Økonomi- og driftsdirektør 1 / 1,00 Studieseksjonen Studiedirektør 1 / 1,00 Biblioteket Hovedbibliotekar 1 / 1,00 IT-seksjonen IT-leder 1 / 1,00 FoU-seksjonen Forskningssjef (vakant) 1 / 1,00 Fagavdelingene Dekaner 5 / 5,00 Sum 14 / 13,5 Arbeidsgruppen har ikke hatt inngående drøftinger av prinsippene for organiseringen av HiÅs administrasjon, men har konkludert med at tiden er moden for å se nærmere på dette for hele Høgskolen. Arbeidsgruppen har kort vært innom to alternative modeller for å redusere kontrollspenn i administrasjonen: 10

15 a. Fordele eksisterende funksjoner på de tre avdelingsdirektørene (POS, ØDS og STUD): b. Opprette en ny avdelingsdirektørstilling og samle tekniske støttefunksjoner og fellesfunksjoner under denne Ved å gå inn på dette får vi umiddelbart en diskusjon om HiÅ bør organiseres i flere nivåer både i administrasjonen og ved avdelingene. Dette kan også gripe inn i høgskolens organisering av ledergrupper. I dag har HiÅ to ledergrupper faglig ledergruppe og utvidet ledergruppe. Sistnevnte består av Høgskoledirektør, rektor, prorektor og ledere med arbeidsgiveransvar i administrasjonen. Til sammen utgjør utvidet ledergruppe 14 personer. 5. ANBEFALINGER 5.1 Anbefalinger, hovedtrekk Arbeidsgruppen mener mange av de problemstillingene som er kartlagt i prosjektet kan løses ved en styrking og bedre organisering av førstelinjetjenestene. Det er også behov for å avklare ansvar for enkelte arbeidsoppgaver som har falt litt mellom to stoler etter hvert som Høgskolen har vokst. Gruppen mener etablering av et servicetorg som ivaretar de fleste førstelinjetjenestene ved HiÅ bør utredes. Servicetorget vil være HiÅ sitt ansikt utad. Etableringen av et servicetorg vil sannsynligvis kreve bygningsmessige tilpasninger som må ses i sammenheng med valg som tas med bakgrunn i mulighetsanalysen gjennomført av SIGNAL AS. Dette vil ligge noe frem i tid, og arbeidsgruppen foreslår i første omgang at Hovedekspedisjonen omprofileres til et infotorg. Arbeidet med dette, og videreføring av arbeidet med å kartlegge/klarlegge hvilke arbeidsoppgaver og hvilken kapasitet som skal ligge til infotorget, bør gis prioritet til høsten. Infotorget bør være en del av et fremtidig servicetorg. Arbeidsgruppen mener det er viktig at Informasjons- og markedsføringsenheten styrkes med en kommunikasjonssjef. Målsettingen bør være å få denne stillingen besatt fra januar Infotorget bør fra samme tidspunkt organiseres under kommunikasjonssjefen. Et fremtidig servicetorg bør også organiseres under kommunikasjonssjefen. Arbeidsoppgavene og detaljer rundt organiseringen av servicetorget må utredes nærmere, og følgende må avklares: Hva skal servicetorget løse (tjenestekatalog) Hvilken kompetanse og kapasitet kreves Lokalisering og meldesystemer må besluttes Hvordan skal de ansatte læres opp Hvordan løses sesongsvingninger, for eksempel ved studiestart Grensesnitt mot Studentservice, Biblioteket og Studentsamskipnaden Detaljer rundt organisering Arbeidsgruppen foreslår at Informasjons- og markedsføringsenheten fra 1. januar 2015 overføres fra Studieseksjonen til høgskoledirektøren sin stab. Enheten organiseres under kommunikasjonssjefen. Arbeidsgruppen mener det er viktig at HiÅ utarbeider kvalitetsstandarder. Dette er viktig for å avstemme forventninger til leveranser, både internt og eksternt. 11

16 Arbeidsgruppen sin konklusjon er at det bør settes i gang et større organisasjonsutviklingsprosjekt som vurderer organiseringen av hele Høgskolen. Dette må sees i sammenheng med evt. kommende strukturendringer både i sektoren og i HiÅ sin egen organisering som følge av dette. 5.2 Kjerneprosesser og prosessledelse Arbeidsgruppen har også sett på en prosessorientert tilnærming hvor høgskolens aktiviteter kan deles inn i fem kjerneprosesser: Undervisning Forskning Samfunnskontakt Støttefunksjoner Styring og ledelse Arbeidsgruppen vil påpeke at gjennomføring av enkelte typer oppgaver og administrative støttefunksjoner i særlig grad griper inn i hverandre på tvers av organisasjonsenheter, noe som krever samhandling på tvers i gjennomføringen. Eksempler på slike oppgaver arbeidsgruppen har sett det som hensiktsmessig å gå mer detaljert inn i er: Mottak av ansatte Mottak av studenter Tilrettelegging for studenter med spesielle behov Varemottak Dette er viktige, administrative prosesser som involverer flere enheter/avdelinger ved HiÅ. Disse prosessene har blitt brukt i gruppen som eksempler for å synliggjøre behovet for strømlinjeformede prosesser og klare ansvarslinjer. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i boken Prosessledelse (Iden Jon, 2013, Fagbokforlaget). Prosessene kan illustreres ved etterfølgende figur: Figur 4: Prosesser på tvers av enheter/avdelinger Arbeidsgruppen mener HiÅ med fordel kan bli mer prosessorientert. Dette behøver ikke å bety at HiÅ skal gå over til matriseorganisering, men det er viktig at ansvar for prosesser blir klargjort og at de får tildelt en prosesseier. Prosesseieren vil ha ansvar for prosessens ytelse og resultat, med tilhørende rutiner, IT-verktøy og andre støttefunksjoner. Dette innebærer at prosessene er hensiktsmessige og at de fungerer i henhold til de mål som er satt. 12

17 Arbeid med prosesser er tidkrevende, og arbeidsgruppen har ikke hatt tid eller ressurser til å gå dypt inn i dette nå. Gruppen anbefaler at HiÅ arbeider videre med prosessledelse som et virkemiddel for økt måloppnåelse og mer effektiv ressursbruk. Vi har i arbeidet med å dokumentere prosesser benyttet verktøyet Microsoft Visio, som er ett av Microsoft Officeproduktene i HiÅ sin «verktøykasse». Dette verktøyet synes å fungere godt for slik prosessmodellering. Arbeidsgruppe anbefaler at HiÅ i større grad arbeider prosessrelatert og tildeler ansvar for HiÅs kjerneprosesser som går på tvers av organisasjonen. Dette er som nevnt prosesser som krever samhandling mellom fagavdelinger og administrasjon, samt mellom ulike administrative enheter, for å kunne løses effektivt. Arbeidsgruppen tilrår at HiÅ ser på organiseringen av kjerneprosessene i et eget OU-prosjekt senere. 5.3 Anbefalinger Hovedekspedisjonen og Trykkeriet Arbeidsgruppen mener ekspedisjons- og trykkeritjenestene bør organiseres som en del av et fremtidig servicetorg. Dette forutsetter at nødvendig sikkerhet knyttet til kopiering av eksamensoppgaver kan etableres. Arbeidsgruppen foreslår i første omgang at Hovedekspedisjonen og Trykkeriet omprofileres til et infotorg. Arbeidet med dette, og videreføring av arbeidet med å kartlegge/klarlegge hvilke arbeidsoppgaver og hvilken kapasitet som skal ligge til infotorget, bør gis prioritet til høsten. Infotorget bør være en del av et fremtidig servicetorg. Kontrollspennet til studiedirektøren bør reduseres, og arbeidsgruppen foreslår at infotorget organiseres i høgskoledirektøren sin stab under en ny stilling som kommunikasjonssjef. Et fremtidig servicetorg bør også organiseres under kommunikasjonssjefen. Nærmere detaljer rundt arbeidsoppgaver, innhold og lokalisering av et fremtidig servicetorg bør avventes til kommunikasjonssjefen er på plass. 5.4 Anbefalinger informasjons- og markedsføringsenheten Informasjons- og markedsføringsenheten må få et klart mandat. Det er viktig at enheten dekker hele bredden av HiÅs virksomhet, og at enheten får et tydelig ansvar også i forhold til å profilere, synliggjøre og markedsføre HiÅs FoU- og innovasjonsvirksomhet, Campusprofilering og styrke det eksternt rettede kommunikasjonsarbeidet forøvrig. Markedsplanen må være et felles verktøy for hele HiÅ, og markedsføringsarbeidet må målrettes og samordnes bedre for å nå ut til ulike målgrupper. Økt profilering og markedsføring av FoU-virksomheten og bedre synliggjøring av de ansattes kompetanse bør være en del av de oppgavene enheten bør understøtte. Ressursene bør samles for å få en slagkraftig enhet, og det må avklares hvem som kan bestille tjenester fra enheten. Mandatet bør blant inneholde: Markedsføringsstrategi Informasjonsstrategi Grafisk profil og språkprofil Informasjon på nett Intern informasjon til ansatte og studenter Presse- og samfunnskontakt Medie- og markedsovervåkning 13

18 Markedsanalyser og markedsundersøkelser Informasjonsrådgivning Profilering av campus, FoU-virksomhet og ansatte Dette vil føre til at informasjons- og markedsføringsenheten får et bredere ansvarsområde enn den har i dag. Arbeidsgruppen foreslår at enheten styrkes med en kommunikasjonssjef og at den organiseres i høgskoledirektøren sin stab. Det bør vurderes om noen av markedsføringsoppgavene som skjer ved enhetene bør sentraliseres til informasjons- og markedsføringsenheten. 5.5 Anbefalinger driftstjenesten Arbeidsgruppa mener det er viktig å foreta en gjennomgang av arbeidsoppgavene til Driftstjenesten og spesielt avklare gråsoner mot IT-tjenesten, laboratorier og andre enheter. Det bør etableres jevnlige samarbeidsmøter mellom Driftstjenesten og IT-tjenesten for å koordinere forhold som involverer begge enheter. Bemanningen på tre årsverk bør være tilstrekkelig til å ivareta normal drift ved HiÅ. Dersom det iverksettes større prosjekter, må Driftstjenesten tas med i planleggingen og ekstra ressurser må om nødvendig tilføres og budsjetteres i prosjektet. Det er behov for å styrke overordnet planlegging og campusutvikling. Deler av dette ivaretas i dag av en 50 % stilling som prosjektleder i høgskoledirektøren sin stab. Arbeidsgruppa mener at Driftstjenesten fortsatt bør tilhøre i Økonomi- og driftsseksjonen. Dersom Høgskolen overtar Kunnskapsparken bør det vurderes å opprette en ny stilling som ivaretar campusutvikling, leiekontrakter, administrativ drift mv av Kunnskapsparken. 5.6 Anbefalinger IT-tjenesten Førstelinjetjenesten (Orakel) ved IT fungerer godt. Arbeidsgruppen ser i utgangspunktet ikke behov for å endre denne, men på sikt er det ønskelig å samle førstelinjetjenester for å gjøre disse mer tilgjengelig for brukerne. Det bør derfor utredes om orakeltjenesten bør lokaliseres i et fremtidig, felles servicetorg. Arbeidsdelingen når det gjelder innkjøp bør avklares nærmere mellom IT-seksjonen og Økonomi- og driftsseksjonen. Det bør etableres jevnlige samarbeidsmøter mellom Driftstjenesten og IT-tjenesten for å koordinere forhold som involverer begge enheter. Det foreslås ingen endring av organisatorisk tilknytning for IT-seksjonen i denne omgang. 14

19 6. VIDERE ARBEID 6.1 Forslag til fremdriftsplan Det legges opp til følgende fremdriftsplan: Dato Hendelse Rapporten sendes på høring Høringsfrist Saksfremlegg til Høgskolestyret Behandling i Høgskolestyret Utvidet organisasjonsprosjekt er etablert 6.2 Tiltaksliste Arbeidsgruppen foreslår at følgende tiltak iverksettes: Sort Tiltak Ansvar Frist Merknad Org Det opprettes stilling som kommunikasjonssjef POS Kommunikasjonssjefen (KSJEF) bør være på Org Org Info Info Info Org Drift Hovedekspedisjon, sentralbord og kopieringstjenester organiseres under kommunikasjonssjefen. Benevnes Infotorg. Informasjons- og markedsføringsenheten flyttes fra Studieseksjonen til høgskoledirektørens stab Arbeidsoppgavene for informasjons- og markedsføringsenheten klargjøres og utvides, herunder profilering av campus, ansatte og FoU-arbeid Muligheten for å sentralisere større deler av markedsføringsarbeidet vurderes Arbeidsoppgavene ved infotorget gjennomgås og avklares. Kapasitet tilpasses arbeidsoppgavene Det etableres på sikt et servicetorg. Lokalisering, dimensjonering, arbeidsoppgaver mv. utredes nærmere Ordningen med parkeringskort (i bilvindu) for ansatte opphører POS POS STUD KSJEF POS STUD plass fra Det vurderes hvilke beslutninger som bør avventes til KSJEF er på plass KSJEF ØDS

20 Info Overgang til ukekoder i stedet for dagkode ved parkeringsplasser vurderes/gjennomføres Drift Tiltak for å hindre at biler kjører gjennom parkeringsbom uten å bruke kort eller kode vurderes/gjennomføres Pers Iverksette tiltak som sørger for at ansatte melder sykefravær til sentralbord IT Iverksette tiltak som sørger for at ansatte bruker fraværsmarkering i Outlook Innkjøp Sørge for at ansatte oppgir bestillingsreferanse ved varekjøp og kjøp av tjenester LGR Driftsleder kalles inn til møter i ledergruppene for saker som berører drift Drift «Eierforhold» og disposisjonsrett til høgskolens bygg/rom avklares Drift Tjenestevei for bestilling av drifts- og bygningsrelaterte tiltak klargjøres, herunder ansvar for kostnader Drift Arbeidsoppgaver og ansvar for driftsenheten avklares, herunder gråsoner mot IT-tjenesten og lab Drift IT Drift Drift IT Studie Drift Innføring av faste koordineringsmøter mellom drift og IT vurderes Driftstjenestens koordineringsfunksjon mot Statsbygg og fagmyndighet for driftsrelaterte og bygningsmessige forhold klargjøres Dagens OTRS vurderes byttet i nytt system. Håndtering av situasjoner med redusert kapasitet hos Statsbygg må avklares ØDS ØDS POS STUD IT ØDS REKT HDIR ØDS ØDS ØDS IT ØDS IT ØDS IT ØDS STUD ØDS Må ses i sammenheng med funksjonskrav ifm etableringen av et felles servicetorg for 1. linjetjenester 16

Omorganisering av administrative tjenester. Carl-Morten Gjeldnes 5.mars 09

Omorganisering av administrative tjenester. Carl-Morten Gjeldnes 5.mars 09 Omorganisering av administrative tjenester Carl-Morten Gjeldnes 5.mars 09 Omorganisering? Prosessen begynner nå Vårt forslag er bl.a.basert innspillene fra Riga og rapport fra 2005 om samlokalisering på

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester Universitetsledelsen Arkivref.: 2016/1514/JSE001 Dato: 08.12.2017 Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Avdeling for IT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 12.01.04 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 005/2004 SAK ADM2003 BRUKERINNFLYTELSE Tidligere saker: Vedlegg: 1. Innledning

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2 Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet 20.09.12 Synnøve Myhre Leder av AG 2 AG2 sammensetning Synnøve Myhre, administrasjonssjef,

Detaljer

OMSTILLING AV IT-TJENESTER. Ved UiB

OMSTILLING AV IT-TJENESTER. Ved UiB OMSTILLING AV IT-TJENESTER Ved UiB Endrede rammebetingelser, krav og forventninger gjør omstillinger nødvendig og ønskelig Det pågår en rekke omstillinger i organisasjonen Trekker disse omstillingene i

Detaljer

Fakultet for helse- og sosialvitenskap; Høring til Børresens-utvalgets sluttrapport om administrativ organisering

Fakultet for helse- og sosialvitenskap; Høring til Børresens-utvalgets sluttrapport om administrativ organisering Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for helsevitenskap Deres dato 1 av 5 2016/3914 vkr Deres referanse NTNU Fakultet for helse- og sosialvitenskap; Høring til Børresens-utvalgets sluttrapport

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D.

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D. Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/06887-015 031 DRAMMEN 04.05.2005 ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD FORSLAG TIL ORGANISERING AV MARKED OG KOMMUNIKASJON 05.04.13 1. Organisering Markeds- og kommunikasjonsmiljøene ved høgskolene i Buskerud og Vestfold er bedt om å utarbeide

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt. Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 26. november 2012 1 1. Innledning Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med det formål

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Internt handlingsrom (IHR) PARAT 14. mai 2012 Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og prosjektleder Ingar Pettersen, IHR

Internt handlingsrom (IHR) PARAT 14. mai 2012 Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og prosjektleder Ingar Pettersen, IHR Internt handlingsrom (IHR) PARAT 14. mai 2012 Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og prosjektleder Ingar Pettersen, IHR Hvorfor IHR? Mål 4 i Strategi 2020: UiO skal forvalte sine samlede ressurser

Detaljer

Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef. Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO)

Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef. Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO) Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO) Universitetsstyret v/rektor Universitetsdirektør Fakultetsstyret v/dekanus Fakultetsdirektør

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FORNYELSE AV DET STUDIEADMINISTRATIVE ARBEIDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

HØRING OM FORSLAG TIL FORNYELSE AV DET STUDIEADMINISTRATIVE ARBEIDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til høringsinstansene ved HiOA - Fakulteter, SPS og SVA - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studieadministrativt lederforum - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet :

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Internt handlingsrom (IHR) v/jon Nornes (Cristin/UiO)

Internt handlingsrom (IHR) v/jon Nornes (Cristin/UiO) Internt handlingsrom (IHR) v/jon Nornes (Cristin/UiO) Bakgrunn Handlingsromsutvalget Finansieringen av UHR-sektoren og økt behov for finansiering gjennom økte budsjettrammer Fremholdt viktigheten av at

Detaljer

Allmøte USIT. Saksliste. 18. oktober Internt handlingsrom (IHR) USIT 3.0

Allmøte USIT. Saksliste. 18. oktober Internt handlingsrom (IHR) USIT 3.0 Allmøte USIT 18. oktober 2012 Saksliste Internt handlingsrom (IHR) USIT 3.0 IHR Roller og ansvar Organisering og standardisering av UiOs ITvirksomhet Bilagslønn Studieadministrasjon Roller og ansvar Tre

Detaljer

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Personallederkonferansen 2013

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Personallederkonferansen 2013 Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo 2010-2013 Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe Personallederkonferansen 2013 UiOs strategi 2020 UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som

Detaljer

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen Notat Dato: 01.09.15 Saksnr./arkivnr.: saksnr 14/05865 Til: Underveisprosjektet LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen I høringsnotatet bes høringsinstansene

Detaljer

OPTIMA studie. OPTIMA Studie - delprosjektets vurdering og sammenstilling av forslag til framtidige løsninger for fokusområdene

OPTIMA studie.  OPTIMA Studie - delprosjektets vurdering og sammenstilling av forslag til framtidige løsninger for fokusområdene OPTIMA studie OPTIMA studie har som overordnet mål å sørge for at de tjenester som leveres av administrativ karakter på HiST er på riktig nivå i forhold til kvalitet og service: På bakgrunn av dette skal

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT )

31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT ) Arkivsak-dok. 17/01504-77 Saksbehandler Hans Petter Nyberg Saksgang Møtedato Høgskolestyret 24.05.2017 31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT 23.05.17) Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon.

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Rapport pr 25.10.2012 for delprosjekt 3 IKT, Kommunikasjon og Bygg/eiendom Vedlagt følger rapport pr 25.10.2012 for arbeidsgruppene innenfor delprosjekt

Detaljer

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNUs personalreglementer for NTNU fra

Detaljer

Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag

Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag Notat Dato: 20.05.2014 Saksnr./arkivnr.: 2014/1755 Til: Brita Bye Fra: Ann Sofie Winther Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag Det vises til brev

Detaljer

HØRING -ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I HELSE NORD

HØRING -ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I HELSE NORD Styresaknr. 19/05 REF: 2004/000286 HØRING -ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Oversendelses brev 03.03.2005 og høringsnotat fra

Detaljer

Invitasjon til høring om framtidig instituttstruktur ved SVT-fakultetet. Innstilling fra instituttstrukturutvalget.

Invitasjon til høring om framtidig instituttstruktur ved SVT-fakultetet. Innstilling fra instituttstrukturutvalget. Vår dato 19.09.2014 Vår referanse 14/18872 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Deres dato Deres referanse 1 av 3 Til høringsinstanser jfr. liste i vedlegg Invitasjon til høring om framtidig

Detaljer

MØTEREFERAT Ledermøte

MØTEREFERAT Ledermøte Dato: 26.08.09 Arkiv: MØTEREFERAT Ledermøte Møtedato: Onsdag 02.09.09 Tid: Kl. 0830-1130 Sted: Schnitlergården, Styrerommet Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Innleid

Detaljer

Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte og campusbasert støtte

Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte og campusbasert støtte Til Prosjektledelsen Administrativ Etablering HiBV Fra Arbeidsgruppe Økonomi ved økonomiseksjonene ved HiBU og HiVe (fork. AG Ø) Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte

Detaljer

REFERAT FRA INFORMASJONS- OG DRØFTINGSMØTE

REFERAT FRA INFORMASJONS- OG DRØFTINGSMØTE Vår dato Referent 24.08.2014 Lasse Gallefoss Forum Møtedato Direkte tlf.nr Arkivreferanse Til stede Linda Vada, FF Randi Tafjord, NSF Robin Trulssen Bye, Tekna Ann-Kristin Tveten, Nito Gro Hagen, Nito

Detaljer

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen og

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen og Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Hva gjør vi nå? Møter i Styringsgruppen 14.03.05 og 16.03.05 1 Mål med utviklingsarbeidet Styringsgruppen skal legge til

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 04.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

Innspill til første notat om administrativ organisering av nye NTNU fra 2017

Innspill til første notat om administrativ organisering av nye NTNU fra 2017 1 av 5 Kommunikasjonsavdelingen 22.10.2015 Notat Til: Gruppe for administrativ organisering Kopi til: Fra: Kommunikasjonsavdelingen Signatur: jek Innspill til første notat om administrativ organisering

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 13.01.2007 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 003/2007 SAK: Omorganisering av Seksjon for drift og infrastruktur Tidl.

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

RAPPORT FRA DET SENTRALE VALGSTYRET

RAPPORT FRA DET SENTRALE VALGSTYRET RAPPORT FRA DET SENTRALE VALGSTYRET VALGSTYRET Det sentrale valgstyret er hjemlet i høgskolens valgregler 4. I følge disse reglene skal høgskolen ha et permanent valgstyre med ansvar for alle valg etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen

IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen Høsten 2013 Ny#organisering# Lederstøtte Rektor Universitetsdirektør EIR HMS BHT Internadministrasjon Fagstøtte Administrativ støtte Eiendom USIT Fakulteter,

Detaljer

Styring av IT. IT-handlingsplaner

Styring av IT. IT-handlingsplaner 1 Styring av IT IT-handlingsplaner 2010-2013 2 Strategisk styring Som ekspert kan jeg dette! Trykke her? Vekttallsproduksjon Departementet krever Baseres på åpen kode 3 Bakgrunn Lite styring og koordinering

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arklykode Styresak 53) Sak nr 2014/1673 Møte

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Arklykode Styresak 53) Sak nr 2014/1673 Møte Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arklykode Styresak 53) Sak nr 2014/1673 Møte 24 09 14 Orientering om framdrift i organisasjonsutviklingsprosjektet Bakgrunn Universitetsstyret vedtok mål og rammer

Detaljer

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering NOTAT Til: prosjektledelsen SD/høgskoledirektører Fra: Seksjon FT-Utdanning v/viserektor utdanning og gruppeleder SD studieadministrasjon Dato: 8. april 2013 Kopi: Johnny Thorsen Saksnummer: 2012/996 Høringsuttalelse

Detaljer

OPTIMA Delprosjekt personal

OPTIMA Delprosjekt personal OPTIMA Delprosjekt personal M3 - Forslag til fremtidig situasjon Ledermøte HiST 11.03.09 Tematisk inndeling personal- og lønnsadministrasjon ved HiST 1. Rekruttering/avvikling av arbeidsforhold 2. Arbeidsforhold/arbeidstid

Detaljer

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.01.10 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/10 Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

HS-O-004/08 Orientering om prosjektet OPTIMA optimalisert service og ressursutnytting

HS-O-004/08 Orientering om prosjektet OPTIMA optimalisert service og ressursutnytting Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 13.02.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-O-004/08 Orientering om prosjektet OPTIMA optimalisert service og ressursutnytting Saksbehandler/-sted:

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Forslag til administrativ hovedstruktur mv for Økonomi og eiendomsområdet

Forslag til administrativ hovedstruktur mv for Økonomi og eiendomsområdet 1 av 6 Økonomi og eiendomsdirektøren 15.04.2016 Notat Til: Gruppe for administrativ organisering (Børresen-utvalget) Kopi til: Fra: Økonomi og eiendomsdirektøren Signatur: JPN Forslag til administrativ

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus NSH-konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell St. Olavs Hospital, Trondheim 14.-15. september 2010 Prosjekt økonomisk bærekraft Rapport

Detaljer

Studieadministrasjon ved mat.nat. hvor står vi, hvor går vi? Tilpasning til ny ledelsesmodell og Kvalitetsreformen

Studieadministrasjon ved mat.nat. hvor står vi, hvor går vi? Tilpasning til ny ledelsesmodell og Kvalitetsreformen Studieadministrasjon ved mat.nat. hvor står vi, hvor går vi? Tilpasning til ny ledelsesmodell og Kvalitetsreformen Gruppens medlemmer Studiesjef Elisabeth Müller Lysebo, leder, fakultetssekretariatet Seniorkonsulent

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert SV 2-0 SV Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon

Detaljer

HiST samlokalisering. Drøftingssak. Styremøte

HiST samlokalisering. Drøftingssak. Styremøte HiST samlokalisering Drøftingssak Styremøte 29.04.09 Agenda Innledning ved rektor Utgangspunktet Styrevedtaket i juni Målsetning for drøftingen Økonomiske og arealmessige betraktninger samt beskrivelse

Detaljer

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Presentasjon for PK-nettverket v/irene Sandlie

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Presentasjon for PK-nettverket v/irene Sandlie Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo 2010-2013 Presentasjon for PK-nettverket 01.11.13 v/irene Sandlie UiOs strategi 2020 UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 14/3274 1 Vår ref: 2014/959 Dato: 17.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer

Detaljer

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV.

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV. NAV NAV er inne i store endringsprosesser. Nedsatt ekspertgruppe med leder Sigrun Vågeng kom med forslag til et bedre NAV. Essensen : NAV kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Akkrediteringsprosess - om å bygge kompetanse Høgskolen i Innlandet HINN

Akkrediteringsprosess - om å bygge kompetanse Høgskolen i Innlandet HINN Akkrediteringsprosess - om å bygge kompetanse Høgskolen i Innlandet HINN Stine Grønvold Utdanning - Hedmark Høgskolen i Innlandet Ca 1000 ansatte Ca 13500 studenter Over 100 studier 6 Campus Ca 8 500

Detaljer

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Faglig referansegruppe 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Agenda Organisering av prosessen og referansegruppens mandat, Cecilie Premissene fra fase II, Cecilie Delprosessene i

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Referat fra møte i LOSAM

Referat fra møte i LOSAM Det medisinske fakultet 17.06.2013 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» 1 av 3 Referat fra møte i LOSAM 17.06.13 Møte i Det lokale samarbeidsutvalget ved DMF, LOSAM Til stede: Forfall: Stig A Slørdahl,

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Fusjonsoppgaver 2016 N O T A T Tilråding:

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU 1 av 5 Rektor Notat Til: Fakultetene, Vitenskapsmuseet, NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund Kopi til: Fra: Organisasjonsdirektør Ida Munkeby Signatur: Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Faglig utvikling skal ligge til grunn for utviklingen av Campus Kalvskinnet.

Faglig utvikling skal ligge til grunn for utviklingen av Campus Kalvskinnet. Samling på Stokkøya 27.-28. august Oppsummering Faglig utvikling skal ligge til grunn for utviklingen av Campus Kalvskinnet. Potensialet i samlokaliseringen ligger i mulighetene for tverrfaglighet som

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 02.09.03 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 76/2003 SAK ADM2003 - implementering Tidligere sak(er): HS 17/2003 Org 2002

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Pål Kraft, instituttleder Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: SV En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Niclas J.M. Berger Stillingskategori: Administrativ/teknisk Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

Høringssvar fra Studenttinget NTNU om administrativ organisering. Studenttinget har følgende innspill til NTNUs administrative organisering.

Høringssvar fra Studenttinget NTNU om administrativ organisering. Studenttinget har følgende innspill til NTNUs administrative organisering. NTNU Vår dato 01.06.2016 Ref.nr. 15/2016 Saksbehandler: Jone Trovåg Høringssvar fra om administrativ organisering Studenttinget har følgende innspill til NTNUs administrative organisering. Stillingen som

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER

UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen 09.11.2017 SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER Ny organisering Som kjent vedtok styret i sak 44/17 ny overordnet administrativ organisering fra 2018.

Detaljer

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse Sentral stab Samhandlingsavdelingen Notat Til: Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464 7501 STJØRDAL Att.: Inger Mette Nilstad Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/5572-12/TOAM 000 03.10.2016 Oppgis

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer