ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKT ADMINISTRASJONEN - HØRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKT ADMINISTRASJONEN - HØRING"

Transkript

1 Vår dato Vår referanse Saksbehandler / Lasse Gallefoss Deres dato Deres referanse Direkte tlf.nr. Se mottakertabell ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKT ADMINISTRASJONEN - HØRING Høgskoledirektøren nedsatte i desember 2013 en arbeidsgruppe som har sett nærmere på en del administrative funksjoner ved HiÅ. Gruppen har hatt hovedfokus på følgende områder: Hovedekspedisjonen og Trykkeriet Informasjons- og markedsføringsenheten Driftstjenesten IT-tjenesten Gruppen leverte sin rapport 16. juni, og den sendes på høring til alle enheter ved HiÅ, arbeidstakerorganisasjonene og Studentparlamentet (SPÅ). Rapporten og mottatte høringsinnspill vil bli lagt frem for Høgskolestyret i møte 5. september. En av anbefalingene til arbeidsgruppen er at det iverksettes et mer omfattende OU-prosjekt, hvor HiÅ sin organisering og antall organisatoriske nivå blir vurdert. Saken settes på agendaen for det planlagte IDF-møtet 18.august. Høringsfristen er 22. august. Med vennlig hilsen HØGSKOLEN I ÅLESUND Roar Tobro Høgskoledirektør Lasse Gallefoss Personaldirektør Vedlegg: Organisasjonsutviklingsprosjekt Administrasjonen - Rapport fra arbeidsgruppe Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Postboks 1517 Larsgårdsvegen N-6025 Ålesund N-6009 Ålesund Telefaks Foretaksregisteret NO

2 HØGSKOLEN I ÅLESUND 2 av 2 Mottaker Kontaktperson Adresse Post Tekna HiÅ Larsgårdsvegen ÅLESUND NSF HiÅ Larsgårdsvegen ÅLESUND Forskerforbundet HiÅ Larsgårdsvegen ÅLESUND Parat HiÅ Larsgårdsvegen ÅLESUND NITO HiÅ Larsgårdsvegen ÅLESUND

3 ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKT ADMINISTRASJONEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE 16. JUNI 2014

4 Innhold 1. BAKGRUNN Mandat Gjeldende organisering Administrative tjenester innledende betraktninger MANDAT OG AVGRENSNINGER UTFORDRINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER FRA ANSATTE OG BRUKERE Hovedekspedisjonen og Trykkeriet Informasjons- og markedsføringsenheten Driftstjenesten IT-tjenesten Studentene ORGANISERING AV ADMINISTRATIVE ENHETER VED HIÅ Administrative funksjoner og organisering ANBEFALINGER Anbefalinger, hovedtrekk Kjerneprosesser og prosessledelse Anbefalinger Hovedekspedisjonen og Trykkeriet Anbefalinger informasjons- og markedsføringsenheten Anbefalinger driftstjenesten Anbefalinger IT-tjenesten VIDERE ARBEID Forslag til fremdriftsplan Tiltaksliste... 15

5 1. BAKGRUNN Høgskolen i Ålesund har hatt en positiv utvikling gjennom flere år. Dette har ført til økt aktivitet og flere brukere av ulike støttetjenester. Utviklingen medfører også at det på flere områder kan ha oppstått en ubalanse mellom aktivitet og kapasitet. Det er også behov for å avklare plasseringen av ansvar for enkelte oppgaver. 1.1 Mandat Høgskoledirektøren vedtok den 13. desember 2013 mandat og rammebetingelser for arbeidsgruppen som fikk følgende oppdrag: Vurdere om gjeldende organisering av felles administrative tjenester ved HiÅ er hensiktsmessig Komme med forslag til eventuelle endringer av dagens organisering Komme med forslag til eventuelle endringer for å optimalisere arbeidsflyt og støtte til brukerne Formålet med arbeidet er en organisering som ivaretar: Mer integrerte arbeidsprosesser og bedre oppgaveflyt Klar ansvars- og oppgavefordeling Fleksibilitet og robusthet Effektiv bruk av arealer, lokaler og bemanningsressurser Arbeidsgruppa har hatt følgende sammensetning: Høgskoledirektør Roar Tobro (leder) Studiedirektør Øyvind Edvardsen Førsteamanuensis Anniken Karlsen (avdelingsrepresentant) Kontorsjef Dagrun Lorgen Jensen (avdelingsrepresentant) Driftsleder Olav Sture IT-leder Geir Halsvik Overingeniør Heidi Engstrøm (Nito) Rådgiver Andreas Sylte (Parat) Personaldirektør Lasse Gallefoss (sekretær) 1.2 Gjeldende organisering Det ble gjennomført en større organisatorisk endring fra 1. august 2003 da HiÅ gikk over fra tre avdelinger med valgte dekaner og avdelingsstyrer til fire institutter med tilsatte instituttledere og et rådgivende instituttråd. Fra 1. august 2011 ble det innført en midlertidig ordning, som senere er gjort permanent, med fem avdelinger. HiÅ har siden samlokaliseringen i Fogdegården høsten 1999 hatt en modell med en sentralisert administrasjon i stab og et relativt lite administrativt støtteapparat i linjen. 1

6 Høgskolen er i dag organisert slik: Figur 1: Organisasjonskart HiÅ 1.3 Administrative tjenester innledende betraktninger Høgskolen utvikler seg og vokser. Nye undervisningsmetoder, nye rutiner, økt bruk av IT og andre verktøy gjør at ulike arbeidsprosesser blir mer integrerte og avhengige av hverandre. Dette har bidratt til at det er behov for å se på organiseringen av en del av de administrative tjenestene. Dette gjelder i første rekke: Driftstjenester IT-tjenester Sentralbord, trykkeri- og ekspedisjonstjenester Markedsføring, informasjon og kommunikasjon Enkelte andre felles utviklingsoppgaver Driftstjenesten er i dag organisert i Økonomi- og driftsseksjonen. IT-tjenester er organisert i IT-seksjonen, men andre enheter er systemeiere noe som fører til uklarheter for brukerne. Mer integrerte systemer og flere leveranser til brukerne krever mer koordinering og samtidig prioritering av oppgaver hos begge seksjonene. Sentralbord, trykkeri- og ekspedisjonstjenester er organisert i Studieseksjonen. Dette gjør at Studieseksjonen har et svært bredt ansvarsområde. Ekspedisjonstjenester leveres både i Hovedekspedisjonen og i Studentservice. Det er i første rekke stilt spørsmål om Hovedekspedisjonen, inklusive sentralbord, og trykkeriet bør organiseres under en annen enhet enn Studieseksjonen. Dette vil avlaste enheten for arbeidsoppgaver, og gi enheten et tydeligere fokus på kjerneoppgavene knyttet til å støtte utdanningsvirksomheten. Informasjon og markedsføring er organisert under Studieseksjonen. En av stillingene er sterkt knyttet til studentrekruttering, men for øvrig leverer de ansatte tjenester til hele Høgskolen. Økte krav til langsiktig profilering, omdømmebygging og utadrettet kommunikasjon i forhold til Høgskolen sine omgivelser tilsier en styrking av kommunikasjonsarbeidet, både i forhold til utdanning, forskning, formidling og annen samfunnskontakt. Dette inkluderer også 2

7 profilering og synliggjøring av Campus Ålesund som arena for utadrettede aktiviteter. Det er stilt spørsmål om disse tjenestene bør organiseres på en annen måte. Det er lagt ned en betydelig innsats i campusprosjektet ved HiÅ. Siden 1. januar 2013 har koordineringen av dette arbeidet og rollen som kvalitetsleder blitt ivaretatt ved en 50 % prosjektstilling i høgskoledirektøren sin stab som en midlertidig løsning. Campusutvikling bør være et viktig strategisk satsingsområde for HiÅ også framover, og arbeidsoppgavene må organiseres på permanent basis. Inkludert i dette er også lokalisering av ulike tjenester og enheter i tilfelle en overtakelse av ytterligere lokaler i Kunnskapsparken. Forannevnte forhold er ikke uttømmende, og arbeidsgruppa vil påpeke at også andre forhold underbygger behovet for en mer effektiv og brukerorientert organisering av HiÅ. 2. MANDAT OG AVGRENSNINGER Høgskolen har vokst fra en liten til en mellomstor høgskole. Vi forventer fortsatt vekst i antall studenter, ansatte og arealbehov, med tilsvarende behov for administrative støttefunksjoner. Vi må derfor ha fokus på kvalitet og effektivitet i alle ledd. Mandatet er avgrenset til administrative støttefunksjoner med fokus på førstelinjetjenester, jfr. pkt 1.3. Arbeidsgruppen har med bakgrunn i dette ikke gått nærmere inn på andre deler av administrasjonen. Ut fra mandatet skal arbeidsgruppen vurdere om gjeldende organisering av felles administrative tjenester ved HiÅ er hensiktsmessig og komme med forslag til eventuelle endringer i organiseringen. Gruppen skal komme med forslag til endringer for å optimalisere arbeidsflyt og støtte til brukerne. Mandatet gir fire formål som må oppfylles for å oppnå dette: Optimalisert arbeidsflyt og støtte til brukerne Klar ansvars- og oppgavefordeling (1) Integrerte arbeidsprosesser og arbeidsflyt (2) Fleksibilitet og robusthet (3) Effektiv bruk av arealer, lokaler og bemanning (4) Figur 2: Målformulering De to første målene er i stor grad prosessorientert, mens mål tre og fire har knytning til hvordan vi organiserer oss i enheter og hvordan disse er lokalisert i forhold til hverandre. Arbeidsgruppen diskuterte innledningsvis tilnærmingsmåte for arbeidet, og en av konklusjonene ble at Høgskolen mangler felles rutinebeskrivelser og kvalitetsstandarder på mye av det vi gjør. Behovet for dette har blitt større etter hvert som Høgskolen har vokst, og ting henger mer og mer sammen. 3

8 3. UTFORDRINGER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER FRA ANSATTE OG BRUKERE Arbeidsgruppen inviterte ansatte fra Hovedekspedisjonen, Trykkeriet, Informasjons- og markedsenheten, Driftstjenesten og IT-seksjonen til å beskrive utfordringer og forslag til forbedringer innenfor sine områder. Studentene, representert ved Studentparlamentet, Ålesund Studentsamfunn og Læringsmiljøutvalget ble invitert til å komme med synspunkter til tiltak som kan forbedre studentenes hverdag. 3.1 Hovedekspedisjonen og Trykkeriet Hovedekspedisjonen og Trykkeriet er lokalisert rett innenfor hovedinngangen til høgskolebygget. Trykkeriet ble samlokalisert med Hovedekspedisjonen høsten I den forbindelse ble tilbudet noe redusert, og det er kanskje mer riktig å betegne tjenestene som kopieringstjenester i stedet for trykkeritjenester. Hensikten med samlokaliseringen var blant annet å samle flere førstelinjetjenester, få den ansatte på trykkeriet (60 % stilling) i et arbeidsfellesskap, bidra til mer fleksibilitet og tilgjengelighet for enkle trykkeritjenester. Arbeidsfellesskapet har i dag en bemanning på 1,8 årsverk fordelt på fire personer: To konsulenter i 50 % stilling som deler arbeidsuka En konsulent i 20 % stilling hver onsdag En konsulent i 60 % stilling hver dag fra kl I tillegg bidrar en kontorleder til en del koordineringsoppgaver bl.a. når det gjelder planlagt og ikke-planlagt fravær. Tjenestene er organisert i Studieseksjonen, og back up ved fravær skjer fra ansatte i Studieseksjonen eller ved leie av tilkallingsvikar. Back up ved hjelp av ansatte i Studieseksjonen er svært krevende i og med at den berører saksbehandlere som får avbrudd i sitt ordinære arbeid. Dette blir spesielt krevende ved ferieavvikling og sykefravær, noe som i neste omgang går utover strengt tiltrengt kapasitet til studieadministrasjon. Primær back up er vedkommende som er på jobb i Studentservice, men dette medfører som nevnt at en saksbehandler må betjene Studentservice. Arbeidsoppgavene i Hovedekspedisjonen er mange, og det kreves en del opplæring for å kunne utføre tjenestene som i dag utføres. En av hovedutfordring er mengden av arbeidsoppgaver i forhold til antall hoder som til en hver tid er tilgjengelig. De fleste dagene er det kun en person til å betjene sentralbordet og ekspedisjonen, mens den andre er opptatt med kopieringstjenester. Dette begrenser muligheten til å ivareta mange av de andre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte. De ansatte viser til at det før etableringen av Studentservice som egen førstelinjetjeneste var to ansatte i heltidsstilling i Hovedekspedisjonen. Dimensjoneringen har gradvis blitt redusert etter at Studentservice ble etablert og arbeidsoppgaver har blitt flyttet. På grunn av generell vekst ved HiÅ opplever de ansatte ved Trykkeriet og Hovedekspedisjonen at de ikke har tilstrekkelig kapasitet i forhold til tildelte arbeidsoppgaver. De viser også til uklarhet om ansvaret for enkelte oppgaver. Arbeidstrykket er spesielt stort ved studiestart. For øvrig er det mye henvendelser og postsortering om morgenen. De dagene/tidspunktene det kun er en person til stede, er vanskelige da både ekspedisjon og sentralbord skal betjenes. Arbeidsgruppen mener det er behov for en gjennomgang av arbeidsoppgavene i Hovedekspedisjonen og Trykkeriet. Tjenester som hører logisk sammen bør samles. De ansatte ved Hovedekspedisjonen støtter etableringen av et felles servicetorg for Høgskolen. 4

9 Følgende konkrete forbedringer ble lansert: Fjern parkeringskort Få ansatte til å melde fra til sentralbord ved sykefravær Få ansatte til å bruke fraværsmarkering i Outlook Få ansatte til å oppgi bestillingsreferanse ved varekjøp Etablér infotavler som viser hvor studenter m.fl. skal være Bruk ukekoder og ikke dagskoder for parkering Oversikt over arbeidsoppgaver ved Hovedekspedisjonen og Trykkeriet er kartlagt. Arbeidsgruppa konstaterer at det ikke er gjort noen klare beslutninger om hvilke arbeidsoppgaver som Hovedekspedisjon/Trykkeri faktisk har ansvar for å utføre. Det er heller ingen retningslinjer for hvordan endringer i arbeidsoppgaver skal håndteres, noe som har ført til at mange mener de kan pålegge nye arbeidsoppgaver som skal utføres av ekspedisjonen. 3.2 Informasjons- og markedsføringsenheten Informasjons- og markedsføringsenheten er lokalisert i Kunnskapsparken, 2. etasje. Den er organisert i Studieseksjonen og har en bemanning på to faste og for tiden ett midlertidig årsverk knyttet til utvikling av høgskolens nettsider: En rådgiver med arbeidsoppgaver innenfor rekruttering, markedsføring, arrangementer, profil, studiekatalog, budsjett og studentambassadører En rådgiver med arbeidsoppgaver innenfor websider, nyheter, sosiale medier, foto, stillingsannonser, beredskap og pressekontakt En rådgiver midlertidig tilsatt på prosjekt nye websider. Han har kompetanse på InDesign (verktøy for design og utarbeidelse av annonse- og markedsføringsmateriell) og arbeider også med elektronisk nyhetsbrev og studieannonser I tillegg utfører førstekonsulenten i høgskoledirektøren sin stab arbeid knyttet til diverse arrangementer ved HiÅ. Enheten har i dag 18 studentambassadører ansatt på timebasis. Informasjons- og markedsføringsenheten har tre hovedoppgaver: Informasjon Markedsføring Nettsider, innholdsproduksjon De ansatte ved Informasjons- og markedsføringsenheten ser for seg en viss omfordeling av arbeidsoppgaver internt i enheten. Dette forutsetter at den blir styrket fra to til tre årsverk på permanent basis. Dersom enheten ikke styrkes fremheves følgende konsekvenser: Sårbare ved fravær HiÅ blir mindre synlig Avdelingene velger nødløsninger Flere tjenester må kjøpes eksternt 5

10 Nærmere konkretisert ser de for seg at følgende områder må nedprioriteres: Mer spisset og målrettet markedsføring og rekruttering Ansatt rekruttering Alumni Anskaffelse og drift av CRM-system (Customer Relationship Management) Elektronisk nyhetsbrev Prosjekt intern kommunikasjon Sosiale medier internasjonalt Film/video Nettannonsering Engelske nettsider InDesign Enheten fremhever også behov for mer samkjøring av markedsføringen mellom avdelingene. Gode ideer som skapes i samarbeid med en avdeling ønskes i neste runde benyttet ved andre avdelinger. Avdelingene/enhetene ved HiÅ etterspør mer støtte til markedsføring, og utviklingen i studietilbudene ved Høgskolen har medført et større behov for målrettet markedsføring mot ulike nisjer. Spesielt markedsføring av mastergradstudier er utfordrende, hvor en også forventes å drive markedsføring internasjonalt. I dag er det satt av et sentralt budsjett for kjøp av markedsføringstjenester på 1,4 mill. kr (2014). Ser vi på noen sentrale poster for markedsføringskostnader i 2013, fremgår det at enheter utenom Studieseksjonen brukte ,- på samme poster som Studieseksjonen brukte ,-. Beløp i kr. Konto Sentralt Enheter Sum 7320 Profilannonsering Studieannonsering Profileringsartikler Figur 3: Regnskapstall 2013 For stillingsannonser benyttet Personal- og organisasjonsseksjonen kr ,- og øvrige enheter kr ,-. Arbeidsgruppa etterspurte enhetens involvering i campus- og forskningsprofilering. Dette oppfattes ikke som en del av tildelte arbeidsoppgaver pr dato. For å styrke FoU-aktiviteten og å gjøre HiÅ mer attraktiv for FoU-samarbeid hos andre, er det behov for å synliggjøre de ansatte sin kompetanse. En kompetansekatalog på web ble fremhevet som en mulig måte å gjøre dette på. Når det gjelder organisering hadde de ansatte ved enheten ingen klare preferanser. De ser fordeler både ved å være organisert i Studieseksjonen og ser fordeler med sentral organisering direkte under høgskoledirektøren. Det er viktig at koplingen mot opptakskontoret beholdes, men infoenheten bør ikke deles. De ansatte har generell kompetanse om informasjon og 6

11 markedsføring og kan gi back up for hverandre for de viktigste oppgavene ved fravær. Det er viktig å synliggjøre ansvaret som ligger til enheten. Arbeidsgruppa konstaterer at det er behov for en gjennomgang og klargjøring av kapasitet og arbeidsoppgaver for Informasjons- og markedsføringsenheten. Grensesnittet mot øvrige enheter ved HiÅ må avklares nærmere. 3.3 Driftstjenesten Driftstjenesten er lokalisert i høgskolebygget, A-blokka, 2 etasje og er organisert i Økonomiog driftsseksjonen. Enheten har en fast bemanning på tre årsverk, men har siden oktober 2013 hatt en ekstra stilling. Fra 1. september 2014 vil enheten ha følgende bemanning: En driftsleder To driftsteknikere I tillegg har HiÅ fire tilsynsvakter som deler vaktene på ettermiddagstid mandag fredag ( ) og lørdager ( ). Driftsenheten er HiÅ sitt bindeledd inn mot Statsbygg. Arbeidsoppgavene i grenseflaten mot Statsbygg som huseier og HiÅ som leietaker fremgår av leieavtalene med Statsbygg Midt- Norge. For øvrig har enheten en rekke arbeidsoppgaver knyttet til HiÅ sin drift. En utfordring for enheten er at den blir involvert for sent i mange prosesser, spesielt i forhold til større eller mindre utbyggingsprosjekter. Nye prosjekter iverksettes uten at helheten og konsekvensene er avklart. Særinteresser får styre for mye, og egenrådigheten er for stor. Det er lite tverrfaglig samarbeid, og HiÅ er «siloaktig». Bestillinger kommer ofte for sent, og Driftsenheten opplever ofte at bestillingene bare viser «toppen av isfjellet». De ansatte opplever derfor at de ofte driver brannslukking. De driftsmessige oppgavene tar all tid, og det blir for lite tid til planleggings- og administrativt arbeid. Driftsleder er opptatt av at de ansatte ved enheten er serviceinnstilt. Han ønsker tilbakemelding via HiÅ sitt system for registrering av avvik, men viser til at Driftsenheten ikke er omfattet av systemet og har derfor ikke fått avviksmeldinger. Driftsenheten mener følgende forbedringer bør iverksettes: Driftsleder må være representert i ledergruppa der det fattes vedtak som berører drift HiÅ bør arbeide mer prosjektbasert Arbeidsoppgaver og ansvar for Driftsenheten må avklares nærmere. Herunder hva Driftsenheten skal måles på Bestillinger må omfatte helheten, og ansvar for kostnadene må være avklart Meldesystemet (OTRS) bør erstattes. Fylket har et system vi kan bruke/få tilgang til Situasjoner med redusert kapasitet hos Statsbygg må avklares Eierforhold/disposisjonsrett til HiÅ sine bygninger/rom må tydeliggjøres Arbeidsgruppa registrerer manglende kapasitet til overordnet planlegging ved Driftsenheten. Dette bør ses i sammenheng med det arbeidet som gjøres inn mot campusutvikling. En eventuell overtakelse av Kunnskapsparken vil kreve mer administrativ kapasitet, blant annet til inngåelse og oppfølging av leieavtaler. Enkelte gråsoner inn mot IT-seksjonen må avklares. Samtidig er det viktig å understreke fagmyndighetsansvaret til Driftsenheten inn mot 7

12 driftsrelaterte og bygningsmessige forhold, enten dette gjelder koordineringsfunksjonen mot Statsbygg eller rene driftsrelaterte forhold. 3.4 IT-tjenesten IT-tjenesten er lokalisert i høgskolebygget, C-blokka (laboratorieblokka) 2. etasje og er organisert i høgskoledirektøren sin stab. Enheten vil fra august 2014 ha en fast bemanning på syv årsverk og to årsverk knyttet til orakeltjenesten (lærlinger). Førstelinjetjenesten til IT er organisert som en orakeltjeneste. Innmeldinger skjer pr telefon eller gjennom et innmeldings- og supporthåndteringssystem (OTRS) for IT. De ansatte opplever at en del henvendelser til IT er feilrutet, kanskje fordi de blir feilsendt fra Hovedekspedisjonen. Dette gjelder blant annet Fronter, E-læring og informasjonsskjermer. Det er også gråsoner inn mot driftstjenesten blant annet knyttet til ansvaret for å ivareta montering av AV-utstyr. IT-tjenesten foreslår følgende forbedringer: Dagens lokalisering er ikke optimal og bør vurderes Orakeltjenesten bør fysisk plasseres i samme miljø som resten av IT-tjenesten, blant annet for å ivareta kompetanseoverføring IT-leder bruker mye tid på innkjøp/anskaffelser. Dette bør i større grad ivaretas av sentral innkjøpsfunksjon Det bør utarbeides en tjenestekatalog ved HiÅ. Dette for å klargjøre ansvar og synliggjøre tjenestene som gis til ulike brukere Hvem som skal ha tilgang til forskjellige rom, herunder spesialrom, ved HiÅ må avklares IT må involveres så tidlig som mulig når det planlegges endringer i infrastruktur Ansvar for IT- og informasjonssystemer må klargjøres IT-tjenesten og Driftstjenesten bør ha formelle koordineringsmøter Inn- og utklarering av ansatte fra aktuelle systemer bør forenkles Arbeidsgruppa registrerer behov for å vurdere lokalisering av IT-tjenesten. Arbeidsdeling og samarbeid innenfor driftsrelaterte tjenester og innkjøp må avklares nærmere opp mot Økonomi- og driftsseksjonen 3.5 Studentene Påtroppende leder i Studentparlamentet, leder i Ålesund Studentsamfunn og en av studentrepresentantene fra Læringsmiljøutvalget ble invitert til å gi tilbakemeldinger og innspill til forbedringer av de støttetjenestene som studentene er brukere av. Hovedbudskapet fra studentene er at de i store trekk var godt fornøyd med både tilgjengeligheten og kvaliteten på slike tjenester. Noen forhold de mener kan forbedres: Nettsida kan forbedres. Gjerne egen portal for studentene. Betalingstjenesten for printkort fungerer ikke alltid, spesielt på kveldstid Informasjon/opplæring om fjerntilgang kan bedres Trådløst nett i fellesarealene i hovedbygget bør bli mer stabilt Ventilasjon, spesielt i eksamenstid, bør bedres Det bør vaskes/ryddes i helgene (spesielt eksamensperioder) 8

13 Parkeringsbevis bør fjernes og bommene omprogrammeres slik at bil nr to ikke kan følge på. Utvekslingsopphold i utlandet med institusjoner der HiÅ ikke har avtale fungerer dårlig Førstelinjetjenester kan gjerne samles i ett servicetorg, men det må i så fall ha tilstrekkelig kapasitet for å unngå lange køer Bruk av Fronter bør standardiseres. I dag har hver lærer sin måte å bruke systemet på. Informasjonssystemer rundt timeplan, rom- og timebestilling bør forbedres. Mange nye studenter går seg bokstavelig talt vill. Informasjon via epost bør begrenses. For mye info fører til at studentene ikke bryr seg. Info bør primært «poppe» opp på telefonen til studentene Infoskjermene kunne gjerne vist mer enn vær og nyheter Informasjon om gjøremålene til Studentparlamentet og studentorganisasjonene bør forbedres 4. ORGANISERING AV ADMINISTRATIVE ENHETER VED HIÅ 4.1 Administrative funksjoner og organisering Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å vurdere om gjeldende organisering av felles administrative tjenester ved HiÅ er hensiktsmessig og komme med forslag til eventuelle endringer av dagens organisering. Etterfølgende tabell viser hvilke hovedfunksjoner som er organisert under de administrative enhetene ved HiÅ: Enhet Hovedfunksjoner Personer/årsverk Høgskoledirektørens stab Saksutredning for direktør 2 / 1,5* CSO (Chief Security Off.) Campus *) Stilling som saksutreder for høgskoledirektør er vakant og Kvalitetsledelse inngår ikke i tallet. Arrangementer Protokollfører for styret Sekretær for rektor og direktør Personal- og organisasjonsseksjonen Økonomi- og driftsseksjonen Studieseksjonen Personal Lønn Reiser HMS Arkiv Økonomi Regnskap Innkjøp Drift Opptak Eksamen 8 / 7,25 10 / 10,00 23 / 18,60 9

14 Studentservice FS Fronter og elæring Timeplanlegging og rombooking Internasjonalisering Informasjon og markedsføring Trykkeri Hovedekspedisjon Biblioteket Bibliotek-tjenester 6 / 4,75 IT-seksjonen IT-tjenester 8 / 8,00 Orakel-tjenester FoU-seksjonen Forskningsadministrasjon 1 / 0,50* *) Stilling som forskningssjef er vakant. Funksjonen dekkes frem til av oppnevnt FoU-koordinator (50 %). Sum 57 / 50,6 Tall pr En av utfordringene ved HiÅ har vært og er kontrollspennet til flere av lederne. Dette var en av årsakene til at tidligere Institutt for teknologifag ble delt i to avdelinger. Ved Avdeling for helsefag og Avdeling for biologiske fag ble det innført et nytt nivå med fagseksjonsledere. I administrasjonen er det i første rekke studiedirektøren som har et stort kontrollspenn med direkte arbeidsgiveransvar for 22 medarbeidere. I tillegg engasjerer studieseksjonen ca. 40 eksamensvakter og studentambassadører hvert år. Høgskoledirektøren har også et relativt stort kontrollspenn med direkte arbeidsgiveransvar for 14 medarbeidere, jf. etterfølgende tabell: Enhet Stilling Personer/årsverk Høgskoledirektørens stab Saksutreder/CSO (vakant) 3 / 2,5 Arrangementsmedarbeider, protokollfører Prosjektleder Campus, kvalitetsleder Personal- og organisasjonsseksjonen Personaldirektør 1 / 1,00 Økonomi- og driftsseksjonen Økonomi- og driftsdirektør 1 / 1,00 Studieseksjonen Studiedirektør 1 / 1,00 Biblioteket Hovedbibliotekar 1 / 1,00 IT-seksjonen IT-leder 1 / 1,00 FoU-seksjonen Forskningssjef (vakant) 1 / 1,00 Fagavdelingene Dekaner 5 / 5,00 Sum 14 / 13,5 Arbeidsgruppen har ikke hatt inngående drøftinger av prinsippene for organiseringen av HiÅs administrasjon, men har konkludert med at tiden er moden for å se nærmere på dette for hele Høgskolen. Arbeidsgruppen har kort vært innom to alternative modeller for å redusere kontrollspenn i administrasjonen: 10

15 a. Fordele eksisterende funksjoner på de tre avdelingsdirektørene (POS, ØDS og STUD): b. Opprette en ny avdelingsdirektørstilling og samle tekniske støttefunksjoner og fellesfunksjoner under denne Ved å gå inn på dette får vi umiddelbart en diskusjon om HiÅ bør organiseres i flere nivåer både i administrasjonen og ved avdelingene. Dette kan også gripe inn i høgskolens organisering av ledergrupper. I dag har HiÅ to ledergrupper faglig ledergruppe og utvidet ledergruppe. Sistnevnte består av Høgskoledirektør, rektor, prorektor og ledere med arbeidsgiveransvar i administrasjonen. Til sammen utgjør utvidet ledergruppe 14 personer. 5. ANBEFALINGER 5.1 Anbefalinger, hovedtrekk Arbeidsgruppen mener mange av de problemstillingene som er kartlagt i prosjektet kan løses ved en styrking og bedre organisering av førstelinjetjenestene. Det er også behov for å avklare ansvar for enkelte arbeidsoppgaver som har falt litt mellom to stoler etter hvert som Høgskolen har vokst. Gruppen mener etablering av et servicetorg som ivaretar de fleste førstelinjetjenestene ved HiÅ bør utredes. Servicetorget vil være HiÅ sitt ansikt utad. Etableringen av et servicetorg vil sannsynligvis kreve bygningsmessige tilpasninger som må ses i sammenheng med valg som tas med bakgrunn i mulighetsanalysen gjennomført av SIGNAL AS. Dette vil ligge noe frem i tid, og arbeidsgruppen foreslår i første omgang at Hovedekspedisjonen omprofileres til et infotorg. Arbeidet med dette, og videreføring av arbeidet med å kartlegge/klarlegge hvilke arbeidsoppgaver og hvilken kapasitet som skal ligge til infotorget, bør gis prioritet til høsten. Infotorget bør være en del av et fremtidig servicetorg. Arbeidsgruppen mener det er viktig at Informasjons- og markedsføringsenheten styrkes med en kommunikasjonssjef. Målsettingen bør være å få denne stillingen besatt fra januar Infotorget bør fra samme tidspunkt organiseres under kommunikasjonssjefen. Et fremtidig servicetorg bør også organiseres under kommunikasjonssjefen. Arbeidsoppgavene og detaljer rundt organiseringen av servicetorget må utredes nærmere, og følgende må avklares: Hva skal servicetorget løse (tjenestekatalog) Hvilken kompetanse og kapasitet kreves Lokalisering og meldesystemer må besluttes Hvordan skal de ansatte læres opp Hvordan løses sesongsvingninger, for eksempel ved studiestart Grensesnitt mot Studentservice, Biblioteket og Studentsamskipnaden Detaljer rundt organisering Arbeidsgruppen foreslår at Informasjons- og markedsføringsenheten fra 1. januar 2015 overføres fra Studieseksjonen til høgskoledirektøren sin stab. Enheten organiseres under kommunikasjonssjefen. Arbeidsgruppen mener det er viktig at HiÅ utarbeider kvalitetsstandarder. Dette er viktig for å avstemme forventninger til leveranser, både internt og eksternt. 11

16 Arbeidsgruppen sin konklusjon er at det bør settes i gang et større organisasjonsutviklingsprosjekt som vurderer organiseringen av hele Høgskolen. Dette må sees i sammenheng med evt. kommende strukturendringer både i sektoren og i HiÅ sin egen organisering som følge av dette. 5.2 Kjerneprosesser og prosessledelse Arbeidsgruppen har også sett på en prosessorientert tilnærming hvor høgskolens aktiviteter kan deles inn i fem kjerneprosesser: Undervisning Forskning Samfunnskontakt Støttefunksjoner Styring og ledelse Arbeidsgruppen vil påpeke at gjennomføring av enkelte typer oppgaver og administrative støttefunksjoner i særlig grad griper inn i hverandre på tvers av organisasjonsenheter, noe som krever samhandling på tvers i gjennomføringen. Eksempler på slike oppgaver arbeidsgruppen har sett det som hensiktsmessig å gå mer detaljert inn i er: Mottak av ansatte Mottak av studenter Tilrettelegging for studenter med spesielle behov Varemottak Dette er viktige, administrative prosesser som involverer flere enheter/avdelinger ved HiÅ. Disse prosessene har blitt brukt i gruppen som eksempler for å synliggjøre behovet for strømlinjeformede prosesser og klare ansvarslinjer. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i boken Prosessledelse (Iden Jon, 2013, Fagbokforlaget). Prosessene kan illustreres ved etterfølgende figur: Figur 4: Prosesser på tvers av enheter/avdelinger Arbeidsgruppen mener HiÅ med fordel kan bli mer prosessorientert. Dette behøver ikke å bety at HiÅ skal gå over til matriseorganisering, men det er viktig at ansvar for prosesser blir klargjort og at de får tildelt en prosesseier. Prosesseieren vil ha ansvar for prosessens ytelse og resultat, med tilhørende rutiner, IT-verktøy og andre støttefunksjoner. Dette innebærer at prosessene er hensiktsmessige og at de fungerer i henhold til de mål som er satt. 12

17 Arbeid med prosesser er tidkrevende, og arbeidsgruppen har ikke hatt tid eller ressurser til å gå dypt inn i dette nå. Gruppen anbefaler at HiÅ arbeider videre med prosessledelse som et virkemiddel for økt måloppnåelse og mer effektiv ressursbruk. Vi har i arbeidet med å dokumentere prosesser benyttet verktøyet Microsoft Visio, som er ett av Microsoft Officeproduktene i HiÅ sin «verktøykasse». Dette verktøyet synes å fungere godt for slik prosessmodellering. Arbeidsgruppe anbefaler at HiÅ i større grad arbeider prosessrelatert og tildeler ansvar for HiÅs kjerneprosesser som går på tvers av organisasjonen. Dette er som nevnt prosesser som krever samhandling mellom fagavdelinger og administrasjon, samt mellom ulike administrative enheter, for å kunne løses effektivt. Arbeidsgruppen tilrår at HiÅ ser på organiseringen av kjerneprosessene i et eget OU-prosjekt senere. 5.3 Anbefalinger Hovedekspedisjonen og Trykkeriet Arbeidsgruppen mener ekspedisjons- og trykkeritjenestene bør organiseres som en del av et fremtidig servicetorg. Dette forutsetter at nødvendig sikkerhet knyttet til kopiering av eksamensoppgaver kan etableres. Arbeidsgruppen foreslår i første omgang at Hovedekspedisjonen og Trykkeriet omprofileres til et infotorg. Arbeidet med dette, og videreføring av arbeidet med å kartlegge/klarlegge hvilke arbeidsoppgaver og hvilken kapasitet som skal ligge til infotorget, bør gis prioritet til høsten. Infotorget bør være en del av et fremtidig servicetorg. Kontrollspennet til studiedirektøren bør reduseres, og arbeidsgruppen foreslår at infotorget organiseres i høgskoledirektøren sin stab under en ny stilling som kommunikasjonssjef. Et fremtidig servicetorg bør også organiseres under kommunikasjonssjefen. Nærmere detaljer rundt arbeidsoppgaver, innhold og lokalisering av et fremtidig servicetorg bør avventes til kommunikasjonssjefen er på plass. 5.4 Anbefalinger informasjons- og markedsføringsenheten Informasjons- og markedsføringsenheten må få et klart mandat. Det er viktig at enheten dekker hele bredden av HiÅs virksomhet, og at enheten får et tydelig ansvar også i forhold til å profilere, synliggjøre og markedsføre HiÅs FoU- og innovasjonsvirksomhet, Campusprofilering og styrke det eksternt rettede kommunikasjonsarbeidet forøvrig. Markedsplanen må være et felles verktøy for hele HiÅ, og markedsføringsarbeidet må målrettes og samordnes bedre for å nå ut til ulike målgrupper. Økt profilering og markedsføring av FoU-virksomheten og bedre synliggjøring av de ansattes kompetanse bør være en del av de oppgavene enheten bør understøtte. Ressursene bør samles for å få en slagkraftig enhet, og det må avklares hvem som kan bestille tjenester fra enheten. Mandatet bør blant inneholde: Markedsføringsstrategi Informasjonsstrategi Grafisk profil og språkprofil Informasjon på nett Intern informasjon til ansatte og studenter Presse- og samfunnskontakt Medie- og markedsovervåkning 13

18 Markedsanalyser og markedsundersøkelser Informasjonsrådgivning Profilering av campus, FoU-virksomhet og ansatte Dette vil føre til at informasjons- og markedsføringsenheten får et bredere ansvarsområde enn den har i dag. Arbeidsgruppen foreslår at enheten styrkes med en kommunikasjonssjef og at den organiseres i høgskoledirektøren sin stab. Det bør vurderes om noen av markedsføringsoppgavene som skjer ved enhetene bør sentraliseres til informasjons- og markedsføringsenheten. 5.5 Anbefalinger driftstjenesten Arbeidsgruppa mener det er viktig å foreta en gjennomgang av arbeidsoppgavene til Driftstjenesten og spesielt avklare gråsoner mot IT-tjenesten, laboratorier og andre enheter. Det bør etableres jevnlige samarbeidsmøter mellom Driftstjenesten og IT-tjenesten for å koordinere forhold som involverer begge enheter. Bemanningen på tre årsverk bør være tilstrekkelig til å ivareta normal drift ved HiÅ. Dersom det iverksettes større prosjekter, må Driftstjenesten tas med i planleggingen og ekstra ressurser må om nødvendig tilføres og budsjetteres i prosjektet. Det er behov for å styrke overordnet planlegging og campusutvikling. Deler av dette ivaretas i dag av en 50 % stilling som prosjektleder i høgskoledirektøren sin stab. Arbeidsgruppa mener at Driftstjenesten fortsatt bør tilhøre i Økonomi- og driftsseksjonen. Dersom Høgskolen overtar Kunnskapsparken bør det vurderes å opprette en ny stilling som ivaretar campusutvikling, leiekontrakter, administrativ drift mv av Kunnskapsparken. 5.6 Anbefalinger IT-tjenesten Førstelinjetjenesten (Orakel) ved IT fungerer godt. Arbeidsgruppen ser i utgangspunktet ikke behov for å endre denne, men på sikt er det ønskelig å samle førstelinjetjenester for å gjøre disse mer tilgjengelig for brukerne. Det bør derfor utredes om orakeltjenesten bør lokaliseres i et fremtidig, felles servicetorg. Arbeidsdelingen når det gjelder innkjøp bør avklares nærmere mellom IT-seksjonen og Økonomi- og driftsseksjonen. Det bør etableres jevnlige samarbeidsmøter mellom Driftstjenesten og IT-tjenesten for å koordinere forhold som involverer begge enheter. Det foreslås ingen endring av organisatorisk tilknytning for IT-seksjonen i denne omgang. 14

19 6. VIDERE ARBEID 6.1 Forslag til fremdriftsplan Det legges opp til følgende fremdriftsplan: Dato Hendelse Rapporten sendes på høring Høringsfrist Saksfremlegg til Høgskolestyret Behandling i Høgskolestyret Utvidet organisasjonsprosjekt er etablert 6.2 Tiltaksliste Arbeidsgruppen foreslår at følgende tiltak iverksettes: Sort Tiltak Ansvar Frist Merknad Org Det opprettes stilling som kommunikasjonssjef POS Kommunikasjonssjefen (KSJEF) bør være på Org Org Info Info Info Org Drift Hovedekspedisjon, sentralbord og kopieringstjenester organiseres under kommunikasjonssjefen. Benevnes Infotorg. Informasjons- og markedsføringsenheten flyttes fra Studieseksjonen til høgskoledirektørens stab Arbeidsoppgavene for informasjons- og markedsføringsenheten klargjøres og utvides, herunder profilering av campus, ansatte og FoU-arbeid Muligheten for å sentralisere større deler av markedsføringsarbeidet vurderes Arbeidsoppgavene ved infotorget gjennomgås og avklares. Kapasitet tilpasses arbeidsoppgavene Det etableres på sikt et servicetorg. Lokalisering, dimensjonering, arbeidsoppgaver mv. utredes nærmere Ordningen med parkeringskort (i bilvindu) for ansatte opphører POS POS STUD KSJEF POS STUD plass fra Det vurderes hvilke beslutninger som bør avventes til KSJEF er på plass KSJEF ØDS

20 Info Overgang til ukekoder i stedet for dagkode ved parkeringsplasser vurderes/gjennomføres Drift Tiltak for å hindre at biler kjører gjennom parkeringsbom uten å bruke kort eller kode vurderes/gjennomføres Pers Iverksette tiltak som sørger for at ansatte melder sykefravær til sentralbord IT Iverksette tiltak som sørger for at ansatte bruker fraværsmarkering i Outlook Innkjøp Sørge for at ansatte oppgir bestillingsreferanse ved varekjøp og kjøp av tjenester LGR Driftsleder kalles inn til møter i ledergruppene for saker som berører drift Drift «Eierforhold» og disposisjonsrett til høgskolens bygg/rom avklares Drift Tjenestevei for bestilling av drifts- og bygningsrelaterte tiltak klargjøres, herunder ansvar for kostnader Drift Arbeidsoppgaver og ansvar for driftsenheten avklares, herunder gråsoner mot IT-tjenesten og lab Drift IT Drift Drift IT Studie Drift Innføring av faste koordineringsmøter mellom drift og IT vurderes Driftstjenestens koordineringsfunksjon mot Statsbygg og fagmyndighet for driftsrelaterte og bygningsmessige forhold klargjøres Dagens OTRS vurderes byttet i nytt system. Håndtering av situasjoner med redusert kapasitet hos Statsbygg må avklares ØDS ØDS POS STUD IT ØDS REKT HDIR ØDS ØDS ØDS IT ØDS IT ØDS IT ØDS STUD ØDS Må ses i sammenheng med funksjonskrav ifm etableringen av et felles servicetorg for 1. linjetjenester 16

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D.

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D. Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/06887-015 031 DRAMMEN 04.05.2005 ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD FORSLAG TIL ORGANISERING AV MARKED OG KOMMUNIKASJON 05.04.13 1. Organisering Markeds- og kommunikasjonsmiljøene ved høgskolene i Buskerud og Vestfold er bedt om å utarbeide

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering NOTAT Til: prosjektledelsen SD/høgskoledirektører Fra: Seksjon FT-Utdanning v/viserektor utdanning og gruppeleder SD studieadministrasjon Dato: 8. april 2013 Kopi: Johnny Thorsen Saksnummer: 2012/996 Høringsuttalelse

Detaljer

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon.

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Rapport pr 25.10.2012 for delprosjekt 3 IKT, Kommunikasjon og Bygg/eiendom Vedlagt følger rapport pr 25.10.2012 for arbeidsgruppene innenfor delprosjekt

Detaljer

Internt handlingsrom (IHR) v/jon Nornes (Cristin/UiO)

Internt handlingsrom (IHR) v/jon Nornes (Cristin/UiO) Internt handlingsrom (IHR) v/jon Nornes (Cristin/UiO) Bakgrunn Handlingsromsutvalget Finansieringen av UHR-sektoren og økt behov for finansiering gjennom økte budsjettrammer Fremholdt viktigheten av at

Detaljer

OPTIMA studie. OPTIMA Studie - delprosjektets vurdering og sammenstilling av forslag til framtidige løsninger for fokusområdene

OPTIMA studie.  OPTIMA Studie - delprosjektets vurdering og sammenstilling av forslag til framtidige løsninger for fokusområdene OPTIMA studie OPTIMA studie har som overordnet mål å sørge for at de tjenester som leveres av administrativ karakter på HiST er på riktig nivå i forhold til kvalitet og service: På bakgrunn av dette skal

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Forslag til administrativ hovedstruktur mv for Økonomi og eiendomsområdet

Forslag til administrativ hovedstruktur mv for Økonomi og eiendomsområdet 1 av 6 Økonomi og eiendomsdirektøren 15.04.2016 Notat Til: Gruppe for administrativ organisering (Børresen-utvalget) Kopi til: Fra: Økonomi og eiendomsdirektøren Signatur: JPN Forslag til administrativ

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 04.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

REFERAT FRA INFORMASJONS- OG DRØFTINGSMØTE

REFERAT FRA INFORMASJONS- OG DRØFTINGSMØTE Vår dato Referent 24.08.2014 Lasse Gallefoss Forum Møtedato Direkte tlf.nr Arkivreferanse Til stede Linda Vada, FF Randi Tafjord, NSF Robin Trulssen Bye, Tekna Ann-Kristin Tveten, Nito Gro Hagen, Nito

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

OPTIMA Delprosjekt personal

OPTIMA Delprosjekt personal OPTIMA Delprosjekt personal M3 - Forslag til fremtidig situasjon Ledermøte HiST 11.03.09 Tematisk inndeling personal- og lønnsadministrasjon ved HiST 1. Rekruttering/avvikling av arbeidsforhold 2. Arbeidsforhold/arbeidstid

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

HS-O-004/08 Orientering om prosjektet OPTIMA optimalisert service og ressursutnytting

HS-O-004/08 Orientering om prosjektet OPTIMA optimalisert service og ressursutnytting Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 13.02.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-O-004/08 Orientering om prosjektet OPTIMA optimalisert service og ressursutnytting Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte og campusbasert støtte

Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte og campusbasert støtte Til Prosjektledelsen Administrativ Etablering HiBV Fra Arbeidsgruppe Økonomi ved økonomiseksjonene ved HiBU og HiVe (fork. AG Ø) Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte

Detaljer

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Faglig referansegruppe 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Agenda Organisering av prosessen og referansegruppens mandat, Cecilie Premissene fra fase II, Cecilie Delprosessene i

Detaljer

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.01.10 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/10 Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 14/3274 1 Vår ref: 2014/959 Dato: 17.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

HiST samlokalisering. Drøftingssak. Styremøte

HiST samlokalisering. Drøftingssak. Styremøte HiST samlokalisering Drøftingssak Styremøte 29.04.09 Agenda Innledning ved rektor Utgangspunktet Styrevedtaket i juni Målsetning for drøftingen Økonomiske og arealmessige betraktninger samt beskrivelse

Detaljer

HØRING -ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I HELSE NORD

HØRING -ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I HELSE NORD Styresaknr. 19/05 REF: 2004/000286 HØRING -ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Oversendelses brev 03.03.2005 og høringsnotat fra

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

Høringssvar fra Studenttinget NTNU om administrativ organisering. Studenttinget har følgende innspill til NTNUs administrative organisering.

Høringssvar fra Studenttinget NTNU om administrativ organisering. Studenttinget har følgende innspill til NTNUs administrative organisering. NTNU Vår dato 01.06.2016 Ref.nr. 15/2016 Saksbehandler: Jone Trovåg Høringssvar fra om administrativ organisering Studenttinget har følgende innspill til NTNUs administrative organisering. Stillingen som

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) VED HVE 2006/2007 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4 3 i universitets og høgskoleloven skal høgskolen

Detaljer

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Nr. Tittel (SKO) % Ansvarsomårde/Oppgaver Kvalifikasjonskrav 1 Instituttleder (SKO 1475) 100 Hovedoppgave: Overordnet ledelse og utvikling

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD

INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD Antall fagdirektører: Med bakgrunn i størrelsen, omfanget, antall studenter og antall ansatte, i den nye høgskolen HiBV vil PARAT

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Det grønne laget - Hjelp til selvhjelp. Geir Schulstad Førstelektor/prosjektleder HiF på nett

Det grønne laget - Hjelp til selvhjelp. Geir Schulstad Førstelektor/prosjektleder HiF på nett Det grønne laget - Hjelp til selvhjelp Geir Schulstad Førstelektor/prosjektleder HiF på nett Det grønne laget Består av ansatte med forskjellig bakgrunn som til sammen innehar den kompetansen vi mener

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Referat fra møte i LOSAM

Referat fra møte i LOSAM Det medisinske fakultet 17.06.2013 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» 1 av 3 Referat fra møte i LOSAM 17.06.13 Møte i Det lokale samarbeidsutvalget ved DMF, LOSAM Til stede: Forfall: Stig A Slørdahl,

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 02.09.03 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 76/2003 SAK ADM2003 - implementering Tidligere sak(er): HS 17/2003 Org 2002

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

Referat fra møte i Arbeidsgruppe sikker drift, 12.03.2013

Referat fra møte i Arbeidsgruppe sikker drift, 12.03.2013 Referat fra møte i Arbeidsgruppe sikker drift, 12.03.2013 Til stede: IT-direktør Stig Ørsje - UiT (leder) IT- og driftsdirektør Knut Jakobsen HIF Ass. IT-direktør Kai Mathisen UiT Økonomidirektør Eli Margrete

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Forbedret økonomistyring ved sykehuset

Forbedret økonomistyring ved sykehuset Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin

Detaljer

Modell for tjenesteforvaltning

Modell for tjenesteforvaltning 2. NOVEMBER 2015 Modell for tjenesteforvaltning tilpasses hver presentasjon Hva er en tjeneste? Hva inneholder brukerorientering? Oppgaver Hvilke tjenester benytter du deg av? Bruk 10 minutter på å summe

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

INNSTILLING FRA ARBEIDSGRUPPEN ORGANISERING AV EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET VED HØGSKOLEN I BERGEN

INNSTILLING FRA ARBEIDSGRUPPEN ORGANISERING AV EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET VED HØGSKOLEN I BERGEN Saksnr: 2006/728 INNSTILLING FRA ARBEIDSGRUPPEN ORGANISERING AV EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET VED HØGSKOLEN I BERGEN 1. Bakgrunn Organisering av eksternt finansiert virksomhet er behandlet i følgende

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 62/16 02.06.2016 Dato: 16.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/12477 #ORG2022 - Status for arbeidet med prosjektet Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Notat Til: Rektor Kopi til: Fra: Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Signatur: Høringsuttalelser fra

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

Kravspesifikasjon. Konkurranse for kjøp av gjennomgang av organisering, strukturer og rutiner i Velferdsetaten

Kravspesifikasjon. Konkurranse for kjøp av gjennomgang av organisering, strukturer og rutiner i Velferdsetaten Kravspesifikasjon Konkurranse for kjøp av gjennomgang av organisering, strukturer og rutiner i Velferdsetaten 1 Organisasjonen Velferdsetaten ble opprettet 1.1. 2012, etter en sammenslåing av Rusmiddeletaten,

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

ER ADMINISTRASJON SLØSING ELLER EN FORUTSETNING FOR GOD LEDELSE?

ER ADMINISTRASJON SLØSING ELLER EN FORUTSETNING FOR GOD LEDELSE? ER ADMINISTRASJON SLØSING ELLER EN FORUTSETNING FOR GOD LEDELSE? ET BIDRAG TIL REFLEKSJON RUNDT ROLLEN TIL DAGENS KOMMUNALE LEDERE KJETIL HOFF OG KRISTIAN DYRKORN AGENDA Presentasjon av funn fra FoU om

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 17. januar 2011 IKT-strategien følger samme inndeling som Strategisk plan for HIST. 1. UTDANNING Undervisningen er i endring. Noen utfordringer man står ovenfor:

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m.

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m. v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/5822-8 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 21.10.2013 Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Nasjonalt topplederprogram Bente Hayes Oslo, 10.april 2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Sykehusapotekene

Detaljer

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Innhold 2.... 1 2.1 Organisasjonskart... 1 2.2... 2 2.3 Verneorganisasjon... 3 2.4 AMU... 5 2.5 Verneområder / HVO... 5 2.6 Saksgang i HMS-saker... 6 2.7 Opplæring i HMS-arbeid...

Detaljer

NOTAT. Til Ledelsen i organisasjonen. Høringsuttalelse - evaluering av avdelingsstrukturen

NOTAT. Til Ledelsen i organisasjonen. Høringsuttalelse - evaluering av avdelingsstrukturen NOTAT Saksbehandler: Kirsten Ballo, 73 55 89 71 Vår dato: 26.03.2010 Ref.: 2010/14 Deres dato: Til Ledelsen i organisasjonen LED Høringsuttalelse - evaluering av avdelingsstrukturen Vedlagte høringsuttalelse

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester FAP vårseminar 15.03.2013 Marianne Øhrn Johannessen, Leder Studentservice Mange administrative tjenester er vesentlige for

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE

HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE HVILKE TILTAK ER VIKTIGE FOR DEG SOM LEDER? JARLE EID, DEKAN PSYKOLOGISK FAKULTET Medieoppfølging, kommunikasjon og samfunnskontakt Informasjonsmedarbeider

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

Referat fra AMU-møte 1. oktober 2015

Referat fra AMU-møte 1. oktober 2015 Referat fra AMU-møte 1. oktober 2015 Tilstede: Navn Funksjon Representerer Geir Bergkastet (leder) Finn Olsen Jan Aasen Høgskoledirektør Dekan Økonomi- og driftsdirektør Kåre Letrud Turid Thomassen Ane

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Gitte Kolstrup Universitetsbiblioteket i Nordland 09.08.2012 Innholdsfortegnelse Visjon...3 Satsingsområder...3 Satsingsområde 1: tilpasning...4

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter. Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF

Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter. Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF kull 10, vår 2011 1 Bakgrunn Som oppfølging av LUO (langsiktig omstilling og utvikling) er HR identifisert

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner? Nasjonalt topplederprogram. Elin M.

Utviklingsprosjekt: Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner? Nasjonalt topplederprogram. Elin M. Utviklingsprosjekt: Hva karakteriserer god ledelse i sykehus som er spredt på mange lokasjoner? Nasjonalt topplederprogram Elin M. Skei Skien, 4.11.2011 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet. Orienteringssak

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet. Orienteringssak Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato:04.04.11 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet Saksbehandler: Christian Brødreskift Tidligere sak(er):

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer