RAPPORTEN # GRAVID ARBEIDSTAKER - HVA NÅ? Foto: Istockphoto.com FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: SNART PENSJONIST VELKOMMEN SKAL DU VÆRE!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORTEN #3-2011 GRAVID ARBEIDSTAKER - HVA NÅ? Foto: Istockphoto.com FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: SNART PENSJONIST VELKOMMEN SKAL DU VÆRE!"

Transkript

1 RAPPORTEN # GRAVID ARBEIDSTAKER - HVA NÅ? Foto: Istockphoto.com FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: SNART PENSJONIST VELKOMMEN SKAL DU VÆRE!

2 HØSTSTORM GRAVID ARBEIDSTAKER HVA NÅ? Trærne utenfor kontorvinduet mitt her i Svolvær har ikledd seg høstdrakten, og høststormene pisker Lofothavet hvitt mot svabergene. Samtidig forbereder næringslivet verden over seg på en annen type storm. Verkebyllen for Europas del er Hellas, som om ikke lenge vil få utbetalt nye 8,5 milliarder Euro i kriselån, vel å merke hvis de andre landene i eurosonen gir sitt endelige ja. Spørsmålet er vel hvor lenge det går til landet igjen trenger nye overføringer. Hvorvidt landet hadde gode nok rutiner til å fange opp signalene før problemene var kommet for langt, skal være usagt. Men det er jo nærliggende å tro at så ikke var tilfelle. Ellers gjorde de business as usual, og håpet at det ville ordne seg på sikt. Også i næringslivet er det alfa og omega å ha fortløpende status på den økonomiske situasjonen, slik at eventuelle problemer kan tas så snart de oppstår. Snakk med ditt lokale Økonor kontor om hvordan vi kan hjelpe deg etablere rutiner for dette. Som det fremgår av vår nye logo er Økonor blitt en del av den internasjonale aktøren Accountor Group. Vi er blitt betraktelig større i Norge som følge av en integrasjon mellom Kvestor og Økonor, og du finner nå Økonors medarbeidere på hele 86 steder rundt om i landet. Ønsker dere en fin høst! Johan-Thomas Hegdahl administrerende direktør Økonor Norge Det er mange lover og regler å forholde seg til når en av dine arbeidstakere er gravid. Vi skal se litt på hvilke plikter og rettigheter du som arbeidsgiver har når en ny verdensborger er på vei. Arne Fossum, direktør i Økonor/Accountor har hjulpet oss i vår søken. Dersom du har en gravid arbeidstaker som blir sykmeldt av andre årsaker enn svangerskapsrelaterte plager, har du som arbeidsgiver de samme pliktene som ved andre sykdomstilfeller. Men hvis sykmeldingen er forårsaket av svangerskapet, kan du forskuttere lønn til arbeidstakeren, og kreve NAV for refusjon av disse pengene etter NAVs regler, forteller Fossum TILRETTELAGT ARBEID Dersom svangerskapet hindrer den ansatte i å utføre arbeidsoppgavene hun vanligvis gjør, plikter arbeidsgiver så langt det er rimelig å legge til rette for den gravide. Med tilrettelegging vil den gravide kunne arbeide større deler av svangerskapet, hvilket jo er en fordel for alle. For eksempel kan man forskyve arbeidstid eller legge til rette for deltidsarbeid dersom dette er nødvendig. Erfaring tilsier at små tiltak ofte gir store effekter. Det viktigste er å sørge for god dialog mellom medarbeider og leder om hvilke behov og muligheter som foreligger. Men dersom det går ut over driften kan det ikke forventes at arbeidsgiver skal lide, så det er en balansegang som må håndteres med klokskap, sier han. PERMITTERING OG OPPSIGELSE En arbeidsgiver kan ikke permittere eller si opp en ansatt på grunn av svangerskap eller svangerskapspermisjon. En arbeidstaker som er i permisjon skal behandles på samme måte som den som er i arbeid, med samme krav til saklighet. GRAVID OG PÅ JOBBJAKT Å være gravid er ingen grunn til å diskvalifisere en søker til en stilling, og er ikke en saklig begrunnelse for avslag på en jobbsøknad. Imidlertid har en arbeidsgiver anledning til selvstendig å vurdere hvorvidt kandidaten er kvalifisert og egnet til stillingen, og basere sitt valg på dette. Dersom en arbeidssøker føler at hun blir diskvalifisert på grunn av graviditeten, kan hun ta dette opp med likestillings- og diskrimineringsombudet. Arbeidsgiver kan også søke råd der dersom en er usikker på hvilke plikter og rettigheter som foreligger, sier Fossum. TIDSKONTOORDNING OG FORELDREPENGER Foreldrepenger skal sørge at foreldrene er sikret inntekt når barnet 2 KVARTALSRAPPORTEN 3/11

3 kommer. Men det forutsetter at arbeidstaker har hatt pensjonsgivende inntekt i minimum seks av de ti siste månedene og at årslønnen er minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (1G), som i skrivende stund er kr. De 12 første ukene får man 100 % foreldrepenger, men man kan velge å ta ut en lavere prosent over en lengre periode, eller eventuelt gradere den i kombinasjon med arbeid. Foreldrepenger kan maksimalt løpe i tre år etter en fødsel eller adopsjon. Mor har enerett på tre uker permisjon før fødsel og seks uker etter. 12 uker av samlet permisjon er forbeholdt far, forteller han. Det er ingen begrensninger for hvordan man kan kombinere arbeid og uttak av foreldrepenger, det vil si at det ikke er noen øvre eller nedre grense for hvor mye, lite eller lenge man ønsker å arbeide. Tilrettelegging og gjennomføring skal avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og avtalen bør være skriftlig. Man kan selvsagt avtale endringer hvis det er hensiktsmessig. Begge foreldrene kan benytte seg av fleksibelt uttak. På hjemmesiden til NAV finnes foreldrepengeveilederen der den gravide arbeidstakeren kan få beregnet hvor mye foreldrepenger hun og barnefaren kan få. Dersom det er nødvendig og gjennomførbart skal arbeidsoppgaver tilrettelegges for den gravide, sier Fossum. (Foto: Geir Molden) SNART PENSJONIST Pensjonsreformen har som siktemål å gi en mer rettferdig utbetaling av pensjon enn det som har vært standard frem til nå. Reformen trådte i kraft 1. januar i år, og vi har forsøkt å kartlegge hvilke regler som gjelder for hvem. HVORFOR REFORM? Bakgrunnen for at myndighetene har endret reglene for opptjening av pensjon er blant annet høyere levealder i befolkningen, samt det faktum at det i dag er langt færre yrkesaktive per pensjonist enn i 1967, da pensjonsordningen ble innført. Det har hittil vært en del skjevheter når det gjelder pensjonsutbetalingene, og liten sammenheng mellom inntekten man har hatt gjennom sitt yrkesaktive liv og utbetalt pensjon. Reformen tar sikte på et mer rettferdig system for beregning og utbetaling, samt større fleksibilitet for den enkelte pensjonist. Det er tre kilder for utbetaling av pensjon: folketrygdens pensjon, tjenestepensjon og privat sparing. OPPTJENINGSREGLER FRA FOLKETRYGDEN Folketrygden utbetaler pensjon til alle norske statsborgere, og metode for beregning av pensjon vil variere etter når du er født og hvor mye du har tjent. Har inntekten din vært på 1 G eller mindre vil du få minstepensjon. Er du født før 1954 vil din pensjonsutbetaling baseres på inntekt som er større enn folketrygdens grunnbeløp. De som er født mellom 1954 og 1962 får folketrygdens pensjon etter en kombinasjon av nye og gamle regler. Utbetalingen endrer seg i henhold til fødselsåret i denne perioden; er du født i 1954 beregnes en tiendedel ut fra nye opptjeningsregler og ni tiendedeler fra de gamle reglene; er du født i 1962 blir det motsatt. På denne måten blir pensjonsberegning etter gamle regler faset ut, slik at 1962-kullet er det siste som får utbetalt pensjon etter gamle regler. For deg som er født fra og med 1963 beregnes pensjonen ut fra inntekt alene. Da Reiseregninger Autopay Komplett økonomisystem CRM Inkasso Kredittinformasjon Rapportering Business Intelligence Visma Business Regnskapsbyrå Lønn Analyse efaktura Dokumenthåndtering Bransjeløsningen som gir deg alt du trenger i ett system visma.no/regnskapsbyraa 3 KVARTALSRAPPORTEN 3/11

4 Planlegg pensjonen i god tid, så har du mer å rutte med når du går av med pensjon. får du utbetalt 18,1 prosent av all inntekt du har tjent frem til pensjonsalder, opp til 7,1 ganger grunnbeløpet (1G). Grunnbeløpet er pr i dag på kr TIDLIG PENSJON? Blir du 62 år eller mer i løpet av 2011 kan du ta ut pensjon fra og med i år. Men det forutsetter at du har opptjent pensjon som ville gitt deg minimum minstepensjon ved fylte 67 år. Dersom du har lav eller ingen pensjonsopptjening vil du ha krav på en utbetaling tilsvarende minstepensjon. Forskjellen i årlige utbetalinger kan bli ganske stor dersom man velger å ta ut tidlig pensjon. Du bør få beregnet hvor mye du vil få utbetalt og vurdere hvordan det passer med din økonomiske situasjon. Fordelen med de nye reglene er at man kan jobbe så mye man vil ved siden av pensjonsutbetalingen, så lenge man ikke er offentlig ansatt. Er du ikke offentlig ansatt kan du dermed ta ut pensjon samtidig som du fortsetter å jobbe. Offentlig ansatte har egne regler rundt dette (deriblant avtalefestet pensjon, eller AFP), noe vi ikke vil gå inn på i denne artikkelen. OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON (OTP) OTP, som er en forkortelse for Lov om obligatorisk tjenestepensjon, ble innført 1. januar Det innebærer at de fleste arbeidsgivere er pliktig å sette av minimum 2 % av de ansattes bruttolønn som sparing til pensjon. Denne avsetningen betales vanligvis til et forsikringsselskap som forvalter pengene og forestår utbetalingene. Disse 2-prosentene skal betales av arbeidsgiver. Mange arbeidsgivere trekker i tillegg 2 % av bruttolønnen til de ansatte, som går til samme formål (utvidet tjenestepensjon). Noen bedrifter setter av mer enn 2 % til pensjon. Arbeidsgivers utbetalinger er arbeidsgiveravgiftpliktig. PRIVAT SPARING Det finnes en rekke ordninger for å spare opp egne midler med tanke på pensjonisttilværelsen. Dette avhenger selvfølgelig av hvilken økonomisk situasjon man er i, samt hvilke ordninger som er relevant for den enkelte. Eksempler på sparing er høyrentekonto, fondssparing, aksjesparing og sparing i fast eiendom. Alle bør så tidlig som mulig sette seg inn i hvor mye de kommer til å få utbetalt i pensjon. Dermed kan de planlegge sin pensjonistøkonomi ut fra dette og ut fra hvilke midler de disponerer til sparing. Kilder: Pensjon 2011 Aftenposten, Pengene dine NAV Vi gjør det enkelt å kjøpe kontormateriell. StaplesNetshop.no Det eneste automatiserte hjelpemiddelet i markedet som sørger for å gjøre avstemming av regnskapet til en enkel og tidsbesparende arbeidsoppgave. Avstemmingens raske presisjon. Punktum. Finale Systemer as Tlf.: e-post: SMS Finale til KVARTALSRAPPORTEN 3/11

5 VELKOMMEN SKAL DU VÆRE! Økt oppdragsmengde krever økt bemanning. Det er uhyre viktig at man finner rett person til bedriften. Det koster både tid og penger å gjøre feil valg i denne prosessen. Derfor er det viktig å ta godt i mot din nye ressurs. Åslaug Stadheim Ese, daglig leder ved Økonor Sogn, mener at det er alfa omega at nyansatte tas god imot. Det er avgjørende for enhver bedrift at hver enkelt ansatt trives i jobben, og at de kan tilføre bedriften noe bra. Vi i Økonor Sogn har høyt fokus på at alle ansatte skal trives hos oss, sier hun. VÆR FORBEREDT Du har brukt tid og penger på å utforme og utlyse en stillingsannonse. På å lese gjennom jobbsøknader. På å intervjue aktuelle kandidater. Hva skjer når den utvalgte møter opp første dag i ny jobb? Arbeidsplassen må være klar til den nyansatte kommer, med telefon, datamaskin, påloggingsinformasjon og annet nødvendig utstyr på plass. - Vi legger mye arbeid i at den nyansatte skal passe inn hos oss; at de kommer inn i miljøet, at de føler seg verdsatt og som en del av teamet vårt. Dette er essensielt for at den nyankomne skal trives hos oss, og for at de skal være i stand til å utføre en best mulig jobb. Dersom de vantrives på arbeidsplassen vil de heller ikke klare å utnytte sitt fulle potensial. Sjansen er også stor for at de da kan komme til å forlate oss på sikt. Det er utrolig viktig å finne rett person fordi det tar tid og koster mye før en person blir lønnsom, sier Stadheim Ese. - Ulikheter er bra, for da kan en utfylle hverandre og gjøre hverandre gode, mener Åslaug Stadheim Ese i Økonor Sogn. SAMARBEID FOR ØKT LØNNSOMHET Dersom en arbeidsplass har rykte på seg for å være et godt sted å arbeide vil det ha mye å si for fremtidig rekruttering. Vi ønsker å være et sted der folk får ta i bruk sine individuelle styrker, både i sin personlighet og i det faglige. Det er viktig for oss å snakke med våre medarbeidere underveis, sjekke at de føler de får brukt sin kompetanse slik de ønsker, og at de føler at de utvikler seg i jobben. Vi forsøker også å legge til rette for at hver enkelt av våre ansatte skal kunne videreutvikle seg rent faglig. Da er åpne kommunikasjonslinjer viktig. Kun på den måten kan vi nå vårt mål, som er samarbeid for økt lønnsomhet, sier hun og fortsetter: - For å oppnå godt arbeidsmiljø og trivsel har vi ofte sosiale samlinger og turer og det ser vi på som en investering i arbeidsmiljø og samhold. Småbedriftene MÅ ta godt vare på sine ansatte rett og slett fordi vi ikke har råd til å miste dem; hver og en utgjør en stor del av samlet kapasitet og kan dermed også påvirke arbeidsmiljøet i omtrent like stor grad - mye er opp til hver og en av oss, understreker hun. KONFLIKTLØSNING Det er normalt at man møter flere ulike mennesketyper på en arbeidsplass, og det er dessverre slik at ikke alle alltid går overens. Man opplever konflikter mellom ansatte, og det kan være krevende å håndtere. Vi bestreber oss på å skape rom for å snakke om eventuelle problemer som måtte oppstå. Det vil nok alltid oppstå noen gnisninger på en arbeidsplass, men vi gjør vårt beste for å håndtere eventuelle problemer på en mest mulig konstruktiv måte. Ingen vinner på at folk ikke føler at de blir sett eller hørt. Heldigvis har vi opplevd lite konflikter hos oss, men jeg tror det i stor grad kan forklares med en proaktiv holdning, der vi oppfordrer til å ta opp ting før de utvikler seg til å bli et problem. Folk er ulike - og det er bra. Da kan en utfylle hverandre og gjøre hverandre gode, sier hun. TILBAKEMELDINGER Som kunde av Økonor utgjør dere en svært viktig gruppe for oss. Vi i Økonor Norge er derfor interesserte i å vite hva dere synes om nyhetsbrevets innhold og utseende, samt at vi gjerne tar imot tips om aktuelle saker. Send en epost til redaktør med dine synspunkter. UTGIVER: Økonor Norge AS Svolvær Telefon: Telefaks: Epost: REDAKTØR: Trine Waldahl PRODUKSJON: Arctic Public Relations AS 5 KVARTALSRAPPORTEN 3/11

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN RAPPORTEN #1-2011 VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN FJERNES FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: DET VI TRENGER, NÅR VI TRENGER DET VELKOMMEN VALGFRIHET! PERSONALFORSIKRING HVA KREVES AV ARBEIDSGIVER? KUNDENS VALG

Detaljer

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS RAPPORTEN #1-2012 KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HMS OG FYSISK AKTIVITET - EN INVESTERING I FREMTIDEN SLIK JOBBER VI MED VÅRE KUNDERELASJONER INGENTING INN I skrivende stund

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2011 SOLGT! Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? NÅ ER VI STØRST!

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

din Norges nyttigste pensjonskalkulator? valgfriheten Pensjonen Spørsmål du lurer på Prøv vårt 5-stegs pensjonsprogram / side 9 / side 2 / side 5

din Norges nyttigste pensjonskalkulator? valgfriheten Pensjonen Spørsmål du lurer på Prøv vårt 5-stegs pensjonsprogram / side 9 / side 2 / side 5 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din 1 / 2011 Spørsmål du lurer på / side 9 Den nye valgfriheten / side 2 Prøv vårt 5-stegs pensjonsprogram / side 5 Norges nyttigste pensjonskalkulator?

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2009 TEMA: GODE FAKTURERINGS- RUTINER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN HUSK LIKVIDITETEN! Faktureringsrutiner er det kanskje mest sentrale punktet

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010 RAPPORTEN #4-2010 GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: NYE REGLER FOR KONTANTKJØP FRA NYTTÅR SKATTEMYNDIGHETENE KRIMINALISERER NORSK NÆRINGSLIV YTELSE TIL BESVÆR VÅRE KUNDER ER IKKE

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen.

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. nr. 1 - februar 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. Wam har ikke

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt SKATTE BETALEREN Nr 4 2012 www.skattebetaleren.no Betaler du 28 eller 51 prosent? Få lavere utleieskatt BOLIG Så dårlig har BSU blitt SKATTEREGLER Når er hytta fritidsbolig? SKATTEOPPGJØRET Disse avgjør

Detaljer

RAPPORTEN TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING AV SYKEMELDTE VIKTIG Å VITE FREMFOR Å TRO NÅR DET GJELDER FIRMABIL #3-2008 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING AV SYKEMELDTE VIKTIG Å VITE FREMFOR Å TRO NÅR DET GJELDER FIRMABIL #3-2008 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #3-2008 PERSONALGODER ANNA LISE BRINGSLI GUIDER OSS GJENNOM REGLENE FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING AV SYKEMELDTE VIKTIG Å VITE FREMFOR Å TRO NÅR DET GJELDER FIRMABIL

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Til debatt: Arbeid eller trygd

Til debatt: Arbeid eller trygd Til debatt: Arbeid eller trygd Tanker, refleksjoner Trond Haagensen, sosionom TRS 30.05.2013 Et arbeidslivsløp Personlige ressurser Arbeid Arbeidsavklaringspenger Foreningsarbeid Utdannelse Arbeidsrettede

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

RAPPORTEN GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON #2-2013 ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR?

RAPPORTEN GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON #2-2013 ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR? RAPPORTEN #2-2013 GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR? Opp i skyene Mange analytikere mener

Detaljer