EMNEBESKRIVELSE SLD2100

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMNEBESKRIVELSE SLD2100"

Transkript

1 EMNEBESKRIVELSE SLD2100 Salgsledelse Spesialisering 1. Grad Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4. semester 3. Studiepoeng Emneansvarlig Høyskolelektor Tore Fredrik Waters 5. Antall timer 144 timer 6. Læringsutbytte Kunnskap Overordnet skal studentene få innsikt og kunnskap om grunnleggende suksessfaktorer og utfordringer ved emnet Salgsledelse med hovedvekt på salgsledelse, KAM (Key Account Management) og salg. For at strategiske målsetninger i en bedrift/organisasjon skal kunne innfris, gir emnet studentene innsikt i salgstrategisk arbeid som et bindeledd mellom bedriftens visjon og overordnede strategi. Emnet skal gi studentene viten om hvilke nøkkelfaktorer som er viktige å ivareta for å kunne lede og motivere en kundeog relasjonsdrevet salgsorganisasjon. Studentene skal også få forståelse for hva det i praksis betyr å selge. Videre skal emnet gi studentene kompetanse i salgsprosesser, kjøps- og forbrukeradferd sett i sammenheng med kundenes behov og beslutningsprosesser. Studentene skal få dybdekunnskap i KAM (Key Account Management) og behovet for KAM-programmer. Emnet skal gi innsikt i hvordan man best organiserer, planlegger og gjennomfører KAM i en bedrift. Videre skal emnet gi studentene forståelse for ulike typer av relasjoner og samhandlingsformer mellom kunde, bedrift og nettverk, og viktigheten av å skape lojale kunder gjennom relasjonsmarkedsføring. Ferdigheter Emnet skal gi fordypning innenfor to hovedområder; Salgsledelse KAM og salg SLD2100 Salgsledelse. Side 1 av 6

2 Salgsledelse: Studentene skal etter avsluttet emne være i stand til: å kunne se og formidle sammenhengen mellom markedsføring og salg, både fra et strategisk og operativt perspektiv å både utvikle og implementere en levende salgsstrategi, samt organisere, lede og måle et salgsapparat å forstå mellomenskelige drivkrefter og ha innsikt i hvilke motivasjonsfaktorer som er av verdi for å veilede/coache medarbeiderne til måloppnåelse å kunne vurdere og kalkulere lønnsomheten av forskjellige salgs- og markedsaktiviteter å etablere en kritisk og konstruktiv holdning til rekruttering og rekrutteringsprosesser å etablere en kritisk og konstruktiv holdning til leder- og salgstrening KAM og salg: Studentene skal etter avsluttet emne være i stand til: å påvirke, utvikle og ta del i strategiprosessen rundt KAM å kunne vurdere og kjenne til Key Account Managerens ansvar og arbeidsoppgaver overfor strategisk viktige nøkkelkunder å skape lojale kunder ut fra et verdibasert kundeperspektiv gjennom å ta i bruk relasjonsmarkedsføring å etablere og ha kjennskap til ulike typer relasjoner og samhandlingsformer mellom kunde, bedrift og nettverk, gjennom personlig service og bruk av teknologiske støttesystemer CRM å planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salgsinnsats i forskjellige sammenheng og ut fra ulike kundebehov å ta i bruk ulike salgsteknikker for aktivt å skape framdrift og konstruktivt påvirke kundens beslutninger, ut fra et vinnvinn-perspektiv. Generell kompetanse Studentene skal etter endt emne ha en helhetlig forståelse om at kundene er bedriftens nav/knutepunkt, og at emnet Salgsledelse gir studentene kunnskap i hvordan skape en kundeorientert og kundedrevet salgskultur som er i tråd med gjeldende juridiske retningslinjer. Emnet skal også gi studentene kompetanse innenfor sentrale begreper, teorier og modeller knyttet til relasjonsmarkedsføring. I tillegg skal emnet også belyse verdien og nødvendigheten av et optimalt fungerende CRM-system, og innsikt i sammenhengen SLD2100 Salgsledelse. Side 2 av 6

3 mellom kundelojalitet og lønnsomhet. 7. Innhold Emnet er delt opp i to hovedområder; Salgledelse KAM og salg Salgsledelse Helt overordnet dreier salgsledelsesdelen om å ta beslutning vedrørende ulike strategiske veivalg man står ovenfor, og hvordan man korrigerer kursen underveis slik at de strategiske målsetningene nås. Helt operativt dreier denne delen seg om å bryte ned bedriftens overordnede strategier og mål til operative kunde- og salgsplaner. I tillegg dreier salgsledelsesdelen om utøvelse av ledelse, dvs hvordan tilrettelegge, motivere og skape positive resultater gjennom kompetente og motiverte selgere, Key Account Managere og andre medarbeidere. Salgsledelsesdelen er delt inn i tre hoveddeler: Salgsstrategi, implementering av salgsstrategien og økonomisk analyse av salgsinnsatsen. Salgsstrategi, med hovedvekt på mål og budsjetter, samt organisering av et salgsapparat for å iverksette den valgte strategien. Implementering av salgsstrategien, med fokus på ledelse av salgsapparatet, herunder kritiske faktorer ved rekruttering, trening og coaching av Key Account Managere og selgere, om indre- og ytrestyrt motivasjon, og hvordan bruke bedriftskulturen som drivkraft. Forskjellige typer av insentiver og belønningssystemer. Økonomisk analyse av salgsinnsatsen, dvs. hvordan sikre overordnet budsjettoppnåelse. Lønnsomhetsanalyse av salgsaktiviteter og evaluering av salgsinnsats. KAM, Personlig salg og påvirkning KAM og salg dreier seg overordnet om hvordan ivareta selskapets nøkkelkunder, for å styrke selskapets posisjon i markedet, øke lønnsomheten og bli mer konkurransedyktige. Fra et kundeperspektiv er hovedvekten på hvordan ivareta kundens behov gjennom langsiktig strategisk arbeid, samt fungere som en strategisk samarbeidspartner og ressursperson for sine kunder. I denne delen fokuserer vi også på kundens behov for hjelp til strategi- og analysearbeid som vil være en sentral del av Key Account Managerens rolle. Videre gjennomgås også sentrale forskjeller og fellesnevnere mellom en Key Account Manager og en vanlig selger. KAM og salg er delt i to områder: en strategisk del og en salgsutøvende del. Detaljert innhold i strategisk del: SLD2100 Salgsledelse. Side 3 av 6

4 Sammenhengen mellom markedsføring og salg Organisering av KAM, og Key Account Managerens rolle i organisasjonen, stillingsinnhold og arbeidsoppgaver, (kundeoppfølging, aktivitetsnivåer og salgsarbeid) Kundesegmentering, kundestrategi og kundeportefølje Nøkkelkundenes kjøps- og beslutningsprosesser Systemer og prosesser som støtter opp om KAM Utvikling av kunde-/leverandørrelasjoner Etiske utfordringer for KAM Detaljert innhold i salgsutøvende del: Selgers og Key Account Managers mentale innstilling, holdning og adferd i salgs- og kundefunksjonen Salgsteknikker og spørreteknikker Behovsanalyse før og under kundemøtet Forberedelser til kundemøte, samt utarbeidelse og gjennomføring av salgspresentasjoner Praktisk verbal og nonverbal kommunikasjonstrening mellom KAM/selger og kunde Praktisk prestasjonstrening, hvordan nå mål, prioritere og yte mer i pressede situasjoner 8. Gjennomføring Den timeplanlagte undervisningen legges opp med interaktive forelesninger dvs. forelesninger og diskusjoner, case-studier, rollespill og simuleringer, gruppepresentasjoner og noen individuelle presentasjoner. Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentens side. 9. Vurdering Vurderingen baserer seg på to underveis deleksamener (dvs hjemmeeksamen i gruppe), og en slutteksamen som er en individuell hjemmeeksamen: 1) Hjemmeeksamen 2-12 uker (i gruppe på inntil 3 studenter) som teller 20 % av karakteren i emnet. Veiledning kan gis individuelt og gruppebasert. Her er hovedtema personlig salg. 2) Hjemmeeksamen opp til 2 uker (i gruppe på inntil 3 studenter) som teller 20 % av karakteren i emnet. Det gis ikke veiledning. Her er tema KAM 3) En 72 timers individuell hjemmeeksamen. Slutteksamen teller 60 % av karakteren i emnet. Her er tema salgsledelse. 10. Pensumlitteratur Capon, Noel Key account management and planning: The comprehensive handbook for managing your company s most important strategic asset. New York: The Free Press. ISBN: x. Sider: 480. Pris: 199,- SLD2100 Salgsledelse. Side 4 av 6

5 Cheverton, Peter Key account management: A complete action kit of tools and techniques for achieving profitable key supplier status. 3. utg. London Sterling, VA: Kogan Page. ISBN: Sider: 352. Pris: 369,- Futrell, Charles Fundamentals of selling: Customers for life through service. 12. utg. Boston: Irwin/McGraw-Hill. ISBN: Kap. 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13. Pris: 529,- Goldstein, Noah J., Steve J. Martin og Robert B. Cialdini Yes!: 50 scientifically proven ways to be persuasive. ISBN: Pris: 179,- Spiro, Rosann L., William J. Stanton og Gregory A. Rich Management of a sales force. 12. utg. Boston: McGraw- Hill/Irwin. ISBN: Sider: 584. Pris: 529,- Kompendium for SLD2100 Salgsledelse selges på Norli i Kirkegata, og inneholder: Ahearne, Michael, Son K. Lam, John E. Mathieu og Willy Bolander Why are some salespeople better at adapting to organizational change? Journal of Marketing, 74(3): Casciaro, Tiziana og Miguel Sousa Lobo Competent jerks, loveable fools, and the formation of social networks. Harvard Business Review, 83(6): Forbrukerkjøpsloven Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Justis- og politidepartementet. Lovdata: Foss, Bryan, Merlin Stone og Yuksel Ekinci What makes for CRM system success - Or failure? Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, 15(2): Fu, Frank Q., Keith A. Richards og Eli Jones The motivation hub: Effects of goal setting and selfefficacy on effort and new product sales. Journal of Personal Selling & Sales Management, 29(3): Kidwell, Blair, David M. Hardesty, Brian R. Murtha og Shibin Sheng Emotional intelligence in marketing exchanges. Journal of Marketing, 75(1): Lewin, Jeffrey E. og Jeffrey K. Sager The influence of SLD2100 Salgsledelse. Side 5 av 6

6 personal characteristics and coping strategies on salespersons turnover intentions. Journal of Personal Selling & Sales Management, 30(4): Markedsføringsloven Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven). Barne-, likestillings- og inkluderingspartiet. Lovdata: wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl html&emne=markedsf%F8ringslov*& Piercey, Nigel F. og Nikala Lane Transformation of the traditional salesforce: Imperatives for intelligence, interface and integration. Journal of Marketing Management, 19(5/6): Powers, Thomas L., Thomas E. DeCarlo og Gouri Gupte An update on the status of sales management training. Journal of Personal Selling & Sales Management, 30(4): Anbefalt litteratur Christopher, Martin, Adrian Payne og David Ballantyne Relationship marketing: Creating stakeholder value. Butterworth-Heinemann. ISBN: Gummesson, Evert Relasjonsmarkedsføring: Fra 4P til 30R. 2. utg. [Oslo]: Kolle forlag. ISBN: SLD2100 Salgsledelse. Side 6 av 6

Vedtatt i UUV-sak 30/11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 05.12.11

Vedtatt i UUV-sak 30/11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 05.12.11 EMNEBESKRIVELSE IMA2100 Internasjonal markedsføring Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12

Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12 EMNEBESKRIVELSE LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse Behandlet i UUV-sak 130/12 Studieplan Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering autorisasjon for regnskapsførere Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for seks år i Undervisningsutvalget

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 132/13 Gjelder fra studieåret 2013-14 Sist oppdatert i UUV-sak 145/14

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 132/13 Gjelder fra studieåret 2013-14 Sist oppdatert i UUV-sak 145/14 EMNEBESKRIVELSE DIG2100 Digital markedsføring Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Resultatfokusert salgstrening!

Resultatfokusert salgstrening! Resultatfokusert salgstrening! Treningsprogram for selgere som vil bli BEST! Gjennom prosessbasert trening og utvikling vil vi skape og beholde markedets beste og mest attraktive selgere! Visjon: Vinn

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 64/13 Gjelder for studieåret 2013-14 Oppdatert i UUV-sak 132/13

Vedtatt i UUV-sak 33/13 og UUV-sak 64/13 Gjelder for studieåret 2013-14 Oppdatert i UUV-sak 132/13 EMNEBESKRIVELSE DIG2100 Digital markedsføring Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse (BAH2) Bachelor i HR og personalledelse (BAP2) Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling (BAK2) Bachelor

Detaljer

Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen, Oslo Våren 2011

Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen, Oslo Våren 2011 Hotelregionen Gardermoen har hatt en kapasitetsøkning på 37,5 % siden 2006. Hva er optimal planlegging og drift av revenue management for regionen? Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen,

Detaljer

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen av Veronica Lillestad Henriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 II FORORD

Detaljer

UTVIKLINGSMULIGHETER FOR ANSATTE I YIT BUILDING SYSTEMS AS

UTVIKLINGSMULIGHETER FOR ANSATTE I YIT BUILDING SYSTEMS AS UTVIKLINGSMULIGHETER FOR ANSATTE I YIT BUILDING SYSTEMS AS Velkommen til YIT Skolen! YIT Skolens Lederutviklingsprogram LU Kompetanseutvikling er et satsingsområde for YIT, og dette er solid forankret

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 BAC3100 «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598 Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Harald Aaker E-postadresse

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2011 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse, halvårsstudium Procurement Management, 30 credits 30 studiepoeng Dato for godkjenning xx.xx.2015 Gjelder for studenter tatt opp 2015/2016 Innledning Alle

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Masteroppgave i informasjonssystemer Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Innfo/ring av CRM i offentlig sektor Geir Andre Lund Morten Zernichow Geir André Lund og Morten

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

EMNEBESKRIVELSE ELI2101

EMNEBESKRIVELSE ELI2101 EMNEBESKRIVELSE ELI2101 Endringsledelse og innovasjon ELI2101-B Endringsledelse og innovasjon Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer