Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva"

Transkript

1 Prisliste kommunale tjenester Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva

2 Innholdsfortegnelse Barnehage, skole, SFO, m.m....2 Idrettshall, kunstgressbaner, m.m...3 Feiing og renovasjon...4 Avløp, septikk...5 Vann...6 Bygge, delings- og konsesjonssaker...7 Arealplaner...8 Kart- og oppmåling...9 Andre kommunaltekniske tjenester Fyrverkeri, m.m Bistand og omsorg Barnehage, skole, SFO, m.m. Barnehage 100 Barnehagesats, pris pr. mnd *) plass Kostpenger, pris pr. mnd 70 plass og mindre *) Ved deltidsplasser beregnes et tillegg på 5 til deltidsprosenten ,2 75, ,2 39, Skole og SFO Skolefritidsordning, pris pr. måned Søskenmoderasjon Ekstra dag ifm skolens fravær Gebyr for sent henting Søskenmoderasjon 1/1 Søskenmoderasjon 1/2 Søskenmoderasjon 1/4 Dagsats For sent henting, pris pr. time , , , , , , , , Side 2

3 Idrettshall, kunstgressbaner, m.m. Nannestad Idrettshall r (priser inkl. mva) Hallen leies kun ut til foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund som har kyndig trener/veileder til stede. Lørdag og søndag leies Nannestadhallen kun ut til berammede kmaper og arrangement. Leie av en bane med ett sett Mandag - Fredag garderober 150 Lørdag - Søndag Pris pr. bane pr. døgn Arrangement, 1 eller 2 baner Leien inkluderer garderober, møterom og kiosk. Evt. bruk av fredag til rigging avtales spesielt. Leie av klatrevegg Leie av styrkerom/spinning Mandag - Fredag Bruk av klatrevegg ever at det er veileder med brattkort til stede. Mandag - Fredag Nannestad kunstgressbane r (priser inkl. mva) Leie av kunstgressbane, ved Nannestadhallen Mandag - Søndag Mandag - Søndag Mandag - Søndag Mandag - Søndag 1/1 bane 3/4 bane 1/2 bane 1/4 bane Maura-hallen r (priser inkl. mva) Leie av Maura-hallen Alle dager 150 Side 3

4 Feiing og renovasjon Feie- og tilsyn Feiegebyr pr. pipeløp *) 242-6, Tilsynsgebyr pr. pipeløp 123-0, *) + mva Renovasjon Standardabonnement - årsgebyr , Standardabonnement med mindre beholder (80 liter) - årsgebyr , Hytterenovasjon - renovasjonsgebyr for hytter og fritidsboliger - årsgebyr 800-2, Hytter og fritidsboliger med fritak i vinterhalvåret - årsgebyr 600-2, Tilsynsgebyr (tilsyn med næringsavfall). Beregnes på grunnlag av medgått tid - pris per time 890 3, Standardabonnement består av: 140 liter restavfallsbeholder - som tømmes annenhver uke 140 liter papirbeholder - som tømmes hver fjerde uke Sekk for plastemballasje - som tømmes hver fjerde uke Renovasjonsgebyret består av fire deler: G = Grunngebyr (belastes hver boenhet) PA = Papir, papp og kartonger (belastes hver boenhet) PL = Plastgebyr (belastes hver boenhet) R = Restavfall og matavfall 2013, pr. boenhet Pris samlet 2013 samlet i samlet i 2014, pr. boenhet Pris samlet 2014 Beholderstr. (liter) Antall boenheter R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr Gebyr pr år pr boenhet R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr Gebyr pr år pr boenhet 80 R , , , , , , , , , , , , , , , , , Det er mulig å ha andre beholderstørrelser etter behov. Årsgebyret justeres etter beholderstørrelse og hvor mange som deler beholdere. 2014, pr. boenhet Kontainer / brønner R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr kont kont kont brønn brønn brønn Side 4

5 Avløp, septik Avløp Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) *) Tilknytningsgebyr - Maks beløp - Bolig og fritidsboliger Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA) *) Årsgebyr - Fastgebyr (pr. boenhet) , Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 22,0 12,3 2,7 24,7 Årlig leie av vannmåler Tilleggsgebyr - Manglende vannmåleravlesning , Tilleggsgebyr - Manglende installasjon av vannmåler , Tilleggsgebyr - Avlesning av vannmåler, pris pr. time (minimum 1 time) Tilleggsgebyr - Bytting av skadet vannmåler Tilleggsgebyr - Plombering, pris pr. time (minimum 1 time) Tilleggsgebyr - Sammensetning KOF, pris pr. m3 etter avtale Tilleggsgebyr - Kontrollgebyr Tilleggsgebyr - Abonnenten unnlater å etterkomme kommunens av om utbedring av vann/avløpsledning Vurderes etter medgått tid innen gitt frist. *) Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 2m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). Tilskudd for private anlegg: Maks Avløp: 2/3 av kostnader over: Vann: 2/3 av kostnader over: Vann og avløp: 2/3 av kostnader over: Septikk Fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 2. år) , Fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 3. år) 850 Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 2. år) Tømmevolum inntil 4 m , Slamavskillere *) Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 3. år) Tømmevolum inntil 4 m3 640 Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 60 Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 785 1, Fastgebyr pr. boenhet , Minirenseanlegg Tømme- og behandlingsgebyr Tømmevolum inntil 5 m , Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m , Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 785 1, Tømmevolum 0-3 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg) , Ekstratømminger Tømmevolum 3,1-5 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg) , Tømmevolum 5,1 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg) , Tømming utover 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg), pris pr. m , Behandlingsgebyr renseanlegg, pris pr. m3 levert septikkslam 245 2, Behandlingsgebyr for utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg **) Søknad om utslippstillatelse, løsning i samsvar med lokal forsift **) , Søknad om utslippstillatelse, løsning ikke i samsvar med lokal forsift **) Søknad om utslippstillatelse, større enn 50 pe (personekvivalenter) tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer 960 Mindre endring/omgjøring av tillatelse Gebyr for kontroll av mindre avløpsanlegg <2 000 pe Gebyr for tilsyn av mindre avløpsanlegg <2 000 pe *) - Boligeiendom tømmes hvert 2 år. - Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller, samt fritidseiendommer tømmes hvert 3. år. - Gebyr eves inn årlig sammen med øvrige eiendomsgebyrer **) Ikke mva Side 5

6 Vann Vann Nannestad kommunale vannverk Nannestad kommune, Tlf Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) *) Tilknytningsgebyr Maks beløp - Bolig og fritidsboliger Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA) *) Årsgebyr Fastgebyr (pr. boenhet) , Forbruksgebyr pr. m3 7,5 20,0 1,5 9 Årlig leie av vannmåler Ulovlig hagevanning Manglende vannmåleravlesning , Manglende installasjon av vannmåler , Avlesning av vannmåler, pris pr. time (minimum 1 time) Tilleggsgebyr Bytting av skadet vannmåler Plombering, pris pr. time (minimum 1 time) Kontrollgebyr Tilleggsgebyr - Abonnenten unnlater å etterkomme kommunens av om utbedring av Vurderes etter medgått tid vann/avløpsledning innen gitt frist. *) Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 2m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). Gimilvann BA Formann: Pål Kraabøl Tlf Regnskap: Leira regnskap, P.b. 2, 2022 Gjerdrum Tlf Tilknytningsgebyr Grunnpris, pris pr. m2 BA Årsavgift ved måler Årsgebyr etter stipulert mengde Egne satser for gårdsdrift o.a. Fast avgift inkl. leie av måler avgift pr. m3 registrert mengde Separat leie av vannmåler Fast avgift, en boligenhet Tillegg boenhet 2, 3, osv Tillegg pr. person Side 6

7 Bygge, delings- og konsesjonssaker Bygge, delings- og konsesjonssaker Definisjon: Behandling - søknadskontroll + tilsyn. Bruksareal (BRA) Bruksareal i henhold til NS For første boenhet , Boliger/ hytter Tillegg pr. boenhet Satsene ovenfor benyttes også ved tilbygg som gir nye boenheter på en eiendom Tilbygg og påbygg bolig. Garasjer og uthus. Driftsbygninger i landbruket. Betales etter bruksareal Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg. Betales etter bruksareal Bruksendring 0,20 m m m m m2 Over m2 Ved hovedombygning foretas en skjønnsmessig vurdering av omfanget av gebyret. Midlertidige bygg, som består inntil 3 år, aveves 30 av fullt gebyr m m m m m2 Over m2 Pris m2 + pr. 200 m2 For bruksendring til annet formål enn bolig betales 50 av gebyr etter punkt 3. For bruksendring fra annet formål til bolig betales etter punkt Riving Betales etter bruksareal Vesentlig terrenginngrep m , m , Over 400 m , Nabokommuner - fra 945 til Inkluderer også avfallsplangebyret Inntil m m3 Over m3 Pris m3 + pr m Tekniske anlegg i grunnen (VA) 7. Vann, avløp, veg og parkeringsplass Veganlegg Parkering inntil 10 biler Større parkeringsplasser Diverse tiltak Arbeids som ikke kan måles i areal Behandling av ansvarsretter Søknad om lokal godkjenning Behandling av igangsettingstillatelse Gebyr for hver igangssettingstillatelse , , , For behandling av tomtedelingsplan (PBL 28-1 og 2) og for søknad som forutsetter kun en behandling i Plan- og utviklingsutvalget , Gebyr betales i henhold til Forsift om gebyr for behandling av 13. Konsesjonssaker konsesjons- og delingssaker Midlertidig brukstillatelse Pr. søknad Dispensasjon for ethvert forhold Delingssaker Ulovlige tiltak Dispensasjon som avgjøres administrativt Dispensasjon som ever politisk behandling Deling av en ny grunneiendom etter pbl Per ny grunneiendom i tillegg Behandling etter Jordloven. Ved ulovlig igangsatt byggearbeid kan tiltakshaver gebyrlegges for merarbeid med et tillegg på inntil 2 ganger gebyret for byggesaksbehandling etter dette regulativ. Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen. Nødvendig tinglysingsgebyr kommer i tillegg til de foran angitte satser, med de til enhver tid gjeldende satser Diverse bestemmelser Revisjon I spesielle saker kan kommunen etter søknad fravike nærværende regulativ, søknaden forelegges Plan- og utviklingsutvalget for endelig avgjørelse. Forvaltningslovens behandlingsregler gjelder, herunder klageadgang i de tilfeller det betales gebyr etter utøvet skjønn. Det vises til byggesaksforsiftens 7-4 angående tidsfrister for saksbehandlingen. 7-4 angir også regler for tilbakebetaling av gebyr ved oversidelse av tidsfristen. Betalingsregulativet tas opp til revisjon annet hvert år. Årlig indeksregulering av gebyrsatsene vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen. Side 7

8 Arealplaner Arealplaner Reguleringsplaner og endring av bebyggelsesplaner 1. Kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering). 0-5 daa 5-10 daa Over 10 daa pris 10 da + pr. daa daa (pris pr. daa) Fast maksimumspris for detaljeringsplan (detalj-regulering) Over 60 daa , , , Forlengelse av gjennomføringsfrist for private detaljering-reguleringer Mindre endringer Planer med konsekvensutredning Dispensasjon Mindre endringer i henhold til 12-14, 2. ledd, som er delegert til plan- og utviklingsutvalget. Mindre endringer i henhold til 12-14, 2. ledd, som er delegert til rådmannen. Hvor kommunen er godkjenningsmyndighet, (jfr. vedlegg I og II i Forsift om konsekvensutredning etter Plan- og bygningslovens 4-2) Ved behandling av planprogram ( 12-9) betales gebyr i tillegg til kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering), jf. punkt 1. Ved behandling av planer med konsekvensutredning betales gebyr i tillegg til kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering), jf. punkt 1. Dispensasjon (PBL 19-2) som avgjøres administrativt Dispensasjon som ever politisk behandling (PBL 19-2) , , , etter pkt etter pkt , , Tilhørende bestemmelser/ retningslinjer: Utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan/bebyggelsesplan behandles som en ordinær reguleringssak og gebyr eves i henhold til dette, jf , første ledd, jf. punkt 1. - Gebyr etter punkt 1, 3 og evt punkt 4 skal være innbetalt før politisk behandling i Plan- og utviklingsutvalget. - Det skal utvises skjønn hvis arealer tas med i reguleringsplanen utover det som tiltaket ever. - I tillegg til fastsatt gebyr etter regulativet kan det komme eventuelle utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand - Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen. - Gebyrregulativet tas opp til revisjon annet hvert år. Eventuell indeks-regulering vurderes årlig ved budsjettbehandling. Side 8

9 Kart- og oppmåling Kart- og oppmåling Betalingsregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider 1. Generelle bestemmelser 1.1 Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen. Kommunen kan eve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift jfr matrikkelforsiften Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon i henhold til eierseksjonsloven/ matrikkelloven. Kommunen kan eve inn gjeldende tinglysingsgebyr når det gjelder saker hvor kommunen ikke rår over hele saksbehandlingen, saker som kommer inn sent på høsten og må utsettes til neste sesong eller trinnvis feltutbygging, som kan foregå over flere år. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten. 1.3 Ved bruk av matrikkellovens 15 og matrikkelforsiften 33 om arealoverføring er kjøper/selger ansvarlige for å framskaffe grunnlag for Kartverket v/tinglysningens av om dokumentavgift. Søker er også ansvarlig for å rydde opp i eventuelle heftelser som ligger på eiendommen, i forhold til avet om at det ikke skal være prioritetskollisjon på heftelser ved arealoverføring. 1.4 Gebyrene og aktuelle tinglysingsgebyr skal være betalt før det utstedes matrikkelbrev. Også for andre arbeider kan kommunen eve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved av om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, utsives etterskuddsvis. Ved store oppdrag kan kommunen sive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis. Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått av om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konet sak. Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages i henhold til bestemmelser i forvaltningsloven. Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år. Revidering av regulativet gjennomføres annet hvert år. 1.9 Kommunale kart- og oppmålingsarbeider etter matrikkelloven er myndighetsoppgaver, og er følgelig ikke belagt med merverdiavgift. Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er 1.10 fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre. Minstegebyr vil uansett være: , Timepris for tjenester beregnet etter medgått tid (minstegebyr min. 1 t. arb.). : 900 3, Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 33-1) 2.1 Situasjonskart i henhold til Plan- og bygningsloven , Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider betales i henhold til satsene i Geovekstavtalen. Uttakskostnadene faktureres i henhold til medgått tid. : Minstegebyr 900 3, , Side 9

10 Kart- og oppmåling, forts. 3. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forsiftens 16) Areal kvm Areal kvm 3.1 Areal kvm Areal kvm , , , , , , , , minstegebyr , Hvor tilleggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, kan det eves gebyr for hver fradelt parsell etter ovenstående satser. Grenselengde inntil 49 m , Grenselengde m , , , , Grensepåvisning. For påvisning av grensebeliggenhet ut fra 3.7 koordinatbestemt målebrev / matrikkelbrev eller Til og med 3 punkter , eiendomskart av tilfredsstillende standard. Uten oppmålingsforretning. Tillegg pr. punkt fra og med punkt , Utstedelse av matrikkelbrev. Endring i maksimalsatsene reguleres av Kartverket i takt Matrikkelbrev inntil 10 sider Matrikkelbrev over 10 sider Oppretting av anleggseiendom/volumeiendom. Beregnes etter 3.1 Matrikulering av umatrikulert grunn. Tildeling av g/bnr på eiendommer som har benevnelse 0/0 i matrikkelkartet. Beregnes etter anvendt tid Oppmålingsforretning for ny matrikkelenhet (eiendom) til utbyggingsformål eller fradeling av eksisterende bebyggelse. Gjelder også ved utsatt oppmålingsforretning. Oppmålingsforretning for tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet (eiendom). Arealoverføring over 500 m2 ever tillatelse etter Pbl. Grensejustering kan benyttes for inntil 5 av den minste eiendommen, og maks 500 m2. Verdien på arealet må ikke oversige 1G. Areal over kvm etter medgått tid - minstegebyr Areal m2 Areal m2 Areal m2 Areal over m2 etter medgått tid - Oppmålingsforretning over hel eller deler av eksisterende grense for en matrikkelenhet, som ikke tidligere er koordinatbestemt. Skal hele matrikkelenheten måles opp og det må holdes en oppmålingsforretning Grenselengde over 200 m etter medgått tid - skal det betales gebyr etter 3.1 minstegebyr. Uten markarbeid pr. punktfeste Oppmålingsforretning over punktfeste. Med markarbeid pr. punktfeste Oppmålingsforretning/matrikkelføring uten markarbeider betales med 65 av ovenstående satser. Gebyrer når deler av oppmålingsforretning utføres av andre enn kommunen. Ved gebyrberegning nyttes følgende satser for de ulike delene av arbeidene og satser i punkt Registrering av jordsameie. Beregnes etter anvendt tid. Fremskaffe datagrunnlag Varsling og oppmålingsforretningsmøte. Tekniske arbeider og dokumentasjon. Registerarbeidene (sluttarbeidene) Opprettelse av matrikkelenhet over 100 dekar som det ikke er økonomisk forsvarlig å holde oppmålingsforretning på. Beregnes etter medgått tid. Føring av privat grenseavtale med koordinatfestede eksiterende grenser. Matrikkelloven 19. Beregnes etter anvendt tid. 4. Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsseksjonering ( 7) Sak som ever befaring - 5 rettsgebyr, for tiden 4.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom. Sak som ikke ever befaring - 3 rettsgebyr, for tiden Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon, nyttes satsene i punkt , Ved reseksjonering, som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det holdes oppmålingsforretning. Gebyr skal betales i samsvar med , Ny behandling av avslått søknad. Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.) , Gebyrer for digitale kartprodukter Gjennom kommunens kartportal er det utviklet en 5.1 selvbetjeningsordning hvor kunder kan ta ut digitale Grunnpris + 7,5 pr dekar kartdata etter faste satser Side 10

11 Kart- og oppmåling, forts. Andre tjenester 1. Eiendomsmegleroppdrag, gebyr pr. oppdrag (Pris + mva) , Påvisning av vedoner i kommunens skoger , Skogoversikt - forenklet skogbruksplan. Denne planen har 15 års omløpstid og startåret for områdetaksten i Nannestad er Formelen for 3. prising av skogoversikt tar hensyn til omløpstiden ,-/daa x areal i daa x (1-((ÅR )/15)) = pris. Minstepris settes til: Fellingsavgift for hjortevilt settes til de enhver tid gjeldende maksimalpriser bestemt av Direktoratet for naturforvaltning. Utsetting av bygg Enkelt bygning - Pris + mva Enkelt bygning + garasje/uthus (samtidig) - Pris + mva Garasje under 50 kvm - Pris + mva Ekstrautstikking - Pris + mva Næringsbygg/offentlig bygg/bygg med flere boenheter beregnes på grunnlag av medgått tid , , , , , Andre kommunaltekniske tjenester Kommunalteknisk avdeling r utført av kommunalteknisk avdeling (pris pr. time uten mva) Traktor Lastebil Septikkbil, spyling, sandfangtømming med mer Gravemaskin (stor) Gravemaskin (liten) Annet utstyr, tiner, aggregat, m.m. Mannskap 765 3, , , , , , , Overtid 50 Overtid 100 Overtid , , , Overtidstillegg mellom 1600 og 0700 på virkedager Overtidstillegg mellom 1600 og 0700 på virkedager Fyrverkeri, m.m. Fyrverkeri, m.m. Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn. Gebyr for behandling av søknader om tillatelse Gebyr for gjennomført tilsyn Gabyr for egenmelding *) , , , Forsift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeriklasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, vedtatt av Kommunestyret , sak 9/2007. Søknader behandles, tilsyn utføres og gebyr inneves av Øvre Romerike Brannvesen. Side 11

12 Bistand og omsorg Bistand og omsorg r Trygghetsalarm Nøkkelboks Utkjøring av mat Middag Dessert Grøt Dagsenter for eldre Vask av klær i vaskeriet på sykehjemmet Vask av mopper Vaktmesteroppdrag Praktisk bistand/hjemmehjelp Pris pr. mnd Pris pr. mnd Pris pr. gang Pris pr. porsjon Pris pr. porsjon Pris pr. porsjon Pris pr. gang Pris pr. kg. Pris pr. gang Pris pr. oppdrag , , , , , , , , Side 12

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold.

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRREGULATIV B FOR TEKNISK VIRKSOMHET I UNJARGGA/GIELDA NESSEBY KOMMUNE KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER 1 I FROGN KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 109 i plan og bygningsloven av 14.06.1985 som erstattes av 33-1 i

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010)

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010) 6.1. Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag STANGE KOMMUNE GEBYRER 2007 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag KOMMUNALE GEBYRER 2007 Vann: Eks. mva kr. Inkl. mva kr. Årsgebyr

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2014 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2013. Fastsatt i medhold av 33-1 i Plan-

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

Det vises til betalingsregulativ for Berg kommune 2014. Følgende endringer i forhold til betalingsregulativ for 2013 er innarbeidet:

Det vises til betalingsregulativ for Berg kommune 2014. Følgende endringer i forhold til betalingsregulativ for 2013 er innarbeidet: ' Berg kommune Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 13/771 Heidi Jacobsen Arkiv: 231 BETALINGSREGULATIV 2014 Vedlegg: Betalingsregulativ for 2014 Saksopplysninger: Det vises til betalingsregulativ for Berg kommune

Detaljer

GEBYRREGULATIV DELINGS- OG BYGGESAKSGEBYR 2015 KARLSØY KOMMUNE KOMMUNENR: 1936 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17.12.2014, MED HJEMMEL I:

GEBYRREGULATIV DELINGS- OG BYGGESAKSGEBYR 2015 KARLSØY KOMMUNE KOMMUNENR: 1936 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17.12.2014, MED HJEMMEL I: GEBYRREGULATIV DELINGS- OG BYGGESAKSGEBYR 2015 KARLSØY KOMMUNE KOMMUNENR: 1936 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17.12.2014, MED HJEMMEL I: 33-1 i plan og bygningsloven av 27. juni 2008 nr 71 30 og 32 i

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr 71. REGULATIVET ERSTATTER

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 06.12.2010,

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 07.12.2015,

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie 2016 Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret 15.12.2015 RENOVASJON 25 % mva kommer i tillegg

Detaljer

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.08 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA 01.01.2016 Leiepriser for kommunale boliger og eiendommer (ikke mva-belagt) Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter, ungdomsleiligheter og omsorgsboliger/trygdeboliger

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING SKI KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING SKI KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING I SKI KOMMUNE 2011 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 33-1 i plan

Detaljer

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25. juni 2010. 7 i lov om eierseksjoner

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01. Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.2006 Fastsatt av kommunestyret 18.6.2001 med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

AVGIFTER OG GEBYRER ÅR 2012

AVGIFTER OG GEBYRER ÅR 2012 AVGIFTER OG GEBYRER ÅR 2012 BYGGESAK, PLANSAK, OPPMÅLING, LANDBRUK, HJORTEVILT M.M. ENHET FOR NÆRING, PLAN OG FORVALTNING VEDTATT I K-SAK XX/12 DATERT XX.XX.12 Generelle bestemmelser. Betalingsplikt. Alle

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 33-1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71. med endringer

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I SKI KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I SKI KOMMUNE Revidert 13.10.05 1 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I SKI KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 109 i plan og bygningsloven

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyret gjelder for utslippssaker etter kapittel 12, 13 og 15 i Forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av Miljøverndepartementet

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune 1 Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune Gebyrer vedtatt med hjemmel i pbl 33-1, 32-8, Lov om seksjonering av fast eiendom 7 og Forskrift om begrensning av forurensing 52a. 2013 KAP.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING, SAMT FOR KJØP KARTDATA

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING, SAMT FOR KJØP KARTDATA GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING, SAMT FOR KJØP KARTDATA GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I ENEBAKK KOMMUNE 2006 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER ÅR: 2016 INNHOLD Område Side A. Generelt 2 B. Behandling av delingssaker 3 C. Arbeider tilknyttet oppmåling 3 D. Behandling av byggesaker

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

Virksomhet Teknisk KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 2016

Virksomhet Teknisk KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 2016 Virksomhet Teknisk KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 2016 Vedtatt av kommunestyret 15.12.15 sak 104/15 Det er vedtatt egne regler eller vedtekter for ordningene som kan fås ved henvendelse til Sektor for teknisk,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/ Leka kommune Utvikling Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-8 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/14 11.11.2014 Kommunestyret 74/14 11.12.2014 Kommunale

Detaljer

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I:

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: SEL KOMMUNE GEBYR-REGULATIV FOR PLAN OG BEREDSKAP 2014 GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: 11 - i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 med endringer, sist ved lov

Detaljer

Betalingsregulativ for Berg kommune. Til behandling i kommunestyret 10.12.15

Betalingsregulativ for Berg kommune. Til behandling i kommunestyret 10.12.15 Betalingsregulativ for Berg kommune 2016 Til behandling i kommunestyret 10.12.15 Innholdsfortegnelse 1 Kulturskolen... 1 2 Barnehager... 1 3 Skolefritidsordning... 2 4 Pleie og omsorg... 3 5 Kart- og oppmålingsarbeider...

Detaljer

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle.

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle. ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Måsøy kommune Gebyr for vann Avgiftene er delt i 2, en fast andel og en variabel del. Fast andel: kr 60 pr år Variabelt gebyr: kr 3,60 pr m 3 Ut fra dette blir årsgebyr som følger:

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune 2003. Steinparken ved rådhuset. Vedtatt av styre den 9.12.2014, som PS sak 99/14 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 2.1 Gebyr for vann......3

Detaljer

Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2016

Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2016 1 Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. Gjelder fra 01.01.16 Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsregistrering av 17.06.05 (matrikkelloven)

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

ALMINNELIGE BESTEMMELSER Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov om Eierseksjoner (Es), jfr. 7. Kap.1 ALMINNELIGE

Detaljer

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune Gjesværstappan med Havørn i horisonten Foto: Børge Grønlund Vedtatt av styre 11.12.2012, PS sak 122/12 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3

Detaljer

GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIVER 2016 PLAN OG UTVIKLING

GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIVER 2016 PLAN OG UTVIKLING GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIVER 2016 PLAN OG UTVIKLING Gebyrer fastsettes årlig av kommunestyret. GEBYR FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVEN 32 OG LOV OM EIERSEKSJONER, MM

Detaljer