Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prisliste kommunale tjenester. Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva"

Transkript

1 Prisliste kommunale tjenester Avgifter, gebyrer og priser 2014 u/mva

2 Innholdsfortegnelse Barnehage, skole, SFO, m.m....2 Idrettshall, kunstgressbaner, m.m...3 Feiing og renovasjon...4 Avløp, septikk...5 Vann...6 Bygge, delings- og konsesjonssaker...7 Arealplaner...8 Kart- og oppmåling...9 Andre kommunaltekniske tjenester Fyrverkeri, m.m Bistand og omsorg Barnehage, skole, SFO, m.m. Barnehage 100 Barnehagesats, pris pr. mnd *) plass Kostpenger, pris pr. mnd 70 plass og mindre *) Ved deltidsplasser beregnes et tillegg på 5 til deltidsprosenten ,2 75, ,2 39, Skole og SFO Skolefritidsordning, pris pr. måned Søskenmoderasjon Ekstra dag ifm skolens fravær Gebyr for sent henting Søskenmoderasjon 1/1 Søskenmoderasjon 1/2 Søskenmoderasjon 1/4 Dagsats For sent henting, pris pr. time , , , , , , , , Side 2

3 Idrettshall, kunstgressbaner, m.m. Nannestad Idrettshall r (priser inkl. mva) Hallen leies kun ut til foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund som har kyndig trener/veileder til stede. Lørdag og søndag leies Nannestadhallen kun ut til berammede kmaper og arrangement. Leie av en bane med ett sett Mandag - Fredag garderober 150 Lørdag - Søndag Pris pr. bane pr. døgn Arrangement, 1 eller 2 baner Leien inkluderer garderober, møterom og kiosk. Evt. bruk av fredag til rigging avtales spesielt. Leie av klatrevegg Leie av styrkerom/spinning Mandag - Fredag Bruk av klatrevegg ever at det er veileder med brattkort til stede. Mandag - Fredag Nannestad kunstgressbane r (priser inkl. mva) Leie av kunstgressbane, ved Nannestadhallen Mandag - Søndag Mandag - Søndag Mandag - Søndag Mandag - Søndag 1/1 bane 3/4 bane 1/2 bane 1/4 bane Maura-hallen r (priser inkl. mva) Leie av Maura-hallen Alle dager 150 Side 3

4 Feiing og renovasjon Feie- og tilsyn Feiegebyr pr. pipeløp *) 242-6, Tilsynsgebyr pr. pipeløp 123-0, *) + mva Renovasjon Standardabonnement - årsgebyr , Standardabonnement med mindre beholder (80 liter) - årsgebyr , Hytterenovasjon - renovasjonsgebyr for hytter og fritidsboliger - årsgebyr 800-2, Hytter og fritidsboliger med fritak i vinterhalvåret - årsgebyr 600-2, Tilsynsgebyr (tilsyn med næringsavfall). Beregnes på grunnlag av medgått tid - pris per time 890 3, Standardabonnement består av: 140 liter restavfallsbeholder - som tømmes annenhver uke 140 liter papirbeholder - som tømmes hver fjerde uke Sekk for plastemballasje - som tømmes hver fjerde uke Renovasjonsgebyret består av fire deler: G = Grunngebyr (belastes hver boenhet) PA = Papir, papp og kartonger (belastes hver boenhet) PL = Plastgebyr (belastes hver boenhet) R = Restavfall og matavfall 2013, pr. boenhet Pris samlet 2013 samlet i samlet i 2014, pr. boenhet Pris samlet 2014 Beholderstr. (liter) Antall boenheter R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr Gebyr pr år pr boenhet R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr Gebyr pr år pr boenhet 80 R , , , , , , , , , , , , , , , , , Det er mulig å ha andre beholderstørrelser etter behov. Årsgebyret justeres etter beholderstørrelse og hvor mange som deler beholdere. 2014, pr. boenhet Kontainer / brønner R-gebyr PA-gebyr PL-gebyr G-gebyr kont kont kont brønn brønn brønn Side 4

5 Avløp, septik Avløp Tilknytningsgebyr - Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) *) Tilknytningsgebyr - Maks beløp - Bolig og fritidsboliger Tilknytningsgebyr - Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA) *) Årsgebyr - Fastgebyr (pr. boenhet) , Årsgebyr - Forbruksgebyr pr. m3 22,0 12,3 2,7 24,7 Årlig leie av vannmåler Tilleggsgebyr - Manglende vannmåleravlesning , Tilleggsgebyr - Manglende installasjon av vannmåler , Tilleggsgebyr - Avlesning av vannmåler, pris pr. time (minimum 1 time) Tilleggsgebyr - Bytting av skadet vannmåler Tilleggsgebyr - Plombering, pris pr. time (minimum 1 time) Tilleggsgebyr - Sammensetning KOF, pris pr. m3 etter avtale Tilleggsgebyr - Kontrollgebyr Tilleggsgebyr - Abonnenten unnlater å etterkomme kommunens av om utbedring av vann/avløpsledning Vurderes etter medgått tid innen gitt frist. *) Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 2m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). Tilskudd for private anlegg: Maks Avløp: 2/3 av kostnader over: Vann: 2/3 av kostnader over: Vann og avløp: 2/3 av kostnader over: Septikk Fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 2. år) , Fastgebyr pr. boenhet (tømming hvert 3. år) 850 Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 2. år) Tømmevolum inntil 4 m , Slamavskillere *) Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m Tømme- og behandlingsgebyr (tømming hvert 3. år) Tømmevolum inntil 4 m3 640 Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 4 m3 60 Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 785 1, Fastgebyr pr. boenhet , Minirenseanlegg Tømme- og behandlingsgebyr Tømmevolum inntil 5 m , Tømmevolum pr. påbegynt m3 utover 5 m , Oppmøtegebyr (dersom forholdene ikke er lagt til rette for tømming i rute) 785 1, Tømmevolum 0-3 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg) , Ekstratømminger Tømmevolum 3,1-5 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg) , Tømmevolum 5,1 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg) , Tømming utover 10 m3 (+ behandlingsgebyr fra renseanlegg), pris pr. m , Behandlingsgebyr renseanlegg, pris pr. m3 levert septikkslam 245 2, Behandlingsgebyr for utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg **) Søknad om utslippstillatelse, løsning i samsvar med lokal forsift **) , Søknad om utslippstillatelse, løsning ikke i samsvar med lokal forsift **) Søknad om utslippstillatelse, større enn 50 pe (personekvivalenter) tillegg pr. time medgått tid til saksbehandling utover 6 timer 960 Mindre endring/omgjøring av tillatelse Gebyr for kontroll av mindre avløpsanlegg <2 000 pe Gebyr for tilsyn av mindre avløpsanlegg <2 000 pe *) - Boligeiendom tømmes hvert 2 år. - Boliger uten toalett tilknyttet slamavskiller, samt fritidseiendommer tømmes hvert 3. år. - Gebyr eves inn årlig sammen med øvrige eiendomsgebyrer **) Ikke mva Side 5

6 Vann Vann Nannestad kommunale vannverk Nannestad kommune, Tlf Bolig og fritidsboliger (pris pr. m2 BA) *) Tilknytningsgebyr Maks beløp - Bolig og fritidsboliger Øvrig bebyggelse (pris pr. m2 BRA) *) Årsgebyr Fastgebyr (pr. boenhet) , Forbruksgebyr pr. m3 7,5 20,0 1,5 9 Årlig leie av vannmåler Ulovlig hagevanning Manglende vannmåleravlesning , Manglende installasjon av vannmåler , Avlesning av vannmåler, pris pr. time (minimum 1 time) Tilleggsgebyr Bytting av skadet vannmåler Plombering, pris pr. time (minimum 1 time) Kontrollgebyr Tilleggsgebyr - Abonnenten unnlater å etterkomme kommunens av om utbedring av Vurderes etter medgått tid vann/avløpsledning innen gitt frist. *) Ved avregning etter areal stipuleres kloakkmengden til 2m3 pr. m2 beregnet areal (BA) for boligeiendommer. Næringseiendommer avregnes etter målt forbruk (vannmåler). Gimilvann BA Formann: Pål Kraabøl Tlf Regnskap: Leira regnskap, P.b. 2, 2022 Gjerdrum Tlf Tilknytningsgebyr Grunnpris, pris pr. m2 BA Årsavgift ved måler Årsgebyr etter stipulert mengde Egne satser for gårdsdrift o.a. Fast avgift inkl. leie av måler avgift pr. m3 registrert mengde Separat leie av vannmåler Fast avgift, en boligenhet Tillegg boenhet 2, 3, osv Tillegg pr. person Side 6

7 Bygge, delings- og konsesjonssaker Bygge, delings- og konsesjonssaker Definisjon: Behandling - søknadskontroll + tilsyn. Bruksareal (BRA) Bruksareal i henhold til NS For første boenhet , Boliger/ hytter Tillegg pr. boenhet Satsene ovenfor benyttes også ved tilbygg som gir nye boenheter på en eiendom Tilbygg og påbygg bolig. Garasjer og uthus. Driftsbygninger i landbruket. Betales etter bruksareal Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg. Betales etter bruksareal Bruksendring 0,20 m m m m m2 Over m2 Ved hovedombygning foretas en skjønnsmessig vurdering av omfanget av gebyret. Midlertidige bygg, som består inntil 3 år, aveves 30 av fullt gebyr m m m m m2 Over m2 Pris m2 + pr. 200 m2 For bruksendring til annet formål enn bolig betales 50 av gebyr etter punkt 3. For bruksendring fra annet formål til bolig betales etter punkt Riving Betales etter bruksareal Vesentlig terrenginngrep m , m , Over 400 m , Nabokommuner - fra 945 til Inkluderer også avfallsplangebyret Inntil m m3 Over m3 Pris m3 + pr m Tekniske anlegg i grunnen (VA) 7. Vann, avløp, veg og parkeringsplass Veganlegg Parkering inntil 10 biler Større parkeringsplasser Diverse tiltak Arbeids som ikke kan måles i areal Behandling av ansvarsretter Søknad om lokal godkjenning Behandling av igangsettingstillatelse Gebyr for hver igangssettingstillatelse , , , For behandling av tomtedelingsplan (PBL 28-1 og 2) og for søknad som forutsetter kun en behandling i Plan- og utviklingsutvalget , Gebyr betales i henhold til Forsift om gebyr for behandling av 13. Konsesjonssaker konsesjons- og delingssaker Midlertidig brukstillatelse Pr. søknad Dispensasjon for ethvert forhold Delingssaker Ulovlige tiltak Dispensasjon som avgjøres administrativt Dispensasjon som ever politisk behandling Deling av en ny grunneiendom etter pbl Per ny grunneiendom i tillegg Behandling etter Jordloven. Ved ulovlig igangsatt byggearbeid kan tiltakshaver gebyrlegges for merarbeid med et tillegg på inntil 2 ganger gebyret for byggesaksbehandling etter dette regulativ. Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen. Nødvendig tinglysingsgebyr kommer i tillegg til de foran angitte satser, med de til enhver tid gjeldende satser Diverse bestemmelser Revisjon I spesielle saker kan kommunen etter søknad fravike nærværende regulativ, søknaden forelegges Plan- og utviklingsutvalget for endelig avgjørelse. Forvaltningslovens behandlingsregler gjelder, herunder klageadgang i de tilfeller det betales gebyr etter utøvet skjønn. Det vises til byggesaksforsiftens 7-4 angående tidsfrister for saksbehandlingen. 7-4 angir også regler for tilbakebetaling av gebyr ved oversidelse av tidsfristen. Betalingsregulativet tas opp til revisjon annet hvert år. Årlig indeksregulering av gebyrsatsene vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen. Side 7

8 Arealplaner Arealplaner Reguleringsplaner og endring av bebyggelsesplaner 1. Kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering). 0-5 daa 5-10 daa Over 10 daa pris 10 da + pr. daa daa (pris pr. daa) Fast maksimumspris for detaljeringsplan (detalj-regulering) Over 60 daa , , , Forlengelse av gjennomføringsfrist for private detaljering-reguleringer Mindre endringer Planer med konsekvensutredning Dispensasjon Mindre endringer i henhold til 12-14, 2. ledd, som er delegert til plan- og utviklingsutvalget. Mindre endringer i henhold til 12-14, 2. ledd, som er delegert til rådmannen. Hvor kommunen er godkjenningsmyndighet, (jfr. vedlegg I og II i Forsift om konsekvensutredning etter Plan- og bygningslovens 4-2) Ved behandling av planprogram ( 12-9) betales gebyr i tillegg til kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering), jf. punkt 1. Ved behandling av planer med konsekvensutredning betales gebyr i tillegg til kontroll og behandling av reguleringsplan (detaljregulering), jf. punkt 1. Dispensasjon (PBL 19-2) som avgjøres administrativt Dispensasjon som ever politisk behandling (PBL 19-2) , , , etter pkt etter pkt , , Tilhørende bestemmelser/ retningslinjer: Utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan/bebyggelsesplan behandles som en ordinær reguleringssak og gebyr eves i henhold til dette, jf , første ledd, jf. punkt 1. - Gebyr etter punkt 1, 3 og evt punkt 4 skal være innbetalt før politisk behandling i Plan- og utviklingsutvalget. - Det skal utvises skjønn hvis arealer tas med i reguleringsplanen utover det som tiltaket ever. - I tillegg til fastsatt gebyr etter regulativet kan det komme eventuelle utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand - Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen. - Gebyrregulativet tas opp til revisjon annet hvert år. Eventuell indeks-regulering vurderes årlig ved budsjettbehandling. Side 8

9 Kart- og oppmåling Kart- og oppmåling Betalingsregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider 1. Generelle bestemmelser 1.1 Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av økonomiavdelingen. Kommunen kan eve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift jfr matrikkelforsiften Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon i henhold til eierseksjonsloven/ matrikkelloven. Kommunen kan eve inn gjeldende tinglysingsgebyr når det gjelder saker hvor kommunen ikke rår over hele saksbehandlingen, saker som kommer inn sent på høsten og må utsettes til neste sesong eller trinnvis feltutbygging, som kan foregå over flere år. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten. 1.3 Ved bruk av matrikkellovens 15 og matrikkelforsiften 33 om arealoverføring er kjøper/selger ansvarlige for å framskaffe grunnlag for Kartverket v/tinglysningens av om dokumentavgift. Søker er også ansvarlig for å rydde opp i eventuelle heftelser som ligger på eiendommen, i forhold til avet om at det ikke skal være prioritetskollisjon på heftelser ved arealoverføring. 1.4 Gebyrene og aktuelle tinglysingsgebyr skal være betalt før det utstedes matrikkelbrev. Også for andre arbeider kan kommunen eve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved av om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til fagkyndig bistand, utsives etterskuddsvis. Ved store oppdrag kan kommunen sive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis. Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått av om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konet sak. Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages i henhold til bestemmelser i forvaltningsloven. Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år. Revidering av regulativet gjennomføres annet hvert år. 1.9 Kommunale kart- og oppmålingsarbeider etter matrikkelloven er myndighetsoppgaver, og er følgelig ikke belagt med merverdiavgift. Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er 1.10 fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre. Minstegebyr vil uansett være: , Timepris for tjenester beregnet etter medgått tid (minstegebyr min. 1 t. arb.). : 900 3, Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 33-1) 2.1 Situasjonskart i henhold til Plan- og bygningsloven , Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider betales i henhold til satsene i Geovekstavtalen. Uttakskostnadene faktureres i henhold til medgått tid. : Minstegebyr 900 3, , Side 9

10 Kart- og oppmåling, forts. 3. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forsiftens 16) Areal kvm Areal kvm 3.1 Areal kvm Areal kvm , , , , , , , , minstegebyr , Hvor tilleggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, kan det eves gebyr for hver fradelt parsell etter ovenstående satser. Grenselengde inntil 49 m , Grenselengde m , , , , Grensepåvisning. For påvisning av grensebeliggenhet ut fra 3.7 koordinatbestemt målebrev / matrikkelbrev eller Til og med 3 punkter , eiendomskart av tilfredsstillende standard. Uten oppmålingsforretning. Tillegg pr. punkt fra og med punkt , Utstedelse av matrikkelbrev. Endring i maksimalsatsene reguleres av Kartverket i takt Matrikkelbrev inntil 10 sider Matrikkelbrev over 10 sider Oppretting av anleggseiendom/volumeiendom. Beregnes etter 3.1 Matrikulering av umatrikulert grunn. Tildeling av g/bnr på eiendommer som har benevnelse 0/0 i matrikkelkartet. Beregnes etter anvendt tid Oppmålingsforretning for ny matrikkelenhet (eiendom) til utbyggingsformål eller fradeling av eksisterende bebyggelse. Gjelder også ved utsatt oppmålingsforretning. Oppmålingsforretning for tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet (eiendom). Arealoverføring over 500 m2 ever tillatelse etter Pbl. Grensejustering kan benyttes for inntil 5 av den minste eiendommen, og maks 500 m2. Verdien på arealet må ikke oversige 1G. Areal over kvm etter medgått tid - minstegebyr Areal m2 Areal m2 Areal m2 Areal over m2 etter medgått tid - Oppmålingsforretning over hel eller deler av eksisterende grense for en matrikkelenhet, som ikke tidligere er koordinatbestemt. Skal hele matrikkelenheten måles opp og det må holdes en oppmålingsforretning Grenselengde over 200 m etter medgått tid - skal det betales gebyr etter 3.1 minstegebyr. Uten markarbeid pr. punktfeste Oppmålingsforretning over punktfeste. Med markarbeid pr. punktfeste Oppmålingsforretning/matrikkelføring uten markarbeider betales med 65 av ovenstående satser. Gebyrer når deler av oppmålingsforretning utføres av andre enn kommunen. Ved gebyrberegning nyttes følgende satser for de ulike delene av arbeidene og satser i punkt Registrering av jordsameie. Beregnes etter anvendt tid. Fremskaffe datagrunnlag Varsling og oppmålingsforretningsmøte. Tekniske arbeider og dokumentasjon. Registerarbeidene (sluttarbeidene) Opprettelse av matrikkelenhet over 100 dekar som det ikke er økonomisk forsvarlig å holde oppmålingsforretning på. Beregnes etter medgått tid. Føring av privat grenseavtale med koordinatfestede eksiterende grenser. Matrikkelloven 19. Beregnes etter anvendt tid. 4. Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsseksjonering ( 7) Sak som ever befaring - 5 rettsgebyr, for tiden 4.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom. Sak som ikke ever befaring - 3 rettsgebyr, for tiden Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon, nyttes satsene i punkt , Ved reseksjonering, som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det holdes oppmålingsforretning. Gebyr skal betales i samsvar med , Ny behandling av avslått søknad. Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.) , Gebyrer for digitale kartprodukter Gjennom kommunens kartportal er det utviklet en 5.1 selvbetjeningsordning hvor kunder kan ta ut digitale Grunnpris + 7,5 pr dekar kartdata etter faste satser Side 10

11 Kart- og oppmåling, forts. Andre tjenester 1. Eiendomsmegleroppdrag, gebyr pr. oppdrag (Pris + mva) , Påvisning av vedoner i kommunens skoger , Skogoversikt - forenklet skogbruksplan. Denne planen har 15 års omløpstid og startåret for områdetaksten i Nannestad er Formelen for 3. prising av skogoversikt tar hensyn til omløpstiden ,-/daa x areal i daa x (1-((ÅR )/15)) = pris. Minstepris settes til: Fellingsavgift for hjortevilt settes til de enhver tid gjeldende maksimalpriser bestemt av Direktoratet for naturforvaltning. Utsetting av bygg Enkelt bygning - Pris + mva Enkelt bygning + garasje/uthus (samtidig) - Pris + mva Garasje under 50 kvm - Pris + mva Ekstrautstikking - Pris + mva Næringsbygg/offentlig bygg/bygg med flere boenheter beregnes på grunnlag av medgått tid , , , , , Andre kommunaltekniske tjenester Kommunalteknisk avdeling r utført av kommunalteknisk avdeling (pris pr. time uten mva) Traktor Lastebil Septikkbil, spyling, sandfangtømming med mer Gravemaskin (stor) Gravemaskin (liten) Annet utstyr, tiner, aggregat, m.m. Mannskap 765 3, , , , , , , Overtid 50 Overtid 100 Overtid , , , Overtidstillegg mellom 1600 og 0700 på virkedager Overtidstillegg mellom 1600 og 0700 på virkedager Fyrverkeri, m.m. Fyrverkeri, m.m. Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn. Gebyr for behandling av søknader om tillatelse Gebyr for gjennomført tilsyn Gabyr for egenmelding *) , , , Forsift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeriklasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, vedtatt av Kommunestyret , sak 9/2007. Søknader behandles, tilsyn utføres og gebyr inneves av Øvre Romerike Brannvesen. Side 11

12 Bistand og omsorg Bistand og omsorg r Trygghetsalarm Nøkkelboks Utkjøring av mat Middag Dessert Grøt Dagsenter for eldre Vask av klær i vaskeriet på sykehjemmet Vask av mopper Vaktmesteroppdrag Praktisk bistand/hjemmehjelp Pris pr. mnd Pris pr. mnd Pris pr. gang Pris pr. porsjon Pris pr. porsjon Pris pr. porsjon Pris pr. gang Pris pr. kg. Pris pr. gang Pris pr. oppdrag , , , , , , , , Side 12

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1. FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.2013 Forhåndsvarsling: 1.10-30.10.2012 Vedtatt av Ski kommunestyre

Detaljer

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010)

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010) 6.1. Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.08 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 1 1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning a) Barnehage Plass Opphold per mnd. Matpenger

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

VEDTATT GEBYRREGULATIV 2015 FOR TEKNISK SEKTOR

VEDTATT GEBYRREGULATIV 2015 FOR TEKNISK SEKTOR VEDTATT GEBYRREGULATIV 2015 FOR TEKNISK SEKTOR Vedtatt den 5.12.2014 i K-sak 99/14 Budsjett 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kart og oppmåling... 3 1.1 Oppretting av matrikkelenhet... 3 1.1.1Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer