Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien"

Transkript

1 4XL-studien Hoveddel Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien Bakgrunn og hensikt Barnet ditt har sykelig fedme og er henvist til, eller allerede pasient ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst seksjon for barn og unge (SSO-SBU). Senteret samarbeider med Barnesenteret, Ullevål universitetssykehus om en forskningsstudie som skal sammenligne operasjon med standard konservativ behandling hos ungdom med sykelig fedme. Barnet ditt kan være en aktuell kandidat for deltakelse i studien, og dere mottar derfor skriftlig informasjon sammen med innkallelsen til neste konsultasjon hos oss. Hensikten med forskningsstudien er å finne ut om det er noen forskjell mellom operasjon og standard behandling ved sykelig fedme hos ungdom mellom år. Studien skal også besvare om operasjon er en trygg metode i denne aldersgruppen. Hva innebærer studien? Studien inviterer forsøkspersoner i to grupper: 1. Gruppe A pasienter som blir operert 2. Gruppe B pasienter som får strukturert, intensiv konservativ behandling Ved neste konsultasjon vil vi gi grundig informasjon om de to alternativene. Vi vil deretter gi dere muligheten til å velge deltakelse i en av gruppene, eller å avslå deltakelse i studien. Dersom operasjon velges, eller dere er i tvil om valget, må dere delta på Operasjonsskolen. Før oppstart må deltakerne signere samtykkeerklæring sammen med foresatte. Deltakelse i gruppe A innebærer at ditt barn får tilbud om fedmeoperasjon ved SSO, Sykehuset i Vestfold, og innebærer også fire kontroller de første tolv månedene etter operasjonen. Deretter vil den medisinske oppfølgingen i hovedsak skje hos din fastlege. SSO-SBU vil imidlertid innkalle til studiebesøk etter 2, 5 og 10 år. Deltakelse i gruppe B innebærer at ditt barn får tilbud om oppfølging hver tredje måned i minimum to år ved et regionalt eller lokalt spesialisthelsetjenestetilbud for ungdom med sykelig fedme. Behandlingen benytter anerkjente metoder for å motivere til endring av levevaner. Minst to faggrupper vil være involvert i oppfølgingen (for eksempel fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, lege, psykolog eller sykepleier), der det også legges vekt på samarbeid med familien og med ressurspersoner i hjemkommunen. I noen tilfeller vil det være aktuelt å benytte medikamentell behandling i tillegg til endring i levevaner. I tillegg til oppfølging hver tredje måned, vil SSO-SBU kalle inn til studiebesøk etter 1, 2, 5 og 10 år. Studiebesøkene er like for begge gruppene, og vil ha følgende innhold: 1. Intervju om arv, sosiale forhold og sykehistorie til deltakeren og familien (før oppstart) 2. Personlighetstest dersom deltakeren har fylt 15 år (før oppstart) 3. Enkel test av læringsevne (før oppstart) 4. Blod- og urinprøver for å påvise ev. biokjemiske endringer (alle studiebesøk). 5. Høyde, vekt, midjemål, kroppssammensetning, blodtrykk, testing av fysisk form og søvnregistrering (alle studiebesøk). 6. Utfylling av spørreskjemaer (alle studiebesøk) Dersom barnet ditt ikke ønsker deltakelse i studien, vil det likevel bli gitt tilbud om deltakelse i det til enhver tid gjeldende behandlingsopplegg ved SSO-SBU eller et tilsvarende tilbud.

2 4XL-studien Hoveddel Mulige fordeler og ulemper Forsøkspersoner som samtykker til operasjon, vil gjennomgå en behandling med risiko for komplikasjoner både under og etter operasjonen (se nærmere informasjon i kapittel A). Det er imidlertid en fordel at inngrepet skjer i regi av et regionalt senter som har bred erfaring med denne typen operasjoner hos voksne (ca. 200 operasjoner/år). De fem studiebesøkene vil være omfattende for deltakerne, med en rekke intervjuer, prøver, undersøkelser og skjemautfyllinger hver gang. Ingen av aktivitetene er forbundet med risiko. En av fordelene vil være at oppfølgingen blir grundig, systematisk og detaljert. Behandling av sykelig overvekt krever langvarig egeninnsats, familiestøtte og profesjonell oppfølging for å lykkes med varige endringer i levevaner. Det er bakgrunnen for at studien legger opp til hele 10 års oppfølging, noe som gir mulighet til langvarig kontakt med spesialisthelsetjenesten for de som blir deltakere i studien. Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg? Prøvene som er tatt av barnet ditt og informasjonen som registreres skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysninger og prøvesvar vil bli behandlet konfidensielt, men vil likevel merkes med navn og fødselsnummer. Prøvene vil med andre ord ikke bli avidentifiserte. Bakgrunnen for dette er at deltakerne i studien kommer fra et stort område, og at det derfor vil bli behov for kommunikasjon med andre helseinstanser (kommunehelsetjenesten, lokalsykehus) om enkeltpasienter. Det vil også være behov for overføring av data fra andre helseinstitusjoner til SSO. Det er derfor nødvendig med nøyaktig identifikasjon av data for best mulig sikkerhet for korrekt kobling av ulike data. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten. Opplysningene om deltakerne vil bli slettet senest 20 år etter studiestart. Det kan før den tid bli aktuelt å koble opplysningene mot andre helseregistre, for eksempel Medisinsk fødselsregister, Kreftregisteret. Deltakerne vil i så fall få informasjon/bli spurt om tillatelse til det. Det vil ikke være mulig å identifisere deltakerne i resultatene av studien når disse publiseres. Frivillig deltakelse Det er frivillig å delta i studien, deltakerne kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke samtykke til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for deltakernes videre behandling ved SSO-SBU. Dersom du ønsker at barnet ditt skal delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Om dere nå sier ja til å delta, kan dere senere trekke tilbake samtykket uten at det påvirker øvrig behandling. Dersom du senere ønsker å trekke barnet ditt fra studien eller har spørsmål, kan du kontakte Samira Lekhal, Ytterligere informasjon om studien finnes i dokumentet Kapittel A utdypende forklaring av hva studien innebærer (se eller spør etter det når du kommer til time) Ytterligere informasjon om biobank, personvern og forsikring finnes i dokumentet Kapittel B Personvern, biobank, økonomi og forsikring (se eller spør etter det når du kommer til time) Samtykkeerklæring er vedlagt.

3 Kapittel A- utdypende forklaring av hva studien innebærer 1. Hvem kan delta: Kriterier som alle må være innfridd: Mellom 13 og 18 år ved studiestart Tanner 1 stadium 4-5 KMI > 40 kg/m 2 eller KMI > 35 kg/m 2 med minst én følgesykdom (aldersdiabetes, søvnvansker pga. fedme, alvorlig blodtrykksøkning eller økt hjernetrykk pga. fedme) Gjennomført minst ett års oppfølging ved regionalt senter eller tilsvarende Kriterier som ekskluderer fra deltakelse: Tanner 1 stadium < 4 Betydelig risiko for mangel på etterlevelse av anbefalinger Spesifikke syndrom med fedme Fedme pga. hjerneskade, alvorlig generell sykdom eller spesifikk genfeil 2. Bakgrunnsinformasjon om studien: Vi vet at alvorlig fedme hos ungdom gir risiko for varig fedme og utvikling av sykdommer som en konsekvens av overvekten (for eksempel hjerte- og karsykdommer, aldersdiabetes, høyt blodtrykk, søvnvansker og belastningslidelser). Vi er derimot usikre på hvilken behandling som fungerer best for ulike individ. Hos voksne har man solid dokumentasjon på at informasjon, trening og langvarig støttebehandling med samtaler individuelt og i grupper kan gi varig effekt hos mange (konservativ livsstilsbehandling). Tilsvarende vet man at kirurgisk behandling gir enda raskere og kraftigere vektreduksjon og reduksjon av følgesykdommer, og at behandlingen gir god effekt også på lang sikt. Målet med denne studien er å finne ut om kirurgisk behandling er bedre enn standard konservativ behandling av sykelig fedme hos ungdom, og om kirurgisk behandling er en like sikker og effektiv behandling som den har vist seg å være hos voksne. Deltakerne i gruppe A vil bli behandlet med såkalt laparoskopisk (kikkehullskirurgi) gastrisk bypass. Det innebærer at magesekkens øvre del omdannes til en minimagesekk som skilles fra resten av magesekken. Minimagesekken vil romme under ½ dl i volum. Tynntarmen deles 120 cm nedenfor tolvfingertarmen, og den nedre, lange delen av tynntarmen kobles sammen med minimagesekken, mens den øvre tarmdelen som fører fordøyelsesvæsker, kobles sammen med fordøyelseskanalen igjen 120 cm nedenfor minimagesekken. Koblingene gjennomføres med en kirurgisk stiftemaskin. Tynntarmen ovenfor tilkoblingen av fordøyelsesvæsker får nedsatt opptak av næringsstoffer fordi maten ikke kan brytes ned på samme måte når det mangler fordøyelsesvæsker. Deltakerne i gruppe B vil få regelmessig oppfølging ved best mulig egnet avdeling/senter i spesialisthelsetjenesten, med konsultasjoner hver tredje måned i to år. Spesialisthelsetjenesten vil samarbeide med en eller flere instanser i hjemkommunen, slik at man sikrer oppfølging også lokalt. Gjennom samtaler som motiverer til atferdsendring, aktivitetsgrupper, anbefalinger om endringer i kosthold, bruk av treningskontakt og i enkelte tilfeller medikamentell behandling, støttes deltakerne og familien på endringer i levevaner med livslang virkning. 1 Tanner: System for gradering av hvor langt puberteten har kommet. Skalaen går fra 1 til 5, der 5 representerer fullført pubertet.

4 Begge gruppene vil bli bedt om å komme på kontroll (studiebesøk) ved SSO-SBU 1, 2, 5 og 10 år etter studiestart. 3. Behandlingstilbud dersom barnet ditt ikke ønsker å delta i studien Dersom deltakelse i studien ikke er ønskelig, vil barnet ditt få tilbud om standard behandling og oppfølging ved SSO-SBU eller tilsvarende institusjon. Oppfølgingstiden vil vanligvis være kortere enn 10 år. Behandlingen koordineres og legges opp i samarbeid med familien, hjemkommunen og/eller lokalt helseforetak, og baseres på de til enhver tid gjeldende nasjonale retninglinjer for behandling av sykelig overvekt hos ungdommer. 4. Undersøkelser, blodprøver og skjema deltakerne må gjennom på studiebesøkene: 1. Informasjonsskriv og samtykkeerklæring: 2. Skjema/intervju om sykehistorie Gjennomgang av arvelige og sosiale forhold, samt sykehistorien til deltakeren og nærmeste familie. Særlig fokus på risiko for sykelig overvekt, hjerte- og karsykdommer, endringer i fettstoffskiftet, søvnforstyrrelser og belastningslidelser. 3. Prøvetaking Det tas blod- og urinprøver før oppstart og på alle studiebesøkene. Morgenurinprøve medbringes, mens blodprøvene tas fastende ved SSO-SBU. 4. Undersøkelser Måling av høyde, vekt, midjemål, kroppssammensetning og blodtrykk. Kroppssammensetning måles med et såkalt bioimpedanseapparat; - dvs. en slags vekt som tallfester forholdet mellom fett, muskler, bein og annet vev i kroppen. Fysisk form testes ved hjelp av tredemølle, mens søvnmønster undersøkes ved hjelp av nattlig hjemmeregistrering. 5. Skjema Besvarelse av spørreskjemaer som omhandler kirurgiske og medisinske komplikasjoner, livskvalitet, psykisk helse, personlighet og læringsevne. Skjemautfyllingen vil foregå under veiledning fra fagperson ved SSO-SBU. 6. Tidsskjema hva skjer og når skjer det? Studien vil vare til det er rekruttert nok personer i hver gruppe (50 pasienter i gruppe A og 70 pasienter i gruppe B). 7. Studiedeltakerens ansvar Studiedeltakeren har, i samarbeid med sine nære pårørende, et selvstendig ansvar for å sette seg inn i omfanget av studiedeltakelsen og innholdet i de ulike studieforløpene. Det er viktig at deltakeren møter til de avtalene som er planlagt, og følger den plan som legges for behandlingsforløpet. Dersom mange studiedeltakere ikke møter opp eller medvirker til gjennomføring, kan det i verste fall medføre at hele studien må avbrytes. Sammenligning av data fra de to gruppene er avhengig av tilstrekkelig antall deltakere i hver gruppe. 8. Informasjon ved endrede forutsetninger Dersom det i løpet av studieperioden kommer opplysninger som endrer studiens forutsetninger, vil studiedeltakerne bli informert om dette. Dette kan for eksempel være nye operasjonsmetoder eller behandlingsformer som gir bedre resultater enn de metodene som benyttes i studien. Eller det kan oppstå nye komplikasjoner som medfører økt risiko for deltakerne.

5 Deltakerne vil også bli informert dersom deres deltakelse i studien må avsluttes tidligere enn planlagt, for eksempel dersom hele studien avsluttes før tiden. 9. Mulige bivirkninger Studiedeltakere som får tilbud om operativ behandling (gruppe A), vil før inklusjon få informasjon om sosiale, psykiske og fysiske konsekvenser av behandlingen. Tverrfaglig team ved SSO-SBU gir denne informasjonen på Operasjonsskolen, som holdes ca. 4 uker før den preoperative innskrivningen. Dette inkluderer også informasjon om mulige bivirkninger, ulemper og ubehag, både under og etter inngrepet. Endringen av magesekkens og tarmens utseende og forløp gir risiko for bivirkninger på kort og lang sikt: a. Generelle plager: Kvalme og oppkast, diaré, dumping, refluks. Disse plagene har sammenheng med måltidsstørrelse og innhold, og unngås oftes når pasienten lærer en ny måltidsstruktur i løpet av noen uker etter operasjonen. b. Strukturelle komplikasjoner: Slimhinnesår langs kanten på de skjøtene som lages under operasjonen, forekommer hos opptil 16 % av de opererte i løpet av de første 2-4 månedene etter operasjonen. Sårene kan vanligvis behandles med medikamenter. Innsnevring av tarmkanalen kan forekomme i løpet av de første seks månedene etter operasjonen. Behandles med utvidelse av kanalen vha. gastroskop (slange med videokamera gjennom munnen og ned til det trange området). Løsning av stifter kan forekomme, for eksempel i skjøten mellom ny magesekk og den tilkoblede tynntarm. Tarmslyng forekommer hos 1-4 % av pasientene, og behandles med ny operasjon. c. Galleveiskomplikasjoner Gallestein pga. raskt vekttap kan forekomme de første seks månedene etter operasjonen. d. Ernæringskomplikasjoner Redusert inntak (mindre mengder mat) og endret miljø i magesekk/tynntarm, gir risiko for mangel på jern (særlig hos menstruerende jenter), vitamin B12, folat, tiamin, vitamin D og kalsium. Dette er bakgrunnen for at alle som har gjennomgått operasjon må ta en daglig dose av flere av disse stoffene. 10. Dekning av utgifter Studiedeltakerne må i utgangspunktet betale egenandeler som ved vanlige konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten. Dersom prosjektet får ekstern støtte kan imidlertid egenandelene komme til å falle bort.

6 Kapittel B - Personvern, biobank, økonomi og forsikring Personvern Opplysninger som registreres om ditt barn er 1. Arv- og familiehistorie. Sosiale forhold. 2. Resultater på blod- og urinprøver 3. Resultater av målinger: Høyde, vekt, midjemål, kroppssammensetning, blodtrykk, fysisk form. 4. Skjemabesvarelser (kirurgiske- og medisinske komplikasjoner, livskvalitet, psykisk helse, spisevaner, personlighetstest). Det kan bli aktuelt å koble opplysninger sammen med opplysninger fra 1. Medisinsk fødselsregister: Opplysninger om fødselsvekt, fødselstype og/eller fødselsforløp som risikofaktor ved sykelig fedme/operativt forløp. 2. Kreftregisteret: Opplysninger om kreft/krefttype og sammenheng med sykelig fedme/operativt forløp. 3. Pasientjournaler ved lokale helseforetak: Opplysninger om tidligere sykdommer og behandling med relevans for prosjektet. Prosjektansvarlig og andre medarbeidere i prosjektet vil ha tilgang til datamaterialet. De er omfattet av den taushetsplikt som til enhver tid gjelder ansatte ved Sykehuset i Vestfold. Sykehuset i Vestfold HF ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig. Biobank Blodprøvene som blir tatt og informasjonen utledet av dette materialet vil bli lagret i en forskningsbiobank ved Sykehuset i Vestfold HF. Ved å si ja til å delta i studien, gir man også samtykke til at det biologiske materialet og analyseresultater inngår i biobanken. Prosjektleder Samira Lekhal er ansvarshavende for forskningsbiobanken. Biobanken planlegges å vare til Etter dette vil materiale og opplysninger bli destruert og slettet etter interne retningslinjer. Utlevering av materiale og opplysninger til andre Hvis du sier ja til å la barnet ditt delta i studien, gir du også ditt samtykke til at prøver og avidentifiserte opplysninger utleveres til andre land både innen og utenfor EU/EØS-området. Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver Hvis du sier ja til å la barnet ditt delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om barnet ditt. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du trekker barnet ditt fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Økonomi Studien og biobanken finansieres gjennom fag- og forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF. Den inngår som en del av det helhetlige behandlingstilbudet ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør- Øst. Forsikring Studiedeltakerne er omfattet av de til enhver tid gjeldende forsikringsordninger for pasienter ved norske sykehus. Informasjon om utfallet av studien Utfallet av studien vil bli offentliggjort på fagmøter, i media, i medisinske tidsskrifter og i andre egnede fora.

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver.

Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. VEDLEGG 7 Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Til pasienter som skal gjennomgå transplantasjon med nyre fra avdød giver. Studiens navn: Organdonasjon med bruk av Ekstra Corporal Membran Oksygenator

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Helselovgivning Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Psykisk helsevern er regulert gjennom lovbestemmelser med omfattende konsekvenser for tilrettelegging av tjenestene. Både de enkelte tjenesteutøvere

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer