Avtaleinngåelse og bruk av internett. Adv. Baard Sig. Bratsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtaleinngåelse og bruk av internett. Adv. Baard Sig. Bratsberg"

Transkript

1 Avtaleinngåelse og bruk av internett Adv. Baard Sig. Bratsberg

2 Avtaleinngåelse og bruk av internett. Nye bestemmelser om prekontraktuell opplysningsplikt. Ny angrerettlov Advokat Baard Sig. Bratsberg

3 Utfordringer i avtaleprosessen Lov valg? Bindende avtale? Hvilke vilkår og aksept Angrerett? Mangelskrav? 3

4 Særlige bestemmelser om forbrukeravtaler. Avtalelovens kapitel. 4. Nytt kapitel i Avtaleloven. 38 a og 38 b I kraft 20. juni Avt.l. 38 a. Virkeområde Gjelder alle avtaler mellom næringsdrivende og forbruker. Kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for en forbruker. Forholdet mellom Avt.l. Kap. 4 og annen lov, eksv. Finansavtaleloven. Gjelder med mindre annet følger av lov eller bestemmelse gitt i medhold av lov. 4

5 38 b. Informasjonskrav i forbrukeravtaler, 2. avsnitt Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke 1. avtaler om dagligdagse transaksjoner som oppfylles umiddelbart ved avtaleinngåelsen, 2. avtaler om finansielle tjenester, 3. avtaler som er omfattet av pakkereiseloven, 4. avtaler som er omfattet av tidspartloven, 5. avtaler om oppføring av bygninger, 6. avtaler om persontransporttjenester, 7. avtaler som er inngått med ekomtilbyder gjennom offentlig tilgjengelige betalingstelefoner for bruk av disse, eller som er inngått for bruk av én enkelt telefon-, Internett-, eller telefaksforbindelse opprettet av en forbruker, 8. avtaler om levering av næringsmidler, drikkevarer eller andre varer som er beregnet på løpende forbruk i husholdningen, og som leveres fysisk av en næringsdrivende på hyppige og regelmessige runder til forbrukerens hjem, bolig eller arbeidsplass. Første ledd gjelder heller ikke avtaler om fjernsalg og avtaler inngått utenom faste forretningslokaler. For slike avtaler gjelder angrerettloven.

6 Prekontraktuell opplysningsplikt. Varer / tjenester i butikk. Forbrukerkjøpsloven. Avtaleloven kap. 4. Markedsføringsloven. Avtaleloven 37. Varer og tjenester på nett. Forbrukerkjøpsloven. Markedsføringsloven. Avtaleloven 37. E-handelsloven. Angrerettloven. Ekom regelverket. 6 Gjennomfører forbrukerdirektivet, 2011/83/EU av 25 okt Lovendringene i kraft 20 juni 2014.

7 Prekontraktuell opplysningsplikt? Finansavtl. 46 a. Opplysningsplikt forut for inngåelse av kredittavtale (1) I god tid før forbrukeren blir bundet av en kredittavtale, skal kredittgiveren gi forbrukeren følgende opplysninger om. Angrl. 8.Opplysningsplikt før avtaleinngåelse Før det blir inngått en avtale om fjernsalg eller avtale utenom faste forretningslokaler, skal den næringsdrivende på en klar og forståelig måte gi forbrukeren opplysninger om: Avtl. 38 b. Informasjonskrav i forbrukeravtaler Før det blir inngått avtale skal den næringsdrivende gi forbrukeren følgende opplysninger på en klar og forståelig måte, såfremt opplysningene ikke allerede går frem av sammenhengen: 7

8 Prekontraktuell opplysningsplikt? Finansavtl. 46 a. Opplysningsplikt forut for inngåelse av kredittavtale (1) I god tid før forbrukeren blir bundet av en kredittavtale, skal kredittgiveren gi forbrukeren følgende opplysninger om. Angrl. 8.Opplysningsplikt før avtaleinngåelse Før det blir inngått en avtale om fjernsalg eller avtale utenom faste forretningslokaler, skal den næringsdrivende på en klar og forståelig måte gi forbrukeren opplysninger om: Avtl. 38 b. Informasjonskrav i forbrukeravtaler Før det blir inngått avtale skal den næringsdrivende gi forbrukeren følgende opplysninger på en klar og forståelig måte, såfremt opplysningene ikke allerede går frem av sammenhengen: 8

9 Når skal opplysningene i avtl. 38 b. gis? Før det blir inngått avtale. Informasjonen må gis slik at kjøper har mulighet til å sette seg inn i opplysningene før avtale blir inngått. Beslutning om kjøp på et kvalifisert grunnlag. Avtl. 38 b. Før det blir inngått avtale skal den næringsdrivende gi forbrukeren følgende opplysninger på en klar og forståelig måte, såfremt opplysningene ikke allerede går frem av sammenhengen: 9

10 Opplysningene skal gis på en klar og forståelig måte. Klar og forståelig måte Avtl. 38 b. Informasjonen må gis slik at kjøper har mulighet til å sette seg inn i opplysningene før avtale blir inngått. Beslutning om kjøp på et kvalifisert grunnlag. Vurderingstemaer: Kjøpesum, kompleksitet, vanlig / ikke vanlig Før det blir inngått avtale skal den næringsdrivende gi forbrukeren følgende opplysninger på en klar og forståelig måte, såfremt opplysningene ikke allerede går frem av sammenhengen: Hvordan skal informasjonen fremkomme: Skriftlig notat. Oppslag i butikken. Muntlig? 10

11 Prekontraktuell opplysningsplikt? Finansavtl. 46 a. Opplysningsplikt forut for inngåelse av kredittavtale (1) I god tid før forbrukeren blir bundet av en kredittavtale, skal kredittgiveren gi forbrukeren følgende opplysninger om. Angrl. 8.Opplysningsplikt før avtaleinngåelse Før det blir inngått en avtale om fjernsalg eller avtale utenom faste forretningslokaler, skal den næringsdrivende på en klar og forståelig måte gi forbrukeren opplysninger om: Avtl. 38 b. Informasjonskrav i forbrukeravtaler Før det blir inngått avtale skal den næringsdrivende gi forbrukeren følgende opplysninger på en klar og forståelig måte, såfremt opplysningene ikke allerede går frem av sammenhengen: 11

12 38 b. Informasjonskrav i forbrukeravtaler Før det blir inngått avtale skal den næringsdrivende gi forbrukeren følgende opplysninger på en klar og forståelig måte, såfremt opplysningene ikke allerede går frem av sammenhengen: 1. varens eller tjenestens viktigste egenskaper, i den utstrekning kommunikasjonsmåten og varen eller tjenesten er egnet til dette, 2. den næringsdrivendes identitet, slik som foretaksnavn, geografisk adresse og eventuelt telefonnummer, telefaksnummer og elektronisk postadresse samt identitet og geografisk adresse til næringsdrivende det opptres på vegne av, 3. den samlede prisen for varen eller tjenesten medregnet avgifter, eller, dersom varens eller tjenestens art gjør at prisen ikke med rimelighet kan forhåndsberegnes, metoden for beregning av prisen, samt eventuelle tilleggskostnader til frakt, levering, porto eller annet, eller, dersom disse ikke med rimelighet kan forhåndsberegnes, at slike tilleggskostnader kan forekomme. For avtaler uten tidsbegrensning og for abonnementsavtaler skal den samlede prisen omfatte de samlede kostnadene per avregningsperiode, og ved betaling med fast beløp også de samlede månedlige kostnadene, og om de samlede kostnadene ikke kan forhåndsberegnes, metoden for beregning av prisen, 4. ordningene for betaling, levering, oppfyllelse og leveringsfrist samt hvordan den næringsdrivende håndterer reklamasjoner, 5. den rettslige forpliktelsen til å levere en kontraktsmessig vare, eventuell ettersalgsservice og eventuelle kommersielle garantier samt vilkårene for disse, 6. avtalens varighet, eller, for avtaler som er uten tidsbegrensning eller forlenges automatisk, vilkårene for å si opp avtalen, 7. der dette er relevant, funksjonaliteten, herunder tekniske beskyttelsestiltak, for digitalt innhold og det digitale innholdets evne til å virke sammen med maskinvare og programvare så langt den næringsdrivende kjenner til eller med rimelighet kan forventes å kjenne til dette.

13 38 b. Informasjonskrav i forbrukeravtaler

14 38 b. Informasjonskrav i forbrukeravtaler Før det blir inngått avtale skal den næringsdrivende gi forbrukeren følgende opplysninger på en klar og forståelig måte, såfremt opplysningene ikke allerede går frem av sammenhengen: 1. Varens egenskaper. 2. Identifikasjon av selger / tjenesteyter. 3. Prisopplysninger inkl. avgifter og omkostninger. 4. Informasjon om betaling, levering og reklamasjoner. 5. Kontraktsmessig leveranse, ettersalgsservice og garantier. 6. Varighet, forlengelse og oppsigelse. 7. Funksjonalitet og anvendelse av digitalt innhold.

15 38 b. Informasjonskrav i forbrukeravtaler Pkt. 1. Informasjon om varens egenskaper Produktet bruksmåte. Holdbarhet. Avvikende egenskaper sammenlignet med andre. Skjønnsmessig vurdering. Begrenses av hva som er allment kjent. Tilpasses valgt kommunikasjonsform. Mindre behov ved generiske produkter.

16 38 b. Informasjonskrav i forbrukeravtaler Pkt. 2. Identifikasjon av selger / tjenesteyter. Foretaksnavn og adresse. Tlf, telefaks, e-post. Full identifisering av næringsdrivende det opptres på vegne av. Har forbrukeren tatt kontakt med selger, eller oppsøkt selger på forretningssted, vil enkelte av opplysningene fremgå av sammenhengen. (Utvidet med samme innhold som fjernsalg)

17 38 b. Informasjonskrav i forbrukeravtaler Pkt. 3. Prisopplysninger inkl. avgifter og omkostninger. Prisen skal oppgis som en samlet pris. Produkt / tjeneste pris. Alle avgifter offentlige og private. Alle tilleggskostnader Frakt, leveringskostander, porto eller annet. Dersom prisen med rimelighet ikke kan forhåndsberegnes skal det opplyses at tilleggsomkostninger kan forekomme, og hvilke typer omkostninger. (Utvidet med samme innhold som fjernsalg)

18 38 b. Informasjonskrav i forbrukeravtaler Pkt. 4. Informasjon om betaling, levering og reklamasjoner. Hvilke oppgjørsmetoder er tilgjengelig for kjøper til hvilken pris. Kontant, kredittkort, avbetaling-. Hvordan vil leveringen finne sted. Hvem sørger for transport ved det avgitte pristilbud. Hva koster hjemkjøring. Forholdsregler ved reklamasjon. Egen reklamasjonsavdeling. Tvisteløsningsordninger, nemndsbehandling. Forbrukerkjøpsloven. 6. Leveringstiden Tingen skal leveres uten unødig opphold og senest innen 30 dager etter kjøpet, hvis ikke noe annet er avtalt.

19 38 b. Informasjonskrav i forbrukeravtaler Pkt. 5. Kontraktsmessig leveranse, ettersalgsservice og garantier. Opplysning om kontraktsmessig leveranse. Ettersalgsservice. Service- og supporttjenester. Vilkår for tjenesten. Åpningstider. Pris. Varighet av tjenestetilbudet. Garantier og innholdet i disse. Kommersiell garanti: Enhver forpliktelse som en næringsdrivende eller en produsent har påtatt seg overfor forbruker, ut over sin rettslige forpliktelse til å levere en kontraktsmessig ytelse. På en klar og forståelig måte

20 38 b. Informasjonskrav i forbrukeravtaler Pkt. 6. Varighet, forlengelse og oppsigelse. Tidsbegrensede avtaler Avtalens varighet. Bindingstid. Utløpstid. Vilkår for automatisk forlengelse. Løpene avtaler Vilkår for oppsigelse av avtalen. På en klar og forståelig måte

21 38 b. Informasjonskrav i forbrukeravtaler Pkt. 7. Funksjonalitet og anvendelse av digitalt innhold. Teknisk funksjonalitet. Hvordan virker det digitale innholdet. Begrensinger og funksjonalitet i forhold til bestemt maskinvare, programplattform og andre applikasjoner og operativsystemer.

22 Generelt om opplysningskravene. For en rekke avtaler viser departementet til at flere av de opplysningskravene som følger av 38 b. vil fremgå av sammenhengen. Så langt dette er tilfelle, vil ikke kjøper ha behov for at informasjonen blir uttrykkelig gjentatt. Departementet legger til grunn at denne reservasjonen vil ha praktisk betydning og vil bidra til å redusere næringslivets administrative og økonomiske byrde som følge av opplysningsplikten. 22

23 Finavtl. 46 a. Opplysningsplikt forut for inngåelse av kredittavtale (1) I god tid før forbrukeren blir bundet av en kredittavtale, skal kredittgiveren gi forbrukeren følgende opplysninger om a) kredittgiverens og, dersom kredittgiveren gjør bruk av kredittformidler, kredittformidlerens navn og geografiske adresse b) kredittype c) samlet kredittbeløp d) vilkårene for å utnytte kredittmuligheten e) kredittavtalens løpetid f) størrelse, antall og hyppighet av de betalinger som forbrukeren skal foreta, og hvordan betalingene i tilfelle blir fordelt til nedbetaling av forskjellige utestående saldoer med forskjellige renter g) totalbeløp h) varen eller tjenesteytelsen og dens kontantpris, såfremt det er tale om tilknyttet kredittavtale eller kreditt i form av henstand med betalingen for en spesifikk vare eller tjenesteytelse i) sikkerhet som kreves j) vilkår om at betalinger som forbrukeren foretar, ikke umiddelbart fører til tilsvarende amortisering av det samlede kredittbeløp, men tjener til å bygge opp kapital på vilkår som fastsatt i kredittavtalen eller aksessorisk avtale, og at en slik kredittavtale ikke garanterer tilbakebetaling av samlet utnyttet kredittbeløp i henhold til kredittavtalen, med mindre slik garanti har blitt stilt k) nominell rente, eventuell indeks eller referansesats som skal benyttes på opprinnelig avtalt nominell rente, og tidspunkter, vilkår og prosedyrer for endring av nominell rente l) effektiv rente, jf. 44 a bokstav g, illustrert med et representativt eksempel som angir alle de antakelser som er lagt til grunn for beregningen av prosentsatsen m) kostnader forbundet med inngåelse av avtale om forsikring vedrørende kreditten eller annen aksessorisk tjenesteytelse, såfremt inngåelse av slik avtale er et vilkår for å oppnå kreditten på annonserte vilkår n) kostnader forbundet med åpning av konto til registrering av både betalingstransaksjoner og utnyttelse av kredittmuligheten, såfremt åpning av slik konto er en betingelse for kreditten, samt kostnader ved anvendelse av et betalingsmiddel i forbindelse med både betalingstransaksjoner og utnyttelse av kredittmuligheten o) andre kostnader i forbindelse med kredittavtalen p) vilkårene for endring av kostnader nevnt i bokstav k til o q) gjeldende forsinkelsesrente og andre kostnader ved mislighold, samt eventuelle andre rettslige konsekvenser av manglende betaling r) hvorvidt forbrukeren har angrerett s) retten til førtidig tilbakebetaling og kredittgiverens eventuelle rett til kompensasjon ved førtidig tilbakebetaling, og hvordan denne kompensasjonen fastsettes i overensstemmelse med 53 og 54 t) forbrukerens rett etter 46 b tredje ledd til omgående og vederlagsfri underretning om resultatet av søk i database som har blitt foretatt for å vurdere hans eller hennes kredittverdighet, såfremt søknad om kreditt blir avslått på grunnlag av slikt søk u) forbrukerens rett til, etter forespørsel og vederlagsfritt, å få utlevert kopi av utkast til kredittavtale v) forbrukerens frist for å akseptere kredittavtale basert på opplysninger gitt i medhold av denne bestemmelsen.

24 Angrerettloven med hovedvekt på ehandelsavtaler

25 Angrerettloven av 20. juni Gjennomfører forbrukerdirektivet 2011/83/EU. Full harmoniseringsdirektiv Både styrker og svekker forbrukerbeskyttelsen. Utvidet opplysningsplikt. Presiserer hvordan opplysningene skal gis Ikke angrerett på noen produkter Må betale returfrakt ved telefonsalg. Strukturelle endringer varer og tjenester behandles likt.

26 Angrerettlovens virkeområde 1.Virkeområde Loven gjelder ved salg av varer og tjenester til forbruker, når den næringsdrivende opptrer i næringsvirksomhet, og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler. Betyr salg at det er krav om betaling av penger? 5. b) Fjernsalg: avtale inngått ved organisert ordning for salg eller tjenesteyting uten at den næringsdrivende og forbrukeren er fysisk til stede samtidig, og der inngåelse av avtale skjer utelukkende ved bruk av fjernkommunikasjonsmidler,

27 Opplysningsplikten 8. a) Varens egenskaper. b og c) Digitalt innhold Funksjonalitet og kompatibilitet e) Identifikasjon av selger. f og g) Prisopplysninger inkl. avg. og kommunikasjonskostnader. h) Om angreretten. i) Returkostnader. j) Ansvar for rimelige kostnader ved oppstart av levering før angrefristens utløp. 27 k) Om unntak fra angreretten. l) Kontraktsmessig leveranse, ettersalgsservice og garantier. m) Relevante adferdsregler. n) avtalens varighet, forlengelse og oppsigelse. o) Økonomiske garantier stilt av forbruker. p) Utenrettslige klageordninger. Selger har bevisbyrden for at opplysningsplikten etter angrerettloven er overholdt, 7.

28 Hvordan skal opplysningene gis Krav til hvordan opplysningene skal gis før avtale er inngått: Angrerettloven 8 Klar og forståelig måte. Hensynta eventuelle spesielle behov hos særskilte målgrupper. På norsk dersom markedsført mot norske forbrukere. 28

29 Reduserte krav som følge av fjernkommunikasjonsmiddelet, angrerettloven 15. Når avtale inngås gjennom et fjernkommunikasjonsmiddel som har begrenset plass eller tid til å vise opplysninger, skal den næringsdrivende gi opplysninger etter 8 første ledd bokstav a, d, e, h og n før avtale inngås. Øvrige opplysninger i 8 første ledd gis på en måte som er tilpasset fjernkommunikasjonsmiddelet, jf. 14. a) Varen / tjenestens viktigste egenskaper d) Selger identitet osv. e) Samlet pris. h) Om angrerett. n) Avtalens varighet og oppsigelse. For annen info henvise kjøper til annen informasjonskilde. 29

30 Selger har bevisbyrden for at opplysningsplikten etter angrerettloven er overholdt, 7.

31 Gjentatt informasjon ved elektronisk bestilling. 16 Umiddelbart før bestilling i tydelig og fremhevet form gi opplysning om: Varens / tjenestens viktigste egenskaper. 8 a). Totalprisen. 8 e). Varighet, bindingstid og oppsigelse. 8 n). Selger må forsikre seg om at kjøper uttrykkelig erkjenner at bestilling medfører forpliktelse til å betale. Utføres bestillingen ved å aktivisere en knapp må knappen være merket på en lett leselig måte med bestilling med forpliktelse til å betale eller lignende. GYLDIGHETSVILKÅR 31

32 Bekreftelse på inngått avtale, formkrav. Angrerettlovens 18. Skriftlig og på et varig medium. Papir, e-post, sms, minnepinne, DVD, harddisk osv. 5 f) varig medium: enhver innretning som gjør forbrukeren eller den næringsdrivende i stand til å lagre opplysninger på en slik måte at opplysningene i fremtiden er tilgjengelige i uendret form, Tvilsomt med henvisning til nettsted jfr. EU domstolens tolkning av fjernsalgsdirektivet (C-49/11) 32

33 Bekreftelse på inngått avtale, formkrav. Tidspunkt: Angrerettloven 18: Innen rimelig tid og senest på leveringstidspunktet for varen eller før levering av tjenesten er påbegynt. Ehandelsloven 12: Sende ordrebekreftelse uten ugrunnet opphold. Innhold. Alle opplysninger i angrerettloven 8 (1) med mindre de allerede er gitt på et varig medium. Opplyse om at kjøper har samtykket til at angreretten har gått tapt ved levering av digitalt innhold, jfr. Angrerettloven 22 n). 33

34 Virkning av brudd på opplysningsplikten eller krav til avtalen Brudd på den prekontraktuelle opplysningsplikten kan medføre at avtale ikke ansees inngått. Forbruker ikke bundet dersom han ikke uttrykkelig har erkjent forpliktelsen til å betale 16 (3) 34

35 Virkning av brudd på opplysningsplikten eller krav til avtalen Ved brudd på opplysningsplikten: Ikke kreve betaling for Returkostnader og tilleggskostnader dersom ikke informert om dette, 9 og 25 (2) Verdireduksjon dersom ikke informert om angrerett, 25 i.f. Delbetaling for påbegynte tjenester dersom ikke informert om dette og angrerett, 26 (2) a) Streaming- og nedlastingstjenester dersom ikke informert om at angreretten bortfaller, 26 (2) c) Forbruker gis utvidet angrerett hvis det ikke er gitt informasjon om angrerett. 35

36 Er standardvilkår vedtatt? Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene gitt i bestillingsløsningen, eventuell direkte korrespondanse og standardvilkår. Fremstillingskravet etter Ehandelsloven 11. Standardvilkår må være tilgjengelig før bestilling. Skal «gjøres tilgjengelig» slik at de kan lagres. Tilrettelegge for å oppdage og rette skrivefeil. Opplysninger gitt før kjøp er en del av avtalen og kan ikke endres uten uttrykkelig avtale, jf. angrerettloven 14 36

37 Overraskende vilkår. Rt.2004/675

38 Angrefristens beregning 21. Forbrukeren kan angre på varer og tjenester i 14 dager, 21 For tjenester regnes fristen fra avtalen ble inngått. For varer regnes fristen fra varen er mottatt. Fristen starter dagen etter tjenesteinngåelse / varemottakelse. Der flere varer blir bestilt fra samme selger: Ved samlet bestilling av ikke innbyrdes avhengige varer og innbyrdes avhengige varer regnes fristen fra forbruker mottar den siste varen. Ved avtaler om regelmessig levering av identiske varer fristen regnes fra mottar første vare. 38

39 Melding om bruk av angreretten 20. Forbruker må aktivt sende melding. Melding kan sendes elektronisk. Selger skal bekrefte umiddelbart på varig medium. Hvis varen ikke hentes eks. på posten er angreretten ikke gjort gjeldende. Fristen løper fra mottak av hentemelding. Forbruker har bevisbyrden for at melding om angrerett er gitt. 39

40 Retur av varen Forbruker skal returnere varen innen 14 dager etter at melding er gitt, 25. Forbruker har bevisbyrden for at varen er sendt. Forbruker betaler kostnader til retur, unntatt der selger ikke har opplyst forbruker om dette før avtaleinngåelsen eller der selger har levert varen hos kjøper og varen etter sin art ikke kan returneres med post. Selger skal tilbakebetale uten unødig opphold og senest innen 14 dager etter mottak av melding, (2). 40

41 Rett til undersøkelse av varen. 25 (3) Forbruker kan foreta de undersøkelser som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon (rettesnor- tilsvarende prøvingsrett som test vare i butikk) Dersom undersøkelsen går ut over det som er nødvendig faller ikke angreretten bort, men forbruker må betale kompensasjon for redusert verdi på varen. Varens verdi må være redusert på grunn av forbrukerens uforsvarlige prøving At emballasjen er brutt og forbruker har sett på varen er ikke nok Selger har bevisbyrden for at det varen er brukt/undersøkt utover det som er nødvendige undersøkelser Forbruker må være informert om angreretten 41

42 Unntak fra angrerett 22, men opplysningskrav En lang rekke unntak fra angreretten i 24, men opplysningsplikten i 8 består. Dvs. at avtale kan anses ikke inngått selv om det ikke er angrerett. Nye unntak: g) Forseglede varer der helsevern og hygiene tilsier at ikke egnet for retur og forsegling er brutt Helsekostprodukter, kosmetikk, under- og badetøy. d) og h) Pris avhengig av svingninger i finans- eller vinmarkedet f) Legemidler og medisinsk utstyr k) Levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin med unntak av abonnementsavtaler i) Reparasjoner eller tjenester det haster å få utført der uttrykkelig ber den næringsdrivende om å besøke forbrukeren 42

43 Håndheving og sanksjoner Forbrukerombudet fører tilsyn med Angrerettloven. FO og Markedsrådet kan sanksjonere brudd: Forbud mot lovstridig praksis eller vilkår. Påbud for å sikre at lovens regler overholdes. Tvangsmulkt, ifb med et forbud / påbud Overtredelsesgebyr. Klage til Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. Forbrukereuropa.no er en portal som bistår med klager over landegrensene. 43

44

45

46 Takk for oppmerksomheten

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

Lovvedtak 47. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010)

Lovvedtak 47. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010) Lovvedtak 47 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010) I Stortingets møte 29. april 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Søknad om GlobeCard Gold

Søknad om GlobeCard Gold Søknad om GlobeCard Gold Diners Club-kortnr.: Firmanr.: 1100/121 Personlige opplysninger: Navn: Fødsels/pers. nr.: Privat adresse: Nasjonalitet: Postnr./sted: Bosatt på adresse siden (år/mnd): Privat tlf.nr:

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Innst. 211 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2009 2010)

Innst. 211 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2009 2010) Innst. 211 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 65 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av direktiv 2008/48/EF om

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Elkjøpbutikker Elkjøp Norge AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1096-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring SIBA Norge Liertoppen Kjøpesenter 3420 LIERSKOGEN Sendes også til kundeservice@siba.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1099-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 11. JUNI 2010 BAUHAUS Privat 1. Avtalen gjelder Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og den

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber- og bredbåndnettet

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap

9. Vern om kort og kode. Melding ved tap Avtalevilkår for NAF Xtra kredittkort, Levert av Terra Finans og Kredittbank AS: 1. Kort beskrivelse av betalingsløsningen Med betalingsløsning menes standard kredittkort, kredittkort med kontaktløs betaling

Detaljer

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort

Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Avtalevilkår for Skandiabanken Kredittkort Kredittkortet kan benyttes i alle Visa brukersteder i og utenfor Norge. Minste kredittramme er NOK 10.000 og maksimal kredittramme er NOK 100.000. Pris for bruk

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer