15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto"

Transkript

1 15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15.1 Innledning Hvem kan selge? Forvaltningsavtalene Inntekter Produksjonskostnader Betingelser Rettigheter Lisens Produkter Innledning Beskrivelse av produktene Priser Prinsippene Netto enhetspris Priskalkulator for disposisjonsrett salg gjennom kommunene Salg av publiseringsrett Spesialpris Lokale ideelle/ frivillige organisasjoner: _kap15-salgtileksterne Side 1 av 9

2 Endringslogg (ENDRINGSLOGGEN BLE INNFØRT I JUNI 03. ENDRINGER FØR DEN TID ER IKKE MED I LOGGEN.) Dato Kort beskrivelse av endring Kap 15.2 Hvem kan selge; I 2003 vil forhandlere kunne selge Geovekst-produktene. SKMD blir en forhandler på lik linje med de andre. Fylkeskartkontorene kan selge FKB og DEK Kap 15.5 Nytt produkt er N20Bygg, Gårdskart utgår som produkt etter at bonden ble part i Geovekst Forhandleren kan selv velge på påslagsprosent, men 100% av nettopris skal alltid tilbakeføres. Nye versjoner av priskalkulatoren. Markeds og publiseringsrett er definert i dokumentet Rettigheter og priser for Geovekst produktene til selger/ forhandlerne. Eget avsnitt om priser på FKB-data til Gravemeldingstjenesten Salg av FKB-data over internett (Avsnitt 1) Nye prinsipper ved landsdekkende salg Geovekst-produkter er endret til FKB-produkter og ortofoto i hele dokumentet. Gjennomgående endringer for å tilpasse avtale om formidling av Geovekst-data gjennom Norsk Eiendomsinformasjon AS og iverksettelse av dette f.o.m. 1. juli Gjennomgått og anbefalt av Geovekst-forum 16. og 17. oktober Ny minste nettopris Utrykningsdata - utgår FKB-data til Gravemeldingstjenesten - utgår Pris på data for bruk i undervisning, forskning o.l. utgår Ny : Ideelle/ frivillige organisasjoner 15.7 Salg av FKB-data over internett forenklet prismodell - utgår Oppdatert med vedtak i Geovekst-forum mai 2008 angående salg av kartdata i Geovekst-kommuner med Infoland-løsning, der kartdata hentes direkte fra kommunens forvaltningsløsning Hele dokumentet er revidert og tilpasset endringen etter at avtalen om formidling gjennom Norsk Eiendomsinformasjon AS opphører med virkning fra Formidling vil heretter skje gjennom Statens kartverk ved Formidlingstjenesten Prinsipper og Netto enhetspris er endret da nettoprisen på alle FKB-produkter og ortofoto er redusert med 10 % fra og med , som følge av tilsvarende reduksjon i kostnadene ved formidling Endringer i kap som følge av vedtak om endret pris på detaljerte høydedata (sak 49/11 i Geovekst-forum). Noen mindre justeringer av tekst i tabell i kap _kap15-salgtileksterne Side 2 av 9

3 15.1 Innledning Dette kapittel i Geovekst-permen omhandler salg av FKB-produkter og ortofoto til eksterne kunder. Produktene og reglene for gjennomføring av salg er beskrevet, og modell for prisberegning er gitt. Med eksterne kunder mener vi alle potensielle kjøpere som ikke er rettighetshaver gjennom Geovekst-avtaler for det aktuelle området eller som har bruksrett gjennom deltagelse i Norge digitalt-samarbeidet. Retningslinjene i dette kapittel regulerer ikke salg til Geovekst-parter. Som hovedprinsipp påhviler det kunden å gjøre oppmerksom på sitt eventuelle rettighetsforhold ved henvendelser om kjøp. Følgende regnes som FKB-produkter: FKB-data (inkl. DEK* og AR5), N5 Kartdata, N20 Kartdata, N20 Bygg og N5 Raster. I tillegg kommer ortofoto. * ) DEK er et uttrekk fra matrikkelkartet iht FKB-spesifikasjonen Produktspesifikasjonene og nettoprisene for FKB-produktene og ortofoto er godkjent av Geovekst-forum. Produktene skal tilbys for hele landet der det er etablert FKB. Det er prisen for rettighetene til data som settes av Geovekst-forum og omtales i retningslinjene. Det kaller vi nettopris. Utsalgspris består av nettopris og et påslag som skal dekke markedsføring, salg, uttak og levering. Dette påslaget fastsettes av selger. For salg fra kommunene anbefales at påslaget settes til 33 % (med unntak av utsalgspris for små salg), forhandlerne kan selv bestemme påslaget på nettopris. Noen kommuner selger FKB-data for egen kommune og produkter de selv har avledet fra disse dataene. Slike avledede produkter regnes ikke som FKB-produkter, og de er heller ikke beskrevet i retningslinjene. Det er viktig å være oppmerksom på at pris for denne type produkter skal settes ut fra standard nettopris for FKB-dataene som ligger til grunn for produktet. Dette prinsippet gjelder alle parter. Hvis en part ønsker å prissette et slikt produkt på annen måte, skal produktspesifikasjonen og nettopris godkjennes av Geovekst-forum. Geovekst-partene har rett til å utarbeide analoge kart basert på FKB-data uten å betale noe. Dette gjelder analoge kart til både internt bruk, salg og gratis distribusjon. En må imidlertid være oppmerksom på at det er anbefalt at Geovekst-parter ikke skal utvikle konkurrerende produkter. Tidligere var prisene for alle FKB-produktene og ortofoto satt som en relativ høy andel av faktiske produksjonskostnader. Bakgrunnen for dette var at det skulle sikres at aktuelle Geovekst-parter ikke valgte å kjøpe data som ekstern kunde i stedet for å delta med finansiering i Geovekst-prosjektene. Pris for FKB-data opprettholdes på samme nivå som tidligere for å sikre finansiering i Geovekst-prosjektene. Man antar at det kun er aktører som er naturlige deltakere i Geovekst eller parter i Norge digitalt som har behov for FKB-data for større områder. Andre kunders behov for Geovekst-data vil være dekket av de øvrige produktene. Vi har gått bort fra tilbakeføring til forvaltning av gitte % -andeler av inntektene for hvert produkt. Nå skal 100 % av nettoprisen for alle FKB-produkter og ortofoto tilbakeføres til rettighetshaverne og primært benyttes til finansiering av FDV-avtalene _kap15-salgtileksterne Side 3 av 9

4 En av tankene som har ligget til grunn for revisjonen er at en kunde ikke lenger skal behøve å bli Geovekst-part for å få tilgang til data for et større område til en overkommelig pris. Både de nye prismekanismene og senkingen av prisnivået vil gjøre dette mulig. Geovekst-forum vil vurdere og eventuelt revidere retningslinjene minst en gang per år Hvem kan selge? Alle rettighetshavere til FKB og ortofoto, kan i prinsippet selge data, enten som rene FKBdata og ortofoto eller som avledede produkter. Dette gjelder så lenge det ikke utvikles konkurrerende produkter mellom partene. Det er imidlertid ikke hensiktsmessig at alle Geovekst-partene er involvert i salg av data. For å sikre god tilgjengelighet på FKB-data til eksterne kunder og ryddige forhold med hensyn til forvaltning av inntekter og ensartet kundebehandling. Avtalen med Norsk Eiendomsinformasjon AS (NE) om formidling av FKB-produkter og ortofoto opphører med virkning fra Dette er en naturlig konsekvens av at NE ikke lengre vil ha rollen som formidlingstjeneste beskrevet i Stortingsmelding nr. 30 ( ), Norge digitalt et felles fundament for verdiskaping. Fra vil formidling av FKBprodukter og ortofoto skje gjennom Statens kartverk, ved formidlingstjeneste (FMT). FMT skal kun formidle data gjennom forhandlere og ikke selge FKB-produkter og ortofoto til sluttkunde. Geovekst-forums anbefaling er at kommunene/ kommunesamarbeid bare selger FKB-data, ortofoto og DEK (uttrekk fra matrikkelkartet) for egen kommune/ kommunesamarbeid. Det forutsettes at FMT gjennom sine forhandlere sørger for effektiv håndtering av markedet både med hensyn til synliggjøring av produktene, besvarelser av forespørsler og levering av produkter Forvaltningsavtalene Inntekter 100 % av nettoprisen på alle FKB-produktene og ortofoto ved kommunevise salg skal føres som inntekt i forvaltningsprosjektene for hver kommune. Ved landsdekkende salg skal 100 % av nettoprisen inn på en konto, som enten brukes til felles prosjekter eller fordeles til hver kommune ved årets slutt. Geovekst-forum har vedtatt retningslinjer for bruk av disse midlene. Retningslinjene er tatt inn i mal for forvaltningsavtalene og skal inngå ved revisjon av disse. Det er unntak for små salg som gjøres av kommuner med nettopris lavere enn kr 750,-. Ved slike småsalg vil både nettopris og eventuelt påslag tilfalle kommunen. Eksempelvis medfører dette normalt at inntekten ved salg av situasjonskart på digital form i sin helhet vil tilfalle kommunene _kap15-salgtileksterne Side 4 av 9

5 I henhold til forvaltningsavtalene i hver kommune skal Statens kartverk føre regnskap over inntekter fra salg av FKB-produkter og ortofoto. Både salg med nettopris høyere enn kr 750,- utført av kommunene og alt salg gjennom FMTs forhandlere skal inngå i dette regnskapet. Unntaksvis kan det være aktuelt å trekke nye aktører inn som Geovekst-part i eksisterende prosjekter. Beløpet som blir betalt for å kjøpe seg inn som part, satt ut fra antatt nytteverdi, skal håndteres på samme måte som inntekter fra salg av Geovekst-produktene. For Geovekst-kommuner som har avtale med NE om salg gjennom Infoland, der kartdata hentes direkte fra kommunens forvaltningsløsning, mottar kommunen for dette kr. 5000,-/år. Resten av inntektene overføres Geovekst. Kommunen mottar månedlig rapport fra NE og skal på årsmøtet dokumentere salget. NEs endrede rolle fra påvirker ikke dette. Dersom andre leverandører tilbyr tilsvarende tjenester for salg av kartdata, skal overføring til kommune og Geovekst skje på samme måte Produksjonskostnader Kostnadene ved å produsere FKB-produktene skal dekkes av forvaltningsprosjektene. Under produksjonen (generaliseringen) avdekkes ofte feil som bør rettes i originaldataene. Nå kan produksjon og feilretting gjøres effektivt i samme prosess uten å skille tidsbruk på produksjon og forvaltning Betingelser Rettigheter Ved kjøp av FKB-produktene og ortofoto erverves det rett til å bruke produktene på en bestemt måte: 1. Når en kunde kjøper et av produktene, får kunden normalt en tidsbegrenset disposisjonsrett til produktet. For kjøp av fritt valgt område er disposisjonsretten ikke tidsbegrenset. Disposisjonsretten er da knyttet til den versjonen som er tilgjengelig ved tidspunkt for kjøp og ikke nye versjoner som kommer på senere tidspunkt. 2. Når kunden skal fremstille eksemplarer av, fremvise eller distribuere produktet utover det disposisjonsretten gir anledning til, kreves avtale om publiseringsrett. 3. Dersom kunden skal fremstille avledede digitale produkter for Internett eller annen fremføring, kreves det publiseringsrett. I Geovekst-veiledningsdokumentasjon kapittel 7 Rettigheter er rettighetsbegrepene og prinsippene forklart Lisens Den som erverver disposisjonsrett, har rettigheter til et avtalt antall lisenser. Hensikten med lisenser er å sørge for at en kunde som har mange brukere av produktet betaler mer enn en kunde som har få brukere. Geovekst-forum anbefaler at der kommunen får henvendelser om salg hvor flere lisenser skal inngå så henvises kunden til en av FMTs forhandlere _kap15-salgtileksterne Side 5 av 9

6 15.5 Produkter Innledning I tabellen nedenfor er alle FKB-produktene og ortofoto listet opp. Nr Produktnavn Innhold A FKB alle tema Alle tema Vann Kyst, sjø, innsjø og vassdrag Standard høydegrunnlag Høydekurver (ekv. 5 meter) og høydepunkt FKB-Detaljert høyde Alt 1Høydeinformasjon (ekv. 1 meter), terrenglinje og høydepunkt Alt 2 Punktsky Alt 3 LAS-data Samferdsel Vegsituasjon, vegnett, bane og lufthavn Bygg og anlegg Bygninger, bygningsmessige anlegg, ledninger, tiltaksdata, arealbruk, naturinfo og fastmerker Markslag Arealressursdata (AR5) Eiendomskart Eiendomsinformasjon og servituttgrenser Presentasjonsdata Presentasjonsdata B N5 Kartdata Utvalgte og generaliserte FKB-data D N20 Kartdata Utvalgte og generaliserte FKB-data E N20 Bygg Bygg fra N20 F N5 Raster Rasterbilde av N5 Kartdata etter gitte presentasjonsregler G ØK-Raster Skannet ØK H Ortofoto Ortofoto Kartverket produserer FKB-produktene i forbindelse med mottak av nyetablerte/ajourførte FKB-data fra konsulent eller data fra administrativt vedlikehold. FKB-produktene tilgjengeliggjøres uten ugrunnet opphold på samme måte for alle Geovekst-parter, Norge digitalt-parter, FMT og FMTs forhandlere gjennom de til enhver tid eksisterende tekniske løsninger Beskrivelse av produktene For beskrivelse av de enkelte produktene henvises det til internettsiden til Statens kartverk 15.6 Priser Prinsippene Det er prisen for rettighetene til data som omtales. Dette kaller vi nettopris. Pris til kunder er ikke lik nettopris. Utsalgspris omtales ikke i retningslinjene. Den bestemmes av forhandlerne og skal dekke markedsføring, salg, uttak og levering. I tillegg kommer merverdiavgift. For salg fra kommunene anbefales et påslag på 33% _kap15-salgtileksterne Side 6 av 9

7 Nettoprisen settes i prinsippet sammen av pris for bygninger og pris for areal. Den beregnes med følgende formel: nettopris = PrisBygg *Ant.BID + Pris.AC*Areal.AC Ved salg av fritt område benyttes faktisk antall bygg og faktisk størrelse på området i prisberegningen. Ved salg av produkter for hele kommuner og fylker reduseres prisen prosentvis i forhold til prosent bygninger som er kartlagt i kommunen. For alle produkter med unntak av detaljert høyde og ortofoto, settes dermed prisen ut fra arealet og antall bygninger som faktisk inngår i leveransen. Nettoprisen for produktene er satt prosentvis i forhold til nettoprisen for FKB-data. Eksempelvis er pris for N5 Kartdata 25% av prisen for FKB-data og pris for N20 Kartdata 5% av prisen for FKB-data. Ortofoto prises fra 1.juli 2006 kun som fritt valgt område og prises etter areal og oppløsning. Nettopris pr km 2 : kr. 7,20/(oppløsning i meter) 2 Eksempel: Et ortofoto som dekker 5km 2 med oppløsning GSD (oppløsning) 10 cm (0,1 meter) gir følgende pris: 5 * 7,20 / (0,1*0,1) = kr ,- Et ortofoto som dekker 5km 2 med oppløsning GSD (oppløsning) 50 cm (0,5 meter) gir følgende pris: 5 * 7,20 / (0,5*0,5) = kr. 144,- Det er enighet mellom Geovekst-forum og FMT at minste nettopris for en leveranse fra FMT settes til kr. 225,- pr ordre, uavhengig av leveranseform. Dette er helt uavhengig av om kommunene tar en annen minstepris og tilbakeføring fra kommunen (se kap ) Netto enhetspris Veiledende utsalgspris beregnes i en Priskalkulator Tabellen nedenfor viser prisforholdet mellom produktene. Prisforholdet har betegnelsen faktor. Varenavn (Produktnavn) Produktfaktor FKB alle temagrupper (u/detaljert høyde) 4,0 FKB alle temagrupper uten DEK (u/detaljert høyde) 2,8 FKB Vann 0,4 FKB Høyde (5meter) 0,4 FKB Samferdsel (Veisituasjon) 0,8 FKB Bygninger og anlegg 0,8 FKB Markslag/Areal 0,4 DEK 1,2 N5 Kartdata 1,0 N20 Kartdata 0,2 N20 Bygg 0,08 N5 Rasterdata 0, _kap15-salgtileksterne Side 7 av 9

8 FKB Detaljert høyde Pris/km 2 : 800,- Laserdata Prismodell for laserdata, uavhengig av om disse er etablert etter spesifikasjon for DTM10 eller DTM20, da det antas at produkter etablert på grunnlag av begge spesifikasjoner har en bedre nøyaktighetsbeskrivelse av terrenget enn tradisjonelt etablert detaljert høydegrunnlag. Produkt Pris/km 2 Georeferert punktsky i henhold til LAS-formatet. 800,- Punktsky med x, y og z-koordinater som beskriver terrenget, SOSI-format. 800,- Detajert høydegrunnlag med glattede høydekurver, SOSI-format 800,- Dersom to eller flere produktene over kjøpes i samme bestilling, gis det en rabatt på 50 % på andre og tredje produkt. Det betyr at en kunde kan kjøpe en georeferert punktsky i henhold til LAS-formatet og selv produsere de andre produktene for egen regning, hvis den skulle ønske det Priskalkulator for disposisjonsrett salg gjennom kommunene Veiledende utsalgspris blir beregnet i en priskalkulator Salg av publiseringsrett Kommunen og forhandlere selger normalt disposisjonsrett til FKB-produkter og ortofoto (se kapittel 15.2 For salg og prising av publiseringsrett til FKB-produkter og ortofoto henvises det til forhandler Spesialpris Statens kartverk ved Geovekst-sekretariatet kan gi spesialpris til forhandlere gjennom FMT i tilfeller der både kunden, forhandler, FMT og Geovekst-sekretariatet anser prisen for å være urimelig høy sett i forhold til kundens bruk av produktet. Dette gjelder også publiseringsrett. Geovekst-forum skal orienteres om gitte spesialpriser. Det er en forutsetning at alle forhandlere likebehandles Lokale ideelle/ frivillige organisasjoner: Definisjon : Lokale organisasjoner med ulike typer ideelle formål som miljøvern, menneskerettigheter, fremming av tro og livssyn, folkehelsearbeid, sosiale eller kulturelle formål, beredskapsarbeid, idrett, friluftsliv, solidaritetsarbeid, bistand osv. En ideell organisasjon er en organisasjon som hovedsaklig har et annet mål enn å tjene penger. Det er i praksis orienteringslag som kjøper FKB-data som grunnlag for utarbeidelse av orienteringskart. Øvrige frivillige organisasjoner, for eksempel historielag, etterspør primært mindre detaljerte kartdata til bruk i informasjonsmateriell _kap15-salgtileksterne Side 8 av 9

9 Frivillige organisasjoner gis 75% rabatt på nettopris ved kjøp av FKB-data. Denne type salg skal skje via den aktuelle kommunen (ikke gjennom FMTs forhandlere). Er det spørsmål, ta kontakt med Geovekst-sekretariatet _kap15-salgtileksterne Side 9 av 9

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen)

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen) Avtale om Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata i NN kommune (heretter kalt FDV-avtalen) Nr. 4 av YY Eksemplar for NN kommune FDV_avtale_versjon_2008-1-Arbeidsdokument Side 1/14 1 ALMINNELIGE

Detaljer

7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3. 7.2 Rettigheter i Geovekst... 6

7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3. 7.2 Rettigheter i Geovekst... 6 Geovekst-veiledningsperm 7 Rettigheter 7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3 7.1.1 Praktisering av rettighetsbegreper ved formidling av Geovekst-data... 3 7.1.2

Detaljer

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer

Frislipp av FKBdata og ortofoto?

Frislipp av FKBdata og ortofoto? Frislipp av FKBdata og ortofoto? MDs Strategi for åpne kart- og eiendomsdata Regjeringen vil at prinsippet om åpen tilgang til kart- og eiendomsdata fra 2015 også skal gjelde for øvrige nasjonale kartdata

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Redigert med fokus på saker som er viktige for Geovekst-kommune Dato: 1. - 2. september 2009 Sted: Statens hus, Steinkjer Asbjørn Borge Reidar Sætveit Hanna Sofie Nystad

Detaljer

Distribusjon av Kulturminne, Verneområde, Fastmerke og Vbase

Distribusjon av Kulturminne, Verneområde, Fastmerke og Vbase Notat Emne: Distribusjon av Geovekst-data Til: Geovekst-forum, Norsk Eiendomsinformasjon AS og fylkeskartkontorene Fra: Geovekst-sekretariatet Dato: 22. mai 2009 Kopi til: Norge digitalt sekretariatet

Detaljer

Tema / Dokumenter. Sak nr. Sakstype Ansvar. Orient. SK

Tema / Dokumenter. Sak nr. Sakstype Ansvar. Orient. SK 1 Sak nr. Tema / Dokumenter 01/09 Gjennomførin av Inspire-direktivet forsla til lov om infrastruktur for eorafisk informasjon (eodataloven). Se sak (Hørinsbrev o hørinsnotat under 27. 28. nov 2008) Møte

Detaljer

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001 Samarbeidsavtale LACH0001 Side 1/13 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1. Parter... 3 1.2. Sentral avtale om geodatasamarbeid... 3 2. HVA AVTALEN GJELDER... 3 2.1. Etablering av LAS-data/høydedata... 3

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Redigert med fokus på saker som er viktige for Geovekst-kommune Dato: 3-4.juni 2009, Sted: Institutt Igalo, Montenegro Harald Wethal Reidar Sætveit Randi Fagervik David

Detaljer

GEOVEKST-AVTALE. for kartlegging i Andeby kommune (Prosjektnummer 9701)

GEOVEKST-AVTALE. for kartlegging i Andeby kommune (Prosjektnummer 9701) 9 Eksempelavtale etablering 9.1 Eksempelavtale 9.2 Undertegning av avtalen 9.2.2 Bekreftet eksemplar 9 Eksempelavtale etablering 9.1 Eksempelavtale GEOVEKST-AVTALE for kartlegging i Andeby kommune (Prosjektnummer

Detaljer

10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data

10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data 10. Retningslinjer for forvaltning av FKB-data Opplegg for forvaltning av FKB-data gjennom Geovekst har vært oppe til revisjon og dette dokumentet er anbefalt av Geovekst-forum i møte 10.03.2011. Geovekst-forum

Detaljer

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur Norge digitalt nasjonal geografisk infrastruktur Einar Jensen, Statens kartverk einar.jensen@statkart.no +47 3211 8520 (a) +47 9508 5531 (m) St.meld. nr. 30 (2002-2003) 2003) «Norge digitalt» - et felles

Detaljer

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand Hanna Sofie Nystad 1917 1:500 (Teknisk Opmaalings Byraa) # Kort om Geovekst og Geovekstforum # Hvordan organiseres arbeidet omkring kartleggingsprosjekter

Detaljer

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Redigert med fokus på saker som er viktige for Geovekst-kommune Dato: 24. -25. november 2009 Sted: Leangkollen hotell, Asker Asbjørn Borge Reidar Sætveit Hanna Sofie Nystad

Detaljer

GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER

GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER 2015-02-25 Side 1/5 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Sentral avtale om geodatasamarbeid... 3 2. HVA AVTALEN GJELDER... 3 2.1

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014)

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Fylkeskartkontorene 11 fylkeskartkontor (12 kontorsteder) Av Landdivisjonens ca 250 ansatte er 135 i Fylkesavdelingen Fra 7 (Stavanger) til

Detaljer

Ny høydemodell Kartverket skal etablere nøyaktige høydedata basert på laserskanning og flyfoto.

Ny høydemodell Kartverket skal etablere nøyaktige høydedata basert på laserskanning og flyfoto. Ny høydemodell Kartverket skal etablere nøyaktige høydedata basert på laserskanning og flyfoto. Hermann Lüpfert Kilde Alle informasjoner baserer på innholdet i Sluttrapport Forprosjekt Nasjonal, detaljert

Detaljer

DT *D kr *D kr *DT *H *HKL

DT *D kr *D kr *DT *H *HKL VEDLEGG 1 OVERSIKT OVER GJELDENDE GODKJENTE FUNKSJONER VED SKOGBRUKSPLANLEGGING BESTANDSVOLUMFUNKSJONER Funksjoner basert på relaskoptakst: Gran, hele landet uten Vestlandet (Næsset): V = 0,6031*G 0,9905

Detaljer

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Digitalt planregister og kvalitetsheving Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Fordeler ved bruk av plandata BILDER Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag forskriften

Detaljer

Distribusjon av FKB-data og FKB-produkter fra Sentral Felles Kartdatabase

Distribusjon av FKB-data og FKB-produkter fra Sentral Felles Kartdatabase Distribusjon av FKB-data og FKB-produkter fra Sentral Felles Kartdatabase Til Geovekst-forum Fra Prosjektet Sentral lagring av FKB v/prosjektleder Nils Ivar Nes Dato 14.04.2016 Kopi til Prosjektgruppa

Detaljer

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Det offentlige kartgrunnlaget Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Plan- og bygningsloven og det offentlige kartgrunnlaget Plan- og bygningsloven 2.1 Kart- og planforskriften 5,6,7 og 8 Geodataforskriften

Detaljer

1. Sammendrag. SETT inn logoene her?

1. Sammendrag. SETT inn logoene her? Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 3. Geovekst-samarbeidet... 4 4. Organisering... 5 5. Finansiering og rettigheter... 5 6. Standardisering... 6 7. Primærdata... 6 8. FDV-avtaler effektivisert

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014

Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014 Nytt fra Kartverket Bernt Audun Strømsli KV Trondheim - Julemøtet Norge digitalt 9 desember 2014 Agenda 1. Sentral forvaltning av laserdata 2. Norge i bilder, ny løsning 3. SOSI 4.5 4. FDV 2015 5. Nasjonale

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

Kontroll av DTM100 i Selbu

Kontroll av DTM100 i Selbu Rapport Kontroll av DTM100 i Selbu DTM100 DTM10 26. mai 2009 Side 1 av 26 Innhold Kontroll av DTM100 i Selbu 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING AV KONTROLLEN... 3 2.1 KONTROLLOMRÅDET... 3 2.2 PRØVEFLATER...

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 6. 7. mars 2012 Sted: Quality hotell, Sarpsborg Til stede: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge (dag1), Reidar Sætveit, Harald Wethal, Ketil Hognestad,

Detaljer

Geovekst planar i Sogn og Fjordane 2014-2017

Geovekst planar i Sogn og Fjordane 2014-2017 Geovekst planar i Sogn og Fjordane 2014-2017 Årssamling Noreg digitalt, Lokale plan- og kartdagar 5. mars 2014, Alexandra hotel, Loen Olav Håvik, Kartverket Bergen KARTDATA SF Status Plan 2014 Plan 2015,

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum

Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum NOTAT Emne Til Søknad om støtte til testprosjekt konstruksjon fra omløpsbilder Geovekst-forum Fra Lars Mardal, fylkeskartsjef i Sør-Trøndelag Dato 18. februar 2015 Kopi til Innledning I Sør-Trøndelag ble

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 19. april 2012 Sted: Storgata 33A, Oslo Til stede: Forfall: Møteleder: Neste møte: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2014 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2013. Fastsatt i medhold av 33-1 i Plan-

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 22 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING Denne side er blank 22 SOSI standard - versjon 2.2 Side 23 DEL 1 GENERELL DEL

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 11. 12. desember 2012 Sted: Ilsetra, Hafjell Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Overgang til FKB 4.5 utfordringer Kristian Aune Kartverket Bergen Loen 24. mars 2015 Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Hvorfor nytt forvaltningsopplegg? Høgspentledninger og andre ledningsinstallasjoner

Detaljer

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012 Geodatautvalgsmøte Drammen 31.05.2012 Forvaltningsrunden høst 2011 Den strakk seg over til januar 2012 grunnet etterslep etter permisjonen og kontroll av prosjekter. Vi prøver å tilpasse FDV-rundene for

Detaljer

Miljøverndepartementet la høsten 2013 fram en Strategi for åpne kart- og eiendomsdata, hvor det blant annet står:

Miljøverndepartementet la høsten 2013 fram en Strategi for åpne kart- og eiendomsdata, hvor det blant annet står: Innhold 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 2 3. Geovekst-samarbeidet... 3 3. Finansiering og rettigheter... 4 4. Standardisering... 4 5. Primærdata... 5 6. FDV-avtaler effektiviserer vedlikeholdet...

Detaljer

Arbeidet med klargjøring av dokumentasjon, leveranseformer, infrastruktur er påstartet

Arbeidet med klargjøring av dokumentasjon, leveranseformer, infrastruktur er påstartet MELDING NR. 2/2013 GEOVEKST-FORUM Oppsumering av saker fra de 3 siste møtene i 2013 Møte: 11.-12.juni i Mandal Møte med Basisgeodatautvalget i Agder Det ble gjennomført møte med Basisgeodatutvalget i Agder

Detaljer

Velkommen til FDV-årsmøte

Velkommen til FDV-årsmøte Velkommen til FDV-årsmøte Orkdal 11. mars 2014 (Ytre kyst) Orkdal 13. mars 2014 (Orkladalen) Trondheim 18. mars 2014 (Midt) Tydal 20.mars 2014 (Fjell) Ørland 25. mars 2014 (Fosen) Målsetting med dagen

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 11. 12. juni 2013 Sted: Buen, Mandal Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Nils Heskestad, Harald Wethal, Lena

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte Region 2 og 3 08.04.2013

Vedlikeholdsårsmøte Region 2 og 3 08.04.2013 Vedlikeholdsårsmøte Region 2 og 3 08.04.2013 Gjennomgang av tema innenfor kart/matrikkel og plandata Program for dagen. Geodataplanarbeid 2013 - Kari Buset Geovekstprosjekter - Vedlikehold Kari Buset Geir

Detaljer

Innsending av AR5 til kartverket. Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø

Innsending av AR5 til kartverket. Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø Innsending av AR5 til kartverket Merethe Rødum, FKB-ansvarlig, kartverket Tromsø Agenda Geodataplan Kartverkets rolle FDV-avtalen Vedlikehold Sentral felles kartdatabase Matrikkelen Geodataplan 2016-2019

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.:

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.: Kartverkets forhandlere Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.: Ny prismodell Kartverket har utarbeidet en ny prismodell som skal legges til grunn ved prising av digitale leveranser

Detaljer

Arealplaner i Norge digitalt. Løsninger og bruksområder

Arealplaner i Norge digitalt. Løsninger og bruksområder Arealplaner i Norge digitalt Løsninger og bruksområder Plandata i Norge digitalt fra 2011 Referansegruppen for Norge digitalt vedtok 20. juni 2011 at planinformasjon skal være et obligatorisk datasett

Detaljer

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim

Kommunebesøk Holtålen. Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Kommunebesøk Holtålen Bernt Audun Strømsli Kartverket Trondheim Hvorfor er kartvedlikehold viktig? Alle har alltid nå detaljerte kart tilgjengelig. Alle tar det som en selvfølge at kartet er riktig Manglende

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 4. 5. september 2012 Sted: Sogndal Til stede: Forfall: Møteleder: Neste møte: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Randi Fagervik, Reidar Sætveit, Ketil Hognestad,

Detaljer

Kontroll av genererte høydekurver fra laserdata

Kontroll av genererte høydekurver fra laserdata Kontroll av genererte høydekurver fra laserdata Rapport Kontroll av genererte høydekurver fra laserdata 27. september 2010 Statens kartverk Side 1 av 45 Innhold Kontroll av høydekurver fra laserdata 1.

Detaljer

Rettigheter og priser. for. nasjonal eiendoms- og kartinformasjon

Rettigheter og priser. for. nasjonal eiendoms- og kartinformasjon Rettigheter og priser for nasjonal eiendoms- og kartinformasjon Utkast 03.02.05 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 MÅLGRUPPE FOR PRISBOKA 3 1.2 NE s ROLLE 3 1.3 INFORMASJONSPRODUKTER 1.4 LEVERANSEFORM

Detaljer

Forvaltning Drift Vedlikehold. Vedlikeholds ansvarlig Trude Lien

Forvaltning Drift Vedlikehold. Vedlikeholds ansvarlig Trude Lien Forvaltning Drift Vedlikehold Vedlikeholds ansvarlig Trude Lien Dataflyt i FDV-arbeidet Innkalling m/program Referat Varsel på e-post med frister Kontroll Feilretting Årsmøte Avtale Bytte byggpunkt mot

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING SKI KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING SKI KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING I SKI KOMMUNE 2011 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 33-1 i plan

Detaljer

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes,

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, DOK faktagrunnlag for arealplanlegging, byggesak, ROS og KU Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6 Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral lagring av Felles kartdatabase Hvem bidrar til løftet? Kommunene Systemleverandørene

Detaljer

Framtidsrettet geodataforvaltning. Finansiering. Einar Jensen Statens kartverk

Framtidsrettet geodataforvaltning. Finansiering. Einar Jensen Statens kartverk Framtidsrettet geodataforvaltning Finansiering Einar Jensen Statens kartverk Disposisjon Status Utfordringer Mulige finansieringskilder Ulike scenarier Status Vi har kommet langt men vil mye lengre Ikke

Detaljer

E-verksgruppa Hedmark og Oppland. Presentasjonene fra 2-dages møtet ligger vedlagt for utfyllende informasjon rundt de enkelte sakene.

E-verksgruppa Hedmark og Oppland. Presentasjonene fra 2-dages møtet ligger vedlagt for utfyllende informasjon rundt de enkelte sakene. Oppsummering Møte 01-02. nov 2012 Sted: Ilsetra, Hafjellstoppen Agenda, dag 1: Presentasjonene fra 2-dages møtet ligger vedlagt for utfyllende informasjon rundt de enkelte sakene. Velkommen til Ilsetra

Detaljer

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Kartlegging av stier og løyper Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Disposisjon Metoder for datafangst Nytt primærdatasett for traktorveger og stier Nasjonal database for tur- og

Detaljer

Forslag til ny offentlighetslov

Forslag til ny offentlighetslov Forslag til ny offentlighetslov Konsekvenser for Norsk Eiendomsinformasjon AS GeoForum, Gardermoen 2006-05-03 Tom Slungaard Innhold i presentasjonen Kort om Norsk Eiendomsinformasjon AS Gjeldende regelverk

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Bruk eller misbruk av 3D i planleggingen Kort om datagrunnlaget 3D hvorfor og hvordan Bruk av bymodellen Demo DTM (Digital Terreng Modell) Laserdata Data fra flybåren laser. Høydebærende terrengpunkt og

Detaljer

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kartverkets oppgaver Samle inn Forvalte Formidle Bidra til at data blir brukt Digital saksbehandling Digitalisering

Detaljer

Norge digitalt plan for NT 2015-2018. Møte i Geodatautvalget 29. april 2014

Norge digitalt plan for NT 2015-2018. Møte i Geodatautvalget 29. april 2014 Norge digitalt plan for NT 2015-2018 Møte i Geodatautvalget 29. april 2014 Norge digitalt plan for NT 2015-2018 Styringsdokument for planperioden Tekstdel med strategier, organisering og målsettinger Handlingsplan

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 9. - 10. mars 2011 Sted: Drammen Til stede: Forfall: Randi Fagervik, Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Harald Wethal, Nils Heskestad, Geir

Detaljer

PILOT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL

PILOT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL PILOT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL Geomatikkdagene 18.03.2015 Marit.bunaes@kartverket.no Innhold Behovet for og nytte av en detaljert høydemodell Pilotprosjekt Forvaltningsløsning Norge har behov for

Detaljer

Norge digitalt årsmøte Indre Østfold kommunene

Norge digitalt årsmøte Indre Østfold kommunene Norge digitalt årsmøte 2016 Indre Østfold kommunene Innhold 1. Velkommen 1.1. Gjennomgang av referat fra forrige møte 1.2. Presentasjonsrunde og orientering fra partene 1.3. KOS kontakt nytt system for

Detaljer

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på?

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? SSA-konferansen 11. mars 2009 advokat Ingvild Hanssen-Bauer ihb@wr.no WIKBORG REIN 1 Innledning Utgangspunkt i kjøpsavtalen og de viktigste endringene

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning GEONORGE DOK PLAN Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Redigert med fokus på saker som er viktige for Geovekst-kommune Dato: Tirsdag 27. januar 2009 Sted: Statens kartverk Oslo Tilstede: Harald Wethal Nils Heskestad Hanna

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Vedlegg 3. Tilbudsinnbydelse

Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Vedlegg 3. Tilbudsinnbydelse Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering Vedlegg 3 Tilbudsinnbydelse Sist oppdatert: 13.04.2010 MAL FOR TILBUDSINNBYDELSE Innhold Innledning Formålet med taksten Bakgrunn Organisering Prosjektet

Detaljer

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien

Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven. Trude Lien Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven Trude Lien Innhold Tiltaksbase etter Plan- og bygningsloven, hva, hvorfor, hvordan. Eksempel på oppdateringa av PblTiltaksbase fra Ulstein kommune Økonomi i Avtalen

Detaljer

Produktspesifikasjon. N20 Bygg (forkortet N20B)

Produktspesifikasjon. N20 Bygg (forkortet N20B) Produktspesifikasjon N20 Bygg (forkortet N20B) Statens kartverk Versjon januar 2011 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 1.2 Endringslogg... 3 2 Oversikt over produktspesifikasjonen...

Detaljer

6 Kostnadsdelingsnorm

6 Kostnadsdelingsnorm Geovekst-veiledningsperm 6 Kostnadsdelingsnorm 6.1 INNLEDNING... 5 6.2 OVERORDNEDE PRINSIPPER... 7 6.3 DATA SOM BRINGES INN I ET PROSJEKT... 7 6.3.1 Data hvor partene i fellesskap blir rettighetshavere...

Detaljer

GEOVEKST- forvaltningsavtale Lovgrunnlag, retningslinjer, avtalemal og veilederen

GEOVEKST- forvaltningsavtale Lovgrunnlag, retningslinjer, avtalemal og veilederen GEOVEKST- forvaltningsavtale Lovgrunnlag, retningslinjer, avtalemal og veilederen Temadag- Tana, Lakselv, Hammerfest August 2004 Olav S. Olsen FeoForum Finnmark - Foredrag - Samarbeid GeoForum Statens

Detaljer

NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL

NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL Geomatikkdager Ve-Te-Øs 15.10.2014 Jon.Arne.Trollvik@kartverket.no Innhold Behovet for og nytte av en detaljert høydemodell Metodikk Kostnader Status Pilotprosjekt Eksempler

Detaljer

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN STATENS KARTVERK Statens fagorgan for offentlige kart- og stedsdata Nasjonal tinglysingsmyndighet Leder og koordinerer arbeidet med en nasjonal infrastruktur av

Detaljer

MELDING NR 1/2013 GEOVEKST-FORUM

MELDING NR 1/2013 GEOVEKST-FORUM MELDING NR 1/2013 GEOVEKST-FORUM Geovekst-forums representasjon i nasjonal samordningsgruppe Nasjonal geodatakoordinator har fått i oppgave fra Miljøverndepartementet å foreslå representanter til ny samordningsgruppe.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER 1 I FROGN KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 109 i plan og bygningsloven av 14.06.1985 som erstattes av 33-1 i

Detaljer

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune

Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune REFERAT Tema for møte Geodatautvalgsmøte Østfold Dato 17.04.2013 Til stede Nadja Stumberg Østfold fylkeskommune Asbjørn Borge Fredrikstad kommune/gis Sør Jens Aabø Statens vegvesen region øst Frøydis Kristiansen

Detaljer

Potensielle flomveger og forsenkninger Aktsomhetskart flom. Randi Skjelanger Ingeniørvesenet Kristiansand Kommune

Potensielle flomveger og forsenkninger Aktsomhetskart flom. Randi Skjelanger Ingeniørvesenet Kristiansand Kommune Potensielle flomveger og forsenkninger Aktsomhetskart flom Randi Skjelanger Ingeniørvesenet Kristiansand Kommune Hva skal jeg si noe om.. Bakgrunn for prosjektet. Bakgrunnsdata levert til konsulent. Leveranser.

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Betydning for Norge digitalt-samarbeidet og viktig del av det teknologiske rammeverket Kåre Kyrkjeeide, Statens kartverk Produktspesifikasjoner Trenger vi det

Detaljer

4.1 Rettighetshavere og omsetningsmodeller i norsk kartbransje

4.1 Rettighetshavere og omsetningsmodeller i norsk kartbransje 4 Avtalepraksis 4.1 Rettighetshavere og omsetningsmodeller i norsk kartbransje I Norge har det offentlige spilt en dominerende rolle i etableringen geografisk informasjon. For Statens del har Statens kartverk

Detaljer

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter geoportal Geografisk informasjon for enorge Internett Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter Fylker Kommuner Hvem kan delta i Norge digitalt? Stortingsmeldingen fastslår at alle offentlige

Detaljer

Nytt opplegg for FDV-godtgjørelse fra 2015

Nytt opplegg for FDV-godtgjørelse fra 2015 Nytt opplegg for FDV-godtgjørelse fra 2015 Forvaltningsopplegget KARTVERKET VADSØ Grandfjæra22B Molde Oppdaterings ansvar NGIS Distribusjon WMS Ajourholdsansvar Kontroll og bearbeiding 1880 Partene. Kommunen

Detaljer

Nytt og nyttig (?) fra Kartverket. Arne Olav Berg, Kartverket Vadsø

Nytt og nyttig (?) fra Kartverket. Arne Olav Berg, Kartverket Vadsø Nytt og nyttig (?) fra Kartverket Arne Olav Berg, Kartverket Vadsø Omløpsfotograferingen Finnmark 2014 Ny nasjonal høydemodell Detaljert nasjonal høydemodell Pilotprosjekt i 2015 Totalt 13.700 km 2

Detaljer

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 NOTAT Emne Til Fra Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 1 Bakgrunn og målsetting Referansegruppen for Norge digitalt

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I SKI KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I SKI KOMMUNE Revidert 13.10.05 1 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I SKI KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 109 i plan og bygningsloven

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Prinsipp... 3 2.2

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR. NORGE DIGITALT- samarbeidet

GENERELLE VILKÅR FOR. NORGE DIGITALT- samarbeidet GENERELLE VILKÅR FOR NORGE DIGITALT- samarbeidet VERSJON 2015 Side 2 av 21 Årsversjon 2015 Innholdsfortegnelse og figurer Innholdsfortegnelse DEL 0: INNLEDNING... 4 DEL I: PLIKTER OG RETTIGHETER... 6 1.

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHBU24 - Øvre og Nedre Eiker 2012 Kommunenr.: 0624-0625 Kommune: Øvre Eiker og Nedre Eiker Fylke: Buskerud Side 1 av 17 1. INNLEDNING... 3 2. SIGNALERING... 4

Detaljer