15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto"

Transkript

1 15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15.1 Innledning Hvem kan selge? Forvaltningsavtalene Inntekter Produksjonskostnader Betingelser Rettigheter Lisens Produkter Innledning Beskrivelse av produktene Priser Prinsippene Netto enhetspris Priskalkulator for disposisjonsrett salg gjennom kommunene Salg av publiseringsrett Spesialpris Lokale ideelle/ frivillige organisasjoner: _kap15-salgtileksterne Side 1 av 9

2 Endringslogg (ENDRINGSLOGGEN BLE INNFØRT I JUNI 03. ENDRINGER FØR DEN TID ER IKKE MED I LOGGEN.) Dato Kort beskrivelse av endring Kap 15.2 Hvem kan selge; I 2003 vil forhandlere kunne selge Geovekst-produktene. SKMD blir en forhandler på lik linje med de andre. Fylkeskartkontorene kan selge FKB og DEK Kap 15.5 Nytt produkt er N20Bygg, Gårdskart utgår som produkt etter at bonden ble part i Geovekst Forhandleren kan selv velge på påslagsprosent, men 100% av nettopris skal alltid tilbakeføres. Nye versjoner av priskalkulatoren. Markeds og publiseringsrett er definert i dokumentet Rettigheter og priser for Geovekst produktene til selger/ forhandlerne. Eget avsnitt om priser på FKB-data til Gravemeldingstjenesten Salg av FKB-data over internett (Avsnitt 1) Nye prinsipper ved landsdekkende salg Geovekst-produkter er endret til FKB-produkter og ortofoto i hele dokumentet. Gjennomgående endringer for å tilpasse avtale om formidling av Geovekst-data gjennom Norsk Eiendomsinformasjon AS og iverksettelse av dette f.o.m. 1. juli Gjennomgått og anbefalt av Geovekst-forum 16. og 17. oktober Ny minste nettopris Utrykningsdata - utgår FKB-data til Gravemeldingstjenesten - utgår Pris på data for bruk i undervisning, forskning o.l. utgår Ny : Ideelle/ frivillige organisasjoner 15.7 Salg av FKB-data over internett forenklet prismodell - utgår Oppdatert med vedtak i Geovekst-forum mai 2008 angående salg av kartdata i Geovekst-kommuner med Infoland-løsning, der kartdata hentes direkte fra kommunens forvaltningsløsning Hele dokumentet er revidert og tilpasset endringen etter at avtalen om formidling gjennom Norsk Eiendomsinformasjon AS opphører med virkning fra Formidling vil heretter skje gjennom Statens kartverk ved Formidlingstjenesten Prinsipper og Netto enhetspris er endret da nettoprisen på alle FKB-produkter og ortofoto er redusert med 10 % fra og med , som følge av tilsvarende reduksjon i kostnadene ved formidling Endringer i kap som følge av vedtak om endret pris på detaljerte høydedata (sak 49/11 i Geovekst-forum). Noen mindre justeringer av tekst i tabell i kap _kap15-salgtileksterne Side 2 av 9

3 15.1 Innledning Dette kapittel i Geovekst-permen omhandler salg av FKB-produkter og ortofoto til eksterne kunder. Produktene og reglene for gjennomføring av salg er beskrevet, og modell for prisberegning er gitt. Med eksterne kunder mener vi alle potensielle kjøpere som ikke er rettighetshaver gjennom Geovekst-avtaler for det aktuelle området eller som har bruksrett gjennom deltagelse i Norge digitalt-samarbeidet. Retningslinjene i dette kapittel regulerer ikke salg til Geovekst-parter. Som hovedprinsipp påhviler det kunden å gjøre oppmerksom på sitt eventuelle rettighetsforhold ved henvendelser om kjøp. Følgende regnes som FKB-produkter: FKB-data (inkl. DEK* og AR5), N5 Kartdata, N20 Kartdata, N20 Bygg og N5 Raster. I tillegg kommer ortofoto. * ) DEK er et uttrekk fra matrikkelkartet iht FKB-spesifikasjonen Produktspesifikasjonene og nettoprisene for FKB-produktene og ortofoto er godkjent av Geovekst-forum. Produktene skal tilbys for hele landet der det er etablert FKB. Det er prisen for rettighetene til data som settes av Geovekst-forum og omtales i retningslinjene. Det kaller vi nettopris. Utsalgspris består av nettopris og et påslag som skal dekke markedsføring, salg, uttak og levering. Dette påslaget fastsettes av selger. For salg fra kommunene anbefales at påslaget settes til 33 % (med unntak av utsalgspris for små salg), forhandlerne kan selv bestemme påslaget på nettopris. Noen kommuner selger FKB-data for egen kommune og produkter de selv har avledet fra disse dataene. Slike avledede produkter regnes ikke som FKB-produkter, og de er heller ikke beskrevet i retningslinjene. Det er viktig å være oppmerksom på at pris for denne type produkter skal settes ut fra standard nettopris for FKB-dataene som ligger til grunn for produktet. Dette prinsippet gjelder alle parter. Hvis en part ønsker å prissette et slikt produkt på annen måte, skal produktspesifikasjonen og nettopris godkjennes av Geovekst-forum. Geovekst-partene har rett til å utarbeide analoge kart basert på FKB-data uten å betale noe. Dette gjelder analoge kart til både internt bruk, salg og gratis distribusjon. En må imidlertid være oppmerksom på at det er anbefalt at Geovekst-parter ikke skal utvikle konkurrerende produkter. Tidligere var prisene for alle FKB-produktene og ortofoto satt som en relativ høy andel av faktiske produksjonskostnader. Bakgrunnen for dette var at det skulle sikres at aktuelle Geovekst-parter ikke valgte å kjøpe data som ekstern kunde i stedet for å delta med finansiering i Geovekst-prosjektene. Pris for FKB-data opprettholdes på samme nivå som tidligere for å sikre finansiering i Geovekst-prosjektene. Man antar at det kun er aktører som er naturlige deltakere i Geovekst eller parter i Norge digitalt som har behov for FKB-data for større områder. Andre kunders behov for Geovekst-data vil være dekket av de øvrige produktene. Vi har gått bort fra tilbakeføring til forvaltning av gitte % -andeler av inntektene for hvert produkt. Nå skal 100 % av nettoprisen for alle FKB-produkter og ortofoto tilbakeføres til rettighetshaverne og primært benyttes til finansiering av FDV-avtalene _kap15-salgtileksterne Side 3 av 9

4 En av tankene som har ligget til grunn for revisjonen er at en kunde ikke lenger skal behøve å bli Geovekst-part for å få tilgang til data for et større område til en overkommelig pris. Både de nye prismekanismene og senkingen av prisnivået vil gjøre dette mulig. Geovekst-forum vil vurdere og eventuelt revidere retningslinjene minst en gang per år Hvem kan selge? Alle rettighetshavere til FKB og ortofoto, kan i prinsippet selge data, enten som rene FKBdata og ortofoto eller som avledede produkter. Dette gjelder så lenge det ikke utvikles konkurrerende produkter mellom partene. Det er imidlertid ikke hensiktsmessig at alle Geovekst-partene er involvert i salg av data. For å sikre god tilgjengelighet på FKB-data til eksterne kunder og ryddige forhold med hensyn til forvaltning av inntekter og ensartet kundebehandling. Avtalen med Norsk Eiendomsinformasjon AS (NE) om formidling av FKB-produkter og ortofoto opphører med virkning fra Dette er en naturlig konsekvens av at NE ikke lengre vil ha rollen som formidlingstjeneste beskrevet i Stortingsmelding nr. 30 ( ), Norge digitalt et felles fundament for verdiskaping. Fra vil formidling av FKBprodukter og ortofoto skje gjennom Statens kartverk, ved formidlingstjeneste (FMT). FMT skal kun formidle data gjennom forhandlere og ikke selge FKB-produkter og ortofoto til sluttkunde. Geovekst-forums anbefaling er at kommunene/ kommunesamarbeid bare selger FKB-data, ortofoto og DEK (uttrekk fra matrikkelkartet) for egen kommune/ kommunesamarbeid. Det forutsettes at FMT gjennom sine forhandlere sørger for effektiv håndtering av markedet både med hensyn til synliggjøring av produktene, besvarelser av forespørsler og levering av produkter Forvaltningsavtalene Inntekter 100 % av nettoprisen på alle FKB-produktene og ortofoto ved kommunevise salg skal føres som inntekt i forvaltningsprosjektene for hver kommune. Ved landsdekkende salg skal 100 % av nettoprisen inn på en konto, som enten brukes til felles prosjekter eller fordeles til hver kommune ved årets slutt. Geovekst-forum har vedtatt retningslinjer for bruk av disse midlene. Retningslinjene er tatt inn i mal for forvaltningsavtalene og skal inngå ved revisjon av disse. Det er unntak for små salg som gjøres av kommuner med nettopris lavere enn kr 750,-. Ved slike småsalg vil både nettopris og eventuelt påslag tilfalle kommunen. Eksempelvis medfører dette normalt at inntekten ved salg av situasjonskart på digital form i sin helhet vil tilfalle kommunene _kap15-salgtileksterne Side 4 av 9

5 I henhold til forvaltningsavtalene i hver kommune skal Statens kartverk føre regnskap over inntekter fra salg av FKB-produkter og ortofoto. Både salg med nettopris høyere enn kr 750,- utført av kommunene og alt salg gjennom FMTs forhandlere skal inngå i dette regnskapet. Unntaksvis kan det være aktuelt å trekke nye aktører inn som Geovekst-part i eksisterende prosjekter. Beløpet som blir betalt for å kjøpe seg inn som part, satt ut fra antatt nytteverdi, skal håndteres på samme måte som inntekter fra salg av Geovekst-produktene. For Geovekst-kommuner som har avtale med NE om salg gjennom Infoland, der kartdata hentes direkte fra kommunens forvaltningsløsning, mottar kommunen for dette kr. 5000,-/år. Resten av inntektene overføres Geovekst. Kommunen mottar månedlig rapport fra NE og skal på årsmøtet dokumentere salget. NEs endrede rolle fra påvirker ikke dette. Dersom andre leverandører tilbyr tilsvarende tjenester for salg av kartdata, skal overføring til kommune og Geovekst skje på samme måte Produksjonskostnader Kostnadene ved å produsere FKB-produktene skal dekkes av forvaltningsprosjektene. Under produksjonen (generaliseringen) avdekkes ofte feil som bør rettes i originaldataene. Nå kan produksjon og feilretting gjøres effektivt i samme prosess uten å skille tidsbruk på produksjon og forvaltning Betingelser Rettigheter Ved kjøp av FKB-produktene og ortofoto erverves det rett til å bruke produktene på en bestemt måte: 1. Når en kunde kjøper et av produktene, får kunden normalt en tidsbegrenset disposisjonsrett til produktet. For kjøp av fritt valgt område er disposisjonsretten ikke tidsbegrenset. Disposisjonsretten er da knyttet til den versjonen som er tilgjengelig ved tidspunkt for kjøp og ikke nye versjoner som kommer på senere tidspunkt. 2. Når kunden skal fremstille eksemplarer av, fremvise eller distribuere produktet utover det disposisjonsretten gir anledning til, kreves avtale om publiseringsrett. 3. Dersom kunden skal fremstille avledede digitale produkter for Internett eller annen fremføring, kreves det publiseringsrett. I Geovekst-veiledningsdokumentasjon kapittel 7 Rettigheter er rettighetsbegrepene og prinsippene forklart Lisens Den som erverver disposisjonsrett, har rettigheter til et avtalt antall lisenser. Hensikten med lisenser er å sørge for at en kunde som har mange brukere av produktet betaler mer enn en kunde som har få brukere. Geovekst-forum anbefaler at der kommunen får henvendelser om salg hvor flere lisenser skal inngå så henvises kunden til en av FMTs forhandlere _kap15-salgtileksterne Side 5 av 9

6 15.5 Produkter Innledning I tabellen nedenfor er alle FKB-produktene og ortofoto listet opp. Nr Produktnavn Innhold A FKB alle tema Alle tema Vann Kyst, sjø, innsjø og vassdrag Standard høydegrunnlag Høydekurver (ekv. 5 meter) og høydepunkt FKB-Detaljert høyde Alt 1Høydeinformasjon (ekv. 1 meter), terrenglinje og høydepunkt Alt 2 Punktsky Alt 3 LAS-data Samferdsel Vegsituasjon, vegnett, bane og lufthavn Bygg og anlegg Bygninger, bygningsmessige anlegg, ledninger, tiltaksdata, arealbruk, naturinfo og fastmerker Markslag Arealressursdata (AR5) Eiendomskart Eiendomsinformasjon og servituttgrenser Presentasjonsdata Presentasjonsdata B N5 Kartdata Utvalgte og generaliserte FKB-data D N20 Kartdata Utvalgte og generaliserte FKB-data E N20 Bygg Bygg fra N20 F N5 Raster Rasterbilde av N5 Kartdata etter gitte presentasjonsregler G ØK-Raster Skannet ØK H Ortofoto Ortofoto Kartverket produserer FKB-produktene i forbindelse med mottak av nyetablerte/ajourførte FKB-data fra konsulent eller data fra administrativt vedlikehold. FKB-produktene tilgjengeliggjøres uten ugrunnet opphold på samme måte for alle Geovekst-parter, Norge digitalt-parter, FMT og FMTs forhandlere gjennom de til enhver tid eksisterende tekniske løsninger Beskrivelse av produktene For beskrivelse av de enkelte produktene henvises det til internettsiden til Statens kartverk 15.6 Priser Prinsippene Det er prisen for rettighetene til data som omtales. Dette kaller vi nettopris. Pris til kunder er ikke lik nettopris. Utsalgspris omtales ikke i retningslinjene. Den bestemmes av forhandlerne og skal dekke markedsføring, salg, uttak og levering. I tillegg kommer merverdiavgift. For salg fra kommunene anbefales et påslag på 33% _kap15-salgtileksterne Side 6 av 9

7 Nettoprisen settes i prinsippet sammen av pris for bygninger og pris for areal. Den beregnes med følgende formel: nettopris = PrisBygg *Ant.BID + Pris.AC*Areal.AC Ved salg av fritt område benyttes faktisk antall bygg og faktisk størrelse på området i prisberegningen. Ved salg av produkter for hele kommuner og fylker reduseres prisen prosentvis i forhold til prosent bygninger som er kartlagt i kommunen. For alle produkter med unntak av detaljert høyde og ortofoto, settes dermed prisen ut fra arealet og antall bygninger som faktisk inngår i leveransen. Nettoprisen for produktene er satt prosentvis i forhold til nettoprisen for FKB-data. Eksempelvis er pris for N5 Kartdata 25% av prisen for FKB-data og pris for N20 Kartdata 5% av prisen for FKB-data. Ortofoto prises fra 1.juli 2006 kun som fritt valgt område og prises etter areal og oppløsning. Nettopris pr km 2 : kr. 7,20/(oppløsning i meter) 2 Eksempel: Et ortofoto som dekker 5km 2 med oppløsning GSD (oppløsning) 10 cm (0,1 meter) gir følgende pris: 5 * 7,20 / (0,1*0,1) = kr ,- Et ortofoto som dekker 5km 2 med oppløsning GSD (oppløsning) 50 cm (0,5 meter) gir følgende pris: 5 * 7,20 / (0,5*0,5) = kr. 144,- Det er enighet mellom Geovekst-forum og FMT at minste nettopris for en leveranse fra FMT settes til kr. 225,- pr ordre, uavhengig av leveranseform. Dette er helt uavhengig av om kommunene tar en annen minstepris og tilbakeføring fra kommunen (se kap ) Netto enhetspris Veiledende utsalgspris beregnes i en Priskalkulator Tabellen nedenfor viser prisforholdet mellom produktene. Prisforholdet har betegnelsen faktor. Varenavn (Produktnavn) Produktfaktor FKB alle temagrupper (u/detaljert høyde) 4,0 FKB alle temagrupper uten DEK (u/detaljert høyde) 2,8 FKB Vann 0,4 FKB Høyde (5meter) 0,4 FKB Samferdsel (Veisituasjon) 0,8 FKB Bygninger og anlegg 0,8 FKB Markslag/Areal 0,4 DEK 1,2 N5 Kartdata 1,0 N20 Kartdata 0,2 N20 Bygg 0,08 N5 Rasterdata 0, _kap15-salgtileksterne Side 7 av 9

8 FKB Detaljert høyde Pris/km 2 : 800,- Laserdata Prismodell for laserdata, uavhengig av om disse er etablert etter spesifikasjon for DTM10 eller DTM20, da det antas at produkter etablert på grunnlag av begge spesifikasjoner har en bedre nøyaktighetsbeskrivelse av terrenget enn tradisjonelt etablert detaljert høydegrunnlag. Produkt Pris/km 2 Georeferert punktsky i henhold til LAS-formatet. 800,- Punktsky med x, y og z-koordinater som beskriver terrenget, SOSI-format. 800,- Detajert høydegrunnlag med glattede høydekurver, SOSI-format 800,- Dersom to eller flere produktene over kjøpes i samme bestilling, gis det en rabatt på 50 % på andre og tredje produkt. Det betyr at en kunde kan kjøpe en georeferert punktsky i henhold til LAS-formatet og selv produsere de andre produktene for egen regning, hvis den skulle ønske det Priskalkulator for disposisjonsrett salg gjennom kommunene Veiledende utsalgspris blir beregnet i en priskalkulator Salg av publiseringsrett Kommunen og forhandlere selger normalt disposisjonsrett til FKB-produkter og ortofoto (se kapittel 15.2 For salg og prising av publiseringsrett til FKB-produkter og ortofoto henvises det til forhandler Spesialpris Statens kartverk ved Geovekst-sekretariatet kan gi spesialpris til forhandlere gjennom FMT i tilfeller der både kunden, forhandler, FMT og Geovekst-sekretariatet anser prisen for å være urimelig høy sett i forhold til kundens bruk av produktet. Dette gjelder også publiseringsrett. Geovekst-forum skal orienteres om gitte spesialpriser. Det er en forutsetning at alle forhandlere likebehandles Lokale ideelle/ frivillige organisasjoner: Definisjon : Lokale organisasjoner med ulike typer ideelle formål som miljøvern, menneskerettigheter, fremming av tro og livssyn, folkehelsearbeid, sosiale eller kulturelle formål, beredskapsarbeid, idrett, friluftsliv, solidaritetsarbeid, bistand osv. En ideell organisasjon er en organisasjon som hovedsaklig har et annet mål enn å tjene penger. Det er i praksis orienteringslag som kjøper FKB-data som grunnlag for utarbeidelse av orienteringskart. Øvrige frivillige organisasjoner, for eksempel historielag, etterspør primært mindre detaljerte kartdata til bruk i informasjonsmateriell _kap15-salgtileksterne Side 8 av 9

9 Frivillige organisasjoner gis 75% rabatt på nettopris ved kjøp av FKB-data. Denne type salg skal skje via den aktuelle kommunen (ikke gjennom FMTs forhandlere). Er det spørsmål, ta kontakt med Geovekst-sekretariatet _kap15-salgtileksterne Side 9 av 9

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

Tilgang til offentlige digitale kartdata i Norge

Tilgang til offentlige digitale kartdata i Norge HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Tilgang til offentlige digitale kartdata i Norge - Hindrer dagens prissetting økt samfunnsnytte? Steinar Vaadal

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Dato: 12. 13. mars 2014 Sted: Bodø Til stede: Forfall: Hanna Sofie Nystad, Elisabeth Bergstrøm, Asbjørn Borge, Reidar Sætveit, Åsmund Hansen, Harald Wethal, Lena Birgitte

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

RAPPORT. Prising av Kartverkets tjenester 2013/18. Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis

RAPPORT. Prising av Kartverkets tjenester 2013/18. Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis RAPPORT 2013/18 Prising av Kartverkets tjenester Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2013/18 Rapporttittel Prising av Kartverkets

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.:

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.: Kartverkets forhandlere Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.: Ny prismodell Kartverket har utarbeidet en ny prismodell som skal legges til grunn ved prising av digitale leveranser

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

Rapport Forvaltning av laserdata. Mai 2012

Rapport Forvaltning av laserdata. Mai 2012 Rapport Forvaltning av laserdata Mai 2012 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Eksisterende laserdata... 5 Brukergrupper... 6 Innhold og funksjonalitet... 6 Administrasjon/dataforvaltning... 6 Filformat... 7 Kvalitetskontroll

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 1 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no Internett www.gran.kommune.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell

Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell RAPPORT 2014/05 Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell Vibeke Wøien Hansen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/05 Rapporttittel

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Digitalisering av reguleringsplaner

Digitalisering av reguleringsplaner Digitalisering av reguleringsplaner En veileder basert på praktiske erfaringer fra Telemark og Vestfold av Tore Bø med god hjelp av Arnleif Bjørstad og Knut Dammen Det eneste som er dyrt ved digitalisering

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat Utgave 3 juni 2009 Ny forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer