KONTRAKT OM LEVERANSE AV BREDBÅNDS INTERNETTAKSESS INNGÅTT MELLOM LEIRSUND ANTENNELAG.... (navn på abonnent)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTRAKT OM LEVERANSE AV BREDBÅNDS INTERNETTAKSESS INNGÅTT MELLOM LEIRSUND ANTENNELAG.... (navn på abonnent)"

Transkript

1 KONTRAKT OM LEVERANSE AV BREDBÅNDS INTERNETTAKSESS INNGÅTT MELLOM LEIRSUND ANTENNELAG OG... (navn på abonnent) 1. Forutsetning for oppfyllelse av avtalen Det er en forutsetning for oppfyllelse av denne avtale at abonnenten er betalende kabel-tv abonnent hos antennelaget. 2. Partene Denne avtale gjelder mellom Leirsund antennelag v/styret og følgende abonnent: Navn: Fødselsdato:. Boligadresse:.. Fakturaadresse: Telefon: Mobiltelefon:.. . Antennelaget har anledning til å overdra kompetanse etter denne avtale til aktuelle oppdragstakere (f.eks Tveco Elektronikk (TE)). I enkelte av avtalepunktene er slik kompetanse allerede overdratt. 1

2 3. Nærmere om type internettaksess 3.1 Nærmere om produktet Leirsund antennelag forplikter seg til å levere følgende type bredbånd internettaksess. Abonnent krysser av for aktuelt alternativ i tilegg til å påføre initialene. Tjenester: Kr.pr.mnd. Hastighet begrenset oppad til: Til abonnent Fra abonnent Vare nr 1 200, kbps 256 kbps Vare nr , kbps 350 kbps Vare nr , kbps 448 kbps Vare nr , kbps 600 kbps 3.2 Tidspunktet for leveransen Leirsund antennelag forplikter seg til å levere ovennevnte internettaksess så raskt som mulig etter innbetaling av kr. 1800,- jf avtalens pkt Tidspunktet for leveransen forutsetter at antennelaget v/installasjonsfirma gis tilgang til hus/leilighet slik nødvendige installasjoner kan skje. 4. Pris m.v. 4.1 Fastsettelse av pris Antennelaget er eier av kabeltv-modem. Ved oppsigelse av avtalen må modem tilbakeleveres antennelaget. Ett abonnement gir rett til et modem. Abonnenten forplikter seg til å betale slik pris som følger av tabellen, jf pkt Abonnenten forplikter seg til å betale engangs etableringsbeløp på kr. 1800,- innen 14 dager fra undertegning av denne avtale. Abonnenten forplikter seg videre til å betale for selve internettleveransen med slikt beløp som følger av tabell beroende på hastigheten. Beløpet betales fire ganger i året forskuddsvis. Det taes forbehold om endringer i betalingsrutiner. Internettaksessen vil ikke bli igangsatt uten at betaling har skjedd. For øvrig gjelder at ved for sen betaling påløper purregebyr og morarenter. Påbegynt måned faktureres som hel måned. Etter utløpet av første gangs purrefrist har antennelaget rett til å stanse leveransen uten ytterligere varsel. Ved fortsatt manglende betaling har antennelaget uten ytterligere varsel rett til å heve avtalen og eventuelt hente utleid kabelmodem hjemme hos abonnenten. Pris på aksess pr mnd inkl./ mva Pris på engangs etableringsbeløp inkl./ mva Serienummer på utlevert kabel modem: Avtale varer i mndr. Fra d.d Sted. Kr.. Kr.. Dato: 2

3 4.2 Endring av pris Det tas forbehold om endringer i ovennevnte priser. Ved prisjusteringer fra servicefirma, andre leverandører, eller ved innføring av offentlig eller opphavrettslige avgifter, skal abonnenten gis en måneds skriftlig varsel før en slik endring finner sted. Ved prisøkning på mer enn 20 % har abonnenten rett til skriftlig å heve avtalen. Dersom dette finner sted før 12 måneders sammenhengende abonnement har funnet sted, har abonnent rett til tilbakebetaling av forhåndsmessig andel av evt. innbetalt etableringsgebyr og evt. forhåndsmessig andel av innbetalt kjøpspris for kabelmodem. 4.3 Hvordan betaling skjer Betaling skjer forskuddsvis for tre måneder med forfall for tiden; 1.desember, 1. mars, 1. juni og 1. september. Antennelaget har inngått kontrakt med System Kreditt som vil håndtere det praktiske arbeidet med inndrivelse. 4.4 Bindingstid m.v. Alle abonnentene har tre måneders oppsigelsestid av avtalen. Oppsigelsestiden løper fra første dag i måneden etter at oppsigelsen er mottatt av antennelaget. Avtalen må sies opp skriftlig. Modemet er Leirsund antennelag sin eiendom, og må leveres til antennelaget når oppsigelsestiden har utløpt. I motsatt fall vil modemet bli fakturert leietaker separat. 5.Hastighet/Kapasitet. Kabelmodemsystemet er basert på TCP/IP protokoll over Ethernet med såkalt tidsdelt multipleksing. Oppgitte hastigheter er teoretiske maksimalhastigheter internt på kabelnettet. Leirsund antennelag gir ingen garantier på oppgitt hastighet. Antennelaget vil besørge at det foretas kontinuerlige trafikkmålinger for å kontrollere at nettet i størst mulig grad oppfyller oppgitte hastighetskriterier. Det gjøres oppmerksom på at online spill over Internett krever linjer med responstider (pingtider) som det kan være vanskelig å oppnå på en fullgod måte. Årsaken til dette er at internettforbindelsen er rutet gjennom en lang rekke knutepunkter hvor det i hvert knutepunkt kan være en viss tidsforsinkelse. Denne tidsforsinkelsen er variabel, og kan under ugunstige forhold gjøre det vanskelig å drive med online spill mot andre spillpartnere på Internett. 6. Feil og reklamasjoner Dersom feil på aksessforbindelsen skulle oppstå, skal abonnenten varsle antennelaget ved TE kundeservice om dette, slik at disse kan iverksette tiltak for å utbedre feilen. Feil kan oppstå på flere nivåer under transporten av datasignalene frem til abonnenten. Hvert nivå eies som regel av forskjellige aktører. Hvem som har ansvaret for fysisk feilretting vil derfor avhenge av på hvilket nivå feilen ligger. Alt utstyr og kabler hjemme hos abonnent, fra PC til kabelmodem og fra kabelmodem til multimediekontakt ut på abonnentens inntakskabel frem til avgrener er abonnentens eiendom og vedlikeholdsansvar. Antennelaget v/te vil eventuelt på kundens regning utbedre fysiske feil som må rettes opp for å fa en stabil dataforbindelse. Feil på modem som skyldes overspenning og feilaktig bruk må i sin helhet dekkes av abonnent. 3

4 Abonnent forplikter seg til å behandle modemet på en forsvarlig måte. Abonnenten er erstatningsansvarlig med inntil kr dersom kabelmodem i abonnentens varetekt blir ødelagt eller påført skade. I tilfeller hvor abonnenten har kjøpt modemet bortfaller overnevnte. I alle tilfeller vil antennelaget v/te sørge for at reserve modem forefinnes og kan skiftes ut ved feil. I forbindelse med antennelaget v/te kontinuerlige arbeid med å vedlikeholde og forbedre kabelnettet, samtykker abonnent i at TE i korte perioder har rett til å frakople anlegget i forbindelse med slikt arbeid. TE vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og sørge for å begrense ulempen hos den enkelte kunde. Antennelaget eller dets oppdragstakere er ikke i noe tilfelle ansvarlige for direkte eller indirekte skade, følgeskade ellet andre skader forårsaket av brudd eller nedetid, tap av data, feilaktig leverte data, tap av fortjeneste eller lignende, uansett om kravet oppstår som følge av kontraktsbrudd, uaktsomhet eller annen form for urettmessig handling som relaterer seg til installasjon, bruk(en). ytelse(n) eller eventuelle mangler ved systemet. Antennelaget kan heller ikke holdes ansvarlig dersom andre brukere bevisst, eller ubevisst skaffer seg adgang til abonnentens dataresurser og forstyrrer eller forvansker informasjonsflyt. Begrensningen av ansvar gjelder ikke ved forsettlig eller grov uaktsom skadeforvoldelse av våre ansatte, tillitsvalgte eller oppdragstakere. Antennelaget er ikke ansvarlig for nedtid etter naturlige hendelser, som lynnedslag, sterk vind, kraftig snøfall, oversvømmelse og liknende. 7. Ansvar for innhold som overføres. Abonnent har selv ansvaret for at PC ens nettverkskonfigurasjon ikke er satt opp for deling av filer med andre maskiner. Dette er viktig for å unngå å slippe inn uvedkommende for adgang til filer på abonnentens egen PC. Antennelaget anbefaler at abonnenten bekoster og installerer et antivirusprogram på det benyttede datautstyr. Antennelaget har ikke kontroll over hva som er tilgjengelig via Internett, og kan ikke stilles til ansvar for informasjon som hentes eller sendes via nettet. Alt innhold på Internett som kan lastes ned eller sendes ut via dette nettet, er prinsipielt utenfor foreningens kontroll. All bruk av slik informasjon skjer på abonnentens eget ansvar. Antennelaget fraskiver seg alt ansvar for reklamasjoner, tap, handlinger, skader, erstatningskrav, eller søksmål som relaterer seg til dette punktet. Abonnenten forplikter seg til å holde antennelaget skadesløs for ethvert krav som tredjeperson måtte rette mot antennelaget som følge av abonnentens egen bruk av tjenesten. Abonnenten skal i slike tilfeller ha plikt og rett til å tre inn i kravet og gis anledning til å ivareta sine interesser. Dersom et slikt krav rettes mot antennelaget, skal abonnenten dekke, foruten de direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte, samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav. Abonnenten har ikke anledning til å oppgi falskt navn og/eller adresse på nettet. 4

5 8. Rett til å stenge tilknytningen ved bruk som strider mot kontrakten og/eller norsk lov Antennelaget forbeholder seg retten til å stenge abonnementet og si opp kontrakten dersom tjenesten benyttes til å legge ut eller laste ned materiale som strider mot norsk lov f. eks distribusjon av rasistiske/ærekrenkende ytringer eller pornografi. 9. Videredistribusjon og retningslinjer for bruk av tjenesten Abonnenten kan ikke uten særskilt avtale med antennelaget videredistribuere tjenesten til andre husstander, ved å legge opp interne nett utenfor husstandens vegger Med husstand menes her leilighet med egen inngang og/eller leilighet med egen strømmåler og/eller leilighet med eget kjøkken. Abonnenten har ikke anledning til å drive næringsvirksomhet for et registrert selskap/firma/ forening på et privat abonnement. Det tillates ikke å sette opp egne WEBservere, servere, FTP-servere eller lignende. Det er ikke tillatt å sende ut "spam", "reklam ", eller andre former for masseutsendelser. Dersom abonnenten bryter mot disse regler vil antennelaget iverksette tiltak som reduserer hastighet/kapasitet på tjenesten. Abonnenten forplikter seg til å gjøre seg kjent med skikk og bruk reglene som utvikles for Internett og ellers bruke sunn fornuft og alminnelig høflighet under bruken av tjenesten. 10. Taushetsplikt Styret i antennelaget og antennelagets oppdragstakere pålegges i henhold til telekommunikasjonsloven 9-3 å bevare taushet om opplysninger vedrørende kundens bruk av teletjenestene og om innholdet i kundens telekommunikasjon. Slike opplysninger kan likevel utleveres med kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter i den grad antennelaget er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon. 11. Endringer i vilkårene Antennelaget forbeholder seg rett til å endre vilkårene, herunder som følge av endringer i telelovgivningen, annen relevant lovgivning, eller ved endringer av rammevilkår. Endringer skal vasles minst to måneder før de trer i kraft. Ved vesentlige endringer har kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve tilbakebetalt forhåndsmessig andel av etableringsgebyr og forhåndsmessig andel av innbetalt kjøpspris for kabelmodem såfremt det ikke er gått mer enn 12 måneder fra etableringstidspunkt. Antennelaget har rett til å transportere nåværende avtale til tredjepart. 5

6 12. Oppsigelse Ved force majeure har antennelaget rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Dersom abonnent både muntlig og skriftlig har varslet antennelaget v/te om mangler og feil ved aksessleveransen som faller utenfor de forbehold som er nevnt i avtalen, og antennelaget eller dets oppdragstaker har unnlatt å iverksette tiltak for å utbedre slike mangler eller feil, har abonnenten rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Ved heving av avtalen har abonnent rett til å få tilbakebetalt forhåndsmessig innbetalt beløp av etableringsgebyr. Abonnenten plikter å tilbakelevere kabeltv-modem ved oppsigelse, eller annet opphør av avtalen. Antennelaget kan tilbakeholde etableringsgebyr inntil kabeltv-modem er tilbakelevert. 13 NY EIER Ved salg av eiendom/leilighet kan ny eier overta bredbåndsabonnementet vederlagsfritt ved å inngå skriftlig kontrakt om leveranse av bredbånds internettakses med Leirsund antennelag før tidligere eier har fraflyttet eiendom/leilighet. Er abonnementet blitt stengt må ny eier betale et gebyr som fastsettes av styret. Er abonnementet blitt oppsagt betales ny tilknytningsavgift. 14 Tvister Tvister som måtte oppstå i forbindelse med, eller som resultat av avtalen, skal søkes løst i minnelighet. Fører ikke forhandlingene frem, kan hver av avtalepartene kreve saken avgjort ved voldgift etter tvistemålslovens bestemmelser. Saken skal i så fall føres i Skedsmo kommune. Denne avtalen er utstedt i to 2 likelydende eksemplarer. I tillegg har antennelaget anledning til å gi en kopi av avtalen til aktuelle oppdragstakere. Leirsund, Leirsund antennelag Abonnent Fred Øistein Andersen.. 6

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser.

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber- og bredbåndnettet

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer