STYREMØTE. Helse Fonna HF kl Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger"

Transkript

1 STYREMØTE Helse Fonna HF kl Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

2 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: kl Går til: Styremedlemmer Hege Haukeland Liadal Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe Tove Martha H. Callaghan Harry Herstad Inge Reidar Kallevåg Hilde Christiansen Helge Espelid Gunnar Birkeland, Nina Budal Styremøtet er ope for publikum og presse Sakliste: Underlag: Sak 65/13 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt Sak 66/13 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Vedlagt Sak 67/13 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt Sak 68/13 A Rapportering frå verksemda Vedlagt Sak 69/13 A Endring Klinikk for psykisk helsevern (BUP Stord/Kvinnherad) Vedlagt Sak 70/13 O Status samhandling mellom Helse Fonna og kommunane Vedlagt Sak 71/13 O Forskingsaktivitet i Helse Fonna Vedlagt Sak 72/13 O Avvikshandtering 1.tertial 2013 Vedlagt Sak 73/13 O Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2012 for Helse Fonna Vedlagt Sak 74/13 O Tilsetteskader og HMS-hendingar Vedlagt Sak 75/13 O Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest Vedlagt Sak 76/13 A Møteplan 2014 for styret i Helse Fonna HF Vedlagt Sak 77/13 Eventuelt Skriv og meldingar Vedlagt Lukka del Sak 78/13 O jf.offl. 13, fvl.13,3 Personalsak Haugesund Helse Fonna HF Kjell Arvid Svendsen Styreleiar

3 Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: kl Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Inge Reidar Kallevåg Tove Martha Hovda Callaghan Harry Herstad Gunnar Birkeland Hilde Christiansen Pål Osjord Midbøe Helge Espelid Nina Budal Hege Haukeland Liadal Leiar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Deltakarar frå administrasjonen Olav Klausen, administrerande direktør Stina Steingildra fungerande kommunikasjonssjef Ingebjørg Kismul, fungerande administrasjonssjef Jan Håvard Frøyland, økonomidirektør Forfall frå styremøte: Lilliann Høyvang Andreassen Styremedlem

4 Sakliste Underlag 47/13 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt 48/13 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna Vedlagt 49/13 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt 50/13 A Rapport frå verksemda Vedlagt 51/13 O Oppfølging av plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF Vedlagt 52/13 O Oppfølging av Plan psykisk helsevern Vedlagt 53/13 A Fødetilbodet ved Odda sjukehus Vedlagt 54/13 O Høyringsuttale: Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Framtidas lokalsjukehus Vedlagt Plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse 55/13 O Vedlagt Fonna 56/13 O Vedlagt Plan for budsjettarbeid /13 O Prosjekt: «Styrkje Helse Fonna sin kontroll i lønsutbetalingsprosessen» Vedlagt 58/13 A 59/13 A 60/13 O 61/13 A 62/13 O 63/13 Lukka del Sak 64/13 O Utviklingsplan for Helse Fonna Plan for minimumsstandard for føretakets bygg Leiingas gjennomgang av internkontroll Reviderte tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Sal av hyttetomt Stord kommune Eventuelt Skriv og meldingar jf.offl. 13, fvl.13,3 Vedlagt Vedlagt Vedlagt Vedlagt Vedlagt Vedlagt 47/13 A Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte Vedtak (samrøystes): Dagsorden blei godkjend 48/13 A Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Vedtak (samrøystes): Styret godkjende og signerte protokollen 49/13 O Administrerande direktør si orientering

5 Oppsummering: 1. Ny meldeordning ved pasientskader Orientering i møte ved fagsjef i Helse Fonna Kjellfrid Laugaland 2. Prioritering og registrering av tilvisingar Orientering i møte ved fagsjef i Helse Fonna Kjellfrid Laugaland 3. Eventuelt etablering av kommunale ØH senger knytt til Stord sjukehus Administrerande direktør orienterte om møte med leiinga i Bømlo, Fitjar og Stord kommune med spørsmål frå kommunane om å byggje ved sida av sjukehuset på føretaket sin eigedom. Leiinga i Helse Fonna har sett på forskjellige alternativ. Styret gir administrerande direktør aksept til å fortsetja denne prosessen saman med kommunane. 4. Tilpassing av klinikkstrukturen i Helse Fonna Administrerande direktør orienterte om utlysing av to stillingar i august Klinikkdirektør Somatisk klinikk Stord sjukehus, 2.nivå -Fagdirektør Helse Fonna HF. Denne stillingen har etter tilpassingane i organisasjonen større ansvarsområde enn det fagsjefstillingen i dag innehar. 5. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Administrerande direktør viste til vedlagt notat 6. Oversikt over høyringar Administrerande direktør viste til vedlagt notat 7. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav Administrerande direktør viste til vedlagt notat Vedtak (samrøystes): Styret tek meldingane til orientering 50/13 A Rapport frå verksemda mai 2013 Oppsummering: Økonomi Resultat pr.mai månad er eit overskot 4,0 millionar kroner. Resultatet for mai er 1,1 millionar kroner betre enn budsjett. Akkumulert pr. mai er resultatet 7,0 millionar kroner lågare enn budsjett. Prognosen for 2013 er uendra på 34 millionar kroner. Inntektene i mai syner eit positivt budsjettavvik på 1,5 millionar kroner, som akkumulert gir positivt budsjettavvik på 14,3 millionar kroner. Personalkostnadene innklusiv innleige frå byrå gir i mai månad eit avvik på negative 2,5 millionar kroner. Kjøp av varer og tenester syner eit samla negativt avvik på 0,2. For andre driftskostnader syner regnskapet eit positivt budsjettavvik på 0,7 millionar kroner og eit akkumulert positivt budsjettavvik på 3,4 millionar kroner. Administrerande direktør foreslo for styret endringar innanfor ramma i investeringsbudsjettet for Forslaget er at ventilasjonsaggregat KA 6 skiftes samtidig med den vedtekne ombygginga av apoteket og utskifting av ventilasjonaggregat KA 2. KA 6 var opprinneleg planlagt til Kostnadar vil bli i storleik millionar kroner, som dekkes ved at nokre prosjekt i 2013 blir rimeligare enn budsjettert og at nokre prosjekt skyves noe ut i tid. Styret slutta seg til denne endringa. Revidert investeringsbudsjett blir lagt fram for styret Behandlingsaktivitet og kvalitet, somatikk

6 Aktiviteten i mai 2013 var høgare enn plan men lågare enn for same månad i fjor, målt i DRG-poeng. Talet på sjukehusopphald innan somatikk var høgare enn plan og høgare enn i fjor. Talet på polikliniske konsultasjonar var som planlagd og om lag likt som i fjor. Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar innan alle fagområde (somatikk og psykisk helsevern), uavhengig av rettighetstatus var 72 dagar, som er ein reduksjon i høve til april, men over målkravet på 65 dagar. For behandla pasientar med rett til prioritert helsehjelp (somatikk og psykisk helsevern), var ventetida 57 dagar, for behandla pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 101 dagar. Ventetida for behandla pasientar har gått ned frå førre månad. Fristbrot Samla tal på fristbrot i somatikken var 72 pasientar, det vil sei 1 prosent av alle pasientar som hadde rett til prioritert helsehjelp. Det er framleis flest fristbrot i Kirurgisk klinikk. Det er sett i verk tiltak for å betre tilhøvet, mellom anna ved å opprette kveldspoliklinikk. Korridorpasientar Andelen av korridorpasiantar gjekk vidare ned i mai. Det er sett i verk tiltak for redusere tal korridorpasientar. Klinikk for psykisk helsevern har ikkje korridorpasientar. Epikrisetid Epikrisetida er bedra i somatikken og ein ventar fortsatt betring. Andel epikriser sendt innan ei veke for somatikk var 82 prosent Behandlingsaktivitet og kvalitet, psykisk helsevern Aktiviteten målt i polikliniske konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne (VOP) var i månaden lågare enn planlagd og lågare enn året før. Det har vore fleire innlagde pasientar i vaksenpsykiatrien i forhold til året før, og i forhold til plan. I barne- og ungdomspsykiatrien var det fleire polikliniske pasientar enn i fjor men lågare enn plan. Det er om lag like mange innleggelsar som i fjor på same tid, men færre enn planlagd. Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for alle pasientar innan psykisk helsevern uavhengig av rettighetstatus var 61 dagar. For pasientar med rett til nødvendig helsehjelp (med prioritet) var ventetida 62 dagar, for pasientar med rett til helsehjelp var ventetida 36 dagar. Gjennomsnittleg ventetid for alle pasientar innan barne- og ungdomspsykiatrien uavhengig av rettighetstatus var 70 dagar. Det var ikkje behandla pasientar utan prioritert rett til nødvendig helsehjelp. Fristbrot For vaksenpsykiatrien var det totalt 10 fristbrot, dvs. 4 % av alle som har rett til prioritert helsehjelp. Det vart starta behandling på 6 fristbrotpasientar. 4 pasientar er framleis fristbrotpasientar ved utgongen av perioden. Innan rusfeltet er det ingen fristbrot ved utgongen av perioden. Innan barne- og ungdomspsykiatrien var det totalt 27 fristbrot i månaden. Det blei starta behandling på 19 fristbrotpasientar. 8 pasientar er framleis fristbrotpasientar ved utgongen av perioden. Utskrivingsklare pasientar Talet på utskrivningsklare pasientar har stabilisert seg på eit lågare nivå etter toppen i februar Epikrisetid Andel epikriser sendt innan ei veke var 86 prosent Månadsverk Brutto månadsverk er frå april 2013 til mai 2013 redusert med 12 månadsverk, netto månadsverk er for same periode redusert med 6 månadsverk Sjukefråvær I mai 2013 var den totale sjukefråværsprosenten 5,5 %. Vedtak (samrøystes): Styret tek saka til etterretning 51/13 O Oppfølging av Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF

7 Oppsummering: Plan somatikk strekk seg fram i tid til Målet med planen er å sikre trygge og nære spesialisthelsetenester for alle som bur i regionen. Endringane på sjukehusa i Helse Fonna skal gå føre seg innanfor dei til ei kvar tid tilgjengelege økonomiske rammene. Styret i Helse Fonna blir orientert om status framdrift på planen to gangar årleg. Vedtak (samrøystes): Styret tek saka til orientering 52/13 O Oppfølging av Plan for psykisk helsevern Oppsummering: Plan for psykisk helsevern blei vedteke i styremøte i Helse Fonna i sak 71/12. Styret handsama i møte (sak 99/12) ei sak om endringar i Klinikk for psykisk helsevern som følgje av Plan for psykisk helsevern. Styret blei informert om oppfølginga av denne avgjerda i styremøte i sak 14/13, i sak 26/13 og i sak 35/13. Implementeringa har gått etter plan. Styret i Helse Fonna vil bli orientert om status framdrift på planen to gangar årleg. Vedtak (samrøystes): Styret tek saka til orientering 53/13 A Fødetilbodet ved Odda sjukehus Oppsummering: Fødeeininga ved Odda sjukehus blei i 2002 omorganisert til ei forsterka fødestove. Føretaksmøtet i Helse Vest la til grunn at den forsterka fødestova i Odda blir gjort om til ei ordinær jordmorstyrt fødestove i tråd med Helsedirektoratet si tilråding. Jordmødrene i Odda og spesialist i gynekologi rådde til ikkje å gå over til jordmorstyrt fødestove. I staden blei eit tilbod i tråd med «God start» modellen frå Helse Førde tilråda. Styret i Helse Fonna HF blei informert om saka i styremøte i sak 68/12, og ba administrerande direktør følgje opp med eigar dei råda og tilrådingane som var gjevne. Helse Fonna sendte brev til Helse Vest om dette Brevet blei lagt fram for styret i Helse Fonna HF Helse-Fonna har gjennomført eit prosjekt med styringsgruppe og ei arbeidsgruppe med brei deltaking frå både føretak og kommunar i indre Hardanger, tillitsvalde og verneombod. Det har òg vore dialogmøter med fastlegane i Hardanger. Administrerande direktør og styringsgruppa stiller seg bak arbeidsgruppas tilråding om å ivareta fødetilbodet ved Odda sjukehus i framtida etter «God start» modellen. Deltakarane i arbeidsgruppa og styringsgruppa er samde om tilrådingane. Vedtak (samrøystes):

8 1. Styret tar tilrådingane frå prosjektgruppa om fødetilbodet ved Odda sjukehus til etterretning. 2. Styret ber administrerande direktør tilrå arbeidsgruppas konklusjonar for Helse Vest RHF. 54/13 O Høyringsuttale: Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus. Framtidas lokalsjukehus Oppsummering: Helse Fonna har hatt «Framtidas lokalsjukehus Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Sluttrapport mars 2013» til høyring i organisasjonen. Vedtak (samrøystes) Styret tek rapporten til orientering og ber administrerande direktør utforma høyringssvaret til Helse Vest RHF. 55/13 O Plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Fonna Oppsummering: Dei siste åra er det vedteke nye nasjonale og regionale retningslinjer for behandling av pasientar med hjerneslag. Desse legg opp til ny pasientflyt der pasienten skal kome direkte inn på sjukehus, og ikkje om legevakt når symptom på hjerneslag oppstår. Våren 2012 starta Helse Fonna eit kvalitetsforbetringsarbeid for å sikre at slagutgreiing og behandling tilfredsstiller nye nasjonale og regionale retningslinjer. Arbeidet har vore organisert som eit prosjekt med ei styringsgruppe og ei arbeidsgruppe lokalt på kvart av dei somatiske sjukehusa. Rapport frå arbeidsgruppe ligg ved saka. Styret peker på viktigheten av folkeopplysning det målet er at symptom på hjerneslag skal være kjent i befolkningen. Vedtak (samrøystes): Styret tek saka til orientering 56/13 O Plan for budsjettarbeid 2014 Oppsummering: Saka gir ei orientering om plan for budsjettarbeidet for Helse Fonna HF for I 2013 har ein arbeida med omstillingsprosessar innan Psykisk helsevern og Somatikk Odda. For 2014 vil omlegginga til ny klinikkstruktur med fordeling av rammer til tilhøyrande seksjonar ha ekstra fokus i budsjettprosessen. Budsjettprosessen for 2014 starta opp i juni og føretaket legg opp budsjettarbeidet etter budsjettkalender som er vist i saka. Det er lagt til grunn at leiarar, tillitsvalde og verneombod skal vera med i prosessen. Der er fokus på forankring i organisasjonen for å skape eigarskap til budsjettet. Administrerande direktør orienterte om utfordringar knytt til budsjettering av ny somatisk klinikk ved Stord sjukehus og poengterte at budsjett 2014 har fokus på kostnadskontroll. Vedtak (samrøystes):

9 Styret tek saka til orientering 57/13 O Prosjekt: «Styrkje Helse Fonna sin kontroll i lønsutbetalingsprosessen» Oppsummering: I samband med utbetaling av løn for juli 2012 blei det avdekka at faste tillegg blei feilaktig utbetalt for ferieperioden Dette var ein enkel systemteknisk feil, men løna var utbetalt innan feilen blei oppdaga. Styret blei orientert i styremøte PwC blei kontakta for å vurdere internkontrollen i lønsprosessen. I rapporten frå PwC blei det gitt tilrådingar og tiltak som kunne gjennomførast for å betre internkontroll ved lønsutbetalingar. Med bakgrunn i tilrådingar frå PwC rapporten blei det etablert eit prosjekt «Styrkje Helse Fonna sin kontroll i lønsutbetalingsprosessen».oppdraget var å gjennomgå og effektuere tilrådingar. Prosjektet vart organisert med ei styringsgruppe (direktørgruppa Helse Fonna HF) og prosjektgruppe. Rapporten var lagt ved styresaka. Administrerande direktør vil følgje opp utviklinga i tiltaksplanen for å sikre kontroll og kvalitet i lønsprosessen. Vedtak (samrøystes): Styret tek saka til orientering. 58/13 A Utviklingsplan Helse Fonna 2020 Oppsummering: Utviklingsplan Helse Fonna 2020 (tidlegare kalla «Arealplan Helse Fonna 2020) blei handsama i styret i mars 2012 i sak 26/12 og i mai 2013 i sak 37/13. Planen skal danne eit grunnlag for føretaket si arealutvikling fram mot Det overordna målet har vore å etablere ein plan med perspektiv 2020 som gjev tilstrekkeleg grunnlag for å dimensjonere eit langsiktig tenestetilbod til befolkninga i Helse Fonna sitt opptaksområde. Planen omtalar dei bygningsmessige tiltaka som skal til for å realisere dette tenestetilbodet. Planen skal òg, saman med dei andre helseforetaka sine arealplanar, danne grunnlag for ein samla planvurdering i Helse Vest RHF. Utviklingsplanen vart utarbeidd i perioden frå august 2011 til februar Det er gjort tilleggsutgreiingar i Det er gjennomført to tilleggsutgreiingar til planen som blei lagt fram for styret i mai Den eine gjev ei nærare utgreiing av tomtebehov, dei økonomiske sidene ved ei samla utbygging samanlikna med 0-alternativet, og alternativa med vidare utvikling av sjukehuseiningane med noverande struktur. Den andre delen analyserer fleire alternativ knytt til vidare utvikling av sjukehuset i Haugesund. På bakgrunn av utviklingsplanen og avgjerda i styremøtet ser administrerande direktør det naturleg å tilrå at ein godkjenner utviklingsplanen som eit grunnlag for det vidare arbeidet, og at det første steget i oppfølginga av planen er å førebu eit mandat for ein idéfase for utbygging av Haugesund sjukehus. Mandatet vil greie ut forskjellige løysningar for Haugesund Sjukehus med hovudfokus på «Alternativ 1» i utviklingsplanen, noko som inneber ei ny vestblokk. Med omsyn til økonomisk bereevne, behov på kort sikt, gjennomføringsevne og samfunnsmessig konsekvens står dette alternativet fram som det mest realistiske. Dette alternativet vil kunne løyse dei mest akutte behova, samstundes som det på lengre sikt gir moglegheit for vidare utbygging som skissert i utviklingsplanen. Administrerande direktør informerte styret i møtet om at mandatet òg vil gjere greie for økonomiske og administrative følgjer av ei idéfase.

10 Det er naudsynt å oppruste og vedlikehalde bygningsmassen i heile føretaket samtidig som ein planlegg for eit nytt bygg i Haugesund. Idéfasar for nybygg på andre lokalisasjonar vil vere ei naturleg oppfølging av utviklingsplanen på sikt. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Fonna HF vedtek den reviderte utviklingsplanen for Helse Fonna Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør utarbeide mandat for idéfase for utbygging av Haugesund sjukehus som eit første trinn i oppfølginga av utviklingsplanen. 3. Styret i Helse Fonna HF får mandatet for idéfasen til godkjenning. 59/13 A Plan for å nå minimumsstandard for føretakets bygg Oppsummering: Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Vest RHF har gjennom styringsdokumenter sett fram krav om at føretaka utarbeidar planar for forbetring av minimumstilstanden for bygningane. I gjeldande styringsdokument kjem det fram at føretaket skal: som ein del av økonomisk langtidsplan, inkludere plan for forbetring av minimumstilstand for bygg. Gjennom den plan som er utarbeida gjer ein greie for korleis føretaket vil forbetre minimumstilstanden for bygningane i perioden Planen som er utarbeidd inneheld òg ein strategi for vedlikehald av bygningsmassen. I planen gis det ein status for kvart sjukehusbygg saman med ein anbefaling om kva som bør/må gjennomførast for at ein skal nå målsetjinga om minimumstilstand. I langtidsbudsjettet for har ein som intensjon og prioritera vedlikehald av føretakets samla bygningsmasse. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Fonna HF tek plan for å nå minimumsstandarden på bygg til etterretning. 60/13 O Leiingas gjennomgang av internkontroll Oppsummering: Styret i Helse Fonna HF behandla i sak 86/10 ein gjennomgang av klinikk for psykisk helsevern. Basert på erfaringane frå denne gjennomgangen, og ansvaret føretaket har for oppretting og tilsyn av internkontroll, valde administrerande direktør å gjere ein forenkla gjennomgang og av den somatiske delen av verksemda i 2011.Rapporten tilrådde sju prioriterte tiltak. Administrerande direktør la i styremøte i sak 74/12 fram rapporten og det som er gjort for å betre internkontrollen i føretaket. Administrerande direktør har utarbeida ein prosedyre for leiinga sin gjennomgang av internkontroll, og la ved malen for gjennomgang av internkontroll til saka. Det blir planlagd å gjennomføre ei årleg gjennomgang med leiinga i føretaket. Gjennomgangen blir presentert for styret. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tek saka til orientering

11 61/13 A Reviderte tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Oppsummering: Samhandlingsreforma er ei reform som skal gjennomførast over tid med start Stortinget vedtok ny lov om kommunale helse- og omsorgstenester, ny lov om folkehelse og Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ), samt endringar i ei rekke andre lover knytt til Samhandlingsreforma. Gjennom reforma og nytt lovverk blir kommunane sitt overordna ansvar for helse- og omsorgstenester tydeleggjort. Reforma inneber at kommunane på sikt skal ta over oppgåver frå spesialisthelsetenesta og at pasientane skal få betre koordinerte tenester. Ny helse- og omsorgstenestelov pålegg helseføretaka og kommunane å inngå samarbeidsavtalar innanfor ei rekkje område. Overordna samarbeidsavtale og tenesteavtale 1, 3, 5 og 11 vart vedtekne av kommunane og Helse Fonna i januar/februar 2012 i styresak 05/12. Tenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 vart gjort gjeldande frå 1. juli Sjå styresak 51/12. Etter helse- og omsorgstenestelova 6-5 skal partane «årlig gjennomgå avtalen med sikte på nødvendige oppdateringer eller utvidelser». I styremøte i sak 95/12 blei styret i Helse Fonna HF informert om at det blei starta ei revisjon av avtalane med sikte på å gjere revisjonen ferdig innan Til no har tenesteavtalane berre regulert samhandling i høve somatikk. I revisjonen som no er gjort, er òg samhandling i høve rus og psykisk helsevern regulert. Vedtak (samrøystes): 1. Styret vedtek reviderte samarbeidsavtalar mellom Helse Fonna og dei 19 kommunane i opptaksområdet: o o o o o o Overordna samarbeidsavtale Tenesteavtale 1: Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre Tenesteavtale 2: Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknytting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for å sikra heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Tenesteavtale 3: Ansvars og oppgåvefordeling ved innlegging i sjukehus. Tenesteavtale 4: Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Tenesteavtale 5: Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta somatikk. o Tenesteavtale 6: Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling o Tenesteavtale 7: Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid o Lovpålagte samarbeidsavtalar mellom føretak og kommunar gjeldande frå juli 2012: o o Tenesteavtale 8: Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande Tenesteavtale 9: Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

12 o o Tenesteavtale 10: Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 11: Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda 2. Styret gir administrerande direktør fullmakt til å godkjenna faglege endringar som følgjer av seinare revisjon der desse ikkje har prinsipielle administrative eller økonomiske konsekvensar 3. Styret gir administrerande direktør fullmakt til å signere avtalane etter styregodkjenning 62/13 O Sal av hyttetomt, Stord Kommune Oppsummering: Den 27. februar 2013 vedtok styret i sak 16/13 å selje ei 86 kvadratmeter stor tomt på Fjellstad i Stord kommune. Saka blei sendt Helse Vest RHF, som i styremøte den 10. april 2013 (sak 051/13 B) slutta seg til sal av tomta. Føretaksmøtet godkjende 15. mai 2013 sal av tomten. Etter at vedtaket blei fatta har Helse Fonna HF motteke eit skyldskifte dokument frå Sunnhordaland sorenskrivar. I dokumentet - som er datert 20. desember 1943 kjem det fram informasjon om grenseoppmåling. På bakgrunn av desse måla har ein berekna at tomta har ein storleik på nærare 1.000m², noko som er meir enn det som er lagt til grunn for tidligare vedtak. Sjølv om tomta er større enn antatt inneber det ikkje at føretaket ser for seg å kunne nytta tomta til tenelege føremål. Administrerande direktør planlegg difor sal av tomta som tidligare vedtatt. Vedtak (samrøystes): 1. Styret i Helse Fonna HF tek saka til orientering 2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør om å orientere eigar om tilhøvet. 63/13 Eventuelt Styreleiar fremma forslag om flytting av styremøtet frå Odda til Ullensvang Vedtak (samrøystes): Styret tok forslaget til etterretning Skriv og meldingar 1. Tilleggsrapportering kap Styringsdokument for Helse Fonna HF Brev frå arbeidsgruppa for Valen sjukehus 3. Legeambulanse i Helse Fonna HF 4. Svarbrev. Legeambulanse i Helse Fonna HF 5. Oversending av rapport frå tilsyn med BUP Stord/Kvinnherad april Rapport frå tilsyn med Psykisk helsevern barn og unge Helse Fonna HF, Klinikk for psykisk helsevern, barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Stord/Kvinnherad. 7. Tilbakemelding på tilsyn med Psykisk helsevern barn og unge Helse Fonna HF, Klinikk for psykisk helsevern, barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Stord/Kvinnherad. 8. Framdriftsplan for lukking av avvik etter tilsyn ved BUP Stord/Kvinnherad. 9. Overføring frå Helse Fonna til Helse Bergen oppfølging av vedtak 10. Protokoll frå føretaksmøte i Helse Fonna HF 15. mai 2013

13 Vedtak (samrøystes): Angående «Brev frå arbeidsgruppa for Valen sjukehus» Styret ber styreleiar og administrerande direktør tilby arbeidsgruppa for Valen sjukehus eit møte med styreleiar og administrerande direktør, etter sommerferien 2013 Styret tok meldingane til orientering Lukka del 64/13 O jf.offl. 13, fvl. 13,3 Orientering om personalsak

14 Ref.: Ingebjørg Kismul Inge Reidar Kallevåg Styreleiar Nina Budal Hege Haukeland Liadal Pål Osjord Midbøe Helge Espelid Tove Martha Hovda Callaghan Gunnar Birkeland Harry Herstad Lilliann Høyvang Andreassen Hilde Christiansen

15 Ope del Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Administrerande direktør si orientering Styresak 67/13 O Styremøte Odda sjukehus, presentasjon av pågåande prosjekt Orientering i møtet ved klinikkdirektør Laila Nemeth, Medisinsk klinikk 2. Oppfølging av regional plan for kirurgi Vedlagt notat 3. Rutinar for handtering av overbelegg Vedlagt notat 4. Status helikopterlandingsplass Orientering i møtet 5. Status innføring av nødnett Vedlagt notat 6. Sal av eigedommar i Helse Fonna HF - Jonatunet Vedlagt utskrift frå protokoll frå kommunestyremøte i Jondal Kommune 7. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav Vedlagt notat 8. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker Vedlagt notat 9. Oversikt over høyringar Vedlagt notat Forslag til vedtak: Styret tek meldingane til orientering

16 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland/Berit Haaland Oppfølging av regional plan for kirurgi Styresak 67/13 O Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styremøte Bakgrunn: Styringsdokumentet for Helse Fonna 2013, pkt : Helseføretaka skal implementere regional plan for kirurgi når denne ligg føre våren I sak 46/13 B om Regional plan for kirurgi i Helse Vest fatta styret i Helse Vest flg vedtak: 1. Styret i Helse Vest sluttar seg til forslag til regional plan for kirurgi med tilrådingar og tiltak. Styret ber om at det blir lagt fram eigen sak om tilrådingspunkt 6 om forskning med ei breiare vurdering av dette temaet før styret tar stilling til dette punktet. 2. Styret i Helse Vest sluttar seg til forslag om funksjonsfordeling i rapporten regional plan for kirurgi i Helse Vest Lågvolumkirurgi innan områda lever/pancreas og ventrikkelkreft blir vidareført som i dag. Føresetnaden for dette er eit tett fagleg samarbeid. Vedtaket skal evaluerast om to år. Status for lever/pankreas- og ventrikkelkirurgi: Inngrep for lever/pancreas (bukspyttkjertel)- kreft er tidlegare sentralisert, og pasientar som får slike diagnosar i Helse Fonna, vert tilviste universitetssjukehus for operasjon. Kirurgisk behandling for ventrikkel (mage)- kreft er delvis sentralisert. Om kirurgisk behandling av ventrikkelkreft i Helse Fonna: Det har alt i mange år vore funksjonsdeling mellom Helse Fonna og Helse Bergen når det gjeld operasjonar for ventrikkelkreft slik at kreft i øvre del av ventrikkelen (som også kan involvere spiserøyret) er sentralisert til Haukeland Universitetssjukehus, medan kreft i nedre del, corpuskreft, som krev eit enklare inngrep, vert operert i Helse Fonna. Det er denne delinga som er vedteken vidareført, men samarbeidet med universitetssjukehus er forventa å bli endå tettare enn det er i dag, og Helse Vest stiller ein del krav: A. Samarbeidet mellom føretaka skal styrkast og formaliserast. Helse Fonna og Helse Førde kan fritt velje kva av dei to største føretaka dei vil samarbeide med. Helse Fonna vil melde tilbake innan frist (1. oktober) til Helse Vest at vi framleis vil velje Helse Bergen. Eit tett, velfungerande samarbeid er alt etablert på fagleg nivå. Pasientane er også aktuelle for cellegiftbehandling, og denne behandlinga skjer i tett samarbeid med onkologar frå Helse Bergen, som også har faste dagar dei arbeider i Helse Fonna. B. Fagmiljøa i Helse Fonna (og Helse Førde) som utøver kirurgi for ventrikkelkreft, skal etablere eit felles fagmiljø med samarbeidande føretak gjennom

17 a) Multidisiplinære møter med fast agenda (indikasjonsstilling for kirurgi, planlagt metode, kor operasjonen skal gjennomførast, opplæring/utdanning, komplikasjonsgjennomgangar) Her er det forventa at det vert teke initiativ frå universitetssjukehus, og Helse Fonna vil delta aktivt i planlegging og gjennomføring. b) Pasientkoordinatorar i Helse Fonna (og Helse Førde) skal samarbeide med koordinatorar ved universitetssjukehus for å sikre tilgjengeleg relevant informasjon og godt planlagt pasientoverføring. Helse Fonna har oppnemnt/tilsett kreftkoordinator for pasientgruppa. C. Opplæring Det formaliserte samarbeidet skal innehalde opplæring av kirurgar i behandling av ventrikkelkreft inklusive korleis dette skal dokumenterast. Universitetssjukehusa har fått i oppdrag å leggje til rette for dette, og Helse Fonna vil følgje opp sin del av samarbeidsavtalane. Regionalt kvalitetsregister. Helse Fonna vil følgje opp krav til registrering når mal er utarbeida (hovudansvar lagt til Helse Bergen). Helse Fonna har oppnemnt representant frå eige føretak i referansegruppa (overlege Martin Ott). Registeret skal vera i drift innan 15. november Oppsummering. Helse Fonna skal framleis operere ventrikkelkreft med unntak av kreft som er lokalisert i øvre magesekk. Samarbeidsrutinar er etablert med Helse Bergen, og må formaliserast og detaljerast nærare, eit abeid som er starta på tvers av føretaka i Helse Vest. Helse Fonna har oppnemnt/tilsett koordinator og fagleg kontaktperson for pasientgruppa. Når det gjeld punkt 8. (andre spesifikke tiltak på føretaksnivå), har Helse Fonna i 2013 jobba særleg med fylgjande område: 1 Urologi Det er i 2013 tilsett i 1,75 % overlegestilling i urologi. Helse Fonna har dermed 2,75 % overlegestilling tilsett. I juni 2013 fekk føretaket utdanningsstatus innan urologisk kirurgi. I september-oktober 2013 vert det tilsett LiS i greinstilling urologi. Alle tilvisingar innan urologi blir vurdert av dei faste urologane. Frå juni 2013 har dei faste urologane etablert poliklinikk/operasjonsverksemd ved Haugesund sjukehus og Stord sjukehus etter anbefalingar i plan somatikk. Det vil i 2014 vere nødvendig å auke kapasiteten for operasjonsverksemd urologi i tråd med auking i tilvisingar og for å redusere fristbrot og venting på operasjonar. 2 Brystkreft Hausten 2012 overtok Helse Fonna mammografi frå Curato. Det har medført at føretaket har hatt 3 gonger så mange tilvisingar som åra før. Etter etableringa av Brystdiagnostisk senter og overtaking av all mammografi har det vore nødvendig å utvide kapasiteten både på kirurgisk og radiologisk område. For å 2

18 unngå fristbrot og overhalde 20 dagers- regelen for kreftbehandling har det innan begge desse fagområda vore nødvendig med kveldspoliklinikkar. Behov for spesialistar: Helse Fonna har ein spesialist i bryst/endokrinologi. For å ivareta pasientane er det behov for ein dublering av talet på spesialistar. Det er søkt om utdanningsstatus innan fagområde. Så fort den er på plass kan føretaket tilsette i utdanningsstilling. For å tilfredsstille krava vil det også vere behov for plastisk kirurgisk kompetanse. Postbariatrisk kirurgi krev også plastikk kirurgi. Det vil difor vera hensiktsmessig å tilsette plastikk kirurg. Helse-Fonna området gjennomfører om lag 8000 screeningundersøkelsar per år. Av desse vert 5000 utført på Haugesund sjukehus og 3000 på screeningbussen frå HUS. For å tilfredsstille kravet om å utvide screeningprogrammet til heile føretaksområde, vil det derfor også vere nødvendig å auke ressursane innan både radiologi og patologi. I tillegg til personell vil det og vere avgjerande at det vert kjøpt inn en ekstra mammograf. Det er nødvendig at føretaket så snart som råd er utarbeidar ein plan for korleis screeningprogrammet skal kunne integrast i Helse Fonna (jf.styrevedtak og styringsdokumentet ). 3 Ortopedi Ortopedi er også eit av fagområda der det ventast ein sterk auke i talet på tilvisingar, poliklinikkbehandlingar og operasjonar. I føretaket er det behov for å koordinere den ortopediske verksemda for å optimalisere tilbodet. Det blei i mai 2013 etablert ortopedisk poliklinikk ved Odda sjukehus. Den blir ivaretatt av ortopedar både frå Haugesund og Stord. På grunn av auken i etterspørselen vil det også innan dette fagområdet vere nødvendig med ei auke av spesialistar i åra framover. Det vil vere avgjerande at det innan føretaket etablerast gode samhandlingsarenaer der tilsettingsprosesser og integrering av fagmiljøa har stort fokus. Det vil også vere nødvendig med ein prosess for å få felles faglig koordinering i forhold til HSR. 3

19 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Laila Nemeth Rutinar for handtering av overbelegg Styresak 67/13 O Administrerande direktør si orientering punkt 3 Styremøte Det er eit krav at sjukehusa ikkje skal ha korridorpasientar. I vintermånadene 2013 hadde føretaket mange korridorpasientar. Presset på sengepostane var stort, mellom anna grunna eit høgt tal på innleggingar samt epidemiar som til dømes influensa- og norovirusepidemiar. I desse månadene hadde òg føretaket fleire ferdigbehandla pasientar enn vanleg innlagt, spesielt ved Haugesund sjukehus. Som følgje av dette blei rutinane ved overbelegg gjennomgått og det blei satt i verk nye tiltak for å unngå korridorpasientar. Korridorpasientar Somatikk. Utvikling siste år. Det blei vedteken å opprette ei ny legestilling i Medisinsk klinikk med ansvar for akuttmottak ved Haugesund sjukehus. Nye medisinske pasientar skal som følgje av dette undersøkast både av erfaren lege og turnuskandidat ved innlegging i akuttmottak. Ein medisinsk lege fekk ansvar for observasjonseininga og dagbehandlingseininga på dagtid. Måla for tiltaka var: Auke kvaliteten på diagnostikk og behandling i akuttmottak Ferdig behandling i akuttmottak - redusere behovet for innlegging Redusere talet på korridorpasientar Betre kommunikasjon med sjukeheimar - redusere behovet for innlegging Betre vegleiing og opplæring av turnuskandidatar Betre kontinuitet på observasjonspost Betre utnyttinga av sengene på observasjonspost

20 Det blei i tillegg utarbeidd ein eigen overordna rutine kor tiltakspunkt, varslingsrutinar og ansvar kom tydeleg fram. Rutinane blei vedtekne i direktørmøtet Overordna rutine for handtering av overbelegg: Normerte senger: Talet på senger som er lagt til grunn for budsjett og tildeling av årsverk Avlastningseng: Ikkje normert seng Overbelegg: Pasientbelegg ut over normerte senger Korridorpasient: Pasientar som blir lagt fysisk på korridor 2

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Scandic Maritim Haugesund MØTETIDSPUNKT: 17.06.16 kl. 09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 25.11.16 kl. 09.00-11.45 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 30.05.13 kl. 09.30 14.00 Møtestad: Kommunehuset Utsira Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Inge Reidar Kallevåg Tove Martha Hovda

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.12.15 Kl. 09.00 13.00 Møtestad: Møterom føretaksleiing 6.etg.Haugesund sjukehus Deltakarar frå styret Til stede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Hilde

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: MØTETIDSPUNKT: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. 29.04.16, Kl.09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.03.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotell Haugesund Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 27.11.14 kl. 09.00 12.00 Møtestad: Rica Maritim Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Brit Christiansen

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 10.01.2013 kl. 10.00 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: kl

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: kl PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 19.12.16 kl. 09.00-13.30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. MØTETIDSPUNKT: 29.01.16, Kl. 09.00-13.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 28.03.2012 kl. 10.00 til kl. 16.00 Møtestad: Clarion Collection Hotel Amanda Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Kjell

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 30.05.2012 kl. 14.00 18.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: 23.09.16 kl. 09.00 11.30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: MØTETIDSPUNKT: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. 04.04.16, Kl.13.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 13.01.2011 kl. 09.00-10.30 Møtestad: Telefonstyremøte, Møterom psykisk helsevern, underetg. Haugesund sjukehus Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 04.03.14 kl. 14.00-18.00 Møtestad: Sola Strand Hotell Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Tove Martha Hovda Callaghan Pål Osjord

Detaljer

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2009-12-16 Møtestad: Jonas Lies gate 10, 5529 Haugesund Til stades: Toralv Mikkelsen, Kjell Arvid Svendsen, Else Berit Støle, Anna Rød Nyland, Pål Mitdbø,

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Hans Kristian Stenby, Kjell-Einar Bjørklund og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Planlegging av utbygging av Haugesund

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 25.05.2011 kl. 12.00 17.00 Møtestad: Valen sjukehus, Gamle kantine Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Toralv Mikkelsen Inge Reidar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Scandic Maritim hotell Haugesund MØTETIDSPUNKT: kl

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Scandic Maritim hotell Haugesund MØTETIDSPUNKT: kl PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Scandic Maritim hotell Haugesund MØTETIDSPUNKT: 19.06.2017 kl. 13.00 16.45 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen

Detaljer

Referat frå møte i regionalt brukarutval

Referat frå møte i regionalt brukarutval Referat frå møte i regionalt brukarutval Møtetidspunkt: 7.mai kl. 13.00-15.00 og 16.30-17.30 Møtestad: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Sak 26/13 Godkjenning av innkalling og protokoll frå førre møte Forfall:

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus. Styresak 80/14 A Styremøte vedlegg

Styresak. Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus. Styresak 80/14 A Styremøte vedlegg Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus Arkivsak 102/11 B 26/12 O 37/13 A 58/13 A 88/13

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 26.08.2011, kl. 10.00 11.55 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Auditoriet, Sandviken sjukehus MØTETIDSPUNKT: 27.04.2017, kl. 12.15 14.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Svein Gjedrem Signy

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: Møtestad: Clarion Hotel Admiral, C. Sundtsgt. 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 22.01.2015, kl. 10:00 14:30 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 30.08.2016 SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt ARKIVSAK: 2016/1349

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: Møtestad: 31.10.2011 kl Korrespondanse pr e-post Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Fitjar Fjordhotell Møtetidspunkt: 21.03.13 kl. 10.00-15.00 Går til: Styremedlemmer Hege Haukeland Liadal Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe Tove

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF STAD: Nye Victoria Hotel, Turngaten 3, 1606 Fredrikstad MØTETIDSPUNKT: 27. mai 2015, kl. 09.00 12.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.05.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Scandic hotell Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Christiansen Solfrid

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 22.04.15 Kl. 09.00 12.00 Møtestad: Haugesund sjukehus møterom 6.etg.vest Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.09.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 055/10 A Styremøte 30.09.2010

Detaljer

Styremøte. Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland. 1 vedlegg Styremøte 22.04.15

Styremøte. Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland. 1 vedlegg Styremøte 22.04.15 Forslag til vedtak: Styremøte Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 13.04.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland Styresak 26/15 A Arkivsak

Detaljer

Rapport frå verksemda juni og juli 2011

Rapport frå verksemda juni og juli 2011 Rapport frå verksemda juni og juli 2011 1 Innhald 1. Økonomisk resultat... 3 Økonomisk resultat juni månad... 3 Inntekter... 3 Kostnader... 3 1.1 Oversikt Juli... 4 1.2 Økonomisk resultat juli... 4 Inntekter...

Detaljer

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Arkivsak

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Clarion Bergen Airport Hotel Flesland MØTETIDSPUNKT: 14.12.2016 Kl. 13:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Olav

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/26-7 Gunn Tove Petterteig Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for helse, omsorg, miljø Formannskapet Kommunestyret Tenesteavtalar mellom kommunen og Helse Fonna

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

Forpliktande avtalar om samarbeid mellom Helse Fonna og kommunane, retur av to avtalar

Forpliktande avtalar om samarbeid mellom Helse Fonna og kommunane, retur av to avtalar - 1-6 ULLENSVANG * HERAD FoU-eining for Samhandling (FOUSAM) Bjornsongt. 39 5?)(1.1HAUGESUND, Dykkar ref. Var ref. J.post id. Arkiv Dato 12/545-13 15/2355 N-403/ 20.02.2015 Forpliktande avtalar om samarbeid

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Helse Vest RHF. Protokoll frå føretaksmøte i. Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2016 mv.

Helse Vest RHF. Protokoll frå føretaksmøte i. Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2016 mv. Føretaksmøte 19. juni 2017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF www.helse-vest.no Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 19.10.17 SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Tilleggsdokument til styringsdokument 2017 STYRESAK: 73/17 STYREMØTE: 26.10.17 1 vedlegg

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.06.2017 SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 ARKIVSAK: 2016/3999 STYRESAK: 058/2017 STYREMØTE: 30.06.2017

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 28.11.2012 kl. 10.00 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger. Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa

Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger. Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa 1 Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa Bakgrunn 2 Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helse Vest RHF om å vurdere om indre Hardanger med Odda

Detaljer

Styringsmål 1. Delmål 1. Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2013

Styringsmål 1. Delmål 1. Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2013 Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Alle legane har naudsynt

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.02.2016 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Mellombels særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald for Vaksdal kommune STYRESAK:

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Styresak. Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020

Styresak. Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020 Arkivsak 71/12 B 99/12 B 14/13 O 26/13

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Stord DPS MØTETIDSPUNKT: 27.10.16 kl. 09.00 12.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Solfrid

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 03.10.2012 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Aud Berit Alsaker Haynes Ohene

Detaljer