Biobankarbeidet i Helse Vest -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biobankarbeidet i Helse Vest -"

Transkript

1 Biobankarbeidet i Helse Vest - rapport frå regionalt utgreiingsprosjekt retning på det vidare arbeidet Rettleiing til lesaren Saka består av saksførelegg 8 vedlegg. Saksførelegget skal gje lesaren tilstrekkeleg innsyn i sakskomplekset. Dersom ein ønskjer å lese delar av rapporten (vedlegg 2) vil avsnitta 1, 5, 6 7 (s1 s7-14) vere naturleg å prioritere. Bakgrunn for saka Helse- omsorgsdepartementet andre sentrale instansar har i fleire år gjeve tydelege signal om at det er viktig å utvikle det norske arbeidet. Dei norske ane er ei verdfull kjelde til ny kunnskap som ikkje er tilstrekkeleg utnytta. Biobankarbeidet vart mellom anna sett på dagsorden gjennom føringar i oppdragsdokumentet til Helse Vest for Leiargruppa i Helse Vest behandla temaet ar i sak 13 i møte 3. november 2011, slutta seg då til vurderingane som var gjort i notatet utsendt før møtet. Mellom anna meinte leiarmøtet at arbeidet må handsamast i eit samarbeid mellom helseføretaka universiteta at det måtte setjast i gang eit regionalt prosjekt i samarbeid med universitet høgskular. Det vart så utarbeidd prosjektdirektiv for eit utgreiingsprosjekt på feltet fagdirektørmøtet slutta seg til at det vart sett ned ei arbeidsgruppe som mellom anna skulle sjå på infrastrukturen i regionen i samsvar med prosjektdirektiv lagt fram i møte (sjå vedlegg 1). Arbeidsgruppa la så fram rapport for fagdirektørmøtet (sjå vedlegg 2), denne vart godt motteken, rapporten vart sendt på høyring til helseføretaka, universiteta høgskulane i regionen. Prosjektorganisering mandat for utgreiingsprosjekt Fagdirektørane, representant for brukarutvalet, representant for dei tilsette prosjektdirektør i Helse Vest utgjorde styringsgruppa for prosjektet. Prosjektgruppa har bestått av representantar frå alle helseføretaka, UiB, UiS samt representantar for høgskulane dei private/ideelle sjukehusa. Sjå tabell 1 for namn på representantar. Gjennom prosjektdirektivet vart prosjektgruppa bedd om å greie ut skaffe oversikt over følgjande tre hovudområde: 1

2 Oversikt over eksisterande ar Framtidig behov for lagring av biolisk materiale Organisering av tenester Tabell 1. Oversikt over prosjektorganisering deltaking i regionalt prosjekt. Rolle Namn Føretak/institusjon Prosjekteigar Baard-Christian Schem Helse Vest Styringsgruppeleiar Baard-Christian Schem Helse Vest Styringsgruppemedlem Fagdirektørane Føretaka i Helse Vest Styringsgruppemedlem Representant frå brukarutvalet Helse Vest Styringsgruppemedlem Representant for dei tilsette Prosjektleiar Gro Anita Fonnes Flaten Helse Vest (regionalt kompetansesenter for klinisk forsking) Prosjektdeltakar Lisbet Sviland Prosjektdeltakar Trine Båtsvik Grov Helse Fonna Prosjektdeltakar Lars-Petter Jevnaker Helse Førde Prosjektdeltakar Torbjørn Aarsland Prosjektdeltakar Rolv-Terje Lie Universitetet i Bergen Prosjektdeltakar Brynjar Foss Universitetet i Stavanger Prosjektdeltakar Øystein Svindland Personvern () Prosjektdeltakar Solveig Ullaland Private/ideelle v/ Haraldsplass diakonale sykehus Prosjektdeltakar Elisabeth Ersvær Høgskulane i regionen v/høgskulen i Bergen Prosjektstøtte Kari Guldbrandsøy Helse Vest (regionalt kompetansesenter for klinisk forsking) Kort samandrag frå rapporten Utgreiingsprosjektet har samla informasjon om 576 ar i regionen, i tillegg er det samla informasjon om lagringstilhøve lokalitetar for desse (sjå tabell 2). Denne typen oversikt har tidlegare ikkje eksistert. Tabell 2. Oversikt over ar som er lagra lokalt i dei ulike føretak institusjonane i regionen. Institusjon Totaltal ar Forskingsar Diagnostiske Behandlingsar ar 364* Helse Fonna Helse Førde (4) (1) Helse Stavanger Private/ideelle føretak UiB 142** UiS Høgskulane i regionen Totalt *Foreløpige tal basert på REK-system Biobankregisteret. Oversikten er i ferd med å bli gjennomgått av avdelingane ** Foreløpig tal basert på rapport frå Biobankregisteret 2

3 Rapporten er eit første steg på vegen for å få til ein god infrastruktur rundt ane i regionen. Det står att mykje krevjande arbeid som prosjektgruppa vil gje retning til gjennom tilrådingane nedanfor. Prosjektgruppa rår til at den innsamla oversikta over ane i regionen vert komplettert med tilhøyrande data (metadata), deretter lagt inn halden ved like i eit informasjons- sporingssystem som skal skaffast implementerast i Helse Vest. Prosjekt for anskaffing implementering av sporingssystem startar opp hausten 2013 dersom det vert avsett IKT-ressursar til dette. Prosjektgruppa rår til at Helse Vest etablerer eit regionalt fagsenter for som skal fasilitere leggje til rette for forskarstøtte ved mellom anna etablering, drift avslutting av ar i føretaka. Føretaka samarbeidande institusjonar bør opprette kontaktpersonar som kan inngå i eit samhandlingsforum knytt til fagsenteret. Prosjektgruppa rår til at det ved fagsenteret vert utvikla tilbod om tenester til samarbeidande institusjonar. Prosjektgruppa rår til at det vert etablert ein regional fasilitet for lagring, som spesielt skal ta omsyn til behov for lagring av DNA. Det må gjerast nærare kostnadsvurderingar vurderast kva eigarskapsstruktur som vil vere tenleg. Det kan vere hensiktsmessig å etablere dette i samlokalisering med ein eventuell ny fasilitet i. Prosjektgruppa rår til at det vert lagt til rette areal i føretaka for lokal lagring av alle typar ar, sikre at dei oppfyller nasjonale internasjonale retningsliner på feltet. Prosjektgruppa rår til at rapporten vert nytta i budsjettarbeidet i dei ulike føretaka for å sikre ei vidare utvikling av lokal infrastruktur ved dei ulike institusjonane. Prosjektgruppa rår til at rapporten vert lagt fram for relevante fagmiljø rundt om i helseføretaka for innspel forankring. Høyringsinnspel Rapporten frå utgreiingsprosjekt har hausten 2013 vore på høyring hos føretaka i Helse Vest samarbeidande institusjonar. Det kom innspel frå følgjande føretak institusjonar: Helse Fonna Helse Førde Universitetet i Bergen Høyringsinnspela gjev i stor grad støtte til anbefalingane i rapporten. Til dømes skriv divisjonsdirektør ved medisinsk servicedivisjoni at forslaga vil ha stor positiv innverknad på mlegheitene til å drive forsking med utgangspunkt i eksisterande ressursar. Fleire av miljøa har kome med tilbod om å delta i det vidare arbeidet. Det vert så peika på at det i plassering av eventuelle fasilitetar fagsenter må følgje vanlege rutinar for lokalisering i Helse Vest. 3

4 Nokre av høyringsinnspela formulerer forventningar om at rapporten burde innhalde meir konkrete vurderingar, så når det gjeld kostandssida av til dømes ein regional fasilitet. Til det er det å seie at meir konkrete vurderingar må gjerast innanfor mandat som tillet det i det vidare arbeidet på dei einskilde områda. UiB er ein sentral samarbeidspartnar for forskingsmiljøa i helseføretaka i Helse Vest. Det er verdt å leggje merke til at dei ønskjer å vere med i drøftingar rundt samarbeid/eventuelt eigarskap av ein regional fasilitet for. Sjå vedlegg for å lese dei fullstendige tilbakemeldingane frå føretak institusjonar. Struktur på oppføgjing av arbeidet i regionen For å løfte arbeidet i regionen må det arbeidast på fleire frontar. Det vidare arbeidet kan delast inn i følgjande tre delar. 1. Anskaffing implementering av sporingssystem Gjennom Noregs forskingsråd sitt nasjonale infrstrukturprosjektet Biobank Norge (http://www.ntnu.no/norge ) er det sett av midlar til innkjøp av eit sporings- informasjonssystem til Helse Vest regionen. Prosjektkandidat for dette arbeidet vart utarbeidd hausten Det er no kome signal om at dette arbeidet er prioritert. Prosjektleiar Bernt Olav Økland har sett i gang arbeidet med å få anskaffe implementere systemet. Dette må på plass i løpet av 2014, slik at bevilgningane frå Noregs forskningsråd kan nyttast. 2. Infrastruktur for ar Som det går fram av rapporten er det ulike behov for infrastruktur i dei ulike føretaka i regionen. Stavanger universitetssjukehus fekk i 2013 på plass lokalitetar som fungerer godt. Behova i Helse Førde Helse Fonna er i stor grad dekka. Forskingsmiljøa ved Universitetet i Bergen har derimot stort behov for ein lagringsfasilitet/infrastruktur. Arealet som er avsett til dette føremålet i Laboratoriebygget (etasje 1M), Haukeland universitetssjukehus er så godt som fullt utnytta mange ar står spreidd rundt i ulike areal i sjukehusbygningane. Helse Bergen har ved inngangen av 2014 sett i gang eit forprosjekt på feltet, prosjektskisse for eit lager med tilhøyrande containerfrys er under utvikling. Universitetet i Bergen vil så bli inviterte inn i dette arbeidet. Aktuelt areal for plassering av en er underetasje 2 i det planlagte Sengebygg sør som skal stå ferdig våren Helse Vest må vurdere om det bør utviklast ein regional lagringsfasilitet som del av ein av fasilitetane ved føretaka. 3. Etablering av regional eining for rådgjeving på feltet 4

5 Biobankutgreiinga kom med følgjande to forslag som fell inn under punkt om regional eining for rådgjeving på feltet: Prosjektgruppa rår til at Helse Vest etablerer eit regionalt fagsenter for som skal fasilitere leggje til rette for forskarstøtte ved mellom anna etablering, drift avslutting av ar i føretaka. Føretaka samarbeidande institusjonar bør opprette kontaktpersonar som kan inngå i eit samhandlingsforum knytt til fagsenteret. Prosjektgruppa rår til at det ved fagsenteret vert utvikla tilbod om tenester til samarbeidande institusjonar. Helse Vest bør vurdere etablere ei eining for rådgjeving på feltet. I utgreiingsarbeidet vert det føreslått at ei slik eining kan etablerast etter liknande mal som Regionalt fagsenter for kvalitetsregistre (http://www.helsebergen.no/fagfolk/forskning/sider/fagsenter-for-medisinske-register.aspx). Det må då samstundes vurderast kor ei slik eining bør lokaliserast, slik det kjem fram av høyringsinnspela. Vedlegg 1. Prosjektdirektiv Regionalt utgreiingsprosjekt 2. Rapport Regionalt utgreiingsprosjekt 3. Høyringsbrev frå Helse Vest 4. Høyringsinnspel frå 5. Høyringsinnspel frå Helse Fonna 6. Høyringsinnspel frå Helse Førde 7. Høyringsinnspel frå 8. Høyringsinnspel frå Universitet i Bergen 5

6 Prosjektdirektiv Vedlegg 1 Prosjektdirektiv Regionalt utgreiingsprosjekt Prosjektdirektiv Regionalt utgreiingsprosjekt Dato: Godkjent av: Baard-Christian Schem Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Gro Anita Fonnes Flaten Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon Endringslg Versjon Dato Endring Endret av 1, Dokumentet endret etter høringsinnspill oversendt fagdirektørmøtet Gro Anita Fonnes Flaten Prosjektdirektiv v.1.0 Side 1 av 7 Sist oppdatert :20:59

7 Prosjektdirektiv Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN Beskrivelse av nåsituasjonen... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2 Utfordringer /eller muligheter Forankring historikk MÅL Fremtidsbilde Nytteeffekter/gevinster Leveranser hovedoppgaver PROSJEKTETS AVGRENSNINGER OG FORUTSETNINGER KOST/NYTTE GEVINSTREALISERINGSPLAN BUDSJETTRAMMER MILEPÆLSPLAN OG OVERORDNET PROSJEKTPLAN PROSJEKTETS INTERESSENTER PROSJEKTORGANISERING OG ANSVARSFORDELING Prosjektorganisering Arbeidsform metode RISIKOVURDERINGER Risikomatrise KVALITETSPLAN OG KVALITETS-LEVERANSEPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER PROSJEKTAVSLUTNING... 7 Prosjektdirektiv v.1.0 Side 2 av 7 Sist oppdatert :20:59

8 Prosjektdirektiv 1 INNLEIING OG BAKGRUNN 1.1 Omtale av den noverande situasjonen Helse omsorgsdepartementet andre sentrale instansar har i fleire år gjeve tydelige signal om at det er viktig å utvikle det norske arbeidet. Dei norske ane er ei verdfull kjelde til ny kunnskap som ikkje er tilstrekkeleg utnytta. Biobankarbeidet vart mellom anna sett på dagsorden gjennom føringar i oppdragsdokumentet til Helse Vest for Dei regionale helseføretaka, dei fire største universiteta Folkehelseinstituttet har gått saman om å utvikle ein felles nasjonal infrastruktur for ane. Prosjektet vert kalla «Biobank Norge». Ei harmonisering med den europeiske infrastrukturen (Biobanking and Biomolecular Resources Research Institute (BBMRI)) skal lette eit internasjonalt samarbeid. Prosjektet har ei rekkje arbeidspakkar som har fokus på ulike sider ved arbeidet. Ei satsing på ar i Helse Vest vil vere tett knytt til det nasjonale prosjektet. Det fins i dag ingen komplett oversikt over ane i regionen. Det nasjonale registeret (www.fhi.no) eller Regional etisk komité (REK) kan heller ikkje levere oversikter over godkjende ar for det einskilde helseføretaket i vest. Ei oversikt over ane i regionen må utarbeidast vil vere grunnlag for vidareutvikling av den fysiske infrastrukturen. Den mest kostnadskrevjande delen av ei satsing innanfor feltet vil vere utbygging av lagringskapasitet i dedikerte anlegg. For all lagring uansett temperatur må det vere egna lokale med høg sikkerheit på alle område. Berre investeringane aleine vil fort kome opp i fleire titals millionar kroner i Helse Vest-område. Det er gjennom Biobank Norge prosjektet sett av midlar til innkjøp av eit informasjons- sporingssystem i Helse Vest, men det er ikkje avsett midlar til infrastrukturoppbygging i vest. Oversikta som vert utvikla vil så vere naudsynt for å få på plass eit vel fungerande komplett sporingssystem. For å etablere drive ar trengs det kompetanse erfaring. Arbeidsgruppa skal sjå på korleis ein best bør organisere tenestene i regionen. Forskarar bør kunne få støtte av kompetente ressursar ved til dømes etablering av nye ar, avvikling av gamle, utlevering av bioliske materiale, utviking av retningslinjer, etiske problemstillingar etc. Ein del av ane i Helse Vest er utvikla i samarbeid med Universitetet i Bergen. Ein aktuell samarbeidsmodell er at helseføretaka driv ane, men at kostnadane vert delte med samarbeidsparten (til dømes UiB) for dei gjeldande ane. Tenester bør så kunne bestå av kjøp av lagringskapasitet, av kvalitetssikring listikk knytt opp til ar. Forhold rundt dette må så vurderast av arbeidsgruppa. 1.2 Utfordringar /eller muligheiter 1.3 Forankring historikk Oppdragsdokumentet frå Helse omsorgsdepartementet til Helse Vest 2012 har følgjande målformulering for arbeidet i Helse Vest helseføretaka har styrkt eigen infrastruktur forsking på ar gjennom deltaking i Biobank Norge. 2 MÅL Den overordna målsetjinga med arbeidet er å gje innbyggjarane i regionen landet ei enno betre helseteneste gjennom å utnytte dei forskingsmlegheitene som ligg i register. Prosjektdirektiv v.1.0 Side 3 av 7 Sist oppdatert :20:59

9 Prosjektdirektiv 2.1 Framtidsbilete 2.2 Nytteeffektar/gevinstar 2.3 Leveransar hovudoppgåver Hovudtema 1: Oversikt over eksisterande ar Skaffe oversikt over eksisterande kliniske ar (samlingar av biolisk materiale) den fysiske infrastrukturen desse er lagra i. Merk at ein fryseboks (den fysiske infrastrukturen) kan innehalde fleire ulike samlingar av biolisk materiale. Hovudtema 2: Framtidig behov for lagring Utgreiing av framtidige behov for lagring av biolisk materiale, innunder dette så kva type lagring som trengs. Hovudtema 3: Organisering av tenester Gruppa skal utarbeide ein plan for infrastrukturen i regionen, samt kome med råd om val av lagringstypar; nasjonal, regional, lokal, sentralisert/desentralisert. Gruppa skal gjennomgå gje råd om implementering av nasjonale retningslinjer for «Best Biobanking practice» utvikla av Biobank Norge. Gruppa skal vurdere etablering av eit Fagsenter for ar etter vel fungerande modell for Fagsender for medisinske registre i Helse Vest. Det fleire samanfall mellom register arbeidet, mellom anna på IKT-området. Gruppa skal vurdere om det bør opprettast kontaktpersonar for ar i alle helseføretaka i Helse Vest. Kan desse då inngå i eit samarbeidsforum som eventuelt er knytt opp til har samarbeid med eit nyetablert Fagsenter for ar? Innspel til implementeringsprosjekt sporingssystem. Gruppa skal vurdere modell for kostnadsdeling av utgifter knytt til ar. Modellen bør utviklast slik at den kan nyttast ved samarbeid mellom ulike institusjonar. 3 PROSJEKTETS AVGRENSNINGER OG FORUTSETNINGER 4 KOST/NYTTE GEVINSTREALISERINGSPLAN 5 BUDSJETTRAMMER 50 % stilling i 6 mnd. til sekretariat leiing av prosjektet. 6 MILEPÆLSPLAN OG OVERORDNET PROSJEKTPLAN Milepæl Dato Rapport ferdigstilt 1.april, 2013 Prosjektdirektiv v.1.0 Side 4 av 7 Sist oppdatert :20:59

10 Prosjektdirektiv 7 PROSJEKTET SINE INTERESSENTAR Prosjektet er forankra i Helse Vest. Alle sjukehusføretaka vil vere representert i arbeidsgruppar har ar i eige føretak- Universitet høgskular i regionen er inviterte til å delta ettersom ein del ar, speisielt i, er knytt til både universitet helseføretak. 8 PROSJEKTORGANISERING OG ANSVARSDELING 8.1 Prosjektorganisering Oversikt over prosjektorganiseringa er gitt i tabellen under. Invitasjonar om deltaking i prosjektgruppa vil verte sendt ut som oppfølgjinga av behandling av saka fagdirektørmøtet. Rolle Navn Tilhørighet Rollebeskrivelse (ansvar, oppgaver etc.) Prosjekteigar Fagdirektør Baard Helse Vest Christian Schem Styringsgruppeleiar Fagdirektør Baard Helse Vest Christian Schem Styringsgruppemedlem Fagdirektørane Helseføretaka Styringsgruppemedlem Representant for brukarutvalet Styringsgruppemedlem Representant for dei Prosjektleiar Prosjektdeltakar Prosjektdeltakar Prosjektdeltakar Prosjektdeltakar Prosjektdeltakar tilsette Spesialrådgjevar Gro Anita Fonnes Flaten Representant med oversikt over/ansvar for arbeid Representant med oversikt over/ansvar for arbeid Representant med oversikt over/ansvar for arbeid Representant med oversikt over/ansvar for arbeid Representant med oversikt over/ansvar for arbeid Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking, Helse Bergen Helse Førde Helse Fonna Private/ideelle Prosjektdeltakar Representant Helse Vest IKT Prosjektdeltakar Personvernrådgjevar Øystein Svindland Prosjektdeltakar Representant Universitetet i Bergen Prosjektdeltaker Representant Universitetet i Stavanger Prosjektdeltaker Representant Høgskulane i regionen Representant med kunnskap frå REK personvern om etikk ar Det er generelt sett viktig at rett kompetanse er på plass i gruppa. Det kan vere aktuelt å få inn personar med ulik kompetansebakgrunn som til dømes legar, sjukepleiarar, bioingeniørar administrativt tilsette med tilknyting til erfaring frå arbeid. Prosjektdirektiv v.1.0 Side 5 av 7 Sist oppdatert :20:59

11 Prosjektdirektiv Styringsgruppen har ansvar for å: Godkjenne prosjektets direktiv omfang Godkjenne prosjektets resultater ved hver milepæl, ta de nødvendige beslutninger i prosjektet Sørge for at de rette personellressurser økonomiske ressurser avgis til prosjektet Bidra til å forankre prosjektets leveranser i organisasjonen Ved prosjektets avslutning, sørge for at ansvaret for realiseringen nytteeffekter blir overført til ansvarlige i linjen Prosjektgruppen har ansvar for: Bidra i utarbeidelsen av alle leveranser, inkludert kvalitetssikring av disse Representere sine enheter ivareta dialen med disse underveis i prosjektgjennomføringen Være aktive i innføringen av prosjektets leveranser i realiseringen av nytteeffekter Prosjektleders ansvar i prosessen er: Ledelse av prosjektet prosjektgruppen Prosjektets løpende styring fremdrift, inkl. statusrapportering til forankring mot styringsgruppen Å tilføre nødvendig metodikk kompetanse for prosessen. Oppfølging av prosjektmedlemmer gjøre de i stand til å forankre ut mot organisasjonen Sikre at gevinstrealiseringsplan blir utarbeidet, at de valgte indikatorer blir forankret i linjen Å kvalitetssikre endelig resultat. 8.2 Arbeidsform metode Arbeidet skal organiserast gjennom ei prosjektgruppe. Alle helseføretak skal vere representerte. Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger høgskulane i regionen vil verte inviterte til å delta. Arbeidet skal organiserast i form av ein møteserie. Prosjektgruppa skal rapportere til styringsgruppa. Utgreiingsarbeidet skal resultere i ein rapport som skal vere ferdigstilt innan 1. april Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking vil stille med sekretariat for arbeidet. Rapporten må utformast slik at den kan nyttast som innspel til budsjettarbeidet for 2014, som grunnlagsmateriale for anskaffelses- implementeringsprosjektet for sporingssystem som er meldt inn som prosjektkandidat til Helse Vest. 9 RISIKOVURDERINGAR a) Risikovurderingar knytt til gjennomføring av dei einskilde aktivitetane i prosjektet. b) Risikovurdering knytt til behandling av personopplysningar Prosjektdirektiv v.1.0 Side 6 av 7 Sist oppdatert :20:59

12 Prosjektdirektiv 9.1 Risikomatrise 10 KVALITETSPLAN OG KVALITETS-LEVERANSEPLAN 13 KOMMUNIKASJONSPLAN 11 PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER 12 PROSJEKTAVSLUTNING AKSEPTANSEKRITERIUM 13. GRUNNLAGSMATERIALE NOU : God forskning bedre helse Stortingsmelding nr. 20: ( ) Vilje til forskning Stortingsmelding nr. 30 ( ) Klima for forskning Gode ar betre helse (utredning srådet 2008) Nasjonal strategi for bioteknoli ( ) Helseforskingslova Noregs forskingsråd sitt prram Bioteknoli for verdiskaping (BIOTEK2021) Evaluering av biolisk, medisinsk helsefagleg forsking frå Noregs forskingsråd (2011) Prosjekt Norge finansiert av Noregs forskingsråd Oppdragsdokumentet frå HOD til Helse Vest 2012 Helse 2020 Strategiplan for Sak lagt fram for Helse Vest si leiargruppe med grunnlagsdokument Dokument frå sitt arbeid Rapport om ar i, 2006 Prosjektdirektiv v.1.0 Side 7 av 7 Sist oppdatert :20:59

13 Vedlegg 2 Rapport Regionalt utgreiingsprosjekt Rapport Regionalt utgreiingsprosjekt 1

14 Innhald 1. Kort samandrag Mål mandat Prosjektorganisering arbeidsform Bakgrunn Definisjonar aktuelt lovverk Omtale av status før iverksett prosjekt Oversikt over eksisterande ar (hovudtema 1) Framtidig behov for lagring (hovudtema 2) Organisering av tenester (hovudtema 3) Biobankinfrastruktur i regionen Lokal lagring Regional lagring Nasjonal lagring Behandlings diagnostiske ar Fagsenter for Regionalt samarbeid Sporingssystem Ansvar kostnadsdeling Vidare oppfølging Vedlegg Grunnlagsmateriale

15 1. Kort samandrag Bakgrunn Dette arbeidet er basert på føringar frå Helse omsorgsdepartementet gjennom oppdragsdokument til Helse Vest 2012 det nasjonale infrastrukturprosjektet Biobank Norge, finansiert av Noregs forskingsråd. Helse omsorgsdepartementet andre sentrale instansar har i fleire år gjeve tydelege signal om at det er viktig å utvikle det norske arbeidet. Dei norske ane er ei verdfull kjelde til ny kunnskap som ikkje er tilstrekkeleg utnytta. Biobankarbeidet vart mellom anna sett på dagsorden gjennom føringar i oppdragsdokumentet til Helse Vest for Dei regionale helseføretaka, dei fire største universiteta Folkehelseinstituttet har gått saman om å utvikle ein felles nasjonal infrastruktur for ane. Prosjektet vert kalla «Biobank Norge». Ei harmonisering med den europeiske infrastrukturen (Biobanking and Biomolecular Resources Research Institute (BBMRI)) skal leggje til rette for auka internasjonalt samarbeid. Prosjektet har ei rekkje arbeidsgrupper som har fokus på ulike sider ved arbeidet. Ei regional satsing på ar vil vere tett knytt til det nasjonale prosjektet. Prosjektorganisering mandat Fagdirektørane, representant for brukarutvalet, representant for dei tilsette prosjektdirektør i Helse Vest utgjer styringsgruppa for prosjektet. Prosjektgruppa har bestått av representantar frå alle helseføretaka, UiB, UiS samt representantar for høgskulane dei private/ideelle sjukehusa. Gjennom mandatet vert prosjektgruppa bedd om å greie ut skaffe oversikt over følgjande tre hovudområde: Oversikt over eksisterande ar Framtidig behov for lagring av biolisk materiale Organisering av tenester Konklusjonar Utgreiingsprosjektet har samla informasjon om 576 ar i regionen, i tillegg er det samla informasjon om lagringstilhøve lokalitetar for desse. Denne typen oversikt har tidlegare ikkje eksistert. For å vidareutvikle arbeidet med ar vil prosjektgruppa kome med følgjande tilrådingar: 1. Prosjektgruppa rår til at den innsamla oversikta over ane i regionen vert komplettert med tilhøyrande data (metadata), deretter lagt inn halden ved like i eit informasjons sporingssystem som skal skaffast implementerast i Helse Vest. Prosjekt for anskaffing implementering av sporingssystem startar opp hausten 2013 dersom det vert avsett IKT ressursar til dette. 2. Prosjektgruppa rår til at Helse Vest etablerer eit regionalt fagsenter for som skal fasilitere leggje til rette for forskarstøtte ved mellom anna etablering, drift avslutting av ar i føretaka. Føretaka samarbeidande institusjonar bør opprette kontaktpersonar som kan inngå i eit samhandlingsforum knytt til fagsenteret. 3. Prosjektgruppa rår til at det ved fagsenteret vert utvikla tilbod om tenester til samarbeidande institusjonar. 4. Prosjektgruppa rår til at det vert etablert ein regional fasilitet for lagring, som spesielt skal ta omsyn til behov for lagring av DNA. Det må gjerast nærare kostnadsvurderingar vurderast kva eigarskapsstruktur som vil vere tenleg. Det kan vere hensiktsmessig å etablere dette i samlokalisering med ein eventuell ny fasilitet i. 5. Prosjektgruppa rår til at det vert lagt til rette areal i føretaka for lokal lagring av alle typar ar, sikre at dei oppfyller nasjonale internasjonale retningsliner på feltet. 6. Prosjektgruppa rår til at rapporten vert nytta i budsjettarbeidet i dei ulike føretaka for å sikre ei vidare utvikling av lokal infrastruktur ved dei ulike institusjonane. 3

16 7. Prosjektgruppa rår til at rapporten vert lagt fram for relevante fagmiljø rundt om i helseføretaka for innspel forankring. 2. Mål mandat Den overordna målsetjinga med arbeidet er å legge til rette for ei betre utnytting av dei forskingsmlegheitene som ligg i innsamla biolisk materiale som vert lagra i diagnostiske, behandlings forskingser. For prosjektgruppa er dette konkretisert gjennom følgjande tre delmål: 1. Utarbeide oversikt over eksisterande ar 2. Utgreie framtidig behov for lagring av biolisk materiale 3. Utarbeide forslag om organisering av tenester i regionen 3. Prosjektorganisering arbeidsform Prosjektdirektivet ga følgjande føringar for korleis oppdraget skulle utførast Arbeidet skal organiserast gjennom ei prosjektgruppe. Alle helseføretak skal vere representerte. Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger høgskulane i regionen vil verte inviterte til å delta. Arbeidet skal organiserast i form av ein møteserie. Prosjektgruppa skal rapportere til styringsgruppa. Utgreiingsarbeidet skal resultere i ein rapport som skal vere ferdigstilt innan 1. april Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking skal vere sekretariat for arbeidet. Rapporten må utformast slik at den kan nyttast som innspel til budsjettarbeidet for 2014, som grunnlagsmateriale for anskaffelses implementeringsprosjektet for sporingssystem som er meldt inn som prosjektkandidat til Helse Vest. Oversikt over prosjektorganiseringa er gitt i tabellen under. Fagdirektørane, representant for brukarutvalet, representant for dei tilsette prosjektdirektør i Helse Vest er styringsgruppe for prosjektet. Representantane i prosjektgruppa er oppnemnte av føretak institusjonar. Tabell 1. Oversikt over prosjektorganisering deltaking i regionalt prosjekt. Rolle Namn Føretak/institusjon Prosjekteigar Baard Christian Schem Helse Vest Styringsgruppeleiar Baard Christian Schem Helse Vest Styringsgruppemedlem Fagdirektørane Føretaka i Helse Vest Styringsgruppemedlem Representant frå brukarutvalet Helse Vest Styringsgruppemedlem Representant for dei tilsette Prosjektleiar Gro Anita Fonnes Flaten Helse Vest (regionalt kompetansesenter for klinisk forsking) Prosjektdeltakar Lisbet Sviland Prosjektdeltakar Trine Båtsvik Grov Helse Fonna Prosjektdeltakar Lars Petter Jevnaker Helse Førde Prosjektdeltakar Torbjørn Aarsland Prosjektdeltakar Rolv Terje Lie Universitetet i Bergen Prosjektdeltakar Brynjar Foss Universitetet i Stavanger Prosjektdeltakar Øystein Svindland Personvern () Prosjektdeltakar Solveig Ullaland Private/ideelle v/ Haraldsplass diakonale sykehus Prosjektdeltakar Elisabeth Ersvær Høgskulane i regionen v/høgskulen i Bergen Prosjektstøtte Kari Guldbrandsøy Helse Vest (regionalt kompetansesenter for klinisk forsking) 4

17 4. Bakgrunn Føringar gjennom oppdragsdokumentet til Helse Vest infrastrukturprosjektet Biobank Norge, finansiert av Noregs Forskingsråd ligg til grunn for «Regionalt utgreiingsprosjekt». Oppdragsdokumentet frå Helse omsorgsdepartementet til Helse Vest 2012 har følgjande målformulering for arbeidet i Helse Vest: Helseføretaka har styrkt eigen infrastruktur forsking på ar gjennom deltaking i Biobank Norge. Forsking skal vere med å leggje det beste grunnlaget for ei betre meir effektiv helseteneste. Kombinasjonen av prospektive befolkningsbaserte helseundersøkingar, kliniske ar (rutinemessig innsamla biolisk materiale i helsetenesta), kvalitativt gode forskingsar fleire gode store nasjonale helseregistre gjev den medisinske helsefaglege forskinga i Noreg eit fortrinn i internasjonal samanheng. For å utnytte fortrinnet potensialet som ligg i det, har det nasjonalt vore retta merksemd mot kvaliteten på infrastrukturen rundt dei norske ane. Dei fleste sjukdomar humane karaktertrekk utviklar seg i samspelet mellom genar miljø. Ei av helseforskinga sine målsetjingar er å avdekkje sjukdomsårsakene tilhøyrande mekanismar for deretter å kunne utvikle betre diagnostikk, førebygging behandling. Med dette som bakteppe er det sentralt å ha tilgang til moderne fasilitetar for lagring av mellom anna DNA på ein høveleg måte. I tilknyting til eit slikt lagringsanlegg trengs så laboratorium personell for klargjering uttak av materiale. Noregs forskingsråd la i 2010 fram utgreiinga Potensial for kommersiell utnyttelse av humane er. Som det der kjem fram, ligg det store mlegheiter for kommersiell utnytting av ane. Samarbeid om innovasjon næringsutvikling mellom industri helseføretak er så tema i HelseOmsorg21, Helse omsorgsdepartementet sin nye strategi for å skape ein målretta, heilskapleg koordinert nasjonal innsats for forsking, utvikling innovasjon på helse omsorgsområdet. Dei potensielle kommersialiseringsmlegheitene som ligg i ane dei vurderingane av etisk anna karakter som må følgje med ei slik drøfting fell ikkje inn under mandatet som prosjektgruppa er gjeve. Koplingar av opplysningar frå materiale sentrale helse sjukdomsregistre gjev store mlegheiter for forsking som kan betre forståinga av sjukdomsmekanismar korleis sjukdommar kan diagnostiserast behandlast. Det er lagra store mengder biolisk materiale i diagnostiske forskingsar i helsetenesta. Noregs forskingsråd har gjennom finansiering av infrastrukturprosjektet «Biobank Norge» lagt til rette for utvikling av èin nasjonal infrastruktur som kan understøtte sikker kvalitativt god handsaming av biolisk materiale tilhøyrande forsking. Noregs forskingsråd har løyvd 80 millionar kroner i perioden til å etablere utvikle infrastrukturprosjektet «Biobank Norge». Alle dei sentrale fagmiljøa i Noreg er involverte, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet, Folkehelseinstituttet dei fire regionale helseføretaka samarbeider om prosjektet. Det ligg ei klar nasjonal arbeidsdeling i planane. Dei mange ane i Noreg skal utviklast til å bli ein nasjonal forskingsinfrastruktur. Det skal så investerast i fryseanlegg automatiske system for å lagre finne att bioliske prøvar toppmoderne analyseverktøy. Den samla norske infrastrukturen skal harmoniserast med den europeiske storskala infrastrukturen «Biobanking and Biomolecular Resources Research Institute (BBMRI)»( ). Gjennom «Biobank Norge», arbeidspakke 3 (sjå tabell 2 under), er det løyvd 2,8 mill. kroner til innkjøp av informasjons sporingssystem i Helse Vest. Det er ikkje løyvd midlar til innkjøp utvikling av fysisk infrastruktur i Helse Vest. Eit anskaffelses implementeringsprosjekt knytt til denne investeringa er planlagt blir våren 2013 vurdert for tildeling av IKT ressursar for oppstart hausten Sjå følgjande nettside for meir informasjon om «Biobank Norge»: 5

18 Dette nasjonale infrastrukturprosjektet er delt inn i følgjande arbeidsgrupper. Tabell 2: Oversikt over arbeidsgruppene i «Biobank Norge», eit infrastrukturprosjektet finansiert av Noregs forskingsråd. Det er sentralt at Helse Vest følgjer opp utviklinga innan «Biobank Norge» for å sikre ei best meleg utnytting av denne nasjonale ressursen. Dette inkluderer så styrking sikring av eigen infrastruktur. 4.1 Definisjonar aktuelt lovverk Biobankar beståande av humant biolisk materiale kan delast inn i tre typar: behandlingsar, diagnostiske ar forskingsar. Behandlingslova definerer biolisk materiale slik: «Med humant biolisk materiale forstås i denne lov organer, deler av organer, celler vev bestanddeler av slikt materiale fra levende døde mennesker. Diagnostisk behandlings vert i behandlingslova definert som «en samling humant biolisk materiale som er avgitt for medisinsk undersøkelse, diagnostikk eller behandling». Helseforskingslova definerer ein forskings slik: «En forsknings er en samling humant biolisk materiale, som anvendes i et forskningsprosjekt eller skal anvendes til forskning». Definisjonen av humant biolisk materiale er den same som i lova, sjå avsnitt over. Det fins så andre typar ar som til dømes rettsmedisinske ar. Det er i dag fleire lover forskrifter som regulerer ulike sider ved oppretting drift av ar bruk av desse til forskingsføremål. Mellom desse er behandlingslova (med forskrifter), helseforskingslova (med forskrift) bioteknolilova (med forskrifter). Utgreiingsprosjektet skal omtale situasjonen for alle typar ar, men vil av ulike årsakar som vil bli omtala i rapporten, i størst grad ta føre seg status for forskingsane. Utgreiinga ser bort frå ar som inngår i multisenter eller multinasjonale prosjekt der materialet er innsamla under ansvar av ein ekstern institusjon lagra sentralt utanfor regionen. 4.2 Omtale av status før iverksett prosjekt Gjennom arbeidet i prosjektet har det vorte sett fokus på ulike delar av verksemda, dette har ført til endringar. Omtalen under gjeld status hausten Manglande oversikt over ane 6

19 Ved etablering av «Regionalt utgreiingsprosjekt» fans det ingen komplett oversikt over ane i regionen. Det nasjonale registeret (www.fhi.no) kan gje oversikt over ar etablert fram til 2009, men oversikta er ikkje oppdatert etter det. Regional komité for medisinsk helsefagleg forskingsetikk (REK) kan heller ikkje levere fullgode oversikter over godkjende ar. Ei oversikt over ane i regionen måtte difor utarbeidast for å ha grunnlag for vidare utvikling av den fysiske infrastrukturen for etablering av eit regionalt informasjons sporingssystem for ane. På tidspunktet for oppstart av prosjektet hadde ikkje dei forskingsansvarlege (institusjonane) oversikt slik helseforskingslova krev. Det er gjennom «Biobank Norge» prosjektet sett av midlar til innkjøp av informasjons sporingssystem for bioliske materiale ved sjukehusføretaka i Helse Vest. Ettersom systema skal handsame sensitive opplysningar er krava til slike system strenge. Databasane som vert utvikla gjennom slike system vil gje den oversikta lova krev, både lokalt, regionalt nasjonalt. Fysisk infrastruktur Før oppstart av utgreiingsprosjektet låg det ikkje føre oversikt over status ved dei ulike føretak institusjonar, med unnatak av. Få føretak institusjonar har avsette dedikerte lager til størstedelen av ane, det er ikkje oversikt over tryggleiken kring ane knytt til tilgangskontroll alarmsystem med temperaturlgar for føretaka. Det fins heller ikkje anlegg eller planar for fasilitetar som kan leggje til rette for reinsing av biolisk materiale klargjering av DNA for vidare analysar til dømes gjere rask deltaking i internasjonale prosjekt meleg. Det var ikkje vurdert om det kunne gjerast avtalar med andre fasilitetar av denne typen enten ved HUNT, Levanger eller ved Folkehelseinstituttet, Oslo. etablerte hausten 2012 eit sentralt lager, der alle ane, som tidlegare var usikra, no er samla der tryggleiken er god. UiB sette i 2006 ned ei arbeidsgruppe for å sjå på etablering av ein felles på Haukelandsområdet. Det er her gjort grundige vurderingar av arealbehov, volumbehov, tryggleik tilgangskontroll. Rapporten vart lagt til side i påvente av eit nasjonalt initiativ. Støtte for etablering oppfølging av ar For å etablere drive ar trengs det kompetanse erfaring. Det fins ingen rådgjevande instans med denne type kompetanse i regionen. Prosjektgruppa skal difor sjå på korleis ein best bør organisere tenestene. Forskarar bør kunne få støtte av kompetente ressursar ved til dømes etablering av nye ar, avvikling av gamle, utlevering av bioliske materiale, utvikling av interne retningslinjer, personvern etiske problemstillingar etc. 5. Oversikt over eksisterande ar (hovudtema 1) Arbeidsgruppa er bedd om følgjande: Skaffe oversikt over eksisterande kliniske ar (samlingar av biolisk materiale) den fysiske infrastrukturen desse er lagra i. Merk at ein fryseboks (den fysiske infrastrukturen) kan innehalde fleire ulike samlingar av biolisk materiale. Prosjektgruppa har gjennom arbeidet innhenta oversikt over ane i regionen som vist i tabell 3. Det betyr at forskingsansvarlege institusjonar i Helse Vest no kan vise til oversikter som vert kravd etter Helseforskingslova. Oversiktene vil så danne eit godt grunnlag når ein skal etablere informasjons sporingssystem i regionen. Gjennom informasjons sporingssystemet kan det haldast kontinuerleg oversikt over ane, desse verdifulle resursane vil på ein heilt annan måte enn tidlegare kunne nyttast til forsking til beste for pasientane. Lagringstilhøva for dei ulike ane varierer, spesielt gjeld dette forskingsane. Tryggleik for behandlings diagnostiske ar har vore vektlagt i lang tid. Forskingsane står i mange føretak spreidd rundt på ulike areal. Unnataket her er som hausten 2012 har fått samla ane på eit sentralt lager med tilgangskontroll, som våren 2013 har bestilt monteringa av overvakingssystem 7

20 som vil tilfredsstille krav til tryggleik dokumentasjon. Alle nye forskingsane i skal heretter plasserast på det sentrale lageret. Tabell 3. Oversikt over ar som er lagra lokalt i dei ulike føretak institusjonane i regionen. Institusjon Totaltal ar Forskingsar Diagnostiske Behandlingsar ar 364* Helse Fonna Helse Førde (4) (1) Helse Stavanger Private/ideelle føretak UiB 142** UiS Høgskulane i regionen Totalt *Foreløpige tal basert på REK system Biobankregisteret. Oversikten er i ferd med å bli gjennomgått av avdelingane ** Foreløpig tal basert på rapport frå Biobankregisteret Informasjon om den lokale infrastruktur lagringssituasjonen frå dei ulike helseføretak universitet følgjer under. Helseføretaka private ideelle føretak starta hausten 2012 det omfattande arbeidet med å skaffe oversikt over alle ane knytt til føretaket. Oversikta er framleis under kvalitetssikring hos nokre av avdelingane i føretaket. Det er per i dag registrert 365 ar. Utgangspunktet for oversikta var Biobankregisteret REK systemet. Forskingsane er knytt til 21 ulike avdelingar ved Haukeland universitetssjukehus. Behandlingsane er mellom andre knytt til Avdeling for immunoli transfusjonsmedisin. Dei diagnostiske ane er knytt til Avdeling for patoli i mindre grad til andre laboratorium som driv diagnostisk verksemd. Ein del av sine forskingsar er lagra i 1. etasje i Laboratoriebygget. Dei fleste av desse ane er knytt til sjukehuset sitt alarmsystem, som vil varsle eigaren av en dersom temperaturen skulle endre seg. Her fins det ekstrafrysarar som kan nyttast ved havari. Temperaturen vert ikkje lgført slik at ein seinare kan vise til stabile lagringstilhøve for dei bioliske prøvane. Dette lageret er i praksis fullt utnytta. Dei andre ane i føretaket, altså størstedelen, er spreidd rundt i ulike lokale på sjukehuset. Ein del av desse ane er knytt til alarmsystem, ein del er ikkje. sin største diagnostiske er knytt til Avdeling for patoli, Medisinsk servicedivisjon. Den blir lagra i lokale i kjellaren i Sentralblokka, består av biolisk materiale frå 1924 fram til i dag. Prøvane består av biopsiar, cytoliske utstryk autopsimateriale. Basert på stikkprøvar vert det anslått at det fins bioliske prøvar frå om lag 1.5 mill. enkeltpasientar i tidsrommet frå 1924 til Det vil seie om lag 10 millionar ulike prøvar. Det bioliske materiale er lagra som parafinblokker, som snitt på objektglas. Ein del av opplysningane knytt til prøvane frå perioden fins framleis i bøker. Desse burde vore digitaliserte, slik at informasjonen ikkje går tapt det bioliske materialet vert verdilaust. Digitalisering av desse opplysningane kan gjerast som eit prosjekt i samarbeid med Riksarkivet, men vil krevje ekstra ressursar. Helse Fonna har totalt 7 ar der 5 av dei er diagnostiske behandlings ar 2 av dei er forskingsar. Dei fleste av ane er godt sikra, både når det gjeld temperaturstabilitet når det gjeld tilgangskontroll. Helse Førde har alle sine 14 ar samla på Førde Sentralsjukehus. 9 forskings 5 diagnostiske ar er sikra med alarmar tilgangskontroll. 8

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 30.09. 2014 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem/Ernst Omenaas/Gro Anita Fonnes Flaten SAKA GJELD: Biobankarbeidet i Helse Vest - rapport

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Referat frå møte nr. 62, 18. september

Referat frå møte nr. 62, 18. september Referat frå møte nr. 62, 18. september Til stades: Dato: 3. oktober 2014 Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF August Bakke, Helse Bergen HF Stein Tore Nilsen,

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Referat frå møte nr. 49, 21. september 2012

Referat frå møte nr. 49, 21. september 2012 Referat frå møte nr. 49, 21. september 2012 Dato: 26. september 2012 Til stades: Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF (måtte forlate møtet kl. 14 og var dermed

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

1. Det blir oppretta to samarbeidsorgan, eit om forsking og innovasjon og eit om utdanning.

1. Det blir oppretta to samarbeidsorgan, eit om forsking og innovasjon og eit om utdanning. STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 09.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Samarbeidsorgan mellom Helse Vest RHF og utdanningsinstitusjonane ARKIVSAK: 2014/1272

Detaljer

Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013

Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013 Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013 Dato: 26. februar 2013 Til stades: Forfall: Sekretariatet: Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Berit Rokne, Universitetet

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

SAV Strategiplan

SAV Strategiplan SAV Strategiplan 2018-2022 Arbeidsplan Dato: 24.05.2017 Godkjent av: x Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Institusjon Endringslogg Versjon Dato Endring Endret

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 08.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Guro Mjanger SAKA GJELD: Statusrapport om forsking og innovasjon i Helse Førde ARKIVSAK: 2012/3702 STYRESAK: 068/2016

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Sak Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Saksnr. 16/05641 Dato sendt ut på høyring 19.12.16 Høyringsfrist 13.1.17 Send høyringsinnspel

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven/Marit Solheim SAKA GJELD: Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven/Marit Solheim SAKA GJELD: Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 01.12.2017 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven/Marit Solheim SAKA GJELD: Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest ARKIVSAK: 2017/3159

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Til stades: Dato: 19. desember 2013 Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen Jarle Eid, Universitetet i Bergen Hilde

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.03. 2013 Sakbehandlar: Saka gjeld: Sølvi Lerfald Fagleg rapportering 2012 Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Forslag

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 1 Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 Til stades: Ingrid Mällberg, Laila Bøe, Jostein Melheim, Helene Aareskjold, Marit Sundal, Gerd Bjørkedal og Tove Tendenes Forfall: Målfrid

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet HØYRINGSINNSPEL Sak Saksnr. 16/05641 Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjektet Faglig og administrativ organisering Høyringsinstans (svarar) Ev. prosess bak høyringsinnspelet

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

RHF-enes strategigruppe for forskning

RHF-enes strategigruppe for forskning REFERAT til møte i RHF-a si strategigruppe for forsking - torsdag 16. oktober 2014 Kl. 09:30 14:30 Radisson Blue Airport Hotell, Oslo Gardermoen 36/2014 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: Møtestad: 31.10.2011 kl Korrespondanse pr e-post Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak. Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.03.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hans K. Stenby Forslag til regional plan for diagnostikk og behandling av prostatakreft Arkivsak 2010/498

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Styresak. Bjørn Munthe Styresak 10/15 B Etablering av Helse Vest Innkjøp HF. Samandrag

Styresak. Bjørn Munthe Styresak 10/15 B Etablering av Helse Vest Innkjøp HF. Samandrag Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 6.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 10/15 B Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 6 2015/193/012 Framlegg

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak.

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak. Internt notat Til: Frå: Forskingsutvalet Forskingssjefen Dato: 30.11.16 Kopi: HR-direktøren i Helse Møre og Romsdal Ref: FU-sak 2016-23 Emne: Mandat for utarbeiding av strategi- og handlingsplan for forsking,

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bergen, 18.mai 2016 Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bakgrunn Internrevisjonen i Helse Vest gjennomførte hausten 2015 revisjon

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430/ Styresak 095/12 B Styremøte

Styresak. Arkivsak 2012/430/ Styresak 095/12 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 29.08.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin (BUSP) i Helse Bergen - igangsetting

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 03.02.2015 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Etablering av Helse

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering HØYRINGSINNSPEL Sak Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Saksnr. 16/05641 Dato sendt ut på høyring 19.12.16 Høyringsfrist 13.1.17 Send

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Handlingsprogram for 2015 2020

Handlingsprogram for 2015 2020 Handlingsprogram for 2015 2020 Tematisk forskingssatsing for folkehelse, livsstil og overvekt 24. november 2014 John Roger Andersen, Ph.D Forskingsgruppeleiar Forskingsgruppe for folkehelse, livsstil og

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Fusjonsprogrammet HiB, HiSF og HSH. Prosjektplan Digitalisering

Fusjonsprogrammet HiB, HiSF og HSH. Prosjektplan Digitalisering Fusjonsprogrammet HiB, HiSF og HSH Prosjektplan Digitalisering Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Organisering av prosjektet... 4 3. Overordna mandat og målsettingar... 4 3.1 Avgrensning av prosjektet / tolking

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING versjon 1, 11.2014 Rapport til samhandlingsutvalet Bakgrunn Som eit tiltak i arbeidet for reell brukarmedverknad sette samhandlingsutvalet 06.03.14 ned ei arbeidsgruppe

Detaljer

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.01.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Endring av vedtekter Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn I føretaksmøte

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Styresak. Dato skriven: Sakshandsamar: Hans Stenby Saka gjeld: Samordning av sjukehusa i hovudstadsområdet - høyring

Styresak. Dato skriven: Sakshandsamar: Hans Stenby Saka gjeld: Samordning av sjukehusa i hovudstadsområdet - høyring Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 16.11.2004 Sakshandsamar: Hans Stenby Saka gjeld: Samordning av sjukehusa i hovudstadsområdet - høyring Styresak 084/04 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Etablering av nytt innkjøpsføretak i Helse Vest - Helse Vest Innkjøp HF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Etablering av nytt innkjøpsføretak i Helse Vest - Helse Vest Innkjøp HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Etablering av nytt innkjøpsføretak i Helse Vest - Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK:

Detaljer

Styresak. Baard-Christian Schem Orientering om forsking og innovasjon i Helse Vest. Arkivsak 2014/361/ Styresak 062/14 Styremøte

Styresak. Baard-Christian Schem Orientering om forsking og innovasjon i Helse Vest. Arkivsak 2014/361/ Styresak 062/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.04.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Baard-Christian Schem Orientering om forsking og innovasjon i Helse Vest Arkivsak 2014/361/ Styresak

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2.

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 10.2.2016 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYRESAK: 19/16 O STYREMØTE:

Detaljer