Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal."

Transkript

1 Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle beretning. 5. Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette avgifter for kommende sesong. 8. Behandle budsjett for særkretsen. 9. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder. * b) 3 styremedlemmer og minst 1 varamedlem. c) 2 revisorer og 2 vararevisorer. d) Representanter til ting i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste særkretsting. 10. Utdeling av pokaler for seriespill 2012/2013 og evnt. bemerkelser 11. Avslutning * Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Fullstendig saksliste og saksdokumenter Fullstendig saksliste (med innkomne saker) og saksdokumenter gjøres tilgjengelig på kretsens websider løpende og senest 1 uke før møtet. Vi anbefaler å sjekke nettsidene jevnlig. Innmelding av saker Forslag til saker som skal behandles på særkretstinget må være styret i hende senest innen Forslag sendes til: Agder Bandykrets Postboks 984, 4859 Arendal eller på epost: Vi minner om at klubbenes representanter må meldes særkretsen senest 1 uke før særkretstinget.

2 Representasjon på særkretstinget 1. På særkretstinget møter med stemmerett: a) Særkretsens styre. b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: - Klubber med inntil 50 medl. 1 representant - Klubber med fra 51 til 100 medl. 2 representanter - Klubber med 101 medl. eller flere 3 representanter Klubbene kan bare la seg representere ved sine egne medlemmer. Representanter må være valgt på klubbens årsmøte eller oppnevnt av klubbens styre etter fullmakt og meldt særkretsen senest en uke før tinget. 2. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/ komiteens arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/ komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens medlemmer. c) Valgkomiteens medlemmer. d) Revisorer. 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særkretsen: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. (3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. (4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i særkretsen. (6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under særkretstinget. Kun representasjonsberettiget idrettslag kan fremme forslag til behandling på særkretstinget.

3 4. Årsberetning 2012 Side 2 av Organisasjon Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen IL Kasserer: Terje Skifjeld Arendal IBK Styremedlem: Rune Davidsen Arendal IBK Ungdomsrepresentant: Marthe Frøyna Risør IBK* Varamedlem: Erik Åbyholm Toppen IL * Marthe fikk innvilget permisjon høsten 2012 i forbindelse med flytting pga studier Daglig leder Agder Bandykrets (25 %) og NBF (75%) samarbeider om en 40% stilling for daglig leder i kretsen: Daglig leder: Per Harald Bai Stabell Arrangementskomiteen Leder: Jørund Fjærbu Vågsbygd IB Nestleder: Oddbjørn Håvardstad Just IL Områdeansvarlig Midt: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen IL Områdeansvarlig Vest: Jørund Fjærbu Vågsbygd IB Områdeansvarlig Øst: Anette Mostad Risør IBK Doms- og sanksjonsutvalg Leder: Georg Engstrand FK Vigør Medlem Aust- Agder: Geir Harnes Arendal IBK Medlem Vest- Agder: Kristian Salö FK Vigør S Dommerkomiteen Leder: Terje Skifjeld Arendal IBK Nestleder: Rune Davidsen Arendal IBK Utvikling dommere: Thomas Bekkevold Toppen IL Kursansvarlig dommere: André Kopperud Just IL e 3 av Valgkomiteen Leder: Kjell Gaute Hartvigsen Arendal IBK Medlem: Jørund Fjærbu Vågsbygd IB Medlem: Roger Rasmussen Risør IBK Varamedlem: Tom Østergaard Arendal IBK ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 1 av 9

4 4.1.7 Møtevirksomhet Kretsstyret Det har vært avholdt 8 styremøter. Klubbmøter/ samlinger Det har i perioden vært avholdt 2 klubbmøter og 1 kretskonferanse. Serieoppsettkomité Har i 2012/2013 vært utført av daglig leder Per Harald Bai Stabell i samarbeid med arrangementskomiteen. Arbeidet begynte allerede i mai 2012 i forbindelse med foreløpig påmelding for alle lag innen sommerferien. Serieoppsett var ferdigstilt i starten av september. Representasjon forbund o.l. Daglig leder Per Harald Bai Stabell og styreleder Bjørn Th. Knutsen har representert Agder Bandykrets ved kretssamlinger, konferanser og andre møter vedrørende utvikling av innebandy. Styremedlem Rune Davidsen representerte Agder Bandykrets på innebandyseksjonens årsmøte. 4.2 Utviklingstall Ifølge NBF sine tall har 224 spillere løst lisens sesongen 2012/2013, mot 226 lisenser i 2011/2012. Årets tall er uoffisielle og blir bekreftet av NBF senere i vår. Totalt er 833 registret som innebandymedlemmer. Det er 13 klubber i Agder Bandykrets. Antall medlemmer i klubbene i 2012: Klubb Kvinner Menn Totalt Endring Arendal IBK Express, IL * Grimstad Studentenes Idrettslag * HIL IBK * Hånes IF * Just IL Kristiansand Innebandyklubb Kristiansand Student IL Kvarstein Idrettslag LIA IL Otra IL * Risør Innebandyklubb Sørfjell IL * Toppen IL Vigør FK - innebandy Vågsbygd Innebandy Klubb Sum medlemmer * har ikke hatt lag med i seriespill eller minirunder/aktivitetsunder i inneværende sesong. ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 2 av 9

5 Antall medlemmer fordelt på kjønn og alder: Kvinner 0-5 år Kvinner 6-12 år Kvinner år Kvinner år Kvinner 26+ år Menn 0-5 år Menn 6-12 år Menn år Menn år Menn 26+ år Kvinner SUM Menn SUM Totalt 6-12 år Totalt år TOTAL Endring Antall lag i seriespill: Alderklasser G13 G15 Senior Gutter/ Menn Jenter/ Damer * 1 3 Totalt 21 lag totalt fordelt på 6 klubber * Flere av lagene i G13 er mixed lag. Minirunder: Det har vært avholdt 5 minirunder. Det har vært spilt kamper i 3 klasser, i alderen 6-12 år. Totalt 44 lag har deltatt. 6 klubber har deltatt med lag i en eller flere runder. Aktivitetsrunder: Det har vært avholdt 3 aktivitetsrunder. Det har vært spilt kamper i 2 klasser. Senior og G15 klasse har vært igangsatt. G17 lag har deltatt i seniorklasse. Totalt 20 lag har deltatt. 12 klubber/ grupper har deltatt med lag i en eller flere runder. ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 3 av 9

6 4.3 Dommersituasjon DK har for sesongen 2012/2013 bestått av André Kopperud, Thomas Bekkevold, Rune Davidsen og Terje Skifjeld, med sistnevnte som leder. Vi startet sesongen med samling i Fevik, fysiske og teoretiske tester stod på programmet. En fin samling, oppmøtet kunne vært bedre. De som deltok ga gode tilbakemeldinger, og savnet flere av sine dommerkollegaer. Det er gjennomført tre dommerkurs denne sesong. GD1 med 20 deltagere, av disse var det 7 jenter, GD2 med 10 deltagere og VK1 med 9 deltagere. DK er godt fornøyd med antall på kurs, gjennomføringen og kursholdere som har vært lokale krefter og fra forbundet. Vi har hatt en felles samling med fokus på «egenopplevde» situasjoner og løsning av disse. Denne samlingen var det Georg Engstrand som stod for det faglige. Årets G13 serie har blitt brukt som et springbrett for å få i gang nye voksne dommere. Unge nye dommere har dømt på flere minirunder. DK er godt fornøyd med å fått i gang flere nye dommere, spesielt jentedommere. Dette er også noe som har blitt lagt merke til i NBF. DK la til rette for at Agderdommere kunne reise til Østfold for å dømme, ment for å skaffe seg større erfaring/kompetanse som dommer. Dessverre var det ingen interesse for dette. Alle dommere (som har dømt flere enn en kamp) har fått en eller flere dommerobservasjoner/ oppfølging i løpet av denne sesong. Vi har kun 3 dommerobservatører, og ønsker oss flere. DK sendte ut en forespørsel om det var noen voksne dommere som kunne tenkt seg å bli dommerobservatør, kun en person hadde lyst, det ble ikke gjennomført observasjonskurs. DK har fått flere tilbakemeldinger fra dommere som ønsker flere observasjoner, men når det kun er 3 tilgjengelig dommerobservasjoner, begrenser det seg. DK er fornøyd med gjennomføring av observasjoner og oppfølginger. Skulle gjerne hatt flere til å følge opp dommere DK har i denne sesong fått tilbakemeldinger på at enkelte dommere ønsker seg flere kamper, andre er fornøyd med slik som det ble. DK ønsker og ser at det er behov for å få flere dommere på et høyere nivå. Dette er en utfordring når mange har flere roller, og ofte er det dømmingen som blir prioritert til sist. Alt i alt en bra sesong, noe kunne vært gjort bedre og annerledes, av erfaring skapes det videre inspirasjon. Dommerstatus pr mars 2013 Trinn1: 15 dommere. Trinn 2: 4 dommere. Trinn 3: 2 dommere. Trinn 4: 2 dommere. Totalt 23. Av forskjellige årsaker har ikke alle hatt dommeroppdrag denne sesongen. Fra neste sesong vil «trinn» bli borte og erstattet med GK1, GK2, VK1, VK2, VK3, VK4 og VK5 ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 4 av 9

7 4.4 Informasjon / markedsføring Kretsen har egen nettside (www.agderbandykrets.no) som er hovedkilden til informasjon og markedsføring av hva som skjer i Agder Bandykrets. Det sendes også ut nyhetsbrev av de viktigste sakene som publiserer på sidene. Daglig leder har hatt ansvaret for å holde innholdet oppdatert. Alle klubber legger selv inn resultater og kampdetaljer, og daglig leder står for kontrollen av at dette er riktig. Webmaster 2012 har vært daglig leder Per Harald Bai Stabell, med god teknisk støtte fra Georg Engstrand. 4.5 Anlegg Agder Bandykrets har en anleggskoordinator, Geir Harnes (Arendal IBK), som representerer kretsens interesser knyttet til anlegg i forhold til innebandy. Anleggskoordinatoren sitter ikke i kretsstyret. Fokus har vært å sikre at vant og oppmerking er tilstede i nye haller. Arbeidet fortsetter med å fremme innebandyvennlige haller. 4.6 Arrangementskomiteen Arrangementskomiteen for sesongen 2012/13 har hatt til sammen 6 møter- alle på Skype da alle medlemmene kjenner hverandre fra før. Komiteen har hatt ansvar for å skaffe halltid til seriekamper og minirunder/aktivitetsrunder. Vi har bistått DL med terminlisteoppsett, har behandlet dispensasjonssøknader og noen få sanksjonssaker. Arbeidet med å bestille halltid ble påbegynt allerede i slutten av april pga søknadsfrist 1. mai i Kristiansand. Områdeansvarlige for hvert område kommuniserer med kommunene om halltid forhåndsreservering og kansellerer tider/dager vi ikke skal bruke. Det ble innhentet forhåndspåmelding til serie i juni for å kunne begynne på terminlistearbeidet tidlig. Alle påmeldte lag bekreftet innen endelig frist 15 august. Det ble bestemt å avvikle serie i G13, G15, Herre 3. divisjon, Herre 2. divisjon og Dame 2 divisjon. G17 fikk bare to påmeldte lag og ble slått sammen med 3.divisjon. Terminlisten ble klar først i uke 39 pga at det ble nødvendig med en del mer justeringer enn forventet etter første høringsrunde. Dette viser viktigheten av at alle lag registrerer ønsker om kamptid/dag, dobbeltroller mv. innen fristen Serien ble startet kort etter høstferien. Pga at det var svært få damespillere tilgjengelig for 3 av fire lag før jul ble det satt opp en intro- serie for damene før jul og ordinær serie ble satt opp på nyåret. Samarbeid med daglig leder og dommerleder har gått svært lett. Ved invitasjon til serie ble det lagt sterke begrensninger på muligheter for omberamminger av seriekamper. Denne sesongen har det ikke blitt omberammet kamper på henvendelse fra klubbene. En kamprunde for damene ble utsatt pga et forrykende snøvær. Det har vært avholdt minirunder og aktivitetsrunder- disse ble administrert av daglig leder og utviklingskonsulenten. ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 5 av 9

8 4.7 Utviklingsarbeid NBF har en 100% stilling som utviklingskonsulent (UK), med virkefelt Agder. Stillingen er besatt av André Kopperud med arbeidssted tilhørende Idrettens Hus i Kristiansand. Skolebesøk Det har vært gjort skolebesøk for en rekke klubber denne sesongen. Skolebesøkene er alltid knyttet opp mot ny eller eksisterende klubb som ønsker rekruttering til nytt eller eksisterende lag. Skolebesøkene gjøre også i forbindelse med oppstart av innebandyskole eller nybegynnerkurs i klubb. Det har i år, som i fjor, for det meste vært skolebesøk i aldersgruppen 6-12 år (1-7 trinn) ettersom kretsen har stort fokus på minirundene. Følgende klubber har hatt skolebesøk denne sesongen: Arendal IBK, Lia IL, Toppen IL, Just IL, Risør IBK, Vågsbygd IBK og Kristiansand IBK. Skoleturnering UK har også deltatt på skoleturnering ved flere skoler i Agder. Dette er også en viktig del av rekrutteringsarbeidet som gjøre i Agder. Innebandyskole (IBS) Innebandyskole er ett tiltak som tidligere har gitt flere klubber stor vekst. Denne sesongen er det kun Toppen IL som har gjennomført innebandyskole, som har resultert i at de har fått minirundelag denne sesongen. Mai 2012 var UK på besøk hos utviklingskonsulenten i Nord- Norge hvor vi jobbet i 3 dager med å utarbeide ett dokument som gjøre det lettere for klubber å sette i gang med innebandyskole i egen klubb. Det ble en fin håndbok som kan brukes i gjennomføring av IBS Gøy med liten ball i klubb. Dette dokumentet ble sendt ut til samtlige klubber i Agder Bandykrets tidlig i mai. Denne sesongen var det altså kun Toppen IL som startet IBS. Kommende sesong er det svært viktig for utviklingen av innebandy på Sørlandet at samtlige klubber i kretsen setter i gang med IBS rett etter skolestart! Dette er en svært viktig del av rekrutteringen deres! Nybegynnerkurs Nybegynnerkurs er en litt kortere og nedskalert utgave av IBS, kurset strekker seg over 5-6 uker. Denne sesongen så er det kun Kristiansand IBK og Arendal IBK som har gjennomført nybegynnerkurs i egen klubb. Trenerkurs Det ble i januar 2013 gjennomført trenerkurs i Arendal (Sør Amfi). Det ble ett flott kurs hvor vi denne gang hadde besøk av Helge Branting og det ble satt ekstra stort fokus på målvaktsmodulen. Kurset resulterte i 10 nye trenere som er klare for å ta fatt på trenerroller i egen eller andre klubber i området. Velkommen til innebandy kurs Velkommen til innebandy er ett aktivitetslederkurs som egner seg bra for foreldre/ foresatte i klubbene. Denne sesongen så er det kun blitt gjennomført Velkommen til innebandy i Arendal IBK, Åmli Skule, Holviga Skole og Birkenlund/ Moltemyr Skole. Kurset er helt gratis og kan gjennomføres på en kveld i klubb av utviklingskonsulenten. Neste sesong håper vi at samtlige klubber vil gjennomføre Velkommen til innebandy i egen klubb. Klubben får da foreldre/ foresatte som vet mer om sporten, og de er også istand til å lede lag i mini- og aktivitetsrunder. De kan til og med starte å trene lag! ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 6 av 9

9 Mini- /Aktivitetsrunder Denne sesongen har vi hatt ekstra stort fokus på mini- og aktivitetsrunder. Det ble før sommeren satt opp hele 7 mini- /aktivitetsrunder fra oktober- april. Av disse 7 rundene så er det 5 runder som har blitt gjennomført denne sesongen. Første runde som var satt opp i oktober og runden som var satt opp i desember ble avlyst pga. få påmeldte lag. Det positive er at når det først kom i gang, så har vi nå har fått mini- /aktivitetsrundene skikkelig i gang. Runden som ble arrangert i Arendal i februar hadde rekorddeltakelse og for første gang ble dagen gjennomført med både mini- og aktivitetsrundelag. Neste runde ble arrangert i Kristiansand i mars og nok en gang ble det satt rekord i antall påmeldte lag. Siste runde ble arrangert i Arendal i midten av april. Kretsen og UK håper klubbene ser hva denne aktiviteten betyr for både utøverne og for utviklingen av klubbene, og at vi tar med oss de positive effektene og gløden til mini- /aktivitetsrundene neste sesong. Fokuset på minirunder de siste sesongene har ført til at kretsen denne sesongen for første gang har hatt en 13- års serie. Det tegner til å bli flere lag i 13- års serien neste sesong det er gledelig! Opprettelse av nye klubber Det er, og vil bli opprettet innebandyaktivitet i 3 nye klubber denne sesongen. Kristiansand IBK og Mandal IBK er helt nye klubber som aldri tidligere har drevet med innebandyaktivitet. Kristiansand IBK har denne sesongen kun hatt fokus på å få opp aktivitet for barn (6-12 år), men vil neste sesong fokusere på å rekruttere til gruppen år og aktivitetslag for voksne. I Mandal har tre vennegjenger, som denne sesongen har deltatt på aktivitetsrunder, besluttet å stifte klubb. Mandal ønsker å fortsette å være med på aktivitetsrundene for voksene, men de planlegger å starte opp med tilbud for barn og unge i løpet av kommende sesong. Den tredje klubben er Sørfjell, som tidligere har hatt innebandyaktivitet, men som har ligget nede uten aktivitet de siste tre årene. Sørfjell vil starte opp med aktivitet for barn og unge allerede før sommeren ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 7 av 9

10 4.8 Resultater og tabeller Seriespill Det har vært avviklet 103 ordinære seriespillkamper, hvorav 10 ikke har vært spilt men endt med W.O. G13 Agder # Lag Kamper Vunnet Uavgjort Tap Målforskjell Poeng 1 FK Vigør G Risør IBK G Vågsbygd IB G Arendal IBK G G15 Agder # Lag Kamper Vunnet Uavgjort Tap Målforskjell Poeng 1 Toppen IL G Toppen IL J17 (Damer) Lia IL G FK Vigør G Damer 2.div # Lag Kamper Vunnet Uavgjort Tap Målforskjell Poeng 1 Risør IBK Damer Vågsbygd IB Damer Toppen IL J Menn 2.div # Lag Kamper Vunnet Uavgjort Tap Målforskjell Poeng 1 Vigør Arendal IBK Senior Vågsbygd IB B Vågsbygd IB A Menn 3.div # Lag Kamper Vunnet Uavgjort Tap Målforskjell Poeng 1 Arendal IBK G17 (G17) Arendal IBK Senior Lia IL Just Vågsbygd IB (G17) ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 8 av 9

11 4.9 Status og framtidsutsikter ved leder Sesongen 2012/2013 har blitt gjennomført på vanlig måte, vi har ikke hatt noen spesielle prosjekter. Årets serie har ikke vært delt i Aust og Vest som forrige sesong og det har ikke bydd på nevneverdige problemer. Jeg tror at de fleste klubbene var fornøyd med denne løsningen som også har bidratt til jevnere serier. Det har også denne sesongen blitt gjort mye godt arbeid i kretsen og det er igjen ildsjelene i krets og klubber som må takkes, og utviklingskonsulentens arbeid ute på skolene er av uvurderlig betydning for kretsen i sitt rekrutteringsarbeid. Dameserien har dessverre vært svært redusert med for få lag, her har vi definitivt en utfordring i fremtiden for å rekruttere flere jenter inn i idretten. Minirundene og aktivitetsrundene hadde en tung start hvor de to første rundene måtte avlyses pga for få påmeldte, den 3 runden ble kun gjennomført med minirunde og her var det også svært få lag. Så begynte det å ta seg opp både for mini- og aktivitetsrundene og jeg tror at vi nå begynner å få «hanket» inn en del av de lagene som bare har spilt for moroskyld i en gymsal. Det er nå viktig at vi tar vare på kontaktnavnene vi har skaffet denne sesongen slik at vi får alle med igjen neste sesong. Sist høst åpnet Sør Amfi i Arendal med vant til to fulle baner, denne hallen har ikke Agder Bandykrets benyttet til nå til annet enn dommerkurs. Målet for kommende sesong må være å bruke denne hallen spesielt til mini- og aktivitetsrundene. Her er det gode fasiliteter også for publikum, samt at vi kan spille på flere baner samtidig. Det kan bli noen administrative utfordringer med vant siden det ikke er mere enn 8 svinger i hallen men dette er jeg sikker på at vi kan løse på en grei måte. Utfordringen neste sesong blir i første rekke samarbeidet med Rogaland Bandykrets. Antall kretser skal reduseres betraktelig og Agder Bandykrets vil på sikt mest sannsynlig bli slått sammen med Rogaland og Hordaland Bandykrets. Agder Bandykrets arbeider med å starte allerede sesongen 2013/2014 med en prøveordning hvor kretsen skal administreres fra Rogaland. Agder Bandykrets vil fortsatt ha sitt eget kretsstyre men arbeidsoppgavene vil bli helt annerledes enn tidligere. Agder Bandykrets vil ha en kontaktperson direkte inn i et regionsutvalg for Rogaland, Hordaland og Agder Bandykrets, samt en arrangementskontakt, og en dommerleder. Dette betyr at fra sesongen 2013/2014 har vi ikke lenger en daglig leder i Agder Bandykrets på samme måte som vi har vært vant til men jeg er ikke bekymret av den grunn. Mye av arbeidsformen må sikkert gå seg til underveis men jeg er overbevist om at vi skal klare å finne arbeidsformer som vil gagne kretsen godt. Fokus kommende sesong må fortsatt være å rekruttere flere til idretten, både spillere og resurspersoner som kan bidra til videre utvikling. Det er fortsatt svært viktig arbeid for utviklingskonsulenten å rekruttere fra skolebesøkene sine. Å få størst mulig bredde allerede fra 8-9 års alderen er den sikreste måten til å få bredde på seniornivå om noen år. Og som tidligere nevnt må vi alle jobbe med å få med flere jenter til idretten vår Leder Agder Bandykrets Bjørn Th Knutsen (sign) ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 9 av 9

12 Resultatregnskap side 1 av 3 AGDER BANDYKRETS

13 Resultatregnskap side 2 av 3 AGDER BANDYKRETS

14 Resultatregnskap side 3 av 3 AGDER BANDYKRETS

15 Balanse side 1 av 1 AGDER BANDYKRETS Arendal, Styret Agder Bandykrets Bjørn Th Knutsen Leder Bernt-Thomas Åbyholm Nestleder Terje Skifjeld Økonomiansvarlig Rune Davidsen Styremedlem Marte Frøyna Styremedlem (permisjon) Erik Åbyholm Varastyremedlem

16 Kommentar til sak 5. Regnskap 2012 og sak 8. Budsjett 2013 Regnskapet for 2012 viser et resultatet på ,24 kr i overskudd. Dette er kun et regnskapsmessig overskudd og ikke et reelt overskudd. Det henger sammen med at kretsen i år overfører regnskapet til NBF og samtidig velger å føre regnskapet litt annerledes. Det reelle overskuddet for 2012 er ca kr. Vi har valgt å spare noen kostnader i 2012 pga administrasjonssamarbeidet med Rogaland kommende sesong. Budsjettet for 2013 vil vise et underskudd på kr da det påføres kostander for sesongen i kalenderåret Bakgrunnen for de misvisende tallene er at 2013 budsjettet blir et overgangsår regnskapsmessig.

17

18 6. Innkomne forslag og saker Alle forslag og saker i dette dokumentet er fra kretsstyret, og dens komiteer. Det var ved utløp av frist for innmelding av saker og forslag, ikke mottatt noen saker fra klubber i Agder Bandykrets. 6.1 Justering av kjøregodtgjørelse Bakgrunn: Per i dag betaler Agder Bandykrets kr 3,50 for kjøring til de som er berettiget dette i krets regi. Statens satser er bestemt på grunnlag av hva det virkelig koster å bruke privat pr kjørte km. Dette bør også Agder Bandykrets følge. På denne måten får man dekket de reelle kostnader ved bruk av egen bil. Forslag til vedtak: Agder Bandykrets øker kjøregodtgjøringen til å følge statens satser for kjøregodtgjørelse. Gjeldende sats blir da som normalsatsen for kjøregodtgjørelse 4,05 kroner per km. Satsen kan først endres ved nytt vedtak på særkretstinget. Satsene gjøres gjeldende for alle som etter avtale blir berettiget til å leverer kjøreregning til kretsen. Det utbetales ikke passasjertillegg. Reiser kortere enn to mil (tur/retur) gir ikke rett til kjøregodtgjørelse. Kretsstyrets innstilling: Kretsstyret ber særkretstinget vedta forslaget slik det foreligger. 6.2 Diettpenger for dommere Bakgrunn: Ved flere tilfeller sist sesong har enkelte dommere vært aktive ved kamparenaer i mange timer for å følge opp nye dommere eller gjøre observasjoner. Dette har ofte blitt kombinert med at dommeren dømmer den siste eller de siste kampene den dagen. Dommerkomiteen mener at det er rett og rimelig at den enkelte dommer får 150 kr i diett. Dette er om lag det som det koster å kjøpe seg et varmt måltid. Forslag til vedtak: Agder Bandykrets innfører diettpenger for dommere som har varighet på fem (5) timer eller lengre. Varigheten beregnes fra en forlater bosted til en returnerer til samme sted. Satsen settes til 150 kroner. Diettsatsen føres som eget punkt, på samme skjema som selve reisen. Kretsstyrets innstilling: Kretsstyret ber særkretstinget vedta forslaget slik det foreligger. SAK 6. INNKOMNE FORSLAG OG SAKER TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 side 1 av 2

19 6.3 Regional samarbeid Bakgrunn: Det har i en periode vært arbeidet med en plan for å endre organisasjonen i NBF fra 12 kretser til 6 regioner. Det foreligger nå et foreløpig forslag, men dette forutsettes å bli endelig vedtatt på Forbundstinget 2014, og prøveperioden for Sør- Vest vil være en av flere indikatorer på hvordan dette vil fungere, og derigjennom kunne påvirke det endelige forslaget. Sør- Vest Regionen vil da bli en betydelig region innen denne organisasjonen. Planen er at samarbeidet skal styrke ressursene på den administrative siden, slik at man lokalt kan konsentrere seg mye mer om økning i aktivitet som er det overordnede målet. Planen er at det skal bli en fullstendig region med felles administrasjon og felles organisasjon og ledelse fra 2014/2015 sesongen. Forslag til vedtak: Agder Bandykrets er enige i å gjennomføre en prøveperiode med et regionalt samarbeid mellom Rogaland BK, Hordaland BK og Agder BK i sesongen 2013/2014. Samarbeidet vil i prøveperioden først og fremst dreie seg om den administrative delen, så som serieadministrasjon, minirundeadministrasjon o.l. I prøveperioden vil også kretsene bestå som i dag, men med et mye mer begrenset arbeids- og ansvarsområde. Dersom prøveperioden blir vellykket er det meningen at det skal foretas en full sammenslutning til en Sør- Vest region fra sesongen 2014/2015. Kretsstyrets innstilling: Kretsstyret ber særkretstinget vedta forslaget slik det foreligger. 6.4 Nedleggelse av dommerkomite, arrangementskomite og doms- og sanksjonsutvalg Bakgrunn: Som en direkte konsekvens av sak 6.3, så vil det være naturlig å legge ned de komiteer som har hatt medansvar for den daglige driften i kretsen. Arrangementskomiteens oppgaver vil bli ivaretatt av administrasjonen i Rogaland. Dommerkomiteen gjøres om til et lokalt utvalg. Doms- og sanksjonsutvalgets oppgaver blir ivaretatt av Sanksjons- og protestutvalget direkte underlagt NBF. Forslag til vedtak: Dommerkomiteen, arrangementskomiteen og doms- og sanksjonsutvalget i Agder Bandykrets legges ned. Det opprettes følgende tre lokale roller, som skal virke i prøveperioden til det regionale samarbeidet. Disse rollene er 1. Regionsutvalgsrepresentant. 2. Arrangementskontakt. 3. Dommerleder. Kretsstyrets innstilling: Kretsstyret ber særkretstinget vedta forslaget slik det foreligger. SAK 6. INNKOMNE FORSLAG OG SAKER TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 side 2 av 2

20 7. Fastsette avgifter for sesongen 2013/ Avgifter Årsavgift kr 6.000,- (kr 5.000,- i 2012) Klubber som kun har 1 lag med i konkurranseaktivitet, hvor laget er et aldersbestemt lag, betaler 50% av årsavgiften (kr 3.000,- ). Nye klubber i kretsen slipper årsavgiften det første året. Serieavgifter Serieavgift Dommerkjøring Serieavgift Dommerkjøring Menn 2.div: 7.500, , , ,- Menn 3.div: 5.500, , , ,- Damer 2.div: 5.500, , , ,- G/J19: 4.500, , , ,- G/J17: 3.500, , , ,- G/J15: 3.500, , , ,- G/J13 og lavere: 2.500, , , ,- Økningen i serieavgifter baserer seg på å rette seg etter andre kretsers satser, og er et ledd i å komme opp på et likt nivå, samt ligge på det nivå som muliggjør å betale for en prosentvis andel av nyopprettet stilling i det nye regionsamarbeidet. Justeringen i dommerkjøringssats for 3.div, baserer seg på erfaring fra årets seriespill. Det har vært mye de samme dommerne som har dømt 3.div, som i 2.div. Derav justeringen. Minirunder og aktivitetsrunder Uforandret fra Det skilles på to type avgifter. En deltakeravgift og en utøveravgift. Deltakeravgift (per lag per runde): kr 100,- (avgift til kretsen). Kretsen fakturerer klubbene ved årsslutt. Utøveravgift (per utøver per runde): kr 75,-. Dette betales til arrangørklubb (til krets om kretsen står som arrangør), kontant ved oppmøte til selve arrangementet. Det kan eventuelt avtales med den enkelte arrangør at utøveravgift overføres, eller betales ved faktura (samlet). Det er da tillatt å ta kr 100,- i faktureringsgebyr.

21 7.2 Honorarer 2013/2014 Kretsstyret 2013/ /2013 Leder kr 2.000,- (kr 2.500,- ) Nestleder kr 500,- (kr 2.000,- ) Kasserer/ økonomiansvarlig kr 1.500,- (kr 2.000,- ) Styremedlemmer kr 500,- (kr 1.000,- ) Varamedlemmer kr 500,- (kr 500,- ) Arrangementskomiteen Leder Medlem(mer) kr 2.000,- kr 1.000,- utgår Dommerkomiteen Leder Medlem(mer) kr 2.000,- kr 1.000,- utgår Doms og sanksjonsutvalget Leder Medlem(mer) kr 1.000,- kr 500,- utgår Regionsutvalgsrepresentant Arrangementskontakt Dommerleder kr 0,- kr 2.000,- kr 2.000,- Revisor Per person kr 1.000,-

Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS

Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS Torsdag 23. april 2009 kl 19:00 Idrettens Hus, Arendal Dagsorden 1. Åpning ved styrets leder 2. Godkjenning av innkalling og opptelling av stemmeberettigede 3. Valg

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer