Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal."

Transkript

1 Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle beretning. 5. Behandle regnskap for særkretsen i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette avgifter for kommende sesong. 8. Behandle budsjett for særkretsen. 9. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder. * b) 3 styremedlemmer og minst 1 varamedlem. c) 2 revisorer og 2 vararevisorer. d) Representanter til ting i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste særkretsting. 10. Utdeling av pokaler for seriespill 2012/2013 og evnt. bemerkelser 11. Avslutning * Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Fullstendig saksliste og saksdokumenter Fullstendig saksliste (med innkomne saker) og saksdokumenter gjøres tilgjengelig på kretsens websider løpende og senest 1 uke før møtet. Vi anbefaler å sjekke nettsidene jevnlig. Innmelding av saker Forslag til saker som skal behandles på særkretstinget må være styret i hende senest innen Forslag sendes til: Agder Bandykrets Postboks 984, 4859 Arendal eller på epost: Vi minner om at klubbenes representanter må meldes særkretsen senest 1 uke før særkretstinget.

2 Representasjon på særkretstinget 1. På særkretstinget møter med stemmerett: a) Særkretsens styre. b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: - Klubber med inntil 50 medl. 1 representant - Klubber med fra 51 til 100 medl. 2 representanter - Klubber med 101 medl. eller flere 3 representanter Klubbene kan bare la seg representere ved sine egne medlemmer. Representanter må være valgt på klubbens årsmøte eller oppnevnt av klubbens styre etter fullmakt og meldt særkretsen senest en uke før tinget. 2. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/ komiteens arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/ komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens medlemmer. c) Valgkomiteens medlemmer. d) Revisorer. 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særkretsen: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. (3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. (4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i særkretsen. (6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under særkretstinget. Kun representasjonsberettiget idrettslag kan fremme forslag til behandling på særkretstinget.

3 4. Årsberetning 2012 Side 2 av Organisasjon Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen IL Kasserer: Terje Skifjeld Arendal IBK Styremedlem: Rune Davidsen Arendal IBK Ungdomsrepresentant: Marthe Frøyna Risør IBK* Varamedlem: Erik Åbyholm Toppen IL * Marthe fikk innvilget permisjon høsten 2012 i forbindelse med flytting pga studier Daglig leder Agder Bandykrets (25 %) og NBF (75%) samarbeider om en 40% stilling for daglig leder i kretsen: Daglig leder: Per Harald Bai Stabell Arrangementskomiteen Leder: Jørund Fjærbu Vågsbygd IB Nestleder: Oddbjørn Håvardstad Just IL Områdeansvarlig Midt: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen IL Områdeansvarlig Vest: Jørund Fjærbu Vågsbygd IB Områdeansvarlig Øst: Anette Mostad Risør IBK Doms- og sanksjonsutvalg Leder: Georg Engstrand FK Vigør Medlem Aust- Agder: Geir Harnes Arendal IBK Medlem Vest- Agder: Kristian Salö FK Vigør S Dommerkomiteen Leder: Terje Skifjeld Arendal IBK Nestleder: Rune Davidsen Arendal IBK Utvikling dommere: Thomas Bekkevold Toppen IL Kursansvarlig dommere: André Kopperud Just IL e 3 av Valgkomiteen Leder: Kjell Gaute Hartvigsen Arendal IBK Medlem: Jørund Fjærbu Vågsbygd IB Medlem: Roger Rasmussen Risør IBK Varamedlem: Tom Østergaard Arendal IBK ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 1 av 9

4 4.1.7 Møtevirksomhet Kretsstyret Det har vært avholdt 8 styremøter. Klubbmøter/ samlinger Det har i perioden vært avholdt 2 klubbmøter og 1 kretskonferanse. Serieoppsettkomité Har i 2012/2013 vært utført av daglig leder Per Harald Bai Stabell i samarbeid med arrangementskomiteen. Arbeidet begynte allerede i mai 2012 i forbindelse med foreløpig påmelding for alle lag innen sommerferien. Serieoppsett var ferdigstilt i starten av september. Representasjon forbund o.l. Daglig leder Per Harald Bai Stabell og styreleder Bjørn Th. Knutsen har representert Agder Bandykrets ved kretssamlinger, konferanser og andre møter vedrørende utvikling av innebandy. Styremedlem Rune Davidsen representerte Agder Bandykrets på innebandyseksjonens årsmøte. 4.2 Utviklingstall Ifølge NBF sine tall har 224 spillere løst lisens sesongen 2012/2013, mot 226 lisenser i 2011/2012. Årets tall er uoffisielle og blir bekreftet av NBF senere i vår. Totalt er 833 registret som innebandymedlemmer. Det er 13 klubber i Agder Bandykrets. Antall medlemmer i klubbene i 2012: Klubb Kvinner Menn Totalt Endring Arendal IBK Express, IL * Grimstad Studentenes Idrettslag * HIL IBK * Hånes IF * Just IL Kristiansand Innebandyklubb Kristiansand Student IL Kvarstein Idrettslag LIA IL Otra IL * Risør Innebandyklubb Sørfjell IL * Toppen IL Vigør FK - innebandy Vågsbygd Innebandy Klubb Sum medlemmer * har ikke hatt lag med i seriespill eller minirunder/aktivitetsunder i inneværende sesong. ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 2 av 9

5 Antall medlemmer fordelt på kjønn og alder: Kvinner 0-5 år Kvinner 6-12 år Kvinner år Kvinner år Kvinner 26+ år Menn 0-5 år Menn 6-12 år Menn år Menn år Menn 26+ år Kvinner SUM Menn SUM Totalt 6-12 år Totalt år TOTAL Endring Antall lag i seriespill: Alderklasser G13 G15 Senior Gutter/ Menn Jenter/ Damer * 1 3 Totalt 21 lag totalt fordelt på 6 klubber * Flere av lagene i G13 er mixed lag. Minirunder: Det har vært avholdt 5 minirunder. Det har vært spilt kamper i 3 klasser, i alderen 6-12 år. Totalt 44 lag har deltatt. 6 klubber har deltatt med lag i en eller flere runder. Aktivitetsrunder: Det har vært avholdt 3 aktivitetsrunder. Det har vært spilt kamper i 2 klasser. Senior og G15 klasse har vært igangsatt. G17 lag har deltatt i seniorklasse. Totalt 20 lag har deltatt. 12 klubber/ grupper har deltatt med lag i en eller flere runder. ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 3 av 9

6 4.3 Dommersituasjon DK har for sesongen 2012/2013 bestått av André Kopperud, Thomas Bekkevold, Rune Davidsen og Terje Skifjeld, med sistnevnte som leder. Vi startet sesongen med samling i Fevik, fysiske og teoretiske tester stod på programmet. En fin samling, oppmøtet kunne vært bedre. De som deltok ga gode tilbakemeldinger, og savnet flere av sine dommerkollegaer. Det er gjennomført tre dommerkurs denne sesong. GD1 med 20 deltagere, av disse var det 7 jenter, GD2 med 10 deltagere og VK1 med 9 deltagere. DK er godt fornøyd med antall på kurs, gjennomføringen og kursholdere som har vært lokale krefter og fra forbundet. Vi har hatt en felles samling med fokus på «egenopplevde» situasjoner og løsning av disse. Denne samlingen var det Georg Engstrand som stod for det faglige. Årets G13 serie har blitt brukt som et springbrett for å få i gang nye voksne dommere. Unge nye dommere har dømt på flere minirunder. DK er godt fornøyd med å fått i gang flere nye dommere, spesielt jentedommere. Dette er også noe som har blitt lagt merke til i NBF. DK la til rette for at Agderdommere kunne reise til Østfold for å dømme, ment for å skaffe seg større erfaring/kompetanse som dommer. Dessverre var det ingen interesse for dette. Alle dommere (som har dømt flere enn en kamp) har fått en eller flere dommerobservasjoner/ oppfølging i løpet av denne sesong. Vi har kun 3 dommerobservatører, og ønsker oss flere. DK sendte ut en forespørsel om det var noen voksne dommere som kunne tenkt seg å bli dommerobservatør, kun en person hadde lyst, det ble ikke gjennomført observasjonskurs. DK har fått flere tilbakemeldinger fra dommere som ønsker flere observasjoner, men når det kun er 3 tilgjengelig dommerobservasjoner, begrenser det seg. DK er fornøyd med gjennomføring av observasjoner og oppfølginger. Skulle gjerne hatt flere til å følge opp dommere DK har i denne sesong fått tilbakemeldinger på at enkelte dommere ønsker seg flere kamper, andre er fornøyd med slik som det ble. DK ønsker og ser at det er behov for å få flere dommere på et høyere nivå. Dette er en utfordring når mange har flere roller, og ofte er det dømmingen som blir prioritert til sist. Alt i alt en bra sesong, noe kunne vært gjort bedre og annerledes, av erfaring skapes det videre inspirasjon. Dommerstatus pr mars 2013 Trinn1: 15 dommere. Trinn 2: 4 dommere. Trinn 3: 2 dommere. Trinn 4: 2 dommere. Totalt 23. Av forskjellige årsaker har ikke alle hatt dommeroppdrag denne sesongen. Fra neste sesong vil «trinn» bli borte og erstattet med GK1, GK2, VK1, VK2, VK3, VK4 og VK5 ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 4 av 9

7 4.4 Informasjon / markedsføring Kretsen har egen nettside (www.agderbandykrets.no) som er hovedkilden til informasjon og markedsføring av hva som skjer i Agder Bandykrets. Det sendes også ut nyhetsbrev av de viktigste sakene som publiserer på sidene. Daglig leder har hatt ansvaret for å holde innholdet oppdatert. Alle klubber legger selv inn resultater og kampdetaljer, og daglig leder står for kontrollen av at dette er riktig. Webmaster 2012 har vært daglig leder Per Harald Bai Stabell, med god teknisk støtte fra Georg Engstrand. 4.5 Anlegg Agder Bandykrets har en anleggskoordinator, Geir Harnes (Arendal IBK), som representerer kretsens interesser knyttet til anlegg i forhold til innebandy. Anleggskoordinatoren sitter ikke i kretsstyret. Fokus har vært å sikre at vant og oppmerking er tilstede i nye haller. Arbeidet fortsetter med å fremme innebandyvennlige haller. 4.6 Arrangementskomiteen Arrangementskomiteen for sesongen 2012/13 har hatt til sammen 6 møter- alle på Skype da alle medlemmene kjenner hverandre fra før. Komiteen har hatt ansvar for å skaffe halltid til seriekamper og minirunder/aktivitetsrunder. Vi har bistått DL med terminlisteoppsett, har behandlet dispensasjonssøknader og noen få sanksjonssaker. Arbeidet med å bestille halltid ble påbegynt allerede i slutten av april pga søknadsfrist 1. mai i Kristiansand. Områdeansvarlige for hvert område kommuniserer med kommunene om halltid forhåndsreservering og kansellerer tider/dager vi ikke skal bruke. Det ble innhentet forhåndspåmelding til serie i juni for å kunne begynne på terminlistearbeidet tidlig. Alle påmeldte lag bekreftet innen endelig frist 15 august. Det ble bestemt å avvikle serie i G13, G15, Herre 3. divisjon, Herre 2. divisjon og Dame 2 divisjon. G17 fikk bare to påmeldte lag og ble slått sammen med 3.divisjon. Terminlisten ble klar først i uke 39 pga at det ble nødvendig med en del mer justeringer enn forventet etter første høringsrunde. Dette viser viktigheten av at alle lag registrerer ønsker om kamptid/dag, dobbeltroller mv. innen fristen Serien ble startet kort etter høstferien. Pga at det var svært få damespillere tilgjengelig for 3 av fire lag før jul ble det satt opp en intro- serie for damene før jul og ordinær serie ble satt opp på nyåret. Samarbeid med daglig leder og dommerleder har gått svært lett. Ved invitasjon til serie ble det lagt sterke begrensninger på muligheter for omberamminger av seriekamper. Denne sesongen har det ikke blitt omberammet kamper på henvendelse fra klubbene. En kamprunde for damene ble utsatt pga et forrykende snøvær. Det har vært avholdt minirunder og aktivitetsrunder- disse ble administrert av daglig leder og utviklingskonsulenten. ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 5 av 9

8 4.7 Utviklingsarbeid NBF har en 100% stilling som utviklingskonsulent (UK), med virkefelt Agder. Stillingen er besatt av André Kopperud med arbeidssted tilhørende Idrettens Hus i Kristiansand. Skolebesøk Det har vært gjort skolebesøk for en rekke klubber denne sesongen. Skolebesøkene er alltid knyttet opp mot ny eller eksisterende klubb som ønsker rekruttering til nytt eller eksisterende lag. Skolebesøkene gjøre også i forbindelse med oppstart av innebandyskole eller nybegynnerkurs i klubb. Det har i år, som i fjor, for det meste vært skolebesøk i aldersgruppen 6-12 år (1-7 trinn) ettersom kretsen har stort fokus på minirundene. Følgende klubber har hatt skolebesøk denne sesongen: Arendal IBK, Lia IL, Toppen IL, Just IL, Risør IBK, Vågsbygd IBK og Kristiansand IBK. Skoleturnering UK har også deltatt på skoleturnering ved flere skoler i Agder. Dette er også en viktig del av rekrutteringsarbeidet som gjøre i Agder. Innebandyskole (IBS) Innebandyskole er ett tiltak som tidligere har gitt flere klubber stor vekst. Denne sesongen er det kun Toppen IL som har gjennomført innebandyskole, som har resultert i at de har fått minirundelag denne sesongen. Mai 2012 var UK på besøk hos utviklingskonsulenten i Nord- Norge hvor vi jobbet i 3 dager med å utarbeide ett dokument som gjøre det lettere for klubber å sette i gang med innebandyskole i egen klubb. Det ble en fin håndbok som kan brukes i gjennomføring av IBS Gøy med liten ball i klubb. Dette dokumentet ble sendt ut til samtlige klubber i Agder Bandykrets tidlig i mai. Denne sesongen var det altså kun Toppen IL som startet IBS. Kommende sesong er det svært viktig for utviklingen av innebandy på Sørlandet at samtlige klubber i kretsen setter i gang med IBS rett etter skolestart! Dette er en svært viktig del av rekrutteringen deres! Nybegynnerkurs Nybegynnerkurs er en litt kortere og nedskalert utgave av IBS, kurset strekker seg over 5-6 uker. Denne sesongen så er det kun Kristiansand IBK og Arendal IBK som har gjennomført nybegynnerkurs i egen klubb. Trenerkurs Det ble i januar 2013 gjennomført trenerkurs i Arendal (Sør Amfi). Det ble ett flott kurs hvor vi denne gang hadde besøk av Helge Branting og det ble satt ekstra stort fokus på målvaktsmodulen. Kurset resulterte i 10 nye trenere som er klare for å ta fatt på trenerroller i egen eller andre klubber i området. Velkommen til innebandy kurs Velkommen til innebandy er ett aktivitetslederkurs som egner seg bra for foreldre/ foresatte i klubbene. Denne sesongen så er det kun blitt gjennomført Velkommen til innebandy i Arendal IBK, Åmli Skule, Holviga Skole og Birkenlund/ Moltemyr Skole. Kurset er helt gratis og kan gjennomføres på en kveld i klubb av utviklingskonsulenten. Neste sesong håper vi at samtlige klubber vil gjennomføre Velkommen til innebandy i egen klubb. Klubben får da foreldre/ foresatte som vet mer om sporten, og de er også istand til å lede lag i mini- og aktivitetsrunder. De kan til og med starte å trene lag! ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 6 av 9

9 Mini- /Aktivitetsrunder Denne sesongen har vi hatt ekstra stort fokus på mini- og aktivitetsrunder. Det ble før sommeren satt opp hele 7 mini- /aktivitetsrunder fra oktober- april. Av disse 7 rundene så er det 5 runder som har blitt gjennomført denne sesongen. Første runde som var satt opp i oktober og runden som var satt opp i desember ble avlyst pga. få påmeldte lag. Det positive er at når det først kom i gang, så har vi nå har fått mini- /aktivitetsrundene skikkelig i gang. Runden som ble arrangert i Arendal i februar hadde rekorddeltakelse og for første gang ble dagen gjennomført med både mini- og aktivitetsrundelag. Neste runde ble arrangert i Kristiansand i mars og nok en gang ble det satt rekord i antall påmeldte lag. Siste runde ble arrangert i Arendal i midten av april. Kretsen og UK håper klubbene ser hva denne aktiviteten betyr for både utøverne og for utviklingen av klubbene, og at vi tar med oss de positive effektene og gløden til mini- /aktivitetsrundene neste sesong. Fokuset på minirunder de siste sesongene har ført til at kretsen denne sesongen for første gang har hatt en 13- års serie. Det tegner til å bli flere lag i 13- års serien neste sesong det er gledelig! Opprettelse av nye klubber Det er, og vil bli opprettet innebandyaktivitet i 3 nye klubber denne sesongen. Kristiansand IBK og Mandal IBK er helt nye klubber som aldri tidligere har drevet med innebandyaktivitet. Kristiansand IBK har denne sesongen kun hatt fokus på å få opp aktivitet for barn (6-12 år), men vil neste sesong fokusere på å rekruttere til gruppen år og aktivitetslag for voksne. I Mandal har tre vennegjenger, som denne sesongen har deltatt på aktivitetsrunder, besluttet å stifte klubb. Mandal ønsker å fortsette å være med på aktivitetsrundene for voksene, men de planlegger å starte opp med tilbud for barn og unge i løpet av kommende sesong. Den tredje klubben er Sørfjell, som tidligere har hatt innebandyaktivitet, men som har ligget nede uten aktivitet de siste tre årene. Sørfjell vil starte opp med aktivitet for barn og unge allerede før sommeren ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 7 av 9

10 4.8 Resultater og tabeller Seriespill Det har vært avviklet 103 ordinære seriespillkamper, hvorav 10 ikke har vært spilt men endt med W.O. G13 Agder # Lag Kamper Vunnet Uavgjort Tap Målforskjell Poeng 1 FK Vigør G Risør IBK G Vågsbygd IB G Arendal IBK G G15 Agder # Lag Kamper Vunnet Uavgjort Tap Målforskjell Poeng 1 Toppen IL G Toppen IL J17 (Damer) Lia IL G FK Vigør G Damer 2.div # Lag Kamper Vunnet Uavgjort Tap Målforskjell Poeng 1 Risør IBK Damer Vågsbygd IB Damer Toppen IL J Menn 2.div # Lag Kamper Vunnet Uavgjort Tap Målforskjell Poeng 1 Vigør Arendal IBK Senior Vågsbygd IB B Vågsbygd IB A Menn 3.div # Lag Kamper Vunnet Uavgjort Tap Målforskjell Poeng 1 Arendal IBK G17 (G17) Arendal IBK Senior Lia IL Just Vågsbygd IB (G17) ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 8 av 9

11 4.9 Status og framtidsutsikter ved leder Sesongen 2012/2013 har blitt gjennomført på vanlig måte, vi har ikke hatt noen spesielle prosjekter. Årets serie har ikke vært delt i Aust og Vest som forrige sesong og det har ikke bydd på nevneverdige problemer. Jeg tror at de fleste klubbene var fornøyd med denne løsningen som også har bidratt til jevnere serier. Det har også denne sesongen blitt gjort mye godt arbeid i kretsen og det er igjen ildsjelene i krets og klubber som må takkes, og utviklingskonsulentens arbeid ute på skolene er av uvurderlig betydning for kretsen i sitt rekrutteringsarbeid. Dameserien har dessverre vært svært redusert med for få lag, her har vi definitivt en utfordring i fremtiden for å rekruttere flere jenter inn i idretten. Minirundene og aktivitetsrundene hadde en tung start hvor de to første rundene måtte avlyses pga for få påmeldte, den 3 runden ble kun gjennomført med minirunde og her var det også svært få lag. Så begynte det å ta seg opp både for mini- og aktivitetsrundene og jeg tror at vi nå begynner å få «hanket» inn en del av de lagene som bare har spilt for moroskyld i en gymsal. Det er nå viktig at vi tar vare på kontaktnavnene vi har skaffet denne sesongen slik at vi får alle med igjen neste sesong. Sist høst åpnet Sør Amfi i Arendal med vant til to fulle baner, denne hallen har ikke Agder Bandykrets benyttet til nå til annet enn dommerkurs. Målet for kommende sesong må være å bruke denne hallen spesielt til mini- og aktivitetsrundene. Her er det gode fasiliteter også for publikum, samt at vi kan spille på flere baner samtidig. Det kan bli noen administrative utfordringer med vant siden det ikke er mere enn 8 svinger i hallen men dette er jeg sikker på at vi kan løse på en grei måte. Utfordringen neste sesong blir i første rekke samarbeidet med Rogaland Bandykrets. Antall kretser skal reduseres betraktelig og Agder Bandykrets vil på sikt mest sannsynlig bli slått sammen med Rogaland og Hordaland Bandykrets. Agder Bandykrets arbeider med å starte allerede sesongen 2013/2014 med en prøveordning hvor kretsen skal administreres fra Rogaland. Agder Bandykrets vil fortsatt ha sitt eget kretsstyre men arbeidsoppgavene vil bli helt annerledes enn tidligere. Agder Bandykrets vil ha en kontaktperson direkte inn i et regionsutvalg for Rogaland, Hordaland og Agder Bandykrets, samt en arrangementskontakt, og en dommerleder. Dette betyr at fra sesongen 2013/2014 har vi ikke lenger en daglig leder i Agder Bandykrets på samme måte som vi har vært vant til men jeg er ikke bekymret av den grunn. Mye av arbeidsformen må sikkert gå seg til underveis men jeg er overbevist om at vi skal klare å finne arbeidsformer som vil gagne kretsen godt. Fokus kommende sesong må fortsatt være å rekruttere flere til idretten, både spillere og resurspersoner som kan bidra til videre utvikling. Det er fortsatt svært viktig arbeid for utviklingskonsulenten å rekruttere fra skolebesøkene sine. Å få størst mulig bredde allerede fra 8-9 års alderen er den sikreste måten til å få bredde på seniornivå om noen år. Og som tidligere nevnt må vi alle jobbe med å få med flere jenter til idretten vår Leder Agder Bandykrets Bjørn Th Knutsen (sign) ÅRSBERETNING TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 Side 9 av 9

12 Resultatregnskap side 1 av 3 AGDER BANDYKRETS

13 Resultatregnskap side 2 av 3 AGDER BANDYKRETS

14 Resultatregnskap side 3 av 3 AGDER BANDYKRETS

15 Balanse side 1 av 1 AGDER BANDYKRETS Arendal, Styret Agder Bandykrets Bjørn Th Knutsen Leder Bernt-Thomas Åbyholm Nestleder Terje Skifjeld Økonomiansvarlig Rune Davidsen Styremedlem Marte Frøyna Styremedlem (permisjon) Erik Åbyholm Varastyremedlem

16 Kommentar til sak 5. Regnskap 2012 og sak 8. Budsjett 2013 Regnskapet for 2012 viser et resultatet på ,24 kr i overskudd. Dette er kun et regnskapsmessig overskudd og ikke et reelt overskudd. Det henger sammen med at kretsen i år overfører regnskapet til NBF og samtidig velger å føre regnskapet litt annerledes. Det reelle overskuddet for 2012 er ca kr. Vi har valgt å spare noen kostnader i 2012 pga administrasjonssamarbeidet med Rogaland kommende sesong. Budsjettet for 2013 vil vise et underskudd på kr da det påføres kostander for sesongen i kalenderåret Bakgrunnen for de misvisende tallene er at 2013 budsjettet blir et overgangsår regnskapsmessig.

17

18 6. Innkomne forslag og saker Alle forslag og saker i dette dokumentet er fra kretsstyret, og dens komiteer. Det var ved utløp av frist for innmelding av saker og forslag, ikke mottatt noen saker fra klubber i Agder Bandykrets. 6.1 Justering av kjøregodtgjørelse Bakgrunn: Per i dag betaler Agder Bandykrets kr 3,50 for kjøring til de som er berettiget dette i krets regi. Statens satser er bestemt på grunnlag av hva det virkelig koster å bruke privat pr kjørte km. Dette bør også Agder Bandykrets følge. På denne måten får man dekket de reelle kostnader ved bruk av egen bil. Forslag til vedtak: Agder Bandykrets øker kjøregodtgjøringen til å følge statens satser for kjøregodtgjørelse. Gjeldende sats blir da som normalsatsen for kjøregodtgjørelse 4,05 kroner per km. Satsen kan først endres ved nytt vedtak på særkretstinget. Satsene gjøres gjeldende for alle som etter avtale blir berettiget til å leverer kjøreregning til kretsen. Det utbetales ikke passasjertillegg. Reiser kortere enn to mil (tur/retur) gir ikke rett til kjøregodtgjørelse. Kretsstyrets innstilling: Kretsstyret ber særkretstinget vedta forslaget slik det foreligger. 6.2 Diettpenger for dommere Bakgrunn: Ved flere tilfeller sist sesong har enkelte dommere vært aktive ved kamparenaer i mange timer for å følge opp nye dommere eller gjøre observasjoner. Dette har ofte blitt kombinert med at dommeren dømmer den siste eller de siste kampene den dagen. Dommerkomiteen mener at det er rett og rimelig at den enkelte dommer får 150 kr i diett. Dette er om lag det som det koster å kjøpe seg et varmt måltid. Forslag til vedtak: Agder Bandykrets innfører diettpenger for dommere som har varighet på fem (5) timer eller lengre. Varigheten beregnes fra en forlater bosted til en returnerer til samme sted. Satsen settes til 150 kroner. Diettsatsen føres som eget punkt, på samme skjema som selve reisen. Kretsstyrets innstilling: Kretsstyret ber særkretstinget vedta forslaget slik det foreligger. SAK 6. INNKOMNE FORSLAG OG SAKER TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 side 1 av 2

19 6.3 Regional samarbeid Bakgrunn: Det har i en periode vært arbeidet med en plan for å endre organisasjonen i NBF fra 12 kretser til 6 regioner. Det foreligger nå et foreløpig forslag, men dette forutsettes å bli endelig vedtatt på Forbundstinget 2014, og prøveperioden for Sør- Vest vil være en av flere indikatorer på hvordan dette vil fungere, og derigjennom kunne påvirke det endelige forslaget. Sør- Vest Regionen vil da bli en betydelig region innen denne organisasjonen. Planen er at samarbeidet skal styrke ressursene på den administrative siden, slik at man lokalt kan konsentrere seg mye mer om økning i aktivitet som er det overordnede målet. Planen er at det skal bli en fullstendig region med felles administrasjon og felles organisasjon og ledelse fra 2014/2015 sesongen. Forslag til vedtak: Agder Bandykrets er enige i å gjennomføre en prøveperiode med et regionalt samarbeid mellom Rogaland BK, Hordaland BK og Agder BK i sesongen 2013/2014. Samarbeidet vil i prøveperioden først og fremst dreie seg om den administrative delen, så som serieadministrasjon, minirundeadministrasjon o.l. I prøveperioden vil også kretsene bestå som i dag, men med et mye mer begrenset arbeids- og ansvarsområde. Dersom prøveperioden blir vellykket er det meningen at det skal foretas en full sammenslutning til en Sør- Vest region fra sesongen 2014/2015. Kretsstyrets innstilling: Kretsstyret ber særkretstinget vedta forslaget slik det foreligger. 6.4 Nedleggelse av dommerkomite, arrangementskomite og doms- og sanksjonsutvalg Bakgrunn: Som en direkte konsekvens av sak 6.3, så vil det være naturlig å legge ned de komiteer som har hatt medansvar for den daglige driften i kretsen. Arrangementskomiteens oppgaver vil bli ivaretatt av administrasjonen i Rogaland. Dommerkomiteen gjøres om til et lokalt utvalg. Doms- og sanksjonsutvalgets oppgaver blir ivaretatt av Sanksjons- og protestutvalget direkte underlagt NBF. Forslag til vedtak: Dommerkomiteen, arrangementskomiteen og doms- og sanksjonsutvalget i Agder Bandykrets legges ned. Det opprettes følgende tre lokale roller, som skal virke i prøveperioden til det regionale samarbeidet. Disse rollene er 1. Regionsutvalgsrepresentant. 2. Arrangementskontakt. 3. Dommerleder. Kretsstyrets innstilling: Kretsstyret ber særkretstinget vedta forslaget slik det foreligger. SAK 6. INNKOMNE FORSLAG OG SAKER TIL AGDER BANDYKRETS SÆRKRETSTING 2013 side 2 av 2

20 7. Fastsette avgifter for sesongen 2013/ Avgifter Årsavgift kr 6.000,- (kr 5.000,- i 2012) Klubber som kun har 1 lag med i konkurranseaktivitet, hvor laget er et aldersbestemt lag, betaler 50% av årsavgiften (kr 3.000,- ). Nye klubber i kretsen slipper årsavgiften det første året. Serieavgifter Serieavgift Dommerkjøring Serieavgift Dommerkjøring Menn 2.div: 7.500, , , ,- Menn 3.div: 5.500, , , ,- Damer 2.div: 5.500, , , ,- G/J19: 4.500, , , ,- G/J17: 3.500, , , ,- G/J15: 3.500, , , ,- G/J13 og lavere: 2.500, , , ,- Økningen i serieavgifter baserer seg på å rette seg etter andre kretsers satser, og er et ledd i å komme opp på et likt nivå, samt ligge på det nivå som muliggjør å betale for en prosentvis andel av nyopprettet stilling i det nye regionsamarbeidet. Justeringen i dommerkjøringssats for 3.div, baserer seg på erfaring fra årets seriespill. Det har vært mye de samme dommerne som har dømt 3.div, som i 2.div. Derav justeringen. Minirunder og aktivitetsrunder Uforandret fra Det skilles på to type avgifter. En deltakeravgift og en utøveravgift. Deltakeravgift (per lag per runde): kr 100,- (avgift til kretsen). Kretsen fakturerer klubbene ved årsslutt. Utøveravgift (per utøver per runde): kr 75,-. Dette betales til arrangørklubb (til krets om kretsen står som arrangør), kontant ved oppmøte til selve arrangementet. Det kan eventuelt avtales med den enkelte arrangør at utøveravgift overføres, eller betales ved faktura (samlet). Det er da tillatt å ta kr 100,- i faktureringsgebyr.

21 7.2 Honorarer 2013/2014 Kretsstyret 2013/ /2013 Leder kr 2.000,- (kr 2.500,- ) Nestleder kr 500,- (kr 2.000,- ) Kasserer/ økonomiansvarlig kr 1.500,- (kr 2.000,- ) Styremedlemmer kr 500,- (kr 1.000,- ) Varamedlemmer kr 500,- (kr 500,- ) Arrangementskomiteen Leder Medlem(mer) kr 2.000,- kr 1.000,- utgår Dommerkomiteen Leder Medlem(mer) kr 2.000,- kr 1.000,- utgår Doms og sanksjonsutvalget Leder Medlem(mer) kr 1.000,- kr 500,- utgår Regionsutvalgsrepresentant Arrangementskontakt Dommerleder kr 0,- kr 2.000,- kr 2.000,- Revisor Per person kr 1.000,-

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK)

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK) ÅRSBERETNING 2010 Side 2 av 8 1. Organisasjon 1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Kasserer: Leder arrangementskomitéen: Leder dommerkomitéen: Utviklingsansvarlig: Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS

Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS Torsdag 23. april 2009 kl 19:00 Idrettens Hus, Arendal Dagsorden 1. Åpning ved styrets leder 2. Godkjenning av innkalling og opptelling av stemmeberettigede 3. Valg

Detaljer

PROTOKOLL SÆRKRETSTING 2013

PROTOKOLL SÆRKRETSTING 2013 PROTOKOLL SÆRKRETSTING 2013 Protokoll fra særkretsting i Agder Bandykrets Torsdag 25.april 2013, Sør Amfi Arendal Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 14 stemmeberettigede ved starten av møtet.

Detaljer

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Dato: 26. september 2012 Tid: 20:00 Sted: Skype Navn Initialer Innkalt Tilstede Meldt forfall Ikke møtt Kopi Møte ansv. Referent Bjørn T. Knutsen BTK x x x Bernt-Thomas

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2009/2010 AGDER BANDYKRETS side2av8 AGDER BANDYKRETS Årsmøteprotokoll 2009 Søndag 25. april 2010 kl 15:00 Idrettens Hus, Arendal Dagsorden 1. Åpning ved styrets leder 2. Godkjenning av

Detaljer

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret http://www.agderbandykrets.no Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Dato: 18. februar 2010 Tid: 18:30 23:30 Sted: Kontoret til Geir i Arendal Navn Initialer Innkalt Tilstede Ikke møtt Kopi Møteansv.

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

INNLANDET BANDYREGION

INNLANDET BANDYREGION Protokoll ekstraordinært årsmøte INNLANDET BANDYREGION for 2016 Idrettens hus, Ottestad Tirsdag 23.mai 2017 1. Godkjenne fullmakter og fremmøtte representanter Representanter med stemmerett Anders Espe,

Detaljer

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret http://www.agderbandykrets.no Agder Bandykrets Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Dato: 20. august 2008 Tid: 18:00 21:00 Sted: Arendal hos Tor Arne Navn Initialer Innkalt Tilstede Ikke møtt Kopi

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret http://www.agderbandykrets.no Agder Bandykrets Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Dato: 26. november 2008 Tid: 17:30 20:00 Sted: Peppes Pizza, Sørlandssenteret Navn Initialer Innkalt Tilstede Ikke

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret http://www.agderbandykrets.no Agder Bandykrets Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Dato: 7. oktober 2008 Tid: 18:00 21:00 Sted: Idrettens Hus på Stoa, Arendal Navn Initialer Innkalt Tilstede Ikke

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april

INNBYDELSE SVØMMETINGET. Bergen april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2016 Bergen 23.-24. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 22.-24. april 2016 i AdO arena i Bergen. Det vil bli anledning til å besøke Svømmemuseet,

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 Årsmøtet avholdes i HAFA s lokaler på Øya Tirsdag 28. februar kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner

Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Generelt om lovnorm for særkretser/regioner Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen.

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets 1

Lov for Agder Bandykrets 1 Lov for Agder Bandykrets 1 (Vedtatt av Særkretstinget 26.04 2012) Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998 (tidligere Aust- Agder Bandykrets, endret 22. september 2002) Sist endret 23. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER KRETSENS LOVER Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Rogaland Friidrettskrets er stiftet 7/12 1919 og består av de lag eller grupper av lag innen Rogaland Idrettskrets

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Lov for Rogaland Bandykrets 1

Lov for Rogaland Bandykrets 1 Lov for Rogaland Bandykrets 1 (Vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Rogaland Bandykrets, stiftet 21. februar 1991, med senere endringer senest av 21. februar 191, godkjent av Norges Bandyforbund

Detaljer

ÅRSBERETNING Bordtennis Region Sør

ÅRSBERETNING Bordtennis Region Sør ÅRSBERETNING 2016 Bordtennis Region Sør INNHOLD KAPITTEL I 1.1 Styret, årsmøtevalgte komiteer... 3 1.2 Styreoppnevnte sektoransvarlig og utvalg... 3 KAPITTEL II Beretninger 2.1 Styrets beretning... 4 2.2

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag skikrets

Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets, stiftet 3. januar 1904. Vedtatt den 30. mai 2013. Godkjent av Skistyret den dd.mm.2013 iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret og NSFs lov

Detaljer

Årsmøte 2016 Sted: Idrettens Hus, Kristiansand Dato: 21.mai 2016 kl. 12:30

Årsmøte 2016 Sted: Idrettens Hus, Kristiansand Dato: 21.mai 2016 kl. 12:30 Årsmøte 2016 Sted: Idrettens Hus, Kristiansand Dato: 21.mai 2016 kl. 12:30 Agenda for dagen: Kl. 11:45-12:20: Registrering (servering av lunsj, kaffe og frukt) Kl. 12:00-12:20: Premieutdeling for lag i

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014.

Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014. Lov for Oslo & Akershus skiskytterkrets stiftet 1988, med senere endringer senest av 18.6.2014, godkjent av Norges skiskytterforbund den 7.mai 2014. 1 Formål 1. Oslo & Akershus skiskytterkrets formål er

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS LOV FOR OSLO FRIIDRETTSKRETS Lov for Oslo Friidrettskrets, stiftet 24. april 1908, med senere endringer, senest av 23. april 2013, godkjent av Norges Friidrettsforbund 2013. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for...

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... Vedtatt av Kretstinget den... og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets

Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets Forslag til lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets Lov for Sør-Trøndelag Ishockeykrets(STIHK), stiftet 29. Oktober 1934 med senere endringer senest av 28. Mai 2013, godkjent av Norges Ishockeyforbund. I.

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Til alle klubbene og komiteer i,

Til alle klubbene og komiteer i, BERGEN KRETS Til alle klubbene og komiteer i, Bergen 19.02.2009 Bergen Bowlingkrets, Norges Bowlingforbund, og Hordaland Idrettskrets KRETSTING 2009 -------------------------- Vi viser til tidligere innkalling

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å

Detaljer