Referat fra Drammens Sportsfiskeres årsmøte torsdag 3. mars 2005 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Drammens Sportsfiskeres årsmøte torsdag 3. mars 2005 kl. 19.00."

Transkript

1 Referat fra Drammens Sportsfiskeres årsmøte torsdag 3. mars 2005 kl Det var 40 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Sak 1. Åpning av Årsmøte Nestformann Frank Pedersen åpnet Drammens Sportsfiskeres 70. årsmøte i formann Rolf Nyborg sitt fravær. Avdøde Svein Pedersen og Gotfred Holo ble minnet med 1 minutts stillhet. I sin tale til årsmøte la nestformannen vekt på at det har vært aktive grupper i foreningen. Han tok også fram websidene som har hatt en rivende god utvikling. Besøkstallene har nådd treff de siste månedene. Webmaster Tor Andreassen fikk honnør for sin gode innsats. Fylkessekretær NJFF, Beate Heidenreich, ble ønsket spesielt velkommen som gjest. Sak 2. Valg av dirigent Bjørn Håvelsen ble valgt Sak 3. Valg av referenter Morten Aasgaard og Per Otto Nøvik. Sak 4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen Gunnar Olsen Skar og Runar Holm Sak 5. Valg av tellekorps på tre medlemmer Egil W. Alfsen, Kåre Nordgård og Per Ø. Ask Sak 6. Beretninger A. Fiskestellkomiteen: Beretning godkjent. B. Drammenselvautvalget: Beretning godkjent. C. Redaksjonskomitèen: Beretning godkjent. D. Sportskomitèen Beretning godkjent. E. Vedlikeholdsutvalget Beretning godkjent. F. Vrangenkomitèen: Beretning godkjent. G. Søltjørnkomitèen: Beretning godkjent. H. Blektjernkomitèen: Beretning godkjent. I. Castinggruppa: Beretning Godkjent. J. Ungdomsgruppa: Beretning godkjent. Aktiviteten er dessverre ikke helt på topp. Alfsen redegjorde for årsaken til dette (sykdom). K. Fluegruppa: Beretning godkjent. L. Huskomiteen: Beretning godkjent. M. Representantskapet: Beretning godkjent.

2 N. Hovedstyret: Sekretær Bjørn Wiggo Nebell synes styringsformen i arbeidsstyret har fungert dårlig. Leder og nestleder har hatt problemer med henholdsvis sykdom og nattjobbing. Nestleder Pedersen poengterte at man måtte skille på hovedstyret og arbeidsstyret. Sistnevnte står for den daglige driften. Hovedstyremøtene der alle gruppene er representert fungerer etter Pedersen sitt syn meget bra. Det ble kommentert at både foredrag og medlemsmøter var lite besøkt. Årsaken til dette er ikke kjent. Alfsens verv i DOFA s valgkomité var uteglemt i beretningen. Goliathytta kommer ikke til å overtas av DS, men dagens leiekontrakt vil forlenges. Denne forandres noe der det legges opp til en deling av ansvarsforholdet mellom fluegruppa og ungdomsgruppa. Økonomi. Dårlig avkastning på bank. Kaalstad etterlyste hva styret hadde gjort siden sist for å bedre situasjonen. Kristoffersen kunne fortelle at man ser på mulighetene for å sette noen midler i fond. Forsikringer. Store fordeler at gruppene har innholdsfortegnelser på eget utstyr. Letter forsikringsoppgjør. Beretning godkjent med de ovennevnte kommentarer. Kommentarene som fremkom utover dette var utelukkende positive. Dette gjaldt de fleste av gruppene/komiteene. Beretningen til Kjøsterudbekkutvalget ble etterlyst. Det ble henstilt til det nye styret å følge opp denne utviklingen. Sak 7. Regnskaper og budsjett Regnskap Revisor gikk igjennom revisjonsberetninger for hvert regnskap. Beretningen følger som vedlegg. Fiskestellkomiteen: Godkjent. Redaksjonskomitèen: Godkjent. Sportskomitèen: Godkjent. Vedlikeholdsutvalget: Godkjent. Vrangenkomitèen: Godkjent. Søltjørnkomitèen: Godkjent. Blektjernkomitèen: Godkjent. Castinggruppa: Godkjent. Ungdomsgruppa: Godkjent. Fluegruppa: Godkjent. Huskomiteen: Godkjent. Representantskapet: Godkjent. Hovedstyret: Det ble stilt spørsmål til hvorfor møteutgifter, medlemstilbud var så store. Kasserer og revisor gikk igjennom kontoutdragene. Utgiftsposten leder, kasserer, sekretær så ut til å være overskredet i forhold til budsjett. Dette var ikke tilfelle. Årsaken var at faste tlf. utgifter er ført i denne posten. Tlf. utgifter var spesifisert på egen post i fjor. Bør gjøres for framtiden. Det framkom synspunkter på at beløpet var høyt. Adm utgiftene relativt store sammenliknet med det som er forbrukt på aktiviteter.

3 Lykkespillene berger regnskapene. Som nevnt på fjorårets årsmøte er disse inntektene høyst usikre grunnet mulige lovendringer. Det er ikke søkt om statlig støtte til prosjekter i perioden. Pål Andersen var misfornøyd med at man ikke hadde benyttet denne muligheten. Han stilte seg positiv til å bidra dersom foreningen hadde behov for bistand. Fylkeslaget kan også bidra for å veilede på hva som kan søkes på. Fylkessekretær NJFF Buskerud (Heidenreich) opplyste om at innsendingsfristen er 5/12 hver år. Studieforbundet bør også brukes for å skaffe midler ifbm kursvirksomheten. Regnskapet ble godkjent med de ovennevnte merknader. Samtlige grupper henstilles til å følge opp kommentarene i revisjonsberetningen. Budsjett: Midler til foredragsholdere er satt ned med 5000 i forhold til i fjor. Beløpet foreslås satt opp til Ny post for jubileumsfest 35000,- Utgiftene økes således med kr ,-. Dette gir oss et underskudd på kr ,-. Det er rehabiliteringen av kloakken som påvirker budsjettet på denne på måten. Budsjettet ble godkjent med ovennevnte merknader. Sak 8. Innkomne forslag Ingen. Sak 9. Valg Dirigenten fremla valgkomiteens innstillinger. Verv Navn Verv fra Verv til Velges Arbeidsstyret Leder Rolf Nyborg Ikke på valg Nestleder Ole Jørgen Myrvang Ny valg Sekretær Borgar Pedersen Ny valg Kasserer Knut Kristoffersen Ikke på valg Fiskestellkomitèen Oppmann Johan Berge Gjenvalgt Sekretær Jon Hernæs Ikke på valg Redaksjonskomitèen Redaktør Bjørn Wiggo Nebell Ikke på valg Setter Knut Kaalstad Ny valg Kasserer/trykker Knut Kaalstad Ikke på valg Annonser Knut Kristoffersen Gjenvalgt Assistent Paul Johansen Ny valg Huskomitèen Leder Berit Langeng Gjenvalgt Nestleder Jostein Toresen Ikke på valg

4 Kasserer Lillian Nyborg Ikke på valg Medlem Sverre Langeng Ikke på valg Husvert Egil W. Alfsen Gjenvalgt Husvert Yngvar Eriksen Ny valg Husvert Kurt Andersen Ikke på valg Husvert Rolf Nyborg Ikke på valg Husvert Knut Kristoffersen Ikke på valg Husvert Per M. Fossum Ikke på valg Husvert (reserve) Sigmund Ovenstad Nyvalg Sportskomitèen Leder Odd Ringstad Gjenvalg Medlem Ole Solberg Ikke på valg Medlem Trond Helland Ny valg Medlem (Invicta) Frank Pedersen Ikke på valg Kasserer Solveig Ringstad Gjenvalg Søltjørnkomitèen Medlem Ole Jørgen Myrvang Ny valg Medlem Hans Petter Nyhus Ikke på valg Medlem Lloyd Arne Nilsen Gjenvalgt Blektjernkomitèen Medlem Paul Johansen Ikke på valg Medlem Per Otto Nøvik Gjenvalgt Medlem Tore Johansen Ikke på valg Medlem Trygve Ludvigsen Gjenvalgt Vrangenkomitèen Medlem Helge Otto Johansen Ikke på valg Medlem Ole Solberg Gjenvalgt Medlem Stein Kristiansen Ikke på valg Medlem Trond Helland Gjenvalgt Medlem Lasse Sandnes Ikke på valg Representantskapet (Valgbare medlemmer) Medlem Paul Johansen Gjenvalgt Medlem Arne Krogsund Gjenvalgt Revisorer Revisor Øivind Smidesang kun for 2005 Ny valg Revisor Per Øivind Ask Ikke på valg Vara Revisor Morten Jensen Ikke på valg Andre verv Studieansvarlig Thoralf Torstensen Ikke på valg Valgkomitè Ikke valgt 2005 Oppnevnes av hovedstyret. Fullmakt av årsmøtet til å se på sammensetning Ungdomsleder Marius Vassmoen Ny valg Sak 10. Valg av revisor Se under sak 9, referatført under dette punktet

5 Sak 11. Valg av valgkomité på 3 medlemmer Se under sak 9, referatført under dette punktet Årsmøtet avsluttet kl Fylkessekretær Heidenreich holdt et kort innlegg. Hun tok opp "Dramstadbuktsaken" og redegjorde for utviklingen i denne. Bjørn Wiggo Nebell gav ungdomsgruppa 6 stk krus som kan disponeres til deres egne formål Utdeling av premier og hedersbevisninger Runar Holm Sølvflua for sin innsats bl.a. Goliaten og utbyggingsplanene på klubbhuset. Kristian Holmsen Sølvflua for bl.a. innsats i DOFA Innsatspokal fiskestell: Jon Hernæs og Johan Berge Alf Helgelands Gavefond til Knut Kaalstad for lang og god innsats for DS Avtroppende sekretær Bjørn Wiggo Nebell og avtroppende nestleder Frank Pedersen mottok glassboller for sin innsats i styret. Sportskomiteen v/odd Ringstad foretok utdeling av premier for konkurransene for 2004: Beste Junior fisker: Eivind Solberg Urmakermester Roll Hansens vandrepokal: Frank Pedersen. Uret : Frank Pedersen 4-kamp trofeet: Solveig Ringstad Sjøfiskepokalen: Andreas Jakobsen Størst fisk pokalen: Andreas Jakobsen Frank Pedersen avsluttet med å takke for frammøte. Revisjonsberetning følger som vedlegg. Drammen 07/ Per Otto Nøvik og Morten Aasgaard, referenter. Protokollen godkjent: Gunnar Olsen Skar Runar Holm

6 Revisors bemerkninger til regnskap for Rapport til Årsmøtet. FISKESTELLKOMITEEN. Regnskapet er kontrollert og summer og beholdninger stemmer. Regnskapet er revidert og noen rettelser er foretatt. REDAKSJONSKOMITEEN Bilagene er kontrollert og alle summer er sjekket. Beholdninger på bankkonti er sammenlignet med kontoutdrag og alt funnet i orden. Resultatregnskap og status er funnet i orden. Oversiktelig og bra ført regnskap. Et par bilag kunne vært bedre spesifisert, ellers alt ok. SPORTSKOMITEEN. Alle bilag er kontrollert og summene stemmer. Bankbeholdningen er kontrollert mot kontoutskrift og funnet i orden. Ingen bankbok eller kontoutdrag for gammel bankkonto er framlagt revisjon. For det ubetydelige beløpet, er ikke renter påført. Konto ikke brukt på mange år og bør slettes. I hvert fall bør dette beløpet avskrives i neste regnskap. Oppfordrer til å ordne opp i dette. VEDLIKEHOLDSUTVALGET Regnskapet er ført like oversiktelig og greit som tidligere. Bilagene er sjekket mot konti og summene stemmer. Beholdninger på bankkonti er kontrollert mot kontoutdrag. Resultatregnskap og status er sjekket og funnet i orden. VRANGENKOMITEEN Alle bilag er ordnet og attestert på riktig vis. Bilagene er kontrollert mot bilagsjournal og tallene stemmer. Bankbeholdning er kontrollert mot kontoutskrift og funnet i orden. Komitèen strir noe med for treg innbetaling av leie. Fremdeles for mye utestående. Gamle krav bør ordnes opp i. Oppfordring til en bedre praksis for håndtering av leieinntekter er tatt til etterretning.

7 Noen rettelser er foretatt av revisor. SØLTJØRNKOMITÉEN Beholdning i bank stemmer med kontoutskrift og bilag funnet i orden. Kasserer oppfordres nok en gang til å ordne opp i kreditorbeløpet som skyldes at for mye er overført bank i (kr. 4,-). Regnskapet er greit ført og anbefales godkjent. BLEKTJERNKOMITEEN Nok et greit og oversiktelig regnskap fra Blektjernkomiteen. Bilag kontrollert. Alle summer stemmer. Kassebeholdningen er ikke kontrollert. CASTINGGRUPPA Regnskapet er oversiktelig og riktig utført. Alle beholdninger er kontrollert og funnet i orden mot fremlagt kontoutdrag og kassetellingsskjema. Materialliste følger også med regnskap. Anbefales godkjent. UNGDOMSGRUPPA Regnskapet er ført av hovedkasserer og revisor, da Ungdomsgruppa ikke har egen kasserer. Ugifter/inntekter har dette året gått gjennom DS-hovedekasse, men vil bli overført Ungdomsgruppa i Bankkonto er kontrollert. FLUEGRUPPA Bilag sjekket med bokført sum og kontering funnet ok. Beholdning i bank stemmer med bankutskrift. Bilag og kontantbeholdning må attesteres av gruppas leder og kasserer før revidering. Generelt om bilagene: Disse burde hatt riktig datering i dagbok (bilagsliste). Oppsett og forklaringer for mange av bilagene bør bli bedre. HUSKOMITEEN Bankbeholdninger er kontrollert mot kontoutskrift og funnet i orden. Bilag er gjennomgått og summene stemmer.

8 Komitèen henstilles til å overføre mer fra kasse til bank før regnskapslutt. Stor kontantbeholdning må ellers telles og attesteres av formann og kasserer. Likeså attestering av bilag. Noen bilag burde hatt bedre forklaring. Bilag for vareopptelling manglet. Dette er siden ordnet opp i, og riktig bokføring foretatt. Regnskapet er for øvrig bra og oversiktelig ført. Riktig kontering av bilag. Komiteen bør roses for god drift. Bra inntekt på kiosksalg og utleie. KJØSTERUDBEKK PROSJEKTET. Ingen aktivitet, kun bankrenter er bokført. Regnskapet er ajourført. Anbefales godkjent. HOVEDSTYRET Drammens Sportsfiskeres hovedregnskap for 2004 er revidert og viser et overskudd på kr ,35. Årsregnskapet består av bilagsjournal, råbalanse, hovedbok, resultatregnskap og balanse. Beholdninger i fond og bank er kontrollert og funnet i orden. Bilag er attestert og greit ordnet. Avregning fra NJFF for medlemskontingent er kontrollert. Foreningens materiell og utstyr blir sikkert godt ivaretatt, men få komiteer og grupper legger ved dokumentasjon. Foreningens eiendommer og utstyr ser ut til å være tilfredsstillende forsikret. Samtlige komitè- og grupperegnskap er revidert og disse er kommet med i det samlede regnskapet for foreningen. Foreningens formuesforvaltning er betryggende. Renteinntektene for en såpass stor beholdning som foreningen besitter, var imidlertid svært beskjeden i dette regnskapsåret. Det anbefales å forsøke nye samordninger og avtaler med bankforbindelse for en bedre uttelling. Kasserer henstilles også til å ordne opp i de kortsiktige gjeld/fordringer som er blitt gjengangere i de siste års regnskap. Per Øivind Ask Øivind Smidesang Revisorer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Trondheim kommunerevisjon Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med dette notatet resultatene fra arbeidet med en gjennomgang

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

^ Bygge og Sewceorga/i

^ Bygge og Sewceorga/i Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven

Detaljer

Referat. Årsmøte 2013. Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars

Referat. Årsmøte 2013. Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars Referat Årsmøte 2013 Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars Leder, Rolf Bolstad, åpnet møtet kl. 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme.

Sakslisten ble godkjent med følgende endring: Forslag: Sak 7 ønskes flyttet før budsjettet etter sak 5 regnskap. - Godkjent mot 1 stemme. Referat fra kretsens årsmøte 2009 i Våle SAK 1 KONSTITUERING Ordstyrer Arne Nøkland Referent Ole Kristian Næs Tellekorps Brit Elin og Bodil M. Skeie Protokollunderskrivere Brit Elin Nagel og Bodil M. Skeie

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Vintergeneralforsamling

Vintergeneralforsamling Vintergeneralforsamling Referat Tirsdag 21. februar 2012 Auditorium S3 kl. 17.15 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 21. februar 2012 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer