Med nye vinder i seilene for kunnskap, kunst og kultur i nord. Virksomhetsplan og strategiske mål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med nye vinder i seilene for kunnskap, kunst og kultur i nord. Virksomhetsplan og strategiske mål"

Transkript

1 Med nye vinder i seilene for kunnskap, kunst og kultur i nord Virksomhetsplan og strategiske mål

2 Innhold 1. Innledning Forord Lover og planverk Planens hensikter og målgrupper 2. Stiftelsens formål Verdier og grunnsyn 3. Organisering Stiftelsens organer Økonomi 4. Partnere 5. Strategisk utviklingsplan Fem satsingsområder/strategier Målområder og fremdriftsplan 6. Formidling og kompetanseutvikling 7. Samarbeid og informasjonsrutiner Internt, eksternt 8. Avslutning 9. Vedlegg Oversikt styremedlemmer 2012/13 og 2013/14 Oversikt rådsmedlemmer 2013/14 Seminaroversikt

3 1. Innledning Forord Virksomheten Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap (NAKV) ble formelt etablert 31. juli 1988 som en stiftelse. Etableringen var et resultat av Melbu Nærmiljøprosjekt (1983) som igjen var et produkt av Melbus unike dugnadskultur og samfunnsengasjement. Organiseringen av prosjekt, faggrupper og administrasjon/sekretariat har variert. NAKV er nå inne i en nødvendig omorganisering som kommer i kjølvannet av en ny planprosess. Høsten 2012 satte styret i gang arbeidet med ny strategi etter initiativ fra rådsmøtet Denne prosessen har resultert i fem overordnede mål og strategier for utviklingen av NAKV fram mot neste jubileum i 2018, og det skal utarbeides ytterligere handlingsplaner for de ulike satsingsområdene med vekslende vekting: Lokalmiljø Forpliktende samarbeid Publikumsbygging Nøkkelressurser og tenketank Arbeidsform 2013 var Akademiets jubileumsår og det har vært ekstra gunstig å jobbe med planprosessen med 25 års erfaring i ryggen, og man har fått engasjert både nye og gamle venner av Akademiet. Forrige strategiplan varte i perioden I 2011 ble det gjort noen administrative grep som resulterte i en ny arbeidsform for NAKV. Bla. ble Sommer-Melbustyret avviklet for å bli tettere integrert i resten av organisasjonen. Sommer-Melbustyret ble til Festivalkomiteen, på lik linje med de andre fagkomiteene. Virksomhetsplanen med strategisk utviklingsplan, ble behandlet og vedtatt i styremøte 9. desember 2013, i sak nr 17-13/14. Planen legges frem i rådsmøtet 7. juli Planens hensikter og målgrupper Planen skal være et grunnlagsdokument for administrasjonen og styret og et utgangpunkt for samarbeid med faggruppene og rådet. Den skal bidra til å styre den daglige driften og vurdere innholdet i virksomheten. Planen skal gi oversiktlig og profesjonell informasjon om organisasjonen og dens arbeid også til utenforstående og samarbeidspartnere. Planen er et nøye utarbeidet dokument som skal gjelde i fem år og som bygger på organisasjonens 25 år lange sammenhengende virksomhet. Verdigrunnlaget og de fem valgte satsingsområdene vil ikke endres i perioden. Andre endringer i virksomheten vil bli presentert i handlingsplaner, og årsrapport med godkjent regnskap, samt styrets beretning som kort beskriver virksomhet, økonomi og tiltak for det forhenværende regnskapsår.

4 Lover og planverk En virksomhetsplan er et styringsverktøy og strategidokument som beskriver grunnverdiene og visjonene for NAKV. Stiftelsen reguleres i Norge av lov om stiftelser (stiftelsesloven) fra 2001, som trådte i kraft 1. januar Plandokumentet er også et arbeidsdokument for de som er knyttet til driften og den faglige utvikling i organisasjonen de neste fem årene. Dette plandokumentet er utarbeidet i forbindelse med ovennevnte strategiprosess og omfatter en revisjon av NAKVs virksomhet og organisering. Virksomhetsplanen, med en fem-årig strategisk utviklingsplan og tilhørende handlingsplaner, er et løpende og dynamisk verktøy for stiftelsen, administrasjonen og samarbeidspartnere. 1. Utrednings- og utviklingsperiode: september desember Planperiode: med en oversikt over delmål for hvert år Det forutsettes at planverket evalueres årlig i samsvar med rapporter som skal dokumentere virksomheten. Innholdet i dette dokumentet vil være retningsgivende for styrearbeidet, komitearbeidet og den daglige driften av NAKV. Rådet er gjort delaktig i dette arbeidet gjennom deltakelse i møter og høringer. Plandokumentet er styret og ledelsens grunnlag for den videre satsing i organisasjonen og disse iboende forpliktelser er bekreftet ved følgende underskrifter: Melbu, 9. desember 2013 For styret i NAKV Styreleder For rådet i NAKV Rådsordfører For ledelsen i NAKV Daglig leder

5 2. Organisasjonens/stiftelsens formål Verdier og grunnsyn Å være et internasjonalt samlingssted hvor forskere, fagfolk, kunstnere og folk flest kan møtes til felles drøftelse og estetisk aktivitet Å gi lokalsamfunnet og landsdelen nye impulser til læring og utvikling av kunst og vitenskap Å dyrke musikk og annen kulturell virksomhet gjennom formidling og programmer for både spesialister og amatører (NAKVs formålsparagraf, 3 i vedtektene) Kammerpikene 2011 Foto: Johan Breines

6 3. Organisering Faggrupper/ komiteer: Styret NAKV Rådet NAKV Festivalkomiteen Politikk- og samfunns komiteen Komité for klassisk musikk Filosofikomiteen Naturvitenskapskomiteen Musikkomiteen Daglig leder NAKV sekretariat/ administrasjon Eksterne støttespillere Litteraturkomiteen Kunstkomiteen Historie- og museums komiteen Organisasjonskart Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap Kveldsakademikomiteen

7 Stiftelsens organer På rådsmøtet i 2013 ble det orientert om kommende oppdatering av vedtektene og styret skal ha en formell gjennomgang etter endt strategiprosess. Alle foreslåtte endringer skal legges fram for rådsmøtet 2014, og søkes godkjent av Stiftelsestilsynet iht. gjeldende lov om stiftelser. Styret Akademistyret skal, i følge den nye strategien, ha den øverste formelle myndighet og velges av rådsmøtet etter forslag fra valgkomiteen. Styret skal ha 7 medlemmer og kan ha mellom 4 og 7 varamedlemmer som samtlige velges av akademirådet etter innstilling fra valgkomiteen. Av disse er 1 medlem med vara oppnevnt av Hadsel kommune. Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld og stiftelsens inntekter og utgifter. Styret er ansvarlig for at det utarbeides plandokumenter og budsjetter for stiftelsens virksomhet og skal godkjenne disse. Akademistyret utarbeider forslag om vedtektsendringer. Rådet Akademirådet skal ha en rådgivende funksjon for alle stiftelsens organer. Ifølge vedtektene før endring, kan rådet ha minst 10 og ikke fl er enn 40 medlemmer. Etter rådsmøtet 2013 er det nå totalt 50 medlemmer. Det foreslås at alle medlemmer skal tilskrives for å få bekreftelse på fortsatt deltakelse i rådet og antall rådsmedlemmer skal ikke ha noen øvre grense. Det foreslås at rådet avholder en dagskonferanse pr år, enten under festivalen Sommer-Melbu, eller på et annet tidspunkt i året. Styret, komiteene og administrasjonen skal ha mulighet til å delta for å sikre god kommunikasjon mellom alle ledd i stiftelsen. Rådskonferansen er rådsmedlemmenes mulighet til å diskutere stiftelsens innhold og å fremme forslag og eventuelle planer for akademistyret. Rådet velger akademistyre på årsmøtet etter forslag fra valgkomiteen. I følge vedtektene før endring, skal akademirådet godkjenne stiftelsens virksomhetsplan og strategidokument. Dette foreslås endret til styrets eget ansvar. Rådet skal ta styrets årsrapport, styrets beretning og andre plandokument til orientering og uttalelse. Vedtekter skal godkjennes av akademirådet. Akademikomiteene Akademikomiteene skal, i følge vedtektene, opprettes av styret etter behov for de enkelte saks- og programområder. Praksis har vært at disse er selvsupplerende, og det er ønskelig at hvert styremedlem tilhører en komite for å sikre kommunikasjonen mellom faggruppene og mellom faggruppene og styret. I utredningsfasen har styret kommet frem til følgende fagkomiteer, listet opp på de neste sidene, som ivaretar hvert sitt interessefelt som er viktig for NAKV. Disse skal være med å oppfylle de strategiske mål over de neste fem år. Ulike fagområder kan ha ulik fokus fra år til år og nye fagkomiteer kan opprettes i planperioden, dersom det er hensiktsmessig for organisasjonen. Komiteene skal gjøres oppmerksomme på eventuelle endringer som kommer når det nye styret starter opp igjen etter sommeren. Styret oppfordrer også til samarbeid på tvers av gruppene for å styrke ressursene, det faglige arbeidet og den interne kommunikasjonen. Styret har de siste årene jobbet ut fra et overordnet tema for organisasjonens største arrangement, festivalen Sommer-Melbu. Alle komiteer kan velge å la seg inspirere av dette og også lage egne undertitler mer eller mindre i tråd med tema. Et overordnet tema er til inspirasjon og skal ikke virke hemmende på programmeringen, og må ikke nødvendigvis foreligge hvert år. Alle komiteene skal jobbe ut fra stiftelsens verdier og grunnsyn og de plandokumenter og føringer fra styret som foreligger til enhver tid. Gruppene utarbeider egne budsjett i samarbeid med administrasjonen og som skal godkjennes av styret. De skal så langt det er mulig jobbe ut fra toårsplaner. Hver komite bør hvert år fremme mist et forslag om tema og mulige forelesere til kveldsakademiet for å sikre et bredt faglig program vår og høst.

8 Komité Innhold Form Målgruppe Visjon Klassisk musikk Klassisk Kammermusikk Konserter, kurs, seminar, musikalske innslag på tradisjonelle og nye arenaer Særlig ansvar for internasjonalt kammermusikkseminar, mesterklasser Amatører og profesjonelle Barn og unge Studenter Publikum Samarbeidspartnere Sette Melbu og NAKV på det internasjonale kartet over «hot spots» for kammermusikkseminar og jobbe for å utvikle dette Musikk Rytmisk- og ny musikk Dans og teater Herunder også tradisjonsmusikk Konserter, kurs, seminar, musikalske innslag på tradisjonelle og nye arenaer Videreutvikle konserttanken som konsept Amatører og profesjonelle Publikum Samarbeidspartnere Formidle kvalitet og nyskaping gjennom en sterk profil Skape arenaer for opplæring i ulike sjangere Filosofi Aktuelle tema innen filosofi og etikk Seminar, åpne foredrag og diskusjoner Akademikere Folk flest Studenter Skape møteplasser for debatt og diskusjon Politikk og samfunn Aktuelle samfunnstema, lokalt til internasjonalt Melbukonferanse, foredrag, seminar Fagfolk Studenter Publikum Samarbeidspartnere Bygge en sterk og gjenkjennelig profil for NAKV Kunst Kunstformidling og debatt gjennom ulike uttrykk Foredrag, seminar, utstillinger Fagfolk Studenter Publikum Samarbeidspartnere Skape spennende møteplasser for kunstformidling- og debatt Litteratur Aktuelle tema innen litteratur og litteraturhistorie Foredrag Seminar Andre Fagfolk Studenter Publikum Samarbeidspartnere Skape litterære møteplasser Være en naturlig partner nasjonalt og internasjonalt

9 Komité Innhold Form Målgruppe Visjon Festivalkomiteen/ Sommer-Melbu Festivalproduksjon med særlig fokus på integrering, barn og unge Aktiviteter og kurs gjennom hele festivalen, skape sosiale møteplasser Barn og unge Familier Lokalsamfunn og tilreisende Være inkluderende, kvalitetsbevisste og kreative Historie og museum Særlig vekt på kystkultur, fornminner og Nordlandsjekta Brødrene Foredrag, kurs, seminar, konferanser, dokumentasjon Fagfolk og alle som har en interesse innen feltet Barn og unge Publikum Være instrumentell i formidling av Hadsels historie Kveldsakademi Aktuelle tema, alle disipliner Faglig sterke og tilgjengelige foredrag inkl nettakademi Alle som er interessert i tema Bidra til god formidling og debatt innen kultur og naturvitenskap lokalt og regionalt Naturvitenskap Videreføre arven etter A. Tjønneland og ellers aktuelle tema Foredrag, kurs, seminar, konferanser, dokumentasjon Fagfolk og alle som har en interesse innen feltet Være en naturlig bærebjelke i NAKV med internasjonal fokus Administrasjon/sekretariat NAKV har i dag en fast ansatt daglig leder i 100% stilling, med arbeidssted på Melbu, i kontorfellesskap med Melbukontoret og Hadsel Frivilligsentral. NAKV leier første etasje av Bakerigården med fremleie til Melbukontoret. Felles driftskostnader fordeles i dag 60/40, noe som også skal revurderes. Den gjeldende avtale med Melbukontoret om tjenester som skal utføres for NAKV, er under revidering. Dette kan medføre endringer av organisering innad i administrasjonen iht. stillingsprosent og hvilke tjenester som skal utføres til hvilken pris. Dette vil ikke ha innvirkning på den øvrige organisasjonsstrukturen. Det kan også være aktuelt å se på muligheten av å søke etter trainee/ studentutplassering i forbindelse med festivalperioden i samarbeid med universiteter og høgskoler.

10 Økonomi Bidragsyter Beløp i NOK Norsk kulturråd Driftsstøtte Hadsel kommune Driftsstøtte Norsk kulturråd Prosjektstøtte Nordland fylkeskommune Festivalstøtte Trollfjord Kraft Festivalstøtte SparebankEN Nord-Norge Gavefondet region Hålogaland Barneaktiviteter festival Museum Nord Melbuprosjektet Fritt Ord Seminarstøtte Egenfinansiering/ mindre støtteordninger Omsetning 2,2 millioner Tall fra 2013 Foto: Sigrid Bjorbekkmo

11 4. Partnere NAKVs største bidragsyter er Norsk kulturråd og over de neste fem år skal dette forholdet styrkes ytterligere gjennom samarbeid i ulike prosjekt i tillegg til den årlige driftsstøtten. Hadsel kommune er NAKVs vertskapskommune som gjennom sitt faste driftstilskudd og mindre prosjektsamarbeid bidrar til å opprettholde regionens største kulturfestival. I løpet av neste femårsperiode skal NAKV styrke samarbeidet med kommunen. Stiftelsen Fritt Ord har gjennom 25 år vært en pålitelig bidragsyter som har gjort det mulig å realisere store tanker på et lite sted med ringvirkninger både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal sørge for at Fritt Ord ønsker å støtte NAKV også i fremtiden. Nordland fylkeskommune er viktig for NAKV og dette forholdet skal styrkes gjennom ulike tiltak i strategiperioden. Vesterålen regionråd, kulturutvalget og Tilbakestrøm er en regional partner som det skal etableres tettere kontakt med i strategiperioden, både generelt og gjennom konkrete samarbeidsprosjekter. Museum Nord, Trollfjord Kraft og Havfi sk er i dag samarbeidspartnere vi ønsker å jobbe videre sammen med for å styrke Melbu og Vesterålen som et attraktivt sted for både fastboende og besøkende. Barentssekretariatet har vært en god partner for å kunne gjennomføre internasjonale kammermusikkseminar og er en viktig samarbeidspartner i planperioden for å ivareta et nordområdefokus for NAKV. SparebankEN Nord- Norge hjelper oss å ivareta og utvikle et landsdelsperspektiv, sammen med universitetene i Nordland og Tromsø. Forholdet til universitetene skal styrkes. NAKV skal i løpet av planperioden utvikle et sponsorprogram som gjør NAKV til en attraktiv partner også for andre støttespillere.

12 5. Strategisk utviklingsplan Visjon for NAKV: Med nye vinder i seilene for kunnskap, kunst og kultur i nord Målområder og fremdriftsplan De ulike satsingsområdene skal realisere visjon og strategi i løpet av planperioden. I prosessen ble 5 områder valgt ut. Den femårige planperioden omfatter delmål for hvert av de fem målområdene. Metode og tidsplan kan endres om nødvendig gjennom rullerende årsplan/handlingsplan. Målområde 1. Lokalmiljø 2. Forpliktende samarbeid 3. Publikumsbygging 4. Nøkkelressurser og tenketank 5. Arbeidsform Strategi NAKV skal være basert på deltakelse og innsats av enkeltpersoner, samarbeid med grupper og institusjoner gjennom frivillig innsats til motivasjon for lokalsamfunnet/regionen. Bygge NAKV på forpliktende samarbeide med kunst-, kultur- og kunnskaps institusjoner i landsdelen, nasjonalt og internasjonalt. NAKV skal presentere sine kulturelle og akademiske aktiviteter innenfor kunst og vitenskap på en tydelig og lett gjenkjennelig måte. Dette gjennom flere faste, regelmessige arrangement i et helårig program og et årlig sommerarrangement/kulturfestival. NAKV skal mobilisere, involvere og skape sterke relasjoner til fagfolk, legfolk, utflyttere og tilbakestrømmere også gjennom bruk av internett og sosiale medier på en fremadrettet måte som utvikler og ivaretar både dagens og morgendagens publikum NAKV skal videreutvikle sine kulturelle og vitenskapelige røtter, og sine etablerte arbeidsformer, til å bli en arena for kontakt mellom det internasjonale, lokale og nasjonale og være en arena for debatt og læring hvor gode faglige krefter kan engasjere både fagfolk og folk flest på et utkantsted NAKV har en sterk og bærekraftig struktur hvor styret har den øverste formelle myndighet og rådet har en rådgivende funksjon gjennom rådsmøte og rådskonferanse. Styrets virksomhetsplan, strategidokument og vedtak er grunnlag for administrasjonens virksomhet. Styret ved styreleder utøver arbeidsgiveransvaret overfor administrasjonen som skal organiseres på en hensiktsmessig, forsvarlig og økonomisk bærekraftig måte. Komiteene organiseres som følge av den årlig vedtatte virksomhetsplan/handlingsplaner. Dokumentasjon og formidling av virksomheten gjennom bla. bokprosjekt, planer og nettløsninger.

13 Mål 1: Lokalmiljø: spille på lag med lokalmiljøet, være inkluderende og motiverende Det etableres et bærekraftig samarbeid og avtaler med Felleslageret, Museum Nord, Jekta, Kultursamarb. i Vesterålen inkl Kulturfabrikken Dokumentasjonsprosjekt med Melbuposten Ny frivilligstrategi Melbukonferansen skal fra 2015 arrangeres i samarbeid m/ lag og foreninger Det etableres et Barne- og ungdomsakademi Lag og foreninger på Melbu inviteres til å være sterkere med i utviklingen av Sommer-Melbu Bassenget, Idrettslaget, Musikkforeninga, Hadsel utmark etc. Håndbok for frivillige Videreutvikle prosjekt Felleslageret - evt nye prosjekt som Artist in residence etc. Fornye avtaler Sommer-Melbu fyller 30 år - festivalfokus og kompetanseheving på festivalsiden Mobilisere til jubileumsfeiring 2018: Vesterålens og Hadsels innbyggere, inkl. nye borgere, skal føle tilhørighet til- og være stolte av- NAKV Aktiviteter i hele Vesterålen gjennom kveldsakademiet og konsertsamarbeid Gjennom våre arrangementer og strukturer skal vi naturlig fremme integrering gjennom aktiv deltakelse og medbestemmelse NAKV 30 år

14 Mål 2: Forpliktende samarbeid Utarbeide gode presentasjoner for NAKV Plan for nettverksarbeid Starte et sterkere samarbeid med Nordland fylke Forhandle ny samarbeidsavtale med Trollfjord Kraft Starte samarbeidet med Museum Nord, UiN og UiT om de nasjonale forskningsdagene Nordområdefokus NAKV skal ha faste men dynamiske avtaler om samarbeid fra lokalt til internasjonalt nivå. Følge opp avtaler og forberede nye Sikre finansiering til kammermusikk og jubileum Jubileum og Internasjonalt kammermusikkseminar med europeisk fokus og Nordområdefokus Sponsorarbeid

15 Mål 3: Publikumsbygging Merkevarebygging og ny markedsføringsstrategi skal forbedre kommunikasjon og dokumentasjon av vår virksomhet, samt bidra til flere deltakere både foran og bak scenen eller podiet. I denne sammenhengen bør det utarbeides en ny grafisk profil for akademiet basert på den eksisterende identiteten til NAKV og Sommer-Melbu Fokus på kammermusikk og festival Styrke websidene og deltakelse i sosiale medier Direkte markedsføring Arbeide videre med å bygge opp et langsiktig kveldsakademiprogram Skape interesse for NAKV ved presentasjoner i skoler, lag og foreninger Fokus på å formidle akademiets profil i hele regionen Bestillingsverk i tanken Forelesninger på nett - skape virtuelle diskusjons- grupper Ny markedsføringsstrategi 2015/ Lansering av ny grafisk profil Markedsføre NAKV og festivalen Sommer-Melbu gjennom aktiviteter i hele regionen og økt fokus nasjonalt og internasjonalt Avslutning på dokumentasjonsprosjektet og evaluering av markedsføringsstrategi Bestillingsverk i tanken - 30 års jubileum Nettakademiet er etablert Ungdomsakademiet skal ha resultert i et fremadrettet, yngre perspektiv og yngre deltakelse

16 Mål 4: Videreutvikle nøkkelressurser og skape en Tenketank for Nord-Norge NAKV skal knytte til seg en ny generasjon nøkkelpersoner og en tenketank som er drivkrefter i utviklingen av NAKV og for kunst, kultur og vitenskap i Nord-Norge. Hensikten med en Tenketank om Nord-Norge er å styrke nordnorsk kultur, bosetning, arbeidsforhold, samarbeid og trivsel. Tenketanken skal være sammensatt av personer som har en dyp følelse for sin landsdel og som via sitt engasjement og sin faglige innsikt vil kunne tenke visjonært og uttrykke sine tanker, eventuelt også visuelt. Tenketanken må se på verdiene i de tradisjonelle måtene man har levd på i nord, ikke minst den nære samhørighet med naturen. Den må vurdere hvordan moderne muligheter, kommunikasjon og interaksjon kan styrke nordnorsk identitet og livsstil, samt se på mulige tiltak mot tendenser som kan være til skade for en positiv utvikling for Nord-Norge Kartlegge interne og eksterne ressurser Starte arbeidet med å sette sammen en tenketank Mentorordninger Seniorordninger for pensjonerte akademikere - ressursbank Integrering av utenlandske ressurser på stedet - videreutvikle dette arbeidet Internasjonalt kammermusikkseminar - utvikle nøkkelressurser her Videreutvikle sponsorprogram Utvikle nettverksprogram og arenaer gjennom utadrettet virksomhet Møteplasser Befeste omdømmet som et raust og åpent akademi for alle Tenketanken legger frem resultater og videre planer i forb. med NAKVs 30 års jubileum Internasjonalt kammermusikkseminar Tenketanken legger frem sine første forslag og planer for fremdrift under Sommer-Melbu i et åpent forum

17 Mål 5: Arbeidsform NAKV skal ha en sterk og bærekraftig struktur i alle ledd. Administrasjonen skal være dimensjonert etter oppgavene til enhver tid både i faste og evt. prosjektrelaterte stillinger. Klare arbeidsinstrukser, roller og oppgaver både til ansatte og frivillige i organisasjonen. Dokumentasjon av virksomheten gjennom årlige plandokument. Utgivelse av akademiske og kunstneriske skrifter, eller annen form for dokumentasjon, skal fordeles på administrasjon, fagkomiteer og eventuelle prosjekt Prøveperiode for ny organisasjonsmodell Rådskonferanse Evaluering Sosialt og faglig arrangement for alle i stiftelsen Etablering av ungdomsakademi Rådskonferanse Bokprosjekt Rådskonferanse Sosialt og faglig arrangement for alle i stiftelsen Seniorakademi? Begynne arbeidet med ny strategi Rådskonferanse Bokprosjekt/ dokumentasjonsprosjekt Jubileumskonferanse Sosialt og faglig arrangement for alle i stiftelsen Etablering av faglig relasjon til HIL vedr. ledelse i frivillige org.

18 6. Dokumentasjon og kompetanseutvikling NAKV skal jevnlig dokumentere og presentere sin virksomhet gjennom ulike plandokument; handlingsplaner og strategier. Årsrapporter og årsregnskap skal dokumentere faktisk gjennomført program og prosjekt, dette er viktig både for egen dokumentasjon og for ekstern rapportering. Websidene skal oppdateres jevnlig og ha både aktuell informasjon og arkivinformasjon tilgjengelig. Relevant informasjon skal også foreligge på engelsk. Andre dokumentasjonsprosjekt, som bokutgivelser, utstillinger etc. skal gjennomføres når det er ønske om det og forholdene må legges tilrette både økonomisk og praktisk. Det er viktig at NAKV har fokus på kompetanseutvikling i alle ledd av organisasjonen. De frivillige skal så langt det er mulig tilbys kurs og foredrag som er relevante for deres innsats i organisasjonen. Gjennom en årlig rådskonferanse har både rådet, styret, administrasjonen og komiteene muligheten for faglig påfyll, inspirasjon og intern diskusjon. Minst annethvert år bør det gjennomføres en felles aktivitet for organisasjonen som er både sosialt inkluderende og faglig inspirerende. Gunnar Danbolt 2012 Foto: Sigrid Bjorbekkmo

19 7. Samarbeid og informasjonsrutiner Godt samarbeid, god informasjonsfl yt og åpenhet er en forutsetning for en velfungerende organisasjon. NAKV har en struktur som er utfordrende, og til tider uforutsigbar siden frivilligengasjementet kan variere, og Internt dermed er det desto viktigere å ha fokus på samarbeid og informasjon. Klare roller og klare oppgaver er også en nødvendighet. Organisasjonen må dimensjonere oppgavene etter tilgjengelige ressurser, det være Eksternt seg hos de ansatte, i frivilligstaben, prosjektbaserte og økonomiske uten å miste evnen til å være nyskapende. Samarbeid innad i administrasjonen er viktig for å fordele fl yten av oppgavene til enhver tid. En evaluering og omorganisering av dagens system, som omfatter NAKV, Hadsel Frivilligsentral og Melbukontoret, skal sikre at oppgavene blir utført på en mindre sårbar måte, med tilfredsstillende kvalitet i en bærekraftig kostnadsmodell. Omorganiseringen skal ivareta de menneskelige ressurser best mulig, med tanke på arbeidsmiljø. NAKV skal også være sitt nærmiljøansvar bevisst. God arbeidsfordeling mellom administrasjon og fagkomiteer er viktig for fremdrift og resultat. Det er opp til ledelsen i gruppene og ledelsen i NAKV å legge premissene for et godt samspill med bakgrunn i vedtatte plandokument. Hvert år skal det arrangeres en frivilligfest som takk for innsatsen, det er ikke minst viktig for å styrke de frivilliges eierforhold og tilhørighet i organisasjonen. Dette er særlig viktig med tanke på å kommunisere godt innad og utad at Sommer-Melbu er NAKVs største kultursatsing. Invitasjon skal sendes til styret, fagkomiteene og de frivillige som kun er tilknyttet festivalen. Kommunikasjonen mellom ledelsen og styret skjer mellom og på styremøter og styreleder har et særlig ansvar for at dette skjer på best mulig måte. Gode rutiner for saksfremlegg og referat gir både oversikt og innsikt og er et godt grunnlag for videre oppfølging. Rådets ledelse skal underrettes om saksliste ved styremøter samt få tilsendt godkjente referater i etterkant. Hver år sendes en julehilsen til alle i rådet inkludert et nyhetsbrev og underskrevet rådsprotokoll. Arbeidet med rådsmøte og rådskonferanse skal skje i god tid og i samarbeid mellom rådsordfører, daglig leder og styreleder. NAKV kommuniserer med omverdenen gjennom websider og sosiale medier, annonser i pressen og aktivitetsprogram gjennom året med hovedvekt på festivalavisen som kommer i forkant av Sommer-Melbu, samt gjennom tilgjengelige plandokument og ulike publikasjoner. Det er viktig å være synlig i media gjennom arrangementsomtaler både i for- og etterkant. Ellers når det skjer noe av interesse for allmennheten er det viktig å kommunisere dette ut. Melbuposten og Melbu radio er to viktige kanaler lokalt. Melbuposten er en kanal for formidling og dokumentasjon helt tilbake til akademiets oppstart i Det er avgjørende at NAKV har et godt forhold til det lokale næringsliv og til lokale lag og foreninger. De skal føle både eierskap, medansvar og deltakerlyst i forhold til den kulturmønstringen Sommer-Melbu er. Det er opp til NAKV og nærmiljøkontoret å være katalysator for ønsket deltakelse og engasjement. NAKV skal ha et bredt samarbeid med kultur- og kunnskapsinstitusjoner i nord og som en strategi skal det utarbeides mer forpliktende samarbeid. Dette gjelder, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom den planlagte tenke-tanken har NAKV en ny mulighet til å delta aktivt og konstruktivt i offentlig debatt, enn det som generelt har vært praksis i organisasjonen.

20 8. Avslutning Avslutningsvis vil styret i NAKV takke alle medvirkende for innsatsen med strategiprosessen, takke for et innholdsrikt jubileumsår for akademiet og ønske alle lykke til med gjennomføringen og planene videre i strategiperioden. Utdrag fra Lars Saabye Christensens dikt Jeg vil være det rolige regn, fra samlingen Paraply fra 1982:... jeg vil være det rolige regn som ingen er redd å gå ut i jeg vil tenne trærnes kroner og lage dammer til lekne barn Det er den draumen av Olav H. Hauge Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje, at det må skje at tidi skal opna seg at dører skal opna seg at berget skal opna seg at kjeldor skal springa at draumen skal opna seg, at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst um. Fra Nils-Aslak Valkeapääs diktsamling Vindens veier: Can you hear the sounds of life in the roaring of the creek in the blowing of the wind That is all I want to say that is all Moddi 2011 Foto: Johan Breines

21 9.Vedlegg Oversikt styremedlemmer 2012/13 og 2013/14 Oversikt rådsmedlemmer 2013/14 Seminaroversikt Arbeidsåret 2012/2013: Styret i Nordland Akademi Kåre-Bjørn Kongsnes, Tromsø/Sortland Gunn Fosse, Melbu Sigrid Randers-Pehrson, Sortland Gry Falch-Olsen, Svolvær Kolbjørn Larssen, Stokmarknes Henning R. Aanes, Lillestrøm/Oslo Jon Lauvland Pettersen, Melbu Varamedlemmer: Grete Ellingsen, Sortland Ola Øraker, Melbu Per Øyvind Tjeldnes, Melbu Wolfgang Jahn, Tyskland Britt Solvik, Sandnes Sekretariat Marianne Hansen, Sortland Maria Johansen, Sortland Arbeidsåret 2013/2014: Styret i Nordland Akademi Kåre-Bjørn Kongsnes, Tromsø/Sortland Gunn Fosse, Melbu Grete Ellingsen, Sortland Edvard Hjort Iversen, Båtsfjord/Melbu/ Bergen Mona Sørensen, Stokmarknes Henning R. Aanes, Melbu/Oslo Jon Lauvland Pettersen, Melbu Varamedlemmer: Ola Øraker, Melbu Pat Manwaring, Tromsø/Melbu Lenuta Mirela Al-Kaissy, Melbu Anna Rongved, Trondheim/Melbu Lisbeth Haugen, Melbu Britt Solvik, Sandnes Sekretariat Maria Johansen, Sortland Rådets medlemmer Andreas Steigen, ordfører, Bergen/Melbu Trude Drevland, varaordfører, Bergen/Melbu Karl-Otto Apel, Tyskland Peter Arbo, Tromsø Morten Bachke, Nøtterøy Reidar Bertelsen, Kvaløysletta Ingeborg Breines, Sigerfjord Tim Challman, Stokmarknes Pål Christensen, Larvik Jørun Drevland, Sortland Vigdis Ervik, Melbu Gunhild Felde, Bergen Barbro Fjellheim Holm, Sortland Frid Halmøy, Oslo/Melbu/Tinden Terje Hammerfjeld, Tromsø Robert Hermansen, Tromsø Knut Erik Høiby, Borkenes Lars Iversen, Melbu Petra Jahn, Tyskland Wolfgang Jahn, Tyskland Steinar Jakobsen, Stokmarknes Tore Johnsen, Chile/Melbu Siri Johnsen, Melbu Kolbjørn Larssen, Stokmarknes Knut Ljøgodt, Tromsø Sylfest Lomheim, Kristiansand Pål Krüger, Oslo Are Nylund, Bønes Åshild Pettersen, Bodø Kjerstin Rabås, Trondheim Sigrid Randers-Pehrson, Sortland Håvard Rem, Notodden Harald Ribe, Bø i Telemark Elsa Risjord, Melbu Eli Rongved, Melbu Viggo Rossvær, Tromsø Lars Saabye Christensen, Oslo Thomas Sefranek, Melbu Olav Skare, Tromsø/Melbu Kristrun Sigurdardottir, Melbu Svein Spjelkavik, Dverberg Terje Steigen, Tromsø Tove Steinsvik, Melbu Per-Øyvind Tjeldnes, Melbu Nils-Christian Stenseth, Oslo Aaslaug Vaa, Oslo Vigdis Ystad, Oslo Audun Øfsti, Trondheim Einar Øverenget, Oslo

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

da ars møtte techne En deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) OLE MARIUS HYLLAND

da ars møtte techne En deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) OLE MARIUS HYLLAND da ars møtte techne En deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 31/2009 TF-notat Tittel: Da ars møtte techne. En deskriptiv evaluering

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer