Med nye vinder i seilene for kunnskap, kunst og kultur i nord. Virksomhetsplan og strategiske mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med nye vinder i seilene for kunnskap, kunst og kultur i nord. Virksomhetsplan og strategiske mål"

Transkript

1 Med nye vinder i seilene for kunnskap, kunst og kultur i nord Virksomhetsplan og strategiske mål

2 Innhold 1. Innledning Forord Lover og planverk Planens hensikter og målgrupper 2. Stiftelsens formål Verdier og grunnsyn 3. Organisering Stiftelsens organer Økonomi 4. Partnere 5. Strategisk utviklingsplan Fem satsingsområder/strategier Målområder og fremdriftsplan 6. Formidling og kompetanseutvikling 7. Samarbeid og informasjonsrutiner Internt, eksternt 8. Avslutning 9. Vedlegg Oversikt styremedlemmer 2012/13 og 2013/14 Oversikt rådsmedlemmer 2013/14 Seminaroversikt

3 1. Innledning Forord Virksomheten Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap (NAKV) ble formelt etablert 31. juli 1988 som en stiftelse. Etableringen var et resultat av Melbu Nærmiljøprosjekt (1983) som igjen var et produkt av Melbus unike dugnadskultur og samfunnsengasjement. Organiseringen av prosjekt, faggrupper og administrasjon/sekretariat har variert. NAKV er nå inne i en nødvendig omorganisering som kommer i kjølvannet av en ny planprosess. Høsten 2012 satte styret i gang arbeidet med ny strategi etter initiativ fra rådsmøtet Denne prosessen har resultert i fem overordnede mål og strategier for utviklingen av NAKV fram mot neste jubileum i 2018, og det skal utarbeides ytterligere handlingsplaner for de ulike satsingsområdene med vekslende vekting: Lokalmiljø Forpliktende samarbeid Publikumsbygging Nøkkelressurser og tenketank Arbeidsform 2013 var Akademiets jubileumsår og det har vært ekstra gunstig å jobbe med planprosessen med 25 års erfaring i ryggen, og man har fått engasjert både nye og gamle venner av Akademiet. Forrige strategiplan varte i perioden I 2011 ble det gjort noen administrative grep som resulterte i en ny arbeidsform for NAKV. Bla. ble Sommer-Melbustyret avviklet for å bli tettere integrert i resten av organisasjonen. Sommer-Melbustyret ble til Festivalkomiteen, på lik linje med de andre fagkomiteene. Virksomhetsplanen med strategisk utviklingsplan, ble behandlet og vedtatt i styremøte 9. desember 2013, i sak nr 17-13/14. Planen legges frem i rådsmøtet 7. juli Planens hensikter og målgrupper Planen skal være et grunnlagsdokument for administrasjonen og styret og et utgangpunkt for samarbeid med faggruppene og rådet. Den skal bidra til å styre den daglige driften og vurdere innholdet i virksomheten. Planen skal gi oversiktlig og profesjonell informasjon om organisasjonen og dens arbeid også til utenforstående og samarbeidspartnere. Planen er et nøye utarbeidet dokument som skal gjelde i fem år og som bygger på organisasjonens 25 år lange sammenhengende virksomhet. Verdigrunnlaget og de fem valgte satsingsområdene vil ikke endres i perioden. Andre endringer i virksomheten vil bli presentert i handlingsplaner, og årsrapport med godkjent regnskap, samt styrets beretning som kort beskriver virksomhet, økonomi og tiltak for det forhenværende regnskapsår.

4 Lover og planverk En virksomhetsplan er et styringsverktøy og strategidokument som beskriver grunnverdiene og visjonene for NAKV. Stiftelsen reguleres i Norge av lov om stiftelser (stiftelsesloven) fra 2001, som trådte i kraft 1. januar Plandokumentet er også et arbeidsdokument for de som er knyttet til driften og den faglige utvikling i organisasjonen de neste fem årene. Dette plandokumentet er utarbeidet i forbindelse med ovennevnte strategiprosess og omfatter en revisjon av NAKVs virksomhet og organisering. Virksomhetsplanen, med en fem-årig strategisk utviklingsplan og tilhørende handlingsplaner, er et løpende og dynamisk verktøy for stiftelsen, administrasjonen og samarbeidspartnere. 1. Utrednings- og utviklingsperiode: september desember Planperiode: med en oversikt over delmål for hvert år Det forutsettes at planverket evalueres årlig i samsvar med rapporter som skal dokumentere virksomheten. Innholdet i dette dokumentet vil være retningsgivende for styrearbeidet, komitearbeidet og den daglige driften av NAKV. Rådet er gjort delaktig i dette arbeidet gjennom deltakelse i møter og høringer. Plandokumentet er styret og ledelsens grunnlag for den videre satsing i organisasjonen og disse iboende forpliktelser er bekreftet ved følgende underskrifter: Melbu, 9. desember 2013 For styret i NAKV Styreleder For rådet i NAKV Rådsordfører For ledelsen i NAKV Daglig leder

5 2. Organisasjonens/stiftelsens formål Verdier og grunnsyn Å være et internasjonalt samlingssted hvor forskere, fagfolk, kunstnere og folk flest kan møtes til felles drøftelse og estetisk aktivitet Å gi lokalsamfunnet og landsdelen nye impulser til læring og utvikling av kunst og vitenskap Å dyrke musikk og annen kulturell virksomhet gjennom formidling og programmer for både spesialister og amatører (NAKVs formålsparagraf, 3 i vedtektene) Kammerpikene 2011 Foto: Johan Breines

6 3. Organisering Faggrupper/ komiteer: Styret NAKV Rådet NAKV Festivalkomiteen Politikk- og samfunns komiteen Komité for klassisk musikk Filosofikomiteen Naturvitenskapskomiteen Musikkomiteen Daglig leder NAKV sekretariat/ administrasjon Eksterne støttespillere Litteraturkomiteen Kunstkomiteen Historie- og museums komiteen Organisasjonskart Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap Kveldsakademikomiteen

7 Stiftelsens organer På rådsmøtet i 2013 ble det orientert om kommende oppdatering av vedtektene og styret skal ha en formell gjennomgang etter endt strategiprosess. Alle foreslåtte endringer skal legges fram for rådsmøtet 2014, og søkes godkjent av Stiftelsestilsynet iht. gjeldende lov om stiftelser. Styret Akademistyret skal, i følge den nye strategien, ha den øverste formelle myndighet og velges av rådsmøtet etter forslag fra valgkomiteen. Styret skal ha 7 medlemmer og kan ha mellom 4 og 7 varamedlemmer som samtlige velges av akademirådet etter innstilling fra valgkomiteen. Av disse er 1 medlem med vara oppnevnt av Hadsel kommune. Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld og stiftelsens inntekter og utgifter. Styret er ansvarlig for at det utarbeides plandokumenter og budsjetter for stiftelsens virksomhet og skal godkjenne disse. Akademistyret utarbeider forslag om vedtektsendringer. Rådet Akademirådet skal ha en rådgivende funksjon for alle stiftelsens organer. Ifølge vedtektene før endring, kan rådet ha minst 10 og ikke fl er enn 40 medlemmer. Etter rådsmøtet 2013 er det nå totalt 50 medlemmer. Det foreslås at alle medlemmer skal tilskrives for å få bekreftelse på fortsatt deltakelse i rådet og antall rådsmedlemmer skal ikke ha noen øvre grense. Det foreslås at rådet avholder en dagskonferanse pr år, enten under festivalen Sommer-Melbu, eller på et annet tidspunkt i året. Styret, komiteene og administrasjonen skal ha mulighet til å delta for å sikre god kommunikasjon mellom alle ledd i stiftelsen. Rådskonferansen er rådsmedlemmenes mulighet til å diskutere stiftelsens innhold og å fremme forslag og eventuelle planer for akademistyret. Rådet velger akademistyre på årsmøtet etter forslag fra valgkomiteen. I følge vedtektene før endring, skal akademirådet godkjenne stiftelsens virksomhetsplan og strategidokument. Dette foreslås endret til styrets eget ansvar. Rådet skal ta styrets årsrapport, styrets beretning og andre plandokument til orientering og uttalelse. Vedtekter skal godkjennes av akademirådet. Akademikomiteene Akademikomiteene skal, i følge vedtektene, opprettes av styret etter behov for de enkelte saks- og programområder. Praksis har vært at disse er selvsupplerende, og det er ønskelig at hvert styremedlem tilhører en komite for å sikre kommunikasjonen mellom faggruppene og mellom faggruppene og styret. I utredningsfasen har styret kommet frem til følgende fagkomiteer, listet opp på de neste sidene, som ivaretar hvert sitt interessefelt som er viktig for NAKV. Disse skal være med å oppfylle de strategiske mål over de neste fem år. Ulike fagområder kan ha ulik fokus fra år til år og nye fagkomiteer kan opprettes i planperioden, dersom det er hensiktsmessig for organisasjonen. Komiteene skal gjøres oppmerksomme på eventuelle endringer som kommer når det nye styret starter opp igjen etter sommeren. Styret oppfordrer også til samarbeid på tvers av gruppene for å styrke ressursene, det faglige arbeidet og den interne kommunikasjonen. Styret har de siste årene jobbet ut fra et overordnet tema for organisasjonens største arrangement, festivalen Sommer-Melbu. Alle komiteer kan velge å la seg inspirere av dette og også lage egne undertitler mer eller mindre i tråd med tema. Et overordnet tema er til inspirasjon og skal ikke virke hemmende på programmeringen, og må ikke nødvendigvis foreligge hvert år. Alle komiteene skal jobbe ut fra stiftelsens verdier og grunnsyn og de plandokumenter og føringer fra styret som foreligger til enhver tid. Gruppene utarbeider egne budsjett i samarbeid med administrasjonen og som skal godkjennes av styret. De skal så langt det er mulig jobbe ut fra toårsplaner. Hver komite bør hvert år fremme mist et forslag om tema og mulige forelesere til kveldsakademiet for å sikre et bredt faglig program vår og høst.

8 Komité Innhold Form Målgruppe Visjon Klassisk musikk Klassisk Kammermusikk Konserter, kurs, seminar, musikalske innslag på tradisjonelle og nye arenaer Særlig ansvar for internasjonalt kammermusikkseminar, mesterklasser Amatører og profesjonelle Barn og unge Studenter Publikum Samarbeidspartnere Sette Melbu og NAKV på det internasjonale kartet over «hot spots» for kammermusikkseminar og jobbe for å utvikle dette Musikk Rytmisk- og ny musikk Dans og teater Herunder også tradisjonsmusikk Konserter, kurs, seminar, musikalske innslag på tradisjonelle og nye arenaer Videreutvikle konserttanken som konsept Amatører og profesjonelle Publikum Samarbeidspartnere Formidle kvalitet og nyskaping gjennom en sterk profil Skape arenaer for opplæring i ulike sjangere Filosofi Aktuelle tema innen filosofi og etikk Seminar, åpne foredrag og diskusjoner Akademikere Folk flest Studenter Skape møteplasser for debatt og diskusjon Politikk og samfunn Aktuelle samfunnstema, lokalt til internasjonalt Melbukonferanse, foredrag, seminar Fagfolk Studenter Publikum Samarbeidspartnere Bygge en sterk og gjenkjennelig profil for NAKV Kunst Kunstformidling og debatt gjennom ulike uttrykk Foredrag, seminar, utstillinger Fagfolk Studenter Publikum Samarbeidspartnere Skape spennende møteplasser for kunstformidling- og debatt Litteratur Aktuelle tema innen litteratur og litteraturhistorie Foredrag Seminar Andre Fagfolk Studenter Publikum Samarbeidspartnere Skape litterære møteplasser Være en naturlig partner nasjonalt og internasjonalt

9 Komité Innhold Form Målgruppe Visjon Festivalkomiteen/ Sommer-Melbu Festivalproduksjon med særlig fokus på integrering, barn og unge Aktiviteter og kurs gjennom hele festivalen, skape sosiale møteplasser Barn og unge Familier Lokalsamfunn og tilreisende Være inkluderende, kvalitetsbevisste og kreative Historie og museum Særlig vekt på kystkultur, fornminner og Nordlandsjekta Brødrene Foredrag, kurs, seminar, konferanser, dokumentasjon Fagfolk og alle som har en interesse innen feltet Barn og unge Publikum Være instrumentell i formidling av Hadsels historie Kveldsakademi Aktuelle tema, alle disipliner Faglig sterke og tilgjengelige foredrag inkl nettakademi Alle som er interessert i tema Bidra til god formidling og debatt innen kultur og naturvitenskap lokalt og regionalt Naturvitenskap Videreføre arven etter A. Tjønneland og ellers aktuelle tema Foredrag, kurs, seminar, konferanser, dokumentasjon Fagfolk og alle som har en interesse innen feltet Være en naturlig bærebjelke i NAKV med internasjonal fokus Administrasjon/sekretariat NAKV har i dag en fast ansatt daglig leder i 100% stilling, med arbeidssted på Melbu, i kontorfellesskap med Melbukontoret og Hadsel Frivilligsentral. NAKV leier første etasje av Bakerigården med fremleie til Melbukontoret. Felles driftskostnader fordeles i dag 60/40, noe som også skal revurderes. Den gjeldende avtale med Melbukontoret om tjenester som skal utføres for NAKV, er under revidering. Dette kan medføre endringer av organisering innad i administrasjonen iht. stillingsprosent og hvilke tjenester som skal utføres til hvilken pris. Dette vil ikke ha innvirkning på den øvrige organisasjonsstrukturen. Det kan også være aktuelt å se på muligheten av å søke etter trainee/ studentutplassering i forbindelse med festivalperioden i samarbeid med universiteter og høgskoler.

10 Økonomi Bidragsyter Beløp i NOK Norsk kulturråd Driftsstøtte Hadsel kommune Driftsstøtte Norsk kulturråd Prosjektstøtte Nordland fylkeskommune Festivalstøtte Trollfjord Kraft Festivalstøtte SparebankEN Nord-Norge Gavefondet region Hålogaland Barneaktiviteter festival Museum Nord Melbuprosjektet Fritt Ord Seminarstøtte Egenfinansiering/ mindre støtteordninger Omsetning 2,2 millioner Tall fra 2013 Foto: Sigrid Bjorbekkmo

11 4. Partnere NAKVs største bidragsyter er Norsk kulturråd og over de neste fem år skal dette forholdet styrkes ytterligere gjennom samarbeid i ulike prosjekt i tillegg til den årlige driftsstøtten. Hadsel kommune er NAKVs vertskapskommune som gjennom sitt faste driftstilskudd og mindre prosjektsamarbeid bidrar til å opprettholde regionens største kulturfestival. I løpet av neste femårsperiode skal NAKV styrke samarbeidet med kommunen. Stiftelsen Fritt Ord har gjennom 25 år vært en pålitelig bidragsyter som har gjort det mulig å realisere store tanker på et lite sted med ringvirkninger både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal sørge for at Fritt Ord ønsker å støtte NAKV også i fremtiden. Nordland fylkeskommune er viktig for NAKV og dette forholdet skal styrkes gjennom ulike tiltak i strategiperioden. Vesterålen regionråd, kulturutvalget og Tilbakestrøm er en regional partner som det skal etableres tettere kontakt med i strategiperioden, både generelt og gjennom konkrete samarbeidsprosjekter. Museum Nord, Trollfjord Kraft og Havfi sk er i dag samarbeidspartnere vi ønsker å jobbe videre sammen med for å styrke Melbu og Vesterålen som et attraktivt sted for både fastboende og besøkende. Barentssekretariatet har vært en god partner for å kunne gjennomføre internasjonale kammermusikkseminar og er en viktig samarbeidspartner i planperioden for å ivareta et nordområdefokus for NAKV. SparebankEN Nord- Norge hjelper oss å ivareta og utvikle et landsdelsperspektiv, sammen med universitetene i Nordland og Tromsø. Forholdet til universitetene skal styrkes. NAKV skal i løpet av planperioden utvikle et sponsorprogram som gjør NAKV til en attraktiv partner også for andre støttespillere.

12 5. Strategisk utviklingsplan Visjon for NAKV: Med nye vinder i seilene for kunnskap, kunst og kultur i nord Målområder og fremdriftsplan De ulike satsingsområdene skal realisere visjon og strategi i løpet av planperioden. I prosessen ble 5 områder valgt ut. Den femårige planperioden omfatter delmål for hvert av de fem målområdene. Metode og tidsplan kan endres om nødvendig gjennom rullerende årsplan/handlingsplan. Målområde 1. Lokalmiljø 2. Forpliktende samarbeid 3. Publikumsbygging 4. Nøkkelressurser og tenketank 5. Arbeidsform Strategi NAKV skal være basert på deltakelse og innsats av enkeltpersoner, samarbeid med grupper og institusjoner gjennom frivillig innsats til motivasjon for lokalsamfunnet/regionen. Bygge NAKV på forpliktende samarbeide med kunst-, kultur- og kunnskaps institusjoner i landsdelen, nasjonalt og internasjonalt. NAKV skal presentere sine kulturelle og akademiske aktiviteter innenfor kunst og vitenskap på en tydelig og lett gjenkjennelig måte. Dette gjennom flere faste, regelmessige arrangement i et helårig program og et årlig sommerarrangement/kulturfestival. NAKV skal mobilisere, involvere og skape sterke relasjoner til fagfolk, legfolk, utflyttere og tilbakestrømmere også gjennom bruk av internett og sosiale medier på en fremadrettet måte som utvikler og ivaretar både dagens og morgendagens publikum NAKV skal videreutvikle sine kulturelle og vitenskapelige røtter, og sine etablerte arbeidsformer, til å bli en arena for kontakt mellom det internasjonale, lokale og nasjonale og være en arena for debatt og læring hvor gode faglige krefter kan engasjere både fagfolk og folk flest på et utkantsted NAKV har en sterk og bærekraftig struktur hvor styret har den øverste formelle myndighet og rådet har en rådgivende funksjon gjennom rådsmøte og rådskonferanse. Styrets virksomhetsplan, strategidokument og vedtak er grunnlag for administrasjonens virksomhet. Styret ved styreleder utøver arbeidsgiveransvaret overfor administrasjonen som skal organiseres på en hensiktsmessig, forsvarlig og økonomisk bærekraftig måte. Komiteene organiseres som følge av den årlig vedtatte virksomhetsplan/handlingsplaner. Dokumentasjon og formidling av virksomheten gjennom bla. bokprosjekt, planer og nettløsninger.

13 Mål 1: Lokalmiljø: spille på lag med lokalmiljøet, være inkluderende og motiverende Det etableres et bærekraftig samarbeid og avtaler med Felleslageret, Museum Nord, Jekta, Kultursamarb. i Vesterålen inkl Kulturfabrikken Dokumentasjonsprosjekt med Melbuposten Ny frivilligstrategi Melbukonferansen skal fra 2015 arrangeres i samarbeid m/ lag og foreninger Det etableres et Barne- og ungdomsakademi Lag og foreninger på Melbu inviteres til å være sterkere med i utviklingen av Sommer-Melbu Bassenget, Idrettslaget, Musikkforeninga, Hadsel utmark etc. Håndbok for frivillige Videreutvikle prosjekt Felleslageret - evt nye prosjekt som Artist in residence etc. Fornye avtaler Sommer-Melbu fyller 30 år - festivalfokus og kompetanseheving på festivalsiden Mobilisere til jubileumsfeiring 2018: Vesterålens og Hadsels innbyggere, inkl. nye borgere, skal føle tilhørighet til- og være stolte av- NAKV Aktiviteter i hele Vesterålen gjennom kveldsakademiet og konsertsamarbeid Gjennom våre arrangementer og strukturer skal vi naturlig fremme integrering gjennom aktiv deltakelse og medbestemmelse NAKV 30 år

14 Mål 2: Forpliktende samarbeid Utarbeide gode presentasjoner for NAKV Plan for nettverksarbeid Starte et sterkere samarbeid med Nordland fylke Forhandle ny samarbeidsavtale med Trollfjord Kraft Starte samarbeidet med Museum Nord, UiN og UiT om de nasjonale forskningsdagene Nordområdefokus NAKV skal ha faste men dynamiske avtaler om samarbeid fra lokalt til internasjonalt nivå. Følge opp avtaler og forberede nye Sikre finansiering til kammermusikk og jubileum Jubileum og Internasjonalt kammermusikkseminar med europeisk fokus og Nordområdefokus Sponsorarbeid

15 Mål 3: Publikumsbygging Merkevarebygging og ny markedsføringsstrategi skal forbedre kommunikasjon og dokumentasjon av vår virksomhet, samt bidra til flere deltakere både foran og bak scenen eller podiet. I denne sammenhengen bør det utarbeides en ny grafisk profil for akademiet basert på den eksisterende identiteten til NAKV og Sommer-Melbu Fokus på kammermusikk og festival Styrke websidene og deltakelse i sosiale medier Direkte markedsføring Arbeide videre med å bygge opp et langsiktig kveldsakademiprogram Skape interesse for NAKV ved presentasjoner i skoler, lag og foreninger Fokus på å formidle akademiets profil i hele regionen Bestillingsverk i tanken Forelesninger på nett - skape virtuelle diskusjons- grupper Ny markedsføringsstrategi 2015/ Lansering av ny grafisk profil Markedsføre NAKV og festivalen Sommer-Melbu gjennom aktiviteter i hele regionen og økt fokus nasjonalt og internasjonalt Avslutning på dokumentasjonsprosjektet og evaluering av markedsføringsstrategi Bestillingsverk i tanken - 30 års jubileum Nettakademiet er etablert Ungdomsakademiet skal ha resultert i et fremadrettet, yngre perspektiv og yngre deltakelse

16 Mål 4: Videreutvikle nøkkelressurser og skape en Tenketank for Nord-Norge NAKV skal knytte til seg en ny generasjon nøkkelpersoner og en tenketank som er drivkrefter i utviklingen av NAKV og for kunst, kultur og vitenskap i Nord-Norge. Hensikten med en Tenketank om Nord-Norge er å styrke nordnorsk kultur, bosetning, arbeidsforhold, samarbeid og trivsel. Tenketanken skal være sammensatt av personer som har en dyp følelse for sin landsdel og som via sitt engasjement og sin faglige innsikt vil kunne tenke visjonært og uttrykke sine tanker, eventuelt også visuelt. Tenketanken må se på verdiene i de tradisjonelle måtene man har levd på i nord, ikke minst den nære samhørighet med naturen. Den må vurdere hvordan moderne muligheter, kommunikasjon og interaksjon kan styrke nordnorsk identitet og livsstil, samt se på mulige tiltak mot tendenser som kan være til skade for en positiv utvikling for Nord-Norge Kartlegge interne og eksterne ressurser Starte arbeidet med å sette sammen en tenketank Mentorordninger Seniorordninger for pensjonerte akademikere - ressursbank Integrering av utenlandske ressurser på stedet - videreutvikle dette arbeidet Internasjonalt kammermusikkseminar - utvikle nøkkelressurser her Videreutvikle sponsorprogram Utvikle nettverksprogram og arenaer gjennom utadrettet virksomhet Møteplasser Befeste omdømmet som et raust og åpent akademi for alle Tenketanken legger frem resultater og videre planer i forb. med NAKVs 30 års jubileum Internasjonalt kammermusikkseminar Tenketanken legger frem sine første forslag og planer for fremdrift under Sommer-Melbu i et åpent forum

17 Mål 5: Arbeidsform NAKV skal ha en sterk og bærekraftig struktur i alle ledd. Administrasjonen skal være dimensjonert etter oppgavene til enhver tid både i faste og evt. prosjektrelaterte stillinger. Klare arbeidsinstrukser, roller og oppgaver både til ansatte og frivillige i organisasjonen. Dokumentasjon av virksomheten gjennom årlige plandokument. Utgivelse av akademiske og kunstneriske skrifter, eller annen form for dokumentasjon, skal fordeles på administrasjon, fagkomiteer og eventuelle prosjekt Prøveperiode for ny organisasjonsmodell Rådskonferanse Evaluering Sosialt og faglig arrangement for alle i stiftelsen Etablering av ungdomsakademi Rådskonferanse Bokprosjekt Rådskonferanse Sosialt og faglig arrangement for alle i stiftelsen Seniorakademi? Begynne arbeidet med ny strategi Rådskonferanse Bokprosjekt/ dokumentasjonsprosjekt Jubileumskonferanse Sosialt og faglig arrangement for alle i stiftelsen Etablering av faglig relasjon til HIL vedr. ledelse i frivillige org.

18 6. Dokumentasjon og kompetanseutvikling NAKV skal jevnlig dokumentere og presentere sin virksomhet gjennom ulike plandokument; handlingsplaner og strategier. Årsrapporter og årsregnskap skal dokumentere faktisk gjennomført program og prosjekt, dette er viktig både for egen dokumentasjon og for ekstern rapportering. Websidene skal oppdateres jevnlig og ha både aktuell informasjon og arkivinformasjon tilgjengelig. Relevant informasjon skal også foreligge på engelsk. Andre dokumentasjonsprosjekt, som bokutgivelser, utstillinger etc. skal gjennomføres når det er ønske om det og forholdene må legges tilrette både økonomisk og praktisk. Det er viktig at NAKV har fokus på kompetanseutvikling i alle ledd av organisasjonen. De frivillige skal så langt det er mulig tilbys kurs og foredrag som er relevante for deres innsats i organisasjonen. Gjennom en årlig rådskonferanse har både rådet, styret, administrasjonen og komiteene muligheten for faglig påfyll, inspirasjon og intern diskusjon. Minst annethvert år bør det gjennomføres en felles aktivitet for organisasjonen som er både sosialt inkluderende og faglig inspirerende. Gunnar Danbolt 2012 Foto: Sigrid Bjorbekkmo

19 7. Samarbeid og informasjonsrutiner Godt samarbeid, god informasjonsfl yt og åpenhet er en forutsetning for en velfungerende organisasjon. NAKV har en struktur som er utfordrende, og til tider uforutsigbar siden frivilligengasjementet kan variere, og Internt dermed er det desto viktigere å ha fokus på samarbeid og informasjon. Klare roller og klare oppgaver er også en nødvendighet. Organisasjonen må dimensjonere oppgavene etter tilgjengelige ressurser, det være Eksternt seg hos de ansatte, i frivilligstaben, prosjektbaserte og økonomiske uten å miste evnen til å være nyskapende. Samarbeid innad i administrasjonen er viktig for å fordele fl yten av oppgavene til enhver tid. En evaluering og omorganisering av dagens system, som omfatter NAKV, Hadsel Frivilligsentral og Melbukontoret, skal sikre at oppgavene blir utført på en mindre sårbar måte, med tilfredsstillende kvalitet i en bærekraftig kostnadsmodell. Omorganiseringen skal ivareta de menneskelige ressurser best mulig, med tanke på arbeidsmiljø. NAKV skal også være sitt nærmiljøansvar bevisst. God arbeidsfordeling mellom administrasjon og fagkomiteer er viktig for fremdrift og resultat. Det er opp til ledelsen i gruppene og ledelsen i NAKV å legge premissene for et godt samspill med bakgrunn i vedtatte plandokument. Hvert år skal det arrangeres en frivilligfest som takk for innsatsen, det er ikke minst viktig for å styrke de frivilliges eierforhold og tilhørighet i organisasjonen. Dette er særlig viktig med tanke på å kommunisere godt innad og utad at Sommer-Melbu er NAKVs største kultursatsing. Invitasjon skal sendes til styret, fagkomiteene og de frivillige som kun er tilknyttet festivalen. Kommunikasjonen mellom ledelsen og styret skjer mellom og på styremøter og styreleder har et særlig ansvar for at dette skjer på best mulig måte. Gode rutiner for saksfremlegg og referat gir både oversikt og innsikt og er et godt grunnlag for videre oppfølging. Rådets ledelse skal underrettes om saksliste ved styremøter samt få tilsendt godkjente referater i etterkant. Hver år sendes en julehilsen til alle i rådet inkludert et nyhetsbrev og underskrevet rådsprotokoll. Arbeidet med rådsmøte og rådskonferanse skal skje i god tid og i samarbeid mellom rådsordfører, daglig leder og styreleder. NAKV kommuniserer med omverdenen gjennom websider og sosiale medier, annonser i pressen og aktivitetsprogram gjennom året med hovedvekt på festivalavisen som kommer i forkant av Sommer-Melbu, samt gjennom tilgjengelige plandokument og ulike publikasjoner. Det er viktig å være synlig i media gjennom arrangementsomtaler både i for- og etterkant. Ellers når det skjer noe av interesse for allmennheten er det viktig å kommunisere dette ut. Melbuposten og Melbu radio er to viktige kanaler lokalt. Melbuposten er en kanal for formidling og dokumentasjon helt tilbake til akademiets oppstart i Det er avgjørende at NAKV har et godt forhold til det lokale næringsliv og til lokale lag og foreninger. De skal føle både eierskap, medansvar og deltakerlyst i forhold til den kulturmønstringen Sommer-Melbu er. Det er opp til NAKV og nærmiljøkontoret å være katalysator for ønsket deltakelse og engasjement. NAKV skal ha et bredt samarbeid med kultur- og kunnskapsinstitusjoner i nord og som en strategi skal det utarbeides mer forpliktende samarbeid. Dette gjelder, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom den planlagte tenke-tanken har NAKV en ny mulighet til å delta aktivt og konstruktivt i offentlig debatt, enn det som generelt har vært praksis i organisasjonen.

20 8. Avslutning Avslutningsvis vil styret i NAKV takke alle medvirkende for innsatsen med strategiprosessen, takke for et innholdsrikt jubileumsår for akademiet og ønske alle lykke til med gjennomføringen og planene videre i strategiperioden. Utdrag fra Lars Saabye Christensens dikt Jeg vil være det rolige regn, fra samlingen Paraply fra 1982:... jeg vil være det rolige regn som ingen er redd å gå ut i jeg vil tenne trærnes kroner og lage dammer til lekne barn Det er den draumen av Olav H. Hauge Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje, at det må skje at tidi skal opna seg at dører skal opna seg at berget skal opna seg at kjeldor skal springa at draumen skal opna seg, at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst um. Fra Nils-Aslak Valkeapääs diktsamling Vindens veier: Can you hear the sounds of life in the roaring of the creek in the blowing of the wind That is all I want to say that is all Moddi 2011 Foto: Johan Breines

21 9.Vedlegg Oversikt styremedlemmer 2012/13 og 2013/14 Oversikt rådsmedlemmer 2013/14 Seminaroversikt Arbeidsåret 2012/2013: Styret i Nordland Akademi Kåre-Bjørn Kongsnes, Tromsø/Sortland Gunn Fosse, Melbu Sigrid Randers-Pehrson, Sortland Gry Falch-Olsen, Svolvær Kolbjørn Larssen, Stokmarknes Henning R. Aanes, Lillestrøm/Oslo Jon Lauvland Pettersen, Melbu Varamedlemmer: Grete Ellingsen, Sortland Ola Øraker, Melbu Per Øyvind Tjeldnes, Melbu Wolfgang Jahn, Tyskland Britt Solvik, Sandnes Sekretariat Marianne Hansen, Sortland Maria Johansen, Sortland Arbeidsåret 2013/2014: Styret i Nordland Akademi Kåre-Bjørn Kongsnes, Tromsø/Sortland Gunn Fosse, Melbu Grete Ellingsen, Sortland Edvard Hjort Iversen, Båtsfjord/Melbu/ Bergen Mona Sørensen, Stokmarknes Henning R. Aanes, Melbu/Oslo Jon Lauvland Pettersen, Melbu Varamedlemmer: Ola Øraker, Melbu Pat Manwaring, Tromsø/Melbu Lenuta Mirela Al-Kaissy, Melbu Anna Rongved, Trondheim/Melbu Lisbeth Haugen, Melbu Britt Solvik, Sandnes Sekretariat Maria Johansen, Sortland Rådets medlemmer Andreas Steigen, ordfører, Bergen/Melbu Trude Drevland, varaordfører, Bergen/Melbu Karl-Otto Apel, Tyskland Peter Arbo, Tromsø Morten Bachke, Nøtterøy Reidar Bertelsen, Kvaløysletta Ingeborg Breines, Sigerfjord Tim Challman, Stokmarknes Pål Christensen, Larvik Jørun Drevland, Sortland Vigdis Ervik, Melbu Gunhild Felde, Bergen Barbro Fjellheim Holm, Sortland Frid Halmøy, Oslo/Melbu/Tinden Terje Hammerfjeld, Tromsø Robert Hermansen, Tromsø Knut Erik Høiby, Borkenes Lars Iversen, Melbu Petra Jahn, Tyskland Wolfgang Jahn, Tyskland Steinar Jakobsen, Stokmarknes Tore Johnsen, Chile/Melbu Siri Johnsen, Melbu Kolbjørn Larssen, Stokmarknes Knut Ljøgodt, Tromsø Sylfest Lomheim, Kristiansand Pål Krüger, Oslo Are Nylund, Bønes Åshild Pettersen, Bodø Kjerstin Rabås, Trondheim Sigrid Randers-Pehrson, Sortland Håvard Rem, Notodden Harald Ribe, Bø i Telemark Elsa Risjord, Melbu Eli Rongved, Melbu Viggo Rossvær, Tromsø Lars Saabye Christensen, Oslo Thomas Sefranek, Melbu Olav Skare, Tromsø/Melbu Kristrun Sigurdardottir, Melbu Svein Spjelkavik, Dverberg Terje Steigen, Tromsø Tove Steinsvik, Melbu Per-Øyvind Tjeldnes, Melbu Nils-Christian Stenseth, Oslo Aaslaug Vaa, Oslo Vigdis Ystad, Oslo Audun Øfsti, Trondheim Einar Øverenget, Oslo

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Tirsdag 21. mars, kl. 13:00 18:00 Onsdag 22. mars, kl. 09:00 12:00 Sted: Tilstede: Narvik. Fra styret: Styreleder Randi Melgaard Nestleder Søren F.

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009

Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009 Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009 Kultursamarbeidet i Vesterålen Faste tiltak og noen større prosjekter Faste

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Onsdag 18. mai 2016 kl. 16:00 19:35 Torsdag 19. mai 2016 kl. 08:30 11:00 Sted: Tilstede: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Styreleder Randi Melgaard Nestleder

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Sted: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Dato: 25. september 2015 Tid: 09:00 15:00 Tilstede: Randi Melgaard Øystein Normann for Søren Fredrik Voie Anne Rita Nicklasson

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017

Handlingsprogram 2014 2017 Handlingsprogram 2014 2017 Vedtatt i styremøte 6. desember 2013 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

STRATEGI Revidert

STRATEGI Revidert STRATEGI 2020 - Revidert Forord KULTURSKOLE FOR ALLE Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som ved å ivareta medlemmenes interesser skal arbeide for å fremme kvalitet i opplæringen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Onsdag 2. desember 2015 kl. 18:00 20:00 Torsdag 3. desember 2015 kl. 09:00 12:00 Sted: Innkalt: Marmelkroken, Bø i Andøy (Oppmøte på

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling til rådsmøte for Stiftelsen Museum Nord.

Innkalling til rådsmøte for Stiftelsen Museum Nord. Innkalling til rådsmøte for Stiftelsen Museum Nord. Sted: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Dato/tid: Torsdag 19. mai 2015 kl. 11:00 14:30 Innkalt Forfall meldes Se vedlagt distribusjonsliste Forfall til rådsmøtet

Detaljer

Jnr. 27/2013/VS/230.0 Sortland 14. januar 2013

Jnr. 27/2013/VS/230.0 Sortland 14. januar 2013 Jnr. 27/2013/VS/230.0 Sortland 14. januar 2013 REFERAT FRA MØTE I VESTERÅLEN KULTURUTVALG Sted: Dverberg, Andøy Tid: 9. januar 2013 kl. 10.00-13.15 Til stede: Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd Beate

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PROTOKOLL FRA STYREMØTE STIFTELSEN MUSEUM NORD Tid: Tirsdag 19. mai 2015 kl. 15:00 19:00 Sted: Tilstede: Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg Styreleder Randi Melgaard Nestleder Søren F. Voie Styremedlem Stephen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato: Mandag 19. oktober 2015 Tid: Kl. 12:00 16:00 PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Sted: Tilstede: Nyvågar, Kabelvåg Randi Melgaard Søren Fr. Voie Stephen Wickler Jørun Drevland Grete Ellingsen

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO!

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO! «UNG SCENE HELGELAND» OG «UNG YTRING HELGELAND» SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE PETTER DASS-DAGENE 2016 16.-19. juni 2016 «Du skal ikke ha andre guder enn meg» Om ytringsfrihet, vår tids tabuer og en stemme for

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015 HANDLINGSPLAN Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund Landsmøteperioden 2012-2015 Visjon: Klokskap i sykepleiepraksis Rådets sammensetning : Berit Daae Hustad Medlemmer: Anne Cecillie Stenfeldt-Foss

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold :

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold : 1. Innledning Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold 2011-2014: Strategisk kulturplan bidrar til å realisere mål for folkehelsearbeidet gjennom å tilstrebe økt fysisk og sosial tilgjengelighet i

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN «MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE»

VEDTEKTER FOR FORENINGEN «MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE» Side 1 av 5 HISTORISK INNLEDNING MiSK ble opprettet i 1999. I 2001 ble kantor Svein Rustad på bakgrunn av ny stillingsbevilgning fra Sandefjord kommune frikjøpt fra 50 % av kantorstillingen for å drive

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Gitte Kolstrup Universitetsbiblioteket i Nordland 09.08.2012 Innholdsfortegnelse Visjon...3 Satsingsområder...3 Satsingsområde 1: tilpasning...4

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2012-2016 Vedtatt på årsmøtet i Karasjok, 2012. INNHOLD SIDE 1. OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL 2 2. RULLERING / FREMDRIFT 3 3. TILTAK 2012-2016 4 LANDSFORENINGEN KUNSTSENTRENE I NORGE ER ET NETTVERK

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Mandag 7. mars 2016 kl. 14:00 17:00 Tirsdag 8. mars 2016 kl. 09:00 12:00 Sted: Tilstede: Quality Hotel Grand Royal, Narvik Randi Melgaard Søren Fr.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Høringssvar fra Fellesadministrasjonen: 06.04.16 Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Et ungt og innovativt universitet med et regionalt og globalt engasjement.

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 1 Nasjonalmuseet 2011 2016 Overordnet strategi 1 OM NASJONALMUSEET Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet ble etablert som en stiftelse i 2003 gjennom

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 FINNMARK FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015 FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID Troms 12. juni 2015 Mitt utgangspunkt Bibliotekstrategi for Buskerud Strategi ikke ønskeliste Kunnskapsbasert: SWOT, utfordringer, føringer Visjoner,

Detaljer

STRATEGIPLAN SPORT & MARKED

STRATEGIPLAN SPORT & MARKED STRATEGIPLAN SPORT & MARKED Sparta sitt mål er å være et topplag i norsk ishockey gjennom å skape glede, engasjement og god underholdning. Vår identitet, tradisjon og gode resultater er skapt gjennom

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Utfordringer og mulige løsninger Regionrådet 9. desember 2011 Skal TR være usynlig eller omstridt? Dårlig omdømme Omstridt Usynlig Godt omdømme Merkevaren

Detaljer

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE:

HANDLINGSPLAN NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: 1 HANDLINGSPLAN 2012-2014 NSF/FFD INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2012-2014: - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013

Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013 Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013 Møte i Vesterålen kulturutvalg Sted: Rådhuset, Lødingen Tid: 5. November kl. 10.00-12.50 Til stede: Følgende innkalles: Jonni Solsvik, Vesterålen

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Strategiplan NJF 2007-2011 1

Strategiplan NJF 2007-2011 1 Strategiplan NJF 2007-2011 1 Innledning Strategiplanen for Norsk jazzforum har frem til 2006 vært to-årig. Fra 2007 ble planperioden utvidet til å gjelde fram til 2011. Handlingsplanen baseres på strategiplanen,

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Onsdag 2. desember 2015 kl. 18:00 20:20 Torsdag 3. desember 2015 kl. 09:00 12:00 Sted: Tilstede: Marmelkroken, Bø i Andøy Randi Melgaard Søren Fr.

Detaljer

1: Vestlandsk Sommarsymfoni. 2: EOFeds orkesterfestival i Bergen Regionale prosjekt. Prosjekt i medlemsorkestrenes egen regi.

1: Vestlandsk Sommarsymfoni. 2: EOFeds orkesterfestival i Bergen Regionale prosjekt. Prosjekt i medlemsorkestrenes egen regi. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2017-2020 Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2017. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer