Årsrapport Bankia Bank ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2002. Bankia Bank ASA"

Transkript

1 Årsrapport 2002 Bankia Bank ASA

2 Innhold Innhold 2 Året 2002 i korte trekk 3 Årsberetning 4 Årsregnskap Noter til årsregnskapet 14 Utvikling i sentrale størrelser over tid 30 Revisors beretning 33 Representantskapets uttalelse 34 Kontrollkomiteens uttalelse 35 Tillitsvalgte og ledelse 36 2

3 Året 2002 i korte trekk Ca kredittkortkunder 350 mill. kroner i utlån Full innskuddsdekning av utlån Kostnadseffektiv bruk av underleverandører for produksjonsbasert del av verdikjeden Kapitalutvidelse gjennomført for å sikre videre vekst og tilfredsstillende kapitaldekning Forbedret porteføljekvalitet gjennom 2002 og lavere mislighold på nye utlån, selv om tapsavsetninger fortsatt er høye E-post faktura lansert Websaldo og kontofon lansert Svært god kundetilfredshet viser kundeundersøkelse Over innskuddskunder Nøkkeltall (NOK 1000) *) Netto rente- og kredittprovisjonsintekter Driftsresultat før utlånstap og skatter (11 869) Resultat for regnskapsåret (16 711) (15 753) Risikoveid balanse Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Kapitaldekning 17,7 % 28,5 % Kjernekapitaldekning 11,9 % 19,0 % Likviddekning 6,4 % 6,4 % *) Banken ble etablert og var i drift kun 6 måneder i

4 Årsberetning 2002 var Bankia Bank ASAs første fulle driftsår. Banken ble stiftet 29. juni 2001 etter offentlig tegning. Banken har i all hovedsak norske aksjonærer. Året har vært preget av god kundetilstrømning som har gitt sterk vekst i utlån og renteinntekter. Porteføljekvaliteten er forbedret gjennom året og mislighold for nye utlån er redusert. På grunn av høy vekst, kombinert med ønske om videre vekst og tilfredsstillende kapitaldekning, gjennomførte Bankia i løpet av forsommeren 2002 en kapitalforhøyelse fordelt på tre vellykkede emisjoner, og hentet gjennom dette inn til sammen ca 30 mill. kroner i ny egenkapital til en kurs på kr 23,-. Emisjonskurs ved oppstart i juni 2001 var kr 20,-. Bankia Bank ASA driver sin bankvirksomhet fra lokaler i Kronprinsens gate 5 i Oslo. Strategi Banken er basert på en nisjestrategi og har hovedfokus på kredittkortvirksomhet. Den forventede veksten innenfor kredittkortsegmentet og bransjens høye lønnsomhet var bakgrunnen for etableringen av banken. Bankia skal være den foretrukne nummer to bank for sine kunder. Våre kunder kan bruke Bankias produkter med svært gode betingelser i tillegg til de tradisjonelle bankproduktene som boliglån og lønnskonto tilbudt fra vanlige full-sortiment-banker. I Europa og USA har ettproduktstilbydere innenfor kredittkort og utlån effektivt tatt markedsandeler fra de store bankene. Endringer i finansnæringen og i kundeadferd, samt ny teknologi, gir åpninger for en tilsvarende utvikling i Norge og danner bakgrunnen for etableringen av Bankia Bank. Gebyrfri Visa Bankias kredittkort Gebyrfri Visa ble lansert i juli Kredittkortet, som har svært attraktive betingelser for kundene, er helt uten gebyrer og gir kunden mulighet til fleksibilitet i likvidtilgangen. Gebyrfri Visa har blitt svært godt mottatt av kundene. En kundeundersøkelse Bankia har gjennomført viser at Bankias kunder er meget godt fornøyd med bankens tjenester. Ved utgangen år 2002 var det utstedt Gebyrfri Visa til ca kunder. Bankiakonto Bankia Bank lanserte sitt innskuddsprodukt Bankiakonto i oktober Bankiakonto er en gebyrfri sparekonto uten uttaksbegrensinger og med høy avkastning. Formålet med Bankiakonto er å tilby bankens kunder et gunstig sparealternativ, og å balansere Bankias produktportefølje. Produktet er rettet mot privatpersoner. Kundetilstrømningen i 2002 har vært i samsvar med bankens målsetning om balanse mellom utlåns- og innskuddsvolum. 4

5 Fokus for driften Vekst og lønnsomhet Bankia har lagt vekt på en rask og effektiv vekst i kundeporteføljen. Banken er avhengig av et visst antall kunder for å oppnå lønnsomhet, og kundevekst har vært høyt prioritert i Gjennom utstrakt bruk av Internett som markedsføringsmedium har banken tiltrukket seg et stort antall kunder på en effektiv måte. Mislighold Etter høyt mislighold ved inngangen til 2002 har et av bankens hovedfokusområder vært å redusere misligholdet og unngå tap. En rekke tiltak har blitt gjennomført i 2002 for å redusere misligholdet hos våre kunder. Arbeidet med å redusere misligholdsandelen har svært høy prioritet i organisasjonen og dette fokuset på mislighold vil fortsette i 2003, hvilket innebærer blant annet fortsatt utvikling av kredittscoremodellene. Drift Bankens driftsmodell har vist seg å være hensiktsmessig. Bankia har håndtert en dobling av kundeporteføljen med ca nye kunder i 2002 uten større driftsmessige problemer. Organisasjonen og administrasjonskostnadene har vokst med langt lavere takt enn kunde- og utlånsveksten. Utkontrahering Bankens kjernevirksomhet er å tilby kredittkort til personmarkedet. Av denne grunn er nærmest hele den produksjonsbaserte delen av verdikjeden, med unntak av ledelsesmessige og strategiske funksjoner, utkontrahert. Dette er en modell som gir virksomheten stor fleksibilitet innenfor en forutsigbar kostnadsramme. Veien fremover I 2003 vil banken særlig fokusere på kundelønnsomhet og vekst ved ytterligere bruk av direktemarkedsføring mot nye kundesegmenter. God kundedialog skal sikre fortsatt høy kundetilfredshet, mens arbeidet med å redusere misligholdet videreføres. God kommunikasjon med kundene vil være et prioritert område i Organisasjon og miljø Antall ansatte ved utgangen av 2002 var 14. Gjennomsnittlig antall ansatte i 2002 var 13. Sykefraværet for 2002 utgjorde 1,9 % av total arbeidstid. Det har ikke vært ulykker eller vært registrert skader i løpet av året. Det er styrets oppfatning at banken har et godt og inspirerende arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med forhold ved virksomheten som i nevneverdig grad påvirker det ytre miljø. 5

6 For å styrke motivasjonen og fokus på lønnsom drift får alle fast ansatte i banken mulighet til å delta i bankens opsjonsprogram. Nærmere opplysninger er gitt i note til regnskapet. Styret vil benytte anledningen til å takke Bankias ansatte for en betydelig arbeidsinnsats i Styret og bankens ledelse Styrets sammensetning er blitt forandret i løpet av Jan Grenth, varamedlem for representant for de ansatte, gikk ut av styret i Hanne Rischmann ble valgt som nytt varamedlem. Christina Åhlander er bankens administrerende direktør. Øvrig ledelse er: Tor Erland Fyksen, ansvarlig for drift og alliansestyring Eirik Holtedahl, ansvarlig for finans og IT-funksjonene Tommy Österlund, ansvarlig for kreditt- og analysefunksjonene Raimond Pettersen, ansvarlig for økonomi-, personal- og juridisk funksjon. Nina Nordby, ansatt i januar 2003, ansvarlig for markedsføring. Både styret og ledelsen inngår i Bankias opsjonsprogram. Nærmere opplysninger er gitt i noter til regnskapet. 25 % av styrets medlemmer og varamedlemmer er kvinner og 33 % av bankens ledelse er kvinner. Bankia ønsker å jobbe videre for høy kvinnerepresentasjon i bankens styre og ledelse. Redegjørelse for årsregnskapet Banken oppnådde et resultat for 2002 før tap og skatt på 1,9 mill. kroner. Resultat etter skatt utgjorde -16,7 mill. kroner. Bankens utlån til kunder utgjorde ved utgangen av året 350 mill. kroner, mens innskudd fra kunder utgjorde 369 mill. kroner. Bankens forvaltningskapital utgjorde 455 mill. kroner. Styret er ikke kjent med at det er inntruffet vesentlige forhold i perioden etter balansedagen. Årsregnskapet for banken er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret mener slik forutsetning er tilstede. Kapitaldekning, egenkapital og underskuddsdekning Bankens ansvarlige kapital var 60,2 mill. kroner ved utgangen av Dette gir en kapitaldekningsgrad på 17,7 %. Kjernekapitaldekningen var på 11,9 %. Kapitaldekningen vil reduseres etterhvert som bankens utlånsvolum vokser. Samtidig antas et økt utlånsvolum etter hvert å gi positive resultater for å finansiere videre vekst. 6

7 Styret vurderer det slik at bankens kapital- og kjernekapitaldekning er tilfredsstillende med nåværende aktivitetsnivå. Det negative resultatet for 2002 foreslås dekket fra posten overkursfond med 16,7 mill. kroner. Det foreslås ikke å utdele utbytte. Tapsavsetninger Bankia regnskapsfører pr utgangen av 2002 spesifiserte tapsavsetninger på 25,4 mill. kroner og uspesifiserte tapsavsetninger på 5,2 mill. kroner. Avsetningene utgjør til sammen ca 8,8 % av utestående lån pr Samlede misligholdte lån ved utgangen av 2002 utgjør 48,1 mill. kroner. Det er i 2002 bokført konstaterte tap med 4,4 mill. kroner. Risikostyring Banken definerer risiko som usikre hendelser som hvis de inntreffer vil ha en negativ innvirkning på bankens resultat. Banken er gjennom sin virksomhet eksponert for ulike typer risiko og skiller mellom kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Banken er gjennom sin virksomhet ikke utsatt for valutarisiko. Kredittrisiko Risiko knyttet til bankens utlån til kunder og tap som følge av kundenes manglende vilje eller evne til tilbakebetaling er den betydeligste form for risiko banken er utsatt for. Ved inngåelse av hvert enkelt engasjement blir kredittrisikoen vurdert. I tillegg til bankens egen kompetanse til å vurdere risikobildet innenfor det segmentet banken opererer, anvendes også ekstern kompetanse. Bankia har under utarbeidelse en egen risikoklassifiseringsmodell som løpende under kundeforholdet skal benyttes til å vurdere kredittrisiko, samtidig som den vil gi bedre utvalgskriterier til bruk ved inngåelse av nye kundeforhold. Bankia har allerede for 2002 trukket veksler på dette arbeidet og det er forventet at dette vil bidra ytterligere positivt fremover. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke skal kunne oppfylle sine løpende forpliktelser etterhvert som de forfaller. Bankia har i 2002 hatt relativt sterk vekst i utlånsmassen. Samtidig skjer kundenes låneopptak innenfor individuelle lånerammer der kunden for en stor del selv bestemmer faktisk opplåning og tilbakebetaling. Banken har etter hvert tilegnet seg erfaring med kundeadferd i forhold til slike lån, og kan derfor forutsi bevegelser på aggregert nivå. I tillegg må banken kunne møte forpliktelser fra innskuddskunder når disse ønsker å foreta uttak fra sine konti. Banken har også på dette området tilegnet seg erfaring med kundeadferd på aggregert nivå. For å møte sine likvidbehov forsøker Bankia i hovedsak å balansere utlånsvolumet med et tilsvarende innskuddsvolum fra publikum. Bankia har i 2002 opprettholdt en viss buffer mot svingninger i likvidbehovet. Bankia har i tillegg tilgang til andre 7

8 finansieringskilder, som direkte lån med ulik løpetid, kommitterte trekklinjer i andre finansinstitusjoner, samt sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Banken kan til tider være eksponert for endringer i det norske verdipapirmarkedet og i interbankmarkedet hva angår tilgjengelighet og kostnad for innlån. Bankia har gjennom 2002 hatt god likviditet. Renterisiko Renterisiko er risikoen for at banken påføres tap som følge av endringer i rentenivået. For å minimere denne risikoen tilstreber banken å tilpasse rentebindingstiden på sine aktiva- og passivaposter slik at det er symmetri mellom disse. Banken benytter ikke finansielle derivater og tilsvarende instrumenter for å sikre seg mot renterisiko. Banken har ved utgangen av året i overkant av 100 % av sine utlån til kunder finansiert ved innskudd fra publikum. Banken vil kunne forandre rentebetingelsene for både utlån til og innskudd fra kunder med omtrent samme tidsintervall. Det foreligger følgelig ikke vesentlig renterisiko knyttet til denne del av balansen. For andre balanseposter vil rentereguleringstidspunkt kunne avvike slik at renterisiko oppstår. Banken forsøker å hensynta dette ved å holde omfanget på slike poster innefor gitte rammer. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risiko for at mangelfull informasjon eller internkontroll bidrar til å påføre banken tap eller at banken ikke når sine mål på annen måte, blant annet ved at interne regler og rutiner ikke er tilstrekkelige gode eller at de ikke gjennomføres med tilstrekkelig kvalitet. Bankens internkontroll skal blant annet bidra til at den operasjonelle risikoen avdekkes og kontrolleres. Det er etablert egne prinsipper og prosesser for internkontrollen i banken innenfor de bestemmelser som fremgår av forskrift om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll. Det er utarbeidet et eget opplegg for evaluering av internkontrollens kvalitet. I dette arbeidet legger banken vekt på at internkontrollen skal være en integrert del av bankens virksomhet. Utformingen av internkontrollen tar utgangspunkt i en identifisering av alle forhold som representerer vesentlig risiko for banken. På grunnlag av denne analysen har banken søkt å utforme risikoreduserende kontrolltiltak. Banken vurderer løpende hvilke risiki den er eksponert for, samt hvordan de eventuelt vil påvirke virksomheten. Videre gjennomfører banken en årlig vurdering av alle vesentlige risiki og kontrolltiltak som sikrer mot disse. Denne kvalitetsvurderingen av internkontrollen rapporteres til bankens styre årlig. Fremtidsutsikter Markedet for Bankias produkter er fremdeles i sterk vekst, mens konkurransen innen kredittkortvirksomhet forventes å øke. Styret mener at forretningsmodellen banken bygger på er godt egnet til å møte denne konkurransen. Med et raskt økende volum og fortsatt effektiv drift antar styret at Bankia har positive fremtidsutsikter 8

9 Oslo, 31. januar 2003 Bjørn Elvestad Styreleder Trym Skeie Styrets nestleder Christina Åhlander Styremedlem og adm dir Eirik Holtedahl Styremedlem, representant for ansatte Tom O. Collett Styremedlem Svein V. Simensen Styremedlem Henning Øglænd Styremedlem 9

10 Årsregnskap er Bankias første fulle driftsår, sammenligningstall fra foregående årsregnskap bør vurderes ut fra at banken kun var i virksomhet 6 måneder av For å bedre sammenlignbarheten er det etter notene tatt inn en oversikt som viser den kvartalsvis utviklingen i noen sentrale størrelser. Resultatregnskapet (NOK 1000) Note Renter o.l. av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter o.l. av utlån til og fordringer på kunder Renter o.l. sertifikater og obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter o.l. på gjeld til kredittinstitusjoner (319) (435) 2.2 Renter o.l. på innskudd fra og gjeld til kunder (19 797) (1 343) 2.3 Renter o.l. på utstedte verdipapirer (422) (1 580) 2.4 Renter o.l. på ansvarlig lånekapital (2 000) (1 050) 2.5 Andre rentekostnader og lignende kostnader (15) (28) 2 Sum rentekostnader og lignende kostnader (22 554) (4 435) I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader (6 833) (1 586) 5 Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (6 833) (1 586) 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer Lønn mv (10 283) (4 387) 8.2 Administrasjonskostnader (9 353) (8 647) 8 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 18 (19 635) (13 034) 9.1 Ordinære avskrivninger (151) (51) 9 Avskrivninger mv av varige driftsmidler 1, 8 (151) (51) 10.2 Andre driftskostnader 20 (8 827) (4 848) 10 Andre driftskostnader (8 827) (4 848) Sum andre driftskostnader (28 614) (17 933) Driftsresultat før utlånstap og skatter (11 869) 11.1 Tap på utlån (24 979) (10 000) 11 Sum tap på utlån, garantier mv 4 (24 979) (10 000) Resultat før skatt (23 119) (21 869) 13 Skatt på ordinært resultat II Resultat av ordinær drift etter skatt (16 711) (15 753) III Resultat for regnskapsåret (16 711) (15 753) Overføringer og disponeringer Overført fra annen innskutt egenkapital 12 - (3 100) Overført fra overkursfondet 12 (16 711) (12 573) Sum disponeringer (16 711) (15 753) 10

11 Balanseregnskapet Eiendeler (NOK 1000) Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts- og brukskreditter Brutto utlån til og fordringer på kunder Spesifiserte tapsavsetninger 4 (25 400) (5 800) 4.8 Uspesifiserte tapsavsetninger 4 (5 200) (4 200) 4 Netto utlån til og fordringer på kunder Utstedt av det offentlige Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler / utsatt skattefordel Maskiner, inventar og transportmidler Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital (NOK 1000) Note Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder 5, Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Egne ikke-amortiserte sertifikater - (19 000) 16 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjent inntekt Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital 10, Sum gjeld Selskapskapital Overkursfond 11, Sum innskutt egenkapital Sum egenkapital 11, Sum gjeld og egenkapital

12 Oslo, 31. januar 2003 Bjørn Elvestad Styreleder Trym Skeie Styrets nestleder Christina Åhlander Styremedlem og adm dir Eirik Holtedahl Styremedlem, representant for ansatte Tom O. Collett Styremedlem Svein V. Simensen Styremedlem Henning Øglænd Styremedlem 12

13 Kontantstrømanalyse (i 1000 kr) Likvider fra operasjonelle aktiviteter Rente- og kredittprovisjonsinnbetalinger Rente- og kredittprovisjonsutbetalinger (29 968) (4 440) Driftsutbetalinger (27 359) (14 238) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (9 442) Likvider fra investeringsaktiviteter (Økning) reduksjon utlån til kredittinstitusjoner (45 442) (50 176) (Økning) reduksjon utlån til kunder ( ) ( ) Investering i varige driftsmidler (164) (551) (Økning) reduksjon øvrige fordringer (25 515) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Likvider fra finansieringsaktiviteter Økning (reduksjon) innskudd fra kredittinstitusjoner (20 000) Økning (reduksjon) innskudd fra kunder Økning (reduksjon) ansvarlig lånekapital Økning (reduksjon) innskutt egenkapital Økning (reduksjon) øvrig gjeld (31 000) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likvider i perioden Likviditetsbeholdning 1. januar Likviditetsbeholdning 31. desember Likviditetsbeholdningen består av statskasseveksler ført under balanseregnskapets punkt 6. 13

14 Noter til årsregnskapet Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 med forskrifter, herunder forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, samt god regnskapsskikk. Regnskapet er i henhold til regnskapsloven 4-5 utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Verdivurdering Omløpsmidler og verdipapirer med variabel avkastning Omløpsmidler og verdipapirer med variabel avkastning vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Ved fastsettelse av virkelig verdi benyttes observerbare markedsverdier. Omløpsmidler og verdipapirer med fast avkastning Over-/underkurs og renter for omløpsmidler og verdipapirer med fast avkastning periodiseres over gjenstående løpetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er i balansen oppført til anskaffelseskost med fradrag for ordinære bedriftsøkonomiske avskrivninger. Nedskrivning foretas når forskjellen mellom virkelig verdi og bokført verdi av de varige driftsmidlene antas ikke å være av forbigående karakter. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Ordinære avskrivninger kostnadsføres som driftskostnad. Gjeld Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer er oppført til pålydende verdi med tillegg av overkurs eller eventuelt fradrag for underkurs. Tap og avsetninger for tap på utlån og garantier I resultatregnskapet består posten tap på utlån og garantier av konstaterte tap, endringer i spesifiserte tapsavsetninger og uspesifiserte tapsavsetninger, med fradrag for inngang på tidligere avskrevne fordringer. I balansen vises akkumulerte spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger hver for seg. Bankia har i 2002 ikke gitt garantier. Fra har Bankia garantert for 1,14 mill. kroner overfor Forretningsbankenes sikringsfond. Tap på utlån er basert på en gjennomgang av bankens utlånsportefølje etter Kredittilsynets regler for verdsettelse av engasjementer. Banken vurderer tap på utlån minst så ofte som ved utgangen av hvert kvartal. Misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. 14

15 Spesifiserte tapsavsetninger Bankia klassifiserer utlån som tapsutsatt senest når kunden har oversittet avtalte betalingsforfall i mer enn 90 dager. Bankia vurderer da påregnelige tap på engasjementet og foretar nødvendig spesifisert tapsavsetning. Når engasjementet overføres til inkasso stoppes inntektsføring av renter, gebyrer og provisjoner. Samtidig tilbakeføres renter, gebyrer og provisjoner som er inntektsført i regnskapsåret, men som ikke er betalt på vurderingstidspunktet. Uspesifiserte tapsavsetninger I samsvar med god regnskapsskikk vurderer Bankia også behovet for uspesifiserte avsetninger til dekning av tap som på grunn av forhold som foreligger på balansedagen, må påregnes å inntreffe på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert som tapsutsatte. Kostnader knyttet til svindel og bedrageri Tap som følge av misbruk av stjålne kort mv som banken selv må dekke føres under andre driftskostnader etter hvert som de oppstår. Bankias andel av forretningsbankenes felles dekning av svindel knyttet til forfalskede kort mv som inngår i avregning mellom VISA og forretningsbankene føres som provisjonskostnader. Tidsavgrensinger Forskuddsbetalte, ikke forfalte inntekter periodiseres og føres som gjeld i regnskapet. Opptjente, ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som fordringer. Periodisering av renter, gebyrer og provisjoner Renter, gebyrer og provisjoner resultatføres etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Utsatt skatt/skattekostnad Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og utsatte skattefordel. Utsatt skattefordel i balansen er beregnet som 28 % av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, samt underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller innenfor samme tidsintervall vurderes mot hverandre, og utsatt skatt beregnes av nettogrunnlaget etter utligning. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres direkte mot balansen. Utsatt skattefordel balanseføres hvis det er sannsynliggjort at denne kan realiseres gjennom fremtidig inntjening. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser I samsvar med endelig regnskapsstandard fra Norsk Regnskapsstiftelse og Den Norske Aktuarforenings standard, er det foretatt aktuartekniske beregninger av bankens pensjonskostnader og -forpliktelser. Beregningen hensyntar både udekkede 15

16 og forsikringsdekkede ordninger. Netto pensjonsforpliktelser er ført som avsetning for forpliktelser i balansen, mens årets netto pensjonskostnad er ført som kostnad i resultatregnskapet. 16

17 Note 2: Likviditetsrisiko Balanseposter fordelt etter gjenstående løpetid 0-1 mnd. 1-3 mnd mnd 1-5 år > 5 år Uten restløpetid (NOK 1000) Totalt Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre renteb. verdipapirer Aksjer o.a. verdipapirer m/var. avkastning 0 0 Utsatt skattefordel Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Varige driftsmidler Andre eiendeler 0 0 Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikat- og obligasjonsgjeld 0 0 Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Inn-/utbetalinger finansielle derivater Netto likvideksponering på alle balanseposter Bankia har ingen balanseposter med eksponering i fremmed valuta. 17

18 Note 3: Renterisiko Balanseposter fordelt etter tid til renteregulering mnd. mnd mnd 1-5 år > 5 år (NOK 1000) Uten rentereg. Totalt Rente-risiko Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre renteb. verdipapirer Aksjer o.a. verdipapirer m/var. avkastning Utsatt skattefordel Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Varige driftsmidler Andre eiendeler - - Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner - - Innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikat- og obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto renteeksponering på balanseposter Renterisiko finansielle derivater Netto renterisikoeksponering Renterisiko er her angitt som nåverdien av den økonomiske konsekvensen av at renten øker med 1 % -poeng Bankia har ikke aktiva, passiva eller andre engasjementer i utenlandsk valuta, og det presenteres følgelig ingen tabell for renterisiko som følge av posisjoner i annen valuta eller tabell for valutarisiko. 18

19 Note 4: Utlån og tap på utlån Inndeling i risikogrupper (NOK 1000) Risikogrupper Brutto utlån Ubenyttet kreditt Tapsavsetninger Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Sum gruppe 1 til 6/Uspesifiserte tapsavsetninger Tapsutsatte utlån/spesifiserte tapsavsetninger Sum Bankia har foreløpig delt kundene inn i 6 risikogrupper som skilles fra hverandre ved hjelp av ulike karakteristika. Lån som er identifisert som tapsutsatte holdes utenfor denne grupperingen. Misligholdte og tapsutsatte utlån for øvrig (NOK 1000) *) Misligholdte utlån Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger Tapsutsatte utlån for øvrig Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger *) 2001 var bankens første driftsår. Det foreligger derfor ikke opplysninger for årene 2000 og I lys av de erfaringer Bankia nå har omkring mislighold og tap ser det ut til at banken vil oppleve en årlig tapskostnad gjennom en konjunktursyklus på størrelsesorden 4-6 % av gjennomsnittlig utlån. Det må understrekes at det er vesentlig usikkerhet ved dette anslaget. Bankia har i 2002 hatt samme rente uavhengig av kundens risikogruppe. Geografisk fordeling utlån (NOK 1000) Beløp Prosent Beløp Prosent Østlandet % % Vestlandet % % Sørlandet % % Midt-Norge % % Nord-Norge % % Utlandet % - 0 % Sum % % 19

20 Sektor og næringsfordeling utlån (NOK 1000) Beløp Prosent Beløp Prosent Lønnsmottakere o.a % % Tapsavsetningen og tapskostnaden spesifiseres som følger: (NOK 1000) Tapsavsetning og tapskostnad Spesifisert tapsavsetning Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere år er foretatt spesifiserte tapsavsetninger Økte spesifiserte tapsavsetninger i perioden Nye spesifiserte tapsavsetninger i perioden Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger i perioden = Spesifisert tapsavsetning Uspesifisert tapsavsetning /- Periodens uspesifiserte tapsavsetning = Uspesifisert tapsavsetning Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt + spesifisert tapsavsetning for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 16 - = Periodens tapskostnad Banken ble etablert i 2001 og hadde da kun seks måneders drift. Det vesentligste av bokførte spesifiserte tapsavsetninger gjelder derfor mislighold som har oppstått etter Dette medfører at en uforholdsmessig stor andel av samlede konstaterte tap i 2002 gjelder saker som det tidligere år ikke er avsatt spesifisert tapsavsetning for. Ikke inntektsførte renter på balanseførte utlån (NOK 1000) Påløpte ikke inntektsførte renter på balanseførte utlån pr Periodens innteksføring av tidligere perioders renter på utlån balansen Periodens påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån som er identifisert som tapsutsatt = Påløpte ikke inntektsførte renter på balanseførte utlån pr

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1 000 Resultatutvikling 2012 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586 Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877 Driftskostnader 85

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA Årsregnskap 2014 Verdibanken ASA 1 Styrets årsberetning 2014 VERDIBANKEN ASA SIN VIRKSOMHET 2014 har vært et krevende år for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren

Detaljer

BNbanks forretningsstrategi

BNbanks forretningsstrategi Årsrapport 1999 BNbanks forretningsstrategi Det overordnede mål for konsernets samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor egen forretningsidé, gjeldende lovverk og andre

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2013 Verdibanken ASA Året 2013 2013 har vært et konsolideringsår for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren kjernekapitaldekning.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 1999

Årsberetning og regnskap 1999 Årsberetning og regnskap 1999 Selskapets navn er Kommunalbanken AS Trykk på tittelen i innholdsfortegnelsen, for å gå direkte til ønsket side. INNHOLD Dette er Kommunalbanken Analytisk tallmateriale Årsberetning

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33 Årsrapport 2007 Innhold ya Holding ASA og konsernet 1 ya Personforsikring AS 22 ya Bank AS 33 Årsregnskap 2007 ya Holding ASA og konsernet Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Konsernet ya Bank og Forsikring

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2012 Verdibanken ASA Året 2012 Verdibanken har i 2012 har hatt en positiv utviking driftsmessig, blant annet ved at utlånene har økt og at rentenettoen

Detaljer

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Bærum 27.01.2015 KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Hovedtall for året 2011. Årsberetning 2011. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Revisors beretning

Hovedtall for året 2011. Årsberetning 2011. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Revisors beretning ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedtall for året 2011 3 Årsberetning 2011 4 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 23 Beretning fra Kontrollkomiteen 43 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne & Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster Sparebank

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank Årsregnskap 2007 Nøtterø Sparebank STYRETS ÅRSBERETNING Norsk økonomi opplevde sterkt vekst gjennom 2007. De tre første kvartalene av året viste en volumøkning i bruttonasjonalprodukt for fastlands-norge

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsberetning for 2000

Årsberetning for 2000 ÅRSRAPPORT 2000 Årsberetning for 2000 Konsernet Fokus Bank hadde et driftsresultat før tap på 254,5 millioner kroner. Resultat av ordinær drift før skatt var -248,0 millioner kroner, mot 460,9 millioner

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer