Årsrapport Bankia Bank ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2002. Bankia Bank ASA"

Transkript

1 Årsrapport 2002 Bankia Bank ASA

2 Innhold Innhold 2 Året 2002 i korte trekk 3 Årsberetning 4 Årsregnskap Noter til årsregnskapet 14 Utvikling i sentrale størrelser over tid 30 Revisors beretning 33 Representantskapets uttalelse 34 Kontrollkomiteens uttalelse 35 Tillitsvalgte og ledelse 36 2

3 Året 2002 i korte trekk Ca kredittkortkunder 350 mill. kroner i utlån Full innskuddsdekning av utlån Kostnadseffektiv bruk av underleverandører for produksjonsbasert del av verdikjeden Kapitalutvidelse gjennomført for å sikre videre vekst og tilfredsstillende kapitaldekning Forbedret porteføljekvalitet gjennom 2002 og lavere mislighold på nye utlån, selv om tapsavsetninger fortsatt er høye E-post faktura lansert Websaldo og kontofon lansert Svært god kundetilfredshet viser kundeundersøkelse Over innskuddskunder Nøkkeltall (NOK 1000) *) Netto rente- og kredittprovisjonsintekter Driftsresultat før utlånstap og skatter (11 869) Resultat for regnskapsåret (16 711) (15 753) Risikoveid balanse Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Kapitaldekning 17,7 % 28,5 % Kjernekapitaldekning 11,9 % 19,0 % Likviddekning 6,4 % 6,4 % *) Banken ble etablert og var i drift kun 6 måneder i

4 Årsberetning 2002 var Bankia Bank ASAs første fulle driftsår. Banken ble stiftet 29. juni 2001 etter offentlig tegning. Banken har i all hovedsak norske aksjonærer. Året har vært preget av god kundetilstrømning som har gitt sterk vekst i utlån og renteinntekter. Porteføljekvaliteten er forbedret gjennom året og mislighold for nye utlån er redusert. På grunn av høy vekst, kombinert med ønske om videre vekst og tilfredsstillende kapitaldekning, gjennomførte Bankia i løpet av forsommeren 2002 en kapitalforhøyelse fordelt på tre vellykkede emisjoner, og hentet gjennom dette inn til sammen ca 30 mill. kroner i ny egenkapital til en kurs på kr 23,-. Emisjonskurs ved oppstart i juni 2001 var kr 20,-. Bankia Bank ASA driver sin bankvirksomhet fra lokaler i Kronprinsens gate 5 i Oslo. Strategi Banken er basert på en nisjestrategi og har hovedfokus på kredittkortvirksomhet. Den forventede veksten innenfor kredittkortsegmentet og bransjens høye lønnsomhet var bakgrunnen for etableringen av banken. Bankia skal være den foretrukne nummer to bank for sine kunder. Våre kunder kan bruke Bankias produkter med svært gode betingelser i tillegg til de tradisjonelle bankproduktene som boliglån og lønnskonto tilbudt fra vanlige full-sortiment-banker. I Europa og USA har ettproduktstilbydere innenfor kredittkort og utlån effektivt tatt markedsandeler fra de store bankene. Endringer i finansnæringen og i kundeadferd, samt ny teknologi, gir åpninger for en tilsvarende utvikling i Norge og danner bakgrunnen for etableringen av Bankia Bank. Gebyrfri Visa Bankias kredittkort Gebyrfri Visa ble lansert i juli Kredittkortet, som har svært attraktive betingelser for kundene, er helt uten gebyrer og gir kunden mulighet til fleksibilitet i likvidtilgangen. Gebyrfri Visa har blitt svært godt mottatt av kundene. En kundeundersøkelse Bankia har gjennomført viser at Bankias kunder er meget godt fornøyd med bankens tjenester. Ved utgangen år 2002 var det utstedt Gebyrfri Visa til ca kunder. Bankiakonto Bankia Bank lanserte sitt innskuddsprodukt Bankiakonto i oktober Bankiakonto er en gebyrfri sparekonto uten uttaksbegrensinger og med høy avkastning. Formålet med Bankiakonto er å tilby bankens kunder et gunstig sparealternativ, og å balansere Bankias produktportefølje. Produktet er rettet mot privatpersoner. Kundetilstrømningen i 2002 har vært i samsvar med bankens målsetning om balanse mellom utlåns- og innskuddsvolum. 4

5 Fokus for driften Vekst og lønnsomhet Bankia har lagt vekt på en rask og effektiv vekst i kundeporteføljen. Banken er avhengig av et visst antall kunder for å oppnå lønnsomhet, og kundevekst har vært høyt prioritert i Gjennom utstrakt bruk av Internett som markedsføringsmedium har banken tiltrukket seg et stort antall kunder på en effektiv måte. Mislighold Etter høyt mislighold ved inngangen til 2002 har et av bankens hovedfokusområder vært å redusere misligholdet og unngå tap. En rekke tiltak har blitt gjennomført i 2002 for å redusere misligholdet hos våre kunder. Arbeidet med å redusere misligholdsandelen har svært høy prioritet i organisasjonen og dette fokuset på mislighold vil fortsette i 2003, hvilket innebærer blant annet fortsatt utvikling av kredittscoremodellene. Drift Bankens driftsmodell har vist seg å være hensiktsmessig. Bankia har håndtert en dobling av kundeporteføljen med ca nye kunder i 2002 uten større driftsmessige problemer. Organisasjonen og administrasjonskostnadene har vokst med langt lavere takt enn kunde- og utlånsveksten. Utkontrahering Bankens kjernevirksomhet er å tilby kredittkort til personmarkedet. Av denne grunn er nærmest hele den produksjonsbaserte delen av verdikjeden, med unntak av ledelsesmessige og strategiske funksjoner, utkontrahert. Dette er en modell som gir virksomheten stor fleksibilitet innenfor en forutsigbar kostnadsramme. Veien fremover I 2003 vil banken særlig fokusere på kundelønnsomhet og vekst ved ytterligere bruk av direktemarkedsføring mot nye kundesegmenter. God kundedialog skal sikre fortsatt høy kundetilfredshet, mens arbeidet med å redusere misligholdet videreføres. God kommunikasjon med kundene vil være et prioritert område i Organisasjon og miljø Antall ansatte ved utgangen av 2002 var 14. Gjennomsnittlig antall ansatte i 2002 var 13. Sykefraværet for 2002 utgjorde 1,9 % av total arbeidstid. Det har ikke vært ulykker eller vært registrert skader i løpet av året. Det er styrets oppfatning at banken har et godt og inspirerende arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med forhold ved virksomheten som i nevneverdig grad påvirker det ytre miljø. 5

6 For å styrke motivasjonen og fokus på lønnsom drift får alle fast ansatte i banken mulighet til å delta i bankens opsjonsprogram. Nærmere opplysninger er gitt i note til regnskapet. Styret vil benytte anledningen til å takke Bankias ansatte for en betydelig arbeidsinnsats i Styret og bankens ledelse Styrets sammensetning er blitt forandret i løpet av Jan Grenth, varamedlem for representant for de ansatte, gikk ut av styret i Hanne Rischmann ble valgt som nytt varamedlem. Christina Åhlander er bankens administrerende direktør. Øvrig ledelse er: Tor Erland Fyksen, ansvarlig for drift og alliansestyring Eirik Holtedahl, ansvarlig for finans og IT-funksjonene Tommy Österlund, ansvarlig for kreditt- og analysefunksjonene Raimond Pettersen, ansvarlig for økonomi-, personal- og juridisk funksjon. Nina Nordby, ansatt i januar 2003, ansvarlig for markedsføring. Både styret og ledelsen inngår i Bankias opsjonsprogram. Nærmere opplysninger er gitt i noter til regnskapet. 25 % av styrets medlemmer og varamedlemmer er kvinner og 33 % av bankens ledelse er kvinner. Bankia ønsker å jobbe videre for høy kvinnerepresentasjon i bankens styre og ledelse. Redegjørelse for årsregnskapet Banken oppnådde et resultat for 2002 før tap og skatt på 1,9 mill. kroner. Resultat etter skatt utgjorde -16,7 mill. kroner. Bankens utlån til kunder utgjorde ved utgangen av året 350 mill. kroner, mens innskudd fra kunder utgjorde 369 mill. kroner. Bankens forvaltningskapital utgjorde 455 mill. kroner. Styret er ikke kjent med at det er inntruffet vesentlige forhold i perioden etter balansedagen. Årsregnskapet for banken er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret mener slik forutsetning er tilstede. Kapitaldekning, egenkapital og underskuddsdekning Bankens ansvarlige kapital var 60,2 mill. kroner ved utgangen av Dette gir en kapitaldekningsgrad på 17,7 %. Kjernekapitaldekningen var på 11,9 %. Kapitaldekningen vil reduseres etterhvert som bankens utlånsvolum vokser. Samtidig antas et økt utlånsvolum etter hvert å gi positive resultater for å finansiere videre vekst. 6

7 Styret vurderer det slik at bankens kapital- og kjernekapitaldekning er tilfredsstillende med nåværende aktivitetsnivå. Det negative resultatet for 2002 foreslås dekket fra posten overkursfond med 16,7 mill. kroner. Det foreslås ikke å utdele utbytte. Tapsavsetninger Bankia regnskapsfører pr utgangen av 2002 spesifiserte tapsavsetninger på 25,4 mill. kroner og uspesifiserte tapsavsetninger på 5,2 mill. kroner. Avsetningene utgjør til sammen ca 8,8 % av utestående lån pr Samlede misligholdte lån ved utgangen av 2002 utgjør 48,1 mill. kroner. Det er i 2002 bokført konstaterte tap med 4,4 mill. kroner. Risikostyring Banken definerer risiko som usikre hendelser som hvis de inntreffer vil ha en negativ innvirkning på bankens resultat. Banken er gjennom sin virksomhet eksponert for ulike typer risiko og skiller mellom kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. Banken er gjennom sin virksomhet ikke utsatt for valutarisiko. Kredittrisiko Risiko knyttet til bankens utlån til kunder og tap som følge av kundenes manglende vilje eller evne til tilbakebetaling er den betydeligste form for risiko banken er utsatt for. Ved inngåelse av hvert enkelt engasjement blir kredittrisikoen vurdert. I tillegg til bankens egen kompetanse til å vurdere risikobildet innenfor det segmentet banken opererer, anvendes også ekstern kompetanse. Bankia har under utarbeidelse en egen risikoklassifiseringsmodell som løpende under kundeforholdet skal benyttes til å vurdere kredittrisiko, samtidig som den vil gi bedre utvalgskriterier til bruk ved inngåelse av nye kundeforhold. Bankia har allerede for 2002 trukket veksler på dette arbeidet og det er forventet at dette vil bidra ytterligere positivt fremover. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke skal kunne oppfylle sine løpende forpliktelser etterhvert som de forfaller. Bankia har i 2002 hatt relativt sterk vekst i utlånsmassen. Samtidig skjer kundenes låneopptak innenfor individuelle lånerammer der kunden for en stor del selv bestemmer faktisk opplåning og tilbakebetaling. Banken har etter hvert tilegnet seg erfaring med kundeadferd i forhold til slike lån, og kan derfor forutsi bevegelser på aggregert nivå. I tillegg må banken kunne møte forpliktelser fra innskuddskunder når disse ønsker å foreta uttak fra sine konti. Banken har også på dette området tilegnet seg erfaring med kundeadferd på aggregert nivå. For å møte sine likvidbehov forsøker Bankia i hovedsak å balansere utlånsvolumet med et tilsvarende innskuddsvolum fra publikum. Bankia har i 2002 opprettholdt en viss buffer mot svingninger i likvidbehovet. Bankia har i tillegg tilgang til andre 7

8 finansieringskilder, som direkte lån med ulik løpetid, kommitterte trekklinjer i andre finansinstitusjoner, samt sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Banken kan til tider være eksponert for endringer i det norske verdipapirmarkedet og i interbankmarkedet hva angår tilgjengelighet og kostnad for innlån. Bankia har gjennom 2002 hatt god likviditet. Renterisiko Renterisiko er risikoen for at banken påføres tap som følge av endringer i rentenivået. For å minimere denne risikoen tilstreber banken å tilpasse rentebindingstiden på sine aktiva- og passivaposter slik at det er symmetri mellom disse. Banken benytter ikke finansielle derivater og tilsvarende instrumenter for å sikre seg mot renterisiko. Banken har ved utgangen av året i overkant av 100 % av sine utlån til kunder finansiert ved innskudd fra publikum. Banken vil kunne forandre rentebetingelsene for både utlån til og innskudd fra kunder med omtrent samme tidsintervall. Det foreligger følgelig ikke vesentlig renterisiko knyttet til denne del av balansen. For andre balanseposter vil rentereguleringstidspunkt kunne avvike slik at renterisiko oppstår. Banken forsøker å hensynta dette ved å holde omfanget på slike poster innefor gitte rammer. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risiko for at mangelfull informasjon eller internkontroll bidrar til å påføre banken tap eller at banken ikke når sine mål på annen måte, blant annet ved at interne regler og rutiner ikke er tilstrekkelige gode eller at de ikke gjennomføres med tilstrekkelig kvalitet. Bankens internkontroll skal blant annet bidra til at den operasjonelle risikoen avdekkes og kontrolleres. Det er etablert egne prinsipper og prosesser for internkontrollen i banken innenfor de bestemmelser som fremgår av forskrift om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll. Det er utarbeidet et eget opplegg for evaluering av internkontrollens kvalitet. I dette arbeidet legger banken vekt på at internkontrollen skal være en integrert del av bankens virksomhet. Utformingen av internkontrollen tar utgangspunkt i en identifisering av alle forhold som representerer vesentlig risiko for banken. På grunnlag av denne analysen har banken søkt å utforme risikoreduserende kontrolltiltak. Banken vurderer løpende hvilke risiki den er eksponert for, samt hvordan de eventuelt vil påvirke virksomheten. Videre gjennomfører banken en årlig vurdering av alle vesentlige risiki og kontrolltiltak som sikrer mot disse. Denne kvalitetsvurderingen av internkontrollen rapporteres til bankens styre årlig. Fremtidsutsikter Markedet for Bankias produkter er fremdeles i sterk vekst, mens konkurransen innen kredittkortvirksomhet forventes å øke. Styret mener at forretningsmodellen banken bygger på er godt egnet til å møte denne konkurransen. Med et raskt økende volum og fortsatt effektiv drift antar styret at Bankia har positive fremtidsutsikter 8

9 Oslo, 31. januar 2003 Bjørn Elvestad Styreleder Trym Skeie Styrets nestleder Christina Åhlander Styremedlem og adm dir Eirik Holtedahl Styremedlem, representant for ansatte Tom O. Collett Styremedlem Svein V. Simensen Styremedlem Henning Øglænd Styremedlem 9

10 Årsregnskap er Bankias første fulle driftsår, sammenligningstall fra foregående årsregnskap bør vurderes ut fra at banken kun var i virksomhet 6 måneder av For å bedre sammenlignbarheten er det etter notene tatt inn en oversikt som viser den kvartalsvis utviklingen i noen sentrale størrelser. Resultatregnskapet (NOK 1000) Note Renter o.l. av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter o.l. av utlån til og fordringer på kunder Renter o.l. sertifikater og obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter o.l. på gjeld til kredittinstitusjoner (319) (435) 2.2 Renter o.l. på innskudd fra og gjeld til kunder (19 797) (1 343) 2.3 Renter o.l. på utstedte verdipapirer (422) (1 580) 2.4 Renter o.l. på ansvarlig lånekapital (2 000) (1 050) 2.5 Andre rentekostnader og lignende kostnader (15) (28) 2 Sum rentekostnader og lignende kostnader (22 554) (4 435) I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader (6 833) (1 586) 5 Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (6 833) (1 586) 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer Lønn mv (10 283) (4 387) 8.2 Administrasjonskostnader (9 353) (8 647) 8 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 18 (19 635) (13 034) 9.1 Ordinære avskrivninger (151) (51) 9 Avskrivninger mv av varige driftsmidler 1, 8 (151) (51) 10.2 Andre driftskostnader 20 (8 827) (4 848) 10 Andre driftskostnader (8 827) (4 848) Sum andre driftskostnader (28 614) (17 933) Driftsresultat før utlånstap og skatter (11 869) 11.1 Tap på utlån (24 979) (10 000) 11 Sum tap på utlån, garantier mv 4 (24 979) (10 000) Resultat før skatt (23 119) (21 869) 13 Skatt på ordinært resultat II Resultat av ordinær drift etter skatt (16 711) (15 753) III Resultat for regnskapsåret (16 711) (15 753) Overføringer og disponeringer Overført fra annen innskutt egenkapital 12 - (3 100) Overført fra overkursfondet 12 (16 711) (12 573) Sum disponeringer (16 711) (15 753) 10

11 Balanseregnskapet Eiendeler (NOK 1000) Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts- og brukskreditter Brutto utlån til og fordringer på kunder Spesifiserte tapsavsetninger 4 (25 400) (5 800) 4.8 Uspesifiserte tapsavsetninger 4 (5 200) (4 200) 4 Netto utlån til og fordringer på kunder Utstedt av det offentlige Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler / utsatt skattefordel Maskiner, inventar og transportmidler Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital (NOK 1000) Note Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder 5, Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Egne ikke-amortiserte sertifikater - (19 000) 16 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjent inntekt Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital 10, Sum gjeld Selskapskapital Overkursfond 11, Sum innskutt egenkapital Sum egenkapital 11, Sum gjeld og egenkapital

12 Oslo, 31. januar 2003 Bjørn Elvestad Styreleder Trym Skeie Styrets nestleder Christina Åhlander Styremedlem og adm dir Eirik Holtedahl Styremedlem, representant for ansatte Tom O. Collett Styremedlem Svein V. Simensen Styremedlem Henning Øglænd Styremedlem 12

13 Kontantstrømanalyse (i 1000 kr) Likvider fra operasjonelle aktiviteter Rente- og kredittprovisjonsinnbetalinger Rente- og kredittprovisjonsutbetalinger (29 968) (4 440) Driftsutbetalinger (27 359) (14 238) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (9 442) Likvider fra investeringsaktiviteter (Økning) reduksjon utlån til kredittinstitusjoner (45 442) (50 176) (Økning) reduksjon utlån til kunder ( ) ( ) Investering i varige driftsmidler (164) (551) (Økning) reduksjon øvrige fordringer (25 515) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Likvider fra finansieringsaktiviteter Økning (reduksjon) innskudd fra kredittinstitusjoner (20 000) Økning (reduksjon) innskudd fra kunder Økning (reduksjon) ansvarlig lånekapital Økning (reduksjon) innskutt egenkapital Økning (reduksjon) øvrig gjeld (31 000) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likvider i perioden Likviditetsbeholdning 1. januar Likviditetsbeholdning 31. desember Likviditetsbeholdningen består av statskasseveksler ført under balanseregnskapets punkt 6. 13

14 Noter til årsregnskapet Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 med forskrifter, herunder forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, samt god regnskapsskikk. Regnskapet er i henhold til regnskapsloven 4-5 utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Verdivurdering Omløpsmidler og verdipapirer med variabel avkastning Omløpsmidler og verdipapirer med variabel avkastning vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Ved fastsettelse av virkelig verdi benyttes observerbare markedsverdier. Omløpsmidler og verdipapirer med fast avkastning Over-/underkurs og renter for omløpsmidler og verdipapirer med fast avkastning periodiseres over gjenstående løpetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er i balansen oppført til anskaffelseskost med fradrag for ordinære bedriftsøkonomiske avskrivninger. Nedskrivning foretas når forskjellen mellom virkelig verdi og bokført verdi av de varige driftsmidlene antas ikke å være av forbigående karakter. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Ordinære avskrivninger kostnadsføres som driftskostnad. Gjeld Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer er oppført til pålydende verdi med tillegg av overkurs eller eventuelt fradrag for underkurs. Tap og avsetninger for tap på utlån og garantier I resultatregnskapet består posten tap på utlån og garantier av konstaterte tap, endringer i spesifiserte tapsavsetninger og uspesifiserte tapsavsetninger, med fradrag for inngang på tidligere avskrevne fordringer. I balansen vises akkumulerte spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger hver for seg. Bankia har i 2002 ikke gitt garantier. Fra har Bankia garantert for 1,14 mill. kroner overfor Forretningsbankenes sikringsfond. Tap på utlån er basert på en gjennomgang av bankens utlånsportefølje etter Kredittilsynets regler for verdsettelse av engasjementer. Banken vurderer tap på utlån minst så ofte som ved utgangen av hvert kvartal. Misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. 14

15 Spesifiserte tapsavsetninger Bankia klassifiserer utlån som tapsutsatt senest når kunden har oversittet avtalte betalingsforfall i mer enn 90 dager. Bankia vurderer da påregnelige tap på engasjementet og foretar nødvendig spesifisert tapsavsetning. Når engasjementet overføres til inkasso stoppes inntektsføring av renter, gebyrer og provisjoner. Samtidig tilbakeføres renter, gebyrer og provisjoner som er inntektsført i regnskapsåret, men som ikke er betalt på vurderingstidspunktet. Uspesifiserte tapsavsetninger I samsvar med god regnskapsskikk vurderer Bankia også behovet for uspesifiserte avsetninger til dekning av tap som på grunn av forhold som foreligger på balansedagen, må påregnes å inntreffe på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert som tapsutsatte. Kostnader knyttet til svindel og bedrageri Tap som følge av misbruk av stjålne kort mv som banken selv må dekke føres under andre driftskostnader etter hvert som de oppstår. Bankias andel av forretningsbankenes felles dekning av svindel knyttet til forfalskede kort mv som inngår i avregning mellom VISA og forretningsbankene føres som provisjonskostnader. Tidsavgrensinger Forskuddsbetalte, ikke forfalte inntekter periodiseres og føres som gjeld i regnskapet. Opptjente, ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som fordringer. Periodisering av renter, gebyrer og provisjoner Renter, gebyrer og provisjoner resultatføres etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Utsatt skatt/skattekostnad Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og utsatte skattefordel. Utsatt skattefordel i balansen er beregnet som 28 % av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, samt underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller innenfor samme tidsintervall vurderes mot hverandre, og utsatt skatt beregnes av nettogrunnlaget etter utligning. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres direkte mot balansen. Utsatt skattefordel balanseføres hvis det er sannsynliggjort at denne kan realiseres gjennom fremtidig inntjening. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser I samsvar med endelig regnskapsstandard fra Norsk Regnskapsstiftelse og Den Norske Aktuarforenings standard, er det foretatt aktuartekniske beregninger av bankens pensjonskostnader og -forpliktelser. Beregningen hensyntar både udekkede 15

16 og forsikringsdekkede ordninger. Netto pensjonsforpliktelser er ført som avsetning for forpliktelser i balansen, mens årets netto pensjonskostnad er ført som kostnad i resultatregnskapet. 16

17 Note 2: Likviditetsrisiko Balanseposter fordelt etter gjenstående løpetid 0-1 mnd. 1-3 mnd mnd 1-5 år > 5 år Uten restløpetid (NOK 1000) Totalt Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre renteb. verdipapirer Aksjer o.a. verdipapirer m/var. avkastning 0 0 Utsatt skattefordel Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Varige driftsmidler Andre eiendeler 0 0 Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikat- og obligasjonsgjeld 0 0 Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Inn-/utbetalinger finansielle derivater Netto likvideksponering på alle balanseposter Bankia har ingen balanseposter med eksponering i fremmed valuta. 17

18 Note 3: Renterisiko Balanseposter fordelt etter tid til renteregulering mnd. mnd mnd 1-5 år > 5 år (NOK 1000) Uten rentereg. Totalt Rente-risiko Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre renteb. verdipapirer Aksjer o.a. verdipapirer m/var. avkastning Utsatt skattefordel Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Varige driftsmidler Andre eiendeler - - Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner - - Innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikat- og obligasjonsgjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto renteeksponering på balanseposter Renterisiko finansielle derivater Netto renterisikoeksponering Renterisiko er her angitt som nåverdien av den økonomiske konsekvensen av at renten øker med 1 % -poeng Bankia har ikke aktiva, passiva eller andre engasjementer i utenlandsk valuta, og det presenteres følgelig ingen tabell for renterisiko som følge av posisjoner i annen valuta eller tabell for valutarisiko. 18

19 Note 4: Utlån og tap på utlån Inndeling i risikogrupper (NOK 1000) Risikogrupper Brutto utlån Ubenyttet kreditt Tapsavsetninger Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Sum gruppe 1 til 6/Uspesifiserte tapsavsetninger Tapsutsatte utlån/spesifiserte tapsavsetninger Sum Bankia har foreløpig delt kundene inn i 6 risikogrupper som skilles fra hverandre ved hjelp av ulike karakteristika. Lån som er identifisert som tapsutsatte holdes utenfor denne grupperingen. Misligholdte og tapsutsatte utlån for øvrig (NOK 1000) *) Misligholdte utlån Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger Tapsutsatte utlån for øvrig Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger *) 2001 var bankens første driftsår. Det foreligger derfor ikke opplysninger for årene 2000 og I lys av de erfaringer Bankia nå har omkring mislighold og tap ser det ut til at banken vil oppleve en årlig tapskostnad gjennom en konjunktursyklus på størrelsesorden 4-6 % av gjennomsnittlig utlån. Det må understrekes at det er vesentlig usikkerhet ved dette anslaget. Bankia har i 2002 hatt samme rente uavhengig av kundens risikogruppe. Geografisk fordeling utlån (NOK 1000) Beløp Prosent Beløp Prosent Østlandet % % Vestlandet % % Sørlandet % % Midt-Norge % % Nord-Norge % % Utlandet % - 0 % Sum % % 19

20 Sektor og næringsfordeling utlån (NOK 1000) Beløp Prosent Beløp Prosent Lønnsmottakere o.a % % Tapsavsetningen og tapskostnaden spesifiseres som følger: (NOK 1000) Tapsavsetning og tapskostnad Spesifisert tapsavsetning Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere år er foretatt spesifiserte tapsavsetninger Økte spesifiserte tapsavsetninger i perioden Nye spesifiserte tapsavsetninger i perioden Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger i perioden = Spesifisert tapsavsetning Uspesifisert tapsavsetning /- Periodens uspesifiserte tapsavsetning = Uspesifisert tapsavsetning Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt + spesifisert tapsavsetning for Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifisert tapsavsetning for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 16 - = Periodens tapskostnad Banken ble etablert i 2001 og hadde da kun seks måneders drift. Det vesentligste av bokførte spesifiserte tapsavsetninger gjelder derfor mislighold som har oppstått etter Dette medfører at en uforholdsmessig stor andel av samlede konstaterte tap i 2002 gjelder saker som det tidligere år ikke er avsatt spesifisert tapsavsetning for. Ikke inntektsførte renter på balanseførte utlån (NOK 1000) Påløpte ikke inntektsførte renter på balanseførte utlån pr Periodens innteksføring av tidligere perioders renter på utlån balansen Periodens påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån som er identifisert som tapsutsatt = Påløpte ikke inntektsførte renter på balanseførte utlån pr

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Årsrapport 2003. Bankia Bank ASA

Årsrapport 2003. Bankia Bank ASA Årsrapport Bankia Bank ASA INNHOLD Året i korte trekk 2 Nøkkeltall 2 Utvikling i sentrale strøk over tid 3 Årsberetning 4 Årsregnskap 7 Regnskapsprinsipper 12 Noter til årsregnskap 13 Revisors beretning

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer