Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2013/12 PS 2013/13 PS 2013/14 PS 2013/15 RS PS 2013/16 PS 2013/17 PS 2013/18 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Status eiendomssalg 2011/8121 GrenseArena AS 2013/6508 Allsang på grensen - kommunalt bidrag 2013/4781 Jacobs Blochs gt 4 / Svenskagata 5 - oppsigelse av leiekontrakt 2013/6507 Side nr. Jan Erik Erichsen utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 20:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan-Erik Erichsen Leder H Yngvar Holt Nestleder SP Caroline Stranger Medlem H Inger Olsen Medlem V Håkon Magne Knudsen Medlem AP Bente C Gulbrandsen Medlem AP Elisabeth Giske Medlem AP Per-Egil Evensen Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie MEDL H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Eirik Milde Terje Martin Lie H Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Jan-Erik Erichsen Utvalgsleder Egil Schjerverud Utvalgssekretær Side 3

4 Saksliste PS 2013/1 PS 2013/2 PS 2013/3 PS 2013/4 PS 2013/5 PS 2013/6 PS 2013/7 PS 2013/8 PS 2013/9 PS 2013/10 PS 2013/11 FO Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Hovedutvalg for næring og eiendom - ansvars-/arbeidsområder Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2013/1384 Budsjettansvar og budsjettoppfølging 2013/1386 Halden kommunes tilskudd til Halden Næringsråd 2011 og 2012 Søknad om støtte til Fremtidskonferansen / /6867 Søknad om tilskudd til Remmen studentkro 2013/1390 Haldenvassdragets Kanalselskap - Samarbeidsavtale/finansiering for år 2013 Regional utviklingsavtale mellom Haldenregionen og Østfold fylkeskommune Forespørsler Per Egil Evensen, Frp fremmet forespørsel vedr. kor og sang på tog i fbm.allsang på Grensen 2008/ /1392 Side nr. Jan-Erik Erichsen utvalgsleder Side 4

5 PS 2013/1 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen ble godkjent. PS 2013/2 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Det ble vist til utsendt notat datert Forespørsel fra Per Egil Evensen. Per Egil Evensen fratrådte møtet etter sak 2013/5. Sakslisten ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2013/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Protokollen fra møte i tidl. Hovedutvalg for næringsutvikling ble tatt til etterretning. Vedtak: Protokollen fra møte i tidl. Hovedutvalg for næringsutvikling ble tatt til etterretning. PS 2013/4 Hovedutvalg for næring og eiendom - ansvars-/arbeidsområder Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Rådmannens innstilling: 1. Det innledes et samarbeid mellom Hovedutvalg for næring og eiendom og Halden Næringsråd om omdømmebygging og markedsføring av Halden for næringsetablering Side 5

6 og som bosted. Det forutsettes at profileringsutvalget opprettholdes med lederansvaret lagt til Hovedutvalg for næringsutvikling. Det legges frem forslag til samarbeidsform en strategi-/handlingsplan for omdømmebyggingsarbeidet i løpet av 2013 som et ledd i budsjettarbeidet I henhold til budsjettvedtaket 2013 vil rådmannen så snart som mulig legge frem en sak i samsvar med tekstdelen etter drøftinger om eiendomsforvaltningssituasjonen med HKP. 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomgå den administrative organiseringen av tjenesteområde kultur med hensyn på mulig endring av oppgavefordeling i forhold til utvalgsbehandling av saker. 4. Styringsgruppen utvides med representanter for Hovedutvalg for næring og eiendom som overtar lederansvar for styringsgruppen. I samsvar med tekstvedtaket i budsjett under dette punktet vil det bli utredet alternative organisasjonsformer for denne virksomheten, inkludert eget selskap, samordning med Halden Turist og hvilken rolle Halden kommune skal ha i videre drift av dette tiltaket. Utredningen vil bli lagt frem innenfor den tidsramme som er gitt i vedtaket. Representanten Håkon Magne Knudsen ba utvalget vurdere hans habilitet i forhold til punkt 2 siden han sitter i intern administrativ arbeidsgruppe som behandler spørsmålet om bruk av kommunens eiendomsmasse. Hovedutvalgets flertall (6 stemmer) fant ikke representanten inhabil. Til punkt 1: Jan-Erik Erichsen fremmet følgende tilleggsforslag: Hovedutvalg for næring og eiendom utpeker Terje Martin Lie som leder av Profileringsutvalget. Rådmannens innstilling punkt 1 med tilleggsforslaget fra Jan-Erik Erichsen ble enstemmig godkjent. Til punkt 2: Jan-Erik Erichsen fremmet følgende tilleggsforslag: Rådmannen vil så snart som mulig, før sommerferien 2013, legge frem en sak i samsvar med tekstdelen etter drøftinger om eiendomsforvaltningssituasjonen med HKP. Saken fremmes for HNE før behandling i Formannskap/Kommunestyre. Jan-Erik Erichsens forslag ble enstemmig vedtatt. Til punkt 3: Inger Olsen fremmet følgende tilleggsforslag: Den administrative organiseringen av tjenesteområde kultur avgjøres i kommunestyret. Rådmannens innstilling med Inger Olsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Side 6

7 Vedtak: 1. Det innledes et samarbeid mellom Hovedutvalg for næring og eiendom og Halden Næringsråd om omdømmebygging og markedsføring av Halden for næringsetablering og som bosted. Det forutsettes at profileringsutvalget opprettholdes med lederansvaret lagt til Hovedutvalg for næringsutvikling. Det legges frem forslag til samarbeidsform en strategi-/handlingsplan for omdømmebyggings-arbeidet i løpet av 2013 som et ledd i budsjettarbeidet Hovedutvalg for næring og eiendom utpeker Terje Martin Lie som leder av Profileringsutvalget. 2. Rådmannen vil så snart som mulig, før sommerferien 2013, legge frem en sak i samsvar med tekstdelen etter drøftinger om eiendomsforvaltningssituasjonen med HKP. Saken fremmes for HNE før behandling i Formannskap/Kommunestyre. 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomgå den administrative organiseringen av tjenesteområde kultur med hensyn på mulig endring av oppgavefordeling i forhold til utvalgsbehandling av saker. Den administrative organiseringen av tjenesteområde kultur avgjøres i kommunestyret. 4. Styringsgruppen utvides med representanter for Hovedutvalg for næring og eiendom som overtar lederansvar for styringsgruppen. I samsvar med tekstvedtaket i budsjett under dette punktet vil det bli utredet alternative organisasjonsformer for denne virksomheten, inkludert eget selskap, samordning med Halden Turist og hvilken rolle Halden kommune skal ha i videre drift av dette tiltaket. Utredningen vil bli lagt frem innenfor den tidsramme som er gitt i vedtaket. Opposisjonen utpeker en representant /nestleder som medlem av styringsgruppen for Allsang på Grensen. PS 2013/5 Budsjettansvar og budsjettoppfølging Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for næring og eiendom tar budsjettgjennomgangen til etterretning. Håkon Magne Knudsen fremmet følgende forslag: Professoratene og andre FOU avtaler/samarbeidsformer diskuteres videre. Rådmannens forslag med Håkon Magne Knudsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for næring og eiendom tar budsjettgjennomgangen til etterretning. Professoratene og andre FOU avtaler/samarbeidsformer diskuteres videre. Side 7

8 PS 2013/6 Halden kommunes tilskudd til Halden Næringsråd 2011 og 2012 Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Jan-Erik Erichsen fremmet følgende forslag: Halden kommunes bidrag til Halden Næringsråd 2011 og 2012 dekkes umiddelbart. Beløpet dekkes over ansvar art Håkon Magne Knudsen fremmet følgende forslag: Saken oversendes Formannskapet for realitetsbehandling. Jan-Erik Erichsens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer. Vedtak: Halden kommunes bidrag til Halden Næringsråd 2011 og 2012 dekkes umiddelbart. Beløpet dekkes over ansvar art PS 2013/7 Søknad om støtte til Fremtidskonferansen 2013 Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Rådmannens innstilling: Fremtidskonferansen AS gis en underskuddsgaranti på inntil kr ,- til Fremtidskonferansen 2013 etter mottatt regnskap for konferansen. Underskudds-garantien dekkes over Næringsavdelingens budsjett ansvar ved omdisponering av midler avsatt under art Håkon Magne Knudsen fremmet følgende forslag: Saken oversendes Formannskapet for realitetsbehandling. Hovedutvalget anbefaler at underskuddsgaranti gis. Håkon Magne Knudsens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken oversendes Formannskapet for realitetsbehandling. Hovedutvalget anbefaler at underskuddsgaranti gis. Side 8

9 PS 2013/8 Søknad om tilskudd til Remmen studentkro Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Rådmannens innstilling: Som følge av nødvendige innsparingstiltak kan ikke søknad om tilskudd til Remmen studentkro imøtekommes. Håkon Mangne Knudsen fremmet følgende forslag: Saken oversendes Formannskapet for behandling. Hovedutvalget for næring og eiendom støtter at søknaden imøtekommes. Rådmannens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer, Vedtak: Som følge av nødvendige innsparingstiltak kan ikke søknad om tilskudd til Remmen studentkro imøtekommes. PS 2013/9 Haldenvassdragets Kanalselskap - Samarbeidsavtale/finansiering for år 2013 Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Representanten Eirik Milde sa seg inhabil i denne saken som medlem av styringsfgruppen for fylkeskommunens Regionale partnerskapsfond. Hovedutvalget aksepterte at Eirik Milde var inhabil i denne saken. Rådmannens innstilling På bakgrunn av Halden kommunes økonomiske situasjon finner ikke rådmannen å kunne anbefale Haldenvassdragets Kanalselskaps forslag til finansiering av samarbeidsavtalen for 2013 ut over det som ligger i kommunens budsjett for Saken oversendes Formannskapet for endelig behandling. Jan-Erik Erichsen fremmet følgende forslag: 1 Halden kommune bør dekke opp sine økonomiske forpliktelser til Haldenvassdragets Kanalselskap på lik linje med de øvrige eierne. 2 Tidligere innbetalte og ubenyttede midler fra Halden kommune, samt mulig egeninnsats, benyttes som del av kommunens andel i Det forutsettes at vedtatt budsjettramme ikke overskrides. 3 Det bør utarbeides en forpliktende avtale mellom eierne i Haldenvassdragets Kanalselskap som gir forutsigbar finansiering av selskapet. Jan-Erik Erichsens forslag ble enstemmig vedtatt. Side 9

10 Vedtak: 1 Halden kommune bør dekke opp sine økonomiske forpliktelser til Haldenvassdragets Kanalselskap på lik linje med de øvrige eierne. 2 Tidligere innbetalte og ubenyttede midler fra Halden kommune, samt mulig egeninnsats, benyttes som del av kommunens andel i Det forutsettes at vedtatt budsjettramme ikke overskrides. 3 Det bør utarbeides en forpliktende avtale mellom eierne i Haldenvassdragets Kanalselskap som gir forutsigbar finansiering av selskapet. Vedtak: PS 2013/10 Regional utviklingsavtale mellom Halden-regionen og Østfold fylkeskommune Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Rådmannen innstilling: Kostnadene knyttet til Halden kommunes andel av finansieringen av søknad om midler fra Regionalt partnerskapsfond Østfold fylkeskommune våren 2013 (tidl. Regional utviklingsavtale) i samsvar med de prosjekter som er beskrevet i saksfremlegget, vurderes lagt inn i budsjettet for 2014 eventuelt fordelt over årene 2014 og Saken oversendes kommunestyret. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kostnadene knyttet til Halden kommunes andel av finansieringen av søknad om midler fra Regionalt partnerskapsfond Østfold fylkeskommune våren 2013 (tidl. Regional utviklingsavtale) i samsvar med de prosjekter som er beskrevet i saksfremlegget, vurderes lagt inn i budsjettet for 2014 eventuelt fordelt over årene 2014 og Saken oversendes kommunestyret. PS 2013/11 Forespørsler Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring og eiendom Behandling: Hovedutvalgsleder og rådmannens representant besvarte forespørselen. Vedtak: Forespørselen ble besvart i møtet. Side 10

11 FO Per Egil Evensen, Frp fremmet forespørsel vedr. kor og sang på tog i fbm.allsang på Grensen Side 11

12 PS 2013/12 Godkjenning av innkalling PS 2013/13 Godkjenning av saksliste PS 2013/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 12

13 PS 2013/15 Referatsaker Side 13

14 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Håvard Tafjord Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2013/ Hovedutvalg for næring og eiendom Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Status eiendomssalg Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Per Øistein Gundersen Sammendrag av saken: Formannskapet behandlet sak om salg av eiendommer og behandlingen og vedtaket gjengis nedenfor: Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Else-Kathrine Hveding, H, fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å iverksette salg til takst eller til dokumentert markedsverdi (f.eks ved budrunde, annonsering etc) av de eiendommer som framgår av notat 2011/ med unntak av eiendommer under punkt 1 og Det forskutteres kr ,- av formannskapets konto til dekning av salgs- og eventuelle omreguleringskostnader i henhold til notat. Etter salg av eiendom skal forskudd fra formannskapets konto tilbakeføres. Svein Olaussen, Ap, fremmet følgende forslag: Punkt 6: Alfheim selges i det åpne marked hvis ikke Bufetat inn 1 mnd gir tilbakemelding at de ønsker å kjøpe denne eiendommen. Forslaget til Svein Olaussen ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Hveding ble vedtatt mot 6 stemmer. Rådmannens innstilling fikk 6 stemmer og falt. (Ap og SV) Vedtak: «1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å iverksette salg til takst eller til dokumentert markedsverdi (f.eks ved budrunde, annonsering etc) av de eiendommer som framgår av notat 2011/ med unntak av eiendommer under punkt 1 og 9. Side 14

15 2. Det forskutteres kr ,- av formannskapets konto til dekning av salgs- og eventuelle omreguleringskostnader i henhold til notat. Etter salg av eiendom skal forskudd fra formannskapets konto tilbakeføres. Punkt 6: Alfheim selges i det åpne marked.» Redegjørelse for status 1. Bergeheimområdet I henhold til formannskapets vedtak 16.2 d.å. skal eiendommen ikke selges. 2. Fredriksten Kro Eiendommen er utleid til ny leietager. Med eiendommens beliggenhet på Forsvarets grunn vil ikke eiendommen kunne fradeles til andre enn Forsvarsbygg. Forsvaret har ennå ikke besvart vår henvendelse på et evt kjøp av eiendommen. 3. Berger Gård Juridisk avdeling jobber fortsatt med saken etter avsluttet rettstvist og ankesak. Han anbefaler å vente med et eventuelt salg av eiendommen i noen tid. Berg idrettslag er for øvrig interesserte i å kjøpe hele eller del av eiendommen. 4. Prestebakke Lærerbolig Det er utarbeidet tilstandsrapport og eiendommen vurderes lagt ut for salg før Eiendommen kan også vurderes beholdt med tanke på helse-/sosial formål. Evtentuelt kan tomten bebygges til slikt formål dersom bygningen rives. 5. Nybosvingen tomter Det foreligger en rapport med arkeologisk registreringer som konkluderer med at det må søkes om dispensasjon for å foreta en arkeologisk utgraving før man legger en reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Vi må i samarbeid med teknisk forvaltning se nærmere på lønnsomheten i prosjektet før vi går videre med regulering av området. En viktig forutsetning i prosjektet er Planavdelingen søknad om dispensasjon fra arkeologiske utgravinger. 6. Alfheim Ungdomshjem Status er usikker. Det har vært forhandlet med Bufetat om kjøp på tidligere tidspunkt (2010). HK har fortsatt ikke mottatt svar fra Bufetat på vår henvendelse. 7. Tomter Brekkerød Alle tomter er solgt. 8. Tomter Isebakke og Solheim 2 tomter på Isebakke er ikke solgt 6 tomter på Solheim er ikke solgt 9. Mulige tomter Ystehede Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk vedtok i møte på bakgrunn av «kulturhistoriske registreringer» å avslutte videre arbeid med regulering og tilrettelegging for boliger i dette området. 10. Mulig innløsning av festetomt Berglyhallen Side 15

16 Forhandlingene om innløsning strandet på uenighet om pris på tomta. Prima Invest AS kan fortsatt være interessert i å kjøpe ut denne tomta, og ønsker å komme til en enighet med kommunen om en redusert pris. I denne forbindelse ønsker de i samarbeid med kommunen å se på muligheten for å gjøre en nedbetalingsavtale på en innløsning. 11. Raveien/Tistedal Koordinerende Fellestjenester har vurdert konsekvenser ved salg av eiendommen og har meldt inn at det er behov for fortsatt bruk denne eiendommen. Tomten er festet av Norske Skog ASA. Bygningsmessig framstår huset med grei standard utvendig etter at taket ble tekket om for 2 år siden. Husleien bør økes. 12. Sorgenfri tomter Kommunens planavdeling er i gang med en områderegulering for Ystehedeneset. Det er i henhold til kommuneplanen tatt med 5 tomter som grenser til reguleringsplan for Sorgenfri med tanke på å legge disse som en utvidelse av Sorgenfri boligområde. Ved 1. gangsbehandling av områdereguleringsplanen i møte ble saken sendt tilbake til administrasjonen med vedtak om å legge inn et boligområde på naboeiendommen før den tas opp til ny 1.gangsbehandling. Dette har ført til at planen er vesentlig forsinket. 13. Halden Næringspark Her er det skrevet kontrakt på salg av to tomter. Auensen Bygg AS kjøper en tomt til kr Tomten overtas , slik at kjøpesum skal være innbetalt til Halden kommune senest Videre kjøper Harald og Bjørn Eiendom en tomt til kr ,-. Tomten overtas og kjøpesum med omkostninger skal være innbetalt til Halden kommune senest Samlet kjøpesum for de to tomtene er kr ,-, med fradrag av omkostninger. Begge tomtene er solgt med oppgjør i Øvrige festetomter a. Borettslag Alle tomtene er innløst i 2012 og b. Næring Arbeid med å innhente takst på disse eiendommene starter august Reguleringsarbeidet vil med stor sannsynlighet utløse ønske om innløsning hos et antall festere. 15. Ostunet Eiendommen er planlagt overført til nyopprettetborettslag før Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen Håvard Tafjord Side 16

17 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: X / Anne-Beate Olaussen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2013/ Formannskapet 2013/ Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Vedtekter GrenseArena AS Ikke utsendte vedlegg GrenseArena AS Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Anne Wahlstrøm, Håvard Tafjord. Sammendrag av saken: Halden kommune har mottatt henvendelse fra GrenseArena AS med ønske om dialog, samarbeide, og økonomiske forpliktelser for kommunen. GrenseArena har foreslått Allsang på Grensen og Halden Ishall som de første og primære samarbeidsområdene. GrenseArena er et helheid privat aksjeselskap som har ønske om at kommune skal tiltre som aksjonær. Dette ved å bidra med et tingsinnskudd. Videre er det ønske om at kommunen skal bidra med kroner 2 millioner per år, samt å gi underskuddsgaranti. Rådmannen ber om ytterligere tid til å vurdere hvorvidt det er fordelaktig for kommunen å inngå et slikt samarbeide. Prosessen videre må uansett gjennomføres i henhold selskapsretten, regelverket om offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Rådmannens innstilling: 1. Rådmannen innhenter opplysninger, og foretar nærmere undersøkelser for å kunne gi en anbefaling om hvorvidt kommunen skal inngå et samarbeide med GrenseArena AS. Side 17

18 Saksutredning: Bakgrunn GrenseArena AS er et helheid privat selskap, som har henvendt seg til kommunen med det formål om å søke samarbeide. Selskapet er eid av private aksjonærer. Selskapet eies i dag av fire aksjonærer. Videre er det tre ansatte i selskapet, daglig leder, kreativ leder og prosjektmedarbeider. Det følger av vedtektene av at selskapet ikke skal ha erverv til formål, jf. vedlagte vedtekter punkt 3, 3. avsnitt, samt at det ikke skal utdeles utbytte eller annen form for økonomisk godtgjørelse til aksjonærene av det økonomiske resultatet som selskapet oppnår i sin løpende virksomhet, jf. vedtektenes punkt 9. Følgende fremgår av Brønnøysundregistrene vedrørende selskapets vedtektsfestede formål: «Tilrettelegge for kultur- og idrettsarrangementer gjennom å: Promotere Halden og grenseregionen som arena for store arrangementer, samt å være bindeleddet mellom arrangør, kommune og næringsliv. Styrke samarbeidet mellom næringsliv, kultur og idrett. Bidra til å forsterke merkevarebygging av Halden og grenseregionen». Selskapet har også som mål å bidra til at arrangementer blir gjennomført på en profesjonell måte. GrenseArena har pr i dag forslag om to konkrete områder for samarbeide med kommunen: Allsang på Grensen Halden ishall Det er også nevnt ønske om samarbeide når det gjelder kultursalen. Allsang på grensen Allsang på grensen har siden oppstarten i 2007, blitt finansiert og regulert, gjennom avtaler mellom Halden kommune og TV2. Halden kommune og TV 2 har vært prosjekteiere for programmet. TV 2 har hatt ansvaret for artister, TV-opptak og det redaksjonelle innholdet. Halden kommune har hatt ansvaret for publikumsarrangementet, logistikk, sponsorsal, markedsføring og billettsalg. GrenseArena ønsker at selskapet skal være part i avtalen med TV for Allsang på grensen 2014 og i årene fremover. Selskapet viser til at de som en profesjonell aktør har større mulighet til å fokusere på prosjektet, utvikle konseptet, og å redusere det eksterne bidraget til TV produksjonen. GrenseArena er videre av den oppfatning at den økonomiske fordelingen mellom TV 2 og avtaleparten ikke vil være vesentlig endret allerede for Allsang GrenseArena har satt visse forutsetninger for å kunne være ansvarlig part i forhold til TV 2, disse er som følger: Kommunen bidrar med kroner 2 mill. i driftstilskudd Kommunen gir underskuddsgaranti pålydende kroner 2 mill. Kommunen blir medeier i GA. Side 18

19 GrenseArena opplyser at TV 2 ikke har innvendinger mot å ha selskapet som avtalepart for Allsang på grensen. Halden ishall Kommunen v/eiendomsavdelingen har pr i dag ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av Halden ishall. Det er fremforhandlet frem et forslag til avtale med ishockeyklubben Comet som gjelder bruk av ishallen med tilliggende lokaler. Avtaleforslaget er ikke undertegnet av kommunen da den ikke er behandlet av formannskapet. Comet skal i henhold til avtaleforslaget dekke deler av kommunens fellesutgifter, ha ansvar for renhold og bidra med ispreparering, og vakthold i hallen på kvelder og helger. Comet skal etter avtaleforslaget ha ansvar for fordeling av istider, frigåing, og bruk av kontor/vip-delen av bygget. Ishallen kan etter avtale med Comet brukes som håndballarena. Det er vedtatt budsjettbevilgning for 2013 på 3 millioner kroner. Forventet leieinntekt fra Comet i 2013 er ca kroner. Ishallen er finansiert ved lån, i størrelsesorden kroner 21, 6 millioner kroner. Dette genererer en rentekostnad på kroner i året GrenseArena har følgende forslag for samarbeide, sitat GrenseArena: Halden kommune som eier av hallen står for vaktmestertjeneste, vedlikehold og nødvendige bygningsmessige oppgraderinger av hallen. Halden kommune avklarer i hvilken grad kommune og fylke skal ha tilgang til hallen og inngår deretter avtale med GrenseArena for å drifte hallen for øvrige. Dette inkluderer ishockey, håndball og alle andre aktiviteter som er aktuelle for ishallen. GrenseArena har hovedansvar for markedsmessig utnyttelse av hallen og avtale med blant annet ishockey og håndball. GrenseArena AS kjøper inn gulv som kan skiftes i løpet av noen timer fra hockey til håndball og eventuelle konserter. Modellen er ikke ny og i dag bygges ikke rene hockeyhaller lenger, men Arenaer som favner mye mer. Vår vennskapsby Skøvde og mange andre byer i Sverige har lykkes med denne modellen. Hele modellen bygger på at Halden kan på kort sikt løse Allbrukshalldiskusjonen innenfor noen få millioner kroner. Det betyr å oppgradere hallen innenfor kombinasjonsforslaget for en tilskuermengde på mennesker. Det er fortsatt en del som er uavklart og GrenseArena AS ber om et konsulentoppdrag fra Halden kommune for å utrede saken videre med målsetting om en avklaring i løpet av høsten. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Økonomi Aksjeinnskudd i annet enn penger, såkalt tingsinnskudd, er etter gjeldende lov tillatt dersom innskuddsobjektet kan føres opp i selskapets balanse. Det er egne bestemmelser for hvordan tingsinnskudd skal verdsettes. For slike innskudd gjelder i utgangspunktet de alminnelige regler om aksjeinnskudd. Dersom kommunen skyter inn aksjeinnskudd som tingsinnskudd, vil verdien av tingsinskuddet være den økonomiske konsekvensen for kommunen. Side 19

20 Rådmannen vurderer det på nåværende tidspunkt ikke som økonomisk forsvarlig å bidra med underskuddsgaranti. Uansett, så er dette en disposisjon som må godkjennes av fylkesmannen, jf. forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 5, vedrørende garantier over kroner ,-. Juridiske forhold Det er ulike problemstillinger som må ses konkret på før det kan gis en endelig tilråding fra rådmannen. Rådmannen er av den oppfatning at det pr i dag ikke foreligger tilstrekkelig med faktaopplysninger til å kunne fatte en konkret og forsvarlig beslutning på nåværende tidspunkt. Det vises i denne forbindelse til siste kulepunkt ovenfor i GrenseArenas forslag, der også selskapet viser til at det er uavklarte forhold som det må ses nærmere på. Dette bør kommunen utrede internt, før det inngås et eventuelt samarbeide med GrenseArena. Rådmannen ønsker å innhente opplysninger om vedtektene. Det følger av vedtektene til GrenseArena av at de ikke skal ha erverv til formål og at det ikke skal utdeles utbytte eller annen form for økonomisk godtgjørelse til aksjonærene av det økonomiske resultat som selskapet oppnår i sin løpende virksomhet, jf. vedtektenes punkt 9. For det først er det viktig å avklare hvorvidt det er til hensikt å utdele utbytte fra økonomisk resultat som selskapet oppnår ved andre handlinger enn den «løpende virksomheten». Videre bør det avklares hvordan kommunen skal forholde seg ved eventuelle vedtektsendringer, som for eksempel ved ønske om å utdele utbytte. Det er videre behov for å avklare hvorvidt kommunen har anledning til å benytte tribunen som et tingsinnskudd. (Tribunen er finansiert ved midler fra fylkeskommunen). Før kommunen eventuelt blir medeier, bør også forholdet til regelverket om offentlige anskaffelser vurderes. Dette særlig med tanke på at utgangspunktet i regelverket er at alle kontrakter mellom to rettssubjekter er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Et eksempel vil være den ønskede driftsavtalen mellom kommunen og GrenseArena, samt avtale om markedsmessig utnyttelse. Det vises her til departementets veileder for offentlige anskaffelser punkt 3.1: «Hvordan det offentlige organiserer sin virksomhet, reguleres ikke av regelverket om offentlige anskaffelser. Det er det offentlige organet selv som avgjør om en ytelse bør utføres av eget personale («egenregi») eller om det bør benyttes en ekstern leverandør. Dersom en ytelse leveres i egenregi, faller dette utenfor regelverket. Det inngås da ingen kontrakt mellom to ulike juridiske personer om en anskaffelse. Det har ingen betydning om to enheter innenfor samme oppdragsgiver inngår en avtale. Dette vil ikke utgjøre en gjensidig bebyrdende avtale etter regelverket og ikke være omfattet av regelverket. 19 Klassisk egenregi eller egentlig egenregi innenfor en juridisk person behandles ikke videre.... Der samarbeid mellom to forskjellige offentlige myndigheter skjer gjennom en gjensidig bebyrdende avtale i anskaffelsesrettens forstand har EF-domstolen uttalt at et slikt samarbeid må vurderes etter de vanlige egenregikriteriene. For at unntaket for egenregi skal komme til anvendelse mellom to selvstendige personer som inngår en kontrakt, er det to vilkår som må være oppfylt: Side 20

21 oppdragsgiver må utøve en tilsvarende kontroll over leverandørselskapet som over egen virksomhet den vesentlige delen av aktiviteten til leverandøren må være knyttet til den kontrollerende oppdragsgiver.» Det er derfor behov for å vurdere om Halden kommune ved et eventuelt samarbeide, har anledning, uten å ha konkurranse, til å inngå kontrakt med GrenseArena for de skisserte områdene. I forhold til regelverket om offentlig støtte, så er ikke økonomisk aktivitet unntatt fra reglene. Her regnes imidlertid proffidrett vanligvis som økonomisk aktivitet, mens amatørsport regnes som ikke-økonomisk aktivitet, og er unntatt. Dersom støttemottakeren opererer i et kommersielt marked taler dette for at tilfellet faller innunder regelverket om offentlig støtte. Initiativet fra GrenseArena omhandler både tjenester rettet mot det kommersielle markedet (TV 2), og tjenester rettet mot det ikke kommersielle markedet (amatørsport). Vurdering av løsningsmulighetene Rådmannen synes at initiativet fra GrenseArena AS er positivt, og ser at selskapet har fordelaktig kompetanse og et annet utgangspunkt enn kommunen til å utføre tjenester innenfor de aktuelle områdene. Videre gjelder henvendelsen er rekke forskjellige områder, både innenfor kommersiell og ikke kommersiell drift. Rådmannen ønsker på bakgrunn av dette å se nærmere på de økonomiske og juridiske mulighetene for å benytte tribunen som tingsinnskudd. I tillegg er det også behov for å utrede og å innhente ytterligere opplysninger for kunne se de mer langsiktige konsekvensene av et eventuelt samarbeide, innenfor både idrett og kultur. Konklusjon 1. Rådmannen innhenter opplysninger, og foretar nærmere undersøkelser for å kunne gi en anbefaling om hvorvidt kommunen skal inngå et samarbeide med GrenseArena AS. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Anne-Beate Olaussen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for næring og eiendom 2013/ Formannskapet 2013/ Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Allsang på grensen rapport 2012 Ikke utsendte vedlegg Allsang på grensen - kommunalt bidrag Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Gina Finsrud, Roar Vevelstad. Sammendrag av saken: «Allsang på Grensen» (heretter benevnt APG) startet i 2007, og kom i gang etter et privat initiativ. Oppstarten av programmet forutsatte økonomisk bidrag fra kommunen. Avtalene har ikke blitt reforhandlet på dette punktet, og det økonomiske bidraget har vært en forutsetning for gjennomføringen også i de påfølgende årene. Avtaleforholdet mellom TV2 og Halden kommune har primært blitt regulert gjennom to avtaler, «avtale om programserien allsang på grensen» (produksjonsstøtte), og «sponsoravtalen». Avtalene har i hovedsak hatt lik ordlyd i årene , men det det totale bruttobeløpet i henhold til avtalene har økt fra kroner ,- i 2007 til kroner ,- eks. mva i På bakgrunn av ubalansen i Halden kommunes økonomi, foretas det en gjennomgang av kommunens bruk av økonomisk støtte til oppgaver som ikke er lovpålagte. Det økonomiske bidraget til APG faller innunder denne type oppgaver. Rådmannen er av den oppfatning at APG er et meget positivt arrangement for Halden, men at Halden kommunes økonomiske bidrag må reduseres vesentlig for år 2014, for å så bortfalle i sin helhet. Side 26

27 Rådmannens innstilling: 1. Halden kommune tildeler kroner ,- i støtte til egnet aktør for gjennomføring av Allsang På Grensen 2014 i Halden. 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med egnet aktør, i henhold til punkt 1. Saksutredning: Bakgrunn På bakgrunn av ubalansen i Halden kommunes økonomi, foretas det en gjennomgang av kommunens bruk av økonomisk støtte til oppgaver som ikke er lovpålagte. Det økonomiske bidraget til APG faller innunder denne type oppgaver. Det vises innledningsvis til kommunestyrets vedtak 20. juni, i sak nr. 2013/84: «Allsang på Grensen ikke videreføring av kommunalt bidrag til allsang på grensen Tillegg vedtatt; - Vi må regne med at en avtale om videreføring utenfor kommunen vil måtte medføre en grad av støtte/underskuddsdekning fra Halden kommune. - Støtten/underskuddsdekningen må imidlertid i løpet av få år være redusert til null. «Historikk I 2007 startet arbeidet med APG, etter et privat initiativ. Kommunen var representert ved ordføreren i styringsgruppa, og det ble innleid ekstern bistand for å lede prosjektet. I 2008 ble det ansatt en prosjektleder i kommunen for APG. Fra år 2012 ble det også ansatt en prosjektkoordinator. Koordinatoren sluttet i kommunen våren 2013, det ble derfor behov for å kjøpe eksterne tjenester for gjennomføringen av APG Styringsgruppa for APG har vært bestående av personer fra det politiske liv, fra administrasjonen, fra det private næringsliv, samt fra lag og foreninger. Organisering Halden kommune og TV 2 har vært prosjekteiere for programmet. TV 2 har hatt ansvar for artister, TV-opptak og det redaksjonelle innholdet. Halden kommune har hatt ansvaret for publikumsarrangementet, logistikk, sponsorsalg, markedsføring og billettsalg. Avtalene TV 2 og Halden kommune Siden 2007 har det vært inngått to årlige avtaler mellom Halden kommune og TV 2. Den ene avtalen omhandler «programserien Allsang på grensen». Avtalens formål er ved samarbeide å få realisert og produsert prosjektet, det vil si den årlige utgaven av APG. Videre å regulere de grunnleggende finansieringsspørsmålene som sponsing og produksjon av programserien, og avklare rettighetene til senere bruk av materialet som produseres blant annet med produksjonsstøtte og sponsor. Side 27

28 Den andre avtalen er en sponsoravtale. Avtalen innebærer at kommunen forskutterer et gitt beløp, for år 2013 var dette kroner ,- eks. mva. Deretter er det kommunens ansvar og risiko og å få solgt flest mulig sponsorater (TV- plakater, produktplassering, annonse i sanghefte m.v.) slik at høyest mulig inntekt tilstrebes. Ulike leverandører Halden kommune For hvert enkelt år med APG inngår Halden kommune avtaler med ulike leverandører med et variert innhold for levering av varer og tjenester. Dette gjelder blant annet kjøp av blomster, leie av toaletter, vektertjenester, leie av storskjerm, elektrikertjenester, m.v. Samarbeidspartnere: Det vises til rapporten for APG for 2012 (rapporten for 2013 blir ferdigstilt i slutten av september), side 14 flg., der følgende samarbeidspartnere fremgår: «Allsammen», Fredriksten Artilleri Companie, Skjeberg Øllag, NSB (Allsangtoget), Allsangkoret, Halden frivillighetssentral og Halden turist. Når det gjelder «Allsammen» fremgår følgende av rapporten for 2012, side 14: «For å gjennomføre en sesong er det behov for om lag 8100 dugnadstimer. Dette blir fordelt på over 450 enkeltpersoner. Hver onsdag er det behov for ca 150 frivillige. 11 lokale lag og foreninger har organisert seg i fellesskapet «Allsammen» og har hatt ansvar for det meste av logistikken på arena. Lagene har opparbeidet viktig kompetanse på å gjennomføre store arrangement, og det at de kan påta seg oppdrag for andre arrangører. Det fører til kjærkomne inntekter for lagene. Denne sesongen bidro dugnadsinnsats, kiosksalg, parkering og stolutleie til en bruttoinntekt til Allsammen på 1 million kroner» Sponsorene for 2012 fremgår av rapporten side 20, punkt 5.6. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Egen og andre administrative enheters anliggende Halden kommune har i dag ett årsverk, som blant annet har prosjektlederarbeidet, tilknyttet APG. Dersom det blir vedtak om å fortsette organiseringen av APG som i dag, kan denne stillingen fortsatt ha samme arbeidsoppgaver. Dersom en privat aktør skal overta arbeidet med APG, så vil eksisterende stilling tillegges andre arbeidsoppgaver. Økonomi Når det gjelder inneværende års sesong, er prosjektregnskapet ikke ferdigstilt, det tas derfor forbehold i forhold til de økonomiske opplysningene for 2013 som følger nedenfor. Men de kan legges til grunn som veiledende opplysninger. Kostnadsrammen for APG 2013 er 12 mkr. Inntektene ser ut til å bli ca 8,3 mkr. Tilskuddet fra kommunen blir på ca kr. 3,7 mkr. i 2013, i tillegg kommer lønnskostnaden til prosjektlederen. Styringsgruppen 2013 arbeidet ut i fra et budsjett med et antatt tilskudd på 2,5 mkr. Politisk ble det vedtatt et budsjett på 2 mkr. Side 28

29 Antall besøkende i 2013 var i underkant av Det var regn på de tre første innspillingene, og dette førte til publikumssvikt. Antall solgte ordinære billetter ble langt lavere enn budsjettert, men samtlige VIP - og Allsang pakker solgte over budsjettert beløp. Kort om noen detaljer ved prosjektregnskapet På inntektssiden er det ikke oppnådd budsjett på billettinntekter. Differansen i forhold til budsjett er 1,35 mkr, og det er salg av ordinære billetter som har sviktet. Det har vært en økning i forhold til budsjett på Allsang pakker med matservering, tribune osv. Grensearena AS har fakturert kroner ,- for provisjoner på sponsorsalg. Det fremgår av rapporten for 2012 at kostnadsrammen var kr inkl. mva. Samlede inntekter for dette året var kr ,-, og besto i hovedsak av billettsalg, sponsorer, standutleie, parkering og stolutleie. Halden kommunes tilskudd i 2012 utgjorde om lag 2,6 mkr. For 2011 utgjorde tilskuddet ca kroner 3,7 mkr. Juridiske forhold Skillet mellom regelverket om offentlige anskaffelser og regelverket om offentlige støtte Regelverket om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse ved tildeling av offentlige kontrakter, det vil si ved inngåelsen av gjensidig bebyrdende avtaler, mellom kommunen og en eller flere leverandører. Leverandøren plikter altså å levere en motytelse for støtten. Reglene om offentlig støtte kommer til anvendelse når kommunen gir økonomiske fordeler til bestemte bedrifter/selskaper. Ensidig støtte/tilskudd fra oppdragsgiver omfattes ikke av anskaffelsesregelverket, da det i slike tilfeller ikke er tale om gjensidig bebyrdende avtaler. Slik støtte til næringslivet er som hovedregel forbudt. Et unntak fra denne regelen er regelverket om bagatellmessig støtte. Dette innebærer at kommunen kan tildele støtte til et foretak på inntil ,- euro over en periode på tre regnskapsår. Den bagatellmessige støtten må være transparent. Regelverket om offentlige anskaffelser Dette regelverket har til dels detaljerte regler for hvordan anskaffelsesprosessen må gjennomføres for å oppfylle kravene i regelverket. Videre er det slik at uavhengig av verdien på anskaffelsen, så må innkjøpsprosessen oppfylle visse grunnleggende krav, så som konkurranse, likebehandling, gjennomsiktighet, forutsigbarhet og god forretningsskikk, jf. lov om offentlige anskaffelser (loa) 1, og forskrift om offentlige anskaffelser (foa) 3-1. Forutsatt at kommunen fortsetter med samme organisering som i dag, så vil prosjektledelsen bli utført i egenregi, og følgelig ikke underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Innkjøpene/anskaffelsene av de nødvendige varene og tjenestene som nevnt ovenfor (under «ulike leverandører Halden kommune»), er da fortsatt gjensidig bebyrdende avtaler mellom kommunen og eksterne leverandører, og vil således være underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Side 29

30 Dersom kommunen gjennom et samarbeide med private, blir medeier i et selskap og bidrar økonomisk, vil det bero på et helhetsvurdering knyttet til foa 1-2, i forhold til om dette rettssubjektet da er å anse som et «offentligrettslig organ», og dermed underlagt regelverket. Regelverket om offentlig støtte Dersom kommunen fortsetter med samme organisering som i dag, vil dette regelverket ikke være relevant. EØS avtalens art. 61 forbyr som hovedregel støtte til næringslivet. Forbudet retter seg mot offentlige tiltak som gir økonomiske fordeler til bestemte bedrifter/selskaper. Som nevnt ovenfor er det imidlertid regler om bagatellmessig støtte, som innebær at kommunen lovlig kan tildele støtte på inntil euro. Beløpet kan gis i en periode på tre regnskapsår.(tre års perioden er rullerende. Støtte som tildeles i 2013 setter dermed begrensninger på hva det samme foretaket kan motta av bagatellmessig støtte 2014 og 2015.) Forutsatt vedtak i henhold til rådmannens innstilling, vil regelverket om såkalt bagatellmessig støtte gi grunnlag for en lovlig ensidig tildeling av tilskudd. Betydning for kommunens næringsutvikling I 2012 laget PwC en rapport som viste at besøkende gjennom sesongen sto for en verdiskapning lokalt på 15,2 mkr., se vedlagte rapport side 22 og 33. Mediebyrået Retriever har beregnet verdien pr spalte millimeter presseoppslag hvor Allsang på Grensen er knyttet til Halden til 10 mkr. Verdien på selve TV sendingen hvis det hadde vært betalt tid er ca 90 mkr. Lag og foreninger satt i fjor igjen med ca 1mkr. etter jobben med APG. I inneværende år blir dette litt mindre på grunn av sviktende omsetning i kiosken på de tre første innspillingene. Alternative løsninger Halden kommune kan fortsette å gjennomføre organiseringen av APG som gjennomført tidligere år. Videre å bidra økonomiske som tidligere år. Halden kommune kan avslutte samarbeide med TV 2 for gjennomføring av APG i Halden, for å oppfordre privat part/aktør til å søke og inngå avtalene med TV 2. Kommunen kan tildele støtte og gi underskuddsgaranti, innenfor regelverket om bagatellmessig støtte. Garantier over kr ,- krever godkjenning av staten (delegert til fylkesmannen, jf. forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 5.) Halden kommune kan oppfordre en privat part til å søke og inngå avtalene med TV 2 for gjennomføring av APG i Halden. Kommunen kan tildele støtte i henhold til regelverket om bagatellmessig støtte. Halden kommune kan oppfordre privat part til å søke å inngå avtalene med TV 2, og ikke tildele støtte. Vurdering av løsningsmulighetene Rådmannen er av den oppfatning at APG er et meget positivt arrangement for Halden. Målgruppen er hele familier, og alle kan ha det hyggelig på et sted. Programmet er variert og favner en bred målgruppe. Fredriksten festning er et egnet og vakkert sted for gjennomføringen av APG. Side 30

31 Halden forbindes nå blant annet med Allsang på Grensen, Opera, Grenserittet, og konserter på Fredriksten festning. Rådmannen betviler ikke at dette er utelukkende positivt for Halden som by. Det vises videre til at produksjonen er av kommersiell karakter. Allsang på Grensen blir nå sendt på TV 2 på torsdag og lørdag kveld. Det er det mest sette TV programmet på TV 2 med unntak av Nyhetssendingen. I tillegg sendes APG på Svensk TV 4 Plus, samt at Dansk TV har startet opp med sendinger i august i år. Rådmannen vurderer det slik at det å gå for en løsning som skissert under kulepunkt 2 ovenfor, i realiteten vil innebære et tilsvarende, eller et marginalt lavere bidrag enn ved at kommunen fortsatt er i direkte avtale med TV 2. Samtidig vises det også til at det hefter usikkerhet ved om fylkesmannen vil godkjenne en underskuddsgaranti. Ut i fra en helhetsvurdering basert på en økonomisk prioritering av kommunens oppgaver som ikke er lovpålagte, vurderes det til å ikke være økonomisk forsvarlig å innstille på et bidrag til APG i samme størrelsesorden som tidligere år. Dette uavhengig av om gjennomføringen utføres som i dag, i egenregi, eller om en privat aktør inngår avtalene med TV 2 om gjennomføringen av APG i Halden. Rådmannen er etter dette av den oppfatning at det bør skje en gradvis nedtrapping av det økonomiske bidraget, slik at det tildeles kroner ,- som støtte, til egnet bedrift/selskap. Sett i forhold til kommunens varierende kostnad pr år, som likevel har ligget godt over 1,6 mkr., vil det være en usikkerhet om noen ønsker å påta seg den økonomiske risikoen dette innebærer. Rådmannen mener imidlertid at profesjonelle aktører med kompetanse på arrangement, samt et større fokus på de ulike utgifter og kostander i arrangementet, bør ha en mulighet til å få dette arrangementet i balanse, med en kommunal støtte på 1,6 mkr. i Konklusjon 1 Halden kommune tildeler kroner ,- i støtte til egnet aktør for gjennomføring av Allsang På Grensen 2014 i Halden. 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med egnet aktør, i henhold til punkt 1. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Side 31

32 RAPPORT 2012 Side 32

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næringsutvikling Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Erlan Aastebøl Leder H Inger

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.08.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Storgata 7 Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:50 18:35 Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan-Erik Erichsen

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Joakim Karlsen LEDER V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Joakim Karlsen LEDER V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 07.06.2017 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune

Møteprotokoll. Halden kommune Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 04.05.2016 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer