Årsberetning Akershus Arbeiderparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Akershus Arbeiderparti

2 2

3 Lederen har ordet... 4 Partikontoret... 5 Årsmøtet Representantskapet Styret og arbeidsutvalget Medlemsutvikling Organisatorisk arbeid Politiske nettverk og møter Nasjonal politikk og internasjonalt samarbeid Faglig-politisk samarbeid Nominasjonen til fylkestingsvalget Programmet til fylkestingsvalget Den lange valgkampen for kommune- og fylkestingsvalget Årsmelding 2014 fra Akershus Arbeiderparti sin fylkestingsgruppe

4 Lederen har ordet I mellomvalgåret 2014 ble det jobbet godt organisatorisk i fylkespartiet med det for øye å ruste oss for kommune- og fylkestingsvalgkampen i Aktiviteten var stor både i fylkespartiet og i kommunepartiene, og på slutten av året kunne vi notere oss en betydelig medlemsvekst. Medlemstallet for 2014 ble på ca (eks. AUF), og vi må svært mange år tilbake i tid for å finne et like høyt medlemstall, og med AUF i Akershus sine ca medlemmer ble vi totalt ca medlemmer. Takk til alle som har bidratt med medlemsverving i 2014, både til partiet og til AUF. I 2014 fikk vi mer aktivitet i det faglig-politiske arbeidet. Styret opprettet et faglig-politisk utvalg under ledelse av Jens Petter Hagen, og dette synes å være en medvirkende årsak til økt faglig-politisk arbeid. I 2014 ble det også nedsatt et samarbeidsutvalg mellom Akershus Arbeiderparti og Fagforbundet i Akershus. Vi har et nært og godt samarbeid med Fagforbundet. Gledelig er det også at det igjen har blitt stor aktivitet i veteranarbeidet. Styringsgruppa under ledelse av driftige Marit Bjørlo hadde flere gode møter i 2014 med imponerende stor deltakelse. Veterangruppas virksomhet er et tilbud til de «voksne» partimedlemmene i Akershus. Etter å ha jobbet som fylkessekretær i Akershus Arbeiderparti valgte Ståle Grøtte på slutten av året å takke ja til jobb som politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Ståle har lagt ned en imponerende innsats som fylkessekretær og vi ønsker han lykke til med nye utfordringer. Som ny fylkessekretær ble Sigmund Valberg ansatt, og som ny på partikontoret ble Edvin Søvik ansatt (tiltrer 1. mars 2015). I tillegg til Sigmund har Gro Jensen og Iselin Rud-Goksøyr vært ansatt i Jeg benytter anledningen til å takke Ståle, Gro, Iselin og Sigmund for innsatsen i 2014 og benytter samtidig anledningen til å ønske Edvin velkommen til oss. I skrivende stund (februar 2015) er det nettopp tatt opp en meningsmåling i Akershus. Den viser at Arbeiderpartiet har økt oppslutningen kraftig og vi kan gjør vårt beste valg noensinne etter at dirkete valg til fylkesting ble innført i Det er viktig å understreke at «meningsmåler er meningsmålinger», men målingen viser i alle fall at vi kan gjøre et veldig godt kommune- og fylkestingsvalg. Nå er det opp til oss å gjøre jobben fram til valget. Takk for innsatsen i nå er det valgseier i september som gjelder! Sverre Myrli Leder 4

5 Partikontoret Partikontoret gjør et kontinuerlig arbeid for å styrke den politiske og organisatoriske aktiviteten i fylkespartiet og i kommunepartiene. Nytt av året er regionale organisasjonskurs for å bidra til at kommunepartiene styrkes organisatorisk. Det ble i 2014 også gjennomført en egen toppskolering med deltakere fra kommunepartiene. I tillegg har fylkespartiet politiske nettverk som bidrar til den politiske skoleringen i fylkespartiet. I 2014 er det fagligpolitiske arbeidet styrket ved å opprette et eget fagligpolitisk nettverk, samt at det er opprettet et samarbeidsutvalg med Fagforbundet i Akershus. Partikontoret samarbeider med LO sitt distriktskontor om å organisere arbeidsplassbesøk og annet fagligpolitisk arbeid. Partikontoret prioriterer kommunikasjon med kommunepartiene, tillitsvalgte og medlemmer gjennom blant annet nettsidene, e-post til alle medlemmer og ved å bruke sosiale medier aktivt. Det prioriteres også å invitere alle medlemmer til «Kurs for nye medlemmer» med informasjon om partiet, vår historie og politisk arbeid. Partikontoret har gjennom dette året gjennomført ulike tiltak for å bygge opp til den lange valgkampen. Det ble på høsten gjennomført valgkampkonferanse på Stortinget med svært god deltakelse, og vi har prioritert å støtte opp under kommunepartienes arbeid med «hva er viktig for deg»-kampanje og høstkampanje. To av fylkets kommunepartier har vært med i Arbeiderpartiets pilotkommune-prosjekt og fylkespartiet har benyttet medlemmer av disse kommunepartiene til å spre kunnskap de tilegner seg gjennom prosjektet. Det har blitt gjennomført toppskolering og organisasjonskurs i regi av Akershus Arbeiderparti. Partikontoret har gjennom 2014 vært bemannet med Ståle Grøtte som fylkessekretær (permisjon januar - april), Iselin Rud-Goksøyr først som fylkessekretær (januar april) og deretter som rådgiver, Sigmund Valberg som rådgiver og Gro Jensen som kontor- og organisasjonssekretær. Ståle Grøtte sluttet som fylkessekretær 24. november. Sigmund Valberg overtok som fylkessekretær fra samme dato. Partikontoret har kontorfellesskap med Arbeiderpartiet sentralt og Oslo Arbeiderparti på Youngstorget. Samarbeidet er godt med flere felles prosjekter og samarbeid om temamøter i politiske nettverk. Partikontoret har et godt samarbeid med styret og folkevalgte for Akershus Ap, kommunepartiene, AUF i Akershus og LOs distriktskontor for Oslo og Akershus. 5

6 Årsmøtet 2014 Årsmøtet ble holdt over to dager på Thon Hotell Oslofjord mars Stortingsrepresentant Hadia Tajik innledet om den politiske situasjonen. Dag 2 innledet LO-leder Gerd Kristiansen om det fagligpolitiske samarbeidet. Etter innledningene var det gode debatter. Årsmøtet hadde gjester fra Sosialdemokraterne region hovedstad i Danmark, fagbevegelsen i Akershus, samt tidligere ansatte og tillitsvalgte. Det møtte 172 delegater med stemmerett. Det ble sendt inn 57 forslag før møtet, totalt ble 67 forslag behandlet. Dirigenter: - Halvard Ingebrigtsen, Lørenskog - Mona Mangen, Sørum Sekretærer - Reidar Kleppe, Bærum - Kirsti Nossum, Skedsmo Redaksjonskomité - Nina Sandberg, leder, Nesodden/styret - Ole Willy Sandbekk, Asker - Stein Lie, Aurskog-Høland - Anders Østensen, Gjerdrum - Ulf Bakke, Skedsmo - Kari Aalerud, Bærum - Janka Holstad, Ullensaker - Gunn Lyngvær, Vestby - Ina Libak, AUF Tellekorps - Grethe Berntsen, Vestby - Aina Sletner, Aurskog-Høland - Lars Döpker, Nes - Øystein Slette, Enebakk - Tor Henrik Andersen, Nesodden - Vilde Ørnung, Skedsmo - Anne Line Bloch, Lørenskog - Dag Johnsrud, Oppegård Protokollunderskrivere: - Jan Sandal, Asker - Tone Merete Hansen, Frogn 6

7 Uttalelser vedtatt av årsmøtet: Kommunestruktur Det er en ønsket utvikling at Norge får en kommunestruktur med færre og større kommuner for å sikre gode og likeverdige velferdstjenester over hele landet. Små fagmiljøer kan bidra til at velferdstjenestene som produseres i kommunen ikke har de kvalitetene som innbyggerne har krav på. Færre kommunegrenser vil bidra til at areal- og transportplanlegging kan utføres mer hensiktsmessig. En kommunereform må ses i sammenheng med hvilke oppgaver kommunene skal ivareta i fremtiden. Prosessen må være fundert på utredninger og kunnskap. Samferdsel Oslo og Akershus er i stor vekst. Det legger press på infrastrukturen i vårt fylke. Gode kommunikasjoner er essensielt for at regionen skal fungere og være konkurransedyktig i et internasjonalt perspektiv. Biltrafikken er største kilde til CO2- og NOx-utslipp i Akershus. Veksten må kanaliseres til steder med gode tjenestetilbud og arbeidsplasser slik at mest mulig av transportarbeidet kan utføres til fots og med sykkel. Hensyn til fotgjengeres sikkerhet må ivaretas. Videre skal vi legge vekt på kollektivløsninger som binder tettstedene sammen og er så attraktive at de blir et førstevalg for de store reisestrømmene. Banene utgjør ryggraden i kollektivsystemet. Alle banene i Akershus er på det nærmeste sprengt i rushtidene. Akershus Arbeiderparti skal være en pådriver for at det skal kanaliseres nasjonale midler til banene med utgangspunkt i trafikkvolum og potensial. Akershus Arbeiderparti ønsker en vesentlig økning av den statlige finansieringen på feltet. Akershus Arbeiderparti går inn for etablering av bane til A- hus med forlengelse til Lillestrøm- Kjeller. Follobanen må utbygges så raskt som mulig. Utviklingsplaner må raskt komme på plass for Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen og Hovedbanen og planarbeidet for Ringeriksbanen må fullføres. Innfartsparkering er et virkemiddel for å sikre god tilgjengelighet til kollektivtrafikken der det ikke er marked for et finmasket kollektivnett, og for å legge til rette for kollektivbruk også for dem som har reelle behov for bil i sitt nærområde. Akershus Arbeiderparti går inn for at fylkeskommunen får det overordnede samordningsansvaret for innfartsparkeringen i fylket. Veisalt utgjør en miljøtrussel. Bruken av veisalt må reduseres så mye som det er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig, og det må settes i gang flere forsøk med alternativ til veisalting. På sikt skal veisalt erstattes med et miljøvennlig alternativ. Akershus Arbeiderparti skal arbeide for at eiere av parkeringshus pålegges å installere hurtigladestasjoner der dette er mulig, og at det innføres en norm for andel hurtigladestasjoner i nye parkeringshus. 7

8 De statlige og fylkeskommunale veiene må utbedres slik at man får løst opp store flaskehalser og at det skjer nødvendig standardheving som sikrer god trafikksikkerhet. Arbeiderpartiet mener det må bygges en bro som ny Oslofjordkryssing. Ny Glommakryssing må bygges fort som mulig. Samferdsel må bli et viktig tema i programarbeidet for fylkestingsvalget i Nei til reservasjonsrett for fastleger Høyre/Frp-regjeringen ønsker å innføre lovfestet reservasjonsrett for fastleger. Retten til selvbestemt abort og tilgang til prevensjonsmidler er viktig for kvinners frihet. Akershus Arbeiderparti ønsker ikke, og vil aktivt bekjempe en lovendring som tillater fastleger å nekte pasientene henvisning til abort eller prevensjonsmidler. Akershus Arbeiderparti skal arbeide mot at kommunene ansetter fastleger som reserverer seg mot slik henvisning. Reservasjonsrett gjør det vanskeligere for pasienten å få den helsehjelp de har krav på, og skaper ulikt helsetilbud avhengig av bosted. Hensynet til pasienten er viktigere enn hensynet til fastlegens samvittighet. Fastlegene er ikke eneste yrkesgruppe som må ta vanskelige valg og sette til side personlige meninger når de utfører arbeidet sitt. Akershus Arbeiderparti vil forsvare abortloven og sier nei til reservasjonsrett for fastleger. Personvern Et sterkt personvern er avgjørende for å ivareta folks grunnleggende rett til privatliv, balansert maktfordeling i samfunnet og tillit mellom innbyggere og myndigheter. Privatpersoners rettigheter skal ivaretas like godt i den digitale verden som ellers. Når stadig mer kommunikasjon foregår gjennom internett og annen elektronisk kommunikasjon, er det viktig med et sterkt regelverk som verner om innbyggernes rettigheter og begrenser muligheten til lagring, bruk og videreformidling av personinformasjon. I løpet av de siste årene har overvåkingen blitt stadig mer omfattende. De hemmelige tjenestene overvåker mer og samarbeider tettere internasjonalt. Næringslivet henter ut, systematiserer og utveksler informasjon vi etterlater oss når vi bruker deres tjenester. Mengden overvåkning bør være kjent. Aktiviteten bør kontrolleres av organer som sørger for at den foregår innenfor lovens rammer, og kan varsle om utviklingstrekk som er kritikkverdige. Allmenn overvåking kan undergrave tilliten i samfunnet. Akershus Arbeiderparti ønsker å styrke tilliten i samfunnet, ikke svekke den. Akershus Arbeiderparti vil: at myndighetene kartlegger omfanget av overvåking og ivaretakelsen av personvernet. at myndighetene besørger at kontrollerende organer som Datatilsynet, Personvernnemda og EOS-utvalget har tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å møte økende press på personvernet. at Datatilsynet bytter navn til Data- og personverntilsynet og i større grad fungerer som et aktivt ombud. Varslere 8

9 Personer som varsler om menneskerettighetsstridige eller svært alvorlige forhold knyttet til etterretning, overvåking eller personvern, kalles en varsler. Når kontrollerende organer ikke fanger opp aktivitet som er ulovlig eller kritikkverdig, ligger det et ansvar på dem som er vitne til slik aktivitet om å varsle samfunnet. Taushetsplikten og lojalitet til hemmeligstemplet informasjon skal overholdes, men informasjon om alvorlige forhold og uakseptabel praksis bør varsles. Akershus Arbeiderparti mener Norge skal ta imot varslere som avslører kritikkverdige og ulovlige forhold og gi dem beskyttelse. Akershus Arbeiderparti vil: at Norge tar initiativ til et nordisk samarbeid for politisk asyl og beskyttelse av varslere. at Norge etter nærmere vurdering kan gi politisk asyl og beskyttelse til varslere inntil et nordisk samarbeid er etablert. at norske varslere ikke skal straffes. Fraråding av næringsvirksomhet på okkupert område Israel fortsetter å okkupere palestinsk jord gjennom å bygge ulovlige bosettinger i Palestina. Tilknyttet bosettingene er det opprettet industrisoner. Disse industrisonene bidrar økonomisk til bosettingene og dermed til å opprettholde okkupasjonen. Akershus Arbeiderparti vil: at det utformes en aktiv anbefaling til næringslivet fra norske myndigheter som fraråder alle økonomiske forbindelser med selskap som har produksjon i bosettinger på okkupert område. at det innenfor rammene av en slik næringslivsanbefaling innføres merking av varer som er produsert på okkupert område. at Norge, gjennom FN, oppfordrer andre land til å gå inn for dette. at SPU ikke investerer i selskap som har aktiviteter på okkupert område. Barnevern Et sterkt barnevern med ressurser og kompetanse er viktig for å sikre trygghet og stabilitet for alle barn. Vi har fortsatt en vei å gå for å sikre at barns beste alltid er i fokus. På systemnivå må man tenke omorganisering for å sikre et like godt tilbud i hele landet, og sørge for at den enkelt barnevernsansatte får mulighet til å gjøre en god jobb for klientene sine. Her må man endre på fordelingen av både ansvar og ressurser. Akershus Arbeiderparti vil: at barnets beste skal gå foran det biologiske prinsipp og at dette må spesifiseres i barnevernloven. at barnekonvensjonen må tas sterkere hensyn til når barnevernsansatte utøver skjønn og at dette må implementeres i utdanningene til yrkene som jobber i barnevernet. at barn som er tvangsflyttet skal ha rett til samvær med biologiske søsken, også når de biologiske foreldrene er fratatt all omsorgsrett, og at dette skal være hjemlet i barnevernloven. at alle barn skal få opplyst at de har rett til innsyn i sin egen sak etter at de har fylt 15 år, og unntakene loven gir mulighet for skal bare benyttes i svært spesielle tilfeller. 9

10 at aldersgrensen for rett til ettervern av barnevernet økes fra 23 til 25 år. sikre store nok barnevernskontorer til at gode fagmiljøer og habilitet er ivaretatt, og vurdere en regionsreform av barnevernet. at oppgavene til det statlige barnevernet gradvis overføres til kommunalt nivå med mål om å legge ned det statlige nivået på sikt. at alle enslige mindreårige asylsøkere under 18 år overføres barnevernet. Et fleksibelt videregående opplæringstilbud i Akershus Akershus Arbeiderparti mener det er avgjørende at vi har et videregående opplæringstilbud som sikrer at flest mulig fullfører og består. Vi mener derfor at skolen i samarbeid med de faglige rådene må gjøre de yrkesfaglige utdanningsprogrammer mer fleksible gjennom vekslingsmodeller som kombinerer praktisk og teoretisk opplæring. I dag finnes ingen muligheter for elever som ønsker å gå fra studieforberedende til yrkesfaglig opplæring. Akershus Arbeiderparti mener man må se på muligheter for et komprimert yrkesfaglig påbygg for elever som kommer fra studiespesialisering, slik at kandidaten etter å ha gjennomført de yrkesretta fagene er klare til å gå ut i lære. Akershus Arbeiderparti mener dette er vedtatt politikk fra Stoltenberg II-regjeringen, og at det etter 2015 må implementeres i utdanningsløpet i Akershus. Inkludering Akershus Arbeiderparti vil at flyktninger bosettes raskere i kommunene. Flyktninger må settes i stand til å integrere seg og komme i gang med et fullverdig liv, og kommuner som skal bosette flyktninger må settes i stand til dette. Mangelen på egnede boliger er en viktig årsak til at kommuner ikke får bosatt flyktninger raskt nok. Kommunene må ha boliger til flyktninger inn i planverk, og iverksette flere tiltak for å dekke boligbehovet, for eksempel inngå avtaler med private boligutviklere om forkjøpsrett til en andel av nyoppførte leiligheter. Husbankens rammer for støtte til oppføring av flyktningeboliger bør utvides. Akershus Arbeiderparti mener at det statlige integreringstilskudd må økes, og tilskuddet må være øremerket til formålet integrering. Kompetanseheving av flyktninger som leietakere/eiere av egen bolig bør være en del av den grunnleggende kvalifiseringen på asylmottaket eller i introduksjonsprogrammet. Flyktninger må gis veiledning og informasjon om Husbankens startlån. Det må utvikles rutiner som sikrer langt bedre erfaringsoverføring om bosetting og integrering kommunene imellom. Manglende bosetting av flyktninger går utover integreringen i det norske samfunnet. Barn bør raskt få plass i barnehager og skoler slik at de kan få tilegnet seg nødvendige språkkunnskaper. Voksne bør bli ivaretatt i miljøer som sørger for god integrering i samfunnet. Også barn av asylsøkere har behov for tilpasninger til samfunnet. Derfor mener Akershus Arbeiderparti at alle barn av asylsøkere skal få organisert barnepass med pedagogisk innhold mens de bor på asylmottak. Dette vil lette arbeidet med integreringen av barna dersom de skulle få oppholdstillatelse. Offentlig ansatte med barnefaglig kompetanse må kontrollere at ansvarshavende på asylmottakene ivaretar denne oppgaven. 10

11 Studentboliger Bolig er den enkeltfaktoren som har mest å si for studentens økonomiske situasjon. Det er tøft å komme seg inn på boligmarkedet, og studentene bor ofte under dårlige vilkår. Akershus Arbeiderparti mener at man utover vedtatt politikk om å øke kostnadsandelen til 50 prosent av kostnadsrammen og bygge 3000 studentboliger i året, må gjennomføre følgende tiltak: Studentboliger skal defineres som et eget arealformål i Plan- og bygningsloven. Øke kostnadsrammen for å kompensere for generell pris- og kostnadsutvikling Øke kostnadsrammen for studentboliger som bygges etter krav om tilgjengelighet i Tek 10. Gi statlig tilskudd til generelt vedlikehold av studentboliger. Det er bedre å jobbe litt enn ingenting: Ta i bruk restarbeidsevnen Akershus Arbeiderparti vil at mennesker med helsemessige utfordringer skal kunne være i jobb og stå i gradvis større stillingsbrøker over tid. Ordinært arbeid gir bedre økonomisk uttelling enn stønad, både for individet og samfunnet. Jobb gir også sosial tilhørighet, selvrealisering og anerkjennelse. Akershus Arbeiderparti vil arbeide for tilrettelegging for at restarbeidsevnen tas i bruk gjennom nok fysioterapihjemler, fastleger, styrket lavterskeltilbud for fysisk aktivitet og folkehelse, rehabilitering av kronikere, redusere ventetider på relevant behandling, gjøre ordningene med fritt sykehus- og rehabiliteringsvalg mer kjent, og at partene i arbeidslivet bruker avtalen inkluderende arbeidsliv (IA) som grunnlag for å nyttiggjøre restarbeidsevnen. Ungdom og psykisk helse Å sørge for at ungdom har en best mulig psykisk helse er viktig for hver enkelt ungdom og samtidig for samfunnet for helhet. Psykisk sykdom kan gjøre at ungdom faller ut av skole og arbeid, og ikke mestrer livet senere. Det er forebyggende politikk å satse på ungdom heller enn å behandle psykisk sykdom som har forverret seg over tid senere i livet. Å satse på ungdoms psykiske helse gjøres både bredt gjennom skole, helsetjeneste og andre tilbud for alle, og med bedre behandlingstilbud for ungdom som trenger ekstra oppfølging. Akershus Arbeiderparti vil: at helsestasjoner i Akershus skal utvide åpningstidene og heve kompetansen til de som jobber der. at lærerutdanningen må styrkes når det kommer til mobbing. at skolene skal samarbeide med ledende forskningsmiljøer for å styrke kompetansen på mobbing. -at ungdom skal få gratis psykologhjelp gjennom barne- og ungdomspsykiatrien opp til de fyller 20 år. at kapasiteten på psykologtjenestene på studiestedene skal bygges ut og at det sikres en bedre samordning mellom studiestedene og de kommunale tjenestene. Nasjonalt beredskapssenter til Lahaugmoen Akershus Arbeiderparti går inn for at nasjonalt beredskapssenter etableres på Lahaugmoen i Skedsmo kommune. Lahaugmoen oppfyller alle nødvendige krav til 11

12 tomt og beliggenhet for etablering av nasjonalt beredskapssenter. Beredskapstroppen, en lokal politiressurs og nasjonal innsatsressurs vil være godt lokalisert midt i Oslo-Romerike regionen, hvor befolkningsmengden er blant landets største. På Lahaugmoen vil beredskapstropp og politihelikoptre være nær sentrale knutepunkt som Gardermoen, Lillestrøm og Oslo sentrum. Avstanden til viktige samfunnsinstallasjoner tilfredsstiller krav til innsatstid, og her tilfredsstilles krav til alternative inn- og utkjøringsveier. Området er ferdig regulert og tilgjengelig, med store arealer, tilgjengelig bygninger og stor fleksibilitet for trinnvis utvikling. Etablering kan skje raskt. Lahaugmoen gir gode samtreningsmuligheter med andre nødetater. NRBR IKS og Oslo Brann- og redningsetat har trenings- og opplæringssenter på Lahaugmoen allerede. Stedet er prinsipielt godkjent for bygging av utendørs 200 m skytebane på nabotomten. Muligheter for fysisk trening og øvelse i terreng er gode. Etablering vil ikke konkurrere med andre samfunnsformål, for eksempel jernbane og godstransport. Lahaugmoen som beredskapssenter gir svært begrensede negative virkninger på omkringliggende bebyggelse pga. områdets tilbaketrukne beliggenhet. Syriske flyktninger Regjeringen valgte i statsbudsjettet å ta imot 1000 overføringsflyktninger fra Syria og kutte i antallet overføringsflyktninger som Norge mottar ellers fra UNHCR med 500. Akershus Arbeiderparti ønsker ikke at å ta imot ekstra flyktninger fra Syria skal føre til at Norge kutter i den ordinære kvoten. Den humanitære krisen i Syria er enorm. Flere millioner mennesker er på flukt. Det er ifølge FNs høykommisær for flyktninger et stort behov for at flere land påtar seg et større ansvar i den internasjonale dugnaden i å motta flyktninger fra krigen. Akershus Arbeiderparti mener derfor at Norge skal ta imot 5000 flyktninger Syria, i tråd med anbefalingene fra de humanitære organisasjonene i Norge. Stopp de russiske folkerettsbruddene i Ukraina Det er for tiden en svært farlig og uavklart situasjon på Krim-halvøya, kanskje den farligste siden den kalde krigens slutt. Begge sider må dempe retorikken og søke politiske løsninger i den farlige konflikten i Ukraina. Akershus Arbeiderparti mener at naboer og allierte må fordømme bruddene på folkeretten. Akershus Arbeiderparti mener den norske regjeringen må ta sterk avstand fra den russiske intervensjonen i Ukraina, og legge press på Russland i alle diplomatiske kanaler for å opprettholde Ukrainas uavhengighet. Statens Pensjonsfond Utland (SPU): Statens Pensjonsfond Utland er et av de største investeringsfondene i verden. Det er viktig at man hele tiden arbeider for at fondet skal gi mest mulig avkastning, samtidig som det investeres innenfor etiske rammer og bidrar minst mulig til klimaendringer. Det krever en gjennomgang av hvordan fondet skal investeres og en skjerping av de etiske retningslinjene som finnes i dag. Akershus Arbeiderparti vil: at overføringer til statsbudsjettet fra SPU i større grad skal brukes på fremtidsrettede investeringer. at man skal utrede muligheten for positiv screening, med vekt på innvesteringer i u-land og grønn utvikling. 12

13 at SPU skal trekke ut investeringene av bedrifter som utvinner og selger kull. -at dagens etiske retningslinjer skjerpes og gjøres mer konkrete slik at Etikkrådet lettere kan foreslå uttrekk der dette er aktuelt. at støtten til Etikkrådet styrkes slik at det bedre kan følge opp SPU sine investeringer. -at man skal sette i gang en prosess der man undersøker hvordan SPU kan investeres mer miljøvennlig og etisk. Mer vekt på økonomi i skolen Etter endt videregående flytter mange unge ut og får i større grad ansvar for egen økonomi. Akershus Arbeiderparti mener at det er viktig at ungdom er forberedt på å styre egen økonomi. Mange unge sliter med kredittkortgjeld, inkassokrav, betalingsanmerkninger og generelt dårlig økonomi. Akershus Arbeiderparti mener derfor at økonomi bør få en større plass i skolen enn i dag. Vi mener at økonomiundervisning skal bli en del av relaterte fag i ungdomsskolen. I tillegg til det skal det følges opp på videregående skole. Det vil ikke bare sørge for at unge sliter mindre med økonomien, men også at ungdom er bedre forberedt på hva de møter senere i livet. Allerede fra 18 år kan man få kredittkort og forbrukslån, og da er det viktig at ungdom har lært hvordan man håndterer dette, og at unge vet hva det innebærer å ha kredittgjeld. Akershus Arbeiderparti mener det er problematisk at ungdom som skal bo for seg selv ofte ikke kjenner til viktige begreper som bufferkonto og purregebyrer. Det er viktig at økonomikunnskapene blant unge forbedres. Akershus Arbeiderparti vil: at økonomiundervisning skal bli en del av relaterte fag i ungdomsskolen. at økonomiundervisningen følges opp på videregående skole. Bærum sykehus Akershus Arbeiderparti har i tidligere årsmøter vedtatt støtte til Bærum sykehus og blant annet krevd stedlig ledelse og at Bærum sykehus og Drammen sykehus skal være likeverdige områdesykehus i Vestre Viken HF. Årsmøtet i Akershus Arbeiderparti er tilfreds med at stedlig ledelse er kommet på plass på sykehuset og hat helseforetaket har begynt å legge områdefunksjoner og kompetansesenter til Bærum sykehus. Dette er en utvikling vi mener bør fortsette fordi det er faglig riktig, samfunnsøkonomisk god bruk av ressurser og gir gode helsetjenester til befolkningen. Asker og Bærums innbyggertall og fremtidige befolkningsvekst tilsier at det vil være nødvendig for Vestre Viken å ha godt utbygde sykehus- og spesialisthelsetjenester befolkningsnært for innbyggerne i Asker og Bærum. Gitt dagens selveide tomteareal, utviklet bygningsmasse, områder ferdig regulert til sykehusformål, mener årsmøtet i Akershus Arbeiderparti at det samfunnsøkonomisk 13

14 og driftsøkonomisk vil være gunstig for Vestre Viken med aktiv og økende bruk av Bærum og Blakstad de kommende årene. Videreutviklingen av Vestre Vikens områdefunksjoner må i første rekke skje på Bærum sykehus. Her er det ledig plass, sykehuset er moderne i mange år fremover og det er regulert tomt for sykehus og helseinstitusjonsformål. En fortsatt god utnyttelse av arealene på Bærum og Blakstad til psykiatriformål lokalt og for hele Vestre Vikens befolkning må være en del av utviklingsplanen for helseforetaket. Et veldrevet Bærum sykehus med mange høyspesialiserte funksjoner er den beste sikkerhet for at pasienter fra Vestre Viken velger eget sykehus fremfor å reise til Oslo, A-hus eller et a de helprivate spesialisttilbudene. Årsmøtet i Akershus Arbeiderparti mener: 1. Akershus Arbeiderparti er tilfreds med at vårt krav om stedlig ledelse nå er kommet på plass på sykehusene i Vestre Viken. 2. Vestre Viken helseforetak er best tjent med at Bærum og Drammen sykehus skal være likeverdige områdesykehus. Det betyr at det i tillegg til lokalsykehusfunksjoner i akutt og planlagt kirurgi, indremedisin og psykiatri skal være likeverdig fordeling av høyspesialiserte medisinske tjenester til hele befolkningen mellom de to sykehusene. 3. De høyspesialiserte medisinske tjenestenes sengeavdelinger kan legges enten til det ene eller det andre sykehuset. Polikliniske tjenester skal som hovedregel være dekket på begge områdesykehusene. 4. Dagens høyspesialiserte tjenester på Bærum sykehus videreføres og styrkes. 5. En viktig forutsetning for å lykkes med Vestre Viken er at helseforetaket samlokaliserer såkalte fagclustere. Det vil si at fag med høy innbyrdes avhengighet legges til samme sykehus. Som ett av flere eksempler nevner vi at ortopediske, barneortopediske, revmakirurgiske tjenester skal legges til Bærum sykehus. Samarbeid med Martina Hansens Hospital vil være viktig i denne sammenheng. 6. Blakstad sykehus skal være en sentral aktør i utbyggingen av psykiatritilbudet i Vestre Viken, Asker og Bærum. 7. Vestre Viken må gjennomgå hvilke nye fagfelt foretaket skal tilby befolkningen og lokaliseringen av dem. Eksempelvis kan hudsykdommer, oralmedisin og medisinsk genetikk legges til Bærum sykehus. 8. Forsknings- og innovasjonsaktiviteten må videreutvikles i hele Vestre Viken. Nøytral merverdiavgift Akershus Arbeiderparti støtter ikke innføringen av nøytral merverdiavgift i staten og helseforetakene, og vil arbeide for at innføringen ikke blir iverksatt. Følgende valg ble gjort av årsmøtet: Styret: 14

15 Leder: Sverre Myrli, Skedsmo Nestleder: Nina Sandberg, Nesodden Leder av kvinnenettverket: Tonje Brenna, Ullensaker Studieleder: Kjell Maartmann-Moe, Bærum Styremedlemmer: Jens-Petter Hagen, Frogn Gunvor Eldegard, Ski Siri Baastad, Asker Gunne Morgan Knai, Hurdal Ola Nafstad, Ullensaker Kirsten S. Natvig, Bærum Halvard Ingebrigtsen, Lørenskog Varamedlemmer: 1. Edvin Søvik, AUF/Ski 2. Kine Asper, Aurskog-Høland 3. Dag Thorkildsen, Asker 4. Marija Tomac, Ås Medlemmer av Arbeiderpartiets landsstyre: Sverre Myrli med vara Kjell Maartmann-Moe Nina Sandberg med vara Tonje Brenna Kontrollkomiteen: Sverre Bugge, leder Marit Bjørlo Rita Hirsum Lystad Varamedlemmer: Jeanette Hoel-Knai Knut Jan Nielsen Programkomité: Amund Kjernli, leder Kristiane Berg, nestleder Beathe Christensen Jelrik Nylund-van Berkel Nina Fjeldheim Hoelsæter Yvonne Schilling Leif Helmich Pedersen Yngve Lofthus Teigen Kristoffer Berg Lørenskog Vestby Frogn Hurdal Lørenskog Ski Aurskog-Høland Ullensaker Asker Skedsmo Nesodden Bærum Fet AUF 15

Kommunestruktur. Samferdsel

Kommunestruktur. Samferdsel Kommunestruktur Det er en ønsket utvikling at Norge får en kommunestruktur med færre og større kommuner for å sikre gode og likeverdige velferdstjenester over hele landet. Små fagmiljøer kan bidra til

Detaljer

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

Innkomne forslag til årsmøte 2014,

Innkomne forslag til årsmøte 2014, 1 2 Innkomne forslag til årsmøte 2014, Telemark Arbeiderparti 3 INTERNASJONALT: 4 5 6 AUF i Telemark FORSLAG 1 - Midtøsten: 7 8 9 10 11 12 13 Det må utformes en aktiv anbefaling til næringslivet fra norske

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kjøreplan årsmøte 2015...................................................................... s. 6 Dagsorden...................................................................................

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte.

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7 Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Forhandlingsleder statsråd

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2007 og regnskap 2007 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Pedersen snart sender på høring i partiorganisasjonen.

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer