Årsberetning Akershus Arbeiderparti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Akershus Arbeiderparti

2 2

3 Lederen har ordet... 4 Partikontoret... 5 Årsmøtet Representantskapet Styret og arbeidsutvalget Medlemsutvikling Organisatorisk arbeid Politiske nettverk og møter Nasjonal politikk og internasjonalt samarbeid Faglig-politisk samarbeid Nominasjonen til fylkestingsvalget Programmet til fylkestingsvalget Den lange valgkampen for kommune- og fylkestingsvalget Årsmelding 2014 fra Akershus Arbeiderparti sin fylkestingsgruppe

4 Lederen har ordet I mellomvalgåret 2014 ble det jobbet godt organisatorisk i fylkespartiet med det for øye å ruste oss for kommune- og fylkestingsvalgkampen i Aktiviteten var stor både i fylkespartiet og i kommunepartiene, og på slutten av året kunne vi notere oss en betydelig medlemsvekst. Medlemstallet for 2014 ble på ca (eks. AUF), og vi må svært mange år tilbake i tid for å finne et like høyt medlemstall, og med AUF i Akershus sine ca medlemmer ble vi totalt ca medlemmer. Takk til alle som har bidratt med medlemsverving i 2014, både til partiet og til AUF. I 2014 fikk vi mer aktivitet i det faglig-politiske arbeidet. Styret opprettet et faglig-politisk utvalg under ledelse av Jens Petter Hagen, og dette synes å være en medvirkende årsak til økt faglig-politisk arbeid. I 2014 ble det også nedsatt et samarbeidsutvalg mellom Akershus Arbeiderparti og Fagforbundet i Akershus. Vi har et nært og godt samarbeid med Fagforbundet. Gledelig er det også at det igjen har blitt stor aktivitet i veteranarbeidet. Styringsgruppa under ledelse av driftige Marit Bjørlo hadde flere gode møter i 2014 med imponerende stor deltakelse. Veterangruppas virksomhet er et tilbud til de «voksne» partimedlemmene i Akershus. Etter å ha jobbet som fylkessekretær i Akershus Arbeiderparti valgte Ståle Grøtte på slutten av året å takke ja til jobb som politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Ståle har lagt ned en imponerende innsats som fylkessekretær og vi ønsker han lykke til med nye utfordringer. Som ny fylkessekretær ble Sigmund Valberg ansatt, og som ny på partikontoret ble Edvin Søvik ansatt (tiltrer 1. mars 2015). I tillegg til Sigmund har Gro Jensen og Iselin Rud-Goksøyr vært ansatt i Jeg benytter anledningen til å takke Ståle, Gro, Iselin og Sigmund for innsatsen i 2014 og benytter samtidig anledningen til å ønske Edvin velkommen til oss. I skrivende stund (februar 2015) er det nettopp tatt opp en meningsmåling i Akershus. Den viser at Arbeiderpartiet har økt oppslutningen kraftig og vi kan gjør vårt beste valg noensinne etter at dirkete valg til fylkesting ble innført i Det er viktig å understreke at «meningsmåler er meningsmålinger», men målingen viser i alle fall at vi kan gjøre et veldig godt kommune- og fylkestingsvalg. Nå er det opp til oss å gjøre jobben fram til valget. Takk for innsatsen i nå er det valgseier i september som gjelder! Sverre Myrli Leder 4

5 Partikontoret Partikontoret gjør et kontinuerlig arbeid for å styrke den politiske og organisatoriske aktiviteten i fylkespartiet og i kommunepartiene. Nytt av året er regionale organisasjonskurs for å bidra til at kommunepartiene styrkes organisatorisk. Det ble i 2014 også gjennomført en egen toppskolering med deltakere fra kommunepartiene. I tillegg har fylkespartiet politiske nettverk som bidrar til den politiske skoleringen i fylkespartiet. I 2014 er det fagligpolitiske arbeidet styrket ved å opprette et eget fagligpolitisk nettverk, samt at det er opprettet et samarbeidsutvalg med Fagforbundet i Akershus. Partikontoret samarbeider med LO sitt distriktskontor om å organisere arbeidsplassbesøk og annet fagligpolitisk arbeid. Partikontoret prioriterer kommunikasjon med kommunepartiene, tillitsvalgte og medlemmer gjennom blant annet nettsidene, e-post til alle medlemmer og ved å bruke sosiale medier aktivt. Det prioriteres også å invitere alle medlemmer til «Kurs for nye medlemmer» med informasjon om partiet, vår historie og politisk arbeid. Partikontoret har gjennom dette året gjennomført ulike tiltak for å bygge opp til den lange valgkampen. Det ble på høsten gjennomført valgkampkonferanse på Stortinget med svært god deltakelse, og vi har prioritert å støtte opp under kommunepartienes arbeid med «hva er viktig for deg»-kampanje og høstkampanje. To av fylkets kommunepartier har vært med i Arbeiderpartiets pilotkommune-prosjekt og fylkespartiet har benyttet medlemmer av disse kommunepartiene til å spre kunnskap de tilegner seg gjennom prosjektet. Det har blitt gjennomført toppskolering og organisasjonskurs i regi av Akershus Arbeiderparti. Partikontoret har gjennom 2014 vært bemannet med Ståle Grøtte som fylkessekretær (permisjon januar - april), Iselin Rud-Goksøyr først som fylkessekretær (januar april) og deretter som rådgiver, Sigmund Valberg som rådgiver og Gro Jensen som kontor- og organisasjonssekretær. Ståle Grøtte sluttet som fylkessekretær 24. november. Sigmund Valberg overtok som fylkessekretær fra samme dato. Partikontoret har kontorfellesskap med Arbeiderpartiet sentralt og Oslo Arbeiderparti på Youngstorget. Samarbeidet er godt med flere felles prosjekter og samarbeid om temamøter i politiske nettverk. Partikontoret har et godt samarbeid med styret og folkevalgte for Akershus Ap, kommunepartiene, AUF i Akershus og LOs distriktskontor for Oslo og Akershus. 5

6 Årsmøtet 2014 Årsmøtet ble holdt over to dager på Thon Hotell Oslofjord mars Stortingsrepresentant Hadia Tajik innledet om den politiske situasjonen. Dag 2 innledet LO-leder Gerd Kristiansen om det fagligpolitiske samarbeidet. Etter innledningene var det gode debatter. Årsmøtet hadde gjester fra Sosialdemokraterne region hovedstad i Danmark, fagbevegelsen i Akershus, samt tidligere ansatte og tillitsvalgte. Det møtte 172 delegater med stemmerett. Det ble sendt inn 57 forslag før møtet, totalt ble 67 forslag behandlet. Dirigenter: - Halvard Ingebrigtsen, Lørenskog - Mona Mangen, Sørum Sekretærer - Reidar Kleppe, Bærum - Kirsti Nossum, Skedsmo Redaksjonskomité - Nina Sandberg, leder, Nesodden/styret - Ole Willy Sandbekk, Asker - Stein Lie, Aurskog-Høland - Anders Østensen, Gjerdrum - Ulf Bakke, Skedsmo - Kari Aalerud, Bærum - Janka Holstad, Ullensaker - Gunn Lyngvær, Vestby - Ina Libak, AUF Tellekorps - Grethe Berntsen, Vestby - Aina Sletner, Aurskog-Høland - Lars Döpker, Nes - Øystein Slette, Enebakk - Tor Henrik Andersen, Nesodden - Vilde Ørnung, Skedsmo - Anne Line Bloch, Lørenskog - Dag Johnsrud, Oppegård Protokollunderskrivere: - Jan Sandal, Asker - Tone Merete Hansen, Frogn 6

7 Uttalelser vedtatt av årsmøtet: Kommunestruktur Det er en ønsket utvikling at Norge får en kommunestruktur med færre og større kommuner for å sikre gode og likeverdige velferdstjenester over hele landet. Små fagmiljøer kan bidra til at velferdstjenestene som produseres i kommunen ikke har de kvalitetene som innbyggerne har krav på. Færre kommunegrenser vil bidra til at areal- og transportplanlegging kan utføres mer hensiktsmessig. En kommunereform må ses i sammenheng med hvilke oppgaver kommunene skal ivareta i fremtiden. Prosessen må være fundert på utredninger og kunnskap. Samferdsel Oslo og Akershus er i stor vekst. Det legger press på infrastrukturen i vårt fylke. Gode kommunikasjoner er essensielt for at regionen skal fungere og være konkurransedyktig i et internasjonalt perspektiv. Biltrafikken er største kilde til CO2- og NOx-utslipp i Akershus. Veksten må kanaliseres til steder med gode tjenestetilbud og arbeidsplasser slik at mest mulig av transportarbeidet kan utføres til fots og med sykkel. Hensyn til fotgjengeres sikkerhet må ivaretas. Videre skal vi legge vekt på kollektivløsninger som binder tettstedene sammen og er så attraktive at de blir et førstevalg for de store reisestrømmene. Banene utgjør ryggraden i kollektivsystemet. Alle banene i Akershus er på det nærmeste sprengt i rushtidene. Akershus Arbeiderparti skal være en pådriver for at det skal kanaliseres nasjonale midler til banene med utgangspunkt i trafikkvolum og potensial. Akershus Arbeiderparti ønsker en vesentlig økning av den statlige finansieringen på feltet. Akershus Arbeiderparti går inn for etablering av bane til A- hus med forlengelse til Lillestrøm- Kjeller. Follobanen må utbygges så raskt som mulig. Utviklingsplaner må raskt komme på plass for Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen og Hovedbanen og planarbeidet for Ringeriksbanen må fullføres. Innfartsparkering er et virkemiddel for å sikre god tilgjengelighet til kollektivtrafikken der det ikke er marked for et finmasket kollektivnett, og for å legge til rette for kollektivbruk også for dem som har reelle behov for bil i sitt nærområde. Akershus Arbeiderparti går inn for at fylkeskommunen får det overordnede samordningsansvaret for innfartsparkeringen i fylket. Veisalt utgjør en miljøtrussel. Bruken av veisalt må reduseres så mye som det er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig, og det må settes i gang flere forsøk med alternativ til veisalting. På sikt skal veisalt erstattes med et miljøvennlig alternativ. Akershus Arbeiderparti skal arbeide for at eiere av parkeringshus pålegges å installere hurtigladestasjoner der dette er mulig, og at det innføres en norm for andel hurtigladestasjoner i nye parkeringshus. 7

8 De statlige og fylkeskommunale veiene må utbedres slik at man får løst opp store flaskehalser og at det skjer nødvendig standardheving som sikrer god trafikksikkerhet. Arbeiderpartiet mener det må bygges en bro som ny Oslofjordkryssing. Ny Glommakryssing må bygges fort som mulig. Samferdsel må bli et viktig tema i programarbeidet for fylkestingsvalget i Nei til reservasjonsrett for fastleger Høyre/Frp-regjeringen ønsker å innføre lovfestet reservasjonsrett for fastleger. Retten til selvbestemt abort og tilgang til prevensjonsmidler er viktig for kvinners frihet. Akershus Arbeiderparti ønsker ikke, og vil aktivt bekjempe en lovendring som tillater fastleger å nekte pasientene henvisning til abort eller prevensjonsmidler. Akershus Arbeiderparti skal arbeide mot at kommunene ansetter fastleger som reserverer seg mot slik henvisning. Reservasjonsrett gjør det vanskeligere for pasienten å få den helsehjelp de har krav på, og skaper ulikt helsetilbud avhengig av bosted. Hensynet til pasienten er viktigere enn hensynet til fastlegens samvittighet. Fastlegene er ikke eneste yrkesgruppe som må ta vanskelige valg og sette til side personlige meninger når de utfører arbeidet sitt. Akershus Arbeiderparti vil forsvare abortloven og sier nei til reservasjonsrett for fastleger. Personvern Et sterkt personvern er avgjørende for å ivareta folks grunnleggende rett til privatliv, balansert maktfordeling i samfunnet og tillit mellom innbyggere og myndigheter. Privatpersoners rettigheter skal ivaretas like godt i den digitale verden som ellers. Når stadig mer kommunikasjon foregår gjennom internett og annen elektronisk kommunikasjon, er det viktig med et sterkt regelverk som verner om innbyggernes rettigheter og begrenser muligheten til lagring, bruk og videreformidling av personinformasjon. I løpet av de siste årene har overvåkingen blitt stadig mer omfattende. De hemmelige tjenestene overvåker mer og samarbeider tettere internasjonalt. Næringslivet henter ut, systematiserer og utveksler informasjon vi etterlater oss når vi bruker deres tjenester. Mengden overvåkning bør være kjent. Aktiviteten bør kontrolleres av organer som sørger for at den foregår innenfor lovens rammer, og kan varsle om utviklingstrekk som er kritikkverdige. Allmenn overvåking kan undergrave tilliten i samfunnet. Akershus Arbeiderparti ønsker å styrke tilliten i samfunnet, ikke svekke den. Akershus Arbeiderparti vil: at myndighetene kartlegger omfanget av overvåking og ivaretakelsen av personvernet. at myndighetene besørger at kontrollerende organer som Datatilsynet, Personvernnemda og EOS-utvalget har tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å møte økende press på personvernet. at Datatilsynet bytter navn til Data- og personverntilsynet og i større grad fungerer som et aktivt ombud. Varslere 8

9 Personer som varsler om menneskerettighetsstridige eller svært alvorlige forhold knyttet til etterretning, overvåking eller personvern, kalles en varsler. Når kontrollerende organer ikke fanger opp aktivitet som er ulovlig eller kritikkverdig, ligger det et ansvar på dem som er vitne til slik aktivitet om å varsle samfunnet. Taushetsplikten og lojalitet til hemmeligstemplet informasjon skal overholdes, men informasjon om alvorlige forhold og uakseptabel praksis bør varsles. Akershus Arbeiderparti mener Norge skal ta imot varslere som avslører kritikkverdige og ulovlige forhold og gi dem beskyttelse. Akershus Arbeiderparti vil: at Norge tar initiativ til et nordisk samarbeid for politisk asyl og beskyttelse av varslere. at Norge etter nærmere vurdering kan gi politisk asyl og beskyttelse til varslere inntil et nordisk samarbeid er etablert. at norske varslere ikke skal straffes. Fraråding av næringsvirksomhet på okkupert område Israel fortsetter å okkupere palestinsk jord gjennom å bygge ulovlige bosettinger i Palestina. Tilknyttet bosettingene er det opprettet industrisoner. Disse industrisonene bidrar økonomisk til bosettingene og dermed til å opprettholde okkupasjonen. Akershus Arbeiderparti vil: at det utformes en aktiv anbefaling til næringslivet fra norske myndigheter som fraråder alle økonomiske forbindelser med selskap som har produksjon i bosettinger på okkupert område. at det innenfor rammene av en slik næringslivsanbefaling innføres merking av varer som er produsert på okkupert område. at Norge, gjennom FN, oppfordrer andre land til å gå inn for dette. at SPU ikke investerer i selskap som har aktiviteter på okkupert område. Barnevern Et sterkt barnevern med ressurser og kompetanse er viktig for å sikre trygghet og stabilitet for alle barn. Vi har fortsatt en vei å gå for å sikre at barns beste alltid er i fokus. På systemnivå må man tenke omorganisering for å sikre et like godt tilbud i hele landet, og sørge for at den enkelt barnevernsansatte får mulighet til å gjøre en god jobb for klientene sine. Her må man endre på fordelingen av både ansvar og ressurser. Akershus Arbeiderparti vil: at barnets beste skal gå foran det biologiske prinsipp og at dette må spesifiseres i barnevernloven. at barnekonvensjonen må tas sterkere hensyn til når barnevernsansatte utøver skjønn og at dette må implementeres i utdanningene til yrkene som jobber i barnevernet. at barn som er tvangsflyttet skal ha rett til samvær med biologiske søsken, også når de biologiske foreldrene er fratatt all omsorgsrett, og at dette skal være hjemlet i barnevernloven. at alle barn skal få opplyst at de har rett til innsyn i sin egen sak etter at de har fylt 15 år, og unntakene loven gir mulighet for skal bare benyttes i svært spesielle tilfeller. 9

10 at aldersgrensen for rett til ettervern av barnevernet økes fra 23 til 25 år. sikre store nok barnevernskontorer til at gode fagmiljøer og habilitet er ivaretatt, og vurdere en regionsreform av barnevernet. at oppgavene til det statlige barnevernet gradvis overføres til kommunalt nivå med mål om å legge ned det statlige nivået på sikt. at alle enslige mindreårige asylsøkere under 18 år overføres barnevernet. Et fleksibelt videregående opplæringstilbud i Akershus Akershus Arbeiderparti mener det er avgjørende at vi har et videregående opplæringstilbud som sikrer at flest mulig fullfører og består. Vi mener derfor at skolen i samarbeid med de faglige rådene må gjøre de yrkesfaglige utdanningsprogrammer mer fleksible gjennom vekslingsmodeller som kombinerer praktisk og teoretisk opplæring. I dag finnes ingen muligheter for elever som ønsker å gå fra studieforberedende til yrkesfaglig opplæring. Akershus Arbeiderparti mener man må se på muligheter for et komprimert yrkesfaglig påbygg for elever som kommer fra studiespesialisering, slik at kandidaten etter å ha gjennomført de yrkesretta fagene er klare til å gå ut i lære. Akershus Arbeiderparti mener dette er vedtatt politikk fra Stoltenberg II-regjeringen, og at det etter 2015 må implementeres i utdanningsløpet i Akershus. Inkludering Akershus Arbeiderparti vil at flyktninger bosettes raskere i kommunene. Flyktninger må settes i stand til å integrere seg og komme i gang med et fullverdig liv, og kommuner som skal bosette flyktninger må settes i stand til dette. Mangelen på egnede boliger er en viktig årsak til at kommuner ikke får bosatt flyktninger raskt nok. Kommunene må ha boliger til flyktninger inn i planverk, og iverksette flere tiltak for å dekke boligbehovet, for eksempel inngå avtaler med private boligutviklere om forkjøpsrett til en andel av nyoppførte leiligheter. Husbankens rammer for støtte til oppføring av flyktningeboliger bør utvides. Akershus Arbeiderparti mener at det statlige integreringstilskudd må økes, og tilskuddet må være øremerket til formålet integrering. Kompetanseheving av flyktninger som leietakere/eiere av egen bolig bør være en del av den grunnleggende kvalifiseringen på asylmottaket eller i introduksjonsprogrammet. Flyktninger må gis veiledning og informasjon om Husbankens startlån. Det må utvikles rutiner som sikrer langt bedre erfaringsoverføring om bosetting og integrering kommunene imellom. Manglende bosetting av flyktninger går utover integreringen i det norske samfunnet. Barn bør raskt få plass i barnehager og skoler slik at de kan få tilegnet seg nødvendige språkkunnskaper. Voksne bør bli ivaretatt i miljøer som sørger for god integrering i samfunnet. Også barn av asylsøkere har behov for tilpasninger til samfunnet. Derfor mener Akershus Arbeiderparti at alle barn av asylsøkere skal få organisert barnepass med pedagogisk innhold mens de bor på asylmottak. Dette vil lette arbeidet med integreringen av barna dersom de skulle få oppholdstillatelse. Offentlig ansatte med barnefaglig kompetanse må kontrollere at ansvarshavende på asylmottakene ivaretar denne oppgaven. 10

11 Studentboliger Bolig er den enkeltfaktoren som har mest å si for studentens økonomiske situasjon. Det er tøft å komme seg inn på boligmarkedet, og studentene bor ofte under dårlige vilkår. Akershus Arbeiderparti mener at man utover vedtatt politikk om å øke kostnadsandelen til 50 prosent av kostnadsrammen og bygge 3000 studentboliger i året, må gjennomføre følgende tiltak: Studentboliger skal defineres som et eget arealformål i Plan- og bygningsloven. Øke kostnadsrammen for å kompensere for generell pris- og kostnadsutvikling Øke kostnadsrammen for studentboliger som bygges etter krav om tilgjengelighet i Tek 10. Gi statlig tilskudd til generelt vedlikehold av studentboliger. Det er bedre å jobbe litt enn ingenting: Ta i bruk restarbeidsevnen Akershus Arbeiderparti vil at mennesker med helsemessige utfordringer skal kunne være i jobb og stå i gradvis større stillingsbrøker over tid. Ordinært arbeid gir bedre økonomisk uttelling enn stønad, både for individet og samfunnet. Jobb gir også sosial tilhørighet, selvrealisering og anerkjennelse. Akershus Arbeiderparti vil arbeide for tilrettelegging for at restarbeidsevnen tas i bruk gjennom nok fysioterapihjemler, fastleger, styrket lavterskeltilbud for fysisk aktivitet og folkehelse, rehabilitering av kronikere, redusere ventetider på relevant behandling, gjøre ordningene med fritt sykehus- og rehabiliteringsvalg mer kjent, og at partene i arbeidslivet bruker avtalen inkluderende arbeidsliv (IA) som grunnlag for å nyttiggjøre restarbeidsevnen. Ungdom og psykisk helse Å sørge for at ungdom har en best mulig psykisk helse er viktig for hver enkelt ungdom og samtidig for samfunnet for helhet. Psykisk sykdom kan gjøre at ungdom faller ut av skole og arbeid, og ikke mestrer livet senere. Det er forebyggende politikk å satse på ungdom heller enn å behandle psykisk sykdom som har forverret seg over tid senere i livet. Å satse på ungdoms psykiske helse gjøres både bredt gjennom skole, helsetjeneste og andre tilbud for alle, og med bedre behandlingstilbud for ungdom som trenger ekstra oppfølging. Akershus Arbeiderparti vil: at helsestasjoner i Akershus skal utvide åpningstidene og heve kompetansen til de som jobber der. at lærerutdanningen må styrkes når det kommer til mobbing. at skolene skal samarbeide med ledende forskningsmiljøer for å styrke kompetansen på mobbing. -at ungdom skal få gratis psykologhjelp gjennom barne- og ungdomspsykiatrien opp til de fyller 20 år. at kapasiteten på psykologtjenestene på studiestedene skal bygges ut og at det sikres en bedre samordning mellom studiestedene og de kommunale tjenestene. Nasjonalt beredskapssenter til Lahaugmoen Akershus Arbeiderparti går inn for at nasjonalt beredskapssenter etableres på Lahaugmoen i Skedsmo kommune. Lahaugmoen oppfyller alle nødvendige krav til 11

12 tomt og beliggenhet for etablering av nasjonalt beredskapssenter. Beredskapstroppen, en lokal politiressurs og nasjonal innsatsressurs vil være godt lokalisert midt i Oslo-Romerike regionen, hvor befolkningsmengden er blant landets største. På Lahaugmoen vil beredskapstropp og politihelikoptre være nær sentrale knutepunkt som Gardermoen, Lillestrøm og Oslo sentrum. Avstanden til viktige samfunnsinstallasjoner tilfredsstiller krav til innsatstid, og her tilfredsstilles krav til alternative inn- og utkjøringsveier. Området er ferdig regulert og tilgjengelig, med store arealer, tilgjengelig bygninger og stor fleksibilitet for trinnvis utvikling. Etablering kan skje raskt. Lahaugmoen gir gode samtreningsmuligheter med andre nødetater. NRBR IKS og Oslo Brann- og redningsetat har trenings- og opplæringssenter på Lahaugmoen allerede. Stedet er prinsipielt godkjent for bygging av utendørs 200 m skytebane på nabotomten. Muligheter for fysisk trening og øvelse i terreng er gode. Etablering vil ikke konkurrere med andre samfunnsformål, for eksempel jernbane og godstransport. Lahaugmoen som beredskapssenter gir svært begrensede negative virkninger på omkringliggende bebyggelse pga. områdets tilbaketrukne beliggenhet. Syriske flyktninger Regjeringen valgte i statsbudsjettet å ta imot 1000 overføringsflyktninger fra Syria og kutte i antallet overføringsflyktninger som Norge mottar ellers fra UNHCR med 500. Akershus Arbeiderparti ønsker ikke at å ta imot ekstra flyktninger fra Syria skal føre til at Norge kutter i den ordinære kvoten. Den humanitære krisen i Syria er enorm. Flere millioner mennesker er på flukt. Det er ifølge FNs høykommisær for flyktninger et stort behov for at flere land påtar seg et større ansvar i den internasjonale dugnaden i å motta flyktninger fra krigen. Akershus Arbeiderparti mener derfor at Norge skal ta imot 5000 flyktninger Syria, i tråd med anbefalingene fra de humanitære organisasjonene i Norge. Stopp de russiske folkerettsbruddene i Ukraina Det er for tiden en svært farlig og uavklart situasjon på Krim-halvøya, kanskje den farligste siden den kalde krigens slutt. Begge sider må dempe retorikken og søke politiske løsninger i den farlige konflikten i Ukraina. Akershus Arbeiderparti mener at naboer og allierte må fordømme bruddene på folkeretten. Akershus Arbeiderparti mener den norske regjeringen må ta sterk avstand fra den russiske intervensjonen i Ukraina, og legge press på Russland i alle diplomatiske kanaler for å opprettholde Ukrainas uavhengighet. Statens Pensjonsfond Utland (SPU): Statens Pensjonsfond Utland er et av de største investeringsfondene i verden. Det er viktig at man hele tiden arbeider for at fondet skal gi mest mulig avkastning, samtidig som det investeres innenfor etiske rammer og bidrar minst mulig til klimaendringer. Det krever en gjennomgang av hvordan fondet skal investeres og en skjerping av de etiske retningslinjene som finnes i dag. Akershus Arbeiderparti vil: at overføringer til statsbudsjettet fra SPU i større grad skal brukes på fremtidsrettede investeringer. at man skal utrede muligheten for positiv screening, med vekt på innvesteringer i u-land og grønn utvikling. 12

13 at SPU skal trekke ut investeringene av bedrifter som utvinner og selger kull. -at dagens etiske retningslinjer skjerpes og gjøres mer konkrete slik at Etikkrådet lettere kan foreslå uttrekk der dette er aktuelt. at støtten til Etikkrådet styrkes slik at det bedre kan følge opp SPU sine investeringer. -at man skal sette i gang en prosess der man undersøker hvordan SPU kan investeres mer miljøvennlig og etisk. Mer vekt på økonomi i skolen Etter endt videregående flytter mange unge ut og får i større grad ansvar for egen økonomi. Akershus Arbeiderparti mener at det er viktig at ungdom er forberedt på å styre egen økonomi. Mange unge sliter med kredittkortgjeld, inkassokrav, betalingsanmerkninger og generelt dårlig økonomi. Akershus Arbeiderparti mener derfor at økonomi bør få en større plass i skolen enn i dag. Vi mener at økonomiundervisning skal bli en del av relaterte fag i ungdomsskolen. I tillegg til det skal det følges opp på videregående skole. Det vil ikke bare sørge for at unge sliter mindre med økonomien, men også at ungdom er bedre forberedt på hva de møter senere i livet. Allerede fra 18 år kan man få kredittkort og forbrukslån, og da er det viktig at ungdom har lært hvordan man håndterer dette, og at unge vet hva det innebærer å ha kredittgjeld. Akershus Arbeiderparti mener det er problematisk at ungdom som skal bo for seg selv ofte ikke kjenner til viktige begreper som bufferkonto og purregebyrer. Det er viktig at økonomikunnskapene blant unge forbedres. Akershus Arbeiderparti vil: at økonomiundervisning skal bli en del av relaterte fag i ungdomsskolen. at økonomiundervisningen følges opp på videregående skole. Bærum sykehus Akershus Arbeiderparti har i tidligere årsmøter vedtatt støtte til Bærum sykehus og blant annet krevd stedlig ledelse og at Bærum sykehus og Drammen sykehus skal være likeverdige områdesykehus i Vestre Viken HF. Årsmøtet i Akershus Arbeiderparti er tilfreds med at stedlig ledelse er kommet på plass på sykehuset og hat helseforetaket har begynt å legge områdefunksjoner og kompetansesenter til Bærum sykehus. Dette er en utvikling vi mener bør fortsette fordi det er faglig riktig, samfunnsøkonomisk god bruk av ressurser og gir gode helsetjenester til befolkningen. Asker og Bærums innbyggertall og fremtidige befolkningsvekst tilsier at det vil være nødvendig for Vestre Viken å ha godt utbygde sykehus- og spesialisthelsetjenester befolkningsnært for innbyggerne i Asker og Bærum. Gitt dagens selveide tomteareal, utviklet bygningsmasse, områder ferdig regulert til sykehusformål, mener årsmøtet i Akershus Arbeiderparti at det samfunnsøkonomisk 13

14 og driftsøkonomisk vil være gunstig for Vestre Viken med aktiv og økende bruk av Bærum og Blakstad de kommende årene. Videreutviklingen av Vestre Vikens områdefunksjoner må i første rekke skje på Bærum sykehus. Her er det ledig plass, sykehuset er moderne i mange år fremover og det er regulert tomt for sykehus og helseinstitusjonsformål. En fortsatt god utnyttelse av arealene på Bærum og Blakstad til psykiatriformål lokalt og for hele Vestre Vikens befolkning må være en del av utviklingsplanen for helseforetaket. Et veldrevet Bærum sykehus med mange høyspesialiserte funksjoner er den beste sikkerhet for at pasienter fra Vestre Viken velger eget sykehus fremfor å reise til Oslo, A-hus eller et a de helprivate spesialisttilbudene. Årsmøtet i Akershus Arbeiderparti mener: 1. Akershus Arbeiderparti er tilfreds med at vårt krav om stedlig ledelse nå er kommet på plass på sykehusene i Vestre Viken. 2. Vestre Viken helseforetak er best tjent med at Bærum og Drammen sykehus skal være likeverdige områdesykehus. Det betyr at det i tillegg til lokalsykehusfunksjoner i akutt og planlagt kirurgi, indremedisin og psykiatri skal være likeverdig fordeling av høyspesialiserte medisinske tjenester til hele befolkningen mellom de to sykehusene. 3. De høyspesialiserte medisinske tjenestenes sengeavdelinger kan legges enten til det ene eller det andre sykehuset. Polikliniske tjenester skal som hovedregel være dekket på begge områdesykehusene. 4. Dagens høyspesialiserte tjenester på Bærum sykehus videreføres og styrkes. 5. En viktig forutsetning for å lykkes med Vestre Viken er at helseforetaket samlokaliserer såkalte fagclustere. Det vil si at fag med høy innbyrdes avhengighet legges til samme sykehus. Som ett av flere eksempler nevner vi at ortopediske, barneortopediske, revmakirurgiske tjenester skal legges til Bærum sykehus. Samarbeid med Martina Hansens Hospital vil være viktig i denne sammenheng. 6. Blakstad sykehus skal være en sentral aktør i utbyggingen av psykiatritilbudet i Vestre Viken, Asker og Bærum. 7. Vestre Viken må gjennomgå hvilke nye fagfelt foretaket skal tilby befolkningen og lokaliseringen av dem. Eksempelvis kan hudsykdommer, oralmedisin og medisinsk genetikk legges til Bærum sykehus. 8. Forsknings- og innovasjonsaktiviteten må videreutvikles i hele Vestre Viken. Nøytral merverdiavgift Akershus Arbeiderparti støtter ikke innføringen av nøytral merverdiavgift i staten og helseforetakene, og vil arbeide for at innføringen ikke blir iverksatt. Følgende valg ble gjort av årsmøtet: Styret: 14

15 Leder: Sverre Myrli, Skedsmo Nestleder: Nina Sandberg, Nesodden Leder av kvinnenettverket: Tonje Brenna, Ullensaker Studieleder: Kjell Maartmann-Moe, Bærum Styremedlemmer: Jens-Petter Hagen, Frogn Gunvor Eldegard, Ski Siri Baastad, Asker Gunne Morgan Knai, Hurdal Ola Nafstad, Ullensaker Kirsten S. Natvig, Bærum Halvard Ingebrigtsen, Lørenskog Varamedlemmer: 1. Edvin Søvik, AUF/Ski 2. Kine Asper, Aurskog-Høland 3. Dag Thorkildsen, Asker 4. Marija Tomac, Ås Medlemmer av Arbeiderpartiets landsstyre: Sverre Myrli med vara Kjell Maartmann-Moe Nina Sandberg med vara Tonje Brenna Kontrollkomiteen: Sverre Bugge, leder Marit Bjørlo Rita Hirsum Lystad Varamedlemmer: Jeanette Hoel-Knai Knut Jan Nielsen Programkomité: Amund Kjernli, leder Kristiane Berg, nestleder Beathe Christensen Jelrik Nylund-van Berkel Nina Fjeldheim Hoelsæter Yvonne Schilling Leif Helmich Pedersen Yngve Lofthus Teigen Kristoffer Berg Lørenskog Vestby Frogn Hurdal Lørenskog Ski Aurskog-Høland Ullensaker Asker Skedsmo Nesodden Bærum Fet AUF 15

Kommunestruktur. Samferdsel

Kommunestruktur. Samferdsel Kommunestruktur Det er en ønsket utvikling at Norge får en kommunestruktur med færre og større kommuner for å sikre gode og likeverdige velferdstjenester over hele landet. Små fagmiljøer kan bidra til

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007.

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. VEDTEKTER FOR SØRREISA ARBEIDERPARTI Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. Vedtektene er vedtatt i Sørreisa Arbeiderpartis årsmøte

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014 1 Formål... 2 2 Fylkespartiet... 2 3 Likestilling... 2 4 Direkte medlemskap... 2 5 Registrering av styreverv og økonomiske interesser... 2 6 Kontingenten... 2 7 Årsmøtet... 2 8 Representantskapet... 3

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2017-2021 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget.

Detaljer

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtektene er bygget på Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer for kommunepartiene, partiavdelingene (heretter «partilaga») og kvinnenettverket vedtatt på

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 14:00 15:20

Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 14:00 15:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 05.12.2016 Møtested: Schweigaardsgate 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 05.12.2016 Tid: 14:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti 1 Formål Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet vil

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Nesodden Arbeiderparti Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Vedtatt på ekstraordinært årsmøte, 7. oktober 2008. Godkjent styret i Akershus Arbeiderparti 27. november 2008 med endringer i e-post av 10.

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referatet fra møtet 20. mai

Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referatet fra møtet 20. mai Dagsorden Akershus SVs representantskap 3. september, kl. 18:00 Fylkestingssalen, Galleri Oslo Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referatet fra møtet 20. mai 11/14 Uttalelse:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Øistein Lid, Gunvor A. Olsen.

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Øistein Lid, Gunvor A. Olsen. MØTEPROTOKOLL Nittedal kontrollutvalg Dato: 11.05.2017 kl. 18:00 Sted: Møterom Slåttemyra Arkivsak: 15/00015 Tilstede: Møtende varamedlemmer: John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus PROTOKOLL 2013 Årsmøte i Mental Helse Akershus DATO / TID: 6. april 2011 kl 11-16 STED: Frogn Rådhus, Drøbak Sak 1: Åpning / konstituering Gunnar Singstad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet Fremmøtte med

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI 1 Formål Telemark Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i programmer, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR 1. Organisering Styret har i perioden bestått av: STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR Anita Østheim Maria Løvsletten Kari Arnestad Randi Stavø Hanne Snartum Britt Sæther Gro Medlien Jørn

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Mental Helse er ett av i alt 19 fylkeslag i Mental Helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Vår erfaringskompetanse innenfor psykisk helse

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 30.08.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 30.08.2016 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 14.02.15 1 Vedtatt dd.02.2015 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI. 3 1 Formål.3 2 Organisasjonens oppbygging.3 3 Årsmøtet.. 3 4 Medlemsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI 1 Formål Telemark Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i programmer, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal

Detaljer

P R O T O K O L L FOR STYRINGSGRUPPE KOMMUNEREFORMEN

P R O T O K O L L FOR STYRINGSGRUPPE KOMMUNEREFORMEN Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR STYRINGSGRUPPE KOMMUNEREFORMEN Flerbrukssalen AMFI Møtested: Møtedato: 08.12.2014 Fra kl. 13:00 til kl. 14:15 Fra saknr.: 1/14 Til saknr.: 5/14 Av utvalgets

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer som møtte:

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2010 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2014 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Forslag til Nominasjon og programprosess for Ringerike Arbeiderparti.

Forslag til Nominasjon og programprosess for Ringerike Arbeiderparti. Forslag til Nominasjon og programprosess for Ringerike Arbeiderparti. Vedtekter Arbeiderpartiets vedtekter: 6. Nominasjon til kommunestyrevalg Punkt 2. Medlemsmøte eller representantskapet velger en nominasjonskomité

Detaljer

Jeg skal ikke snakke om formuesskatten, ei heller om skatt på arbeidende kapital. I Sverige var det en helt annen debatt i forkant

Jeg skal ikke snakke om formuesskatten, ei heller om skatt på arbeidende kapital. I Sverige var det en helt annen debatt i forkant Jeg skal ikke snakke om formuesskatten, ei heller om skatt på arbeidende kapital I Sverige var det en helt annen debatt i forkant av deres fjerning av formuesskatten Formuesskatten er et missfoster, det

Detaljer

Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Arbeiderpartiet i Bergen Endret sist på årsmøtet 06.02.2016 Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Innholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Organisasjon 2 3 Årsmøte 2 4 Representantskap

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus Kartleggingsrapport Kommunereform i Akershus September 2015 Status for arbeidet med kommunereformen i Akershus Kommunene i Akershus har svart på en enkel spørreundersøkelse om status for arbeidet med kommunereformen.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2012-2013 Årsmøte 13.02.13, Samfunnshuset, Korsvegen Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagpolitisk representant: Informasjonsleder:

Detaljer

1. Åpning v/ Leder 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent, referent, tellekorps og 2 stk til å underskrive protokollen.

1. Åpning v/ Leder 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent, referent, tellekorps og 2 stk til å underskrive protokollen. Strand Arbeiderparti ÅRSMØTE I STRAND ARBEIDERPARTI Kommunestyresalen, Jørpeland, Onsdag 23. januar kl 18.00 Årsmøtet har følgende dagsorden: 1. Åpning v/ Leder 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Kommunereformen i hovedstadsregionen

Kommunereformen i hovedstadsregionen Kommunereformen i hovedstadsregionen Fylkesgruppemøte, 28.oktober 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kolossal befolkningsvekst om 15 år Forventet vekst på 30 prosent

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2015 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 3. desember 2015 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til

Detaljer

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Muligheter i ny arbeidsregion Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Medlemmene i NHO Oslo og Akershus Et mangfoldig næringsliv i hovedstadsregionen NHO Oslo og Akershus har over

Detaljer

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Son-konferansen 19. november 2015 Kommunereformen Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla NIVI Analyse ved Geir Vinsand Kommuner med rundt 20.000 og færre innbyggere Folkerike kommuner med mikroareal vokser

Detaljer

FROGN OG KOMMUNEREFORMEN

FROGN OG KOMMUNEREFORMEN FROGN OG KOMMUNEREFORMEN Notat Til: Kommunestyret Fra: Arbeidsgruppen Oppsummering/referat fra møtet den 11. mai 2015 Til stede: Medlemmer/varamedlemmer: Thore Vestby, ordfører Fra Høyre: Sigbjørn Odden,

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN

ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN GRØNT KVINNENETTVERK 2016-2017 GRØNT KVINNENETTVERKS FORMÅL Grønt Kvinnenettverk (GK) er et åpent nettverk for alle medlemmer i Miljøpartiet De Grønne, og har et fast styre som velges

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI

VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR OPPLAND ARBEIDERPARTI 1. FORMÅL Oppland Arbeiderparti skal arbeide for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 29.05.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 29.05.2017 Tid: 13:10 14:20 1 Faste medlemmer som

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 18:00 21:05. Av 35 medlemmer var 35 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Under behandling av sakene

Detaljer

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Årsrapport 2013 foto: Elin M. Udnes >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Innhold 3 Innledning 4 Styret 5 Årsberetning 8 Regnskap, drift 9 Regnskap, investering 10 Balanse 12 Noter 18 Revisors beretning 21 Statistikk

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Årsberetning for bydelsutvalgsgruppa 2014

Årsberetning for bydelsutvalgsgruppa 2014 Årsberetning for bydelsutvalgsgruppa 2014 1. Bydelsutvalget (BU) BU har det overordnete ansvaret for planlegging og oppfølging innenfor følgende områder: - Lov om barnehager - Lov om barneverntjenester

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI Revidert utgave til behandling på årsmøte 11. februar 2017 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI 1 Formål...3 2 Organisasjonens oppbygging....3 3 Årsmøtet....

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Vår ref Arkiv: 2016/275. Møte i Markarådet: 27. september 2016, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 678.

Vår ref Arkiv: 2016/275. Møte i Markarådet: 27. september 2016, kl Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 678. MARKARÅDET Vår ref Arkiv: 2016/275 Markasekretariat Tone Mejlgaard Vår dato 27.09.2016 Protokoll Møte i Markarådet: 27. september 2016, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 18.10.2017 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 14:00 15:00 1 Faste

Detaljer

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune Hurdal kommune Eidsvoll kommune Nannestad kommune Nes kommune Gjerdrum kommune Ullensaker kommune Brannvesenene før 01.05.2013 ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS Etablert 2013 102 000 innbyggere 2056 km

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22.

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 18:00 22.10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Henrik

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer