Norsk utgave av det danske beslutningsstøttesystemet Plantevern Online for ugrassprøyting i korn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk utgave av det danske beslutningsstøttesystemet Plantevern Online for ugrassprøyting i korn"

Transkript

1 100 K. S. Tørresen et al. / Grønn kunnskap 8 (2) Norsk utgave av det danske beslutningsstøttesystemet Plantevern Online for ugrassprøyting i korn Kirsten Semb Tørresen 1) / Jan Netland 1) / Per Rydahl 2) / 1) Planteforsk Plantevernet 2) Danmarks JordbrugsForskning, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter Flakkebjerg Sammendrag En første norsk prototype av det danske beslutningsstøttesystemet Plantevern Online (PRO) ble utvikla for sprøyting mot frøugras i bygg. Denne prototypen ble prøvd i sju forsøksringer i I gjennomsnitt var det forventa utslag på ugraset ved sprøyting etter ulike effektkrav i PRO. Det var minimale forskjeller mellom billigste og nest billigste løsning innenfor hvert effektkrav. I gjennomsnitt var det avlingsøkning i alle sprøyta ledd, men ingen tydelige forskjeller mellom ulike effektkrav. Det var stor forskjell mellom felt, spesielt for avlingsutslag, men også for ugrasvirkningen. I noen få tilfeller var det betydelig dårligere oppnådd effekt enn systemet estimerte. Ut fra forsøkene var medium effektkrav det mest realistiske alternativet. Forbruket av ugrasmidler for dette effektkravet ble redusert med i gjennomsnitt 39% i forhold til sprøyting med ett preparat med normaldose. Det er planer om å justere systemet for bygg og å utvide PVO til også å omfatte vårhvete, havre og høsthvete.

2 K. S. Tørresen et al. / Grønn kunnskap 8 (2) 101 Innledning Ugrasdelen av det danske beslutningstøttesystemet Plantevern Online (PVO) finner ut hvilke enkeltpreparater eller tankblandinger og doser det lønner seg å bruke, bl.a. på bakgrunn av antall planter av hvert ugrasart. Bruk av tankblandinger kan utvide artsspektrumet og redusere forbruket av ugrasmidler. PVO kan være ett hjelpemiddel til å redusere forbruket etter dokumentert behov. Danske resultater fra 1888 forsøk med testing av PVO har vist at programmet kan håndtere store ugrasmengder i vårkorn, høstkorn og erter med tilstrekkelig effekt og uten tap av avling (Rydahl 2004). I Danmark er det beregnet at bruk av systemet kan føre til nedsatt forbruk av ugrasmidler: 45% av forbruket i vårkorn (>200 ugras/ m 2 ), 40% av forbruket i høstkorn (>200 ugras/m 2 ) og 67% av forbruket i erter (180 ugras/m 2 ). På det enkelte areal ble det anvist 5-130% av en normal dose. I Danmark abbonerer 1500 bønder og alle konsulenter og landbruksskoler på PVO. De største problemene for å bruke systemet i praksis har vært å ha tid og lyst til registreringer ute på åkeren, og tilgangen på billige standardløsninger. PVO er eksportert til Polen og de baltiske landene. VIPS, Varsling Innen PlanteSkadegjørere, ønsker å utvikle PVO for norske forhold. PVO ble tilpassa bygg, og vi brukte norske og danske data fra forsøk med ulike doser av de aktuelle midlene inn i modellen. Denne første prototypen ble prøvd i 7 forsøk i Materialer og metoder Kort beskrivelse av systemet Inngang i PVO er følgende parametere: kultur, forventet avlingsnivå, temperatur, evt. tørkestress, antall av ugrasartene og utviklingsstadium for kultur og ugras. PVOs ugrasprogram bruker en beregningsmodell, som kjører i 3 trinn. Trinn 1 fastsetter kravet til bekjemping, trinn 2 velger de enkelte ugrasmidler og beregner doser som kan innfri kravene til effekt under trinn 1 (figur 1), og trinn 3 beregner egnede tankblandinger hvis dette er fordelaktig med hensyn til pris. Denne beregningsmodellen driver 3 forskjellige beregningsverktøy. Problemløsning kvantifiserer på bakgrunn av registreringer i åkeren behovet for ugrasbekjempelse og foreslår behandlingsmuligheter med lavest mulig pris. Det kan foreslås løsninger innenfor 5% - 300% av en normal dose, og derved kan løsningsforslag finnes i de fleste åkre. For eksempel 300% oppnås med 3 ulike ugrasmidler med normaldose. Effektprofil gir et overblikk over et ugrasmiddels effektmessige styrker og svakheter overfor forskjellige ugrasarter. Brukers blanding viser den beregna effekten på forskjellige ugrasarter av en blanding med 2-3 blandingskomponenter, som brukeren velger.

3 102 K. S. Tørresen et al. / Grønn kunnskap 8 (2) Effekt (%) følsomme arter små planter varmt vær 20 ufølsomme arter store planter kaldt vær - 0,0 0,1 1,0 10,0 Doseringer Figur 1. Skjematisk illustrasjon av dose-respons kurve, jf. modelltrinn 2. Kurven kan forskyves horisontalt for å kvantifisere forskjeller i ugrasmidlenes aktivitet overfor forskjellige ugrasarter, størrelser av ugras og klimaforhold Oppbygging av den norske prototypen Først ble ulike krav til bekjemping - høyt, medium og lavt effektkrav - bestemt for fem ulike tetthetsklasser av ugrasartene. Medium effektkrav ble bestemt ut fra det en antok var tilfredstillende bekjemping av de enkelte artene. For høyt effektkrav ble det lagt til 15% i forhold til medium effektkrav, men aldri slik at det var over 97%. Lavt effektkrav ble bestemt ved å trekke 15% fra medium effektkrav, dersom effektkravet da ble 50% eller lavere ble det satt til 0%. Eksempel på ulike effektkrav for jordrøyk og meldestokk er vist i tabell 1. Tabell 1. Eksempel på høyt, medium og lavt effektkrav (% reduksjon i forhold til usprøyta) ved ulike tetthetsklasser av jordrøyk og meldestokk Effektkrav Høyt (H) Medium (M) Lavt (L) Høyt (H) Medium (M) Lavt (L) Tetthetsklasse (planter/m 2 ) Meldestokk (%) Jordrøyk (%) >

4 K. S. Tørresen et al. / Grønn kunnskap 8 (2) 103 I den første norske prototypen ble det valgt å ha med ugrasmidler som er godkjent mot frøugras, inkludert floghavre i bygg (Tabell 2). Listeprisen til midlene ble lagt inn i PVO. Som nevnt i innledningen blir effekten av ulike doser av hvert middel bestemt av en dose-respons kurve (figur 1). Denne kurven blir bestemt av to parametere; én for å bestemme stigningen, b og én for å bestemme den horisontale forskyvningen av kurven, a. Det ble brukt danske b -parametere bestemt fra utendørs potteforsøk, siden denne parameteren har vist seg å være relativ konstant med ulike ugrasarter og klimaforhold for ett preparat. Actril 3 D fins ikke i Danmark og derfor heller ikke data for b -parameteren. Actril 3-D ble derfor ikke tatt med i prototypen i første omgang. Den horisontale forskyvningen av kurven varierer med ugrasart, størrelsen på ugraset og klimaforhold. Det ble brukt danske verdier for forskjeller i horisontal forskyvning pga. klima og størrelsen på ugraset (bestemt fra klimakammerforsøk og utendørs potteforsøk). a -parameteren for de ulike ugrasarter ble bestemt fra norske feltforsøk med støtte fra danske forsøk. For å få ulike tankblandinger ble det definert hvilke blandinger som kan godtas av systemet. Justeringer for avlingsnivå ble foretatt. Prototypen ble ferdig i begynnelsen av juni Tabell 2. Preparater inkludert i første norske prototyp i bygg Preparat Virksomt stoff Normaldose pr. daa Ally 20 DF metsulfuron-metyl, 200 g/kg 2 g Arelon isoproturon, 500 g/l 200 ml fluroksypyr 1-metylheptylester, 57,6 g/l ; klopyralid, 250 ml 20 g/l; MCPA, 200 g/l Barnon Plus flamprop-m-isopropyl, 200 g/l 400 ml DP-Klebemiddel alkoholetoksylat, 900 g/l 0,05% av væskemengden tribenuron-metyl, 500 g/kg 0,2 tablett Gratil 75 WG amidosulfuron, 750 g/kg 4 g Harmony Plus 50 T tifensulfuron-metyl, 333 g/kg; tribenuron-metyl, 167 g/kg 0,2 tablett jodsulfuron, 50 g/kg; mefenpyrdietyl, 150 g/kg 15 g Primus florasulam, 50 g/l 10 ml Puma Extra fenoksaprop-p-etyl, 69 g/l; mefenpyr-dietyl, 75 g/l 120 ml Starane 180 fluroksypyr 1-metylheptylester, 259 g/l 40 ml

5 104 K. S. Tørresen et al. / Grønn kunnskap 8 (2) Forsøk med første norsk prototyp Det var ønskelig å teste ut denne første prototypen i Derfor ble det i bygg sådd seint i månedskiftet mai/juni, anlagt forsøk på sju steder av følgende forsøksringer: Aust-Agder Forsøksring, Vestfold Forsøksring, Forsøksringen Telemark, Toten Forsøksring, Sør-Gudbrandsdal Forsøksring, Sør-Trøndelag Forsøksring og Namdal Forsøksring. Forsøkene ble anlagt som blokkforsøk med tre gjentak. Før sprøyting ble ugras telt på 8 steder på forsøket. Resultatene fra tellingene ble lagt inn i PVO, i tillegg til opplysninger om kultur, forventa avlingsnivå, utviklingsstadium for kultur og ugras, temperatur og evt. tørkestress. Beregninger ble gjort med høyt, medium og lavt effektkrav. Man fikk opp ulike alternative løsninger, sortert etter pris. Førstevalget var den løsningen som ga tilfredstillende effekt på alle ugrasarter med lavest mulig pris, andrevalget den løsningen som ga nest lavest pris, osv. Følgende sju behandlinger var med: Usprøyta Høyt effektkrav, 1. valg (H1) Høyt effektkrav, 2. valg (H2) Medium effektkrav, 1. valg (M1) Medium effektkrav, 2. valg (M2) Lavt effektkrav, 1. valg (L1) Lavt effektkrav, 2. valg (L2) Inngang i modellen (ugrasarter og tetthet) og hvilke midler og doser som ble sprøyta ut er vist i tabell 3. Seks av ugrasmidlene, i tillegg til DP-Klebemiddel, ble valgt av PVO. I gjennomsnitt ble det for høyt, medium og lavt effektkrav brukt henholdsvis 112, 61 og 19% ugrasmiddel i forhold til sprøyting med normaldose av ett ugrasmiddel. Spennvidden var imidlertid stor på de enkelte felt - henholdsvis , og 2-55% for høyt, medium og lavt effektkrav. Sprøytingen ble utført 3-4 uker etter såing med Nor-sprøyta, et trykk på 1,5-2 bar og en væskemengde på 25 l/daa. En måned etter sprøyting ble antall av hver ugrasart telt på 4 x 0,25 m 2. På 4 felter ble også dekning gradert. Avlingskontroll ble foretatt.

6 K. S. Tørresen et al. / Grønn kunnskap 8 (2) 105 Tabell 3. Inngang i PVO og midler og doser pr. dekar som ble brukt ved ulike effektkrav, 1. og 2. valg på sju steder. DP=DP-klebemiddel i 0,03% av væskemengden. Forklaring av andre symboler, se teksten Tetthetsklasse (pl./m 2 ) Ugrasart H1 H2 M1 M2 L1 L2 Aust-Agder: 2-20 Hønsegras, vassarve Gjetertaske 0,1 tab. + 5,1 g Telemark: Pengeurt 2-20 Meldestokk, tungras*, vassarve, åkerstemorsblom Jordrøyk Vestfold: 0,2 tab ml 2-20 Tunrapp, vassarve Då, linbendel 15 g Åkerstemorsblom Toten: Hønsegras, jordrøyk, stivdylle, vindeslirekne 2-20 Då, linbendel, meldestokk, rødtvetann, vassarve Tunrapp >200 Åkerstemorsblom Sør-Gudbrandsdal: 240 ml + 7,5g 2-20 Linbendel Vassarve 14 g + Starane Då 40 ml Sør-Trøndelag: Jordrøyk Harmony 2-20 Gjetertaske, linbendel, stivdylle, vassarve Då Plus 0,12 tab. + 7,6 g Namdal: Då, tunrapp 2-20 Vassarve, åkerstemorsblom Linbendel, meldestokk 8,4 g 170 ml + 3,3 g 0,2 tab. + Primus 6,6 ml 10 g ** 15 g 80 ml + 15g 0,2 tab. 0,2 tab. 0,08 tab. 0,1 tab. 13,4 g 13,4 g + Starane 3ml 5,9 g Harmony Plus 0,04 tab. + 4,2 g 2 g 72 ml + Harmony Plus 0,04 tab. 190 ml 9 g ** 6,7 g + Starane 3 ml 0,19 tab. 200 ml + Harmony Plus 0,02 tab. 0,11 tab. 1,3 g 0,3 g 1,5 g 0,003 tab.*** + 2,1 g 1,4 g Harmony Plus 0,02 tab. + 1,4 g 0,9 g 0,03 tab. 0,02 tab. 0,11 tab. Harmony Plus 0,003 tab.*** + 2,4 g 0,05 tab. 0,1 tab. 0,03 tab. *Tungras innlagt, mens det var tunrapp på feltet ** Bare ett valg i PVO, det ble valgt redusert dose av 1. valg. ***Ved en feil ble det sprøytet med lavere dose enn anbefalt fra PVO (PVO: 0,02 tab.)

7 106 K. S. Tørresen et al. / Grønn kunnskap 8 (2) Resultater og diskusjon Sammendrag over feltene viste at det var avlingsøkning på alle sprøyta ledd i forhold til usprøyta ledd (figur 2). Ellers var effekten på ugraset lovende og som en kunne forvente: I gjennomsnitt så en at effekten økte jo høyere effektkrav som ble valgt. Det var ingen forskjell om en brukte valg 1 eller 2. Det var noenlunde samme effekt på antall frøugrasplanter og på ugrasdekningen. Selv om det laveste effektkravet førte til bare ca. 60% reduksjon av ugraset, ser det ikke ut til av avlinga har blitt redusert i forhold til medium og høyt effektkrav. I gjennomsnitt for felta var det lite ugras på usprøyta en måned etter behandling. Ser en på resultatene for enkeltfelt var det store variasjoner for avlingsutslaget (tabell 4). Feltet i Aust-Agder hadde omtrent 45 % avlingsøkning på ledd H1, og gradvis lavere med lavere effektkrav. Dette feltet hadde relativt lite ugras en måned etter sprøyting (77 planter/m 2 på usprøyta) og trolig er tilfeldig variasjon den største årsaken til de store effektene på avlinga. Feltene i Vestfold og Sør-Gudbrandsdal fikk rundt 10% avlingsøkning avhengig av behandling. Begge disse feltene hadde mye ugras på usprøyta ruter etter sprøyting, henholdsvis 148 og 340 planter/m 2. Begge feltene hadde ved sprøyting endel dåarter og vassarve som er relativt konkurransesterke ugrasarter (tabell 3). Bekjemping av disse artene er nok årsaken til avlingsøkningen på disse feltene Effekt på ugras (%) Endring i avling (%) 0 H1 H2 M1 M2 L1 L2 Sum frøugras, uspr.=110 pl/m2, 7 felt Ugrasdekn., uspr.=18%, 4 felt % endring i avling, uspr.=441 kg/daa, 7 felt 0 Figur 2. Effekt på sum antall frøugras og sum ugrasdekning (% reduksjon i forhold til usprøyta) og % endring i avling (i forhold til usprøyta) ved sprøyting etter ulike effektkrav og valg i PVO. For forklaring av koder, se teksten

8 K. S. Tørresen et al. / Grønn kunnskap 8 (2) 107 Feltene på Toten og i Namdal hadde med unntak for ett ledd hver, 1-13% avlingsreduksjon i forhold til usprøyta ledd. Feltet på Toten hadde svært mye åkerstemorsblom ved sprøyting, men mye mindre ugras etter sprøyting, også på usprøyta ledd (40 ugrasplanter/m 2 ). Kulturen kan ha konkurrert ut ugraset her. Det var stor sett ikke sikre effekter av sprøytinga, så tilfeldig variasjon kan være årsak til avlingsreduksjonen. I Telemark og Sør-Trøndelag og var det både positive og negative avlingsutslag for sprøyting. Noen av disse var signifikante i feltet i Telemark. Det er vanskelig å forklare effektene på avling. I Telemark var det lite ugras på usprøyta ruter (22 planter/m 2 ) og bekjemping av disse har trolig betydd lite for avlinga. I Sør-Trøndelag var det noe mer ugras (83 planter/m 2 på usprøyta), og mye då. Bekjempinga av denne kan ha bidratt til avlingsøkning på de fleste ledd der. Der var sprøytinga dessuten utført seint slik at resultatene er usikre. Tabell 4. Effekt på avling (% endring i forhold til usprøyta) ved ulike effektkrav og valg på forsøk i 7 ulike forsøksringer. Forklaring av symboler, se teksten Forsøksring Usprøyta (kg/daa) H1 H2 M1 M2 L1 L2 % endring i forhold til usprøyta Aust-Agder Telemark Vestfold Toten Sør-Gudbrandsdal Sør-Trøndelag Namdal I figur 3 er oppnådd effekt plottet mot estimert effekt for de viktigste ugrasarter på hvert felt. En ser at det er stor spredning. I de fleste tilfellene ble over 60% effekt oppnådd. Mest alvorlig er punktene merket 1-10, der oppnådd effekt var betydelig lavere enn estimert effekt. I punktene 1-5 var det vassarve eller hønsegras som ble behandla med eller, og for fire av punktene (L1 og L2 i Aust-Agder) ble det brukt under 10% av normaldose. Dette kan ha resultert i lavere avling enn på ledd med høyt og medium effektkrav på dette feltet. Punkt 5 (Vestfold, M2) viser effekten av vel 50% av normaldose mot vassarve. Til tross for dårlig virkning, ble likevel avlinga lite påvirka (tabell 4). Så dårlig effekt av mot denne arten er uventa. Punkt 6-9 var åkerstemorsblom eller jordrøyk som ble behandla med,, Harmony Plus og og dosene var fra 50-75% av normaldose. Punkt 7 og 8 var fra feltet i Telemark med mye jordrøyk (M1 og M2) og den dårlige bekjempingen av denne har ført til avlingsreduksjon (tabell 4). Punkt 10 var

9 108 K. S. Tørresen et al. / Grønn kunnskap 8 (2) då behandla med 25% normaldose av (Sør-Gudbrandsdal, L2), men den dårlige effekten påvirka ikke avlinga (tabell 4). Man kan regne med store variasjoner i effekt hvis dosen er lav og det er lite ugras. Dels kan dette skyldes problemer med metodene: Danske effektdata var i stor grad basert på friskvekt, mens norske data var basert på telling av ugrasartene. Dette kan føre til at tellingen i valideringsforsøkene ga lavere målt effekt enn systemet estimerte (som var basert både på norske og danske data) fordi plantene spesielt ved redusert effektkrav ikke drepes, men bremses i veksten. Det er imidlertid mest alvorlig med store variasjoner ved høye doser og dersom ugrasmengden er stor. For punkt 11 og 12 i figur 3 var den oppnådde effekten høyere enn den estimerte effekten. I begge tilfeller var det linbendel sprøyta med lav dose (0,03 og 0,05 tablett/daa). Det er mulig at vi må justere effekten av mot linbendel i PVO Estimert effekt Oppnådd effekt Estimert 1:1 linje Figur 3. Oppnådd vs. estimert effekt av ulike behandlinger for de viktigste ugrasartene på feltene. Punkter som skiller seg spesielt ut er markert med tall og forklart i teksten Andre erfaringer Midlene Arelon og virker dårligere mot tunrapp enn mot tofrøblada arter. Effektkravet for tunrapp er trolig satt for høyt, siden vårspirt tunrapp er svært konkuransesvak, og bør reduseres i ny versjon. Arelon kom av en eller annen grunn ikke opp som alternativ i PVO. Med de høye effektkravene som ble lagt inn i modellen for tunrapp, ble alltid valgt og dosene var meget høye. Tunrapp ble derfor noen ganger kuttet ut å legge inn i PVO, for også å teste andre midler enn.

10 K. S. Tørresen et al. / Grønn kunnskap 8 (2) 109 Mengden DP-Klebemiddel ble i PVO angitt som ml pr. daa. For å være i samsvar med norsk etikett bør DP-Klebemiddel spesifiseres som ml pr. 100 l væske. En bør også få med Actril 3-D i PVO. Det er videre planer om å lage prototyper for vårhvete, havre og høsthvete i Disse prototypene, i tillegg til ny versjon av prototypen i bygg må prøves i feltforsøk. Konklusjon I gjennomsnitt var det forventa utslag på ugraset ved sprøyting etter ulike effektkrav i den første norske prototypen av Plantevern Online (PVO) i bygg. Det var minimale forskjeller mellom billigste og nest billigste løsning innenfor hvert effektkrav. I gjennomsnitt var det avlingsøkning i alle sprøyta ledd, men ingen tydelige forskjeller mellom ulike effektkrav. Det var stor forskjell mellom felt, spesielt for avlingsutslag, men også for virkningen på ugraset. I noen få tilfeller ble det oppnådd betydelig dårligere effekt enn systemet estimerte. Medium effektkrav syntes å være mest realistisk. I gjennomsnitt for våre forsøk førte dette alternativet til 39% reduksjon i forbruk av ugrasmiddel i forhold til normaldose av ett ugrasmiddel. Systemet for bygg vil bli justert ut fra årets resultater. I tillegg er det planer om å utvide PVO til også å omfatte vårhvete, havre og høsthvete. Litteratur Rydahl, P Planteværn Online ukrudt (under trykking).

Resultat frå forsøk med norsk utgåve av beslutningsstøttesystem for ugrassprøyting i korn

Resultat frå forsøk med norsk utgåve av beslutningsstøttesystem for ugrassprøyting i korn 357 Resultat frå forsøk med norsk utgåve av beslutningsstøttesystem for ugrassprøyting i korn Jan Netland 1), Kirsten S. Tørresen 1), Per Rydahl 2) / jan.netland@planteforsk.no 1) Planteforsk Plantevernet.

Detaljer

Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon

Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon Kjell Wærnhus Bioforsk Plantehelse Litt om årsakene til dårlig ugrasvirkning Hvor stort er problemet med resistens? Hvorfor har det oppstått? Hva

Detaljer

Er det mulig å bekjempe grasugras i grasfrøavlen?

Er det mulig å bekjempe grasugras i grasfrøavlen? 252 K. S. Tørresen & R. Skuterud / Grønn kunnskap 8 (1) Er det mulig å bekjempe grasugras i grasfrøavlen? Kirsten Semb Tørresen / kirsten.torresen@planteforsk.no Rolf Skuterud / rolf.skuterud@planteforsk.no

Detaljer

Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler.

Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler. Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr.183 2013 Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler. Redaktør Kjell Wærnhus Bioforsk Plantehelse Forord Forsøksresultatene som presenteres i denne

Detaljer

Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr

Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr Integrert plantevern i grovfôrvekster - Samling for NLR-rådgivarar Kvithamar, 12.04.2012 Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr Kirsten Semb Tørresen Bioforsk Plantehelse I samarbeid

Detaljer

Ugrasbekjempelse i rødkløver

Ugrasbekjempelse i rødkløver 174 Kirsten Semb Tørresen et al. / ioforsk FOKUS 4 (1) Ugrasbekjempelse i rødkløver KIRSTEN SEM TØRRESEN 1, JOHN INGR ØVERLND 2, LRS OLV REIVIK 3, STEIN KISE 4 & TRYGVE S. MLID 5 1 ioforsk Plantehelse,

Detaljer

Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras

Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras Ugras i korn våren 2015 Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras Mot en allsidig ugrasflora i vårhvete gir Hussar Tandem OD det lille ekstra mot resistent tofrøbladet ugras og grasugras tidlig

Detaljer

DowAgroSciences ARIANE * S

DowAgroSciences ARIANE * S FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprytetåke, skal halvmaske

Detaljer

Hvorfor virker glyfosat noen ganger dårlig på kveka - er kveka blitt resistent?

Hvorfor virker glyfosat noen ganger dårlig på kveka - er kveka blitt resistent? K. S. Tørresen & R. Skuterud / Grønn kunnskap 8 (2) 339 Hvorfor virker glyfosat noen ganger dårlig på kveka - er kveka blitt resistent? Kirsten Semb Tørresen/ kirsten.torresen@planteforsk.no Rolf Skuterud

Detaljer

Stripesprøyting med glyfosat, vekstregulering og N-gjødsling til frøeng av bladfaks etablert med ulik såmengde og radavstand

Stripesprøyting med glyfosat, vekstregulering og N-gjødsling til frøeng av bladfaks etablert med ulik såmengde og radavstand T. S. Aamlid et al. / Grønn kunnskap 9 (1) 311 Stripesprøyting med glyfosat, vekstregulering og N-gjødsling til frøeng av bladfaks etablert med ulik såmengde og radavstand Trygve S. Aamlid 1), Stein Kise

Detaljer

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Bærseminar 4-5 mars 2013 i Drammen Jan Netland Vanskelege ugras i fleirårige kulturar Fleirårige ugras: Kvitkløver Kveke Løvetann Åkerdylle Åkertistel Åkersvinerot

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Frøhøsting. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Frøhøsting. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) 179 Frøhøsting Foto: Lars T. Havstad 180 Havstad, L.T. et al. / Bioforsk FOKUS 7 (1) Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei Lars T. Havstad 1, John I.

Detaljer

Sesonginformasjon Hussar OD Atlantis WG

Sesonginformasjon Hussar OD Atlantis WG Sesonginformasjon 2012 Hussar OD Atlantis WG TA GRASUGRASET PÅ ALVOR Grasugras trives svært god på tettpakket og oksygenfattig jord, og dominerer ofte på vendeteigen og andre steder der jorden har pakkeskader.

Detaljer

Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid

Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid Bioforsk Øst Landvik Ugras og fremmede kulturplanter er farlige i engfrøavlen fordi: Ugraset konkurrerer med kulturplantene i enga og nedsetter

Detaljer

Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei

Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei 248 Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei John I. Øverland 1 & Lars T. Havstad 2 1 Vestfold Forsøksring, 2 Bioforsk Øst Landvik john.ingar.overland@lr.no Innledning I våre naboland Danmark (DLF-Trifolium

Detaljer

Resultater fra middelprøvingen

Resultater fra middelprøvingen 160 O. Elen & U. Abrahamsen / Grønn kunnskap 9 (1) Resultater fra middelprøvingen Oleif Elen 1) & Unni Abrahamsen 2) / oleif.elen@planteforsk.no 1) Planteforsk Plantevernet, 2) Planteforsk Apelsvoll forskingssenter

Detaljer

GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG. Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen

GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG. Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen Sprøyting i gjenleggsåret er en god investering i enga, og gjør man det rett, så legger det grunnlaget for grasavlinger

Detaljer

Plantevern i korn 2010 (vedlegg til Kornytt nr 3 2010 frå Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Rogaland)

Plantevern i korn 2010 (vedlegg til Kornytt nr 3 2010 frå Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Rogaland) Plantevern i korn 2010 (vedlegg til Kornytt nr 3 2010 frå Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Rogaland) Nytt om ugrasmidler i korn Starane XL Nytt preparat godkjent i korn, gras og frøeng. Er en blanding

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 123 Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll unni.abrahamsen@bioforsk.no Innledning Utvikling av de viktige

Detaljer

Fokus på grasugras og insekter i korn

Fokus på grasugras og insekter i korn Produktinformasjon våren 2013 Fokus på grasugras og insekter i korn Riktig strategi mot grasugraset Virketabell for Hussar OD, alene og i blanding Gunstig formulering og god teknikk sikrer resultatet Vi

Detaljer

Hønsehirse verre enn floghavre. John Ingar Øverland

Hønsehirse verre enn floghavre. John Ingar Øverland Hønsehirse verre enn floghavre John Ingar Øverland Hønsehirse som ugras Rangert som verdens 3.dje verste ugras, floghavre er på 13.plass (Holm et al 1977) Rask utbredelse i Vestfold, og i andre fylker

Detaljer

Bilde 1: Bladflekker av Alternaria solani (7/10-2013). Bilde 2: Sporer isolert fra flekkene.

Bilde 1: Bladflekker av Alternaria solani (7/10-2013). Bilde 2: Sporer isolert fra flekkene. Rapport Forsøk med Amistar mot tørrflekksyke i potet 2013 Ingen sikre avlingsutslag for sprøyting med Amistar mot tørrflekksyke i Kuras i 2013, men tendens til størst avling ved sprøyting ved begynnende

Detaljer

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Starane XL

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Starane XL EU51 Leaflet Label Front page cover PAGE 1 Benytt vernehansker av nitril, øyevern, og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av aerosoler,

Detaljer

Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete. Attribut Twin Norge

Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete. Attribut Twin Norge Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete Attribut Twin Norge Attribut Twin - Sammensetning Attribut SG Propoxykarbazon 700 g / kg ALS- hemmer Opptas gjennom jord og blad Hussar 100 OD Jodsulfuron

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrert plantevern

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrert plantevern Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 111 Integrert plantevern Foto: Einar Strand 112 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete Unni Abrahamsen

Detaljer

Belgvekster. Foto: Unni Abrahamsen

Belgvekster. Foto: Unni Abrahamsen Belgvekster Foto: Unni Abrahamsen Ellen Kristine Olberg et al. / Bioforsk FOKUS 1 (2) 99 Forsøk med erter til modning ELLEN KRISTINE OLBERG, MAURITZ ÅSSVEEN OG UNNI ABRAHAMSEN Bioforsk Øst Apelsvoll ellen.kristine.olberg@bioforsk.no

Detaljer

Ugras og bruk av ugrasmidler

Ugras og bruk av ugrasmidler Seminar om jordarbeiding 27.11.2014 på Thon Hotel Ski Ugras og bruk av ugrasmidler ved ulik jordarbeiding Kirsten Semb Tørresen Bioforsk Plantehelse Foto: Aina Lundon/Bioforsk Hvordan påvirker jordarbeiding

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) Åkerbønner. Foto: Unni Abrahamsen

Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) Åkerbønner. Foto: Unni Abrahamsen Jord- og Plantekultur 2009 / Bioforsk FOKUS 4 (1) 135 Åkerbønner Foto: Unni Abrahamsen 136 John Ingar Øverland & Unni Abrahamsen / Bioforsk FOKUS 4 (1) Sorter av åkerbønner John Ingar Øverland 1 & Unni

Detaljer

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras.

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras. SPRØYTING MOT PROBLEMUGRAS I KORN UTEN GJENLEGG! Ta en innsats mot problemugras Bruk fjoråret og legg opp en strategi for årets ugrasbekjemping. Hadde man spesielle problemugras, så er det kanskje aktuelt

Detaljer

Vekstnytt korn og potet Nr

Vekstnytt korn og potet Nr Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt korn og potet Nr 2 13.05.2009 For besøk eller spørsmål, ring følgende: Korn: Jon Marvik, tlf 90 76 01 65 Potet: Sigbjørn Leidal, tlf: 90 57 36 41 VIPS/VARSLING

Detaljer

Delrapport 2014. Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den 07.12.2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad

Delrapport 2014. Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta. Borkenes den 07.12.2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland v/ Ingrid Myrstad Delrapport 2014 Utprøving av jordbærsorter Sør-Troms, Målselv og Alta Borkenes den 07.12.2014 v/ Ingrid Myrstad Rapport 2014 Utprøving av jordbærsorter i Sør-Troms, Målselv og Alta Dette er en delrapport

Detaljer

Gjødsling til økologisk bygg

Gjødsling til økologisk bygg 161 Gjødsling til økologisk bygg Annbjørg Øverli Kristoffersen 1, Kari Bysveen 2 & Erik Aaberg 3 1 Bioforsk Landbruk, 2 Norsk Landbruksrådgiving Viken, 3 Norsk Landbruksrådgiving Oppland annbjorg.kristoffersen@bioforsk.no

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Plantevern. Foto: John Ingar Øverland

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Plantevern. Foto: John Ingar Øverland Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 171 Plantevern Foto: John Ingar Øverland 172 Havstad, L. Y. & Lindemark, P. O. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Soppbekjemping i frøeng av engsvingel Lars T. Havstad

Detaljer

Værforhold. opptak via røttene. BRUKSRETTLEDNING. på Mero eller Renol per daa. Bruk 15-30 l vann per daa! RESISTENS.

Værforhold. opptak via røttene. BRUKSRETTLEDNING. på Mero eller Renol per daa. Bruk 15-30 l vann per daa! RESISTENS. Page 1 Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse KLIMAETS PÅVIRKNING Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår Effekten er god mot gullkrage, klengemaure, markrapp,

Detaljer

Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn

Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn Planteverndagen 2017 Åsmund Langeland www.nlrinnlandet.no Utvikling av vanskelige ugras i vår og høstkorn Vanskelige ugras: Gjør

Detaljer

Express SX K-39084/31503- NORWAY. EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1. Nettoinnhold: 100 g

Express SX K-39084/31503- NORWAY. EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1. Nettoinnhold: 100 g EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1 K-39084/31503 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Ê ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv I vann. Unngå

Detaljer

Gratil WG 75 NO E. Reg. nr.: Amidosulfuron Vannløselig granulat. 120 g

Gratil WG 75 NO E. Reg. nr.: Amidosulfuron Vannløselig granulat. 120 g Gratil WG 75 120 g Amidosulfuron Vannløselig granulat Sammensetning: Amidosulfuron... 750 g/kg Fyllstoffer... 250 g/kg Behandlingsfrist: Eng til surfôr eller beite: 7 dager Eng til høy: 21 dager I grasmark

Detaljer

Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter

Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter Fundamentet i en potetåker fri for ugras Virketabell Fenix og Sencor Consento nytt navn samme produkt Vi har løsningen

Detaljer

Nettoinnhold: 100 g. Express SX

Nettoinnhold: 100 g. Express SX 021123 K-29060 (12 pages) 23/02/11 16:50 Page1 K-29060/31102 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger

Detaljer

Ugrasmiddel i purre, friland. 2014

Ugrasmiddel i purre, friland. 2014 Ugrasmiddel i purre, friland. 2014 Selv om virkningen på tungraset på ledd 5 var dårlig, ga dette leddet høgest avling. Det er grunn til å prøve Legacy videre med flere kombinasjoner i B, C og D-behandlingene.

Detaljer

Hussar Tandem OD. Hussar Tandem. - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Norgesfôr Svein Bakken Nordic Countries

Hussar Tandem OD. Hussar Tandem. - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Norgesfôr Svein Bakken Nordic Countries Hussar Tandem OD - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Hussar Tandem Norgesfôr 03.02.2014 Svein Bakken Hussar Tandem nye muligheter Hussar Tandem er et helt nytt konsept i Norge Sikker effekt på fram-

Detaljer

600 g. Chekker er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Nettoinnhold: 600 g

600 g. Chekker er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Nettoinnhold: 600 g 600 g Amidosulfuron og Jodsulfuron Vannløselig granulat IRRITERENDE MILJØSKADELIG ADVARSEL Irriterer øynene Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Detaljer

7. Effekter av redusert jordarbeiding

7. Effekter av redusert jordarbeiding 7. Effekter av redusert jordarbeiding 7.1 Jordarbeiding, ugras i korn og bruk av ugrasmidler 7.1.1 Virkning av jordarbeiding på ulike ugrasgrupper og plantedeler Ugrasartene deles ofte inn i biologiske

Detaljer

Resultater fra forsøk med bekjempingsstrategier i hvete

Resultater fra forsøk med bekjempingsstrategier i hvete U. Abrahamsen et al. / Grønn kunnskap 9 (2) 327 Resultater fra forsøk med bekjempingsstrategier i hvete Unni Abrahamsen 1), Oleif Elen 2), Mauritz Åssveen 1) / unni.abrahamsen@planteforsk.no 1) Planteforsk

Detaljer

Presisjonssprøyting av ugras i korn utstyr og miljøgevinster

Presisjonssprøyting av ugras i korn utstyr og miljøgevinster Fagdag om bruk av ny teknologi i kornproduksjonen Kjølstad gård, Ås, 9. mai 2017 kl. 17.00 19.30 Presisjonssprøyting av ugras i korn utstyr og Therese W. Berge NIBIO, Avdeling skadedyr og ugras Høgskoleveien

Detaljer

Ugrasbekjemping i grasmark

Ugrasbekjemping i grasmark Ugrasbekjemping i grasmark Weed control in grassland Rolf Skuterud / rolf.skuterud@planteforsk.no Planteforsk Plantevernet Nøkkelord: Ugrasbekjemping, grasmark, herbicid, høyavling, tofrøblada ugras. Key

Detaljer

Ratio Super SX UGRASMIDDEL

Ratio Super SX UGRASMIDDEL RATIO SUPER SX NO 200G BKL K-33994 18/02/15 14:51 Page1 K-33994/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Inneholder tribenuron-metyl. Kan gi en allergisk reaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning,

Detaljer

Attribut Twin Gjennestad Attribut Twin Norge

Attribut Twin Gjennestad Attribut Twin Norge ttribut Twin Gjennestad 03.04.2017 ttribut Twin Norge ttribut Twin erfaringer 2016 Godt tatt mot i markedet Tørre forhold ved behandling ikke gunstig for produktet. Ligger det vare på lager hos sluttbruker?

Detaljer

Granstar Power Ugrasmiddel

Granstar Power Ugrasmiddel 021182 K-29093-12pages 21/02/11 10:11 Page1 K-29093/31102 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Nettoinnhold: Reg. Nr. 2010. 31 Avgiftsklasse 2 Tilvirker: DuPont International Operations Sàrl. P.O. Box 50 2, Chemin

Detaljer

Nettoinnhold: 1090 g. Granstar. Tribenuron-metyl og mekoprop-p Vannløselige granulater. Mot tofrøbladet ugras i korn uten gjenlegg.

Nettoinnhold: 1090 g. Granstar. Tribenuron-metyl og mekoprop-p Vannløselige granulater. Mot tofrøbladet ugras i korn uten gjenlegg. 021182 K-29093-12pages 21/02/11 10:11 Page1 K-29093/31102 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Farlig ved svelging. Irriterer øynene og luftveiene. Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlevende organismer;

Detaljer

Nye produkter i korn Forebygging av resistens

Nye produkter i korn Forebygging av resistens Nye produkter i korn Forebygging av resistens Planteverndag Viken 27.5.2016 Anne G. Kraggerud Produktsjef plantevern Ny produkter i 2016 Tomahawk 200 Attribut Twin Aviator Xpro Trimaxx Moddus Start Ranman

Detaljer

Usikker avlings-auke ved svovelgjødsel i år.

Usikker avlings-auke ved svovelgjødsel i år. Fagmelding måndag 15.juni 2009 Gode innhaustingsforhold Det blei hausta mykje gras sist veke. Tørre, gode forhold. Mange er godt nøgde med avlingane. Godværet varer til og med tysdag. Onsdag-fredag er

Detaljer

Fosforgjødsling til vårkorn

Fosforgjødsling til vårkorn 131 Fosforgjødsling til vårkorn Annbjørg Øverli Kristoffersen Bioforsk Øst Apelsvoll annbjorg.kristoffersen@bioforsk.no I 27 ble det innført ny fosfornorm til korn og i 20 ble korreksjonslinja for justering

Detaljer

SX UGRASMIDDEL. Sammensetning: Metsulfuron-metyl.(CAS: 74223-64-6) 111 g/kg Tribenuron-metyl...(CAS: 101200-48-0) 222 g/kg Fyllstoffer 667 g/kg

SX UGRASMIDDEL. Sammensetning: Metsulfuron-metyl.(CAS: 74223-64-6) 111 g/kg Tribenuron-metyl...(CAS: 101200-48-0) 222 g/kg Fyllstoffer 667 g/kg CDQ SX NO 100G BKL k-33570 20/02/14 10:14 Page1 K-33570/31402 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Inneholder tribenuronmetyl,

Detaljer

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting.

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting. FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. STARANE * 180 DowAgroSciences Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding

Detaljer

Ugrasbekjempelse på golfbaner

Ugrasbekjempelse på golfbaner Definisjon på ugras Ugrasbekjempelse på golfbaner Ugras er uønska vegetasjon Ugras = plante på feil sted Rundt 250 ugrasarter i Norge, derav 10-12 mest vanlige på golfbaner Er dette ugras? Ved ugræs forstår

Detaljer

Ugrasbekjemping i satt løk NLR Viken v/ Torgeir Tajet

Ugrasbekjemping i satt løk NLR Viken v/ Torgeir Tajet Ugrasbekjemping i satt løk 2015 NLR Viken v/ Torgeir Tajet Midler til rådighet 2015 Fenix Lentagran Boxer Basagran (off-label) Goltix (off-label) Matrigon (off-label) Roundup Då Lentagran best Goltix forsterker

Detaljer

Ugrasbekjempelse ved redusert jordarbeiding i korn

Ugrasbekjempelse ved redusert jordarbeiding i korn 228 K. Semb Tørresen / Grønn kunnskap7(3):228 23 Grønnkunnskap 23 Ugrasbekjempelse ved redusert jordarbeiding i korn Weed control in cereal production with reduced tillage KIRSTEN SEMB TØRRESEN Planteforsk

Detaljer

Ugrasmidlene Hussar OD, Atlantis eller Boxer mot grasugras ved frøavl av engrapp

Ugrasmidlene Hussar OD, Atlantis eller Boxer mot grasugras ved frøavl av engrapp 178 Aamlid, T. S. et al. / NIBIO BOK 2 (1) Ugrasmidlene Hussar OD, Atlantis eller Boxer mot grasugras ved frøavl av engrapp Trygve S. Aamlid 1, Kirsten S. Tørresen 2, Åge Susort 3, Anne A. Steensohn 3

Detaljer

Ally SX UGRASMIDDEL CYAN MAGENTA JAUNE NOIR. Nettoinnhold : 100 g. Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1

Ally SX UGRASMIDDEL CYAN MAGENTA JAUNE NOIR. Nettoinnhold : 100 g. Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ALLY SX NO 100G BKL K-33990 26/01/15 15:42 Page1 K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker,

Detaljer

Forsøk med bixafen i hvete

Forsøk med bixafen i hvete 91 Forsøk med bixafen i hvete Unni Abrahamsen 1, Oleif Elen 2 & Terje Tandsether 1 1 Bioforsk Øst Apelsvoll, 2 Bioforsk Plantehelse unni.abrahamsen@bioforsk.no Bruk av soppbekjempingsmidler med ulik virkningsmekanisme

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 118 Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 10 (1) mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS- Unni Abrahamsen Bioforsk Landbruk Unni.abrahamsen@bioforsk.no Innledning svært klimaavhengige. Hyppigheten av regn er

Detaljer

UN liter. Front Page

UN liter. Front Page Front Page 1 liter Jodsulfuron + mesosulfuron Konsentrat løst i olje Hussar Plus OD er tillatt brukt mot ugras i høst- og vårbygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Sammensetning:

Detaljer

100 g. Harmony Plus 50 SX UGRASMIDDEL K-39777/ NORWAY. Produksjonsnr./Produksjonsår: CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

100 g. Harmony Plus 50 SX UGRASMIDDEL K-39777/ NORWAY. Produksjonsnr./Produksjonsår: CYAN MAGENTA JAUNE NOIR K-39777/31611 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares innelåst. Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder Tribenuron-metyl,

Detaljer

FINSALBEKKEN. Ola Gillund. Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark

FINSALBEKKEN. Ola Gillund. Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark FINSALBEKKEN Ola Gillund Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark 121 1 SAMMENDRAG...123 2 INNLEDNING...123 3 MATERIALE OG METODER...123 3.1 Beskrivelse av feltet... 123 3.1.1 Beliggenhet... 123 3.1.2

Detaljer

Strategier for soppbekjempelse i bygg

Strategier for soppbekjempelse i bygg O. Elen & U. Abrahamsen / Grønn kunnskap 9 (1) 167 Strategier for soppbekjempelse i bygg Oleif Elen 1) & Unni Abrahamsen 2) / oleif.elen@planteforsk.no 1) Planteforsk Plantevernet, 2) Planteforsk Apelsvoll

Detaljer

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover - Front Page Cover Page 1 Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. DowAgroSciences PRIMUS * Suspensjonskonsentrat Mot tofrøbladet ugras i korn og grasfrøeng Sammensetning: Florasulam

Detaljer

Front Page. Jodsulfuron Konsentrat løst i olje. 500 ml NO E. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no.

Front Page. Jodsulfuron Konsentrat løst i olje. 500 ml NO E. Bayer CropScience DK. PMR: Form.: Artwork: Job no. Front Page Sammensetning: Jodsulfuron... 100 g/ l Mefenpyrdietyl... 300 g/ l Fyllstoffer... 730 g/ l 500 ml Jodsulfuron Konsentrat løst i olje Hussar OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete,

Detaljer

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ??

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ?? Plantevern Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig

Detaljer

Front Page UN Jodsulfuron Konsentrat løst i olje 500 ml. Reg. nr.: Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for

Front Page UN Jodsulfuron Konsentrat løst i olje 500 ml. Reg. nr.: Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for Front Page Sammensetning: Jodsulfuron... 100 g/ l Mefenpyrdietyl... 300 g/ l Fyllstoffer... 730 g/ l ADVARSEL Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke brukes

Detaljer

Granstar Power? - + + - - + +?

Granstar Power? - + + - - + +? Plantevern Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig

Detaljer

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE

CDQ SX UGRASMIDDEL GROUP B HERBICIDE CDQ SX NO 100G BKL K-33977 20/01/15 09:24 Page1 K-33977/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 Â ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares innelåst.

Detaljer

Ally Class 50WG CYAN NOIR K-39082/31503- NORWAY. ALLY CLASS NO 100G BKL K-39082.qxp 23/03/15 09:19 Page1. Nettoinnhold: 100 g

Ally Class 50WG CYAN NOIR K-39082/31503- NORWAY. ALLY CLASS NO 100G BKL K-39082.qxp 23/03/15 09:19 Page1. Nettoinnhold: 100 g ALLY CLASS NO 100G BKL K-39082.qxp 23/03/15 09:19 Page1 K-39082/31503- NORWAY - (COVER) PAGE 1 Ê ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning,

Detaljer

Jodsulfuron Konsentrat løst i olje

Jodsulfuron Konsentrat løst i olje 500 ml Jodsulfuron Konsentrat løst i olje Hussar OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Sammensetning: Jodsulfuron... 100 g/ l Mefenpyrdietyl...

Detaljer

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster (se bruksområde). Sammensetning:

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster (se bruksområde). Sammensetning: Focus Ultra Sykloksydim emulsjon Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster (se bruksområde). Sammensetning: Sykloksydim 100 g/i Tunge aromatiske hydrokarboner 450 g/i

Detaljer

GOLTIX 5 KG. Ugrasmiddel

GOLTIX 5 KG. Ugrasmiddel 5 KG FELLGONO5KG/02/A Productname Goltix FELLGOLNO5KG/02/A Label dimensions 376 x 244 (hxw) Name Taco Plinck Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Detaljer

Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen

Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen Frø & formering Tema 1 C - Engfrø Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen Etablering av engsvingel

Detaljer

Ugrasforsøk 2011 Jordbær. Dan Haunstrup Christensen Jørn Haslestad

Ugrasforsøk 2011 Jordbær. Dan Haunstrup Christensen Jørn Haslestad Ugrasforsøk 2011 Jordbær Dan Haunstrup Christensen Jørn Haslestad Bakgrunn for forsøk Ofte skader av Goltix Ofte utilstrekkelig virkning av Gallery Godt å ha noen forskjellige virkemidler. Inspirasjon

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 3. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-9) 3. Magasinfylling (10-14) 4. Produksjon og forbruk (15-18) 5. Kraftutveksling (19-22)

Detaljer

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11.

INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER. Tore Johannessen. Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. INDUSTRITRÅLFISKET I NORDSJØEN SAMMEBRUDD I ET AV VERDENS STØRSTE FISKERIER Tore Johannessen Havforskningsinstituttet, Flødevigen 11. mai 2005 Innledning Industritrålfisket i Nordsjøen beskatter i det

Detaljer

Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum

Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum Dyrkingsveiledning for Pelargonium x Hortorum «Hagepelargonium kalles også Pelargonium Zonale» Jord Bruk vanlig god gjødsla torv. ph 5,5-6. Potting Hus/bord må være klargjort, slik at plantene kan bli

Detaljer

VEDLEGG 4. Hovedprosjekt: Slam og kompost i grøntanlegg Delprosjekt: Dekking mot ugras

VEDLEGG 4. Hovedprosjekt: Slam og kompost i grøntanlegg Delprosjekt: Dekking mot ugras VEDLEGG 4. Delrapport: Ugrasvirkning av ulike jorddekkematerialer, forsøk ved Planteforsk Særheim og ved Planteforsk Plantevernet på Ås. Inger S. Fløistad 1 og Arne Sæbø 2, 1 Planteforsk Plantevernet,

Detaljer

Bedre utnyttelse av vårhvetesortenes resistens mot bladflekksjukdommer

Bedre utnyttelse av vårhvetesortenes resistens mot bladflekksjukdommer 128 Bedre utnyttelse av vårhvetesortenes resistens mot bladflekksjukdommer Unni Abrahamsen NIBIO Korn og frøvekster, Apelsvoll unni.abrahamsen@nibio.no I 2013 startet Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Express SX UGRASMIDDEL

Express SX UGRASMIDDEL K-39785/31611 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av aerosoler. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann

Detaljer

Starane XL PAGE 1 P UGRASMIDDEL. 245mm

Starane XL PAGE 1 P UGRASMIDDEL. 245mm PAGE 1 Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg til fôr eller frø med eller uten korn som dekkvekst, fangvekser av gras, eng og beite uten belgvekster, gras til grøntanlegg og frøeng Formulering: Fluroksypyr

Detaljer

Base page. Jodsulfuron og Diflufenikan. Konsentrat løst i olje

Base page. Jodsulfuron og Diflufenikan. Konsentrat løst i olje Base page 5 liter Hussar Tandem OD er tillatt brukt mot ugras i bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre! Sammensetning: Jodsulfuron... 10 g/ l Diflufenikan... 150 g/ l FARE Irriterer

Detaljer

Floghavre biologi og bekjempelse. Håvar E. Hanger

Floghavre biologi og bekjempelse. Håvar E. Hanger Floghavre biologi og bekjempelse Håvar E. Hanger 1 2 Biologi floghavre Floghavre er vill havre som opptrer som ugras Formerer seg kun med frø. Floghavrefritt såkorn er viktig Kan ikke brukes som kulturplante

Detaljer

SOLAGRO. Nr. 6 Mai 2013 Årgang 23. Plantevernskriv

SOLAGRO. Nr. 6 Mai 2013 Årgang 23. Plantevernskriv SOLAGRO Nr. 6 Mai 2013 Årgang 23 Plantevernskriv 2 Grunnleggende plantevern SOLAGRO 6/2013 Sterk alene God i blanding Protiokonazol hjørnesteinen i en effektiv soppbekjempelse Bredspektret, fleksibelt

Detaljer

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel

Behandling mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS-varsel 118 mot soppsjukdommer i vårhvete etter VIPS- Unni Abrahamsen Bioforsk Landbruk Unni.abrahamsen@bioforsk.no Innledning Utvikling av de viktige bladflekksjukdommene i hvete, hveteaksprikk, hvetebladprikk

Detaljer

Dekkvekst og avpussing om høsten ved gjenlegg av rødkløverfrøeng

Dekkvekst og avpussing om høsten ved gjenlegg av rødkløverfrøeng 189 Dekkvekst og avpussing om høsten ved gjenlegg av rødkløverfrøeng Trygve S. Aamlid 1, Trond Gunnarstorp 2, Åge Susort 3 og Anne A. Steensohn 3 1 Bioforsk Miljø, 2 Norsk Landbruksrådgiving SørØst, 3

Detaljer

Kornskolen. det agronomiske utgangspunktet. Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015.

Kornskolen. det agronomiske utgangspunktet. Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015. Kornskolen det agronomiske utgangspunktet Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015 Åsmund Langeland «Hvilken del av planta gir du mest fokus?» Bruker du nok tid på rota?

Detaljer

Ariane S PAGE 1 P

Ariane S PAGE 1 P PAGE 1 Fluroksypyr + klopyralid + MCPA emulsjon Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg og raigras med eller uten korn som dekkvekst og i grasfrøeng, samt gras i grøntanlegg Sammensetning: Fluroksypyr

Detaljer

Aklonifen. Front page. Reg.nr PMR: NO B. Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for

Aklonifen. Front page. Reg.nr PMR: NO B. Bayer CropScience DK Use only for corrections Print Ready PDF for NO84937541B Front page Aklonifen Suspensjonskonsentrat 5 liter Mot frøugras i poteter, gulrot, erter, løk, dill og kruspersille/ bladpersille. Sammensetning Aklonifen............................ 600 g/l

Detaljer

Frønytt

Frønytt Frønytt 7-2017 04.05-17 Innhold: Pass på avstandene ved gjenlegg til frøeng Fare for ugrasproblem ved skifte av art ved frøavl Gjenlegget Ugrassprøyting i frøenga Hvordan påvirkes plantevernmidler av frost

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 2014 og 2015. Endringen i prestasjoner fra 2014 til 2015 i engelsk

Detaljer

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm Front page cover PAGE 1 45mm 17mm FORSIKTIGHETSREGLER Benytt vernehansker av nitril, øyevern, og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding

Detaljer

Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen

Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen TØI-rapport 934/2007 Forfattere: Ross Phillips; Torkel Bjørnskau; Rolf Hagmann Oslo 2007, 19 sider Sammendrag: Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen

Detaljer

Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no

Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no Næring og næringshusholdning i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver silja.valand@lr.no Disposisjon Regelverk Vekstkrav til ulike korn- og belgvekster Jorda vår, jordas bidrag Vekstskifte

Detaljer

DuPont plantevern PRODUKTKATALOG 2013. www.dupontagro.no, tel. 69 28 89 66. DuPont Norge AS, Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo

DuPont plantevern PRODUKTKATALOG 2013. www.dupontagro.no, tel. 69 28 89 66. DuPont Norge AS, Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo DuPont plantevern PRODUKTKATALOG 2013 www.dupontagro.no, tel. 69 28 89 66 DuPont Norge AS, Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo Innhold & kontaktpersoner Produktkatalog 2013 Innhold & kontaktpersoner 2 Resistens

Detaljer

Fagseminar i plantekultur Plantevern Scandic Hamar 2015-02-02

Fagseminar i plantekultur Plantevern Scandic Hamar 2015-02-02 Fagseminar i plantekultur Plantevern Scandic Hamar 2015-02-02 Darko Kosoderc +46-76-881 32 80 dkosoderc@dow.com www.dowagro.se Alle skal ha tilgang til mat - en global utfordring Världspopulation (mrd)

Detaljer