PERSONALHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge"

Transkript

1 PERSONALHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge 2012

2 Innholdsfortegnelse 1 Arbeidsvilkår for ansatte Ansvar Ansettelse Opplæring / Utdannelse Overtid og mertid Lønnsforhold Vedlegg 1.a: Bekreftelse av gjennomgått standard opplæring Ansvarsforhold Dagligleder Driftsleder Driftsassistent Områdeleder Objektleder Vaktleder Ansatte Rute/Objektinstruks Organisasjonsstruktur Visk Sikkerhet AS Yrkesetikk for ansatte Innledning Personellets holdning Taushetsplikt Konkurranseklausul Gaver Bruk av kundens fasiliteter og utstyr Generell orden Matpauser Opphold på arbeidsplass Besøk under vakten Kontakt med publikum Innledning Personellets opptreden Kommunikasjon... 11

3 4.4 Tidsskrifter Media Rapportering Formål Ansvar Omfang Handling Alvorligere sikkerhetsbrudd Observasjonsrapport Lønn Lønningsrutiner Frister for innrapportering Skattetrekk Trekk i lønn Forskudd på lønn Overtid og merarbeid Avspasering av overtid Lønnsjustering Ferie Ferieavvikling Feriepenger Tilleggsytelser Dekking av telefonutgifter Dekking av aviser/tidsskrifter Kredittkort Forsikringer Yrkesskadeforsikring Ved ervervsuførhet (framtidig inntektstap) Ved medisinsk invaliditet (mènerstatning) Ved død Tillegg Generelt Sykdom Egenmelding: Retten til å nytte egenmelding: Tap av retten til å nytte egenmelding Legeerklæring... 21

4 10.5 Gyldighet av Legeerklæring Arbeidsgiverperioden Beregning av lønn under fraværet Mål og begrensninger Barns eller barnepassers sykdom Permisjon Militærtjeneste Svangerskap/fødsel Adopsjon Korte velferdspermisjoner Barn som skal begynne i barnehage/skole Bryllup Flytting Dødsfall i nærmeste familie Lege/tannlegebesøk Lesefri i forbindelse med studier/eksamen Omsorgspermisjon ved fødsel Fri i forbindelse med amming Utførelse av offentlige verv Deltagelse i idrettsarrangement o.l Blodgiving Generelt Bedriftsidrettslag Kjøp med rabatter fra leverandører Lånegarantier for ansatte Utlån av utstyr til ansatte Gaver Gratialer/påskjønnelser Premieringsgaver/interne konkurranser Terminalbriller Bierverv/ konkurranse klausul Private ærender Uniformsreglement Formål... 28

5 14.2 Omfang Ansvar Uniforms typer Fellesbestemmelser Fritagelse fra uniformsreglementet Flere uniformerte ansatte på jobb samtidig Uniformering utenom arbeidstider Tap/skade og bytting av uniforms effekter Vedlikehold av uniformen Opphør av arbeidsforholdet Personlig hygiene Tillitsmannsfunksjon... 29

6 1 Arbeidsvilkår for ansatte 1.1 Ansvar Dagligleder er ansvarlig for rekruttering, ansettelse og grunnleggende kompetanse av selskapets personell. I tillegg er dagligleder også ansvarlig for personellets arbeidsvilkår og ivaretakelse av Arbeidsmiljølovens krav til helse, miljø og sikkerhet. Det kreves av alle ledere med personalansvar at alle ansatte, uavhengig av status, kjønn, seksuell legning, religion og etnisk opprinnelse, blir respektert og rettferdig behandlet. Alle ansatte har et ansvar for å sikre at Visk Sikkerhet i et krevende arbeidsmarked skille seg ut som en attraktiv arbeidsplass for personer med holdinger, kompetanse og adferd som vi etterspør. Begrepet attraktiv arbeidsplass betegnes ved at vi tilbyr utfordrene og varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med muligheter for personlig utvikling. Alle ansatte har et ansvar for å skape et konstruktivt samarbeid mellom våre ansatte og kunder slik at vi skaper unike opplevelser som gjør at kundene foretrekker oss. 1.2 Ansettelse Et eksemplar av personalhåndboken skal ved ansettelse utleveres til hver ansatt. personalhåndboken er grunnlaget for opplæring og grunnleggende kompetanse av Visk Sikkerhets personell. Håndbøkene inngår som en del av selskapets arbeidsreglement. 1.3 Opplæring / Utdannelse Nytt personell skal ved ansettelse få utlevert en personalhånbok som inneholder Visk Sikkerhet sine generelle bestemmelser, lønnsforhold og organisasjonsforhold, samt andre vesentlige dokumenter. Dette inkluderer personalhåndboken. Personellet får så en teoretisk og praktisk opplæring på et grunnleggende fagkurs samt spesifikk rute/objekt opplæring iht. gjeldene instruks og opplæringsplan. Opplæring gjennomføres av instruktør og/eller lokalleder eller person som er bemyndiget av dagligleder til dette. Grunnkursopplæringen skjer i henhold til selskapets læreplan. Ved gjennomført grunnopplæring skal vedlegg 1a signeres av instruktøren og ansatte. Rute/objekt opplæring vil variere i mengde, avhengig av rute/objektets størrelse og kompleksitet. Alle nye vektere som ved ansettelse ikke har gjennomgått et godkjent vekterkurs, må senest innen 6 måneder etter ansettelse (inklusiv 30 timers praksis) gjennomføre dette. Dersom dette kravet ikke tilfredsstilles kan den ansatte med øyeblikkelig virkning og inntil kurset gjennomføres taes ut av tjeneste uten kompensasjon av tapt inntekt. 1.4 Overtid og mertid Jfr vekteroverenskomsten 6, AML 49 Visk Sikkerhet vil, så fremt det lar seg gjøre, alltid ha tilstrekkelige opplært personell på hvert arbeidssted til å kunne betjene ekstrabestillinger uten bruk av overtid. I de tilfellene det ikke finnes tilstrekkelig opplært og tilgjengelig personell, kan overtid benyttes etter avtale med dagligleder. Overtid beregnes etter den til enhver tid gjeldene tariffavtale. Merk det er kun overnevnte som kan godkjenne overtid. Ansatte som tilegner seg overtids vakter uten forhåndsgodkjennelse fra arbeidsgiveren har ikke krav på overtidsbetaling.

7 Mertid jfr 49 arbeidsmiljøloven er den ansattes mulighet til å jobbe mer arbeid utover sin vanlig turnus (deltid) og inntil en heltidsstilling (100%). Heltidsstilling defineres avhengig av tidspunktene for arbeidet herunder gjennomsnittlig 37,5, 35,5 eller 33,6 timer pr uke. Merarbeid som den ansatte har selv akseptert er ikke overtids berettiget. Merarbeid som er pålagt av arbeidsgiveren er overtids berettiget Ansatte som jobber i henhold en heltids arbeidsavtale har ikke mulighet til å jobbe mertid. All ekstraarbeid er for heltids ansatte overtids berettiget. 1.5 Lønnsforhold Jfr Personalhåndbok pkt Vedlegg 1.a: Bekreftelse av gjennomgått standard opplæring Navn Lønnsnr AKTIVITET ANSVARLIG SIGN LEDER SIGN ANSATT Gjennomgått instruktør organisasjonsstruktur, og rutiner i Visk Sikkerhet Gjennomgått instruktør arbeidsreglement og personalhåndbok for Visk Sikkerhet. Inkl: Ferie, sykdom, vaktbytte, ekstra- arbeid, permisjoner. Gjennomgått lønnsrutiner instruktør for Visk Sikkerhet. Inkl: feriepenger, overtid, utbetalinger, forskudd, feil lønn Gjennomgått instruktør prosedyrehåndbok og HMS håndbok DATO NOTATER Gjennomgått nødvendige opplæring på gjeldende data systemer. Informert om tillitsmann og vernearbeid i Visk Sikkerhet as 2 Ansvarsforhold instruktør instruktør

8 2.1 Dagligleder Dagligleder er ansvarlig for den totale driften. Dagligleder har det overordnede ansvaret for oppfølging av alle driftsoppdrag i sitt ansvarsområde. Dette inkluderer kundeforholdet og alle ansatte. Dagligleder er underlagt og rapporter til Styreleder. 2.2 Driftsleder Driftsleder er ansvarlig for tjenesten på flere ruter/objekter i et bestemt geografisk område. Driftslederen er ansvarlig for koordinering av selskapets ressurser som er tilgjengelige i eget ansvarsområde. Driftslederen jobber ikke permanent på et bestemt rute/objekt, men skal være i stand til å bistå når det oppstår et konkret behov for assistanse. Driftsledere er underlagt å rapportere til dagligleder. 2.3 Driftsassistent Driftsassistent er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av personal og materielle ressurser, i et bestemt geografisk område. Driftsassistenten er underlagt og rapporterer til en bestemt driftsleder. 2.4 Områdeleder Områdeleder er ansvarlig for et utvalg av ruter/objekter I en bestemt avdeling. Områdeledere er underlagt og rapporterer til en driftsleder. 2.5 Objektleder Objektleder er ansvarlig for tjenesten på det enkelte stasjonærobjekt. Objektledere rapporterer enten til en driftsleder eller en områdeleder. 2.6 Vaktleder Vaktledere finnes kun i forbindelse med større objekter/rute oppsett men flere skift i arbeidsturnusen. Vaktledere er objektleder/områdelederens stedfortreder. 2.7 Ansatte Personellet er ansvarlig for utførelse av bestemte arbeidsoppgaver, tilknyttet en bestemt rute/objekt. Ansatte kan ikke alene endre instrukser eller prosedyrer, annet enn når dette er meddelt skriftlig fra nærmeste overordnet. Dette gjelder også om kunden selv kontakter personellet og ber om endringer. Alle slike henvendelser skal henvises til nærmeste overordnet, som vil sørge for å endre rute/objektinstruksen. Avhengig av oppdrag rapporterer ansatte hovedsakelig til en bestemt objektleder/områdeleder. Det kan i forbindelse med enkelte oppdrag forekomme en direkte rapporteringslinje mellom ansatte og dagligledere. 2.8 Rute/Objektinstruks Personalhåndboken gir det generelle grunnlaget for arbeid som personellet i Visk Sikkerhet, rute/objektinstruks bygger videre på dette og gir ansatte spesifikk kunnskap om en rute og/eller et arbeidssted. Alle ansatte som jobber på en rute/et objekt må derfor følge de til en hver tid gjeldende rute/objektinstruks. Rute/objektinstruksen er unik for hver rute/hvert objekt, og skal til enhver tid befinne seg på arbeidsplassen. Hvert permanent arbeidssted skal ha en godkjent opplæringsplan. Objektleder/områdeleder er ansvarlig for personellets opplæring på

9 det enkelte arbeidsstedet. Personellet skal ved gjennomført opplæring signere den gjeldende opplæringsplan. 2.9 Organisasjonsstruktur Visk Sikkerhet AS. Styreleder Daglig leder Mellomleder 3 Yrkesetikk for ansatte

10 3.1 Innledning Ansatte i Visk Sikkerhet skal være samvittighetsfulle, hjelpsomme og ærlige mennesker. På bakgrunn av dette er ansettelsesprosessen strenge. I den forbindelse kreves uttømmende politiattest før ansettelse, og selskapet kan når som helst kreve at den ansatte legger frem en ny politiattest. I tillegg kan det i forbindelse med utvelgelsesprosess og avhengig av oppdrag gjennomføres sikkerhetssamtaler, kredittvurderinger, sikkerhetsklarering og personlighetsanalyser. Ansatte har plikt til å melde i fra til arbeidsgiver dersom han senere blir innblandet i forhold som kan medfører eller har medført anmerkninger på rullebladet, inkludert at førerkortet blir inndratt når førerkortet er relevant i tjenesten. Dette gjelder også andre spesielle godkjenninger, som er forutsetninger for at vedkommendes arbeid som ansatt blir endret. Standard arbeidsavtalen. 3.2 Personellets holdning Personellets grunnholdning må være på en slik måte at kundens krav til sikring og arbeid må oppfylles til enhver tid. Personell skal opptre aktpågivende og oppmerksomt, og vise tydelig at han/hun er våken og tar tjenesten alvorlig. Ansatte skal ha den nødvendige kontakt med kunder/publikum på rute/objektet, samtidig som det opprettholdes en profesjonell uavhengighet. Ansatte skal til en hver tid forholde seg til gjeldende instruks og møte på arbeid punktlig og med god personlig hygiene. 3.3 Taushetsplikt Personellet har taushetsplikt for alle forhold han blir kjent med i og utenfor tjenesten som vedrører firmaets drift, vaktobjekter, rute oppsett, vaktrutiner og ellers alle forhold som vedrører firmaets kunder. Ingen ansatte har lov til å uttale seg om driften av oppdraget, kunde forholdet eller driftsrutiner i Visk Sikkerhet til noen offentlig eller privat media eller tredje person. Alle henvendelser skal vise til taushetsplikten og henvises til nærmeste overordnede. Taushetsplikten gjelder også etter at ansatte har sluttet i Visk Sikkerhet. Standard arbeidsavtale. 3.4 Konkurranseklausul Ansatte kan ikke, uten Visk Sikkerhet skriftlig godkjennelse, ta seg annet arbeid i konkurrerende selskaper, eller på egen hånd eller gjennom tredje person utføre vakt og sikringsoppdrag som er i konkurranse med Visk Sikkerhet. 3.5 Gaver Det er strengt forbud for ansatte å tilegne seg noe fra en kunde. I prinsippet gjelder dette også for småting som binders etc. Dersom ansatte mottar gaver, vareprøver, kasserte gjenstander eller lignede, skal det alltid gis beskjed til nærmeste overordnet, med mindre det foreligger skriftlig bekreftelse fra kunde. Overtagelse av gjenstanden skal bekreftes med en skriftlig kvittering. Påtreffes ansatte på vei fra eller til, eller inne hos kunden med gjenstander som ikke kan brukes i tjenesten, skal ansatte kunne vise til en gyldig kvittering. Kvitteringen må være fra samme dag som varen taes med ut fra butikken eller objektet.

11 3.6 Bruk av kundens fasiliteter og utstyr Det er strengt forbudt å benytte seg av kundes fasiliteter og utstyr uten at dette er direkte nødvendig for utførelsen av personellets arbeid. Dersom kunden gir en slik tillatelse skal dette være skriftlig i hvert enkelt tilfelle, kopi sendes dagligleder. 3.7 Generell orden Sørg for at det er ryddig og rent under vakten og når den avsluttes. Rydd bort gjenstander som ikke naturlig hører hjemme på arbeidsstedet. Instrukser, papir og lignende ordnes så det gir et ryddig utseende. Dette gjelder også bruk av selskapets biler. 3.8 Matpauser Alle matpauser skal foregå på et forhånd godkjent sted. Herunder kantine/spiserom der disse er tilgjengelige for ansatte. Dersom tjenesten er lagt opp slik at bespisning må foregå i tjenesten, skal dette gjøres mest mulig diskré, eller etter føringer fra overordnede. 3.9 Opphold på arbeidsplass Det er strengt forbud å gå inn eller oppholde seg på arbeidsplassen, eller kundens/selskapets eiendom utenom personellets ordinære vakttid, med mindre annet er avtalt med kunden/arbeidsgiveren skriftlig. Dette gjelder også om det er andre ansatte fra Visk Sikkerhet på arbeidsplassen. Unntak er områder som er åpent for normal ferdsel for eksempel kjøpsentre/forretninger, eller der det gis dispensasjon av en overordnede Besøk under vakten Det er ikke tillatt med privat besøk av utenforstående under vakten.

12 4 Kontakt med publikum 4.1 Innledning Den uniformerte ansatte er Visk Sikkerhet ansikt utad. Det er derfor viktig at ansatte opptrer korrekt og høflig med kontakt med publikum, slik at ikke Visk Sikkerhet kunders anseelse svekkes. 4.2 Personellets opptreden Ved tjeneste hvor personell har direkte kontakt med publikum, eller kundens personale er det viktig at ansatte viser at han er aktpågivende og observant. Ansatte skal opptre høflig, rolig og behersket. Ansatte som har nær kontakt eller er eksponert for publikum eller kundens ansatte, skal ha en korrekt respektfull holdning. Ved stasjonærtjeneste skal personellets sitte på en ordentlig måte i stolen og ikke gi et slapt inntrykk ved å henge eller halvveis ligge i stolen. Ved sentertjeneste, områdevakthold, mobiltvakthold, verditransport eller andre patruljerende tjeneste skal personellets i utførelse av arbeidsoppgavene sine ikke gå med hendene i lommen, private mobiltelefonsamtaler, røyke og/eller tygge tyggegummi. Ved arbeid i tilknytning til bruk av tjenestebil skal ansatte vise hensyn til andre medtrafikkanter. Ansatte som benytter tjenestebiler skal derfor være meget oppmerksom på det negative inntrykket av selskapet som skapes ved dårlig sjåfør adferd i trafikken. Alle ansatte som benytter selskapets tjenestebiler er pliktig til å følge Veitrafikklovens bestemmelser og selskapets regler for bruk av tjenestebil. 4.3 Kommunikasjon Opptreden ovenfor andre mennesker skal være slik at den man kommuniserer med får et seriøst inntrykk av at sikkerheten er lagt i de rette hender. Dette oppnås med høflig og korrekt opptreden uten av at kravene til sikkerhet svekkes i tjenesten. En ansatt skal aldri innlate seg på lengre diskusjoner eller høyrøstet krangling, men vise bestemt til sine instrukser. Ved tvil kan personellets henvende seg til sine nærmeste overordnede for nærmere instrukser. 4.4 Tidsskrifter Det er ikke tillat å lese aviser, gjøre lekser, foreta private telefonsamtaler eller ha noen andre gjøremål enn det som er nedfelt i arbeidsinstruksen. Dispensasjon fra dette vedtaket skal være skriftlig godkjent av dagligleder. 4.5 Media Det skal ikke uttales noe til media. Skulle det oppstå situasjoner der media kilder oppsøker ansatte for informasjon, skal en vise til taushetsplikt og henvise til nærmeste overordnet eller vaktsentral.

13 5 Rapportering 5.1 Formål Formålet med denne prosedyren er å sikre at Visk Sikkerhet og kunden får skriftlig melding om en hver hendelse, som har betydning for oppdraget. Dette er så vel kunden som Visk Sikkerhets juridiske beskyttelse mot eventuelle senere krav/etterforskning. 5.2 Ansvar Dagligleder er ansvarlig for denne prosedyren, og samtlige mellomledere skal påse at denne prosedyren blir fulgt. 5.3 Omfang Omfatter alle ansatte som utfører patruljerende personell oppdrag, alarmrespons oppdrag eller andre tjenester hvor hendelser skal rapporteres/ dokumenteres. 5.4 Handling Rapporter skal føres på fastsatte rapportblanketter og skal tydelig gi svar på tid, dato, hvem, hvor, når, samt ansattes reaksjoner. Rapportene skrives fortrinnsvis på arbeidsplassen, og legges på avtalt sted, slik at kunden/overordnede snarest får denne i hende. Rapportering om uregelmessigheter gis iht. instruks på arbeidsplassen. Rapporten skal følge kronologisk oppsett. Kopi av rapporter leveres til overordnet. Ved hendelser som Visk Sikkerhets administrasjon må ta stilling til, eller hvor tiltak må iverksettes sentralt, skal ansatte/oppdragsansvarlig varsle dagligleder. I rapporten skal alle forhold som er av betydning for oppdraget, noteres på en slik måte at kunden/overordnet klart kan se hva som har foregått. Vær nøytral og objektiv og forklar situasjonen slik du opplevde den. Er vitner tilstede, skal navn og adresse noteres, samt bruke: vitne hevder eller vitne kan fortelle og deretter skrive ned vitnes versjon av hendelsen. Ved særdeles alvorlige hendelser i løpet av vakten, ringes kunden/overordnede med muntlig orientering i tillegg til rapport. På arbeidssteder hvor det benyttes vaktjournal erstattes rapportskjemaet med journalen. Når ansatte går på vakt skal han/hun kvittere for overtagelse av vakten og av utstyr iht. rute/objektinstruksen. Personellet skal lese igjennom vaktjournalen for å få innblikk i hva som har foregått på arbeidsplassen siden han/hun sist var på vakt. Alle på og avtropp skal føres med navn, tid samt start og slutt og resultat av alle inspeksjonsrunder. Rapportering om uregelmessigheter gis iht. instruks for rute/objektet. Hva rapporteres? Det settes store krav til ansattes vurderingsevne når det gjelder nødvendigheten av å rapportere uregelmessigheter, eller innhente hjelp fra kundens kontaktpersoner eller offentlige etater. Er man i tvil kontaktes overordnet eller vaktsentralen. Ved observasjonsrapport på verditransport skal overordnede informeres fortløpende. Ved innbrudd eller tegn på innbrudd varsles vaktsentralen som så vil sørge for videre varsling mens personell sikrer åstedet.

14 Ved spesielle hendelser som for eksempel branntilløp skal det alltid skrives en egen utfyllende rapport. Selv om personell får slukket ilden, skal det konfereres med brannvesenet slik at ikke personellets blir stående ansvarlig for ettertenning. Alarmer som er aktive skal alltid varsles - utløst sone, samt tid rapporteres. Hvis man er sikker på alarmårsaken rapporterer man dette. Er man usikker på årsaken skal synsing unngås fordi våre kunder kan tolke dette som en sikker sak og iverksette feilsøking. Alle personer som påtreffes på avlåste bygg/anlegg hvor Visk Sikkerhet har oppdrag, skal avkreves legitimasjon som påføres rapport med navn og type identifikasjon. Dersom gyldig legitimasjon ikke kan fremvises, skal overordnet eller vaktsentral kontaktes før vedkommende slippes. 5.5 Alvorligere sikkerhetsbrudd Ved større sikkerhetsbrudd, som for eksempel tyveri, ran, hærverk etc tar ansatte øyeblikkelig kontakt med Visk Sikkerhet AS overordnede for videre instrukser. 5.6 Observasjonsrapport Når det er nødvendig å nærmere beskrive en person, kjøretøy eller hendelse som er mistenkt for uregelmessigheter, skal rapport skrives. Rapporten skal fylles ut så snart som mulig, senest ved avtropp. Rapporten skal være selvinstruerende, men påse at det benyttes pen og lett lesbar skrift! Bruk helst blokkbokstaver. Fyll ut ALLE rubrikker. Husk ALLTID å notere grunnen til hvorfor rapporten er utfylt! Dette føres først i feltet "Hendelsesforløpet. Dersom hendelsen er rapportert videre til kunde, politi eller vaktsentral, skal dette påføres rapporten med navn og tidspunkt for hvem som mottok meldingen. Disse opplysninger føres inn nederst i feltet fremgangsmåte." Til slutt skal rapporten undertegnes med navn og adresse. Kopi av rapporten skal straks leveres til gjeldende dagligleder i Visk Sikkerhet.

15 Observasjonsrapport Mistenkelige personer/kjøretøy/hendelser Filial/Sted/adresse Dag - dato kl Kjørerute/objekt Tjenestenummer BESKRIVELSE OBJEKT NR. 1 OBJEKT NR. 2 OBJEKT NR. 3 KJØRETØY Registreringsnr. Merke/type Farge Spes. kj.tegn/annet PERSON Kjønn + alder Høyde Kroppsbygning IFØRT Overdel Bukse Sko Annet/spes. kj.tegn Utrustning/utstyr For ytterligere beskrivelse av person og bil bruk signalementsskjema DETALJBESKRIVELSE AV HENDELSEN TILTAK GJENNOMFØRT POLITIET Varslet Ikke varslet Kontaktperson Navn: Telefon: Rapport utfylt av Navn Signatur: Telefon:

16 Eksempel på egenrapport Tjenestested Visk Sikkerhet AS. Drotningsvikveien Godvik Tlf: Oppdragsted. Bergen Stor Senter, Strømgt. 8, 5015 Bergen Sted. Bergen Dato Rapportskriver. Personellets navn. Tj. nr. / Stilling 1007 vekter Forholdets art. Tid, sted. Anm. nr, j.nr, og evt. andre reg. opplysninger. Pågripelse av Per Persen f for tyveri av en DBS Intruder 3000 sykkel fra parkeringsplass utenfor Begen Stor Senter, onsdag kl Tekst. Huskeregler: Jeg skriver for andre Bruk naturlig og lettfattet språk. (Ikke fremmedord) Unngå Passiv språkbruk, eks. Porten ble låst kl Hvem i h låste porten??? Unngå forkortninger som ikke er allment kjent. Kilden til for et utsagn må alltid oppgis. Rapporten skal måles med lovens mål. a) - Hvilket straffebrudd er overtrådt? b) Hva er betingelsene for nedre grense for overtredelsen? c) Forsett? Rapporten skal kunne leses loddrett. Velordnet, oversiktige og lettleste- Bruk avsnitt. Skrive i tidsrekkefølge/ Understrekninger bruker vi bare for å fremheve viktige ting, men virkningen svekkes ved for mye bruk, derfor: Bare på nye navn som dukker opp i forklaringen og kun første gang. I gjenstandsbeskrivelse understrekes gjenstandens navn, særkjenne, verdi og innhold. Marginndeling Marg 1 Marg 2 Selve forklaringen. Husk: Bruk heller for mange avsnitt enn for få. Ikke skriv skolestil. Tenk på hva som er viktig å fremheve i forhold til straffebruddet, bind gjerningsmannen til sted og forhold ved hjelp av deg som vitne, utsagn og bevis. Vitne/ fornærmede ga følgende beskrivelse av den ukjente personen: Mannen: Ca. 25 år, ca. 180 cm., slank, langt lyst hår, rødmusset ansikt, blå øyne, liten bart. Særkjenne: Dro på venstre fot, tatovering av en frosk i pannen. Klesdrakt: Sort halvlang skinnjakke med 2 brystlommer foran, blå slitt dongerybukse, hvite joggesko.

17 Dialekt: Vestlandsdialekt, mulig fra Voss Gjennkjennelse: Fornærmede mener å kunne kjenne igjen vedkommende, også etter fotografi. Person/ gjenstandsbeskrivelse Pågrepet: Per Persen f Bor: Strandgt. 1 a, 3 etg. Leilighet 456, 5000 Bergen Tlf.: , mob Arb.. Oppramsing av vitner - (Kommer helt til slutt før underskrift) Vitner: Personalia må være fullstendig 1. Viggo Pettersen Underskrift 6 Lønn 6.1 Lønningsrutiner Lønnsutbetaling skjer etterskuddsvis den 20. hver måned over bank. Den enkelte kan selv bestemme hvilken bank han ønsker lønnen overført til. Ansatte som ikke har informert arbeidsgiveren om sine bank detaljer senest den 18 hver måned risikere å ikke få lønn utbetalt før påfølgende måned. På lønningsdagen blir det utlevert lønnsslipp til hver enkelt ansatt, som viser hvordan lønnen er beregnet, hvor mye skatt som er trukket, eventuelle andre avtalte trekk, akkumulert feriepengegrunnlag og netto beregnet beløp som er overført til den ansattes bankkonto Frister for innrapportering Alle timelister i forbindelse med lønnsutbetaling skal være attestert og kontrollert av administrasjon og inn til hovedkontoret senest den 5. i måneden. Lønnsdata som innsendes for sent, vil ikke registreres og utbetales ikke før neste lønning. Innrapportering omfatter - Timelister - tillegg/endringer i lønn - overtid - reiseoppgjør - kilometergodtgjørelse - andre utgiftsgodtgjørelser Rapporteringen skal skje samlet for hvert objekt, komplett med alle nødvendige data og attestert av administrasjon Skattetrekk Skattekort skal leveres lønningskontoret så snart dette mottas fra Ligningskontoret. Dersom nye skattedata ikke har blitt registrert før første lønnskjøring pr. 8. januar, vil det i januar bli trukket skatt etter fjorårets skattekort og deretter blir det trukket 50% skatt.

18 Arbeidsgivere har ikke anledning til å redusere skattetrekk uten skriftlig dokumentasjon fra ligningsmyndighetene. Det kan imidlertid avtales med den enkelte høyere trekk. Dette skal skriftlig formidles til arbeidsgiveren. Det vil bli trukket fastsatt skattetrekk i henhold til innleverte skattekort alle måneder bortsett fra juni og desember. I juni utbetales feriepenger, som det ikke skal direkte trekkes skatt av, og i desember trekkes det halvt skattetrekk av ordinær lønn Trekk i lønn Ved pålegg fra myndighetene foretar Lønningskontoret, uten varsel følgende trekk i lønn. påleggstrekk fra Ligningskontor (restskatt o.l.) bidragstrekk fra Trygdekontor (underholdningsbidrag) tvangstrekk fra andre offentlige myndigheter Eventuelle nye trekk blir meldt den enkelte før det blir igangsatt Forskudd på lønn For ansatte med fast månedslønn og minimum halv stilling med mer enn 3 måneders ansettelse er det ved spesielle anledninger muligheten til å ta ut forskudd på lønn. Forskudd av lønn skal begrenses til det strengt nødvendige da dette hefter lønningskontoret vesentlig. Alle typer forskudd formidles til lønningsavdeling via nærmeste overordnede. Kun Daglig Leder og Økonomisjefen har fullmakt til å innvilge utbetaling av forskudd. Forskudd gis kun etter skriftlig søknad. Forskudd utbetales kun de 10 første dagene i hver måned. Det utbetales max 3 lønnsforskudd p.r. ansatt p.r. år. Det skal ikke utbetales forskudd på lønn dersom den ansatte har uoppgjorte reiseforskudd eller annet forskudd på mer enn kr. 5000,-. Forskuddet kan maksimalt være 50% av normal netto utbetalt månedslønn for fastlønnede. Ansatte med timelønn kan få forskudd på opptjent lønn pr. dato iflg. attestert timeliste, med fradrag av eventuelle trekk. Utbetalingen blir kun godskrevet innmeldte lønnskonto. Skjema som er attestert av nærmeste overordnede skal benyttes og umiddelbart hovedkontoret. Forskuddet vil i sin helhet bli trukket den påfølgende lønning. I særskilte tilfeller kan det avtales trekk over to måneder. Dette skal godkjennes av dagligleder Overtid og merarbeid. Jfr Arbeidsmiljøloven 49. Bruk av overtid skal begrenses og skal ikke overstige 200 timer p.r. år. All overtid skal være godkjent av selskapets overordnede representant på stedet. Ansatte som påtar seg mer arbeid utover 100% stilling som ikke er godkjent av en overordnede vil miste retten til overtidsbetaling. Overtid beregnes i henhold til gjeldende lover og tariff bestemmelser. Overtidsutbetaling vil bli foretatt sammen med den påfølgende lønn. For deltidsansatte beregnes arbeidets tid utover den avtalte, men innenfor normal arbeidstid, som merarbeid Jfr Arbeidsmiljøloven 46. Tilleggene beregnes etter gjeldende lønns og arbeidsvilkår for ansatte i henhold til overenskomst mellom NHO/SBL og LO/NAF.

19 Mat i forbindelse med overtid som er pålagt i løpet av påbegynt skift/arbeidsdag ordnes etter gjeldende tariff. For ansatte som ikke har sine personlige betingelser regulert etter tariff, skal overtid være (planlegges til å være) i minst 3 timer før overtidsmat kan bestilles. I slike tilfeller benyttes kun selskapets til en hver tid gjeldende samarbeidspartnere Avspasering av overtid Personer som er ansatt i stillinger som gir adgang til å avspasere opptjent overtid kan slike timer avspaseres time mot time. Adgang til avspasering innvilges i henhold til personlige arbeidsavtaler. Avspasering gjennomføres etter avtale med nærmeste overordnede. Avspasering skal legges til en tid som ikke er til ulempe for bedriften Lønnsjustering Personlige lønnsjusteringer er hovedsakelig basert på den enkeltes utvikling, resultater og fremdrift. Slike justeringer blir foretatt etter innstilling til ledelsen, og skjer 1.juli.årlig. Innstillinger til styret skal foretas av dagligleder innen 1. juni. Vurderinger av den enkeltes personlige utvikling skal bygge på medarbeidersamtaler. Forøvrig er alle lønnsjusteringer knyttet til selskapets til en hver tid økonomiske situasjon. Lønnsjusteringer for ansatte følger avtalene om tarifføkninger som vedtas i lønnsforhandlingene mellom arbeidsgiver og arbeidstagerorganisasjonene; NHO/SBL og LO/NAF. 7 Ferie Ansatte har krav på 25 dagers ferie pr. kalenderår. Ansatte må melde sine ferieønsker innen 1. mai i ferieåret hvis ferie ønskes i hovedferieperioden fra og med 1. juni til og med 30. september. For ferie ellers i året er fristen minst 2 måneder før ferieavvikling. Ferieønsker som kommer inn senere enn gjeldende frister vil ikke bli prioritert. Ferieønsker skal meldes skriftlig til nærmeste overordnede som deretter har ansvar for godkjenning og koordinering av ferieavvikling i eget ansvarsområde. Ansvarshavende rapporterer videre til dagligleder. Medfører ferieønskene behov for ferieavløsere skal lederne rapportere dette til dagligleder fortløpende. Arbeidsgiver har styringsrett når det gjelder fastsettelse av ferietiden, men selskapet vil søke så langt det er mulig å etterkomme den enkeltes ferieønsker. 7.1 Ferieavvikling (I henhold til Lov om ferie av ) Ferie opptjenes i det året feriepengene opptjenes og avvikles i ferieåret. Opptjeningsåret og ferieåret følger kalenderåret. Arbeidstakere har krav på 15 virkedagers sammenhengende ferie i hovedferieperioden fra til Resterende ferie, 10 virkedager, avvikles i løpet av ferieåret. Arbeidstakere som er ansatt innen 15. august i ferieåret har krav på full ferie samme år. Arbeidstakere som er ansatt etter 15. august, men innen 30. september i ferieåret har krav på full ferie, men først etter 30. september. Arbeidstakere som er ansatt etter 30.

20 september i ferieåret har krav på 5 dagers ferie, jfr 5.3 med det forbehold at arbeidstaker ikke har tatt ut full ferie hos tidligere arbeidsgiver. Dersom en arbeidstaker har tatt ut ferie hos tidligere arbeidsgiver vil dette komme til fradrag. En ferieuke er 5 virkedager, mandag til fredag. Hvis en arbeidstaker kun jobber turnus f.eks tirsdager og onsdager vil det fortsatt telle som en uke. Dette gjelder både helog deltidsansatte. Ytterligere informasjon om arbeidstakers ferierettigheter finner man i Lov om ferie av Denne kan man få utdelt ved å ta kontakt med dagligleder. 7.2 Feriepenger Jfr. Lov om ferie 11. Feriepenger utbetales kun ved avvikling av ferie. Deles ferien, kan feriepengene deles tilsvarende. Hvis ferie ikke er tatt innen 1. juni vil alle feriepengene utbetales samlet med lønnsutbetalingen i juni i ferieåret. Arbeidstakere som ønsker feriepenger fra opptjeningsåret utbetalt tidligere/senere enn 10 juni må søke om utbetaling/utsettelse ved å sende en skriftlig søknad til dagligleder om utbetaling av feriepenger på et annet tidspunkt en nevnt. Det skal fremkomme av søknaden hva som er årsaken til behovet for utbetaling av feriepenger. Ved opphør av arbeidsforholdet i Visk sikkerhet AS vil alle opptjente feriepenger utbetales i forbindelse med sluttoppgjøret. NB! Sluttoppgjøret utbetales ikke før alle eiendeler som tilhører Visk sikkerhet AS er tilbakelevert. 8 Tilleggsytelser. Ved spesielle forhold kan det avtales tilleggsytelser, som f.eks: hel eller delvis dekning av utgifter til telefon og avisabonnement m.m. Slike ordninger er innberetningspliktige, men gir forskjellige skattemessige konsekvenser. 8.1 Dekking av telefonutgifter Visk sikkerhet AS kan dekke telefonutgifter i tilfeller der den ansatt forutsettes å måtte bruke sin private telefon i arbeidet. I tillegg kan man i enkelte tilfeller utstyre den ansatte med mobiltelefon. Graden av kostnadsdekning blir stipulert ut fra behov. Ved avtale om fri telefon sørger lønningskontoret for direkte betaling av regningen. Dekning av fri telefon er skattepliktig. Dekning av telefonutgifter etter statens regulativ skjer med refusjon av abonnementsavgiften tellerskritt pr kvartal. Dekning etter statens regulativ er skattefri. Forbeholdt endringer i statens regulativ. Ved avtale om dekning av telefonutgifter etter statens regulativ skal den enkelte betale regningen selv, og levere et refusjonskrav på eget skjema vedlagt den kvitterte originalregningen. Attestert skjema m/vedlegg sendes dagligleder, som vil foreta godtgjørelse over lønnssystemet ved påfølgende lønning. 8.2 Dekking av aviser/tidsskrifter For personer som er ansatt i stillinger med spesielt stort informasjonsbehov kan det avtales dekning av abonnement på aviser/tidsskrifter.

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS - Det handler om mennesker! Personalhåndbok Songvaar Vekst AS Utgitt: August 2011 1 Songvaar Vekst AS Visjon Det handler om mennesker! Verdier Verdier skal gi oss et felles utgangspunkt og være rettesnor

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Personalhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Visjon... 5 1.1 Empowerment... 5 2 Formål... 5 3 Kvalitetspolitikk... 5 3.1 Bedriften... 6 3.2 Deltakere... 6 3.3 Kunder... 6 3.4 Ansatte... 6 4 Rettigheter

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VERDIGRUNNLAG I FIRST HOTELS... 4 1.1 Etiske retningslinjer... 5 2 PERSONALPOLITIKK... 6 2.1 Mangfold... 7 2.2 Mobbing og seksuell trakassering...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche. Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG. 1.1 Hovedregel

NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche. Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG. 1.1 Hovedregel NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG 1.1 Hovedregel Denne overenskomst gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og OVERENSKOMST DEL B mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene siden og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk teater- og orkesterforening på den andre siden om lønns

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Overenskomst for teatre

Overenskomst for teatre Overenskomst for teatre SPEKTER OG NORSK SKUESPILLERFORBUND SPEKTER OG NORSKE DANSEKUNSTNERE VED TEATRENE Overenskomstområde 1 2014 2016 OVERENSKOMST FOR TEATRE Spekter og Norsk Skuespillerforbund Spekter

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Landsoverenskomst for studentsamskipnader

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Tjenestemannslag, Parat, Utdanningsforbundet 2014-2016 Landsoverenskomst for studentsamskipnader LANDSOVERENSKOMST FOR STUDENTSAMSKIPNADER 2014 2016 mellom Hovedorganisasjonen

Detaljer

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014 ONALHA NDBOK For Leka kommune 2014 18.12.2013 Innhold Kap 1... 7 Tilsettingssaker-saksgang-beslutningsmyndighet m.m... 7 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 7 Kap 2... 8 Hovedlinjer for Leka kommunes

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF Perioden 1. mai 2008 30. april 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. mai 2008 30. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen Del II Landsoverenskomst

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2014 kl. 12.00 1 Innledning Målet for statlige virksomheter er å levere befolkningen tjenester med best mulig kvalitet til riktig

Detaljer

Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne

Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: Del II Overenskomst for butikksjefer m.fl. 4 1 Overenskomstens omfang 4 2 Arbeidstid 4 3 Ferie

Detaljer

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 mellom LA og Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 13 2 2010-2012 Overenskomst mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA nr. 13) og Negotia

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDTARIFFAVTALEN KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 2008 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Oslo KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1.

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. ENIGHETSDOKUMENT VEDLEGG TIL PROTOKOLL FORHANDLINGER OM SGS 1701 Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. Økonomi Pr. 01.09.2010 gis alle ansatte

Detaljer

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2010 30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer