PERSONALHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge"

Transkript

1 PERSONALHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge 2012

2 Innholdsfortegnelse 1 Arbeidsvilkår for ansatte Ansvar Ansettelse Opplæring / Utdannelse Overtid og mertid Lønnsforhold Vedlegg 1.a: Bekreftelse av gjennomgått standard opplæring Ansvarsforhold Dagligleder Driftsleder Driftsassistent Områdeleder Objektleder Vaktleder Ansatte Rute/Objektinstruks Organisasjonsstruktur Visk Sikkerhet AS Yrkesetikk for ansatte Innledning Personellets holdning Taushetsplikt Konkurranseklausul Gaver Bruk av kundens fasiliteter og utstyr Generell orden Matpauser Opphold på arbeidsplass Besøk under vakten Kontakt med publikum Innledning Personellets opptreden Kommunikasjon... 11

3 4.4 Tidsskrifter Media Rapportering Formål Ansvar Omfang Handling Alvorligere sikkerhetsbrudd Observasjonsrapport Lønn Lønningsrutiner Frister for innrapportering Skattetrekk Trekk i lønn Forskudd på lønn Overtid og merarbeid Avspasering av overtid Lønnsjustering Ferie Ferieavvikling Feriepenger Tilleggsytelser Dekking av telefonutgifter Dekking av aviser/tidsskrifter Kredittkort Forsikringer Yrkesskadeforsikring Ved ervervsuførhet (framtidig inntektstap) Ved medisinsk invaliditet (mènerstatning) Ved død Tillegg Generelt Sykdom Egenmelding: Retten til å nytte egenmelding: Tap av retten til å nytte egenmelding Legeerklæring... 21

4 10.5 Gyldighet av Legeerklæring Arbeidsgiverperioden Beregning av lønn under fraværet Mål og begrensninger Barns eller barnepassers sykdom Permisjon Militærtjeneste Svangerskap/fødsel Adopsjon Korte velferdspermisjoner Barn som skal begynne i barnehage/skole Bryllup Flytting Dødsfall i nærmeste familie Lege/tannlegebesøk Lesefri i forbindelse med studier/eksamen Omsorgspermisjon ved fødsel Fri i forbindelse med amming Utførelse av offentlige verv Deltagelse i idrettsarrangement o.l Blodgiving Generelt Bedriftsidrettslag Kjøp med rabatter fra leverandører Lånegarantier for ansatte Utlån av utstyr til ansatte Gaver Gratialer/påskjønnelser Premieringsgaver/interne konkurranser Terminalbriller Bierverv/ konkurranse klausul Private ærender Uniformsreglement Formål... 28

5 14.2 Omfang Ansvar Uniforms typer Fellesbestemmelser Fritagelse fra uniformsreglementet Flere uniformerte ansatte på jobb samtidig Uniformering utenom arbeidstider Tap/skade og bytting av uniforms effekter Vedlikehold av uniformen Opphør av arbeidsforholdet Personlig hygiene Tillitsmannsfunksjon... 29

6 1 Arbeidsvilkår for ansatte 1.1 Ansvar Dagligleder er ansvarlig for rekruttering, ansettelse og grunnleggende kompetanse av selskapets personell. I tillegg er dagligleder også ansvarlig for personellets arbeidsvilkår og ivaretakelse av Arbeidsmiljølovens krav til helse, miljø og sikkerhet. Det kreves av alle ledere med personalansvar at alle ansatte, uavhengig av status, kjønn, seksuell legning, religion og etnisk opprinnelse, blir respektert og rettferdig behandlet. Alle ansatte har et ansvar for å sikre at Visk Sikkerhet i et krevende arbeidsmarked skille seg ut som en attraktiv arbeidsplass for personer med holdinger, kompetanse og adferd som vi etterspør. Begrepet attraktiv arbeidsplass betegnes ved at vi tilbyr utfordrene og varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med muligheter for personlig utvikling. Alle ansatte har et ansvar for å skape et konstruktivt samarbeid mellom våre ansatte og kunder slik at vi skaper unike opplevelser som gjør at kundene foretrekker oss. 1.2 Ansettelse Et eksemplar av personalhåndboken skal ved ansettelse utleveres til hver ansatt. personalhåndboken er grunnlaget for opplæring og grunnleggende kompetanse av Visk Sikkerhets personell. Håndbøkene inngår som en del av selskapets arbeidsreglement. 1.3 Opplæring / Utdannelse Nytt personell skal ved ansettelse få utlevert en personalhånbok som inneholder Visk Sikkerhet sine generelle bestemmelser, lønnsforhold og organisasjonsforhold, samt andre vesentlige dokumenter. Dette inkluderer personalhåndboken. Personellet får så en teoretisk og praktisk opplæring på et grunnleggende fagkurs samt spesifikk rute/objekt opplæring iht. gjeldene instruks og opplæringsplan. Opplæring gjennomføres av instruktør og/eller lokalleder eller person som er bemyndiget av dagligleder til dette. Grunnkursopplæringen skjer i henhold til selskapets læreplan. Ved gjennomført grunnopplæring skal vedlegg 1a signeres av instruktøren og ansatte. Rute/objekt opplæring vil variere i mengde, avhengig av rute/objektets størrelse og kompleksitet. Alle nye vektere som ved ansettelse ikke har gjennomgått et godkjent vekterkurs, må senest innen 6 måneder etter ansettelse (inklusiv 30 timers praksis) gjennomføre dette. Dersom dette kravet ikke tilfredsstilles kan den ansatte med øyeblikkelig virkning og inntil kurset gjennomføres taes ut av tjeneste uten kompensasjon av tapt inntekt. 1.4 Overtid og mertid Jfr vekteroverenskomsten 6, AML 49 Visk Sikkerhet vil, så fremt det lar seg gjøre, alltid ha tilstrekkelige opplært personell på hvert arbeidssted til å kunne betjene ekstrabestillinger uten bruk av overtid. I de tilfellene det ikke finnes tilstrekkelig opplært og tilgjengelig personell, kan overtid benyttes etter avtale med dagligleder. Overtid beregnes etter den til enhver tid gjeldene tariffavtale. Merk det er kun overnevnte som kan godkjenne overtid. Ansatte som tilegner seg overtids vakter uten forhåndsgodkjennelse fra arbeidsgiveren har ikke krav på overtidsbetaling.

7 Mertid jfr 49 arbeidsmiljøloven er den ansattes mulighet til å jobbe mer arbeid utover sin vanlig turnus (deltid) og inntil en heltidsstilling (100%). Heltidsstilling defineres avhengig av tidspunktene for arbeidet herunder gjennomsnittlig 37,5, 35,5 eller 33,6 timer pr uke. Merarbeid som den ansatte har selv akseptert er ikke overtids berettiget. Merarbeid som er pålagt av arbeidsgiveren er overtids berettiget Ansatte som jobber i henhold en heltids arbeidsavtale har ikke mulighet til å jobbe mertid. All ekstraarbeid er for heltids ansatte overtids berettiget. 1.5 Lønnsforhold Jfr Personalhåndbok pkt Vedlegg 1.a: Bekreftelse av gjennomgått standard opplæring Navn Lønnsnr AKTIVITET ANSVARLIG SIGN LEDER SIGN ANSATT Gjennomgått instruktør organisasjonsstruktur, og rutiner i Visk Sikkerhet Gjennomgått instruktør arbeidsreglement og personalhåndbok for Visk Sikkerhet. Inkl: Ferie, sykdom, vaktbytte, ekstra- arbeid, permisjoner. Gjennomgått lønnsrutiner instruktør for Visk Sikkerhet. Inkl: feriepenger, overtid, utbetalinger, forskudd, feil lønn Gjennomgått instruktør prosedyrehåndbok og HMS håndbok DATO NOTATER Gjennomgått nødvendige opplæring på gjeldende data systemer. Informert om tillitsmann og vernearbeid i Visk Sikkerhet as 2 Ansvarsforhold instruktør instruktør

8 2.1 Dagligleder Dagligleder er ansvarlig for den totale driften. Dagligleder har det overordnede ansvaret for oppfølging av alle driftsoppdrag i sitt ansvarsområde. Dette inkluderer kundeforholdet og alle ansatte. Dagligleder er underlagt og rapporter til Styreleder. 2.2 Driftsleder Driftsleder er ansvarlig for tjenesten på flere ruter/objekter i et bestemt geografisk område. Driftslederen er ansvarlig for koordinering av selskapets ressurser som er tilgjengelige i eget ansvarsområde. Driftslederen jobber ikke permanent på et bestemt rute/objekt, men skal være i stand til å bistå når det oppstår et konkret behov for assistanse. Driftsledere er underlagt å rapportere til dagligleder. 2.3 Driftsassistent Driftsassistent er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av personal og materielle ressurser, i et bestemt geografisk område. Driftsassistenten er underlagt og rapporterer til en bestemt driftsleder. 2.4 Områdeleder Områdeleder er ansvarlig for et utvalg av ruter/objekter I en bestemt avdeling. Områdeledere er underlagt og rapporterer til en driftsleder. 2.5 Objektleder Objektleder er ansvarlig for tjenesten på det enkelte stasjonærobjekt. Objektledere rapporterer enten til en driftsleder eller en områdeleder. 2.6 Vaktleder Vaktledere finnes kun i forbindelse med større objekter/rute oppsett men flere skift i arbeidsturnusen. Vaktledere er objektleder/områdelederens stedfortreder. 2.7 Ansatte Personellet er ansvarlig for utførelse av bestemte arbeidsoppgaver, tilknyttet en bestemt rute/objekt. Ansatte kan ikke alene endre instrukser eller prosedyrer, annet enn når dette er meddelt skriftlig fra nærmeste overordnet. Dette gjelder også om kunden selv kontakter personellet og ber om endringer. Alle slike henvendelser skal henvises til nærmeste overordnet, som vil sørge for å endre rute/objektinstruksen. Avhengig av oppdrag rapporterer ansatte hovedsakelig til en bestemt objektleder/områdeleder. Det kan i forbindelse med enkelte oppdrag forekomme en direkte rapporteringslinje mellom ansatte og dagligledere. 2.8 Rute/Objektinstruks Personalhåndboken gir det generelle grunnlaget for arbeid som personellet i Visk Sikkerhet, rute/objektinstruks bygger videre på dette og gir ansatte spesifikk kunnskap om en rute og/eller et arbeidssted. Alle ansatte som jobber på en rute/et objekt må derfor følge de til en hver tid gjeldende rute/objektinstruks. Rute/objektinstruksen er unik for hver rute/hvert objekt, og skal til enhver tid befinne seg på arbeidsplassen. Hvert permanent arbeidssted skal ha en godkjent opplæringsplan. Objektleder/områdeleder er ansvarlig for personellets opplæring på

9 det enkelte arbeidsstedet. Personellet skal ved gjennomført opplæring signere den gjeldende opplæringsplan. 2.9 Organisasjonsstruktur Visk Sikkerhet AS. Styreleder Daglig leder Mellomleder 3 Yrkesetikk for ansatte

10 3.1 Innledning Ansatte i Visk Sikkerhet skal være samvittighetsfulle, hjelpsomme og ærlige mennesker. På bakgrunn av dette er ansettelsesprosessen strenge. I den forbindelse kreves uttømmende politiattest før ansettelse, og selskapet kan når som helst kreve at den ansatte legger frem en ny politiattest. I tillegg kan det i forbindelse med utvelgelsesprosess og avhengig av oppdrag gjennomføres sikkerhetssamtaler, kredittvurderinger, sikkerhetsklarering og personlighetsanalyser. Ansatte har plikt til å melde i fra til arbeidsgiver dersom han senere blir innblandet i forhold som kan medfører eller har medført anmerkninger på rullebladet, inkludert at førerkortet blir inndratt når førerkortet er relevant i tjenesten. Dette gjelder også andre spesielle godkjenninger, som er forutsetninger for at vedkommendes arbeid som ansatt blir endret. Standard arbeidsavtalen. 3.2 Personellets holdning Personellets grunnholdning må være på en slik måte at kundens krav til sikring og arbeid må oppfylles til enhver tid. Personell skal opptre aktpågivende og oppmerksomt, og vise tydelig at han/hun er våken og tar tjenesten alvorlig. Ansatte skal ha den nødvendige kontakt med kunder/publikum på rute/objektet, samtidig som det opprettholdes en profesjonell uavhengighet. Ansatte skal til en hver tid forholde seg til gjeldende instruks og møte på arbeid punktlig og med god personlig hygiene. 3.3 Taushetsplikt Personellet har taushetsplikt for alle forhold han blir kjent med i og utenfor tjenesten som vedrører firmaets drift, vaktobjekter, rute oppsett, vaktrutiner og ellers alle forhold som vedrører firmaets kunder. Ingen ansatte har lov til å uttale seg om driften av oppdraget, kunde forholdet eller driftsrutiner i Visk Sikkerhet til noen offentlig eller privat media eller tredje person. Alle henvendelser skal vise til taushetsplikten og henvises til nærmeste overordnede. Taushetsplikten gjelder også etter at ansatte har sluttet i Visk Sikkerhet. Standard arbeidsavtale. 3.4 Konkurranseklausul Ansatte kan ikke, uten Visk Sikkerhet skriftlig godkjennelse, ta seg annet arbeid i konkurrerende selskaper, eller på egen hånd eller gjennom tredje person utføre vakt og sikringsoppdrag som er i konkurranse med Visk Sikkerhet. 3.5 Gaver Det er strengt forbud for ansatte å tilegne seg noe fra en kunde. I prinsippet gjelder dette også for småting som binders etc. Dersom ansatte mottar gaver, vareprøver, kasserte gjenstander eller lignede, skal det alltid gis beskjed til nærmeste overordnet, med mindre det foreligger skriftlig bekreftelse fra kunde. Overtagelse av gjenstanden skal bekreftes med en skriftlig kvittering. Påtreffes ansatte på vei fra eller til, eller inne hos kunden med gjenstander som ikke kan brukes i tjenesten, skal ansatte kunne vise til en gyldig kvittering. Kvitteringen må være fra samme dag som varen taes med ut fra butikken eller objektet.

11 3.6 Bruk av kundens fasiliteter og utstyr Det er strengt forbudt å benytte seg av kundes fasiliteter og utstyr uten at dette er direkte nødvendig for utførelsen av personellets arbeid. Dersom kunden gir en slik tillatelse skal dette være skriftlig i hvert enkelt tilfelle, kopi sendes dagligleder. 3.7 Generell orden Sørg for at det er ryddig og rent under vakten og når den avsluttes. Rydd bort gjenstander som ikke naturlig hører hjemme på arbeidsstedet. Instrukser, papir og lignende ordnes så det gir et ryddig utseende. Dette gjelder også bruk av selskapets biler. 3.8 Matpauser Alle matpauser skal foregå på et forhånd godkjent sted. Herunder kantine/spiserom der disse er tilgjengelige for ansatte. Dersom tjenesten er lagt opp slik at bespisning må foregå i tjenesten, skal dette gjøres mest mulig diskré, eller etter føringer fra overordnede. 3.9 Opphold på arbeidsplass Det er strengt forbud å gå inn eller oppholde seg på arbeidsplassen, eller kundens/selskapets eiendom utenom personellets ordinære vakttid, med mindre annet er avtalt med kunden/arbeidsgiveren skriftlig. Dette gjelder også om det er andre ansatte fra Visk Sikkerhet på arbeidsplassen. Unntak er områder som er åpent for normal ferdsel for eksempel kjøpsentre/forretninger, eller der det gis dispensasjon av en overordnede Besøk under vakten Det er ikke tillatt med privat besøk av utenforstående under vakten.

12 4 Kontakt med publikum 4.1 Innledning Den uniformerte ansatte er Visk Sikkerhet ansikt utad. Det er derfor viktig at ansatte opptrer korrekt og høflig med kontakt med publikum, slik at ikke Visk Sikkerhet kunders anseelse svekkes. 4.2 Personellets opptreden Ved tjeneste hvor personell har direkte kontakt med publikum, eller kundens personale er det viktig at ansatte viser at han er aktpågivende og observant. Ansatte skal opptre høflig, rolig og behersket. Ansatte som har nær kontakt eller er eksponert for publikum eller kundens ansatte, skal ha en korrekt respektfull holdning. Ved stasjonærtjeneste skal personellets sitte på en ordentlig måte i stolen og ikke gi et slapt inntrykk ved å henge eller halvveis ligge i stolen. Ved sentertjeneste, områdevakthold, mobiltvakthold, verditransport eller andre patruljerende tjeneste skal personellets i utførelse av arbeidsoppgavene sine ikke gå med hendene i lommen, private mobiltelefonsamtaler, røyke og/eller tygge tyggegummi. Ved arbeid i tilknytning til bruk av tjenestebil skal ansatte vise hensyn til andre medtrafikkanter. Ansatte som benytter tjenestebiler skal derfor være meget oppmerksom på det negative inntrykket av selskapet som skapes ved dårlig sjåfør adferd i trafikken. Alle ansatte som benytter selskapets tjenestebiler er pliktig til å følge Veitrafikklovens bestemmelser og selskapets regler for bruk av tjenestebil. 4.3 Kommunikasjon Opptreden ovenfor andre mennesker skal være slik at den man kommuniserer med får et seriøst inntrykk av at sikkerheten er lagt i de rette hender. Dette oppnås med høflig og korrekt opptreden uten av at kravene til sikkerhet svekkes i tjenesten. En ansatt skal aldri innlate seg på lengre diskusjoner eller høyrøstet krangling, men vise bestemt til sine instrukser. Ved tvil kan personellets henvende seg til sine nærmeste overordnede for nærmere instrukser. 4.4 Tidsskrifter Det er ikke tillat å lese aviser, gjøre lekser, foreta private telefonsamtaler eller ha noen andre gjøremål enn det som er nedfelt i arbeidsinstruksen. Dispensasjon fra dette vedtaket skal være skriftlig godkjent av dagligleder. 4.5 Media Det skal ikke uttales noe til media. Skulle det oppstå situasjoner der media kilder oppsøker ansatte for informasjon, skal en vise til taushetsplikt og henvise til nærmeste overordnet eller vaktsentral.

13 5 Rapportering 5.1 Formål Formålet med denne prosedyren er å sikre at Visk Sikkerhet og kunden får skriftlig melding om en hver hendelse, som har betydning for oppdraget. Dette er så vel kunden som Visk Sikkerhets juridiske beskyttelse mot eventuelle senere krav/etterforskning. 5.2 Ansvar Dagligleder er ansvarlig for denne prosedyren, og samtlige mellomledere skal påse at denne prosedyren blir fulgt. 5.3 Omfang Omfatter alle ansatte som utfører patruljerende personell oppdrag, alarmrespons oppdrag eller andre tjenester hvor hendelser skal rapporteres/ dokumenteres. 5.4 Handling Rapporter skal føres på fastsatte rapportblanketter og skal tydelig gi svar på tid, dato, hvem, hvor, når, samt ansattes reaksjoner. Rapportene skrives fortrinnsvis på arbeidsplassen, og legges på avtalt sted, slik at kunden/overordnede snarest får denne i hende. Rapportering om uregelmessigheter gis iht. instruks på arbeidsplassen. Rapporten skal følge kronologisk oppsett. Kopi av rapporter leveres til overordnet. Ved hendelser som Visk Sikkerhets administrasjon må ta stilling til, eller hvor tiltak må iverksettes sentralt, skal ansatte/oppdragsansvarlig varsle dagligleder. I rapporten skal alle forhold som er av betydning for oppdraget, noteres på en slik måte at kunden/overordnet klart kan se hva som har foregått. Vær nøytral og objektiv og forklar situasjonen slik du opplevde den. Er vitner tilstede, skal navn og adresse noteres, samt bruke: vitne hevder eller vitne kan fortelle og deretter skrive ned vitnes versjon av hendelsen. Ved særdeles alvorlige hendelser i løpet av vakten, ringes kunden/overordnede med muntlig orientering i tillegg til rapport. På arbeidssteder hvor det benyttes vaktjournal erstattes rapportskjemaet med journalen. Når ansatte går på vakt skal han/hun kvittere for overtagelse av vakten og av utstyr iht. rute/objektinstruksen. Personellet skal lese igjennom vaktjournalen for å få innblikk i hva som har foregått på arbeidsplassen siden han/hun sist var på vakt. Alle på og avtropp skal føres med navn, tid samt start og slutt og resultat av alle inspeksjonsrunder. Rapportering om uregelmessigheter gis iht. instruks for rute/objektet. Hva rapporteres? Det settes store krav til ansattes vurderingsevne når det gjelder nødvendigheten av å rapportere uregelmessigheter, eller innhente hjelp fra kundens kontaktpersoner eller offentlige etater. Er man i tvil kontaktes overordnet eller vaktsentralen. Ved observasjonsrapport på verditransport skal overordnede informeres fortløpende. Ved innbrudd eller tegn på innbrudd varsles vaktsentralen som så vil sørge for videre varsling mens personell sikrer åstedet.

14 Ved spesielle hendelser som for eksempel branntilløp skal det alltid skrives en egen utfyllende rapport. Selv om personell får slukket ilden, skal det konfereres med brannvesenet slik at ikke personellets blir stående ansvarlig for ettertenning. Alarmer som er aktive skal alltid varsles - utløst sone, samt tid rapporteres. Hvis man er sikker på alarmårsaken rapporterer man dette. Er man usikker på årsaken skal synsing unngås fordi våre kunder kan tolke dette som en sikker sak og iverksette feilsøking. Alle personer som påtreffes på avlåste bygg/anlegg hvor Visk Sikkerhet har oppdrag, skal avkreves legitimasjon som påføres rapport med navn og type identifikasjon. Dersom gyldig legitimasjon ikke kan fremvises, skal overordnet eller vaktsentral kontaktes før vedkommende slippes. 5.5 Alvorligere sikkerhetsbrudd Ved større sikkerhetsbrudd, som for eksempel tyveri, ran, hærverk etc tar ansatte øyeblikkelig kontakt med Visk Sikkerhet AS overordnede for videre instrukser. 5.6 Observasjonsrapport Når det er nødvendig å nærmere beskrive en person, kjøretøy eller hendelse som er mistenkt for uregelmessigheter, skal rapport skrives. Rapporten skal fylles ut så snart som mulig, senest ved avtropp. Rapporten skal være selvinstruerende, men påse at det benyttes pen og lett lesbar skrift! Bruk helst blokkbokstaver. Fyll ut ALLE rubrikker. Husk ALLTID å notere grunnen til hvorfor rapporten er utfylt! Dette føres først i feltet "Hendelsesforløpet. Dersom hendelsen er rapportert videre til kunde, politi eller vaktsentral, skal dette påføres rapporten med navn og tidspunkt for hvem som mottok meldingen. Disse opplysninger føres inn nederst i feltet fremgangsmåte." Til slutt skal rapporten undertegnes med navn og adresse. Kopi av rapporten skal straks leveres til gjeldende dagligleder i Visk Sikkerhet.

15 Observasjonsrapport Mistenkelige personer/kjøretøy/hendelser Filial/Sted/adresse Dag - dato kl Kjørerute/objekt Tjenestenummer BESKRIVELSE OBJEKT NR. 1 OBJEKT NR. 2 OBJEKT NR. 3 KJØRETØY Registreringsnr. Merke/type Farge Spes. kj.tegn/annet PERSON Kjønn + alder Høyde Kroppsbygning IFØRT Overdel Bukse Sko Annet/spes. kj.tegn Utrustning/utstyr For ytterligere beskrivelse av person og bil bruk signalementsskjema DETALJBESKRIVELSE AV HENDELSEN TILTAK GJENNOMFØRT POLITIET Varslet Ikke varslet Kontaktperson Navn: Telefon: Rapport utfylt av Navn Signatur: Telefon:

16 Eksempel på egenrapport Tjenestested Visk Sikkerhet AS. Drotningsvikveien Godvik Tlf: Oppdragsted. Bergen Stor Senter, Strømgt. 8, 5015 Bergen Sted. Bergen Dato Rapportskriver. Personellets navn. Tj. nr. / Stilling 1007 vekter Forholdets art. Tid, sted. Anm. nr, j.nr, og evt. andre reg. opplysninger. Pågripelse av Per Persen f for tyveri av en DBS Intruder 3000 sykkel fra parkeringsplass utenfor Begen Stor Senter, onsdag kl Tekst. Huskeregler: Jeg skriver for andre Bruk naturlig og lettfattet språk. (Ikke fremmedord) Unngå Passiv språkbruk, eks. Porten ble låst kl Hvem i h låste porten??? Unngå forkortninger som ikke er allment kjent. Kilden til for et utsagn må alltid oppgis. Rapporten skal måles med lovens mål. a) - Hvilket straffebrudd er overtrådt? b) Hva er betingelsene for nedre grense for overtredelsen? c) Forsett? Rapporten skal kunne leses loddrett. Velordnet, oversiktige og lettleste- Bruk avsnitt. Skrive i tidsrekkefølge/ Understrekninger bruker vi bare for å fremheve viktige ting, men virkningen svekkes ved for mye bruk, derfor: Bare på nye navn som dukker opp i forklaringen og kun første gang. I gjenstandsbeskrivelse understrekes gjenstandens navn, særkjenne, verdi og innhold. Marginndeling Marg 1 Marg 2 Selve forklaringen. Husk: Bruk heller for mange avsnitt enn for få. Ikke skriv skolestil. Tenk på hva som er viktig å fremheve i forhold til straffebruddet, bind gjerningsmannen til sted og forhold ved hjelp av deg som vitne, utsagn og bevis. Vitne/ fornærmede ga følgende beskrivelse av den ukjente personen: Mannen: Ca. 25 år, ca. 180 cm., slank, langt lyst hår, rødmusset ansikt, blå øyne, liten bart. Særkjenne: Dro på venstre fot, tatovering av en frosk i pannen. Klesdrakt: Sort halvlang skinnjakke med 2 brystlommer foran, blå slitt dongerybukse, hvite joggesko.

17 Dialekt: Vestlandsdialekt, mulig fra Voss Gjennkjennelse: Fornærmede mener å kunne kjenne igjen vedkommende, også etter fotografi. Person/ gjenstandsbeskrivelse Pågrepet: Per Persen f Bor: Strandgt. 1 a, 3 etg. Leilighet 456, 5000 Bergen Tlf.: , mob Arb.. Oppramsing av vitner - (Kommer helt til slutt før underskrift) Vitner: Personalia må være fullstendig 1. Viggo Pettersen Underskrift 6 Lønn 6.1 Lønningsrutiner Lønnsutbetaling skjer etterskuddsvis den 20. hver måned over bank. Den enkelte kan selv bestemme hvilken bank han ønsker lønnen overført til. Ansatte som ikke har informert arbeidsgiveren om sine bank detaljer senest den 18 hver måned risikere å ikke få lønn utbetalt før påfølgende måned. På lønningsdagen blir det utlevert lønnsslipp til hver enkelt ansatt, som viser hvordan lønnen er beregnet, hvor mye skatt som er trukket, eventuelle andre avtalte trekk, akkumulert feriepengegrunnlag og netto beregnet beløp som er overført til den ansattes bankkonto Frister for innrapportering Alle timelister i forbindelse med lønnsutbetaling skal være attestert og kontrollert av administrasjon og inn til hovedkontoret senest den 5. i måneden. Lønnsdata som innsendes for sent, vil ikke registreres og utbetales ikke før neste lønning. Innrapportering omfatter - Timelister - tillegg/endringer i lønn - overtid - reiseoppgjør - kilometergodtgjørelse - andre utgiftsgodtgjørelser Rapporteringen skal skje samlet for hvert objekt, komplett med alle nødvendige data og attestert av administrasjon Skattetrekk Skattekort skal leveres lønningskontoret så snart dette mottas fra Ligningskontoret. Dersom nye skattedata ikke har blitt registrert før første lønnskjøring pr. 8. januar, vil det i januar bli trukket skatt etter fjorårets skattekort og deretter blir det trukket 50% skatt.

18 Arbeidsgivere har ikke anledning til å redusere skattetrekk uten skriftlig dokumentasjon fra ligningsmyndighetene. Det kan imidlertid avtales med den enkelte høyere trekk. Dette skal skriftlig formidles til arbeidsgiveren. Det vil bli trukket fastsatt skattetrekk i henhold til innleverte skattekort alle måneder bortsett fra juni og desember. I juni utbetales feriepenger, som det ikke skal direkte trekkes skatt av, og i desember trekkes det halvt skattetrekk av ordinær lønn Trekk i lønn Ved pålegg fra myndighetene foretar Lønningskontoret, uten varsel følgende trekk i lønn. påleggstrekk fra Ligningskontor (restskatt o.l.) bidragstrekk fra Trygdekontor (underholdningsbidrag) tvangstrekk fra andre offentlige myndigheter Eventuelle nye trekk blir meldt den enkelte før det blir igangsatt Forskudd på lønn For ansatte med fast månedslønn og minimum halv stilling med mer enn 3 måneders ansettelse er det ved spesielle anledninger muligheten til å ta ut forskudd på lønn. Forskudd av lønn skal begrenses til det strengt nødvendige da dette hefter lønningskontoret vesentlig. Alle typer forskudd formidles til lønningsavdeling via nærmeste overordnede. Kun Daglig Leder og Økonomisjefen har fullmakt til å innvilge utbetaling av forskudd. Forskudd gis kun etter skriftlig søknad. Forskudd utbetales kun de 10 første dagene i hver måned. Det utbetales max 3 lønnsforskudd p.r. ansatt p.r. år. Det skal ikke utbetales forskudd på lønn dersom den ansatte har uoppgjorte reiseforskudd eller annet forskudd på mer enn kr. 5000,-. Forskuddet kan maksimalt være 50% av normal netto utbetalt månedslønn for fastlønnede. Ansatte med timelønn kan få forskudd på opptjent lønn pr. dato iflg. attestert timeliste, med fradrag av eventuelle trekk. Utbetalingen blir kun godskrevet innmeldte lønnskonto. Skjema som er attestert av nærmeste overordnede skal benyttes og umiddelbart hovedkontoret. Forskuddet vil i sin helhet bli trukket den påfølgende lønning. I særskilte tilfeller kan det avtales trekk over to måneder. Dette skal godkjennes av dagligleder Overtid og merarbeid. Jfr Arbeidsmiljøloven 49. Bruk av overtid skal begrenses og skal ikke overstige 200 timer p.r. år. All overtid skal være godkjent av selskapets overordnede representant på stedet. Ansatte som påtar seg mer arbeid utover 100% stilling som ikke er godkjent av en overordnede vil miste retten til overtidsbetaling. Overtid beregnes i henhold til gjeldende lover og tariff bestemmelser. Overtidsutbetaling vil bli foretatt sammen med den påfølgende lønn. For deltidsansatte beregnes arbeidets tid utover den avtalte, men innenfor normal arbeidstid, som merarbeid Jfr Arbeidsmiljøloven 46. Tilleggene beregnes etter gjeldende lønns og arbeidsvilkår for ansatte i henhold til overenskomst mellom NHO/SBL og LO/NAF.

19 Mat i forbindelse med overtid som er pålagt i løpet av påbegynt skift/arbeidsdag ordnes etter gjeldende tariff. For ansatte som ikke har sine personlige betingelser regulert etter tariff, skal overtid være (planlegges til å være) i minst 3 timer før overtidsmat kan bestilles. I slike tilfeller benyttes kun selskapets til en hver tid gjeldende samarbeidspartnere Avspasering av overtid Personer som er ansatt i stillinger som gir adgang til å avspasere opptjent overtid kan slike timer avspaseres time mot time. Adgang til avspasering innvilges i henhold til personlige arbeidsavtaler. Avspasering gjennomføres etter avtale med nærmeste overordnede. Avspasering skal legges til en tid som ikke er til ulempe for bedriften Lønnsjustering Personlige lønnsjusteringer er hovedsakelig basert på den enkeltes utvikling, resultater og fremdrift. Slike justeringer blir foretatt etter innstilling til ledelsen, og skjer 1.juli.årlig. Innstillinger til styret skal foretas av dagligleder innen 1. juni. Vurderinger av den enkeltes personlige utvikling skal bygge på medarbeidersamtaler. Forøvrig er alle lønnsjusteringer knyttet til selskapets til en hver tid økonomiske situasjon. Lønnsjusteringer for ansatte følger avtalene om tarifføkninger som vedtas i lønnsforhandlingene mellom arbeidsgiver og arbeidstagerorganisasjonene; NHO/SBL og LO/NAF. 7 Ferie Ansatte har krav på 25 dagers ferie pr. kalenderår. Ansatte må melde sine ferieønsker innen 1. mai i ferieåret hvis ferie ønskes i hovedferieperioden fra og med 1. juni til og med 30. september. For ferie ellers i året er fristen minst 2 måneder før ferieavvikling. Ferieønsker som kommer inn senere enn gjeldende frister vil ikke bli prioritert. Ferieønsker skal meldes skriftlig til nærmeste overordnede som deretter har ansvar for godkjenning og koordinering av ferieavvikling i eget ansvarsområde. Ansvarshavende rapporterer videre til dagligleder. Medfører ferieønskene behov for ferieavløsere skal lederne rapportere dette til dagligleder fortløpende. Arbeidsgiver har styringsrett når det gjelder fastsettelse av ferietiden, men selskapet vil søke så langt det er mulig å etterkomme den enkeltes ferieønsker. 7.1 Ferieavvikling (I henhold til Lov om ferie av ) Ferie opptjenes i det året feriepengene opptjenes og avvikles i ferieåret. Opptjeningsåret og ferieåret følger kalenderåret. Arbeidstakere har krav på 15 virkedagers sammenhengende ferie i hovedferieperioden fra til Resterende ferie, 10 virkedager, avvikles i løpet av ferieåret. Arbeidstakere som er ansatt innen 15. august i ferieåret har krav på full ferie samme år. Arbeidstakere som er ansatt etter 15. august, men innen 30. september i ferieåret har krav på full ferie, men først etter 30. september. Arbeidstakere som er ansatt etter 30.

20 september i ferieåret har krav på 5 dagers ferie, jfr 5.3 med det forbehold at arbeidstaker ikke har tatt ut full ferie hos tidligere arbeidsgiver. Dersom en arbeidstaker har tatt ut ferie hos tidligere arbeidsgiver vil dette komme til fradrag. En ferieuke er 5 virkedager, mandag til fredag. Hvis en arbeidstaker kun jobber turnus f.eks tirsdager og onsdager vil det fortsatt telle som en uke. Dette gjelder både helog deltidsansatte. Ytterligere informasjon om arbeidstakers ferierettigheter finner man i Lov om ferie av Denne kan man få utdelt ved å ta kontakt med dagligleder. 7.2 Feriepenger Jfr. Lov om ferie 11. Feriepenger utbetales kun ved avvikling av ferie. Deles ferien, kan feriepengene deles tilsvarende. Hvis ferie ikke er tatt innen 1. juni vil alle feriepengene utbetales samlet med lønnsutbetalingen i juni i ferieåret. Arbeidstakere som ønsker feriepenger fra opptjeningsåret utbetalt tidligere/senere enn 10 juni må søke om utbetaling/utsettelse ved å sende en skriftlig søknad til dagligleder om utbetaling av feriepenger på et annet tidspunkt en nevnt. Det skal fremkomme av søknaden hva som er årsaken til behovet for utbetaling av feriepenger. Ved opphør av arbeidsforholdet i Visk sikkerhet AS vil alle opptjente feriepenger utbetales i forbindelse med sluttoppgjøret. NB! Sluttoppgjøret utbetales ikke før alle eiendeler som tilhører Visk sikkerhet AS er tilbakelevert. 8 Tilleggsytelser. Ved spesielle forhold kan det avtales tilleggsytelser, som f.eks: hel eller delvis dekning av utgifter til telefon og avisabonnement m.m. Slike ordninger er innberetningspliktige, men gir forskjellige skattemessige konsekvenser. 8.1 Dekking av telefonutgifter Visk sikkerhet AS kan dekke telefonutgifter i tilfeller der den ansatt forutsettes å måtte bruke sin private telefon i arbeidet. I tillegg kan man i enkelte tilfeller utstyre den ansatte med mobiltelefon. Graden av kostnadsdekning blir stipulert ut fra behov. Ved avtale om fri telefon sørger lønningskontoret for direkte betaling av regningen. Dekning av fri telefon er skattepliktig. Dekning av telefonutgifter etter statens regulativ skjer med refusjon av abonnementsavgiften tellerskritt pr kvartal. Dekning etter statens regulativ er skattefri. Forbeholdt endringer i statens regulativ. Ved avtale om dekning av telefonutgifter etter statens regulativ skal den enkelte betale regningen selv, og levere et refusjonskrav på eget skjema vedlagt den kvitterte originalregningen. Attestert skjema m/vedlegg sendes dagligleder, som vil foreta godtgjørelse over lønnssystemet ved påfølgende lønning. 8.2 Dekking av aviser/tidsskrifter For personer som er ansatt i stillinger med spesielt stort informasjonsbehov kan det avtales dekning av abonnement på aviser/tidsskrifter.

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

HMS / 4 / / OTP

HMS / 4 / / OTP Innholdsfortegnelse 1 Velkommen til Bergen Bemanning AS 1 Hvem er Bergen Bemanning AS 1 Kvalitetssikring 2 HMS 2 Ansettelse 3 Lønn 3 Arbeidstid / Overtid 4 Sykelønn / Fravær 5 Ferie og Feriepenger 5 Helligdager/

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Gjeldende fra 01.03.99 Vedtatt i KST- sak 99/0005, 09.02.99 1.0 Omfang, Lønnsansiennitet, Feriegodtgjøring, Pensjonsmedlemskap 2.0 Velferdspermisjoner 3.0 Permisjoner

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE Hva er avlastning Avlastning er en ordning som skal gi familier med særlig tyngende omsorgsarbeid regelmessig fritid og ferie, mens barnet får tilfredsstillende

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider.

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Personalhåndbok for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Her vil du få en del praktiske opplysninger og en god del informasjon

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. For ansatte i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK. For ansatte i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For ansatte i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Pilestredet 17, 2. etasje 0164 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007 VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i.h.t. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Fredensborgveien 4 N-0177 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Oslo, juni 2011 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM Publisert juli 2015 (ver-1.4) De viktigste tingene du som arbeidsgiver trenger å vite om: EGENMELDING VED EGEN SYKDOM INNHOLD Om denne e-boken Hva er egenmelding? Når må egenmeldingen gis? Hva er egenerklæring?

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren.

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren. VILK TL405 0 Eff:20100101 Ver:002 Rev:007 Yrkesskadeforsikring VILKÅR TL405 Vilkår av 01.01.2010 Avløser vilkår av 01.08.2007 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Del I Alminnelige arbeidsvilkår

Del I Alminnelige arbeidsvilkår Vedlegg 1 - Lederlønnskontrakt for statsansatte på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

Vedlegg 4 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte embetsmenn

Vedlegg 4 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte embetsmenn Vedlegg 4 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte embetsmenn Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål

Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Vedlegg 2 - Lederlønnskontrakt for embetsmenn på åremål Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og arbeidsvilkårene

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn

Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn Vedlegg 3 - Lederlønnskontrakt for fast ansatte tjenestemenn Kontrakten består av to deler som til sammen utgjør lederens arbeidsavtale. Del I Alminnelige arbeidsvilkår inneholder de generelle lønns- og

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 22.02.2016 2016/125-2628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lone

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ALTA KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mellom arbeidsleder. (navn) (fødselsdato) og Alta kommune ved virksomhet for bistand 1. FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen»

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok Rekrutteringshuset Mork 2014 1 Velkommen som medarbeider hos Rekrutteringshuset Mork AS Takk for at du valgte Rekrutteringshuset Mork som din

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende.

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende. 1 Innhold Hva er konkurransebegrensende avtaler?... 3 Hovedregel... 3 Varighet... 3 Kompensasjon... 4 Krav til redegjørelse... 4 Oppsigelse fra arbeidsgivers side... 5 Øverste leder... 5 Andre typer klausuler

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Flekkefjord kommune Vedtatt av Flekkefjord bystyre 23.10.2014 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Flekkefjord kommune Vilje til vekst Innhold 1.0 De folkevalgtes arbeidsvilkår

Detaljer