Forhåndsinformasjon VANNSCOOTERFORSIKRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forhåndsinformasjon VANNSCOOTERFORSIKRING 2014-03-01"

Transkript

1 Forhåndsinformasjon VANNSCOOTERFORSIKRING

2 Om oss Försäkringsproduktion i Sverige Ab er et nichet forsikringsselskap, vår spesialitet er å forsikre våre kunders fritidsprodukter/fritidsinteresser. Vi er et registrert forsikringsformidlingsselskap som formidler båt- og vannscooterforsikringer gjennom avtale med Markel International Insurance Company Limited, Administrasjon og skadeoppgjør Forsäkringsproduktion i Sverige AB står for den løpende administrasjonen. Hos oss tegner du forsikring og får svar på spørsmål om premien, vår service og forsikringens innhold. Tel (norsk nummer) Skadeoppgjør skjer på oppdrag fra forsikringsselskapet og utføres av et frittstående og upartisk skadeoppgjørsselskap i Norge. Skade skal dog alltid meldes uten ugrunnet opphold til Forsäkringsproduktion. Gjeldende lover I vår rolle som forsikringsformidlere omfattes vi av Loven om Forsikringsformidling. For denne forsikringsavtalen gjelder Norsk lov. Viktige bestemmelser for forsikringsavtalen er regulert i Forsikringsavtaleloven, ved distansekjøp gjelder Distanse- og hjemsalgsloven og når det gjelder markedsføring, Markedsføringsloven. Generell produktinformasjon Denne forsikring kan tegnes for vannscootere av årsmodell 2002 eller nyere. Dette er en kort sammenfatning av det fullstendige forsikringsvilkåret, vi har sammenfattet generelle sikkerhetsforskrifter og viktige unntak som gjelder for den aktuelle vannscooterforsikringen, vi vil derfor anbefale deg å ta del av vårt fullstendige forsikringsvilkår. Både i det fullstendige forsikringsvilkåret og i forkjøpsinformasjonen har vi valgt å tydeliggjøre de unntak som finnes i forsikringen gjennom å markere dem med rød farge. Det er også viktigt at du leser sikkerhetsforskriftene, som er skrevet i blå kursiv stil. Blant disse bør du være spesielt oppmerksom på avsnittet om tyveri, som angir de låsekrav og forvaringsalternativ som gjelder. Vi vil påpeke at det alltid er forsikringsbrevet og det fullstendige forsikringsvilkåret som bestemmer innholdet i din forsikringsdekning. Det fullstendige forsikringsvilkåret finns på vår nettside. Du kan også høre av deg til oss så sender vi dette via post eller mail. Forsikringens innhold Forsikringen er ment for privatpersoner som bruker vannscooteren til eget bruk, men gjennom en tilleggsforsikring kan også utleie inngå. Med vannscooter avses hva som i følge definisjon i aktuelle lover og klassifiseringsregler utgjør en sådan. Vannscooter som er tenkt å brukes stående, såkalt jetskis, omfattes dog ikke. Forsikringen omfatter følgende moment Eiendomsforsikring dvs. sjøskade, opplags- og transportskade, brann og tyveri Ansvarsforsikring Rettshjelpsforsikring Du kan også tegne disse tilleggsforsikringer: Utleieforsikring (etter særskilt risikovurdering) Forsikring for registrert trailer/tilhenger - maksimal erstatning er kr

3 Maskinskadeforsikring (avsnitt K) for CE-merket vannscooter som er høys 6 år gammel og ikke har mer enn 500 driftstimer (alder og driftstimer regnes fra det tidspunkt da vannscooteren ble solgt som ny). Forsikringsbeløp og andre opplysninger Du velger selv forsikringsbeløpet. Dette skal motsvare markedsverdien på vannscooteren inklusivt utstyr og tilbehør. Om beløpet er for lavt risikerer du underforsikring, der hvor erstatningen kan nedsettes også ved en mindre skade. Samtidig begrenser seg erstatningen alltid til det virkelige tapet, selv om forsikringen er høyere, så derfor er det heller ingen ide å velge et høyere beløp. Andre opplysninger som vi behøver for å tegne eller fornye en forsikring er bl.a. vannscootermerke, modellbenevnelse, årsmodell og tilvirkningsnummer. Påvirk din premie! Du kan få rabatt på forsikringspremien gjennom å f.eks. tyverisikre din vannscooter. Den aktuelle rabatten er spesifisert i forsikringsbrevet. Egenandel Vanlig egenandel er, om ikke annet er angitt i forsikringsbrevet, ved Sjøskade kr Brann, opplags- og transportskade kr Tyveriskade kr innendørs og ved transport kr utomhus (på land og i vannet) Ansvarsskada kr Rettshjelp 20 % av kostnaden, dog minimum kr Maskinskade 25 % av kostnaden, dog minimum kr for vannscooter med opp til 99 driftstimer, og minimum kr for de som har flere driftstimer Ved ansvarsskade gjelder i tillegg en særskilt egenandel på kr om føreren ved skadetidspunktet var under 18 år, eller om føreren ved skadetidspunktet var en annen enn forsikringstakeren eller dennes familiemedlem. Om begge kriterier er oppfylt samtidig dras den særskilte egendelen kun en gang. Ved utleie forhøyes den grunnleggende egenandelen med 50 %. Tilbakebetaling av egenandel Ved tyveri av Securmark tyveribeskyttelsemerket vannscooter som har blitt gjenfunnet og blitt identifisert på grunn av merkingen, tilbakebetales egenandelen. Tilbakebetalingen skjer bare om vannscooteren har blitt gjenfunnet og identifisert etter at erstatningen for tyveri er utbetalt og skaden er ferdigbehandlet. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for forsikringstakeren som er eier av vannscooteren som er angitt i forsikringsbeviset. Når det gjelder ansvar og rettshjelp kan forsikringen også gjelde for eierens egne familiemedlemmer. Hvor forsikringen gjelder Vannscooterforsikringen gjelder ved opplag og transport innenfor Norden. I fart til sjøs i Sverige, Danmark, Finland og Norge samt i disse landenes territorialfarvann, på Østersjøen med avgrensede havner, viker og hav samt på Skagerak og Kattegat øst for en linje trukket mellom Hanstholm og Lindesnes.

4 Hva som er forsikret Forsikringen gjelder for vannscooteren inklusive standardutstyr og tilbehør som maskinen er utrustet med fra produsenten og/eller forhandleren. Uregistrert trailer/tilhenger med maksimal erstatning på kr inngår i forsikringen forutsatt at markedsverdien på denne er regnet inn i det totale forsikringsbeløpet. Hva som ikke er forsikret Forsikringen dekker ikke personlige eiendeler, drivstoff, smøremiddel, bøyer, bøyekjetting, brygge og andra permanente fortøyningsanordninger. Generelle begrensninger Det finnes unntak og sikkerhetsforskrifter som er felles for hele forsikringen, inklusive eventuelle tilleggsforsikringer, det finnes også unntak i de enkelte avsnittene som da gjelder utover det som er angitt under. Forsikringen gjelder ikke ved deltagelse i eller trening innfor hastighetskonkurranse når vannscooteren brukes i ervervsvirksomhet eller yrkesmessig når vannscooteren leies ut, om ikke tilleggsforsikring for utleie er tegnet ifølge G for skade som oppstår da vannscooteren er rekvirert av sivil eller militær myndighet eller for skade som direkte eller indirekte er forårsaket av kvarstad, beslag eller annen tiltak av norsk eller utenlandsk myndighet, med mindre ikke kvarstaden eller beslaget er årsaket av hendelse som omfattas av dissa vilkår når vannscooteren er overført til den nye eieren for skada eller erstatningsskyldighet som direkte eller indirekte er årsaket av atomkjerneprosess, krig, opprør, terroristgjerning eller annen liknende hendelse for skade på grunn av for høg fart, på andre vannområder enn de som omfattes av dette vilkår, eller ellers brukt i strid med klassifisering, instrukser eller godkjenning for skader som består i nedsmussing, misfarging eller riper på vannscooterens overflatelag for skade som består av eller er en følge av konstruksjons-, produksjons- eller materialfeil, oppsprukne limlinjer, slitasje, alder, råte, korrosjon, mugg, skadedyr, manglende vedlikehold, vanskjøtsel eller annen tidligere defekt for skade som leverandør eller annen er ansvarlig for på grunn av garanti eller lignende forpliktelser, med mindre forsikringstakeren kan vise at den som har forpliktelsen ikke kan oppfylle denne for annen skada enn ansvarsskade forårsaket av den forsikrede, eller annen person som med forsikredes samtykke bruker vannscooteren eller dennes utstyr, med vilje, gjennom grov uaktsomhet eller under påvirkning av alkohol, narkotika eller andre rusmidler. Generelle sikkerhetsforskrifter Produsentens anvisninger om service, skjøtsel, vedlikehold og drift skal følges. Produsentens anvisninger angående maksimale antall passasjerer og belastning for vannscooteren må ikke overstiges. Vannscooteren får ikke kjøres av personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Vannscooteren får ikke kjøres på en sånn måte at motoren eller en annen del av maskinen utsettes for unormal belastning eller overoppheting.

5 Sjøskade Forsikringen dekker skade årsaket av grunnstøting eller sammenstøting. Den gjelder også ved annen plutselig og uforutsett skadehendelse som kommer utenfra Forsikringen gjelder ikke for skade forårsaket av is, frost, snø eller mugg som skyldes lekkasje av batterisyre som skyldes at motor eller annen eiendel har løsnet fra festet, eller mistet eller har sklidd av uten at den er løftet med kran eller annen lignende løfteanordning på motor, vannstråler eller annet maskinutstyr som skyldes utelukkende vann i disse feil håndtering, vedlikehold, reparasjon eller montering kortslutning feil drivstoff, mangelfull smøring, overopphetning eller materialfeil Sikkerhetsforskrifter ved sjøskade Vannscooteren skal være under rimelig og regelmessig tilsyn. Fortøyning og forankring skal være slik at det tåler vær, sjø og bølger som kan forventes med hensyn til sted og årstid. Opplags- og transportskade Forsikringen gjelder ved sjøsetting, tørrsetting og transport innenfor Norden. For unntak ved opplag og transport, se unntak under sjøskade ovenfor. Sikkerhetsforskrifter ved opplags- og transportskade Vannscooteren skal være oppstilt på betryggende avstand fra sjøen med hensyn til bølger og variasjoner i vannstand. Når vannscooteren og dennes utstyr transporteres skal den være hensiktsmessig støttet opp og surret, og transporten skal skje med godkjent trailer/tilhenger som kobles til passende kjøretøy Brann Forsikringen gjelder for skade forårsaket av ild som er kommet løs, eksplosjon og lynnedslag. Forsikringen gjelder ikke for skade på motor eller forbrenningssystem på grunn av eksplosjon i disse på motor gjennom overoppheting kun forårsaket av kortslutning. Sikkerhetsforskrifter ved brannskade Varme arbeid får kun utføres av kompetent person i henhold til Norske Brannvernsforeningens sikkerhetsregler. Tyveri Forsikringen gjelder for skade gjennom tyveri og forsøk til tyveri Forsikringen ved tyveri gjelder ikke for skade gjennom ulovlig bruk, svindel eller forsikringsbrudd. Tyveri forårsaket av annen forsikret eller av noen som er betrodd å bruke vannscooteren. Den gjelder heller ikke ved tyveri fra felles lagringsplass, med mindre det framgår av forsikringsbeviset at lagringsplassen er godkjent.

6 Sikkerhetsforskrifter ved tyveri I tillegg til hva som er angitt under må elektronisk låseenhet alltid være låst/tas med når man forlater vannscooteren. I vannet: Vannscooteren får kun forlates i vannet ved egen brygga ved villa/fritidshus, og får da ikke forlates uten tilsyn under lengre sammenhengende tid enn 12 timer. i nattbevoktet havn som er kontinuerlig bevoktet mellom kl og i tillegg skal vannscooteren låses ved annen fast eiendom med godkjent hengelås og klasse 3-kjetting. Fra låsekravet gjøres unntak kun om den forsikrede selv har vannscooteren under kontinuerlig overvåkning ved kortere stopp (maks 3 timer) i samband med kjøring f eks. for å fylle bensin. Under perioden 1. nov 31. mars får vannscooteren ikke oppbevares i vannet, men i samband med kjøring godtas kortere stopp (maks 3 timer). På land: Ved oppbevaring på land under perioden 1. april 31. oktober får vannscooteren oppbevares utendørs kun ved egen villa/fritidshus, og skal låses fast ved annen fast eiendom med godkjent hengelås og klasse 3-kjetting, samtidig som tilhenger/trailer er låst med godkjent kulekoblingslås. Til andre tider må vannscooteren oppbevares innendørs i låst garasje/ lokale ved egen villa/fritidshus som kun den forsikrede alene disponerer nøkkel til. I tillegg skal vannscooteren låses fast ved annen fast eiendom med godkjent hengelås og klasse 3-kjetting. Avvikelse fra det sistnevnte kravet på fastlåsing kan tillates og andre lokaler (f.eks. felles garasje eller lagrings hotell) kan aksepteres etter særskilt risikovurdering og avtale, under forutsetning at dette er oppgitt i forsikringsbeviset. Under transport: Ved kortere stopp (maks 3 timer), f.eks. ved spisepauser, skal enten tilhengeren låses fast i kjøretøyet med godkjent kulekoblingslås eller vannscooteren låses ved annen fast eiendom med godkjent hengelås og klasse 3-kjetting. Ved lengre opphold må vannscooteren oppbevares innendørs alternativt innenfor inngjerdet eller overvåket område og være låst fast ved annen fast eiendom med godkjent hengelås og klasse 3- kjetting. Tilhengeren skal samtidig låses fast i kjøretøyet med godkjent kulekoblingslås. Ansvar Forsikringen erstatter det erstatningsansvar du ifølge gjeldende erstatningsrettslige forhold er skyldig å betale. Om du blir krevd på erstatningsrettslige forhold skal du snarest mulig informere oss, og du er skyldig å følge våre instrukser om sakens rettslige utførelse. Om du medgir erstatningsskyldighet, godkjenner erstatningsbeløp eller betaler erstatning binder det ikke oss, om ikke kravet var tilsynelatende juridisk grunnlagt. I tillegg til de generelle begrensningene gjelder forsikringen ikke for skade som er forårsaket av den som benytter vannscooteren uten eierens samtykke erstatning som du utover gjeldende erstatningsansvar påtar deg å erstatte erstatning som utelukkende baserer seg på avtale eller annen forpliktelse skade på annen forsikret eller person som ved skadehendelsen var besetnings-medlem, passasjer, person som utøver vannsport eller lignende skade på vannscooteren med utstyr og tilbehør samt ombordværendes eiendom eller eiendom som du leier, låner eller på annet sett disponer erstatning som følge av unnlatelse av å rydde eller fjerne vrak

7 skade som har oppstått som følge av trafikk med motordrevet kjøretøy der Trafikkskadeloven eller motsvarende utenlandsk lov gjelder, og der trafikskadeerstatning betales eller kunne ha blitt betalt skade forårsaket av grov uaktsomhet. et anvendes dog ikke i forhold til skadelidende som ikke kan få erstatning fra skadevolder. I det tilfellet kommer erstatningen å kreves tilbake fra av skadevolder skade som er voldt forsettlig. et anvendes dog ikke for person med alvorlig psykisk lidelse eller som var under 12 år ved skadehendelsen. Sikkerhetsforskrifter Personer som er påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler får ikke handtere vannscooteren. Ved skade der du har vært påvirket av rusmidler kan du bli erstatningsskyldig ovenfor oss for den erstatning som vi har betalt til skadelidende. Rettshjelp Forsikringen gjelder om du som vannscootereier ender i rettstvist, straffeprosess som kan prøves av dispasjør eller offentlig domstol i Norge eller tilsvarende instans i annet nordisk land, eller ifølge norsk voldgiftsmetode hvis tvisten hadde blitt prøvd i offentlig domstol. Forsikringen gjelder ikke for tvister mellom deleiere i vannscooteren eller parter ved utleie av vannscooteren. Tilleggsforsikringer Utleieforsikring Tillegget utleieforsikring kan tegnes etter at forsikringsgiveren har gjort en særskilt prøvning. For at forsikringsbeskyttelsen skal omfatte utleid vannscooter må det framgå av det aktuelle forsikringsbrevet at utleieforsikring inngår. Forsikringen omfatter eiendoms- og ansvarsforsikring. I tillegg til de generelle begrensningene ovenfor, gjelder forsikringen ikke ved konkurranse da leietaker bruker vannscooteren i ervervsvirksomhet eller yrkesmessig for rettshjelp ifølge avsnitt E for trailer ifølge avsnitt H maskinskade ifølge avsnitt K. I utleieforsikring inngår ikke maskinskadeforsikring, selv om en sådan er tegnet for den aktuelle vannscooteren. Sikkerhetsforskrifter ved tilleggsforsikring: Utleie Angående oppbevaring og låsekrav gjelder samme sikkerhetsforskrifter som i eiendomsforsikringen om tyveri, og ved utleie må forsikringstakeren informere leietaker om at kun leietaker har rett til å kjøre vannscooteren. Forsikringstakeren skal også informere leietaker om sikkerhetsforskrifter, samt låne ut lås og kjetting som oppfyller forvaringskravene. Trailer/tilhenger Tilleggsforsikring for registrert trailer/tilhenger, maksimal erstatning kr. Forsikringen gjelder brann, tyveri, vognskade, berging/henting og rettshjelp på forsikret trailer/tilhenger som inntreffer under forsikringstiden i Norden eller under transport mellom

8 disse land. Både uregistrert og registrert trailer/tilhenger skal være ment for og i hovedsak benyttes til den forsikrede vannscooteren som er angitt i forsikringsbrevet. Sikkerhetsforskrifter ved tilleggsforsikring: Trailer/tilhenger I tillegg til felles sikkerhetsforskrifter gjelder at når trailer/tilhenger frasettes skal den være låst med godkjent tilhengerlås, alternativt festet med lås og kjetting av minst klasse 3 nøkler til trailer/tilhenger og tyverisikring skal oppbevares aktsomt. Nøkkel skal ikke forlates i eller i umiddelbar tilknytning til trailer/tilhenger. Nøklene må ikke merkes med navn, adresse eller registreringsnummer. Disse sikkerhetsforskrifter gjelder dog ikke når trailer/tilhenger oppbevares i offentlig garasje med ansatt garasjevakt hvor føreren må gi fra seg nøkkelen som tyverisikring i låst garasje som bare disponeres av forsikringstakeren eller brukeren i verksteds- eller servicelokaler for reparasjon eller service Maskinskadeforsikring For å få tegne tillegget maskinskadeforsikring skal vannscooteren væra CE-merket og produsentens anvisninger om service, skjøtsel, vedlikehold og drift skal følges Forsikringen gjelder for motor i vannscooter som er høyst 6 år gammel og ikke har mer enn 500 driftstimer. Alder og driftstimer regnes fra det tidspunkt da vannscooteren ble solgt som ny. I forsikringen inngår motor inklusive kjølesystem startanordning inklusive el-komponenter elektriske komponenter som tilhører bremsesystem drivstoffsystem og eksossystem tenningssystem inklusive styrings- og reguleringskomponenter fjæringssystem. I forsikringen inngår ikke vannstråler og impeller skrog, glass, navigasjons/kommunikasjonsutstyr, batteri, gummi/plastdetaljer, strømkabler, slanger, vaier, rør deler som inngår i normal vedlikeholds service instrumentgruppe, display, samt reguleringsanordninger til disse. Forsikringen gjelder for direkte fysisk skade som er årsaket av plutselig og uforutsett hendelse, inklusive tilstoppet vanninntak og -utløp. Erstatningen betales også for undersøking og demontering i for å bestemme om en skade omfattes av forsikringen, men ikke de kostnader som følger av tilbakemontering i de tilfeller skaden ikke dekkes av forsikringen. I tillegg til de generelle begrensningene ovenfor, gjelder forsikringen ikke for skade som kan erstattes gjennom momentet brann, tyveri eller sjøskade i denne forsikring skyldes frostødeleggelser, vann eller korrosjon har oppstått på komponenter eller programvarer som ikke er godkjent av produsenten av den forsikrede motor, og heller ikke følgeskader på andre deler av maskinen ved bruk av slike komponenter eller programvarer, med mindre forsikringstakeren kan vise til at skaden ikke har årsakssammenheng med den ikke godkjente komponenten

9 har oppstått i forbindelse med konkurranse eller under trening før konkurranse på grunn av gradvis slitasje, manglende vedlikehold, feilaktig service eller ikke fagmessig utført reparasjon. er forårsaket på drivstoffsystem som pumper, injektorer, filter osv. om skaden skyldes feil drivstoff, kondens, bakterievekst eller andre forurensninger i drivstoffet. Sikkerhetsforskrifter ved tilleggsforsikring: Maskinskadeforsikring Vannscooteren får ikke kjøres på en slik måte at motoren utsettes for unormal påkjenning eller overoppheting. Produsentens anvisninger om skjøtsel, vedlikehold, vinteroppbevaring, service og lignende skal følges. Service, reparasjon, montering og lignende skal utføres på verksted i samsvar med produsentens anvisninger. Produsentens anvisninger som gjelder drivstoff og smøremiddel skal følges. Generelle bestemmelser Avtalen Forsikringstiden er ett år, om ikke annet avtales. Forsikringen gjelder fra og med den dagen som er angitt i forsikringsbrevet. Tegner du forsikringen samme dag som den skal tre i kraft, gjelder den fra det tidspunkt da forsikringen ble bestilt. Opplysningsplikt Du som forsikringstaker er forpliktet til å angi korrekte og fullstendige opplysninger som kan være av betydelse på spørsmålet om forsikringen skal bevilges. Det samme gjelder om du senere innser at vi har fått uriktige eller ufullstendige opplysninger. Du er da pålagt å, uten urimelig forsinkelse, rette til dette. Unnlatelse kan lede til reduksjon av forsikringserstatning, i alvorlige tilfeller kan erstatning helt utebli. Hvis sikkerhetsforskriftene ikke følges Hvis du unnlater å følge sikkerhetsforskriftene kan erstatningen reduseres til hva som er rimelig med hensyn til årsakssammenheng med skaden, den intensjon eller den uaktsomhet som har oppstått og øvrige omstendigheter. Avdraget er normalt 25 %, men erstatningen kan reduseres ytterligere eller, i alvorlige tilfeller, helt utebli. Hvis skade inntreffer i samband med påvirkning av alkohol, narkotika eller andre rusmidler er reduksjonen av erstatning alltid 100 %. Denne bestemmelse er felles for samtlige sikkerhetsforskrifter i dette forsikringsvilkår. Fornyelse av forsikring Ved forsikringstidens utgang fornyes forsikringen automatisk om vi ikke har kommet overens om annet. Retten til si å opp forsikringen Du har rett til å si opp forsikringen til forsikringstidens utgang. Som kunde kan du si opp forsikringen når forsikringsbehovet opphører eller om lignende omstendigheter inntreffer. Som forsikringsselskap kan vi avslutte din forsikring om du eller en annen forsikret grovt har forsømt deres forpliktelser mot oss eller hvis det foreligger særlig grunn. Likeså ved forsinkelse av premiebetaling. Premiebetaling Den første premien for en ny forsikring skal betales senest fjorten dager fra den dagen vi sendte ut premiekravet til deg. Det samme gjelder ved tegning av tilleggsforsikring eller høyning av forsikringsbeløp samt om du av annen grunn har fått en premiehøyning. Betales ikke premien i tid har forsikringsgiveren rett til å si opp forsikringen om ikke forsinkelsen er av liten betydning.

10 En oppsigelse vil da bli sendt skriftlig. Oppsigelsen trer i kraft fjorten dager etter at denne sendtes, om betaling ikke skjer innen denne frist. Prisen på din forsikring Prisen framgår av ditt forsikringsbrev og gjelder under avtalt forsikringstid, under forutsetning at dine opplysninger ikke er endret. Distanseavtale I henhold til distanse- og hjemsalgsloven Din angrerett Når du har tegnet forsikring gjennom en distanseavtale har du angrerett innenfor fjorten (14) dager fra den datoen avtalen er inngått. Hvis du vil bruke din angrerett må vi informeres om dette. Du kan angre deg muntlig eller skriftlig. Hvis du velger å bruke angreretten har selskapet rett å kreve deg på premie for den tiden som forsikringen har vært gjeldende, minimumpremien som gjelder da er 200 kr. Du har ikke angrerett om distanseavtalen gjelder en forsikring med en avtalt gyldighetstid på en måned eller mindre. Informasjon om behandlingen av personopplysninger De personopplysninger som Försäkringsproduktion AB henter inn angående deg behandles i henhold til bestemmelsene i Personopplysningsloven. Vi registrerer og behandler slike personopplysninger om deg som er nødvendige for kan vi skal kunne administrere forsikringen og oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov og avtale. Opplysningene blir også brukt som et grunnlag for markedsanalyse, statistikk og næringsutvikling i markedsførings hensikt og for å informere deg samt for at vi skal kunne yte god service generelt. Opplysningene kommer normalt fra deg eller fra annet forsikringsselskap som vi samarbeider med, og opplysningene kan, for oppgitte formål, bli utlevert til et slikt forsikringsselskap eller til en myndighet som har bedt om oppgaven. Ansvarlig for behandling av personopplysninger er Forsäkringsproduktion i Sverige AB, hvor du kan henvende deg for informasjon om og korrigering av personopplysninger, samt skriftlig gi beskjed om du vil at dine personopplysninger ikke skal brukes ved direktemarkedsføring. Vår rolle som forsikringsformidler I vår rolle som forsikringsformidler er vår tilsynsmyndighet Finansinspektionen, vi omfattes av Loven om Forsikringsformidling. Vi er også registrert hos Bolagsverket i Sverige. Du kan kontrollere at vi er registrert som godkjent meglerforetak hos Finansinspeksjonen gjennom å gå inn på linken Du kan også kontrollere vår registrering hos Bolagsverket Försäkringsproduktion i Sverige AB har ikke noen kvalifisert eierandel i et forsikringsselskap, likeledes har inget forsikringsselskap eierandel i Försäkringsproduktion i Sverige AB. Försäkringsproduktion i Sverige AB har gjennom avtale med Markel Ltd forpliktet seg å bare, på deres vegne, formidle forsikringer på båt og vannscooter. Försäkringsproduktion har sin ansvarsforsikring hos Hiscox Ltd (London) via Nordeuropa Försäkringar. Hvordan fastsettes din premie - premien for hvert produkt baserer seg på vår egen og forsikringsgiverens statistisk for den enkelte produktgruppen, samt rimelige risikovurderingsprinsipper for objektet og dets brukere. Försäkringsproduktion i Sverige AB får betalt fra forsikringsgiveren for administrasjon, service, it- og systemstøtter samt skadeadministrasjon på vegne av forsikringsgiveren.

11 Om vi ikke kommer overens Om du er misfornøyd med erstatningsavgjørelsen, ta alltid først kontakt med den skadebehandleren som har behandlet din sak. Ofte kanskje handler det om en misforståelse som dere kan finne ut av. Er du fortsatt ikke fornøyd kan du vende deg til klagemålsansvarlige hos Försäkringsproduktion i Sverige AB. Skriv ned dine synspunkter og send disse til oss via brev, faks eller e-post. Klagemålsansvarlige ser til at ditt klagemål behandles og besvares. Om du er misfornøyd med handteringen av klagemålet kan du kontakte vår forsikringsgiver Markel International. Kontaktopplysningene til ovennevnte klagemålsinstanser finner under generell informasjon på siste siden. Er du fortsatt ikke fornøyd har du alltid mulighet å få saken prøvd i norsk domstol.

VANNSCOOTERFORSIKRING

VANNSCOOTERFORSIKRING VANNSCOOTERFORSIKRING Forsikringsvilkår AV. 2015.01.01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Denne forsikring kan tegnes av eiere til vannscootere

Detaljer

Forsikringsvilkår AV.SeaDoo:N 2015.01.01

Forsikringsvilkår AV.SeaDoo:N 2015.01.01 Forsikringsvilkår AV.SeaDoo:N 2015.01.01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Denne forsikring kan tegnes av eiere til CE-merkede vannscootere

Detaljer

Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING

Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Administrasjon Forsäkringsproduktion i Sverige AB (nedenfor

Detaljer

MERKEFORSIKRING Kasko

MERKEFORSIKRING Kasko MERKEFORSIKRING Kasko Forsikringsvilkår SLSV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som kjøpt en BRP-produkt.

Detaljer

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 - 2 - Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har i følge loven rett til denne informasjonen

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Snøscooter Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har

Detaljer

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring Trygghetsavtale Dersom du ønsker full trygghet Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring De viktigste fordelene ved Trygghetsavtale Dekker de fleste produktskader som oppstår ved uforutsette

Detaljer

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale, side 1 av 6 Trygghetsavtale Forsikringsbevis Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter det eller de produkter (varer), som fremgår av ordrebekreftelse/faktura

Detaljer

TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR. Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd

TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR. Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd Trygghetsavtale - Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt

Detaljer

Hvorfor Trygghetsforsikring?

Hvorfor Trygghetsforsikring? Hvorfor Trygghetsforsikring? Dekker uhell Fall. og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre plutselige uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig. Service eller tilsvarende

Detaljer

Båtforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Båtforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer Båtforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet

trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet Hvorfor Trygghetsavtale? Trygghet for ditt nye produkt som innebærer: Dekker uhell Fall og støtskader, væskeskader,

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet Hvorfor Trygghetsavtale? Dekker uhell Fall og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg Trygghetsavtale Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt supplement eller det eneste alternativet for god beskyttelse.

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

BÅTFORSIKRING BÅT 907-01, gyldig fra 01.11.2009

BÅTFORSIKRING BÅT 907-01, gyldig fra 01.11.2009 BÅTFORSIKRING BÅT 907-01, gyldig fra 01.11.2009 Gjelder for private fritidsbåter inntil 50 fot. INNHOLD: Innledende forutsetninger Båtansvar Delkasko Kasko Erstatningsoppgjør / Forsikringssum Begrensninger

Detaljer

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE FRITIDSBÅT VILKÅR FOR FORSIKRINGEN Y01 Y11 F01 F02 F03 F10 FRITIDSBÅT Hvilken dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. ERSTATNINGSREGLER FOR FRITIDSBÅT

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA 1. april 2013. Avløser vilkår av 1. april 2012.

VILKÅR GJELDENDE FRA 1. april 2013. Avløser vilkår av 1. april 2012. VILKÅR GJELDENDE FRA 1. april 2013. Avløser vilkår av 1. april 2012. Kongelig Norsk Båtforbund Generalsekretæren Oslo, April 2013 Kjære Båteier Du har valgt å forsikre båten din i Norske Sjø, et forsikringskonsept

Detaljer

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Om du skal tegne en forsikring er det viktig at du leser denne forkjøpsinformasjonen og leser de fullstendige vilkårene som

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 4.

Detaljer

Fritidsbåt. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen

Fritidsbåt. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen for Sjøoffiserforsikringen Fritidsbåt Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Fritidsbåt Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis Prisen

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateide personbiler og privat billeie forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateiede personbiler I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset med angitte

Detaljer

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01 FORSIKRINGSVILKÅR Eiendomsforsikring for utleaset eiendom INNHOLD 1.1 Hvem forsikringen gjelder 1.2 Når forsikringen gjelder 1.3 Hvor forsikringen gjelder 1.4 Interesse som er forsikret 1.5 Forsikret eiendom

Detaljer

Singel, 100 kr per måned (1 000 000 NOK ved medisinsk- og ervervsmessig invaliditet, 500 000 NOK ved dødsfall)

Singel, 100 kr per måned (1 000 000 NOK ved medisinsk- og ervervsmessig invaliditet, 500 000 NOK ved dødsfall) Søknad Frivillig Gruppeforsikring Eurocard, Ulykkesforsikring med livdekning Forsikringen kan tegnes av: - den som har folkeregistrert adresse i Norden - den som har søkt forsikringen og har skriftlig

Detaljer

SEKSJON A QB 01.03.2007 VILKÅR LYSTBÅTFORSIKRING

SEKSJON A QB 01.03.2007 VILKÅR LYSTBÅTFORSIKRING QB 01.03.2007 VILKÅR LYSTBÅTFORSIKRING Forsikringstageren, som er nevnt i forsikringsbeviset og som har fremlagt skriftlig søknad til Norway Energy & Marine ( Selskapet ),og erklæring om forsikring av

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR MOTORVOGNFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 for Personbil inklusiv vare- /stasjonsbil og bobil, motorsykkel, snøscooter, traktor/ arbeidsmaskin og tilhenger/campingvogn. I tillegg til disse vilkår gjelder

Detaljer