1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 ORGANISASJONSSTRUKTUR..."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR Organisering og drift Styret Styrets aktivitet i Ansatte gjennom Lokaler MÅLSETTING OG MÅLGRUPPE Målsetting Brukernes erfaringer etter overgrep Generelt Senter mot incest og seksuelle overgrep SELVHJELP Selvhjelp SAMARBEID FMSO - Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep Offentlige instanser BRUKERRETTET ARBEID Enesamtaler Selvhjelpsgrupper Innomstikk Aktiviteter ved senteret Brukermedvirknig UTADRETTET ARBEID Informasjonsarbeid/forebyggende arbeid Beredskap Bruker med ut i undervisning Oversikt informasjonsrettet arbeid i MARKEDSFØRING Hjemmeside Direkte markedsføring Media Avisoppslag Avisoppslag KOMPETANSEUTVIKLING Kurs i ÅRSSTATISTIKK Årsstatistikk ØKONOMI Finansieringsform Regnskap og driftsmidler Følgende har bidratt til finansieringen i VEIEN VIDERE MÅL FOR Mål og utfordringer for Regnskap Styrets årsberetning Revisjonsberetning 28 2

4 TIL LESEREN Her kommer en sammenfatning av senterets aktiviteter og tilbud i Året har utvilsomt vært preget av omorganiseringer og store endringer slik fjorårets rapport ga varsel om. De største endringene er at senteret i mai 2012 skiftet navn fra Evas Støttesenter til SMISO Elverum. I oktober 2012 ble ny permanent leder tilsatt og styret har fått 4 nye styremedlemmer. På grunn av to ledere som har overlappet hverandre dette året blir rapporten for 2012 skrevet av begge to. Vi vil få rette en stor takk til alle samarbeidspartnere vi har vært i kontakt med i løpet av året, enten om det er ute i undervisning, samarbeid om saker, ansvarsgruppemøter, besøk, kurs eller på andre måter. Vi vil gjerne også få takke alle elever, studenter og ansatte vi har vært i kontakt med gjennom det forebyggende arbeidet vårt, vi blir alltid tatt godt imot og opplever disse møtene som svært givende. I tilegg vil vi rette en takk for godt samarbeid til Elverum Kommune som er vår vertskommune, representert ved Lars Kiplesund og Inger Johanne Sorkmoen. Takk også til Hågen Haugrønningen og Hege Lill Helleren for at de kom og delte og fortalte sine sterke historier med oss på temakveldene i En stor takk rettes til vår nye styreleder Marit Aralt Skaug og resten av det styret vårt som har gitt uvurderlige bidrag inn i senterets profesjonaliseringsprosess gjennom dette året. Det er vanlig med laber oppslutning i omstillingstider, så på tross av store endringer er det gledelig å se at vi kan registrere en dobling i antall førstegangshenvendelser og en økning i antall besøk og henvendelser til vårt senter. I en bedre verden skulle man jo helst ønske at våre tjenester ikke var nødvendige, men slik er det altså ikke. Vi vil også gi en takk til de instansene som vi trofast mottatt gaver fra, særlig må her trekkes frem NKS sitt lokallag i Elverum. En takk rettes også til Hedmark Fylkeskommune, Helse Sør Øst og Barne- Ungdoms og familiedirektoratet for midler for driftsåret Til sist men ikke minst vil vi takke for alle møter og samtaler vi har hatt med de ulike menneskene som benytter seg av tjenestetilbudet vårt. Vi håper at de som kommer inn døra vår skal oppleve verdighet i kontakt med oss og få den hjelpa og støtten de trenger for å komme seg videre i livene sine. Da ønsker vi leseren en riktig god fornøyelse! Elverum 2012/ 2013 Heidi Dalby og Marte Kartomten 3

5 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR 1.1 ORGANISERING OG DRIFT SMISO Elverum er oppført som lag/forening, og drives etter stiftelsesloven. Styret er senterets øverste organ og har arbeidsgiveransvar. Det skal være minst en representant fra brukerne og en representant fra de ansatte i styret. En plass er forbeholdt kommunerepresentant fra vertskommunen og disse representeres på omgang. Elverum kommune er senterets vertskommune, representert ved leder for fagavdeling Familie og Helse; Lars Kiplesund. Styremedlemmer velges for en valgperiode på 2 år av gangen, men kan stille til gjenvalg for påfølgende periode. Styreleder velges for 1 år av gangen. Det er ikke knyttet vararepresentant til styreleder eller styremedlemmer, men kommunerepresentant har oppnevnt personlig vara. Daglig leder er styrets sekretær. Daglig leder og medarbeidere utgjør valgkomiteen. Senteret holder åpent alle hverdager fra , onsdager er det kveldsåpent til kl Senteret er lokalisert midt i sentrum av Elverum. Rundt den daglige driften samarbeider vi for øvrig med Elverum Regnskapsservice, Sandberg Revisjon, Daldata og ISS Renhold. 1.2 STYRET 2012 Styreleder Marit Aralt Skaug Elverum Fra 2012 Brukerrepresentant Eva S.S. Kraft Elverum Fra 2010 Styremedlem Isak Eikefjord Syverhuset Hamar Fra 2012 Styremedlem/nestleder Per Erik Skaugrud Elverum Fra 2012 Styremedlem Eili Knudsen Ingnes Elverum Fra 2012 Ansattrepresentant Tove Jansrud Elverum Fra 2012 Geir Stigen er vararepresentanter for kommunerepresentant Per Erik Skaugrud 4

6 1.3 STYRETS AKTIVITET I 2012 Det har vært avholdt 9 styremøter i 2012 inkludert årsmøte. Styret har gjennom hele året blitt oppdatert i forhold til den generelle driften på senteret, og gjennom det fått kunnskap om senterets aktiviteter. På grunn av mange nye styremedlemmer samtidig i tilegg til senterets omfattende endrings og profesjonaliseringsprosess har det vært avholdt forholdsvis mange møter gjennom dette året. 1.4 ANSATTE GJENNOM 2012 Daglig leder: Marte Kartomten: E post: Marte er utdannet psykiatrisk sykepleier med flere videreutdanninger innen veiledning, psykososialt arbeid med barn og unge samt administrasjon og ledelse. Har lang fartstid fra psykisk helsearbeid i Elverum kommune og arbeidet sist i Helsestasjonens Familieteam. Er organisert i Norges Sykepleierforbund. Marte ble tilsatt som permanent daglig leder fra Undervisningsansvarlig og fungerende daglig leder t.o.m. september 2012: Heidi Dalby. E-post: Heidi har grunnutdanning som sosionom fra Høgskolen i Oslo og har videreutdanning som helse/sosialfaglærer ved Høgskolen i Hedmark. Ble konstituert som daglig leder i januar 2012 og har hatt lederansvaret frem til da ny leder ble ansatt. Arbeider nå i fast 80 % stilling. Er fagorganisert i FO, Fellesorganisasjonen for sosionomer, vernepleiere og barnevernpedagoger. Har undervisning og det forebyggende arbeidet som sitt hovedfelt men foretar også samtaler og øvrig brukerretta arbeid ved siden av. 5

7 Faglig veileder: Julie Broch Fiskaa. E-post: Julie er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt i Oslo. Har 80 % fast stilling og er organisert i Fagforbundet. Julie jobber først og fremst med enesamtaler, gruppeledelse og det brukerrettede tilbudet på huset. Er i fødselspermisjon fra september 2012 til juli Faglig veileder: Tove Jansrud. E-post: Tove er utdannet kriminolog ved Universitetet i Oslo. Har 80 % fast stilling og er organisert i Fagforbundet. Jobber både med undervisning, enesamtaler grupper og øvrig brukerrettet arbeid. Faglig veileder: Anne Rigmor Lillebo Jordet E-post: Anne Rigmor er utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning som helsesøster. I tillegg til å ha jobbet på Modum Bad har også hun lang fartstid innen psykisk helsearbeid i Elverum kommune. Ble ansatt i oktober 2012 i 60 % stilling (svangerskapsvikariat). Vi håper å kunne beholde Anne videre på SMISO etter vikariatet går ut. Anne jobber både med undervisning, enesamtaler og øvrig brukerrettet arbeid. Er også organisert i Norges Sykepleierforbund. 6

8 Gjennom 2012 har det vært 2, 3 og 4 ansatte. Senteret har hatt 4 ansatte fra oktober 2012 da det ble ansatt permanent daglig leder og vikar for Julie Broch Fiskaa som gikk ut fødselspermisjon september Til sammen 3,3 årsverk. De ansatte lønnes etter kommunal hovedtariff, og senteret har OTP. De ansatte omfattes av reise-, yrkes- og skade, uføre- og dødsforsikring. Samlet sykefravær har vært lavt gjennom hele året. 1.5 LOKALER Senteret er sentralt beliggende midt i sentrum av Elverum, men som vi varslet i fjorårets rapport er disse lokalene svært uegnede på grunn av flere forhold. Senteret er dessverre vanskelig tilgjengelig for brukere med funksjonsnedsettelser, det er dårlig luft og inneklima, svært vanskelig å varme opp på vinterstid, utilfredsstillende samtalerom og dårlige parkeringsmuligheter. Vi har lenge ønsket oss nye og mer egnede lokaler, og i skrivende stund legges de siste planene for flytting til lokaler Parkgården i Storgata 10. Gårdeier er Vivi Lunke. Det er et noe mindre lokale (140 kvm), men vil fylle våre krav til drift på en utmerket måte, særlig med tanke på god tilgjengelighet for de med funksjonsnedsettelser da det er heis og generell god atkomst. Beliggenheten er også svært sentral i sentrum av Elverum, bare noen hundre meter lenger ned i samme gate. De ansatte deler kontor to og to med unntak av daglig leder. Hvert kontor har i tilegg en innredet samtalekrok. I tilegg til dette kommer fellesarealene hvor det er kjøkken, toalett, felles stue, møterom/kreativt rom og et ekstra rom som brukes til grupperom/samtalerom/stue. Planleggingen av nye lokaler er selvsagt styrebehandlet og ellers gjort i samsvar med retningslinjer og krav fra Bufdir og etter godkjenning av vertskommunen vår, Elverum kommune. Offisiell åpning av de nye lokalene er satt til 05 april

9 2 MÅLSETTING OG MÅLGRUPPE 2.1 MÅLSETTING Målsettingen med vårt arbeid er todelt: 1) Vi skal hjelpe og støtte overgrepsutsatte kvinner, menn og pårørende i deres arbeid mot et bedre liv. 2) Vi skal bekjempe overgrep ved å synliggjøre og motarbeide ethvert forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrep. 2.2 BRUKERNES ERFARINGER ETTER OVERGREP Vi ønsker å være der når brukerne tar fram sine opplevelser for å bearbeide dem. Vi ønsker å bidra til at brukerne skal føle det trygt og ta fatt på arbeidet med å lete frem egne ressurser og bearbeide sine erfaringer. Vi har god kunnskap og forståelse for senskader og virkninger knyttet til seksuelle overgrep. Vi understreker her at vi i vårt arbeid har fokus på det friske i mennesket, jf selvhjelpsideologien som vi arbeider etter. Vi etterstreber kontinuerlig å tilegne oss mer kunnskap om konsekvensene overgrep kan gi. Vi jobber til en hver tid for å forstå mer av hva det å være overgrepsutsatt vil si i praksis. Vi forsøker å holde oss oppdatert på forskning og undersøkelser som handler om overgrep, og vi følger hele tiden med på utviklingen innen selvhjelpsarbeidet. 2.3 GENERELT Vi ønsker å jobbe for et større samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet, og vi ønsker å bli et fullverdig supplement til dette. Ved å delta aktivt i tverrfaglige samarbeidsgrupper kan de ulike instanser i større grad ivareta den enkeltes brukers behov. Dette gjelder i alle faser av brukerens prosess. Det er ikke uvanlig at brukerne ved senteret har benyttet/benytter en eller flere tjenester i tillegg til senteret, uten at det finnes noen form for samordning i brukerens totale behov for hjelp, så vi ser nødvendigheten av ansvarsgrupper og er gjerne med å opprette slik for de brukerne som ønsker det. Det er nødvendig å jobbe med tilrettelegging for et bedre samarbeid hvor man i større grad kan få dekket et gjensidig behov for kompetanse- og erfaringsutveksling. Vi har et samfunnsansvar i forhold til å forebygge overgrep, og det tar vi på alvor. Vi forsøker å være ute hos aktuelle målgrupper med informativ og forebyggende aktivitet. Vi ønsker å bidra til større fokus på temaet i samfunnet generelt for å skape en bedre bevissthet rundt konsekvensene av å være utsatt for overgrep. Vi opplever at mange føler seg utrygge på dette, og at informasjon er etterlengtet. Vi skal ha den nødvendige kunnskapen til å formidle dette, og skal bidra til å skape trygghet på hvordan man kan forholde seg til temaet på en forsvarlig måte i tillegg til å vite hva 8

10 man kan gjøre når man mistenker eller avdekker overgrep. Vi tenker at økt kunnskap gir økt handlingskraft og er opptatt av å synliggjøre de mulighetene man faktisk har til å bekjempe overgrep og hvordan man kan ivareta de utsatte på best mulig måte. 2.4 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP,- SMISO ELVERUM Senteret har eksistert siden 1996 og ble i utgangspunktet opprettet som et lokallag under Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det gikk da under navnet Evas Støttesenter frem til mai Vi ønsker å være et tilbud som stimulerer til vekst og utvikling i forhold til det å takle overgrep. Vi forsøker å bevisstgjøre brukerne på hvilke muligheter som ligger foran dem og som vil bli tilgjengelige ved å bearbeide opplevelsene de har hatt. SMISO Elverum er et tilbud i tillegg til det offentlige, og senteret er et lavterskeltilbud. Det betyr at det er kostnadsfritt å benytte seg av tilbudet vårt, og man trenger ingen henvisning for å komme til oss. Senteret er som tidligere nevnt ikke godt tilrettelagt for brukere med nedsatt funksjonsevne da vi har lokaler i 2. etasje uten heis. I disse tilfellene tilbyr vi reise hjem til brukeren om dette er ønskelig eller om de vil treffes andre steder. Vi vil forsøke å inngå et samarbeid med aktuelle instanser med riktig tilgjengelighet i Elverum og vi vurderer som tidligere nevnt å skifte lokaler for å bedre kunne imøtekomme dette behovet. Senteret er et tilbud til unge og voksne som har opplevd overgrep, uavhengig av etnisk opprinnelse eller seksuell orientering. I tillegg har vi også tilbud for pårørende som familie, partner, samboer, ektefelle, søsken, venner eller andre så lenge dette ikke er overgriper. Vi har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som er oversatt til flere språk. Vårt tilbud til mannlige brukere er det samme som til kvinnelige, men det er ingen tvil om at det er flest kvinner som tar i bruk senterets tilbud. Dette er et område vi til stadighet har fokus på, og vi ser at det går opp og ned i forhold til hvor mange menn som benytter vårt tilbud. Alle ansatte har taushetsplikt. Man kan henvende seg anonymt om man ønsker det. Man kan ta kontakt med senteret via e-post, telefon, SMS eller personlig oppmøte og alle tjenester er gratis. Der det er behov for kontakt med det øvrige hjelpeapparatet vil vi forsøke å bistå brukerne så godt vi kan. Ofte er vi med brukere på ansvarsgruppemøter, følger til samarbeidsmøter, legeavtaler, møter på NAV eller andre offentlige instanser. 9

11 3 SELVHJELP 3.1 SELVHJELP SMISO Elverum driver etter prinsippet om hjelp til selvhjelp. "Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv."(angstringen 1992) Selvhjelpsprosessen fra passiv mottaker til aktiv deltaker innebærer følgende: 1) Erkjennelse av eget problem. Å ta eierskap til eget problem medfører ansvarsmobilisering for egen forandring. 2) Motivasjon for aktivt endringsarbeid. 3) Bearbeiding av eget problem. For å gjøre det mulig å bearbeide et problem er det sentralt å bli kjent med smerten. 4) Forandring. Målsettingen for selvhjelpsarbeid er forandring, ikke løsning. Selvhjelp er den bevisste forandringen av sitt eget indre, egne handlinger og dermed livssituasjon. Dette innebærer en holdningsendring; selvhjelp er å endre seg selv. Et viktig prinsipp i selvhjelpsarbeidet er bevisstgjøring på opplevelsen av hvem vi er. Å være bevisst på og bruke de ulike opplevelsene som erfares er kunnskap. Kunnskap som kan brukes til å skape en endring, mestring og aktivere iboende ressurser. Å bruke denne typen kunnskap forutsetter at man anerkjenner den. Å ta ansvar for opplevelsen av eget problem er etter erfaring fra selvhjelpsarbeidet det første skrittet for å skape endring og mestring. Det innebærer både en erkjennelse av eget problem og et aktivt valg for å gjøre noe med egen situasjon. Dette er med på å åpne for egne ressurser og endringsprosesser. Selvhjelp er en måte å forstå og handle på, hvor hver og en tar tilbake en aktiv deltakerrolle i egen hverdag. Selvhjelpsgrupper er et egnet verksted for å få i gang gode prosesser knyttet til forandring i eget liv. Et trygt fellesskap med andre gjør det mulig å våge seg ut i det utrygge, hente fram egen styrke og selv kunne dra nytte av andres erfaringer. Gjensidighet er plattformen i selvhjelpsgruppens arbeid. Fra myndighetenes side er det Sosial- og helsedirektoratet som har ansvar for Nasjonal plan for selvhjelp (IS-rapport 1212). Planen ble første gang gjort kjent gjennom den såkalte Folkehelsemeldingen. Resept for et sunnere Norge, St. meld. Nr. 16, 2002/

12 4 SAMARBEID 4.1 FMSO Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep FMSO har eksistert siden 1999 og er en paraplyorganisasjon for støttesentrene i Norge. FMSO jobber aktivt mot politikerne, stortinget og departementene. FMSO har vært en viktig bidragsyter i forhold til den nye finansieringsordningen som trådte i kraft i FMSO er et samlende organ for støttesentrene, og skal bidra til kvalitetssikring av arbeidet ved sentrene. FMSO er finansiert av tilskudd fra BLD (Barne- og likestillingsdepartementet) i tillegg til en mindre medlemsavgift fra medlemssentrene, 5 promille av budsjettet. Det er for FMSO som for sentrene ønske om en mer stabil og forutsigbar finansieringsform, slik at ressursene i organisasjonen i større grad kan benyttes til utviklende tiltak i stedet for til å sikre driften. Det er pr av 24 organiserte tilbud til overgrepsutsatte som er medlem av FMSO. SMISO Elverum har vært medlem i FMSO siden Vi ser at det er nødvendig å være en del av et større fellesskap, og tenker at vi har mye å hente gjennom det. Vi får gode tilbud om kursing av de ansatte, og det holdes egne ledersamlinger som gir økt kompetanse i forhold til jobben sentrene gjør. Disse ledersamlingene medfører at terskelen for å søke råd og veiledning og utveksle erfaringer og kunnskap med de andre sentrene er blir betydelig lavere. Alle sentre har nytte av at det blir lagt til rette for slike samarbeidsmuligheter. FMSO fungerer som koordinator i forhold til felles tematikk, tilnærmelse til tema og felles vei mot samme mål. I disse dager arbeides det med å utvikle en felles faglig plattform som FMSO`s medlemssentre skal tilslutte seg. FMSO ved daglig leder Linda Bakke gjør en stor innsats for sentrene i forhold til å være en samlende instans for senterne og bedrive kompetanseutvikling. FMSO har en hjemmeside med mye informasjon både til overgrepsutsatte, pårørende og fagfolk. Les mer på FMSO`s hjemmesider 4.2 OFFENTLIGE INSTANSER Vi etterstreber å ha løpende dialog og samarbeid med de offentlige hjelpetilbudene. Vi arrangerer samarbeidstreff med disse, og ønsker å være en kompetent samarbeidspartner - både i enkeltsaker, som veiledningsinstans og som kompetansesenter. Vi opplever at det er en positiv kontakt, og ser viktigheten av å treffes for å utvikle gode samarbeidsrelasjoner og ta i bruk hverandres tilbud. 11

13 Instanser vi har samarbeidet med gjennom året 2012 er: NAV Elverum BUP Elverum Utekontakten i Elverum Tunet DPS Hamar Elverum Frivillighetssentral Konfliktrådet Samtaletjenesten i Elverum kommune Helsestasjoner i vertskommune og samarbeidskommuner Skoler og barnehager i Elverum og flere samarbeidskommuner Barnehuset i Hamar Selvhjelp Norge Ulike fastlegekontor i Elverum Sykehus Innlandet akuttenheten Politiet ved sedelighetskoordinator i Hedmark Bo og miljøarbeidertjenesten i Elverum kommune Kulturkontoret i Elverum Høgskolen i Hedmark Terningen Nettverk Støttesenteret har dessuten hatt mer kontakt enn tidligere med SMISO Hamar og SMISO Oppland. Det er en kontakt vi ønsker å videreutvikle i årene som kommer. Et helt konkret samarbeidsprosjekt vi gjennomførte i løpet av året var den nasjonale Innføringskonferansen for nyansatte. Den ble avholdt i Hamar Rådhus. I slike sammenhenger går de tre senterne under navnet SMISO Innlandet. I tillegg til samarbeid med ungdomsskolene i bidragskommunene i forbindelse med undervisningen, - har vi et godt samarbeid med Høgskolen i Hedmark hvor vi underviser hvert år. Dette skjer både på skolen og ved at studentene har tilbud om komme til senteret. Dette opplegget er obligatorisk for kroppsøvingselevene, og vi ser på dette som noe det er viktig å fortsette med og tilbakemeldingene fra elever og lærere har vært entydig gode. Vi registrerer at også at andre linjer ved Høgskolen etterspør vår undervisning, deriblant Tannpleielinjen. 12

14 5 BRUKERRETTET ARBEID 5.1 ENESAMTALER Enesamtaler er det tilbudet som er mest etterspurt på senteret og det ser ut som det er det de fleste nye brukerne først og fremst ønsker. Her har vi individuelle samtaler hvor vi jobber med bearbeiding av følelser knyttet til overgrepene og utfordringene dette gir i hverdagen i tillegg til å fokusere på framtiden. I løpet av siste av 2012 opplevde senteret en dobling i antall førstegangshenvendelser. 5.2 SELVHJELPSGRUPPER 2 ansatte har tidligere vært på kurs i regi av Selvhjelp Norge for å lære om igangsetting og drifting av slike grupper. I år har ytterligere en ansatt fått dette kurset og på sikt tenker vi at alle ansatte skal ha deltatt på igangsetterkurset. I løpet av 2012 har det ikke vært nok brukere som har ønsket å gå i selvhjelpsgrupper og det er en nedre grense for antall deltakere på 6 personer. 5.3 INNOMSTIKK Ved innomstikk regner man alle besøk til senteret som ikke har noen avtalt tid for enesamtale eller andre planlagte aktiviteter. Ved innomstikk kommer man for å ta en kopp kaffe, prate løst med de ansatte, treffe andre brukere, se film, høre musikk, spille gitar, lese avisen, bruke massasjestolen, hjelpe til med praktiske oppgaver og forefallende arbeid ved senteret eller rett og slett bare koble ut. Vi har også malings og hobbyartikler stående fremme slik at man utfolde seg kreativt dersom man ønsker det. Vi ser at mange liker å sitte og pusle med ulike hobbysaker. I tilegg til dette kommer telefonsamtalene med både faste og ukjente brukere. Ofte får vi henvendelser fra mennesker som ringer fra en helt annen landsdel og som ønsker råd og veiledning. Vi oppfordrer de som henvender seg til å oppsøke senteret for en samtale, men for noen er også det å ha telefonkontakt med oss en god nok hjelp der og da. 13

15 5.4 AKTIVITETER VED SENTERET I 2012 Nedenfor følger en oversikt over brukerrelatert virksomhet Oversikt brukerrelatert virksomhet 2012 Allmøte 01. februar Brukerlunsj 15. februar Temakveld m/servering 21. mars Allmøte 18. april Temakveld for brukere m/servering 30. mai Brukerlunsj (Sushi tema) 02.mai Sommerfest /sommeravslutning 27. juni Sommertur til Skafferiet 11. juli Brukerlunsj 12.september Allmøte 14. november Konsert med Sølvguttene 28. november Kino tilbud 07. november Julefest/juleavslutning 12. desember Juleverksted m/servering 13 desember 5.5 BRUKERMEDVIRKNING Senteret forsøker i stor grad å legge opp til aktiv brukermedvirking. Vi har en svært aktiv brukerrepresentant på huset, og det er Eva Sparre Stokke Kraft (bilde). Eva er også styremedlem og dermed representant for brukerne inn i styret. Hun har faste møter med daglig leder på senteret og trekkes inn i planlegging av allmøter osv. vi trekker alltid med brukerne i planlegging av temakvelder og aktiviteter. I 2012 startet Eva opp med en gruppe som ble kalt Stoppenålas venner en onsdag kveld i måneden og er også senterets musikalske alibi. Brukerrepresentanten er ved anledning også med oss ut når vi driver informasjonsrettet arbeid til skoler og andre samarbeidspartnere. Mer om det i punkt 6.3. Ingen tvil om at denne dama gjør en helhjertet innsats for å nå ut med sitt viktige budskap og ikke minst ønsker å få flere brukere til å delta i fellesskapet på senteret. 14

16 6 UTADRETTET ARBEID 6.1 INFORMASJONSRETTET / FOREBYGGENDE ARBEID Det utadrettede og forebyggende arbeid ved senteret er nå en del av den generelle driften ved SMISO Elverum. Dette er viktig arbeid, og vi vil gjøre så godt vi kan for å videreføre det arbeidet som er gjort til nå. Omfanget av hvor mye vi kan dra ut vil avhenge av kapasitet, både personalmessig og økonomisk. Tilbakemeldingene rundt det forebyggende arbeidet er udelt positive, og etterspørselen oppleves som økende. Vi gir ut evalueringsskjema til alle vi er ute å underviser for og opplever det som faglig tilfredsstillende at vi får så gode tilbakemeldinger. Vi føler at dette er en veldig viktig og riktig måte og jobbe på i forhold til å skape bevissthet rundt seksuelle overgrep og forhåpentligvis være med å forebygge overgrep og drive holdningsskapende arbeid blant ungdom og ansatte som jobber rundt barn og ungdom. Vi tenker det er særlig viktig å komme ut blant ungdom med tanke på at så mye som 1/3 av alle overgrep mot barn og ungdom blir begått av ungdom selv. Da vi er lite senter med få ansatte må vi alltid ta en vurdering på hvilke instanser det vil være mest hensiktsmessig å nå ut til da vi ikke kan rekke over alle. Nytt i 2012 er et utmerket samarbeid med Helsestasjonen i Elverum. Vi har utarbeidet et 3 timers foredrag hvor vi sammen når ut til alle 9 klassingene i Elverum. De kommunene som bidrar økonomisk til senteret vil alltid bli prioritert ved undervisningsforespørsel. Undervisningsansvarlig på senteret, Heidi Dalby, har pedagogisk videreutdanning som helse/sosiallærer og forsøker å differensiere de ulike undervisningspakkene etter hvilken aldersgruppe eller målgruppe senteret skal undervise for. Vi synes at vi får gode tilbakemeldinger på dette og ser dermed viktigheten av å kunne skreddersy informasjon til publikum slik at det blir særlig relevant for den gruppen vi underviser for. På grunn av at vi deler av året kun har vært to ansatte i en omstillingsprosess og avvikling av svangerskapspermisjon har senteret i 2012 måttet begrense en del av sitt utadrettede informasjonsarbeid. Heidi Dalby sitter fortsatt i den nasjonale undervisningsgruppa som er nedsatt av FMSO for å kvalitetssikre undervisningen som de ulike støttesenterne i Norge gir. Det har vært 5 samlinger i undervisningsgruppa i BEREDSKAP: Vi er alltid ute to ansatte av gangen når vi er ute i skoler og informerer. Dette er spesielt viktig når vi underviser hos ungdomskoler og videregående skoler, da har vi også alltid med oss enten sosiallærer eller helsesøster som kjenner klassene. Det har både en praktisk og sikkerhetsmessig betydning. Etter timene opplever vi ofte at elever kommer innom det rommet hvor vi sitter tilgjengelig etter at undervisningen er over. I slike møter kan avdekking forekomme, og da må vi ha beredskapen klar, og da kan man ikke være alene. Vi har utarbeidet egne prosedyrer for eventuelle avdekkinger. Vi opplever også at formidlingen og dynamikken i foredragene blir bedre dersom man er to istedenfor en. 6.3 BRUKER MED UT I UNDERVISNING Av og til har vi med en bruker av senteret ut i det informasjonsrettede arbeidet, hun er i tilegg brukerrepresentant. Det er en vurdering fra gang til gang og alltid etter brukerens eget ønske. 15

17 Brukeren kan selv vurdere hvilke instanser og skolegrupper hun vil være med på og undervisningsansvarlig har laget et eget opplegg rundt brukeren for å ivareta brukerens behov før, under og etter at undervisningen er ferdig. Til nå har dette vært utelukkende positivt for både brukeren og de ansatte. Vi kan merke forskjell hos tilhørerne de gangene vi drar ut uten brukeren og når vi har henne med på laget. Det er ingen tvil om at hun styrker opplegget vårt og er med å formidle håp og er et vitne på at det lønner seg å si fra om ting som er vanskelig for å kunne få det bedre på sikt. 6.4 Nedenfor følger en oversikt over informasjonsrettet arbeid ut til skoler i 2012: INFORMASJONSRETTET ARBEID UT TIL SKOLER I 2012: Høgskolen i Hedmark. Tannpleielinjen Åmot, - Rena barne og ungdomsskole 9 trinn. Åmot, - Rena barne og ungdomsskole 9 trinn. Elverum Rotaryklubb Ringsaker Videregående skole VG1, Helse/sosialfag Ringsaker Videregående skole VG1, Helse/sosialfag Engerdal barne og ungdomsskole, 8 trinn Studenter ved Midt Østerdal VGS Alle 9. klassene ved Elverum ungdomsskole VIP prosjekt Elverum VGS Alle 9. klassene ved Hanstad ungdomsskole Undervisning for elever ved Elverum VGS (på senteret) Oppfølgende underisning for liten gruppe på Elverum VGS. Undervisning for hele lærerstaben på Elverum ungdomsskole DATOER: 18 januar 16 februar 28 februar 01 mars 16 mars 23 mars 12 april 29 mai 04 juni 20 og 22 oktober 05 november 06 desember 12 desember 19 desember INFORMASJONSRETTET ARBEID UT TIL SAMARBEIDSPARTNERE Verdensdagen for psykisk helse, Terningen Arena Infodag på Helsehuset i Elverum kommune ifb Verdensdagen for psykisk helse Undervisning på FMSO konferanse for nyansatte i senterbevegelsen, Hamar Rådhus. DATOER: 03 oktober 10 oktober 7 og 8. november 16

18 7 MARKEDSFØRING 7.1 HJEMMESIDE Som det står i fjorårets årsrapport ønsket vi å lande på en mer egnet internetprofil for senteret og også se om vi skulle opprette en Facebook gruppe for senteret. Så i samarbeid med Medianova ved Geir Fjeld og Gry Dørnberg Olsen fikk vi hjelp til å opprette et hjemmeside som vi liker godt og som vi synes reflekterer senterets profil på en egnet måte. Der har vi samlet mye nyttig kunnskap både for utsatte, pårørende og for fagfolk. Vi har også en egen operativ Facebookside hvor vi legger ut alt fra nye forskning på området, gode fagartikler, nyheter innenfor senterbevegelsen, medieoppslag som vi har vært med på eller praktiske opplysninger vedrørende senteret. Vi er veldig fornøyd med hjemmesiden og Facebooksiden vår, både i design og innhold. Det oppleves som en fordel å kunne ha direkte kontakt med publikum og nye og gamle brukere av senterets tjenester, samtidig som vi sprer aktuell kunnskap om problematikken. 7.2 DIREKTE MARKEDSFØRING Som vi var tydelige på i årsmeldingen for 2011 ønsket vi å skifte navn og senteret heter nå SMISO Elverum. Dette skiftet innebærer at vi naturlig nok har måttet trykke opp nytt informasjonsmateriale. V har utarbeidet nye brosjyrer, ungdomskort, plakater og en Roll-up i samarbeid med Elverum Trykk og Tunet Kopisentral. 7.3 MEDIA Vi forsøker å benytte media i størst mulig grad til markedsføring gjennom stadig å være ute med informasjon om alt fra mottatte gaver, driftsmidler, antall henvendelser og ansettelser til informasjon om aktivitetstilbud, samarbeidspartnere og generell informasjon om overgrep. I og med at vi i løpet av dette året har foretatt en rekke større endringer ved senteret har det ført til ganske mange medieoppslag enn hva vi vanligvis opererer med. Da vi har nytt navn og nye lokaler tar det alltid litt til å få etablert det nye navnet og stedet inn i lokalmiljøet og hos de instansene vi ønsker å samarbeide med, så slik sett er media et attraktivt virkemiddel for oss i denne prosessen. Vi opplever at vi har et godt samarbeid med de lokale medier. Og ønsker også å takke media som av og til selv har tatt initiativ til kontakt, noe vi synes er positivt. I løpet av 2012 har vi som nevnt vært forholdsvis synlige i media. Vi har vært i 5 større avisoppslag i de lokale medier, samt i starten av 2013 var vi i riksdekkende radio og et tv intervju i lokalnyhetene. I tilegg har senteret forfattet en artikkel som ble trykket i Østlendingens kronikksider og som ligger ute på FMSO hjemmesider og omhandler barns rettsikkerhet i barnefordelingsaker der en av foreldrene er under mistanke om overgrep. Videre følger to avisoppslag fra året som har gått. 17

19

20 7.5 Avisoppslag 16. juni 2012

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2011 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2011 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Årsmelding 2013 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal Telefon 37 02 02 00 Telefon Kristiansand Kristiansand 38 38 3807 07 11 11 11 11 Web side: Arendal www.smso-agder.no

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet. Årsrapport 2010 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner

Detaljer

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres!

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres! Tidlig Intervensjon Slik kan det gjøres! Eksempelsamling fra erfaringskonferanse 22.-23. november 2011 1 Innhold Introduksjon...3 Foreldreveiledning, Iveland...4 Jeg ser deg! Kragerø...5 Ut av tåka. Kristiansand...6

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer