1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 ORGANISASJONSSTRUKTUR..."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR Organisering og drift Styret Styrets aktivitet i Ansatte gjennom Lokaler MÅLSETTING OG MÅLGRUPPE Målsetting Brukernes erfaringer etter overgrep Generelt Senter mot incest og seksuelle overgrep SELVHJELP Selvhjelp SAMARBEID FMSO - Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep Offentlige instanser BRUKERRETTET ARBEID Enesamtaler Selvhjelpsgrupper Innomstikk Aktiviteter ved senteret Brukermedvirknig UTADRETTET ARBEID Informasjonsarbeid/forebyggende arbeid Beredskap Bruker med ut i undervisning Oversikt informasjonsrettet arbeid i MARKEDSFØRING Hjemmeside Direkte markedsføring Media Avisoppslag Avisoppslag KOMPETANSEUTVIKLING Kurs i ÅRSSTATISTIKK Årsstatistikk ØKONOMI Finansieringsform Regnskap og driftsmidler Følgende har bidratt til finansieringen i VEIEN VIDERE MÅL FOR Mål og utfordringer for Regnskap Styrets årsberetning Revisjonsberetning 28 2

4 TIL LESEREN Her kommer en sammenfatning av senterets aktiviteter og tilbud i Året har utvilsomt vært preget av omorganiseringer og store endringer slik fjorårets rapport ga varsel om. De største endringene er at senteret i mai 2012 skiftet navn fra Evas Støttesenter til SMISO Elverum. I oktober 2012 ble ny permanent leder tilsatt og styret har fått 4 nye styremedlemmer. På grunn av to ledere som har overlappet hverandre dette året blir rapporten for 2012 skrevet av begge to. Vi vil få rette en stor takk til alle samarbeidspartnere vi har vært i kontakt med i løpet av året, enten om det er ute i undervisning, samarbeid om saker, ansvarsgruppemøter, besøk, kurs eller på andre måter. Vi vil gjerne også få takke alle elever, studenter og ansatte vi har vært i kontakt med gjennom det forebyggende arbeidet vårt, vi blir alltid tatt godt imot og opplever disse møtene som svært givende. I tilegg vil vi rette en takk for godt samarbeid til Elverum Kommune som er vår vertskommune, representert ved Lars Kiplesund og Inger Johanne Sorkmoen. Takk også til Hågen Haugrønningen og Hege Lill Helleren for at de kom og delte og fortalte sine sterke historier med oss på temakveldene i En stor takk rettes til vår nye styreleder Marit Aralt Skaug og resten av det styret vårt som har gitt uvurderlige bidrag inn i senterets profesjonaliseringsprosess gjennom dette året. Det er vanlig med laber oppslutning i omstillingstider, så på tross av store endringer er det gledelig å se at vi kan registrere en dobling i antall førstegangshenvendelser og en økning i antall besøk og henvendelser til vårt senter. I en bedre verden skulle man jo helst ønske at våre tjenester ikke var nødvendige, men slik er det altså ikke. Vi vil også gi en takk til de instansene som vi trofast mottatt gaver fra, særlig må her trekkes frem NKS sitt lokallag i Elverum. En takk rettes også til Hedmark Fylkeskommune, Helse Sør Øst og Barne- Ungdoms og familiedirektoratet for midler for driftsåret Til sist men ikke minst vil vi takke for alle møter og samtaler vi har hatt med de ulike menneskene som benytter seg av tjenestetilbudet vårt. Vi håper at de som kommer inn døra vår skal oppleve verdighet i kontakt med oss og få den hjelpa og støtten de trenger for å komme seg videre i livene sine. Da ønsker vi leseren en riktig god fornøyelse! Elverum 2012/ 2013 Heidi Dalby og Marte Kartomten 3

5 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR 1.1 ORGANISERING OG DRIFT SMISO Elverum er oppført som lag/forening, og drives etter stiftelsesloven. Styret er senterets øverste organ og har arbeidsgiveransvar. Det skal være minst en representant fra brukerne og en representant fra de ansatte i styret. En plass er forbeholdt kommunerepresentant fra vertskommunen og disse representeres på omgang. Elverum kommune er senterets vertskommune, representert ved leder for fagavdeling Familie og Helse; Lars Kiplesund. Styremedlemmer velges for en valgperiode på 2 år av gangen, men kan stille til gjenvalg for påfølgende periode. Styreleder velges for 1 år av gangen. Det er ikke knyttet vararepresentant til styreleder eller styremedlemmer, men kommunerepresentant har oppnevnt personlig vara. Daglig leder er styrets sekretær. Daglig leder og medarbeidere utgjør valgkomiteen. Senteret holder åpent alle hverdager fra , onsdager er det kveldsåpent til kl Senteret er lokalisert midt i sentrum av Elverum. Rundt den daglige driften samarbeider vi for øvrig med Elverum Regnskapsservice, Sandberg Revisjon, Daldata og ISS Renhold. 1.2 STYRET 2012 Styreleder Marit Aralt Skaug Elverum Fra 2012 Brukerrepresentant Eva S.S. Kraft Elverum Fra 2010 Styremedlem Isak Eikefjord Syverhuset Hamar Fra 2012 Styremedlem/nestleder Per Erik Skaugrud Elverum Fra 2012 Styremedlem Eili Knudsen Ingnes Elverum Fra 2012 Ansattrepresentant Tove Jansrud Elverum Fra 2012 Geir Stigen er vararepresentanter for kommunerepresentant Per Erik Skaugrud 4

6 1.3 STYRETS AKTIVITET I 2012 Det har vært avholdt 9 styremøter i 2012 inkludert årsmøte. Styret har gjennom hele året blitt oppdatert i forhold til den generelle driften på senteret, og gjennom det fått kunnskap om senterets aktiviteter. På grunn av mange nye styremedlemmer samtidig i tilegg til senterets omfattende endrings og profesjonaliseringsprosess har det vært avholdt forholdsvis mange møter gjennom dette året. 1.4 ANSATTE GJENNOM 2012 Daglig leder: Marte Kartomten: E post: Marte er utdannet psykiatrisk sykepleier med flere videreutdanninger innen veiledning, psykososialt arbeid med barn og unge samt administrasjon og ledelse. Har lang fartstid fra psykisk helsearbeid i Elverum kommune og arbeidet sist i Helsestasjonens Familieteam. Er organisert i Norges Sykepleierforbund. Marte ble tilsatt som permanent daglig leder fra Undervisningsansvarlig og fungerende daglig leder t.o.m. september 2012: Heidi Dalby. E-post: Heidi har grunnutdanning som sosionom fra Høgskolen i Oslo og har videreutdanning som helse/sosialfaglærer ved Høgskolen i Hedmark. Ble konstituert som daglig leder i januar 2012 og har hatt lederansvaret frem til da ny leder ble ansatt. Arbeider nå i fast 80 % stilling. Er fagorganisert i FO, Fellesorganisasjonen for sosionomer, vernepleiere og barnevernpedagoger. Har undervisning og det forebyggende arbeidet som sitt hovedfelt men foretar også samtaler og øvrig brukerretta arbeid ved siden av. 5

7 Faglig veileder: Julie Broch Fiskaa. E-post: Julie er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt i Oslo. Har 80 % fast stilling og er organisert i Fagforbundet. Julie jobber først og fremst med enesamtaler, gruppeledelse og det brukerrettede tilbudet på huset. Er i fødselspermisjon fra september 2012 til juli Faglig veileder: Tove Jansrud. E-post: Tove er utdannet kriminolog ved Universitetet i Oslo. Har 80 % fast stilling og er organisert i Fagforbundet. Jobber både med undervisning, enesamtaler grupper og øvrig brukerrettet arbeid. Faglig veileder: Anne Rigmor Lillebo Jordet E-post: Anne Rigmor er utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning som helsesøster. I tillegg til å ha jobbet på Modum Bad har også hun lang fartstid innen psykisk helsearbeid i Elverum kommune. Ble ansatt i oktober 2012 i 60 % stilling (svangerskapsvikariat). Vi håper å kunne beholde Anne videre på SMISO etter vikariatet går ut. Anne jobber både med undervisning, enesamtaler og øvrig brukerrettet arbeid. Er også organisert i Norges Sykepleierforbund. 6

8 Gjennom 2012 har det vært 2, 3 og 4 ansatte. Senteret har hatt 4 ansatte fra oktober 2012 da det ble ansatt permanent daglig leder og vikar for Julie Broch Fiskaa som gikk ut fødselspermisjon september Til sammen 3,3 årsverk. De ansatte lønnes etter kommunal hovedtariff, og senteret har OTP. De ansatte omfattes av reise-, yrkes- og skade, uføre- og dødsforsikring. Samlet sykefravær har vært lavt gjennom hele året. 1.5 LOKALER Senteret er sentralt beliggende midt i sentrum av Elverum, men som vi varslet i fjorårets rapport er disse lokalene svært uegnede på grunn av flere forhold. Senteret er dessverre vanskelig tilgjengelig for brukere med funksjonsnedsettelser, det er dårlig luft og inneklima, svært vanskelig å varme opp på vinterstid, utilfredsstillende samtalerom og dårlige parkeringsmuligheter. Vi har lenge ønsket oss nye og mer egnede lokaler, og i skrivende stund legges de siste planene for flytting til lokaler Parkgården i Storgata 10. Gårdeier er Vivi Lunke. Det er et noe mindre lokale (140 kvm), men vil fylle våre krav til drift på en utmerket måte, særlig med tanke på god tilgjengelighet for de med funksjonsnedsettelser da det er heis og generell god atkomst. Beliggenheten er også svært sentral i sentrum av Elverum, bare noen hundre meter lenger ned i samme gate. De ansatte deler kontor to og to med unntak av daglig leder. Hvert kontor har i tilegg en innredet samtalekrok. I tilegg til dette kommer fellesarealene hvor det er kjøkken, toalett, felles stue, møterom/kreativt rom og et ekstra rom som brukes til grupperom/samtalerom/stue. Planleggingen av nye lokaler er selvsagt styrebehandlet og ellers gjort i samsvar med retningslinjer og krav fra Bufdir og etter godkjenning av vertskommunen vår, Elverum kommune. Offisiell åpning av de nye lokalene er satt til 05 april

9 2 MÅLSETTING OG MÅLGRUPPE 2.1 MÅLSETTING Målsettingen med vårt arbeid er todelt: 1) Vi skal hjelpe og støtte overgrepsutsatte kvinner, menn og pårørende i deres arbeid mot et bedre liv. 2) Vi skal bekjempe overgrep ved å synliggjøre og motarbeide ethvert forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrep. 2.2 BRUKERNES ERFARINGER ETTER OVERGREP Vi ønsker å være der når brukerne tar fram sine opplevelser for å bearbeide dem. Vi ønsker å bidra til at brukerne skal føle det trygt og ta fatt på arbeidet med å lete frem egne ressurser og bearbeide sine erfaringer. Vi har god kunnskap og forståelse for senskader og virkninger knyttet til seksuelle overgrep. Vi understreker her at vi i vårt arbeid har fokus på det friske i mennesket, jf selvhjelpsideologien som vi arbeider etter. Vi etterstreber kontinuerlig å tilegne oss mer kunnskap om konsekvensene overgrep kan gi. Vi jobber til en hver tid for å forstå mer av hva det å være overgrepsutsatt vil si i praksis. Vi forsøker å holde oss oppdatert på forskning og undersøkelser som handler om overgrep, og vi følger hele tiden med på utviklingen innen selvhjelpsarbeidet. 2.3 GENERELT Vi ønsker å jobbe for et større samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet, og vi ønsker å bli et fullverdig supplement til dette. Ved å delta aktivt i tverrfaglige samarbeidsgrupper kan de ulike instanser i større grad ivareta den enkeltes brukers behov. Dette gjelder i alle faser av brukerens prosess. Det er ikke uvanlig at brukerne ved senteret har benyttet/benytter en eller flere tjenester i tillegg til senteret, uten at det finnes noen form for samordning i brukerens totale behov for hjelp, så vi ser nødvendigheten av ansvarsgrupper og er gjerne med å opprette slik for de brukerne som ønsker det. Det er nødvendig å jobbe med tilrettelegging for et bedre samarbeid hvor man i større grad kan få dekket et gjensidig behov for kompetanse- og erfaringsutveksling. Vi har et samfunnsansvar i forhold til å forebygge overgrep, og det tar vi på alvor. Vi forsøker å være ute hos aktuelle målgrupper med informativ og forebyggende aktivitet. Vi ønsker å bidra til større fokus på temaet i samfunnet generelt for å skape en bedre bevissthet rundt konsekvensene av å være utsatt for overgrep. Vi opplever at mange føler seg utrygge på dette, og at informasjon er etterlengtet. Vi skal ha den nødvendige kunnskapen til å formidle dette, og skal bidra til å skape trygghet på hvordan man kan forholde seg til temaet på en forsvarlig måte i tillegg til å vite hva 8

10 man kan gjøre når man mistenker eller avdekker overgrep. Vi tenker at økt kunnskap gir økt handlingskraft og er opptatt av å synliggjøre de mulighetene man faktisk har til å bekjempe overgrep og hvordan man kan ivareta de utsatte på best mulig måte. 2.4 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP,- SMISO ELVERUM Senteret har eksistert siden 1996 og ble i utgangspunktet opprettet som et lokallag under Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det gikk da under navnet Evas Støttesenter frem til mai Vi ønsker å være et tilbud som stimulerer til vekst og utvikling i forhold til det å takle overgrep. Vi forsøker å bevisstgjøre brukerne på hvilke muligheter som ligger foran dem og som vil bli tilgjengelige ved å bearbeide opplevelsene de har hatt. SMISO Elverum er et tilbud i tillegg til det offentlige, og senteret er et lavterskeltilbud. Det betyr at det er kostnadsfritt å benytte seg av tilbudet vårt, og man trenger ingen henvisning for å komme til oss. Senteret er som tidligere nevnt ikke godt tilrettelagt for brukere med nedsatt funksjonsevne da vi har lokaler i 2. etasje uten heis. I disse tilfellene tilbyr vi reise hjem til brukeren om dette er ønskelig eller om de vil treffes andre steder. Vi vil forsøke å inngå et samarbeid med aktuelle instanser med riktig tilgjengelighet i Elverum og vi vurderer som tidligere nevnt å skifte lokaler for å bedre kunne imøtekomme dette behovet. Senteret er et tilbud til unge og voksne som har opplevd overgrep, uavhengig av etnisk opprinnelse eller seksuell orientering. I tillegg har vi også tilbud for pårørende som familie, partner, samboer, ektefelle, søsken, venner eller andre så lenge dette ikke er overgriper. Vi har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som er oversatt til flere språk. Vårt tilbud til mannlige brukere er det samme som til kvinnelige, men det er ingen tvil om at det er flest kvinner som tar i bruk senterets tilbud. Dette er et område vi til stadighet har fokus på, og vi ser at det går opp og ned i forhold til hvor mange menn som benytter vårt tilbud. Alle ansatte har taushetsplikt. Man kan henvende seg anonymt om man ønsker det. Man kan ta kontakt med senteret via e-post, telefon, SMS eller personlig oppmøte og alle tjenester er gratis. Der det er behov for kontakt med det øvrige hjelpeapparatet vil vi forsøke å bistå brukerne så godt vi kan. Ofte er vi med brukere på ansvarsgruppemøter, følger til samarbeidsmøter, legeavtaler, møter på NAV eller andre offentlige instanser. 9

11 3 SELVHJELP 3.1 SELVHJELP SMISO Elverum driver etter prinsippet om hjelp til selvhjelp. "Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv."(angstringen 1992) Selvhjelpsprosessen fra passiv mottaker til aktiv deltaker innebærer følgende: 1) Erkjennelse av eget problem. Å ta eierskap til eget problem medfører ansvarsmobilisering for egen forandring. 2) Motivasjon for aktivt endringsarbeid. 3) Bearbeiding av eget problem. For å gjøre det mulig å bearbeide et problem er det sentralt å bli kjent med smerten. 4) Forandring. Målsettingen for selvhjelpsarbeid er forandring, ikke løsning. Selvhjelp er den bevisste forandringen av sitt eget indre, egne handlinger og dermed livssituasjon. Dette innebærer en holdningsendring; selvhjelp er å endre seg selv. Et viktig prinsipp i selvhjelpsarbeidet er bevisstgjøring på opplevelsen av hvem vi er. Å være bevisst på og bruke de ulike opplevelsene som erfares er kunnskap. Kunnskap som kan brukes til å skape en endring, mestring og aktivere iboende ressurser. Å bruke denne typen kunnskap forutsetter at man anerkjenner den. Å ta ansvar for opplevelsen av eget problem er etter erfaring fra selvhjelpsarbeidet det første skrittet for å skape endring og mestring. Det innebærer både en erkjennelse av eget problem og et aktivt valg for å gjøre noe med egen situasjon. Dette er med på å åpne for egne ressurser og endringsprosesser. Selvhjelp er en måte å forstå og handle på, hvor hver og en tar tilbake en aktiv deltakerrolle i egen hverdag. Selvhjelpsgrupper er et egnet verksted for å få i gang gode prosesser knyttet til forandring i eget liv. Et trygt fellesskap med andre gjør det mulig å våge seg ut i det utrygge, hente fram egen styrke og selv kunne dra nytte av andres erfaringer. Gjensidighet er plattformen i selvhjelpsgruppens arbeid. Fra myndighetenes side er det Sosial- og helsedirektoratet som har ansvar for Nasjonal plan for selvhjelp (IS-rapport 1212). Planen ble første gang gjort kjent gjennom den såkalte Folkehelsemeldingen. Resept for et sunnere Norge, St. meld. Nr. 16, 2002/

12 4 SAMARBEID 4.1 FMSO Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep FMSO har eksistert siden 1999 og er en paraplyorganisasjon for støttesentrene i Norge. FMSO jobber aktivt mot politikerne, stortinget og departementene. FMSO har vært en viktig bidragsyter i forhold til den nye finansieringsordningen som trådte i kraft i FMSO er et samlende organ for støttesentrene, og skal bidra til kvalitetssikring av arbeidet ved sentrene. FMSO er finansiert av tilskudd fra BLD (Barne- og likestillingsdepartementet) i tillegg til en mindre medlemsavgift fra medlemssentrene, 5 promille av budsjettet. Det er for FMSO som for sentrene ønske om en mer stabil og forutsigbar finansieringsform, slik at ressursene i organisasjonen i større grad kan benyttes til utviklende tiltak i stedet for til å sikre driften. Det er pr av 24 organiserte tilbud til overgrepsutsatte som er medlem av FMSO. SMISO Elverum har vært medlem i FMSO siden Vi ser at det er nødvendig å være en del av et større fellesskap, og tenker at vi har mye å hente gjennom det. Vi får gode tilbud om kursing av de ansatte, og det holdes egne ledersamlinger som gir økt kompetanse i forhold til jobben sentrene gjør. Disse ledersamlingene medfører at terskelen for å søke råd og veiledning og utveksle erfaringer og kunnskap med de andre sentrene er blir betydelig lavere. Alle sentre har nytte av at det blir lagt til rette for slike samarbeidsmuligheter. FMSO fungerer som koordinator i forhold til felles tematikk, tilnærmelse til tema og felles vei mot samme mål. I disse dager arbeides det med å utvikle en felles faglig plattform som FMSO`s medlemssentre skal tilslutte seg. FMSO ved daglig leder Linda Bakke gjør en stor innsats for sentrene i forhold til å være en samlende instans for senterne og bedrive kompetanseutvikling. FMSO har en hjemmeside med mye informasjon både til overgrepsutsatte, pårørende og fagfolk. Les mer på FMSO`s hjemmesider 4.2 OFFENTLIGE INSTANSER Vi etterstreber å ha løpende dialog og samarbeid med de offentlige hjelpetilbudene. Vi arrangerer samarbeidstreff med disse, og ønsker å være en kompetent samarbeidspartner - både i enkeltsaker, som veiledningsinstans og som kompetansesenter. Vi opplever at det er en positiv kontakt, og ser viktigheten av å treffes for å utvikle gode samarbeidsrelasjoner og ta i bruk hverandres tilbud. 11

13 Instanser vi har samarbeidet med gjennom året 2012 er: NAV Elverum BUP Elverum Utekontakten i Elverum Tunet DPS Hamar Elverum Frivillighetssentral Konfliktrådet Samtaletjenesten i Elverum kommune Helsestasjoner i vertskommune og samarbeidskommuner Skoler og barnehager i Elverum og flere samarbeidskommuner Barnehuset i Hamar Selvhjelp Norge Ulike fastlegekontor i Elverum Sykehus Innlandet akuttenheten Politiet ved sedelighetskoordinator i Hedmark Bo og miljøarbeidertjenesten i Elverum kommune Kulturkontoret i Elverum Høgskolen i Hedmark Terningen Nettverk Støttesenteret har dessuten hatt mer kontakt enn tidligere med SMISO Hamar og SMISO Oppland. Det er en kontakt vi ønsker å videreutvikle i årene som kommer. Et helt konkret samarbeidsprosjekt vi gjennomførte i løpet av året var den nasjonale Innføringskonferansen for nyansatte. Den ble avholdt i Hamar Rådhus. I slike sammenhenger går de tre senterne under navnet SMISO Innlandet. I tillegg til samarbeid med ungdomsskolene i bidragskommunene i forbindelse med undervisningen, - har vi et godt samarbeid med Høgskolen i Hedmark hvor vi underviser hvert år. Dette skjer både på skolen og ved at studentene har tilbud om komme til senteret. Dette opplegget er obligatorisk for kroppsøvingselevene, og vi ser på dette som noe det er viktig å fortsette med og tilbakemeldingene fra elever og lærere har vært entydig gode. Vi registrerer at også at andre linjer ved Høgskolen etterspør vår undervisning, deriblant Tannpleielinjen. 12

14 5 BRUKERRETTET ARBEID 5.1 ENESAMTALER Enesamtaler er det tilbudet som er mest etterspurt på senteret og det ser ut som det er det de fleste nye brukerne først og fremst ønsker. Her har vi individuelle samtaler hvor vi jobber med bearbeiding av følelser knyttet til overgrepene og utfordringene dette gir i hverdagen i tillegg til å fokusere på framtiden. I løpet av siste av 2012 opplevde senteret en dobling i antall førstegangshenvendelser. 5.2 SELVHJELPSGRUPPER 2 ansatte har tidligere vært på kurs i regi av Selvhjelp Norge for å lære om igangsetting og drifting av slike grupper. I år har ytterligere en ansatt fått dette kurset og på sikt tenker vi at alle ansatte skal ha deltatt på igangsetterkurset. I løpet av 2012 har det ikke vært nok brukere som har ønsket å gå i selvhjelpsgrupper og det er en nedre grense for antall deltakere på 6 personer. 5.3 INNOMSTIKK Ved innomstikk regner man alle besøk til senteret som ikke har noen avtalt tid for enesamtale eller andre planlagte aktiviteter. Ved innomstikk kommer man for å ta en kopp kaffe, prate løst med de ansatte, treffe andre brukere, se film, høre musikk, spille gitar, lese avisen, bruke massasjestolen, hjelpe til med praktiske oppgaver og forefallende arbeid ved senteret eller rett og slett bare koble ut. Vi har også malings og hobbyartikler stående fremme slik at man utfolde seg kreativt dersom man ønsker det. Vi ser at mange liker å sitte og pusle med ulike hobbysaker. I tilegg til dette kommer telefonsamtalene med både faste og ukjente brukere. Ofte får vi henvendelser fra mennesker som ringer fra en helt annen landsdel og som ønsker råd og veiledning. Vi oppfordrer de som henvender seg til å oppsøke senteret for en samtale, men for noen er også det å ha telefonkontakt med oss en god nok hjelp der og da. 13

15 5.4 AKTIVITETER VED SENTERET I 2012 Nedenfor følger en oversikt over brukerrelatert virksomhet Oversikt brukerrelatert virksomhet 2012 Allmøte 01. februar Brukerlunsj 15. februar Temakveld m/servering 21. mars Allmøte 18. april Temakveld for brukere m/servering 30. mai Brukerlunsj (Sushi tema) 02.mai Sommerfest /sommeravslutning 27. juni Sommertur til Skafferiet 11. juli Brukerlunsj 12.september Allmøte 14. november Konsert med Sølvguttene 28. november Kino tilbud 07. november Julefest/juleavslutning 12. desember Juleverksted m/servering 13 desember 5.5 BRUKERMEDVIRKNING Senteret forsøker i stor grad å legge opp til aktiv brukermedvirking. Vi har en svært aktiv brukerrepresentant på huset, og det er Eva Sparre Stokke Kraft (bilde). Eva er også styremedlem og dermed representant for brukerne inn i styret. Hun har faste møter med daglig leder på senteret og trekkes inn i planlegging av allmøter osv. vi trekker alltid med brukerne i planlegging av temakvelder og aktiviteter. I 2012 startet Eva opp med en gruppe som ble kalt Stoppenålas venner en onsdag kveld i måneden og er også senterets musikalske alibi. Brukerrepresentanten er ved anledning også med oss ut når vi driver informasjonsrettet arbeid til skoler og andre samarbeidspartnere. Mer om det i punkt 6.3. Ingen tvil om at denne dama gjør en helhjertet innsats for å nå ut med sitt viktige budskap og ikke minst ønsker å få flere brukere til å delta i fellesskapet på senteret. 14

16 6 UTADRETTET ARBEID 6.1 INFORMASJONSRETTET / FOREBYGGENDE ARBEID Det utadrettede og forebyggende arbeid ved senteret er nå en del av den generelle driften ved SMISO Elverum. Dette er viktig arbeid, og vi vil gjøre så godt vi kan for å videreføre det arbeidet som er gjort til nå. Omfanget av hvor mye vi kan dra ut vil avhenge av kapasitet, både personalmessig og økonomisk. Tilbakemeldingene rundt det forebyggende arbeidet er udelt positive, og etterspørselen oppleves som økende. Vi gir ut evalueringsskjema til alle vi er ute å underviser for og opplever det som faglig tilfredsstillende at vi får så gode tilbakemeldinger. Vi føler at dette er en veldig viktig og riktig måte og jobbe på i forhold til å skape bevissthet rundt seksuelle overgrep og forhåpentligvis være med å forebygge overgrep og drive holdningsskapende arbeid blant ungdom og ansatte som jobber rundt barn og ungdom. Vi tenker det er særlig viktig å komme ut blant ungdom med tanke på at så mye som 1/3 av alle overgrep mot barn og ungdom blir begått av ungdom selv. Da vi er lite senter med få ansatte må vi alltid ta en vurdering på hvilke instanser det vil være mest hensiktsmessig å nå ut til da vi ikke kan rekke over alle. Nytt i 2012 er et utmerket samarbeid med Helsestasjonen i Elverum. Vi har utarbeidet et 3 timers foredrag hvor vi sammen når ut til alle 9 klassingene i Elverum. De kommunene som bidrar økonomisk til senteret vil alltid bli prioritert ved undervisningsforespørsel. Undervisningsansvarlig på senteret, Heidi Dalby, har pedagogisk videreutdanning som helse/sosiallærer og forsøker å differensiere de ulike undervisningspakkene etter hvilken aldersgruppe eller målgruppe senteret skal undervise for. Vi synes at vi får gode tilbakemeldinger på dette og ser dermed viktigheten av å kunne skreddersy informasjon til publikum slik at det blir særlig relevant for den gruppen vi underviser for. På grunn av at vi deler av året kun har vært to ansatte i en omstillingsprosess og avvikling av svangerskapspermisjon har senteret i 2012 måttet begrense en del av sitt utadrettede informasjonsarbeid. Heidi Dalby sitter fortsatt i den nasjonale undervisningsgruppa som er nedsatt av FMSO for å kvalitetssikre undervisningen som de ulike støttesenterne i Norge gir. Det har vært 5 samlinger i undervisningsgruppa i BEREDSKAP: Vi er alltid ute to ansatte av gangen når vi er ute i skoler og informerer. Dette er spesielt viktig når vi underviser hos ungdomskoler og videregående skoler, da har vi også alltid med oss enten sosiallærer eller helsesøster som kjenner klassene. Det har både en praktisk og sikkerhetsmessig betydning. Etter timene opplever vi ofte at elever kommer innom det rommet hvor vi sitter tilgjengelig etter at undervisningen er over. I slike møter kan avdekking forekomme, og da må vi ha beredskapen klar, og da kan man ikke være alene. Vi har utarbeidet egne prosedyrer for eventuelle avdekkinger. Vi opplever også at formidlingen og dynamikken i foredragene blir bedre dersom man er to istedenfor en. 6.3 BRUKER MED UT I UNDERVISNING Av og til har vi med en bruker av senteret ut i det informasjonsrettede arbeidet, hun er i tilegg brukerrepresentant. Det er en vurdering fra gang til gang og alltid etter brukerens eget ønske. 15

17 Brukeren kan selv vurdere hvilke instanser og skolegrupper hun vil være med på og undervisningsansvarlig har laget et eget opplegg rundt brukeren for å ivareta brukerens behov før, under og etter at undervisningen er ferdig. Til nå har dette vært utelukkende positivt for både brukeren og de ansatte. Vi kan merke forskjell hos tilhørerne de gangene vi drar ut uten brukeren og når vi har henne med på laget. Det er ingen tvil om at hun styrker opplegget vårt og er med å formidle håp og er et vitne på at det lønner seg å si fra om ting som er vanskelig for å kunne få det bedre på sikt. 6.4 Nedenfor følger en oversikt over informasjonsrettet arbeid ut til skoler i 2012: INFORMASJONSRETTET ARBEID UT TIL SKOLER I 2012: Høgskolen i Hedmark. Tannpleielinjen Åmot, - Rena barne og ungdomsskole 9 trinn. Åmot, - Rena barne og ungdomsskole 9 trinn. Elverum Rotaryklubb Ringsaker Videregående skole VG1, Helse/sosialfag Ringsaker Videregående skole VG1, Helse/sosialfag Engerdal barne og ungdomsskole, 8 trinn Studenter ved Midt Østerdal VGS Alle 9. klassene ved Elverum ungdomsskole VIP prosjekt Elverum VGS Alle 9. klassene ved Hanstad ungdomsskole Undervisning for elever ved Elverum VGS (på senteret) Oppfølgende underisning for liten gruppe på Elverum VGS. Undervisning for hele lærerstaben på Elverum ungdomsskole DATOER: 18 januar 16 februar 28 februar 01 mars 16 mars 23 mars 12 april 29 mai 04 juni 20 og 22 oktober 05 november 06 desember 12 desember 19 desember INFORMASJONSRETTET ARBEID UT TIL SAMARBEIDSPARTNERE Verdensdagen for psykisk helse, Terningen Arena Infodag på Helsehuset i Elverum kommune ifb Verdensdagen for psykisk helse Undervisning på FMSO konferanse for nyansatte i senterbevegelsen, Hamar Rådhus. DATOER: 03 oktober 10 oktober 7 og 8. november 16

18 7 MARKEDSFØRING 7.1 HJEMMESIDE Som det står i fjorårets årsrapport ønsket vi å lande på en mer egnet internetprofil for senteret og også se om vi skulle opprette en Facebook gruppe for senteret. Så i samarbeid med Medianova ved Geir Fjeld og Gry Dørnberg Olsen fikk vi hjelp til å opprette et hjemmeside som vi liker godt og som vi synes reflekterer senterets profil på en egnet måte. Der har vi samlet mye nyttig kunnskap både for utsatte, pårørende og for fagfolk. Vi har også en egen operativ Facebookside hvor vi legger ut alt fra nye forskning på området, gode fagartikler, nyheter innenfor senterbevegelsen, medieoppslag som vi har vært med på eller praktiske opplysninger vedrørende senteret. Vi er veldig fornøyd med hjemmesiden og Facebooksiden vår, både i design og innhold. Det oppleves som en fordel å kunne ha direkte kontakt med publikum og nye og gamle brukere av senterets tjenester, samtidig som vi sprer aktuell kunnskap om problematikken. 7.2 DIREKTE MARKEDSFØRING Som vi var tydelige på i årsmeldingen for 2011 ønsket vi å skifte navn og senteret heter nå SMISO Elverum. Dette skiftet innebærer at vi naturlig nok har måttet trykke opp nytt informasjonsmateriale. V har utarbeidet nye brosjyrer, ungdomskort, plakater og en Roll-up i samarbeid med Elverum Trykk og Tunet Kopisentral. 7.3 MEDIA Vi forsøker å benytte media i størst mulig grad til markedsføring gjennom stadig å være ute med informasjon om alt fra mottatte gaver, driftsmidler, antall henvendelser og ansettelser til informasjon om aktivitetstilbud, samarbeidspartnere og generell informasjon om overgrep. I og med at vi i løpet av dette året har foretatt en rekke større endringer ved senteret har det ført til ganske mange medieoppslag enn hva vi vanligvis opererer med. Da vi har nytt navn og nye lokaler tar det alltid litt til å få etablert det nye navnet og stedet inn i lokalmiljøet og hos de instansene vi ønsker å samarbeide med, så slik sett er media et attraktivt virkemiddel for oss i denne prosessen. Vi opplever at vi har et godt samarbeid med de lokale medier. Og ønsker også å takke media som av og til selv har tatt initiativ til kontakt, noe vi synes er positivt. I løpet av 2012 har vi som nevnt vært forholdsvis synlige i media. Vi har vært i 5 større avisoppslag i de lokale medier, samt i starten av 2013 var vi i riksdekkende radio og et tv intervju i lokalnyhetene. I tilegg har senteret forfattet en artikkel som ble trykket i Østlendingens kronikksider og som ligger ute på FMSO hjemmesider og omhandler barns rettsikkerhet i barnefordelingsaker der en av foreldrene er under mistanke om overgrep. Videre følger to avisoppslag fra året som har gått. 17

19

20 7.5 Avisoppslag 16. juni 2012

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

SMISO ELVERUM: Hvem er vi? Hva gjør vi? Hva kan vi tilby overgrepsutsatte gutter og menn?

SMISO ELVERUM: Hvem er vi? Hva gjør vi? Hva kan vi tilby overgrepsutsatte gutter og menn? SMISO ELVERUM: Hvem er vi? Hva gjør vi? Hva kan vi tilby overgrepsutsatte gutter og menn? Innlegg på fagkonferansen: «Men hva med gutta?» 16 november 2017 v/heidi Dalby Moe Daglig leder SMISO Elverum -

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon.

Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon. Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon. Innhold Velkommen som ny bruker!... 3 Hva betyr det å være en bruker?... 3

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper

Selvhjelp og igangsetting av grupper Selvhjelp og igangsetting av grupper Oslo, februar 2009 1 Selvhjelp Norge Nasjonal plan for selvhjelp Hovedmål: å styrke selvhjelpsarbeid generelt. Utviklingsprosjekt august 2006 desember 2008 2 Nasjonal

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009

Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009 Årsmelding 2009 2 Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009 bestått av:... 3 Fagkompetanse hos ansatte

Detaljer

Selskapsavtale SMISO iks (revidert )

Selskapsavtale SMISO iks (revidert ) Selskapsavtale SMISO iks (revidert 18.03.10). 1 Selskapets navn Selskapets navn er Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO iks). Kontorsted er i Gjøvik kommune. 2 Angivelse av deltagere. Ved

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Styrets årsberetning for 2016

Styrets årsberetning for 2016 Styrets årsberetning for 2016 Virksomhetens art og hvordan den drives Formål: SMISO er et tilbud til ungdom over 16 år, til kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, til støttepersoner

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Voldtektsmottak Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s.3 2. Statistikk s.4 o Tabell 1 - Antall pasienter s.4

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Oslo, mai 2009

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Oslo, mai 2009 Selvhjelp og igangsetting av grupper Oslo, mai 2009 2 Selvhjelp Norge Nasjonal plan for selvhjelp Hovedmål: å styrke selvhjelpsarbeid generelt. 3 Nasjonal plan for selvhjelp Det overordnede målet med den

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2018 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Årsrapport 2015 Stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle overgrep SMISO HAMAR

Årsrapport 2015 Stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle overgrep SMISO HAMAR Årsrapport 2015 Stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle overgrep SMISO HAMAR INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Organisering og drift 1.1 Organisering 1.2 Styret 2015 1.2.1 Styret for SMISO Hamar 2015 1.2.2

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 36 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 01. september

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

selvhjelp.no Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende?

selvhjelp.no Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende? Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende? Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Disposisjon Hva og for hvem er Selvhjelp Norge? Selvhjelpsforståelse

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

Krisesenteret i Hønefoss

Krisesenteret i Hønefoss Krisesenteret i Hønefoss Kart Kontaktinformasjon Hov Allè 32, 3515 Hønefoss Postboks 1193, 3503 Hønefoss Telefon: 32 17 06 90 Fax: 32 17 06 98 Hjemmeside: www.krisesenteret.info Mail: post@krisesenteret.info

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2016 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 1? Tanker og refleksjoner siden i går? 2 Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet. 3 1 Hva lar jeg noe gjøre med meg? 4 Samhandling - speiling Hva aktiverer dette i meg? Speiling Hva

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2017 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp

Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp En brikke i folkehelsearbeidet Kautokeino 28.08.12 1 Hvorfor en satsning på selvorganisert selvhjelp? 2 Selvorganisert selvhjelp er for ALLE. Folkehelse 3 Helseforståelse

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2012 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS 03 Innhold Foto: Geir Olav Lyngfjell Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige for N.K.S. veiledningssenter for pårørende i Nord Norge

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no 1 Det finnes ingen fortid som er så belastet at ikke fremtiden kan bli ny!

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Hvem er du? Hvorfor er du her?

Hvem er du? Hvorfor er du her? Selvhjelp og igangsetting av grupper Selvhjelp Norge! Nasjonal plan for selvhjelp Mork, november 2008 Hovedmål: " å styrke selvhjelpsarbeid generelt.! 1! 2 Nasjonal plan for selvhjelp Det overordnede målet

Detaljer

E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet

E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet ADRESSE TIL ETISKE RÅD Krisesentersekretariatet Etisk råd Storgata 11 0155 Oslo etiske.indd 12-1 16-08-07 14:07:45

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 22/14 14/133 Frivilligsentralen - Årsrapport

Detaljer

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta?

Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? FYLKESMANNEN I HORDALAND, Konferanse om seksuell helse 13. november 2017 Kva skjer i skulen og i skulehelsetenesta? Agnes C W Giertsen, Helsesøster og høgskolelektor KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT.eller

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal - et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv ANGST - veien fra sykt til sunt Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv Hva gjør vi? Angstringen Norge driver landsdekkende opplysningsarbeid og kunnskapsformidling om angst og

Detaljer

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett.

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Kartleggingens målsetting Innhente informasjon om bruk av anabole steroider blant

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? ?! Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 Hva tenker du om selvhjelp i dag? Er det forskjellig fra i går? 2 1! berøre berøre -- la la seg seg berøre berøre Selvhjelp erfaring! erfaring! er å ta utgangspunkt

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp

SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp Knut Laasbye, distriktskontoret Oppland/Hedmark Eli Vogt Godager, rådgiver, Selvhjelp Norge GJØVIK, torsdag 3. juni, Thon Quality Hotel Strand

Detaljer

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,-

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,- c-c/13 Oslo, 17/11-2009 ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor:

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Årsmelding 2011 oppsøkende virksomhet 80 +

Årsmelding 2011 oppsøkende virksomhet 80 + Årsmelding 2011 oppsøkende virksomhet 80 + 1. Eierskap, organisering Oppsøkende virksomhet er organisert under fagavdeling Rehabilitering og Omsorg (RO). Organisatorisk ligger stillingen under eldresenter

Detaljer

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen En presentasjon av Clearinghouse modellen Senter for selvhjelp og mestring, Link Oslo Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Drevet av Norsk selvhjelpsforum

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010

Detaljer