Protokoll 01/12. Tid: Torsdag , kl Sted: Karl Johans gate 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll 01/12. Tid: Torsdag 02.01.12, kl. 14.00-20.30. Sted: Karl Johans gate 7"

Transkript

1 Protokoll 01/12 Tid: Torsdag , kl Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Espen Lahnstein, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo (NEFU) Henrik Peersen, Jørn Mandla Sibeko Roar Brunstad, Tobias Sundal SAK 01/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden Ingen merknader til innkalling. Orienteringssak om invitasjon fra Røysumtunet meldt inn under 14/12. Sak om arv etter Per Øistein Meidell og gjennomføring av årsmøter etter tvangsnedleggelsesparagrafen meldt inn under 16/12 Eventuelt. Innkalling og dagsorden godkjent med endringer. SAK 02/12 Godkjenning av protokoller Det var ingen merknader til FS-protokoll 05/11. FS-protokoll 05/11 godkjent. SAK 03/12 Tvangsnedleggelse - økonomi Kst. generalsekretær redegjorde for den økonomiske situasjonen i lokalforeninger og fylkeslag som ble satt under administrasjon etter vedtak ved FS-møte 5/11, sak 59/11. De aktuelle foreningene var: - Buskerud Fylkeslag av NEF - Nordland Fylkeslag av NEF

2 - Epilepsiforeningen i Fredrikstad - Epilepsiforeningen i Kragerø - Epilepsiforeningen i Molde - Epilepsiforeningen i Namdal - Epilepsiforeningen i Tromsø - Epilepsiforeningen i Vestoppland - Epilepsiforeningen i Kongsberg Den økonomiske situasjonen i foreningene som er under administrasjon tas til orientering. SAK 04/12 Lederkonferansen 2012 Kst. generalsekretær informerte om forberedelsene som er gjort for NEFs lederkonferanse for 2012, og la frem foreslått program for arrangementet. Det ble bemerket at det tidligere er gjort vedtak på at styret skal ha en time med lokalforeningene de er faddere til, og at programmet derfor må tilpasses dette. Det ble også ytret ønske om at det settes av litt tid ved åpningen av konferansen til å snakke om hvilke forventninger man kan ha til fadderordningen. Program for lederkonferansen 2012 vedtas med endringer. SAK 05/12 Innhold i brosjyrehyller Det ble lagt frem forslag til hvilke brosjyrer som skal være gratisinnhold i brosjyrehyller ved barneavdelinger og nevrologiske avdelinger når de oppdaterte brosjyrene er ferdige. Det ble videre diskutert hvorvidt andre brosjyrer skulle inn i utvalget, med spesielt fokus på brosjyren om Epilepsi og ansettelse, men ble konkludert med at en innholdsendring eventuelt kan gjøres på bakgrunn av tilbakemeldinger. Utvalget av gratisbrosjyrer til brosjyrehyllene ved sykehusavdelinger vedtatt.

3 SAK 06/12 Budsjett 2012 Organisasjonssekretær la frem foreslått budsjett for 2012, med et forventet plussresultat på kr ,- Organisasjonssekretær gikk gjennom endringer fra fjorårets budsjett, som i hovedsak var knyttet til årets prosjekter. Budsjettet legges til grunn for forbundets drift i SAK 07/12 Kvalitetssikringsrutine Kst. generalsekretær presenterte forslag til ny kvalitetssikringsrutine for oppdatering av organisasjonens vedtekter, som vedtatt i FS-møte 5/11. Rutinen innebærer at vedtektene skal attesteres og signeres av forbundsleder og generalsekretær. Rutinene for oppdatering av vedtekter etter landsmøter innføres. SAK 08/12 Oppfølging av kontingentutvalgets rapport Organisasjonssekretær la frem administrasjonens vurderinger og anbefalinger for oppfølging av kontingentutvalgets rapport. Administrasjonen støttet kontingentutvalgets anbefaling om å fremme forslag om at muligheten for å tegne firma- og støttemedlemskap i NEF fjernes ved neste landsmøte. Administrasjonen støttet også kontingentutvalgets anbefaling om at differensiering av kontingentsatser ikke innføres. Kontingentutvalget hadde i tillegg 7 ekstra anbefalinger, hvor organisasjonssekretær fremla administrasjonens anbefalinger enkeltvis. Styret ønsket følgende punkter skal tas med i administrasjonens videre arbeid. - Det ønskes en gjennomtenkt strategi for hvordan NEF tar imot nye medlemmer, hvor mulighetene for introduksjonskurs, introduksjonsvideo eller annet introduksjonsmateriell vurderes. Dette tas opp som en prosjektidé på neste styremøte. - En oversikt over hva det koster å innføre løsninger for autogiro og e-faktura på neste FS-møte.

4 - Oppfølging av ringerunden til medlemmer som ikke har betalt, gjennom en oversikt over hvor mange som faktisk betaler etter å ha mottatt telefon fra NEF. 1. Forslag om endring av vedtektenes 2.1 og 2.2 videresendes til lovkomiteen. 2. Det fremmes ikke forslag om differensiering av kontingentsatsene for landsmøtet Administrasjonens vurdering av kontingentutvalgets rapport og forbundsstyrets påfølgende diskusjon legges til grunn for administrasjonenes videre arbeid. SAK 09/12 Medlemsfordeler og firmaavtaler Kst. generalsekretær reiste spørsmål om medlemsfordeler og firmaavtaler på generelt grunnlag, på bakgrunn av ulike henvendelser til administrasjonen og kontingentutvalgets rapport. Saken ble denne gangen reist med spørsmål om avtaler som gir økonomisk gevinst til NEF sentralt kan brukes som et nytt element i avgjørelsen. Det ble foreslått at generalsekretær gis mandat til å inngå slike avtaler, men ikke dersom: - avtalen gir den andre part tilgang til informasjon om NEFs medlemmer. - avtalen innebærer at den andre part selv kan reklamere om sitt tilbud gjennom direktemarkedsføring til NEFs medlemmer. - avtalen representerer et selskap eller et produkt som kan oppfattes som uetisk, er i strid med norsk lov eller ikke er i overensstemmelse med NEFs øvrige politikk. - avtalen ikke er mulig å annullere uten direkte negative økonomiske konsekvenser for NEF. Forbundsstyret gir generalsekretær mandat til å inngå firmaavtaler og avtaler om medlemsfordeler som gir økonomisk gevinst for NEF sentralt, i henhold til gjeldende føringer. I tvilstilfeller må avgjørelsen løftes til forbundsstyret.

5 SAK 10/12 Gratis informasjon på epilepsi.no Det ble diskutert hvorvidt brosjyremateriell bør være tilgjengelig som gratis datafil for alle besøkende på NEFs nettsider, eller om disse kun skal være forbeholdt organisasjonens medlemmer. Vurderingen ble gjort opp mot NEFs formålsparagraf og i lys av at en av NEFs fremste oppgaver er å drive informasjonsarbeid. Elektroniske utgaver av NEFs brosjyrer gjøres tilgjengelig for alle på SAK 11/12 Epilepsiforeningen i Nord-Helgeland Kst. generalsekretær la frem protokoll fra årsmøte i Epilepsiforeningen i Rana, hvor det var vedtatt at foreningen skulle utvide sitt geografiske område og skifte navn til Epilepsiforeningen i Nord-Helgeland. Problemstilling knyttet til overlapping av geografisk område ble løftet med utgangspunkt i at det ikke foreligger noe total oversikt over kommunetilknytning for de forskjellige foreningene. Styret ga i forlengelse av denne problemstillingen om at administrasjonen skaffer best mulig oversikt over hvilke kommuner som er tilknyttet de ulike lokalforeningene i NEF. Det ble samtidig bemerket at det er behov for noen prinsipielle beslutninger om grensedragning og medlemstilhørighet. 1. Epilepsiforeningen i Rana får innvilget navneendring til Epilepsiforeningen i Nord-Helgeland. 2. Administrasjonen utreder hvilke kommuner som naturlig tilhører dette området. 3. Medlemmer med sentral tilknytning i de aktuelle kommunene vil få informasjon om Epilepsiforeningen i Nord-Helgeland.

6 SAK 12/12 Landsmøterepresentasjonsutvalget 1. Nestleder Sverre Rosmo redegjorde for arbeidet til landsmøterepresentasjonsutvalget så langt, for at forbundsstyret skulle kunne komme med innspill. Utvalget har vurdert fire forskjellige former for representasjon ved landsmøter, og sammenlignet styrker og svakheter. Det ble bemerket at landsmøtets mandat om utredning kan tolkes bredere enn det har blitt gjort så langt, og at videre undersøkelse av alternativene kunne gjøre temaet mer forståelig ved landsmøtet Forbundsstyrets innspill tas til etterretning i utvalgets videre arbeid. SAK 13/12 Arbeids- og strategiprogram Kst. generalsekretær la frem forslag til overordnede satsningsområder i neste arbeids- og strategiprogram, samt redegjørelse for arbeidet og vurderingene som ligger bak satsningsområdene. Det var bred enighet om å beholde og jobbe videre med de fremlagte satsningsområdene. Administrasjonen ble i den forbindelse bedt om å gå videre med en konkretisering av målsetninger under de to første satsningsområdene, Kunnskap til folket og NEF en slagkraftig organisasjon. Det ble også bestemt at punktene 3 og 4 trengte ytterligere klargjøring og bearbeidelse før eventuelle målsetninger kan settes opp på en god måte. Til sist ble det besluttet en reformulering av navnet i satsningsområde 3, og et ønske om at formuleringer av satsingsområder og mål tydeligere favner skole og PNES-diagnosen. Forbundsstyrets diskusjon legges til grunn for den videre utarbeidelsen av arbeids- og strategiprogram

7 SAK 14/12 Orienteringssaker - Regionalt kompetansesenter for epilepsi og autisme: Kst. generalsekretær Henrik Peersen har blitt oppnevnt til referansegruppe for Regionalt kompetansesenter for epilepsi og autisme. - Invitasjon fra Røysumtunet: NEF har mottatt invitasjon fra Røysumtunet om å ha arranger forbundsstyremøte hos dem. De har fått svar om at dette eventuelt må bli i neste landsmøteperiode da årets kalender allerede er lagt. - Ansettelse av generalsekretær: Søknadsfristen til stillingen som generalsekretær gikk ut fredag Det ble delt ut et internt notat om status. SAK 15/12 Siden sist og oppfølging av fadderansvar Styrets medlemmer informerte om aktuelle saker som de mente kunne være av interesse. Espen Lahnstein informerte om at han har blitt oppnevnt som vara til sentralt brukerforum i NAV og at rapporten for arbeids- og utdanningsreiser er ferdigstilt. Den ligger nå til vurdering i Arbeidsdepartementet. SAK 16/11 Eventuelt o Arv etter Per Øistein Meidell NEF har mottatt underretning om arv etter avdøde Per Øystein Meidell. Administrasjonen har vært i kontakt med hjelpeverge, som anslår verdien til å være omtrent kr ,-, med omtrent kr i heftelser. Fristen for å svare om arven aksepteres eller ikke er i dag satt til 7. mars av Eiker, Modum og Sigdal Tingrett. Det informeres videre om at overformynderiet før Meidells bortgang godkjente bruk av inntil kroner ,- i advokatutgifter for hjelpeverget, til å fremme krav om erstatning for slett arbeid av Meidells tidligere advokat i forbindelse med salg av leilighet. Meidells hjelpeverge har

8 kontakt med en advokat som vil forberede og sende inn saken for overnevnte vederlag, dersom styret ønsker dette. Kravet forventes å være omkring kr ,-. 1. Kst. generalsekretær avstemmer med en jurist og etterspør en anbefaling som videreformidles til forbundsstyret. Anbefaling og avgjørelse knyttet til arven følges opp som maildialog i forbundsstyret. 2. Kst. generalsekretær undersøker i hvilken grad styremedlemmer kan bli stilt ansvarlige for forhold knyttet til økonomi. 3. Kst. generalsekretær avtemmer med en jurist og etterspør en anbefaling som kan legges til grunn for forbundsstyrets avgjørelse. Dette følges opp som maildialog i forbundsstyret. o Gjennomføring av årsmøter etter tvangsnedleggelsesparagrafen Det ble redegjort for administrasjonens planlagte fremdrift i forbindelse med gjennomføring av årsmøter etter tvangsnedleggelsesparagrafen. Styret formidlet behov for avklaring rundt hva som kreves for at innkalling og gjennomføring av årsmøte kan anses som gyldig i henhold til vedtektenes 3.5. Da dette bør avklares snarlig ble det besluttet å ta videre dialog og diskusjon over mail. Avklaring knyttet til krav for gyldig innkalling og gjennomføring av årsmøte for foreninger under administrasjon avgjøres per e-post. Møtet hevet kl ref Jørn Mandla Sibeko

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 FS Protokoll 01/11 Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Sheraton Hotel, Warszawa Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo,

Detaljer

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10 FS Protokoll 01/10 Tid: Onsdag 27. januar, kl 17.00 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl Karterud,

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt.

Protokoll 4/13. Ingen kommentarer, ingen saker meldt til eventuelt. Protokoll 4/13 Tid: Onsdag 21. august 2013, kl. 16.00 20.25 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle

Detaljer

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt.

Protokoll 6/13. Tre nye orienteringssaker meldt inn og sak om Quizvinn ble flyttet fra orientering til eventuelt. Protokoll 6/13 Tid: Torsdag 14. november, kl. 16-20 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi

NEF 2012. Kunnskap til folket NEF en slagkraftig organisasjon Norsk Epilepsiomsorg i verdensklasse Et godt liv med epilepsi Årsmelding 2012 NEF 2012 Norsk Epilepsiforbund har også i 2012 stått overfor en omfattende arbeidsmengde for å nå målene i arbeids- og strategiprogrammet. Med tilbakeblikk på året er det tydelig at NEF

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15.

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. «Administrativ Ressurs Aure IL» Vedtak fra årsmøtet: Årsmøtet har valgt en komite som skal jobbe med en prosess vedrørende eventuell

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer