ASVs handlingsplan 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASVs handlingsplan 2014"

Transkript

1 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte og legges frem for ASVs styre Virksomhetsmål 1.1 Høgskolen har en studieportefølje (BA, MA, PHD og EVU) med hovedvekt på en medie- og samfunnsfaglig profil. Høgskolen skal også gi studietilbud forankret i regionale behov. Undervisningstilbudet skal være forskningsbasert og forankret i regionens arbeidsliv, og stimulere til entreprenørskap og innovasjon. Tiltak 2014 ASV (det utarbeides eget vedlegg som beskriver hvordan vi har fulgt opp utdanningsmeldingen på konkrete områder med tiltak) a) Oppstart av master i miljøpsykologi høsten 2014 Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonen og HiLs ledelse b) Videreføre arbeidet med etablering av en felles PhD grad med NTNU innen visuelle medier Ansvarlig: seksjon for film- og fjernsynsvitenskap i samarbeid med dekan c) Etablere avtaler med sentrale partnere for å sikre videre utdanningsløp til BA-studentene. Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonslederne d) Arbeide videre med å tilrettelegge for og synliggjøre forskningsbasert undervisning ved alle studieprogrammer med basis i UHRs utredning Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonsledere og fagmiljø e) Gjennomgå karaktersetting og bruk av eksterne sensorer på alle studieprogrammer. Ansvarlig: seksjonslederne i samarbeid med dekan f) Legge til rette for gjennomføring og oppfølging av studentledete kollokviegrupper Ansvarlig: emneansvarlige og seksjonsleder g) Inkorporere innovasjonsperspektiv i alle studieprogrammene med basis i UHRs utredning Ansvarlig: seksjonslederne og fagmiljø i samarbeid med dekan h) Utrede og sette i gang tiltak for samarbeid/samdrift på tvers av BA-programmene med utgangspunkt i filosofiseksjonen Ansvarlig: dekan og filosofiseksjonen i samarbeid med fagmiljøene 1

2 ASV handlingsplan ASVs handlingsplan 2014 a) Tilby 60 stp nettstudium i filmhistorie (NU) Høgskolen skal videreutvikle sin Ansvarlig: seksjon for film- og fjernsynsvitenskap Handlingsplanen EVU-portefølje på er relevante utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært b) diskutert Etablere i 15 fagområder og i samarbeid med ASVs stp emne ledermøte i internasjonale relasjoner og legges i frem samarbeid for ASVs regionens styre arbeidsliv med AOF Flere tilbud skal tilrettelegges som fleksible Ansvarlig: dekan i samarbeid med emneansvarlig og studier. seksjonsleder c) Utrede muligheter for bedre utnyttelse av «streaming» i ulike emner og programmer Ansvarlige: dekan i samarbeid med IT-avdelingen og seksjonslederne d) Videreutvikle og synliggjøre samarbeid med private og offentlige aktører regionalt og nasjonalt (jfr. seksjonenes handlingsplaner) Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonslederne 1.3 Internasjonale perspektiver skal prege utdanningene og læringsmiljøet ved høgskolen. a) Synliggjøre og tydeliggjøre det internasjonale perspektivet i alle utdanningene Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonslederne b) Etablere engelskspråklige emner på programmer der dette er naturlig Ansvarlig: seksjonslederne i samarbeid med emneansvarlige c) Videreutvikle samarbeid med utvalgte institusjoner for å kvalitetssikre student- og lærerutveksling (jfr. seksjonenes handlingsplaner) Ansvarlig: seksjonslederne i samarbeid med dekan 2.1 Høgskolen skal konsentrere sitt forsknings og utviklingsarbeid (FoU) i tilknytning til fagområder med master- og ph.d.-utdanninger. Samtidig skal det legges til rette for relevant FoU innen øvrige fagområder. a) Styrke forskningsledelsen ved avdelingen, utvikle gode rutiner for oppfølging av utlysninger og oppføling og samordning av akkvisisjon med fokus på RFF, NFR og EU Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonslederne b) Synliggjøre og systematisere FoU-arbeid som ikke er kvantifisert (formidling, akkvisisjon, mm) Ansvarlig: dekan i samarbeid med bibliotek og seksjonslederne c) Fortsette arbeidet med å sikre at alle har sammenhengende tid til FoU Ansvarlig: dekan, seksjonslederne og fagmiljøene d) Utarbeide plan for FoU-tiden med klare resultatmål i en 2

3 ASV handlingsplan 2014 periode på 1-3 år ASVs handlingsplan 2014 Ansvarlig: alle medarbeidere ved avdelingen Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært e) diskutert Legge til i ASVs rette for ledermøte forskningsopphold ved og legges anerkjente frem for ASVs styre institusjoner i utlandet Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonsleder og den enkelte medarbeider 2.2 Jfr. tiltak under 2.1 Høgskolen skal fortsatt ha en høy andel førstekompetente fagansatte og fortsatt markere seg med et høyt nivå på publisering i anerkjente kanaler. Det er et prioritert mål å øke andelen av eksternfinansierte forskningsprosjekter fra NFR, EU og andre. 2.3 Ikke relevant Høgskolen skal også stimulere til profesjonsrettet og kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid av høy kvalitet og samfunnsmessig relevans, og legge til rette for formidling av denne typen arbeid. 3.1 Høgskolen skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling, regionalt og nasjonalt, bidra til internasjonalisering i regionen og være en foretrukket dialogpartner innen våre fagområder. a) Synliggjøre, systematisere og videreutvikle samarbeid med nærings- og arbeidsliv gjennom studier (praksis, BA-oppgaver og MA-oppgaver), forskningsprosjekter og formidling Ansvarlig: dekan og seksjonslederne b) Utvikle konkrete samarbeidsprosjekter med utvalgte regionale aktører Ansvarlig: dekan og seksjonslederne c) Etablere «bransjeråd» innenfor utvalgte studier Ansvarlig: dekan og seksjonslederne 3

4 ASV handlingsplan ASVs handlingsplan 2014 a) Bidra til utvikling av indikatorer for formidling Høgskolen skal bli mer synlig i Ansvarlig: dekan i samarbeid med biliotek Handlingsplanen nyhetsbildet og formidle er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært b) diskutert Jfr. pkt. forskningsresultater og kunnskap i 2.1.b ASVs ledermøte og legges frem for ASVs gjennom styre ulike medier. 4.1 Høgskolen skal ha en effektiv og profesjonell administrasjon som samspiller med den faglige aktiviteten. Høgskolen skal være en attraktiv og lærende organisasjon preget av kvalitetsutvikling, godt leder- og medarbeiderskap, medbestemmelse og omstillingsevne. a) Bidra til å videreutvikle administrative rutiner knyttet til HiLs årshjul, personal- og økonomiforvaltning Ansvarlig: dekan i samarbeid med ASVs og HiLs administrative stab b) Videreutvikle seksjonslederrollen som en faglig lederrolle, herunder å identifisere behov for å utvikle tiltak for lederstøtte til seksjonslederne Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonslederne og HR m.fl. c) Opprettholde fokuset på og videreutvikle transparens knyttet til alle avdelingens beslutninger Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonslederne d) Iverksette medarbeiderdrevet innovasjon gjennom ASVs «innovasjonsboks» Ansvarlig: dekan e) Gjennomføre og følge opp ARK Ansvarlig: dekan m.fl. 4.2 Høgskolen skal rekruttere høyt kompetente medarbeidere både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I kombinasjon med en aktiv livsfaseorientert personalpolitikk skal det legges til rette for et helsefremmende arbeidsmiljø, likestilling og mangfold. a) Bidra til videreutvikle rekrutteringsprosessene med fokus på kvalitet og effektivitet i alle ledd Ansvarlig: dekan i samarbeid med HR og seksjonslederne b) Bidra til konkretisering av hva som legges i en livsfaseorientert personalpolitikk Ansvarlig: dekan i samarbeid med HR 4

5 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan a) Gjennomgå avdelingens forvaltning av ressurser, inklusive den avdelingsinterne budsjettmodellen (som er en videreføring Høgskolen skal ha høy kvalitet i Handlingsplanen er utarbeidet med basis i av HiLs HiLs virksomhetsmål modell) med sikte (første på økonomiforvaltningen og en kolonne) å øke avdelingens og seksjonenes strategiske handlingsplaner ressursforvaltning (vedlagt). preget av Den har vært diskutert handlingsrom i ASVs ledermøte og legges frem for ASVs transparens, styre effektive og riktige Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonslederne og innkjøp, og god internkontroll. økonomi Arbeide for å øke det b) Sørge for at avdelingen går i balanse f.o.m økonomiske handlingsrommet til strategiske tiltak. Ansvarlig: dekan c) Arbeide for at øremerkede bevilgninger fra KD tilføres avdelingen Ansvarlig: dekan i samarbeid med berørte seksjonsledere d) Arbeide for stabil finansiering av idrettslaboratoriet Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjon for idrett og økonomi e) Arbeide for oppgradering av finansieringskategori av bachelor i psykologi i tråd med utdanningsmeldingen sende søknad innen 1. november 2014 Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjon for psykologi 4.4 Arealer og tekniske infrastruktur skal være best mulig tilpasset høgskolens virksomhet, og arealene skal være universelt utformet og basert på miljøvennlige løsninger. a) Arbeide for et egnet møterom ved avdelingen Ansvarlig: dekan i samarbeid med drift b) Arbeide for et egnet pauserom/areal og møteplass i internatet Ansvarlig: dekan i samarbeid med drift c) Kontorer til II-er stillinger og timelærere (3. etg. Internatet) Ansvarlig: dekan i samarbeid med driftsdirektør 5

6 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap HANDLINGSPLAN 2014 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) Avdelingsstyret ØKORG vedtatt 28. januar 2014 Versjon januar 2014 Bakgrunn for saken/prosess ØKORG er inne i sitt 6. driftsår etter etableringen 1. januar Bortfall av PiUmidler i 2012 og oppstart av doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting offentlig og privat sektor (INTOP), gjør at avdelingens økonomi vil være anstrengt de neste årene. Det vil være behov for å bruke vesentlige krefter på arbeid for økt gjennomstrømming, kvalitetssikre studiene, økt ressursstyring og inntektsgivende prosjekter. Doktorgradsprogrammet er et felles ansvar på HiL og det er derfor viktig med god samhandling om utfordringene. Handlingsplanen bygger på bestilling fra høgskoledirektører, HiLs strategiske plan, Sentral handlingsplan og Handlingsplan for ØKORG 2013.

7 Visjon for Høgskolen: Høgskolen i Lillehammer læring og opplevelser for livet Høgskolens verdigrunnlag: Høgskolen i Lillehammer skal preges av åpenhet, nærhet og dialog, respekt og intellektuell redelighet. Den bygger på akademisk frihet og bidrar til en konstruktiv og kritisk fag- og samfunnsforståelse. Overordnet mål: Høgskolen i Lillehammer skal fremstå som et attraktivt og profilert lærested med konkurransedyktige og robuste fagmiljøer, kjent for høy studie- og forskningskvalitet. Høgskolen skal være en lærende organisasjon og arbeide for likestilling og antidiskriminering. ØKORGs overordnede mål: ØKORG skal gjennomføre sine studier med god kvalitet og bidra med god forskning innenfor avdelingens naturlige fagområder og være en samarbeidsorientert avdeling som forvalter avdelingens ressurser på best mulig måte. Doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting, offentlig og privat sektor skal være ØKORG spydspiss og videreutvikling av studier på ØKORG skal bygge opp under dette. Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. 1.1 Høgskolen har en studieportefølje (BA, MA, PHD og EVU) med hovedvekt på en medie- og samfunnsfaglig profil. Høgskolen skal også gi studietilbud forankret i regionale behov. Undervisningsbasert og forankret i regionens arbeidsliv, og stimulere til entreprenørskap og innovasjon. Målsetting ØKORG: - Mer sammenhengende studieløp bachelor / master / PhD. - Øke studentproduksjonen og gjennomføringen på masternivå. - INTOP skal være en ledende norsk og nordisk anerkjent internasjonal PhDutdanning innen innovasjon i tjenesteyting, offentlig og privat sektor. - Gjøre bachelorstudiene på reiseliv mer bærekraftig. Tiltak 2014: - Felles emne innen innovasjon utvikles for alle bachelorstudiene. - Legge felles kriterier for - og implementere basisemner på avdelingens bachelorstudier for å gi studentene et felles ståsted for masterstudiene.

8 - Foreta analyser og studieplanarbeid hvor målsettingen er å legge om MAINN til campusbasert heltidsmaster fra høsten ØKORG skal utvikle emner som kan brukes til en framtidig master i økonomi. - Studieplanarbeid skal reflektere ønske om sammenheng mellom bachelor, master og PhD. - Markedstiltak på HiLs hjemmeside, på sosiale medier og bruk av studenter til utadrettet virksomhet. Reiseliv nedsetter en arbeidsgruppe. - Utrede utenlandsekskursjoner på 3. år reiseliv. - Etablere Bransjeråd (RSA) for reiseliv. - Gjennomføre symposium som grunnleggende oppfølgning av syklisk evaluering av reiseliv. - Utrede alumni ordning for alle studiene på ØKORG. 1.2 Høgskolen skal videreutvikle sin EVU-portefølje på relevante fagområdet og i samarbeid med regionens arbeidsliv. Flere tilbud skal tilrettelegges som fleksible studier. Målsetning: - Avdelingen ønsker å opprettholde sine EVU-studier på dagens nivå. - Fleksible studier utprøves videre for å få mer erfaring Internasjonale perspektiver skal prege utdanningene og læringsmiljøet ved høgskolen. Målsetting - Øke antall emner som tilbys på engelsk og etablere dobbelgrader med Universitetet i Lodz og Normandie Business School. Tiltak - Tilby årsenheten Sport and Outdoors Tourism fra høsten Ta opp internasjonal perspektiver på fellesmøter på avdelingen. Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Høyskolen skal konsentrere sitt forskningsarbeid (FoU) i tilknytning til fagområder med master- og PhD-utdanninger. Samtidig skal det legges til rette for relevant FoU innen øvrige fagområder.

9 2.2 Høgskolen skal fortsatt ha en høy andel førstekompetente fagansatte og fortsatt markere seg med et høyt nivå på publisering i anerkjente kanaler. Det er et prioritert mål å øke andelen av eksternfinansierte forskningsprosjekter fra NFR, EU og andre. Målsetting på ØKORG - Stabilisere forskningsproduksjonen på et høyt nivå. Målet for 2014 er minst 30 publiseringspoeng, samt å øke andelen av publiseringspoengene på nivå 2. - ØKORG skal øke antall ansatte som bidrar med ulike typer publikasjoner (forskningspublisering, dokumentasjon av utviklingsarbeid og faglig pedagogisk arbeid). - Videreutvikle gode og robuste forskningsmiljøer og -grupper for å tilstrebe økt forskningsproduksjon og større grad av forskningssamarbeid på tvers av avdelinger og PhD-områder, økt andel av eksternfinansiert forskning, øke andel forskning fra kvinnelige forskere samt at forskningsgruppene knyttes mot internasjonale nettverk. - Kartlegge muligheter for nivå-2 muligheter for publisering. - Søke aktuelle NFR-prosjekter, minimum 3 stk. - Søke alliansepartnere til arbeidet videre mot å søke et framtidig EU-prosjekt. - Alle ansatte i forskerstilling skal være tilknyttet en forskningsgruppe eller et - senter. - Avdelingens professorer skal utfordres til samskriving med avdelingens UFansatte. Sektormål 3: Universiteter og høgskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskapning Målsetting - Avdelingen skal være en aktiv samfunnsaktør og vise fram sin aktivitet i ulike medier. - Utnytte samarbeidsavtaler for tilrettelegging for bachelor- og masteroppgaver

10 Tiltak - Gi oppmerksomhet gjennom oppslag på avdelingens tavle for presseoppslag - Gjennomføre avdelingsmøte med fokus på håndtering av media på nett og papir. - Legge til rette for at noen bacheloroppgaver per år skal skrives i tilknytning til YOG Masteroppgaver bør skrives innenfor pågående forskningsprosjekter. - Fokusere på å formidle aktiviteten til sentrene innen INTOP og Reiselivsforskning. - Kartlegge ansattes nettverk og vurdere om dette kan overføres til økt samhandling. Sektormål 4: Universiteter og høgskoler skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Målsetting - Sørge for en økonomi som reduserer underskuddet og skaper handlingsrom ved ØKORG - Økt tilstedeværelse for stipendiatene. Tiltak - Fokus på minimum opprettholde dagens studentproduksjon på eksisterende studier. - Jevnlig fokus på inntektskrav og kostnadskontroll på ledermøter. - Innføre nytt, sentralt IT-arbeidsplanleggingsverktøy på alle emner. - Se på økonomimodellen ved etablering og gjennomføring felles og basis emner. - Samlokalisere stipendiatene for å tilrettelegge for tettere stipendiatmiljø. - Jobbe mot høgskolen og eksterne for finansiering av en master i økonomi. - Bruke ressurser ved Forskningsadministrasjonen og Økonomi ved EU/NFR/RFF prosjekter for å sørge for bistand søknad, riktig budsjettering, kostnadskontroll og rapportering. - Avstemme kompetanse ved tilsetting og avdelingens studieportefølje

11 Risikovurdering En samlet vurdering av kritiske suksessfaktorer, konsekvenser og sannsynlighet. Kritiske verdier - Fall i studenttall (søkertall, opptak, gjennomføring) - Fall i publisering - Reduserte eksterne inntekter - Redusert bemanning Risikoanalyse Vurdering (i forhold til virksomhetsmålene) Sannsynlighet Konsekvens Fall i studenttall Moderat Kritisk Fall i publisering Moderat Alvorlig Eksterne inntekter Høy Kritisk Redusert bemanning Moderat Kritisk Fall i studenttall Studentproduksjonen er avdelingens viktigste og mest forutsigbare inntektskilde. ØKORG har hatt en stabil utvikling i studentproduksjonen og det er ikke forventet store endringer i det totale studenttallet på kort sikt. Søkertallene har vært økende eller stabile de siste årene, med unntak av Reiseliv hvor det har vært nedgang spesielt i 2013, men markedsandelen er beholdt. På landsbasis er søkningen til reiselivsfagene redusert. Opptak og gjennomføringsgrad på masterstudiene ligger på et for lavt nivå selv om det siste året er oppmuntrende signaler. Tiltak og arbeid det siste året har resultert i at flere enn tidligere ønsker å avslutte masteroppgaven våren Det er moderat risiko på kort sikt at inntektene skal reduseres betydelig som fall i studenttallet.

12 Fall i publisering FoU og publisering gir mindre inntekter enn studentproduksjon. Ca 40% av arbeidstiden blant fagtilsatte brukes til FoU-arbeid og publiseringsinntektene blir derfor viktig. Inntektene er forutsigbare på kort sikt da de kommer 2 år etter at de er produsert akkurat som for studentproduksjon. Publisering er viktig for å synliggjøre forskningen på avdelingen for arbeids- og næringsliv. Vi sikter mot å beholde eller å øke publiseringsgraden ved ØKORG. Imidlertid er det slik at når alle i landet de senere årene publiserer mer og den totale summen til publisering holdes konstant, vil inntektene synke ved samme publiseringsgrad som i dag. Det er moderat sannsynlighet for at publiseringsproduksjonen skal falle under det vi har angitt i handlingsplanen. Eksterne inntekter Avdelingens eksterne inntekter er avgjørende for om avdelingen skal kunne gå i balanse. Slike inntekter kan komme fra oppdragsforskning, utredningsoppdrag, Forskningsrådsprosjekter eller undervisningsoppdrag. Avdelingen får betydelige inntekter fra EVU-studiet Lønns- og personalarbeid. Usikkerheten på eksterne inntekter er høy og kan få kritiske konsekvenser. Avdelingen har ikke fått tilslag på sine søknader til NFR det siste året til tross for gode søknader. Det arbeides videre med akkvisisjon. Redusert bemanning Selv om ØKORG har høye lønnsutgifter, vil redusert bemanning føre til alvorlige problemer for gjennomføringen av enkelte studier og skape mye merarbeid. Det vil si at staben må være dimensjonert etter oppgavene som skal utføres i undervisning og FoU-arbeid. Sårbarhet ved sykdom er betydelig spesielt for små fagmiljøer som vi har flere av. At enkelte emner er bemannet kun med én person forsterker sårbarheten. Totalt vurderes likevel sannsynligheten for moderat, men hvis det slår til kan det få kritiske konsekvenser.

13 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVDELING FOR PEDAGOGIKK OG SOSIALFAG HANDLINGSPLAN FOR 2014 AVDELING FOR PEDAGOGIKK OG SOSIALFAG Versjon til avdelingsstyret APS

14 Innledning Denne handlingsplanen bygger på og reflekterer Hils strategiske plan, Handlingsplan for HiL, HiLs utdanningsmelding og APS Kvalitetsrapport for Den er disponert med tilsvarende kapitler som i HiLs handlingsplan: Utdanning, Forsknings- og utviklingsarbeid, Samhandling med samfunnsliv og praksisfelt og Effektiv forvaltning. På målsiden tar vi utgangspunkt i virksomhetsmålene i HiLs handlingsplan og skisserer prioriterte tiltak på APS i Utdanning Status 2013 Studiene ved APS har gjennomgående gode evalueringer og god studenttilfredshet. Studiene på APS støtter godt opp om høgskolens samfunnsfaglige profil, herunder satsingen på barn og unge (jfr. bl.a. BUK) og innovasjon i velferd (SIT/INTOP). Rekrutteringen til avdelingens BA-studier er rimelig god og det er særlig positivt at vi, etter å ha iverksatt spesielle markedsføringstiltak de siste årene, har sett en økning i søkertall på BA i Vernepleie. Videre ser vi at søkertallene på BA Pedagogikk har en positiv utvikling. De siste årene har det vært lagt ned mye arbeid i å utvikle nye studie-/fagplaner på alle våre BA-studier. Implementeringen av nye fagplaner er nå i gang og vil prege arbeidet ved disse utdanningene også i Dette arbeidet har hatt fokus på kvalitetsutvikling og på å videreutvikle struktur og sammenheng i studiene. I 2012 kom Stortingsmelding 13 som er svært aktuell for helse- og sosialfagene. Her er det nye utfordringer knyttet til bl.a. tverrprofesjonell samarbeidslæring, samarbeid med praksisfeltet og kvalitetsutvikling av praksisstudier. Her forventes nye styringssignaler fra KD om konkretisering og disse vil gi føringer for utviklingsarbeidet ved studiene. Allikevel er arbeidet på flere områder allerede i gang MA-program ved avdelingen er i god drift og det er implementert nye studieplaner på de 4 MA-studiene. Vi ser positive tendenser til styrket rekruttering på MA-studiene, men det er fortsatt nødvendig å jobbe for å styrke denne, særlig på MA i Sosial- og velferdsfag. I 2013 har det vært arbeidet med tiltak for å bedre gjennomstrømming på MA-oppgaven. Her er det vedtatt et nytt opplegg med tettere oppfølging og mer forpliktende milepæler som implementeres studieåret 2013/14. I forbindelse med satsingen på barn og unge og behov for innpassing av EVU-studier (i samarbeid med praksisfeltet) planlegger avdelingen oppstart av ny erfaringsbasert master i Psykososialt arbeid med barn og unge fra høsten I HiLs utdanningsmelding (2013) påpekes det at fagmiljøet i Veiledning er lite og sårbart. Her har det vært arbeidet i 2013 med nyrekruttering som gjør at situasjonen nå er bedre. Imidlertid er det fortsatt behov for videre rekrutteringsarbeid. I 2013 har det vært arbeidet med å utvikle et MA-tilbud med vekt på Karriereveiledning i samarbeid med VOX og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. I statsbudsjettet for 2014 er det bevilget ressurser til utvikling og drift av et slikt MA-tilbud fra høsten Dette kom overraskende og det er krevende å få på plass et slikt MA-tilbud allerede fra høsten Samtidig gir dette noe bedre økonomisk handlingsrom til å videreutvikle Veiledningsmiljøet. I forbindelse med evaluering av avdelingens organisering i fagmiljøer våren 2014 vil en også vurdere om Veiledningsmiljøet skal videreføres som et eget fagmiljø eller slås sammen med et annet fagmiljø ved avdelingen. Phd-programmet BUK er også godt i gjenge og har pr. november studenter opptatt på programmet. 3 stipendiater er under tilsetting og vil tiltre våren Avdelingen har tilrettelagt Årsstudium i Pedagogikk og BA i Vernepleie for fleksibel gjennomføring. Videre er alle MA-studiene tilrettelagt for deltids-/fleksibel gjennomføring samtidig som et stort antall 2

15 EVU-studier også er lagt opp på denne måten. Avdelingen har fortsatt en vesentlig virksomhet på EVUområdet, både innenfor helse-/sosial, skole/barnehage, veiledning og ledelse. Dette arbeidet vil fortsette i 2014 og nye evu-studier er under løpende vurdering i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter. APS vektlegger løpende arbeidet med pedagogisk utviklingsarbeid og kompetanseutvikling. I medarbeidersamtaler følges den enkelte opp med behovsdrøfting og stimulering/tilrettelegging og vi fokuserer på å opprettholde og videreutvikle lærergruppene som fora for evaluering, kvalitetssikring og pedagogisk/faglig utviklingsarbeid, herunder i arbeidet med implementering av nye studieplaner på BAog MA-nivå. Videre vil avdelingen fortsatt bruke førstelektorprogrammet som virkemiddel for kompetanseutvikling. Det er etablert studieutvalg ved alle aktuelle studier ved APS og vi har et løpende fokus på å videreutvikle disse som gode samhandlingsarenaer for utvikling av studiekvalitet mellom studenter og fagpersonale. Ansvar: Studielederne. I arbeidet med internasjonalisering har avdelingen fortsatt utfordringer, særlig med hensyn med å rekruttere innreisende studenter og med å stimulere/tilrettelegge for utenlandsopphold for studentene på BA Pedagogikk. Imidlertid arbeides det systematisk med etablering av hovedsamarbeidspartnere, med å vurdere eksisterende og å etablere nye avtaler for praksis i utlandet og å utvikle flere engelsspråklige studieemner. Vi har er bra omfang på utreisende studenter fra profesjonsutdanningene i forbindelse med utenlandspraksis,. I 2013/14 tilbyr avdelingen 2 internasjonale emner i Disability studies (30 stp) og emnet «Cross cultural communication.»(15 stp) Virksomhetsmål 1 HiL: Høgskolen har en studieportefølje (BA, MA, PHD og EVU) med hovedvekt på en medie- og samfunnsfaglig profil. Undervisningstilbudet skal være forskningsbasert og om mulig være forankret i regionens arbeidsliv, stimulere til entreprenørskap og innovasjon. Tiltak APS 2014: Videreføre implementering og utvikle undervisningsplaner i henhold til nye fagplaner som ble iverksatt fra høsten 2012 på våre BA- og MA-studier. Ansvar: Studielederne Følge opp føringer i stortingsmelding 13 om styrket tverrprofesjonell samarbeidslæring i profesjonsutdanningene gjennom bl.a. utvikling av fellesemne i 3. studieår på BSV-utdanningene (BA Barnevern, Sosial arbeid og Vernepleie) og i felles SAK-prosjekt med innlandshøgskolene vedr. BA Vernepleie, Sykepleie og Ergoterapi. Ansvar: Studieledere ved BSV-studiene. Følge opp andre nasjonale prosesser og føringer vedr. oppfølging av st.meld 13, herunder SAKprosjekt vedr. BSV-utdanningene, kvalitet i praksisstudiene, nasjonale kompetansemål etc. Ansvar: Avdelingsledelse og studieledere BSV utdanningene Etablere ny erfaringsbasert master i Psykososialt arbeid med barn og unge fra høsten Ansvar: Avdelingsledelse og studieleder MA. Implementere fagplanendringer og tiltak for å styrke gjennomstrømning på MA-oppgaven med oppfølging av studentene gjennom seminarer og 80%-seminar. Ansvar: Studieleder MA Gjennomgå og vurdere omfanget av valgfrie emner på MA i Sosialfaglig arbeide med barn og unge og MA i Sosial- og velferdsfag samt arbeide for en bedre harmonisering av videreutdanningstilbud og masterstudier. Ansvar: Studieleder MA Revidere Master i Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (MHPPCC) i samarbeid med HiG og HiHm med tanke på bedre rekruttering og robust drift. Ansvar: Avdelingsledelse/studieleder MA. 3

16 Planlegge og starte opp MA-tilbud i Karriereveiledning i samarbeid med VOX og Høgskolen i Buskerud (jfr. Bevilgning i statsbudsjett for 2014). Ansvar: Studieleder Veiledning På årsstudiet/ba i Pedagogikk vil en prioritere videre arbeid med utvikling av læringsmiljø/undervisningsplan, særlig i 1 studieår hvor antallet studenter har økt betydelig de siste årene. Videre vil en fortsette arbeidet med å styrke samarbeidsrelasjonen med relevante deler av arbeidslivet og å styrke arbeidslivsrelevansen i studiet. Ansvar: Studieleder Pedagogikk. Utvikle markedsføringsplaner i samarbeid med studieadministrasjonen på studier der det er ønskelig med bedret rekruttering (særlig BA Vernepleie og MA i Sosial- og velferdsfag), herunder gjennomføre informasjonstiltak vedr. master for våre 3. års BA-studenter. Ansvar: Studieleder MA i samarbeid med respektive studieledere på BA. Gjennomføre temamøter om aktuelle tema vedr. faglig og pedagogisk utviklingsarbeid i fora på tvers av avdelingens studier. Ansvar: Avdelingsledelse Virksomhetsmål 2 HiL: Høgskolen skal videreutvikle sin EVUportefølje på relevante fagområder og i samarbeid med regionens arbeidsliv. Flere tilbud skal tilrettelegges som fleksible studier. Tiltak APS 2014: Videreutvikle EVU-porteføljen; vurdere nåværende portefølje (behov, kvalitet, ressursbruk) og vurdere behov for nye EVU-tiltak i samarbeid med praksisfeltet, herunder bruke etablerte samarbeidsfora med kommunene i Hedmark og Oppland, NAV, Sykehus Innlandet, Korus Øst m.fl. til behovsvurdering og profilering av nye tiltak. Ansvar: Avdelingsledelse og aktuelle studieledere/fagansvarlige Arbeide for å etablere ny videreutdanning i Sped- og småbarns psykiske helse i samarbeid med Korus Øst og BUP Lillehammer. Ansvar: Avdelingsledelse Arbeide aktivt for at avdelingen skal være en aktiv, vesentlig og langsiktig bidragsyter i satsingen på videreutdanning for lærere (Lærerløftet) gjennom samarbeidet i lærerutdanningssamarbeidet i region Oslo Nord, i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland etc. Ansvar: Avdelingsledelse og studieleder BA Pedagogikk Arbeide aktivt for at APS skal bli tilbyder i satsing på EVU-tiltak for PP-tjenestene i Norge og i videreutdanningssatsing på barnehagesektoren. Ansvar: Avdelingsledelse og studieleder BA Pedagogikk Virksomhetsmål 3 HiL: Høgskolens studietilbud skal være relevant for arbeidslivet og stimulere til entreprenørskap og innovasjon. Tiltak APS 2014: Delta i Hils Råd for samarbeidet med arbeidslivet (RSA). Ansvar: Dekan Videreføre nyetablert samarbeidsforum med NAV Oppland for å styrke samarbeidet vedr. utdanning og FOU. Ansvar: Avdelingsledelse Vurdere inngåelse av avtale med BUFetat og det kommunale barnevernet om etablering av tilsvarende samarbeidsorgan som med NAV. Ansvar: Avdelingsledelse Videreføre og videreutvikle pågående samarbeid med Fylkesmannen i Oppland om skolesatsing, Korus ØST om satsing på barn og unges psykiske helse, samt andre relevante samarbeidspartnere. Ansvar: Avdelingsledelse Utvikle og gjennomføre studietilbud for ansatte om Entreprenørskap i høyere utdanning (pedagogikkmiljøet har fått eksterne midler fra NUV til dette prosjektet). Ansvar: Studieleder Pedagogikk 4

17 Gjennomgå studie-/fagplaner på avdelingens studier med tanke på å styrke og synliggjøre hvordan entreprenørielle og innovative perspektiver ivaretas (jf. Hils utdanningsmelding og handlingsplan) Ansvar: Studieledere og avdelingsledelse. Virksomhetsmål 4 HiL: Internasjonale perspektiver skal prege utdanningene og læringsmiljøet ved høgskolen. Tiltak APS 2014: Gjennomgå og eventuelt tydeliggjøre beskrivelser for læringsutbytte for fagspesifikk internasjonalisering i bachelor- og masterprogrammene ved avdelingen. Ansvar: Studielederne. Gjennomføre institusjonsbesøk med sikte på å etablere minimum en hovedsamarbeidspartner for internasjonalt samarbeid i løpet av Avdelingen arbeider her med mulige partnere i England, Tyskland og i Skandinavia. Ansvar: Avdelingsledelse. Gjennomføre institusjonsbesøk i utlandet i forbindelse med evaluering og utvikling av avtaler om utenlandspraksis. Ansvar: Avdelingsledelse Stimulere og tilrettelegge for økt lærer- og forskermobilitet. Ansvar: Avdelingsledelse og studielederne. Utarbeide en gjennomføringsplan for å integrere obligatoriske emner på engelsk i BA- og MAstudiene ved avdelingen. Ansvar: Avdelingsledelse Gjennomføre engelskspråklige emner i Disability studies (30 stp.) og Cross cultural communication» (15 stp) våren Ansvar: Avdelingsledelse og fagansvarlig for studiene. 2. Forskning og utviklingsarbeid (FOU) Status 2013 Avdelingen jobber løpende med å skaffe eksterne FoU-prosjekter, og samarbeider med blant andre Sykehuset Innlandet, Østlandsforskning og Høgskolen i Gjøvik. Samarbeidet med Sykehuset Innlandet er videreført, og her har avdelingen både deltatt i samarbeidsorganet for forskning og i gjennomføringen av de årlige konferansene Innlandskongressen for helseforskning og KlinIKT. APS har fem satsingsområder innen FoU: Barn og unges kompetanseutvikling, velferdsinnovasjon, pedagogikk, forskning om funksjonshemma og veiledning. Senter for barn og unges kompetanseutvikling (BUK) har opprettet flere forskningsgrupper knyttet til utvikling og gjennomføring av konkrete prosjekter. Velferdsinnovasjon er et av tre delområder innen Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) som er et samarbeid mellom de to avdelingene APS og ØKORG. Pedagogikk omfatter feltene generell pedagogikk, spesialpedagogikk og mediepedagogikk. I tillegg til aktivitet på disse fire satsingsområdene, er det pågående FoU-aktiviteter på flere andre felter. Det foregår en kontinuerlig kompetanseoppbygging blant de ansatte ved avdelingen. For eksempel har flere av de ansatte vært deltakere på førstelektor- programmet i APS har i 2013 hatt 18 stipendiater, hvorav 14 er tilknyttet Senter for barn og unges kompetanseutvikling (BUK) og 4 tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT). Oppfølgingen av de ansattes FoU-planer skjer gjennom årlige medarbeidersamtaler. Formålet er å skape økt oppmerksomhet omkring effektiv bruk av FoU-tida. Studieledere har oppmerksomhet retta mot å gi muligheter for lengre sammenhengende FoU-perioder. Det er imidlertid en utfordring å legge til rette for sammenhengende FoU-tid spesielt på BA-studiene. Ordningen med kollegaveiledning overfor ansatte med lite FoU-erfaring er videreført. 5

18 På bakgrunn av St.m. nr. 13: Utdanning for velferd, og andre signaler fra sentralt hold, vil avdelingen ha økt fokus på samspillet forskning, utdanning, praksis, forskningsbasert undervisning og praksisrettet FOU. Virksomhetsmål 1 HiL: Høgskolen skal organisere og konsentrere sitt forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) i tilknytning til fagområder med master- og ph.d.-utdanninger. Samtidig skal det legges til rette for relevant FoU innen øvrige fagområder Tiltak APS 2014: Stimulere flere ansatte til å ta initiativ til å delta i prosjektgrupper omkring faglige tema som er relevante for våre satsingsområder og våre studier. Ansvar: Forskningsledere/prodekan/studieledere. Arrangere åpne fagseminar og lage andre arenaer for ansatte ved APS omkring temaer som er relevante for forskningssentrene for å bedre forankringen på avdelingen og styrke tilknytningen til studiene. Ansvar: Forskningsledere/prodekan. Virksomhetsmål 2 HiL Høgskolen skal fortsatt ha en høy andel førtekompetente fagansatte og fortsatt markere seg med et høyt på publisering i anerkjente kanaler. Det er et prioritert mål å øke andelen av eksternt finansierte forskningsprosjekter fra NFR, EU og andre. Tiltak APS 2014 Styrke arbeidet med publiseringsveiledning både på gruppenivå og individnivå. Ansvar: Prodekan/forskningsledere Ta initiativ til samskriving både internt på avdelingen og med eksterne aktører. Ansvar: Prodekan/forskningsgruppene Årlige seminar om artikkelskriving med redaktørene i våre to tidsskrifter, «Nordic Journal of Social Research» og «seminar.net». Ansvar: Tidsskriftredaktørene Stimulere til og øke vår kompetanse for å få flere eksternt finansierte forsknings- og FOUprosjekter. Ansvar: Prodekan/forskningsledere Virksomhetsmål 3 HiL Høgskolen skal stimulere til profesjonsrettet og kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid av høy kvalitet og samfunnsmessig relevans, og legge til rette for formidling av denne typen arbeid Tiltak APS 2014: Styrke arbeidet for mer praksisnær forskning/praksisrettet FoU og forskning som kan bidra til økt kvalitet i tjenester og utdanning. Ansvar: Prodekan/studieledere/forskningsledere Stimulere til økt publisering av profesjonsrettet FoU gjennom kollegaveiledning og skriveseminar. Ansvar: Prodekan/studieledere 3. Samhandling med samfunns- og næringsliv APS har et svært omfattende samarbeid med offentlig og frivillig sektor. Samarbeidet omfatter et bredt spekter av aktiviteter som praksisutplassering av studenter, samarbeid om rekruttering og drift av etter- og videreutdanning med kommuner og institusjoner, deltakelse i nettverk for fagutvikling og forskning, representasjon i styrer, råd og nemnder både regionalt og nasjonalt, samarbeid om utviklingsprosjekter med praksisfeltet (samarbeidsmidler), samarbeid om forskningsprosjekter regionalt og nasjonalt, samarbeid om skoleovertakelse, konferanser for praksisfeltet m.v. Regionalt har APS opprettholdt samarbeidet med viktige aktører som Sykehuset Innlandet, KS og kommunene i Oppland og Hedmark, Fylkesmannen (både på helse/sosial og skole/utdanning), NAV, 6

19 KORUS øst osv. Vi deltar videre i en rekke nettverk og i samarbeid om FOU med mange aktører i regionen. Videre deltar APS i samarbeidsorganet Glød for kvalitetsutvikling i barnehagesektoren i Oppland og i «Gnist» som er tilsvarende organ på skolesektoren.. Ved studiene på APS gjennomføres det hvert år ca. 400 utplasseringer av studenter i praksis. Ved de fleste av disse utplasseringene gjennomføres det besøk/veiledning på praksisplassen av en fagansatt ved avdelingen. Våre praksisplasser og praksisveiledere representerer en svært viktig kontaktflate mot praksisfeltet og denne virksomheten har høy prioritet. På helse- og sosialfagutdanningene er videreutdanningsstudiet Studentveiledning i praksis (15 stp) etablert som et opplæringstilbud til fagpersoner som tar i mot studenter i praksis. Dette erstatter tidligere veilederkurs. I tillegg tilbys praksisveiledere seminarer/fagdager. Også på BA Pedagogikk arbeides det med å etablere nettverk mellom høgskolen og praksisfeltet i forbindelse med praksis på dette studiet. I 2013 er det til sammen xx prosjekter i drift som har fått støtte over samarbeidsmidlene. Dette er prosjekter som fokuserer på kvalitetsutvikling av praksis i samarbeid mellom fagmiljøet ved helse- og sosialfagutdanningene og fagpersoner/praksisplasser i feltet. Høsten 2013 er det i regi av prosjektet Nattergalen rekruttert ca.??? nye studenter til mentorvirksomhet og i samarbeid med barneskolene/videregående skole er det rekruttert tilsvarende antall barn med innvandrerbakgrunn. Prosjektet er nasjonalt evaluert på bestilling fra Barne- og likestillingsdepartementet med svært positive evalueringer. Dette har medført at departementet har bestemt seg for å videreføre prosjektet med finansiering på ubestemt tid. Fra 2012 ble prosjektet, i samarbeid med Oppland fylkeskommune, utvidet til også å omfatte elever i videregående skole. Utvikling av samarbeid med NAV om utdanning og forskning har i 2013 blitt fokusert både nasjonalt og sentralt. I 2013 har vi etablert et formelt samarbeidsorgan mellom HIL/APS og NAV Oppland hvor det er gjennomført 3 møter om samarbeid om utdanning og FOU. Dekan er utpekt av UHR til å lede nytt et nasjonalt samarbeidsorgan mellom U/H-sektoren og Barnevernet. APS vurderer etablering av et samarbeidsorgan med barnevernet i Hedmark og Oppland i 2014 Hovedmål APS for 2014: APS vil i perioden videreutvikle og styrke sin kontakt med praksisfeltet og regionen. Samfunnskontakt/samarbeid med praksisfeltet skal reflekteres i ulike deler av vår virksomhet som studier, EVU og FoU. Virksomhetsmål 1 HiL: Høgskolen skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling, regionalt og nasjonalt, bidra til internasjonalisering i regionen og være en foretrukket dialogpartner innen våre fagområder Tiltak APS 2014: Bruke etablerte samarbeidsfora med Sykehus Innlandet, NAV, kommuneregionene i Oppland og Hedmark til aktiv dialog og til å avdekke mulige samarbeidsprosjekter. Ansvar: Avdelingsledelse Videreutvikle samarbeidet med KORUS Øst, Sykehus Innlandet og andre kompetansesenter i regionen i forsknings- og utdanningssamarbeid knyttet til satsingsområdet barn og unge. Ansvar: Avdelingsledelse Videreutvikle samarbeid med HiG og med KS om forsknings- og utdanningssamarbeid på området velferdsinnvasjon. Ansvar: Avdelingsledelse Øke antallet faste avtaler om praksisutplassering med kommuner og andre instanser. Ansvar: Studieledere/avdelingsledelse 7

20 Videreføre og videreutvikle aktuelle samarbeidsprosjekter som Nattergalen, skoleovertakelse, kultur- og fritidsaktiviteter i Lillehammer kommune m.v.. Ansvar: Avdelingsledelse/studieledere. Virksomhetsmål 2 HiL: Høgskolen skal bli mer synlig i nyhetsbildet og formidle forskningsresultater og kunnskap gjennom ulike medier. Tiltak APS 2014: Motivere og tilrettelegge for at personalet bidrar til formidling som i ulike medier, på konferanser etc. Ansvar: Avdelingsledelse og studieledere Motivere og stimulere ansatte til å øke publisering i Open Access. Ansvar: Avdelingsledelse og studieledere 4. Effektiv forvaltning Bakgrunn-status gjennomførte tiltak i 2013 APS er høgskolens største fagavdeling med ca 90 ansatte. Avdelingen er organisert med en avdelingsledelse bestående av dekan, prodekan (med særlig ansvar for FOU) og kontorsjef. Videre er avdelingen organisert med studieledere for hvert av BA-studiene, Veiledningsstudiene og MAprogrammet. BUK-senteret er ledet av en senterleder. Disse utgjør avdelingens ledergruppe. Avdelingsadministrasjonen består foruten kontorsjef av to studiekoordinatorer med ansvar for henholdsvis sosialfag og pedagogikk/masterprogram. I tillegg har avdelingen en konsulent i 60% med praksisadministrasjon som arbeidsområde. BUK har hatt sin egen koordinator/administrativ støtte i 50% stilling, men på grunn av permisjon kjøpes det nå administrativ støtte på timebasis fra SELL. I tråd med Handlingsplan 2013 ble avdelingens økonomiforvaltning endret da økonomikonsulenten gikk av med pensjon tidligere i år. Studiekoordinatorene og konsulenten behandler og attesterer nå alle regninger innen eget ansvarsområde og vi har i større grad gått over til elektroniske løsninger i fakturabehandlingen. I tillegg kjøper avdelingen økonomistøtte med inntil 20% stilling fra Personalseksjonen. Vedkommende er også førstebehandler på alle interne reiseregninger. I organiseringen av avdelingens fagpersonale ønsker vi at personalet skal kunne bidra på tvers av avdelingens studier samtidig som den enkelte ansatte skal ha hovedtilhørighet i et av studiemiljøene. Dette gir en fleksibel bruk av personalressursene. Forskningsvirksomheten er i utgangspunktet organisert på tvers av studiene og her er forskningsvirksomheten ved BUK-senteret en sentral del av avdelingens forskningssatsing. Videre er forskningsvirksomhet ved SiT og ved Mediepedagogisk senter viktige arenaer for avdelingens vitenskapelig ansatte. APS har et budsjett på ca 60 mill, hvorav 8-9 mill er eksterne inntekter. På tross av høy studiepoengproduksjon og god ekstern inntjening har avdelingen en krevende økonomi. Dette bildet endres ikke vesentlig i Ca 95% av kostnadene er knytta til lønn, og handlefriheten er derfor 8

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Kvalitetsrapport 2010 Plan 2011 OM FAKULTETSRAPPORT og -PLAN I fakultetsrapport og -plan oppsummerer dekanen sentrale utfordringer og tiltak. Vurderinger om studieprogrammene

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer