ASVs handlingsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASVs handlingsplan 2014"

Transkript

1 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte og legges frem for ASVs styre Virksomhetsmål 1.1 Høgskolen har en studieportefølje (BA, MA, PHD og EVU) med hovedvekt på en medie- og samfunnsfaglig profil. Høgskolen skal også gi studietilbud forankret i regionale behov. Undervisningstilbudet skal være forskningsbasert og forankret i regionens arbeidsliv, og stimulere til entreprenørskap og innovasjon. Tiltak 2014 ASV (det utarbeides eget vedlegg som beskriver hvordan vi har fulgt opp utdanningsmeldingen på konkrete områder med tiltak) a) Oppstart av master i miljøpsykologi høsten 2014 Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonen og HiLs ledelse b) Videreføre arbeidet med etablering av en felles PhD grad med NTNU innen visuelle medier Ansvarlig: seksjon for film- og fjernsynsvitenskap i samarbeid med dekan c) Etablere avtaler med sentrale partnere for å sikre videre utdanningsløp til BA-studentene. Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonslederne d) Arbeide videre med å tilrettelegge for og synliggjøre forskningsbasert undervisning ved alle studieprogrammer med basis i UHRs utredning Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonsledere og fagmiljø e) Gjennomgå karaktersetting og bruk av eksterne sensorer på alle studieprogrammer. Ansvarlig: seksjonslederne i samarbeid med dekan f) Legge til rette for gjennomføring og oppfølging av studentledete kollokviegrupper Ansvarlig: emneansvarlige og seksjonsleder g) Inkorporere innovasjonsperspektiv i alle studieprogrammene med basis i UHRs utredning Ansvarlig: seksjonslederne og fagmiljø i samarbeid med dekan h) Utrede og sette i gang tiltak for samarbeid/samdrift på tvers av BA-programmene med utgangspunkt i filosofiseksjonen Ansvarlig: dekan og filosofiseksjonen i samarbeid med fagmiljøene 1

2 ASV handlingsplan ASVs handlingsplan 2014 a) Tilby 60 stp nettstudium i filmhistorie (NU) Høgskolen skal videreutvikle sin Ansvarlig: seksjon for film- og fjernsynsvitenskap Handlingsplanen EVU-portefølje på er relevante utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært b) diskutert Etablere i 15 fagområder og i samarbeid med ASVs stp emne ledermøte i internasjonale relasjoner og legges i frem samarbeid for ASVs regionens styre arbeidsliv med AOF Flere tilbud skal tilrettelegges som fleksible Ansvarlig: dekan i samarbeid med emneansvarlig og studier. seksjonsleder c) Utrede muligheter for bedre utnyttelse av «streaming» i ulike emner og programmer Ansvarlige: dekan i samarbeid med IT-avdelingen og seksjonslederne d) Videreutvikle og synliggjøre samarbeid med private og offentlige aktører regionalt og nasjonalt (jfr. seksjonenes handlingsplaner) Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonslederne 1.3 Internasjonale perspektiver skal prege utdanningene og læringsmiljøet ved høgskolen. a) Synliggjøre og tydeliggjøre det internasjonale perspektivet i alle utdanningene Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonslederne b) Etablere engelskspråklige emner på programmer der dette er naturlig Ansvarlig: seksjonslederne i samarbeid med emneansvarlige c) Videreutvikle samarbeid med utvalgte institusjoner for å kvalitetssikre student- og lærerutveksling (jfr. seksjonenes handlingsplaner) Ansvarlig: seksjonslederne i samarbeid med dekan 2.1 Høgskolen skal konsentrere sitt forsknings og utviklingsarbeid (FoU) i tilknytning til fagområder med master- og ph.d.-utdanninger. Samtidig skal det legges til rette for relevant FoU innen øvrige fagområder. a) Styrke forskningsledelsen ved avdelingen, utvikle gode rutiner for oppfølging av utlysninger og oppføling og samordning av akkvisisjon med fokus på RFF, NFR og EU Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonslederne b) Synliggjøre og systematisere FoU-arbeid som ikke er kvantifisert (formidling, akkvisisjon, mm) Ansvarlig: dekan i samarbeid med bibliotek og seksjonslederne c) Fortsette arbeidet med å sikre at alle har sammenhengende tid til FoU Ansvarlig: dekan, seksjonslederne og fagmiljøene d) Utarbeide plan for FoU-tiden med klare resultatmål i en 2

3 ASV handlingsplan 2014 periode på 1-3 år ASVs handlingsplan 2014 Ansvarlig: alle medarbeidere ved avdelingen Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært e) diskutert Legge til i ASVs rette for ledermøte forskningsopphold ved og legges anerkjente frem for ASVs styre institusjoner i utlandet Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonsleder og den enkelte medarbeider 2.2 Jfr. tiltak under 2.1 Høgskolen skal fortsatt ha en høy andel førstekompetente fagansatte og fortsatt markere seg med et høyt nivå på publisering i anerkjente kanaler. Det er et prioritert mål å øke andelen av eksternfinansierte forskningsprosjekter fra NFR, EU og andre. 2.3 Ikke relevant Høgskolen skal også stimulere til profesjonsrettet og kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid av høy kvalitet og samfunnsmessig relevans, og legge til rette for formidling av denne typen arbeid. 3.1 Høgskolen skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling, regionalt og nasjonalt, bidra til internasjonalisering i regionen og være en foretrukket dialogpartner innen våre fagområder. a) Synliggjøre, systematisere og videreutvikle samarbeid med nærings- og arbeidsliv gjennom studier (praksis, BA-oppgaver og MA-oppgaver), forskningsprosjekter og formidling Ansvarlig: dekan og seksjonslederne b) Utvikle konkrete samarbeidsprosjekter med utvalgte regionale aktører Ansvarlig: dekan og seksjonslederne c) Etablere «bransjeråd» innenfor utvalgte studier Ansvarlig: dekan og seksjonslederne 3

4 ASV handlingsplan ASVs handlingsplan 2014 a) Bidra til utvikling av indikatorer for formidling Høgskolen skal bli mer synlig i Ansvarlig: dekan i samarbeid med biliotek Handlingsplanen nyhetsbildet og formidle er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært b) diskutert Jfr. pkt. forskningsresultater og kunnskap i 2.1.b ASVs ledermøte og legges frem for ASVs gjennom styre ulike medier. 4.1 Høgskolen skal ha en effektiv og profesjonell administrasjon som samspiller med den faglige aktiviteten. Høgskolen skal være en attraktiv og lærende organisasjon preget av kvalitetsutvikling, godt leder- og medarbeiderskap, medbestemmelse og omstillingsevne. a) Bidra til å videreutvikle administrative rutiner knyttet til HiLs årshjul, personal- og økonomiforvaltning Ansvarlig: dekan i samarbeid med ASVs og HiLs administrative stab b) Videreutvikle seksjonslederrollen som en faglig lederrolle, herunder å identifisere behov for å utvikle tiltak for lederstøtte til seksjonslederne Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonslederne og HR m.fl. c) Opprettholde fokuset på og videreutvikle transparens knyttet til alle avdelingens beslutninger Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonslederne d) Iverksette medarbeiderdrevet innovasjon gjennom ASVs «innovasjonsboks» Ansvarlig: dekan e) Gjennomføre og følge opp ARK Ansvarlig: dekan m.fl. 4.2 Høgskolen skal rekruttere høyt kompetente medarbeidere både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I kombinasjon med en aktiv livsfaseorientert personalpolitikk skal det legges til rette for et helsefremmende arbeidsmiljø, likestilling og mangfold. a) Bidra til videreutvikle rekrutteringsprosessene med fokus på kvalitet og effektivitet i alle ledd Ansvarlig: dekan i samarbeid med HR og seksjonslederne b) Bidra til konkretisering av hva som legges i en livsfaseorientert personalpolitikk Ansvarlig: dekan i samarbeid med HR 4

5 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan a) Gjennomgå avdelingens forvaltning av ressurser, inklusive den avdelingsinterne budsjettmodellen (som er en videreføring Høgskolen skal ha høy kvalitet i Handlingsplanen er utarbeidet med basis i av HiLs HiLs virksomhetsmål modell) med sikte (første på økonomiforvaltningen og en kolonne) å øke avdelingens og seksjonenes strategiske handlingsplaner ressursforvaltning (vedlagt). preget av Den har vært diskutert handlingsrom i ASVs ledermøte og legges frem for ASVs transparens, styre effektive og riktige Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjonslederne og innkjøp, og god internkontroll. økonomi Arbeide for å øke det b) Sørge for at avdelingen går i balanse f.o.m økonomiske handlingsrommet til strategiske tiltak. Ansvarlig: dekan c) Arbeide for at øremerkede bevilgninger fra KD tilføres avdelingen Ansvarlig: dekan i samarbeid med berørte seksjonsledere d) Arbeide for stabil finansiering av idrettslaboratoriet Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjon for idrett og økonomi e) Arbeide for oppgradering av finansieringskategori av bachelor i psykologi i tråd med utdanningsmeldingen sende søknad innen 1. november 2014 Ansvarlig: dekan i samarbeid med seksjon for psykologi 4.4 Arealer og tekniske infrastruktur skal være best mulig tilpasset høgskolens virksomhet, og arealene skal være universelt utformet og basert på miljøvennlige løsninger. a) Arbeide for et egnet møterom ved avdelingen Ansvarlig: dekan i samarbeid med drift b) Arbeide for et egnet pauserom/areal og møteplass i internatet Ansvarlig: dekan i samarbeid med drift c) Kontorer til II-er stillinger og timelærere (3. etg. Internatet) Ansvarlig: dekan i samarbeid med driftsdirektør 5

6 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap HANDLINGSPLAN 2014 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) Avdelingsstyret ØKORG vedtatt 28. januar 2014 Versjon januar 2014 Bakgrunn for saken/prosess ØKORG er inne i sitt 6. driftsår etter etableringen 1. januar Bortfall av PiUmidler i 2012 og oppstart av doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting offentlig og privat sektor (INTOP), gjør at avdelingens økonomi vil være anstrengt de neste årene. Det vil være behov for å bruke vesentlige krefter på arbeid for økt gjennomstrømming, kvalitetssikre studiene, økt ressursstyring og inntektsgivende prosjekter. Doktorgradsprogrammet er et felles ansvar på HiL og det er derfor viktig med god samhandling om utfordringene. Handlingsplanen bygger på bestilling fra høgskoledirektører, HiLs strategiske plan, Sentral handlingsplan og Handlingsplan for ØKORG 2013.

7 Visjon for Høgskolen: Høgskolen i Lillehammer læring og opplevelser for livet Høgskolens verdigrunnlag: Høgskolen i Lillehammer skal preges av åpenhet, nærhet og dialog, respekt og intellektuell redelighet. Den bygger på akademisk frihet og bidrar til en konstruktiv og kritisk fag- og samfunnsforståelse. Overordnet mål: Høgskolen i Lillehammer skal fremstå som et attraktivt og profilert lærested med konkurransedyktige og robuste fagmiljøer, kjent for høy studie- og forskningskvalitet. Høgskolen skal være en lærende organisasjon og arbeide for likestilling og antidiskriminering. ØKORGs overordnede mål: ØKORG skal gjennomføre sine studier med god kvalitet og bidra med god forskning innenfor avdelingens naturlige fagområder og være en samarbeidsorientert avdeling som forvalter avdelingens ressurser på best mulig måte. Doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting, offentlig og privat sektor skal være ØKORG spydspiss og videreutvikling av studier på ØKORG skal bygge opp under dette. Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. 1.1 Høgskolen har en studieportefølje (BA, MA, PHD og EVU) med hovedvekt på en medie- og samfunnsfaglig profil. Høgskolen skal også gi studietilbud forankret i regionale behov. Undervisningsbasert og forankret i regionens arbeidsliv, og stimulere til entreprenørskap og innovasjon. Målsetting ØKORG: - Mer sammenhengende studieløp bachelor / master / PhD. - Øke studentproduksjonen og gjennomføringen på masternivå. - INTOP skal være en ledende norsk og nordisk anerkjent internasjonal PhDutdanning innen innovasjon i tjenesteyting, offentlig og privat sektor. - Gjøre bachelorstudiene på reiseliv mer bærekraftig. Tiltak 2014: - Felles emne innen innovasjon utvikles for alle bachelorstudiene. - Legge felles kriterier for - og implementere basisemner på avdelingens bachelorstudier for å gi studentene et felles ståsted for masterstudiene.

8 - Foreta analyser og studieplanarbeid hvor målsettingen er å legge om MAINN til campusbasert heltidsmaster fra høsten ØKORG skal utvikle emner som kan brukes til en framtidig master i økonomi. - Studieplanarbeid skal reflektere ønske om sammenheng mellom bachelor, master og PhD. - Markedstiltak på HiLs hjemmeside, på sosiale medier og bruk av studenter til utadrettet virksomhet. Reiseliv nedsetter en arbeidsgruppe. - Utrede utenlandsekskursjoner på 3. år reiseliv. - Etablere Bransjeråd (RSA) for reiseliv. - Gjennomføre symposium som grunnleggende oppfølgning av syklisk evaluering av reiseliv. - Utrede alumni ordning for alle studiene på ØKORG. 1.2 Høgskolen skal videreutvikle sin EVU-portefølje på relevante fagområdet og i samarbeid med regionens arbeidsliv. Flere tilbud skal tilrettelegges som fleksible studier. Målsetning: - Avdelingen ønsker å opprettholde sine EVU-studier på dagens nivå. - Fleksible studier utprøves videre for å få mer erfaring Internasjonale perspektiver skal prege utdanningene og læringsmiljøet ved høgskolen. Målsetting - Øke antall emner som tilbys på engelsk og etablere dobbelgrader med Universitetet i Lodz og Normandie Business School. Tiltak - Tilby årsenheten Sport and Outdoors Tourism fra høsten Ta opp internasjonal perspektiver på fellesmøter på avdelingen. Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Høyskolen skal konsentrere sitt forskningsarbeid (FoU) i tilknytning til fagområder med master- og PhD-utdanninger. Samtidig skal det legges til rette for relevant FoU innen øvrige fagområder.

9 2.2 Høgskolen skal fortsatt ha en høy andel førstekompetente fagansatte og fortsatt markere seg med et høyt nivå på publisering i anerkjente kanaler. Det er et prioritert mål å øke andelen av eksternfinansierte forskningsprosjekter fra NFR, EU og andre. Målsetting på ØKORG - Stabilisere forskningsproduksjonen på et høyt nivå. Målet for 2014 er minst 30 publiseringspoeng, samt å øke andelen av publiseringspoengene på nivå 2. - ØKORG skal øke antall ansatte som bidrar med ulike typer publikasjoner (forskningspublisering, dokumentasjon av utviklingsarbeid og faglig pedagogisk arbeid). - Videreutvikle gode og robuste forskningsmiljøer og -grupper for å tilstrebe økt forskningsproduksjon og større grad av forskningssamarbeid på tvers av avdelinger og PhD-områder, økt andel av eksternfinansiert forskning, øke andel forskning fra kvinnelige forskere samt at forskningsgruppene knyttes mot internasjonale nettverk. - Kartlegge muligheter for nivå-2 muligheter for publisering. - Søke aktuelle NFR-prosjekter, minimum 3 stk. - Søke alliansepartnere til arbeidet videre mot å søke et framtidig EU-prosjekt. - Alle ansatte i forskerstilling skal være tilknyttet en forskningsgruppe eller et - senter. - Avdelingens professorer skal utfordres til samskriving med avdelingens UFansatte. Sektormål 3: Universiteter og høgskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskapning Målsetting - Avdelingen skal være en aktiv samfunnsaktør og vise fram sin aktivitet i ulike medier. - Utnytte samarbeidsavtaler for tilrettelegging for bachelor- og masteroppgaver

10 Tiltak - Gi oppmerksomhet gjennom oppslag på avdelingens tavle for presseoppslag - Gjennomføre avdelingsmøte med fokus på håndtering av media på nett og papir. - Legge til rette for at noen bacheloroppgaver per år skal skrives i tilknytning til YOG Masteroppgaver bør skrives innenfor pågående forskningsprosjekter. - Fokusere på å formidle aktiviteten til sentrene innen INTOP og Reiselivsforskning. - Kartlegge ansattes nettverk og vurdere om dette kan overføres til økt samhandling. Sektormål 4: Universiteter og høgskoler skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Målsetting - Sørge for en økonomi som reduserer underskuddet og skaper handlingsrom ved ØKORG - Økt tilstedeværelse for stipendiatene. Tiltak - Fokus på minimum opprettholde dagens studentproduksjon på eksisterende studier. - Jevnlig fokus på inntektskrav og kostnadskontroll på ledermøter. - Innføre nytt, sentralt IT-arbeidsplanleggingsverktøy på alle emner. - Se på økonomimodellen ved etablering og gjennomføring felles og basis emner. - Samlokalisere stipendiatene for å tilrettelegge for tettere stipendiatmiljø. - Jobbe mot høgskolen og eksterne for finansiering av en master i økonomi. - Bruke ressurser ved Forskningsadministrasjonen og Økonomi ved EU/NFR/RFF prosjekter for å sørge for bistand søknad, riktig budsjettering, kostnadskontroll og rapportering. - Avstemme kompetanse ved tilsetting og avdelingens studieportefølje

11 Risikovurdering En samlet vurdering av kritiske suksessfaktorer, konsekvenser og sannsynlighet. Kritiske verdier - Fall i studenttall (søkertall, opptak, gjennomføring) - Fall i publisering - Reduserte eksterne inntekter - Redusert bemanning Risikoanalyse Vurdering (i forhold til virksomhetsmålene) Sannsynlighet Konsekvens Fall i studenttall Moderat Kritisk Fall i publisering Moderat Alvorlig Eksterne inntekter Høy Kritisk Redusert bemanning Moderat Kritisk Fall i studenttall Studentproduksjonen er avdelingens viktigste og mest forutsigbare inntektskilde. ØKORG har hatt en stabil utvikling i studentproduksjonen og det er ikke forventet store endringer i det totale studenttallet på kort sikt. Søkertallene har vært økende eller stabile de siste årene, med unntak av Reiseliv hvor det har vært nedgang spesielt i 2013, men markedsandelen er beholdt. På landsbasis er søkningen til reiselivsfagene redusert. Opptak og gjennomføringsgrad på masterstudiene ligger på et for lavt nivå selv om det siste året er oppmuntrende signaler. Tiltak og arbeid det siste året har resultert i at flere enn tidligere ønsker å avslutte masteroppgaven våren Det er moderat risiko på kort sikt at inntektene skal reduseres betydelig som fall i studenttallet.

12 Fall i publisering FoU og publisering gir mindre inntekter enn studentproduksjon. Ca 40% av arbeidstiden blant fagtilsatte brukes til FoU-arbeid og publiseringsinntektene blir derfor viktig. Inntektene er forutsigbare på kort sikt da de kommer 2 år etter at de er produsert akkurat som for studentproduksjon. Publisering er viktig for å synliggjøre forskningen på avdelingen for arbeids- og næringsliv. Vi sikter mot å beholde eller å øke publiseringsgraden ved ØKORG. Imidlertid er det slik at når alle i landet de senere årene publiserer mer og den totale summen til publisering holdes konstant, vil inntektene synke ved samme publiseringsgrad som i dag. Det er moderat sannsynlighet for at publiseringsproduksjonen skal falle under det vi har angitt i handlingsplanen. Eksterne inntekter Avdelingens eksterne inntekter er avgjørende for om avdelingen skal kunne gå i balanse. Slike inntekter kan komme fra oppdragsforskning, utredningsoppdrag, Forskningsrådsprosjekter eller undervisningsoppdrag. Avdelingen får betydelige inntekter fra EVU-studiet Lønns- og personalarbeid. Usikkerheten på eksterne inntekter er høy og kan få kritiske konsekvenser. Avdelingen har ikke fått tilslag på sine søknader til NFR det siste året til tross for gode søknader. Det arbeides videre med akkvisisjon. Redusert bemanning Selv om ØKORG har høye lønnsutgifter, vil redusert bemanning føre til alvorlige problemer for gjennomføringen av enkelte studier og skape mye merarbeid. Det vil si at staben må være dimensjonert etter oppgavene som skal utføres i undervisning og FoU-arbeid. Sårbarhet ved sykdom er betydelig spesielt for små fagmiljøer som vi har flere av. At enkelte emner er bemannet kun med én person forsterker sårbarheten. Totalt vurderes likevel sannsynligheten for moderat, men hvis det slår til kan det få kritiske konsekvenser.

13 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVDELING FOR PEDAGOGIKK OG SOSIALFAG HANDLINGSPLAN FOR 2014 AVDELING FOR PEDAGOGIKK OG SOSIALFAG Versjon til avdelingsstyret APS

14 Innledning Denne handlingsplanen bygger på og reflekterer Hils strategiske plan, Handlingsplan for HiL, HiLs utdanningsmelding og APS Kvalitetsrapport for Den er disponert med tilsvarende kapitler som i HiLs handlingsplan: Utdanning, Forsknings- og utviklingsarbeid, Samhandling med samfunnsliv og praksisfelt og Effektiv forvaltning. På målsiden tar vi utgangspunkt i virksomhetsmålene i HiLs handlingsplan og skisserer prioriterte tiltak på APS i Utdanning Status 2013 Studiene ved APS har gjennomgående gode evalueringer og god studenttilfredshet. Studiene på APS støtter godt opp om høgskolens samfunnsfaglige profil, herunder satsingen på barn og unge (jfr. bl.a. BUK) og innovasjon i velferd (SIT/INTOP). Rekrutteringen til avdelingens BA-studier er rimelig god og det er særlig positivt at vi, etter å ha iverksatt spesielle markedsføringstiltak de siste årene, har sett en økning i søkertall på BA i Vernepleie. Videre ser vi at søkertallene på BA Pedagogikk har en positiv utvikling. De siste årene har det vært lagt ned mye arbeid i å utvikle nye studie-/fagplaner på alle våre BA-studier. Implementeringen av nye fagplaner er nå i gang og vil prege arbeidet ved disse utdanningene også i Dette arbeidet har hatt fokus på kvalitetsutvikling og på å videreutvikle struktur og sammenheng i studiene. I 2012 kom Stortingsmelding 13 som er svært aktuell for helse- og sosialfagene. Her er det nye utfordringer knyttet til bl.a. tverrprofesjonell samarbeidslæring, samarbeid med praksisfeltet og kvalitetsutvikling av praksisstudier. Her forventes nye styringssignaler fra KD om konkretisering og disse vil gi føringer for utviklingsarbeidet ved studiene. Allikevel er arbeidet på flere områder allerede i gang MA-program ved avdelingen er i god drift og det er implementert nye studieplaner på de 4 MA-studiene. Vi ser positive tendenser til styrket rekruttering på MA-studiene, men det er fortsatt nødvendig å jobbe for å styrke denne, særlig på MA i Sosial- og velferdsfag. I 2013 har det vært arbeidet med tiltak for å bedre gjennomstrømming på MA-oppgaven. Her er det vedtatt et nytt opplegg med tettere oppfølging og mer forpliktende milepæler som implementeres studieåret 2013/14. I forbindelse med satsingen på barn og unge og behov for innpassing av EVU-studier (i samarbeid med praksisfeltet) planlegger avdelingen oppstart av ny erfaringsbasert master i Psykososialt arbeid med barn og unge fra høsten I HiLs utdanningsmelding (2013) påpekes det at fagmiljøet i Veiledning er lite og sårbart. Her har det vært arbeidet i 2013 med nyrekruttering som gjør at situasjonen nå er bedre. Imidlertid er det fortsatt behov for videre rekrutteringsarbeid. I 2013 har det vært arbeidet med å utvikle et MA-tilbud med vekt på Karriereveiledning i samarbeid med VOX og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. I statsbudsjettet for 2014 er det bevilget ressurser til utvikling og drift av et slikt MA-tilbud fra høsten Dette kom overraskende og det er krevende å få på plass et slikt MA-tilbud allerede fra høsten Samtidig gir dette noe bedre økonomisk handlingsrom til å videreutvikle Veiledningsmiljøet. I forbindelse med evaluering av avdelingens organisering i fagmiljøer våren 2014 vil en også vurdere om Veiledningsmiljøet skal videreføres som et eget fagmiljø eller slås sammen med et annet fagmiljø ved avdelingen. Phd-programmet BUK er også godt i gjenge og har pr. november studenter opptatt på programmet. 3 stipendiater er under tilsetting og vil tiltre våren Avdelingen har tilrettelagt Årsstudium i Pedagogikk og BA i Vernepleie for fleksibel gjennomføring. Videre er alle MA-studiene tilrettelagt for deltids-/fleksibel gjennomføring samtidig som et stort antall 2

15 EVU-studier også er lagt opp på denne måten. Avdelingen har fortsatt en vesentlig virksomhet på EVUområdet, både innenfor helse-/sosial, skole/barnehage, veiledning og ledelse. Dette arbeidet vil fortsette i 2014 og nye evu-studier er under løpende vurdering i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter. APS vektlegger løpende arbeidet med pedagogisk utviklingsarbeid og kompetanseutvikling. I medarbeidersamtaler følges den enkelte opp med behovsdrøfting og stimulering/tilrettelegging og vi fokuserer på å opprettholde og videreutvikle lærergruppene som fora for evaluering, kvalitetssikring og pedagogisk/faglig utviklingsarbeid, herunder i arbeidet med implementering av nye studieplaner på BAog MA-nivå. Videre vil avdelingen fortsatt bruke førstelektorprogrammet som virkemiddel for kompetanseutvikling. Det er etablert studieutvalg ved alle aktuelle studier ved APS og vi har et løpende fokus på å videreutvikle disse som gode samhandlingsarenaer for utvikling av studiekvalitet mellom studenter og fagpersonale. Ansvar: Studielederne. I arbeidet med internasjonalisering har avdelingen fortsatt utfordringer, særlig med hensyn med å rekruttere innreisende studenter og med å stimulere/tilrettelegge for utenlandsopphold for studentene på BA Pedagogikk. Imidlertid arbeides det systematisk med etablering av hovedsamarbeidspartnere, med å vurdere eksisterende og å etablere nye avtaler for praksis i utlandet og å utvikle flere engelsspråklige studieemner. Vi har er bra omfang på utreisende studenter fra profesjonsutdanningene i forbindelse med utenlandspraksis,. I 2013/14 tilbyr avdelingen 2 internasjonale emner i Disability studies (30 stp) og emnet «Cross cultural communication.»(15 stp) Virksomhetsmål 1 HiL: Høgskolen har en studieportefølje (BA, MA, PHD og EVU) med hovedvekt på en medie- og samfunnsfaglig profil. Undervisningstilbudet skal være forskningsbasert og om mulig være forankret i regionens arbeidsliv, stimulere til entreprenørskap og innovasjon. Tiltak APS 2014: Videreføre implementering og utvikle undervisningsplaner i henhold til nye fagplaner som ble iverksatt fra høsten 2012 på våre BA- og MA-studier. Ansvar: Studielederne Følge opp føringer i stortingsmelding 13 om styrket tverrprofesjonell samarbeidslæring i profesjonsutdanningene gjennom bl.a. utvikling av fellesemne i 3. studieår på BSV-utdanningene (BA Barnevern, Sosial arbeid og Vernepleie) og i felles SAK-prosjekt med innlandshøgskolene vedr. BA Vernepleie, Sykepleie og Ergoterapi. Ansvar: Studieledere ved BSV-studiene. Følge opp andre nasjonale prosesser og føringer vedr. oppfølging av st.meld 13, herunder SAKprosjekt vedr. BSV-utdanningene, kvalitet i praksisstudiene, nasjonale kompetansemål etc. Ansvar: Avdelingsledelse og studieledere BSV utdanningene Etablere ny erfaringsbasert master i Psykososialt arbeid med barn og unge fra høsten Ansvar: Avdelingsledelse og studieleder MA. Implementere fagplanendringer og tiltak for å styrke gjennomstrømning på MA-oppgaven med oppfølging av studentene gjennom seminarer og 80%-seminar. Ansvar: Studieleder MA Gjennomgå og vurdere omfanget av valgfrie emner på MA i Sosialfaglig arbeide med barn og unge og MA i Sosial- og velferdsfag samt arbeide for en bedre harmonisering av videreutdanningstilbud og masterstudier. Ansvar: Studieleder MA Revidere Master i Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (MHPPCC) i samarbeid med HiG og HiHm med tanke på bedre rekruttering og robust drift. Ansvar: Avdelingsledelse/studieleder MA. 3

16 Planlegge og starte opp MA-tilbud i Karriereveiledning i samarbeid med VOX og Høgskolen i Buskerud (jfr. Bevilgning i statsbudsjett for 2014). Ansvar: Studieleder Veiledning På årsstudiet/ba i Pedagogikk vil en prioritere videre arbeid med utvikling av læringsmiljø/undervisningsplan, særlig i 1 studieår hvor antallet studenter har økt betydelig de siste årene. Videre vil en fortsette arbeidet med å styrke samarbeidsrelasjonen med relevante deler av arbeidslivet og å styrke arbeidslivsrelevansen i studiet. Ansvar: Studieleder Pedagogikk. Utvikle markedsføringsplaner i samarbeid med studieadministrasjonen på studier der det er ønskelig med bedret rekruttering (særlig BA Vernepleie og MA i Sosial- og velferdsfag), herunder gjennomføre informasjonstiltak vedr. master for våre 3. års BA-studenter. Ansvar: Studieleder MA i samarbeid med respektive studieledere på BA. Gjennomføre temamøter om aktuelle tema vedr. faglig og pedagogisk utviklingsarbeid i fora på tvers av avdelingens studier. Ansvar: Avdelingsledelse Virksomhetsmål 2 HiL: Høgskolen skal videreutvikle sin EVUportefølje på relevante fagområder og i samarbeid med regionens arbeidsliv. Flere tilbud skal tilrettelegges som fleksible studier. Tiltak APS 2014: Videreutvikle EVU-porteføljen; vurdere nåværende portefølje (behov, kvalitet, ressursbruk) og vurdere behov for nye EVU-tiltak i samarbeid med praksisfeltet, herunder bruke etablerte samarbeidsfora med kommunene i Hedmark og Oppland, NAV, Sykehus Innlandet, Korus Øst m.fl. til behovsvurdering og profilering av nye tiltak. Ansvar: Avdelingsledelse og aktuelle studieledere/fagansvarlige Arbeide for å etablere ny videreutdanning i Sped- og småbarns psykiske helse i samarbeid med Korus Øst og BUP Lillehammer. Ansvar: Avdelingsledelse Arbeide aktivt for at avdelingen skal være en aktiv, vesentlig og langsiktig bidragsyter i satsingen på videreutdanning for lærere (Lærerløftet) gjennom samarbeidet i lærerutdanningssamarbeidet i region Oslo Nord, i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland etc. Ansvar: Avdelingsledelse og studieleder BA Pedagogikk Arbeide aktivt for at APS skal bli tilbyder i satsing på EVU-tiltak for PP-tjenestene i Norge og i videreutdanningssatsing på barnehagesektoren. Ansvar: Avdelingsledelse og studieleder BA Pedagogikk Virksomhetsmål 3 HiL: Høgskolens studietilbud skal være relevant for arbeidslivet og stimulere til entreprenørskap og innovasjon. Tiltak APS 2014: Delta i Hils Råd for samarbeidet med arbeidslivet (RSA). Ansvar: Dekan Videreføre nyetablert samarbeidsforum med NAV Oppland for å styrke samarbeidet vedr. utdanning og FOU. Ansvar: Avdelingsledelse Vurdere inngåelse av avtale med BUFetat og det kommunale barnevernet om etablering av tilsvarende samarbeidsorgan som med NAV. Ansvar: Avdelingsledelse Videreføre og videreutvikle pågående samarbeid med Fylkesmannen i Oppland om skolesatsing, Korus ØST om satsing på barn og unges psykiske helse, samt andre relevante samarbeidspartnere. Ansvar: Avdelingsledelse Utvikle og gjennomføre studietilbud for ansatte om Entreprenørskap i høyere utdanning (pedagogikkmiljøet har fått eksterne midler fra NUV til dette prosjektet). Ansvar: Studieleder Pedagogikk 4

17 Gjennomgå studie-/fagplaner på avdelingens studier med tanke på å styrke og synliggjøre hvordan entreprenørielle og innovative perspektiver ivaretas (jf. Hils utdanningsmelding og handlingsplan) Ansvar: Studieledere og avdelingsledelse. Virksomhetsmål 4 HiL: Internasjonale perspektiver skal prege utdanningene og læringsmiljøet ved høgskolen. Tiltak APS 2014: Gjennomgå og eventuelt tydeliggjøre beskrivelser for læringsutbytte for fagspesifikk internasjonalisering i bachelor- og masterprogrammene ved avdelingen. Ansvar: Studielederne. Gjennomføre institusjonsbesøk med sikte på å etablere minimum en hovedsamarbeidspartner for internasjonalt samarbeid i løpet av Avdelingen arbeider her med mulige partnere i England, Tyskland og i Skandinavia. Ansvar: Avdelingsledelse. Gjennomføre institusjonsbesøk i utlandet i forbindelse med evaluering og utvikling av avtaler om utenlandspraksis. Ansvar: Avdelingsledelse Stimulere og tilrettelegge for økt lærer- og forskermobilitet. Ansvar: Avdelingsledelse og studielederne. Utarbeide en gjennomføringsplan for å integrere obligatoriske emner på engelsk i BA- og MAstudiene ved avdelingen. Ansvar: Avdelingsledelse Gjennomføre engelskspråklige emner i Disability studies (30 stp.) og Cross cultural communication» (15 stp) våren Ansvar: Avdelingsledelse og fagansvarlig for studiene. 2. Forskning og utviklingsarbeid (FOU) Status 2013 Avdelingen jobber løpende med å skaffe eksterne FoU-prosjekter, og samarbeider med blant andre Sykehuset Innlandet, Østlandsforskning og Høgskolen i Gjøvik. Samarbeidet med Sykehuset Innlandet er videreført, og her har avdelingen både deltatt i samarbeidsorganet for forskning og i gjennomføringen av de årlige konferansene Innlandskongressen for helseforskning og KlinIKT. APS har fem satsingsområder innen FoU: Barn og unges kompetanseutvikling, velferdsinnovasjon, pedagogikk, forskning om funksjonshemma og veiledning. Senter for barn og unges kompetanseutvikling (BUK) har opprettet flere forskningsgrupper knyttet til utvikling og gjennomføring av konkrete prosjekter. Velferdsinnovasjon er et av tre delområder innen Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) som er et samarbeid mellom de to avdelingene APS og ØKORG. Pedagogikk omfatter feltene generell pedagogikk, spesialpedagogikk og mediepedagogikk. I tillegg til aktivitet på disse fire satsingsområdene, er det pågående FoU-aktiviteter på flere andre felter. Det foregår en kontinuerlig kompetanseoppbygging blant de ansatte ved avdelingen. For eksempel har flere av de ansatte vært deltakere på førstelektor- programmet i APS har i 2013 hatt 18 stipendiater, hvorav 14 er tilknyttet Senter for barn og unges kompetanseutvikling (BUK) og 4 tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT). Oppfølgingen av de ansattes FoU-planer skjer gjennom årlige medarbeidersamtaler. Formålet er å skape økt oppmerksomhet omkring effektiv bruk av FoU-tida. Studieledere har oppmerksomhet retta mot å gi muligheter for lengre sammenhengende FoU-perioder. Det er imidlertid en utfordring å legge til rette for sammenhengende FoU-tid spesielt på BA-studiene. Ordningen med kollegaveiledning overfor ansatte med lite FoU-erfaring er videreført. 5

18 På bakgrunn av St.m. nr. 13: Utdanning for velferd, og andre signaler fra sentralt hold, vil avdelingen ha økt fokus på samspillet forskning, utdanning, praksis, forskningsbasert undervisning og praksisrettet FOU. Virksomhetsmål 1 HiL: Høgskolen skal organisere og konsentrere sitt forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) i tilknytning til fagområder med master- og ph.d.-utdanninger. Samtidig skal det legges til rette for relevant FoU innen øvrige fagområder Tiltak APS 2014: Stimulere flere ansatte til å ta initiativ til å delta i prosjektgrupper omkring faglige tema som er relevante for våre satsingsområder og våre studier. Ansvar: Forskningsledere/prodekan/studieledere. Arrangere åpne fagseminar og lage andre arenaer for ansatte ved APS omkring temaer som er relevante for forskningssentrene for å bedre forankringen på avdelingen og styrke tilknytningen til studiene. Ansvar: Forskningsledere/prodekan. Virksomhetsmål 2 HiL Høgskolen skal fortsatt ha en høy andel førtekompetente fagansatte og fortsatt markere seg med et høyt på publisering i anerkjente kanaler. Det er et prioritert mål å øke andelen av eksternt finansierte forskningsprosjekter fra NFR, EU og andre. Tiltak APS 2014 Styrke arbeidet med publiseringsveiledning både på gruppenivå og individnivå. Ansvar: Prodekan/forskningsledere Ta initiativ til samskriving både internt på avdelingen og med eksterne aktører. Ansvar: Prodekan/forskningsgruppene Årlige seminar om artikkelskriving med redaktørene i våre to tidsskrifter, «Nordic Journal of Social Research» og «seminar.net». Ansvar: Tidsskriftredaktørene Stimulere til og øke vår kompetanse for å få flere eksternt finansierte forsknings- og FOUprosjekter. Ansvar: Prodekan/forskningsledere Virksomhetsmål 3 HiL Høgskolen skal stimulere til profesjonsrettet og kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid av høy kvalitet og samfunnsmessig relevans, og legge til rette for formidling av denne typen arbeid Tiltak APS 2014: Styrke arbeidet for mer praksisnær forskning/praksisrettet FoU og forskning som kan bidra til økt kvalitet i tjenester og utdanning. Ansvar: Prodekan/studieledere/forskningsledere Stimulere til økt publisering av profesjonsrettet FoU gjennom kollegaveiledning og skriveseminar. Ansvar: Prodekan/studieledere 3. Samhandling med samfunns- og næringsliv APS har et svært omfattende samarbeid med offentlig og frivillig sektor. Samarbeidet omfatter et bredt spekter av aktiviteter som praksisutplassering av studenter, samarbeid om rekruttering og drift av etter- og videreutdanning med kommuner og institusjoner, deltakelse i nettverk for fagutvikling og forskning, representasjon i styrer, råd og nemnder både regionalt og nasjonalt, samarbeid om utviklingsprosjekter med praksisfeltet (samarbeidsmidler), samarbeid om forskningsprosjekter regionalt og nasjonalt, samarbeid om skoleovertakelse, konferanser for praksisfeltet m.v. Regionalt har APS opprettholdt samarbeidet med viktige aktører som Sykehuset Innlandet, KS og kommunene i Oppland og Hedmark, Fylkesmannen (både på helse/sosial og skole/utdanning), NAV, 6

19 KORUS øst osv. Vi deltar videre i en rekke nettverk og i samarbeid om FOU med mange aktører i regionen. Videre deltar APS i samarbeidsorganet Glød for kvalitetsutvikling i barnehagesektoren i Oppland og i «Gnist» som er tilsvarende organ på skolesektoren.. Ved studiene på APS gjennomføres det hvert år ca. 400 utplasseringer av studenter i praksis. Ved de fleste av disse utplasseringene gjennomføres det besøk/veiledning på praksisplassen av en fagansatt ved avdelingen. Våre praksisplasser og praksisveiledere representerer en svært viktig kontaktflate mot praksisfeltet og denne virksomheten har høy prioritet. På helse- og sosialfagutdanningene er videreutdanningsstudiet Studentveiledning i praksis (15 stp) etablert som et opplæringstilbud til fagpersoner som tar i mot studenter i praksis. Dette erstatter tidligere veilederkurs. I tillegg tilbys praksisveiledere seminarer/fagdager. Også på BA Pedagogikk arbeides det med å etablere nettverk mellom høgskolen og praksisfeltet i forbindelse med praksis på dette studiet. I 2013 er det til sammen xx prosjekter i drift som har fått støtte over samarbeidsmidlene. Dette er prosjekter som fokuserer på kvalitetsutvikling av praksis i samarbeid mellom fagmiljøet ved helse- og sosialfagutdanningene og fagpersoner/praksisplasser i feltet. Høsten 2013 er det i regi av prosjektet Nattergalen rekruttert ca.??? nye studenter til mentorvirksomhet og i samarbeid med barneskolene/videregående skole er det rekruttert tilsvarende antall barn med innvandrerbakgrunn. Prosjektet er nasjonalt evaluert på bestilling fra Barne- og likestillingsdepartementet med svært positive evalueringer. Dette har medført at departementet har bestemt seg for å videreføre prosjektet med finansiering på ubestemt tid. Fra 2012 ble prosjektet, i samarbeid med Oppland fylkeskommune, utvidet til også å omfatte elever i videregående skole. Utvikling av samarbeid med NAV om utdanning og forskning har i 2013 blitt fokusert både nasjonalt og sentralt. I 2013 har vi etablert et formelt samarbeidsorgan mellom HIL/APS og NAV Oppland hvor det er gjennomført 3 møter om samarbeid om utdanning og FOU. Dekan er utpekt av UHR til å lede nytt et nasjonalt samarbeidsorgan mellom U/H-sektoren og Barnevernet. APS vurderer etablering av et samarbeidsorgan med barnevernet i Hedmark og Oppland i 2014 Hovedmål APS for 2014: APS vil i perioden videreutvikle og styrke sin kontakt med praksisfeltet og regionen. Samfunnskontakt/samarbeid med praksisfeltet skal reflekteres i ulike deler av vår virksomhet som studier, EVU og FoU. Virksomhetsmål 1 HiL: Høgskolen skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling, regionalt og nasjonalt, bidra til internasjonalisering i regionen og være en foretrukket dialogpartner innen våre fagområder Tiltak APS 2014: Bruke etablerte samarbeidsfora med Sykehus Innlandet, NAV, kommuneregionene i Oppland og Hedmark til aktiv dialog og til å avdekke mulige samarbeidsprosjekter. Ansvar: Avdelingsledelse Videreutvikle samarbeidet med KORUS Øst, Sykehus Innlandet og andre kompetansesenter i regionen i forsknings- og utdanningssamarbeid knyttet til satsingsområdet barn og unge. Ansvar: Avdelingsledelse Videreutvikle samarbeid med HiG og med KS om forsknings- og utdanningssamarbeid på området velferdsinnvasjon. Ansvar: Avdelingsledelse Øke antallet faste avtaler om praksisutplassering med kommuner og andre instanser. Ansvar: Studieledere/avdelingsledelse 7

20 Videreføre og videreutvikle aktuelle samarbeidsprosjekter som Nattergalen, skoleovertakelse, kultur- og fritidsaktiviteter i Lillehammer kommune m.v.. Ansvar: Avdelingsledelse/studieledere. Virksomhetsmål 2 HiL: Høgskolen skal bli mer synlig i nyhetsbildet og formidle forskningsresultater og kunnskap gjennom ulike medier. Tiltak APS 2014: Motivere og tilrettelegge for at personalet bidrar til formidling som i ulike medier, på konferanser etc. Ansvar: Avdelingsledelse og studieledere Motivere og stimulere ansatte til å øke publisering i Open Access. Ansvar: Avdelingsledelse og studieledere 4. Effektiv forvaltning Bakgrunn-status gjennomførte tiltak i 2013 APS er høgskolens største fagavdeling med ca 90 ansatte. Avdelingen er organisert med en avdelingsledelse bestående av dekan, prodekan (med særlig ansvar for FOU) og kontorsjef. Videre er avdelingen organisert med studieledere for hvert av BA-studiene, Veiledningsstudiene og MAprogrammet. BUK-senteret er ledet av en senterleder. Disse utgjør avdelingens ledergruppe. Avdelingsadministrasjonen består foruten kontorsjef av to studiekoordinatorer med ansvar for henholdsvis sosialfag og pedagogikk/masterprogram. I tillegg har avdelingen en konsulent i 60% med praksisadministrasjon som arbeidsområde. BUK har hatt sin egen koordinator/administrativ støtte i 50% stilling, men på grunn av permisjon kjøpes det nå administrativ støtte på timebasis fra SELL. I tråd med Handlingsplan 2013 ble avdelingens økonomiforvaltning endret da økonomikonsulenten gikk av med pensjon tidligere i år. Studiekoordinatorene og konsulenten behandler og attesterer nå alle regninger innen eget ansvarsområde og vi har i større grad gått over til elektroniske løsninger i fakturabehandlingen. I tillegg kjøper avdelingen økonomistøtte med inntil 20% stilling fra Personalseksjonen. Vedkommende er også førstebehandler på alle interne reiseregninger. I organiseringen av avdelingens fagpersonale ønsker vi at personalet skal kunne bidra på tvers av avdelingens studier samtidig som den enkelte ansatte skal ha hovedtilhørighet i et av studiemiljøene. Dette gir en fleksibel bruk av personalressursene. Forskningsvirksomheten er i utgangspunktet organisert på tvers av studiene og her er forskningsvirksomheten ved BUK-senteret en sentral del av avdelingens forskningssatsing. Videre er forskningsvirksomhet ved SiT og ved Mediepedagogisk senter viktige arenaer for avdelingens vitenskapelig ansatte. APS har et budsjett på ca 60 mill, hvorav 8-9 mill er eksterne inntekter. På tross av høy studiepoengproduksjon og god ekstern inntjening har avdelingen en krevende økonomi. Dette bildet endres ikke vesentlig i Ca 95% av kostnadene er knytta til lønn, og handlefriheten er derfor 8

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Næringslivsseminar 8. november 2012 Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Høgskolens samfunnsoppdrag Utdanning Tilby høyere utdanning basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Avdeling for ingeniørfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 17.01.2013 INNHOLD Innledning...3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...4

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Dekans studiekvalitetsrapport for 2014.

Dekans studiekvalitetsrapport for 2014. Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS). Dekans studiekvalitetsrapport for 2014. Rapporten bygger på studielederrapporter som omfatter følgende studier ved APS: BA Barnevern BA Vernepleie + DEVU (Vernepleie

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Strategisk plan Høgskolen i Akershus

Strategisk plan Høgskolen i Akershus Strategisk plan 2007-2011 Høgskolen i Akershus Godkjent av høgskolestyret 20.06.2007 1 1. Innledning. Strategisk plan 2007-2011 er en rullering av Strategisk grunnlagsdokument for perioden 2006 2010, godkjent

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden - 2018 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere Fakultetet skal styrke og videreutvikle samhandlingen

Detaljer

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring Årsplan for 2014 1570 Seksjon for musikkteori, og musikkteknologi Til høring 1 1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

LANGTIDSPLAN

LANGTIDSPLAN LANGTIDSPLAN 2015-2017 Samlet vurdering av fakultetets/senterets hovedutfordringer (Om ønskelig skriv kort om positive utviklingstrekk som innledning før hovedutfordringene) Fakultetets hovedutfordringer

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet: Opprettet 01.01.16 tidligere Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Foran strategiene på hvert målområde er det gitt en kortfattet situasjonsbeskrivelse

Foran strategiene på hvert målområde er det gitt en kortfattet situasjonsbeskrivelse Notat Dato: 01.10.12 Saksnr./arkivnr.: 2012/375 Fra: Dag Jenssen, SAM Strategier for Fakultet for samfunnsfag Utfordringer for fakultetet, instituttene og utdanningene er løftet fram i strategiprosessen

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering Høgskolen i Sørøst-Norge Internasjonalisering 2017-2021 A B lnternasjonaliseringsstrategi for HSN lnternasjonalisering skal være en integrert del av alle sider av virksomheten ved HSN. I et globalt perspektiv

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK

ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK ÅRSRAPPORT FOR INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER OG ORIENTALSKE SPRÅK 2010 Vedtatt av instituttstyret ved institutt for kulturstudier og orientalske språk 03. feburar 2011 Sak 05/2011 Innledning IKOS handlingsplan

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljø som gjør

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-

STRATEGISK PLAN 2015- STRATEGISK PLAN 05- Strategiske forutsetninger og føringer LDHs verdigrunnlag er tuftet på LDHs pionérrolle og lange diakonale tradisjon LDHs visjon er å utdanne innovative og verdibevisste sykepleiere

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Først en gladnyhet. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og phdnivå, bl.a innen profesjonsfag 1 200

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN 2005-2015 Revidert november 2006 STRATEGISK PLAN FOR AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI, HiST, 2005-2015 Revidert

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Samfunnsoppdrag Utdanning, forskning, formidling og regional utvikling

Samfunnsoppdrag Utdanning, forskning, formidling og regional utvikling Forslag til strategisk plan og handlingsplan for Høgskolen i Lillehammer 2008-2011 Styret drøftet strategisk plan i møtet 30. november og ønsker en kort strategisk plan og en mer utfyllende handlingsplan.

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon Strategi Rapport publisert av: NTNU Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Samfunnsmedisinbygget, Håkon Jarls gate 11. 7030 Trondheim www.ntnu.no/dmf Design: Stian Karlsen Print: Skipnes

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig Strategi 2017-2021 Visjon Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig HSN er et internasjonalt orientert, regionalt forankret og entreprenørielt universitet. Universitetet har høy internasjonal

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse Høgskolen i Lillehammer Årsrapport 2009 jjuss,reiseliv, ss,reiseliv ss, v film film, lm, id idrett, rett,, helse h n, økono økonomi ko mi mi,, led ledelse else,, ssamfunn else amfun amfunn ivv, film m,

Detaljer

STRATEGISK PLAN VURDERINGER OG INNSPILL KNYTTET TIL SITUASJONEN FRAMOVER FRA AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG

STRATEGISK PLAN VURDERINGER OG INNSPILL KNYTTET TIL SITUASJONEN FRAMOVER FRA AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG STRATEGISK PLAN VURDERINGER OG INNSPILL KNYTTET TIL SITUASJONEN FRAMOVER FRA AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 1.0. Innledning Vi viser til internt notat fra rektor og direktør datert 04.12.09, der avdelingene

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 53/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Vedtatt i MFs styre den 3. desember 2013. Gjennom Strategisk plan 2014-2017 vil styret ved Det teologiske Menighetsfakultet: - formulere overordnede visjoner for virksomheten

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

ÅRSPLAN 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR 2013

ÅRSPLAN 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR 2013 Revidert etter styremøte 10.04.2013 1. HOVEDPRIORITERINGER. Farmasøytisk institutts overordnede mål i 2013 er å styrke sin stilling som utdannings- og forskningsinstitutt

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Risikovurdering av handlingsplan April 2009

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Risikovurdering av handlingsplan April 2009 RISIKOVURDERING AV HANDLINGSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 2009-2011 UNDER ARBEID! Hovedstrategi: UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ Sikre sammenheng mellom studentopptak og antall ansatte for å videreutvikle

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 6/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.02.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISSTUDIER. mellom. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) MELHUS KOMMUNE. for perioden

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISSTUDIER. mellom. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) MELHUS KOMMUNE. for perioden SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISSTUDIER mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) HELSE- OG SOSIALFAGFAGUTDANNINGENE og MELHUS KOMMUNE for perioden 01.01.12 31.12.15 1 BAKGRUNN 1.1 Samarbeid Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Kommentar. Vi ser en meget positiv utvikling i søkertall de seneste årene. Det første ordinære opptaket ble gjort i 2001 med 16 registrert studenter.

Kommentar. Vi ser en meget positiv utvikling i søkertall de seneste årene. Det første ordinære opptaket ble gjort i 2001 med 16 registrert studenter. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer