Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel"

Transkript

1 Ordliste Biogass Metangass fremstilt ved nedbryting av organisk materiale CO Karbonmonoksid, en giftig gass som dannes ved forbrenning når tilgangen på oksygen er dårlig CO2 Karbondioksid, en gass som dannes ved forbrenning DNA Deoksyribonukleinsyre Det stoffet som bygger opp arvemassen i en organisme. DNA er et svært langt molekyl som er satt sammen av bare fire ulike "byggesteiner" Drivhusgasser Enkelte gasser i atmosfæren har evnen til å minske varmeutstrålingen fra jorda. De viktigste er CO2, metan og freoner EMAS Eco Management and Audit Scheme EUs miljøstyrings- og miljørapporteringssystem for industribedrifter Energienheter 1 TWh = 1000 GWh (gigawatt-timer) 1 GWh = 1000 MWh (megawatt-timer) 1 MWh = 1000 KWh (kilowatt-timer) Fossilt brensel Brensel, f.eks. olje, naturgass, propan og kull, som ikke er fornybart Freon Merkenavn på enkelte kjølemedier (klorfluorkarboner) Føre vârprinsippet Innebærer at forebyggende tiltak må iverksettes straks man er redd at en hendelse vil kunne medføre fare for helse eller miljø Forsuring Fall i ph-verdien i jord og vann. Forårsakes bl.a. av SO2 og NOx Genmodifisering Endring av arvemassen i en levende organisme GM-materiale Materiale som kommer fra eller er fremstilt av GMO GMO Genmodifisert organisme HMS Helse, miljø og sikkerhet H-verdi Antall skader pr. million arbeidstimer ISO 9001 Standard for kvalitetsstyringssystem ISO Standard for miljøstyringssystem Konsesjon Tillatelse fra myndighetene til å drive en bestemt virksomhet innen rammen av angitte miljøforskrifter Kretsløpsprinsippet Et stoff eller et materiale inngår i et syklisk hendelsesforløp og tilbakeføres derigjennom til opprinnelig form eller sted LCA Life Cycle Assessment (livsløpsanalyse) Muliggjør en vurdering av et produkts totale miljøpåvirkning Naturgass Fossilt brensel som i hovedsak består av metan NOx Samlenavn for nitrogenoksider, gasser som dannes ved forbrenning og som bidrar til forsuring SO2 Svoveldioksid, gass som dannes ved forbrenning og som bidrar til forsuring Tensider De overflateaktive komponentene i vaskemidler Orkla Miljørapport Orkla ASA Postboks 423 Skøyen 0213 Oslo Telefon Telefax Foretaksnummer Besøksadresse: Karenslyst allé Oslo ØMERKE ILJ T M 44 Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved 24 Biobrensel 1 Try k k s a ker 3

2 Innhold Forord 1 Dette er Orkla 2 Miljødelen i årsberetningen fra styret 3 Orklas miljøpolicy 4 Orklas miljøarbeid 5 Orkla Foods 6 Orkla Drikkevarer 8 Orkla Brands 10 Orkla Media 12 Kjemi 14 Moderne genteknikk og næringsmiddelproduksjon 16 Kontaktpersoner 17 Hovedtall 17 Miljøtall 17 Hovedtall for virksomhetsområdene Ordliste

3 Orkla Miljørapport Forord Orklas mål er langsiktig verdiskapning. Vi tilstreber god drift, lønnsom vekst og en sunn og sterk bedriftskultur. Helhetssyn, langsiktighet, markedsorientering, sosialt ansvar og miljø preger vårt arbeid for å oppnå langsiktig verdiskapning. Orklas miljøpolicy er forankret i Mål og Verdier. Her betones miljøperspektivet i den daglige driften. Føre vâr-prinsippet har en grunnleggende posisjon i konsernets miljøpolicy. Orklas virksomhet og produkter påvirker miljøet lokalt, regionalt og globalt. Vi arbeider derfor løpende med å forbedre vår evne til å møte de økende miljøkravene fra samfunnet, myndighetene, kundene og forbrukerne. Dessuten streber vi etter å begrense de negative miljøkonsekvensene som kan oppstå i hele verdikjeden, fra produksjon av varer til sluttbehandling av restprodukter og emballasje. Dette krever kunnskap og engasjement samt vilje til nytenkning både hos oss selv, hos våre leverandører og andre samarbeidspartnere. Alle skal føle trygghet når de kjøper Orklas varer, så vel når det gjelder produktenes opprinnelse og kvalitet som deres innvirkning på mennesker og miljø. Moderne genteknikk er gjenstand for omfattende debatt på de fleste markeder. Orklas restriktive holdning til å bruke denne teknikken i næringsmiddelproduksjonen belyses i en egen temaartikkel. Jeg håper at du som leser miljørapporten vil synes at den er interessant. Hvis du vil vite mer om vårt miljøarbeid, ta gjerne kontakt med de personer som er oppgitt som miljøkontakter på side 17 i rapporten. Jens P. Heyerdahl d.y. Konsernsjef 1

4 Orkla Miljørapport Dette er Orkla Merkevarer Orkla Foods Orkla Drikkevarer Orkla Brands Orkla Media Geografisk fordeling årsverk Norge 40 % Øst-Europa 30 % Øvrige Norden 27 % Øvrige Europa 2 % Øvrige 1 % Orkla-konsernet Orkla er ett av Norges største børsnoterte konsern med virksomhet innen kjerneområdene Merkevarer, Kjemi og Finansielle Investeringer. Omsetningen år var 34 milliarder kroner, hvorav 61 % utenfor Norge. Orkla hadde ved utgangen av året årsverk, hvorav 60 % utenfor Norge. Historikk Orkla var på og 1990-tallet ett av Norges mest hurtigvoksende konsern. Fra å ha vært en relativt liten virksomhet med basis i tradisjonell norsk industri, har konsernet gjennom organisk vekst, fusjoner og oppkjøp utviklet seg til å bli en ledende nordisk og nord-europeisk aktør innen dagligvarer (merkevarer), en verdensomspennende produsent av utvalgte organiske kjemikalieprodukter og en av de større nordiske porteføljeinvestorer. Merkevarer Merkevareområdet står for ca. 78 % av konsernets totale omsetning. Det omfatter blant annet matvarer, drikkevarer, snacks og kjeks, godterier, vaskemidler, hygieneprodukter og kosmetikk samt aviser og ukeblader. Fremtidig vekst skal i første rekke skje Orkla ASA Kjemi Borregaard Geografisk fordeling omsetning Norge 39 % Øvrige Norden 33 % Øst-Europa 12 % Øvrige Europa 10 % Øvrige 6 % Finansielle Investeringer Portefølje Invest. Norge Portefølje Invest. Utland Orkla Finans gjennom økt satsing på de produktgrupper som har størst merkevarepotensial og gjennom suksessiv vekst utenfor Norden, hovedsakelig på utvalgte markeder i Øst-Europa. I er merkevareområdet utviklet gjennom fusjoner og oppkjøp: - Orkla har inngått avtale med Carlsberg om å danne et felles drikkevareselskap, Carlsberg Breweries. Avtalen gir Orkla en eierandel på 40 % i verdens femte største bryggerikonsern. - Orkla Media har gjennom kjøp av Det Berlingske Officin, et ledende dansk avishus, blitt ett av Nordens største medieselskaper. - Orkla Brands har gjennom avtaler med det finske konsernet Chips Oy styrket sin posisjon på det nordiske markedet for snacks. Orkla kontrollerer 40 % av det nyetablerte selskapet Chips Scandinavian Company. - Orkla Foods har sikret seg en ledende posisjon innen sildeprodukter og frossen fisk i Polen gjennom kjøp av 51 % av aksjene i bedriften Superfish. Kjemi Kjemivirksomheten, som utgjør 20 % av Orklas totale omsetning, omfatter Borregaards produksjon av spesialkjemikalier, finkjemikalier og tilsetningsstoffer. Dette er Orklas mest internasjonale virksomhet med produksjon i alle verdensdeler unntatt Australia. Virksomheten har i de siste årene utviklet seg først og fremst innen produktnisjer som har god lønnsomhet og globalt utviklingspotensial. Sentrale drivkrefter er spesialisering og kundetilpasning av høyforedlede produkter. Finansielle investeringer Orkla eier en av Norges største aksjeporteføljer med en markedsverdi pr på 18 milliarder kroner. Andelen utenlandske aksjer i Orklas aksjeportefølje har i løpet av året økt fra 32 % til 43 %. Gjennom investeringsvirksomheten, som utgjør 30 % av konsernets totale balanse, har Orkla skapt en bred kontaktflate mot norske og internasjonale finansmarkeder. Denne posisjonen og den kunnskapen den medfører blir også utnyttet innen industrivirksomheten. Samtidig gir nærheten til det industrielle miljøet tilgang på innsikt og vurderinger som ikke vanligvis besittes av en porteføljeinvestor. Denne tosidighet er av stor verdi for hele konsernet. Orkla Finans fonds- og meglervirksomhet ble i fusjonert med Enskilda Securities, og Orkla Enskilda Securities ble etablert. Antall årsverk Total salgsinntekt mill. kroner 2

5 Orkla Miljørapport Miljødelen i årsberetningen fra styret Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Orkla driver et målrettet miljøarbeid som omfatter både det ytre miljøet og arbeidsmiljøet. Miljøarbeidet kjennetegnes av helhetssyn og langsiktighet, der føre vâr- og kretsløpsprinsippene har en sentral stilling. Det forebyggende HMS-arbeidet og arbeidet med en kontinuerlig forbedring av miljøsituasjonen står i fokus. Detaljene i miljøarbeidet utformes innen de ulike virksomhetsområdene med utgangspunkt i de krav som stilles til hvert enkelt område. De siste årenes trend med et svakt økende sykefravær er brutt, og fraværet i var noe lavere enn foregående år. Skadefrekvensen (H-verdien) økte noe sammenlignet med året før. Det er imidlertid i løpet av året ikke rapportert noen alvorlige arbeidsulykker eller skader på bygninger og produksjonsutstyr. Orklas virksomhet og produkter påvirker det ytre miljøet lokalt, regionalt og globalt. Orkla arbeider derfor kontinuerlig med å bedre evnen til å møte de økende miljøkravene fra samfunnet, myndighetene, kundene og forbrukerne. Arbeidet med å begrense de negative miljøkonsekvensene som kan oppstå i hele verdikjeden fra produksjon av innsatsvarer til sluttbehandling av restprodukter, emballasje og avfall, har høy prioritet. Som en stor forbruker av biologiske råvarer, stiller Orkla stadig strengere krav til leverandørene når det gjelder deres arbeid med miljø og produktsikkerhet. Orkla har en restriktiv holdning til bruk av moderne genteknikk i produksjonen av råvarer og ingredienser. Virksomheten ved de fleste av Orklas fabrikker krever myndighetenes konsesjon når det gjelder maksimalt produksjonvolum og miljøpåvirkende utslipp til omgivelsene. I løpet av året oppsto ingen hendelser som medførte alvorligere skader på det ytre miljø. Det avholdes jevnlig øvelser i ulike beredskapssituasjoner. Arbeidet med å miljøsertifisere bedriftene pågår. I ble Göteborgs Kex og Abba Seafood sertifisert etter ISO Orklas industriproduksjon krever relativt mye energi med kjemivirksomheten som den klart mest energikrevende. Næringsmiddelproduksjonen krever betydelige mengder vann av høy kvalitet. Av økonomiske årsaker har Orkla valgt å arbeide med flere ulike energisystemer. Dette betyr at det oppstår årlige variasjoner i utslippet av klimagasser. De fleste av Orklas produksjonsanlegg gjennomfører omfattende spare- og investeringsprosjekter for å redusere energiforbruket. Distribusjon og transport av store mengder drikkevarer og næringsmidler medfører miljøbelastning. Orkla arbeider målbevisst med å effektivisere transportene, redusere vekten på emballasjen og med å oppnå gjenbruk av materialer som kan gjenvinnes på en hensiktsmessig måte. Orkla-selskapene er aktive medlemmer i materialbedrifter som næringslivet i Norden har etablert for innsamling og gjenvinning av emballasje. Orkla Brands divisjon Lilleborgs arbeid med å redusere vaskemidlenes negative miljøeffekter har vært vellykket. I tøyvaskemidler inngår små mengder kjemikalier som ikke er lett biologisk nedbrytbare. Denne andelen er redusert fra 3,2 % til 2,1 % i løpet av de siste fem årene. En reduksjon av mengden papirmakulatur og overgang til «computer-to-plate»-teknologi, som gjør det mulig å sette tekst og bilder digitalt, er eksempler på viktige miljøforbedrende tiltak i Orkla Media. Innen kjemiområdet er Borregaard en betydelig produsent av spesialcellulose og verdensledende når det gjelder produksjon av ligninbaserte produkter. Borregaards bruk av tømmer som råvare for fremstilling av en rekke ulike kjemiske produkter, er unikt. Ved å anvende den fornybare tømmerråvaren, som dessuten er biologisk nedbrytbar, har Borregaard et miljømessig forsprang på sine konkurrenter, som baserer sine produkter på fossile råvarer. Denofa har utviklet et program for å sikre at kun tradisjonelle (ikke genmodifiserte) soyabønner brukes i produksjonen. Dyrkingen skjer i Brasil, og programmet omfatter kontroller i hele verdikjeden, fra dyrkingen og lagringen av soyabønnene i Brasil, via skipstransporten til Norge, til leveransen av de ferdige produktene fra fabrikken i Fredrikstad. Mer detaljert informasjon om miljøarbeidet i Orkla med linker til de enkelte virksomhetsområdene, finnes på Internett: Oslo, 7. mars 2001 I styret for Orkla ASA Finn A. Hvistendahl styreformann Frode Alhaug Kjell E. Almskog Jonny Bengtsson Svein S. Jacobsen Björn Savén Arvid F. Strand Stein Stugu Christen Sveaas Eva Bergquist observatør Kjell Kjønigsen observatør Jens P. Heyerdahl d.y. konsernsjef 3

6 Orkla Miljørapport Orklas miljøpolicy Miljøbelastninger som vi forårsaker skal reduseres gjennom reelle og fremtidsrettede løsninger. Vi tilstreber høyest mulig kvalitet - faglig som operativt - i arbeidet med alle miljørelaterte spørsmål. Miljøriktig virksomhet er en forutsetning for fremtidig lønnsom vekst. Vår kunnskap og erfaring skal brukes til å fremstille produkter som foretrekkes fordi de forener nytte og miljøverdier. Produktutvikling, fremstilling og distribusjon samt forbruk og etterbruk av konsernets produkter skal tilpasses en langsiktig, bærekraftig utvikling. Vi vil vise åpenhet og ha en aktiv dialog i vårt miljøarbeid. Hvert virksomhetsområde setter mål for sitt miljøarbeid, etablerer systemer og kontrollrutiner og har ansvar for gjennomføring og rapportering. 4

7 Orkla Miljørapport Innsatsvarer Velge råvarer og emballasje som påvirker miljøet så lite som mulig, men som tilfredsstiller kundenes og forbrukernes krav og ønsker. Lagring og transport Redusere de negative miljøeffektene under lagring og transport av innsatsvarer og ferdige produkter. Orklas miljøarbeid Det ytre miljøet Miljøarbeidet i Orkla Orklas miljøpolicy er forankret i Mål og Verdier, der forbedret ressursutnyttelse og økt miljøbevissthet blir fremhevet. Føre vâr- og kretsløpsprinsippene gjennomsyrer alt miljøarbeid i Orkla. Policyen beskriver de prioriteringer som styrer det daglige miljøarbeidet. Hovedansvaret for miljøarbeidet ligger desentralt hos den enkelte bedriftsledelse. Selv om mange spørsmålsstillinger er felles for flere deler av konsernet, som for eksempel energiforbruk, avfallsminimalisering og transportøkonomi, er de fleste utfordringer spesifikke for den enkelte bedrift. Følgelig er det også her oppgavene må defineres, prioriteres og løses. Miljøarbeidet skjer i hovedsak etter retningslinjene i den internasjonale miljøstandarden ISO Orkla har produksjonsenheter og forretningsvirksomheter i mer enn 20 land. Vår ambisjon er at vi overalt i verden skal oppfylle miljøkrav tilsvarende dem vi stiller i våre hovedmarkeder. Der dette for tiden ikke er realistisk i første rekke i land med eldre teknologi og miljøproblemer kan vi likevel engasjere oss dersom vår virksomhet bidrar til å forbedre de lokale miljøforholdene. Alle lokale miljøkrav skal følges. Før vi beslutter kjøp av nye selskaper, vurderes deres nåværende og fremtidige miljøeffekter. Prioriterte miljøspørsmål Orkla har identifisert og prioriterer seks spørsmålsstillinger innenfor miljøområdet. Disse vises i nedenstående prinsippfigur, sekskanten. Sekskanten benyttes også i forretningsområdenes beskrivelser av deres miljøarbeid for å visualisere de miljøspørsmål som er av størst betydning for det enkelte område. Analyse av omverdenen og miljøkommunikasjon Kontinuerlig vurdere kundenes og forbrukernes holdning til produktenes og virksomhetens miljøpåvirkning. Informere åpent om miljøarbeid. Orklas miljøarbeid Lovgivning Oppfylle myndighetenes miljøkrav til virksomhetene, f.eks. konsesjonskrav, rapportering og betaling av miljøavgifter. Produksjon og energi Velge produksjonsmetoder og energityper og drive virksomheten slik at den negative miljøpåvirkningen blir så liten som mulig. Utslipp og avfall Redusere utslippet av stoffer som har negativ miljøpåvirkning på luft, jord og vann. Ta vare på og utnytte restprodukter og avfall. Fremtidig samarbeid i miljøsaker Langsiktig og målbevisst miljøarbeid krever kompetanse, engasjement og handlingskraft, men også ydmykhet og ærlighet i forhold til arbeidet med miljøspørsmålene, som ofte er komplekse. Orkla har besluttet å styrke personalressursene i år 2001 ved å etablere en sentral avdeling for handelspolitikk, matsikkerhet og miljø. Derved blir det mulig ytterligere å stimulere og samordne miljøarbeidet i konsernet. Et aktivt miljønettverk innen konsernet og utvidede kontakter med eksterne kompetansesentra vil gi mer effektive arbeidsmetoder, kvalitetssikring av miljøarbeidet og mulighet for benchmarking med andre bedrifter. Fokusområder 2001 Det overordnede miljøarbeidet i Orkla vil i 2001 bli fokusert på å: - øke bevisstheten og styrke handlingskraften i ulike miljøspørsmål - øke erfaringsutvekslingen innen og mellom ulike forretningsområder - stimulere arbeidet med å innføre miljøstyringssystemer og definere miljøindikatorer som kan brukes til oppfølging og evaluering av miljøarbeidet - analysere og vurdere strategiske produksjonsområder fra et miljøperspektiv (Best Practice) Det indre miljøet Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet Orkla skal tilby utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver til alle ansatte. Den enkelte medarbeider skal gis mulighet til innflytelse på egen arbeidssituasjon og delta i utviklingen av et godt arbeidsmiljø. De ulike virksomhetsområdene utformer detaljene i sitt HMS-arbeid med utgangspunkt i de spesifikke krav som stilles innen det enkelte område og land. Forebyggende arbeid blir prioritert, og linjeansvaret skal være klart definert. De siste årenes trend med et svakt økende sykefravær er brutt, og fraværet i var noe lavere enn foregående år. Skadefrekvensen (H-verdien) økte noe sammenlignet med året før. Det er imidlertid i løpet av året ikke rapportert noen alvorlige arbeidsulykker eller skader på bygninger og produksjonsutstyr. Arbeidsskader (H-verdier) i Orklas virksomheter i Norge Antall skader pr. million arbeidstimer Sykefravær i Orklas virksomheter i Norge Prosent fravær

8 Orkla Miljørapport Orkla Foods Orkla Foods Totale driftsinntekter : mill. kroner Stabburet 23 % Procordia Food 28 % Beauvais 4 % Felix Abba 4 % Orkla Foods International 4 % Abba Seafood 9 % Orkla Food Ingredients 19 % Bakers 9 % Orkla Foods er en ledende utvikler, markedsfører og produsent av pizza, paier, sauser, ferdigmat, frukt- og bærprodukter, seafood, foredlede poteter og bakeingredienser. 91 % av omsetningen stammer fra det nordiske markedet, der selskapet har 31 av totalt 41 produksjonsanlegg Orkla Foods har også produksjon i Østerrike, Polen, Tsjekkia, Ungarn, Estland og Litauen, og skal suksessivt ekspandere på utvalgte markeder i Sentral- og Øst-Europa Bakers er Norges største bakerikonsern, som leverer alle typer bakervarer til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Bakers har 13 produksjonsanlegg i Norge. Anvendelse av emballasjemateriale Tonn Glass Papir, kartong og bølgepapp Plast Metall Avfall som går til fôr og produksjon av bioenergi (biogass) Tonn Fôr Biogass 6

9 Miljøpolicy og -styringssystem Orkla Foods miljøarbeid kjennetegnes av helhetssyn og langsiktighet. Et målbevisst og effektivt miljøarbeid bidrar til økt produktverdi og er nødvendig for å tilfredsstille kundenes og forbrukernes økende krav. Orkla Foods miljøpolicy betoner føre vâr- og kretsløpsprinsippene. Med dette utgangspunktet har hver divisjon ansvar for å sette opp mål og aktivitetsplaner og å drive et målrettet miljøarbeid. Miljøarbeidet følger i hovedsak internasjonale retningslinjer. Viktige miljøbegivenheter I år skjedde et gjennombrudd på miljøsiden i Polen, da fabrikken i Kotlin gikk over fra kull til naturgass som viktigste energikilde. Abba Seafood var den første divisjonen i Orkla Foods som ble miljøsertifisert etter ISO Miljørisiko Virksomhetene ved de fleste av Orklas Foods fabrikker må ha myndighetenes konsesjon når det gjelder produksjonsvolum og utslipp. Ingen del av virksomheten slipper normalt ut farlige kjemiske substanser. I Eslöv og deler av Oslo ble det imidlertid sluppet ut sjenerende, men helt ufarlig lukt i. Disse problemene er nå løst, og det blir fortløpende iverksatt tiltak i hele Orkla Foods for å unngå utslipp. Hvis det skjer en ulykke, foreligger en risiko for at ammoniakkgass, som benyttes i kjøleanleggene, lekker ut. Dette kan medføre personskader. Kjøleanleggene utformes imidlertid slik at risikoen for utslipp minimaliseres. I Orkla Foods gjennomføres også jevnlig beredskapsøvelser. Miljøutfordringer 2001 Orkla Foods står foran en rekke viktige utfordringer på miljøområdet i 2001: - Formulere mål og aktivitetsplaner, og innføre miljøstyringssystemer i alle divisjoner - Redusere energi- og vannforbruket samt utslippene av forsurende gasser og drivhusgasser - Forbedre miljøkommunikasjonen ytterligere mot interne og eksterne interessenter Orkla Foods vil også i 2001 fortsette arbeidet med å øke kravene til dyrkere og leverandører når det gjelder miljø og produktsikkerhet (se artikkel om moderne genteknikk på side 16). For mer informasjon: www. Miljøansvarlig Kristoffer Sunér med Abba Seafoods ISO sertifikat. Fokusområder Virksomheten i Orkla Foods påvirker miljøet, både lokalt og globalt. De viktigste områdene for miljøarbeidet er: produksjon og energi, utslipp og avfall, emballasje og vannforbruk. Se tabellen nedenfor for eksempler på mål og resultater. Orkla Foods Område Produksjon og energi Mål - Kartlegge produksjonsprosessenes miljøpåvirkning og definere "Best Practice" - Redusere energiforbruket pr. mengde produsert produkt med 10 % fra til 2002 Resultat - Innledende studier er gjennomført - Mange fabrikker har redusert energiforbruket med 5-7 % Utslipp og avfall Vannforbruk og emballasje - Redusere mengden forsurende gasser og drivhusgasser ved å bruke miljøtilpasset brensel - Resirkulere materiale ved å sortere emballasje og avfall - Redusere vannforbruket pr. mengde produsert produkt med 20 % fra til Skifte ut og redusere mengden emballasje og øke materialgjenvinningen - Flere fabrikker har gått over til naturgass, lettolje og el-energi - Alle fabrikker driver kildesortering - Flere fabrikker har levert organisk avfall til produksjon av fôr (totalt tonn avfall) og bioenergi (totalt 16 GWh) - Bare et fåtall fabrikker har klart å redusere vannforbruket - Bakers har innført sammenleggbare brødkurver som reduserer returtransportvolumet med 50 % 7

10 Orkla Miljørapport Orkla Drikkevarer Totale driftsinntekter : mill. kroner Ringnes 32 % Pripps 31 % BBH 36 % Rent a Cooler Norden 1 % Orkla Drikkevarer Siden 15. februar 2001 har Pripps Ringnes vært en del av det nyetablerte bryggeriselskapet Carlsberg Breweries. Her beskrives imidlertid virksomheten i henhold til den strukturen som gjaldt i. Pripps Ringnes er den største aktøren i det svenske og norske øl- og vannmarkedet, og er nest størst på markedet for brus Selskapet har 10 produksjonsanlegg og 2 mindre anlegg for kildevann i Norden. Orkla Drikkevarer er med sin 50 % eierandel i Baltic Beverages Holding (BBH) markedsleder på øl i Russland og Baltikum, og har i tillegg en sterk posisjon i Ukraina BBH omfatter totalt 13 produksjonsanlegg Carlsberg A/S og Orkla ASAs bryggerivirksomhet fusjonerte i februar 2001 og dannet verdens femte største bryggerikonsern, Carlsberg Breweries A.S. Vannforbruk (m 3 pr liter produkt) Totalt energiforbruk (KWh pr liter produkt) Forbruket av vann og energi pr. produktenhet i Pripps har økt de siste årene på grunn av bortfall av produksjonsvolumer. Trenden vil bli brutt i 2001 når produksjonen av Pepsi Cola kommer til og ny teknikk for rensing og resirkulering av skyllevann blir tatt i bruk. 8

11 Miljøpolicy og -styringssystem Pripps Ringnes mål er å oppfylle forbrukernes behov for drikkevarer av høy kvalitet. Virksomheten påvirker miljøet, og Pripps Ringnes skal kontinuerlig redusere denne påvirkningen ved å: - etablere et helhetssyn på produktenes miljøpåvirkning - bevisst velge råvarer, hjelpemidler, prosesser, emballasje og distribusjonssystem - drive utvikling som gir økt kunnskap om virksomhetens miljøpåvirkning - ha nasjonal lovgivning som en selvfølgelig forutsetning for virksomheten - drive et aktivt miljøarbeid som grunnlag for langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft Virksomheten i Pripps Bryggerier i Sverige er miljøsertifisert etter ISO 14001, og Ringnes arbeider også for å bli miljøsertifisert. Sentralt i Pripps Ringnes forbedringsarbeid står et integrert system for kvalitets- og miljøstyring som registrerer, behandler og følger opp avvik. Systemet (Q-data) utvikles nå videre for å kunne håndtere alle typer dokumenter som f.eks. rutiner, instrukser og produktblad. Systemet vil dermed ytterligere forenkle arbeidet med å oppfylle kravene i ISO 9001 og I BBH er tre av bryggeriene kvalitetssertifisert, og målet er at samtlige 13 anlegg skal kvalitets- og miljøsertifiseres på sikt. Viktige miljøbegivenheter I år ble grensene for utslipp av organisk materiale overskredet i Pripps Ringnes på grunn av restprodukter i returflasker og mindre forstyrrelser i produksjonen. Dessuten har avløpsvannet i noen tilfeller hatt for høye ph-verdier. Utslippene har imidlertid ikke ført til miljøødeleggelser. BBH økte produksjonen med hele 40 % fra til. Til tross for dette har modernisering og effektivisering av driften ført til et relativt mindre forbruk av råvarer og energi. Samtlige anlegg i BBH benytter nå mindre ressurskrevende teknikk, noe som også reduserer miljøpåvirkningen. Miljøutfordringer 2001 Noen av Pripps Ringnes største utfordringer på miljøområdet er formulert som konkrete mål. Disse skal nås innen utløpet av 2002, og består i at: - mengden av avfall til deponi skal reduseres med 10 % - vannforbruket skal reduseres med 1 liter pr. liter produsert drikke - energiforbruket skal reduseres med 3 % i Pripps - utslippene av organisk materiale skal reduseres med 10 % i Ringnes For mer informasjon: www. Spillvarme fra produksjonsanlegg hos Pripps Bryggerier i Göteborg overføres via varmepumper til fjernvarmenettet. Varmen benyttes til oppvarming av leilighetene på bildet. Fokusområder Orkla Drikkevarer har i miljøarbeidet hovedsakelig fokusert på emballasje, utslipp og avfall samt miljøinformasjon. Se tabellen nedenfor for eksempler på mål og resultater. Orkla Drikkevarer Område Emballasje med minst mulig miljøpåvirkning Mål - Utføre livssyklusanalyser (LCA) for ulike emballasjetyper, vurdere resultatene og sammenligne disse med kundenes krav for å ha et bredt beslutningsunderlag - Å ha en fortsatt høy returandel på vår emballasje Resultat - Systemene for gjenbruk og resirkulering av glass- og plastflasker i Norge og Sverige er de mest effektive i verden. I var returandelen for glass- og plastflasker 97 % i Norge og 98 % i Sverige Utslipp og avfall - Redusere mengde utslipp av drikkerester til avløp - Redusere avfallsmengde til deponi og forbedre oppsamling av avfallsprodukter i produksjonen - En rekke tiltak er iverksatt i, og disse vil bli fulgt opp i 2001 Informasjon - Gi ut miljøguider som beskriver satsingene på miljøområdet i Pripps og Ringnes I BBH arbeider man dessuten med å redusere svinn og effektivisere bruken av energi og råvarer. - Miljøguidene er publisert og kan nå bestilles på selskapenes internettsider 9

12 Orkla Miljørapport Orkla Brands Orkla Brands Totale driftsinntekter : mill. kroner Lilleborg 38 % Dagligtekstiler 11 % Tran 3 % Kjeks 16 % Snacks 13 % Godterier 19 % Orkla Brands består av bedrifter som produserer og markedsfører vaskemidler, hygiene- og kosmetikkprodukter, godterier, kjeks, snacks, dagligtekstiler, tran og kosttilskudd. Fra inngår snacksvirksomheten i Chips Scandinavian Company, kontrollert 40 % av Orkla og 60 % av Chips Abp Orkla Brands har sin hovedvirksomhet i Norge, Danmark og Sverige, og tilbyr noen av markedets sterkeste merkevarer Bedriftene oppnår samarbeidsfordeler på flere viktige områder, f.eks. innen helse, miljø og sikkerhet Orkla Brands har 9 produksjonsanlegg i Norden Fabrikkene for snacks, tran, vaskemidler og hygieneprodukter er underlagt konsesjonskrav. Ikke lett nedbrytbare kjemikalier pr. tøyvask (lilleborg) g/vask 2,0 1,5 1,0 0,5 Avfall fra fabrikker - Orkla Brands Kg avfall pr. tonn ferdigvare Andel svanemerkede produkter (Lilleborg) Vektprosent Resirkulerbart emb. avfall Resirkulerbart produktog råstoffavfall Avfall til deponi Total

13 Tilleggsisolering av ovnene i kjeksproduksjonen har redusert energiforbruket. På bildet: Prosjektleder Elinor Sjöholm, Göteborgs Kex. Miljøpolicy og -styringssystem For Orkla Brands er miljø- og sikkerhetsaspektet ved produktene av overordnet betydning. Forbrukerne skal være sikre på at produktene fra Orkla Brands er trygge i bruk og at de ikke representerer noen unødig belastning på miljøet i noe ledd i verdikjeden. Alle bedrifter i Orkla Brands har utarbeidet egne miljøretningslinjer, som er forankret i de overordnede grunnpilarene: - Bærekraftig utvikling - Samfunnsansvar - Forbrukersikkerhet - Miljøbevissthet - Åpenhet Orkla Brands legger stor vekt på å samordne og organisere arbeidet innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), og de siste årene er det etablert felles retningslinjer. I tråd med disse fastsetter alle fabrikkene HMS-mål og utarbeider planer for videre fremdrift i miljøarbeidet. Flere av fabrikkene arbeider med energigjenvinning og avfallsreduksjon. Det gjennomføres risikoanalyser og arrangeres øvelser i krisehåndtering for å sikre at forbrukere, kunder og omgivelser ikke utsettes for unødige belastninger. KiMs Norge er EMAS-sertifisert, og Göteborgs Kex er i løpet av år blitt sertifisert etter ISO Lilleborgs fabrikk på Ski har igangsatt arbeidet med ISO sertifisering. Viktige miljøbegivenheter Ved Lilleborgs fabrikk på Ski og på Nidars fabrikk i Trondheim har man hatt betydelig fremgang i arbeidet med "Total Productivity Maintenance", som går ut på å øke kompetansenivået blant de ansatte i fabrikkene, slik at alle kan ta større ansvar for drift og sikkerhet. I Lilleborg har man innført et system hvor produktutvikling og nylanseringer blir vurdert spesielt hva gjelder kjemikaliebruk og emballasjeforbruk for å sikre minst mulig miljøbelastning. Miljøutfordringer 2001 På grunn av store produksjonsvolum ved Lilleborgs fabrikk på Ski, lå utslippene av vaskevann nær konsesjonsgrensen i. Det er et internt mål at man i fremtiden helt vil kunne fjerne utslipp fra produksjonsprosessen. Andre viktige utfordringer er å redusere avfallet fra fabrikkene med mellom 7 % og 12 %, og å arbeide videre med emballasje- og kjemikaliereduksjon. Göteborgs Kex skal bytte ut eksisterende kjølemedier med mer miljøvennlige alternativer. Det planlegges revisjon av samtlige fabrikker etter ISRSsystemet (International Safety Rating System) i løpet av For mer informasjon: www. Fokusområder Miljøarbeidet i Orkla Brands er først og fremst fokusert på områdene innsatsvarer, utslipp og avfall samt miljøinformasjon. Se tabellen nedenfor for eksempler på mål og resultater. Orkla Brands Område Redusere mengden produktemballasje Mål - Redusere andelen emballasje på produktene gjennom f.eks. konsentrerte produkter, refill og tynnere emballasje Resultat i - Andelen emballasje for flytende såpe er redusert fra 8,08 til 7,73 vektprosent og for vaskemidler fra 3,25 g til 3,06 g pr. vask - Overgang til tynnere emballasje har gitt en årlig besparelse på 3,5 tonn i Nidar Andel NAAF*-anbefalte produkter (Lilleborg) Vektprosent *) NAAF = Norges Astma- og Allergiforbund Redusere forbruket av kjemikalier (Lilleborg) Svanemerkede produkter (Lilleborg) - Redusere mengden kjemikalier og - når det er mulig - bytte til mer miljøtilpassede typer - Tilby svanemerkede produkter innenfor alle de største vaskemiddelkategoriene og øke totalandelen svanemerkede produkter innen tøyvask, rengjøring og oppvask - Mengden kjemikalier pr. vask er redusert med 0,5 g - Fjernet R50/R53-merkede* tensider i produkter til storforbrukere - Redusert andelen langsomt nedbrytbare tensider fra 1,2 g til 0,8 g pr. vask - Andelen svanemerkede produkter har økt fra 47 % til 49 % *) R50/R53-merkede tensider er tensider som ikke er lett biologisk nedbrytbare og som er skadelige for organismer som lever i vann. 11

14 Orkla Miljørapport Orkla Media Orkla Media Totale driftsinntekter : mill. kroner Dagspresse NO/SV 49 % Direkte markedsføring 15 % Dagspresse Øst-Europa 20 % Ukepresse 16 % Orkla Media er Norges nest største og Nordens femte største medieselskap med virksomhet innen dagspresse, ukepresse, elektronisk publisering og direktemarkedsføring Orkla Media overtok ved årsskiftet /2001 Det Berlingske Officin AS, som er Danmarks største avishus med hovedvirksomhet innen dagsaviser, distriktsaviser og internett. Samlet dagspresseopplag er eksemplarer. Dessuten utgir det Berlingske Officin distriktsaviser med et ukeopplag på ca Orkla Media er det nest største mediekonsernet i Polen med eierinteresse i 15 aviser med et samlet opplag på ca eksemplarer. Avisvirksomheten omfatter også tre regionale aviser i Litauen og Ukraina Sektor Dagspresse Norge/Sverige omfatter 27 regionale og lokale aviser med et samlet opplag på ca Orkla Media eier 50 % av Hjemmet Mortensen, som er Norges største utgiver av familieog spesialblader med et samlet opplag på ca eksemplarer Sektor Direktemarkedsføring er en betydelig aktør innen direktereklame, dialogmarkedsføring og Customer Relationship Management (CRM) i Norge og Sverige. Andel makulatur av totalt papirforbruk Dagspresse Norge tonn Presspublica Polen tonn Warszawa Print Polen tonn % 20 Energiforbruk (MWh pr. tonn anvendt papir) 1, , ,50 5 0,25 Makulatur i Dagspresse Norge og i Presspublica og Warszawa Print, Polen. Forbruket av papir i år angis i figurteksten. Forbruket av energi ved Hjemmet Mortensen Trykkeri. 12

15 Bruk av digitale kameraer gir positive miljømessige effekter. Miljøpolicy og -styringssystem Orklas miljøpolicy er retningsgivende for det miljøarbeidet som drives innenfor medieselskapene. Det er utarbeidet egne mål, styringssystemer og rutiner basert på lokale utfordringer. Arbeidet har fokus på daglig drift og kvalitetsforbedringer, behandling av avvik og håndtering av krisesituasjoner som kan oppstå. I Hjemmet Mortensen Trykkeri, som trykker ukeblader og magasiner, er det utarbeidet et kvalitetssikringssystem som både tilfredsstiller kravet til HMS-arbeidet i virksomheten og til ISO Felles fokusområder for alle medieselskapenes miljøarbeid er forbruk av papir, håndtering av returpapir, bruk av kjemikalier, forbruk av energi samt støy- og støveksponering. Viktige miljøbegivenheter Samordning av trykkerivirksomhet og betydelige investeringer de senere år både i Norge og Polen har gitt positive miljømessige effekter. I Hjemmet Mortensen Trykkeri er det investert i en ny offsetpresse, nytt ferdiggjøringsutstyr og "computer-to-plate"-teknologi. Tekst og bilder overføres digitalt uten fysiske media som f.eks. film. Ny presse og utfasing av dyptrykkteknologien har medført at utslippet av kobber og krom til avløpsvannet er opphørt. Konsentrasjonen av CO i utslippene til luft har økt noe, selv om nivåene ligger godt under konsesjonsgrensen. Videre har forbedring av produksjonsrutiner og samordning av trykking for flere aviser i Orkla Trykks anlegg i Stokke gitt positive miljømessige effekter på energiforbruk, makulatur og CO 2 -utslipp ved transport. Oppstart og igangkjøring av avistrykkeriene i Raszyn og Poznan i Polen i har allerede gitt positive resultater bl.a. på papirmakulatur. Miljøutfordringer Teknologiutviklingen har ført til at arbeidsprosessen for trykte medier har endret seg sterkt de senere år. Tekst og bilder digitaliseres, og komplette sider lages ferdig og overføres raskt over store avstander. Med utgangspunkt i verdikjeden for aviser og ukeblader, vil trykking og fysisk distribusjon være de områder som har sterkest miljøfokus og ressursinnsats. Håndtering av returpapir blir i Norge for en stor grad ivaretatt gjennom kildesortering og kommunale returordninger, og papiret blir levert til resirkulering. Det er også etablert ordninger med mottak av papir til resirkulering i Polen. I samarbeid med andre mediekonsern er arbeidet med samdistribusjon av flere titler iverksatt og vil bli videreført innenfor flere av distribusjonsselskapene. Dette forventes å gi samlede positive miljøeffekter på bl.a på CO 2 -utslipp ved transport. Det er igangsatt et arbeid med tanke på samordning av virksomheten i tre avistrykkerier på Vestlandet. Målet er å oppnå bedre ressursutnyttelse og en mer effektiv produksjon samtidig som det forventes å gi positive miljømessige konsekvenser på papirforbruk og energi. For mer informasjon: www. Fokusområder Miljøarbeidet i Orkla Media er hovedsakelig fokusert på områdene produksjon (papirforbruk og makulatur), energi samt utslipps- og avfallshåndtering. Se tabellen nedenfor for eksempler på mål og resultater. Orkla Media Område Papirmakulatur Mål - Redusere mengden papirmakulatur i avistrykkeriene (makulaturen oppstår primært ved oppstart av produksjon) Resultat Endringer i andelen makulatur (prosent av totalt papirforbruk): Dagspresse Norge/Sverige - : fra 10,3 % til 9,2 % Orkla Press i Warszawa - Presspublica : fra 7,5 % til 5,8 % - Warszawa Print : fra 7,0 % til 4,3 % Energiøkonomisering - Redusere el-forbruket til lavest mulig nivå i trykkerivirksomheten Eksempler på redusering av el-forbruket: Dagspresse Norge/Sverige - 13 % reduksjon (tilsvarer 1,6 GWh) Hjemmet Mortensen Trykkeri - 45 % reduksjon (tilsvarer 4,8 GWh) Fotokjemikalier i bildebehandling - Redusere og på sikt fjerne all fotokjemi ved å benytte digitale kameraer - Flesteparten av avisene er i ferd med å gå over til digital bildebehandling - Betydelig reduksjon i forbruk av fotokjemikalier Miljøfarlig avfall - Sørge for at kjemi- og metallavfall reduseres og leveres til godkjent mottak - Det er en gjennomgående reduksjon i bruk av miljøfarlige kjemikalier - Metallavfall som f.eks. brukte offsetplater leveres til godkjent mottak 13

16 Orkla Miljørapport Kjemi Kjemi Totale driftsinntekter : mill. kroner Orklas kjemivirksomhet, Borregaard, er et internasjonalt kjemiselskap som utvikler, produserer og markedsfører industrielle spesialprodukter. Borregaards kjernevirksomhet omfatter spesialkjemikalier, finkjemikalier og tilsetningsstoffer Borregaard har 2400 ansatte, fordelt på mer enn 20 produksjonssteder i 13 land og en rekke salgskontorer i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard Ligno Tech 20 % Borregaard Chem Cell 16 % Borregaard Synthesis 15 % Denofa 40 % Øvrige 9 % Forbruk av elektrisitet og varme GWh Elektrisitet Varme Utslipp av karbondioksid Tusen tonn Utslipp av svoveldioksid Tonn Borregaard Fabrikker i Sarpsborg reduserte forbruket av varme i løpet av til tross for større produksjon og høyere foredlingsgrad. De reduserte utslippene av karbondioksid og svoveldioksid skyldes økt bruk av elektrisk kraft i stedet for olje i varmeproduksjonen. 14

17 Miljøpolicy og -styringssystem Borregaard streber etter en høy standard innen HMS. Utfordringene varierer i de ulike virksomhetene og fra land til land, men de samme prinsippene ligger til grunn i hele Borregaard. Virksomheten har bl.a. forpliktet seg til å leve opp til retningslinjene i det internasjonale miljøprogrammet Responsible Care. For å bidra til kontinuerlig forbedring av miljøet, benyttes ulike miljøstyringssystemer. Blant annet er HMS integrert i Borregaards system for avviksbehandling og kvalitetssikring. De fleste virksomhetene er ISO 9000-sertifisert, og enkelte har også ISO sertifikat. Hovedanlegget i Sarpsborg arbeider for en miljøsertifisering i løpet av første halvår Utnyttelse av råvarer Borregaards konsept for å benytte tømmer som råvare for en rekke ulike kjemiske produkter er unikt. Ved å bruke en fornybar, nedbrytbar og bærekraftig råvare som tømmer, oppnår Borregaards produkter et miljømessig fordelaktig utgangspunkt sammenlignet med flere konkurrerende produkter som er basert på andre råvarer. Av tømmer produserer Borregaard spesialcellulose, ligninprodukter, vanillin, etanol og energi. Miljøutfordringer 2001 Flere av Borregaards virksomheter er energiintensive, spesielt hva gjelder behovet for varmeenergi. Ettersom Borregaard benytter nesten hele tømmerstokken til kommersielle produkter, må varmeenergi skaffes på annen måte. Deler av den produseres i dag fra olje. Kjemiområdets største utfordringer fremover ligger i å redusere energikostnadene og forbruk av olje til varmeformål. Dette vil skje gjennom innføring av nye forbrenningsalternativer og tiltak innen enøk-programmet. Videre er det en utfordring fortsatt å sikre leveranser av tradisjonelle (ikke genmodifiserte) soyabønner. Det vil skje gjennom en videreføring av det allerede igangsatte IP-programmet. (Les mer om IP = Identity Preserved i GMO-artikkelen på side 16). For mer informasjon: www. Viktige miljøbegivenheter Innen energiøkonomisering har Borregaards miljøforbedringstiltak gitt gode resultater. Selskapet har bl.a. lykkes med å redusere varmeforbruket med 6 % på hovedanlegget i Sarpsborg. Avtale med to nye energileverandører vil senke oljeforbruket med totredjedeler fra Borregaard fikk Østfold fylkes ENØK-pris for år for sitt arbeid på energiområdet. Fokusområder Miljøarbeidet i kjemivirksomheten er først og fremst fokusert på områdene innsatsvarer, energi og utslipp. Se tabellen nedenfor for eksempler på mål og resultater. Kjemi Område Tradisjonelle soyabønner (Denofa) Mål - Sikre leveranser av tradisjonelle (ikke genmodifiserte) soyabønner Resultat - Det etablerte IP-programmet sørger for kontroll i hele verdikjeden (frøprodusent, dyrkere, lager, transport og produktfremstilling) - Leveransene av tradisjonelle soyabønner er sikret Energi - Sikre langsiktig tilgang på varmeenergi med liten miljøpåvirkning - Erstatte olje med alternative brennstoffer - Redusere energiforbruket - Avtaler er inngått med leverandører av spillvarme fra smelteverk og gjenvunnet energi fra restavfall for leveranse i Investering i bl.a. varmevekslere og styringssystemer i Sarpsborg har redusert varmeenergiforbruket med 68 GWh pr. år Utslipp - Redusere utslipp av organisk materiale - Minske utslipp fra produksjons- og renseanlegg i Sarpsborg - Utslippene er redusert, og det arbeides med ytterligere reduksjoner 15

18 Orkla Miljørapport Moderne genteknikk og næringsmiddelproduksjon Så lenge menneskene har hatt husdyr og dyrket planter har de forsøkt å forbedre disse På slutten av 1900-tallet utviklet moderne genteknikk seg til å bli ett av de mest lovende redskapene i dette foredlingsarbeidet. I Denofa gjøres det et betydelig arbeid for å sikre leveranser av tradisjonell soya Moderne genteknikk DNA-molekylet i arvemassen inneholder all informasjon som cellene trenger for å produsere de tusentalls proteiner som samvirker i ulike livsprosesser. DNA-molekylet har likeartet utforming i alle dyr, planter og mikroorganismer. Ved hjelp av moderne genteknikk er det teknisk mulig å overføre en DNA-del fra en art til en annen, og derved flytte spesifikke egenskaper fra f.eks. en mikroorganisme til et dyr. Dette har aldri vært mulig tidligere. Forbrukernes holdninger Mange forbrukere synes det er uetisk med næringsmidler som inneholder råvarer fremstilt ved hjelp av moderne genteknikk. Det er også bekymring for: - egen sikkerhet og helse - fremtidige negative effekter på miljøet - globale selskapers økende innflytelse innen dette området De fleste forbrukere krever at næringsmidler som inneholder genmodifiserte råvarer og ingredienser blir merket på en tydelig måte. Genmodifiserte planter på markedet Bønder i USA begynte på 1990-tallet å dyrke planter som ble gjort motstandsdyktige mot spesielle ugressmidler, insekter eller virus. Fordi øvrige egenskaper stort sett er uforandret, har plantene ingen fordeler ut fra forbrukerens eller næringsmiddelindustriens ståsted. Viktige planter som er genmodifisert er soya, mais, bomull, raps og tobakk. Disse dyrkes i f.eks. USA, Canada og Kina. Dyrking og bruk av genmodifiserte organismer er regulert i egne lover. Norge har hittil ikke tillatt dyrking av genmodifiserte planter for bruk i næringsmiddelproduksjon. EU har godkjent varianter av genmodifiserte mais- og rapsplanter. I EU kan dessuten genmodifisert soya benyttes i næringsmidler. Orklas holdning Orkla legger vekt på å ha tillit og troverdighet hos kunder og forbrukere. Konsernets produkter skal derfor baseres på sikre ingredienser og produksjonsmetoder som forbrukerne aksepterer. Orkla har en avventende holdning til moderne genteknikk fordi et klart flertall av forbrukerne ikke aksepterer at genmodifiserte råvarer inngår i næringsmidler. For at Orkla skal endre sin restriktive holdning, kreves at eventuelle genmodifiserte råvarer: - er sikre ut fra et helse- og miljøsynspunkt - aksepteres av store forbrukergrupper - har vesentlige fordeler for forbrukerne Orklas arbeid Orklas arbeid består i å: - benytte råvarer som bare baseres på tradisjonelle (ikke genmodifiserte) råvarer - vurdere risikoen for utilsiktet innblanding av genmodifiserte råvarer og endre resepter når det er nødvendig - drive et Orkla-nettverk for samråd i strategiske GMO-saker Arbeidet har medført at det ikke har vært behov for å merke noen av Orklas produkter for innhold av GMO. Denofa Soya er ett av verdens viktigste landbruksprodukter. Genmodifisert soya dyrkes på ca. 40 % av samlet soyaareal. USA er ledende på dyrking av både genmodifisert og tradisjonell soya. Brasil, verdens nest største soyaprodusent, tillater derimot ikke dyrking av genmodifisert soya. Denofa er en betydelig nordisk produsent av olje, lecitin og fôrproteiner basert på soyabønner fra Brasil. I 1996 ble GMO-spørsmålet av kommersiell betydning for Denofa, og bedriften har siden arbeidet systematisk med å sikre at kun tradisjonell soya blir kjøpt inn. Denofas omfattende IP-program (IP = Identity Preserved) for å sikre leveranser av tradisjonell soya ble formelt etablert i og omfatter aktiviteter i hele verdikjeden, fra såfrø i Brasil til ferdige produkter fra Denofa i Fredrikstad. Denofa inngår selv avtaler med leverandørene og kontrollerer lagring, transport og eksport av soyabønnene til Norge. Soyabønnenes og sluttproduktenes kvalitet og GMO-status testes inngående. I den mest intensive perioden er ca. 50 personer involvert i programmet. IP-programmet videreutvikles kontinuerlig og revideres fortløpende av ekstern ekspertise og kunder. 16

19 Kontaktpersoner Hovedtall Orkla ASA Svante Svensson (se Orkla Foods) Pb. 423 Skøyen 0213 Oslo Tlf: Fax: Orkla Foods Orkla Foods A.S Svante Svensson (Erika Allansson) Pb Kolbotn Tlf: Fax: Bakers AS Terje Hullstein Pb. 43 Økern 0508 Oslo Tlf: Fax: Orkla Drikkevarer Carlsberg Sverige Hans Bjelkesjö Bryggerivägen SE Stockholm Tlf: Fax: Ringnes a.s Alf Dagfin Haukeli Pb Majorstua 0307 Oslo Tlf: Fax: Orkla Brands Jan Michelsen (Anne Gjemdal) Pb Nydalen 0401 Oslo Tlf: Fax: Orkla Media AS Per Suseg Pb. 424 Skøyen 0213 Oslo Tlf: Fax: Kjemi Borregaard Dag Arthur Aasbø Pb Sarpsborg Tlf: Fax: Denofa AS Bjørn Harald Jensen Pb Gamle Fredrikstad Tlf: Fax: Hovedtall for konsernet Driftsinntekter og kostnader (mill. kr) Driftsresultat før andre inntekter og kostnader (mill. kr) Driftsresultat og kostnader (mill. kr) Årsresultat etter skatt og kostnader (mill. kr) Fornyelses- og miljøinvesteringer (mill. kr) Sum eiendeler (mill. kr) Antall årsverk Miljøtall Forbruk av energi, utslipp av karbondioksid og svoveldioksid Foods Drikke Brands Media Kjemi Konsern Energiforbruk GWh Herav el % Utslipp av karbondioksid Tonn CO Tonn CO 2 / GWh (varme) Utslipp av svoveldioksid Kilo SO Kilo SO 2 / tonn CO 2 0,8 0,8 0,3 0,5 4,9 3,5 Design og layout Anisdahl, Sand & Partnere Fra venstre: Erika Allansson, Orkla Foods Dag Arthur Aasbø, Borregaard Hans Bjelkesjö, Carlsberg Sverige Anne Gjemdal, Orkla Brands (Lilleborg) Per Suseg, Orkla Media Jan Michelsen, Orkla Brands Svante Svensson, Orkla Foto Ole Walter Jacobsen, produktbilder Tony Stone, omslag og bakgrunnsbilder Lisa Westgaard/Tinaagent, «kjemi» side 14 Div. fotografer/borregaard, opptak på anlegg Trykk Gan Grafiske AS Mars 2001

20 Ordliste Biogass Metangass fremstilt ved nedbryting av organisk materiale CO Karbonmonoksid, en giftig gass som dannes ved forbrenning når tilgangen på oksygen er dårlig CO2 Karbondioksid, en gass som dannes ved forbrenning DNA Deoksyribonukleinsyre Det stoffet som bygger opp arvemassen i en organisme. DNA er et svært langt molekyl som er satt sammen av bare fire ulike "byggesteiner" Drivhusgasser Enkelte gasser i atmosfæren har evnen til å minske varmeutstrålingen fra jorda. De viktigste er CO2, metan og freoner EMAS Eco Management and Audit Scheme EUs miljøstyrings- og miljørapporteringssystem for industribedrifter Energienheter 1 TWh = 1000 GWh (gigawatt-timer) 1 GWh = 1000 MWh (megawatt-timer) 1 MWh = 1000 KWh (kilowatt-timer) Fossilt brensel Brensel, f.eks. olje, naturgass, propan og kull, som ikke er fornybart Freon Merkenavn på enkelte kjølemedier (klorfluorkarboner) Føre vârprinsippet Innebærer at forebyggende tiltak må iverksettes straks man er redd at en hendelse vil kunne medføre fare for helse eller miljø Forsuring Fall i ph-verdien i jord og vann. Forårsakes bl.a. av SO2 og NOx Genmodifisering Endring av arvemassen i en levende organisme GM-materiale Materiale som kommer fra eller er fremstilt av GMO GMO Genmodifisert organisme HMS Helse, miljø og sikkerhet H-verdi Antall skader pr. million arbeidstimer ISO 9001 Standard for kvalitetsstyringssystem ISO Standard for miljøstyringssystem Konsesjon Tillatelse fra myndighetene til å drive en bestemt virksomhet innen rammen av angitte miljøforskrifter Kretsløpsprinsippet Et stoff eller et materiale inngår i et syklisk hendelsesforløp og tilbakeføres derigjennom til opprinnelig form eller sted LCA Life Cycle Assessment (livsløpsanalyse) Muliggjør en vurdering av et produkts totale miljøpåvirkning Naturgass Fossilt brensel som i hovedsak består av metan NOx Samlenavn for nitrogenoksider, gasser som dannes ved forbrenning og som bidrar til forsuring SO2 Svoveldioksid, gass som dannes ved forbrenning og som bidrar til forsuring Tensider De overflateaktive komponentene i vaskemidler Orkla Miljørapport Orkla ASA Postboks 423 Skøyen 0213 Oslo Telefon Telefax Foretaksnummer Besøksadresse: Karenslyst allé Oslo ØMERKE ILJ T M 44 Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved 24 Biobrensel 1 Try k k s a ker 3

ORKLA MILJØ. www.orkla.no/miljo

ORKLA MILJØ. www.orkla.no/miljo ORKLA MILJØ www.orkla.no/miljo DETTE ER ORKLA Orkla er ett av Norges største børsnoterte selskap med virksomhet innen kjerneområdene Merkevarer, Kjemi og Finansielle Investeringer. > Orkla er den ledende

Detaljer

Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 2004. For mer informasjon om miljøarbeidet, se nettsidene www.orkla.

Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 2004. For mer informasjon om miljøarbeidet, se nettsidene www.orkla. MILJØRAPPORT 04 Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 2004. For mer informasjon om miljøarbeidet, se nettsidene www.orkla.no/miljo INNHOLD Orkla-konsernet i 2004 3 Mål for

Detaljer

Orkla Miljørapport 1999

Orkla Miljørapport 1999 Orkla Miljørapport 1999 Hovedtall for konsernet 1999 1998 1997 Driftsinntekter (mill. kr) 31.492 30.819 30.970 Driftsresultat før AIK* (mill. kr) 2.086 2.132 2.432 Driftsresultat (mill. kr) 2.177 1.797

Detaljer

Orklas miljørapportering for 2003

Orklas miljørapportering for 2003 Orklas miljørapportering for 2003 Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 2003. For mer informasjon om vårt miljøarbeid, se nettsidene www.orkla.no/miljo. Innhold Side 1.

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

XXX. Bærekraftsrapport MILJØ

XXX. Bærekraftsrapport MILJØ XXX Bærekraftsrapport 38 2013 MILJØ Med mål om å redusere miljøbelastningen Vi har et mål om å redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd av vår verdikjede. De

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

Dette er Orkla. Kjemi

Dette er Orkla. Kjemi Orkla-konsernet Orkla er Norges nest største børsnoterte selskap målt i børsverdi. I 1996 omsatte konsernet for 26 milliarder kroner og hadde 18.869 ansatte. Orkla har tre satsingsområder: Merkevarer til

Detaljer

Orkla - miljørapport 1998

Orkla - miljørapport 1998 Orkla - miljørapport 1998 Innhold Orklas miljøpolicy 1 Miljø i fokus 2, 15 Miljøberetninger fra virksomhetene: Orkla Foods 4 Orkla Drikkevarer 6 Orkla Brands 8 Orkla Media 10 Kjemi 12 Helse og miljø i

Detaljer

Nortura klimastrategier og samfunnsansvar

Nortura klimastrategier og samfunnsansvar Nortura klimastrategier og samfunnsansvar NOFIMA sept 2008 Morten Sollerud 17.09.2008 Kilde:Livestock Long Shadows, FAO 2006 17.09.2008 2 Landbruket står for 9 % av utslippene skogen binder 50% av utslippene!

Detaljer

ORKLA MILJØRAPPORT 2005 INNHOLD

ORKLA MILJØRAPPORT 2005 INNHOLD MILJØRAPPORT 2005 INNHOLD Orklas Miljøpolicy 3 Om Orklakonsernet 4 Miljøhendelser i 2005 4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i styrets beretning 5 Resultat 2001 2005 7 Orkla Foods 12 Orkla Brands 19 Orkla

Detaljer

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten 16.06.2015 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte

Detaljer

Branded Consumer Goods

Branded Consumer Goods 97 Orkla årsrapport branded consumer goods Branded Consumer Goods Orkla Branded Consumer Goods er et av Nordens ledende merkevareselskaper med sterke posisjoner i hjemmemarkedene Norge, Sverige, Danmark,

Detaljer

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer Dr.ing. Annik Magerholm Fet Effektiv miljøledelse forutsetter: bedriftskultur, normer og verdier med betydning for miljøet utvikles personlig engasjement

Detaljer

ORKLA MILJØRAPPORT 2006

ORKLA MILJØRAPPORT 2006 1 ORKLA MILJØRAPPORT 20 Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 20. For mer informasjon om miljøarbeidet, se nettsidene www.orkla.no/miljo/20 INNHOLD Orklas miljøpolicy 3

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

innhold Orkla s miljøpolicy 3 Om Orklakonsernet 4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i styrets beretning 4 Resultater og aktiviteter 2007 6

innhold Orkla s miljøpolicy 3 Om Orklakonsernet 4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i styrets beretning 4 Resultater og aktiviteter 2007 6 Miljørapport 2007 2 innhold Orkla s miljøpolicy 3 Om Orklakonsernet 4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i styrets beretning 4 Resultater og aktiviteter 2007 6 Orkla Brands 9 Orkla Foods Nordic 10 Orkla Brands

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Økologi, ressurser og livsløpsanalyser,

Økologi, ressurser og livsløpsanalyser, Økologi, ressurser og livsløpsanalyser, Økologi, Miljøvennlig produksjon, Miljøanalyse, Miljøstyring Livsløpsanalyse Høgskolen i Oslo Økologi er læren om samspillet mellom alle organismer i naturen, hvordan

Detaljer

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001 INNLEDNING Nor Tekstil har siden 2008 årlig offentliggjort en miljøredegjørelse i form av en årlig miljørapport. En viktig grunn til dette er ønske om åpenhet om miljøspørsmål i bransjen generelt og Nor

Detaljer

Orklas miljøpolicy. Miljøbelastninger vi forårsaker skal reduseres gjennom reelle og fremtidsrettede løsninger.

Orklas miljøpolicy. Miljøbelastninger vi forårsaker skal reduseres gjennom reelle og fremtidsrettede løsninger. Orklas industrivirksomhet og produkter påvirker miljøet. Konsernet arbeider derfor over et bredt spekter av problemstillinger for å bidra til miljøforbedringer. Mer effektiv bruk av energi, råmaterialer

Detaljer

Miljøregnskaper og valg av indikatorer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet

Miljøregnskaper og valg av indikatorer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøregnskaper og valg av indikatorer Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøregnskap: Et miljøregnskap skal inneholde tallmateriale over materialstrømmer inn og ut av bedriften, og en vurdering av miljøvirkninger

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi?

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? Solør Bioenergi Gruppen Skogforum Honne 6. November 2008 Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? 30. Juni 2008 Energimarkedet FORNYBAR VARME NORGE Markedssegment: fjernvarme

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

ORKLA 1. KVARTAL 2003

ORKLA 1. KVARTAL 2003 ORKLA 1. KVARTAL 2003 KONSERNETS RESULTATREGNSKAP 1.1. 31.3. 1.1. 31.12. Driftsinntekter 9.870 10.278 42.979 Driftskostnader (8.874) (9.144) (37.084) Ordinære av- og nedskrivninger (563) (552) (2.232)

Detaljer

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass Kraftgjenvinning fra industriell røykgass - Et miljøprosjekt med kraftgjenvinning i Energirikeregionen? Energirikekonferansen 2007 8. august 2007 Rune Holmen Industriens energibruk (2006) Nedgang i energiforbruket:

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Pressemelding. Postboks 423 Skøyen, N-0213 Oslo Telefon: +47-22 54 40 00 Telefax: +47-22 54 44 90

Pressemelding. Postboks 423 Skøyen, N-0213 Oslo Telefon: +47-22 54 40 00 Telefax: +47-22 54 44 90 Pressemelding Postboks 423 Skøyen, N-0213 Oslo Telefon: +47-22 54 40 00 Telefax: +47-22 54 44 90 Ref.: Ole Kristian Lunde Informasjonssjef Tel.: +47-2254 4431 Terje Andersen Økonomidirektør Tel.: +47-2254

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Innovasjon og markedsorientering nødvendig for en bærekraftig industri

Innovasjon og markedsorientering nødvendig for en bærekraftig industri Innovasjon og markedsorientering nødvendig for en bærekraftig industri Byggevareeindustrien 20. november 2014 Dag Arthur Aasbø Direktør Organisasjon og samfunnskontakt Fra manuelt arbeid til kunnskapsindustri

Detaljer

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Hva betyr dette for kjøtt- og fjørfebransjen? Odd Ture Wang www.norgesgruppen.no 1.Sept 2009 NorgesGruppen - Sentrale konsepter Segment/ konsept Stort supermark

Detaljer

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om?

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om? Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge Presentasjon av Standard Nor ge 1 Hva skal jeg snakke om? Standard Norge og standarder

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Environmental Declaration ISO/CD 14025 ype III win bord Ø70 Xfot-underpl. EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Utskriftsdato: 28.03.2008 Deklarasjonen er utarbeidet av: LCA-laboratoriet

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012 Likelydende brev Oslo, 09.07.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1169 Saksbehandler: Torkil Bårdsgjerde Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Biogass miljøforhold, infrastruktur og logistikk. Bellona Energiforum Biogass-seminar 18.03 2010 Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning

Biogass miljøforhold, infrastruktur og logistikk. Bellona Energiforum Biogass-seminar 18.03 2010 Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning Biogass miljøforhold, infrastruktur og logistikk Bellona Energiforum Biogass-seminar 18.03 2010 Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning Østfoldforskning Held til i Fredrikstad. Etablert 1. mars 1988, FoU-selskap

Detaljer

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljøfokus bil Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljø i Bertel O. Steen Vedtak i Konsernledelsen i 2010: Bertel O. Steen-konsernet er sitt samfunnsansvar bevisst og tar miljø og miljørelaterte

Detaljer

Rene tekstiler med ren samvittighet. For Berendsen betyr ansvarlighet at vi i alle ledd tar hensyn til mennesker,

Rene tekstiler med ren samvittighet. For Berendsen betyr ansvarlighet at vi i alle ledd tar hensyn til mennesker, Miljø og samfunnsansvarsrapport 2012 HMS Helse, miljø og sikkerhet Respekt for miljøet Parallelt med oppnåelse av vår visjon om å være landets ledene servicebedrift, erkjenner vi at samfunnsansvar ikke

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Papir spiller en viktig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Vi bruker mer papir

Papir spiller en viktig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Vi bruker mer papir Papir spiller en viktig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Vi bruker mer papir enn noen gang tidligere. Produksjon av papir bygger i all vesentlig grad på bærekraftig og biologisk nedbrytbart råstoff

Detaljer

2000 Kort fortalt. Merkevarer Kjemi Finansielle Investeringer. Orkla-Konsernet

2000 Kort fortalt. Merkevarer Kjemi Finansielle Investeringer. Orkla-Konsernet Orkla-Konsernet 2000 Kort fortalt Betydelig resultatfremgang for Industriområdet Høy gevinstrealisering i investeringsporteføljen Kostnadsprogrammer i tråd med plan Ekspansivt år med betydelige oppkjøp

Detaljer

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR Produktbeskrivelse Hunton Silencio 36 er en porøs trefiberplater med tykkelse 36mm, sammenlimt med vannglass av 3 stk 12mm plater. Platene leveres med bladfals eller not og fjær på alle fire sider. Platenes

Detaljer

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Helse- og miljøfarlige kjemikalier Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Innhold Hvordan bytte ut helse- og miljøfarlige stoffer med alternativer som utgjør mindre risiko? s. 4 Substitusjon trinn for

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift.

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. 1 Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. Annik Magerholm Fet Professor, Institutt for Industriell Økonomi og teknologiledelse, NTNU 14.12.2013 FHL Midtnorsk Havbrukslag 2 Status fra hjemmesiden

Detaljer

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID Internasjonale sammenlikninger viser at Essoraffineriet på Slagentangen er et av de beste raffineriene i verden til å utnytte energien. Dette oppnåes ved

Detaljer

Et konkurransedyktig grønt næringsliv

Et konkurransedyktig grønt næringsliv Et konkurransedyktig grønt næringsliv Akademikernes høstkonferanse 2015 Gisle Løhre Johansen Konserndirektør FoU og Forretningsutvikling Borregaard er globalt ledende innen biobaserte kjemikalier Høy råvareutnyttelse

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred direktør, EBL NI WWF 23. september 2009 Den politiske

Detaljer

Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei

Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge HMS-faglig forum, avd. Midt- og Nord-Norge, Trondheim, 2008-11-06 Miljøkommunikasjon

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

"Gull fra grønne skoger - et skifte til biobaserte produkter"

Gull fra grønne skoger - et skifte til biobaserte produkter "Gull fra grønne skoger - et skifte til biobaserte produkter" Tune Rotary 11. Mars 2015 Dag Arthur Aasbø Direktør Organisasjon og samfunnskontakt Borregaard gjennom 125 år Fra manuelt arbeid - til kunnskapsindustri

Detaljer

Miljøvennlig og bærekraftig

Miljøvennlig og bærekraftig Pipelife Norge AS www.pipelife.no CARBON FOOTPRINT VERDIKJEDE Miljørapport 2014 Miljørapport I framtida vil vi snakke om to typer regnskap. Miljø- og økonomiregnskap. Med fokus på bærekraft, kan en skape

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Environmental Declaration ISO/CD 14025 Type III. Denne miljødeklarasjonen omfatter produktets fulle livsløp, fra råvareuttak til avhending.

Environmental Declaration ISO/CD 14025 Type III. Denne miljødeklarasjonen omfatter produktets fulle livsløp, fra råvareuttak til avhending. Environmental Declaration ISO/CD 14025 ype III Gent Hvilestol tre EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Utskriftsdato: 04.02.09 Deklarasjonen er utarbeidet av: LCA-laboratoriet

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012

Inter IKEA Systems B.V. 2012 Agenda IKEA og bærekraft Tre endringsdrivere Tiltak Målsetninger 25.01.2013 2 Vi trenger radikale endringer Behov for: + = Klimaendringer Flere forbrukere Radikale endringer Knapphet på ressurser + Bærekraftig

Detaljer

Papir spiller en vesentlig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Og til tross

Papir spiller en vesentlig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Og til tross Papir spiller en vesentlig rolle i kommunikasjon mellom mennesker. Og til tross for ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi brukes det mer papir enn noen gang. Papirproduksjon er hovedsakelig basert

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Sammendrag: Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Forfatter: Olav Eidhammer Oslo 2005, 45 sider Studien viser at ved en 100 % overgang fra gjenfyllbar

Detaljer

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21.

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. januar 2015 Norges ledende gjenvinningsbedrift Lange tradisjoner som

Detaljer

Biogass fra avløpsstrømmer til erstatning av tungolje hos Borregaard. David Vaaler, senioringeniør miljø/energi

Biogass fra avløpsstrømmer til erstatning av tungolje hos Borregaard. David Vaaler, senioringeniør miljø/energi Biogass fra avløpsstrømmer til erstatning av tungolje hos Borregaard David Vaaler, senioringeniør miljø/energi Borregaard er globalt ledende innen biobaserte kjemikalier Høy råvareutnyttelse gir høy verdiskaping

Detaljer

Helgeland Biogass. Fra avfall til energi og næringsrik vekstjord. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS 04.05.2009

Helgeland Biogass. Fra avfall til energi og næringsrik vekstjord. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS 04.05.2009 Helgeland Biogass Fra avfall til energi og næringsrik vekstjord Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS 1 Industri Vekst Mosjøen AS 19.03.09 Agenda Presentasjon av Grûnder Forretningside Prosessbeskrivelse

Detaljer

Teknologiutvikling og energieffektivisering

Teknologiutvikling og energieffektivisering Teknologiutvikling og energieffektivisering Energirådets møte 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Stadig mer aluminium per kwh Produksjon/strømforbruk, 1963 = 1,00 1,50 1,40 1,30

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Innhold. Regnskap for Orkla ASA Noter Orkla ASA Revisors beretning Uttalelse fra bedriftsforsamlingen

Innhold. Regnskap for Orkla ASA Noter Orkla ASA Revisors beretning Uttalelse fra bedriftsforsamlingen Innhold Orklakonsernet Den lønnsomme veksten skal fortsette 2001 - Kort fortalt Dette er Orkla Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Historisk utvikling Finansiell Analyse Regnskapsprinsipper

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET

MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET 05 MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET 20 Tillit gjennom trygge produkter I Orkla har vi en kompromissløs holdning til mattrygghet. Vi stiller samme krav til produktkvalitet og produktsikkerhet, uavhengig

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2014

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2014 INNLEDNING Nor Tekstil har siden 2008 årlig offentliggjort en miljøredegjørelse i form av en årlig miljørapport. En viktig grunn til dette er ønske om åpenhet om miljøspørsmål i bransjen generelt og Nor

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer