Spørreundersøkelse om servicekontor/-torg og forholdet til NAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreundersøkelse om servicekontor/-torg og forholdet til NAV"

Transkript

1 Spørreundersøkelse om servicekontor/-torg og forholdet til NAV Forum for offentlige servicekontor, mai 2007

2 Forord Forum for offentlige servicekontor (FOSK) gjennomførte en spørreundersøkelse i alle kommuner i perioden april Det ble gjennomført en lignende undersøkelse i Formålet var å få svar på hvilke kommuner som har opprettet et servicekontor/-torg, og hvilke kommunale og statlige tjenester som utføres der. I tillegg ble det nå lagt spesiell vekt på å få fram kunnskap om hvordan etablering av NAV-kontorene skjer i kommunene og hvordan det påvirker servicetorgenes virksomhet. FOSK er et forum for kommuner og statlige etater som har etablert, eller har planer om å etablere, servicekontor. FOSK skal fungere som en ressurs for å styrke medlemmenes faglige dyktighet. FOSK får jevnlig spørsmål om hvilke kommuner som har servicetorg, hvem som har NAV-kontor i Servicetorget og ikke minst hvilke tjenester de har fått delegert. Det er viktig for FOSK å ha en oppdatert oversikt om hva som skjer med servicearbeidet i kommunene. Det har vi fått nå. FOSKs vurdering er at resultatene gir et godt bilde av kommunenes arbeid med servicetorg og nye NAV-kontor. Servicetorgene har kommet for å bli, det er helt tydelig. Vi ser også at vi burde spurt om størrelsen på kommunen for å se om løsningene som velges lokalt har sammenheng med innbyggertall. De viktigste resultatene er: 82 % av kommunene som har deltatt i undersøkelsen har eller skal etablere servicetorg. ¾ av landets kommuner har dermed valgt en slik organisering av kundedialogen sin. Over 50 % av servicetorgene har andre offentlige tjenester enn de kommunale. Av disse leverer mange trygdetjenester (44 %) 1/3 av kommunene vil samlokalisere servicetorget med NAV-kontoret, mens 1/3 av kommunene ikke vil ha noe samarbeid idet hele tatt. Vi vil takke alle kommuner som har deltatt i undersøkelsen og gitt oss dette viktige informasjonsgrunnlaget for videre arbeid. Eva Lian Leder FOSK

3 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 4 Kommuner som har opprettet et servicekontor/-torg... 5 Kommuner med planer om å opprette et servicekontor/-torg... 6 Servicekontor med andre offentlige tjenester enn de kommunale... 8 Tjenester som utføres for de offentlige etatene Planer for forholdet mellom nytt NAV-kontor og servicekontoret/-torget? Servicekontorets/-torgets samarbeid med sosiale tjenester etter opprettelse av NAV Hvilke sosialtjenester det vil samarbeides om Saksbehandlingstjenester som gjøres i servicekontoret/-torget Vedlegg: Spørreskjema... 26

4 Innledning Antall respondenter 446 Antall svar 403 Svarprosent 90 % Av de 446 utsendte skjemaene til kommuner og bydeler (Oslo), fikk vi 403 tilbake igjen. Det gir en svarprosent på 90 som er gledelig høyt. Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk ved at skjemaet ble sendt til postmottak i den enkelte kommune/bydel. Det ble gjort 2(?) purringer i perioden.

5 Kommuner som har opprettet et servicekontor/-torg 3. Har kommunen opprettet et servicekontor/-torg? Ja % Nei % Sum % 3. Har kommunen opprettet et servicekontor/-torg? Nei 28 % Ja 72 %

6 Kommuner med planer om å opprette et servicekontor/-torg 4. Hvis 'Nei' på spm. 3: Har kommunen planer om å opprette et servicekontor/-torg? Ja % Nei % Sum % 4. Hvis 'Nei' på spm. 3: Har kommunen planer om å opprette et servicekontor/-torg? Ja 37 % Nei 63 %

7 5. Hvis 'Ja' på spm. 4: Når skal servicekontoret/-torget opprettes? I løpet av 2007 Usikkert Veiledningstorg i drift fra 1/ vet ikke Gradvis utvikling over eit par år Oppstart Arbeider med oppstart 2010 om 5 år Innen utgangen av Uavklart 1. kvartal 2008 Er midt i en omorganiseringsprosess - mulig servicekontor i løpet av året - årsskifte 2007/08 Åpning 1. september okt.07 Ingen konkrete planer ennå Så fort som mulig, ombygging er i gang I 2007 Avhenger av politiske beslutninger i økonomiplan I løpet av året I løpet av 2008 Administrativt opprettet. Lokaliteter under utredning - hadde håpet med samlokalisering med NAV, men NAV krever eget adskilt mottak. Trolig i Me vonar det er operativt frå Tidligst i I løpet av sommeren 2006/2007 Ikke fastsatt I løpet av 2008 nov/des. 2008

8 Servicekontor med andre offentlige tjenester enn de kommunale 6. Har kommunens servicekontor/- torg også andre offentlige tjenester enn de kommunale? Ja % Nei % Sum % 6. Har kommunens servicekontor/-torg også andre offentlige tjenester enn de kommunale? Nei 49 % Ja 51 %

9 7. Hvis 'Ja' på spm. 6: Hvilke offentlige tjenester har servicekontoret/-torget? Ligning % NAV trygd % Annet % Kirken % NAV arbeid % Politiet % Statens vegvesen 8 5 % Toll 1 1 % 7. Hvis 'Ja' på spm. 6: Hvilke offentlige tjenester har servicekontoret/-torget? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Ligning 62 % NAV trygd 44 % Annet Kirken NAV arbeid 25 % 22 % 28 % Politiet 12 % Statens vegvesen 5 % Toll 1 %

10 7. Spesifisering av Annet Forbrukerrådet Utfører tjenesten "Forbrukerinfo" for Forbrukerrådet Kemneren 1 gang pr uke Sosialkontorfunksjoner, Boligkontor, kommunal sysselsetting/tiltak samlokalisert med NAV trygd og NAV arbeid. Bydel Sagene er NAV pilot. # Forbrukerinfo Forbruker Brosjyrer, skjemaer for Ligning Forbrukerinfo # Jordskifteretten # Regionalt innkrevingskontor Sosialhjelp Post i butikk Forbrukerrådet Forbrukerinformasjon # Festvialkontor for Hamsundager Startlån, bostøtte og forbrukerrådet Billettsalg for konserter og arrangementer Begrenset opplysning for ligningskontoret. # "Satelittkontor" for Jæren ligningskontor. Innbyggere kan få utlevert forskjellige skjemaer i forbindelse med søknad om skattekort, endring av skattekort flytteskjema til folkereister m.m. Nav arbeid flyttet ut pr Samarbeidsavtale med ligning sosialkontor, barnevernstjeneste Forbrukerinfo, informerer om statsetatene. Samarbeid med aetat og trygd. Sosialmottak Valdres tingrett Informasjon om de øvrige. Turistinformasjon Turistinformasjon, utdeling av skjemaer for folkeregisteret, informasjon generelt. - Forbrukerrådet. # - Advokatbistand 1 gang pr uke (m/advokat tilstede). Vi er førstelinje for NAV Trygd i tillegg til at vi er er ligningskontorets repr. En dag pr. uke er vi førstelinje for lensmannskontoret. Bank. # Forbrukerinfo, frivillighetssentral Forbrukertjenester. Samarbeider med forbrukerrådet. I så fall kun rådgivning og veiledning i forhold til forskjellige instanser og hvem som gjør hva. Forbrukerrådet Husbank, utbedringslån mm. # # # Forbrukerkontor-tjenester Steinkjerbygg AS som er et et heleid kommunalt aksjeselskap Sosialkontor Bibliotek, Nav arbeid med en datamaskin. post Ligning og Husbanken har tilbud om å være i Servicetorget ved behov Jordskifte Turistkontor i vinterhalvåret. Skjemautlevering og mottak for likningskontor # Begrensa opningstid på NAV forårsaker mange henvendelser på servicekontoret

11 Tjenester som utføres for de offentlige etatene 8. Hvis 'Ja' på spm. 6: Hva slags tjenester gjør servicekontoret/-torget for de offentlige etatene? Informasjonsoppgaver Videreformidler henvendelser til etatene % % Annet % Saksbehandling % 8. Hvis 'Ja' på spm. 6: Hva slags tjenester gjør servicekontoret/-torget for de offentlige etatene? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Informasjonsoppgaver 93 % Videreformidler henvendelser til etatene 91 % Annet 30 % Saksbehandling 22 %

12 8. Spesifisering av Annet Enkle oppgåver, som reiserekningar frikort m.m. Levering av selvangivelser på nett for skattyter, rettledning ved utfylling av selvangivelse med vedlegg, rettledning ved forespørsel om nytt skattekort, hjelp ved utfylling av skjema for nytt skattekort, hjelp ved utfylling av skjema til folkeregister. Reiseoppgjær/frikort etc for NAV Vi har samarbeid med Biblioteket i bydelen. deler av en stilling finansieres av bydelen for å bistå med informasjonsoppgaver, videreformislingstjenester etc. Hjelp med utfylling av skjemaer, svarer på spørsmål i forhold til ligning og folkeregister, noe kundebehandling. Informasjonsmateriell refusjon reiseutgifter, frikort, helsetrygdkort, reiserekvisisjoner o.l. for NAV trygd Mottak av div. post, selvangivelse, flyttemeldinger, andre oppgaver, inkl. noe veiledning Utlevering/mottak av dis. skjema, litt informasjon Postekspedering/postale tjenester Elektronisk levering sjølvmelding, hjelp ved behov Servicekontortilgangar Infotrygd - med utbetaling av refusjon reise/frikort/medisin Salg av billetter Videreformidler spm om skattekort/endring av skattekort, skatteetatens skjemaer, videresender selvangivelser. Praktisk hjelp ifbm. den praktiske delen av førerprøven. Utstedelse av midlertidig førerkort. Det samme som på spørsmål 6. Kopiering, henter mapper for innsyn i arkivet, booker avtaler for enkelte virksomheter mm Hjelp til reg. arbeidsløse. Helsereiser, frikort, rekvisisjoner, nødhjelp, timebestilling. Sentralbord, post, timebestillinger Postomdeling. Førerprøven Sortering og fordeling av post. Arkiv # WEB # Sekretariatsfunksjoner Sentralbord NAV bemanner to arbeidsstasjoner i servicetorget. Mottak/utskrift av skjemaer, og bestilling av diverse oppgaver via internett, eks. skattekort, helstrygdekort osv. Sentralbord for kirke og trygd. # Post (ikke åpning). rådgjeving Behandling av reiseregninger ol Endel behandling i forbindelse med Teknisk enhet, med behandling av gravemelding, hjelp til byggesaker, vi har oppdatering av nettsider, post og arkivtjenesten, samt saksbehandlingprogrammet i Sauda kommune. Trygdekontoret er en del av servicetorget. De har selv ansatte som tar seg av kundene og de oppgaver som søkes. Ivaretar kirkevergefunksjonen Sekretærfunksjoner Vi har et kundemottak/sentralbord som stort sett henviser videre, deler ut og veileder i utfylling av skjemaer, hytteutleie, samt andre forskjellige oppgaver. Vi har noen saksbehandlere på egne kontor i servicetorget innenfor områdene: bostøtte, boligformidling, Husbankens låne- og tilskuddsordninger, transporttjenesten for funksjonshemmede mm. I tillegg til mottaks- og sentralbordteneste har vi felles post- # teneste og felles kopisentral. Kyrkja får IKT-hjelp frå kommunen. låner ut bøker. Tilbyr kontorplass NAV: 3 dg pr uke # Kirken: Tar imot og sender ut post for menighetskontoret # Politiet: 1 dag pr mnd Postsortering, skjemaer Salg av kino og kulturbilletter # Diverse andre operative kommunale tjenester

13 Bustøtte, kommunale avgifter, postbehandling, arkiv,, politisk møtesekretær Ligningskontoret har egne saksbehandlere, så servicetorgets personale viser kun tilrette og deler ut skjema Ligningskontoret har et eget kontor på servicekontoret som de betjener selv to dager i uka Enkel veiledning og tilgang til publikums PC Tek i mot sjølvmelding, leverer ut og vidaresender flyttemeldingar mange andre skjema som vi enten har liggjande i kontoret eller henter ut frå nettet. Generell veiledning.

14 Planer for forholdet mellom nytt NAV-kontor og servicekontoret/- torget? 9. Hva slags planer har dere for forholdet mellom nytt NAV-kontor og servicekontoret/-torget? Samlokalisering i samme bygg Ikke noe annet samarbeid enn at vi vet om hverandre % % Annet % Tett samarbeid, men i ulike bygg Felles førstelinje % 22 8 % 9. Hva slags planer har dere for forholdet mellom nytt NAVkontor og servicekontoret/-torget? 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Samlokalisering i samme bygg 33 % Ikke noe annet samarbeid enn at vi vet om hverandre 29 % Annet 20 % Tett samarbeid, men i ulike bygg 11 % Felles førstelinje 8 %

15 9. Spesifisering av Annet Samme hovedinngang med adskilte skranker og kontorloksler for servicetorg og NAV Servicekontor blir avviklet ved opprettelsen av lokale NAV-kontorer Sannsynligvis i samme bygg, men ennå ikke helt avklart. Det er ikke lagt planer for dette ennå. Bydelen har i tilegg til NAV kontor etablert et Servicetorg i sandakervn. 33 c. Dette er i første omgang en servicetjeneste til helsestasjon, barnevern, søknadskontor for barn og unge, søknadskontor for eldre og funksjonsjhemmede samt hjemmetjenesten. vi har planer om videreutvikling dette Servicetorget. I utgangspunktet er NAV kontor og Servicetorg to ulike tjenester, men de skal ha henvisningskompetanse til hverandres tjenester. Ellersd er det mye samarbeid på brukernivå mellom tjenestene. NAV trygd og arbeid og sosialtjenesten skal samlokaliseres i løpet av våren 2008 utenfor Servicetorgets lokaler.foreberedelser pågår, fortsatt uklart hvilke rolle ST får etter dette. Lokaliteter ikke avklart. Primært ønskes felles førstelinjetjeneste. Felles førsteline blir endra til delt førsteline ved oppretting av NAV pga plassproblem. Er ikkje avklart, men truleg tett samarbeid i ulike bygg. Spørsmålet er under utgreiing. Kristiansund og Frei kommuner skal slås sammen fra Da blir det felles servicekontor i Kristiansund. Se svar fra servicekontoret i Kristiansund om planer vedr. samarbeid med NAV-kontor Hamar er pilot, og det er opprettet eget NAV-kontor. Servicekontoret har deltatt i forarbeidet, men vi har ikke felles førstelinje. Prosjekt pågår. Avklares ila året. Sosial er flyttet ut av rådhuset og samlokalisert med NAV i annet bygg Veit ikkje, prosjektet fram mot etablering av felles NAV tar til i juni d.å. På sikt felles sentralbord Vi har ikke planene klare ennå Ikkje planlagt enno. NAV-planene er lagt på is i Lillesand i 2 år. Vet ikke hva som kommer til å bli realiteten Det arbeides med flere alternativ, men dette er ikke klarlagt fullt ut. Me har ikkje ferdige planar Ikke avtalt samarbeidsform med sosialtjenesten etter opprettelse av NAV For øyeblikket uklart. Men ved bygging av nytt kulturhus (2010?)er det planer om samlokalisering evnt annet. Prosjektet er i begynnerfasen. Vi er i samme bygg. Vi i ST har kontantkasse og foretar utbetaling til sosiale kunder. Ellers er det naturlig at vi, på bakgrunn av vår plassering i Rådhuset, får mange spørsmål om NAV. Vi må ofte ta imot beskjeder og formidle disse da åpningstiden i NAV er Vi har åpent # Vet foreløpig ikke - dette er ikke avklart. Ikke avklart. Ikke samlokalisering- # 13 km mellom byggene. Noe informasjonstjeneste, samt sentralbord Servicekontor og Nav Trygd er i dag samlokalisert med felles skranke, og har pr dags dato et godt samarbeidb før vi har etablert Nav kontor. Flytting av sosial til sammebygg vil være neste skritt, for videre utvikling av Nav. Samt omgjøring av lokaliteter. Ikke avtalt eller planlagt ennå. Prosessen er startet - ikke avklart ennå Kontoret er allerede opprettet. Vi har eget NAV kontor i en annen del av byen. Servicetorget har alt om Husbankordningene i dag, dette vurderes å flytte over. Samarbeidet vil opphøre i løpet av året pga omorganisering av NAV Ikke ferdige planer, regner med samarbeid ulike bygg Ingen Vi ønsker samlokalisering, men det har vært liten interesse å spore. Vi arbeider med en utredning om dette. Ikkje noko er avklara enno Prosjektet med oppretting av NAV kontor i Sandnes er i startfasen. Det er ingen foreløpige planer om integrering eller samlokalisering med det kommende NAV kontor.

16 Dette er ikkje bestemt enda, skal først gå inn samarbeidet i Har ikke startet arbeidet ennå, lokaliseringen blir sansynligvis et annet sted enn servicetorget. Nytt NAV-kontor vil ha annen geografisk beliggenhet enn det kommunale servicesenteret. Pr. nå ikke avklart hvilken grad av samhandling. Endelig lokalisering av NAV-kontoret må avklares før spørsmålet kan besvares ut fra alternativene ovenfor. Ikkje avklara enno NAV-kontoret blir i 1. etasje på Rådhuset, vegg i vegg med det kommunale servicekontoret, men egen hoveddør på andre siden av bygget. Blir ikke gjennomgang for publikum, da skal de evt. følges av en saksbehandler dersom det blir upraktisk å be dem gå rundt huset til den kommunale inngangen. Kommunen ønsker samlokalisering, men dette er ikke avklart ennå. uavklart Det er ikke avklart ennå ikkje bestemt Saken er under utredning Kommunen er pilotkommune for NAV. Etableringen av NAV medførte, etter påtrykk fra staten, et relativt skarpt skille mellom NAV og vårt servicetorg. I utgangspunktet hadde kommunen tenkt seg det anderledes. Nylig begynt å drøfte hvilke løsninger og lokaliseringer. Under planlegging. Tilbudene blir i samme bygg. Det har ikke vært drøftet om det skal være samarbeid mellom kommunens servicekontor og nytt NAV-kontor Det vil bli utarbeidet en tjenesteavtale mellom avdelingene. Førebelse signal går på at NAV ikkje skal integrerast Det er enda ikkje avgjort, men trur ikkje det vert så mykje. Det er ikke kjent ennå Det er ikke tatt noen endelig beslutning vedrørende nytt NAV-kontor enda. Innen utgangen av 2008 skal kontoret være etablert. Ikke avklart

17 Servicekontorets/-torgets samarbeid med sosiale tjenester etter opprettelse av NAV 10. Vil servicekontoret/-torget samarbeide med sosiale tjenester etter at NAV er opprettet? Ja % Nei % Sum % 10. Vil servicekontoret/-torget samarbeide med sosiale tjenester etter at NAV er opprettet? Nei 35 % Ja 65 %

18 Hvilke sosialtjenester det vil samarbeides om 11. Hvis 'Ja' på spm. 10: Hvilke sosialtjenester vil det samarbeides om? Boligtjenester % Annet % Økonomisk rådgivning % Helsetjenester % Rus/psykiatri, rådgivning % 11. Hvis 'Ja' på spm. 10: Hvilke sosialtjenester vil det samarbeides om? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Boligtjenester 64 % Annet 36 % Økonomisk rådgivning 28 % Helsetjenester 19 % Rus/psykiatri, rådgivning 19 %

19 11. Spesifisering av Annet Gjeldsrådgivning. # Individuell plan Servicetorget har allerede fylgjande oppgåver frå sosial: # Bustøtte og økonomisk gjeldsrådgivning. # Ennå ikke avklart. Servicekontoret/informasjonssenteret samarbeider i dag tett med boligkontoret. De er 1.linje i boligspørsmål. ST er idag 1. linje for bolig og sosial, men uklart hvilke områder som overføres til NAV og hva som blir igjen. Dette vil avgjøre det videre samarbeid Avlastning på enkle saker når kontoret er ubemanna, td naudhjelp Dette er ikke avklart enda. Vi samarbeider nå om Husbankens tjenester, er sentralbord for helse og sosial, legger inn avtaler m.m. Se pkt. 9, ikke avklart. Informasjon bostøtte Litt vanskeleg å svara eksakt før spørsmålet er utgreidd og avklart. publikumsmottak Enkelt mottak av klienter. Utbetalng av sosialhjelp. Merkantile funksjoner Pr dags dato er dette ikke avklart. Vi har tilgang på fagsystemet og kan opplyse om saksbehandler, vedtak osv. Som Servicesenter for kommunen vil det være naturlig å fortsette det samsrbeidet som allerede eksisterer. Dette innebærer at det kan gis informasjon rundt de sosiale tjenestene. Vi er ikke kommet så langt i planleggingen at vi kan si eksakt hva dette innbefatter Ikkje avklart endå Økonomisk sosialhjelp Alle oppgaver i sosialtjnesten og psykiske helsetjenester som kan løses i førstelinjen Ikkje avklart, sjå sp.m 9 Dette er avhengig av skriftlig svar på spørsmål 9 Timebestilling, søknadsmottak Alle typer tjenester etter Lov om sosiale tjenester. Det er ikke avklart hva slags tjenester som skal inn i NAV fra kommunens side. Informasjonsoppgaver # Videreformidling Ikke avklart mottak Jeg antar at det blir et samarbeid. Fra Tjenestetorvet er det purret på en avklaring omkring temaet. Diskuteres i prosjekt som ikke Tjenestetorvet er en del av. Postomdeling Se nr 9. Ellers har kundene mange spørsmål. De sitter ofte og venter på saksbehandlere i ST. Foreløpig uavklart. Muligens boligtjenester dersom disse blir liggende på kommunehuset Sentralbord og noe informasjon Kontantutbetalinger ihht. vedtak Behov for utbetaling fra kontantkasse Prosessen er startet - ikke avklart ennå Journalføring av post, mottak av brukere Pkt 10 og 11 ikke helt avklart enda. Mulig samarbeid, men vet ikke på hvilket plan enda. Infomateriell, brosjyrer, serviceerklæringer og generell opplysningsteneste om kommunen. # Kundeombod Så utstrakt samarbeid som mulig der det er hensiktsmessig for brukerne av tjenestene. Saksbehandling og utbetaling av sosial nødhjelp, 5 i Sosialtjenesteloven. Kontantutbetaling av økonomisk sosialhjelp. Barnevern # Dette er ikkje bestemt enda.

20 Informasjon og veiledning om tjenesten Informasjons- og skjemaformidling Generell rådgiving om sosialtjenester. uavklart i kor stor grad og kva for oppgåver Ikke avklart Husbanksaker, Formidling og booke møter mellom bruker og sosial Vet ikke - planlagt fra 2009 Vi har ikke klarlagt helt hva vi skal gjøre, men vi har diskutert at det fortsatt blir aktuelt med samarbeid. Ikke avklart Under planlegging Ingenting konkret. Utbetalinger i forbindelse med hastevedtak, husbanken, kommunale boliger. Bostøtte # Fortsatt uavklart vedr. lønn, post og arkiv # Førebels ikkje drøfta/planer ikkje gjort, men eg føreset at vi kan samarbeida til beste for brukarane, Pr. dato er vi førstline ein dag i veka og ellers avlastar i høve telefonar og oppmøte ved behov. Nokre utbetalingar. Usikkert kva det vert av tenester etter opning av NAVkontotr fordi delar av sosial flytter til ein annan kant av sentrum.

21 Saksbehandlingstjenester som gjøres i servicekontoret/-torget 12. Hva slags saksbehandlingstjenester gjør dere i servicekontoret/-torget? Ambulerende skjenkebevilling Bostøtte/startlån/andre Husbanktjenester % % Situasjonskart % Ledsagerbevis % Transportstøtte % Annet, hva? % Barnehageopptak % SFO % Økonomisk sosialhjelp % Økonomisk rådgivning % Trygghetsalarm 21 7 % 12. Hva slags saksbehandlingstjenester gjør dere i servicekontoret/- torget? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Ambulerende skjenkebevilling Bostøtte/startlån/andre Husbanktjenester Situasjonskart 60 % 58 % 57 % Ledsagerbevis 51 % Transportstøtte Annet, hva? 42 % 42 % Barnehageopptak 27 % SFO Økonomisk sosialhjelp Økonomisk rådgivning 15 % 12 % 18 % Trygghetsalarm 7 %

22 12. Spesifisering av Annet Sentralbordtjeneste, kassafunksjon, mottak og veiledning av kunder/besøkende i rådhuset,utlevering/veiledning av søknadsskjema for de fleste områder Gravemeldetjenesten Kontantinnbetalinger # ID-,tidreg.- og nøkkelkortproduksjon Alle skjenkesaker, motorisert ferdsel, hustildeling m.a. Alle tekniske oppgåver - full byggesakshandsaming all sakshandsaming for landbruksetaten. Teknisk og lanbruk er fullt integrert i OSK Når servicekontoret blir opprettet er det tenkt enkel regelstyrt saksbehandling innenfor flere av områdene som nevnt over. Generell veiledningstjeneste vil også bli tillagt servicekontoret Infolandhenvendelser Legater, kommune- og stortingsvalg, fritak fra off.verv, politisk sekretariat, disp. vedr. motorferdsel i utmark, tilskudd humanitære org., tilskudd trossamfunn, serveringsbevillinger, skoleskyss Alle typer skjenkebevilling # Serveringsbevilling Sykdomsavløsing i landbruket # Administrasjon av landbruksvikar # Kommunalt boligkontor Politisk sekretæriat inkl. ansvar for praktisk utførelse av valg, arkivansvar for heile kommunen, system- og brukerstøtteansvar for kommunens elektroniske sak/arkivsystem samt instruktøroppgaver ved oppdateringer etc. Delansvar for nye Web-sider i kommunen, fellesinnkjøp for heile kommunen, kontorstøtteoppgaver frå alle seksjoner internt i organisasjonen, bemanning av skule- og barnehagekontor. Det saksbehandles ikke ved servicetorget Drift og leie av park og gater. Drift av boliggater, trafikkregulering, arkivtjenester, informasjon, miljørettet helsevern NB! ST fungerer som 1. linje for barnehage, bostøtte,kommunal bolig, sosialhjelp osv. Forberedende saksbehandling men ikke saksbehandling SFO og barnehageopptak er på tenestestadane. # # Booker møterom med alt utstyr, videokonferanserom # # Svarar på/finn svar på mykje innan: VA, renovasjon, byggesak (kor langt ein sak har kome...)nabolister, reguleringsplanar, målebrev, Parkeringstillatelse for forfl.hemmede, # motorferdsel i utmark Søknadsskjemaer og henvisninger til rette vedkommende innenfor alle kommale tjenster. Politisk sekretariat # Saksbehandling for rådmannen # Parkeringstillatelse funksjonshemmede Hjelp folk med opplysningar generelt, diverse kopiering, netttenester. Opplysningar op gnr/bnr. Håndgivelse boligtomter, sykdomsavløsing og produksjonstilskudd i landbruket, kommunale avgifter m.m. Det kan være flere tjenester enn de jeg har krysset ut her. Jeg kjenner planene for kommende NAVkontor best og jeg har svart på den bakgrunn. Hjelp til utfylling av skjemaer m.v. for det meste på denne listen, men ikke avgjørelser. Mesteparten av regelstyrte søknader i forhold til VAR, også noe skjønn. Meglerpakker, bevillinger for enkeltanledning, Ansvar for Servicetorget i Fjell er lagt til servicetorgsjefen. I servicetorget inngår desse fageiningane: # - Politisk sekretariat # - Fellesteneste (kundeskranke, telefonsentral, postføring, arkiv, samordna opptak barnehagar, utbetaling av kommunale og statlege tilskot til B.H. # - Informasjon # - Kultur, idrett og friluftsliv (inkl. ungdomsklubbar og badevakter). # - Bibliotektenesta # - Frivillighetssentral Salg av boligtomter # Parkeringsklager # Utstedelse parkering forflytningshemmede # Div. parkering Valgstyresaker # Tilfeldige søknader om kulturstøtte. Arkivteneste og politisk sekretariat Salg av tomter. Innløsing av festetomter. Salg av billetter kino og øvrige kulturarr. Seksjonering av eiendommer. Videokonsesjon # Andre trussamfunn Vi har informasjon om alle kommunens tjenester, men har ikke direkte saksbehandling. Avfallshåndtering, kommunale avgifter,transportordning for funksjonshemmede i arbeid, saksbehandling kultur, forfallsregistrering politiske møter

23 I tillegg: # Motorferdsel,gravemeldinger,valg, politisk sekretæriat, byggeveiledning. -Tilskudd til lag og foreninger # -Rapportering kontantstøtte/søskenmoderasjon # -Refusjonsordninger skole/barnehage # -Tilskuddsmidler for funksjonshemmede Vi har foreløpig en forenklet form for srevicekontor. Er undr utvikling. Informasjon om og rettledning i alt det ovenstående, men ikke direkte saksbehandling Skjenkesaker (deler av dette er delegert), serveringsløyve (deler av dette er delegert), parkeringsbevis, tilskot trusamfunn, kulturmidlar, brøyting, frådeling av tomter etc, videokonsesjonar, enkel saksbehandling innanfor området slam og kommunale avgifter, servicepakke eigedomsopplysningar. # # I tillegg har vi ein del oppgåver som ligg litt utanfor det med saksbehandling: # - oppdateringar og nyregistreringar i GAB # - oppdateringar av grunnlag for kommunale avgifter # - utsending faktura kommunale avgifter # - feiing og registrering av grunnlag # - registrering av post og søknader sosiale tenester # - registrere post barnevern # -utbetalingar sosialhjelp # - råd/relleiingfunksjon innan for alle kommunale tenester # - registrere ved ulike arrangement/tilbod(eldrefest, influensavaksinering, # - sal av bilettar # - turistinformasjon # - oppdatering av internettsider/med i å skulle innføre ny portal # - planarbeid # - med i kommunen sitt beredskapssekretæriat # -ansvar for drifting telefoni # - registrering og oppdateringar i samband med telefoni # # # # Produksjonstilskot i jordbruket. # Utleige av kommunale bustader Pr i dag er rådhustorget i første rekke en informasjons- og henvisningsinstans. Vi er igang med et prosjekt for å vurdere denne funksjonen etter at sosila flyttet ut. Alle merkantile er samlet i servicekontoret (ikke helse- og sosial) Har bla.a. lønn, kom.avg mye mer. Søknader om div. tilskudd,saksbeh for politiske utvalg, personellsaker, saker vedr valg, Skatt # Vederlagsberegning, parkeringstillatelser, # div. tilskuddsorninger Håndterer alle kampanjer/info og påmeldinger for helse-og sosialsektoren i kommunen. Arkivtjeneste # div. saksbehandling # Åpning av all post journalføring og innskanning av papirer Alle kommunale tenester. Sjå Fakturering, produksjonstilskudd i landbruket, motorferdsel i utmark. Motorferdsel i utmark. Vi driver ikke saksbehandling på byggesak osv. men vi har forberedende saksbehandling på de fleste av oppgavene som ytes fra kommunale enheter. Med det menes at vi har ansvar for at alle dokumenter er med i en sak og at det blir gitt riktig veiledning og informasjon til kunden. # Transportstøtte, bostøtte, ledsagerbevis, amb.skjenkebevilling har vi full saksbehandling på. Turistinformasjon # Bibliotek # Lierne Nasjonalparksenter IKS # Oppgaver for Fjellstyrene - hytteutleie, båtutleie, fiskekort, telefoner når de er ute. Utvalgssekretær, småbåtplasser Tildeling av kommunale hus, kommunale avgifter, kulturmidlar, produksjonstilskot, m.m Sekretariat for overformynderi, # utleie av komm. leiligheter og # kommunal grunn, komm. avgifter, fakturering, poduksjonstilskudd, tilskudd avløsning/ferie, delesaker, seksjonering av bygg, kulturmidler, salg av kommunale boligtomter/tilleggsarealer og festetomter, kassefunksjon, registrering av opplysning til GAB, konsesjonssaker, adm. av nøkkelkort til komm. bygg, tilfeldig utleie av komm. bygg, adm. av utleie til treningsaktiviteter i komm. bygg, salg av strømkort, salg av bygdebøker, adm. av 17. mai komiteer, innkalling av vararepr. til kommunestyre/formannskap Motorferdsel, tildeling av kommunale boliger,refusjon av avløsning i jordbruket, Regelstyrt saksbeh:friplass barnehage, parkeringsbevis for forflytningshemmede. # Post /arkivtjenester. Forberedende saklsbeh. på mange områder. # For NAV: Frikort, reiseutbetalinger osv. Seksjonering, har delegert alt i forhold til alkohol og serveringslovgivning, koordinering av arrangementssøknader,flagging, støtte til livssynsorg. # Dispensasjonssøknader vedr. motorferdsel i utmark. # Delingssaker i h.h. til plan. # # All saksbehandling vedr. valg. Internett - hjemmsider - info.ansvar Flyktningtjenesten, bolig tildeling, parkeringkultur, kommunekasse, startlån, tilskudd, vaksinasjonskontor Servicetorget har deler av saksbehandlingen på flere tjenster. Kart-tjenester, kommunens informasjonsavis, opptak kulturskole, fakturering av kommunale avgifter, sentralbord, utleie kommunale boliger

24 Søknad om tjenester innen helse/omsorg # Arkiv, post, journalføring Grunnlagsdata for alle kommunale avgifter. Møtesekretariat.Postbehandling # Div. saksbehandling for oppvekst. Personal/ tilsetjing/ pensjonskontaktar Parkeringsbevis for bevegelseshemmede. Produksjonstilskudd, salg av boligtomter, serverings- og skjenkebevilling, Parkeringstillatelse for funksjonshemmede Snøscooterdispensasjoner. Motorferdsel i utmark, kunnskapsprøver, parkeringskort for funksjonshemmede, leilighetsvis skjenkebevilling, torgplasser, infoland, Mtorferdselsøknad # Husbanklånesøknader - Parkeringsbevis forflyttingshemmede. # - Prøvetaking Etablerer- og kunnskapsprøven (Alkoholloven). I tillegg utfører vi infotj. for byggesaker/renovasjonsordn., gebyrberegning byggesaker, renovasjonsavg. andre komm.avg., sekr. for overformynderi, sekr.ansvar ved valg. Utarbeidelse av refusjonskrav. Saksbehandling kultursaker. infoland, parkeringsløyve, # div. søknader kultur veileder med skjema, men utfører ikke saksbehandling. Kontantstøtte Diverse tilskudd fra kultur (arrangementsstøtte, ledsagerbevis, oppstartstilskudd) Dispensasjoner etter Motorferdselsloven (snøscooter, barmarkskjøring). Renovasjon (sekker, vernehetter, sekkestativ) # Kommunale eiendomsavgifter # Kart og nabolister # Barnehagesøknader # Forbrukerinformasjon # Torgplass # Servering skjenke- og salgsbevilling inkl kunnskapsprøve # Parkeringstillatelse forfl. hemmede # Vannprøver Forhåndsstemming ved valg # Utleie av møterom # Innbetaling av forskudsskatt # Kunnskapsprøver i alkoholloven og serveringsloven, utleie av svømmebasseng til lag og foreninger, administrasjon/utleie torg og gågateområde, inn og utbetalinger nødhjelp og kommunale avgifter, skatt mm., årskort parkering, postbehandling, redusert betaling i barnehage og SFO, utleie av areal for tivoli, utleie av utstyr for kulturtjenesten, kortidsutleie av krykker, billettsalg for div. kulturarrangører i distriktet. Renovasjonsordningen, Infoland, Utleie av idrettshaller m.m. Diverse saksbehandling oppvekst Informasjon/annonser # Parkeringstillatelser for funksjonshemmede # Oppholdsbetaling sykehjem # Mottak og utbetalinger for sosialtjenesten # Utleie komm. boliger/lokaler # Vi har saksbehandling overfor formannskap, kommunestyre, ansvar med saksbehandling overfor valstyret m. m. Forberedende saksbehandling i ansettelsessaker, barnehageopptak, ansvar for elektroniske skjema mm Drift av kontorstøttesystemer, interne kontortjenester og sentralarkiv Driftstilskudd trossamfunn, politiske partier og 17.mai-komiteer. # Eiendomsopplysninger til eiendomsmeglere. # Ajourføring av kulturkalender og av foreningsregisteret. # Koordinering av kommunale kunngjøringer i pressen. # Kunnskapsprøver i serverings- og alkoholloven. # Legat til utdanning og legat til sosiale formål. # Parkeringstillatelse for forflytningshemmede. # Tilskudd til drift av foreninger og lag. # Tilskudd til VARF-avgifter for foreninger og lag. # Webansvar for kommunens intra-og internett. # Utlån av parker og torgplasser. # Boligsoneparkering. # # Skuleskyss, saksførebuing, kommunale avgifter, koordinering av uleige av idrettsanlegg, barnehagar. Informasjonstjeneste Skoleskyss, alle skjenkebevillingssaker, transportordningen(tt-kort), parkeringskort og salg av kommunale tomter Som nevnt under pk 8 har vi saksbehandling innenfor: bostøtte, boligformidling, Husbankens låne- og tilskuddsordninger, transporttjenesten for funksjonshemmede. Vi har prøvd med byggesak i servicetorg ved at saksbehandler kom ned hver dag i et tidsrom, men pga av mye nedbemanning osv, så har dette ikke fungert den siste tiden. Ambulerende skjenkebevilling gjøres av en i vår enhet, men han har kontor i 3.etg. # Sosialkontoret er i 2.etg med egen ekspedisjon og der ligger også økonomisk sosialhjelp. # Har forberedende saksbehandling på en del av de andre tjenestene. Ellers selger vi billetter og tildeler torgplass.

NAV og OSK. 2 sider av samme sak? Hvordan påvirker NAV kommunenes planer om servicekontorer?

NAV og OSK. 2 sider av samme sak? Hvordan påvirker NAV kommunenes planer om servicekontorer? NAV og OSK 2 sider av samme sak? Hvordan påvirker NAV kommunenes planer om servicekontorer? Spørreundersøkelse 2007 om servicetorg og forholdet til NAV 1 Formål med undersøkelsen Få svar på hvilke kommuner

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Vedtatt k.styret den 17.12.03, sak 116/03. Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Side 2 1.1 Bakgrunn og forutsetninger Side 2 1.2 Prosessen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning Audit & Advisory Oktober 2011 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon i Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2014 Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet KVALSUND KOMMUNE Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE Det skal bo folk i husa, husa dæm træng folk! Folk træng hus, og hus træng folk i all sin tid. VEDTATT AV HEMNE KOMMUNESTYRE I SAK 1/ 05 01.02.2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden.

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne 21. mai 2003 ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne kommune, TISIP, http://www.hemne.kommune.no

Detaljer

Enhetenes årsberetninger 2013 Arendal kommune 2014

Enhetenes årsberetninger 2013 Arendal kommune 2014 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 INNHOLD: 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Kommunalteknikk og geodata... 10 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 20 06

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Fragmentert og koordinert

Fragmentert og koordinert Fragmentert og koordinert Organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner ÅSMUND LANGSETHER THORBJØRN HANSEN JARDAR SØRVOLL Rapport nr 18/08 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer