Spørreundersøkelse om servicekontor/-torg og forholdet til NAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreundersøkelse om servicekontor/-torg og forholdet til NAV"

Transkript

1 Spørreundersøkelse om servicekontor/-torg og forholdet til NAV Forum for offentlige servicekontor, mai 2007

2 Forord Forum for offentlige servicekontor (FOSK) gjennomførte en spørreundersøkelse i alle kommuner i perioden april Det ble gjennomført en lignende undersøkelse i Formålet var å få svar på hvilke kommuner som har opprettet et servicekontor/-torg, og hvilke kommunale og statlige tjenester som utføres der. I tillegg ble det nå lagt spesiell vekt på å få fram kunnskap om hvordan etablering av NAV-kontorene skjer i kommunene og hvordan det påvirker servicetorgenes virksomhet. FOSK er et forum for kommuner og statlige etater som har etablert, eller har planer om å etablere, servicekontor. FOSK skal fungere som en ressurs for å styrke medlemmenes faglige dyktighet. FOSK får jevnlig spørsmål om hvilke kommuner som har servicetorg, hvem som har NAV-kontor i Servicetorget og ikke minst hvilke tjenester de har fått delegert. Det er viktig for FOSK å ha en oppdatert oversikt om hva som skjer med servicearbeidet i kommunene. Det har vi fått nå. FOSKs vurdering er at resultatene gir et godt bilde av kommunenes arbeid med servicetorg og nye NAV-kontor. Servicetorgene har kommet for å bli, det er helt tydelig. Vi ser også at vi burde spurt om størrelsen på kommunen for å se om løsningene som velges lokalt har sammenheng med innbyggertall. De viktigste resultatene er: 82 % av kommunene som har deltatt i undersøkelsen har eller skal etablere servicetorg. ¾ av landets kommuner har dermed valgt en slik organisering av kundedialogen sin. Over 50 % av servicetorgene har andre offentlige tjenester enn de kommunale. Av disse leverer mange trygdetjenester (44 %) 1/3 av kommunene vil samlokalisere servicetorget med NAV-kontoret, mens 1/3 av kommunene ikke vil ha noe samarbeid idet hele tatt. Vi vil takke alle kommuner som har deltatt i undersøkelsen og gitt oss dette viktige informasjonsgrunnlaget for videre arbeid. Eva Lian Leder FOSK

3 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 4 Kommuner som har opprettet et servicekontor/-torg... 5 Kommuner med planer om å opprette et servicekontor/-torg... 6 Servicekontor med andre offentlige tjenester enn de kommunale... 8 Tjenester som utføres for de offentlige etatene Planer for forholdet mellom nytt NAV-kontor og servicekontoret/-torget? Servicekontorets/-torgets samarbeid med sosiale tjenester etter opprettelse av NAV Hvilke sosialtjenester det vil samarbeides om Saksbehandlingstjenester som gjøres i servicekontoret/-torget Vedlegg: Spørreskjema... 26

4 Innledning Antall respondenter 446 Antall svar 403 Svarprosent 90 % Av de 446 utsendte skjemaene til kommuner og bydeler (Oslo), fikk vi 403 tilbake igjen. Det gir en svarprosent på 90 som er gledelig høyt. Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk ved at skjemaet ble sendt til postmottak i den enkelte kommune/bydel. Det ble gjort 2(?) purringer i perioden.

5 Kommuner som har opprettet et servicekontor/-torg 3. Har kommunen opprettet et servicekontor/-torg? Ja % Nei % Sum % 3. Har kommunen opprettet et servicekontor/-torg? Nei 28 % Ja 72 %

6 Kommuner med planer om å opprette et servicekontor/-torg 4. Hvis 'Nei' på spm. 3: Har kommunen planer om å opprette et servicekontor/-torg? Ja % Nei % Sum % 4. Hvis 'Nei' på spm. 3: Har kommunen planer om å opprette et servicekontor/-torg? Ja 37 % Nei 63 %

7 5. Hvis 'Ja' på spm. 4: Når skal servicekontoret/-torget opprettes? I løpet av 2007 Usikkert Veiledningstorg i drift fra 1/ vet ikke Gradvis utvikling over eit par år Oppstart Arbeider med oppstart 2010 om 5 år Innen utgangen av Uavklart 1. kvartal 2008 Er midt i en omorganiseringsprosess - mulig servicekontor i løpet av året - årsskifte 2007/08 Åpning 1. september okt.07 Ingen konkrete planer ennå Så fort som mulig, ombygging er i gang I 2007 Avhenger av politiske beslutninger i økonomiplan I løpet av året I løpet av 2008 Administrativt opprettet. Lokaliteter under utredning - hadde håpet med samlokalisering med NAV, men NAV krever eget adskilt mottak. Trolig i Me vonar det er operativt frå Tidligst i I løpet av sommeren 2006/2007 Ikke fastsatt I løpet av 2008 nov/des. 2008

8 Servicekontor med andre offentlige tjenester enn de kommunale 6. Har kommunens servicekontor/- torg også andre offentlige tjenester enn de kommunale? Ja % Nei % Sum % 6. Har kommunens servicekontor/-torg også andre offentlige tjenester enn de kommunale? Nei 49 % Ja 51 %

9 7. Hvis 'Ja' på spm. 6: Hvilke offentlige tjenester har servicekontoret/-torget? Ligning % NAV trygd % Annet % Kirken % NAV arbeid % Politiet % Statens vegvesen 8 5 % Toll 1 1 % 7. Hvis 'Ja' på spm. 6: Hvilke offentlige tjenester har servicekontoret/-torget? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Ligning 62 % NAV trygd 44 % Annet Kirken NAV arbeid 25 % 22 % 28 % Politiet 12 % Statens vegvesen 5 % Toll 1 %

10 7. Spesifisering av Annet Forbrukerrådet Utfører tjenesten "Forbrukerinfo" for Forbrukerrådet Kemneren 1 gang pr uke Sosialkontorfunksjoner, Boligkontor, kommunal sysselsetting/tiltak samlokalisert med NAV trygd og NAV arbeid. Bydel Sagene er NAV pilot. # Forbrukerinfo Forbruker Brosjyrer, skjemaer for Ligning Forbrukerinfo # Jordskifteretten # Regionalt innkrevingskontor Sosialhjelp Post i butikk Forbrukerrådet Forbrukerinformasjon # Festvialkontor for Hamsundager Startlån, bostøtte og forbrukerrådet Billettsalg for konserter og arrangementer Begrenset opplysning for ligningskontoret. # "Satelittkontor" for Jæren ligningskontor. Innbyggere kan få utlevert forskjellige skjemaer i forbindelse med søknad om skattekort, endring av skattekort flytteskjema til folkereister m.m. Nav arbeid flyttet ut pr Samarbeidsavtale med ligning sosialkontor, barnevernstjeneste Forbrukerinfo, informerer om statsetatene. Samarbeid med aetat og trygd. Sosialmottak Valdres tingrett Informasjon om de øvrige. Turistinformasjon Turistinformasjon, utdeling av skjemaer for folkeregisteret, informasjon generelt. - Forbrukerrådet. # - Advokatbistand 1 gang pr uke (m/advokat tilstede). Vi er førstelinje for NAV Trygd i tillegg til at vi er er ligningskontorets repr. En dag pr. uke er vi førstelinje for lensmannskontoret. Bank. # Forbrukerinfo, frivillighetssentral Forbrukertjenester. Samarbeider med forbrukerrådet. I så fall kun rådgivning og veiledning i forhold til forskjellige instanser og hvem som gjør hva. Forbrukerrådet Husbank, utbedringslån mm. # # # Forbrukerkontor-tjenester Steinkjerbygg AS som er et et heleid kommunalt aksjeselskap Sosialkontor Bibliotek, Nav arbeid med en datamaskin. post Ligning og Husbanken har tilbud om å være i Servicetorget ved behov Jordskifte Turistkontor i vinterhalvåret. Skjemautlevering og mottak for likningskontor # Begrensa opningstid på NAV forårsaker mange henvendelser på servicekontoret

11 Tjenester som utføres for de offentlige etatene 8. Hvis 'Ja' på spm. 6: Hva slags tjenester gjør servicekontoret/-torget for de offentlige etatene? Informasjonsoppgaver Videreformidler henvendelser til etatene % % Annet % Saksbehandling % 8. Hvis 'Ja' på spm. 6: Hva slags tjenester gjør servicekontoret/-torget for de offentlige etatene? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Informasjonsoppgaver 93 % Videreformidler henvendelser til etatene 91 % Annet 30 % Saksbehandling 22 %

12 8. Spesifisering av Annet Enkle oppgåver, som reiserekningar frikort m.m. Levering av selvangivelser på nett for skattyter, rettledning ved utfylling av selvangivelse med vedlegg, rettledning ved forespørsel om nytt skattekort, hjelp ved utfylling av skjema for nytt skattekort, hjelp ved utfylling av skjema til folkeregister. Reiseoppgjær/frikort etc for NAV Vi har samarbeid med Biblioteket i bydelen. deler av en stilling finansieres av bydelen for å bistå med informasjonsoppgaver, videreformislingstjenester etc. Hjelp med utfylling av skjemaer, svarer på spørsmål i forhold til ligning og folkeregister, noe kundebehandling. Informasjonsmateriell refusjon reiseutgifter, frikort, helsetrygdkort, reiserekvisisjoner o.l. for NAV trygd Mottak av div. post, selvangivelse, flyttemeldinger, andre oppgaver, inkl. noe veiledning Utlevering/mottak av dis. skjema, litt informasjon Postekspedering/postale tjenester Elektronisk levering sjølvmelding, hjelp ved behov Servicekontortilgangar Infotrygd - med utbetaling av refusjon reise/frikort/medisin Salg av billetter Videreformidler spm om skattekort/endring av skattekort, skatteetatens skjemaer, videresender selvangivelser. Praktisk hjelp ifbm. den praktiske delen av førerprøven. Utstedelse av midlertidig førerkort. Det samme som på spørsmål 6. Kopiering, henter mapper for innsyn i arkivet, booker avtaler for enkelte virksomheter mm Hjelp til reg. arbeidsløse. Helsereiser, frikort, rekvisisjoner, nødhjelp, timebestilling. Sentralbord, post, timebestillinger Postomdeling. Førerprøven Sortering og fordeling av post. Arkiv # WEB # Sekretariatsfunksjoner Sentralbord NAV bemanner to arbeidsstasjoner i servicetorget. Mottak/utskrift av skjemaer, og bestilling av diverse oppgaver via internett, eks. skattekort, helstrygdekort osv. Sentralbord for kirke og trygd. # Post (ikke åpning). rådgjeving Behandling av reiseregninger ol Endel behandling i forbindelse med Teknisk enhet, med behandling av gravemelding, hjelp til byggesaker, vi har oppdatering av nettsider, post og arkivtjenesten, samt saksbehandlingprogrammet i Sauda kommune. Trygdekontoret er en del av servicetorget. De har selv ansatte som tar seg av kundene og de oppgaver som søkes. Ivaretar kirkevergefunksjonen Sekretærfunksjoner Vi har et kundemottak/sentralbord som stort sett henviser videre, deler ut og veileder i utfylling av skjemaer, hytteutleie, samt andre forskjellige oppgaver. Vi har noen saksbehandlere på egne kontor i servicetorget innenfor områdene: bostøtte, boligformidling, Husbankens låne- og tilskuddsordninger, transporttjenesten for funksjonshemmede mm. I tillegg til mottaks- og sentralbordteneste har vi felles post- # teneste og felles kopisentral. Kyrkja får IKT-hjelp frå kommunen. låner ut bøker. Tilbyr kontorplass NAV: 3 dg pr uke # Kirken: Tar imot og sender ut post for menighetskontoret # Politiet: 1 dag pr mnd Postsortering, skjemaer Salg av kino og kulturbilletter # Diverse andre operative kommunale tjenester

13 Bustøtte, kommunale avgifter, postbehandling, arkiv,, politisk møtesekretær Ligningskontoret har egne saksbehandlere, så servicetorgets personale viser kun tilrette og deler ut skjema Ligningskontoret har et eget kontor på servicekontoret som de betjener selv to dager i uka Enkel veiledning og tilgang til publikums PC Tek i mot sjølvmelding, leverer ut og vidaresender flyttemeldingar mange andre skjema som vi enten har liggjande i kontoret eller henter ut frå nettet. Generell veiledning.

14 Planer for forholdet mellom nytt NAV-kontor og servicekontoret/- torget? 9. Hva slags planer har dere for forholdet mellom nytt NAV-kontor og servicekontoret/-torget? Samlokalisering i samme bygg Ikke noe annet samarbeid enn at vi vet om hverandre % % Annet % Tett samarbeid, men i ulike bygg Felles førstelinje % 22 8 % 9. Hva slags planer har dere for forholdet mellom nytt NAVkontor og servicekontoret/-torget? 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Samlokalisering i samme bygg 33 % Ikke noe annet samarbeid enn at vi vet om hverandre 29 % Annet 20 % Tett samarbeid, men i ulike bygg 11 % Felles førstelinje 8 %

15 9. Spesifisering av Annet Samme hovedinngang med adskilte skranker og kontorloksler for servicetorg og NAV Servicekontor blir avviklet ved opprettelsen av lokale NAV-kontorer Sannsynligvis i samme bygg, men ennå ikke helt avklart. Det er ikke lagt planer for dette ennå. Bydelen har i tilegg til NAV kontor etablert et Servicetorg i sandakervn. 33 c. Dette er i første omgang en servicetjeneste til helsestasjon, barnevern, søknadskontor for barn og unge, søknadskontor for eldre og funksjonsjhemmede samt hjemmetjenesten. vi har planer om videreutvikling dette Servicetorget. I utgangspunktet er NAV kontor og Servicetorg to ulike tjenester, men de skal ha henvisningskompetanse til hverandres tjenester. Ellersd er det mye samarbeid på brukernivå mellom tjenestene. NAV trygd og arbeid og sosialtjenesten skal samlokaliseres i løpet av våren 2008 utenfor Servicetorgets lokaler.foreberedelser pågår, fortsatt uklart hvilke rolle ST får etter dette. Lokaliteter ikke avklart. Primært ønskes felles førstelinjetjeneste. Felles førsteline blir endra til delt førsteline ved oppretting av NAV pga plassproblem. Er ikkje avklart, men truleg tett samarbeid i ulike bygg. Spørsmålet er under utgreiing. Kristiansund og Frei kommuner skal slås sammen fra Da blir det felles servicekontor i Kristiansund. Se svar fra servicekontoret i Kristiansund om planer vedr. samarbeid med NAV-kontor Hamar er pilot, og det er opprettet eget NAV-kontor. Servicekontoret har deltatt i forarbeidet, men vi har ikke felles førstelinje. Prosjekt pågår. Avklares ila året. Sosial er flyttet ut av rådhuset og samlokalisert med NAV i annet bygg Veit ikkje, prosjektet fram mot etablering av felles NAV tar til i juni d.å. På sikt felles sentralbord Vi har ikke planene klare ennå Ikkje planlagt enno. NAV-planene er lagt på is i Lillesand i 2 år. Vet ikke hva som kommer til å bli realiteten Det arbeides med flere alternativ, men dette er ikke klarlagt fullt ut. Me har ikkje ferdige planar Ikke avtalt samarbeidsform med sosialtjenesten etter opprettelse av NAV For øyeblikket uklart. Men ved bygging av nytt kulturhus (2010?)er det planer om samlokalisering evnt annet. Prosjektet er i begynnerfasen. Vi er i samme bygg. Vi i ST har kontantkasse og foretar utbetaling til sosiale kunder. Ellers er det naturlig at vi, på bakgrunn av vår plassering i Rådhuset, får mange spørsmål om NAV. Vi må ofte ta imot beskjeder og formidle disse da åpningstiden i NAV er Vi har åpent # Vet foreløpig ikke - dette er ikke avklart. Ikke avklart. Ikke samlokalisering- # 13 km mellom byggene. Noe informasjonstjeneste, samt sentralbord Servicekontor og Nav Trygd er i dag samlokalisert med felles skranke, og har pr dags dato et godt samarbeidb før vi har etablert Nav kontor. Flytting av sosial til sammebygg vil være neste skritt, for videre utvikling av Nav. Samt omgjøring av lokaliteter. Ikke avtalt eller planlagt ennå. Prosessen er startet - ikke avklart ennå Kontoret er allerede opprettet. Vi har eget NAV kontor i en annen del av byen. Servicetorget har alt om Husbankordningene i dag, dette vurderes å flytte over. Samarbeidet vil opphøre i løpet av året pga omorganisering av NAV Ikke ferdige planer, regner med samarbeid ulike bygg Ingen Vi ønsker samlokalisering, men det har vært liten interesse å spore. Vi arbeider med en utredning om dette. Ikkje noko er avklara enno Prosjektet med oppretting av NAV kontor i Sandnes er i startfasen. Det er ingen foreløpige planer om integrering eller samlokalisering med det kommende NAV kontor.

16 Dette er ikkje bestemt enda, skal først gå inn samarbeidet i Har ikke startet arbeidet ennå, lokaliseringen blir sansynligvis et annet sted enn servicetorget. Nytt NAV-kontor vil ha annen geografisk beliggenhet enn det kommunale servicesenteret. Pr. nå ikke avklart hvilken grad av samhandling. Endelig lokalisering av NAV-kontoret må avklares før spørsmålet kan besvares ut fra alternativene ovenfor. Ikkje avklara enno NAV-kontoret blir i 1. etasje på Rådhuset, vegg i vegg med det kommunale servicekontoret, men egen hoveddør på andre siden av bygget. Blir ikke gjennomgang for publikum, da skal de evt. følges av en saksbehandler dersom det blir upraktisk å be dem gå rundt huset til den kommunale inngangen. Kommunen ønsker samlokalisering, men dette er ikke avklart ennå. uavklart Det er ikke avklart ennå ikkje bestemt Saken er under utredning Kommunen er pilotkommune for NAV. Etableringen av NAV medførte, etter påtrykk fra staten, et relativt skarpt skille mellom NAV og vårt servicetorg. I utgangspunktet hadde kommunen tenkt seg det anderledes. Nylig begynt å drøfte hvilke løsninger og lokaliseringer. Under planlegging. Tilbudene blir i samme bygg. Det har ikke vært drøftet om det skal være samarbeid mellom kommunens servicekontor og nytt NAV-kontor Det vil bli utarbeidet en tjenesteavtale mellom avdelingene. Førebelse signal går på at NAV ikkje skal integrerast Det er enda ikkje avgjort, men trur ikkje det vert så mykje. Det er ikke kjent ennå Det er ikke tatt noen endelig beslutning vedrørende nytt NAV-kontor enda. Innen utgangen av 2008 skal kontoret være etablert. Ikke avklart

17 Servicekontorets/-torgets samarbeid med sosiale tjenester etter opprettelse av NAV 10. Vil servicekontoret/-torget samarbeide med sosiale tjenester etter at NAV er opprettet? Ja % Nei % Sum % 10. Vil servicekontoret/-torget samarbeide med sosiale tjenester etter at NAV er opprettet? Nei 35 % Ja 65 %

18 Hvilke sosialtjenester det vil samarbeides om 11. Hvis 'Ja' på spm. 10: Hvilke sosialtjenester vil det samarbeides om? Boligtjenester % Annet % Økonomisk rådgivning % Helsetjenester % Rus/psykiatri, rådgivning % 11. Hvis 'Ja' på spm. 10: Hvilke sosialtjenester vil det samarbeides om? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Boligtjenester 64 % Annet 36 % Økonomisk rådgivning 28 % Helsetjenester 19 % Rus/psykiatri, rådgivning 19 %

19 11. Spesifisering av Annet Gjeldsrådgivning. # Individuell plan Servicetorget har allerede fylgjande oppgåver frå sosial: # Bustøtte og økonomisk gjeldsrådgivning. # Ennå ikke avklart. Servicekontoret/informasjonssenteret samarbeider i dag tett med boligkontoret. De er 1.linje i boligspørsmål. ST er idag 1. linje for bolig og sosial, men uklart hvilke områder som overføres til NAV og hva som blir igjen. Dette vil avgjøre det videre samarbeid Avlastning på enkle saker når kontoret er ubemanna, td naudhjelp Dette er ikke avklart enda. Vi samarbeider nå om Husbankens tjenester, er sentralbord for helse og sosial, legger inn avtaler m.m. Se pkt. 9, ikke avklart. Informasjon bostøtte Litt vanskeleg å svara eksakt før spørsmålet er utgreidd og avklart. publikumsmottak Enkelt mottak av klienter. Utbetalng av sosialhjelp. Merkantile funksjoner Pr dags dato er dette ikke avklart. Vi har tilgang på fagsystemet og kan opplyse om saksbehandler, vedtak osv. Som Servicesenter for kommunen vil det være naturlig å fortsette det samsrbeidet som allerede eksisterer. Dette innebærer at det kan gis informasjon rundt de sosiale tjenestene. Vi er ikke kommet så langt i planleggingen at vi kan si eksakt hva dette innbefatter Ikkje avklart endå Økonomisk sosialhjelp Alle oppgaver i sosialtjnesten og psykiske helsetjenester som kan løses i førstelinjen Ikkje avklart, sjå sp.m 9 Dette er avhengig av skriftlig svar på spørsmål 9 Timebestilling, søknadsmottak Alle typer tjenester etter Lov om sosiale tjenester. Det er ikke avklart hva slags tjenester som skal inn i NAV fra kommunens side. Informasjonsoppgaver # Videreformidling Ikke avklart mottak Jeg antar at det blir et samarbeid. Fra Tjenestetorvet er det purret på en avklaring omkring temaet. Diskuteres i prosjekt som ikke Tjenestetorvet er en del av. Postomdeling Se nr 9. Ellers har kundene mange spørsmål. De sitter ofte og venter på saksbehandlere i ST. Foreløpig uavklart. Muligens boligtjenester dersom disse blir liggende på kommunehuset Sentralbord og noe informasjon Kontantutbetalinger ihht. vedtak Behov for utbetaling fra kontantkasse Prosessen er startet - ikke avklart ennå Journalføring av post, mottak av brukere Pkt 10 og 11 ikke helt avklart enda. Mulig samarbeid, men vet ikke på hvilket plan enda. Infomateriell, brosjyrer, serviceerklæringer og generell opplysningsteneste om kommunen. # Kundeombod Så utstrakt samarbeid som mulig der det er hensiktsmessig for brukerne av tjenestene. Saksbehandling og utbetaling av sosial nødhjelp, 5 i Sosialtjenesteloven. Kontantutbetaling av økonomisk sosialhjelp. Barnevern # Dette er ikkje bestemt enda.

20 Informasjon og veiledning om tjenesten Informasjons- og skjemaformidling Generell rådgiving om sosialtjenester. uavklart i kor stor grad og kva for oppgåver Ikke avklart Husbanksaker, Formidling og booke møter mellom bruker og sosial Vet ikke - planlagt fra 2009 Vi har ikke klarlagt helt hva vi skal gjøre, men vi har diskutert at det fortsatt blir aktuelt med samarbeid. Ikke avklart Under planlegging Ingenting konkret. Utbetalinger i forbindelse med hastevedtak, husbanken, kommunale boliger. Bostøtte # Fortsatt uavklart vedr. lønn, post og arkiv # Førebels ikkje drøfta/planer ikkje gjort, men eg føreset at vi kan samarbeida til beste for brukarane, Pr. dato er vi førstline ein dag i veka og ellers avlastar i høve telefonar og oppmøte ved behov. Nokre utbetalingar. Usikkert kva det vert av tenester etter opning av NAVkontotr fordi delar av sosial flytter til ein annan kant av sentrum.

21 Saksbehandlingstjenester som gjøres i servicekontoret/-torget 12. Hva slags saksbehandlingstjenester gjør dere i servicekontoret/-torget? Ambulerende skjenkebevilling Bostøtte/startlån/andre Husbanktjenester % % Situasjonskart % Ledsagerbevis % Transportstøtte % Annet, hva? % Barnehageopptak % SFO % Økonomisk sosialhjelp % Økonomisk rådgivning % Trygghetsalarm 21 7 % 12. Hva slags saksbehandlingstjenester gjør dere i servicekontoret/- torget? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Ambulerende skjenkebevilling Bostøtte/startlån/andre Husbanktjenester Situasjonskart 60 % 58 % 57 % Ledsagerbevis 51 % Transportstøtte Annet, hva? 42 % 42 % Barnehageopptak 27 % SFO Økonomisk sosialhjelp Økonomisk rådgivning 15 % 12 % 18 % Trygghetsalarm 7 %

22 12. Spesifisering av Annet Sentralbordtjeneste, kassafunksjon, mottak og veiledning av kunder/besøkende i rådhuset,utlevering/veiledning av søknadsskjema for de fleste områder Gravemeldetjenesten Kontantinnbetalinger # ID-,tidreg.- og nøkkelkortproduksjon Alle skjenkesaker, motorisert ferdsel, hustildeling m.a. Alle tekniske oppgåver - full byggesakshandsaming all sakshandsaming for landbruksetaten. Teknisk og lanbruk er fullt integrert i OSK Når servicekontoret blir opprettet er det tenkt enkel regelstyrt saksbehandling innenfor flere av områdene som nevnt over. Generell veiledningstjeneste vil også bli tillagt servicekontoret Infolandhenvendelser Legater, kommune- og stortingsvalg, fritak fra off.verv, politisk sekretariat, disp. vedr. motorferdsel i utmark, tilskudd humanitære org., tilskudd trossamfunn, serveringsbevillinger, skoleskyss Alle typer skjenkebevilling # Serveringsbevilling Sykdomsavløsing i landbruket # Administrasjon av landbruksvikar # Kommunalt boligkontor Politisk sekretæriat inkl. ansvar for praktisk utførelse av valg, arkivansvar for heile kommunen, system- og brukerstøtteansvar for kommunens elektroniske sak/arkivsystem samt instruktøroppgaver ved oppdateringer etc. Delansvar for nye Web-sider i kommunen, fellesinnkjøp for heile kommunen, kontorstøtteoppgaver frå alle seksjoner internt i organisasjonen, bemanning av skule- og barnehagekontor. Det saksbehandles ikke ved servicetorget Drift og leie av park og gater. Drift av boliggater, trafikkregulering, arkivtjenester, informasjon, miljørettet helsevern NB! ST fungerer som 1. linje for barnehage, bostøtte,kommunal bolig, sosialhjelp osv. Forberedende saksbehandling men ikke saksbehandling SFO og barnehageopptak er på tenestestadane. # # Booker møterom med alt utstyr, videokonferanserom # # Svarar på/finn svar på mykje innan: VA, renovasjon, byggesak (kor langt ein sak har kome...)nabolister, reguleringsplanar, målebrev, Parkeringstillatelse for forfl.hemmede, # motorferdsel i utmark Søknadsskjemaer og henvisninger til rette vedkommende innenfor alle kommale tjenster. Politisk sekretariat # Saksbehandling for rådmannen # Parkeringstillatelse funksjonshemmede Hjelp folk med opplysningar generelt, diverse kopiering, netttenester. Opplysningar op gnr/bnr. Håndgivelse boligtomter, sykdomsavløsing og produksjonstilskudd i landbruket, kommunale avgifter m.m. Det kan være flere tjenester enn de jeg har krysset ut her. Jeg kjenner planene for kommende NAVkontor best og jeg har svart på den bakgrunn. Hjelp til utfylling av skjemaer m.v. for det meste på denne listen, men ikke avgjørelser. Mesteparten av regelstyrte søknader i forhold til VAR, også noe skjønn. Meglerpakker, bevillinger for enkeltanledning, Ansvar for Servicetorget i Fjell er lagt til servicetorgsjefen. I servicetorget inngår desse fageiningane: # - Politisk sekretariat # - Fellesteneste (kundeskranke, telefonsentral, postføring, arkiv, samordna opptak barnehagar, utbetaling av kommunale og statlege tilskot til B.H. # - Informasjon # - Kultur, idrett og friluftsliv (inkl. ungdomsklubbar og badevakter). # - Bibliotektenesta # - Frivillighetssentral Salg av boligtomter # Parkeringsklager # Utstedelse parkering forflytningshemmede # Div. parkering Valgstyresaker # Tilfeldige søknader om kulturstøtte. Arkivteneste og politisk sekretariat Salg av tomter. Innløsing av festetomter. Salg av billetter kino og øvrige kulturarr. Seksjonering av eiendommer. Videokonsesjon # Andre trussamfunn Vi har informasjon om alle kommunens tjenester, men har ikke direkte saksbehandling. Avfallshåndtering, kommunale avgifter,transportordning for funksjonshemmede i arbeid, saksbehandling kultur, forfallsregistrering politiske møter

23 I tillegg: # Motorferdsel,gravemeldinger,valg, politisk sekretæriat, byggeveiledning. -Tilskudd til lag og foreninger # -Rapportering kontantstøtte/søskenmoderasjon # -Refusjonsordninger skole/barnehage # -Tilskuddsmidler for funksjonshemmede Vi har foreløpig en forenklet form for srevicekontor. Er undr utvikling. Informasjon om og rettledning i alt det ovenstående, men ikke direkte saksbehandling Skjenkesaker (deler av dette er delegert), serveringsløyve (deler av dette er delegert), parkeringsbevis, tilskot trusamfunn, kulturmidlar, brøyting, frådeling av tomter etc, videokonsesjonar, enkel saksbehandling innanfor området slam og kommunale avgifter, servicepakke eigedomsopplysningar. # # I tillegg har vi ein del oppgåver som ligg litt utanfor det med saksbehandling: # - oppdateringar og nyregistreringar i GAB # - oppdateringar av grunnlag for kommunale avgifter # - utsending faktura kommunale avgifter # - feiing og registrering av grunnlag # - registrering av post og søknader sosiale tenester # - registrere post barnevern # -utbetalingar sosialhjelp # - råd/relleiingfunksjon innan for alle kommunale tenester # - registrere ved ulike arrangement/tilbod(eldrefest, influensavaksinering, # - sal av bilettar # - turistinformasjon # - oppdatering av internettsider/med i å skulle innføre ny portal # - planarbeid # - med i kommunen sitt beredskapssekretæriat # -ansvar for drifting telefoni # - registrering og oppdateringar i samband med telefoni # # # # Produksjonstilskot i jordbruket. # Utleige av kommunale bustader Pr i dag er rådhustorget i første rekke en informasjons- og henvisningsinstans. Vi er igang med et prosjekt for å vurdere denne funksjonen etter at sosila flyttet ut. Alle merkantile er samlet i servicekontoret (ikke helse- og sosial) Har bla.a. lønn, kom.avg mye mer. Søknader om div. tilskudd,saksbeh for politiske utvalg, personellsaker, saker vedr valg, Skatt # Vederlagsberegning, parkeringstillatelser, # div. tilskuddsorninger Håndterer alle kampanjer/info og påmeldinger for helse-og sosialsektoren i kommunen. Arkivtjeneste # div. saksbehandling # Åpning av all post journalføring og innskanning av papirer Alle kommunale tenester. Sjå Fakturering, produksjonstilskudd i landbruket, motorferdsel i utmark. Motorferdsel i utmark. Vi driver ikke saksbehandling på byggesak osv. men vi har forberedende saksbehandling på de fleste av oppgavene som ytes fra kommunale enheter. Med det menes at vi har ansvar for at alle dokumenter er med i en sak og at det blir gitt riktig veiledning og informasjon til kunden. # Transportstøtte, bostøtte, ledsagerbevis, amb.skjenkebevilling har vi full saksbehandling på. Turistinformasjon # Bibliotek # Lierne Nasjonalparksenter IKS # Oppgaver for Fjellstyrene - hytteutleie, båtutleie, fiskekort, telefoner når de er ute. Utvalgssekretær, småbåtplasser Tildeling av kommunale hus, kommunale avgifter, kulturmidlar, produksjonstilskot, m.m Sekretariat for overformynderi, # utleie av komm. leiligheter og # kommunal grunn, komm. avgifter, fakturering, poduksjonstilskudd, tilskudd avløsning/ferie, delesaker, seksjonering av bygg, kulturmidler, salg av kommunale boligtomter/tilleggsarealer og festetomter, kassefunksjon, registrering av opplysning til GAB, konsesjonssaker, adm. av nøkkelkort til komm. bygg, tilfeldig utleie av komm. bygg, adm. av utleie til treningsaktiviteter i komm. bygg, salg av strømkort, salg av bygdebøker, adm. av 17. mai komiteer, innkalling av vararepr. til kommunestyre/formannskap Motorferdsel, tildeling av kommunale boliger,refusjon av avløsning i jordbruket, Regelstyrt saksbeh:friplass barnehage, parkeringsbevis for forflytningshemmede. # Post /arkivtjenester. Forberedende saklsbeh. på mange områder. # For NAV: Frikort, reiseutbetalinger osv. Seksjonering, har delegert alt i forhold til alkohol og serveringslovgivning, koordinering av arrangementssøknader,flagging, støtte til livssynsorg. # Dispensasjonssøknader vedr. motorferdsel i utmark. # Delingssaker i h.h. til plan. # # All saksbehandling vedr. valg. Internett - hjemmsider - info.ansvar Flyktningtjenesten, bolig tildeling, parkeringkultur, kommunekasse, startlån, tilskudd, vaksinasjonskontor Servicetorget har deler av saksbehandlingen på flere tjenster. Kart-tjenester, kommunens informasjonsavis, opptak kulturskole, fakturering av kommunale avgifter, sentralbord, utleie kommunale boliger

24 Søknad om tjenester innen helse/omsorg # Arkiv, post, journalføring Grunnlagsdata for alle kommunale avgifter. Møtesekretariat.Postbehandling # Div. saksbehandling for oppvekst. Personal/ tilsetjing/ pensjonskontaktar Parkeringsbevis for bevegelseshemmede. Produksjonstilskudd, salg av boligtomter, serverings- og skjenkebevilling, Parkeringstillatelse for funksjonshemmede Snøscooterdispensasjoner. Motorferdsel i utmark, kunnskapsprøver, parkeringskort for funksjonshemmede, leilighetsvis skjenkebevilling, torgplasser, infoland, Mtorferdselsøknad # Husbanklånesøknader - Parkeringsbevis forflyttingshemmede. # - Prøvetaking Etablerer- og kunnskapsprøven (Alkoholloven). I tillegg utfører vi infotj. for byggesaker/renovasjonsordn., gebyrberegning byggesaker, renovasjonsavg. andre komm.avg., sekr. for overformynderi, sekr.ansvar ved valg. Utarbeidelse av refusjonskrav. Saksbehandling kultursaker. infoland, parkeringsløyve, # div. søknader kultur veileder med skjema, men utfører ikke saksbehandling. Kontantstøtte Diverse tilskudd fra kultur (arrangementsstøtte, ledsagerbevis, oppstartstilskudd) Dispensasjoner etter Motorferdselsloven (snøscooter, barmarkskjøring). Renovasjon (sekker, vernehetter, sekkestativ) # Kommunale eiendomsavgifter # Kart og nabolister # Barnehagesøknader # Forbrukerinformasjon # Torgplass # Servering skjenke- og salgsbevilling inkl kunnskapsprøve # Parkeringstillatelse forfl. hemmede # Vannprøver Forhåndsstemming ved valg # Utleie av møterom # Innbetaling av forskudsskatt # Kunnskapsprøver i alkoholloven og serveringsloven, utleie av svømmebasseng til lag og foreninger, administrasjon/utleie torg og gågateområde, inn og utbetalinger nødhjelp og kommunale avgifter, skatt mm., årskort parkering, postbehandling, redusert betaling i barnehage og SFO, utleie av areal for tivoli, utleie av utstyr for kulturtjenesten, kortidsutleie av krykker, billettsalg for div. kulturarrangører i distriktet. Renovasjonsordningen, Infoland, Utleie av idrettshaller m.m. Diverse saksbehandling oppvekst Informasjon/annonser # Parkeringstillatelser for funksjonshemmede # Oppholdsbetaling sykehjem # Mottak og utbetalinger for sosialtjenesten # Utleie komm. boliger/lokaler # Vi har saksbehandling overfor formannskap, kommunestyre, ansvar med saksbehandling overfor valstyret m. m. Forberedende saksbehandling i ansettelsessaker, barnehageopptak, ansvar for elektroniske skjema mm Drift av kontorstøttesystemer, interne kontortjenester og sentralarkiv Driftstilskudd trossamfunn, politiske partier og 17.mai-komiteer. # Eiendomsopplysninger til eiendomsmeglere. # Ajourføring av kulturkalender og av foreningsregisteret. # Koordinering av kommunale kunngjøringer i pressen. # Kunnskapsprøver i serverings- og alkoholloven. # Legat til utdanning og legat til sosiale formål. # Parkeringstillatelse for forflytningshemmede. # Tilskudd til drift av foreninger og lag. # Tilskudd til VARF-avgifter for foreninger og lag. # Webansvar for kommunens intra-og internett. # Utlån av parker og torgplasser. # Boligsoneparkering. # # Skuleskyss, saksførebuing, kommunale avgifter, koordinering av uleige av idrettsanlegg, barnehagar. Informasjonstjeneste Skoleskyss, alle skjenkebevillingssaker, transportordningen(tt-kort), parkeringskort og salg av kommunale tomter Som nevnt under pk 8 har vi saksbehandling innenfor: bostøtte, boligformidling, Husbankens låne- og tilskuddsordninger, transporttjenesten for funksjonshemmede. Vi har prøvd med byggesak i servicetorg ved at saksbehandler kom ned hver dag i et tidsrom, men pga av mye nedbemanning osv, så har dette ikke fungert den siste tiden. Ambulerende skjenkebevilling gjøres av en i vår enhet, men han har kontor i 3.etg. # Sosialkontoret er i 2.etg med egen ekspedisjon og der ligger også økonomisk sosialhjelp. # Har forberedende saksbehandling på en del av de andre tjenestene. Ellers selger vi billetter og tildeler torgplass.

NAV og OSK. 2 sider av samme sak? Hvordan påvirker NAV kommunenes planer om servicekontorer?

NAV og OSK. 2 sider av samme sak? Hvordan påvirker NAV kommunenes planer om servicekontorer? NAV og OSK 2 sider av samme sak? Hvordan påvirker NAV kommunenes planer om servicekontorer? Spørreundersøkelse 2007 om servicetorg og forholdet til NAV 1 Formål med undersøkelsen Få svar på hvilke kommuner

Detaljer

Er servicetorg bare bra for innbyggerne?

Er servicetorg bare bra for innbyggerne? Er servicetorg bare bra for innbyggerne? Siden 2002 Siden 1995 80- tallet - NPM Brukerbehov Effektivitet 90- tallet 1992-96: Prosjekt Offentlige Servicekontor 1999-2000: Ett sted, ett telefonnummer

Detaljer

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Servicekontor og førstelinje

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Servicekontor og førstelinje Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester Servicekontor og førstelinje Gruppeleder: Mette Holand 30.03.2017 Innhold Status på tjenesteområdet(ene) i dag... 2 Hvordan er tjenesteområdet (ne) organisert

Detaljer

Opprettelse av servicetorg

Opprettelse av servicetorg Fosen Kommunerevisjon Roan kommune Forvaltningsrevisjon 2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING/BAKGRUNN... 2 2 PROBLEMSTILLING... 2 3 VURDERINGSKRITERIER... 2 3.1 BAKGRUNN FOR VALG AV VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

Hva kan vi hjelpe deg med? Innherred samkommune Servicekontoret

Hva kan vi hjelpe deg med? Innherred samkommune Servicekontoret Hva kan vi hjelpe deg med? 2 Hva er et servicekontor? 3 SERVICE PÅ ETT STED! Servicekontoret gir deg informasjon og veiledning om alle kommunale tjenester. Her kan du få svar med en gang eller vi henviser

Detaljer

Årsplan Servicekontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Servicekontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Servicekontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Årshjul informasjon/internettsider 2014

Årshjul informasjon/internettsider 2014 Årshjul informasjon/internettsider 2014 Dette er redaktørens ansvar: Oppdatere årshjulet: Tar opp dette årshjulet på avdelingsmøte og tipser ase.toril.holten@gran.kommune.no om andre ting som skal legges

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider

Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Instruks for kommunens internettsider For at kommunens hjemmeside skal holde seg oversiktlig og brukervennlig, og for at det skal være enkelt å kunne publisere og oppdatere

Detaljer

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Skjenke- salg- og serveringsbevillinger

Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester. Skjenke- salg- og serveringsbevillinger Kartleggingsrapport Arbeidsgruppe: Fellestjenester Skjenke- salg- og serveringsbevillinger Gruppeleder: Mette Holand 30.03.2017 Innhold Status på tjenesteområdet «skjenke- salg og serveringsbevillinger»

Detaljer

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15

Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Konsekvenser av streiken i kommunen Sist endret 05.06 kl. 14.15 Skoler Skole Status Fra og med Aronsløkka Stengt Onsdag 30. mai Bragernes Stengt Onsdag 30. mai Børresen Stengt Onsdag 30. mai Danvik Stengt

Detaljer

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet.

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801628 : E: X05 : Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 26.03.2008 6/08 Bystyret 01.04.2008

Detaljer

Komiteenes ansvarsområder

Komiteenes ansvarsområder Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:

Detaljer

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no

Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Google Analytics Analyse av www.bodo.kommune.no Besøkende 2011: + ca 1200 besøkende på hverdager i snitt + 3-500 besøkende i helgene i snitt + Av ca 360 000 besøk, var 40% av dem nye besøk + Det var ca

Detaljer

Innherred samkommune. Servicekontoret ISK: Orientering til Samkommunestyret. 10.april 2008. Servicekontoret Enhetsleder Sølvi Melvold

Innherred samkommune. Servicekontoret ISK: Orientering til Samkommunestyret. 10.april 2008. Servicekontoret Enhetsleder Sølvi Melvold Innherred samkommune Servicekontoret ISK: Orientering til Samkommunestyret 10.april 2008 1 Servicekontoret Enhetsleder Sølvi Melvold Bemanning servicekontoret ISK 2www.innherred-samkommune.no Enhetsleder

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Håndbok. Hvordan: Fordeler med digitalt: 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak

Håndbok. Hvordan: Fordeler med digitalt: 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak Håndbok 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak Anne Lene Helgetun Molde kommune / FFB Hvordan: Digitalt Egen mappe på PC en Linker til aktuelle nettsteder Papirformat Fysisk perm med utskrifter Fordeler

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL SØKNAD OM BYGGJELØYVE 1. FORMÅL Behandla søknader om byggjeløyve ved å kontrollera om søknaden er i samsvar med krav i plan- og bygningslova og tilhøyrande

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.08.2013-12.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.08.2013-12.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2398/11 Regdato:12.08.2013 Saksnr: 11/1145-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/OPV/HK Diverse Dok.beskr: SØKNAD OM FERIEARBEID 2011 Lnr: 347/13 Regdato:07.08.2013 Saksnr: 13/100-2 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Informasjon om barnehagetilbud. og søknad om barnehageplass

Informasjon om barnehagetilbud. og søknad om barnehageplass Informasjon om barnehagetilbud og søknad om barnehageplass 2014/2015 Oversikt over barnehagetilbudene i Rennebu 2014-2015 Barnehage Type tilbud Åpningstid Dager Innset barnehage 7398 Rennebu Enhetsleder:

Detaljer

Organisering og lokalisering av servicetorg

Organisering og lokalisering av servicetorg Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.01.2010 5184/2010 2010/3507 Saksnummer Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget 26.01.2010 10/7 Bystyret 11.02.2010 Organisering og lokalisering

Detaljer

Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005.

Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005. Rapport Brukerundersøkelse Stange offentlige servicekontor november 2005. Innledning I løpet av en 5 dagers periode i november 2005 gjennomførte vi ved Stange offentlige servicekontor en brukerundersøkelse.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019

Detaljer

PPT SFO Voksenopplæring Krav om politiattest Kulturskole Kontakt Kommunenes opplæringskontor

PPT SFO Voksenopplæring Krav om politiattest Kulturskole Kontakt Kommunenes opplæringskontor Forklaringer til tabellen Kjennetegn Tittel med ramme rundt Tekst med hvit bakgrunn (nivå 4) Tekst med farget bakgrunn (nivå 4) Forside (bokser) Skole og barnehage nivå 2 (bokser) Barnehage Skole PPT SFO

Detaljer

Informasjon om barnehagetilbud. og søknad om barnehageplass

Informasjon om barnehagetilbud. og søknad om barnehageplass Informasjon om barnehagetilbud og søknad om barnehageplass 2015/2016 Oversikt over barnehagetilbudene i Rennebu 2015-2016 Barnehage Type tilbud Åpningstid Dager Innset barnehage 7398 Rennebu Enhetsleder:

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

To kommuner - eitt kontor

To kommuner - eitt kontor Oslo Kongressenter, 13. april -15 To kommuner - eitt kontor Samanslåing av NAV Volda og NAV Ørsta Eit døme på partnerskapet i praksis Eli Grøtta, NAV-leiar NAV Ørsta/Volda NAV på bedringens veg! NAV, 16.04.2015

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Søk regionale miljøtilskot elektronisk

Søk regionale miljøtilskot elektronisk Søk regionale miljøtilskot elektronisk I 2014 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me håpar at du vil søke elektronisk. I denne brosjyra finn du ei beskriving av

Detaljer

Servicekonferansen 2011; 28.10.11. Lene S. Hagen leder av Servicesenteret i Oslo

Servicekonferansen 2011; 28.10.11. Lene S. Hagen leder av Servicesenteret i Oslo Profesjonell service til brukerne Servicekonferansen 2011; Samarbeid for profesjonell service 28.10.11 Lene S. Hagen leder av Servicesenteret i Oslo Bakgrunn for etablering Stor andel utenlandsk arbeidskraft

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møtrom 1-2, 2.etg. 19.01.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møtrom 1-2, 2.etg. 19.01.2011 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møtrom 1-2, 2.etg 19.01.2011 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/390 Kristin Opsahl / Henning Mørland 944.4

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/390 Kristin Opsahl / Henning Mørland 944.4 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 31.10.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/390 Kristin Opsahl / Henning Mørland 944.4 Søknad om utvidet innendørs servering- og skjenkebevilling - Sandaker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Årsplan 2016. Servicekontor. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Servicekontor. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Servicekontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU)

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT HOVEDUTVALGENE Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Revidert av kommunestyret 23.09.2010. Innledning

Detaljer

Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår

Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar Steinar Hunskår Disposisjon Overgrepsmottak kompetansesenteret si rolle Status 2009 og kva har

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT. Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene

INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT. Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene INTERN ARBEIDSGRUPPE VED ORG ENHETEN PROSJEKT - SERVICEKONTORENE Deltakere: Øystein Sende (ansvarlig)

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Møtetid:

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida. Arkivforvaltningen. Balsfjord kommune

Balsfjord kommune for framtida. Arkivforvaltningen. Balsfjord kommune Arkivforvaltningen i Balsfjord kommune 1 Rådmannen har delegert det operative lederansvaret for arkivtjenesten til enhetsleder for Interntjenesten, som igjen har delegert ansvar og myndighet til arkivleder.

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT

INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene R a p p o r t f r a a r b e i d s g u p p e Sammendrag fra arbeidsgruppa: Sammensetning Gruppen har bestått

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Dok.dato: Vår Ref: Arkiv: N-051 POSTRUTINAR FOR SENTRALARKIVET - INNGÅANDE POST

Dok.dato: Vår Ref: Arkiv: N-051 POSTRUTINAR FOR SENTRALARKIVET - INNGÅANDE POST SUND KOMMUNE Dok.dato: 30.04.2013 Vår Ref: 2013000469-10 Arkiv: N-051 POSTRUTINAR FOR SENTRALIVET - INNGÅANDE POST POSTMOTTAK, SORTERING OG TILRETTELEGGING Sund kommune har eit felles postmottak for kommunehuset

Detaljer

Survey blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Survey blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Survey blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Vedlegg Mai 2008 Vedlegg Husbanken region Midt-Norge Mai 2008 Survey blant

Detaljer

SØKNADSSKJEMA SKJENKELØYVE FOR EINSKILDHØVE GJELD KOMMUNESTYREPERIODEN

SØKNADSSKJEMA SKJENKELØYVE FOR EINSKILDHØVE GJELD KOMMUNESTYREPERIODEN SVEIO KOMMUNE RÅDMANNEN SØKNADSSKJEMA SKJENKELØYVE FOR EINSKILDHØVE GJELD KOMMUNESTYREPERIODEN 2016 2020 Sjå nærare informasjon på siste side. Søknad med vedlegg sendast Sveio kommune v/ rådmannen, Postboks

Detaljer

Kommunikasjonsplan for NAV Sandøy

Kommunikasjonsplan for NAV Sandøy Kommunikasjonsplan for NAV Sandøy NAV-reforma sitt mål: Fleire i arbeid og aktivitet, og færre på stønad Enklare for brukarane og tilpassa brukarane sitt behov Ei heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Detaljer

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Lindås kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Søkjar (1) Namn: F.dato/org. nr Adresse: Telefonnr. Epost: : SØKNADEN GJELD SKJENKING FOR Gebyr kr. 290,- Det blir

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Vi samarbeider! Askim kommune og NAV. via Servicetorget, boligkontoret og

Vi samarbeider! Askim kommune og NAV. via Servicetorget, boligkontoret og Vi samarbeider! Askim kommune og NAV via Servicetorget, boligkontoret og biblioteket Askim En kraftkommune 70m2 og tre kraftverk i Norges største elv Den spede begynnelse. Servicetorget i Askim åpnet i

Detaljer

Periode: 29122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 29122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 30122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04230-35 I Dok.dato: 15122009 Jour.dato: 0 olav.andreas.bryge@tollbodadvokatene.no

Detaljer

SULA KOMMUNE Formannskapet

SULA KOMMUNE Formannskapet SULA KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING MØTE 4/15 Møtedato: 10.03.2015 Møtestad: Rådhuset - møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00.

Detaljer

Dokumentasjon- og arkivseminar

Dokumentasjon- og arkivseminar Dokumentasjon- og arkivseminar for ledere, saksbehandlere og merkantilt ansatte i NAV og for arkivlederne i kommunene Fra IKAVA Arkivsjef Kjetil Reithaug Rådgiver Turid Holen Program 10.00 11.30 Litt om

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

Periode: 03-12-2014-03-12-2014

Periode: 03-12-2014-03-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 05.12.2014 Offentlig journal Periode: 03-12-2014-03-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-64 I Arkivdel:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014

PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014 PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014 Vedtatt av Kst xx - sak 13/xx INNHOLD Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing Havneavgifter Utleie av adm. bygg Ørlandshallen Barnehager Skolefritidsordningen

Detaljer

Delegerte saker i perioden

Delegerte saker i perioden KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 09.10.2012 059/12 HRA Saksansv.: Hilde Margrethe Randen Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/3114 Delegerte saker i perioden

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS. Astrid Øksenvåg

Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS. Astrid Øksenvåg Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS Astrid Øksenvåg KS har fått i oppdrag å koordinere innsatsen og samordne kommunal sektor innenfor digitaliseringsområdet. Dagens forståelse

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT SERVICEKONTOR. Referansen har bestått av:

INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT SERVICEKONTOR. Referansen har bestått av: INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT SERVICEKONTOR Kommentarer fra referansegruppe Referansen har bestått av: - Bente Anita Elden, Leder Levanger Kommune - Reidun Johansen, Levanger Kommune - Anne Lovise Liaklev,

Detaljer

I vedtatt Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2015 årsbudsjett 2015 står det på side 8:

I vedtatt Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2015 årsbudsjett 2015 står det på side 8: NOTAT Avdeling: en Saksbeh.: Christina Ødegård Direkte tlf.: 37185203 E-post: christina.odegard@amli.kommune.no Vår ref.: 2014/895-1 Lnr.: 1041/2015 Dato: 18.02.2015 Høring - administrativ organisering

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Utmarksforvaltning. Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune. Prosjektbeskrivelse. For Åfjord kommune,.

Utmarksforvaltning. Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune. Prosjektbeskrivelse. For Åfjord kommune,. Søknad Utmarksforvaltning Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune Prosjektbeskrivelse For Åfjord kommune,. Åfjord, 15.10.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Bakgrunn 3 Ønsket situasjon

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Råd for funksjonshemmede Innkalles til møte mandag 02.09.2013, kl. 12:00 i Kommunehuset, møterom Lille Heimdal Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 006/13 Delegasjonssak

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR.

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. UNDERSØKELSEN ER ET LEDD I KOMMUNENS DELTAGELSE I KVALTETSKOMMUNEPRGRAMMET Bakgrunn: Båtsfjord kommunes ønske om å bedre

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02935-17 I Dok.dato: Jour.dato: ask@agderbygg.no

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014 Kvinesdal kommune VEDTAK - Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet FASTSETTELSE AV KOMMUNALE AVGIFTER, GEBYRER, EGENBETALINGSSATSER M.V. FOR 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.:

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 05.05.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

PORSANGER KOMMUNE Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Prisliste for kommunale tjenester 2014

PORSANGER KOMMUNE Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Prisliste for kommunale tjenester 2014 PORSANGER KOMMUNE Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Prisliste for kommunale tjenester 2014 Innhold 1. Sentraladministrasjonen... 4 1.1. Plan- og økonomiavdelingen... 4 1.2. Servicekontoret... 4 1.2.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Oppsummering interkommunalt samarbeid. Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark

Oppsummering interkommunalt samarbeid. Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark Oppsummering interkommunalt samarbeid Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark 1 Kort om undersøkelsen Ved hjelp av det internettbaserte spørre- og rapporteringssystemet SurveyXact er det gjennomført

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR SUND KOMMUNE Dok.dato: 03.06.2013 Vår Ref: 2011002433-3 Arkiv: N-028 REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR Vedteke av kommunestyret 07. nov. 2006 sak K-104/06 gjeldande frå 01.01.2007 Oppdatert etter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Praktisk bosettingsarbeid. Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Leder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Praktisk bosettingsarbeid. Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Leder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Praktisk bosettingsarbeid Ingvill W. Alisøy-Gjerløw Leder for Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Litt om kommunene Gran og Lunner: I overkant av 22 500 innbyggere til sammen Pendlerkommuner Lite industri

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret 1.0 Rådmannens ledelse og stab og 1.1 Fellestjenester Prioritet/mål 1: Virksomhetene holder sine budsjetter dvs Totalbudsjettet holdes Eget (Rådmannens ledelse og stab samt Fellestjenester) holdes Variasjoner

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer