1 Redegjørelse for søknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Redegjørelse for søknaden"

Transkript

1

2 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus OAS Oslo- og Akershusstudentenes samskipnad EK Egenkapital 1 Redegjørelse for søknaden Midlene det søkes om skal hovedsakelig gå til velferdstiltak for studenter og studenttillitsvalgte ved HiOA. Da SP HiOA har opparbeidet seg relativt stor egenkapital de siste årene vil denne også bidra til å finansiere denne form for tiltak de neste årene. SP HiOA tar sikte på å gradvis trappe ned bruken av EK, når man nærmer seg et økonomistyringsmessig fornuftig nivå på denne. Midlene det søkes om skal gå til å finansiere 20 prosent av velferdsbudsjettet, i tillegg til deler av studiestartbudsjettet. Vi søker om et svært lavt støttebeløp i 2012, tilsvarende ca. en fjerdedel av historiske tildelinger fra OAS. Dette gjøres som et ledd i plan om å bygge ned SPs oppsparte midler. De oppsparte midlene kommer primært fra OAS, og vi ønsker derfor fortsatt å benytte dem til velferdstiltak. I takt med at SP HiOAs egenkapital bygges ned, vil det søkes om høyere beløp fra VT. Studentparlamentets planer for 2012 Da SP HiOA er i en spesiell situasjon i år er det flere omstendigheter vi ønsker å påpeke i forbindelse med denne søknaden. SP HiOA ønsker å legge til rette for et høyt aktivitetsnivå, både i SP og AU, men også for lag, foreninger, og andre studentpolitiske organer ved HiOA. Vi ser det som spesielt viktig å legge ressurser i oppfølging på alle nivå av det lokale studentdemokratiet, særlig Studentenes fakultetsråd, da dette er et nyopprettet organ som en følge av sammenslåingen. Planer for aktivitetsnivå kommer til uttrykk gjennom å øke budsjetter for blant annet; studentråd og Studentenes fakultetsråd, lag og foreninger, arrangementer, konferanser, og bespisning. Siden dette er første driftsår for SP HiOA ønsker vi å gi insentiver for økt aktivitet, i et forsøk på å ivareta og oppmuntre til studentliv ved institusjonen. SP ser seg også nødt til å prioritere den nye institusjonen HiOA, og å følge opp studentenes interesser i den pågående prosessen i kjølvannet av sammenslåingen. Dette kommer til uttrykk i opprettholdelse av det totale antallet tillitsvalgte og ansatte ved de to tidligere studentparlamenter. Studiestart er en utfordring operativt og budsjettmessig for SP HiOA, da to studiesteder skal samkjøres om én felles fadderordning, der det tidligere var to. Foreløpig er det vanskelig å avgjøre hvor kostbart dette vil bli, da man ikke vet eksempelvis hvor mange arrangementer som kan gjøres felles. Vi ønsker derfor å benytte noe mer midler totalt til studiestart, enn det som har blitt brukt ved

3 HiO tidligere. Det er imidlertid reelt sett en nedgang i forhold til 2011, når man ser de to separate fadderordningene under ett. Økonomiske hensyn Siden dette er organisasjonens første driftsår er det deler av budsjetteringen det er vanskelig å vurdere. I utarbeidelsen av budsjettforslag 2012 har vi tatt utgangspunkt i tidligere budsjettering ved SP HiO og SP HiAk. Vi vil imidlertid etter det første driftsår ha en bedre forutsetning for å vurdere budsjettering for alle områder av SPs virke. Det er vanskelig å vurdere nøyaktige behov på en del områder, da organisasjonen er ny, og det ikke kan tas for gitt at den nye organisasjonens behov er lik summen av de to tidligere organisasjonene. HiOA er en institusjon med to større studiesteder, samt flere mindre undervisningssteder. Dette gjør at det er vanskelig å beregne nøyaktig behov, siden det ikke foreligger et korrekt sammenligningsgrunnlag. Det har også vært til dels store forskjeller i kostnads- og aktivitetsnivå, og årets budsjettforslag er en tilnærming mellom studentparlamentene ved respektivt HiO og HiAk. Da SP HiOA i skrivende stund ikke har revidert budsjettet for 2011, eller vedtatt budsjett for 2012, må det tas forbehold om at søknaden etter-godkjennes av SP HiOA. Dette innebærer også at det ikke har vært mulig å ta hensyn til revidert budsjett i budsjettforslag for Budsjettforslaget er derfor basert på budsjett 2011, samt en foreløpig økonomistatus i påvente av budsjettrevidering. SP HiOA er en ny organisasjon, derfor foreligger det ingen budsjetter eller regnskap for foregående og inneværende år. Vi legger imidlertid ved årsberetning, samt siste godkjente regnskap og budsjett for inneværende år, for de tidligere studentparlamentene ved HiO og HiAk. Det foreligger dessverre ikke årsberetning for SP HiAk Vi har valgt ikke å gjøre et forsøk på å forfatte en årsberetning, da vi ikke finner det riktig å gjøre dette på vegne av en annen organisasjon. SP HiOA vil benytte seg av samme prosjektføring av regnskap og budsjett som SP HiO har gjort tidligere. Grunnet dette har vi valgt å sette opp budsjettet for 2012 etter samme mal som ved SP HiO. I et forsøk på å fremstille et mer oversiktlig sammenligningsgrunnlag, er SP HiAks budsjett, der dette foreligger, oppstilt i samme system som for SP HiO. Dette er imidlertid en tilnærming, da budsjettføringen ved SP HiO og SP HiAk har vært gjennomfør svært ulikt. Originale budsjett og regnskap ligger ved. Siden SP HiOA viderefører økonomistyringssystemet fra SP HiO vil overskytende midler fra SP HiAk skytes inn i SP HiOs system, for å føre samlet budsjettering og regnskap ut året. Dette ventes å skje tidligst i oktober. Det forventes ikke særlig grad av underforbruk på det samlede budsjettet. Det må også nevnes at store deler av utgifter knyttet til studiestart og driftskostnader for sommermånedene, i skrivende stund ikke er regnskapsført. Begge budsjett for 2011 ser ut til å ende i et svakt underforbruk. Vi gjør oppmerksom på at vi i år søker om et svært lavt tilskudd fra VT. Det er også en svært stor nedgang sammenlignet med hva som har blitt benyttet av OAS-midler de senere årene. Den lave søknadssummen er resultatet av et ønske om å nedjustere vår oppsparte EK, til et fornuftig driftsmessig nivå. Ettersom EK justeres ned, antar SP HiOA å oppjustere søknadsbeløp fra VT. Grunnet vår høye egenkapitalgrad ser vi det ikke nødvendig eller riktig å legge beslag på en større del av VTs midler for 2012.

4 3 Godkjent regnskap 2010 Godkjent regnskap for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo Drift Inntekter Budsjett Regnskap Avvik 1 Tilskudd fra HiO kr ,00 kr ,00 kr ,00 2 Annen støtte kr - kr - kr Sum kr ,00 kr ,00 kr , Kostnader Budsjett Regnskap Avvik 7 Lønn kr ,00 kr ,60 kr (33 819,60) 8 Mobiltelefon kr - kr - kr - 9 Kontorrekvisita kr ,00 kr 3 742,00 kr ,00 10 Ordstyring kr 4 000,00 kr 3 500,00 kr 500,00 11 Teknisk utstyr kr 7 500,00 kr 367,49 kr 7 132,51 12 Intern bespisning kr ,00 kr ,57 kr ,43 13 Trykking kr ,00 kr ,43 kr 5 494,57 14 Reiseutgifter kr ,00 kr 513,00 kr ,00 15 Andre kostnader kr ,00 kr ,02 kr 4 320, Sum kr ,00 kr ,11 kr , Driftsresultat kr - kr ,89 kr ( ,89) Udisponert kr ,27 kr ,27 kr Resultat kr ,27 kr ,16 kr ( ,89) 24 Driftregnskapet viser at vi brukte ,89 mindre enn opprinnelig budsjettert. Samtidig fikk vi inn i lønnsmidler for å dekke informasjon- og velferdskonsulenten for våren, dette gir et årlig overskudd på ,89. Vi har gått over på lønn, men har vært sparsomme med de andre postene, da spesielt reise. Dette gjør at vi har midlene som trengs for å lønne alle ansatte som planlagt i Tilskudd fra HiO: Budsjettert med ,-. Vi fikk innvilget til ny stilling ved studentparlamentet fra HiO-HiAk-sekretariatet. Lønn: tilskuddet til lønn ble økt med i fjor, og vi har likevel gått over budsjett. Dette er på grunn av overlapp mellom to ansatte, samt litt høyere lønnsutgifter for organisasjonskonsulenten enn planlagt. Mobiltelefon: Posten mobiltelefon brukes ikke lengre, og utgår fra 2010 fordi telefonutgiftene til leder og nestleder blir dekket av et annet budsjett. Er med fremdeles fordi vi ser et behov for å bytte ut mobiltelefoner til leder og nestleder. Kontorrekvisita: Ikke benyttet i særlig grad i 2010 Enkelt oppdrag: Dette er lønn til ordstyrer. Teknisk utstyr: Ikke benyttet i særlig grad i 2010 Intern bespisning: viser et underforbruk på ca ,-. Dette er fordi sommerfesten har blitt belastet på velferdsprosjektet.

5 Trykking: Under budsjett. Vi har vært flinkere å bestille riktig antall sakspapirer og noen trykksaker har havnet på andre poster. Reiseutgifter: Denne posten er nesten ikke belastet i det hele tatt. Lite reiseaktivitet utenom arrangementene vi selv eller NSO arrangerer gjør at denne posten ikke reflekterer et normalt reiseår. Andre kostnader: Buffer post som varierer fra år til år. Har spart inn så mye som mulig på denne Velferd Inntekter Budsjett Regnskap Avvik 1 Tilskudd OAS kr ,00 kr ,00 kr ,00 2 StL kr kr - kr - 3 Andre inntekter kr - kr - kr Sum kr ,00 kr ,00 kr , Kostnader Budsjett Regnskap Avvik 8 Tilbakeføring SR kr ,00 kr ,59 kr ,41 9 Velferdsprosjekter kr ,00 kr ,08 kr ,92 10 Egne konferanser kr ,00 kr ,05 kr (47 240,05) 11 Andre konferanser kr ,00 kr 7 701,27 kr ,73 12 Informasjon kr ,00 kr ,62 kr ,38 13 prosjektstøtte SR kr ,00 kr - kr ,00 14 Valget kr ,00 kr ,22 kr ,78 15 Driftsstøtte kr ,00 kr ,00 kr ,00 16 ISU kr ,00 kr 8 591,82 kr 1 408,18 17 Sum kr ,00 kr ,83 kr , Driftsresultat kr ( ,00) kr ,17 kr ( ,17) Udisponert kr ,13 kr ,13 kr Resultat kr ,13 kr ,30 kr ( ,17) 24 Velferdskontoen inneholder penger vi får fra OAS til å drive studentvelferd. Vi budsjetterte med et overforbruk på ,- men ved slutten av året viser det at vi sitter igjen med er resultat på ,- dvs. et underforbruk i forhold til budsjett på ca Sv det er det et viktig poeng at vi fikk inn ,- mer i tilskudd fra OAS enn forventet. Ved inngangen av 2010 hadde vi ,13 på konto, ved utgangen av 2010 hadde vi ,30 kr på konto. Tilskudd fra OAS: Penger vi får fra OAS etter at medlemskapsavgiften til studentorganisasjonen er betalt. I år var dette ,- mer enn budsjettert. StL: Lokale prosjektmidler fra StL(nå NSO). Tilbakeføring SR: Penger vi deler mellom studentrådene, en fast sum og en sum per student ved avdelingen. Ett studentråd fikk ikke godkjent regnskapet sitt og fikk derfor heller ikke utbetalt penger. 2 studentråd søkte aldri og ett siste fikk ikke utbetalt midlene ved en feil. Velferdsprosjekter: Penger studentforeninger kan søke om etter gitt reglement. Det er vanlig at ikke alle midlene blir brukt. Velferdsstyret hadde gjennom året faktisk gitt tilsagn på mer enn budsjettert beløp. Egne konferanser: Oppstartsseminar, motivasjonsseminar og tillitsvalgtkvelder.

6 Andre konferanser: StL/NSO har en rekke konferanser som leder, nestleder og andre kan være med på. De dekker noe, men vi må også betale for noe. Informasjon: Dette er alt fra plakater, profilartikler, design og lignende. Valget: Budsjetterte høyt, for å kunne ha litt å gå på i forhold til kampanjer og stands Studiestart Inntekter Budsjett Regnskap Avvik 1 Tilskudd HiO kr ,00 kr ,00 kr - 2 Andre inntekter kr ,00 kr - kr (15 000,00) 3 4 Sum kr ,00 kr ,00 kr (15 000,00) 5 6 Kostnader Budsjett Regnskap Avvik 7 Overføringer kr ,00 kr ,00 kr ,00 8 Konsert, grillfest kr ,00 kr ,50 kr 6 226,50 9 Fadder-kickoff kr ,00 kr ,00 kr 485,00 10 T skjorter kr ,00 kr ,00 kr (20 749,00) 11 Profileringsartikler kr ,00 kr 5 662,50 kr 9 337,50 12 Andre kostnader kr ,00 kr 6 649,00 kr 8 351, Sum kr ,00 kr ,00 kr , Driftsresultat kr - kr ,00 kr (12 651,00) udisponert kr 26554,74 kr 26554,74 kr resultat kr ,74 kr ,74 kr (12 651,00) 21 Vi har et underforbruk på studiestartprosjektet på 12651,- i Ved inngangen til 2010 hadde ,74,- på konto. Tilskudd HiO: Penger vi får fra HiO til studiestarten etter søknad fra Studentparlamentet. Andre inntekter: ,- fra OAS for trykking av logo på alle fadder t-skjortene. Overføringer: Fadderstyrene søker om penger til arrangement o.l. under fadderukene. Utbetales mot kvitteringer, regnskap og rapport. Det er underforbruk på denne posten fordi noen av fadderstyrene ikke leverte inn dette og fikk derfor heller ikke penger utbetalt. Konsert, grillfest: Booking av band, raider, lyd og lys. Yoga Fire var årets band. T- skjorter: Storinnkjøp av t-skjorter ga en smell på budsjettet. Synd at de resterende t-skjortene ikke kan brukes i Profileringsartikler: Give-aways til studiestart, handlenett og Post-its. Andre kostnader: Alt fra ballonger, frokost til frivillige, program og Livet rundt studiene heftene som alle nye studenter fikk i posten.

7 Godkjent regnskap for Studentparlamentet ved Høgskolen i Akershus 2010 Ved SP HiAk er regnskap for driftsmidler ført ved økonomiseksjonen ved HiAk. Dette regnskapet for 2010, godkjent av SP HiAk ligger ved. Driftsbudsjettet finansierer både drift av Studentparlamentets kontor, aktiviteter, og noe velferd. Det foreligger ikke budsjett og regnskap for de såkalte OAS-midlene for SP HiAk. Disse midlene er disponert etter gjeldende tildelingskriterier, og det vedlegges posteringsoversikt for disse midlene for forrige regnskapsår. Driftsregnskap for SP HiAk 2010 Dessverre er ikke regnskapet godkjent med noter eller kommentarer, vi kan derfor dessverre ikke utdype særlig om under-/overforbruk og underskudd. Studentparlamentet Økonomistatus pr Økonomistatus hittil i år Periodisert Regnsk ap Avvik Prognose Regnska p Avvik pr budsjett pr perioden pr Årsbud sjett årsbud sjett Eksterne inntekter Inntekter fra KD 3900 rammetildeling Utsatt inntektsføring 3910 aktiverte innkjøp Utsatt inntektsføring avskrivning Sum inntekter Personalkostnader Driftskostnader Avskrivninger Finans,ekstraord.innt Overført fra tidl. 89 år/periodiseringer Kjøp og salg internt Sum kostnader Mer/mindreforbruk Resultat Avvik resultat/progno se Kommentarer til Driftsregnskap 2010: 8089: Ekstraordinær tildeling som ble benyttet til oppussing av det sosiale lokalet Cella Generelt OAS-Midlene har primært vært benyttet til velferdstiltak som; Leie av skedsmohallen for studentgrupper, Startuka, blader til Cella, profilering av SP og arrangementer, overføring til studentråd, sosiale tiltak for kull eller avdelinger, og studentarrangementer.

8 4 Siste regnskapstall 2011 for Studentparlamentet HiO med kommentarer Drift Inntekter Budsjett Regnskap Avvik Noter Tilskudd fra HiO kr ,00 kr ,00 kr ( ,00) 1 Annen støtte kr ,00 kr - kr ( ,00) 2 Sum kr ,00 kr ,00 kr ( ,00) Kostnader Budsjett Regnskap Avvik Noter Lønn kr ,00 kr ,35 kr ,65 Mobiltelefon kr 5 000,00 kr - kr 5 000,00 3 Kontorrekvisita kr ,00 kr 936,00 kr ,00 4 Ordstyring kr 5 000,00 kr 3 000,00 kr 2 000,00 Teknisk utstyr kr 7 500,00 kr - kr 7 500,00 5 Intern bespisning kr ,00 kr ,48 kr ,52 6 Trykking kr ,00 kr 9 793,51 kr ,49 7 Reiseutgifter kr ,00 kr 4 444,01 kr ,99 8 Andre kostnader kr ,00 kr 1 797,00 kr ,00 Sum kr ,00 kr ,35 kr ,65 Driftsresultat kr ( ,00) kr ( ,35) kr (37 882,65) Udisponert kr ,16 kr ,16 kr - 9 Resultat kr ,16 kr ,81 kr (37 882,65) noter: 1: Periodisert tilskudd 2: støtten fra HiOA ble delvis utbetalt i 2010 med : forventet innkjøp i løpet av høsten 4: Denne posten har vi avventet å belaste pga kontorsituasjon. Vi forventer større bruk av denne posten i løpet av høsten 5: samme som noten over. 6: har blitt benyttet til ukentlige onsdagslunsjer og møtemat for parlamentet og dets komiteer 7: Forventet at denne posten kan reduseres fremover da vi kan trykke en del sakspapirer på høgskolens egne trykkeri 8: Forventet å øke med opprettelsen av vennskapsparlament. Det blir likevel underforbruk siden man ikke må dekke reiseutgifter til kjeller i like stor grad som tidligere forventet. 9: ,16 i egenkapital/udisponerte midler ved starten av året skyldes i hovedsak forhåndsutbetaling av lønnsmidler for 2011.

9 50202 Velferd Inntekter Budsjett Regnskap Avvik Noter Tilskudd OAS/SiO kr ,00 kr ,00 kr ,00 1 OAS Velferdsfond kr ,00 kr ,76 kr (12 427,24) Frifond NSO kr ,00 kr ,00 kr - Sum kr ,00 kr ,76 kr ,76 Kostnader Budsjett Regnskap Avvik Noter Tilbakeføring SR kr ,00 kr ,78 kr ,22 2 Velferdsprosjekter kr ,00 kr ,67 kr ,33 3 Egne konferanser kr ,00 kr ,73 kr ,27 4 Andre konferanser kr ,00 kr 600,00 kr ,00 5 Informasjon kr ,00 kr ,50 kr ,50 6 Valget kr ,00 kr 7 693,64 kr ,36 7 Driftsstøtte kr ,00 kr 7 500,00 kr ,00 8 ISU kr ,00 kr ,00 kr - Prosjektstøtte SR kr ,00 kr - kr ,00 9 Profilering kr ,00 kr ,67 kr ,33 10 Idepott kr ,00 kr ,00 kr ,00 11 Sum kr ,00 kr ,99 kr ,01 Driftsresultat kr ,00 kr ,77 kr ( ,77) Udisponert kr ,30 kr ,30 kr - Resultat kr ,30 kr ,07 kr ( ,77) noter: 1: Tilskuddet baserer seg på studenttall, og grunnet et større studenttall ved HiO har utbetalingen blitt større enn ventet. Tilskuddet skal gå til velferdstiltak for studentene ved HiO 2: Pott som tildeles studentråd etter innlevering av regnskap. Flere studentråd har ikke levert regnskap i tide, og 2 studentråd har ennå ikke fått utbetalt midler. Tradisjonelt har pottens restbeløp blitt tilbakeført til egenkapitalen 3: Posten har blitt disponert av studentparlamentets velferdsstyre, som nå er avviklet og erstattet av Velferdstingets kulturstyre. Posten er derfor å regne som "ferdig" belastet. Posten er tilskudd til studentforeninger til prosjekter/oppstart/utstyr etter søknad og midlene utbetales etterskuddsvis ved fremvisning av regnskap 4: Her har man hatt et overforbruk, gjennom større konferanser enn tidligere år. Midlene har blitt brukt til oppstartseminar(60 deltakere), styreseminar(12 deltakere), overlapping, tillitsvalgtkvelder og stiftelsesmøtet for SP-HiOA 5: En post som tradisjonelt har blitt brukt til deltakeravgifter, reise og opphold til StLarrangementer. Lite brukt i år. 6: En post der forbruket øker utover året. Det nye parlamentet må trykke opp alt av informasjonsmateriell på nytt. Rollups, tillitsvalgt-abc og tillitsvalgthåndbok er utgifter som kommer i september alene. 7: Forbruket så langt var til valg av AU i mai. Fermover kommer denne posten til å dekke utgiftene til parlamentsvalget, blant annet annonser i Universitas og Ergo, samt alt av plakater til kandidat-promoterinen og selve valgpromoteringen. Det skal også arrangeres kandidatkveld.

10 8: Tildelinger fra velferdsstyret til drift på bakgrunn av søknad og godkjent regnskap for foregående år. Ettersom velferdsstyret er avviklet, og Studentparlamentet HiOA ikke regulerer posten i økonomireglementet, er det ikke forventet noe videre forbruk på denne posten. 9: En post som aldri har blitt benyttet. Én søknad på 2 år. 10:En post som vi først på høsten benytter oss av. Forventet å benytte hele posten, da alt promioteringsmateriell fra de tidligere studentparlamentene må skiftes ut i løpet av høsten. Utgifter til design av ny logo, profil og promoteringsmateriell har ikke blitt belastet enda. 11: Her er enda ikke studiestartskonserten studentparlamentet og kulturstyret ga tilskudd til blitt belastet enda. Altså mer enn det som oppført har blitt benyttet fra denne potten

11 50204 Studiestart Inntekter Budsjett Regnskap Avvik Noter Tilskudd HiO kr ,00 kr - kr ( ,00) 1 Andre inntekter kr ,00 kr - kr (15 000,00) 2 Sum kr ,00 kr - kr ( ,00) Kostnader Budsjett Regnskap Avvik Overføringer kr ,00 kr 6 640,10 kr ,90 3 Konsert, grillfest kr ,00 kr ,00 kr ,00 4 Fadder-kickoff kr ,00 kr - kr ,00 5 T skjorter kr ,00 kr - kr ,00 6 Profileringsartikler kr ,00 kr 8 509,38 kr ,62 7 Andre kostnader kr ,00 kr - kr ,00 Sum kr ,00 kr ,48 kr ,52 Driftsresultat kr (5 000,00) kr (40 149,48) kr ,48 udisponert 39205,74 resultat 34205,74 Noter: 1: Høgskolen har gitt tilslag på Tilskuddet ble avkortet for å begrense egenkapitalbygging. 2: Usikker post, satt opp basert på tradisjon fra OAS, der de utbetalte for å få logo på fadder-t-skjorter. Den avtalen har ikke blitt videreført. 3: Tilskudd til fadderordningene på avdelingene. Utbetales etterskuddsvis mot regnskap og rapport. Er en post som belastes hovedsakelig fra 1.september og utover høsten 4: Ikke belastet for lys og lyd enda, regner med svakt overforbruk på posten. 5: Ikke belastet enda, regner med underforbruk pga god avtale med band/utested 6: Landsforeningen i Norge - LO - sponser trykking av fadder-t-skjorter. Posten blir derfor ikke benyttet i år. 7: Siden logo og profil ikke har vært helt klart til studiestart, har det i år blitt brukt mindre på profilering under studiestarten.

12 5 Siste regnskapstall 2011 for Studentparlamentet HiAk med kommentarer Regnskap per for SP HiAk Studentparlamentet Økonomistatus pr Økonomistatus hittil i år Periodisert Regnskap Avvik Regnskap Avvik budsjett pr perioden Årsbudsjett pr årsbudsjett Eksterne inntekter Inntekter fra KD rammetildeling Utsatt inntektsføring aktiverte innkjøp Utsatt inntektsføring avskrivning /3981 Tilskudd fra andre dep/nfr Sum inntekter Personalkostnader Driftskostnader Avskrivninger Finans,ekstraord.innt Overført fra tidl. år/periodiseringer Kjøp og salg internt Sum kostnader Mer/mindreforbruk Kommentarer: 5000: Underforbruk skyldes at 50 % stilling som Organisasjonssekretær ikke er fylt f.o.m. april : Noe underforbruk, men store deler av denne posten er avsatt til Startuka, alle utgifter til Startuka er ikke ført i skrivende stund. 8089: Ekstraordinær tildeling for å sikre tilstrekkelig lønnsmidler for alle tillitsvalgte og ansatte etter sammenslåing. (Bl.a. for å utjevne lønnsforskjeller mellom de to organisasjonene.) Generelt: De midler som står udisponert etter sluttføring av dette regnskapet (antas å skje i oktober), vil overføres til SP HiO s driftsbudsjett for 2011, for å drive samlet budsjettering og regnskapsføring ut året. OAS-Midlene har primært vært benyttet til velferdstiltak som; Leie av skedsmohallen for studentgrupper, Startuka, blader til Cella, profilering av SP og arrangementer, overføring til studentråd, sosiale tiltak for kull eller avdelinger, og studentarrangementer. Overskuddet er ekstra stort i 2011 grunnet utbetaling av OAS-velferdsfond.

13 Vedlegg 1 Egenkapitalutvikling Oversikt over utvikling i egenkapital siste tre år HiOA HiO , , , HiAk 87238, , , ,15 Tallene for 2011 er ikke endelige, men et overslag basert på status per august Overskudd ved HiAk består utelukkende av oppsparte midler fra OAS, da evt. overskudd på driftsbudsjett ikke overføres neste års budsjett. Det har imidlertid sjelden vært særlig grad av overskudd på driftsbudsjettet. Det har vært en uheldig utvikling i overskudd av OAS-midlene. Det er imidlertid en drastisk økning i overskuddet for 2011, som skyldes avvikling og påfølgende utbetaling av AOS-velferdsfond. Overskudd ved HiO består av både driftsmidler og OAS/velferdsmidler. Driftsbudsjettet har båret preg av overbudsjettering de siste årene, samtidig som det har vært et underforbruk av OAS-midler. Dette har resultert i at man har spart opp mer midler en ønskelig. Som for SP HiAk er det imidlertid et hopp i 2011 grunnet utbetaling av OAS-velferdsfond. SP HiOA ser på det som uheldig å ha så høy EK, og tar sikte på å vedta en plan for å bygge ned EK over tid. Dette vil bety at SP HiOA vil se på nye velferdstiltak, men det er også sannsynlig at SP HiOA vil søke om mindre eksterne midler i en periode. Når EK er nede på et forsvarlig nivå vil SP HiOA igjen aktivt søke om større eksterne tildelinger.

14 Vedlegg 2 Årsrapport 2010 for Studentparlamentet HiO Forkortelser: HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP-HiAk Studentparlamentet ved Høgskolen i Akershus UiO Universitetet i Oslo SP-UiO - Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo SBIO Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI Oslo VT-Oslo Velferdstinget i Oslo OAS Oslo- og Akershushøgskolenes Studentsamskipnad ISU International Student Union StL Studentenes Landsforbund NSU Norsk Student Union NSO Norsk Student Organisasjon LMU Læringsmiljøutvalget ESN Erasmus Student Network F1 Forsamlingsmøte 1 F2 Forsamlingsmøte 2 SM NSOs Stiftelsesmøte LMU Læringsmiljøutvalget LS Landsstyret RM Regionsmøte SiO Studentsamskipnaden i Oslo Bakgrunn: Forsamlingen skal hvert halvår få fremlagt en halvårsrapport over Studentparlamentets aktivitet. Rapporten er basert på en tematisk inndeling. Det er ingen fullstendig oversikt over møter og aktiviteter, men gir en hovedoversikt over de viktigste sakene på handlingsplanen og hva som har blitt gjort i forhold til disse. Rapporten dekker perioden frem til 19. april 2010 og det er derfor 2 måneder igjen av perioden i skrivende stund. Vurdering: Organisering på kontoret og møter i Studentparlamentet De som har jobbet på kontoret første halvår av 2010 er: Leder: Eirik Yven

15 Nestleder: Catrine Lie Organisasjonskonsulent: Kristin Engebretsen Zalik Velferdsansvarlig 50 %: Sigurd Kristoffer Lund Studentparlamentet har våren 2010 hatt møter med: Styret og Forsamlinga i Studentparlamentet Studentrådene på de forskjellige avdelingene Ledelsen på HiO Ledelsen i OAS Internasjonalt kontor Karrieresenteret Styret i ISU Velferdstinget i Oslo Studentparlamentet på HiAk Studentparlamentet på UiO Styreleder i OAS Prosjektgruppa og Styringsgruppa for HiO-HiAk Interkult HiOs studentrepresentanter i OAS-styret Studentrepresentantene i HiO-styret Studenthovedstaden Utvalget for Det Stille Rommet og Bønnerommene Profilgruppa (Duppeditt-utvalget) Dekangruppa på HiO Jury for HiOs priser Styringsdialog på de ulike avdelingene Generelt for arbeidet på kontoret Kontoret har i perioder vært preget av høyt arbeidspress, spesielt i forbindelse med Stiftelsesmøtet for NSO, med formøter og regionsmøte. Velferdsansvarlig, Sigurd Lund, har blitt fast ansatt med 50 % stilling og det har blitt bygget et nytt kontor som vil bedre arbeidsmiljøet en del da velferdsansvarlig ikke har hatt noe eget kontor siden prosjektstillingen ble etablert i Det har vært en stor belasting på arbeidsmiljøet for kontoret under utbyggingen av kontoret, da blant annet arbeidet ble bortimot 3 uker forsinket og lokalene har vært preget av mye støy, rot og støv i denne perioden. Det har blitt satt i gang flere tiltak for å øke engasjementet blant studentene på HiO. Blant annet ble prisen Årets Foreleser vedtatt på Forsamlingsmøte 2 og man ser at dette er en sak som engasjerer studentene. Det har i skrivende stund kommet inn flere nominasjoner til

16 denne prisen. Endelig kåring vil gjøres av en sentral jury, med prisoverrekkelse på studiestartdagen. Oppfølging av handlingsplanen Kompetanseheving og bevisstgjøring Arrangere et kompetansehevingsseminar for avdelingsstyrerepresentanter Arrangere oppstartsseminar Arrangere tillitsvalgtkveld Lage en kampanje i forkant av leder- og nestledervalget Gjennomføre en informativ overlappingsperiode for nytt lederpar Det har i perioden ikke blitt avholdt noe komptansehevingseminar, da man ikke har hatt kapasitet. Avdelingsstyrerepresentantene ble imidlertid invitert til tillitsvalgkvelden som ble avholdt 23. mars. Oppstartseminaret ble arrangert på Rica Park Hotell i Sandefjord, januar. Seminaret var egentlig planlagt avholdt på Rica Havna Hotell på Tjøme, men kontoret fikk melding på morgenen den 8. jan om at Havna Hotell var i brann. Takket være rask reaksjon fra personalet på Havna Hotell, ble vi tildelt nytt hotell i Sandefjord knappe 1,5 time etter brannen var kjent. Helgen besto i det meste av kurs og opplæring og ble avholdt sammen med Studentparlamentet på HiAk. Øistein Svelle (tidligere leder i StL) og Stine Halvorsen (tidligere nestleder i StL) hadde opplæring i hva StL er og jobber med. Stine holdt også kurs i møteteknikk, tale og debatt, mens Øistein holdt foredrag om sammenslåingen mellom StL og NSU. HiO og HiAk er i en viktig prosess med tanke på sammenslåingen. Det ble gitt en innføring i sammenslåingen av Øyvind Bakke, studentrepresentant for HiAk i styringsgruppa. Etterpå ble det delt opp i grupper for å se på hva man kan gjøre for å øke studentengasjementet. Nytt lederpar ble valgt på Forsamlingsmøte 3, 6. april. Overlappingen er en kontinuerlig prosess frem mot 1. juli, men vil intensiveres når det nye lederparet er ferdig med eksamener i begynnelsen av juni. Det er planlagt en rekke kurs og opplæring i tiden fremover og de nye lederne deltar på de møter som det er mulig for de å delta på. Studentrådene Styre- og forsamlingsmedlemmene skal etterstrebe å delta på studentrådsmøtene ved sine avdelinger Videreføre og prioritere lederforum som en møteplass mellom ledelsen i Studentparlamentet og lederne for Studentrådene

17 Leder eller nestleder i Studentparlamentet skal delta på minst ett studentrådsmøte ved alle avdelinger Jobbe tett sammen med studentrådene for å få til en ny og mer sentralt styrt fadderordning I samarbeid med studentrådene jobbe for å øke studentengasjementet ved HiO Kontoret har oppfordret styre- og forsamlingsmedlemmene om å delta på så mange studentrådsmøter de har mulighet til. Ettersom man som medlem av Styret og Forsamlinga har et ansvar for å holde seg oppdatert på hva som hender på avdelingen, anser kontoret det som serdeles viktig at representantene deltar på studentråd for holde seg oppdatert. Det har blitt avholdt fire lederforum på vårparten og kontoret ser en meget postiv effekt av at dette blir prioriert da man har opparbeidet en god kontakt med studentrådene. Blant annet har saken om Årets Foreleser være oppe og diskutert i Lederforumet. Denne saken har skapt mye engasjement i studentrådene og det har i skrivende stunde kommet inn flere nominasjoner. Leder og nestleder har også prioritert å delta på studentrådsmøter på de ulike avdelingene. Dette har vært svært nyttig i forbindelse med å holde seg oppdatert om hva som hender avdelingsvis, samt at man får profilert Studentparlamentet ut mot de tillitsvalgte. Arbeidet med å få til en mer sentralt styrt fadderordning begynte i begynnelsen av februar. Selv om det er et ønske å gjøre om hele fadderstrukturen ser kontoret begrensningene og at dette ikke nødvendigvis er noe man klarer å få til det første året, men vi ser en effekt med at man har fått koordinert fadderuken på en god måte og med flere sentrale fadderarrangement som ikke kolliderer med lokale fadderarrangement. Vi vil sterkt anbefale det nye lederparet om å jobbe videre med dette arbeidet og videreføre intensjonen om å få til ett sentralt styrt fadderordning. Det er også kontorets sterkeste anbefalinger om at kontakten med studentrådene oppretholdes, gjennom videreføring av Lederforum, samt oppmøte på studentrådsmøter. Studentenes Landsforbund Holde forsamlingen oppdatert på aktiviteten i StL, spesielt med tanke på sammenslåingsprosessen Forberede stiftelsesmøtet 2010 med tanke på formøter internt på HiO Kontoret har svart på flere av høringsrundene tilknyttet sammenslåingen av StL og NSU. Av disse høringene har man hatt opp arbeidsprogrammet og organisasjonsærkleringen til NSO. Pga andre sammenslåinger (HiAk-HiO og OAS-SiO) har man valgt å ikke ha forslag til vedtektene til NSO oppe i Formsalinga. Styret har også svart på høringen om Prinsippgrogrammet til NSO, som hadde høringsfrist

18 30. februar. Pga kort tidsfrist ble ikke denne heller behandlet av Forsamlinga, det samme gjelder høringen om det nye navnet på studentorganisasjonen. Det har blitt avholdt totalt tre formøter i forkant av stiftelsesmøtet. I tillegg har delegasjonen vært deltagende på et Regionsmøte helgen april. Delegasjonen til HiAk og Diakonhjemmet Oslo har også deltatt på disse formøtene. Det var tiltenkt at man skulle ha et formøte sammen med NSU-Oslo også, men grunnet tid har man ikke fått til dette, men vil anbefale at man ser på dette til Landsmøtet i NSO, neste år. Stiftelsen av Norsk Studentorganisasjon (NSO) ble avholdt april og er en stor historisk begivenhet da man har en studentorganisasjon som favner bortimote studenter i Norge. På dette møtet var Studentparlamentet v/hio representert med 13 delegater, samt en vara og tre fra Landsstyret i StL. Delagatene var godt forberedt og gjorde en god jobb under Stiftelsesmøtet. Les mer om Stiftelsesmøtet på Aktuelle saker Jobbe for å opprette flere studentboliger, spesielt i forhold til å bedre kommunikasjonen mot Oslo kommune. Fortsette samarbeidet med LMU og følge opp deres arbeid Følge sammenslåingsprosessen mellom OAS og SiO Aktivt delta i sammenslåingsprosessen mellom HiO og HiAk Tilstrebe samarbeid med andre studentorganisasjoner i Osloområdet, herunder få til en avtale om fordeling av Landsstyrerepresentanter i NSO Starte utredningsarbeidet om hvordan Studentparlamentet skal være etter en sammenslåing mellom HiO og HiAk Samarbeide med andre studentorganisasjoner i forbindelse med sammenslåingen av OAS og SiO Jobbe for å supplere manglende plasser i Forsamlingen før sommeren og nytt lederpar tar over Jobbe aktivt for å bedre HiOs miljøprofil Jobbe kontinuerlig med å synliggjøre Parlamentets arbeid og rolle Det har i perioden ikke vært arbeidet med punktet om opprettelsen av flere studentboliger, da man ikke har lykkes å få Oslo kommune i tale. Forum for studentsaker er en av arenaene hvor studenter i Oslo møter kommunen, men her har det ikke vært noe møtevirksomhet siden forsommeren Selv etter gjentatte forsøk på å få til et møte, har man ikke lykkest å få til en dialog. Man anser dette som lite heldig, og oppfordrer det nye lederparet til å forsette å samarbeide med de andre studentorganisasjonene i Oslo for å legge mer press på kommunen.

19 Kontoret har vært aktiv i forbindelse med sammenslåingen av OAS og SiO og har hatt flere møter om hvordan strukturen til ett nytt Velferdsting kan se ut. Det vil bli avholdt et Studentting i OAS i mai hvor medlemsinstitusjonene tilknyttet OAS må ta stilling til hvordan de ser for seg det nye Velferdstinget kan se ut. Avtale om fordeling av Landsstyrerepresentanter har blitt inngått, hvor HiO får to av fire representanter (HiAk får en og Diakonova og Lovisenberg Diakonale Høgskole deler en representant). Dette er en avtale som kun vil gjelde for et år da man må inngå nye forhandlinger når OAS og SiO har slått seg sammen og man inngår i en ny valgkrets. Utredingsarbeidet med tanke på nytt Studentparlament har ikke blitt påbegynt grunnet stort arbeidspress. For at det nye lederparet skal kunne bli noe avlastet er det tiltenkt å sette ned en arbeidsgruppe bestående av to representanter fra HiO og to fra HiAk, samt en eller to eksterne. Denne gruppen skal ha som oppgave å utrede hvordan ett nytt Studentparlament skal se ut. Endelig mandat til gruppen blir fastsatt på Forsamlingsmøte 4, 11. mai. Supplering av manglende plasser i Forsamlinga er en kontinuerlig jobb. Man har lykkes å supplere noen av de tomme plassene, men det vil i år også stå noen tomme plasser etter sommeren da det er noen avgangsstudenter som sitter i Forsamlinga. HiO har nå inngått en avtale med Det Norske Veritas om ISO-sertifisering av høgskolen. Dette er et steg i riktig retning og man ser positivt på at HiO tar dette ansvaret. Imidlertid er det viktig at denne jobben følges opp og man anbefaler at styret forsetter å holde seg orientert i arbeidet og kommer med innspill underveis i prosessen. SP vil også få en representant inn i styringsgruppa for ISO-sertifiseringen. Man har i løpet av våren jobbet aktivt med å forbedre nettsidene til Studentparlamentet og å få ut relevant og viktig informasjon på nettsidene. Kontoret har i snitt lagt ut tre artikler i uken på nettsidene og ser en klar økning i antall treff på sidene. Kontoret har også møtt opp på en rekke Studentråd for å synligjøre hva man jobber med og være en støtte for studentene. Synliggjøringen av SPs arbeid og rolle er imidlertid en kontinuerlig prosess som krever en del ressurser. Det er derfor serdeles viktig at også Forsamlingsmedlemmene tar dette ansvaret på sin avdeling gjennom å delta på studentrådsmøter og holder tillitsvalgte på avdelingene oppdatert om det som skjer i Studentparlamentet. Internasjonalisering Tilstrebe et godt samarbeid med ISU og jobbe for å bedre kontinuiteten i organisasjonen Jobbe for inkludering av internasjonale studenter På HiO Se på boligsituasjonen for internasjonale studenter Studentparlamentet skal ta initiativ til en evaluering med sikte på å forbedre både

20 fadderordningen for, og mottaket av, internasjonale studenter ved HiO Dette punktet har blitt fulgt opp på en bedre måte i denne perioden. Kontoret har fått en god kontakt med ISU og nyvalgt leder, Daniel Massie, er valgt til å representere Studentparlamentet i Styret til ISU-HiO. Kontoret har arbeidet med å få til en bedre løsning på å få mer tilgjengelig informasjon på engelsk. En foreløpig løsning er å benytte seg av Google Translation som oversetter hele nettsiden til engelsk og andre ønskelige språk. Man har ønske om at dette skal byttes helt ut med mer oppdatert informasjon som er korrekt oversatt til engelsk. Dette er imidlertid noe som krever mye ressurser, som Studentparlamentet per i dag ikke innehar. Ved dannelsen av ett nytt Studentparlament ser man imidlertid en mulighet for at man kan få dette gjort på en bedre måte. Fadderordningen for de internasjonale studenene ble evaluert i fjor og det vil i også i år bli en egen faddergruppe for internasjonale studenter, Study Buddy. En representant for Studdy Buddy ordningen er en del av det sentrale fadderstyret med sikte på å gjøre ordningen mer integrert i hele fadderordningen for HiO. Samarbeid med OAS Fortsette møtene med ledelsen i OAS Samarbeide med OAS for å bedre helse- og treningstilbudet. Kontoret har hatt et godt samarbeid med OAS og administrasjonen der og har hatt møter i forkant av styremøtene til OAS. Man har også hatt hatt jevne møter med studentrepresentantene til HiO i forkant av styremøtene. Det anbefales at det nye lederparet viderefører dialogen med OAS. Organisering på kontoret og møter i Studentparlamentet høsten 2010 De som har jobbet på kontoret høsten 2010 er: Leder: Daniel Massie Nestleder: Eirin Hovdenak Organisasjonskonsulent: Cato Haugland Ansatt i 50 % prosjektstilling, velferdsansvarlig: Sigurd Lund

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 Handlingsplan for studieåret 2013-14 Revidert 25. februar 2014 Studentparlamentets (SP) handlingsplan tar for seg Studentparlamentets politiske prioriteringer det kommende året. Dokumentet

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Handlingsplan for studieåret 2012-13 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar for

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året)

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Hva er NSO? Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene Studenters nasjonale talerør Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Landsmøte velger hver vår politisk ledelse og

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Søknad om pengestøtte til studentråd

Søknad om pengestøtte til studentråd Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern Kasserer: Ane Runningen studentraad@diakonova.no Oslo. 17 september 2012 Søknad om pengestøtte til studentråd Studentrådet på Diakonova søker om pengestøtte

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.06.2016-04.06.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 05.06-15/16 Gjelder Revidering av retningslinjer for fond i NSO 1 2 3 4 5 Vedlegg til saken: 1. Dagens retningslinjer

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA

Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Tildelingskriterier, aktivitetsmidler for studenter på HiOA Formål Bedre studentmiljøet og øke aktivitet og engasjement blant studentene på HiOA. Hvem kan søke om støtte Studentforeninger, studentorganisasjoner

Detaljer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

FAST Harstad Foreninger aktiviteter studenter tildelinger

FAST Harstad Foreninger aktiviteter studenter tildelinger FAST Harstad Foreninger aktiviteter studenter tildelinger FAST Harstad er en ordning der studenter og studentforeninger på UiT Harstad kan søke tilskudd til drift og aktiviteter som skaper engasjement,

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware. Møtereferat Dato: 25.01.2016 Møte i: Juridisk Studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 18.01.2016 kl. 15.15 Møtested: Rom 4.404 på Det juridiske fakultet UiT Til stede: Andrea Alver, Guro

Detaljer

Velkommen til Parlamentsmøte 9/2017

Velkommen til Parlamentsmøte 9/2017 Velkommen til Parlamentsmøte 9/2017 Dag og dato: tirsdag, 21. november 2017 Tidspunkt: 17.00-21.15 Rom: Pilestredet 42, rom Q1015 Gi beskjed her https://skjema.uio.no/89844 om du kommer eller ikke, så

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet støtter blant annet tidsskriftet Ung Teologi, Fadderuka ved MF, samt har

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015 Oslo 08.09.2014 Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ved arbeidsutvalget, oversender med dette sin søknad om støtte fra Velferdstinget

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

Sum (NKR) TSI: kr Jusshjelpa: kr

Sum (NKR) TSI: kr Jusshjelpa: kr Last ned det opprinnelige vedlegget Til: Studentsamfunnet, Utropia, TSI, Jusshjelpa, ISU, StudentUKA, Studenthuset og kulturscenen driv, DebutUKA, Buddy Tromsø, Hurradio og Kulturutvalget v/driv. Dato:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Innstillingsutvalgets forslag

Innstillingsutvalgets forslag 17. februar 2011 1 Innledning Innstillingsutvalgets forslag Organisering av det nye studentdemokratiet Innstillingsutvalget ble opprettet av studentparlamentene ved HiO og HiAk, desember 2010. På bakgrunn

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Budsjett 2015 og 2016

Budsjett 2015 og 2016 2015 og 2016 Press 19. ordinære landsmøte Oslo 17 19. april 2015 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2015 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 19.05.2017-20.05.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 05.05-16/17 Gjelder Revidering av retningslinjer for Frifond 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til reviderte

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

AU-42/08 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2009

AU-42/08 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2009 AU-42/08 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2009 Saksbehandler Einar Gimse Syrstad Definisjoner AU Arbeidsutvalget SP HiST Bakgrunn Jf. 2-1-4 skal vedta budsjett for. I økonomi- og handlingsplan, legger føringene

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake.

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to deler: et sammendrag og fullstendige

Detaljer

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden Forslag til dagsorden 28.10.10 Sted: Driv, 3.etg. Tid: 17.00 Saksliste: 1011/38 Semesteravgiftsfordelingen 2011 Til: Studentsamfunnet, Utropia, TSI, Jusshjelpa, ISU, StudentUKA, Driv, DebutUKA, Hurradio

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 022/08 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Tid: kl. 12.09 12.55 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Tilstede fra AU: Til stede

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

Kulturstyremøte 10. september

Kulturstyremøte 10. september Kulturstyremøte 10. september Til stede: Leder: Sigrid Mæle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Camilla Holm (UiO), Eirik Borander (UiO), Jeanette Viken (UiO) og

Detaljer

Pengene skal også dekke årsavgiften på viskakortet, samt andre bankkostnader, printer utgifter o.l.

Pengene skal også dekke årsavgiften på viskakortet, samt andre bankkostnader, printer utgifter o.l. Redegjørelse for søknaden 2014 Vi søker 10 000 som vil gå til: Mat på allmøtene, denne posten har vi økt en del i 2014 i forhold til 2013, dette fordi antall elver på skolen stadig er i vekst, og vi vil

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for informatikk, Remmen Møtedato: 19.10.06 Arkivref: jg/69-06 Innstilling fra: Nestleder Saksbehandler: Jørgen Grannes Saksnr: 69-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR

ØKONOMIREGLEMENT FOR ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 06.11.2013 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Søknad til Velferdstinget 2014

Søknad til Velferdstinget 2014 Søknad til Velferdstinget 2014 Norges idrettshøgskole er en liten høgskole som nylig rundet 1500 studenter. Her har vi et studentstyre som er opptatt av kvaliteten på studentenes studiehverdag. Vi er opptatt

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Retningslinjer for Frifond!

Retningslinjer for Frifond! Retningslinjer for Frifond Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond-sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

SP-41/08 HØRING NSO - NY NASJONAL STUDENTORGANISASJON

SP-41/08 HØRING NSO - NY NASJONAL STUDENTORGANISASJON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 SP-41/08 HØRING NSO - NY NASJONAL STUDENTORGANISASJON Vedlegg Saksbehandler

Detaljer