1 Redegjørelse for søknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Redegjørelse for søknaden"

Transkript

1

2 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus OAS Oslo- og Akershusstudentenes samskipnad EK Egenkapital 1 Redegjørelse for søknaden Midlene det søkes om skal hovedsakelig gå til velferdstiltak for studenter og studenttillitsvalgte ved HiOA. Da SP HiOA har opparbeidet seg relativt stor egenkapital de siste årene vil denne også bidra til å finansiere denne form for tiltak de neste årene. SP HiOA tar sikte på å gradvis trappe ned bruken av EK, når man nærmer seg et økonomistyringsmessig fornuftig nivå på denne. Midlene det søkes om skal gå til å finansiere 20 prosent av velferdsbudsjettet, i tillegg til deler av studiestartbudsjettet. Vi søker om et svært lavt støttebeløp i 2012, tilsvarende ca. en fjerdedel av historiske tildelinger fra OAS. Dette gjøres som et ledd i plan om å bygge ned SPs oppsparte midler. De oppsparte midlene kommer primært fra OAS, og vi ønsker derfor fortsatt å benytte dem til velferdstiltak. I takt med at SP HiOAs egenkapital bygges ned, vil det søkes om høyere beløp fra VT. Studentparlamentets planer for 2012 Da SP HiOA er i en spesiell situasjon i år er det flere omstendigheter vi ønsker å påpeke i forbindelse med denne søknaden. SP HiOA ønsker å legge til rette for et høyt aktivitetsnivå, både i SP og AU, men også for lag, foreninger, og andre studentpolitiske organer ved HiOA. Vi ser det som spesielt viktig å legge ressurser i oppfølging på alle nivå av det lokale studentdemokratiet, særlig Studentenes fakultetsråd, da dette er et nyopprettet organ som en følge av sammenslåingen. Planer for aktivitetsnivå kommer til uttrykk gjennom å øke budsjetter for blant annet; studentråd og Studentenes fakultetsråd, lag og foreninger, arrangementer, konferanser, og bespisning. Siden dette er første driftsår for SP HiOA ønsker vi å gi insentiver for økt aktivitet, i et forsøk på å ivareta og oppmuntre til studentliv ved institusjonen. SP ser seg også nødt til å prioritere den nye institusjonen HiOA, og å følge opp studentenes interesser i den pågående prosessen i kjølvannet av sammenslåingen. Dette kommer til uttrykk i opprettholdelse av det totale antallet tillitsvalgte og ansatte ved de to tidligere studentparlamenter. Studiestart er en utfordring operativt og budsjettmessig for SP HiOA, da to studiesteder skal samkjøres om én felles fadderordning, der det tidligere var to. Foreløpig er det vanskelig å avgjøre hvor kostbart dette vil bli, da man ikke vet eksempelvis hvor mange arrangementer som kan gjøres felles. Vi ønsker derfor å benytte noe mer midler totalt til studiestart, enn det som har blitt brukt ved

3 HiO tidligere. Det er imidlertid reelt sett en nedgang i forhold til 2011, når man ser de to separate fadderordningene under ett. Økonomiske hensyn Siden dette er organisasjonens første driftsår er det deler av budsjetteringen det er vanskelig å vurdere. I utarbeidelsen av budsjettforslag 2012 har vi tatt utgangspunkt i tidligere budsjettering ved SP HiO og SP HiAk. Vi vil imidlertid etter det første driftsår ha en bedre forutsetning for å vurdere budsjettering for alle områder av SPs virke. Det er vanskelig å vurdere nøyaktige behov på en del områder, da organisasjonen er ny, og det ikke kan tas for gitt at den nye organisasjonens behov er lik summen av de to tidligere organisasjonene. HiOA er en institusjon med to større studiesteder, samt flere mindre undervisningssteder. Dette gjør at det er vanskelig å beregne nøyaktig behov, siden det ikke foreligger et korrekt sammenligningsgrunnlag. Det har også vært til dels store forskjeller i kostnads- og aktivitetsnivå, og årets budsjettforslag er en tilnærming mellom studentparlamentene ved respektivt HiO og HiAk. Da SP HiOA i skrivende stund ikke har revidert budsjettet for 2011, eller vedtatt budsjett for 2012, må det tas forbehold om at søknaden etter-godkjennes av SP HiOA. Dette innebærer også at det ikke har vært mulig å ta hensyn til revidert budsjett i budsjettforslag for Budsjettforslaget er derfor basert på budsjett 2011, samt en foreløpig økonomistatus i påvente av budsjettrevidering. SP HiOA er en ny organisasjon, derfor foreligger det ingen budsjetter eller regnskap for foregående og inneværende år. Vi legger imidlertid ved årsberetning, samt siste godkjente regnskap og budsjett for inneværende år, for de tidligere studentparlamentene ved HiO og HiAk. Det foreligger dessverre ikke årsberetning for SP HiAk Vi har valgt ikke å gjøre et forsøk på å forfatte en årsberetning, da vi ikke finner det riktig å gjøre dette på vegne av en annen organisasjon. SP HiOA vil benytte seg av samme prosjektføring av regnskap og budsjett som SP HiO har gjort tidligere. Grunnet dette har vi valgt å sette opp budsjettet for 2012 etter samme mal som ved SP HiO. I et forsøk på å fremstille et mer oversiktlig sammenligningsgrunnlag, er SP HiAks budsjett, der dette foreligger, oppstilt i samme system som for SP HiO. Dette er imidlertid en tilnærming, da budsjettføringen ved SP HiO og SP HiAk har vært gjennomfør svært ulikt. Originale budsjett og regnskap ligger ved. Siden SP HiOA viderefører økonomistyringssystemet fra SP HiO vil overskytende midler fra SP HiAk skytes inn i SP HiOs system, for å føre samlet budsjettering og regnskap ut året. Dette ventes å skje tidligst i oktober. Det forventes ikke særlig grad av underforbruk på det samlede budsjettet. Det må også nevnes at store deler av utgifter knyttet til studiestart og driftskostnader for sommermånedene, i skrivende stund ikke er regnskapsført. Begge budsjett for 2011 ser ut til å ende i et svakt underforbruk. Vi gjør oppmerksom på at vi i år søker om et svært lavt tilskudd fra VT. Det er også en svært stor nedgang sammenlignet med hva som har blitt benyttet av OAS-midler de senere årene. Den lave søknadssummen er resultatet av et ønske om å nedjustere vår oppsparte EK, til et fornuftig driftsmessig nivå. Ettersom EK justeres ned, antar SP HiOA å oppjustere søknadsbeløp fra VT. Grunnet vår høye egenkapitalgrad ser vi det ikke nødvendig eller riktig å legge beslag på en større del av VTs midler for 2012.

4 3 Godkjent regnskap 2010 Godkjent regnskap for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo Drift Inntekter Budsjett Regnskap Avvik 1 Tilskudd fra HiO kr ,00 kr ,00 kr ,00 2 Annen støtte kr - kr - kr Sum kr ,00 kr ,00 kr , Kostnader Budsjett Regnskap Avvik 7 Lønn kr ,00 kr ,60 kr (33 819,60) 8 Mobiltelefon kr - kr - kr - 9 Kontorrekvisita kr ,00 kr 3 742,00 kr ,00 10 Ordstyring kr 4 000,00 kr 3 500,00 kr 500,00 11 Teknisk utstyr kr 7 500,00 kr 367,49 kr 7 132,51 12 Intern bespisning kr ,00 kr ,57 kr ,43 13 Trykking kr ,00 kr ,43 kr 5 494,57 14 Reiseutgifter kr ,00 kr 513,00 kr ,00 15 Andre kostnader kr ,00 kr ,02 kr 4 320, Sum kr ,00 kr ,11 kr , Driftsresultat kr - kr ,89 kr ( ,89) Udisponert kr ,27 kr ,27 kr Resultat kr ,27 kr ,16 kr ( ,89) 24 Driftregnskapet viser at vi brukte ,89 mindre enn opprinnelig budsjettert. Samtidig fikk vi inn i lønnsmidler for å dekke informasjon- og velferdskonsulenten for våren, dette gir et årlig overskudd på ,89. Vi har gått over på lønn, men har vært sparsomme med de andre postene, da spesielt reise. Dette gjør at vi har midlene som trengs for å lønne alle ansatte som planlagt i Tilskudd fra HiO: Budsjettert med ,-. Vi fikk innvilget til ny stilling ved studentparlamentet fra HiO-HiAk-sekretariatet. Lønn: tilskuddet til lønn ble økt med i fjor, og vi har likevel gått over budsjett. Dette er på grunn av overlapp mellom to ansatte, samt litt høyere lønnsutgifter for organisasjonskonsulenten enn planlagt. Mobiltelefon: Posten mobiltelefon brukes ikke lengre, og utgår fra 2010 fordi telefonutgiftene til leder og nestleder blir dekket av et annet budsjett. Er med fremdeles fordi vi ser et behov for å bytte ut mobiltelefoner til leder og nestleder. Kontorrekvisita: Ikke benyttet i særlig grad i 2010 Enkelt oppdrag: Dette er lønn til ordstyrer. Teknisk utstyr: Ikke benyttet i særlig grad i 2010 Intern bespisning: viser et underforbruk på ca ,-. Dette er fordi sommerfesten har blitt belastet på velferdsprosjektet.

5 Trykking: Under budsjett. Vi har vært flinkere å bestille riktig antall sakspapirer og noen trykksaker har havnet på andre poster. Reiseutgifter: Denne posten er nesten ikke belastet i det hele tatt. Lite reiseaktivitet utenom arrangementene vi selv eller NSO arrangerer gjør at denne posten ikke reflekterer et normalt reiseår. Andre kostnader: Buffer post som varierer fra år til år. Har spart inn så mye som mulig på denne Velferd Inntekter Budsjett Regnskap Avvik 1 Tilskudd OAS kr ,00 kr ,00 kr ,00 2 StL kr kr - kr - 3 Andre inntekter kr - kr - kr Sum kr ,00 kr ,00 kr , Kostnader Budsjett Regnskap Avvik 8 Tilbakeføring SR kr ,00 kr ,59 kr ,41 9 Velferdsprosjekter kr ,00 kr ,08 kr ,92 10 Egne konferanser kr ,00 kr ,05 kr (47 240,05) 11 Andre konferanser kr ,00 kr 7 701,27 kr ,73 12 Informasjon kr ,00 kr ,62 kr ,38 13 prosjektstøtte SR kr ,00 kr - kr ,00 14 Valget kr ,00 kr ,22 kr ,78 15 Driftsstøtte kr ,00 kr ,00 kr ,00 16 ISU kr ,00 kr 8 591,82 kr 1 408,18 17 Sum kr ,00 kr ,83 kr , Driftsresultat kr ( ,00) kr ,17 kr ( ,17) Udisponert kr ,13 kr ,13 kr Resultat kr ,13 kr ,30 kr ( ,17) 24 Velferdskontoen inneholder penger vi får fra OAS til å drive studentvelferd. Vi budsjetterte med et overforbruk på ,- men ved slutten av året viser det at vi sitter igjen med er resultat på ,- dvs. et underforbruk i forhold til budsjett på ca Sv det er det et viktig poeng at vi fikk inn ,- mer i tilskudd fra OAS enn forventet. Ved inngangen av 2010 hadde vi ,13 på konto, ved utgangen av 2010 hadde vi ,30 kr på konto. Tilskudd fra OAS: Penger vi får fra OAS etter at medlemskapsavgiften til studentorganisasjonen er betalt. I år var dette ,- mer enn budsjettert. StL: Lokale prosjektmidler fra StL(nå NSO). Tilbakeføring SR: Penger vi deler mellom studentrådene, en fast sum og en sum per student ved avdelingen. Ett studentråd fikk ikke godkjent regnskapet sitt og fikk derfor heller ikke utbetalt penger. 2 studentråd søkte aldri og ett siste fikk ikke utbetalt midlene ved en feil. Velferdsprosjekter: Penger studentforeninger kan søke om etter gitt reglement. Det er vanlig at ikke alle midlene blir brukt. Velferdsstyret hadde gjennom året faktisk gitt tilsagn på mer enn budsjettert beløp. Egne konferanser: Oppstartsseminar, motivasjonsseminar og tillitsvalgtkvelder.

6 Andre konferanser: StL/NSO har en rekke konferanser som leder, nestleder og andre kan være med på. De dekker noe, men vi må også betale for noe. Informasjon: Dette er alt fra plakater, profilartikler, design og lignende. Valget: Budsjetterte høyt, for å kunne ha litt å gå på i forhold til kampanjer og stands Studiestart Inntekter Budsjett Regnskap Avvik 1 Tilskudd HiO kr ,00 kr ,00 kr - 2 Andre inntekter kr ,00 kr - kr (15 000,00) 3 4 Sum kr ,00 kr ,00 kr (15 000,00) 5 6 Kostnader Budsjett Regnskap Avvik 7 Overføringer kr ,00 kr ,00 kr ,00 8 Konsert, grillfest kr ,00 kr ,50 kr 6 226,50 9 Fadder-kickoff kr ,00 kr ,00 kr 485,00 10 T skjorter kr ,00 kr ,00 kr (20 749,00) 11 Profileringsartikler kr ,00 kr 5 662,50 kr 9 337,50 12 Andre kostnader kr ,00 kr 6 649,00 kr 8 351, Sum kr ,00 kr ,00 kr , Driftsresultat kr - kr ,00 kr (12 651,00) udisponert kr 26554,74 kr 26554,74 kr resultat kr ,74 kr ,74 kr (12 651,00) 21 Vi har et underforbruk på studiestartprosjektet på 12651,- i Ved inngangen til 2010 hadde ,74,- på konto. Tilskudd HiO: Penger vi får fra HiO til studiestarten etter søknad fra Studentparlamentet. Andre inntekter: ,- fra OAS for trykking av logo på alle fadder t-skjortene. Overføringer: Fadderstyrene søker om penger til arrangement o.l. under fadderukene. Utbetales mot kvitteringer, regnskap og rapport. Det er underforbruk på denne posten fordi noen av fadderstyrene ikke leverte inn dette og fikk derfor heller ikke penger utbetalt. Konsert, grillfest: Booking av band, raider, lyd og lys. Yoga Fire var årets band. T- skjorter: Storinnkjøp av t-skjorter ga en smell på budsjettet. Synd at de resterende t-skjortene ikke kan brukes i Profileringsartikler: Give-aways til studiestart, handlenett og Post-its. Andre kostnader: Alt fra ballonger, frokost til frivillige, program og Livet rundt studiene heftene som alle nye studenter fikk i posten.

7 Godkjent regnskap for Studentparlamentet ved Høgskolen i Akershus 2010 Ved SP HiAk er regnskap for driftsmidler ført ved økonomiseksjonen ved HiAk. Dette regnskapet for 2010, godkjent av SP HiAk ligger ved. Driftsbudsjettet finansierer både drift av Studentparlamentets kontor, aktiviteter, og noe velferd. Det foreligger ikke budsjett og regnskap for de såkalte OAS-midlene for SP HiAk. Disse midlene er disponert etter gjeldende tildelingskriterier, og det vedlegges posteringsoversikt for disse midlene for forrige regnskapsår. Driftsregnskap for SP HiAk 2010 Dessverre er ikke regnskapet godkjent med noter eller kommentarer, vi kan derfor dessverre ikke utdype særlig om under-/overforbruk og underskudd. Studentparlamentet Økonomistatus pr Økonomistatus hittil i år Periodisert Regnsk ap Avvik Prognose Regnska p Avvik pr budsjett pr perioden pr Årsbud sjett årsbud sjett Eksterne inntekter Inntekter fra KD 3900 rammetildeling Utsatt inntektsføring 3910 aktiverte innkjøp Utsatt inntektsføring avskrivning Sum inntekter Personalkostnader Driftskostnader Avskrivninger Finans,ekstraord.innt Overført fra tidl. 89 år/periodiseringer Kjøp og salg internt Sum kostnader Mer/mindreforbruk Resultat Avvik resultat/progno se Kommentarer til Driftsregnskap 2010: 8089: Ekstraordinær tildeling som ble benyttet til oppussing av det sosiale lokalet Cella Generelt OAS-Midlene har primært vært benyttet til velferdstiltak som; Leie av skedsmohallen for studentgrupper, Startuka, blader til Cella, profilering av SP og arrangementer, overføring til studentråd, sosiale tiltak for kull eller avdelinger, og studentarrangementer.

8 4 Siste regnskapstall 2011 for Studentparlamentet HiO med kommentarer Drift Inntekter Budsjett Regnskap Avvik Noter Tilskudd fra HiO kr ,00 kr ,00 kr ( ,00) 1 Annen støtte kr ,00 kr - kr ( ,00) 2 Sum kr ,00 kr ,00 kr ( ,00) Kostnader Budsjett Regnskap Avvik Noter Lønn kr ,00 kr ,35 kr ,65 Mobiltelefon kr 5 000,00 kr - kr 5 000,00 3 Kontorrekvisita kr ,00 kr 936,00 kr ,00 4 Ordstyring kr 5 000,00 kr 3 000,00 kr 2 000,00 Teknisk utstyr kr 7 500,00 kr - kr 7 500,00 5 Intern bespisning kr ,00 kr ,48 kr ,52 6 Trykking kr ,00 kr 9 793,51 kr ,49 7 Reiseutgifter kr ,00 kr 4 444,01 kr ,99 8 Andre kostnader kr ,00 kr 1 797,00 kr ,00 Sum kr ,00 kr ,35 kr ,65 Driftsresultat kr ( ,00) kr ( ,35) kr (37 882,65) Udisponert kr ,16 kr ,16 kr - 9 Resultat kr ,16 kr ,81 kr (37 882,65) noter: 1: Periodisert tilskudd 2: støtten fra HiOA ble delvis utbetalt i 2010 med : forventet innkjøp i løpet av høsten 4: Denne posten har vi avventet å belaste pga kontorsituasjon. Vi forventer større bruk av denne posten i løpet av høsten 5: samme som noten over. 6: har blitt benyttet til ukentlige onsdagslunsjer og møtemat for parlamentet og dets komiteer 7: Forventet at denne posten kan reduseres fremover da vi kan trykke en del sakspapirer på høgskolens egne trykkeri 8: Forventet å øke med opprettelsen av vennskapsparlament. Det blir likevel underforbruk siden man ikke må dekke reiseutgifter til kjeller i like stor grad som tidligere forventet. 9: ,16 i egenkapital/udisponerte midler ved starten av året skyldes i hovedsak forhåndsutbetaling av lønnsmidler for 2011.

9 50202 Velferd Inntekter Budsjett Regnskap Avvik Noter Tilskudd OAS/SiO kr ,00 kr ,00 kr ,00 1 OAS Velferdsfond kr ,00 kr ,76 kr (12 427,24) Frifond NSO kr ,00 kr ,00 kr - Sum kr ,00 kr ,76 kr ,76 Kostnader Budsjett Regnskap Avvik Noter Tilbakeføring SR kr ,00 kr ,78 kr ,22 2 Velferdsprosjekter kr ,00 kr ,67 kr ,33 3 Egne konferanser kr ,00 kr ,73 kr ,27 4 Andre konferanser kr ,00 kr 600,00 kr ,00 5 Informasjon kr ,00 kr ,50 kr ,50 6 Valget kr ,00 kr 7 693,64 kr ,36 7 Driftsstøtte kr ,00 kr 7 500,00 kr ,00 8 ISU kr ,00 kr ,00 kr - Prosjektstøtte SR kr ,00 kr - kr ,00 9 Profilering kr ,00 kr ,67 kr ,33 10 Idepott kr ,00 kr ,00 kr ,00 11 Sum kr ,00 kr ,99 kr ,01 Driftsresultat kr ,00 kr ,77 kr ( ,77) Udisponert kr ,30 kr ,30 kr - Resultat kr ,30 kr ,07 kr ( ,77) noter: 1: Tilskuddet baserer seg på studenttall, og grunnet et større studenttall ved HiO har utbetalingen blitt større enn ventet. Tilskuddet skal gå til velferdstiltak for studentene ved HiO 2: Pott som tildeles studentråd etter innlevering av regnskap. Flere studentråd har ikke levert regnskap i tide, og 2 studentråd har ennå ikke fått utbetalt midler. Tradisjonelt har pottens restbeløp blitt tilbakeført til egenkapitalen 3: Posten har blitt disponert av studentparlamentets velferdsstyre, som nå er avviklet og erstattet av Velferdstingets kulturstyre. Posten er derfor å regne som "ferdig" belastet. Posten er tilskudd til studentforeninger til prosjekter/oppstart/utstyr etter søknad og midlene utbetales etterskuddsvis ved fremvisning av regnskap 4: Her har man hatt et overforbruk, gjennom større konferanser enn tidligere år. Midlene har blitt brukt til oppstartseminar(60 deltakere), styreseminar(12 deltakere), overlapping, tillitsvalgtkvelder og stiftelsesmøtet for SP-HiOA 5: En post som tradisjonelt har blitt brukt til deltakeravgifter, reise og opphold til StLarrangementer. Lite brukt i år. 6: En post der forbruket øker utover året. Det nye parlamentet må trykke opp alt av informasjonsmateriell på nytt. Rollups, tillitsvalgt-abc og tillitsvalgthåndbok er utgifter som kommer i september alene. 7: Forbruket så langt var til valg av AU i mai. Fermover kommer denne posten til å dekke utgiftene til parlamentsvalget, blant annet annonser i Universitas og Ergo, samt alt av plakater til kandidat-promoterinen og selve valgpromoteringen. Det skal også arrangeres kandidatkveld.

10 8: Tildelinger fra velferdsstyret til drift på bakgrunn av søknad og godkjent regnskap for foregående år. Ettersom velferdsstyret er avviklet, og Studentparlamentet HiOA ikke regulerer posten i økonomireglementet, er det ikke forventet noe videre forbruk på denne posten. 9: En post som aldri har blitt benyttet. Én søknad på 2 år. 10:En post som vi først på høsten benytter oss av. Forventet å benytte hele posten, da alt promioteringsmateriell fra de tidligere studentparlamentene må skiftes ut i løpet av høsten. Utgifter til design av ny logo, profil og promoteringsmateriell har ikke blitt belastet enda. 11: Her er enda ikke studiestartskonserten studentparlamentet og kulturstyret ga tilskudd til blitt belastet enda. Altså mer enn det som oppført har blitt benyttet fra denne potten

11 50204 Studiestart Inntekter Budsjett Regnskap Avvik Noter Tilskudd HiO kr ,00 kr - kr ( ,00) 1 Andre inntekter kr ,00 kr - kr (15 000,00) 2 Sum kr ,00 kr - kr ( ,00) Kostnader Budsjett Regnskap Avvik Overføringer kr ,00 kr 6 640,10 kr ,90 3 Konsert, grillfest kr ,00 kr ,00 kr ,00 4 Fadder-kickoff kr ,00 kr - kr ,00 5 T skjorter kr ,00 kr - kr ,00 6 Profileringsartikler kr ,00 kr 8 509,38 kr ,62 7 Andre kostnader kr ,00 kr - kr ,00 Sum kr ,00 kr ,48 kr ,52 Driftsresultat kr (5 000,00) kr (40 149,48) kr ,48 udisponert 39205,74 resultat 34205,74 Noter: 1: Høgskolen har gitt tilslag på Tilskuddet ble avkortet for å begrense egenkapitalbygging. 2: Usikker post, satt opp basert på tradisjon fra OAS, der de utbetalte for å få logo på fadder-t-skjorter. Den avtalen har ikke blitt videreført. 3: Tilskudd til fadderordningene på avdelingene. Utbetales etterskuddsvis mot regnskap og rapport. Er en post som belastes hovedsakelig fra 1.september og utover høsten 4: Ikke belastet for lys og lyd enda, regner med svakt overforbruk på posten. 5: Ikke belastet enda, regner med underforbruk pga god avtale med band/utested 6: Landsforeningen i Norge - LO - sponser trykking av fadder-t-skjorter. Posten blir derfor ikke benyttet i år. 7: Siden logo og profil ikke har vært helt klart til studiestart, har det i år blitt brukt mindre på profilering under studiestarten.

12 5 Siste regnskapstall 2011 for Studentparlamentet HiAk med kommentarer Regnskap per for SP HiAk Studentparlamentet Økonomistatus pr Økonomistatus hittil i år Periodisert Regnskap Avvik Regnskap Avvik budsjett pr perioden Årsbudsjett pr årsbudsjett Eksterne inntekter Inntekter fra KD rammetildeling Utsatt inntektsføring aktiverte innkjøp Utsatt inntektsføring avskrivning /3981 Tilskudd fra andre dep/nfr Sum inntekter Personalkostnader Driftskostnader Avskrivninger Finans,ekstraord.innt Overført fra tidl. år/periodiseringer Kjøp og salg internt Sum kostnader Mer/mindreforbruk Kommentarer: 5000: Underforbruk skyldes at 50 % stilling som Organisasjonssekretær ikke er fylt f.o.m. april : Noe underforbruk, men store deler av denne posten er avsatt til Startuka, alle utgifter til Startuka er ikke ført i skrivende stund. 8089: Ekstraordinær tildeling for å sikre tilstrekkelig lønnsmidler for alle tillitsvalgte og ansatte etter sammenslåing. (Bl.a. for å utjevne lønnsforskjeller mellom de to organisasjonene.) Generelt: De midler som står udisponert etter sluttføring av dette regnskapet (antas å skje i oktober), vil overføres til SP HiO s driftsbudsjett for 2011, for å drive samlet budsjettering og regnskapsføring ut året. OAS-Midlene har primært vært benyttet til velferdstiltak som; Leie av skedsmohallen for studentgrupper, Startuka, blader til Cella, profilering av SP og arrangementer, overføring til studentråd, sosiale tiltak for kull eller avdelinger, og studentarrangementer. Overskuddet er ekstra stort i 2011 grunnet utbetaling av OAS-velferdsfond.

13 Vedlegg 1 Egenkapitalutvikling Oversikt over utvikling i egenkapital siste tre år HiOA HiO , , , HiAk 87238, , , ,15 Tallene for 2011 er ikke endelige, men et overslag basert på status per august Overskudd ved HiAk består utelukkende av oppsparte midler fra OAS, da evt. overskudd på driftsbudsjett ikke overføres neste års budsjett. Det har imidlertid sjelden vært særlig grad av overskudd på driftsbudsjettet. Det har vært en uheldig utvikling i overskudd av OAS-midlene. Det er imidlertid en drastisk økning i overskuddet for 2011, som skyldes avvikling og påfølgende utbetaling av AOS-velferdsfond. Overskudd ved HiO består av både driftsmidler og OAS/velferdsmidler. Driftsbudsjettet har båret preg av overbudsjettering de siste årene, samtidig som det har vært et underforbruk av OAS-midler. Dette har resultert i at man har spart opp mer midler en ønskelig. Som for SP HiAk er det imidlertid et hopp i 2011 grunnet utbetaling av OAS-velferdsfond. SP HiOA ser på det som uheldig å ha så høy EK, og tar sikte på å vedta en plan for å bygge ned EK over tid. Dette vil bety at SP HiOA vil se på nye velferdstiltak, men det er også sannsynlig at SP HiOA vil søke om mindre eksterne midler i en periode. Når EK er nede på et forsvarlig nivå vil SP HiOA igjen aktivt søke om større eksterne tildelinger.

14 Vedlegg 2 Årsrapport 2010 for Studentparlamentet HiO Forkortelser: HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP-HiAk Studentparlamentet ved Høgskolen i Akershus UiO Universitetet i Oslo SP-UiO - Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo SBIO Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI Oslo VT-Oslo Velferdstinget i Oslo OAS Oslo- og Akershushøgskolenes Studentsamskipnad ISU International Student Union StL Studentenes Landsforbund NSU Norsk Student Union NSO Norsk Student Organisasjon LMU Læringsmiljøutvalget ESN Erasmus Student Network F1 Forsamlingsmøte 1 F2 Forsamlingsmøte 2 SM NSOs Stiftelsesmøte LMU Læringsmiljøutvalget LS Landsstyret RM Regionsmøte SiO Studentsamskipnaden i Oslo Bakgrunn: Forsamlingen skal hvert halvår få fremlagt en halvårsrapport over Studentparlamentets aktivitet. Rapporten er basert på en tematisk inndeling. Det er ingen fullstendig oversikt over møter og aktiviteter, men gir en hovedoversikt over de viktigste sakene på handlingsplanen og hva som har blitt gjort i forhold til disse. Rapporten dekker perioden frem til 19. april 2010 og det er derfor 2 måneder igjen av perioden i skrivende stund. Vurdering: Organisering på kontoret og møter i Studentparlamentet De som har jobbet på kontoret første halvår av 2010 er: Leder: Eirik Yven

15 Nestleder: Catrine Lie Organisasjonskonsulent: Kristin Engebretsen Zalik Velferdsansvarlig 50 %: Sigurd Kristoffer Lund Studentparlamentet har våren 2010 hatt møter med: Styret og Forsamlinga i Studentparlamentet Studentrådene på de forskjellige avdelingene Ledelsen på HiO Ledelsen i OAS Internasjonalt kontor Karrieresenteret Styret i ISU Velferdstinget i Oslo Studentparlamentet på HiAk Studentparlamentet på UiO Styreleder i OAS Prosjektgruppa og Styringsgruppa for HiO-HiAk Interkult HiOs studentrepresentanter i OAS-styret Studentrepresentantene i HiO-styret Studenthovedstaden Utvalget for Det Stille Rommet og Bønnerommene Profilgruppa (Duppeditt-utvalget) Dekangruppa på HiO Jury for HiOs priser Styringsdialog på de ulike avdelingene Generelt for arbeidet på kontoret Kontoret har i perioder vært preget av høyt arbeidspress, spesielt i forbindelse med Stiftelsesmøtet for NSO, med formøter og regionsmøte. Velferdsansvarlig, Sigurd Lund, har blitt fast ansatt med 50 % stilling og det har blitt bygget et nytt kontor som vil bedre arbeidsmiljøet en del da velferdsansvarlig ikke har hatt noe eget kontor siden prosjektstillingen ble etablert i Det har vært en stor belasting på arbeidsmiljøet for kontoret under utbyggingen av kontoret, da blant annet arbeidet ble bortimot 3 uker forsinket og lokalene har vært preget av mye støy, rot og støv i denne perioden. Det har blitt satt i gang flere tiltak for å øke engasjementet blant studentene på HiO. Blant annet ble prisen Årets Foreleser vedtatt på Forsamlingsmøte 2 og man ser at dette er en sak som engasjerer studentene. Det har i skrivende stund kommet inn flere nominasjoner til

16 denne prisen. Endelig kåring vil gjøres av en sentral jury, med prisoverrekkelse på studiestartdagen. Oppfølging av handlingsplanen Kompetanseheving og bevisstgjøring Arrangere et kompetansehevingsseminar for avdelingsstyrerepresentanter Arrangere oppstartsseminar Arrangere tillitsvalgtkveld Lage en kampanje i forkant av leder- og nestledervalget Gjennomføre en informativ overlappingsperiode for nytt lederpar Det har i perioden ikke blitt avholdt noe komptansehevingseminar, da man ikke har hatt kapasitet. Avdelingsstyrerepresentantene ble imidlertid invitert til tillitsvalgkvelden som ble avholdt 23. mars. Oppstartseminaret ble arrangert på Rica Park Hotell i Sandefjord, januar. Seminaret var egentlig planlagt avholdt på Rica Havna Hotell på Tjøme, men kontoret fikk melding på morgenen den 8. jan om at Havna Hotell var i brann. Takket være rask reaksjon fra personalet på Havna Hotell, ble vi tildelt nytt hotell i Sandefjord knappe 1,5 time etter brannen var kjent. Helgen besto i det meste av kurs og opplæring og ble avholdt sammen med Studentparlamentet på HiAk. Øistein Svelle (tidligere leder i StL) og Stine Halvorsen (tidligere nestleder i StL) hadde opplæring i hva StL er og jobber med. Stine holdt også kurs i møteteknikk, tale og debatt, mens Øistein holdt foredrag om sammenslåingen mellom StL og NSU. HiO og HiAk er i en viktig prosess med tanke på sammenslåingen. Det ble gitt en innføring i sammenslåingen av Øyvind Bakke, studentrepresentant for HiAk i styringsgruppa. Etterpå ble det delt opp i grupper for å se på hva man kan gjøre for å øke studentengasjementet. Nytt lederpar ble valgt på Forsamlingsmøte 3, 6. april. Overlappingen er en kontinuerlig prosess frem mot 1. juli, men vil intensiveres når det nye lederparet er ferdig med eksamener i begynnelsen av juni. Det er planlagt en rekke kurs og opplæring i tiden fremover og de nye lederne deltar på de møter som det er mulig for de å delta på. Studentrådene Styre- og forsamlingsmedlemmene skal etterstrebe å delta på studentrådsmøtene ved sine avdelinger Videreføre og prioritere lederforum som en møteplass mellom ledelsen i Studentparlamentet og lederne for Studentrådene

17 Leder eller nestleder i Studentparlamentet skal delta på minst ett studentrådsmøte ved alle avdelinger Jobbe tett sammen med studentrådene for å få til en ny og mer sentralt styrt fadderordning I samarbeid med studentrådene jobbe for å øke studentengasjementet ved HiO Kontoret har oppfordret styre- og forsamlingsmedlemmene om å delta på så mange studentrådsmøter de har mulighet til. Ettersom man som medlem av Styret og Forsamlinga har et ansvar for å holde seg oppdatert på hva som hender på avdelingen, anser kontoret det som serdeles viktig at representantene deltar på studentråd for holde seg oppdatert. Det har blitt avholdt fire lederforum på vårparten og kontoret ser en meget postiv effekt av at dette blir prioriert da man har opparbeidet en god kontakt med studentrådene. Blant annet har saken om Årets Foreleser være oppe og diskutert i Lederforumet. Denne saken har skapt mye engasjement i studentrådene og det har i skrivende stunde kommet inn flere nominasjoner. Leder og nestleder har også prioritert å delta på studentrådsmøter på de ulike avdelingene. Dette har vært svært nyttig i forbindelse med å holde seg oppdatert om hva som hender avdelingsvis, samt at man får profilert Studentparlamentet ut mot de tillitsvalgte. Arbeidet med å få til en mer sentralt styrt fadderordning begynte i begynnelsen av februar. Selv om det er et ønske å gjøre om hele fadderstrukturen ser kontoret begrensningene og at dette ikke nødvendigvis er noe man klarer å få til det første året, men vi ser en effekt med at man har fått koordinert fadderuken på en god måte og med flere sentrale fadderarrangement som ikke kolliderer med lokale fadderarrangement. Vi vil sterkt anbefale det nye lederparet om å jobbe videre med dette arbeidet og videreføre intensjonen om å få til ett sentralt styrt fadderordning. Det er også kontorets sterkeste anbefalinger om at kontakten med studentrådene oppretholdes, gjennom videreføring av Lederforum, samt oppmøte på studentrådsmøter. Studentenes Landsforbund Holde forsamlingen oppdatert på aktiviteten i StL, spesielt med tanke på sammenslåingsprosessen Forberede stiftelsesmøtet 2010 med tanke på formøter internt på HiO Kontoret har svart på flere av høringsrundene tilknyttet sammenslåingen av StL og NSU. Av disse høringene har man hatt opp arbeidsprogrammet og organisasjonsærkleringen til NSO. Pga andre sammenslåinger (HiAk-HiO og OAS-SiO) har man valgt å ikke ha forslag til vedtektene til NSO oppe i Formsalinga. Styret har også svart på høringen om Prinsippgrogrammet til NSO, som hadde høringsfrist

18 30. februar. Pga kort tidsfrist ble ikke denne heller behandlet av Forsamlinga, det samme gjelder høringen om det nye navnet på studentorganisasjonen. Det har blitt avholdt totalt tre formøter i forkant av stiftelsesmøtet. I tillegg har delegasjonen vært deltagende på et Regionsmøte helgen april. Delegasjonen til HiAk og Diakonhjemmet Oslo har også deltatt på disse formøtene. Det var tiltenkt at man skulle ha et formøte sammen med NSU-Oslo også, men grunnet tid har man ikke fått til dette, men vil anbefale at man ser på dette til Landsmøtet i NSO, neste år. Stiftelsen av Norsk Studentorganisasjon (NSO) ble avholdt april og er en stor historisk begivenhet da man har en studentorganisasjon som favner bortimote studenter i Norge. På dette møtet var Studentparlamentet v/hio representert med 13 delegater, samt en vara og tre fra Landsstyret i StL. Delagatene var godt forberedt og gjorde en god jobb under Stiftelsesmøtet. Les mer om Stiftelsesmøtet på Aktuelle saker Jobbe for å opprette flere studentboliger, spesielt i forhold til å bedre kommunikasjonen mot Oslo kommune. Fortsette samarbeidet med LMU og følge opp deres arbeid Følge sammenslåingsprosessen mellom OAS og SiO Aktivt delta i sammenslåingsprosessen mellom HiO og HiAk Tilstrebe samarbeid med andre studentorganisasjoner i Osloområdet, herunder få til en avtale om fordeling av Landsstyrerepresentanter i NSO Starte utredningsarbeidet om hvordan Studentparlamentet skal være etter en sammenslåing mellom HiO og HiAk Samarbeide med andre studentorganisasjoner i forbindelse med sammenslåingen av OAS og SiO Jobbe for å supplere manglende plasser i Forsamlingen før sommeren og nytt lederpar tar over Jobbe aktivt for å bedre HiOs miljøprofil Jobbe kontinuerlig med å synliggjøre Parlamentets arbeid og rolle Det har i perioden ikke vært arbeidet med punktet om opprettelsen av flere studentboliger, da man ikke har lykkes å få Oslo kommune i tale. Forum for studentsaker er en av arenaene hvor studenter i Oslo møter kommunen, men her har det ikke vært noe møtevirksomhet siden forsommeren Selv etter gjentatte forsøk på å få til et møte, har man ikke lykkest å få til en dialog. Man anser dette som lite heldig, og oppfordrer det nye lederparet til å forsette å samarbeide med de andre studentorganisasjonene i Oslo for å legge mer press på kommunen.

19 Kontoret har vært aktiv i forbindelse med sammenslåingen av OAS og SiO og har hatt flere møter om hvordan strukturen til ett nytt Velferdsting kan se ut. Det vil bli avholdt et Studentting i OAS i mai hvor medlemsinstitusjonene tilknyttet OAS må ta stilling til hvordan de ser for seg det nye Velferdstinget kan se ut. Avtale om fordeling av Landsstyrerepresentanter har blitt inngått, hvor HiO får to av fire representanter (HiAk får en og Diakonova og Lovisenberg Diakonale Høgskole deler en representant). Dette er en avtale som kun vil gjelde for et år da man må inngå nye forhandlinger når OAS og SiO har slått seg sammen og man inngår i en ny valgkrets. Utredingsarbeidet med tanke på nytt Studentparlament har ikke blitt påbegynt grunnet stort arbeidspress. For at det nye lederparet skal kunne bli noe avlastet er det tiltenkt å sette ned en arbeidsgruppe bestående av to representanter fra HiO og to fra HiAk, samt en eller to eksterne. Denne gruppen skal ha som oppgave å utrede hvordan ett nytt Studentparlament skal se ut. Endelig mandat til gruppen blir fastsatt på Forsamlingsmøte 4, 11. mai. Supplering av manglende plasser i Forsamlinga er en kontinuerlig jobb. Man har lykkes å supplere noen av de tomme plassene, men det vil i år også stå noen tomme plasser etter sommeren da det er noen avgangsstudenter som sitter i Forsamlinga. HiO har nå inngått en avtale med Det Norske Veritas om ISO-sertifisering av høgskolen. Dette er et steg i riktig retning og man ser positivt på at HiO tar dette ansvaret. Imidlertid er det viktig at denne jobben følges opp og man anbefaler at styret forsetter å holde seg orientert i arbeidet og kommer med innspill underveis i prosessen. SP vil også få en representant inn i styringsgruppa for ISO-sertifiseringen. Man har i løpet av våren jobbet aktivt med å forbedre nettsidene til Studentparlamentet og å få ut relevant og viktig informasjon på nettsidene. Kontoret har i snitt lagt ut tre artikler i uken på nettsidene og ser en klar økning i antall treff på sidene. Kontoret har også møtt opp på en rekke Studentråd for å synligjøre hva man jobber med og være en støtte for studentene. Synliggjøringen av SPs arbeid og rolle er imidlertid en kontinuerlig prosess som krever en del ressurser. Det er derfor serdeles viktig at også Forsamlingsmedlemmene tar dette ansvaret på sin avdeling gjennom å delta på studentrådsmøter og holder tillitsvalgte på avdelingene oppdatert om det som skjer i Studentparlamentet. Internasjonalisering Tilstrebe et godt samarbeid med ISU og jobbe for å bedre kontinuiteten i organisasjonen Jobbe for inkludering av internasjonale studenter På HiO Se på boligsituasjonen for internasjonale studenter Studentparlamentet skal ta initiativ til en evaluering med sikte på å forbedre både

20 fadderordningen for, og mottaket av, internasjonale studenter ved HiO Dette punktet har blitt fulgt opp på en bedre måte i denne perioden. Kontoret har fått en god kontakt med ISU og nyvalgt leder, Daniel Massie, er valgt til å representere Studentparlamentet i Styret til ISU-HiO. Kontoret har arbeidet med å få til en bedre løsning på å få mer tilgjengelig informasjon på engelsk. En foreløpig løsning er å benytte seg av Google Translation som oversetter hele nettsiden til engelsk og andre ønskelige språk. Man har ønske om at dette skal byttes helt ut med mer oppdatert informasjon som er korrekt oversatt til engelsk. Dette er imidlertid noe som krever mye ressurser, som Studentparlamentet per i dag ikke innehar. Ved dannelsen av ett nytt Studentparlament ser man imidlertid en mulighet for at man kan få dette gjort på en bedre måte. Fadderordningen for de internasjonale studenene ble evaluert i fjor og det vil i også i år bli en egen faddergruppe for internasjonale studenter, Study Buddy. En representant for Studdy Buddy ordningen er en del av det sentrale fadderstyret med sikte på å gjøre ordningen mer integrert i hele fadderordningen for HiO. Samarbeid med OAS Fortsette møtene med ledelsen i OAS Samarbeide med OAS for å bedre helse- og treningstilbudet. Kontoret har hatt et godt samarbeid med OAS og administrasjonen der og har hatt møter i forkant av styremøtene til OAS. Man har også hatt hatt jevne møter med studentrepresentantene til HiO i forkant av styremøtene. Det anbefales at det nye lederparet viderefører dialogen med OAS. Organisering på kontoret og møter i Studentparlamentet høsten 2010 De som har jobbet på kontoret høsten 2010 er: Leder: Daniel Massie Nestleder: Eirin Hovdenak Organisasjonskonsulent: Cato Haugland Ansatt i 50 % prosjektstilling, velferdsansvarlig: Sigurd Lund

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014

Søker herved om økonomisk støtte fra Velferdstinget til studentpolitisk virksomhet ved Norges Veterinærhøgskole i 2014 Veterinærmedisinsk Studentutvalg Postboks 8146 Dep 0033 Oslo Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo 03.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget Søker herved om økonomisk støtte

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året)

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Hva er NSO? Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene Studenters nasjonale talerør Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Landsmøte velger hver vår politisk ledelse og

Detaljer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Søknad om pengestøtte til studentråd

Søknad om pengestøtte til studentråd Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern Kasserer: Ane Runningen studentraad@diakonova.no Oslo. 17 september 2012 Søknad om pengestøtte til studentråd Studentrådet på Diakonova søker om pengestøtte

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet støtter blant annet tidsskriftet Ung Teologi, Fadderuka ved MF, samt har

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015 Oslo 08.09.2014 Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ved arbeidsutvalget, oversender med dette sin søknad om støtte fra Velferdstinget

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus

Søknad om tilskudd fra Velferdstinget i Oslo og Akershus Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Michelets vei 62 1368 Stabekk Stabekk, 02.10.12 Velferdstinget i Oslo og Akershus Boks 1088 Blindern 0317 Oslo Søknad om tilskudd fra Velferdstinget

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR

ØKONOMIREGLEMENT FOR ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 06.11.2013 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake.

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to deler: et sammendrag og fullstendige

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Protokoll fra 19.11.09

Protokoll fra 19.11.09 Protokoll fra 19.11.09 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD (OAS) sak 65/09 - PROTOKOLL FRA STYREMØTET 19.11.2009 Tilstede. Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Vegard J. Jæger, Annette Tandberg,

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Retningslinjer for Frifond!

Retningslinjer for Frifond! Retningslinjer for Frifond Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond-sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø 1. INNLEDNING Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og er vedtatt med hjemmel i 13 i Reglement for studentparlamentet

Detaljer

STUDENTRÅDSMANUALEN. Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder)

STUDENTRÅDSMANUALEN. Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) Studentrådet 2011/2012 Kristine Lynum Bjerkem (leder) Mikael Rønne (nestleder) FORORD Denne manualen er ment som en formalisering av studentpolitikken ved Kunsthøgskolen i Oslo. Den er ment som en guide

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte BRUKERINSTRUKS FOR MIN FORENING Innhold 1. Førstegangsregistrering av forening 2. Oppdatering av forening som allerede er registrert 3. Sende søknad til Velferdstingets Kulturstyre Søke om driftstøtte

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Redegjørelse for søknad

Redegjørelse for søknad Vedlegg 1 SUT-NMH 17. september 2012 Redegjørelse for søknad I søknaden om støtte fra Velferdstinget til Studentutvalget (SUT) ved Norges Musikkhøgskole (NMH) søker vi i år om til sammen kr 50 000,-. Nedenfor

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

Søknad om støtte fra Velferdstinget 02.09.2013

Søknad om støtte fra Velferdstinget 02.09.2013 Søknad om støtte fra Velferdstinget 02.09.2013 Vi i studentrådet på Khio har jobbet med å synliggjøre oss her på skolen, dette har vi til en viss grad klart. Ved å bistå og støtte det sosiale som ligger

Detaljer

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

Pengene skal også dekke årsavgiften på viskakortet, samt andre bankkostnader, printer utgifter o.l.

Pengene skal også dekke årsavgiften på viskakortet, samt andre bankkostnader, printer utgifter o.l. Redegjørelse for søknaden 2014 Vi søker 10 000 som vil gå til: Mat på allmøtene, denne posten har vi økt en del i 2014 i forhold til 2013, dette fordi antall elver på skolen stadig er i vekst, og vi vil

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015 Vedlegg til Budsjettkomités for 2015 Budsjettkomiteen (BK) til PSU mener generelt sett at kontinuitet i undergruppenes budsjetter er et viktig element. Vi har derfor prøvd ikke å fravike for mye fra tidligere

Detaljer

Kommentarer til budsjett 2010-11 og 2011-12

Kommentarer til budsjett 2010-11 og 2011-12 Kommentarer til budsjett 2010-11 og 2011-12 ved kasserer Kristin Killi (2009-2011) Om leseren har kommentarer eller spørsmål til budsjettet, anbefales leseren først å lese gjennom årsmeldingen. Spørsmål

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 på Gjestfriheten Fjordstue, Gran Bedre vilkårene for små foreninger Kulturstyret skal vurdere tiltak som kan lette hverdagen for de minste studentforeningene.

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Trond Bjergli Avd IT Elin Marie Johannessen Øystein Glåmseter (kom under

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL AU MØTE I FNF HORDALAND 24. APRIL 2013

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL AU MØTE I FNF HORDALAND 24. APRIL 2013 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL AU MØTE I FNF HORDALAND 24. APRIL 2013 Sted: Friluftslivets Hus, møterom 3. etasje Tid: Onsdag 24. april kl 13:00 Agenda: 1. Søknad om midler til Friluftslivets Uke 2. Grøntmiljøplanen

Detaljer

Søknad om støtte fra Velferdstinget 2013 Studentutvalget ved Barratt Due musikkinstitutt

Søknad om støtte fra Velferdstinget 2013 Studentutvalget ved Barratt Due musikkinstitutt Søknad om støtte fra Velferdstinget 2013 Studentutvalget ved Barratt Due musikkinstitutt Studentutvalget (SUT) ved Barratt Due musikkinstitutt (BDM) er, som nevnt i fjorårets søknad, en nyetablert studentorganisasjon.

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget

Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget Søknad om økonomisk støtte fra velferdstinget Vi ønsker å kunne forbedre studentsamfunnet og miljøet på skolen på tvers av studieretningene. Tidligere studentråd har hatt mye mindre aktivitet og arrangement

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 45-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 45-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IT Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 45-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent sbehandler: Wenche Gunnarstorp snr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Økonomireglement for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Økonomireglement for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.11,

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4 i lov om Studentsamskipnader.

Detaljer

styremøte i LVSH 19.09.07

styremøte i LVSH 19.09.07 styremøte i LVSH 19.09.07 Forfatter: Stein Wilthil Øhrn Her følger sakspapirene til styremøtet i LVSH 19. september 2007 SAK 1 2007/2008 Oppsummering av landskonferansen

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer