Masteroppgave i økonomi og administrasjon Fakultet for økonomi og samfunnsfag Universitetet i Agder Høst Masteroppgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masteroppgave i økonomi og administrasjon Fakultet for økonomi og samfunnsfag Universitetet i Agder Høst 2009. Masteroppgave"

Transkript

1 Masteroppgave i økonomi og administrasjon Fakultet for økonomi og samfunnsfag Universitetet i Agder Høst 2009 Masteroppgave Etterspørselen etter leie av næringslokaler i Kristiansand: Status i dag, videre utvikling og ulikheter i forskjellige områder av byen. Av Grethe Espeland Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan. Denne godkjenningen innebærer ikke at universitetet innestår for de metoder som er anvendt og de konklusjoner som er trukket. Veileder: Theis Theisen Universitetet i Agder, Kristiansand November 2009

2

3 Forord Forord Denne oppgaven er obligatorisk innenfor studiet økonomi og administrasjon ved Universitet i Agder, og markerer slutten på min studietid. Oppgaven er skrevet høstsemesteret 2009 og teller 30 studiepoeng. På grunn av min fordypning i eiendomsøkonomi var det naturlig å la oppgaven handle om dette temaet. Ideen til oppgaven oppstod under et jobbsamarbeid med Mosvold Eiendom AS hvor jeg samlet inn mye data om etterspørselen etter næringseiendom i Kristiansand. Denne oppgaven kartlegger næringseiendom i Kristiansand og fokuserer på etterspørselen i leiemarkedet. Når det gjelder kartleggingen av næringseiendom i Norge har det tidligere blitt lagt mye vekt på tilbudssiden, mens etterspørselen etter næringseiendom har derimot vært et lite utforsket område. Derfor har det vært veldig spennende å se resultatene i denne oppgaven. Først og fremst vil jeg rette en stor takk til min veileder Theis Theisen for hjelp og gode råd under hele prosessen. En takk går også til Karl Robertsen som var involvert i oppgavens forarbeid. Jeg vil rette en siste takk til Mosvold Eiendom AS, som var både samarbeidsvillige og behjelpelige under datainnsamlingsprosessen. Kristiansand, november 2009 Grethe Espeland

4 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...2 Innholdsfortegnelse...3 Figuroversikt...5 Tabelloversikt...6 Vedleggsoversikt...7 Sammendrag Innledning Markedet for næringseiendom Markedet for næringseiendom på landsbasis Markedet for næringseiendom i Kristiansand Teori Det generelle utleiemarkedet for næringseiendom...14 Definisjonsligninger...15 Likevektsverdier...16 Justeringsrelasjoner Hedonistisk prisfunksjon Hypoteser...21 Hypotese 1: Ønsket areal avhenger av antall ansatte...21 Hypotese 2: Leieprisene varierer mellom de ulike lokaliseringsområdene Datainnsamling og deskriptiv statistikk Innledning Utvikling av spørreskjemaet...24 Førsteutkast...24 Test av spørreskjemaet...25 Revisjon...25 Endelig spørreskjema Avgrensing av populasjon og utvalgt sample Frafall Variablene i spørreskjemaet...29 Adresse og lokaliseringsområde...29 Antall ansatte

5 Innholdsfortegnelse Kontraktsforhold på lokaler...31 Størrelse på lokalene...31 Resterende tid av leiekontrakt...32 Fremtidsplaner angående leieforhold...32 Bedriftens tilfredshet angående størrelsen på sine lokaler Lokaliseringsplaner etter endt kontrakt...32 Ønsket lokaliseringsområde...32 Årsak til flytting...33 Leiekostnad Datarensing Deskriptiv statistikk Estimering og hypotesetesting Regresjonsanalyse...41 Forutsetninger Hypotese 1 - Relasjon mellom antall ansatte og ønsket areal Hypotese 2 - Relasjon mellom leiepris og lokaliseringsområder i Kristiansand Anvendelse av resultatene og spekulasjoner om fremtiden Drøfting av problemstillingen...53 Antall ansatte og ønsket areal...53 Leiekostnad i de ulike lokaliseringsområdene Fremtidig arealbehov Fremtidige leiepriser Absorpsjon Konklusjoner...57 Bibliografi...58 Vedlegg

6 Figuroversikt Figuroversikt Figur 1 Endringer i antall foretak på landsbasis, Figur 2 Foretaksendringer basert på organisasjonsform...12 Figur 3 Faktisk husleie...17 Figur 4 Markedslikevekt...21 Figur 5 Leiepris for lokaliseringsområdene Kvadraturen og Randesund...22 Figur 6 Lokaliseringsinndelingene...31 Figur 7 Total månedlig leiekostnad...36 Figur 8 Månedlig leiekostnad per kvadratmeter...37 Figur 9 Beskrivelse av størrelse på lokaler...38 Figur 10 Antall ansatte i bedriftene...38 Figur 11 Bedrifter som har under 100 ansatte...39 Figur 12 Størrelsen på bedriftenes lokaler...40 Figur 13 Antall bedrifter i de ulike lokaliseringsområdene i Kristiansand...40 Figur 14 Korrelasjon mellom avhengig og uavhengig variabel...42 Figur 15 Restleddets variasjon - Antall m2 og antall ansatte...46 Figur 16 Restleddets variasjon - Antall m2 og antall ansatte, noen av bedriftene...46 Figur 17 Restleddets variasjon - Leiepriser og lokaliseringsområde...49 Figur 18 Leieprisene i Kristiansand

7 Tabelloversikt Tabelloversikt Tabell 1 Responsoversikt, testrunde...25 Tabell 2 Utvalgt sample...27 Tabell 3 Responsoversikt, student Tabell 4 Responsoversikt, student Tabell 5 Responsoversikt, totalt...28 Tabell 6 Datamateriale som analysen baseres på...29 Tabell 7 Postnummer i de ulike lokaliseringsområdene...30 Tabell 8 Variablenes verdier i Stata...34 Tabell 9 Summen av dummyvariablene for lokaliseringsområdene...35 Tabell 10 Deskriptiv fremstilling av variablene i analysen...35 Tabell 11 Antall kvadratmeter og antall ansatte, regresjonsanalyse, (n=173 obs.)...45 Tabell 12 Antall kvadratmeter og antall ansatte, regresjonsanalyse, (n=107 obs.)...45 Tabell 13 Leiekostnad og lokaliseringsområde, regresjonsanalyse...49 Tabell 14 Leiekostnad og lokaliseringsområde redigert for fravær av homoskedastisitet...50 Tabell 15 VIF-verdier for lokaliseringsområdene...50 Tabell 16 Månedlig leiekostnad per kvadratmeter i de ulike lokaliseringsområdene

8 Vedleggsoversikt Vedleggsoversikt Vedlegg 1 Kart over Kristiansand...60 Vedlegg 2 Forhåndsregistrerte variabler...60 Vedlegg 3 Spørreskjemaet...61 Vedlegg 4 Spørsmålshierarki...62 Vedlegg 5 Datautsrift, Stata

9 Sammendrag Sammendrag Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge hvordan etterspørselen etter leie av næringseiendom er i Kristiansand. Jeg har samlet inn store mengder data om temaet, og datamaterialet brukes for å teste om det er mulig å fastslå noen sammenheng mellom tidligere utarbeidede teorier og mine data. Teoriene jeg har benyttet i oppgaven er DiPasquale & Wheatons (1996) modell for analyse av utleiemarkedet for næringseiendom og Rosens (1974) hedonistiske leiepristeori. I oppgaven har jeg utformet to hypoteser. Den første hypotesen sier at en bedrifts ønskede areal avhenger av antall ansatte. Forhåndsantakelsen til denne påstanden er at jo flere ansatte, jo mer areal vil bedriften etterspørre. Hypotese nummer to hevder at leieprisene varierer i ulike områder i Kristiansand. Jeg har delt Kristiansand inn i åtte ulike lokaliseringsområder, og ved hjelp av det innsamlede datamaterialet sjekker jeg om variasjoner er tilstede eller ikke. Jeg har benyttet regresjonsanalyser for å teste hypotesene. Resultatet fra den første hypotesetestingen viser at det er sammenheng mellom antall ansatte og bedriftens ønskede areal. For hver ekstra ansatt vil bedriftenes ønskede areal øke med ca. 10 kvadratmeter. Fra hypotese nummer to har jeg fastslått at det er en signifikant forskjell på leieprisen i de ulike lokaliseringsområdene. Månedlig leiepris per kvadratmeter i for eksempel Randesund er på kr 70 mot kr 151 i Kvadraturen. Datainnsamlingen som oppgaven bygger på ble foretatt i perioden mars til juni Innsamlingen resulterte i svar fra 588 bedrifter. 259 av bedriftene leier næringseiendom i Kristiansand og er benyttet som grunnlag i analysene. 8

10

11 Kapittel 1 - Innledning 1 Innledning Det første kapittelet gir leseren en oversikt over hva oppgaven handler om og hvordan oppgaven er bygget opp. Ideene og tankene rundt oppgaven startet under et jobbsamarbeid med Mosvold Eiendom AS, våren Vi var to studenter som samarbeidet med Mosvold for å kartlegge bedrifters etterspørsel etter næringseiendom i Kristiansand. Vi samlet inn mye informasjon til Mosvold, og det ble gjort en avtale om at det innsamlede datamaterialet også skulle være tilgjengelig for bruk i oppgaveskriving. Denne oppgaven gir leseren en detaljert oversikt over hvordan etterspørselsmønsteret etter leie av næringslokaler utarter seg i Kristiansand i dag, hvordan det ser ut til å arte seg i tiden fremover og hvordan denne etterspørselen varierer mellom ulike områder i Kristiansand. Det er utført flere undersøkelser om tilbudet av næringseiendom i hele landet og det foreligger mye statistikk på dette området, men det finnes svært få studier som omhandler etterspørselssiden av dette temaet. Det er nettopp dette jeg vil fokusere på i denne oppgaven. Problemstillingen i denne oppgaven er følgende: Etterspørselen etter leie av næringslokaler i Kristiansand; Status i dag, videre utvikling og ulikheter i forskjellige områder av byen. Resultatene i oppgaven kan være svært nyttige for bedrifter med interesse i eiendom, da spesielt næringseiendom. Det kan også være interessant for Kristiansand kommune, og også andre kommuner, å se hvordan etterspørselen etter næringseiendom i Kristiansand kommune arter seg. Denne oppgaven er bygget opp av syv kapitler. Første kapittel er en innledning som gir informasjon om utgangspunktet for valg av oppgavens tema, problemstilling, og deretter en kort oppsummering av oppgavens oppbygging. Kapittel 2 gir en oversikt over markedet for næringseiendom i Norge og i Kristiansand. Dette kapittelet inneholder bakgrunnsinformasjon og statistikk som belyser oppgavens tema. Kapittel 3 beskriver teorien som blir benyttet i 9

12 Kapittel 1 - Innledning oppgaven. Kapittelet gir en teoretisk beskrivelse av utleiemarkedet for næringseiendom, og av den hedonistiske prisfunksjonsteorien. Kapittel 3 avsluttes med å utlede hypotesene som testes senere i oppgaven. Det fjerde kapittelet inneholder informasjon om den utførte datainnsamlingen, de benyttede variablene og deskriptiv statistikk. Kapittel 5 beskriver hypotesetestingen og presenterer resultatene fra analysene. Kapittelet drøfter også oppgavens problemstilling i forhold til teori og hypoteser. I det sjette kapittelet bruker jeg resultatene til å spekulere i Kristiansands fremtidige leiepriser og arealbehov. Kapittel 7 er det avsluttende kapittelet og inneholder en samling av konklusjonene som trekkes basert på resultater fra oppgaven. 10

13 Kapittel 2 - Markedet for næringseiendom 2 Markedet for næringseiendom Kapittel 2 gir en oversikt over markedet for næringseiendom. Kapittelet beskriver markedet på landsbasis, og markedet i Kristiansand. 2.1 Markedet for næringseiendom på landsbasis Etterspørselen etter næringseiendom er et lite utforsket område. For å få en oversikt over etterspørselen er det nødvendig å kartlegge alle enkeltbedrifter som befinner seg i et område. Å skaffe seg denne oversikten krever at hver enkelt næring blir kontaktet for å gi sitt svar på hvordan deres egen etterspørsel etter næringslokaler er for øyeblikket. Etter som tiden går vil bedriftenes etterspørselsmønster endre seg, og det vil stadig være nødvendig å foreta nye målinger for å opprettholde korrekt og oppdatert informasjon. I følge Statistisk Sentralbyrå [SSB] (2009) var det totalt bedrifter i Norge per 1. januar Brønnøysundregistrene (2009) nevner totalt bedrifter på landsbasis i sin årsmelding fra Hvor mye gulvareal hver av disse bedriftene kontrollerer kan ikke leses av tallene, men ifølge SSB (2009) er disse bedriftene fordelt på næringsbygg i hele landet. Av de Brønnøysund-registrerte bedriftene er av disse nyregistrerte foretak i 2008, noe som tilsvarer 8 % av det totale markedet. I samme år meldes det om henholdsvis og konkurser og tvangsoppløsninger på landsbasis, dvs. 1 % av det totale markedet. Som vi ser av figur 1 gir dette en årlig bruttotilvekst i bedriftsmarkedet på 8 %, og en årlig nettotilvekst på 7 %. Foretaksendringer på landsbasis, % 8 % Konkurs og tvangsoppløsninger Nyregistrerte foretak 91 % Uendret Figur 1 Endringer i antall foretak på landsbasis,

14 Kapittel 2 - Markedet for næringseiendom En årlig endring i bedriftssammensetningen på denne størrelsen indikerer at det også vil være betydelig årlige endringer i næringsmarkedets etterspørsel etter lokaler. I tillegg vil det være endringer som følge av endrede preferanser hos bedriftene. De kontinuerlige endringene i næringsmarkedet fører til at informasjon som omhandler etterspørselssiden av dette markedet ikke er representativt i lang tid av gangen, og krever stadig fornyelser og oppdateringer. I følge en analyse utført av DnBNOR Næringsmegling som tar for seg det norske markedet for næringseiendom, øker kontorledigheten i østlandsområdet for første gang på fem år, og ser ut til å fortsette å øke til 7 % i løpet av 2010, (Anderssen, 2008). Anderssen forklarer den reduserte etterspørselen etter kontorbygg med høye leiepriser og avtakende press på arbeidsmarkedet. I følge rapporten økte kontorleieprisene i sentrumsområdene med hele % i løpet av 2007, men på grunn av den siste tidens økning i kontorledighet er prisene i ferd med å flate ut. Rapporten informerer også om at andre store byer, som Stavanger, Trondheim og Bergen ikke har hatt like stor prisøkning på grunn av et mer stabilt utleiemarket. Datamaterialet jeg har samlet inn for bruk i denne oppgaven inneholder bedrifter i organisasjonsformene aksjeselskap [AS] og ansvarlig selskap [ANS]. Nyregistreringer av AS og ANS er i følge Brønnøysunds årsrapport 2008 (Brønnøysundregistrene, 2009) på henholdsvis og av totalt nyregistreringer. Figur 2 viser oss at ved å kun fokusere på AS og ANS vil denne oppgaven dekke over 64 % av de totale bedriftene på dagens marked. Foretaksendringer i organisasjonsform, % 56 % AS ANS Annet 8 % Figur 2 Foretaksendringer basert på organisasjonsform Som tidligere nevnt er omfanget av en komplett, oppdatert oversikt over etterspørselssiden etter næringseiendom så stor at det ikke finnes tilstrekkelig datamateriale på dette område. Et 12

15 Kapittel 2 - Markedet for næringseiendom eksempel som likevel kan sees på som en mulig etterspørselsovesikt er en studie kaldt Oslostudiet. Oslostudiet (Eiendomsspar AS, 1995) er et eksempel på en tilbuds- og etterspørselsstudie som kartlegger kontor- og forretningsbygg i Oslo, Asker og Bærum. Studien legger hovedvekt på tilbudssiden av markedet, men inneholder også en viss etterspørselsovesikt over næringslokalene i Oslo. I følge studien ble ledigheten av kontor- og forretningslokaler redusert fra 10 % i 1994 til ca. 9 % i Oslo, Asker og Bærum er i rapporten delt i inn åtte ulike lokalområder, hvor ledighetsraten varier fra under 6 % i Sentrum/Vest til over 11 % på østsiden av byen. Oslostudiet er utarbeidet i 1995, og på grunn av dens alder kan den ikke sies å gi et bilde av dagens situasjon. 2.2 Markedet for næringseiendom i Kristiansand Kristiansand kommune er Norges femte største by og har i overkant av innbyggere. (Kristiansand kommune, 2009). Det finnes, per 17. oktober 2005, bygninger i Kristiansand, hvorav 6,5 % av disse går under kategorien forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning. (SSB, 2005). Eksempler på næringsbygg kan være en kontorbygning, et supermarked eller et varehus. Det vil i denne oppgaven det bli lagt vekt på etterspørselssiden av næringseiendomsmarkedet. Dvs. at det blir lagt vekt på hva slags preferanser bedriftene som er lokalisert i Kristiansand har, fordelingen av bedriftene i ulike lokaliseringsområder, leiepris, sysselsetting og bedriftenes tanker om størrelsen på egne lokaler. 13

16 Kapittel 3 - Teori 3 Teori Dette kapittelet beskriver teori som er relevant for oppgaven. Jeg har valgt å konsentrere meg om en teoretisk modell for analyse av utleiemarkedet for næringseiendom (DiPasquale & Wheaton, 1996) og teorien om hedonistiske prisfunksjoner (Rosen, 1974). 3.1 Det generelle utleiemarkedet for næringseiendom Den generelle modellen for leiemarkedet for næringslokaler inneholder ni relasjoner. Relasjonene beskriver utviklingen i arealutvikling, husleie og nybygd areal. Tre av relasjonene forklarer definisjonssammenhenger i modellen, to relasjoner beskriver endringer i ønsket areal i leiemarkedet, to relasjoner beskriver husleienivå og to relasjoner beskriver andelen av nybygd areal. Fremstillingen av modellen kan også benyttes til å analysere hvordan ulike risikofaktorer kan påvirke en fremtidig utvikling i markedet. En slik analyse kan gi svært nyttig informasjon til for eksempel beslutningstakere i byggeprosjekter. Ved å være klar over de potensielle risikofaktorene som kan påvirke et prosjekt har prosjektledelsen mulighet til foreta en mer nøyaktig kalkulasjon av prosjektets risiko, varighet og kostnad. Modellen som beskriver utleiemarkedet for næringseiendom er tilbuds- og etterspørselsstyrt. Tilbudet blir målt ved det totale tilgjengelige areal på et tidspunkt, mens etterspørselen blir målt ved å se på hvor mye av det totale arealet som er i bruk på samme tidspunkt. Modellen er dynamisk, dvs. at den forklarer areal-, husleie-, og nybyggingsutvikling i leiemarkedet over tid. Det vil ikke oppstå likevekt i den dynamiske modellen. Markedsklareringen vil utebli fordi husleien ikke klarerer markedet. Med tiden vil ønsket areal, husleieprisene og andel nybygging hele tiden bevege seg mot optimale nivåer, men likevekt vil aldri nås på grunn av stadige forstyrrelser og endringer i markedet. For lettere å få en god oversikt over modellen, er det naturlig å dele den opp i tre deler. Modellen kan kategoriseres i de tre delene: definisjonsligninger, likevektsverdier og justeringsrelasjoner. 14

17 Kapittel 3 - Teori Definisjonsligninger Definisjonsligningene består av tre ligninger og gir en oversikt definisjonssammenhenger. Disse tre ligningene viser sammenhengen mellom definisjonene og relasjonene som presenteres, de er ikke en del av økonomiske teorier og de gjelder per definisjon. De tre definisjonsligningene utgjør grunnlaget for å modellere utleiemarkedet for næringseiendom. Relasjon 1: Tilgangen på lokaler Relasjon 1 beskriver hvor mye den totale arealbeholdningen er på et tidspunkt t. Totalt areal på tidspunkt t (S t ) er lik totalt areal på tidspunkt t-1 (S t-1 ) fratrukket det areal som forsvinner fra tidspunkt t-1 til t. Areal som går ut antas å utgjøre en konstant andel (δ) av arealet på tidspunkt t-1. Dvs. at et areal på δs t-1 går ut av bruk. På den andre siden kommer det til et nybygd areal (C t ). Dermed får vi følgende relasjon: S t = ( 1 δ)s t 1 + C t (1) Relasjon 2: Areal i bruk og absorpsjon Relasjon 2 beskriver det faktiske areal som er i bruk i markedet på et tidspunkt t. Størrelsen på det faktiske arealet i bruk på tidspunkt t (OC t ) påvirkes positivt av størrelsen på areal i bruk på tidspunkt t-1 (OC t-1 ) og absorpsjonen på tidspunkt t (AB t ). Absorpsjonen på tidspunkt t er netto areal som tas i bruk fra tidspunkt t-1 til tidspunkt t. Dette gir relasjon 2: OC t = OC t 1 + AB t (2) Relasjon 3: Ledighetsraten Ledighetsraten gir en oversikt over lokaler som står ubrukt og betegnes som den størrelsen på lokaler som står ledige i påvente av en ny leietaker. Ledighetsraten på et tidspunkt t (V t ) er lik det totale arealet som ikke er i bruk på tidspunkt t (S t - OC t ) dividert på det samlede totale arealet på samme tidspunkt (S t ). Dette forholdstallet gir en pekepinn på hvor sannsynlig det er at et areal blir utleid i løpet av periode t. V t ( = S t OC t ) Areal ikke i bruk = S t Totalt areal (3) 15

18 Kapittel 3 - Teori Likevektsverdier Likevektsverdiene gir en oversikt over ønsket areal, husleie og nybygg i utleiemarkedet. Dette er verdier bedriftene ønsker, gitt at det ikke er kostnader forbundet med å flytte eller ved å beholde eksisterende lokaler. Relasjon 4: Ønsket areal Ønsket areal er det areal bedriftene ønsker å ha på lang sikt, gitt at dagens markedsforhold holdes konstante. I følge DiPasquale & Wheaton (2006) avhenger bedriftens ønskede areal på tidspunkt t ( OC ) t av både sysselsetting på samme tidspunkt (E t ), sysselsettingsendringen (E t- 1) og huseleien (R). OC t ( ) = α 0 + α 1 + α E t E t 1 E t α 3 R t E t (4 1 ) På grunn av at mitt datamateriale ikke inneholder informasjon om endringer i sysselsettingen velger jeg videre å benytte en forenklet utgave av denne relasjonen. OC t = α 0 + α 1 E t (4 2 ) Bedriftens ønskede areal på tidspunkt t ( OC ) t er lik summen av et konstant areal (α 0 ) og sysselsettingen i bedriften på tidspunkt t (E t ). Det antas at sysselsettingen på tidspunkt t avhenger av en konstant andel basisareal (α 1 ). Det er viktig å være klar over at det ikke alltid er uproblematisk å foreta forenklinger, da det kan påvirke de empiriske funnene. Relasjon 5: Langsiktig likevektshusleie Relasjon fem beskriver den langsiktige likevektshusleien som markedet beveger seg mot. Den langsiktige likevektshusleien (R*) påvirkes positivt av et konstant areal (µ 0 ) og absorpsjonen på tidspunkt t-1 (AB t-1 ) dividert på total arealbeholdning på samme tidspunkt (S t-1 ) og påvirkes negativt av ledighetsraten på tidspunkt t-1 (V t-1 ). Både ledighetsraten og absorpsjonen er justert for et konstant basisareal, (µ 1 ) og (µ 1 ), som forteller hvor stor del av arealet som justeres fra et tidspunkt til det neste. Dette gir relasjonen: 16

19 Kapittel 3 - Teori R = µ 0 µ 1 V t 1 + µ 2 AB t 1 S t 1 (5) Den faktiske husleien blir bestemt ved at utleier og leietaker blir enige om en leiepris som er akseptabel for begge parter. Både leietaker og utleier har en akseptabel grenseverdi som avhenger av hvor høy ledighetsraten i markedet er. Er ledighetsraten høy er leietaker villig til å betale en lavere leiepris enn om ledighetsraten er lav, siden leietaker da har et høyere utvalg. Det motsatte gjelder for utleier, er ledighetsraten høy er utleier villig til å akseptere en lavere leiepris enn om ledighetsraten er lav. Den høyeste leieprisen leietaker er villig til å akseptere og den laveste leieprisen utleier er villig til å akseptere kalles reservasjonsleie. Både leietaker og utleiers reservasjonsleie vil være fallende funksjoner av ledighetsraten. Dette er illustrert i figur 3. Optimal husleie vil i realiteten ikke nås på grunn av de stadige endringene i markedet. Reservasjonsleie Leietakers reservasjonsleie Utleiers reservasjonsleie Forhandlingsrom Ledighetsraten Figur 3 Faktisk husleie 17

20 Kapittel 3 - Teori Relasjon 6: Ønsket nybygging Ønsket nybygging i utleiemarkedet er det optimale antall nybygginger i markedet på lang sikt. Den ønskede nybyggingsraten C t S t 1 påvirkes positivt av husleien på tidspunkt t og husleie- endringer fra tidspunkt t-1 til tidspunkt t (γ 1 ). Husleien på tidspunkt t (R t ) justeres også for husleieendringer fra forrige periode. C t S t 1 = γ 1 + γ 2 R t (6) Justeringsrelasjoner Justeringsrelasjonene tar for seg faktisk areal, husleie og nybygging, og justerer disse størrelsene for de ønskede verdiene. Relasjon 7: Absorpsjon Justering av faktisk areal til ønsket areal Relasjon 7 beskriver absorpsjonen i markedet. Absorpsjonen er lik ønsket areal på tidspunkt t ( OC ) t fratrukket det faktiske areal i bruk på tidspunkt t-1 (OC t-1 ), justert for en parameter som forteller hvor stor andel av avviket som justeres fra en periode til den neste (τ t ). AB t = τ t [ OC t OC t 1 ] (7) Relasjon 8: Justering av faktisk husleie mot langsiktig husleie Justering av faktisk husleie mot langsiktig husleie på tidspunkt t gjøres i relasjon 8 og er lik den langsiktige husleien (R*) fratrukket husleien på tidspunkt t-1 (R t-1 ), justert for en parameter som forteller hvor stor andel av avviket som justeres fra en periode til den neste (µ 3 ). Dette gir relasjonen: R t R t 1 = µ 3 ( R R t 1 ) (8) Relasjon 9: Justering av faktisk nybygging mot ønsket nybygging Relasjon 9 viser justering av faktisk nybygging mot ønsket nybygging på samme måte som relasjon 8 justerer for langsiktig husleie. Justeringen av den faktiske nybyggingen mot den 18

21 Kapittel 3 - Teori ønskede nybyggingen er lik det ønskede areal på tidspunkt t ( C ) t fratrukket totalt areal på tidspunkt t-1 (C t-1 ), justert for en parameter som forteller hvor stor andel av avviket som justeres fra en periode til den neste (τ 2 ). Dette gir relasjonen: C t C t 1 = τ 2 ( C t C t 1 ) (9) Ifølge DiPasquale & Wheaton (1996) er det ved dataanalyser viktig å skille mellom industrilokaler og kontorlokaler, og mellom industri- og engrosvirksomhet. I denne oppgaven har det ikke vært mulig å foreta disse skillene på grunn av at mitt datamateriale ikke innholder informasjon om hva slags lokaler bedriftene har eller hvilken virksomhet bedriftene tilhører. 3.2 Hedonistisk prisfunksjon Hedonisme kommer av det greske ordet ἡδονή = hedone som betyr lyst, glede eller nytelse. I økonomien benyttes hedonisme i en metode for å beskrive ulike attributter og disse attributtenes nytte og glede for en leietaker. Når en bedrift skal kjøpe eller leie en eiendom er det ikke bare størrelsen på eiendommen som bestemmer prisen. Blant annet er eiendommens standard, beliggenhet og størrelse noen av faktorene som er med på å bestemme hva den endelige leieprisen blir. Fordi hver leietaker er forskjellig, vektlegger de derfor ulike faktorer ved leie av en eiendom. Prisen som leietakeren er villig til å betale vil variere etter hvilke attributter eiendommen har og hvordan leietakeren selv vektlegger nytten av disse attributtene. Det er nettopp disse attributtene teorien om hedonistiske prisfunksjoner tar utgangspunkt i. Hedonistiske priser er i følge Rosen (1974), definert som the implicit prices of attributes and are revealed to economic agents from observed prices of differentiated products and the specific amounts of characteristics associated with them. Rosen (1974) beskriver altså hedonistiske priser som attributter med en underliggende pris som kan gjøres kjent for de økonomiske forhandlerne ved at forhandlerne observerer prisene til de differensierte produktene og den bestemte mengden av kjennetegn som er assosiert med dem. Osland (2001) forklarer det enklere med at den endelige prisen på en bolig vil bestå av en pakke av boligens attributter og konsumentenes villighet til å betale for hver enkelt attributt. 19

22 Kapittel 3 - Teori For at modellen om hedonistiske prisfunksjoner skal kunne benyttes må visse forutsetninger legges til grunn. Det forutsettes at en økning i attributtene gir en økt nytte for leietakeren, og at det hele tiden finnes et tilstrekkelig antall differensierte lokaler slik at leietaker enkelt kan velge den attributtsammensetningen som er ønskelig til en hver tid. Attributtenes verdi forutsettes å ha avtakende grensenytte, dvs. at jo mer man får av en attributt, jo lavere er verdien av hver ekstra mottatte enhet. Kostnader knyttet til transport og flytting er utelatt. I motsetning til den generelle modellen om leiemarkedet for næringslokaler er Rosens (1974) hedonistiske modell statisk. Den generelle leiemarkedsmodellen til DiPasquale & Wheaton (2006) er en modell som forklarer husleie på makronivå, mens Rosens hedonistiske modell forklarer husleie på mikronivå. Den hedonistiske modellen tar utgangspunkt i at hvert attributt kan beskrives som en vektor i et plan bestående av n objektivt målte attributter. I et hvert punkt på planet finnes det en vektor med koordinatene z = (z 1, z 2,, z n ), med z i som måler mengden av karakteristika i hver attributt. Leietakers betalingsvilje kan fremstilles som indifferenskurver i planet. Disse indifferenskurvene kalles budfunksjoner og beskriver leietakers verdi av kombinasjonene av ulike attributter til en eiendom. Den laveste prisen utleier er villig til å akseptere for en eiendom fremstilles også som indifferenskurver og kalles offerfunksjoner. Leietakerne vil tilpasse seg der hvor nytten maksimeres og utleierne vil tilpasse seg der hvor profitten maksimeres. Både leietakernes og utleiernes tilpasning vil altså være der hvor budfunksjonene tangerer den hedonistiske prisfunksjonen. Markedslikevekt oppstår der konsumentenes budfunksjon krysser produsentenes offerfunksjon, og den endelige hedonistiske prisfunksjonen er et resultat av alle krysningspunktene som oppstår. Dette er vist i figur 4. 20

23 Kapittel 3 - Teori Pris Utleiers offerfunksjon Markedslikevekt Leietakers budfunksjon Z* Z n Figur 4 Markedslikevekt Den hedonistiske metoden vil videre i oppgaven bli benyttet for å estimere en husleielikevekt i næringseiendomsmarkedet. 3.3 Hypoteser Datamaterialet jeg har tilgjengelig inneholder bare data til å estimere deler av de teoriene som er beskrevet. På bakgrunn av datamaterialet, den generelle teorien om utleiemarkedet for næringseiendom og teorien om hedonistiske prisfunksjoner kan vi utlede følgende testbare hypoteser: Hypotese 1: Ønsket areal avhenger av antall ansatte Det første jeg ønsker å finne ut er om det er noen sammenheng mellom antall ansatte i en bedrift og deres ønskede areal. I følge DiPasquale & Wheatons (1996) relasjon 4 kan det ønskede arealet til en bedrift beskrives av en relasjon som avhenger av sysselsetting, sysselsettingsendring og husleie. Jeg vil benytte den forenklede utgaven av relasjonen som ser slik ut: OC t = α 0 + α 1 E t (4 2 ) 21

24 Kapittel 3 - Teori Bedriftens ønskede areal på et tidspunkt t avhenger av sysselsettingen på samme tidspunkt (E t ). Dersom hypotesen viser at det finnes en sammenheng kan vi slå fast mine funn stemmer overens med DiPasquale & Wheatons (1996) teori. Dersom de empiriske dataene viser at ønsket areal ikke avhenger av antall ansatte vil funnene i denne analysen ikke støttes av relasjonen. Det er viktig å merke seg at relasjonen forutsetter at dagens markedsforhold holdes konstante. Ved å ta utgangspunkt i datamaterialet er det mulig å finne ut om det foreligger en sammenheng mellom ønsket areal og antall ansatte i en bedrift. Hypotese 2: Leieprisene varierer mellom de ulike lokaliseringsområdene I de fleste byer er det naturlig å anta at leieprisene i sentrum vil være høyere enn leieprisene i periferien. I Kristiansand er det derfor naturlig å tro at leieprisene i lokaliseringsområdet jeg har kalt Kvadraturen vil være høyere enn i Randesund. Vil de empiriske dataene støtte denne antagelsen? Jeg vil teste om det er mulig å observere signifikante forskjeller i leieprisene mellom åtte ulike lokaliseringsområder. Antakelsen om at leieprisen er høyere i Kvadraturen enn i Randesund gjenspeiles i figur 5. I figuren antas det at teorien om avtakende grensenytte fortsatt gjelder i begge lokaliseringsområdene. Leiepris per m 2 Kvadraturen Leietakers budfunksjon Utleiers offerfunksjon Randesund m 2 Figur 5 Leiepris for lokaliseringsområdene Kvadraturen og Randesund 22

Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning

Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning Martin Raael Johnsen Veileder Theis Theisen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne

Detaljer

Konkurranseeffekt ved bruk av paritetsavtaler mellom plattformer

Konkurranseeffekt ved bruk av paritetsavtaler mellom plattformer NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2013 Konkurranseeffekt ved bruk av paritetsavtaler mellom plattformer En empirisk undersøkelse av priser ved hotell og nettagenter Stine Morken Kristoffersen Veileder:

Detaljer

Empirisk undersøkelse av konkurransen i boliglånsmarkedet

Empirisk undersøkelse av konkurransen i boliglånsmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.06.14 Empirisk undersøkelse av konkurransen i boliglånsmarkedet Anvendelse av diversjonsrater for fusjonsvurdering av Jørn Valgermo Veileder: Lars Sørgård Selvstendig

Detaljer

Arild Thomassen og Trond Tørstad

Arild Thomassen og Trond Tørstad 96/21 Rapporter Reports Arild Thomassen og Trond Tørstad Prisstatistikk for næringseiendommer Prøveundersøkelse for Oslo og Akershus Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen. En bolig ekstra. Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital

Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen. En bolig ekstra. Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen En bolig ekstra Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital 312 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

Lokale og nasjonale prisstrategier i det norske dagligvaremarkedet

Lokale og nasjonale prisstrategier i det norske dagligvaremarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Lokale og nasjonale prisstrategier i det norske dagligvaremarkedet En empirisk undersøkelse av Kiwi og REMA 1000 Trine Særvoll og Merete Bøe Tjøm Veileder: Lars

Detaljer

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Mads Åke Sjøberg (Kandidat 319) Martin Seland Simensen (Kandidat 382) Veileder Joachim Thøgersen Bacheloroppgaven er gjennomført som ledd i

Detaljer

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Helge Qverneland Masteroppgave i samfunnsøkonomi Desember 2009 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på samfunnsøkonomistudiet

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer

Konkurranseeffekt ved bruk av paritetsavtaler mellom plattformer

Konkurranseeffekt ved bruk av paritetsavtaler mellom plattformer 32/13 Arbeidsnotat Working Paper Konkurranseeffekt ved bruk av paritetsavtaler mellom plattformer En empirisk undersøkelse av priser ved hotell og nettagenter Stine Morken Kristoffersen Et selskap i NHH-miljøet

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2010 Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje av Jan Fredrik

Detaljer

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013 Studium Eiendomsmegling Emnenamn Praktisk Eiendomsmegling 3 Emnekode EM6-201 Vurdering ME-Mappe, Mappeoppgave Kandidatnummer 801 og 812 Innlevert dato 14.05.2013 Tal nummererte sider 34 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

EN EMPIRISK STUDIE AV KRITISKE FAKTORER FOR NYSTARTEDE BEDRIFTER

EN EMPIRISK STUDIE AV KRITISKE FAKTORER FOR NYSTARTEDE BEDRIFTER BACHELOROPPGAVE: EN EMPIRISK STUDIE AV KRITISKE FAKTORER FOR NYSTARTEDE BEDRIFTER FORFATTERE/ STUDENTNUMMER: Atle Grov 110695 Willy Brodin Gabrielsen 110713 Einar Bernhard Tveit 110804 Dato:19.05.2014

Detaljer

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER av Arne-Hugo Hansen Masteroppgave i samfunnsøkonomi 30 studiepoeng Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet i Tromsø November 2010 2 I FORORD Alt i 1989 tok jeg mellomfag i

Detaljer

Prising. Hotellbransjen i Bergen. Selvstendig arbeid innen hovedprofil økonomisk styring. Veileder: Kurt R. Brekke. Av Tor-Erik Selvik

Prising. Hotellbransjen i Bergen. Selvstendig arbeid innen hovedprofil økonomisk styring. Veileder: Kurt R. Brekke. Av Tor-Erik Selvik NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høsten 2010 Prising Hotellbransjen i Bergen Selvstendig arbeid innen hovedprofil økonomisk styring NORGES HANDELSHØYSKOLE Veileder: Kurt R. Brekke Av Tor-Erik Selvik Dette

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Espen Frøyland, gruppeleder, SSØ Dag Flater Hwang, seniorrådgiver, Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Rapport 11/2000 Tilbakebetaling av studielån En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Vibeke Opheim ISBN 82-7218-436-2 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo - 2000 NIFU Norsk institutt

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Økonomi og administrasjon April 2014 Flokkatferd på Oslo Børs En empirisk undersøkelse av autokorrelasjon i volumer av Jenny Henriette Strøm Berthelsen

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Konkurspredikering - med forholdstall fra årsregnskapet Gøril Toresen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse Juni 2012 FORORD Denne oppgaven

Detaljer

Valg av salgskanal ved salg av bolig

Valg av salgskanal ved salg av bolig NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2014 Valg av salgskanal ved salg av bolig Lønner det seg å selge selv eller med hjelp av eiendomsmegler? Kristian Nordby Mørkøre Veileder: Ola Honningdal Grytten Selvstendig

Detaljer

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT RAPPORT FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av store handelsetableringer MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2014 Mai 2014 Av Erland Skogli, Jens Fredrik B. Skogstrøm, Peter Aalen, Endre Kildal Iversen

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer