Masteroppgave i økonomi og administrasjon Fakultet for økonomi og samfunnsfag Universitetet i Agder Høst Masteroppgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masteroppgave i økonomi og administrasjon Fakultet for økonomi og samfunnsfag Universitetet i Agder Høst 2009. Masteroppgave"

Transkript

1 Masteroppgave i økonomi og administrasjon Fakultet for økonomi og samfunnsfag Universitetet i Agder Høst 2009 Masteroppgave Etterspørselen etter leie av næringslokaler i Kristiansand: Status i dag, videre utvikling og ulikheter i forskjellige områder av byen. Av Grethe Espeland Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan. Denne godkjenningen innebærer ikke at universitetet innestår for de metoder som er anvendt og de konklusjoner som er trukket. Veileder: Theis Theisen Universitetet i Agder, Kristiansand November 2009

2

3 Forord Forord Denne oppgaven er obligatorisk innenfor studiet økonomi og administrasjon ved Universitet i Agder, og markerer slutten på min studietid. Oppgaven er skrevet høstsemesteret 2009 og teller 30 studiepoeng. På grunn av min fordypning i eiendomsøkonomi var det naturlig å la oppgaven handle om dette temaet. Ideen til oppgaven oppstod under et jobbsamarbeid med Mosvold Eiendom AS hvor jeg samlet inn mye data om etterspørselen etter næringseiendom i Kristiansand. Denne oppgaven kartlegger næringseiendom i Kristiansand og fokuserer på etterspørselen i leiemarkedet. Når det gjelder kartleggingen av næringseiendom i Norge har det tidligere blitt lagt mye vekt på tilbudssiden, mens etterspørselen etter næringseiendom har derimot vært et lite utforsket område. Derfor har det vært veldig spennende å se resultatene i denne oppgaven. Først og fremst vil jeg rette en stor takk til min veileder Theis Theisen for hjelp og gode råd under hele prosessen. En takk går også til Karl Robertsen som var involvert i oppgavens forarbeid. Jeg vil rette en siste takk til Mosvold Eiendom AS, som var både samarbeidsvillige og behjelpelige under datainnsamlingsprosessen. Kristiansand, november 2009 Grethe Espeland

4 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord...2 Innholdsfortegnelse...3 Figuroversikt...5 Tabelloversikt...6 Vedleggsoversikt...7 Sammendrag Innledning Markedet for næringseiendom Markedet for næringseiendom på landsbasis Markedet for næringseiendom i Kristiansand Teori Det generelle utleiemarkedet for næringseiendom...14 Definisjonsligninger...15 Likevektsverdier...16 Justeringsrelasjoner Hedonistisk prisfunksjon Hypoteser...21 Hypotese 1: Ønsket areal avhenger av antall ansatte...21 Hypotese 2: Leieprisene varierer mellom de ulike lokaliseringsområdene Datainnsamling og deskriptiv statistikk Innledning Utvikling av spørreskjemaet...24 Førsteutkast...24 Test av spørreskjemaet...25 Revisjon...25 Endelig spørreskjema Avgrensing av populasjon og utvalgt sample Frafall Variablene i spørreskjemaet...29 Adresse og lokaliseringsområde...29 Antall ansatte

5 Innholdsfortegnelse Kontraktsforhold på lokaler...31 Størrelse på lokalene...31 Resterende tid av leiekontrakt...32 Fremtidsplaner angående leieforhold...32 Bedriftens tilfredshet angående størrelsen på sine lokaler Lokaliseringsplaner etter endt kontrakt...32 Ønsket lokaliseringsområde...32 Årsak til flytting...33 Leiekostnad Datarensing Deskriptiv statistikk Estimering og hypotesetesting Regresjonsanalyse...41 Forutsetninger Hypotese 1 - Relasjon mellom antall ansatte og ønsket areal Hypotese 2 - Relasjon mellom leiepris og lokaliseringsområder i Kristiansand Anvendelse av resultatene og spekulasjoner om fremtiden Drøfting av problemstillingen...53 Antall ansatte og ønsket areal...53 Leiekostnad i de ulike lokaliseringsområdene Fremtidig arealbehov Fremtidige leiepriser Absorpsjon Konklusjoner...57 Bibliografi...58 Vedlegg

6 Figuroversikt Figuroversikt Figur 1 Endringer i antall foretak på landsbasis, Figur 2 Foretaksendringer basert på organisasjonsform...12 Figur 3 Faktisk husleie...17 Figur 4 Markedslikevekt...21 Figur 5 Leiepris for lokaliseringsområdene Kvadraturen og Randesund...22 Figur 6 Lokaliseringsinndelingene...31 Figur 7 Total månedlig leiekostnad...36 Figur 8 Månedlig leiekostnad per kvadratmeter...37 Figur 9 Beskrivelse av størrelse på lokaler...38 Figur 10 Antall ansatte i bedriftene...38 Figur 11 Bedrifter som har under 100 ansatte...39 Figur 12 Størrelsen på bedriftenes lokaler...40 Figur 13 Antall bedrifter i de ulike lokaliseringsområdene i Kristiansand...40 Figur 14 Korrelasjon mellom avhengig og uavhengig variabel...42 Figur 15 Restleddets variasjon - Antall m2 og antall ansatte...46 Figur 16 Restleddets variasjon - Antall m2 og antall ansatte, noen av bedriftene...46 Figur 17 Restleddets variasjon - Leiepriser og lokaliseringsområde...49 Figur 18 Leieprisene i Kristiansand

7 Tabelloversikt Tabelloversikt Tabell 1 Responsoversikt, testrunde...25 Tabell 2 Utvalgt sample...27 Tabell 3 Responsoversikt, student Tabell 4 Responsoversikt, student Tabell 5 Responsoversikt, totalt...28 Tabell 6 Datamateriale som analysen baseres på...29 Tabell 7 Postnummer i de ulike lokaliseringsområdene...30 Tabell 8 Variablenes verdier i Stata...34 Tabell 9 Summen av dummyvariablene for lokaliseringsområdene...35 Tabell 10 Deskriptiv fremstilling av variablene i analysen...35 Tabell 11 Antall kvadratmeter og antall ansatte, regresjonsanalyse, (n=173 obs.)...45 Tabell 12 Antall kvadratmeter og antall ansatte, regresjonsanalyse, (n=107 obs.)...45 Tabell 13 Leiekostnad og lokaliseringsområde, regresjonsanalyse...49 Tabell 14 Leiekostnad og lokaliseringsområde redigert for fravær av homoskedastisitet...50 Tabell 15 VIF-verdier for lokaliseringsområdene...50 Tabell 16 Månedlig leiekostnad per kvadratmeter i de ulike lokaliseringsområdene

8 Vedleggsoversikt Vedleggsoversikt Vedlegg 1 Kart over Kristiansand...60 Vedlegg 2 Forhåndsregistrerte variabler...60 Vedlegg 3 Spørreskjemaet...61 Vedlegg 4 Spørsmålshierarki...62 Vedlegg 5 Datautsrift, Stata

9 Sammendrag Sammendrag Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge hvordan etterspørselen etter leie av næringseiendom er i Kristiansand. Jeg har samlet inn store mengder data om temaet, og datamaterialet brukes for å teste om det er mulig å fastslå noen sammenheng mellom tidligere utarbeidede teorier og mine data. Teoriene jeg har benyttet i oppgaven er DiPasquale & Wheatons (1996) modell for analyse av utleiemarkedet for næringseiendom og Rosens (1974) hedonistiske leiepristeori. I oppgaven har jeg utformet to hypoteser. Den første hypotesen sier at en bedrifts ønskede areal avhenger av antall ansatte. Forhåndsantakelsen til denne påstanden er at jo flere ansatte, jo mer areal vil bedriften etterspørre. Hypotese nummer to hevder at leieprisene varierer i ulike områder i Kristiansand. Jeg har delt Kristiansand inn i åtte ulike lokaliseringsområder, og ved hjelp av det innsamlede datamaterialet sjekker jeg om variasjoner er tilstede eller ikke. Jeg har benyttet regresjonsanalyser for å teste hypotesene. Resultatet fra den første hypotesetestingen viser at det er sammenheng mellom antall ansatte og bedriftens ønskede areal. For hver ekstra ansatt vil bedriftenes ønskede areal øke med ca. 10 kvadratmeter. Fra hypotese nummer to har jeg fastslått at det er en signifikant forskjell på leieprisen i de ulike lokaliseringsområdene. Månedlig leiepris per kvadratmeter i for eksempel Randesund er på kr 70 mot kr 151 i Kvadraturen. Datainnsamlingen som oppgaven bygger på ble foretatt i perioden mars til juni Innsamlingen resulterte i svar fra 588 bedrifter. 259 av bedriftene leier næringseiendom i Kristiansand og er benyttet som grunnlag i analysene. 8

10

11 Kapittel 1 - Innledning 1 Innledning Det første kapittelet gir leseren en oversikt over hva oppgaven handler om og hvordan oppgaven er bygget opp. Ideene og tankene rundt oppgaven startet under et jobbsamarbeid med Mosvold Eiendom AS, våren Vi var to studenter som samarbeidet med Mosvold for å kartlegge bedrifters etterspørsel etter næringseiendom i Kristiansand. Vi samlet inn mye informasjon til Mosvold, og det ble gjort en avtale om at det innsamlede datamaterialet også skulle være tilgjengelig for bruk i oppgaveskriving. Denne oppgaven gir leseren en detaljert oversikt over hvordan etterspørselsmønsteret etter leie av næringslokaler utarter seg i Kristiansand i dag, hvordan det ser ut til å arte seg i tiden fremover og hvordan denne etterspørselen varierer mellom ulike områder i Kristiansand. Det er utført flere undersøkelser om tilbudet av næringseiendom i hele landet og det foreligger mye statistikk på dette området, men det finnes svært få studier som omhandler etterspørselssiden av dette temaet. Det er nettopp dette jeg vil fokusere på i denne oppgaven. Problemstillingen i denne oppgaven er følgende: Etterspørselen etter leie av næringslokaler i Kristiansand; Status i dag, videre utvikling og ulikheter i forskjellige områder av byen. Resultatene i oppgaven kan være svært nyttige for bedrifter med interesse i eiendom, da spesielt næringseiendom. Det kan også være interessant for Kristiansand kommune, og også andre kommuner, å se hvordan etterspørselen etter næringseiendom i Kristiansand kommune arter seg. Denne oppgaven er bygget opp av syv kapitler. Første kapittel er en innledning som gir informasjon om utgangspunktet for valg av oppgavens tema, problemstilling, og deretter en kort oppsummering av oppgavens oppbygging. Kapittel 2 gir en oversikt over markedet for næringseiendom i Norge og i Kristiansand. Dette kapittelet inneholder bakgrunnsinformasjon og statistikk som belyser oppgavens tema. Kapittel 3 beskriver teorien som blir benyttet i 9

12 Kapittel 1 - Innledning oppgaven. Kapittelet gir en teoretisk beskrivelse av utleiemarkedet for næringseiendom, og av den hedonistiske prisfunksjonsteorien. Kapittel 3 avsluttes med å utlede hypotesene som testes senere i oppgaven. Det fjerde kapittelet inneholder informasjon om den utførte datainnsamlingen, de benyttede variablene og deskriptiv statistikk. Kapittel 5 beskriver hypotesetestingen og presenterer resultatene fra analysene. Kapittelet drøfter også oppgavens problemstilling i forhold til teori og hypoteser. I det sjette kapittelet bruker jeg resultatene til å spekulere i Kristiansands fremtidige leiepriser og arealbehov. Kapittel 7 er det avsluttende kapittelet og inneholder en samling av konklusjonene som trekkes basert på resultater fra oppgaven. 10

13 Kapittel 2 - Markedet for næringseiendom 2 Markedet for næringseiendom Kapittel 2 gir en oversikt over markedet for næringseiendom. Kapittelet beskriver markedet på landsbasis, og markedet i Kristiansand. 2.1 Markedet for næringseiendom på landsbasis Etterspørselen etter næringseiendom er et lite utforsket område. For å få en oversikt over etterspørselen er det nødvendig å kartlegge alle enkeltbedrifter som befinner seg i et område. Å skaffe seg denne oversikten krever at hver enkelt næring blir kontaktet for å gi sitt svar på hvordan deres egen etterspørsel etter næringslokaler er for øyeblikket. Etter som tiden går vil bedriftenes etterspørselsmønster endre seg, og det vil stadig være nødvendig å foreta nye målinger for å opprettholde korrekt og oppdatert informasjon. I følge Statistisk Sentralbyrå [SSB] (2009) var det totalt bedrifter i Norge per 1. januar Brønnøysundregistrene (2009) nevner totalt bedrifter på landsbasis i sin årsmelding fra Hvor mye gulvareal hver av disse bedriftene kontrollerer kan ikke leses av tallene, men ifølge SSB (2009) er disse bedriftene fordelt på næringsbygg i hele landet. Av de Brønnøysund-registrerte bedriftene er av disse nyregistrerte foretak i 2008, noe som tilsvarer 8 % av det totale markedet. I samme år meldes det om henholdsvis og konkurser og tvangsoppløsninger på landsbasis, dvs. 1 % av det totale markedet. Som vi ser av figur 1 gir dette en årlig bruttotilvekst i bedriftsmarkedet på 8 %, og en årlig nettotilvekst på 7 %. Foretaksendringer på landsbasis, % 8 % Konkurs og tvangsoppløsninger Nyregistrerte foretak 91 % Uendret Figur 1 Endringer i antall foretak på landsbasis,

14 Kapittel 2 - Markedet for næringseiendom En årlig endring i bedriftssammensetningen på denne størrelsen indikerer at det også vil være betydelig årlige endringer i næringsmarkedets etterspørsel etter lokaler. I tillegg vil det være endringer som følge av endrede preferanser hos bedriftene. De kontinuerlige endringene i næringsmarkedet fører til at informasjon som omhandler etterspørselssiden av dette markedet ikke er representativt i lang tid av gangen, og krever stadig fornyelser og oppdateringer. I følge en analyse utført av DnBNOR Næringsmegling som tar for seg det norske markedet for næringseiendom, øker kontorledigheten i østlandsområdet for første gang på fem år, og ser ut til å fortsette å øke til 7 % i løpet av 2010, (Anderssen, 2008). Anderssen forklarer den reduserte etterspørselen etter kontorbygg med høye leiepriser og avtakende press på arbeidsmarkedet. I følge rapporten økte kontorleieprisene i sentrumsområdene med hele % i løpet av 2007, men på grunn av den siste tidens økning i kontorledighet er prisene i ferd med å flate ut. Rapporten informerer også om at andre store byer, som Stavanger, Trondheim og Bergen ikke har hatt like stor prisøkning på grunn av et mer stabilt utleiemarket. Datamaterialet jeg har samlet inn for bruk i denne oppgaven inneholder bedrifter i organisasjonsformene aksjeselskap [AS] og ansvarlig selskap [ANS]. Nyregistreringer av AS og ANS er i følge Brønnøysunds årsrapport 2008 (Brønnøysundregistrene, 2009) på henholdsvis og av totalt nyregistreringer. Figur 2 viser oss at ved å kun fokusere på AS og ANS vil denne oppgaven dekke over 64 % av de totale bedriftene på dagens marked. Foretaksendringer i organisasjonsform, % 56 % AS ANS Annet 8 % Figur 2 Foretaksendringer basert på organisasjonsform Som tidligere nevnt er omfanget av en komplett, oppdatert oversikt over etterspørselssiden etter næringseiendom så stor at det ikke finnes tilstrekkelig datamateriale på dette område. Et 12

15 Kapittel 2 - Markedet for næringseiendom eksempel som likevel kan sees på som en mulig etterspørselsovesikt er en studie kaldt Oslostudiet. Oslostudiet (Eiendomsspar AS, 1995) er et eksempel på en tilbuds- og etterspørselsstudie som kartlegger kontor- og forretningsbygg i Oslo, Asker og Bærum. Studien legger hovedvekt på tilbudssiden av markedet, men inneholder også en viss etterspørselsovesikt over næringslokalene i Oslo. I følge studien ble ledigheten av kontor- og forretningslokaler redusert fra 10 % i 1994 til ca. 9 % i Oslo, Asker og Bærum er i rapporten delt i inn åtte ulike lokalområder, hvor ledighetsraten varier fra under 6 % i Sentrum/Vest til over 11 % på østsiden av byen. Oslostudiet er utarbeidet i 1995, og på grunn av dens alder kan den ikke sies å gi et bilde av dagens situasjon. 2.2 Markedet for næringseiendom i Kristiansand Kristiansand kommune er Norges femte største by og har i overkant av innbyggere. (Kristiansand kommune, 2009). Det finnes, per 17. oktober 2005, bygninger i Kristiansand, hvorav 6,5 % av disse går under kategorien forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning. (SSB, 2005). Eksempler på næringsbygg kan være en kontorbygning, et supermarked eller et varehus. Det vil i denne oppgaven det bli lagt vekt på etterspørselssiden av næringseiendomsmarkedet. Dvs. at det blir lagt vekt på hva slags preferanser bedriftene som er lokalisert i Kristiansand har, fordelingen av bedriftene i ulike lokaliseringsområder, leiepris, sysselsetting og bedriftenes tanker om størrelsen på egne lokaler. 13

16 Kapittel 3 - Teori 3 Teori Dette kapittelet beskriver teori som er relevant for oppgaven. Jeg har valgt å konsentrere meg om en teoretisk modell for analyse av utleiemarkedet for næringseiendom (DiPasquale & Wheaton, 1996) og teorien om hedonistiske prisfunksjoner (Rosen, 1974). 3.1 Det generelle utleiemarkedet for næringseiendom Den generelle modellen for leiemarkedet for næringslokaler inneholder ni relasjoner. Relasjonene beskriver utviklingen i arealutvikling, husleie og nybygd areal. Tre av relasjonene forklarer definisjonssammenhenger i modellen, to relasjoner beskriver endringer i ønsket areal i leiemarkedet, to relasjoner beskriver husleienivå og to relasjoner beskriver andelen av nybygd areal. Fremstillingen av modellen kan også benyttes til å analysere hvordan ulike risikofaktorer kan påvirke en fremtidig utvikling i markedet. En slik analyse kan gi svært nyttig informasjon til for eksempel beslutningstakere i byggeprosjekter. Ved å være klar over de potensielle risikofaktorene som kan påvirke et prosjekt har prosjektledelsen mulighet til foreta en mer nøyaktig kalkulasjon av prosjektets risiko, varighet og kostnad. Modellen som beskriver utleiemarkedet for næringseiendom er tilbuds- og etterspørselsstyrt. Tilbudet blir målt ved det totale tilgjengelige areal på et tidspunkt, mens etterspørselen blir målt ved å se på hvor mye av det totale arealet som er i bruk på samme tidspunkt. Modellen er dynamisk, dvs. at den forklarer areal-, husleie-, og nybyggingsutvikling i leiemarkedet over tid. Det vil ikke oppstå likevekt i den dynamiske modellen. Markedsklareringen vil utebli fordi husleien ikke klarerer markedet. Med tiden vil ønsket areal, husleieprisene og andel nybygging hele tiden bevege seg mot optimale nivåer, men likevekt vil aldri nås på grunn av stadige forstyrrelser og endringer i markedet. For lettere å få en god oversikt over modellen, er det naturlig å dele den opp i tre deler. Modellen kan kategoriseres i de tre delene: definisjonsligninger, likevektsverdier og justeringsrelasjoner. 14

17 Kapittel 3 - Teori Definisjonsligninger Definisjonsligningene består av tre ligninger og gir en oversikt definisjonssammenhenger. Disse tre ligningene viser sammenhengen mellom definisjonene og relasjonene som presenteres, de er ikke en del av økonomiske teorier og de gjelder per definisjon. De tre definisjonsligningene utgjør grunnlaget for å modellere utleiemarkedet for næringseiendom. Relasjon 1: Tilgangen på lokaler Relasjon 1 beskriver hvor mye den totale arealbeholdningen er på et tidspunkt t. Totalt areal på tidspunkt t (S t ) er lik totalt areal på tidspunkt t-1 (S t-1 ) fratrukket det areal som forsvinner fra tidspunkt t-1 til t. Areal som går ut antas å utgjøre en konstant andel (δ) av arealet på tidspunkt t-1. Dvs. at et areal på δs t-1 går ut av bruk. På den andre siden kommer det til et nybygd areal (C t ). Dermed får vi følgende relasjon: S t = ( 1 δ)s t 1 + C t (1) Relasjon 2: Areal i bruk og absorpsjon Relasjon 2 beskriver det faktiske areal som er i bruk i markedet på et tidspunkt t. Størrelsen på det faktiske arealet i bruk på tidspunkt t (OC t ) påvirkes positivt av størrelsen på areal i bruk på tidspunkt t-1 (OC t-1 ) og absorpsjonen på tidspunkt t (AB t ). Absorpsjonen på tidspunkt t er netto areal som tas i bruk fra tidspunkt t-1 til tidspunkt t. Dette gir relasjon 2: OC t = OC t 1 + AB t (2) Relasjon 3: Ledighetsraten Ledighetsraten gir en oversikt over lokaler som står ubrukt og betegnes som den størrelsen på lokaler som står ledige i påvente av en ny leietaker. Ledighetsraten på et tidspunkt t (V t ) er lik det totale arealet som ikke er i bruk på tidspunkt t (S t - OC t ) dividert på det samlede totale arealet på samme tidspunkt (S t ). Dette forholdstallet gir en pekepinn på hvor sannsynlig det er at et areal blir utleid i løpet av periode t. V t ( = S t OC t ) Areal ikke i bruk = S t Totalt areal (3) 15

18 Kapittel 3 - Teori Likevektsverdier Likevektsverdiene gir en oversikt over ønsket areal, husleie og nybygg i utleiemarkedet. Dette er verdier bedriftene ønsker, gitt at det ikke er kostnader forbundet med å flytte eller ved å beholde eksisterende lokaler. Relasjon 4: Ønsket areal Ønsket areal er det areal bedriftene ønsker å ha på lang sikt, gitt at dagens markedsforhold holdes konstante. I følge DiPasquale & Wheaton (2006) avhenger bedriftens ønskede areal på tidspunkt t ( OC ) t av både sysselsetting på samme tidspunkt (E t ), sysselsettingsendringen (E t- 1) og huseleien (R). OC t ( ) = α 0 + α 1 + α E t E t 1 E t α 3 R t E t (4 1 ) På grunn av at mitt datamateriale ikke inneholder informasjon om endringer i sysselsettingen velger jeg videre å benytte en forenklet utgave av denne relasjonen. OC t = α 0 + α 1 E t (4 2 ) Bedriftens ønskede areal på tidspunkt t ( OC ) t er lik summen av et konstant areal (α 0 ) og sysselsettingen i bedriften på tidspunkt t (E t ). Det antas at sysselsettingen på tidspunkt t avhenger av en konstant andel basisareal (α 1 ). Det er viktig å være klar over at det ikke alltid er uproblematisk å foreta forenklinger, da det kan påvirke de empiriske funnene. Relasjon 5: Langsiktig likevektshusleie Relasjon fem beskriver den langsiktige likevektshusleien som markedet beveger seg mot. Den langsiktige likevektshusleien (R*) påvirkes positivt av et konstant areal (µ 0 ) og absorpsjonen på tidspunkt t-1 (AB t-1 ) dividert på total arealbeholdning på samme tidspunkt (S t-1 ) og påvirkes negativt av ledighetsraten på tidspunkt t-1 (V t-1 ). Både ledighetsraten og absorpsjonen er justert for et konstant basisareal, (µ 1 ) og (µ 1 ), som forteller hvor stor del av arealet som justeres fra et tidspunkt til det neste. Dette gir relasjonen: 16

19 Kapittel 3 - Teori R = µ 0 µ 1 V t 1 + µ 2 AB t 1 S t 1 (5) Den faktiske husleien blir bestemt ved at utleier og leietaker blir enige om en leiepris som er akseptabel for begge parter. Både leietaker og utleier har en akseptabel grenseverdi som avhenger av hvor høy ledighetsraten i markedet er. Er ledighetsraten høy er leietaker villig til å betale en lavere leiepris enn om ledighetsraten er lav, siden leietaker da har et høyere utvalg. Det motsatte gjelder for utleier, er ledighetsraten høy er utleier villig til å akseptere en lavere leiepris enn om ledighetsraten er lav. Den høyeste leieprisen leietaker er villig til å akseptere og den laveste leieprisen utleier er villig til å akseptere kalles reservasjonsleie. Både leietaker og utleiers reservasjonsleie vil være fallende funksjoner av ledighetsraten. Dette er illustrert i figur 3. Optimal husleie vil i realiteten ikke nås på grunn av de stadige endringene i markedet. Reservasjonsleie Leietakers reservasjonsleie Utleiers reservasjonsleie Forhandlingsrom Ledighetsraten Figur 3 Faktisk husleie 17

20 Kapittel 3 - Teori Relasjon 6: Ønsket nybygging Ønsket nybygging i utleiemarkedet er det optimale antall nybygginger i markedet på lang sikt. Den ønskede nybyggingsraten C t S t 1 påvirkes positivt av husleien på tidspunkt t og husleie- endringer fra tidspunkt t-1 til tidspunkt t (γ 1 ). Husleien på tidspunkt t (R t ) justeres også for husleieendringer fra forrige periode. C t S t 1 = γ 1 + γ 2 R t (6) Justeringsrelasjoner Justeringsrelasjonene tar for seg faktisk areal, husleie og nybygging, og justerer disse størrelsene for de ønskede verdiene. Relasjon 7: Absorpsjon Justering av faktisk areal til ønsket areal Relasjon 7 beskriver absorpsjonen i markedet. Absorpsjonen er lik ønsket areal på tidspunkt t ( OC ) t fratrukket det faktiske areal i bruk på tidspunkt t-1 (OC t-1 ), justert for en parameter som forteller hvor stor andel av avviket som justeres fra en periode til den neste (τ t ). AB t = τ t [ OC t OC t 1 ] (7) Relasjon 8: Justering av faktisk husleie mot langsiktig husleie Justering av faktisk husleie mot langsiktig husleie på tidspunkt t gjøres i relasjon 8 og er lik den langsiktige husleien (R*) fratrukket husleien på tidspunkt t-1 (R t-1 ), justert for en parameter som forteller hvor stor andel av avviket som justeres fra en periode til den neste (µ 3 ). Dette gir relasjonen: R t R t 1 = µ 3 ( R R t 1 ) (8) Relasjon 9: Justering av faktisk nybygging mot ønsket nybygging Relasjon 9 viser justering av faktisk nybygging mot ønsket nybygging på samme måte som relasjon 8 justerer for langsiktig husleie. Justeringen av den faktiske nybyggingen mot den 18

21 Kapittel 3 - Teori ønskede nybyggingen er lik det ønskede areal på tidspunkt t ( C ) t fratrukket totalt areal på tidspunkt t-1 (C t-1 ), justert for en parameter som forteller hvor stor andel av avviket som justeres fra en periode til den neste (τ 2 ). Dette gir relasjonen: C t C t 1 = τ 2 ( C t C t 1 ) (9) Ifølge DiPasquale & Wheaton (1996) er det ved dataanalyser viktig å skille mellom industrilokaler og kontorlokaler, og mellom industri- og engrosvirksomhet. I denne oppgaven har det ikke vært mulig å foreta disse skillene på grunn av at mitt datamateriale ikke innholder informasjon om hva slags lokaler bedriftene har eller hvilken virksomhet bedriftene tilhører. 3.2 Hedonistisk prisfunksjon Hedonisme kommer av det greske ordet ἡδονή = hedone som betyr lyst, glede eller nytelse. I økonomien benyttes hedonisme i en metode for å beskrive ulike attributter og disse attributtenes nytte og glede for en leietaker. Når en bedrift skal kjøpe eller leie en eiendom er det ikke bare størrelsen på eiendommen som bestemmer prisen. Blant annet er eiendommens standard, beliggenhet og størrelse noen av faktorene som er med på å bestemme hva den endelige leieprisen blir. Fordi hver leietaker er forskjellig, vektlegger de derfor ulike faktorer ved leie av en eiendom. Prisen som leietakeren er villig til å betale vil variere etter hvilke attributter eiendommen har og hvordan leietakeren selv vektlegger nytten av disse attributtene. Det er nettopp disse attributtene teorien om hedonistiske prisfunksjoner tar utgangspunkt i. Hedonistiske priser er i følge Rosen (1974), definert som the implicit prices of attributes and are revealed to economic agents from observed prices of differentiated products and the specific amounts of characteristics associated with them. Rosen (1974) beskriver altså hedonistiske priser som attributter med en underliggende pris som kan gjøres kjent for de økonomiske forhandlerne ved at forhandlerne observerer prisene til de differensierte produktene og den bestemte mengden av kjennetegn som er assosiert med dem. Osland (2001) forklarer det enklere med at den endelige prisen på en bolig vil bestå av en pakke av boligens attributter og konsumentenes villighet til å betale for hver enkelt attributt. 19

22 Kapittel 3 - Teori For at modellen om hedonistiske prisfunksjoner skal kunne benyttes må visse forutsetninger legges til grunn. Det forutsettes at en økning i attributtene gir en økt nytte for leietakeren, og at det hele tiden finnes et tilstrekkelig antall differensierte lokaler slik at leietaker enkelt kan velge den attributtsammensetningen som er ønskelig til en hver tid. Attributtenes verdi forutsettes å ha avtakende grensenytte, dvs. at jo mer man får av en attributt, jo lavere er verdien av hver ekstra mottatte enhet. Kostnader knyttet til transport og flytting er utelatt. I motsetning til den generelle modellen om leiemarkedet for næringslokaler er Rosens (1974) hedonistiske modell statisk. Den generelle leiemarkedsmodellen til DiPasquale & Wheaton (2006) er en modell som forklarer husleie på makronivå, mens Rosens hedonistiske modell forklarer husleie på mikronivå. Den hedonistiske modellen tar utgangspunkt i at hvert attributt kan beskrives som en vektor i et plan bestående av n objektivt målte attributter. I et hvert punkt på planet finnes det en vektor med koordinatene z = (z 1, z 2,, z n ), med z i som måler mengden av karakteristika i hver attributt. Leietakers betalingsvilje kan fremstilles som indifferenskurver i planet. Disse indifferenskurvene kalles budfunksjoner og beskriver leietakers verdi av kombinasjonene av ulike attributter til en eiendom. Den laveste prisen utleier er villig til å akseptere for en eiendom fremstilles også som indifferenskurver og kalles offerfunksjoner. Leietakerne vil tilpasse seg der hvor nytten maksimeres og utleierne vil tilpasse seg der hvor profitten maksimeres. Både leietakernes og utleiernes tilpasning vil altså være der hvor budfunksjonene tangerer den hedonistiske prisfunksjonen. Markedslikevekt oppstår der konsumentenes budfunksjon krysser produsentenes offerfunksjon, og den endelige hedonistiske prisfunksjonen er et resultat av alle krysningspunktene som oppstår. Dette er vist i figur 4. 20

23 Kapittel 3 - Teori Pris Utleiers offerfunksjon Markedslikevekt Leietakers budfunksjon Z* Z n Figur 4 Markedslikevekt Den hedonistiske metoden vil videre i oppgaven bli benyttet for å estimere en husleielikevekt i næringseiendomsmarkedet. 3.3 Hypoteser Datamaterialet jeg har tilgjengelig inneholder bare data til å estimere deler av de teoriene som er beskrevet. På bakgrunn av datamaterialet, den generelle teorien om utleiemarkedet for næringseiendom og teorien om hedonistiske prisfunksjoner kan vi utlede følgende testbare hypoteser: Hypotese 1: Ønsket areal avhenger av antall ansatte Det første jeg ønsker å finne ut er om det er noen sammenheng mellom antall ansatte i en bedrift og deres ønskede areal. I følge DiPasquale & Wheatons (1996) relasjon 4 kan det ønskede arealet til en bedrift beskrives av en relasjon som avhenger av sysselsetting, sysselsettingsendring og husleie. Jeg vil benytte den forenklede utgaven av relasjonen som ser slik ut: OC t = α 0 + α 1 E t (4 2 ) 21

24 Kapittel 3 - Teori Bedriftens ønskede areal på et tidspunkt t avhenger av sysselsettingen på samme tidspunkt (E t ). Dersom hypotesen viser at det finnes en sammenheng kan vi slå fast mine funn stemmer overens med DiPasquale & Wheatons (1996) teori. Dersom de empiriske dataene viser at ønsket areal ikke avhenger av antall ansatte vil funnene i denne analysen ikke støttes av relasjonen. Det er viktig å merke seg at relasjonen forutsetter at dagens markedsforhold holdes konstante. Ved å ta utgangspunkt i datamaterialet er det mulig å finne ut om det foreligger en sammenheng mellom ønsket areal og antall ansatte i en bedrift. Hypotese 2: Leieprisene varierer mellom de ulike lokaliseringsområdene I de fleste byer er det naturlig å anta at leieprisene i sentrum vil være høyere enn leieprisene i periferien. I Kristiansand er det derfor naturlig å tro at leieprisene i lokaliseringsområdet jeg har kalt Kvadraturen vil være høyere enn i Randesund. Vil de empiriske dataene støtte denne antagelsen? Jeg vil teste om det er mulig å observere signifikante forskjeller i leieprisene mellom åtte ulike lokaliseringsområder. Antakelsen om at leieprisen er høyere i Kvadraturen enn i Randesund gjenspeiles i figur 5. I figuren antas det at teorien om avtakende grensenytte fortsatt gjelder i begge lokaliseringsområdene. Leiepris per m 2 Kvadraturen Leietakers budfunksjon Utleiers offerfunksjon Randesund m 2 Figur 5 Leiepris for lokaliseringsområdene Kvadraturen og Randesund 22

Prisutvikling på leiligheter i Kristiansands sentrum og periferi

Prisutvikling på leiligheter i Kristiansands sentrum og periferi Prisutvikling på leiligheter i Kristiansands sentrum og periferi Bente Fiddan Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne utdanningen.

Detaljer

Profil Lavpris Supermarked Hypermarked Totalt. Coop Prix 4 4. Coop Extra 13 5. Coop Mega 7 7. Coop Obs 5 13. Rimi 24 24. Ica Supermarked 7 7

Profil Lavpris Supermarked Hypermarked Totalt. Coop Prix 4 4. Coop Extra 13 5. Coop Mega 7 7. Coop Obs 5 13. Rimi 24 24. Ica Supermarked 7 7 Vedlegg 1 - Regresjonsanalyser 1 Innledning og formål (1) Konkurransetilsynet har i forbindelse med Vedtak 2015-24, (heretter "Vedtaket") utført kvantitative analyser på data fra kundeundersøkelsen. I

Detaljer

Hvordan påvirker avstand til sentrum boligprisene i Kristiansand i forhold til Trondheim?

Hvordan påvirker avstand til sentrum boligprisene i Kristiansand i forhold til Trondheim? Hvordan påvirker avstand til sentrum boligprisene i Kristiansand i forhold til Trondheim? En studie av boligprisvariasjon mellom norske byer Mai Elín Nguyen Veileder Kjetil Anderson Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen

Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen Mulige sammenhenger for plassering på samfunnsstigen - blokkvis multippel regresjonsanalyse - Utarbeidet av Ronny Kleiven Antall ord (ekskludert forside og avsnitt 7) 2163 1. SAMMENDRAG Oppgaven starter

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Forord.................................................................. 11 Kapittel 1 Praktiske undersøkelser: spørsmål, spekulasjoner og fakta......... 13 1.1 Hva er poenget med empiriske undersøkelser?............................

Detaljer

Bruk data fra tabellen over (utvalget) og opplysninger som blir gitt i oppgavene og svar på følgende spørsmål:

Bruk data fra tabellen over (utvalget) og opplysninger som blir gitt i oppgavene og svar på følgende spørsmål: Frafall fra videregende skole (VGS) er et stort problem. Bare ca 70% av elevene som begynner p VGS fullfører og bestr i løpet av 5 r. For noen elever er skolen s lite attraktiv at de velger slutte før

Detaljer

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen

Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen 2 Forord TNS-Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en kartlegging av etterspørselen etter barnehageplasser

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode Kapittel 4 Oppgave 1 La være antall øyne på terningen. a) Vi får følgende sannsynlighetsfordeling

Detaljer

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt?

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? MENON - NOTAT Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? 07.09.2015 Sammendrag Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som

Detaljer

Veiledning for utarbeidelsen av økonomiske analyser som fremlegges for Konkurransetilsynet

Veiledning for utarbeidelsen av økonomiske analyser som fremlegges for Konkurransetilsynet Rev.dato: 16.12.2009 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Innhold 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 2 GENERELLE PRINSIPPER... 2 2.1 KLARHET OG TRANSPARENS... 2 2.2 KOMPLETTHET... 2 2.3 ETTERPRØVING

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Veiledning Tittel: Veiledning for utarbeiding av økonomiske analyser Dok.nr: RL065

Veiledning Tittel: Veiledning for utarbeiding av økonomiske analyser Dok.nr: RL065 Veiledning Tittel: Dok.nr: RL065 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 Bakgrunn og formål... 2 2 Generelle prinsipper... 2 2.1 Klarhet og transparens... 2 2.2 Kompletthet...

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ 6 SIDER MERKNADER: Alle deloppgaver vektlegges likt.

OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ 6 SIDER MERKNADER: Alle deloppgaver vektlegges likt. EKSAMEN I: MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 08. mai 2008 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator: HP30S, Casio FX82 eller TI-30 Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag) OPPGAVESETTET

Detaljer

Kort overblikk over kurset sålangt

Kort overblikk over kurset sålangt Kort overblikk over kurset sålangt Kapittel 1: Deskriptiv statististikk for en variabel Kapittel 2: Deskriptiv statistikk for samvariasjon mellom to variable (regresjon) Kapittel 3: Metoder for å innhente

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2016

TMA4240 Statistikk Høst 2016 TMA4240 Statistikk Høst 2016 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Anbefalt øving 11 Oppgavene i denne øvingen dreier seg om hypotesetesting og sentrale begreper

Detaljer

Eksamen i. MAT110 Statistikk 1

Eksamen i. MAT110 Statistikk 1 Avdeling for logistikk Eksamen i MAT110 Statistikk 1 Eksamensdag : Torsdag 28. mai 2015 Tid : 09:00 13:00 (4 timer) Faglærer/telefonnummer : Molde: Per Kristian Rekdal / 924 97 051 Kristiansund: Terje

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Deleksamen i: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Onsdag 10. oktober 2012. Tid for eksamen: 15:00 17:00. Oppgavesettet

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

EKSAMEN I SOSIOLOGI SOS KVANTITATIV METODE. ORDINÆR SKOLEEKSAMEN 4. april 2011 (4 timer)

EKSAMEN I SOSIOLOGI SOS KVANTITATIV METODE. ORDINÆR SKOLEEKSAMEN 4. april 2011 (4 timer) EKSAMEN I SOSIOLOGI SOS4020 - KVANTITATIV METODE ORDINÆR SKOLEEKSAMEN 4. april 20 (4 timer) Tillatt hjelpemiddel: Ikke-programmerbar kalkulator. Opplysninger bakerst i oppgavesettet Sensur på eksamen faller

Detaljer

Høyinntektsbedrifter og boligpriser

Høyinntektsbedrifter og boligpriser Høyinntektsbedrifter og boligpriser Påvirker bedrifter med høyt lønnsnivå boligprisene i sitt nærområde? Casestudie; NODE-bedrifter Morten Haddeland Veileder Kjetil Andersson Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

SØK400 våren 2002, oppgave 7 v/d. Lund

SØK400 våren 2002, oppgave 7 v/d. Lund SØK400 våren 2002, oppgave 7 v/d. Lund (a) Spillet er vist i figur 1 på siste side. Legg merke til at når det ikke er et endelig antall handlingsalternativ, men valget gjøres innenfor en kontinuerlig mengde,

Detaljer

Kvantitative metoder datainnsamling

Kvantitative metoder datainnsamling Kvantitative metoder datainnsamling Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, side 235-303 og 380-388. Tematikk: Oppsummering fra sist forelesning. Operasjonalisering. Utforming

Detaljer

år i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alder x i 37 38 39 40 41 42 43 44 45 tid y i 45.54 41.38 42.50 38.80 41.26 37.20 38.19 38.05 37.45 i=1 (x i x) 2 = 60, 9

år i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alder x i 37 38 39 40 41 42 43 44 45 tid y i 45.54 41.38 42.50 38.80 41.26 37.20 38.19 38.05 37.45 i=1 (x i x) 2 = 60, 9 TMA424 Statistikk Vår 214 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Øving nummer 11, blokk II Oppgave 1 Matlabkoden linearreg.m, tilgjengelig fra emnets hjemmeside, utfører

Detaljer

HØGSKOLEN I STAVANGER

HØGSKOLEN I STAVANGER EKSAMEN I: MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 25. NOVEMBER 2003 TILLATTE HJELPEMIDLER: KALKULATOR, TABELLER OG FORMLER I STATISTIKK (TAPIR FORLAG) OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ

Detaljer

Kapittel 1: Data og fordelinger

Kapittel 1: Data og fordelinger STK Innføring i anvendt statistikk Mandag 8. august 8 Ingrid K. lad I løpet av dette kurset skal dere bli fortrolig med statistisk tenkemåte forstå teori og metoder som ligger bak knappene/menyene i vanlige

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Enkel matematikk for økonomer. Del 1 nødvendig bakgrunn. Parenteser og brøker

Enkel matematikk for økonomer. Del 1 nødvendig bakgrunn. Parenteser og brøker Vedlegg Enkel matematikk for økonomer I dette vedlegget går vi gjennom noen grunnleggende regneregler som brukes i boka. Del går gjennom de helt nødvendige matematikk-kunnskapene. Dette må du jobbe med

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Forord Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta Kapittel 2 Metode en pragmatisk tilnærming Kapittel 3 Etiske og praktiske avveininger

Forord Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta Kapittel 2 Metode en pragmatisk tilnærming Kapittel 3 Etiske og praktiske avveininger Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Teori og empiri spørsmål og fakta... 13 1.1 Beskrivelse, forklaring og prediksjon... 14 1.2 Hvorfor metode?... 15 1.3 Gyldighet og troverdighet... 16 1.4 Bokens oppbygging...

Detaljer

Sentralverdi av dataverdi i et utvalg Vi tenker oss et utvalg med datapar. I vårt eksempel har vi 5 datapar.

Sentralverdi av dataverdi i et utvalg Vi tenker oss et utvalg med datapar. I vårt eksempel har vi 5 datapar. Statistisk behandling av kalibreringsresultatene Del 4. v/ Rune Øverland, Trainor Elsikkerhet AS Denne artikkelserien handler om statistisk behandling av kalibreringsresultatene. Dennne artikkelen tar

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Hvilke faktorer kan forklare boligprisforskjellene mellom bydelene i Kristiansand?

Hvilke faktorer kan forklare boligprisforskjellene mellom bydelene i Kristiansand? Hvilke faktorer kan forklare boligprisforskjellene mellom bydelene i Kristiansand? Marthe Wist Finn Atle Berthling Andersen Veileder Anne Wenche Emblem Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR SKOLEEKSAMEN I SOS KVANTITATIV METODE. 11. mars 2015 (4 timer)

SENSORVEILEDNING FOR SKOLEEKSAMEN I SOS KVANTITATIV METODE. 11. mars 2015 (4 timer) SENSORVEILEDNING FOR SKOLEEKSAMEN I SOS4020 - KVANTITATIV METODE 11. mars 2015 (4 timer) Tillatte hjelpemidler: Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator. Sensur for eksamen faller 7. april klokken 14.00.

Detaljer

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Brit Logstein og Arild Blekesaune Notat nr. 6/10, ISBN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll 7491 Trondheim brit.logstein@bygdeforskning.no

Detaljer

Oppgave 1. X 1 B(n 1, p 1 ) X 2. Vi er interessert i forskjellen i andeler p 1 p 2, som vi estimerer med. p 1 p 2 = X 1. n 1 n 2.

Oppgave 1. X 1 B(n 1, p 1 ) X 2. Vi er interessert i forskjellen i andeler p 1 p 2, som vi estimerer med. p 1 p 2 = X 1. n 1 n 2. Løsningsforslag til eksamen i MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 17 november 2008 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator: HP30S, Casio FX82 eller TI-30 Tabeller og formler i statistikk Tapir

Detaljer

Sannsynlighetsregning og Statistikk.

Sannsynlighetsregning og Statistikk. Sannsynlighetsregning og Statistikk. Leksjon Velkommen til dette kurset i sannsynlighetsregning og statistikk! Vi vil som lærebok benytte Gunnar G. Løvås:Statistikk for universiteter og høyskoler. I den

Detaljer

H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode

H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode Innlevering Eksamensbesvarelsen i PED3008 består av en individuell semesteroppgave i vitenskapsteori og forskningsmetode (teller 2/3 av endelig

Detaljer

Dataanalyse. Hva er en dataanalyse og hvordan gå frem for å gjennomføre en dataanalyse av det innsamlede datagrunnlaget fra en feltundersøkelse?

Dataanalyse. Hva er en dataanalyse og hvordan gå frem for å gjennomføre en dataanalyse av det innsamlede datagrunnlaget fra en feltundersøkelse? Hva er en dataanalyse og hvordan gå frem for å gjennomføre en dataanalyse av det innsamlede datagrunnlaget fra en feltundersøkelse? Skrevet av: Kjetil Sander Utgitt av: estudie.no Revisjon: 1.0 (Sept.

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

6.2 Signifikanstester

6.2 Signifikanstester 6.2 Signifikanstester Konfidensintervaller er nyttige når vi ønsker å estimere en populasjonsparameter Signifikanstester er nyttige dersom vi ønsker å teste en hypotese om en parameter i en populasjon

Detaljer

TMA4245 Statistikk Eksamen desember 2016

TMA4245 Statistikk Eksamen desember 2016 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag TMA4245 Statistikk Eksamen desember 2016 Oppgave 1 En bedrift produserer elektriske komponenter. Komponentene kan ha to typer

Detaljer

Datamatrisen: observasjoner, variabler og verdier. Variablers målenivå: Nominal Ordinal Intervall Forholdstall (ratio)

Datamatrisen: observasjoner, variabler og verdier. Variablers målenivå: Nominal Ordinal Intervall Forholdstall (ratio) Datamatrisen: observasjoner, variabler og verdier. Variablers målenivå: Nominal Ordinal Intervall Forholdstall (ratio) Beskrive fordelinger (sentraltendens, variasjon og form): Observasjon y i Sentraltendens

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

2. Hva er en sampelfordeling? Nevn tre eksempler på sampelfordelinger.

2. Hva er en sampelfordeling? Nevn tre eksempler på sampelfordelinger. H12 - Semesteroppgave i statistikk - sensurveiledning Del 1 - teori 1. Gjør rede for resonnementet bak ANOVA. Enveis ANOVA tester om det er forskjeller mellom gjennomsnittene i tre eller flere populasjoner.

Detaljer

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Komparative analyser av befolkningen i rurale og urbane kommuner Alexander Thanem Norsk senter for bygdeforskning Delresultater fra Lokalsamfunnsundersøkelsen

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00

Detaljer

1 C z I G + + = + + 2) Multiplikasjon av et tall med en parentes foregår ved å multiplisere tallet med alle leddene i parentesen, slik at

1 C z I G + + = + + 2) Multiplikasjon av et tall med en parentes foregår ved å multiplisere tallet med alle leddene i parentesen, slik at Ekstranotat, 7 august 205 Enkel matematikk for økonomer Innhold Enkel matematikk for økonomer... Parenteser og brøker... Funksjoner...3 Tilvekstform (differensialregning)...4 Telleregelen...7 70-regelen...8

Detaljer

Diplom- undersøkelse Januar 2014

Diplom- undersøkelse Januar 2014 Diplom- undersøkelse Januar 2014 Forord Indøk Sør ved Universitetet i Agder har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2013 ved Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Forelesning 23 og 24 Wilcoxon test, Bivariate Normal fordeling

Forelesning 23 og 24 Wilcoxon test, Bivariate Normal fordeling Forelesning 23 og 24 Wilcoxon test, Bivariate Normal fordeling Wilcoxon Signed-Rank Test I uke, bruker vi Z test eller t-test for hypotesen H:, og begge tester er basert på forutsetningen om normalfordeling

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 6. DESEMBER 2007 (4 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 6. DESEMBER 2007 (4 timer) EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 6. DESEMBER 2007 (4 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller torsdag 3. Januar

Detaljer

i x i

i x i TMA4245 Statistikk Vår 2016 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Anbefalte oppgaver 11, blokk II Oppgavene i denne øvingen dreier seg om hypotesetesting og sentrale

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

1 Sec 3-2: Hvordan beskrive senteret i dataene. 2 Sec 3-3: Hvordan beskrive spredningen i dataene

1 Sec 3-2: Hvordan beskrive senteret i dataene. 2 Sec 3-3: Hvordan beskrive spredningen i dataene 1 Sec 3-2: Hvordan beskrive senteret i dataene 2 Sec 3-3: Hvordan beskrive spredningen i dataene Todeling av statistikk Deskriptiv statistikk Oppsummering og beskrivelse av den stikkprøven du har. Statistisk

Detaljer

Befolkning og velferd ECON 1730, H2016. Regresjonsanalyse

Befolkning og velferd ECON 1730, H2016. Regresjonsanalyse Netto innfl. Befolkning og velferd ECON 1730, H2016 Regresjonsanalyse Problem: Gitt planer for 60 nye boliger i kommunen neste år, hvor mange innflyttere kan vi forvente? Tabell Vestby kommune Nye boliger

Detaljer

Endringer i lokale normer for utmåling av stønad til livsopphold

Endringer i lokale normer for utmåling av stønad til livsopphold Dronningensgt 6 // 0152 Oslo // Tlf 22 91 07 90 // E-post rhknoff@online.no // www.rhknoff.no Endringer i lokale normer for utmåling av stønad til livsopphold Rapport for Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Indikatorer i Elevundersøkelsen Notat Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Mai 2010 Forfatter: bbr Sist lagret: 11.05.2010 15:08:00 Sist utskrevet: 11.05.2010

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Loven om total sannsynlighet. Bayes formel. Testing for sykdom. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Loven om total sannsynlighet. Bayes formel. Testing for sykdom. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere 2 Loven om total sannsynlighet La A og Ā være komplementære hendelser, mens B er en annen hendelse. Da er: P(B) P(B oga)+p(b ogā) P(B A)P(A)+P(B Ā)P(Ā) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist

Detaljer

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv Nysgjerrigpermetoden for elever Arbeidshefte for deg som vil forske selv facebook.com/nysgjerrigper.no nys@forskningsradet.no nysgjerrigper.no Om Nysgjerrigpermetoden og dette heftet Nysgjerrigpermetoden

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Deleksamen i: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Onsdag 13. oktober 2010. Tid for eksamen: 15:00 17:00. Oppgavesettet

Detaljer

Rapportskriving. En rettledning.

Rapportskriving. En rettledning. Rapportskriving En rettledning http://www.mal.hist.no/hovedprosjekt Rapportens innhold Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Hoveddeler Teori Metode Resultater Avslutning Referanser/Litteratur

Detaljer

Eksamensoppgave i ST3001

Eksamensoppgave i ST3001 Det medisinske fakultet Institutt for kreftforskning og molekylær medisin Eksamensoppgave i ST3001 fredag 25. mai 2012, kl. 9.00 13:00 Antall studiepoeng: 7.5 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator og alle

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

Øving 1 TMA4245 - Grunnleggende dataanalyse i Matlab

Øving 1 TMA4245 - Grunnleggende dataanalyse i Matlab Øving 1 TMA4245 - Grunnleggende dataanalyse i Matlab For grunnleggende bruk av Matlab vises til slides fra basisintroduksjon til Matlab som finnes på kursets hjemmeside. I denne øvingen skal vi analysere

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2014

Diplomundersøkelsen 2014 Diplomundersøkelsen 2014 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder,

Detaljer

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode Kapittel 4 Oppgave 1. La x være antall øyne på terningen. a) Vi får følgende sannsynlighetsfordeling

Detaljer

Lærebok Robert Johnson og Patricia Kuby: Elementary Statistics, 10. utgave. Pensumoversikt. Forelesninger og øvinger

Lærebok Robert Johnson og Patricia Kuby: Elementary Statistics, 10. utgave. Pensumoversikt. Forelesninger og øvinger 2 Lærebok Robert Johnson og Patricia Kuby: Elementary Statistics, 10. utgave ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 3 4 Pensumoversikt Forelesninger og øvinger

Detaljer

EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 8. april (4 timer)

EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 8. april (4 timer) EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 8. april 200 (4 timer) Tillatte hjelpemidler: Ikke-programmerbar kalkulator Liste med matematiske uttrykk/andeler i fordelinger (bakerst i oppgavesettet) Sensur på

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere. Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere. Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Lærebok Robert Johnson og Patricia Kuby: Elementary Statistics, 10. utgave 3 Pensumoversikt Kap. 2 Beskrivende statistikk,

Detaljer

Dødelighet og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse*

Dødelighet og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse* og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse* Nina Alexandersen og Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo Kommunikasjon: t.p.hagen@medisin.uio.no

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2016

TMA4240 Statistikk Høst 2016 TMA4240 Statistikk Høst 2016 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Anbefalt øving 12 Denne øvingen består av oppgaver om enkel lineær regresjon. De handler blant

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.11.2014 Forord Denne rapporten

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

(1) Etterspørsel, tilbud og markedskrysset (S & W kapittel 4, RH 2.3) (2) Produsenters profittmaksimerende tilpasning ( S & W kapittel 8, RH 3.

(1) Etterspørsel, tilbud og markedskrysset (S & W kapittel 4, RH 2.3) (2) Produsenters profittmaksimerende tilpasning ( S & W kapittel 8, RH 3. Økonomisk Institutt, september 2005 Robert G. Hansen, rom 208 Oppsummering av forelesningen 09.09 Hovedtemaer: () Etterspørsel, tilbud og markedskrysset (S & W kapittel 4, RH 2.3) (2) Produsenters profittmaksimerende

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

Prosjektbeskrivelsen består av

Prosjektbeskrivelsen består av Kvantitative hovedoppgaver: prosjektbeskrivelsen og litt om metode og utforming Knut Inge Fostervold Prosjektbeskrivelsen består av Vitenskapelig bakgrunn og problemformulering (ca 2 sider) Design og metode

Detaljer

Kapittel 2. Utforske og beskrive data. Sammenhenger mellom variable Kap. 2.1 om assosiasjon og kryssplott forrige uke. Kap. 2.2, 2.3, 2.

Kapittel 2. Utforske og beskrive data. Sammenhenger mellom variable Kap. 2.1 om assosiasjon og kryssplott forrige uke. Kap. 2.2, 2.3, 2. Kapittel 2 Utforske og beskrive data Sammenhenger mellom variable Kap. 2.1 om assosiasjon og kryssplott forrige uke. Kap. 2.2, 2.3, 2.4 denne uken To kryssplott av samme datasett, men med forskjellig skala

Detaljer

Oppgave 1. T = 9 Hypotesetest for å teste om kolesterolnivået har endret seg etter dietten: T observert = 2.16 0

Oppgave 1. T = 9 Hypotesetest for å teste om kolesterolnivået har endret seg etter dietten: T observert = 2.16 0 Løsningsforslag til eksamen i MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 08. mai 2008 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator: HP30S, Casio FX82 eller TI-30 Tabeller og formler i statistikk (Tapir

Detaljer

Eksamen er todelt, og har en kvantitativ og en kvalitativ del. Begge skal besvares.

Eksamen er todelt, og har en kvantitativ og en kvalitativ del. Begge skal besvares. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi KRIM4103/RSOS4103 - Metode Skriftlig eksamen høst 2014 Dato: Fredag 28. november kl. 10.00 (4 timer) Eksamen er todelt,

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2009

TMA4240 Statistikk Høst 2009 TMA4240 Statistikk Høst 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Øving nummer b6 Oppgave 1 Oppgave 11.5 fra læreboka. Oppgave 2 Oppgave 11.21 fra læreboka. Oppgave

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: STA- 0001 Brukerkurs i statistikk 1 Mandag 03. juni 2013 Kl 09:00 13:00 Åsgårdvegen 9

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: STA- 0001 Brukerkurs i statistikk 1 Mandag 03. juni 2013 Kl 09:00 13:00 Åsgårdvegen 9 FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: STA- 0001 Brukerkurs i statistikk 1 Dato: Tid: Sted: Mandag 03. juni 2013 Kl 09:00 13:00 Åsgårdvegen 9 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte

Detaljer

PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014

PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014 Psykologisk institutt PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014 Skriftlig skoleeksamen fredag 2. mai, 09:00 (4 timer). Kalkulator uten grafisk display og tekstlagringsfunksjon

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk Faglig kontakt under eksamen: Mette Langaas a, Ingelin Steinsland b, Geir-Arne Fuglstad c Tlf: a 988 47 649, b 926 63 096, c 452 70 806

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser

Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Vitenskap: grunnleggende antakelser... 13 Hva er vitenskap?... 14 Psykologi som vitenskap: tre tradisjoner... 17 Forutsetninger vitenskap bygger på... 21 Siktemål med forskning...

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

+ S2 Y ) 2. = 6.737 6 (avrundet nedover til nærmeste heltall) n Y 1

+ S2 Y ) 2. = 6.737 6 (avrundet nedover til nærmeste heltall) n Y 1 Løsningsforslag for: MOT10 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 6. november 007 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator: HP0S, Casio FX8 eller TI-0 Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag) MERKNADER:

Detaljer

Beskrivende statistikk.

Beskrivende statistikk. Obligatorisk oppgave i Statistikk, uke : Beskrivende statistikk. 1 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke I løpet av uken blir løsningsforslag lagt ut

Detaljer