HMS - DATABLAD E. COLI ST EIA, TD0700

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS - DATABLAD E. COLI ST EIA, TD0700"

Transkript

1 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo Hants, RG24 8PW, England Tel.: Tel Anvendelse: Toksin kit, til påvisning av toksiner. 2. Mulige farer: T - Giftig N - Miljøskadelig Farlig ved inndåning og hudekontak. Giftig ved svelging. Irriterer øynene. Mulig fare for kreft. Kan gi allergi ved hudkontakt. Mulig fare for varig helseskade. Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. TD TD0709: Irriterende Irriterer øynene og huden 3. Opplysninger om kjemisk sammensetning: Navn: CAS nr.: EINECS Vekt% Faresymbol: R-setninger: o-phenylendiamin T;Xn;Xi 20/ /53 TD0707: Hydrogenperoxid O;C 8-34 TD0709: Svovelsyre C 35 Se kapitel 16 for teksten til R-setninger. 1

2 4. Førstehjelpstiltak: Generelt: Ved vedvarende symptomer eller i tvilstilfeller kontakt lege. Gi ikke drikke eller noe å spise ved bevisstløshet. Svelging: Innånding: Skyll straks med mye vann mens øyelokket løftes. Kontakt straks lege. Vask straks med vann og såpe. Fjern tilsølte klær. Kontakt straks lege. Skyll munnen med vann. Drikk 1-3 glass vann for å fortynne stoffet. Kontakt straks lege. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Sørg for ro og varme. Kontakt straks lege. 5. Tiltak ved brannslokning: Brannslokningsmidler: Vannspray, skum, CO 2 eller pulver. Faremomenter ved brann: Svovelsyre og phenylendiamin kan danne giftige gasser ved brann. 6. Tiltak ved ufrivillig utslipp: Personbeskyttelse: Bruk passende verneutstyr (se pkt. 8). Miljøbeskyttelse: Søl må ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag. Avfall: Søl samles opp med fuktig stoff. Skyll etter med vann. 7. Håndtering og lagring: Håndtering: Bare til in-vitro bruk. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Standard laboratorium retningslinjer for håndtering av sykdomsfremkallende stoffer og reagenser må følges. Prøver kan inneholde sykdomsfremmende stoffer og må håndteres å fjernes som potensiell biologisk skadelig. Lagring: Lagres innelåst (temperaturer mellom 2 og 8 ºC). Reagenset vil da bevare sin aktivitet i 3 måneder og vaske- bufferen i 1 måned, når oppbevaret ved temperaturer mellom 2 og 8 ºC. Substratet vil bare være aktiv i 1 time etter forberedelsen og må fjernes etter bruk. 8. Eksponerings kontroll og personlige verneutstyr: Tekniske foranstaltninger: Må bare anvendes i et komplett lukket system. Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen. Komponenter med administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære: Hydrogenperoksid: 1 ppm 1.4 mg/m³ Fenylendiamin: 0.1 mg/m 3 Svovelsyreaerosol: 0.2 mg/m 3 K Personlig verneutstyr: Åndedrettsvern: Arbeidshansker: Øyevern: Bruk hensiktsmessig åndedrettsvern (støvmaske). Bruk engangshansker av vinyl. Tettsittende vernebriller. 2

3 9. Fysiske og kjemiske egenskaper: Form/farge: TD0701 ST-Coated mikrotiter brønn-strips inneholdende 16 brønner i en transit-ramme. Hver brønn er coated med syntetisk enterotoxin og inneholder en stabilsator. TD0702 Positive Control. 1.5 ml kulturveske av ST positiv stamme. TD0703 Negative Control, 1.5 ml kulturveske av ST negativ stamme. TD0704 Antibody-enzym conjugate. 0.1 ml anti-st monoclonal antistoff merket med pepperrot peroxydase (konsentrat). TD0705 Diluent for antistoff-enzym konjugat. 1.5 ml tris-hci buffer inneholdende bovin serum albumin. TD0706 Substrat A. 6 små medisinflasker av tørret o-phenylendiamin (hver til forberedelse av 4 ml substrat). TD0707 Substrat B. 30 ml hydrogenperoksid løsning. TD0708 Wash Buffer konsentrat. 60 ml fosfat bufferet i saltvann inneholdende Tween 20. TD0709 Stopping reagens. 12 ml 1.5N svovelsyre. TD0710 Holding frame. 10. Stabilitet og reaktivitet: Stabilitet: Produktet er stabilt ved de anbefalte håndterings- og oppbevaringsbetingelser. Må ikke brukes etter utløpsdato. Bland ikke komponenter fra forskjellige produksjonsserier. 11. Informasjoner om toksikologi Phenylendiamin Akutt toksisitet: Svelging: Meget giftig ved hudopptak. Giftig ved innånding: LC50 rotter: 1.87 mg/liter/4t Giftig ved svelging: LD50, rotter: 1070 mg/kg Kan forårsake irritasjon av øyets bindehinne. Gjentatt og langvarig kontakt kan forårsake kløe, smerter og mulig sensibilisering. Fare for allergiske reaksjoner. Giftig ved svelging Kreftfremkallende effekt: Klassifisert av EU som kreftfremkalldende i kategori 3 (Carc3): Stoffer som gir grunnlag for bekymring på grunn av mulig kreftfremkalldende virkning hos mennesker. TD0707, Hydrogenperoksid: Stoff i øynene vil forårsake irritasjon av øyets bindehinne og mulig hornhinneskade. Vil forårsake irritasjon TD0709, Svovelsyre: Stoff i øynene vil forårsake irritasjon av øyets bindehinne og mulig hornhinneskade. Vil forårsake alvorlig irritasjon. Gjentatt og langvarig kontakt kan forårsake dermatitis. 12. Informasjoner om økologi: Ingen relevante studier identifisert. 3

4 13. Fjerning av rester avfall: Restproduktet fjernes etter bruk ved autoklavering eller kjemisk desinfeksjon. Behandles iht. SFT s regler for spesialavfall 14. Informasjoner om transport: TD0706 UN nr.: 1673 ADR/RID-Klasse: 6.1 Pkg.gr. III Label: P Betegnelse på godset: Fenylendiaminer, faste (o-, m-, p-) Unntagelse iht. LQ ADR 2007: - inneremballasje maksimum 6 kg og maksimum bruttomasse 30 kg/ kolli 15. Opplysninger om lover og forskrifter: Produktet er merket i henhold til Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier: T - Giftig N - Miljøskadelig R-setninger: 20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt. 25 Giftig ved svelging. 36 Irriterer øynene. 40 Mulig fare for kreft. 43 Kan gi allergi ved hudkontakt. 68 Mulig fare for varig helseskade. 50/53 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S-setninger: 28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder såpe og vann. 36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker 45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. 60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spasialavfall 61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets (HMS)datablad for ytterligere informasjon. TD TD0709: Irriterende R-setninger: 36/38 Irriterer øynene og huden 4

5 16. Andre oplysninger: Tekst til R-setninger i avsnitt 3: 8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer 20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt 25 Giftig ved svelging. 34 Etsende 35 Sterkt etsende 36 Irriterer øynene. 40 Mulig fare for kreft. 43 Kan gi allergi ved hudkontakt. 68 Mulig fare for varig helseskade. 50/53 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Opplysningene er basert på eksisterende kunnskap. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktmessig rettsforhold. 5

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A BETASEAL X 2500 komponent A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BETASEAL X 2500 komponent A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.07.2003 Revisjon 07.08.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato 05.02.2010 Revisjonsdato 03.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsdato 29-okt-2014 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsdato 29-okt-2014 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk CM0910 Laboratoriekjemikalier Firma Oxoid Ltd

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/7 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Informasjoner om produktet Int. code: AE745.2Ind Bruk av stoffet/ tilberedning Universal primer for metall, tre og polymer. Produktets bruksområde:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 Side: 1/11 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler

Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler HMS - DATABLAD Sist endret: 2010-01-19 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Erstatter dato: Handelsnavn Produktgruppe Anvendelsesområde HENSOTHERM 2 KS - UTENDØRS M05122 Brannbeskyttende

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Avfetting/vask industri Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 102050 Nasjonal

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 30-sep-2010 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk CM1069 Laboratoriekjemikalier Selskap Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke,

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 11-feb-2011 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk BR0038 Laboratoriekjemikalier Foretaket Oxoid

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 23-jun-2011 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk BR0050 Laboratoriekjemikalier Foretaket Oxoid

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 461.680 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Industrivask Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 095429 Nasjonal Produsent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer