Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering"

Transkript

1 Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering 1.utkast endelig rapport Ragnhild Kvernberg RePlan as

2 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Forprosjektets mandat... 5 Prosjektorganisiering... 5 Næringsrettet prosjekt... 5 Buskerud Fylke og Miljøfyrtårn... 5 Sertifiseringsprosessen... 5 Effektive sertifiseringsprosesser... 5 Kritiske moment for hurtig sertifisering av virksomheter:... 6 Mobilisering, motivering og kommunikasjon... 6 Miljøsertifisering en del av bærekraft begrepet... 6 Fra prosjektfase til driftsfase... 7 Handlingsplan... 7 Finansiering... 7 Begrepsforklaringer for Miljøfyrtårn:... 7 HA 1 Prosjektorganisering og ledelse... 8 Prosjektorganisering... 8 Ledelse av prosjektet:... 8 Alternativ 1 - Innleid Prosjektleder (PL):... 8 Alternativ 2 - Ansatt prosjektleder (PL)... 8 Vurdering fordeler/ulemper ansatt eller innleid Prosjektleder (PL)... 9 PL - oppgaver... 9 Kompetansekrav PL: Organisasjonsmodell: Prosjektet er næringsrettet og tilrettelagt for de kommersielle reiselivsbedriftene Kommuneregionene i Buskerud Kommersielle reiselivsbedrifter; antall og fordeling pr region Kostnader prosjektledelse HA 2 Miljøsertifisering Ulike miljøsertifiseringsordninger Miljøfyrtårn Ulike løsninger for Miljøfyrtårn: Nettverksmodellen - anbefalt sertifiseringsprosess Alternativ 1. Nettverksmodell bedrifter møtes og jobber i nettverk m miljøkonsulent Alternativ 2. Separat oppfølging av miljøkonsulent av hver enkelt bedrift Alternativ 3. Stor egeninnsats av bedrift. Miljøanalyse og kvalitetssikring av rapport Kapasitet miljøkonsulenter Overslag prosjektets totale miljøkonsulentbehov i timer og kostnad over 5 år Buskerud Miljøfyrtårnpilot for effektiv sertifiseringsprosess? Miljøfyrtårn - konsernmodell Konsernmodell-tanken oveført til dette prosjektet Effektiv arbeidsmetode for sertifiseringsprosessen Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 2

3 Sertifisering Standardisert sertifiseringsmodell og sertifisørarbeid Kapasitet sertifisører Anbefaling sertifisering Buskerud-team Overslag prosjektets totale sertifisørbehov; timer og kostnad over 5 år Kostnader train the trainers HA 3 Incentiver Forslag incentiver Kostnader incentiver HA 4 Motivasjon Forankring Kommunikasjon Motivasjon og forankring Kostnader mobilisering og motivasjon Kommunikasjonsplan Kostnader kommunikasjonsplan HA 5 Kompetanseheving destinasjonsselskap Status Kompetanse Kompetanseheving Train the trainers kurs Reiselivsorganisasjoner i Buskerud Destinasjonsselskap som partnere til prosjektet Kostnad destinasjonsselskap HA 6 Fra prosjektgjennomføring til driftsfase Sikre kontinuitet etter prosjektperiode Hva innebærer en resertifisering Øvrige aktører man positivt kan bevisstgjøre HA 7 HANDLINGSPLAN HA 8 FINANSIERINGSBEHOV Kalkyle kostnadsestimat for Hovedprosjektperioden Finansieringsmuligheter VEDLEGG Vedlegg 1 Sertifiseringsprosess Miljøfyrtårn detaljert beskrivelse Alternativ 1. Nettverksmodell bedrifter møtes og jobber i nettverk m miljøkonsulent Alternativ 2. Separat oppfølging av miljøkonsulent av hver enkelt bedrift Alternativ 3. Stor egeninnsats av bedrift. Miljøanalyse og kvalitetssikring av rapport Vedlegg 2 Sertifiseringsprosesser for øvrige sertifiseringsordninger Alternativ 1. Stor egeninnsats av bedrift - Miljøanalyse og kvalitetssikring av søknad Alternativ 2. Separat oppfølging av hver enkelt bedrift Alternativ 3. Nettverksmodell - bedrifter møtes og jobber i nettverk m miljøkonsulent Vedlegg 3 Priser og omfang for miljøsertifisering, retningslinjer og krav Vedlegg 4 Registrerte miljøsertifisører i Buskerud pr oktober Vedlegg 5 Miljøstyring og miljømerking av virksomheter Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 3

4 Forord Fylkestinget i Buskerud Fylkeskommune vedtok i april 2009 landets første regionale delplan for reiseliv; Først mot fremtiden Den har 8 viktige satsingsområder, hvorav Bærekraft er det ene. Bærekraft er ikke kun et av målene, men også en premiss for framtidig utvikling. Bærekraft er et omfattende begrep, og for reiselivet er det definert i 10 prinsippområder, der miljøsertifisering er 1 av de 10. Først mot fremtiden har et uttrykt mål for miljøsertifisering for de kommersielle reiselivsbedriftene i fylket, at 90 % skal være miljøsertifisert innen Buskerud Fylkeskommune ved Utviklingsavdelingen gjennomførte et Forstudie første halvår 2011, med den hensikt å avdekke utgangspunkt og grunnleggende forutsetninger for å utvikle Bærekraftprogrammet. På bakgrunn av Forstudiet sine anbefalinger, igangsatte Buskerud Fylkeskommune et Forprosjekt hvis hovedoppgave har vært å utarbeide Handlingsplan for gjennomføring av målet om at 90% av kommersielle reiselivsbedrifter skal være miljøsertifisert innen 2016 i et Hovedprosjekt. En viktig del av Forprosjektet var å estimere kostnader for gjennomføring av Hovedprosjektet som vil ha en varighet på ca 5 år. Forprosjektet ble gjennomført i løpet av oktober og november Forprosjektet har vært gjennomført av RePlan as i samarbeid med Faveo as. Ragnhild Kvernberg fra RePlan har vært prosjektleder, mens Jan Erik Dietrichson, RePlan, og Hanne Bjørseth, Faveo, har vært prosjektmedarbeidere. Styringsgruppa har bestått av Camilla L Maana, Buskerud Fylkeskommune (leder), Toini H.A. Ness, Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold, Ivar Blystad, Norefjell Destinasjon, Per Steinar Jensen, NHO Buskerud, Kristin Helgerud, Destinasjon Uvdal og Olav Traaen, Hanen Buskerud Vi vil takke Buskerud Fylkeskommune for oppdraget og styringsgruppa for gode diskusjoner og innspill. Det er en svært stor og banebrytende oppgave fylkeskommunen har tatt ansvaret for, og vi ønsker dere all lykke til i gjennomføringsarbeidet de kommende 5 årene. Hemsedal, 21 november 2011 Ragnhild Kvernberg RePlan as Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 4

5 Sammendrag Forprosjektets mandat Mandatet for Forprosjektet har vært å utarbeide en konkret handlingsplan/gjennomføringsplan for Hovedprosjektet hvis målsetting er at 90% av kommersielle reiselivsbedrifter i Buskerud skal være miljøsertifisert innen Prosjekteier er Buskerud Fylkeskommune. Prosjektorganisiering Prosjekteier(PE) er Buskerud Fylkeskommune. Det antas at det vil bli inngått partneravtale med Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold som prosjektansvarlig (PA). Prosjektorganiseringen vil følge PLP modellen, med heltids engasjert prosjektleder til å ha det daglige og løpende ansvar for oppfølging, framdrift og gjennomføring sammen med en styringsgruppe (SG). Til prosjektleder (PL) må det stilles klare kompetansekrav. Så som bransjekunnskap, destinasjonskunnskap, kjennskap til bærekraftig reiseliv og miljøsertifisering, samt ha ledet større prosjekt innenfor reiseliv som har involvert mange aktører. Prosjektleder sine arbeidsoppgaver vil omfatte et bredt omfang av fagområder, og vil således ha behov for å trekke inn ekstra kapasitet og kompetanse fra egen stab eller et team spesielt det første året hvor arbeidsoppgavene vil gå utover 1 årsverk. Prosjektets siste 3 år vil hovedsakelig bygge på de rutiner og erfaringer som er etablert i prosjektets første fase. Næringsrettet prosjekt Hovedmålgruppen for prosjektet er eierne av kommersielle reiselivsbedrifter sammen med destinasjonsselskapene, og dernest medarbeiderne på reiselivsbedriftene. I hovedsak vil prosjektleders oppgaver være rettet mot disse private næringsaktørene. Det offentlige vil ha en tilrettelegger- og finansieringsrolle. Buskerud Fylke og Miljøfyrtårn Buskerud fylke og 18 av fylkets 21 kommuner er knyttet til sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. I Miljøfyrtårnordningen er det kommunene som har ansvaret for å ha egne eller ha knyttet til seg godkjente sertifisører. I Forstudiet slo en fast at Miljøfyrtårn skulle være den anbefalte ordningen. Bedriftene vil stå fritt til å velge noen av de andre sertifiseringsordningene Svanen, Norsk Økoturisme og ISO Sertifiseringsprosessen Perioden fra bedriften har valgt sertifiseringsordning og fram til selve godkjenningen/ sertifiseringen, kalles sertifiseringsprosessen. Sertifiseringsprosessen kan gjennomføres på flere måter, der 3 alternative modeller er beskrevet: nettverksmodellen der ca 10 bedrifter jobber i felles samlinger, med noe individuell veiledning fra miljøkonsulenten. bedriften gjør størsteparten av jobben selv separat oppfølging fra miljøkonsulenten for den enkelte bedrift Prosjektet vil i størst mulig grad legge opp til at nettverksmodellen velges. Den vil være kostnadsbesparende for bedriftene, den vil gi bedriftene anledning til å diskutere med andre i samme bransje, og den vil gi grunnlag for verdifull nettverksbygging mellom bedrifter i etterkant. Effektive sertifiseringsprosesser Med et så stort antall bedrifter som skal miljøsertifiseres, og med den antagelse at et overveiende flertall velger Miljøfyrtårn som første gangs sertifisering, er det grunnlag for å forhandle med Miljøfyrtårn på stordriftsfordeler og hurtigsertifisering. Det vil ligge store besparelser ved å få utarbeidet felles dokumentasjonskrav og rapporteringsmaler som vil forenkle arbeidet både for miljøkonsulentene og for sertifisørene. Et godt samarbeid med Miljøfyrtårn bør etableres. Både miljøkonsulenter og sertifisører anbefales et train the trainers opplegg for å sikre god kompetanse om og innsikt i dette prosjektet, reiselivsbransjen og om de spesialtilpassede malene for dokumentasjon og rapportering. Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 5

6 Kritiske moment for gjennomføring og måloppnåelse o Forankring og ansvarliggjøring av kommuner og deres rolle som ansvarlig for sertifisører. o God informasjon ut til virksomhetene, med gode eksempler fra andre som er sertifisert (både mht økonomisk gevinst, bedre styring av virksomheten og krav i markedet). o Felles maler for virksomhetene som sikrer god struktur, enkle og effektive verktøy for å dokumentere miljøarbeidet. o Felles konsulentrapportmaler som sikrer enklere og mer effektiv sertifiseringsprosess. o Tilstrekkelig antall konsulenter med kapasitet, og system som sikrer erfaringsoverføring. o Utarbeide retningslinjer for effektiv sertifisering i samarbeid med Miljøfyrtårn o Tilstrekkelig antall sertifisører. o Kritisk masse det må iverksettes svært mange parallelle prosesser i år 1 og 2 o God oppfølging av sertifiserte bedrifter for å sikre engasjement, videre miljøarbeid og resertifisering. o Må treffe med PL og ha en proaktiv leder i SG Mobilisering, motivering og kommunikasjon For å nå målsettingen skal om lag 500 bedrifter miljøsertifiseres, et spennende og ambisiøst mål. En viktig suksessfaktor blir hvorledes kommunisere dette ut til alle målgrupper, samt med en tilpasning av informasjonen til hver av bransje-grupperingene. Informasjon som distribueres og tiltak som skal gjennomføres skal være mobiliserende, motiverende og kunnskapsbyggende på en slik måte at bedriftene ønsker å gå inn i en sertifiseringsprosess. Kommunikasjon er et eget fagfelt. Det er lagt opp til at det engasjeres en kommunikasjonsrådgiver til å delta i utformingen av og kvalitetssikre utgående materiale. Målgrupper er: Destinasjonsselskapene som forventes å ha en pådriverrolle overfor bedrifter. De skal tilbys et spesialtilpasset kompetansekurs for sin rolle train the trainers Bedrifter skal informeres og motiveres, og ved eget seminar få kunnskap nok til å velge sertifisering utifra at det er lønnsomt (bedrifter: overnattingsbedrifter, camping, aktivitetsbedrifter, opplevelsesbedrifter mfl) Personale skal få kunnskap og bli motivert ved større destinasjonsvise samlinger Miljøkonsulentene skal ha kunnskap om prosjektet og eventuelle incentiver slik at alle får en felles, enhetlig og faglig plattform i sitt arbeid med bedriftene de tilbys et opplegg med train the trainers Sertifisørene (i Miljøfyrtårn) skal ha kunnskap om prosjektet og bransjen, med det formål at sertifiseringen får en effektiv gjennomføring gjennom et eget train the trainers program. Kommunene spiller en viktig rolle ved at de gjennom Miljøfyrtårnordningen er ansvarlig for å ha tilstrekkelig med sertifisører, noe de må ansvarliggjøres. Det anses hensiktsmessig å samarbeide med kommunene via de 5 regionrådene Team Reiseliv sitt mandat og formål er ansvar for oppfølging av den regionale delplanen, og blir viktig som innspill gruppe Finansiører og offentlige instanser Presse Kommunikasjon via sosiale medier som prosjektet oppretter Miljøsertifisering en del av bærekraft begrepet På nasjonalt plan foregår det mange parallelle prosesser innenfor bærekraftig reiseliv. Spesielt spennende er det pågående arbeidet med å utarbeide kriterier for destinasjonssertifisering. På nåværende tidspunkt er det ikke avklart når en slik sertifiseringsordning blir etablert, men det er å anta at det vil skje innenfor planperioden av Hovedprosjektet. På hvilken måte det skal innlemmes eller samarbeides med, må utredes når behovet oppstår. Nasjonale bærekraftprosjekt med erfaringsoverføring, skal i den grad det er hensiktsmessig, tas inn i dette prosjektet. Miljøsertifisering er en del av det store bærekraftbegrepet. Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 6

7 Fra prosjektfase til driftsfase Bærekraft og miljøsertifisering skal være et langsiktig mål i fylket. Det blir av den grunn lagt opp til en plan for perioden etter prosjektavslutning i Hvilke tiltak skal iverksettes for å sikre at dette blir en langsiktig satsing? Handlingsplanen legger opp til en planlegging i år 4 og 5 for driftsfasen etter Det blir nødvendig å avklare ansvarsforhold, økonomi og roller når driftsfasen starter. Handlingsplan Handlingsplan for hovedprosjektet viser det brede omfanget av oppgaver.fordelen med dette prosjektet er imidlertid at det har èn hovedmålsetting, det å miljøsertifisere 90 % av fylkets kommersielle reiselivsbedrifter. Prosjektet er således tydelig og målrettet på oppgavene som skal løses. Handlingsplanen er omfattende, og vil kreve en prosjektleder med erfaring fra å takle store reiselivsprosjekt hvor mange aktører skal involveres, og med mange parallelle prosesser som krever håndtering, motivering, pådriving og gjennomføring. Prosjektets arbeidsoppgaver de første 24 månedene er detaljert i handlingsplanen, og noe mer overordnet for de 3 siste årene. Årlige handlingsplaner må rulleres, evalueres og tilpasses status og framdrift. Med mindre andre oppgaver blir innlemmet i prosjektet, er det viktig at arbeidsoppgavene har direkte relasjon til målsettingen for prosjektet. Finansiering Forprosjektets mandat er å utarbeide en grovanalyse på et estimert finansieringsbehov for hele prosjektperioden. Foreløpige estimat viser et behov på 13,3 millioner kroner over 5 år. En viktig prinsippavgjørelse blir hva som skal ligge i prosjektet som direkte kostnad eller om det skal være egenbetaling for deltagende bedrifter/aktører. Hvilke incentiver prosjektet tilbyr og til hvilket økonomisk omfang vil i stor grad påvirke finansieringsbehovet. Til sammen blir dette viktige avklaringer for Hovedprosjektets finansiering med en vesentlig innvirkning på totalbudsjettene. I den grad det er interessant for Buskerud Fylkeskommune som har finansieringsansvaret, kan alternative finansieringskilder utredes nærmere. Det er gjort følgende antagelser i denne forbindelse: Miljøsertifiseringsprosjektet er enestående i landet, og bør kvalifisere for en nasjonal pilot-status med statlige prosjektmidler fra departement som Kommunal og regional departementet, Miljøverndepartementet og/eller Nærings-og handelsdepartementet. Det antas videre at prosjektet kan kvalifisere for interregionale midler og EU-virkemidler, noe som også kan bli nærmere vurdert. Begrepsforklaringer for Miljøfyrtårn: Som en kort oppsummering er dette gangen for å bli Miljøfyrtån sertifisert: Bedriften må benytte en godkjent miljøfyrtårn-konsulent (kalt konsulenten) til å veilede seg fram til å få selve sertifiseringsgodkjenningen. Arbeidet med miljøkonsulenten kalles sertifiseringsprosessen. Selve sertifiseringen foretas deretter av nøytral tredjepart, en sertifisør, godkjent av Miljøfyrtårn. For miljøfyrtårnkommuner er det kommunene sitt ansvar å ha godkjente sertifisører, enten i egen regi, eller i samarbeid med andre kommuner. Noen kommuner har valgt å kjøpe sertifisørtjenesten av eksterne firma. Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 7

8 HA 1 Prosjektorganisering og ledelse Prosjektorganisering Eierskap (PE): Buskerud Fylkeskommune (BFK) er prosjekteier (PE). Prosjektansvarlig (PA): Via partneravtale med BFK kan Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold (IN) få prosjektansvaret (PA). PE/PA vil ha hovedansvaret for finansieringen. Styringsgruppe (SG) : Styringsgruppa organiseres etter PLP (prosjektlederprosessen) der SG har ansvars- og beslutningsmyndighet. Rollen til styringsgruppa skal være rettet mot to hovedfokusområder: prosessdriver i samarbeid med PE/PA være aktiv og styrende. SG bør fungere som en ressursbank for PL Sammensetning av SG: 3 kommersielle reiselivsbedrifter fra ulike kategorier, 2 destinasjonsselskap ( 2 av dem som organiserer flest bedrifter, antagelig Hemsedal og Drammensregionen), BFK med 2 representanter fra administrasjonen i Utviklingsavdelingen, Innovasjon Norge v/pa. Fra prosjektadministrasjonen vil PL møte uten stemmerett. Kvartals vise møter i SG. Team Reiseliv: Deres formål og mandat tilsier at de bør ha en rolle i prosjektet som viktig innspill-partner. Team Reiseliv har ordinært 4 møter årlig. Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering bør være tema på 2 av de årlige møtene. Regionrådene: Regionrådene bør ha en viktig innspill-rolle. Regional delplan er politisk vedtatt og forankret i kommunene. 18 av fylkets 21 kommuner er såkalt Miljøfyrtårn kommuner med ansvar for å ha sertifisører til å foreta Miljøfyrtårn-sertifisering. Det antas at merkeordningen Miljøfyrtårn blir mest relevant for et stort flertall av bedriftene, og kommunene vil således bli direkte involvert i og få en rolle i prosjektet fordi det er kommunene sitt ansvar å påse at de har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på sertifisør-ordningen. Informasjon og forankring blir viktig for å ansvarlig gjøre kommunene sin rolle. Prosjektet legger opp til 1 årlig informasjonsmøte i hvert av fylkets 5 regionråd. Dersom prosjektet ser behov for direkte kontakt med kommunene utover dette, etableres rutiner for å møte dem. Ledelse av prosjektet: Alternativ 1 - Innleid Prosjektleder (PL): Den daglige prosjektledelsen ledes av Prosjektleder (PL) som er rekruttert fra fagmiljø som oppfyller kompetansekravene. Spesielt de 2 første årene vil oppgavene for PL overskride 1 årsverk, og vedkommende må kunne trekke inn kompetanse fra en stab eller et team for å utføre det brede spekteret av arbeidsoppgaver. Prosjektleder bør fortrinnsvis ha sitt daglige arbeidssted i eget fagmiljø, men med faste arbeidsdager/arbeidsmøter med PA og evnt PE ved behov. Alternativ 2 - Ansatt prosjektleder (PL) I dette alternativet blir prosjektleder ansatt med kontorsted hos Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold i Drammen. Arbeidsoppgavene vil være de samme som for en innleid PL. Oversikten på omfanget av arbeidsoppgaver skissert nedenfor, viser at det spesielt første år er behov for arbeidskapasitet utover PL sitt årsverk. PL vil ikke ha tilleggskompetanse/kapasitet i egen stab ved ansettelse. Vi antar at PL kan organisere et team med frittstående konsulenter til å ta inn i arbeidsoppgavene. Oppdragsgiver har ikke nøkkeltallsberegninger for å se de totale kostnadene ved en ansatt PL, slike som: lønnsnivå, sosiale utgifter, feriepenger, pensjonsrettigheter, administrative kostnader, kontorleie med mer som grunnlag for et kostnadsestimat. I forståelse med BFK vil ikke dette alternativet framgå av kostnadskalkylene.

9 Vurdering fordeler/ulemper ansatt eller innleid Prosjektleder (PL) Organisering PL Fordeler Risiko /ulempe Ansatt PL Nærhet til og daglig kontakt med PA Dedikert til prosjektet - høy fokus, fastpris) uten konkurranse fra andre prosjekt Nær kontakt med engasjert virkemiddelbruken Innleid PL Fastpris (forutsigbart) Større fleksibilitet med tilleggskompetanse i egen stab Befinner seg i fagmiljø for daglige diskusjoner Lavere sårbarhet stab kan tre inn dersom uforutsette ting skjer Innleid konsulent vil kunne være raskt på plass Bedre faglig påfyll fra egne miljø Alle kostnader til reise betales særskilt (ikke en del av Gode prosjektledere slutter ikke der de er ansatt/ Kostnader tilkommer på lønn/sos utgifter/ feriepenger/sykepenger/ pensjons-rettigheter Kostnader kontorhold/mobil/pc Kostnader knyttet til all innleie av tilleggsjobber ( spesielt år 1 og 2) Helt avhengig av at PL fungerer og ikke blir syk mm Mindre personal back-up større sårbarhet En ansettelsesprosess tar normalt lengre tid.pl kan komme senere på plass Ikke fysisk tilstede i Drammen daglig Kan miste fokus dersom firma får nye/andre spennende prosjekt PL - oppgaver o Administrasjon o Kontakt mot PA/PE/SG o Utarbeide søknader finansiering nasjonalt/internasjonalt o Vaske listen over kommersielle reiselivsbedrifter fra Forstudiet o Opprette e-ost database over alle bedrifter og øvrige aktører o Igangsette og drifte nettside/sosiale medier o Utarbeide kommunikasjonsplan o Forhandle med sertifiseringsordningene stordriftsfordeler med mer o Følge med på kriterie-justeringer og andre endringer hos sertifiseringsordningene o Kontakt mot/innhenting av erfaringer fra bærekraft/miljø- prosjekt nasjonalt/internasjonalt o Etablere gode system for oppfølging av konsulent-teamet (fram til sertifisering) o Sikre kapasitet til sertifiseringsprosessen (sertifisører) i samarbeid m kommuner (Miljøfyrtårn) eller øvrige sertifiseringsansvarlige. o Økonomisk planlegging, oppfølging/ansvar og finansiering sammen med PE/PA o Mobiliseringskurs ulike målgrupper definere formål og tilpasse/utvikle kurs o Løpende evalueringer o Tilpasninger framdrift/gjennomføring o Rullering av årlige handlingsplaner o Utarbeide enkle års-rapporter o År 4 og 5 re-sertifiseringsperiode tiltak/tilrettelegging o Forberede driftsfase etter prosjektslutt fra 2017 Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 9

10 o Utøvende o Kontakt med kommuner/regionråd o Kontakt mot kommersielle reiselivsbedrifter o Kontakt med destinasjonsselskap o Region-/nettverksinndeling o Innsalg/motivasjon o Innsalg kurs og annen kompetanseheving o Samarbeid med sertifiseringsordningene o Utøve kommunikasjonsplan drifte sosiale medier o Presse/samfunnskontakt o Bidra til det faglige innholdet i utvikling av kurs/nettverkssamlinger o Ansvar med å rigge konsulent-team, (alternative løsninger: flere enkeltstående miljøkonsulenter som arbeider som et team, et firma som står for alle konsulentene, eller et firma som har delvis egen kapasitet og delvis syr sammen et team i samarbeid med andre miljøkonsulenter/firma) o Ansvar med Train the Trainers for : miljøkonsulentene, sertifisørene og destinasjonsselskap o Pådriver o Koordinerende o Koordinere teamet med miljøkonsulenter o Koordinere sertifisører ( evnt etablere et Buskerud-team) o Koordinere andre nasjonale evnt internasjonale relevante bærekraftprosjekt inn i dette prosjektet PL må kunne trekke inn kompetanse og kapasitet på deler av oppgavene, spesielt i år 1 og år 2. År 3-5 antas å være mer preget av prosjektframdrift som bygger på rutiner etc som er etablert i år 1 og 2, med nødvendige tilpasninger. Estimert Årsverk PL : År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Snitt årsverk PL i % over 5 år % % 100% 100% 100% % Kompetansekrav PL: o Prosjektledelse fra større reiselivsprosjekt som har involvert mange aktører kan gi referanse på evne til å være en pådriver, evne til å sjonglere mange parallelle prosesser, sjonglere mange baller med ulik vekt og form vise til stab eller team som samlet dekker kompetansekrav (dette gjelder dersom PL er innleid) o Økonomisk forståelse prosjektbudsjettering og -oppfølging o Prosessledelse o Reiselivsfaglig kompetanse Kunnskap om hvordan destinasjoner er organisert og drives Kunnskap om reiselivsbedrifter o Oppbygging/Igangsetting og drifting av sosiale medier o Kjennskap til miljøsertifisering og sertifiseringsordningene o Kunnskap om bærekraftig reiseliv Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 10

11 Organisasjonsmodell: PE BFK PA IN PG Prosjektgruppealle som jobber med prosjektet SG PL Prosjektet er næringsrettet og tilrettelagt for de kommersielle reiselivsbedriftene Det ligger et stort potensial i å løse utfordringer samtidig og i et samspill mellom offentlige og private aktører. Hovedprosjektets arbeid vil være rettet mot det private næringslivet, mens det offentlige vil ha en finansierings- og tilrettelegger rolle. Prosjektleder sitt arbeid vil i vesentlig grad være rettet mot de 3 aktør- gruppene for Hovedprosjektet: Prosjektleder Destinasjonsselskapene Kommersielle reiselivsbedrifter Kommuneregionene i Buskerud Medarbeiderne i bedriftene Rådet for Drammensregionen: o Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker Kongsbergregionen: o Nore og Uvdal, Flesberg, Rollag og Kongsberg Regionrådet for Midtfylket (Norefjell regionen): o Krødsherad, Sigdal, Modum Samarbeidsrådet for Ringeriksregionen: o Ringerike og Hole Regionrådet for Hallingdal: o Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol Av de 21 kommunene er det 3 (understreket) som ikke er med i nettverket i Miljøfyrtårn. (Nettverket er kommuner som har sertifiserte virksomheter eller har gjort politisk vedtak om å støtte Miljøfyrtårn. Kilde ) Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 11

12 Kommersielle reiselivsbedrifter; antall og fordeling pr region I henhold til oppstillingen over kommersielle reiselivsbedrifter i Buskerud fra Forstudiet, antas at det er ca 600 bedrifter. I henhold til målsettingen om 90% sertifisering blir dette ca 540. De kommersielle reiselivsbedriftene i hht listen fra Forstudiet fordeler seg slik: Drammensregionen 205 Kongsbergregionen 40 Hallingdal 150 (inkl Hemsedal, tall er estimert) Norefjellregionen 40 Ringeriksregionen 34 (egenutsendte?) Sum ca 460 NHO medlem 110 Hanen 26 Sum ca 136 Totalt ca 600 Det vil være behov for en vasking av listene. Mest sannsynlig vil antallet bli redusert. Målsettingen med 90% sertifisering er uavhengig av antallet en måtte komme fram til. Kostnader prosjektledelse Aktivitet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Akkumulert Prosjektledelse *Prosjektleder 100% 1600 t a kr (4%prisvekst) (pga prosjektets lengde forhandlet konsulent timepris ned fra kr 1 200) * Prosjektstab/eam 60% 960 t a kr (forhandlet konsulent timepris ned fra kr 1 200) * Prosjektstab/team 20% 320 t a kr (forhandlet konsulent timepris ned fra kr 1 200) Administrasjonskost,15% årlig av innleid PL kostnad (reiser /diett/hotell/kontorrekv med mer for innleid PL) Styringsgruppa - møtekostnad/reisegodtgjøring (servering/reisegodtgjørelse for SG, 4 kvartalsvise møter) Regnskap og revisjon * ref tabell årsverksoversikt PL år 1-5 Merknad: Alternativ modell med ansatt PL er ikke kalkulert da det mangler nøkkeltallsberegninger for lønn, kontorhold, etc. Dette estimatet er med innleid PL. SUM Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 12

13 HA 2 Miljøsertifisering. Ulike miljøsertifiseringsordninger. Det finnes ulike miljøsertifiseringsordninger for reiselivsbedrifter. Det kan synes vanskelig å skille de fra hverandre, men de er alle laget ut fra bransjens ønsker og ulike behov. Følgende sertifiseringsordninger vil være mest relevant for reiselivsnæringen i Buskerud: Miljøfyrtårn Norsk Økoturisme Svanemerket/EU-blomsten ISO Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn anses å være den miljømerkeordningen som et stort flertall vil velge fordi den er en lavterskel ordning som alle kan klare. Den vil også fungere som en god start for bedrifter som ønsker å gå videre med andre sertifiseringsordninger på et senere tidspunkt. Miljøfyrtårn er allerede i Forstudiet valgt som den mest aktuelle, og Forprosjektet beskriver derfor 3 alternative sertifiseringsprosesser for Miljøfyrtårn. Det er imidlertid viktig å gjøre oppmerksom på at bedrifter står fritt til å velge andre sertifiseringsordninger. Prosjektets målsetting er å bli miljøsertifisert. I vedleggene til Forprosjektet ligger beskrivelse av de andre sertifiseringsordningene.. Ulike løsninger for Miljøfyrtårn: For å bli Miljøfyrtårnsertifisert må bedriftene i samarbeid med en godkjent miljøfyrtårnkonsulent, gjennomføre en miljøanalyse av bedriften. Virksomheten skal oppfylle generelle krav samt spesifikke bransjekrav. Konsulenten skriver en miljørapport som legges elektronisk inn i Miljøfyrtårns Portal. En godkjent sertifisør fra kommunen vil foreta selve sertifiseringen. Sertifiseringen skjer ved at sertifisør gransker dokumentasjon på at alle krav er oppfylt, samt gjennomfører et bedriftsbesøk for å se at alt fungerer i praksis. For mer informasjon om kravene, se Det er mange ulike alternative måter å gjennomføre sertifiseringsprosessen i Miljøfyrtårn på. Nedenfor er det skissert 3 ulike alternativ med estimert timeforbruk/kostnad med miljøkonsulent. I vedleggene ligger detaljert framgangsmåte for hvert av de 3 alternativene. Nettverksmodellen - anbefalt sertifiseringsprosess Prosjekteier legger til grunn at det er nettverksmodellen som er den anbefalte gjennomføringsmodellen. Fordelen med nettverksmodellen: o prismessig er det billigere enn en individuell prosess o anledning til å diskutere løsninger i fellesskap med andre bedrifter i samme bransje o godt grunnlag for verdifull nettverksbygging Alternativ 1. Nettverksmodell bedrifter møtes og jobber i nettverk m miljøkonsulent Nettverksmodellen består av felles samlinger med mange bedrifter og individuell oppfølging pr tlf/mail. Vi foreslår å samle ca 10 bedrifter til 2 felles samlinger. Her vil man få et godt utgangspunkt for miljøarbeidet en felles forståelse av hvorfor og hvordan. To dager anbefales hvis man ønsker å etablere et levende nettverk og en mulighet for mer uformell erfaringsutveksling. Kontakten mellom konsulenten og de enkelte bedriftene vil utover dette foregå via telefon, videokonferanse, e-post og Miljøfyrtårns Portal. Her vil det være en fordel med to miljøkonsulenter. Generelt er Faveo sin erfaring at to konsulenter sikrer kvaliteten i arbeidet på samlingene, og at det samtidig reduserer den generelle Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 13

14 sårbarheten ved gjennomføringen av og arbeidet med bedriftene på samlingene. Bedriftene bør få èn konsulent med hovedansvar til å følge opp den enkelte bedrift, også etter samlingene. Estimert timeforbruk basert på erfaring Miljøfyrtårnsertifiseringsprosess Nettverksmodellen Forberedelse gjennomgang av utfylte maler fra deltagende bedrifter pr samling av maler, tilpasse verktøy, forberede samlinger Oppstartssamling (ca en dag) (inkl forberedelse/ etterarbeid ca en dag) Individuell oppfølging med hver bedrift Inkl bedrifts-kartlegging og veiledning gjennom prosessen Nettverksmøte 2 (2 dg samling (inkl forberedelse/ etterarbeid- ca en dag Konsulentrapport Reisetid 2 samlinger a 4 timer Sum Bedriftsbesøk (frivillig?) Flere bedrifter kan også gå sammen om felles besøk. Tidsforbruk Felles 16 t 16 t 24 t 8 t Tidsforbruk Individuelt ca 8 t pr bedrift ca 4 t pr bedrift 64 t Ca 12 t pr bedrift 8 t per bedrift eller mer tilpasses bedriftens behov + reisetid Med utgangspunkt i at 10 bedrifter deltar på hver samling gir dette følgende timeestimat for miljøkonsulentbehov pr bedrift: Sum tidsforbruk felles 64 timer delt på 10 bedrifter = 6,4 timer pr bedrift Sum tidsforbruk individuell pr bedrift = 12 timer Sum Totalt alternativ 11 pr bedrift = 19 ( opphøyd fra18, 4 timer) Sum tidsforbruk individuell bedriftsbesøk(frivillig) = 8 timer Sum Totalt alternativ 2 pr bedrift = 27 timer Kostnadsoverslag miljøkonsulentbehov pr bedrift m/ snitt timepris kr 800,- *eks mva Kostnad Sum Total alternativ 1 pr bedrift 19 timer a kr 800 Kr eks mva og reisekostnader Kostnad Sum Total alternativ 2 pr bedrift 27 timer a kr 800 Kr eks mva og reisekostnader *Miljøfyrtårn oppgir miljøkonsulent timehonorar fra kr kr Kr 800 et snitt av disse. I tillegg kommer kostnader med sertifisering, registreringsgebyr i Miljøfyrtårnstiftelsen, diplomkostnad og årlig medlemskap Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 14

15 Alternativ 2. Separat oppfølging av miljøkonsulent av hver enkelt bedrift Dette alternativet gir tett samarbeid mellom bedrift og konsulent. Prosessen bør starte med et besøk hos bedriften. Deretter kan kontakten mellom rådgivere og de enkelte bedriftene foregå via telefon, videokonferanse, e-post eller annen løsning. Miljøfyrtårnsertifiseringsprosess Separat oppfølging pr bedrift Tidsforbruk timer Forberedelser, tilrettelegging av maler og verktøy 2 t Bedriftsbesøk (inkl miljøanalyse) 8 t Individuell oppfølging med hver bedrift, inkl t forberedelser og etterarbeid (tilpassing av verktøy og maler, gjennomgang dokumenter mm) 3 4 telefonmøter. Kontakt med Miljøfyrtårn, legge inn dokument i MiljøfyrtårnPortalen Konsulentrapport 4 t Reisetid 6 t Totalt pr bedrift timer Totalt pr bedrift kostnad snitt timepris kr 800* Kr eks mva + reisekostnader konsulent *Miljøfyrtårn oppgir miljøkonsulenttime honorar fra kr kr kr 800 et snitt av disse. I tillegg kommer kostnader med sertifisering, registreringsgebyr i Miljøfyrtårnstiftelsen, diplomkostnad og årlig medlemskap Alternativ 3. Stor egeninnsats av bedrift. Miljøanalyse og kvalitetssikring av rapport Dette alternativet baserer seg på at bedriften selv gjør mesteparten av arbeidet, og kun får hjelp av en konsulent til å komme i gang, samt kvalitetssikre sluttrapport. Konsulenten gjennomgår Miljøfyrtårns krav sammen med bedriftene. (Bedriftsbesøk hos bedriften evt. pr tlf.) Bedriften gjør selv alt arbeidet, samt lager skisse til konsulentrapport. Konsulenten kvalitets sikrer rapport før sertifisering. Estimert timeforbruk miljøkonsulent basert på erfaring - ca 12 timer pr bedrift, snittpris pr konsulenttime kr 800 = kr eks mva og reisekostnader.* * Miljøfyrtårn oppgir miljø konsulenttime honorar fra kr kr kr 800 et snitt av disse. I tillegg kommer kostnader med sertifisering, registreringsgebyr i Miljøfyrtårnstiftelsen, diplomkostnad og årlig medlemskap Kapasitet miljøkonsulenter. For å nå målet om 90 % sertifiserte bedrifter vil det være nødvendig å sikre tilstrekkelig med kvalifiserte og kompetente miljøkonsulenter til å veilede bedriftene gjennom en miljøsertifiseringsprosess. Miljøfyrtårn setter krav til at konsulentene skal være godkjent av Miljøfyrtårn. På Miljøfyrtårn sin hjemmeside er lister på godkjente miljøkonsulenter for hvert fylke. I hht Miljøfyrtårn sine egne opplysninger er ikke listen komplett pr dd Listen er for så vidt av mindre interesse da en ser at konsulentene jobber på tvers av kommuneog fylkesgrenser. Vi vil påpeke at det vil være en fordel at konsulentene har god kjennskap til og bred erfaring med sertifiseringsordningen, en viss kjennskap til reiselivsnæringene, en fordel med erfaring fra nettverks-jobbing og kan håndtere store grupper på en effektiv måte. Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 15

16 Overslag prosjektets totale miljøkonsulentbehov i timer og kostnad over 5 år Antall bedrifter Snitt miljøkonsulenttimer pr bedrift Sum total miljø- Konsulenttimer Kostnad konsulentbehov Snitt kr 800 pr time t t / tilsvarer ca 8 årsverk Kr *Miljøfyrtårn oppgir miljøkonsulent time honorar fra kr 400 kr Kr 800 er et snitt av disse, eks mva og reisekostnader Da man ikke vet i hvilke faser og tempo bedriftene ønsker å sertifisere seg, må man ved avtale sikre at det er tilstrekkelig kapasitet også til å ta toppene. Buskerud Miljøfyrtårnpilot for effektiv sertifiseringsprosess? Miljøfyrtårn - konsernmodell Det finnes i dag effektive opplegg for sertifiseringsprosess av mange bedrifter som er i et konsern med krav til at virksomhetene har et hovedkontor som har styringsrett over avdelingene og som kan oppfylle enkelte krav på vegne av avdelinger. Her der det felles dokumenter og maler som også legges til grunn. Konsernmodell-tanken oveført til dette prosjektet Dette vil være litt vanskelig å overføre konsern-modellene direkte til arbeidet med reiselivsbedrifter, ettersom det ikke foreligger styringsrett over virksomhetene. Men, Miljøfyrtårn har i møte med Faveo antydet at de kan være behjelpelige med å tilrettelegge for et raskt og effektivt sertifiseringsopplegg. Buskerud Fylkeskommune kan være pilot for å utarbeide retningslinjer for effektiv sertifiseringsprosess for denne type bedrifter. Effektiv arbeidsmetode for sertifiseringsprosessen En god og effektiv arbeidsmetode vil være å utarbeide et sett sjekklister og maler som kan være felles for virksomheter innen samme bransje (eks. hotell, camping, opplevelse etc). Det bør utarbeides en felles mal for konsulentrapport for miljøfyrtårn, slik at arbeidet kan utføres på en rasjonell og effektiv måte, samtidig som kravene i miljøfyrtårn ivaretas. Utarbeidelse av felles maler er noe de større konsulentfirmaene har som sitt konkurransefortrinn, og som ofte synliggjøres i forbindelse med tilbud/anbud. For PE bør dette være et krav i prosjektet. Miljøfyrtån har vist interesse for å bistå dette arbeidet. For dette prosjektet vil det være naturlig å innhente erfaringsgrunnlag fra pilotene Trysil og Røros. Deretter kan man lære opp flere konsulenter i forhold til bruk av maler og også kunnskap om prosjektet, målsettinger, incentiver, reiselivsnæringen og deres spesielle utfordringer og behov i et train the trainers opplegg. Det vil være en fordel at mange konsulenter binder seg for en lengre periode, slik at erfaringsoverføring ivaretas på en god måte. Sertifisering Standardisert sertifiseringsmodell og sertifisørarbeid. Miljøfyrtårn har i utgangspunktet et krav om at det er kommunen som ved sine sertifisører skal sertifisere virksomhetene. De øvrige sertifiseringsordningene har egne sine modeller som er beskrevet i vedlegg. På samme måte som man utdanner miljøfyrtårnkonsulenter, utdanner Miljøfyrtårn også sertifisører. I samarbeid med Miljøfyrtårn kan det skreddersys sertifisørkurs, med opplæring ikke bare i sertifisering, men også med opplæring i dette prosjektet spesifikt, i bransjen og de malene som Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 16

17 benyttes av reiselivsbedriftene/miljøkonsuentene. På den måten vil sertifisørene kunne forenkle eget arbeid. Det er mindre tidkrevende å gå gjennom dokumenter som er strukturert på en enkel måte, enn om man skal lese gjennom konsulentrapporter som ser forskjellig ut fra gang til gang. Kapasitet sertifisører Av fylkets 21 kommuner er det 18 som er Miljøfyrtårn kommuner, men ikke alle har egne sertifisører. Miljøfyrtårn sin oversikt viser at det er 17 sertifisører i Buskerud, hvor 11 er registrert under Drammen kommune, og av disse kommer de aller fleste fra frittstående konsulentselskap som også opererer på listen for andre kommuner. Miljøfyrtårn avholdt sertifisør kurs i oktober 2011, og listen er ikke oppdatert etter dette. Listen over sertifisørene registrert i Buskerud, se vedlegg. Anbefaling sertifisering Buskerud-team Vår anbefaling vil være å knytte til seg 5-6 sertifisører i et Buskerud-team. Dette bør skje i et samarbeid med regionrådene/kommunene som godkjenens av Miljøfyrtårn. Teamet får et train the trainers kurs med god innføring i de spesielt tilpassede og strukturerte dokumenter og rapportmaler for reiselivsbransjen.vi antar at dagens gjennomsnitt med ca 8 timer pr sertifisering kan bli redusert fra 8 til ca 5 timer Det er et begrenset behov for for sertifisør-dagsverk for å sertifisere 500 bedrifter over 5 år, og sertifisering bør derfor ikke bli verken en utfordring eller flaskehals. Overslag prosjektets totale sertifisørbehov; timer og kostnad over 5 år Antall bedrifter Snitt sertifisør timer pr bedrift Sum total sertifisør-timer Kostnad sertifisør Snitt kr 800 pr time eks mva og reisekostnader 500 Alternativ 1: t / tilsvarer ca 2,5 årsverk Kr Alternativ 2: t/ tilsvarer ca 1,5 årsverk Kr Resertifisering År 4 og bedrifter t / tilsvarer ca 0,62 årsverk Kr Kostnader train the trainers Aktivitet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Akkumulert HA2 Miljøsertifisering "Train the trainers" Felles samling for miljøkonsulenter og sertifisører (kostnader knyttet til møteopplegg, ikke honorar) Formål m samlingene: Rapportering og erfaringsutveksling Opplæring i prosjektmål og incentiver Gjennomgang felles maler spesialtilpasset dette prosjektet SUM Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 17

18 HA 3 Incentiver Som et sunt prinsipp bør være at incentiver utløses først etter at bedriften faktisk har blitt sertifisert. Forslag incentiver Forslag på incentiver er listet nedenfor, der èn eller flere incentiver kan være aktuelle. Det vil uansett være et kostnadsspørsmål for hva prosjektet har anledning til å finansiere. En ser gjennom prising av de ulike forslagene m kostnad pr tiltak og pr bedrift multiplisert m 500 bedrifter, blir det store beløp, og følgelig en stor innvirking for prosjektets finansieringsbehov. Hovedprosjektet får en viktig oppgave å beslutte incentiver og til hvilket prisnivå. Det blir også nødvendig å se på rekkefølge av mulige incentiver; hva vil vi belønne først? Hva vil vi deretter belønne? og hva skal en til sist belønne. For eksempel ved førstegangspåmelding, ved den årlige rapporteringen til Miljøfyrtårn etter at en er sertifisert, eller ved resertifisering. Hva med driftsfase etter prosjektslutt? For dette prosjektet vil det være med mange små reiselivsbedrifter med begrenset økonomi, hvor kostnaden til miljøkonsulenten kan være flaskehalsen for ikke å velge å bli sertifisert. En mulighet kan være at incentivene kan inndeles for små, mellomstore og store bedrifter. o Mobilisering/motivasjons-samlinger dekkes i sin helhet (eks reisekostnader), (ref kostnad under Mobilisering), eller subsidiert med en egenandel for hver deltaker? o 50% tilskudd til miljøkonsulent (snitt 24 konsulent timer pr bedrift) til de 10 første bedriftene som sertifiserer seg i løpet av prosjektets første 3 mnd o Tidlig påmelding til miljøsertifiseringskurs utløser incentiver i forma av lavere pris. o Raskere/enklere sertifiseringsprosess etter stordrifts-avtale eller konsern-modellen med Miljøfyrtårn o Etableringsavgiften til sertifiseringsordningen dekkes 100% eller 50% o Diplomkostnaden dekkes engangsbeløp. Eller kan dette dekkes av kommunene, slik en ser noen andre kommuner gjør? o 50% av 1.års medlemskap dekkes o Prosjektet tilbyr gratis kurs i utformingen av den pålagte bedrifts-årsrapporten til Miljøfyrtårn o 50% betales for re-sertifisering o Synlighet i Gresstusten på VisitNorway (gratis) (eksisterer allerede) o Ulike offentlige matchingsmidler forfordeles sertifiserte bedrifter o Sertifiseringsbarometer - %-vis beste destinasjon eller region prisutdeling - pengebeløp til et fellesgode på destinasjonen Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 18

19 Kostnader incentiver Aktivitet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Akkumulert HA 3 Incentiver I det følgende er det presentert mulige incentiver med kostnadsestimat: 50% dekning av konsulenttid til de 10 første bedriftene som sertifiserer seg innen 3 mnd ( snitt 24 timer a kr %) Formål: få raskt opp gode ambassadører Etableringsgebyr Miljøfyrtårn (pris kr kr ) Snitt kr 3000 pr bedrift bedrifter - år 1 75 bedrifter / år stk / år stk Diplomkostnad Miljøfyrtårn- a kr 700 (tilsv framdrift som over) år 1 75 bedrifter / år stk / år stk Er dette en kostnad kommunene kan dekke? SUM Erfaring tilsier at det viktigste argumentet for overnattingsbedrifter spesielt til å sertifisere seg, er kundekrav ved innkjøp av møter/kurs/konferanser. Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 19

20 HA 4 Motivasjon Forankring Kommunikasjon Motivasjon og forankring En god forankring vil som regel også danne grunnlag for god motivasjon, både for å sertifisere seg, samt ønske om å opprettholde sertifiseringen i egen bedrift. Tiltak for forankring og motivasjon kan være positivt overlappende. Eksempler på mulige virkemidler overfor de kommersielle reiselivsbedriftene kan være: Belyse bedriftenes fordeler ved å være sertifisert; både økonomisk, omdømmemessig og markedsmessig Mobilisering av 10 aktører for å starte miljøsertifisering umiddelbart ambassadører Utdanne miljøfyrtårnkonsulenter som kjenner Buskerud generelt og regionene spesielt gode inspiratorer overfor bedriftene, og som kan gjennomføre sertifiseringsprossen effektivt og kostandsbesparende for bedriften da det i forkant er utarbeidet felles rapporteringsmaler og dokumenter speseilt for dette prosjektet. Sikre at et tilstrekkelig antall konsulenter (med kjennskap til reiselivet) og sertifisører er tilgjenglig i alle regioner Økonomiske incentiver: deler av bedriftens kostnader kan dekkes - etter gjennomført sertifisering Vi anbefaler en intern oppstartsseanse for PG med en senior kommunikasjonsrådgiver for å sikre at kommunikasjonsplanen er kvalitetssikret. Disse tar typisk fra en halv til en hel dag og koster kr ,- En helhetlig kommunikasjonsstrategi som favner alle målgrupper er en kritisk suksessfaktor. Videre bør det vurderes å engasjere en kommunikasjonsrådgiver på timeavtale slik at alle pressemeldinger og annen viktig ekstern kommunikasjon løpende kvalitetssikres. (Timepriser ligger i området kr. 1500,-til kr. 2500,- + mva.) Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 20

90% Sertifisert. Først mot fremtiden. Geilo, 26. og 27. mai 2014. RePlan as Jan Erik Dietrichson

90% Sertifisert. Først mot fremtiden. Geilo, 26. og 27. mai 2014. RePlan as Jan Erik Dietrichson 90% Sertifisert Først mot fremtiden Geilo, 26. og 27. mai 2014 RePlan as Jan Erik Dietrichson Et ambisiøst mål: 90% miljøsertifiserte reiselivsbedrifter innen utgangen av 2016 Kort om prosjektet 90% sertifiserte

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Beskrivelse av. Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013. Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013

Beskrivelse av. Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013. Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013 Beskrivelse av Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013 2013 Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013 1 Denne prosjektbeskrivelse er utarbeidet på grunnlag av behandlinger og vedtak i kommunestyret

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT SMB Utvikling Gratangen Prosjektleder Hilde Svenning 1 Innhold 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSNING... 3 3. ORGANISERING...

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Jan Vogt Rådgiver, Totalmiljø AS

Jan Vogt Rådgiver, Totalmiljø AS Jan Vogt Rådgiver, Totalmiljø AS Innhold Aktørene i nettverket og deres roller Litt om utvikling av bransjekrav Roller Virksomhet VIL Konsulent HJELPER Sertifisør GODKJENNER Stiftelsen Miljøfyrtårn administrerer

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Møteinnkalling for Agenda 21

Møteinnkalling for Agenda 21 LØRENSKOG KOMMUNE Tid: 24.01.2008 kl 19:30 Sted: Rånåsfoss kraftstasjon Møteinnkalling for Agenda 21 Eventuelle forfall meldes på telefon 67 93 40 61 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver, Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver, Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver, Stiftelsen Miljøfyrtårn Innhold Aktørene i nettverket og deres roller Litt om utvikling av bransjekrav Roller Virksomhet VIL Konsulent HJELPER Sertifisør GODKJENNER Stiftelsen

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

SkatteFUNN. Hallingdal næringshage 28 januar 2016

SkatteFUNN. Hallingdal næringshage 28 januar 2016 SkatteFUNN Hallingdal næringshage 28 januar 2016 Agenda: Hva er SkatteFUNN? Noen tall Viktige momenter for deg som søker Rettigheter og plikter Verdt å vite i forkant av skriveprosessen Hva er avgjørende

Detaljer

Turskiltprosjektet i Buskerud Evaluering basert på foreløpige tall

Turskiltprosjektet i Buskerud Evaluering basert på foreløpige tall Turskiltprosjektet i Buskerud 13-16 Evaluering basert på foreløpige tall Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk

Detaljer

S L U T T E V A L U E R I N G A V R E G I O N A L D E L P L A N R E I S E L I V

S L U T T E V A L U E R I N G A V R E G I O N A L D E L P L A N R E I S E L I V S L U T T E V A L U E R I N G A V R E G I O N A L D E L P L A N R E I S E L I V INNLEDNING Innledning Buskerud utarbeidet i 2009 en regional delplan for reiselivet «Først mot fremtiden» Planen skisserte

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner

Statsbudsjettet Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Statsbudsjettet 2018 Seniorrådgiver Lisbet K. Smedaas Wølner Vekst i frie inntekter 2018 Distriktstilskudd Sør-Norge Innbyggere per 1.1.2014 Innbyggere per 1.1.2017 Gj.snittlig skatteprosent 2014-2016

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Regionrådet 17.juni 2014

Regionrådet 17.juni 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 17.juni 2014 Sted: Nore og Uvdal kommune Norefjord stasjon Tidspunkt: kl 09:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet

Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet Agdenes kommune Hvordan skaper vi et framtidig bærekraftig omsorgstilbud 2014-2015 Prosjektplan for gjennomføring av utredningsarbeidet 23. oktober 2014 Agdenes kommune 2 3. 1 0. 2 0 14 Innhold 1. BAKGRUNN

Detaljer

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN TEMA: Redusert uønsket deltid. Okkenhaugveien 20A Distrikt Sentrum/Ytterøy Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 1 Navn Selskapets navn er. Følgende 29 eiere er deltakere i selskapet: Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal,

Detaljer

Hvordan står det til med PP-tjenesten? Er PP-tjenesten rustet til å møte krav og forventninger som blir stilt?

Hvordan står det til med PP-tjenesten? Er PP-tjenesten rustet til å møte krav og forventninger som blir stilt? Hvordan står det til med PP-tjenesten? Er PP-tjenesten rustet til å møte krav og forventninger som blir stilt? Bærekraftig? Får vi løst våre oppgaver Møter vi forventningene? Sikrer vi at barn og unge

Detaljer

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn UTVIKLINGSAVDELINGEN Jf. adresseliste Vår dato: 26.06.2017 Vår referanse: 2017/14652-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61 Forslag til Regional plan for areal

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Innhold 1. Aktørene i nettverket og deres roller 2. Litt om utvikling av bransjekrav Roller Virksomheten VIL Konsulenten HJELPER Sertifisøren GODKJENNER

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Grane kommune Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Fellesprosjekt for Grane kommune og Hattfjelldal kommune. Innhold 1 Hensikten med prosjektet..3 2 Prosjektets målsetning...

Detaljer

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt)

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) Prosjektplan Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Ta landet i bruk har som mål Økt bruk av tre, og lønnsomhet

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Avdeling IT-/kvalitet Saksmappe: 2009/620-1 Saksbehandler: Venche Myrvik Saksframlegg Miljøfyrtårn i Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens innstilling Namsos

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for helse- og sosialfag 1 MÅL OG RAMMER - 2-1.1 Bakgrunn og mål - 2-1.2 Mål - 2-1.3 Rammefaktorer - 2-2 ORGANISERING - 2-3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER - 3-3.1 Beslutningspunkter

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

Byregioner 2014 Haugesundregionen

Byregioner 2014 Haugesundregionen . Prosjektnavn: Prosjektplan Fase. Byregioner 2014 Haugesundregionen Prosjektstart: 18.03.2014 Prosjektslutt: 31.01.2015 Forprosjekt Prosjekteier: Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: Haugesund kommune v/stål

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 18.09.2014 Vår referanse: 2014/3687-2 Vår saksbehandler: Deres dato: «REFDATO» Deres referanse: «REF» Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Regional plan for verdiskaping

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Statsbudsjettet 2013

Statsbudsjettet 2013 Statsbudsjettet 2013 Inntekts- og aktivitetsutvikling i kommunesektoren 2001-2011 135 130 125 120 115 110 105 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Inntekter Aktivitetsendring Sysselsetting

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen

Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen Hobøl kommune Sammen på vei til Nye Askim 2020. Prosjektkoordinator

Detaljer

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen Miljøledelse Stig Bang-Andersen Er det så viktig med miljøet da? Gjennomsnittlig overflatetemperatur på den nordlige halvkule Befolkning CO2-konsentrasjon Samlet BNP Tap av tropisk regnskog og skoglandskap

Detaljer

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen»

Prosjektplan. «Næringsutvikling i Fjellregionen» Prosjektplan «Næringsutvikling i Fjellregionen» Regionrådet for Fjellregionen, Tynset, april 2013 BAKGRUNN Næringssamarbeidet i de åtte kommunene i Fjellregionen har vært og er noe forskjellig organisert.

Detaljer

Byregionen Harstad Formål:

Byregionen Harstad Formål: Byregionen Harstad Formål: Øke bevisstheten om regionens muligheter Skape regionalt samspill Styrke den regionale vekstkraften Prosjekteier PE Sør-Troms regionråd (STRR) Styringsgruppe SG* ByR Byregionen

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE INNOVASJONSNETTVERK I RINGERIKSREGIONEN 1 oktober 31 januar 2016 SHB RR V.2 25 jan

SLUTTRAPPORT FORSTUDIE INNOVASJONSNETTVERK I RINGERIKSREGIONEN 1 oktober 31 januar 2016 SHB RR V.2 25 jan SLUTTRAPPORT FORSTUDIE INNOVASJONSNETTVERK I RINGERIKSREGIONEN 1 oktober 31 januar 2016 SHB RR V.2 25 jan 1. SAMMENDRAG Et kort sammendrag i fra mandat og basert på PLP. Formål med prosjektet: Innovasjonsløft,

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

«Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede

«Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede Sluttrapport «Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede Norges Golfforbund Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer:

Detaljer

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0 Samdistribusjon av varer til kommunens enheter 22. desember 2010 Versjon: 1.0 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet... 3 2 Prosjekteier... 3 3 Prosjektets hovedmål... 3 3.1 Prosjektets delmål...

Detaljer

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet, har styringsgruppa for fase 1 og regionrådet (ordførere i Sør-Troms)

Detaljer

Områdeløft Trosterud/Haugerud

Områdeløft Trosterud/Haugerud Bydel Alnas Prosjektutviklingsmodell Plan for prosjektutvikling Prosjektdata Eventuelt prosjektnummer: 2014001167 Oppdragsgiver: Bydel Alna Prosjektnavn: Områdeløft Trosterud/Haugerud Prosjektfase (forstudie,

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Prosjektplan forsering

Prosjektplan forsering Prosjektplan forsering Eiker - 14 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud 3 2. Mål for prosjektet... 3 2.1 Hovedmål. 3 2.2 Delmål.. 3 3. Organisering.. 4 3.1 Ansvarsforhold

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Sertifiseringsprosessen

Sertifiseringsprosessen Sertifiseringsprosessen Kommunen er sertifiseringsmyndighet! Disse kan sertifisere på vegne av sertifiseringsmyndigheten: Sertifisør fra egen kommune (vanlig) Sertifisør fra nabokommuner / fylkeskommune

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Paul Chaffey Drammen, 12. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Styrk Fosen

PROSJEKTPLAN: Styrk Fosen Bjugn, Leksvik, Osen, Rissa, Roan, Åfjord, Ørland PROSJEKTPLAN: Styrk Fosen Drivkraft og kvalitet i plan- og miljøarbeid 1 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Visjon, mål og tiltak... 3 3. Organisering... 4 5.

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Verdal kommune Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Prosjektplan (basert på mal fra PLP)

Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Versjonsdato: 09.03.2010 Mål og rammer Bakgrunn Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet den 5.

Detaljer

Ketil Fløgstad og Jan Vogt Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad og Jan Vogt Totalmiljø AS Ketil Fløgstad og Jan Vogt Totalmiljø AS Agenda Kort om Miljøfyrtårn Status mai 2011 Resertifisering (roller) Nye krav Hjelpemiddel, tips og veiledning MRS og MP Kort diskusjon i grupper Hva er Miljøfyrtårn?

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer