Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering"

Transkript

1 Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering 1.utkast endelig rapport Ragnhild Kvernberg RePlan as

2 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Forprosjektets mandat... 5 Prosjektorganisiering... 5 Næringsrettet prosjekt... 5 Buskerud Fylke og Miljøfyrtårn... 5 Sertifiseringsprosessen... 5 Effektive sertifiseringsprosesser... 5 Kritiske moment for hurtig sertifisering av virksomheter:... 6 Mobilisering, motivering og kommunikasjon... 6 Miljøsertifisering en del av bærekraft begrepet... 6 Fra prosjektfase til driftsfase... 7 Handlingsplan... 7 Finansiering... 7 Begrepsforklaringer for Miljøfyrtårn:... 7 HA 1 Prosjektorganisering og ledelse... 8 Prosjektorganisering... 8 Ledelse av prosjektet:... 8 Alternativ 1 - Innleid Prosjektleder (PL):... 8 Alternativ 2 - Ansatt prosjektleder (PL)... 8 Vurdering fordeler/ulemper ansatt eller innleid Prosjektleder (PL)... 9 PL - oppgaver... 9 Kompetansekrav PL: Organisasjonsmodell: Prosjektet er næringsrettet og tilrettelagt for de kommersielle reiselivsbedriftene Kommuneregionene i Buskerud Kommersielle reiselivsbedrifter; antall og fordeling pr region Kostnader prosjektledelse HA 2 Miljøsertifisering Ulike miljøsertifiseringsordninger Miljøfyrtårn Ulike løsninger for Miljøfyrtårn: Nettverksmodellen - anbefalt sertifiseringsprosess Alternativ 1. Nettverksmodell bedrifter møtes og jobber i nettverk m miljøkonsulent Alternativ 2. Separat oppfølging av miljøkonsulent av hver enkelt bedrift Alternativ 3. Stor egeninnsats av bedrift. Miljøanalyse og kvalitetssikring av rapport Kapasitet miljøkonsulenter Overslag prosjektets totale miljøkonsulentbehov i timer og kostnad over 5 år Buskerud Miljøfyrtårnpilot for effektiv sertifiseringsprosess? Miljøfyrtårn - konsernmodell Konsernmodell-tanken oveført til dette prosjektet Effektiv arbeidsmetode for sertifiseringsprosessen Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 2

3 Sertifisering Standardisert sertifiseringsmodell og sertifisørarbeid Kapasitet sertifisører Anbefaling sertifisering Buskerud-team Overslag prosjektets totale sertifisørbehov; timer og kostnad over 5 år Kostnader train the trainers HA 3 Incentiver Forslag incentiver Kostnader incentiver HA 4 Motivasjon Forankring Kommunikasjon Motivasjon og forankring Kostnader mobilisering og motivasjon Kommunikasjonsplan Kostnader kommunikasjonsplan HA 5 Kompetanseheving destinasjonsselskap Status Kompetanse Kompetanseheving Train the trainers kurs Reiselivsorganisasjoner i Buskerud Destinasjonsselskap som partnere til prosjektet Kostnad destinasjonsselskap HA 6 Fra prosjektgjennomføring til driftsfase Sikre kontinuitet etter prosjektperiode Hva innebærer en resertifisering Øvrige aktører man positivt kan bevisstgjøre HA 7 HANDLINGSPLAN HA 8 FINANSIERINGSBEHOV Kalkyle kostnadsestimat for Hovedprosjektperioden Finansieringsmuligheter VEDLEGG Vedlegg 1 Sertifiseringsprosess Miljøfyrtårn detaljert beskrivelse Alternativ 1. Nettverksmodell bedrifter møtes og jobber i nettverk m miljøkonsulent Alternativ 2. Separat oppfølging av miljøkonsulent av hver enkelt bedrift Alternativ 3. Stor egeninnsats av bedrift. Miljøanalyse og kvalitetssikring av rapport Vedlegg 2 Sertifiseringsprosesser for øvrige sertifiseringsordninger Alternativ 1. Stor egeninnsats av bedrift - Miljøanalyse og kvalitetssikring av søknad Alternativ 2. Separat oppfølging av hver enkelt bedrift Alternativ 3. Nettverksmodell - bedrifter møtes og jobber i nettverk m miljøkonsulent Vedlegg 3 Priser og omfang for miljøsertifisering, retningslinjer og krav Vedlegg 4 Registrerte miljøsertifisører i Buskerud pr oktober Vedlegg 5 Miljøstyring og miljømerking av virksomheter Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 3

4 Forord Fylkestinget i Buskerud Fylkeskommune vedtok i april 2009 landets første regionale delplan for reiseliv; Først mot fremtiden Den har 8 viktige satsingsområder, hvorav Bærekraft er det ene. Bærekraft er ikke kun et av målene, men også en premiss for framtidig utvikling. Bærekraft er et omfattende begrep, og for reiselivet er det definert i 10 prinsippområder, der miljøsertifisering er 1 av de 10. Først mot fremtiden har et uttrykt mål for miljøsertifisering for de kommersielle reiselivsbedriftene i fylket, at 90 % skal være miljøsertifisert innen Buskerud Fylkeskommune ved Utviklingsavdelingen gjennomførte et Forstudie første halvår 2011, med den hensikt å avdekke utgangspunkt og grunnleggende forutsetninger for å utvikle Bærekraftprogrammet. På bakgrunn av Forstudiet sine anbefalinger, igangsatte Buskerud Fylkeskommune et Forprosjekt hvis hovedoppgave har vært å utarbeide Handlingsplan for gjennomføring av målet om at 90% av kommersielle reiselivsbedrifter skal være miljøsertifisert innen 2016 i et Hovedprosjekt. En viktig del av Forprosjektet var å estimere kostnader for gjennomføring av Hovedprosjektet som vil ha en varighet på ca 5 år. Forprosjektet ble gjennomført i løpet av oktober og november Forprosjektet har vært gjennomført av RePlan as i samarbeid med Faveo as. Ragnhild Kvernberg fra RePlan har vært prosjektleder, mens Jan Erik Dietrichson, RePlan, og Hanne Bjørseth, Faveo, har vært prosjektmedarbeidere. Styringsgruppa har bestått av Camilla L Maana, Buskerud Fylkeskommune (leder), Toini H.A. Ness, Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold, Ivar Blystad, Norefjell Destinasjon, Per Steinar Jensen, NHO Buskerud, Kristin Helgerud, Destinasjon Uvdal og Olav Traaen, Hanen Buskerud Vi vil takke Buskerud Fylkeskommune for oppdraget og styringsgruppa for gode diskusjoner og innspill. Det er en svært stor og banebrytende oppgave fylkeskommunen har tatt ansvaret for, og vi ønsker dere all lykke til i gjennomføringsarbeidet de kommende 5 årene. Hemsedal, 21 november 2011 Ragnhild Kvernberg RePlan as Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 4

5 Sammendrag Forprosjektets mandat Mandatet for Forprosjektet har vært å utarbeide en konkret handlingsplan/gjennomføringsplan for Hovedprosjektet hvis målsetting er at 90% av kommersielle reiselivsbedrifter i Buskerud skal være miljøsertifisert innen Prosjekteier er Buskerud Fylkeskommune. Prosjektorganisiering Prosjekteier(PE) er Buskerud Fylkeskommune. Det antas at det vil bli inngått partneravtale med Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold som prosjektansvarlig (PA). Prosjektorganiseringen vil følge PLP modellen, med heltids engasjert prosjektleder til å ha det daglige og løpende ansvar for oppfølging, framdrift og gjennomføring sammen med en styringsgruppe (SG). Til prosjektleder (PL) må det stilles klare kompetansekrav. Så som bransjekunnskap, destinasjonskunnskap, kjennskap til bærekraftig reiseliv og miljøsertifisering, samt ha ledet større prosjekt innenfor reiseliv som har involvert mange aktører. Prosjektleder sine arbeidsoppgaver vil omfatte et bredt omfang av fagområder, og vil således ha behov for å trekke inn ekstra kapasitet og kompetanse fra egen stab eller et team spesielt det første året hvor arbeidsoppgavene vil gå utover 1 årsverk. Prosjektets siste 3 år vil hovedsakelig bygge på de rutiner og erfaringer som er etablert i prosjektets første fase. Næringsrettet prosjekt Hovedmålgruppen for prosjektet er eierne av kommersielle reiselivsbedrifter sammen med destinasjonsselskapene, og dernest medarbeiderne på reiselivsbedriftene. I hovedsak vil prosjektleders oppgaver være rettet mot disse private næringsaktørene. Det offentlige vil ha en tilrettelegger- og finansieringsrolle. Buskerud Fylke og Miljøfyrtårn Buskerud fylke og 18 av fylkets 21 kommuner er knyttet til sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. I Miljøfyrtårnordningen er det kommunene som har ansvaret for å ha egne eller ha knyttet til seg godkjente sertifisører. I Forstudiet slo en fast at Miljøfyrtårn skulle være den anbefalte ordningen. Bedriftene vil stå fritt til å velge noen av de andre sertifiseringsordningene Svanen, Norsk Økoturisme og ISO Sertifiseringsprosessen Perioden fra bedriften har valgt sertifiseringsordning og fram til selve godkjenningen/ sertifiseringen, kalles sertifiseringsprosessen. Sertifiseringsprosessen kan gjennomføres på flere måter, der 3 alternative modeller er beskrevet: nettverksmodellen der ca 10 bedrifter jobber i felles samlinger, med noe individuell veiledning fra miljøkonsulenten. bedriften gjør størsteparten av jobben selv separat oppfølging fra miljøkonsulenten for den enkelte bedrift Prosjektet vil i størst mulig grad legge opp til at nettverksmodellen velges. Den vil være kostnadsbesparende for bedriftene, den vil gi bedriftene anledning til å diskutere med andre i samme bransje, og den vil gi grunnlag for verdifull nettverksbygging mellom bedrifter i etterkant. Effektive sertifiseringsprosesser Med et så stort antall bedrifter som skal miljøsertifiseres, og med den antagelse at et overveiende flertall velger Miljøfyrtårn som første gangs sertifisering, er det grunnlag for å forhandle med Miljøfyrtårn på stordriftsfordeler og hurtigsertifisering. Det vil ligge store besparelser ved å få utarbeidet felles dokumentasjonskrav og rapporteringsmaler som vil forenkle arbeidet både for miljøkonsulentene og for sertifisørene. Et godt samarbeid med Miljøfyrtårn bør etableres. Både miljøkonsulenter og sertifisører anbefales et train the trainers opplegg for å sikre god kompetanse om og innsikt i dette prosjektet, reiselivsbransjen og om de spesialtilpassede malene for dokumentasjon og rapportering. Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 5

6 Kritiske moment for gjennomføring og måloppnåelse o Forankring og ansvarliggjøring av kommuner og deres rolle som ansvarlig for sertifisører. o God informasjon ut til virksomhetene, med gode eksempler fra andre som er sertifisert (både mht økonomisk gevinst, bedre styring av virksomheten og krav i markedet). o Felles maler for virksomhetene som sikrer god struktur, enkle og effektive verktøy for å dokumentere miljøarbeidet. o Felles konsulentrapportmaler som sikrer enklere og mer effektiv sertifiseringsprosess. o Tilstrekkelig antall konsulenter med kapasitet, og system som sikrer erfaringsoverføring. o Utarbeide retningslinjer for effektiv sertifisering i samarbeid med Miljøfyrtårn o Tilstrekkelig antall sertifisører. o Kritisk masse det må iverksettes svært mange parallelle prosesser i år 1 og 2 o God oppfølging av sertifiserte bedrifter for å sikre engasjement, videre miljøarbeid og resertifisering. o Må treffe med PL og ha en proaktiv leder i SG Mobilisering, motivering og kommunikasjon For å nå målsettingen skal om lag 500 bedrifter miljøsertifiseres, et spennende og ambisiøst mål. En viktig suksessfaktor blir hvorledes kommunisere dette ut til alle målgrupper, samt med en tilpasning av informasjonen til hver av bransje-grupperingene. Informasjon som distribueres og tiltak som skal gjennomføres skal være mobiliserende, motiverende og kunnskapsbyggende på en slik måte at bedriftene ønsker å gå inn i en sertifiseringsprosess. Kommunikasjon er et eget fagfelt. Det er lagt opp til at det engasjeres en kommunikasjonsrådgiver til å delta i utformingen av og kvalitetssikre utgående materiale. Målgrupper er: Destinasjonsselskapene som forventes å ha en pådriverrolle overfor bedrifter. De skal tilbys et spesialtilpasset kompetansekurs for sin rolle train the trainers Bedrifter skal informeres og motiveres, og ved eget seminar få kunnskap nok til å velge sertifisering utifra at det er lønnsomt (bedrifter: overnattingsbedrifter, camping, aktivitetsbedrifter, opplevelsesbedrifter mfl) Personale skal få kunnskap og bli motivert ved større destinasjonsvise samlinger Miljøkonsulentene skal ha kunnskap om prosjektet og eventuelle incentiver slik at alle får en felles, enhetlig og faglig plattform i sitt arbeid med bedriftene de tilbys et opplegg med train the trainers Sertifisørene (i Miljøfyrtårn) skal ha kunnskap om prosjektet og bransjen, med det formål at sertifiseringen får en effektiv gjennomføring gjennom et eget train the trainers program. Kommunene spiller en viktig rolle ved at de gjennom Miljøfyrtårnordningen er ansvarlig for å ha tilstrekkelig med sertifisører, noe de må ansvarliggjøres. Det anses hensiktsmessig å samarbeide med kommunene via de 5 regionrådene Team Reiseliv sitt mandat og formål er ansvar for oppfølging av den regionale delplanen, og blir viktig som innspill gruppe Finansiører og offentlige instanser Presse Kommunikasjon via sosiale medier som prosjektet oppretter Miljøsertifisering en del av bærekraft begrepet På nasjonalt plan foregår det mange parallelle prosesser innenfor bærekraftig reiseliv. Spesielt spennende er det pågående arbeidet med å utarbeide kriterier for destinasjonssertifisering. På nåværende tidspunkt er det ikke avklart når en slik sertifiseringsordning blir etablert, men det er å anta at det vil skje innenfor planperioden av Hovedprosjektet. På hvilken måte det skal innlemmes eller samarbeides med, må utredes når behovet oppstår. Nasjonale bærekraftprosjekt med erfaringsoverføring, skal i den grad det er hensiktsmessig, tas inn i dette prosjektet. Miljøsertifisering er en del av det store bærekraftbegrepet. Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 6

7 Fra prosjektfase til driftsfase Bærekraft og miljøsertifisering skal være et langsiktig mål i fylket. Det blir av den grunn lagt opp til en plan for perioden etter prosjektavslutning i Hvilke tiltak skal iverksettes for å sikre at dette blir en langsiktig satsing? Handlingsplanen legger opp til en planlegging i år 4 og 5 for driftsfasen etter Det blir nødvendig å avklare ansvarsforhold, økonomi og roller når driftsfasen starter. Handlingsplan Handlingsplan for hovedprosjektet viser det brede omfanget av oppgaver.fordelen med dette prosjektet er imidlertid at det har èn hovedmålsetting, det å miljøsertifisere 90 % av fylkets kommersielle reiselivsbedrifter. Prosjektet er således tydelig og målrettet på oppgavene som skal løses. Handlingsplanen er omfattende, og vil kreve en prosjektleder med erfaring fra å takle store reiselivsprosjekt hvor mange aktører skal involveres, og med mange parallelle prosesser som krever håndtering, motivering, pådriving og gjennomføring. Prosjektets arbeidsoppgaver de første 24 månedene er detaljert i handlingsplanen, og noe mer overordnet for de 3 siste årene. Årlige handlingsplaner må rulleres, evalueres og tilpasses status og framdrift. Med mindre andre oppgaver blir innlemmet i prosjektet, er det viktig at arbeidsoppgavene har direkte relasjon til målsettingen for prosjektet. Finansiering Forprosjektets mandat er å utarbeide en grovanalyse på et estimert finansieringsbehov for hele prosjektperioden. Foreløpige estimat viser et behov på 13,3 millioner kroner over 5 år. En viktig prinsippavgjørelse blir hva som skal ligge i prosjektet som direkte kostnad eller om det skal være egenbetaling for deltagende bedrifter/aktører. Hvilke incentiver prosjektet tilbyr og til hvilket økonomisk omfang vil i stor grad påvirke finansieringsbehovet. Til sammen blir dette viktige avklaringer for Hovedprosjektets finansiering med en vesentlig innvirkning på totalbudsjettene. I den grad det er interessant for Buskerud Fylkeskommune som har finansieringsansvaret, kan alternative finansieringskilder utredes nærmere. Det er gjort følgende antagelser i denne forbindelse: Miljøsertifiseringsprosjektet er enestående i landet, og bør kvalifisere for en nasjonal pilot-status med statlige prosjektmidler fra departement som Kommunal og regional departementet, Miljøverndepartementet og/eller Nærings-og handelsdepartementet. Det antas videre at prosjektet kan kvalifisere for interregionale midler og EU-virkemidler, noe som også kan bli nærmere vurdert. Begrepsforklaringer for Miljøfyrtårn: Som en kort oppsummering er dette gangen for å bli Miljøfyrtån sertifisert: Bedriften må benytte en godkjent miljøfyrtårn-konsulent (kalt konsulenten) til å veilede seg fram til å få selve sertifiseringsgodkjenningen. Arbeidet med miljøkonsulenten kalles sertifiseringsprosessen. Selve sertifiseringen foretas deretter av nøytral tredjepart, en sertifisør, godkjent av Miljøfyrtårn. For miljøfyrtårnkommuner er det kommunene sitt ansvar å ha godkjente sertifisører, enten i egen regi, eller i samarbeid med andre kommuner. Noen kommuner har valgt å kjøpe sertifisørtjenesten av eksterne firma. Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 7

8 HA 1 Prosjektorganisering og ledelse Prosjektorganisering Eierskap (PE): Buskerud Fylkeskommune (BFK) er prosjekteier (PE). Prosjektansvarlig (PA): Via partneravtale med BFK kan Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold (IN) få prosjektansvaret (PA). PE/PA vil ha hovedansvaret for finansieringen. Styringsgruppe (SG) : Styringsgruppa organiseres etter PLP (prosjektlederprosessen) der SG har ansvars- og beslutningsmyndighet. Rollen til styringsgruppa skal være rettet mot to hovedfokusområder: prosessdriver i samarbeid med PE/PA være aktiv og styrende. SG bør fungere som en ressursbank for PL Sammensetning av SG: 3 kommersielle reiselivsbedrifter fra ulike kategorier, 2 destinasjonsselskap ( 2 av dem som organiserer flest bedrifter, antagelig Hemsedal og Drammensregionen), BFK med 2 representanter fra administrasjonen i Utviklingsavdelingen, Innovasjon Norge v/pa. Fra prosjektadministrasjonen vil PL møte uten stemmerett. Kvartals vise møter i SG. Team Reiseliv: Deres formål og mandat tilsier at de bør ha en rolle i prosjektet som viktig innspill-partner. Team Reiseliv har ordinært 4 møter årlig. Først mot fremtiden Hovedprosjekt miljøsertifisering bør være tema på 2 av de årlige møtene. Regionrådene: Regionrådene bør ha en viktig innspill-rolle. Regional delplan er politisk vedtatt og forankret i kommunene. 18 av fylkets 21 kommuner er såkalt Miljøfyrtårn kommuner med ansvar for å ha sertifisører til å foreta Miljøfyrtårn-sertifisering. Det antas at merkeordningen Miljøfyrtårn blir mest relevant for et stort flertall av bedriftene, og kommunene vil således bli direkte involvert i og få en rolle i prosjektet fordi det er kommunene sitt ansvar å påse at de har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på sertifisør-ordningen. Informasjon og forankring blir viktig for å ansvarlig gjøre kommunene sin rolle. Prosjektet legger opp til 1 årlig informasjonsmøte i hvert av fylkets 5 regionråd. Dersom prosjektet ser behov for direkte kontakt med kommunene utover dette, etableres rutiner for å møte dem. Ledelse av prosjektet: Alternativ 1 - Innleid Prosjektleder (PL): Den daglige prosjektledelsen ledes av Prosjektleder (PL) som er rekruttert fra fagmiljø som oppfyller kompetansekravene. Spesielt de 2 første årene vil oppgavene for PL overskride 1 årsverk, og vedkommende må kunne trekke inn kompetanse fra en stab eller et team for å utføre det brede spekteret av arbeidsoppgaver. Prosjektleder bør fortrinnsvis ha sitt daglige arbeidssted i eget fagmiljø, men med faste arbeidsdager/arbeidsmøter med PA og evnt PE ved behov. Alternativ 2 - Ansatt prosjektleder (PL) I dette alternativet blir prosjektleder ansatt med kontorsted hos Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold i Drammen. Arbeidsoppgavene vil være de samme som for en innleid PL. Oversikten på omfanget av arbeidsoppgaver skissert nedenfor, viser at det spesielt første år er behov for arbeidskapasitet utover PL sitt årsverk. PL vil ikke ha tilleggskompetanse/kapasitet i egen stab ved ansettelse. Vi antar at PL kan organisere et team med frittstående konsulenter til å ta inn i arbeidsoppgavene. Oppdragsgiver har ikke nøkkeltallsberegninger for å se de totale kostnadene ved en ansatt PL, slike som: lønnsnivå, sosiale utgifter, feriepenger, pensjonsrettigheter, administrative kostnader, kontorleie med mer som grunnlag for et kostnadsestimat. I forståelse med BFK vil ikke dette alternativet framgå av kostnadskalkylene.

9 Vurdering fordeler/ulemper ansatt eller innleid Prosjektleder (PL) Organisering PL Fordeler Risiko /ulempe Ansatt PL Nærhet til og daglig kontakt med PA Dedikert til prosjektet - høy fokus, fastpris) uten konkurranse fra andre prosjekt Nær kontakt med engasjert virkemiddelbruken Innleid PL Fastpris (forutsigbart) Større fleksibilitet med tilleggskompetanse i egen stab Befinner seg i fagmiljø for daglige diskusjoner Lavere sårbarhet stab kan tre inn dersom uforutsette ting skjer Innleid konsulent vil kunne være raskt på plass Bedre faglig påfyll fra egne miljø Alle kostnader til reise betales særskilt (ikke en del av Gode prosjektledere slutter ikke der de er ansatt/ Kostnader tilkommer på lønn/sos utgifter/ feriepenger/sykepenger/ pensjons-rettigheter Kostnader kontorhold/mobil/pc Kostnader knyttet til all innleie av tilleggsjobber ( spesielt år 1 og 2) Helt avhengig av at PL fungerer og ikke blir syk mm Mindre personal back-up større sårbarhet En ansettelsesprosess tar normalt lengre tid.pl kan komme senere på plass Ikke fysisk tilstede i Drammen daglig Kan miste fokus dersom firma får nye/andre spennende prosjekt PL - oppgaver o Administrasjon o Kontakt mot PA/PE/SG o Utarbeide søknader finansiering nasjonalt/internasjonalt o Vaske listen over kommersielle reiselivsbedrifter fra Forstudiet o Opprette e-ost database over alle bedrifter og øvrige aktører o Igangsette og drifte nettside/sosiale medier o Utarbeide kommunikasjonsplan o Forhandle med sertifiseringsordningene stordriftsfordeler med mer o Følge med på kriterie-justeringer og andre endringer hos sertifiseringsordningene o Kontakt mot/innhenting av erfaringer fra bærekraft/miljø- prosjekt nasjonalt/internasjonalt o Etablere gode system for oppfølging av konsulent-teamet (fram til sertifisering) o Sikre kapasitet til sertifiseringsprosessen (sertifisører) i samarbeid m kommuner (Miljøfyrtårn) eller øvrige sertifiseringsansvarlige. o Økonomisk planlegging, oppfølging/ansvar og finansiering sammen med PE/PA o Mobiliseringskurs ulike målgrupper definere formål og tilpasse/utvikle kurs o Løpende evalueringer o Tilpasninger framdrift/gjennomføring o Rullering av årlige handlingsplaner o Utarbeide enkle års-rapporter o År 4 og 5 re-sertifiseringsperiode tiltak/tilrettelegging o Forberede driftsfase etter prosjektslutt fra 2017 Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 9

10 o Utøvende o Kontakt med kommuner/regionråd o Kontakt mot kommersielle reiselivsbedrifter o Kontakt med destinasjonsselskap o Region-/nettverksinndeling o Innsalg/motivasjon o Innsalg kurs og annen kompetanseheving o Samarbeid med sertifiseringsordningene o Utøve kommunikasjonsplan drifte sosiale medier o Presse/samfunnskontakt o Bidra til det faglige innholdet i utvikling av kurs/nettverkssamlinger o Ansvar med å rigge konsulent-team, (alternative løsninger: flere enkeltstående miljøkonsulenter som arbeider som et team, et firma som står for alle konsulentene, eller et firma som har delvis egen kapasitet og delvis syr sammen et team i samarbeid med andre miljøkonsulenter/firma) o Ansvar med Train the Trainers for : miljøkonsulentene, sertifisørene og destinasjonsselskap o Pådriver o Koordinerende o Koordinere teamet med miljøkonsulenter o Koordinere sertifisører ( evnt etablere et Buskerud-team) o Koordinere andre nasjonale evnt internasjonale relevante bærekraftprosjekt inn i dette prosjektet PL må kunne trekke inn kompetanse og kapasitet på deler av oppgavene, spesielt i år 1 og år 2. År 3-5 antas å være mer preget av prosjektframdrift som bygger på rutiner etc som er etablert i år 1 og 2, med nødvendige tilpasninger. Estimert Årsverk PL : År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Snitt årsverk PL i % over 5 år % % 100% 100% 100% % Kompetansekrav PL: o Prosjektledelse fra større reiselivsprosjekt som har involvert mange aktører kan gi referanse på evne til å være en pådriver, evne til å sjonglere mange parallelle prosesser, sjonglere mange baller med ulik vekt og form vise til stab eller team som samlet dekker kompetansekrav (dette gjelder dersom PL er innleid) o Økonomisk forståelse prosjektbudsjettering og -oppfølging o Prosessledelse o Reiselivsfaglig kompetanse Kunnskap om hvordan destinasjoner er organisert og drives Kunnskap om reiselivsbedrifter o Oppbygging/Igangsetting og drifting av sosiale medier o Kjennskap til miljøsertifisering og sertifiseringsordningene o Kunnskap om bærekraftig reiseliv Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 10

11 Organisasjonsmodell: PE BFK PA IN PG Prosjektgruppealle som jobber med prosjektet SG PL Prosjektet er næringsrettet og tilrettelagt for de kommersielle reiselivsbedriftene Det ligger et stort potensial i å løse utfordringer samtidig og i et samspill mellom offentlige og private aktører. Hovedprosjektets arbeid vil være rettet mot det private næringslivet, mens det offentlige vil ha en finansierings- og tilrettelegger rolle. Prosjektleder sitt arbeid vil i vesentlig grad være rettet mot de 3 aktør- gruppene for Hovedprosjektet: Prosjektleder Destinasjonsselskapene Kommersielle reiselivsbedrifter Kommuneregionene i Buskerud Medarbeiderne i bedriftene Rådet for Drammensregionen: o Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker Kongsbergregionen: o Nore og Uvdal, Flesberg, Rollag og Kongsberg Regionrådet for Midtfylket (Norefjell regionen): o Krødsherad, Sigdal, Modum Samarbeidsrådet for Ringeriksregionen: o Ringerike og Hole Regionrådet for Hallingdal: o Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol Av de 21 kommunene er det 3 (understreket) som ikke er med i nettverket i Miljøfyrtårn. (Nettverket er kommuner som har sertifiserte virksomheter eller har gjort politisk vedtak om å støtte Miljøfyrtårn. Kilde ) Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 11

12 Kommersielle reiselivsbedrifter; antall og fordeling pr region I henhold til oppstillingen over kommersielle reiselivsbedrifter i Buskerud fra Forstudiet, antas at det er ca 600 bedrifter. I henhold til målsettingen om 90% sertifisering blir dette ca 540. De kommersielle reiselivsbedriftene i hht listen fra Forstudiet fordeler seg slik: Drammensregionen 205 Kongsbergregionen 40 Hallingdal 150 (inkl Hemsedal, tall er estimert) Norefjellregionen 40 Ringeriksregionen 34 (egenutsendte?) Sum ca 460 NHO medlem 110 Hanen 26 Sum ca 136 Totalt ca 600 Det vil være behov for en vasking av listene. Mest sannsynlig vil antallet bli redusert. Målsettingen med 90% sertifisering er uavhengig av antallet en måtte komme fram til. Kostnader prosjektledelse Aktivitet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Akkumulert Prosjektledelse *Prosjektleder 100% 1600 t a kr (4%prisvekst) (pga prosjektets lengde forhandlet konsulent timepris ned fra kr 1 200) * Prosjektstab/eam 60% 960 t a kr (forhandlet konsulent timepris ned fra kr 1 200) * Prosjektstab/team 20% 320 t a kr (forhandlet konsulent timepris ned fra kr 1 200) Administrasjonskost,15% årlig av innleid PL kostnad (reiser /diett/hotell/kontorrekv med mer for innleid PL) Styringsgruppa - møtekostnad/reisegodtgjøring (servering/reisegodtgjørelse for SG, 4 kvartalsvise møter) Regnskap og revisjon * ref tabell årsverksoversikt PL år 1-5 Merknad: Alternativ modell med ansatt PL er ikke kalkulert da det mangler nøkkeltallsberegninger for lønn, kontorhold, etc. Dette estimatet er med innleid PL. SUM Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 12

13 HA 2 Miljøsertifisering. Ulike miljøsertifiseringsordninger. Det finnes ulike miljøsertifiseringsordninger for reiselivsbedrifter. Det kan synes vanskelig å skille de fra hverandre, men de er alle laget ut fra bransjens ønsker og ulike behov. Følgende sertifiseringsordninger vil være mest relevant for reiselivsnæringen i Buskerud: Miljøfyrtårn Norsk Økoturisme Svanemerket/EU-blomsten ISO Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn anses å være den miljømerkeordningen som et stort flertall vil velge fordi den er en lavterskel ordning som alle kan klare. Den vil også fungere som en god start for bedrifter som ønsker å gå videre med andre sertifiseringsordninger på et senere tidspunkt. Miljøfyrtårn er allerede i Forstudiet valgt som den mest aktuelle, og Forprosjektet beskriver derfor 3 alternative sertifiseringsprosesser for Miljøfyrtårn. Det er imidlertid viktig å gjøre oppmerksom på at bedrifter står fritt til å velge andre sertifiseringsordninger. Prosjektets målsetting er å bli miljøsertifisert. I vedleggene til Forprosjektet ligger beskrivelse av de andre sertifiseringsordningene.. Ulike løsninger for Miljøfyrtårn: For å bli Miljøfyrtårnsertifisert må bedriftene i samarbeid med en godkjent miljøfyrtårnkonsulent, gjennomføre en miljøanalyse av bedriften. Virksomheten skal oppfylle generelle krav samt spesifikke bransjekrav. Konsulenten skriver en miljørapport som legges elektronisk inn i Miljøfyrtårns Portal. En godkjent sertifisør fra kommunen vil foreta selve sertifiseringen. Sertifiseringen skjer ved at sertifisør gransker dokumentasjon på at alle krav er oppfylt, samt gjennomfører et bedriftsbesøk for å se at alt fungerer i praksis. For mer informasjon om kravene, se Det er mange ulike alternative måter å gjennomføre sertifiseringsprosessen i Miljøfyrtårn på. Nedenfor er det skissert 3 ulike alternativ med estimert timeforbruk/kostnad med miljøkonsulent. I vedleggene ligger detaljert framgangsmåte for hvert av de 3 alternativene. Nettverksmodellen - anbefalt sertifiseringsprosess Prosjekteier legger til grunn at det er nettverksmodellen som er den anbefalte gjennomføringsmodellen. Fordelen med nettverksmodellen: o prismessig er det billigere enn en individuell prosess o anledning til å diskutere løsninger i fellesskap med andre bedrifter i samme bransje o godt grunnlag for verdifull nettverksbygging Alternativ 1. Nettverksmodell bedrifter møtes og jobber i nettverk m miljøkonsulent Nettverksmodellen består av felles samlinger med mange bedrifter og individuell oppfølging pr tlf/mail. Vi foreslår å samle ca 10 bedrifter til 2 felles samlinger. Her vil man få et godt utgangspunkt for miljøarbeidet en felles forståelse av hvorfor og hvordan. To dager anbefales hvis man ønsker å etablere et levende nettverk og en mulighet for mer uformell erfaringsutveksling. Kontakten mellom konsulenten og de enkelte bedriftene vil utover dette foregå via telefon, videokonferanse, e-post og Miljøfyrtårns Portal. Her vil det være en fordel med to miljøkonsulenter. Generelt er Faveo sin erfaring at to konsulenter sikrer kvaliteten i arbeidet på samlingene, og at det samtidig reduserer den generelle Forprosjekt Bærekraftprogram BFK - desember 2011 Side 13

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Ringer i vannet Det gjøres mye spennende utviklingsarbeid i mange kommuner. Vi har mye å hente på å lære og å la oss inspirere

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats miljøarbeid Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Finansiert av Miljøverndepartementet Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Nedre Eiker, Kongsberg,

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700023 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer