SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler"

Transkript

1 Internkode: MUR IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser som frarådes Anvendelse 1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent, importør E-post Ansvarlig Omsetter Utarbeidet av R10990 Øvrige rengjøringsmidler PR.1 Privat anvendelse Faber Chimica S.R.L. Via G. Ceresani, 10- Fabriani Italia Telefon: Fax: Asløy Murerverktøy AS Askøy Murerverktøy AS Storebotn Kleppestø Norge Telefon: Fax: URL: / Grepa-HMS 1.4 Nødtelefon Giftinformasjonen: Revisjonsdato: VIKTIGSTE FAREMOMENTER 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen (1272/2008) 2.2 Merkningselementer Piktogram Flam Liq 2: Meget Brannfarlige væsker Carc 2: Mulig Kreftfremkallende egenskaper. Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet. Asp Tox 1: Aspirationsfare. STOT SE 3: Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering. Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger Fare H225 Meget brannfarlig væske og damp. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft H412 Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P273 Unngå utslipp til miljøet. Side 1 (6)

2 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen (67/548/EEC og 1999/45/EC) 2.2 Merkningselementer Faresymboler Helseskadelig, Meget brannfarlig R-setninger S-setninger 2.3 Andre farer R-11 Meget brannfarlig. R-40 Mulig fare for kreft. R-52/53 Skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R-65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. R-66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R-67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S-23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. S-36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. S-61 Unngå utslipp til miljøet; Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING 3.2 Blandinger Klassifisering etter forordning Ingrediens Identifisering 67/548/EEC, 1999/45/EC 1272/2008 (CLP) Butanon Ec/Nlp nr: Xi,F R Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 Cas nr: STOT SE 3 H225 H319 Index nr: H336 EUH066 Lavtkokende hydrogenbehandlet nafta Tetrakloretylen Ec/Nlp nr: Cas nr: Index nr: Ec/Nlp nr: Cas nr: Index nr: Xn R Xn,N R40-51/53 Carc.Cat.3 Flam. Liq.3 Asp.Tox.1 H226 H304 EUH066 Note:H. P. Carc. 2 Aquatic Chronic 2 H351 H411 Vekt-% 10-25% 10-25% 10-25% Tegnforklaring Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig. Forklaring til relevante fare- og risikosetninger finnes i seksjon FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Medisinsk informasjon Helsekontroll Flytt pasienten til frisk luft. Ved åndedrettsproblemer sørg for kunstig åndedrett og kontakt lege. Flytt den skadede fra forurenset område. Ta av forurensede klær. Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon. Vask forurensede klær før de brukes igjen. Skyll øynene lenge med mye vann (min. 15 minutter), kontakt lege hvis vedvarende plage. Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Fremkall brekninger etter anvisning fra medisinsk personell. Det skal ikke gis noe via munnen hvis pasienten er bevisstløs eller uten tillatelse av legen. Risiko for aspirasjon og derpå følgende kjemisk lungebetennelse. Pasienten må ha legetilsyn i minst 48 timer etter eksponering. Side 2 (6)

3 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og særlig behandling er nødvendig 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING Langvarig påvirkning av løsemidlene kan forårsake hodepine, døsighet, svimmelhet, muskelsvekkelse, og bevisstløshet. Legehjelp er nødvendig ved symptomer som kan tilbakeføres til produktets innvirkning på hud, øyne eller ved innånding av damper. Ved legebesøk, ta med dette sikkerhetsdatabladet. Fjern den skadede fra forurenset område. Klær og skotøy som er forurenset av stoffet skal skiftes. 5.1 Slukningsmidler Passende slukningsmidler Uegnede slukningsmidler 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 5.3 Råd til brannbekjempningspersonale Vanntåke, Pulver, Karbondioksid. Rettet vannstråle. Ingen spesiell fare på grunn av produktets sammensetning. Unngå innånding av branngasser. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle branntilløp er slukket. Flytt produktet vekk fra brannstedet dersom det er mulig uten risiko. Brannrester og vann fra brannslukning må ikke få forurense grunnvann eller vassdrag. Vann fra brannslukning må ikke få forurense grunnvann eller vassdrag. Om mulig samles det opp og deponeres. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1 Personlige sikkerhetsforanstaltninger, personlige vernemidler og nødprosedyrer 6.2 Miljøbeskyttelsestiltak 6.3 Metoder og utstyr til inndemning og opprenskning Hold mennesker og dyr unna det forurensede området. Bruk beskrevet verneutstyr. Fjern alle antennelseskilder og ventiler området. Beholdere med oppsamlet materiale skal merkes nøye med korrekt innhold. Unngå inntrengning av større mengder til avløp, kloakk eller vannkilder. Absorberes med ikke brennbart materiale som sand, jord e.l., samles opp og leveres som farlig avfall. Avfallet oppbevares i merkede beholdere m/løst lokk. 6.4 Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering. Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr. Se avsnitt 12 for informasjon om økologi. Se avsnitt 13 for informasjon om fjerning av avfall. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 7.2 Forhold for sikker oppbevaring, herunder eventuell uforenlighet Håndteres i samsvar med god hygiene og sikkerhetspraksis. Vask nøye med såpe og vann etter bruk Ingen spising eller røking ved håndtering. Unngå kontakt med øynene og langvarig kontakt med huden. 7.3 Særlige anvendelser Ingen tilgjengelig informasjon. Bør oppbevares i originalemballasje. Emballasjen skal holdes tett lukket. Emballasjen skal være korrekt merket. Lagres i tørt og godt ventilert område, vekke fra varmekilder og direkte sollys. Lagringstid i uåpnet original beholder: minst 2 år. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 8.1 Kontrollparametre 8 timer Korttid Ingrediens Einecs nr CAS nr mg/m3 ppm mg/m3 ppm Type Anm. År Butanon Adm.norm 2012 Lavtkokende hydrogenbehandlet nafta TLV-TWA Tetrakloretylen Adm Norm HKR 2013 Administrativ norm anmerkning H = Hudopptak K = Kreftfremkallende Side 3 (6)

4 R = Reproduksjonsskadelig 8.2 Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Adm.norm = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren (Arbeidstilsynets best.nr. 361). TLV= Treshold Limit Value TWA = Time-Weighted Average. Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved allmenn omgang med kjemikalier. Sørg for at emballasjen er riktig merket for å forebygge uforutsett inntak eller feilaktig bruk. Sørg for god arbeidshygiene. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Sørg for tilstrekkelig utsug eller ventilasjon på arbeidsplassen. Unngå kontakt med øyne og hud. Bruk åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon (EN 141, EN143) og filter A/P2 Øyevern Tettsluttende vernebriller eller ansiktsmaske ( EN166, EN169. ). Håndvern Annet hudvern enn håndvern Anbefalt hanskemateriell: PVA elller Viton. Anbefalt gjennomtrengningstid: 4-8 timer Bruk bare beskyttelseshansker med CE-merking og i henhold til EN374. For riktig valg av hanskemateriale med hensyn på holdbarhet mot kjemikalier, samt gjennomtrengningstid, søk råd hos kjemisk hanskeleverandør. Hansker bør skiftes regelmessig, spesielt ved langvarig kontakt med produktet. Bruk passende verneklær og vernesko. F.eks vernesko EN 344 og langermet verneklær. Vask godt med såpe og vann etter hudkontakt. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form Farge Lukt Tyktflytende. Hvit Løsemiddel Kokepunkt 180 C Flammepunkt Tetthet Løselighet i vann Ikke anvendbart /- 10 g/lt Ikke løselig Tenn temperatur > 300 C 9.2 Andre opplysninger 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet 10.2 Kjemisk stabilitet Produktet er kjemisk stabilt i lukket emballasje og under ellers normale forhold Risiko for farlige reaktioner Sterke baser, sterke oksidanter, alkaliske jordmetaller. lettmetaller metallisk pulver og sinkklorid. Angriper forskjellige plasttyper Dekomponerer ved oppvarming 10.4 Forhold som skal unngås Unngå høye temperaturer. Unngå elektrostatisk utladning. Unngå varme, åpen flamme eller gnistdannelse Materialer som skal unngås Sterke oksidanter, uorganiske syrer, ammoniakk kobber og kloroform 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter Ved termisk dekomponering eller i tilfelle brann kan det fremkomme gasser og damper som er potensielt helsefarlige: Hydrogenklorid, phosgene, klor, tetrakloridetan og andre farlige kloridprodukter. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Innånding Hudkontakt Øyekontakt Damp og sprøytetåke kan forårsake irritasjon i luftveiene. Gjentatt eksponering kan forårsake tørrhet i huden og/eller sprekkdannelse. Kan gi svie og irritasjon med rennende øyne og uklart syn. Side 4 (6)

5 Svelging Allergi Kreft Annen toksikologisk informasjon LC50 Innånding ( Inhal, Rotte ( Butanon) ) 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Irritasjon på slimhinner i munn og svelg. Det er ikke kjent noen allergifremkallende virkning av produktet. Produktet må anses som mistenkt for å være mulig carcinogent, imidlertid er det ikke informasjon nok til å gå videre i en fullstendig evaluering. Produktet er giftig for det sentrale og perifere nervesystemet, lever, nyrer og hjerte; irriterende for huden og slimhinner. 23,5 mg/l/8h Tetrakloretylen: (Inhal. Rotte): = 4000 ppm/4h Toksisitet og bioakkumulering: Ingrediens Einecs nr CAS nr LC50 EC50 IC50 Log Pow BCF BOD5/COD butanon >3.130 mg/l mg/l/24h Fathead minnow Daphnia 12.1 Toksisitet Produktet er klassifisert som "Skadelig for organismer som lever i vann". Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Løsningsmidlene oksyderes hurtig ved fotokjemiske reaksjoner i luft Persistens og nedbrytelighet 12.3 Bioakkumuleringspotensiale 12.4 Mobilitet i jord 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering 12.6 Andre skadevirkninger 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Det forventes ingen bioakkumulering av produktet. Må ikke tømmes eller deponeres på steder der grunnvannet kan påvirkes Avfallsbehandlingsmetoder Avfallsgrupper Emballasje EAL-kode: Se Forskrift om farlig avfall. Sjekk alltid avfallskoden med henblikk på den aktuelle tilstand produktet befinner seg i. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet. EAL-kode: Emballasje som inneholder rester eller som er forurenset av farlig avfall. Rester som ikke kan oppbevares for senere bruk eller resirkulering skal leveres til godkjent destruksjonsanlegg. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT 14.1 UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Varenavn IMDG proper shipping name 14.3 Transportfareklasse(r) Fareseddel ADR/RID klasse ADR/RID klassifiseringskode ADR/RID farenummer ADR/RID begrensede mengder IMDG klasse 3 IATA klasse 14.4 Emballasjegruppe III 14.5 Miljøfarer 14.6 Særskilte forsiktighetsregler Malingrelatert stoff Material comparable to paints 3: Brannfarlige væsker.3 3: Brannfarlige væsker. F1: Brannfarlige væsker med flammepunkt 60 C eller lavere. 33: Meget brannfarlig væske (flammepunkt under 23 C). 5L / E1 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER 3 Side 5 (6)

6 15.1 Særlige bestemmelser/ særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhet, helse og miljø 15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren. ADR/RID Direktiv 1999/45/EF. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Forordning(EF) nr 1907/2006. Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008. FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Norsk Stoffliste. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal ikke betraktes som brukerens egen risikovurdering. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og bestemmelser. 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Relevante fare og risiko setninger for hver enkelt ingrediens H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Henvisninger til viktig litteratur og spesielle datakilder Forkortelser i dokumentet Utskriftsdato R-10 Brannfarlig. R-11 Meget brannfarlig. R-36 Irriterer øynene. R-40 Mulig fare for kreft. R-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R-65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. R-66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R-67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Safety Data Sheet according to CE N.453/2010 regulation CE Modification Nr. 1907/2006 N/A - Ingen relevant informasjon Sikkerhetsdatabladet er laget etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Forhold som dukker opp som skyldes manglende opplysninger til oss er utenfor vår kontroll og må svares for av produsenten. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Databladet utarbeidet av: Grepa-HMS Svartedalsveien Florvåg Norge Tlf: SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 453/2010 av 20. Mai Side 6 (6)

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S Internkode: 16093 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Kalsiumhydrat ECnr 2151373 CASnr 1305620 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : AT06-3840 RM01 Side 1 av 16 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator BC840 Rød Magenta 1L AT06-3840 RM01 53197784 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NPK 21-3-10 (4S) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Standard 600 kg's sekker

SIKKERHETSDATABLAD NPK 21-3-10 (4S) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Standard 600 kg's sekker 1. IDENTIFASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Utgave nummer 1.0 Pakningstype 1.2 Identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD Endret 12/06/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 12177 Intern Id 1-8298 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Grundfärg Röd Grund/Grunningsmaling Rød Pohjamaali punainen Base Paint Red Farba

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng Endret 07/12/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Slide Master Waterproofing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Stoffnavn Naturgass GRUPPENAVN Unntatt fra REACH-registrering i overensstemmelse med

Detaljer