Omstillingsprosjekt oppvekst - Lærdal kommune -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omstillingsprosjekt oppvekst - Lærdal kommune -"

Transkript

1 Omstillingsprosjekt oppvekst - Lærdal kommune - Innhold 1 Bakgrunn og mandat Skulane Status elevtal årsverk ressursar til spesialpedagogiske tiltak Elevtalsutviklinga framover ( ) Administrative ressursar i høve normtal Mulege endringar Alternativ 1 - Samling av alle ungdomsskuleelevar på Lærdalsøyri skule Alternativ 2 - Samling av alle ungdomsskuleelevar på Lærdalsøyri skule og mellomtrinnet på Ljøsne skule Alternativ 3 - Samling av alle ungdomsskuleelevar på Lærdalsøyri skule og mellomtrinnet på Borgund skule Alternativ 4 - To skular Alternativ 5 - Ein skule Vurderingar av kvalitet Tal elevar pr årsverk til undervisning ulike alternativ Barnehagane Utvikling i bornetal Mulege tiltak Samling av barnehagane under felles leiing Vurderingar og tilråding Oppsummerande oversikt Tilråding Vedlegg 1 Framskriving av elevtal Vedlegg 2 Oversikt over elevtal, årsverk og elevar pr årsverk til undervisning etter ulike alternativ Vedlegg 3 Oversikt over elevtal og skyss etter ulike alternativ

2 1 Bakgrunn og mandat Mandatet for prosjektet er forankra i kommunestyrevedtak KS 067/10: Kommunestyret vedtek å setje i gang eit prosjekt med oppdrag å ta ein gjennomgang av driftsnivået på tenesteproduksjonen i kommunen. Formålet med eit slikt arbeid er å få ei betre tilpasning mellom kommunen sin utgifter og dei framtidige inntektene til kommunen. I høve skule og barnehage ligg det føre ei eiga bestilling i form av vedtak der det heiter: Rådmannen får i oppdrag å gå gjennom organiseringa av skule og barnehagetenesta vår, der ein ser på den samla ressursbruken, fordelinga av ressursane mellom dei ulike delane av sektoren og kvaliteten målt mot ressursbruk. Utgangspunktet for eventuelle tiltak skal vere ei heilskapeleg vurdering av tenesta, dvs skuletilbodet i Lærdal og barnehagetilbodet i Lærdal. Formannskapet meiner gjennom dette at kvaliteten i skulen skal hevast med same ressursbruk som i Ei slik bestilling må omsettast til ei fagleg oppgåve. Rådmannen har ut frå føreliggande vedtak definert dette som ei samla innsparing for oppvekst på 4 mill kroner over 5 år. Halvparten av dette skal hentast ved å gå inn i kvar einskild eining (fase 1 av omstillingsprosjektet), den andre halvparten ved å sjå einingane under eitt (fase 2 i omstillingsprosjektet). Dette vart avklara med formannskapet som ei rimeleg tolking av oppdraget. Rådmannen si oppgåve er å levere eit best muleg grunnlag for politiske avgjerder meir spesifikt få fram alternative måtar å levere tenestene i barnehage og skule på innafor reduserte økonomiske rammer. Ut frå ei samla innsparingsmålsetting på 10 mill kroner, er det sett krav til gruppa at ho skal komme fram til tiltak som summerer seg opp til 2,5 millionar kroner og få fram konsekvensar av dette. 2 Skulane 2.1 Status elevtal årsverk ressursar til spesialpedagogiske tiltak Av tabellen ser me at det i dag er vel 200 elevar på Øyri, vel 50 på Ljøsne og knappe 30 på Borgund. Årsverk Skule Rektor Insp Undervisn Kontor Totalt Øyri Ljøsne Borgund Tot Totalt er det i dag 40,3 årsverk knytt til skulane. Dette fordeler seg med knappe 25 årsverk på Øyri, 8,4 på Ljøsne og 7 på Borgund. Av dette er den samala ressursen nær 15 årsverk knytt til spesialpedagogiske tiltak. Det alt vesentlegaste vert ytt på Lærdalsøyri skule, sjå tabellen under. Skule Pedagog Assistent Styrka Totalt LØS Ljøsne Borgund Totalt skule

3 2.2 Elevtalsutviklinga framover ( ) Den viktigaste presmissen for skuletilbodet er tal elevar. Ein oversikt går fram av tabellen i eige vedlegg. Elevtalet går ned med 35 elevar frå i dag fram til Nedgangen kjem hovudsakleg ved Lærdalsøyri skule. Samstundes vert det meldt frå helsesyster at tal fødslar går nedover. Prognosane for folketalsutvilinga er basert på 25 fødde pr år. Signal frå helsesyster tyder på at me kan forvente mellom fødde kvart år. Ut frå dette må me forvente ein ytterlegare nedgang i tal born og behov for plassar i barnehage og skule etter Samstundes er det slik at me i dei tre kommande åra på den ein sida har ein klasse på 37 elevar på 7 på den andre sida einklasse med 7 elevar. Begge er eit unntak frå trenden. 2.3 Administrative ressursar i høve normtal Det er framforhandla normtal for administrative ressursar på skulane mellom arbeidsgjevar og arbeidstakarorganisasjonane. Desse tek utgangspunkt i storleiken på skulen, om det er mange- eller fådelte skular, kva ressurasr som krevst for å følgje opp spesialpedagogiske tiltak, kva som skal settast til SFO m.m. Det er definert ein basisressurs og ein ressurs pr elev til tillegg til dette. Tabellen under viser faktiske administrative ressursar på skulane i høve utrekna normtal for skulane. Normtal Elevtillegg Skilnad Elevtal Adm ressursar Elevtal Tillegg Tot faktisk og Rektor Insp Totalt Basis spesp. SFO norm norm Øyri Ljøsne Borgund Tot Totalt Utrekningane er baserte på elevtal for skuleåret Slik skulane er organiserte i dag betyr dette at dei har 42% stilling for mykje i høve normtala. Samstundes er det slik at me har tenesteleiarar med eit utvida ansvar i høve dei reine skuleadministrative oppgåvene som ligg til ein rektor og inspektør. Tilleggsressursen dekker såleis oppgåver som elles ville ha vore knytt til ein oppvekstleiar. Tilsvarande vil gjelde for tenesteleiar på barnehage. Nokre av dei oppgåvene som tenesteleiar utfører låg tidlegare til ein oppvekstleiar. Om ungdomsskuleelevane vert samla på ein stad, vil normkravet til basisressursen bli redusert frå 36 til 19% stilling på Borgund. 2.4 Mulege endringar Gruppa har vurdert fem ulike alternative endringar som kan gjerast. Dette er: 1. Samling av alle ungdomsskuleelevar på Lærdalsøyri skule 2. Samling av alle ungdomsskuleelevar på Lærdalsøyri skule og samling av mellomtrinnet på Ljøsne skule 3. Samling av alle ungdomsskuleelevar på Lærdalsøyri skule og samling av mellomtrinnet på Borgund skule 4. To skular 3

4 5. Ein skule Av omsyn til elevar og planlegging av undervisning legg gruppa til grunn at endringar kan gjennomførast fyrst frå skuleåret Konsekvensar av mulege tiltak vert gått gjennom i det følgjande. Utrekningar på skyss baserer seg på eit gjennomsnitt pr elev basert på rekneskapstal frå Gjennomsnittleg skysskostnad pr elev låg då på vel kroner. Metoden gjev ein grov peikepinn på endringar i kostnadsbiletet. Konkrete utslag på økonomi må knytast opp mot kvar einskild elev og vurderast nøyare i vidare prosessar Alternativ 1 - Samling av alle ungdomsskuleelevar på Lærdalsøyri skule Ei samling av ungdomsskulen på Øyri har m.a. følgjande konsekvensar: 1. Redusert tal elevar på Borgund frå 27 i dag til 16 elevar i 2012, 22 i 2013 og 21 i Dette gjev mindre læringsmiljø, det reduserer pensumspennet for dei lærarane som er der og det frigjev plass. Det får sosiale verknader for dei som blir att og dei som må skyssast. For elevane går det meir tid til reising til og frå skulen. Ved å ta vekk ungdomsskule-elevane endrar kravet til administrative ressrusar/rektor seg. Føl me normkrava til stor-leiken på rektor- og inspektørstillingar, bør skulen ha ein rektorressurs på 27%. Dette gjeld utan omsyn til elevar som krev særskilde tiltak. I dag er det sett av 80% til dette føremålet. 2. På Øyri er det muleg å ta i mot ungdomsskuleelvane utan å auke talet lærarar. Klassen på 37 elevar på Øyri aukar til 40 ved ei flytting. Ut frå normtala er det ikkje trong for å gjere endringar i rektor- og inspektørressursen på Øyri. 3. Skyss for 10 elevar i , 6 elevar året etter og 4 elevar det påfølgande året. For dei elevane som nyttar skyss i dag, vert det ein lengre reiseavstand. Dei som ikkje har skyss må få skyss til Øyri og heimatt. Gjennomsnittleg skysskostnad pr elev ligg i dag på vel kroner. Dette betyr ei auka utgift på om lag fyrste året, deretter og kroner. Konkrete utslag på økonomi må knytast opp mot kvar einskild elev og vurderast særskilt. Avstanden frå Lærdaløyri til Maristova er 41 km. Deler av strekninga ha svært dårleg vegstandard. Når ny trase på E16 frå Borlaug til Filefjell står ferdig, vil dette endre seg. Avstanden frå Berge skule til Lærdalsøyri skule er 25 km på veg med høg standard med unntak av strekninga Ljøsne-Håbakken. Også denne vegstrekninga vil bli utbetra, men då høvesvis langt fram i tid. 4. Det er muleg å gjennomføre denne endringa med 3 årsverk mindre enn det skulane har i dag. Årsverka kan anten fjernast eller overførast til andre oppgåver innafor skulen eller kommunen Alternativ 2 - Samling av alle ungdomsskuleelevar på Lærdalsøyri skule og mellomtrinnet på Ljøsne skule Ei samling av ungdomsskulen på Øyri og mellomtrinnet på Ljøsne skule har ut over det som er nemnd over m.a. følgjande konsekvensar: 1. Tal elevar på Borgund vert redusert til 10 elevar i 2012, 14 i 2013 og 11 i Læringsmiljøet vert ytterlegare redusert, pensumspennet for lærarane minkar tilsvarande og det frigjev meir plass. I høve frigjeven plass, vil det vere muleg å flytte barnehagen inn i same bygg som skulen. Det er rimeleg å tru at dette krev bygningsmessige tilpassingar. Dette må greiast ut nøyare av folk med rett kompetanse for å få svar på kva som krevst, kva som kan late seg gjere og kva kostnader dette vil medføre. 4

5 2. Det trengst to lærarårverk til å gjennomføre undervisninga. 3. Elevane frå Borgund kjem innom tre skular i løpet av grunnskuleutdanninga. 4. Ei flytting av barnehagen saman med småskulen, gjev eit større barnemiljø. I dag er det melom plassar i barnehagen. Det er pedagogisk utfordrande å få dette til. Behovet for lærarar vert redusert til to årsverk. Ved ei samling med barnehagen er dt muleg å få til samla utnytting av assistentresursar på tvers av skule og barnehage. 5. Behovet for skyss aukar med 6, 8 og 10 elevar frå Dette gjev tilsvarande auke i kostnader og samla skysskostnader aukar til knappe kroner årleg (medrekna skyss til Øyri). Avstanden frå Berge skule til Ljøsne skule er 15 km på veg med høg standard. Avstanden til Maristova er 31 km. 6. Talet elevar aukar frå 50 til 61 på Ljøsne. Ljøsne skule vil kunne ta i mot fleire elevar utan å auke talet lærarar. Nokre av klasseromma er småe og det kan oppstå vanskar med å fylle normkrava til plass pr elev. Det kan og oppstå utfordringar i høve ventilasjon. Dette må vurderast nøyare av av folk med rett kompetanse 7. Det vert muleg å legge Ljøsne og Borgund skular under same leiing. Ut frå normtala er det behov for ein rektorressurs på 70% utan omsyn til spesialpedagogiske tiltak. I dag er den samla rektorressursen på 160%. 8. For dei lærarane som vert att på Borgund skule, vert undervisningskvardagen meir utfordrande. Dei vert ikkje fysisk del av eit større undervisningsmiljø. Om det er ønskeleg og føremålstenleg for personalet si utvikling, kan ein vurdere ei rullering av lærarkrefter mellom dei to skulane med fådelte klassar. Av omsyn til stabilitet for borna, bør dette ikkje skje for ofte. 9. Det er muleg å gjennomføre denne endringa med 5 årsverk mindre enn det skulane har i dag. 10. Ei flytting av barnehagen frigjev huset. Det kan då anten nyttast til andre føremål, eller det kan seljast. Kommunen har behov for husvære til ressurskrevjande brukarar. Årleg FDV-kostnad på huset var i 2010 på vel kroner Alternativ 3 - Samling av alle ungdomsskuleelevar på Lærdalsøyri skule og mellomtrinnet på Borgund skule Ei samling av ungdomsskulen på Øyri og mellomtrinnet på Borgund skule har mykje dei same konsekvensane som alternativet over. Hovudpunkta er : 1. Me får to skular som er høvesvis jamstore med 30 elevar på Ljøsne og elevar på Borgund. Me får to småe, men jamstore lærarmiljø. 2. Elevane frå Ljøsne kjem innom tre skular i løpet av grunnskuleutdanninga. 3. Den bygningsmessige standarden på Berge skule er høgare enn på Ljøsne skule. Berge vil truleg kunne ta i mot elevar frå Ljøsne utan at det krev store bygningsmessige endringar. 4. Det samla transportvolumet vert dobla. Totalt 35 elevar må skyssast, mot 16 i førre alternativ. Transportkostnadene aukar tilsvarande og vert liggande på mellom og dei kommande åra. Avstanden frå Berge skule til Ljøsne skule er 15 km på veg med høg standard. Konkrete utslag på økonomi må knytast opp mot kvar einskild elev og vurderast særskilt. 5

6 5. Det vert ikkje muleg å flytte barnehagen inn i Borgund skule. 6. Det er muleg å gjennomføre denne endringa med 5 årsverk mindre enn det skulane har i dag Alternativ 4 - To skular Ei samling til to skular har m.a. slike konsekvensar: 1. Me får to skular ein med knappe 200 elevar, den andre med 75 elevar. Ei slikt grep kan ikkje gjerast utan høvesvis store bygningsmessige tilpassingar. Alternativt kan ein vurdere krinsgrensene og tilpasse dei slik at me får full kapastitetsutnytting på Øyri og framføre å gjere ombyggingar av ein skule lengre oppe i dalen. 2. Eitt skulebygg vert ståande tomt. Dette kan nyttast til andre føremål eller seljast. Årleg FDV kostnad (straum, reinhald m.m.) låg knappe 1,1 mill på Ljøsne og 2,0 mill på Borgund skule. 3. Behovet for skyss doblast i høve dei to føregåande alternativa. Basert på gjennomsnittsvuderingar vil skysskostandene ligge kring kroner over nivået i dag. Konkrete utslag på økonomi må knytast opp mot kvar einskild elev og vurderast særskilt. 4. Me får to samla og litt større lærarmiljø. Større miljø gjev auka rom for spesialisering og kvalitetsheving. For lærarane kan dette gje meir stabile rammer enn dei føregåande alternativa. 5. Samling til to skular gjev rom for å handtere elevar med særskilde behov på to stader i staden for tre. Det kan gje rom for betre ressursutnytting og større stabilitet i tilbodet for elevane. Stabilitet i høve slike elevar er ein kvalitet i seg sjølv. 6. Det er muleg å gjennomføre denne endringa med 6,6 årsverk mindre enn det skulane har i dag. Dei samla økonomiske konsekvensane endrar seg avhengig av om ein bygger vidare på Ljøsne skule eller Borgund skule Alternativ 5 - Ein skule Ei samling til ein skule har m.a. slike konsekvensar: 1. Me får ein skule med 270 elevar, men med fallande elevtal. 2. Så mange elvar ein stad krev ombyggingar på skulen. Truleg må funksjonar som folkebiliotek finne anna lokalisering for å få rom til så mange elevar. Det vert knapt med arealt til spesialrom. 3. Det er muleg å gjennomføre denne endringa med 12 årsverk mindre enn det skulane har i dag. 4. Det vert rom for å utnytte stordriftsføremoner. Omfattande forsking viser at store skular held betre kvalitet i høve til elevresultat enn mindre skular. 5. Det vert frigjort to skulebygg med samla FDV kostnad på 3,1 mill kroner. Desse kan nyttast til andre føremål eller seljast. 6

7 2.5 Vurderingar av kvalitet Primæroppgåva til kommunen er å levere best muleg undervisningstenester og få fram elevar med gode resultat som er godt budde for vidare skulegang. Kvar elevane går er underordna. Krav til kvalitet kan lett bli omsett i krav om nok ressursar. Ressursane bør samsvare med behovet, men måten me yter undervisningstenester på er også ein del av dette biletet. Kvaliteten ligg i fyrste rekke i relasjonen mellom elev og lærar. Fungerer relasjonen er læringsreslutatet ofte svært bra. Det er også ein samanheng mellom kvalitet og korleis det pedagogiske personalet vert fulgt opp og lagt til rette for i arbeidskvardagen. I eit slikt perspektiv er det viktig at leiinga får høve til å følgje nøye med på undervisninga, korleis ho vert gjennomført og kva som kan gjerast for at kvar einskild lærar skal få utvikle seg vidare. I løpet av vinteren har det vore gjennomført ei rekke granskingar av stoda i skulane våre. Eitt fellestrekk som går att i høve å betre stoda, er oppfølging av det pedagogiske personalet Slik stoda er i dag, har me tenesteleiarar med eit oppgåvespekter som går langt ut over det å følgje opp det pedagogiske personalet. I dette perspektivet er det rimeleg å tru at om me klarer å fokusere på oppfølging av personalet, så vil det gje kvalitative utslag i undervisninga. Me bør ta vekk nokre av dei forvaltningsmessige oppgåvene som ligg i tenesteleiarstillingane, samle dei i ei anna stilling og late pedagogisk rettleiing og oppfølging få fokus. I dette ligg oppretting av ein stilling som oppvekstleiar og ei reindyrking av rektorstillinga på kvar av skulane. Ei stilling som oppvekstleiar får då også ansvar for barnehagane, og me får høve til å sjå barnehage og skule i samanheng. Ut over dette bør ressursar knytt til spesialpedagogiske tiltak ha ei samla styring frå oppvekstleiaren gjennom eit eige budsjett. Dei personar som inngår i dette får då ikkje eit tilsettingsforhold anten på skule eller i barnehage, men ei tilsetting i Lærdal kommune med arbeidsstad der det er trong for slike ressursar. Det bør vere eit prinsipp at ressursane skal følgje brukaren. Gjennom ein eigen budsjettpost, vil me freiste å unngå at barnehagane og skulane sine budsjett vert avhengige av løysingane på dei spesialpedagogiske tiltaka. Dette grepet bør gjerast uavhengig av kva tiltak ein vel å gjennomføre. Det er då ein føresetnad at me hentar ut denne ressursen frå eksisterande budsjett frå barnehagar og skule. Alle alternativa som er skisserte medfører redusjon i tal årsverk. Desse kan fjernast, eller dei kan nyttast til å finansiere ei stilling som oppvekstleiar. Dei kan også fordelast anleis mellom skulane, eller overførast tilandre deler av kommunen der det måtte vere behov. 2.6 Tal elevar pr årsverk til undervisning ulike alternativ Tabellen under viser korleis elevane fordeler seg pr årsverk til undervisning i høve dei fem alternativa som er vurderte over. I dette ligg det både kvalitative sider og forhold knytt til lik fordeling av ressursar. Me ser at ressurfordelinga pr elev jamnar seg ut alt etter kva alternativ ein vel. Elevar pr undervisningsårsverk i Skule I dag Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Øyri 9,3 9,0 9,0 9,0 9,0 10,8 Ljøsne 7,0 7,2 7,9 8,1 8,9 Borgund 4,4 4,0 5,0 6,8 Gj snitt 8,0 8,0 8,5 8,5 9,0 10,8 7

8 3 Barnehagane 3.1 Utvikling i bornetal Ein grunnføresetnad for utvikling av tilbodet er knytt til behovet dvs tal born i førskulealder. Utviklinga ut frå det me veit i dag går fram av tabellane under. Utvikling i barnetal Lærdalsøyri barnehage 2011/ / / / / ? ?? ??? ???? Totalt Utvikling i barnetal Borgund barnehage 2011/ / / / / ? ?? ??? ???? Totalt Totalt er det for kommande barnehageår 121 born i barnehagane våre. Dei fordeler seg med 107 på Øyri og 14 på Borgund. Alle som søker får tilbod om plass frå barnehageåret 2011/12. Samstundes er det rom for å ta i mot fleire i løpet av barnehageåret. Pr. i dag er det meldt om eit barnetal på 15 i Når det gjeld søknad om barnehageplass fordeler dette seg likt mellom barnehagane. Det er tildelt barnehageplass for eitt born fødd i januar 2011, med oppstart januar 2012 i Borgund barnehage. Nye søkarar til barnehageplass kjem truleg i samband med opptak nytt barnehageår 2012/2013, viser og til suppleringsopptak til ledige plassar i sept./okt Når det gjeld behovet for barnehageplass, erfarer me aukande tilflytting frå austeuropa, og det er truleg knytt større uvisse til om desse buset seg permanent i kommunen enn andre fastbuande. Når det gjeld behovet for tal barnehageplassar framover, så vil dette minke ut frå det me veit i dag. Kommunen har bygd ein ny stor barnehage på Øyri. Denne er stor nok til å ta i mot alle barn i kommunen om nokre år. På kort sikt går ikkje barnetalet på Borgund ned, men det kan sjå ut som det gjere dette på lengre sikt. Om det vert slik at tal barn nærmar seg 10 born i barnehagen på Borgund, vert det særs krevjande både å legge til rette for og stimulere til borna si utvikling på ein tilfresstillande måte. Det vil også bli særs utfordrande for personalet fagleg og arbeidsmiljømessig med ei så lita barnegruppe. 8

9 3.2 Mulege tiltak For barnehagane ligg det føre to alternative tiltak å drive som i dag eller samle dei under ein felles administrasjon. Gruppa har vurdert det siste. I dette ligg at barnehagen på Borgund vert skilt ut frå oppvekst Borgund og samla med Lærdalsøyri barnehage under ei felles leiing. 3.3 Samling av barnehagane under felles leiing Gruppa fekk i oppdrag å vurdere slik drift med eitt årsverk mindre enn i dag. Pedagogisk leiar ved Borgund barnehage har i dag 20% administrasjonsressurs. Ved å slå barnehagane saman under felles administrasjon er det muleg å spare denne ressursen. Ut frå utviklinga i tal born vil behovet for plassar vere dekka gjennom Lærdalsøyri barnehage på sikt. Dette vil medføre eit redusert behov for personalressursar på minst eitt årsver. Kvalitativt vil dette vere eit betre tilbod for ungane enn å gå ei svært liten eittavdelings barnehage. Ei samling vil også gje betre rom for samordning, gjennomføring og oppfølging av born med særskilde behov. Dette kan gje ei kvalitetsheving på tilbodet i høve stoda i dag. Det vil medføre ulemper for foreldre i høve levering og henting i forhold til i dag. I utgangspunktet bør det vere barnehagar på to stader som i dag. Føresetnaden er at me klarer gje eit kvalitativt godt nok tilbod i høve dei mål som vert sett for borna si utvikling i barnehagane. I dette ligg også sosiale ferdigheiter og det å vere del av eit større barnemiljø. 4 Vurderingar og tilråding Til grunn for vurderingane vert lagt eit langsiktig perspektiv på kva som best ivaretek kommunen si primæroppgåve å gje best meuleg undervisningstenester og er robust for framtidige endringar. 4.1 Oppsummerande oversikt Tabellane under gjev ei oppsummerande oversikt over økonomiske verknader. Tala seier noko om forholdet mellom dei ulike alternativa. Før eventuell iverksetting bør det gjerast meir nøyaktige utrekningar. Samla oversikt skular Adm ressursar Andre årsverk Samla årsv Skyss Innsp bygg Invkostnad bygg Nettoverknad Samling u sk Øyri 80 % 220 % 300 % Samling u sk og mellomtrinn L 90 % 410 % 500 % ?? Samling u sk og mellomtrinn B 90 % 410 % 500 % To skular Ljø + Øyri 80 % 580 % 660 % Store? To skular Borg + Øyri 80 % 580 % 660 % Store? Ein skule 110 % 1080 % 1190 % Større?

10 Samla oversikt barnehagar Adm Andre Samla Innsparing Nettoverknad ressursar årsverk årsv bygg Felles adm 20 % 20 % Ein barnehage 100 % 100 % For å få til ei stilling som oppvekstleiar har me i dag ut frå normtala 40% ressurs tilgjengeleg innafor skulane. Det vil også ligge noko i barnehagane. For å få på plass ein oppvekstleiar må me ut over dette tilføre kring 40% ressurs. Lønnsnivået ligg her høgare enn for andre stillingar. Dette kjem til frådrag i innsparingane skisserte over. 4.2 Tilråding Med grunnlag i den historiske utviklinga er det grunn til å tru at tal born vil halde fram med å gå ned. Dette vil medføre eit vedvarande press på kvalitet og kostnadsnivå med ein spreidd skulestruktur. Rådmannen ser difor samling til to skular som den beste løysinga. Dette vil vere ein robust straategi i høve framtida, uavhengig av utviklinga i tal born. Ein får to stabile fagmiljø og føreseielege rammer for alle elvar, foreldre og tilsette. Det er rimeleg å tru at dette samla sett vil gje den beste kvaliteten på tilbodet og tener elevane i Lærdal kommune best. I høve born med særskilde behov, får me større stabilitet og høve til å utnytte dei samla ressursane på ein annan og meir kostnadseffektiv måte enn i dag. Samling gjev fagmiljø og auka rom for kvalitetsheving også innafor slike oppågåver. Det gjev vidare auka stabilitet for brukarane, noko som er eit av dei viktigaste kvalitetselementa for desse brukarane. Mest truleg er to skular også den mest kostandseffektive løysinga. Kommunen vil kunne satse på to bygg framføre tre. Ei slik utvikling bør koplast mot vurderingar av kvar det ligg best til rette for vidare bustadutvikling, og kvar det ligg best til rette for å få dette til i høve anna kommunal infrastruktur. Dei endringar me står føre på vegsektoren frå Håbakken til Ljøsne og frå Borgund over Filefjell dei kommande åra, trekker også i retning av dette. Det bør vere to barnehagar heilt til eventuelt utviklinga i barnetal gjer at dette ikkje er fagleg forsvarleg. Ut frå det mandatet som ligg føre vil rådmannen tilrå alternativ 2 samling av ungdomsskulen på Øyri og samling av mellomtrinnet på Ljøsne som ei minimumsløysing. I dette ligg at småskule og barnehage vert flytt inn i dei same bygga på Borgund. Årsaka til dette er i fyrste rekke at det gjev dei største økonomiske vinstane. Alternativet medfører også minst transport av born og ein jamnare fordeling av resursar pr elev mellom skulane. Normtal for personale er lagt til grunn for bemanning i barnehagane. På same vis bør normtal for administrative ressursar leggast til grunn for ressursfordelinga på og mellom skulane. Slik stoda er i dag kan ein då hente ut oppgåver tilsvarande 40% stilling frå skulane til ein oppvekstleiar. Liknande vurderingar må gjerast på barnehagen. Legg me til grunn at oppgåver tilsvarande 20% stilling vert henta frå barnehagane treng me 40% til for å få på plass ein oppvekstleiar. Dette må også sjåast i 10

11 samanheng med samla bruk av merkantilt personale for oppvekstområdet. Dette bør gjerast uavhengig av endringar elles. For alternativ 2 ligg utfordringa i fyrste rekke i høve til eit lite lærarmiljø og ein fornuftig samdrift mellom skule og barnehage på Borgund. Flytting av barnehagen inn i skulen gjev rom for å anten selje barnehagebygget eller ta det i bruk til andre formål. Det er rimeleg å tru at kvaliteten på tilbodet til ungane både i barnehage og skule, vil bli betre ved å samle dei på ein stad. Uavhengig av kva ein vel å gjennomføre i høve fordeling av elevar mellom skular, er det rådmannen si vurdering at det bør opprettast ei stilling som oppvekstleiar. Det må då startast ein prosess som handterer dette så snøgt råd er. Når det gjeld spesialpedagogiske tiltak så rakk ikkje gruppa å gå nærare inn i dette innafor gjeldande tidsramme. Det vert difor sett ned ei eiga gruppe som skal arbeide vidare med dette. Det er rimeleg å legge inn forventningar om reduserte kostnader gjennom endra arbeidsmåtar også her. Både skular og barnehagar har hatt ein stressa driftssituasjon. Det har vore ei spesiell stode av ulike årsaker, m.a. er me med i nasjonale utviklingsprosjekt. Me merkar stor slitasje på personalet. Ut frå omsynet til drifta, kan ikkje eit slikt arbeid ta til før tidlegast hausten Det vil vere naturleg at ein oppvekstleiar får ansvar for å gjennomføre prosessen knytt til spesialpedagogiske tiltak. Spesialpedgogiske tiltak bør trekkast ut ei ein eigen budsjettpost, for å legge best muleg til rette for at ressursane føl brukarane i skifte mellom barnehage og skule, og mellom ulike skular. Dette bør også gjerast uavhengig av kva andre tiltak som vert sette i verk. 11

12 5 Vedlegg 1 Framskriving av elevtal Skulane i Lærdal - elevtalsutvikling 2010/ / / / /15 1.klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Totalt Lærdalsøyri skule 2010/ / / / /15 1.klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Totalt Ljøsne skule 2010/ / / / /15 1.klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Totalt

13 13 Borgund skule 2010/ / / / /15 1.klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Totalt

14 6 Vedlegg 2 Oversikt over elevtal, årsverk og elevar pr årsverk til undervisning etter ulike alternativ A1 - Samling u-skule Øyri A1 - Samling u-skule Øyri Elevtal Årsverk Elevar pr årsv. undervis Skule Rektor Insp Lærarar Kontor Totalt Skule Øyri Øyri Øyri 9,0 8,6 8,0 Ljøsne Ljøsne Ljøsne 7,2 7,0 7,0 Borgund Borgund Reduksjon Borgund 4,0 5,5 5,3 Tot Tot Gj snitt 8,0 7,9 7,5 A2 - U-skule Øyri og mellomtrinn Ljøsne A2 - Samling u-skule Ø og mellomtrinn Ljøsne Elevtal Årsverk Elevar pr årsv. undervis Skule Rektor Insp Lærarar Kontor Totalt Skule Øyri Øyri Øyri 9,0 8,6 8,0 Ljøsne Ljøsne Ljøsne 7,9 7,9 8,2 Borgund Borgund Reduksjon Borgund 5,0 7,0 5,5 Tot Tot Gj snitt 8,5 8,3 7,9 14

15 A3 - U-skule Øyri og mellomtrinn Borgund A3 - Samling u-skule Ø og mellomtrinn Borgund Elevtal Årsverk Elevar pr årsv. undervis Skule Rektor Insp Lærarar Kontor Totalt Skule Øyri Øyri Øyri 9,0 8,6 8,0 Ljøsne Ljøsne Ljøsne 8,1 8,1 8,1 Borgund Borgund Reduksjon Borgund 6,8 7,5 7,3 Tot Tot Gj snitt 8,5 8,3 7,9 A4 - To skular A4 - To skular Elevtal Årsverk Elevar pr årsv. undervis Skule Rektor Insp Lærarar Kontor Totalt Skule Øyri Øyri Øyri 9,0 8,6 8,0 Ljøsne/Borgund Ljøsne/Bor Ljøsne 8,9 9,4 9,3 Tot Reduksjon Borgund Tot Gj snitt 9,0 8,8 8,3 A5 - Ein skule A5 - Ein skule Elevtal Årsverk Elevar pr årsv. undervis Skule Rektor Insp Lærarar Kontor Totalt Reduksjon Skule Øyri Øyri Øyri 10,8 10,6 10,0 15

16 7 Vedlegg 3 Oversikt over elevtal og skyss etter ulike alternativ Kostnader er baserte på ein gjennomsnittleg kostnad til skyss på 8500 kr pr elev. Dette kjem frå rekneskapstala for A1 - Samling u-skule Øyri Elevtal A1 - Samling u-skule Øyri Skyss Øyri Borg - Øy Ljøsne Bor- Ljø Borgund Ljø - Borg Tot Tot Kostnad A2 - Samling u-skule Øyri og mellomtrinn Ljøsne A2 - Samling u-skule Øyri og mellomtrinn Ljøsne Elevtal Skyss Øyri Borg - Øy Ljøsne Bor- Ljø Borgund Ljø - Borg Tot Tot Kostnad

17 A3 - Samling u-skule Øyri og mellomtrinn Borgund Elevtal A3 - Samling u-skule Øyri og mellomtrinn Borgund Skyss Øyri Borg - Øy Ljøsne Bor- Ljø Borgund Ljø - Borg Tot Tot Kostnad A4 - To skular Øyri og Ljøsne A4 - To skular Skyss Elevtal Borg - Øy Øyri Bor- Ljø Ljøsne/Borgund Ljø - Borg Tot Tot Kostnad

18 A4 - To skular Øyri og Borgund Skyss Borg - Øy Bor- Ljø Ljø - Borg Tot Kostnad A5 - Ein skule Øyri A5 - Ein skule Skyss Elevtal Borg - Øy Øyri Ljø - Øy Borg - Øy Tot Kostnad

Tilpassing til reduserte økonomiske rammer. Oppvekst Mai 2011

Tilpassing til reduserte økonomiske rammer. Oppvekst Mai 2011 Tilpassing til reduserte økonomiske rammer Oppvekst Mai 2011 Tilpassing til reduserte økonomiske rammer Vedtak i kommunestyret 6.10.2010 i KS sak 067/10 Kommunestyret vedtek å setje i gang eit prosjekt

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Trond Roy Pedersen Arkiv: B13 Arkivsaksnr.: 16/430-3 Planlagt behandling: Hovudutval for skule og barnehage KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Omstillingprosjektet. Tilpassing til reduserte økonomiske rammer

Omstillingprosjektet. Tilpassing til reduserte økonomiske rammer Omstillingprosjektet Tilpassing til reduserte økonomiske rammer Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 2010 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling

Kviteseid kommune. Møteinnkalling Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER Reglement for Sandøy kulturskule. 1 Samarbeid mellom skule og heim Kulturskulen freistar til ei kvar tid å utvikle samarbeidet/kontakten mellom skule og heim. I revideringa

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 204 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 24.08.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 75/10 10/685 TOMTANE 3 OG 4 I ONARHEIM I PS 76/10 10/406 U Ofl 23

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

VÅGE SKULE BESØKSSKULE

VÅGE SKULE BESØKSSKULE VÅGE SKULE BESØKSSKULE Velkommen til Våge skule på Bømlo. Du finn skulen vår ca 2 km sør for Kulleseidkanalen. Skulen ligg godt plassert i naturen, noko som gjer det lett for store og små elevar å vera

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon Rapport Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon 25.03.2015 1 1. Innleiing Rapporten omhandlar arbeidet i arbeidsgruppa Sparepakke 3 Administrasjon som har vurdert mulige innsparingar i administrasjonen,

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Øving Fårikål 2014 Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014 Oppsummering Side 1 1 Innleiing... 3 2 Øvingsmål... 4 3 Måloppnåing

Detaljer

Merknader til Rapport av frå nedsett komitè om Grendaskular i Balestrand

Merknader til Rapport av frå nedsett komitè om Grendaskular i Balestrand Merknader til Rapport av 04.11.2015 frå nedsett komitè om Grendaskular i Balestrand Merknader til Rapport av 04.11.2015 frå nedsett komitè om Grendaskular i Balestrand Den 05.11.2015 fekk administrasjonen

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer