Forebygging og oppfølging av sykefravær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forebygging og oppfølging av sykefravær"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING METODE OG GJENNOMFØRING REVISJONSKRITERIER FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR Internkontroll Sentrale virkemidler for arbeidsmiljøarbeidet Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte Melding og registrering av skader Opplæring og kompetanse Vurderinger OPPFØLGING AV SYKE Tilrettelegging på arbeidsplassen Oppfølgingsplan og dialogmøte Vurderinger ARBEID MED SYKEFRAVÆR I PRAKSIS Internkontroll Sentrale virkemidler for arbeidsmiljøarbeidet Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte Melding og registrering av skader Opplæring og kompetanse Tilrettelegging på arbeidsplassen Oppfølgingsplan og dialogmøte Vurderinger KONKLUSJONER/ANBEFALINGER RÅDMANNENS KOMMENTARER VEDLEGG NÆRMERE OM REVISJONSKRITERIENE Østfold kommunerevisjon IKS 2

3 1 SAMMENDRAG Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet vurdert om Sarpsborg kommune har etablert systemer og rutiner for forebygging av sykefravær og oppfølging av syke på en måte som samsvarer med krav fastsatt i regelverk og inngåtte avtaler mellom partene i arbeidslivet. I tillegg er det vurdert om kommunens systemer og rutiner fungerer i praksis. For å vurdere kommunens systemer for forebygging av sykefravær, har vi sett på internkontroll, sentrale virkemidler for arbeidsmiljøarbeidet, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte, melding og registrering av skader og opplæring og kompetanse. Vurdering av kommunens oppfølging av syke ansatte er basert på systemer for tilrettelegging på arbeidsplassen, samt oppfølgingsplan og dialogmøte. Kommunens arbeid med sykefravær i praksis er vurdert på bakgrunn av etterlevelse av krav i overordnet system, samt enhetens egne systemer. Revisjonens gjennomgang viser at Sarpsborg kommune, på overordnet nivå, i stor grad har etablert systemer og rutiner for forebygging av sykefravær og oppfølging av syke. Her legger vi blant annet til grunn at det er etablert overordnede systemer for å sikre at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger, tiltak for fysisk aktivitet, system for melding og registrering av skader, tilrettelegging på arbeidsplassen og system for sykefraværsoppfølging. Samtidig er det gjort funn som ikke er tilfredsstillende innefor begge områdene, slik som enkelte mangler i overordnet HMS-internkontrollsystem, mangelfulle sykefraværsdata og utdatert handlingsplan for IA-arbeidet. Kommunens system er imidlertid todelt og bygger tildels på enhetenes eget arbeid. Revisjonens gjennomgang av hvordan kommunens systemer og rutiner fungerer i praksis, vitner om variasjoner. Enkelte enheter kan dokumentere et systematisk HMS-arbeid som er en integrert del av den daglige driften. Ved andre enheter kan ikke HMS-arbeidet dokumenteres i samme grad. Dette skaper usikkerhet i forhold til om det er uforholdsmessig variasjon mellom enhetene i det faktiske arbeidet på området. Videre viser gjennomgang at oppfølging av sykemeldte ikke er like godt dokumentert i alle saker, i forhold til at det i flere tilfeller mangler IOP og referat fra Dialogmøte 1, samt fristoverskridelser. Etter vår vurdering innebærer ikke slike funn nødvendigvis at den faktiske oppfølgingen ikke har funnet sted, men er først og fremst problematisk i forhold til etterprøvbarhet. På bakgrunn av undersøkelsene anbefaler revisjonen at: Kommunen gjennomgår sitt HMS-internkontrollsystem og oppdaterer eksisterende rutiner, etablerer rutiner der dette ikke foreligger og vurderer forholdet mellom det overordnede systemet og lokale prosedyrer. Kommunen iverksetter tiltak for å sikre systematisk og dokumenterbart HMS-arbeid ved enhetene. Det iverksettes tiltak som sikrer en enhetlig praksis når det gjelder dokumentasjon ved sykefravær. Østfold kommunerevisjon IKS 3

4 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING Revisjonen har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jf. kommunelovens 78 og forskrift om revisjon kap.3. I følge denne paragraf skal revisjonen blant annet kontrollere at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Prosjektet fokuserer på følgende problemstillinger: Har Sarpsborg kommune etablert systemer og rutiner for forebygging av sykefravær i tråd med krav fastsatt i regelverk og inngåtte avtaler mellom partene i arbeidslivet? Har Sarpsborg kommune systemer og rutiner for oppfølging av syke som ivaretar arbeidsgivers plikter i henhold til lovverk og inngåtte avtaler mellom partene i arbeidslivet? Fungerer kommunens systemer og rutiner i praksis? Prosjektet avgrenses tidsmessig til 2. halvår 2009 og 1.halvår Organisatorisk avgrenses prosjektet til å omfatte den delen av kommunens administrasjon som er underlagt rådmannen. Interkommunale selskaper vil ikke være gjenstand for undersøkelse. Rutiner for sykepengerefusjoner, lønnsutbetalinger, permisjoner og pensjonsutbetalinger tilligger regnskapsrevisjon og vil ikke berøres i dette prosjektet. Videre vil prosjektet ikke omfatte kommunens arbeid for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne, men kun fokusere på tilbakeføring av ansatte som er syke eller blir skadet. Det vil i prosjektet ikke gjennomføres årsaksanalyser. Østfold kommunerevisjon IKS 4

5 3 METODE OG GJENNOMFØRING Sentrale elementer i revisjonens arbeidsmetode er standard for våre forvaltningsrevisjonsprosjekter. Først definerer vi problemstillingene. Deretter identifiserer vi revisjonskriterier. Dette er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som skal benyttes som grunnlag for vurdering av kommunens virksomhet. Videre innhenter vi fakta ved å kartlegge og beskrive praksis ved de undersøkte virksomheter. Praksis blir så analysert og drøftet med utgangspunkt i revisjonskriteriene. Dette leder fram til konklusjoner og anbefalinger. Rapportens to første problemstillinger er besvart gjennom dokumentanalyse og intervju med HMS-ansvarlig og attføringsrådgiver. Tredje problemstilling er besvart gjennom intervjuer av lederne ved syv enheter. Enhetene ble plukket ut på bakgrunn av henholdsvis høyt og lavt sykefravær innenfor sammenlignbare områder. I etterkant av hvert intervju er det utarbeidet skriftlig referat, som så er verifisert av informantene. Det følger av revisjonens metodikk at verifiserte referater er å anse som fakta på lik linje med annen skriftlig dokumentasjon. Videre ble det gjennomført en mappegjennomgang av 25 mapper fordelt på fem enheter. I mappegjennomgangen har vi undersøkt om det er samsvar mellom kommunens egne rutiner vedrørende oppfølging av sykemeldte og den praksis som er lagt til grunn. Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Elisabeth Iversen Faim i perioden august januar Østfold kommunerevisjon IKS 5

6 4 REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier, også kalt "foretrukket praksis", er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere av følgende kilder: lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Kriteriene holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes. Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder: - Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven (Lov av nr.62) - Lov om folketrygd Folketrygdloven (Lov av nr.19) - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften (FOR nr. 1127) - Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (FOR nr. 07) - Forskrift om bruk av arbeidsutstyr (FOR nr. 608) - Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste (FOR nr. 162) - Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste (FOR nr. 1173) - Forskrift om arbeid ved avløpsanlegg (FOR nr.1315) - Ot.prp.nr.49 ( ) Om lov om arbeidsmiljø - Ot.prp.nr.6 ( ) Om lov om endring i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.) - Ot.prp.nr.4 ( ) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) - Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA-avtalen) - Sarpsborg kommunes HMS-internkontrollhåndbok - Rutinebeskrivelse/logg (sykefravær) - Handlingsplan inkluderende arbeidsliv for Sarpsborg kommune Østfold kommunerevisjon IKS 6

7 5 FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR 5.1 Internkontroll Revisjonskriterier Internkontroll handler om systematiske tiltak for å sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav som fastsettes i lov og forskrift 1. Forskriften viser til en rekke krav og følgende skal dokumenteres skriftlig: fastsatte mål for helse, miljø og sikkerhet oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt kartlegging av farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene iverksatte rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt Fakta Sarpsborg kommune har et system for HMS som bygger på to elementer; overordnet HMS internkontrollhåndbok og rutine- og sikkerhetsperm på enhetene. Overordnet HMS internkontrollhåndbok har en veiledende funksjon i forhold til HMS-arbeidet på den enkelte enhet. Enhetenes HMS-arbeid skal dokumenteres og oppbevares i en rutine- og sikkerhetsperm, som i hovedsak følger strukturen til det overordnede systemet. Her skal de rutiner som er tilpasset enhetens arbeidsoppgaver og behov samles. Alle rutiner og dokumenter må ikke nødvendigvis fysisk plasseres i rutine- og sikkerhetspermen, men det må henvises til at dokumentasjon foreligger og hvor den oppbevares. Oppdatering av rutine- og sikkerhetspermen er enhetsleders ansvar. HMS internkontrollsystemet i Sarpsborg kommune ble formelt revidert i , men HMSansvarlig opplyser om at deler har blitt oppdatert etter dette. Kommunen har gått til anskaffelse av et nytt elektronisk kvalitetsstyringssystem, som det tas sikte på å ta i bruk våren I implementeringsprosessen vil samtlige rutiner bli gjennomgått og oppdatert. Frem til det nye systemet er klart til å tas i bruk, vil det eksisterende ligge til grunn. Mål skal utarbeides på overordnet nivå og på enhetsnivå og følgende overordnede mål foreligger 3 for HMS-arbeidet i kommunen: Oppfylle lovens målsetning vedrørende internkontroll. Internkontroll som et levende styringsinstrument. Internkontroll som et viktig redskap for en forsvarlig drift av Sarpsborg kommune. Legge forholdene slik til rette at ulykker og helseskader unngås. Skape et godt miljø med trivsel på arbeidsplassen. 1 Se mer om internkontroll i vedlegget. 2 I rapport fra Arbeidstilsynet fremkommer det at kommunens overordnede internkontrollsystem er under revisjon og at arbeidet er planlagt ferdigstilt høsten Fra HMS internkontrollhåndboken. Østfold kommunerevisjon IKS 7

8 Sykefravær Internkontroll som en sentral faktor for kvaliteten i kommunens tjenesteproduksjon. HMS-ansvarlig opplyser om at målene i internkontrollhåndboken skal gjennomgås og oppdateres, med deltakelse fra ny rådmann. I internkontrollhåndbokens kapittel vedrørende organisering og ansvar foreligger en oversikt over kommunens organisering, datert april 2006, samt en beskrivelse av arbeidsmiljøutvalgenes 4 og underutvalgenes 5 oppgaver og sammensetning. Navn på representanter i hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) er ikke oppdatert i forhold til dagens sammensetning. Bedriftshelsetjenesten og verneombudets ansvar og oppgaver er beskrevet ved å sitere lovtekst. HMS-ansvarlig opplyser om at det på enhetene skal foreligge en beskrivelse av organisasjon, herunder fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet for HMSarbeidet. I internkontrollhåndbokens kapittel 4 beskrives formålet med å gjennomføre regelmessige risikoanalyser, definisjon av risiko og hvordan risikoanalysen skal gjennomføres. Der fremkommer det at regelmessige risikoanalyser er blant de viktigste områdene innenfor kommunens systematiske HMS-arbeid. Alle enheter og kommuneområder skal utføre årlige risikoanalyser innen utgangen av november. Videre foreligger det skjema for gjennomføring av risikoanalyse og skjema for handlingsplan etter risikoanalyse. Fra 2004 til 2009 ble det tre ganger per år gjennomført medarbeiderundersøkelse for samtlige ansatte i kommunen. I 2010, på grunn av omorganiseringen i Handlingsrom , ble undersøkelsen gjennomført i august og skal gjennomføres på nytt i januar Fremtidig hyppighet på gjennomføring av undersøkelsen er foreløpig ikke avklart. Man skal besvare påstander innefor tre kategorier; arbeidsmiljø og engasjement, strategi og oppfølging. Videre skal det jobbes med medarbeiderundersøkelsens resultater på den enkelte enhet. Instruktørgruppa i Sarpsborg kommune, en intern konsulentgruppe som kan bidra med veiledning og støtte til å utvikle kommunens fokus på arbeidsmiljø og ledelse, kan bistå i oppfølgingen. Kapittel 8 i internkontrollhåndboken omhandler et avvikssystem som er felles for hele kommunen. Registrering og analyse av avvik kan resultere i iverksetting av forebyggende tiltak. Et planlagt tiltak for retting av avvik følges opp ved at det lages en skriftlig handlingsplan, hvor det spesifiseres hvem som har ansvar for oppfølging og tidsfrist. Enhetsleder skal i samarbeid med verneombud gjennomgå fjorårets handlingsplaner og avviksrapporter, for å påse at tiltakene er gjennomført. Dette skal gjøres årlig. Videre foreligger skjema for intern melding av avvik/uønsket hendelse, skjema for avviksrapport til FAMU/VAMU og skjema for evaluering av handlingsplaner og meldte avvik. Intern melding av avvik/uønsket hendelse skal gå til enhetsleder. Revisjon av rutine og sikkerhetsperm ved den enkelte enhet foregår ved at enhetsleder fyller ut skjema for HMS-årsrapportering (fra kapittel 8 i internkontrollhåndboken). Rapporten sendes til verneleder årlig. Rapporten skal også brukes til å dokumentere krav om systematisk HMS-arbeid. HMS-ansvarlig opplyser om at det innenfor HMS-funksjonen i kommuneområde HR, ikke foreligger tilstrekkelige ressurser til å gå inn i hver enkelt enhet og revidere de rutiner og dokumenter som foreligger. 4 HAMU, FAMU og VAMU for helsetjenester, kultur og oppvekst og andre tjenester. 5 AKAN-utvalg, Attføringsutvalg og Opplæringsutvalg 6 Et utviklingsprosjekt med hensikt å effektivisere og skape balanse i kommunens økonomi. Østfold kommunerevisjon IKS 8

9 I henhold til administrasjonen har kommunen innført nytt lønns- og personalsystem. Som følge av problemer med å konvertere data og hente ut rapporter, har ikke kommunen tilgjengelige oppdaterte data på sykefravær i 2010, fordelt på kommuneområder og enheter. 5.2 Sentrale virkemidler for arbeidsmiljøarbeidet Revisjonskriterier Lovverket skisserer ulike virkemidler for arbeidsmiljøarbeidet og av særlig betydning er bedriftshelsetjeneste og tiltak for fysisk aktivitet. I henhold til lovverket 7 skal virksomheter tilknyttes bedriftshelsetjenesten dersom risikoforholdene tilsier det. Bedriftshelsetjenesten skal bidra til å skape sunne og trygge arbeidsforhold ved å blant annet bistå ved organisatoriske endringer, med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, ved individuell tilrettelegging for arbeidstaker, samt fremme forslag om forebyggende tiltak. Videre skal arbeidsgiver i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide planer og årsrapporter for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten, i tillegg til rutiner for utarbeidelse av oppfølgingsplaner og tilretteleggingstiltak 8. Som en del av det systematiske HMS-arbeidet skal arbeidsgiver vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne 9. Bestemmelsen vil være oppfylt dersom arbeidsgiver kan dokumentere at fysisk aktivitet er tatt inn som vurderingstema i HMS-arbeidet Fakta Sarpsborg kommune kjøper bedriftshelsetjenester av den private tilbyderen Hjelp24. Det er utarbeidet handlingsplaner for bedriftshelsetjenestens HMS-aktiviteter for perioden , for samtlige kommuneområder. Handlingsplanene utarbeides i et samarbeid mellom representanter fra kommuneområde HR, kommunesjef for det respektive kommuneområde og bedriftshelsetjenesten Hjelp 24. Handlingsplanene inneholder beskrivelse av avtalte aktiviteter innenfor hvert tjenesteområde, med opplysning om fordeling av ansvar hos ansatte i Hjelp 24, tidsfrister og eventuelle merknader. Det utarbeides årlig HMS-aktivitetsrapport som viser antall timer bedriftshelsetjenesten har brukt på definerte områder i kommunen. Hjelp24 har utarbeidet et informasjonsskriv med kontaktopplysninger og oversikt over tjenestene de kan tilby. Denne informasjonen ligger også på kommunens intranett. Videre opplyser HMS-ansvarlig om at det har blitt arrangert seminar med enhetsledelsen og bedriftshelsetjenesten, hvor Hjelp 24 presenterte nærmere hvilken kompetanse de har og hva de kan bidra med. HMS-ansvarlig opplyser om at enhetsleder og hovedverneombud kan bestille tjenester fra Hjelp 24, men bestillermyndighet er ikke skriftliggjort. 7 Arbeidsmiljøloven og forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. 8 Se mer om krav til bedriftshelsetjeneste i vedlegget 9 Arbeidsmiljøloven 3-4 Østfold kommunerevisjon IKS 9

10 I Handlingsplan inkluderende arbeidsliv for Sarpsborg kommune for perioden , foreligger følgende konkretisering av bedriftshelsetjenestens ansvar: Skal tas med på råd ved utarbeidelse av systemer, rutiner og arbeidsmåter innenfor området IA det vil si bedriftsinternt sykefraværs- og rehabiliteringsarbeid. Skal tas med på råd innenfor tilgrensende forebyggende HMS-tiltak. Opplæring, kurs og seminarer for ledere/tillitsvalgte/nøkkelpersonell/vernetjeneste i samarbeid med kommunen og NAV Arbeidslivssenter. For eksempel Praktisk IAarbeid, Erfaringsutveksling om bedriftsinternt sykefraværsarbeid, Den gode samtalen osv. Gi telefonkonsultasjon og rådgivning til ledere og den sykemeldte. Etter avtale med bedriftshelsetjenestens kontaktperson bistå, ved behov, én eller flere fagpersoner med arbeidsplassvurdering/virksomhetsbesøk alltid i samarbeid med den sykemeldte/leder. Etter avtale med bedriftshelsetjenestens kontaktperson innkalle enkeltpersoner til bedriftshelsetjeneste-time, når det er hensiktsmessig. Delta etter nærmere avtale, og ved behov, i interne møter og prosjekter. For eksempel leders oppfølgingssamtale med enkeltpersoner, utvidet møte for revisjon av oppfølgingsplaner, tradisjonelle attføringsmøter, møter med kommunens IA-gruppe, møte med virksomhetenes HMS-team etc. Deltakelse ved dialogmøter ved 12 ukers fravær. Helseundersøkelser på risikoutsatte grupper. I henhold til attføringsrådgiver har Sarpsborg kommune iverksatt flere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant de ansatte, både på sentralt nivå og på den enkelte enhet. Sentrale tiltak for alle er kommunetrim to ganger i uka og mulighet til å bruke trimrommet på rådhuset. Det tilbys også prana-trening (avslapning/avspenning) en gang i uka til de som har behov for det. I henhold til attføringsrådgiver tilbyr kommuneområdene teknisk og HR noe tid til trening i arbeidstiden. Ellers er det mulighet for å igangsette tiltak på den enkelte enhet. Tiltak for fysisk aktivitet fremkommer også av Sarpsborg kommunes Handlingsplan inkluderende arbeidsliv ; Sykle til jobben -aksjon Avtaler om trening til reduserte priser på SEFA, Sarpsborg Helsesenter, SATS og Family Sports Club. Kommunens bedriftsidrettslag gir tilbud om ulike typer aktiviteter for kommunens ansatte. Utsatte virksomheter har tilrettelagt trening i arbeidstiden, samt tilbud om gratis behandling av fysioterapeut 10 i arbeidstiden. 5.3 Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Revisjonskriterier I henhold til arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljøet, skal det ved planlegging og utforming av arbeidet legges vekt på å forebygge skader og sykdommer, og arbeidet skal være slik at 10 Administrasjonen opplyser om at dette nå er endret til behandling av naprapat. Østfold kommunerevisjon IKS 10

11 arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger 11. Følgende punkter er sentrale: Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten. Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold skal være fullt forsvarlig. Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon Fakta I kapittel om konflikthåndtering i HMS-internkontrollhåndboken fremgår det at: Alle ansatte har rett til å bli behandlet med respekt og verdighet, og har rett til et arbeidsmiljø fritt for mobbing. Maktmisbruk skal ikke tolereres. De ansatte har rett til å klage på ledere og medarbeidere dersom de føler seg utsatt for mobbing eller andre former for uakseptabel atferd. Alle ansatte har plikt til å behandle andre ut fra de samme normer og verdier. Videre fremgår det i kapittel om vernerunder i HMS-internkontrollhåndboken at organisatoriske og psykiske forhold skal inngå som et eget punkt ved rundene. I kapittel vedrørende yrkesskader i internkontrollhåndboken inngår trusler og sjikane som et eget punkt i skjema for melding av yrkesskade, i tillegg til nestenulykke, skade og alvorlig skade. Den forulempede krysser av for det som passer best. Bygnings- og utstyrsmessige forhold i kommunens lokaler skal gjennomgås ved vernerunder. Vernerundene skal i henhold til internkontrollhåndboken gjennomføres minst en gang per år og resultere i en handlingsplan. Eksempler på hva som skal undersøkes ved vernerunder er blant annet orden/renhold, belysning, støy, inneklima/innemiljø, kjemiske stoffer, luftforurensninger, personlig verneutstyr, førstehjelpsutstyr og ergonomi. Ergonomiske forhold fokuserer på hvorvidt hjelpemidler kan brukes, mulighet for tilrettelegging av arbeidsplassen, hensiktsmessig innredning etc. og følgende spørsmål er sentrale: - Er det tunge løft og kan løfteutstyr/hjelpemidler benyttes? - Kan arbeidsplassen/arbeidsprosessen tilrettelegges slik at en reduserer uheldig fysisk belastning? - Er de ansatte kjent med riktig arbeidsstilling? - Er kontorarbeidsplassen hensiktsmessig innredet? - Er nødvendig verneutstyr tilgjengelig (hjelm, sko, briller/ansiktsskjerm, åndedrettsvern, hørselvern)? HMS-ansvarlig opplyser om at arbeidstakers integritet og verdighet sikres ivaretatt gjennom kommunens arbeidsgiverpolitikk, varslingsrutiner, Varslingsplakat og Etikkplakat. Videre opplyser HMS-ansvarlig at utforming av arbeidet er endret fra enslig organisering til organisering i team, slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre 11 Se mer om krav til arbeidsmiljøet i vedlegget Østfold kommunerevisjon IKS 11

12 arbeidstakere. Nå er eksempelvis vaktmestere og renholdere i all hovedsak organisert i team, mens de tidligere gjerne var organisert hver for seg. HMS-ansvarlig opplyser om at kommunens varslingssystem bidrar til å sikre at arbeidstaker ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. HMS-ansvarlig opplyser også om at det skal utvikles rutiner på den enkelte enhet, for å sikre at arbeidstakere beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, dersom risikovurdering tilsier at det er nødvendig. I henhold til attføringsrådgiver eksisterer det i Sarpsborg kommune også en rekke forebyggende tiltak som har betydning for det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Se mer om tiltak for forebygging og tilrettelegging i kapittel Medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte Revisjonskriterier Verneombudets rolle er i henhold til arbeidsmiljøloven 12 å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og verneombudet skal: tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde. få den opplæring og tid som er nødvendig for å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer ovenfor arbeidsgiver og skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtale. Arbeidsgiver har, i henhold til Hovedavtalen, blant annet følgende plikter i forhold til tillitsvalgte: Det skal regelmessig avholdes informasjonsmøter med hoved-/fellestillitsvalgte på sentralt nivå. Ved desentralisert fullmaktsnivå, avholdes egne informasjonsmøter med berørte tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter på dette nivå. Ved endringer og omstillinger i kommunen, mellom kommuner og ved oppfølging og implementering av nasjonale reformer som vil få betydning for arbeidstakerne, skal arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd. Arbeidsgiver skal i samarbeid med de tillitsvalgte/ansatte prioritere tiltak for et inkluderende arbeidsliv. De tillitsvalgte skal ha forholdene lagt til rette slik at de kan ivareta sine oppgaver Fakta Internkontrollhåndboken inneholder ikke et eget kapittel som omhandler verneombud, men det refereres flere steder til verneombudets rolle og medvirkning: - I kapittel om opplæring fremkommer det at verneombud skal ha 40 timers grunnkurs i HMS. - I kapittel om vernerunder fremkommer det at verneombud skal delta i årlige vernerunder med enhetsleder. 12 Se mer om verneombudets rolle i vedlegget Østfold kommunerevisjon IKS 12

13 - I kapittel om avvik/hms årsrapporter fremkommer det at verneombud, i samarbeid med enhetsleder, skal gjennomgå fjorårets handlingsplaner og avviksrapporter for å påse at tiltakene er gjennomført. Deretter skal verneombudet, i samarbeid med ansvarlig leder, fylle ut HMS-årsrapport som oversendes verneleder. Rapporten dokumenterer at enhetens forpliktelser i forhold til internkontrollforskriften overholdes. - I kapittel vedrørende AKAN fremkommer det at verneombud skal være pådriver for arbeidsmiljø- og sikkerhetsspørsmål, med et medansvar for å bevare et rusfritt arbeidsmiljø. - I kapittelet om konflikthåndtering fremgår det at verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Videre står det at: Verneombudet vil først og fremst ha en sentral rolle i konfliktforebyggende arbeid, men skal også være orientert om konfliktsaker da dette i mange tilfeller skaper uro i hele arbeidsmiljøet. Dersom arbeidstakere henvender seg til verneombudet i konfliktsaker, skal vedkommende sørge for at saken blir håndtert. Verneombudet kan ha en aktiv rolle i dette arbeidet, men vil vanligvis først og fremst ha en tilsynsfunksjon. Det er viktig at verneombud avklarer sin rolle i den enkelte sak med partene og andre involverte. Verneombud deltar i HMS-team og IA-utvalget. Det er ikke utarbeidet en eksplisitt rutine for tillitsvalgte, men deltakelse fra tillitsvalgte skjer etter det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Følgende fremgår i internkontrollhåndboken: - I kapittel om AKAN står det at tillitsvalgte skal påse at AKANs retningslinjer følges og at arbeidstakerne får forskriftsmessig behandling. Under forutsetning av at den berørte arbeidstaker ønsker det, skal tillitsvalgte også delta i de formelle advarselssituasjonene. - I kapittel om konflikthåndtering fremgår det at tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser og kan ha en aktiv rolle i konfliktsaker. Videre står det at: De kan bidra til at konflikter håndteres i en tidlig fase. Tillitsvalgtes oppgave er å assistere parten(e) og sørge for at konflikten håndteres slik at man finner løsninger som best mulig ivaretar både det felles arbeidsmiljøet og de involverte partene. Tillitsvalgte kan bidra med samtaler og råd til medlemmer som enkeltpersoner og bistå medlemmer i møter med ledelsen eller andre parter i saken. De kan også i noen tilfeller fungere som megler i konfliktsaker, fortrinnsvis når det er konflikt mellom egne medlemmer. Det forutsetter at partene oppfatter tillitsvalgt som nøytral. Det er viktig at tillitsvalgte avklarer sin rolle i den enkelte sak med partene og andre involverte. Tillitsvalgte deltar i HMS-team, IA-referansegruppe, arbeidsmiljøutvalgene, Administrasjonsutvalget og kommuneledelsens styringsgruppe. Tillitsvalgte kan også delta i IA-utvalget. I tillegg inviterer arbeidsgiver hovedtillitsvalgte til drøftinger og diskusjoner om aktuelle saker som berører ansatte i Sarpsborg kommune. Østfold kommunerevisjon IKS 13

14 5.5 Melding og registrering av skader Revisjonskriterier I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for registrering av alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid Fakta Internkontrollhåndboken kapittel 5 inneholder retningslinjer for hvordan man skal gå frem ved yrkesskader, yrkessykdommer og tilløp til ulykker, og skjema som skal fylles ut dersom skade inntreffer. Ansvarlig leder har ansvaret for at skjemaet blir utfylt. Originalen sendes så snart som mulig til verneleder, som har ansvaret for arkivering. Tabellen nedenfor viser meldte skader i hele kommunen og meldte skader ved Baterød bosenter Totalt i kommunen Baterød Vi ser at en stor andel av årlige antall skader i hele kommunen, mellom 30 % og 70 %, har opprinnelse ved Baterød bosenter. HMS-ansvarlig opplyser om at økningen av meldte skader fra 2006 skyldes to nye brukere på Baterød kompetansesenter, som var spesielt utagerende. Det ble i perioden satt inn store ressurser på skadeavvergende tiltak. 5.6 Opplæring og kompetanse Revisjonskriterier Arbeidsgiver skal i henhold til arbeidsmiljøloven gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 14. Hensikten er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i arbeidsmiljøloven og systematisk HMS-arbeid Fakta Det fremgår av internkontrollhåndbokens kapittel om opplæring at ledere i kommunen skal gjennomføre 40 timers grunnkurs innenfor HMS. Krav om 40 timers kurs gjelder, i henhold til internkontrollhåndboken, også arbeidsmiljøutvalgets medlemmer og verneombud. HMSansvarlig opplyser om at krav om opplæring for ledere er vedtatt i HAMU, og iverksatt fra Dokumentasjon på opplæringen skal oppbevares i rutine- og sikkerhetspermen på enhetene, eller det skal i permen foreligge en henvisning til hvor dokumentasjon er oppbevart. 13 Se mer om registrering av personskader i vedlegget 14 Se mer om arbeidsgivers opplæring i HMS i vedlegget Østfold kommunerevisjon IKS 14

15 5.7 Vurderinger Vi registrerer at kommunen har etablert et HMS-system som gir enhetene stor grad av handlefrihet til å utvikle lokale rutiner og prosedyrer. En fullstendig vurdering av kommunens arbeid på området vil dermed ikke være mulig før vi har sett på hvordan enhetene ivaretar kravene i praksis. På overordnet nivå finner vi at kommunen i all hovedsak har et system som ivaretar lovkrav relatert til forebygging av sykefravær. Revisjonen finner at Sarpsborg kommune har et HMS-internkontrollsystem på overordnet nivå som i hovedsak er utarbeidet i samsvar med krav i regelverk, eksempelvis systemer for kartlegging av risiko, avviksrapportering og -oppfølging, samt overvåkning og gjennomgang av internkontroll (rutine- og sikkerhetsperm). Ikke oppdatert informasjon om kommunens organisering og utdaterte målsettinger for HMS-arbeidet, representerer imidlertid enkelte svakheter ved systemet. Videre finner vi det ikke tilfredsstillende at det fortsatt ikke foreligger tilgjengelige oppdaterte data på sykefravær i 2010, fordelt på kommuneområder og enheter. Når det gjelder sentrale virkemidler for arbeidsmiljøarbeidet, finner revisjonen at bedriftshelsetjenesten i Sarpsborg kommune fungerer tilfredsstillende og i henhold til ansvar og oppgaver som tilligger funksjonen. Videre finner vi det tilfredsstillende at Sarpsborg kommune har iverksatt flere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant de ansatte. Psykososialt arbeidsmiljø er en subjektiv størrelse, men kommunen må legge til rette for at kravene ivaretas. Når det gjelder krav til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø finner revisjonen at de systemer og tiltak som foreligger for å sikre at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, som tilfredsstillende i forhold til krav i regelverk. Når det gjelder medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte, finner revisjonen det tilfredsstillende at verneombud og tillitsvalgte deltar i faste møtefora. Det ser dermed ut til at det foreligger et system der medvirkning i praksis ivaretas. Når det gjelder melding og registrering av skader og opplæring og kompetanse, finner revisjonen at kommunen har tilfredsstillende systemer og rutiner for melding og registrering av skader, samt for arbeidsgivers opplæring i HMS. Østfold kommunerevisjon IKS 15

16 6 OPPFØLGING AV SYKE 6.1 Tilrettelegging på arbeidsplassen Revisjonskriterier I henhold til Arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver, hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l Fakta Et av delmålene i eksisterende Handlingsplan inkluderende arbeidsliv, er aktiv tilrettelegging for å sørge for fortsatt deltakelse i arbeidslivet for ansatte med redusert arbeidsevne. Ny handlingsplan for IA-arbeidet er ikke utarbeidet og avtalen fra ligger fortsatt til grunn 16. IA-rådgiver, enhetsledere og attføringskonsulentene samarbeider om å utarbeide ny plan 17. De forebyggende tiltak som er nevnt i avsnitt om fysisk og psykososialt arbeidsmiljø i kapittel 5, kan ifølge kommunen også være anvendelige som tilretteleggingstiltak. Tilretteleggingstiltak som nevnes i dette kapitlet, kan tilsvarende brukes forebyggende. Attføringsrådgiver opplyser om at tilretteleggingstiltak for syke arbeidstakere i noen tilfeller utvikles sentralt, men i hovedsak på enhetsnivå. Videre opplyses det om at tilrettelegging kan gjøres i forhold til arbeidstid, arbeidsoppgaver, omplassering og midlertidig utføring av andre oppgaver. Det kan også gjøres i forhold til tilrettelagt timeplan for lærere og at ansatte innefor helse og sosial sektoren slipper å gi tjenester til de tyngste brukerne, og to ansatte i stedet for en til å utføre oppgaver etc. Sarpsborg kommune vil motta ca. 1. million kroner i tilretteleggingstilskudd fra NAV i Sarpsborg kommune har et IA-utvalg på hver enhet som skal bistå ved oppfølging av langtidssykemeldte og når arbeidstakere står i fare for å bli sykemeldt. Utvalget består av attføringsrådgiver, enhetsleder, arbeidslivssenter og verneombud. Teamansvarlig, IA-rådgiver fra NAV, bedriftslege og fastlege kan møte. Den sykemeldte kan også ta med tillitsvalgte eller annen fortrolig til møte. Mer info om IA-utvalget står i brosjyren Orientering til ansatte i Sarpsborg kommune. Brosjyren skal oppbevares i rutine- og sikkerhetspermen på den enkelte enhet. Det foreligger ingen skriftlig rutine for IA-utvalgets oppgaver og ansvar, ut over referatmal som skal fylles ut etter avholdt IA-møte. I henhold til Veiledning for samtale med en sykemeldt arbeidstaker er et av målene ved samtalen arbeidsgivers ønske om å få vite om det er behov for tilrettelegging. Arbeidsgiver 15 Se mer om tilrettelegging på arbeidsplassen i vedlegget. 16 Sarpsborg kommune inngikk samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv med Trygdeetatens Arbeidslivsenter i Østfold 26. juni Administrasjonen har opplyst om at det tas sikte på at ny plan skal være klar 1. mars Østfold kommunerevisjon IKS 16

17 bør være forberedt til samtalen ved å ha tenkt igjennom alternative tiltak/arbeidsoppgaver for den som er sykemeldt, dersom det kan få vedkommende raskere tilbake i arbeid. Attføringstrappa eller IA-trappa viser stegene fra tilrettelegging i egen virksomhet til omplassering. I de tre første stegene er tilrettelegging et sentralt virkemiddel; tilrettelegging i egen virksomhet/seksjon, tilrettelegging for å utføre eget yrke et annet sted og tilrettelegging i forhold til utprøving av annet yrke et annet sted. Det ble i mars 2010 gjennomført en IA evaluering i Sarpsborg kommune, som et samarbeid mellom kommunen, bedriftshelsetjenesten og NAV. Evalueringen består av spørreundersøkelse rettet mot ledere, verneombud og tillitsvalgte, samt intervjuer med friskmeldte og fortsatt sykemeldte ansatte i Sarpsborg kommune. I intervju med sykemeldte ansatte beskrives ulike typer tilretteleggingstiltak lokalt på arbeidsplassen, slik som gradert sykemelding, organisatoriske endringer og endringer i arbeidsoppgaver for å tilpasse til helsemessige forutsetninger. Det kommer også frem at bedriftshelsetjenesten benyttes i forhold til rådgivning vedrørende ergonomiske tilpasninger. Kommunens interne IA-møter beskrives som en aktiv og konstruktiv tilnærming for å komme frem til tilpassede løsninger. Det beskrives en viss variasjon i evnen/muligheten til å finne gode tilpassede løsninger i det lokale arbeidsmiljøet. Hovedinntrykket er at leders vilje til å tilrettelegge i stor grad er tilstede i samarbeid med den sykmeldte. Friske/friskmeldte arbeidstakere beskrev følgende tilretteleggingstiltak: midlertidige endring av arbeidsoppgaver, innsetting av vikar, organisatoriske endringer for å minske psykisk press i arbeidssituasjonen, fysiske/ergonomiske tilpasninger og omplassering til annet arbeid. Attføringsrådgiver opplyser om at det i perioden har vært gjennomført et prosjekt for hjemmehjelp, med fokus på moderne renhold i hjemmene og individuelt tilpasset renholdsutstyr. Moderne renhold er gjennomført hos halvparten av tjenestemottakerne (av totalt 900 mottakere). Det har også blitt gjennomført et prosjekt innenfor kommunalt renhold, som har fokusert på bruk av riktig utstyr og riktig teknikk, i tillegg til fysisk aktivitet og tilbud om massasje. Det har også blitt fokusert på tilpasning til norske forhold, da flere av de ansatte har utenlandsk opprinnelse. Sykefraværet gikk i prosjektperioden ned 60 %, men har igjen økt noe etter at prosjektet ble avsluttet. Attføringsrådgiver opplyser om at det skal gjøres et prøveprosjekt med 3-3 turnus (tre dager på og tre dager av) på en avdeling ved nye Haugvoll sykehjem. Sykehjemmet åpner 1.mars 2011 og prøveprosjektet skal vare i to år, for deretter å bli evaluert. Turnus-ordningen vil gi økte kostnader på grunn av høyere bemanning, men det er ventet at prosjektet vil gi økonomisk gevinst samlet sett. I henhold til attføringsrådgiver skal det også igangsettes et prosjekt som omhandler gravid og i arbeid og kommunen skal ansette en jordmor i 40 % stilling som skal bistå i arbeidet og følge opp gravide arbeidstakere. I prosjektavtalen fremgår det at målsettingen er å bedre ledernes tilretteleggingskompetanse ovenfor målgruppen og øvrige ansatte med helsemessige utfordringer, bidra til at gravide ansatte står lenger i arbeid, redusert sykefravær og økonomiske besparelser. Østfold kommunerevisjon IKS 17

18 6.2 Oppfølgingsplan og dialogmøte Revisjonskriterier I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Følgende krav stilles til planens innhold: Vurdering av arbeidstakers oppgaver og arbeidsevne Aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi Bistand, for eksempel fra bedriftshelsetjeneste og NAV Mål og ansvar Videre plan for oppfølging Planen skal være utarbeidet etter seks uker. Dersom sykefraværet forlenges, skal arbeidsgiver innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest innen tolv uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig Fakta Kommunen har utarbeidet et felles flytskjema for egenmeldinger og sykemeldinger. Flytskjema for egenmeldinger beskriver arbeidstakers og arbeidsgivers oppgaver i forbindelse med fraværet. Arbeidstaker skal melde sitt fravær regelmessig de første åtte dagene og levere sykemelding dersom vedkommende fortsatt er syk etter åtte dager. Egenmelding skal fylles ut, signeres og sendes lønningskontoret. Leder skal ta kontakt dersom fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen. Flytskjema for sykemeldinger beskriver hva som skal utføres ved sykemelding. Den første dagen melder arbeidstaker om fravær til arbeidsstedet. Dag fem skal leder ta kontakt og den syke orienterer om sin funksjonsevne. Det samme gjentas i uke to og uke fire. I uke fire skal individuell oppfølgingsplan lages i samarbeid mellom leder og den syke. Kommunen har også en rutinebeskrivelse/logg som beskriver de ulike stegene i oppfølging som kan strekke seg over to år. Rutinebeskrivelsen skal brukes som logg underveis i oppfølgingen og det er avsatt egne felt hvor arbeidstaker og arbeidsgiver skal signere for at handling er gjennomført/gjennomgått. I rutinen står det blant annet at individuell oppfølgingsplan fylles ut innen uke fire. Videre orienterer arbeidstaker om sin funksjonsevne og aktiv/gradert sykemelding vurderes. Innkalling til IA-møte skal også vurderes. Dette er leders ansvar og det er leder som skal ta kontakt med arbeidstaker. I individuell oppfølgingsplan skal arbeidsdagen beskrives og det skal fremgå om det er forhold som bør og kan endres. Videre skal det gjøres en oppsummering av hva partene har blitt enige om; i form av mål, permanente og midlertidige tiltak og en beskrivelse av ansvarsfordeling. Det skal krysses av i egne felt dersom det er behov for hjelp fra andre, eksempelvis fagforening, attføringsrådgiver eller bedriftshelsetjeneste. Videre skal det settes dato for neste oppfølging. Ved aktiv sykemelding skal det også fylles ut mål for aktiv sykemelding, tilrettelagte oppgaver, arbeidsoppgaver som kan gjøres og tidspunkt for Østfold kommunerevisjon IKS 18

19 evaluering. Kommunen har også utarbeidet skjema for endringer i individuell oppfølgingsplan og skjema for evaluering til bruk for aktiv sykemelding og hospitering. Videre står det i rutinen at det ved 12 ukers full sykemelding skal avholdes dialogmøte 1. Der vil innholdet i oppfølgingsplanen bli evaluert, i tillegg til en vurdering om nye tiltak skal iverksettes. Sarpsborg kommune har utarbeidet et skjema som brukes til å skrive referat fra dialogmøte. Attføringsrådgiver opplyser om at teamansvarlige har ansvar for oppfølging av sykemeldte i den første fasen av sykefravær. Dersom det etter en vurdering blir behov for IA-utvalg, går ansvaret for oppfølging over på enhetsleder. Det opplyses om at enheter kan delegere ansvaret for oppfølging noe ulikt. 6.3 Vurderinger Revisjonen finner at kommunens systemer og rutiner for tilrettelegging på arbeidsplassen er tilfredsstillende og i henhold til lovkrav. Vi registrerer imidlertid at enhetene har handlefrihet i forhold til tilrettelegging, tilsvarende som i kapittel fem. En fullstendig vurdering av kommunens arbeid på området vil dermed ikke være mulig før vi har sett på hvordan enhetene ivaretar kravene i praksis. Videre finner vi det tilfredsstillende at Sarpsborg kommune har gjennomført og skal gjennomføre flere prosjekter som har til hensikt å redusere sykefraværet i kommunen. Revisjonen finner det derimot lite tilfredsstillende at utdatert handlingsplan for IA-arbeidet fortsatt ligger til grunn. Vi finner det verdt å bemerke at gjeldende plan gikk ut ved årsskiftet 2009/2010, men finner det positivt at ny plan er under utarbeidelse. Videre finner revisjonen at kommunens rutiner og systemer for oppfølging av syke ansatte er tilfredsstillende og i henhold til lovkrav. Her legger vi til grunn de systemer som foreligger for oppfølgingsplan og dialogmøte. Videre finner vi at mal for individuell oppfølgingsplan er utarbeidet slik at planens innhold er i henhold til krav. Vi finner det også tilfredsstillende at kommunens rutiner for når individuell oppfølgingsplan skal utfylles, er strengere enn krav i arbeidsmiljøloven. Dette innebærer at kommunen vil være godt forebredt når lovendring trer i kraft, sannsynligvis 1. juli 2011, samt at det rutinemessige oppfølgingsarbeidet kommer i gang på et tidligere tidspunkt. Østfold kommunerevisjon IKS 19

20 7 ARBEID MED SYKEFRAVÆR I PRAKSIS Det fremgår av kapittel 5 og 6 at kommunens HMS-internkontrollsystemet todelt; et overordnet og et desentralisert på hver enkelt enhet. For en fullstendig gjennomgang av kommunens arbeide på dette området må derfor både etterlevelse og enhetenes egne systemer undersøkes. 7.1 Internkontroll Revisjonskriterier Jamfør kapittel 5 skal enhetenes HMS-arbeid dokumenteres og oppbevares i en rutine- og sikkerhetsperm. Her skal de rutiner som er tilpasset enhetens arbeidsoppgaver og behov samles. Oppdatering av rutine- og sikkerhetspermen er enhetsleders ansvar. Det fremgår i rutine- og sikkerhetspermen, under organisering og ansvar, at dokumentasjon skal bestå av organisasjonsplan som viser enhetens omfang, samt HMS-ansvarsområder. Videre skal det foreligge skriftlige dokumenter som viser enhetens HMS mål, samt dokumentasjon som viser gjennomføringen av målene. Videre fremgår det i rutine- og sikkerhetspermen, under sikkerhetsrutiner, at det skal foreligge dokumentasjon på at det foretas systematiske kartlegginger og registreringer av farlige forhold risikoanalyser og at disse følges opp med utarbeidelse av nødvendige handlingsplaner/tiltak. Enhetsleder skal i samarbeid med verneombud gjennomgå fjorårets handlingsplaner og avviksrapporter, for å påse at tiltakene er gjennomført. Revisjon av rutine og sikkerhetsperm ved den enkelte enhet foregår ved at enhetsleder fyller ut skjema for HMS-årsrapportering. Rapporten skal oppbevares i rutine- og sikkerhetspermen Fakta Samtlige syv reviderte enheter har en rutine- og sikkerhetsperm, hvorav fire har utarbeidet egne rutiner tilpasset enhetens behov. Manglende egne rutiner ved de tre øvrige enheter forklares ulikt. Leder ved en av de andre enhetene opplyser om at gjeldende HMS rutiner og retningslinjer ikke er samlet i rutine- og sikkerhetsperm, men hentes fra intranett ved behov. Ved en annen av de besøkte enhetene bærer HMS permen preg av mangelfull oppdatering, ved at enkelte aktuelle rutiner foreligger men i hovedsak foreligger de ikke eller er utdaterte. Enhetsleder opplyser om at de forholder seg til sentralt utarbeidede rutiner som kan lastes ned fra kommunens intranett. Ved behov konsulteres attføringsrådgivere med flere. Leder ved en tredje enhet opplyser om at skriftlig dokumentasjon ikke er et prioritert område. Samtidig mener vedkommende enhetsleder at de oppgavene som er viktige i forhold til forebygging av sykefravær og oppfølging av ansatte i praksis er godt ivaretatt, men dokumentasjonen kan bli bedre. Ved fire av enhetene foreligger det organisasjonskart og ved fem av enhetene foreligger oversikt over ansvarsforhold innenfor HMS. Ved en av disse enhetene foreligger også en kontrakt for HMS-team som blant annet omfatter gruppens forpliktelser og målsetting. Ved en annen av nevnte enheter er det utarbeidet en oversikt over ansatte som har deltatt i årlig Østfold kommunerevisjon IKS 20

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.09. Revidert 23.03.09.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.09. Revidert 23.03.09. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.09 Revidert 23.03.09. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009 Harstad kommune PERSONALREGLEMENTER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalget Skrevet av: Siw Schultz Gabrielsen Utgave: Godkjent dato: 2.00 23.09.2009 Gjelder fra:

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i Holtålen kommune

RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i Holtålen kommune RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i 1. Formål og omfang Prosedyre skal sikre at eventuelle arbeidsmiljøkonsekvenser for ansatte blir vurdert og kartlagt

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG BJØRLIEN SKOLE Vi viser

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Geir R. Karlsen, ISS, UiT Arbeidsmiljøets rettslige pilarer Arbeidsmiljøloven, sist revidert i 2006. Opprinnelig fra 1977 og ofte omtalt

Detaljer

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27.

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27. Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen Arbeidstilsynet 27. november 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og målsetting... 3 2. Gjeldende rett...

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007)

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Prosjekt igangsatt på initiativ fra AID Hvordan kan etatene hver for seg og i samarbeid arbeide mer effektivt for å motvirke at arbeidstakere som har fått

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Boks 504 8500 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE-

Detaljer