Forebygging og oppfølging av sykefravær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forebygging og oppfølging av sykefravær"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING METODE OG GJENNOMFØRING REVISJONSKRITERIER FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR Internkontroll Sentrale virkemidler for arbeidsmiljøarbeidet Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte Melding og registrering av skader Opplæring og kompetanse Vurderinger OPPFØLGING AV SYKE Tilrettelegging på arbeidsplassen Oppfølgingsplan og dialogmøte Vurderinger ARBEID MED SYKEFRAVÆR I PRAKSIS Internkontroll Sentrale virkemidler for arbeidsmiljøarbeidet Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte Melding og registrering av skader Opplæring og kompetanse Tilrettelegging på arbeidsplassen Oppfølgingsplan og dialogmøte Vurderinger KONKLUSJONER/ANBEFALINGER RÅDMANNENS KOMMENTARER VEDLEGG NÆRMERE OM REVISJONSKRITERIENE Østfold kommunerevisjon IKS 2

3 1 SAMMENDRAG Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet vurdert om Sarpsborg kommune har etablert systemer og rutiner for forebygging av sykefravær og oppfølging av syke på en måte som samsvarer med krav fastsatt i regelverk og inngåtte avtaler mellom partene i arbeidslivet. I tillegg er det vurdert om kommunens systemer og rutiner fungerer i praksis. For å vurdere kommunens systemer for forebygging av sykefravær, har vi sett på internkontroll, sentrale virkemidler for arbeidsmiljøarbeidet, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte, melding og registrering av skader og opplæring og kompetanse. Vurdering av kommunens oppfølging av syke ansatte er basert på systemer for tilrettelegging på arbeidsplassen, samt oppfølgingsplan og dialogmøte. Kommunens arbeid med sykefravær i praksis er vurdert på bakgrunn av etterlevelse av krav i overordnet system, samt enhetens egne systemer. Revisjonens gjennomgang viser at Sarpsborg kommune, på overordnet nivå, i stor grad har etablert systemer og rutiner for forebygging av sykefravær og oppfølging av syke. Her legger vi blant annet til grunn at det er etablert overordnede systemer for å sikre at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger, tiltak for fysisk aktivitet, system for melding og registrering av skader, tilrettelegging på arbeidsplassen og system for sykefraværsoppfølging. Samtidig er det gjort funn som ikke er tilfredsstillende innefor begge områdene, slik som enkelte mangler i overordnet HMS-internkontrollsystem, mangelfulle sykefraværsdata og utdatert handlingsplan for IA-arbeidet. Kommunens system er imidlertid todelt og bygger tildels på enhetenes eget arbeid. Revisjonens gjennomgang av hvordan kommunens systemer og rutiner fungerer i praksis, vitner om variasjoner. Enkelte enheter kan dokumentere et systematisk HMS-arbeid som er en integrert del av den daglige driften. Ved andre enheter kan ikke HMS-arbeidet dokumenteres i samme grad. Dette skaper usikkerhet i forhold til om det er uforholdsmessig variasjon mellom enhetene i det faktiske arbeidet på området. Videre viser gjennomgang at oppfølging av sykemeldte ikke er like godt dokumentert i alle saker, i forhold til at det i flere tilfeller mangler IOP og referat fra Dialogmøte 1, samt fristoverskridelser. Etter vår vurdering innebærer ikke slike funn nødvendigvis at den faktiske oppfølgingen ikke har funnet sted, men er først og fremst problematisk i forhold til etterprøvbarhet. På bakgrunn av undersøkelsene anbefaler revisjonen at: Kommunen gjennomgår sitt HMS-internkontrollsystem og oppdaterer eksisterende rutiner, etablerer rutiner der dette ikke foreligger og vurderer forholdet mellom det overordnede systemet og lokale prosedyrer. Kommunen iverksetter tiltak for å sikre systematisk og dokumenterbart HMS-arbeid ved enhetene. Det iverksettes tiltak som sikrer en enhetlig praksis når det gjelder dokumentasjon ved sykefravær. Østfold kommunerevisjon IKS 3

4 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING Revisjonen har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jf. kommunelovens 78 og forskrift om revisjon kap.3. I følge denne paragraf skal revisjonen blant annet kontrollere at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Prosjektet fokuserer på følgende problemstillinger: Har Sarpsborg kommune etablert systemer og rutiner for forebygging av sykefravær i tråd med krav fastsatt i regelverk og inngåtte avtaler mellom partene i arbeidslivet? Har Sarpsborg kommune systemer og rutiner for oppfølging av syke som ivaretar arbeidsgivers plikter i henhold til lovverk og inngåtte avtaler mellom partene i arbeidslivet? Fungerer kommunens systemer og rutiner i praksis? Prosjektet avgrenses tidsmessig til 2. halvår 2009 og 1.halvår Organisatorisk avgrenses prosjektet til å omfatte den delen av kommunens administrasjon som er underlagt rådmannen. Interkommunale selskaper vil ikke være gjenstand for undersøkelse. Rutiner for sykepengerefusjoner, lønnsutbetalinger, permisjoner og pensjonsutbetalinger tilligger regnskapsrevisjon og vil ikke berøres i dette prosjektet. Videre vil prosjektet ikke omfatte kommunens arbeid for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne, men kun fokusere på tilbakeføring av ansatte som er syke eller blir skadet. Det vil i prosjektet ikke gjennomføres årsaksanalyser. Østfold kommunerevisjon IKS 4

5 3 METODE OG GJENNOMFØRING Sentrale elementer i revisjonens arbeidsmetode er standard for våre forvaltningsrevisjonsprosjekter. Først definerer vi problemstillingene. Deretter identifiserer vi revisjonskriterier. Dette er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som skal benyttes som grunnlag for vurdering av kommunens virksomhet. Videre innhenter vi fakta ved å kartlegge og beskrive praksis ved de undersøkte virksomheter. Praksis blir så analysert og drøftet med utgangspunkt i revisjonskriteriene. Dette leder fram til konklusjoner og anbefalinger. Rapportens to første problemstillinger er besvart gjennom dokumentanalyse og intervju med HMS-ansvarlig og attføringsrådgiver. Tredje problemstilling er besvart gjennom intervjuer av lederne ved syv enheter. Enhetene ble plukket ut på bakgrunn av henholdsvis høyt og lavt sykefravær innenfor sammenlignbare områder. I etterkant av hvert intervju er det utarbeidet skriftlig referat, som så er verifisert av informantene. Det følger av revisjonens metodikk at verifiserte referater er å anse som fakta på lik linje med annen skriftlig dokumentasjon. Videre ble det gjennomført en mappegjennomgang av 25 mapper fordelt på fem enheter. I mappegjennomgangen har vi undersøkt om det er samsvar mellom kommunens egne rutiner vedrørende oppfølging av sykemeldte og den praksis som er lagt til grunn. Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Elisabeth Iversen Faim i perioden august januar Østfold kommunerevisjon IKS 5

6 4 REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier, også kalt "foretrukket praksis", er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere av følgende kilder: lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Kriteriene holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes. Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder: - Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven (Lov av nr.62) - Lov om folketrygd Folketrygdloven (Lov av nr.19) - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften (FOR nr. 1127) - Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (FOR nr. 07) - Forskrift om bruk av arbeidsutstyr (FOR nr. 608) - Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste (FOR nr. 162) - Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste (FOR nr. 1173) - Forskrift om arbeid ved avløpsanlegg (FOR nr.1315) - Ot.prp.nr.49 ( ) Om lov om arbeidsmiljø - Ot.prp.nr.6 ( ) Om lov om endring i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.) - Ot.prp.nr.4 ( ) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) - Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA-avtalen) - Sarpsborg kommunes HMS-internkontrollhåndbok - Rutinebeskrivelse/logg (sykefravær) - Handlingsplan inkluderende arbeidsliv for Sarpsborg kommune Østfold kommunerevisjon IKS 6

7 5 FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR 5.1 Internkontroll Revisjonskriterier Internkontroll handler om systematiske tiltak for å sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav som fastsettes i lov og forskrift 1. Forskriften viser til en rekke krav og følgende skal dokumenteres skriftlig: fastsatte mål for helse, miljø og sikkerhet oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt kartlegging av farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene iverksatte rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt Fakta Sarpsborg kommune har et system for HMS som bygger på to elementer; overordnet HMS internkontrollhåndbok og rutine- og sikkerhetsperm på enhetene. Overordnet HMS internkontrollhåndbok har en veiledende funksjon i forhold til HMS-arbeidet på den enkelte enhet. Enhetenes HMS-arbeid skal dokumenteres og oppbevares i en rutine- og sikkerhetsperm, som i hovedsak følger strukturen til det overordnede systemet. Her skal de rutiner som er tilpasset enhetens arbeidsoppgaver og behov samles. Alle rutiner og dokumenter må ikke nødvendigvis fysisk plasseres i rutine- og sikkerhetspermen, men det må henvises til at dokumentasjon foreligger og hvor den oppbevares. Oppdatering av rutine- og sikkerhetspermen er enhetsleders ansvar. HMS internkontrollsystemet i Sarpsborg kommune ble formelt revidert i , men HMSansvarlig opplyser om at deler har blitt oppdatert etter dette. Kommunen har gått til anskaffelse av et nytt elektronisk kvalitetsstyringssystem, som det tas sikte på å ta i bruk våren I implementeringsprosessen vil samtlige rutiner bli gjennomgått og oppdatert. Frem til det nye systemet er klart til å tas i bruk, vil det eksisterende ligge til grunn. Mål skal utarbeides på overordnet nivå og på enhetsnivå og følgende overordnede mål foreligger 3 for HMS-arbeidet i kommunen: Oppfylle lovens målsetning vedrørende internkontroll. Internkontroll som et levende styringsinstrument. Internkontroll som et viktig redskap for en forsvarlig drift av Sarpsborg kommune. Legge forholdene slik til rette at ulykker og helseskader unngås. Skape et godt miljø med trivsel på arbeidsplassen. 1 Se mer om internkontroll i vedlegget. 2 I rapport fra Arbeidstilsynet fremkommer det at kommunens overordnede internkontrollsystem er under revisjon og at arbeidet er planlagt ferdigstilt høsten Fra HMS internkontrollhåndboken. Østfold kommunerevisjon IKS 7

8 Sykefravær Internkontroll som en sentral faktor for kvaliteten i kommunens tjenesteproduksjon. HMS-ansvarlig opplyser om at målene i internkontrollhåndboken skal gjennomgås og oppdateres, med deltakelse fra ny rådmann. I internkontrollhåndbokens kapittel vedrørende organisering og ansvar foreligger en oversikt over kommunens organisering, datert april 2006, samt en beskrivelse av arbeidsmiljøutvalgenes 4 og underutvalgenes 5 oppgaver og sammensetning. Navn på representanter i hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) er ikke oppdatert i forhold til dagens sammensetning. Bedriftshelsetjenesten og verneombudets ansvar og oppgaver er beskrevet ved å sitere lovtekst. HMS-ansvarlig opplyser om at det på enhetene skal foreligge en beskrivelse av organisasjon, herunder fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet for HMSarbeidet. I internkontrollhåndbokens kapittel 4 beskrives formålet med å gjennomføre regelmessige risikoanalyser, definisjon av risiko og hvordan risikoanalysen skal gjennomføres. Der fremkommer det at regelmessige risikoanalyser er blant de viktigste områdene innenfor kommunens systematiske HMS-arbeid. Alle enheter og kommuneområder skal utføre årlige risikoanalyser innen utgangen av november. Videre foreligger det skjema for gjennomføring av risikoanalyse og skjema for handlingsplan etter risikoanalyse. Fra 2004 til 2009 ble det tre ganger per år gjennomført medarbeiderundersøkelse for samtlige ansatte i kommunen. I 2010, på grunn av omorganiseringen i Handlingsrom , ble undersøkelsen gjennomført i august og skal gjennomføres på nytt i januar Fremtidig hyppighet på gjennomføring av undersøkelsen er foreløpig ikke avklart. Man skal besvare påstander innefor tre kategorier; arbeidsmiljø og engasjement, strategi og oppfølging. Videre skal det jobbes med medarbeiderundersøkelsens resultater på den enkelte enhet. Instruktørgruppa i Sarpsborg kommune, en intern konsulentgruppe som kan bidra med veiledning og støtte til å utvikle kommunens fokus på arbeidsmiljø og ledelse, kan bistå i oppfølgingen. Kapittel 8 i internkontrollhåndboken omhandler et avvikssystem som er felles for hele kommunen. Registrering og analyse av avvik kan resultere i iverksetting av forebyggende tiltak. Et planlagt tiltak for retting av avvik følges opp ved at det lages en skriftlig handlingsplan, hvor det spesifiseres hvem som har ansvar for oppfølging og tidsfrist. Enhetsleder skal i samarbeid med verneombud gjennomgå fjorårets handlingsplaner og avviksrapporter, for å påse at tiltakene er gjennomført. Dette skal gjøres årlig. Videre foreligger skjema for intern melding av avvik/uønsket hendelse, skjema for avviksrapport til FAMU/VAMU og skjema for evaluering av handlingsplaner og meldte avvik. Intern melding av avvik/uønsket hendelse skal gå til enhetsleder. Revisjon av rutine og sikkerhetsperm ved den enkelte enhet foregår ved at enhetsleder fyller ut skjema for HMS-årsrapportering (fra kapittel 8 i internkontrollhåndboken). Rapporten sendes til verneleder årlig. Rapporten skal også brukes til å dokumentere krav om systematisk HMS-arbeid. HMS-ansvarlig opplyser om at det innenfor HMS-funksjonen i kommuneområde HR, ikke foreligger tilstrekkelige ressurser til å gå inn i hver enkelt enhet og revidere de rutiner og dokumenter som foreligger. 4 HAMU, FAMU og VAMU for helsetjenester, kultur og oppvekst og andre tjenester. 5 AKAN-utvalg, Attføringsutvalg og Opplæringsutvalg 6 Et utviklingsprosjekt med hensikt å effektivisere og skape balanse i kommunens økonomi. Østfold kommunerevisjon IKS 8

9 I henhold til administrasjonen har kommunen innført nytt lønns- og personalsystem. Som følge av problemer med å konvertere data og hente ut rapporter, har ikke kommunen tilgjengelige oppdaterte data på sykefravær i 2010, fordelt på kommuneområder og enheter. 5.2 Sentrale virkemidler for arbeidsmiljøarbeidet Revisjonskriterier Lovverket skisserer ulike virkemidler for arbeidsmiljøarbeidet og av særlig betydning er bedriftshelsetjeneste og tiltak for fysisk aktivitet. I henhold til lovverket 7 skal virksomheter tilknyttes bedriftshelsetjenesten dersom risikoforholdene tilsier det. Bedriftshelsetjenesten skal bidra til å skape sunne og trygge arbeidsforhold ved å blant annet bistå ved organisatoriske endringer, med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, ved individuell tilrettelegging for arbeidstaker, samt fremme forslag om forebyggende tiltak. Videre skal arbeidsgiver i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide planer og årsrapporter for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten, i tillegg til rutiner for utarbeidelse av oppfølgingsplaner og tilretteleggingstiltak 8. Som en del av det systematiske HMS-arbeidet skal arbeidsgiver vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne 9. Bestemmelsen vil være oppfylt dersom arbeidsgiver kan dokumentere at fysisk aktivitet er tatt inn som vurderingstema i HMS-arbeidet Fakta Sarpsborg kommune kjøper bedriftshelsetjenester av den private tilbyderen Hjelp24. Det er utarbeidet handlingsplaner for bedriftshelsetjenestens HMS-aktiviteter for perioden , for samtlige kommuneområder. Handlingsplanene utarbeides i et samarbeid mellom representanter fra kommuneområde HR, kommunesjef for det respektive kommuneområde og bedriftshelsetjenesten Hjelp 24. Handlingsplanene inneholder beskrivelse av avtalte aktiviteter innenfor hvert tjenesteområde, med opplysning om fordeling av ansvar hos ansatte i Hjelp 24, tidsfrister og eventuelle merknader. Det utarbeides årlig HMS-aktivitetsrapport som viser antall timer bedriftshelsetjenesten har brukt på definerte områder i kommunen. Hjelp24 har utarbeidet et informasjonsskriv med kontaktopplysninger og oversikt over tjenestene de kan tilby. Denne informasjonen ligger også på kommunens intranett. Videre opplyser HMS-ansvarlig om at det har blitt arrangert seminar med enhetsledelsen og bedriftshelsetjenesten, hvor Hjelp 24 presenterte nærmere hvilken kompetanse de har og hva de kan bidra med. HMS-ansvarlig opplyser om at enhetsleder og hovedverneombud kan bestille tjenester fra Hjelp 24, men bestillermyndighet er ikke skriftliggjort. 7 Arbeidsmiljøloven og forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. 8 Se mer om krav til bedriftshelsetjeneste i vedlegget 9 Arbeidsmiljøloven 3-4 Østfold kommunerevisjon IKS 9

10 I Handlingsplan inkluderende arbeidsliv for Sarpsborg kommune for perioden , foreligger følgende konkretisering av bedriftshelsetjenestens ansvar: Skal tas med på råd ved utarbeidelse av systemer, rutiner og arbeidsmåter innenfor området IA det vil si bedriftsinternt sykefraværs- og rehabiliteringsarbeid. Skal tas med på råd innenfor tilgrensende forebyggende HMS-tiltak. Opplæring, kurs og seminarer for ledere/tillitsvalgte/nøkkelpersonell/vernetjeneste i samarbeid med kommunen og NAV Arbeidslivssenter. For eksempel Praktisk IAarbeid, Erfaringsutveksling om bedriftsinternt sykefraværsarbeid, Den gode samtalen osv. Gi telefonkonsultasjon og rådgivning til ledere og den sykemeldte. Etter avtale med bedriftshelsetjenestens kontaktperson bistå, ved behov, én eller flere fagpersoner med arbeidsplassvurdering/virksomhetsbesøk alltid i samarbeid med den sykemeldte/leder. Etter avtale med bedriftshelsetjenestens kontaktperson innkalle enkeltpersoner til bedriftshelsetjeneste-time, når det er hensiktsmessig. Delta etter nærmere avtale, og ved behov, i interne møter og prosjekter. For eksempel leders oppfølgingssamtale med enkeltpersoner, utvidet møte for revisjon av oppfølgingsplaner, tradisjonelle attføringsmøter, møter med kommunens IA-gruppe, møte med virksomhetenes HMS-team etc. Deltakelse ved dialogmøter ved 12 ukers fravær. Helseundersøkelser på risikoutsatte grupper. I henhold til attføringsrådgiver har Sarpsborg kommune iverksatt flere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant de ansatte, både på sentralt nivå og på den enkelte enhet. Sentrale tiltak for alle er kommunetrim to ganger i uka og mulighet til å bruke trimrommet på rådhuset. Det tilbys også prana-trening (avslapning/avspenning) en gang i uka til de som har behov for det. I henhold til attføringsrådgiver tilbyr kommuneområdene teknisk og HR noe tid til trening i arbeidstiden. Ellers er det mulighet for å igangsette tiltak på den enkelte enhet. Tiltak for fysisk aktivitet fremkommer også av Sarpsborg kommunes Handlingsplan inkluderende arbeidsliv ; Sykle til jobben -aksjon Avtaler om trening til reduserte priser på SEFA, Sarpsborg Helsesenter, SATS og Family Sports Club. Kommunens bedriftsidrettslag gir tilbud om ulike typer aktiviteter for kommunens ansatte. Utsatte virksomheter har tilrettelagt trening i arbeidstiden, samt tilbud om gratis behandling av fysioterapeut 10 i arbeidstiden. 5.3 Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Revisjonskriterier I henhold til arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljøet, skal det ved planlegging og utforming av arbeidet legges vekt på å forebygge skader og sykdommer, og arbeidet skal være slik at 10 Administrasjonen opplyser om at dette nå er endret til behandling av naprapat. Østfold kommunerevisjon IKS 10

11 arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger 11. Følgende punkter er sentrale: Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten. Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold skal være fullt forsvarlig. Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon Fakta I kapittel om konflikthåndtering i HMS-internkontrollhåndboken fremgår det at: Alle ansatte har rett til å bli behandlet med respekt og verdighet, og har rett til et arbeidsmiljø fritt for mobbing. Maktmisbruk skal ikke tolereres. De ansatte har rett til å klage på ledere og medarbeidere dersom de føler seg utsatt for mobbing eller andre former for uakseptabel atferd. Alle ansatte har plikt til å behandle andre ut fra de samme normer og verdier. Videre fremgår det i kapittel om vernerunder i HMS-internkontrollhåndboken at organisatoriske og psykiske forhold skal inngå som et eget punkt ved rundene. I kapittel vedrørende yrkesskader i internkontrollhåndboken inngår trusler og sjikane som et eget punkt i skjema for melding av yrkesskade, i tillegg til nestenulykke, skade og alvorlig skade. Den forulempede krysser av for det som passer best. Bygnings- og utstyrsmessige forhold i kommunens lokaler skal gjennomgås ved vernerunder. Vernerundene skal i henhold til internkontrollhåndboken gjennomføres minst en gang per år og resultere i en handlingsplan. Eksempler på hva som skal undersøkes ved vernerunder er blant annet orden/renhold, belysning, støy, inneklima/innemiljø, kjemiske stoffer, luftforurensninger, personlig verneutstyr, førstehjelpsutstyr og ergonomi. Ergonomiske forhold fokuserer på hvorvidt hjelpemidler kan brukes, mulighet for tilrettelegging av arbeidsplassen, hensiktsmessig innredning etc. og følgende spørsmål er sentrale: - Er det tunge løft og kan løfteutstyr/hjelpemidler benyttes? - Kan arbeidsplassen/arbeidsprosessen tilrettelegges slik at en reduserer uheldig fysisk belastning? - Er de ansatte kjent med riktig arbeidsstilling? - Er kontorarbeidsplassen hensiktsmessig innredet? - Er nødvendig verneutstyr tilgjengelig (hjelm, sko, briller/ansiktsskjerm, åndedrettsvern, hørselvern)? HMS-ansvarlig opplyser om at arbeidstakers integritet og verdighet sikres ivaretatt gjennom kommunens arbeidsgiverpolitikk, varslingsrutiner, Varslingsplakat og Etikkplakat. Videre opplyser HMS-ansvarlig at utforming av arbeidet er endret fra enslig organisering til organisering i team, slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre 11 Se mer om krav til arbeidsmiljøet i vedlegget Østfold kommunerevisjon IKS 11

12 arbeidstakere. Nå er eksempelvis vaktmestere og renholdere i all hovedsak organisert i team, mens de tidligere gjerne var organisert hver for seg. HMS-ansvarlig opplyser om at kommunens varslingssystem bidrar til å sikre at arbeidstaker ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. HMS-ansvarlig opplyser også om at det skal utvikles rutiner på den enkelte enhet, for å sikre at arbeidstakere beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, dersom risikovurdering tilsier at det er nødvendig. I henhold til attføringsrådgiver eksisterer det i Sarpsborg kommune også en rekke forebyggende tiltak som har betydning for det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Se mer om tiltak for forebygging og tilrettelegging i kapittel Medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte Revisjonskriterier Verneombudets rolle er i henhold til arbeidsmiljøloven 12 å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og verneombudet skal: tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde. få den opplæring og tid som er nødvendig for å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer ovenfor arbeidsgiver og skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtale. Arbeidsgiver har, i henhold til Hovedavtalen, blant annet følgende plikter i forhold til tillitsvalgte: Det skal regelmessig avholdes informasjonsmøter med hoved-/fellestillitsvalgte på sentralt nivå. Ved desentralisert fullmaktsnivå, avholdes egne informasjonsmøter med berørte tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter på dette nivå. Ved endringer og omstillinger i kommunen, mellom kommuner og ved oppfølging og implementering av nasjonale reformer som vil få betydning for arbeidstakerne, skal arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd. Arbeidsgiver skal i samarbeid med de tillitsvalgte/ansatte prioritere tiltak for et inkluderende arbeidsliv. De tillitsvalgte skal ha forholdene lagt til rette slik at de kan ivareta sine oppgaver Fakta Internkontrollhåndboken inneholder ikke et eget kapittel som omhandler verneombud, men det refereres flere steder til verneombudets rolle og medvirkning: - I kapittel om opplæring fremkommer det at verneombud skal ha 40 timers grunnkurs i HMS. - I kapittel om vernerunder fremkommer det at verneombud skal delta i årlige vernerunder med enhetsleder. 12 Se mer om verneombudets rolle i vedlegget Østfold kommunerevisjon IKS 12

13 - I kapittel om avvik/hms årsrapporter fremkommer det at verneombud, i samarbeid med enhetsleder, skal gjennomgå fjorårets handlingsplaner og avviksrapporter for å påse at tiltakene er gjennomført. Deretter skal verneombudet, i samarbeid med ansvarlig leder, fylle ut HMS-årsrapport som oversendes verneleder. Rapporten dokumenterer at enhetens forpliktelser i forhold til internkontrollforskriften overholdes. - I kapittel vedrørende AKAN fremkommer det at verneombud skal være pådriver for arbeidsmiljø- og sikkerhetsspørsmål, med et medansvar for å bevare et rusfritt arbeidsmiljø. - I kapittelet om konflikthåndtering fremgår det at verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Videre står det at: Verneombudet vil først og fremst ha en sentral rolle i konfliktforebyggende arbeid, men skal også være orientert om konfliktsaker da dette i mange tilfeller skaper uro i hele arbeidsmiljøet. Dersom arbeidstakere henvender seg til verneombudet i konfliktsaker, skal vedkommende sørge for at saken blir håndtert. Verneombudet kan ha en aktiv rolle i dette arbeidet, men vil vanligvis først og fremst ha en tilsynsfunksjon. Det er viktig at verneombud avklarer sin rolle i den enkelte sak med partene og andre involverte. Verneombud deltar i HMS-team og IA-utvalget. Det er ikke utarbeidet en eksplisitt rutine for tillitsvalgte, men deltakelse fra tillitsvalgte skjer etter det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk. Følgende fremgår i internkontrollhåndboken: - I kapittel om AKAN står det at tillitsvalgte skal påse at AKANs retningslinjer følges og at arbeidstakerne får forskriftsmessig behandling. Under forutsetning av at den berørte arbeidstaker ønsker det, skal tillitsvalgte også delta i de formelle advarselssituasjonene. - I kapittel om konflikthåndtering fremgår det at tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser og kan ha en aktiv rolle i konfliktsaker. Videre står det at: De kan bidra til at konflikter håndteres i en tidlig fase. Tillitsvalgtes oppgave er å assistere parten(e) og sørge for at konflikten håndteres slik at man finner løsninger som best mulig ivaretar både det felles arbeidsmiljøet og de involverte partene. Tillitsvalgte kan bidra med samtaler og råd til medlemmer som enkeltpersoner og bistå medlemmer i møter med ledelsen eller andre parter i saken. De kan også i noen tilfeller fungere som megler i konfliktsaker, fortrinnsvis når det er konflikt mellom egne medlemmer. Det forutsetter at partene oppfatter tillitsvalgt som nøytral. Det er viktig at tillitsvalgte avklarer sin rolle i den enkelte sak med partene og andre involverte. Tillitsvalgte deltar i HMS-team, IA-referansegruppe, arbeidsmiljøutvalgene, Administrasjonsutvalget og kommuneledelsens styringsgruppe. Tillitsvalgte kan også delta i IA-utvalget. I tillegg inviterer arbeidsgiver hovedtillitsvalgte til drøftinger og diskusjoner om aktuelle saker som berører ansatte i Sarpsborg kommune. Østfold kommunerevisjon IKS 13

14 5.5 Melding og registrering av skader Revisjonskriterier I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for registrering av alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid Fakta Internkontrollhåndboken kapittel 5 inneholder retningslinjer for hvordan man skal gå frem ved yrkesskader, yrkessykdommer og tilløp til ulykker, og skjema som skal fylles ut dersom skade inntreffer. Ansvarlig leder har ansvaret for at skjemaet blir utfylt. Originalen sendes så snart som mulig til verneleder, som har ansvaret for arkivering. Tabellen nedenfor viser meldte skader i hele kommunen og meldte skader ved Baterød bosenter Totalt i kommunen Baterød Vi ser at en stor andel av årlige antall skader i hele kommunen, mellom 30 % og 70 %, har opprinnelse ved Baterød bosenter. HMS-ansvarlig opplyser om at økningen av meldte skader fra 2006 skyldes to nye brukere på Baterød kompetansesenter, som var spesielt utagerende. Det ble i perioden satt inn store ressurser på skadeavvergende tiltak. 5.6 Opplæring og kompetanse Revisjonskriterier Arbeidsgiver skal i henhold til arbeidsmiljøloven gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 14. Hensikten er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i arbeidsmiljøloven og systematisk HMS-arbeid Fakta Det fremgår av internkontrollhåndbokens kapittel om opplæring at ledere i kommunen skal gjennomføre 40 timers grunnkurs innenfor HMS. Krav om 40 timers kurs gjelder, i henhold til internkontrollhåndboken, også arbeidsmiljøutvalgets medlemmer og verneombud. HMSansvarlig opplyser om at krav om opplæring for ledere er vedtatt i HAMU, og iverksatt fra Dokumentasjon på opplæringen skal oppbevares i rutine- og sikkerhetspermen på enhetene, eller det skal i permen foreligge en henvisning til hvor dokumentasjon er oppbevart. 13 Se mer om registrering av personskader i vedlegget 14 Se mer om arbeidsgivers opplæring i HMS i vedlegget Østfold kommunerevisjon IKS 14

15 5.7 Vurderinger Vi registrerer at kommunen har etablert et HMS-system som gir enhetene stor grad av handlefrihet til å utvikle lokale rutiner og prosedyrer. En fullstendig vurdering av kommunens arbeid på området vil dermed ikke være mulig før vi har sett på hvordan enhetene ivaretar kravene i praksis. På overordnet nivå finner vi at kommunen i all hovedsak har et system som ivaretar lovkrav relatert til forebygging av sykefravær. Revisjonen finner at Sarpsborg kommune har et HMS-internkontrollsystem på overordnet nivå som i hovedsak er utarbeidet i samsvar med krav i regelverk, eksempelvis systemer for kartlegging av risiko, avviksrapportering og -oppfølging, samt overvåkning og gjennomgang av internkontroll (rutine- og sikkerhetsperm). Ikke oppdatert informasjon om kommunens organisering og utdaterte målsettinger for HMS-arbeidet, representerer imidlertid enkelte svakheter ved systemet. Videre finner vi det ikke tilfredsstillende at det fortsatt ikke foreligger tilgjengelige oppdaterte data på sykefravær i 2010, fordelt på kommuneområder og enheter. Når det gjelder sentrale virkemidler for arbeidsmiljøarbeidet, finner revisjonen at bedriftshelsetjenesten i Sarpsborg kommune fungerer tilfredsstillende og i henhold til ansvar og oppgaver som tilligger funksjonen. Videre finner vi det tilfredsstillende at Sarpsborg kommune har iverksatt flere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant de ansatte. Psykososialt arbeidsmiljø er en subjektiv størrelse, men kommunen må legge til rette for at kravene ivaretas. Når det gjelder krav til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø finner revisjonen at de systemer og tiltak som foreligger for å sikre at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, som tilfredsstillende i forhold til krav i regelverk. Når det gjelder medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte, finner revisjonen det tilfredsstillende at verneombud og tillitsvalgte deltar i faste møtefora. Det ser dermed ut til at det foreligger et system der medvirkning i praksis ivaretas. Når det gjelder melding og registrering av skader og opplæring og kompetanse, finner revisjonen at kommunen har tilfredsstillende systemer og rutiner for melding og registrering av skader, samt for arbeidsgivers opplæring i HMS. Østfold kommunerevisjon IKS 15

16 6 OPPFØLGING AV SYKE 6.1 Tilrettelegging på arbeidsplassen Revisjonskriterier I henhold til Arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver, hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l Fakta Et av delmålene i eksisterende Handlingsplan inkluderende arbeidsliv, er aktiv tilrettelegging for å sørge for fortsatt deltakelse i arbeidslivet for ansatte med redusert arbeidsevne. Ny handlingsplan for IA-arbeidet er ikke utarbeidet og avtalen fra ligger fortsatt til grunn 16. IA-rådgiver, enhetsledere og attføringskonsulentene samarbeider om å utarbeide ny plan 17. De forebyggende tiltak som er nevnt i avsnitt om fysisk og psykososialt arbeidsmiljø i kapittel 5, kan ifølge kommunen også være anvendelige som tilretteleggingstiltak. Tilretteleggingstiltak som nevnes i dette kapitlet, kan tilsvarende brukes forebyggende. Attføringsrådgiver opplyser om at tilretteleggingstiltak for syke arbeidstakere i noen tilfeller utvikles sentralt, men i hovedsak på enhetsnivå. Videre opplyses det om at tilrettelegging kan gjøres i forhold til arbeidstid, arbeidsoppgaver, omplassering og midlertidig utføring av andre oppgaver. Det kan også gjøres i forhold til tilrettelagt timeplan for lærere og at ansatte innefor helse og sosial sektoren slipper å gi tjenester til de tyngste brukerne, og to ansatte i stedet for en til å utføre oppgaver etc. Sarpsborg kommune vil motta ca. 1. million kroner i tilretteleggingstilskudd fra NAV i Sarpsborg kommune har et IA-utvalg på hver enhet som skal bistå ved oppfølging av langtidssykemeldte og når arbeidstakere står i fare for å bli sykemeldt. Utvalget består av attføringsrådgiver, enhetsleder, arbeidslivssenter og verneombud. Teamansvarlig, IA-rådgiver fra NAV, bedriftslege og fastlege kan møte. Den sykemeldte kan også ta med tillitsvalgte eller annen fortrolig til møte. Mer info om IA-utvalget står i brosjyren Orientering til ansatte i Sarpsborg kommune. Brosjyren skal oppbevares i rutine- og sikkerhetspermen på den enkelte enhet. Det foreligger ingen skriftlig rutine for IA-utvalgets oppgaver og ansvar, ut over referatmal som skal fylles ut etter avholdt IA-møte. I henhold til Veiledning for samtale med en sykemeldt arbeidstaker er et av målene ved samtalen arbeidsgivers ønske om å få vite om det er behov for tilrettelegging. Arbeidsgiver 15 Se mer om tilrettelegging på arbeidsplassen i vedlegget. 16 Sarpsborg kommune inngikk samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv med Trygdeetatens Arbeidslivsenter i Østfold 26. juni Administrasjonen har opplyst om at det tas sikte på at ny plan skal være klar 1. mars Østfold kommunerevisjon IKS 16

17 bør være forberedt til samtalen ved å ha tenkt igjennom alternative tiltak/arbeidsoppgaver for den som er sykemeldt, dersom det kan få vedkommende raskere tilbake i arbeid. Attføringstrappa eller IA-trappa viser stegene fra tilrettelegging i egen virksomhet til omplassering. I de tre første stegene er tilrettelegging et sentralt virkemiddel; tilrettelegging i egen virksomhet/seksjon, tilrettelegging for å utføre eget yrke et annet sted og tilrettelegging i forhold til utprøving av annet yrke et annet sted. Det ble i mars 2010 gjennomført en IA evaluering i Sarpsborg kommune, som et samarbeid mellom kommunen, bedriftshelsetjenesten og NAV. Evalueringen består av spørreundersøkelse rettet mot ledere, verneombud og tillitsvalgte, samt intervjuer med friskmeldte og fortsatt sykemeldte ansatte i Sarpsborg kommune. I intervju med sykemeldte ansatte beskrives ulike typer tilretteleggingstiltak lokalt på arbeidsplassen, slik som gradert sykemelding, organisatoriske endringer og endringer i arbeidsoppgaver for å tilpasse til helsemessige forutsetninger. Det kommer også frem at bedriftshelsetjenesten benyttes i forhold til rådgivning vedrørende ergonomiske tilpasninger. Kommunens interne IA-møter beskrives som en aktiv og konstruktiv tilnærming for å komme frem til tilpassede løsninger. Det beskrives en viss variasjon i evnen/muligheten til å finne gode tilpassede løsninger i det lokale arbeidsmiljøet. Hovedinntrykket er at leders vilje til å tilrettelegge i stor grad er tilstede i samarbeid med den sykmeldte. Friske/friskmeldte arbeidstakere beskrev følgende tilretteleggingstiltak: midlertidige endring av arbeidsoppgaver, innsetting av vikar, organisatoriske endringer for å minske psykisk press i arbeidssituasjonen, fysiske/ergonomiske tilpasninger og omplassering til annet arbeid. Attføringsrådgiver opplyser om at det i perioden har vært gjennomført et prosjekt for hjemmehjelp, med fokus på moderne renhold i hjemmene og individuelt tilpasset renholdsutstyr. Moderne renhold er gjennomført hos halvparten av tjenestemottakerne (av totalt 900 mottakere). Det har også blitt gjennomført et prosjekt innenfor kommunalt renhold, som har fokusert på bruk av riktig utstyr og riktig teknikk, i tillegg til fysisk aktivitet og tilbud om massasje. Det har også blitt fokusert på tilpasning til norske forhold, da flere av de ansatte har utenlandsk opprinnelse. Sykefraværet gikk i prosjektperioden ned 60 %, men har igjen økt noe etter at prosjektet ble avsluttet. Attføringsrådgiver opplyser om at det skal gjøres et prøveprosjekt med 3-3 turnus (tre dager på og tre dager av) på en avdeling ved nye Haugvoll sykehjem. Sykehjemmet åpner 1.mars 2011 og prøveprosjektet skal vare i to år, for deretter å bli evaluert. Turnus-ordningen vil gi økte kostnader på grunn av høyere bemanning, men det er ventet at prosjektet vil gi økonomisk gevinst samlet sett. I henhold til attføringsrådgiver skal det også igangsettes et prosjekt som omhandler gravid og i arbeid og kommunen skal ansette en jordmor i 40 % stilling som skal bistå i arbeidet og følge opp gravide arbeidstakere. I prosjektavtalen fremgår det at målsettingen er å bedre ledernes tilretteleggingskompetanse ovenfor målgruppen og øvrige ansatte med helsemessige utfordringer, bidra til at gravide ansatte står lenger i arbeid, redusert sykefravær og økonomiske besparelser. Østfold kommunerevisjon IKS 17

18 6.2 Oppfølgingsplan og dialogmøte Revisjonskriterier I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Følgende krav stilles til planens innhold: Vurdering av arbeidstakers oppgaver og arbeidsevne Aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi Bistand, for eksempel fra bedriftshelsetjeneste og NAV Mål og ansvar Videre plan for oppfølging Planen skal være utarbeidet etter seks uker. Dersom sykefraværet forlenges, skal arbeidsgiver innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest innen tolv uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig Fakta Kommunen har utarbeidet et felles flytskjema for egenmeldinger og sykemeldinger. Flytskjema for egenmeldinger beskriver arbeidstakers og arbeidsgivers oppgaver i forbindelse med fraværet. Arbeidstaker skal melde sitt fravær regelmessig de første åtte dagene og levere sykemelding dersom vedkommende fortsatt er syk etter åtte dager. Egenmelding skal fylles ut, signeres og sendes lønningskontoret. Leder skal ta kontakt dersom fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen. Flytskjema for sykemeldinger beskriver hva som skal utføres ved sykemelding. Den første dagen melder arbeidstaker om fravær til arbeidsstedet. Dag fem skal leder ta kontakt og den syke orienterer om sin funksjonsevne. Det samme gjentas i uke to og uke fire. I uke fire skal individuell oppfølgingsplan lages i samarbeid mellom leder og den syke. Kommunen har også en rutinebeskrivelse/logg som beskriver de ulike stegene i oppfølging som kan strekke seg over to år. Rutinebeskrivelsen skal brukes som logg underveis i oppfølgingen og det er avsatt egne felt hvor arbeidstaker og arbeidsgiver skal signere for at handling er gjennomført/gjennomgått. I rutinen står det blant annet at individuell oppfølgingsplan fylles ut innen uke fire. Videre orienterer arbeidstaker om sin funksjonsevne og aktiv/gradert sykemelding vurderes. Innkalling til IA-møte skal også vurderes. Dette er leders ansvar og det er leder som skal ta kontakt med arbeidstaker. I individuell oppfølgingsplan skal arbeidsdagen beskrives og det skal fremgå om det er forhold som bør og kan endres. Videre skal det gjøres en oppsummering av hva partene har blitt enige om; i form av mål, permanente og midlertidige tiltak og en beskrivelse av ansvarsfordeling. Det skal krysses av i egne felt dersom det er behov for hjelp fra andre, eksempelvis fagforening, attføringsrådgiver eller bedriftshelsetjeneste. Videre skal det settes dato for neste oppfølging. Ved aktiv sykemelding skal det også fylles ut mål for aktiv sykemelding, tilrettelagte oppgaver, arbeidsoppgaver som kan gjøres og tidspunkt for Østfold kommunerevisjon IKS 18

19 evaluering. Kommunen har også utarbeidet skjema for endringer i individuell oppfølgingsplan og skjema for evaluering til bruk for aktiv sykemelding og hospitering. Videre står det i rutinen at det ved 12 ukers full sykemelding skal avholdes dialogmøte 1. Der vil innholdet i oppfølgingsplanen bli evaluert, i tillegg til en vurdering om nye tiltak skal iverksettes. Sarpsborg kommune har utarbeidet et skjema som brukes til å skrive referat fra dialogmøte. Attføringsrådgiver opplyser om at teamansvarlige har ansvar for oppfølging av sykemeldte i den første fasen av sykefravær. Dersom det etter en vurdering blir behov for IA-utvalg, går ansvaret for oppfølging over på enhetsleder. Det opplyses om at enheter kan delegere ansvaret for oppfølging noe ulikt. 6.3 Vurderinger Revisjonen finner at kommunens systemer og rutiner for tilrettelegging på arbeidsplassen er tilfredsstillende og i henhold til lovkrav. Vi registrerer imidlertid at enhetene har handlefrihet i forhold til tilrettelegging, tilsvarende som i kapittel fem. En fullstendig vurdering av kommunens arbeid på området vil dermed ikke være mulig før vi har sett på hvordan enhetene ivaretar kravene i praksis. Videre finner vi det tilfredsstillende at Sarpsborg kommune har gjennomført og skal gjennomføre flere prosjekter som har til hensikt å redusere sykefraværet i kommunen. Revisjonen finner det derimot lite tilfredsstillende at utdatert handlingsplan for IA-arbeidet fortsatt ligger til grunn. Vi finner det verdt å bemerke at gjeldende plan gikk ut ved årsskiftet 2009/2010, men finner det positivt at ny plan er under utarbeidelse. Videre finner revisjonen at kommunens rutiner og systemer for oppfølging av syke ansatte er tilfredsstillende og i henhold til lovkrav. Her legger vi til grunn de systemer som foreligger for oppfølgingsplan og dialogmøte. Videre finner vi at mal for individuell oppfølgingsplan er utarbeidet slik at planens innhold er i henhold til krav. Vi finner det også tilfredsstillende at kommunens rutiner for når individuell oppfølgingsplan skal utfylles, er strengere enn krav i arbeidsmiljøloven. Dette innebærer at kommunen vil være godt forebredt når lovendring trer i kraft, sannsynligvis 1. juli 2011, samt at det rutinemessige oppfølgingsarbeidet kommer i gang på et tidligere tidspunkt. Østfold kommunerevisjon IKS 19

20 7 ARBEID MED SYKEFRAVÆR I PRAKSIS Det fremgår av kapittel 5 og 6 at kommunens HMS-internkontrollsystemet todelt; et overordnet og et desentralisert på hver enkelt enhet. For en fullstendig gjennomgang av kommunens arbeide på dette området må derfor både etterlevelse og enhetenes egne systemer undersøkes. 7.1 Internkontroll Revisjonskriterier Jamfør kapittel 5 skal enhetenes HMS-arbeid dokumenteres og oppbevares i en rutine- og sikkerhetsperm. Her skal de rutiner som er tilpasset enhetens arbeidsoppgaver og behov samles. Oppdatering av rutine- og sikkerhetspermen er enhetsleders ansvar. Det fremgår i rutine- og sikkerhetspermen, under organisering og ansvar, at dokumentasjon skal bestå av organisasjonsplan som viser enhetens omfang, samt HMS-ansvarsområder. Videre skal det foreligge skriftlige dokumenter som viser enhetens HMS mål, samt dokumentasjon som viser gjennomføringen av målene. Videre fremgår det i rutine- og sikkerhetspermen, under sikkerhetsrutiner, at det skal foreligge dokumentasjon på at det foretas systematiske kartlegginger og registreringer av farlige forhold risikoanalyser og at disse følges opp med utarbeidelse av nødvendige handlingsplaner/tiltak. Enhetsleder skal i samarbeid med verneombud gjennomgå fjorårets handlingsplaner og avviksrapporter, for å påse at tiltakene er gjennomført. Revisjon av rutine og sikkerhetsperm ved den enkelte enhet foregår ved at enhetsleder fyller ut skjema for HMS-årsrapportering. Rapporten skal oppbevares i rutine- og sikkerhetspermen Fakta Samtlige syv reviderte enheter har en rutine- og sikkerhetsperm, hvorav fire har utarbeidet egne rutiner tilpasset enhetens behov. Manglende egne rutiner ved de tre øvrige enheter forklares ulikt. Leder ved en av de andre enhetene opplyser om at gjeldende HMS rutiner og retningslinjer ikke er samlet i rutine- og sikkerhetsperm, men hentes fra intranett ved behov. Ved en annen av de besøkte enhetene bærer HMS permen preg av mangelfull oppdatering, ved at enkelte aktuelle rutiner foreligger men i hovedsak foreligger de ikke eller er utdaterte. Enhetsleder opplyser om at de forholder seg til sentralt utarbeidede rutiner som kan lastes ned fra kommunens intranett. Ved behov konsulteres attføringsrådgivere med flere. Leder ved en tredje enhet opplyser om at skriftlig dokumentasjon ikke er et prioritert område. Samtidig mener vedkommende enhetsleder at de oppgavene som er viktige i forhold til forebygging av sykefravær og oppfølging av ansatte i praksis er godt ivaretatt, men dokumentasjonen kan bli bedre. Ved fire av enhetene foreligger det organisasjonskart og ved fem av enhetene foreligger oversikt over ansvarsforhold innenfor HMS. Ved en av disse enhetene foreligger også en kontrakt for HMS-team som blant annet omfatter gruppens forpliktelser og målsetting. Ved en annen av nevnte enheter er det utarbeidet en oversikt over ansatte som har deltatt i årlig Østfold kommunerevisjon IKS 20

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer