ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE Alle barn i Kolbu barnehage skal ha venner. I Kolbu barnehage språkstimulerer vi hele dagen. Fokus på dialogpreget hjem-barnehage samarbeid i det daglige møtet med foreldre. Telefonnummer: Tussekroken (0-3 år): Trollstua (1-6 år): Styrer Mobilnummer Mail: Adresse: Smågardsvn 436, 2847 KOLBU Hjemmeside: se barnehager Kolbu barnehage Årsplanen er godkjent i Samarbeidsutvalget 1. september 2014

2 Velkommen til nytt barnehageår Vi tar fatt på vårt femte år i Kolbu barnehage, og ønsker alle nye barn, foreldre og ansatte velkommen hit til oss. Barnehagen vokser i år, og utvides fra 77 enheter til 87 enheter, noe som blir svært spennende. Personalgruppa får også flere nye ansatte. Velkommen skal dere være: barn, foreldre og ansatte! Språkstimulering er svært viktig for oss i Kolbu, med fokus: Vi språkstimmulerer hele dagen. Alle barn i Kolbu barnehage skal ha venner å leke med, derfor har vi også fokus på voksenrollen, lek og vennskap. Vårt hovedfokus blir derfor: Videreutvikle positive og gode relasjoner mellom alle i barnehagen, og knytte dette opp mot å være gode språklige forbilder for barna. Alle skal ha noen å leke med og ha en venn. Utvikle et dialogpreget hjem-barnehage samarbeid med økt fokus på foreldremedvirkning. Visjon og verdier: I Kolbu barnehage skal alle barn føle trygghet, omsorg, trivsel og tilhørighet oppleve at hver dag er verdifull og at alle har en venn. Følger Østre Toten Kommunes verdier: Respekt, Nytenkning, Kvalitet. En flerkulturell barnehage med fokus på fellesskap, respekt, toleranse og likeverd uansett etnisk tilhørighet eller funksjonsevne. Velkommen til Kolbu barnehage Hilsen personalet v/styrer

3 Kolbu barnehage Åpnet 7. september 2010, og er en kommunal barnehage bygd for 88 enheter. Vi leier lokaler av privat aktør, og har 0-3 års avdeling (Tussekroken) og 0-6 års avdeling (Trollstua). Er teamene store deles barna og personalet i mindre grupper, slik at vi sikrer oss at alle blir sett og hørt gjennom dagen. De ulike teamene følges av bestemte voksne, slik at det er forutsigbart for barna. Team kan også samarbeide på tvers av alder. I år har vi barn og personale til 87 enheter. Engasjert personalgruppe som setter barnas trivsel og utvikling høyt. Gode score på brukerundersøkelsen Vi har lyse flotte lokaler med puterom, vannlek-rom og amfi. Opptatt av gode romløsninger. Uteområdet er stort og allsidig med utviklende leke- og aktivitetsmuligheter med grillhytte og isolert spise/aktivietesrom på området. Stort og flott naturtomt innenfor barnehagens gjerder. Kort vei til gapahuk og turer i naturen utenfor lekeplassen. Egne tur/utedager for aldersgruppene. Kort vei til ringruta, og mulighetene til å ferdes også utenfor vårt eget nærområde er derfor bra. Gangavstand til Kolbu skole, noe som er svært praktisk i forhold til samarbeid barnehage/skole og henting/bringing. 5. trinn er våre lesevenner, og besøker barnehagen med lesing og samvær. Vi er en del av kommunens satsning Et løft for læring, BTI (bedre tverrfaglig innsats) og Barns trivsel Se for øvrig kommunale vedtekter som gjelder fra Informasjon om barnehagen vil også finnes på hjemmesiden til Østre Toten Kommune: se barnehager. Styrer: Elin S Sveum Pedagogisk fagteam: Ellen K Lundborg og Tone Brox - Ekstraassistent: Lars Håkensbakken. Ped.leder fortiden permisjon: Camilla B Øftsaas - Vaktmester: Christian Solberg Renholder: Renate Plodzien Navn på øvrig personalet finner du på teamenes sider.

4 BARNEHAGESATSER GJELDER FRA Betaling for barnehageplassen skjer etterskuddsvis. Plass Pris: 100% ,- 90% 2325,- 225,- 80% 2215,- 200,- 70% 1990,- 175,- 60% 1750,- 150,- 50% 1500,- 125,- Ekstradag 300,- Kan kjøpes ved ledig kapasitet. Søskenmoderasjon: 30 % for barn nummer to, 50 % for barn nummer tre eller flere. Matpenger; gjelder fra Ingen søskenmoderrasjon. Tillegg til barnehagesatsen GEBYR VED FOR SEN HENTING; GJELDER FRA Satser: 1. gangs forsinkelse: Advarsel som dokumenteres skriftlig. 2. og 3. gangs forsinkelse inntil 15. minutter: kr. 300,- Utover dette; flere ganger eller lengre forsinkelse: kr. 500,- pr gang. For sen henting forstås som når barnet forlater barnehage/sfo etter kl For sen henting dokumenteres. Oppholdstid og oppholdsbetaling: I forhold til kontantstøtte beregnes barnets daglig oppholdstid til 10 timer. Vi er stengt på røde dager, planleggingsdager og fra kl askeonsdag. Barnehagen er stengt de fire siste ukene i juli. Se for øvrig kommunale vedtekter på kommunens hjemmeside: Betaling for barnehageplassen skjer etterskuddsvis, med betaling den 15. hver måned.

5 Formålsparagrafen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Tidlig innsats: Stortingsmelding 41, kvalitet i barnehagen (2009) gis det nasjonale føringer på tidlig innsats: Med tidlig innsats menes både et godt pedagogisk tilbud fra barna er små, og at problemer forebygges eller løses tidlig i hele utdanningsløpet. Tidlig og god hjelp til barn som av ulike grunner trenger ekstra oppfølging, kan bidra til å forebygge senere vansker og sosial ulikhet. Alle barn må få like muligheter Etter barnehagetiden er avsluttet, skal 1. trinns elevene ha opparbeidet best mulig grunnlag og fundament for å lykkes med videre skolegang. Tidlig innsats gjelder for alle barn uansett alder og modning samt alle mulige situasjoner og utviklingsområder og må begynne i barnehagen. Det er derfor viktig å arbeide byggende og forebyggende, samt ha gode rutiner for planlegging og tilrettelegging av barnehagetilbudet, dette da vi er starten på utdanningsløpet Om omsorg: Barn har rett til å få omsorg. Er en av våre grunnverdier Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. Omsorg er: Trygghet, respekt for hverandres ulikheter, vise hensyn til hverandre gi og få trøst, et fang og sitte på, grensesetting i lek, tid, bli sett og hørt. Tilstedeværende voksne: Der barna får bekreftelse på seg selv, er barna trygge og føler seg ivaretatt, da vil grobunnen for lek og læring være tilstede. Omsorg skal: Prege alle situasjoner Komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Personanalet må være: Oppmerksomme og åpne overfor det unike hos enkeltbarn, gruppen og situasjonen. Være lydhøre, ha evne til samspill Tilstedeværende og ha innlevelse

6 August UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 31 Ferie 1 Mathilde 5 år Oppstart nye barn 33 Oppstart nye barn 34 Oppstart nye barn 35 Oppstart nye barn 4 Nytt barnehageår Winos 5 år 5 Alfred 1 år 6 Hans Torje 4 år Julia Victoria 2år Vin Liam 5 år

7 DAGSRYTME Barnehagen åpnes Frokost avdelingsvis. Niste. Frokost avsluttes innen Lek Tilrettelagt aktivitet/lek inne eller ute Rydding, bleieskift, do/pottetrening, vask av hender Formiddagsmat Vi går ut eller sover Vi rydder ute. Bleieskift. Vask Fruktmåltid Lesestund Foreldre henter Barnehagen låses og alle skal være ute av barnehagen. Vi er ute uansett vær. Husk klær som passer årstidene Månedplan/månedsbrev: Hvert team/årstrinn skriver månedsplan i forkant av ny måned, med tema og innhold over dagene. I etterkant av måneden vil det bli sendt ut månedsbrev med mer detaljert informasjon over gjøremål måneden som har gått. Begge deler sendes ut pr. mail, og ligger også ute på Østre Toten kommune sin hjemmeside. Skader: Blir barnet skadet i barnehagen, tar vi kontakt med foreldrene husk oppdaterte telefonnummere!! Er det skader som haster tar vi barnet med for undersøkelse hos lege/tannlege. Foreldre kontaktes. Det skrives skademelding som arkiveres på rådhuset. Barna er forsikret på turer, samt direkte på vei til/fra barnehagen.

8 PROGRESJONSPLAN Fagområde 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Kommunikasjon, språk og tekst. Bruke mimikk og peking i tillegg til verbalt språk i kommunikasjon Sanger. Rim og regler. Enkle billedbøker og pekebøker. Voksnens tilstedeværelse som er støttespillere i samtalen. Lese bøker med mye bilder lydbok. Sangleker.- enkle eventyr. Rim og regler. Bruk av konkreter. Bordkort. Språksprell. Lese bøker, kunne gjenfortelle lydbok. Sangleker eventyr. Bordkort. Lese bøker med få bilder og mer tekst lydbok. Kunne gjenfortelle. Sangleker. Bordkort. Språksprell Tankekart Lesevenner Teamene benytter elementer fra Snakkepakken i samlingsstunder, aktiviteter med mer. Månedens rim/san/dik/eventyr/ord. Bruk av konkreter/bilder. Språksprell benyttes systematisk for Lurveleggene. Hokus Pokus starter med språksprell i løpet av året. Tras (Tidlig registrering av språk) kan benyttes for å kartlegge barnets språk. Det leses bøker for barna hver dag. Vil barnet : lære å lytte og gi og tilbakemelding øke sin begrepsforståelse og få et variert ordforråd bruke språket til å uttrykke ønsker og følelser få et positivt forhold til bøker lytte til lyder og rytme i språket bli fortrolig med tall og bokstaver få varierte og positive erfaringer med å bruke språket lære å uttrykke egne tanker og følelser. Gjennom å mestre språk oppleve tilhørighet i et fellesskap Må personalet : oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyder, rim og rytme, synge og tøyse med ord beskrive situasjoner for barnet synliggjøre tall og bokstaver oppmuntre barna til å telle, sortere, lese, lekeskrive eller til å diktere tekst oppmuntre alle barn til å være språklig aktive være bevisste rollemodeller som jobber systematisk med barnas språkutvikling hele arbeidsdagen; gjennom rutinesituasjoner, tilrettelagte aktiviteter og uformell lek. Språkstimulere i alle situasjoner og ha fokus på den gode samtale. Sette ord på gjenstander, følelser og handlinger i hverdagen.

9 Fagområde 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Kropp, bevegelse og helse. Turer/utelek. Få positive opplevelser med å være ute. Lek på puterommet Bevegelsessanger. Øve grovmotorikk, krabbe, gå og lignende Kosthold. Kosthold. Lek på puterommet. Bevegelsessanger. Hinderløype Sykle på trehjul. På av kledning. Kosthold, delta på kjøkkenet. Lære om kroppen. Hinderløype. Hygiene. Kle på av seg. Delta på kjøkkenet Hinderløype ute inne. Aktivitet på puterommet. Kle på av seg selv. Bruk av gymsal Vil barnet: Oppleve glede ved å bruke kroppen og mestre nye ting Lære å være ute i all slags vær Respektere at vi er forskjellige og få positivt forhold til egen kropp. Få gode og varierte kostvaner Innarbeide god håndhygiene. Må personalet: Tilby lek og spill der barna er fysisk aktive Gi barnet utfordringer Viser begeistring sammen med barnet Planlegge og gjennomføre uteliv i allslags vær Ta hensyn til kulturforskjeller når det gjelder mat Presentere og servere sunne matalterantiver. Trollstua (3-6 år) samt Lykketrollene har en vannlekdag pr måned. Snublefot benytter vannlekrommet etter jul. Trollstua (3-6 år) har ukentlig utedager. Ofte med egen nistepakke og drikke i egen sekk. Turer i nærmiljø og av og til med ringruta. Tussekroken(1-3 år) er er mye ute på formiddagen, da de ofte sover etter formiddagsmaten. Små turer etter hvert som barna vokser seg til. Vi benytter allrommet og puterommet til fysisk aktivitet. Har også tilgang til gymsalen på skolen når den er ledig. Barna får smøremåltid til lunsj. Vi serverer varm mat av og til. Barna får frukt kl Valgfritt å ta med yougert. På turdager har barna med egen niste/drikke hjemmefra. Folkehelse for oss= Barnet opplever mestring med fysisk aktivitet ute og inne, trives og har lekevenner/kjenner at det er en del av fellesskapet i barnehagen. Fagområde 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Kunst, kultur og kreativitet. Musikk og rytmeinstrumenter. Fingermaling. Bli kjent med farger. Musikk og rytmeinstrumenter. Dans - drama Formingsaktiviteter med ulike materiell Øve på å klippe med saks. Musikk og rytmeinstrumenter. Dans og dramatisering. Formingsaktiviteter med ulik materiell. Klippe med saks Musikk og rytmeinstrumenter. Dans dramatisering. Klippe med saks. Bruke ulike formingmateriell. Utforske sansene. Vil barnet : oppleve skaperglede bruke sin fantasi få styrket sin kulturelle identitet ha tilgang til ulik materiell bli kjent med byggekunst, håndverk og arkitektur oppleve fellesskapet ved å skape noe sammen Må personalet : gi barna mulighet til å finne egne uttrykksformer være oppmerksomme på barnas kulturelle uttrykk gi barna tilgang til bøker, bilder, instrumenter, utkledningstøy og variert materiale

10 PROGRESJONSPLAN Fagområde 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Natur, miljø og teknikk. Lek på utelekeplassen. Oppdagelse og opplevelser i naturen Utelek i all slags vær. Undre seg over naturens fenomener. Bli kjent med husdyr. Årstider. Søppelsortering. Kjennskap til husdyr. Årstider. Søppelsortering. Kjent med husdyr og hva de spiser. Årstider. Utelek Turer i allslags vær Vil barnet : oppleve glede ved å være ute bli kjent med dyr og planter i nærmiljøet erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet lære å iaktta og undre seg eksperimentere og systematisere beskrive og samtale om fysiske fenomener Må personalet : legge til rette for ulike uteaktiviteter snakke om miljøvern nytte nærmiljøets muligheter for å iaktta og lære om dyr og planter videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen. Stimulere barna til å oppleve med alle sanser, undre seg og iaktta det som skjer i naturen. Fagområde 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Antall, rom og formantall Rydding og sortering etter farge og form. Telleregler Barna får kjennskap til størrelse og form gjennom byggeklosser, putteboks og puslespill. Telle. Byggelek med ulike klosser. Puslespill, sortere form, størrelse, farge. Bake Spille spill, lek med geometriske formen. Telle. Puslespill med flere brikker. Sortere form farge størrelse. Delta i matlaging. Utforsker og leke med tall bokstaver. Sortere veie måle ved baking. Kunne skrive navnet sitt. Spille uilke spill og puslespill med bl.a ulike former, farger m.m Månedskalender Vil barnet : oppleve glede over å utforske og leke med tall og former tilegne seg matematiske begreper lære å sortere og sammenligne erfare ulike typer størrelser, former og mål lære å klassifisere Må personalet : støtte barnas nysgjerrighet og matematikkglede være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener synliggjøre tall og former fundere sammen med barna rundt avstander, vekt, volum og tid

11 PROGRESJONSPLAN Fagområder. 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Etikk, religion og filosofi Tradisjoner og merkedager Vennskap Følelser. Grunnleggende normer og verdier. Undring og samtale med barna. Tradisjoner og merkedager Omsorg for hverandre følelser. Samtaler rundt ulike temaer. Tradisjoner og merkedager Omsorg og følelser Grunnleggende normer og verdier. Samtaler og undring rundt ulike temaer. Tradisjoner og merkedager Hjerteprogrammet Steg for steg, kontrollere følelser, kunne se hvordan andre har det. Samtaler og undring rundt ulike temaer. Grunnleggende normer og verdier. Vi jobber med sosial kompetanse, vennskap og forebygging av mobbing gjennom Steg for steg og Hjerteprogrammet. Vi jobber med barnekonvensjonen gjennom vennebøker for at barna kan få økt kunnskap og forståelse for egne rettigheter, samt toleranse og respekt for andre mennesker. Markerer flerkulturelle nasjonaldager på barnets team. Ønsker samarbeid med barnets hjem vedr. markeringen. Vil barnet : utvikle toleranse for hverandre utvikle interesse og respekt for hverandre få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner få innsikt i kristne grunnverdier Respektere forskjellighet få kjennskap til tradisjoner fra land som er representert i barnehagen Må personalet : synliggjøre mangfoldet skape et læringsmiljø som bygger opp om respekt for menneskeverdet skape en atmosfære som støtter retten til å være forskjellig gi tid til ro og undring markere ulike høytider Fagområder. 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Nærmiljø og samfunn Bli kjent med og trygg på avdelingen, barn og voksne. Barnehagen det første møte med verden utenfor familien. Jeg er meg du er deg. Turer i nærmiljø Valle. Felleskap. Likestilling Turer i nærmiljø. Valle bibliotek Oppleve likestilling. Besøke, Valle, bibliotek, brannstasjon Ta egne bilder, skrive ut, spille enkle dataspill. Oppleve likestilling, varierte utfordringer. Besøke kirken,bibliotek m.m Besøke skolen, Lesevenner Bursdager feires med krone, is, sang og raketter. Foreldre kan ta med noe enkelt hjemmefra husk å si ifra til personalet på forhånd. Trollstuebarn velger farge på krone, og bestemmer lek/san/eventyr til bursdagssamlingen. Bursdagsinvitasjoner legges ikke i hyllene. Telefon eller mailadresser fås i barnehagen. Vil barnet : erfare at alle inngår i barnehagens fellesskap utvikle forståelse for ulike levesett delta i opplevelser i nærmiljøet Må personalet : følge demokratiske prinsipper skape et inkluderende miljø som motvirker mobbing bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter

12 September UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Viktorija 3 år STENGT PLANLEGGINGS DAG Storm Andre 4 år 11 Markere Amharic`s dag Brann Vern uke Foreldremøte 25 Andrea 5 år 26 Esrom 2 år UKE 40: Skolens høstferie. Si ifra i god til hvis ditt barn skal ha fri/ Ronja 3 år Foreldremøte: Foreldrerådet (alle foreldre uten ansatte) har først et lite møte (ca ½ t), før personalet har møte med informasjon og rom for spørsmål fra foreldre. Møtet begynner kl Møtet avsluttes innen kl

13 SNUBLEFOT 2013 Barnegruppa: Leon, Mikkel, Mats T S, Alfred, Benjamin, Karolis, Lea Helene, Milla A J, Marius, Mats N S, Mie Mathilde, Tuva Sophie, Vetra. Ansatte: Pedagogisk ledere: Vibeke B Nordli og Kristin Hellum. Assistenter: Astrid Dalby, Ester Myrvold (60%), Karin Bakke (40 %) Følgende vektlegges på Snublefotgruppa året 2014/2015 Barnet skal bli trygg på og kjent med voksne, de andre barna,omgivelsene og rutiner. Fokus på at barna skal trives, og at overgangen til barnehagen blir så god som mulig. Å bli kjent med faste barnehagerutiner er viktig for de aller minste..sitte ved bordet, vente på tur, etter hvert spise mat og drikke selv. Med forutsigbare rutiner og grenser blir barnehagehverdagen trygg og gjenkjennbar..etterhvert blir det litt mer aktiviteter, men selvfølgelig på barnas nivå. Det blir mye sanger (spesielt bevegelsessanger), og fortellinger/eventyr. Målet er en turdag i uka, og med tur menes en liten tur utenfor gjerdet med matpakke, eller bare det å spise matpakke ute, iallefall i høsthalvåret :) Målet er å få barna til å like å være ute i naturen. Lek er viktig for de minste barna. Når barna er små små leker de ved siden av hverandre, dette kalles parallell-lek. Vi vil tilrettelegger for god lek gjennom lekegrupper og deler oss i grupper etter barnas interesser. Sanselek er også viktig utforske og bli kjent med gjenstanden. Myk/hard, glatt/ru, tung/lett osv.. Også her er det viktig at personalet setter ord på hva barnet gjør eller hva som skjer. Barns medvirkning: Pga alder har snubleføttene liten mulighet til å uttrykke seg muntlig, derfor fokuserer vi på at de voksne skal møte barna der de «er», både fysisk, emosjonelt, og dagshumør. Alle barn skal få sine behov dekket, og med foreldresamarbeid - samt at vi blir kjent med barna, lærer vi å tolke de minstes signaler. Når barna er innkjørt i barnehagen, vil vi ha korte samlingstunder og andre planlagte aktiviteter. Observerer vi at det er noe barna er spesielt interessert i, enten det er noe vi har snakket om, sett på eller om det er et eventyr, kommer vi da til å trekke dette mer inn, og ha det som tema lengre enn vi kanskje hadde tenkt. På denne måte kan barna selv medvirke hva vi skal drive med i barnehagen. Språkstimulering. Det første året i barnehagen skjer det utrolig mye med barnas språkutvikling. Siden Kolbu barnehage er en språkbarnehage, vil vi ha stort fokus på benevning og språk gjennom hele barnehagedagen. Vi ønsker å «bade» barna i språk, og snakke masse med dem. Vi skal sette ord på både konkreter (fra feks eventyr) og abstrakter. Vi bruker «snakkepakken» aktivt i vårt arbeid med barna, og kommer til å ha forskjellige eventyr som tema. I snakkepakken er det mange konkreter man kan trekke frem som er spennende for barna, til hvert eventyr. Vi tilpasser og gjør det som passer barna og gruppa best. Samlingsstund er ikke så enkelt for de aller minste, i allefall ikke helt i starten, men vi ønsker å ha en slags fast rutine før måltidet, der vi synger noen faste sanger som barna kan/gjenkjenner. Sosial kompetanse. Steg for Steg har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse. Og siden forebyggende arbeid må starte tidlig for å ha mest mulig effekt, starter vi første året i barnehagen. Sosial kompetanse er: ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Dette er viktig siden det å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige barn kan lære. Sosial kompetanse er viktig for å skaffe seg venner og bli akseptert i samfunnet. Steg for Steg fokuserer på at barn skal utvikle sin evne til å kommunisere og omgås andre på en positiv måte. Vi kommer til å bruke komponenter av Steg for Steg, og blande det med et komponenter fra «hjerteprogrammet», som også handler mye om sosial kompetanse og vennskap. «Ukas barn» er noe vi også ønsker å innføre, der alle barna skal få en egen uke der de får litt ekstra oppmerksomhet, kanskje hjelpe til og evt velge sanger eller bøker vi skal lese. Alle barna skal føle at de er unike og verdsatt. I en gruppe med mange 1-2 åringer vil sjalusi og konkurranse om oppmerksomhet kunne oppstå. Derfor er det viktig at de voksne setter tydelige grenser for akseptabel adferd, og fordeler sin oppmerksomhet blant alle barna. Personalet vil hjelpe barna med å sette ord på følelser sint- glad- lei seg..

14 Oktober UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 40 UKE 40: Skolens høstferie. Si ifra i god til hvis ditt barn skal ha fri Marvin 4 år 5 Kaleb 5 år 41 6 Amalie 5 år Rolf Daniel 3 år Planleggingsdag. Stengt Angelica 5 år 27 Even 5 år

15 LYKKETROLL 2012 Barnegruppa: Milla S, Esrom, Astrid Olive, Emilie, Jørgen, Julia P, Hanna Elise, Patrik, Jannicke, Nikolai, Sofie Anabelle, Joakim, Kristine, Magnus, Sigurd. Ansatte: Pedagogisk ledere: Ann Kristin Pettersson og Anne Berit Østby. Barnepleier: Vigdis Molstad. Assistenter: Anne Berit Nyhus (80%), Karin Bakke (40%) Følgende vektlegges på Snublefotgruppa året 2014/2015: Trygghet, lek ute og inne, språk, motorikk, sosial trening og selvstendighet er stikkord for lykketrollene. 2 årsgruppa vil øke på å sitte på småstoler ved bordet, vente på tur, øve på å smøre mat selv. Etter hvert vil vi øve på å utvikle selvstendigheten også i forhold til å øve på av og påkledning og vaske hender. Vedr. dotrening samarbeider vi tett med foreldrene om dette. Forutsigbarhet og faste grenser/rutiner er viktig. Vi vil ofte dele barnegruppa i to for å imøtekomme barnets behov og skape ro og trivsel. Vi vil også benytte vannlekrommet og etter hvert ta med barna på korte småturer i barnehagens nærområde. Lek er viktig for de minste barna. Lykketrollene utvikler seg og vil etter hvert bli klar for rollelek. Være en annen en seg selv i leken, og leke butikk, doktor og konduktør med togbanelek. Her er det viktig at de voksne involverer seg som gode rollemodeller og engasjerer seg i barnets interesser. Lek må læres og gjennom leken utvikles også vennskap som bygges i denne alderen. Gjennom lek ute og inne hjelper de voksne barna med å sette ord på begreper og hva de gjør/hva som skjer. Barns medvirkning: Også i denne aldersgruppen er det viktig å observere barnets sinnstemning og ta utgangspunkt i dette i forhold til medvirking. Medvirkning er ikke å alltid få det som en vil, men bli sett, hørt, respektert, bli tatt på alvor, innrette seg etter andre og ta hensyn til andre. Lære seg å samarbeide og dele med andre blir derfor også en læringsprosess. De ansattes rolle blir derfor å være lydhøre overfor hva barnet ønsker å formidle og oppnå med sine handlinger. Barna skal oppleve voksne som tar de på alvor. Språkstimulering: Stimulere barna språklig er en viktig oppgave som vi har fokus på hele barnehagedagen og tiden. De voksne benevner, setter ord på gjenstander, navn, følelser og hva som skjer. Etter hvert som barna blir mer språklig aktive er det viktig at voksne er gode rollemodeller og snakker mer med barna enn til. Det er også viktig at personalet tilrettelegger for gode øvingsarenaer der barnet selv får benytte språket. Hver dag har vi lesestund etter fruktmåltidet, der vi leser korte bøker med gode bilder. Vi vil benytte metoden Snakkepakken, og følge den året rundt. Her vil vi fokusere på månedens ord, rim/sang og eventyr. Det er fortsatt viktig å støtte muntlig språk til konkreter eller bilder, slik at det blir enklere å forstå og lære for barnet. Fokuset på språk er noe som vil hjelpe både de flerspråklige barna og de barna som kun har norsk som mormål. Sosial kompetanse: Gjennom metodene steg for steg og hjerteprogrammet skal barna lære hvem er jeg hvem er du og hva er min plass i fellesskapet. Det er viktig med voksne som er gode og positive rollemodeller. Vi på lykketroll tar utgangspunkt i grunnfølelsene: Glad, sint og lei seg og når situasjoner oppstår f.eks si: Ja nå ser jeg at Kjell ble lei seg. På denne måten kan barnet både kjenne på egne følelser og lære seg å tolke/gjenkjenne om barn er lei seg, sinte eller glade. I steg for steg programmet er det også ei hånddukke-snegle og hånddukke-hund vi vil benytte for å snakke om følelser. av sosial kompetanse. Å dele på leker er også situasjoner vi trener på empati, innlevelse med andre og sosiale ferdigheter. Barn på småbarnsavdelingen er ofte flinke til å trøste hverandre og eropptatt av å gi hverandre en klem og si ha det når de drar hjem. Å være voksne delaktige omsorgspersoner gjennom dagen er derfor viktig for å lære barna å bli sosialt kompetente voksne. Jeg gjør ikke det du sier, jeg gjør det du gjør..

16 November UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Alvilde 3 år Hedda 5 år Maren 5 år 19 Foreldremøte Emilie 2 år Foreldremøte, felles i ØstreToten. Et løft for læring med Thomas Nordahl.

17 SMÅTROLL 2011 Barnegruppa: Lisa, Jens Jørgen, Elias, Alvilde, Karoline, Viktorja, Ronja, Julia Karolina, Yusra, Isak, Olander og Rolf Daniel Ansatte: Pedagogisk leder: Anne Gro Viken. Fagarbeider: Toril Andersen Følgende vektlegges på Småtrollgruppa året 2014/2015: Variert fysisk aktivitet både ute og inne er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Vi vil derfor vektlegge turer i nærmiljøet, utedager, hinderløyper ute/inne, ski/aking, bevegelsesleker/sangleker, ball-lek osv.. Lek : I et lekefellesskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Blant småtroll er det et godt samhold blant de som har gått sammen på småbarnsavdelingen. Vi vil nå bruke leken til å inkludere de nye barna i dette gode samholdet, og utvikle vennskap i barnegruppa. Barna skal oppleve mestring i lek, utvikle rollelek, lære turtaking og oppleve glede/mestring gjennom bevegelsesleker/sangleker. Barns medvirkning: Alle barn har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. De har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Vi vil ta vare på dette gjennom å la barna delta i planlegging av måltider, bursdagsfeiring, turer osv. De skal daglig få valg der de får bestemme hvordan påkledning, lek, aktiviteter osv. skal være. Språkstimulering: Alle barn små få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. En veksling mellom kropp, bevegelse og ord er en støtte for utvikling av talespråk. Vi skal språkstimulere hver dag, og gjennom hverdagsaktiviteter som måltid, påkledning, lek osv skal v isette ord på alt vi gjør og dermed utvikle ordforråd og lære uttale. Snakkepakken vil også bli brukt i samlinger og hverdagsaktiviteter. Sosial kompetanse: Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Kompetansen tilegnes i samspill med andre barn og voksne, og grunnmuren for denne kompetansen bygges i barnehagealder. Vi legger vekt på å lære barna hvordan de samhandler med andre lære de om å se/forstå egne og andre sine følelser. Vi bruker pedagogiske metoder som steg for steg og hjerteprogrammet i samlinger og hverdagsaktiviteter for å lære barna dette.

18 Desember UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Jørgen 2 år Lucia. Frokost spises hjemme Nissefest 18 Julebord 19 Julegudstjeneste Kolbu kirke kl Isak 3 år Stengt 25 Stengt 26 Stengt Sander 5 år Stengt Karoline 3 år Julebord: For alle med dag. Vi spiser julepølse, kjøttkaker, lompe med mer. Vi pynter oss til julebord. Nissefest: i samarbeid med foreldrenes arbeidsutvalg. Et fellesarrangement for barn, søsken, foreldre og ansatte. Foreldre har loddsalg. Vi spiser risengrynsgrøt. Kl Lucia: Vi går i luiciatog og inviterer foreldrene til luciatoget kl Vi serverer kaffe og lusseboller. Ingen frokostservering denne dagen. Barna møter ferdig pyntet kl Vi har lys til barna. Romjulsdagene og 23/12: Bindende påmelding innen 5. desember

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4 Innhold 1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4 2.1 Hovedmålet.... 4 3.0 INNHOLD... 4 3.1 Verdier i vår hverdag.... 4 3.2 Hvordan praktiserer vi dette.... 4 3.3 Barns lek... 4 3.4 De

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer