ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE Alle barn i Kolbu barnehage skal ha venner. I Kolbu barnehage språkstimulerer vi hele dagen. Fokus på dialogpreget hjem-barnehage samarbeid i det daglige møtet med foreldre. Telefonnummer: Tussekroken (0-3 år): Trollstua (1-6 år): Styrer Mobilnummer Mail: Adresse: Smågardsvn 436, 2847 KOLBU Hjemmeside: se barnehager Kolbu barnehage Årsplanen er godkjent i Samarbeidsutvalget 1. september 2014

2 Velkommen til nytt barnehageår Vi tar fatt på vårt femte år i Kolbu barnehage, og ønsker alle nye barn, foreldre og ansatte velkommen hit til oss. Barnehagen vokser i år, og utvides fra 77 enheter til 87 enheter, noe som blir svært spennende. Personalgruppa får også flere nye ansatte. Velkommen skal dere være: barn, foreldre og ansatte! Språkstimulering er svært viktig for oss i Kolbu, med fokus: Vi språkstimmulerer hele dagen. Alle barn i Kolbu barnehage skal ha venner å leke med, derfor har vi også fokus på voksenrollen, lek og vennskap. Vårt hovedfokus blir derfor: Videreutvikle positive og gode relasjoner mellom alle i barnehagen, og knytte dette opp mot å være gode språklige forbilder for barna. Alle skal ha noen å leke med og ha en venn. Utvikle et dialogpreget hjem-barnehage samarbeid med økt fokus på foreldremedvirkning. Visjon og verdier: I Kolbu barnehage skal alle barn føle trygghet, omsorg, trivsel og tilhørighet oppleve at hver dag er verdifull og at alle har en venn. Følger Østre Toten Kommunes verdier: Respekt, Nytenkning, Kvalitet. En flerkulturell barnehage med fokus på fellesskap, respekt, toleranse og likeverd uansett etnisk tilhørighet eller funksjonsevne. Velkommen til Kolbu barnehage Hilsen personalet v/styrer

3 Kolbu barnehage Åpnet 7. september 2010, og er en kommunal barnehage bygd for 88 enheter. Vi leier lokaler av privat aktør, og har 0-3 års avdeling (Tussekroken) og 0-6 års avdeling (Trollstua). Er teamene store deles barna og personalet i mindre grupper, slik at vi sikrer oss at alle blir sett og hørt gjennom dagen. De ulike teamene følges av bestemte voksne, slik at det er forutsigbart for barna. Team kan også samarbeide på tvers av alder. I år har vi barn og personale til 87 enheter. Engasjert personalgruppe som setter barnas trivsel og utvikling høyt. Gode score på brukerundersøkelsen Vi har lyse flotte lokaler med puterom, vannlek-rom og amfi. Opptatt av gode romløsninger. Uteområdet er stort og allsidig med utviklende leke- og aktivitetsmuligheter med grillhytte og isolert spise/aktivietesrom på området. Stort og flott naturtomt innenfor barnehagens gjerder. Kort vei til gapahuk og turer i naturen utenfor lekeplassen. Egne tur/utedager for aldersgruppene. Kort vei til ringruta, og mulighetene til å ferdes også utenfor vårt eget nærområde er derfor bra. Gangavstand til Kolbu skole, noe som er svært praktisk i forhold til samarbeid barnehage/skole og henting/bringing. 5. trinn er våre lesevenner, og besøker barnehagen med lesing og samvær. Vi er en del av kommunens satsning Et løft for læring, BTI (bedre tverrfaglig innsats) og Barns trivsel Se for øvrig kommunale vedtekter som gjelder fra Informasjon om barnehagen vil også finnes på hjemmesiden til Østre Toten Kommune: se barnehager. Styrer: Elin S Sveum Pedagogisk fagteam: Ellen K Lundborg og Tone Brox - Ekstraassistent: Lars Håkensbakken. Ped.leder fortiden permisjon: Camilla B Øftsaas - Vaktmester: Christian Solberg Renholder: Renate Plodzien Navn på øvrig personalet finner du på teamenes sider.

4 BARNEHAGESATSER GJELDER FRA Betaling for barnehageplassen skjer etterskuddsvis. Plass Pris: 100% ,- 90% 2325,- 225,- 80% 2215,- 200,- 70% 1990,- 175,- 60% 1750,- 150,- 50% 1500,- 125,- Ekstradag 300,- Kan kjøpes ved ledig kapasitet. Søskenmoderasjon: 30 % for barn nummer to, 50 % for barn nummer tre eller flere. Matpenger; gjelder fra Ingen søskenmoderrasjon. Tillegg til barnehagesatsen GEBYR VED FOR SEN HENTING; GJELDER FRA Satser: 1. gangs forsinkelse: Advarsel som dokumenteres skriftlig. 2. og 3. gangs forsinkelse inntil 15. minutter: kr. 300,- Utover dette; flere ganger eller lengre forsinkelse: kr. 500,- pr gang. For sen henting forstås som når barnet forlater barnehage/sfo etter kl For sen henting dokumenteres. Oppholdstid og oppholdsbetaling: I forhold til kontantstøtte beregnes barnets daglig oppholdstid til 10 timer. Vi er stengt på røde dager, planleggingsdager og fra kl askeonsdag. Barnehagen er stengt de fire siste ukene i juli. Se for øvrig kommunale vedtekter på kommunens hjemmeside: Betaling for barnehageplassen skjer etterskuddsvis, med betaling den 15. hver måned.

5 Formålsparagrafen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Tidlig innsats: Stortingsmelding 41, kvalitet i barnehagen (2009) gis det nasjonale føringer på tidlig innsats: Med tidlig innsats menes både et godt pedagogisk tilbud fra barna er små, og at problemer forebygges eller løses tidlig i hele utdanningsløpet. Tidlig og god hjelp til barn som av ulike grunner trenger ekstra oppfølging, kan bidra til å forebygge senere vansker og sosial ulikhet. Alle barn må få like muligheter Etter barnehagetiden er avsluttet, skal 1. trinns elevene ha opparbeidet best mulig grunnlag og fundament for å lykkes med videre skolegang. Tidlig innsats gjelder for alle barn uansett alder og modning samt alle mulige situasjoner og utviklingsområder og må begynne i barnehagen. Det er derfor viktig å arbeide byggende og forebyggende, samt ha gode rutiner for planlegging og tilrettelegging av barnehagetilbudet, dette da vi er starten på utdanningsløpet Om omsorg: Barn har rett til å få omsorg. Er en av våre grunnverdier Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. Omsorg er: Trygghet, respekt for hverandres ulikheter, vise hensyn til hverandre gi og få trøst, et fang og sitte på, grensesetting i lek, tid, bli sett og hørt. Tilstedeværende voksne: Der barna får bekreftelse på seg selv, er barna trygge og føler seg ivaretatt, da vil grobunnen for lek og læring være tilstede. Omsorg skal: Prege alle situasjoner Komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Personanalet må være: Oppmerksomme og åpne overfor det unike hos enkeltbarn, gruppen og situasjonen. Være lydhøre, ha evne til samspill Tilstedeværende og ha innlevelse

6 August UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 31 Ferie 1 Mathilde 5 år Oppstart nye barn 33 Oppstart nye barn 34 Oppstart nye barn 35 Oppstart nye barn 4 Nytt barnehageår Winos 5 år 5 Alfred 1 år 6 Hans Torje 4 år Julia Victoria 2år Vin Liam 5 år

7 DAGSRYTME Barnehagen åpnes Frokost avdelingsvis. Niste. Frokost avsluttes innen Lek Tilrettelagt aktivitet/lek inne eller ute Rydding, bleieskift, do/pottetrening, vask av hender Formiddagsmat Vi går ut eller sover Vi rydder ute. Bleieskift. Vask Fruktmåltid Lesestund Foreldre henter Barnehagen låses og alle skal være ute av barnehagen. Vi er ute uansett vær. Husk klær som passer årstidene Månedplan/månedsbrev: Hvert team/årstrinn skriver månedsplan i forkant av ny måned, med tema og innhold over dagene. I etterkant av måneden vil det bli sendt ut månedsbrev med mer detaljert informasjon over gjøremål måneden som har gått. Begge deler sendes ut pr. mail, og ligger også ute på Østre Toten kommune sin hjemmeside. Skader: Blir barnet skadet i barnehagen, tar vi kontakt med foreldrene husk oppdaterte telefonnummere!! Er det skader som haster tar vi barnet med for undersøkelse hos lege/tannlege. Foreldre kontaktes. Det skrives skademelding som arkiveres på rådhuset. Barna er forsikret på turer, samt direkte på vei til/fra barnehagen.

8 PROGRESJONSPLAN Fagområde 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Kommunikasjon, språk og tekst. Bruke mimikk og peking i tillegg til verbalt språk i kommunikasjon Sanger. Rim og regler. Enkle billedbøker og pekebøker. Voksnens tilstedeværelse som er støttespillere i samtalen. Lese bøker med mye bilder lydbok. Sangleker.- enkle eventyr. Rim og regler. Bruk av konkreter. Bordkort. Språksprell. Lese bøker, kunne gjenfortelle lydbok. Sangleker eventyr. Bordkort. Lese bøker med få bilder og mer tekst lydbok. Kunne gjenfortelle. Sangleker. Bordkort. Språksprell Tankekart Lesevenner Teamene benytter elementer fra Snakkepakken i samlingsstunder, aktiviteter med mer. Månedens rim/san/dik/eventyr/ord. Bruk av konkreter/bilder. Språksprell benyttes systematisk for Lurveleggene. Hokus Pokus starter med språksprell i løpet av året. Tras (Tidlig registrering av språk) kan benyttes for å kartlegge barnets språk. Det leses bøker for barna hver dag. Vil barnet : lære å lytte og gi og tilbakemelding øke sin begrepsforståelse og få et variert ordforråd bruke språket til å uttrykke ønsker og følelser få et positivt forhold til bøker lytte til lyder og rytme i språket bli fortrolig med tall og bokstaver få varierte og positive erfaringer med å bruke språket lære å uttrykke egne tanker og følelser. Gjennom å mestre språk oppleve tilhørighet i et fellesskap Må personalet : oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyder, rim og rytme, synge og tøyse med ord beskrive situasjoner for barnet synliggjøre tall og bokstaver oppmuntre barna til å telle, sortere, lese, lekeskrive eller til å diktere tekst oppmuntre alle barn til å være språklig aktive være bevisste rollemodeller som jobber systematisk med barnas språkutvikling hele arbeidsdagen; gjennom rutinesituasjoner, tilrettelagte aktiviteter og uformell lek. Språkstimulere i alle situasjoner og ha fokus på den gode samtale. Sette ord på gjenstander, følelser og handlinger i hverdagen.

9 Fagområde 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Kropp, bevegelse og helse. Turer/utelek. Få positive opplevelser med å være ute. Lek på puterommet Bevegelsessanger. Øve grovmotorikk, krabbe, gå og lignende Kosthold. Kosthold. Lek på puterommet. Bevegelsessanger. Hinderløype Sykle på trehjul. På av kledning. Kosthold, delta på kjøkkenet. Lære om kroppen. Hinderløype. Hygiene. Kle på av seg. Delta på kjøkkenet Hinderløype ute inne. Aktivitet på puterommet. Kle på av seg selv. Bruk av gymsal Vil barnet: Oppleve glede ved å bruke kroppen og mestre nye ting Lære å være ute i all slags vær Respektere at vi er forskjellige og få positivt forhold til egen kropp. Få gode og varierte kostvaner Innarbeide god håndhygiene. Må personalet: Tilby lek og spill der barna er fysisk aktive Gi barnet utfordringer Viser begeistring sammen med barnet Planlegge og gjennomføre uteliv i allslags vær Ta hensyn til kulturforskjeller når det gjelder mat Presentere og servere sunne matalterantiver. Trollstua (3-6 år) samt Lykketrollene har en vannlekdag pr måned. Snublefot benytter vannlekrommet etter jul. Trollstua (3-6 år) har ukentlig utedager. Ofte med egen nistepakke og drikke i egen sekk. Turer i nærmiljø og av og til med ringruta. Tussekroken(1-3 år) er er mye ute på formiddagen, da de ofte sover etter formiddagsmaten. Små turer etter hvert som barna vokser seg til. Vi benytter allrommet og puterommet til fysisk aktivitet. Har også tilgang til gymsalen på skolen når den er ledig. Barna får smøremåltid til lunsj. Vi serverer varm mat av og til. Barna får frukt kl Valgfritt å ta med yougert. På turdager har barna med egen niste/drikke hjemmefra. Folkehelse for oss= Barnet opplever mestring med fysisk aktivitet ute og inne, trives og har lekevenner/kjenner at det er en del av fellesskapet i barnehagen. Fagområde 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Kunst, kultur og kreativitet. Musikk og rytmeinstrumenter. Fingermaling. Bli kjent med farger. Musikk og rytmeinstrumenter. Dans - drama Formingsaktiviteter med ulike materiell Øve på å klippe med saks. Musikk og rytmeinstrumenter. Dans og dramatisering. Formingsaktiviteter med ulik materiell. Klippe med saks Musikk og rytmeinstrumenter. Dans dramatisering. Klippe med saks. Bruke ulike formingmateriell. Utforske sansene. Vil barnet : oppleve skaperglede bruke sin fantasi få styrket sin kulturelle identitet ha tilgang til ulik materiell bli kjent med byggekunst, håndverk og arkitektur oppleve fellesskapet ved å skape noe sammen Må personalet : gi barna mulighet til å finne egne uttrykksformer være oppmerksomme på barnas kulturelle uttrykk gi barna tilgang til bøker, bilder, instrumenter, utkledningstøy og variert materiale

10 PROGRESJONSPLAN Fagområde 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Natur, miljø og teknikk. Lek på utelekeplassen. Oppdagelse og opplevelser i naturen Utelek i all slags vær. Undre seg over naturens fenomener. Bli kjent med husdyr. Årstider. Søppelsortering. Kjennskap til husdyr. Årstider. Søppelsortering. Kjent med husdyr og hva de spiser. Årstider. Utelek Turer i allslags vær Vil barnet : oppleve glede ved å være ute bli kjent med dyr og planter i nærmiljøet erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet lære å iaktta og undre seg eksperimentere og systematisere beskrive og samtale om fysiske fenomener Må personalet : legge til rette for ulike uteaktiviteter snakke om miljøvern nytte nærmiljøets muligheter for å iaktta og lære om dyr og planter videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen. Stimulere barna til å oppleve med alle sanser, undre seg og iaktta det som skjer i naturen. Fagområde 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Antall, rom og formantall Rydding og sortering etter farge og form. Telleregler Barna får kjennskap til størrelse og form gjennom byggeklosser, putteboks og puslespill. Telle. Byggelek med ulike klosser. Puslespill, sortere form, størrelse, farge. Bake Spille spill, lek med geometriske formen. Telle. Puslespill med flere brikker. Sortere form farge størrelse. Delta i matlaging. Utforsker og leke med tall bokstaver. Sortere veie måle ved baking. Kunne skrive navnet sitt. Spille uilke spill og puslespill med bl.a ulike former, farger m.m Månedskalender Vil barnet : oppleve glede over å utforske og leke med tall og former tilegne seg matematiske begreper lære å sortere og sammenligne erfare ulike typer størrelser, former og mål lære å klassifisere Må personalet : støtte barnas nysgjerrighet og matematikkglede være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener synliggjøre tall og former fundere sammen med barna rundt avstander, vekt, volum og tid

11 PROGRESJONSPLAN Fagområder. 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Etikk, religion og filosofi Tradisjoner og merkedager Vennskap Følelser. Grunnleggende normer og verdier. Undring og samtale med barna. Tradisjoner og merkedager Omsorg for hverandre følelser. Samtaler rundt ulike temaer. Tradisjoner og merkedager Omsorg og følelser Grunnleggende normer og verdier. Samtaler og undring rundt ulike temaer. Tradisjoner og merkedager Hjerteprogrammet Steg for steg, kontrollere følelser, kunne se hvordan andre har det. Samtaler og undring rundt ulike temaer. Grunnleggende normer og verdier. Vi jobber med sosial kompetanse, vennskap og forebygging av mobbing gjennom Steg for steg og Hjerteprogrammet. Vi jobber med barnekonvensjonen gjennom vennebøker for at barna kan få økt kunnskap og forståelse for egne rettigheter, samt toleranse og respekt for andre mennesker. Markerer flerkulturelle nasjonaldager på barnets team. Ønsker samarbeid med barnets hjem vedr. markeringen. Vil barnet : utvikle toleranse for hverandre utvikle interesse og respekt for hverandre få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner få innsikt i kristne grunnverdier Respektere forskjellighet få kjennskap til tradisjoner fra land som er representert i barnehagen Må personalet : synliggjøre mangfoldet skape et læringsmiljø som bygger opp om respekt for menneskeverdet skape en atmosfære som støtter retten til å være forskjellig gi tid til ro og undring markere ulike høytider Fagområder. 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Nærmiljø og samfunn Bli kjent med og trygg på avdelingen, barn og voksne. Barnehagen det første møte med verden utenfor familien. Jeg er meg du er deg. Turer i nærmiljø Valle. Felleskap. Likestilling Turer i nærmiljø. Valle bibliotek Oppleve likestilling. Besøke, Valle, bibliotek, brannstasjon Ta egne bilder, skrive ut, spille enkle dataspill. Oppleve likestilling, varierte utfordringer. Besøke kirken,bibliotek m.m Besøke skolen, Lesevenner Bursdager feires med krone, is, sang og raketter. Foreldre kan ta med noe enkelt hjemmefra husk å si ifra til personalet på forhånd. Trollstuebarn velger farge på krone, og bestemmer lek/san/eventyr til bursdagssamlingen. Bursdagsinvitasjoner legges ikke i hyllene. Telefon eller mailadresser fås i barnehagen. Vil barnet : erfare at alle inngår i barnehagens fellesskap utvikle forståelse for ulike levesett delta i opplevelser i nærmiljøet Må personalet : følge demokratiske prinsipper skape et inkluderende miljø som motvirker mobbing bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter

12 September UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Viktorija 3 år STENGT PLANLEGGINGS DAG Storm Andre 4 år 11 Markere Amharic`s dag Brann Vern uke Foreldremøte 25 Andrea 5 år 26 Esrom 2 år UKE 40: Skolens høstferie. Si ifra i god til hvis ditt barn skal ha fri/ Ronja 3 år Foreldremøte: Foreldrerådet (alle foreldre uten ansatte) har først et lite møte (ca ½ t), før personalet har møte med informasjon og rom for spørsmål fra foreldre. Møtet begynner kl Møtet avsluttes innen kl

13 SNUBLEFOT 2013 Barnegruppa: Leon, Mikkel, Mats T S, Alfred, Benjamin, Karolis, Lea Helene, Milla A J, Marius, Mats N S, Mie Mathilde, Tuva Sophie, Vetra. Ansatte: Pedagogisk ledere: Vibeke B Nordli og Kristin Hellum. Assistenter: Astrid Dalby, Ester Myrvold (60%), Karin Bakke (40 %) Følgende vektlegges på Snublefotgruppa året 2014/2015 Barnet skal bli trygg på og kjent med voksne, de andre barna,omgivelsene og rutiner. Fokus på at barna skal trives, og at overgangen til barnehagen blir så god som mulig. Å bli kjent med faste barnehagerutiner er viktig for de aller minste..sitte ved bordet, vente på tur, etter hvert spise mat og drikke selv. Med forutsigbare rutiner og grenser blir barnehagehverdagen trygg og gjenkjennbar..etterhvert blir det litt mer aktiviteter, men selvfølgelig på barnas nivå. Det blir mye sanger (spesielt bevegelsessanger), og fortellinger/eventyr. Målet er en turdag i uka, og med tur menes en liten tur utenfor gjerdet med matpakke, eller bare det å spise matpakke ute, iallefall i høsthalvåret :) Målet er å få barna til å like å være ute i naturen. Lek er viktig for de minste barna. Når barna er små små leker de ved siden av hverandre, dette kalles parallell-lek. Vi vil tilrettelegger for god lek gjennom lekegrupper og deler oss i grupper etter barnas interesser. Sanselek er også viktig utforske og bli kjent med gjenstanden. Myk/hard, glatt/ru, tung/lett osv.. Også her er det viktig at personalet setter ord på hva barnet gjør eller hva som skjer. Barns medvirkning: Pga alder har snubleføttene liten mulighet til å uttrykke seg muntlig, derfor fokuserer vi på at de voksne skal møte barna der de «er», både fysisk, emosjonelt, og dagshumør. Alle barn skal få sine behov dekket, og med foreldresamarbeid - samt at vi blir kjent med barna, lærer vi å tolke de minstes signaler. Når barna er innkjørt i barnehagen, vil vi ha korte samlingstunder og andre planlagte aktiviteter. Observerer vi at det er noe barna er spesielt interessert i, enten det er noe vi har snakket om, sett på eller om det er et eventyr, kommer vi da til å trekke dette mer inn, og ha det som tema lengre enn vi kanskje hadde tenkt. På denne måte kan barna selv medvirke hva vi skal drive med i barnehagen. Språkstimulering. Det første året i barnehagen skjer det utrolig mye med barnas språkutvikling. Siden Kolbu barnehage er en språkbarnehage, vil vi ha stort fokus på benevning og språk gjennom hele barnehagedagen. Vi ønsker å «bade» barna i språk, og snakke masse med dem. Vi skal sette ord på både konkreter (fra feks eventyr) og abstrakter. Vi bruker «snakkepakken» aktivt i vårt arbeid med barna, og kommer til å ha forskjellige eventyr som tema. I snakkepakken er det mange konkreter man kan trekke frem som er spennende for barna, til hvert eventyr. Vi tilpasser og gjør det som passer barna og gruppa best. Samlingsstund er ikke så enkelt for de aller minste, i allefall ikke helt i starten, men vi ønsker å ha en slags fast rutine før måltidet, der vi synger noen faste sanger som barna kan/gjenkjenner. Sosial kompetanse. Steg for Steg har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse. Og siden forebyggende arbeid må starte tidlig for å ha mest mulig effekt, starter vi første året i barnehagen. Sosial kompetanse er: ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Dette er viktig siden det å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige barn kan lære. Sosial kompetanse er viktig for å skaffe seg venner og bli akseptert i samfunnet. Steg for Steg fokuserer på at barn skal utvikle sin evne til å kommunisere og omgås andre på en positiv måte. Vi kommer til å bruke komponenter av Steg for Steg, og blande det med et komponenter fra «hjerteprogrammet», som også handler mye om sosial kompetanse og vennskap. «Ukas barn» er noe vi også ønsker å innføre, der alle barna skal få en egen uke der de får litt ekstra oppmerksomhet, kanskje hjelpe til og evt velge sanger eller bøker vi skal lese. Alle barna skal føle at de er unike og verdsatt. I en gruppe med mange 1-2 åringer vil sjalusi og konkurranse om oppmerksomhet kunne oppstå. Derfor er det viktig at de voksne setter tydelige grenser for akseptabel adferd, og fordeler sin oppmerksomhet blant alle barna. Personalet vil hjelpe barna med å sette ord på følelser sint- glad- lei seg..

14 Oktober UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 40 UKE 40: Skolens høstferie. Si ifra i god til hvis ditt barn skal ha fri Marvin 4 år 5 Kaleb 5 år 41 6 Amalie 5 år Rolf Daniel 3 år Planleggingsdag. Stengt Angelica 5 år 27 Even 5 år

15 LYKKETROLL 2012 Barnegruppa: Milla S, Esrom, Astrid Olive, Emilie, Jørgen, Julia P, Hanna Elise, Patrik, Jannicke, Nikolai, Sofie Anabelle, Joakim, Kristine, Magnus, Sigurd. Ansatte: Pedagogisk ledere: Ann Kristin Pettersson og Anne Berit Østby. Barnepleier: Vigdis Molstad. Assistenter: Anne Berit Nyhus (80%), Karin Bakke (40%) Følgende vektlegges på Snublefotgruppa året 2014/2015: Trygghet, lek ute og inne, språk, motorikk, sosial trening og selvstendighet er stikkord for lykketrollene. 2 årsgruppa vil øke på å sitte på småstoler ved bordet, vente på tur, øve på å smøre mat selv. Etter hvert vil vi øve på å utvikle selvstendigheten også i forhold til å øve på av og påkledning og vaske hender. Vedr. dotrening samarbeider vi tett med foreldrene om dette. Forutsigbarhet og faste grenser/rutiner er viktig. Vi vil ofte dele barnegruppa i to for å imøtekomme barnets behov og skape ro og trivsel. Vi vil også benytte vannlekrommet og etter hvert ta med barna på korte småturer i barnehagens nærområde. Lek er viktig for de minste barna. Lykketrollene utvikler seg og vil etter hvert bli klar for rollelek. Være en annen en seg selv i leken, og leke butikk, doktor og konduktør med togbanelek. Her er det viktig at de voksne involverer seg som gode rollemodeller og engasjerer seg i barnets interesser. Lek må læres og gjennom leken utvikles også vennskap som bygges i denne alderen. Gjennom lek ute og inne hjelper de voksne barna med å sette ord på begreper og hva de gjør/hva som skjer. Barns medvirkning: Også i denne aldersgruppen er det viktig å observere barnets sinnstemning og ta utgangspunkt i dette i forhold til medvirking. Medvirkning er ikke å alltid få det som en vil, men bli sett, hørt, respektert, bli tatt på alvor, innrette seg etter andre og ta hensyn til andre. Lære seg å samarbeide og dele med andre blir derfor også en læringsprosess. De ansattes rolle blir derfor å være lydhøre overfor hva barnet ønsker å formidle og oppnå med sine handlinger. Barna skal oppleve voksne som tar de på alvor. Språkstimulering: Stimulere barna språklig er en viktig oppgave som vi har fokus på hele barnehagedagen og tiden. De voksne benevner, setter ord på gjenstander, navn, følelser og hva som skjer. Etter hvert som barna blir mer språklig aktive er det viktig at voksne er gode rollemodeller og snakker mer med barna enn til. Det er også viktig at personalet tilrettelegger for gode øvingsarenaer der barnet selv får benytte språket. Hver dag har vi lesestund etter fruktmåltidet, der vi leser korte bøker med gode bilder. Vi vil benytte metoden Snakkepakken, og følge den året rundt. Her vil vi fokusere på månedens ord, rim/sang og eventyr. Det er fortsatt viktig å støtte muntlig språk til konkreter eller bilder, slik at det blir enklere å forstå og lære for barnet. Fokuset på språk er noe som vil hjelpe både de flerspråklige barna og de barna som kun har norsk som mormål. Sosial kompetanse: Gjennom metodene steg for steg og hjerteprogrammet skal barna lære hvem er jeg hvem er du og hva er min plass i fellesskapet. Det er viktig med voksne som er gode og positive rollemodeller. Vi på lykketroll tar utgangspunkt i grunnfølelsene: Glad, sint og lei seg og når situasjoner oppstår f.eks si: Ja nå ser jeg at Kjell ble lei seg. På denne måten kan barnet både kjenne på egne følelser og lære seg å tolke/gjenkjenne om barn er lei seg, sinte eller glade. I steg for steg programmet er det også ei hånddukke-snegle og hånddukke-hund vi vil benytte for å snakke om følelser. av sosial kompetanse. Å dele på leker er også situasjoner vi trener på empati, innlevelse med andre og sosiale ferdigheter. Barn på småbarnsavdelingen er ofte flinke til å trøste hverandre og eropptatt av å gi hverandre en klem og si ha det når de drar hjem. Å være voksne delaktige omsorgspersoner gjennom dagen er derfor viktig for å lære barna å bli sosialt kompetente voksne. Jeg gjør ikke det du sier, jeg gjør det du gjør..

16 November UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Alvilde 3 år Hedda 5 år Maren 5 år 19 Foreldremøte Emilie 2 år Foreldremøte, felles i ØstreToten. Et løft for læring med Thomas Nordahl.

17 SMÅTROLL 2011 Barnegruppa: Lisa, Jens Jørgen, Elias, Alvilde, Karoline, Viktorja, Ronja, Julia Karolina, Yusra, Isak, Olander og Rolf Daniel Ansatte: Pedagogisk leder: Anne Gro Viken. Fagarbeider: Toril Andersen Følgende vektlegges på Småtrollgruppa året 2014/2015: Variert fysisk aktivitet både ute og inne er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Vi vil derfor vektlegge turer i nærmiljøet, utedager, hinderløyper ute/inne, ski/aking, bevegelsesleker/sangleker, ball-lek osv.. Lek : I et lekefellesskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Blant småtroll er det et godt samhold blant de som har gått sammen på småbarnsavdelingen. Vi vil nå bruke leken til å inkludere de nye barna i dette gode samholdet, og utvikle vennskap i barnegruppa. Barna skal oppleve mestring i lek, utvikle rollelek, lære turtaking og oppleve glede/mestring gjennom bevegelsesleker/sangleker. Barns medvirkning: Alle barn har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. De har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Vi vil ta vare på dette gjennom å la barna delta i planlegging av måltider, bursdagsfeiring, turer osv. De skal daglig få valg der de får bestemme hvordan påkledning, lek, aktiviteter osv. skal være. Språkstimulering: Alle barn små få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. En veksling mellom kropp, bevegelse og ord er en støtte for utvikling av talespråk. Vi skal språkstimulere hver dag, og gjennom hverdagsaktiviteter som måltid, påkledning, lek osv skal v isette ord på alt vi gjør og dermed utvikle ordforråd og lære uttale. Snakkepakken vil også bli brukt i samlinger og hverdagsaktiviteter. Sosial kompetanse: Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Kompetansen tilegnes i samspill med andre barn og voksne, og grunnmuren for denne kompetansen bygges i barnehagealder. Vi legger vekt på å lære barna hvordan de samhandler med andre lære de om å se/forstå egne og andre sine følelser. Vi bruker pedagogiske metoder som steg for steg og hjerteprogrammet i samlinger og hverdagsaktiviteter for å lære barna dette.

18 Desember UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Jørgen 2 år Lucia. Frokost spises hjemme Nissefest 18 Julebord 19 Julegudstjeneste Kolbu kirke kl Isak 3 år Stengt 25 Stengt 26 Stengt Sander 5 år Stengt Karoline 3 år Julebord: For alle med dag. Vi spiser julepølse, kjøttkaker, lompe med mer. Vi pynter oss til julebord. Nissefest: i samarbeid med foreldrenes arbeidsutvalg. Et fellesarrangement for barn, søsken, foreldre og ansatte. Foreldre har loddsalg. Vi spiser risengrynsgrøt. Kl Lucia: Vi går i luiciatog og inviterer foreldrene til luciatoget kl Vi serverer kaffe og lusseboller. Ingen frokostservering denne dagen. Barna møter ferdig pyntet kl Vi har lys til barna. Romjulsdagene og 23/12: Bindende påmelding innen 5. desember

19 HOKUS POKUS 2010 Barnegruppa: Michalina, Marvin, Alma, Kavian, Silje, Vilja Kristiane, Sondre, Hans Torje og Storm Ansatte: Pedagogisk leder:.marianne Martinsen Barnepleier: Venche Frydenberg (70% stilling) Følgende vektlegges på Hokus Pokusgruppa året 2014/2015 Tema:Hokus Pokus gruppa ha Alf Prøysen som tema gjennom barnehageåret der Prøysens mange sanger og fortellinger knyttes til alle årstidene og kan brukes på ulike måter innenfor barnehagens fagområder. Lek er grunnlaget for all læring og utvikling og skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har en egenverdi og er uerstattelig. Gjennom lek dannes vennskap som igjen er grunnlaget for barns trivsel. Når barn leker setter de virkeligheten tilside og går inn i en fantasiverden der alt er på liksom. Når barna er i denne «verdenen» skjer det mye læring. Vi er opptatt av at barna skal få øvelse i å: Følge opp initiativ til andre barn og voksne, ta andres perspektiv, vente på tur, videreutvikle sin fantasi og kreativitet, holde på med rolle og konstruksjons-lek, føle mestringsglede, få et godt selvbilde, forstå spilleregler og være med på å spille spill, holde på med aktiviteter over tid. Vi legger også vekt på at barnehagens fysiske rom skal være tilrettelagt for forskjellig lek, der vi innreder rommene på en slik måte at barna blir motivert til å leke forskjellige leker. I tillegg vil vi at barna skal kunne invitere andre inn i lek og ikke stenge andre ute av leken. Dette er noe vi er veldig bevisst på og vi som voksne skal opptre på en støttende og veiledende måte i slike situasjoner. Barns medvirkning. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier at barn har rett på medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Vi er opptatt av at barna skal: Kunne ta valg og forstå konsekvensene av dem, uttrykke ønsker og ta initiativ som å være med å bestemme tema, innhold og utvikling i barnehagens lek og aktiviteter. For eksempel vil vi på Hokus Pokus gi barna valgmuligheter i forbindelse med varm mat, der de får velge hva slags mat vi skal lage, hvor vi skal gå på tur og andre situasjoner der det er mulig. Barna skal få oppleve at deres ønsker og meninger er med på å bestemme tema, innhold og utvikle gruppas lek og aktiviteter. Språkstimulering: «Vi språkstimulerer hele dagen» er et fokus barnehagen har. Hver gang vi gjør noe sammen med barna så setter vi ord på det slik at barna lærer og videreutvikler språket, samtidig som de erfarer direkte. Vi er opptatt av å skape et språkstimulerende miljø der vi legger til rette for opplevelser som kan lede til gode samtaler. I forbindelse med samlingsstund skal vi bruke «snakkepakken» som metode. «Snakkepakken» med sine sanger, rim/regler, eventyr og ord for hver måned åpner opp for mye og god språkstimulering. I tillegg vil vi ha en fast ordning i samlingsstunden der vi går gjennom dagen i dag, måned, årstid og hvilket vær det er. Sosial kompetanse utvikles i samhandling med andre. Vi er opptatt av at barna skal få videreutviklet sin sosiale kompetanse slik at de kan omgås andre på en god måte. Vi voksne kan hjelpe barn med å videreutvikle sin sosiale kompetanse ved å være gode rollemodeller. Vi ønsker å jobbe med å videreutvikle barnas sosiale kompetanse gjennom ulike metoder. Det kan blant annet være gjennom:komponenter fra «Steg for steg», Hjerteprogrammet, 10 bøker om venner- barnekonvensjonen, plakater om sosial kompetanse. Disse metodene kan vi bruke i planlagte situasjoner slik som i forbindelse med samlingsstund eller når vi ser at det er behov for det gjennom hverdagen. Vi fokuserer på at barna skal få øvelse i å ta andres perspektiv i forskjellige situasjoner, samtidig som vi vil snakke om forskjellige følelser mennesker kan ha og hvordan vi kan reagere og handle når vi får de ulike følelsene. Selvstendighetstrening I forbindelse med av og påkledning oppmuntrer vi barna til å ha på og kle av seg klærne selv slik at de etter hvert skal kunne mestre dette på egenhånd og legge klærne på sin plass i garderoben. Etter lek inne og ute er det noen som får i oppgave å ringe med ryddebjella og da vet barna at alle skal være med å rydde. I forbindelse med måltider må barna vaske hendene før mat og vi oppmuntrer vi barna til å smøre maten sin selv. Når barna skal på do opptrer vi som støttende i forhold til å kunne klare selv, samtidig som de må vaske hendene når de er ferdig.

20 Januar UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Stengt 2 Planlegginsdag Stengt Linnea 6 år Nikolai 3 år

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer