ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE Alle barn i Kolbu barnehage skal ha venner. I Kolbu barnehage språkstimulerer vi hele dagen. Fokus på dialogpreget hjem-barnehage samarbeid i det daglige møtet med foreldre. Telefonnummer: Tussekroken (0-3 år): Trollstua (1-6 år): Styrer Mobilnummer Mail: Adresse: Smågardsvn 436, 2847 KOLBU Hjemmeside: se barnehager Kolbu barnehage Årsplanen er godkjent i Samarbeidsutvalget 1. september 2014

2 Velkommen til nytt barnehageår Vi tar fatt på vårt femte år i Kolbu barnehage, og ønsker alle nye barn, foreldre og ansatte velkommen hit til oss. Barnehagen vokser i år, og utvides fra 77 enheter til 87 enheter, noe som blir svært spennende. Personalgruppa får også flere nye ansatte. Velkommen skal dere være: barn, foreldre og ansatte! Språkstimulering er svært viktig for oss i Kolbu, med fokus: Vi språkstimmulerer hele dagen. Alle barn i Kolbu barnehage skal ha venner å leke med, derfor har vi også fokus på voksenrollen, lek og vennskap. Vårt hovedfokus blir derfor: Videreutvikle positive og gode relasjoner mellom alle i barnehagen, og knytte dette opp mot å være gode språklige forbilder for barna. Alle skal ha noen å leke med og ha en venn. Utvikle et dialogpreget hjem-barnehage samarbeid med økt fokus på foreldremedvirkning. Visjon og verdier: I Kolbu barnehage skal alle barn føle trygghet, omsorg, trivsel og tilhørighet oppleve at hver dag er verdifull og at alle har en venn. Følger Østre Toten Kommunes verdier: Respekt, Nytenkning, Kvalitet. En flerkulturell barnehage med fokus på fellesskap, respekt, toleranse og likeverd uansett etnisk tilhørighet eller funksjonsevne. Velkommen til Kolbu barnehage Hilsen personalet v/styrer

3 Kolbu barnehage Åpnet 7. september 2010, og er en kommunal barnehage bygd for 88 enheter. Vi leier lokaler av privat aktør, og har 0-3 års avdeling (Tussekroken) og 0-6 års avdeling (Trollstua). Er teamene store deles barna og personalet i mindre grupper, slik at vi sikrer oss at alle blir sett og hørt gjennom dagen. De ulike teamene følges av bestemte voksne, slik at det er forutsigbart for barna. Team kan også samarbeide på tvers av alder. I år har vi barn og personale til 87 enheter. Engasjert personalgruppe som setter barnas trivsel og utvikling høyt. Gode score på brukerundersøkelsen Vi har lyse flotte lokaler med puterom, vannlek-rom og amfi. Opptatt av gode romløsninger. Uteområdet er stort og allsidig med utviklende leke- og aktivitetsmuligheter med grillhytte og isolert spise/aktivietesrom på området. Stort og flott naturtomt innenfor barnehagens gjerder. Kort vei til gapahuk og turer i naturen utenfor lekeplassen. Egne tur/utedager for aldersgruppene. Kort vei til ringruta, og mulighetene til å ferdes også utenfor vårt eget nærområde er derfor bra. Gangavstand til Kolbu skole, noe som er svært praktisk i forhold til samarbeid barnehage/skole og henting/bringing. 5. trinn er våre lesevenner, og besøker barnehagen med lesing og samvær. Vi er en del av kommunens satsning Et løft for læring, BTI (bedre tverrfaglig innsats) og Barns trivsel Se for øvrig kommunale vedtekter som gjelder fra Informasjon om barnehagen vil også finnes på hjemmesiden til Østre Toten Kommune: se barnehager. Styrer: Elin S Sveum Pedagogisk fagteam: Ellen K Lundborg og Tone Brox - Ekstraassistent: Lars Håkensbakken. Ped.leder fortiden permisjon: Camilla B Øftsaas - Vaktmester: Christian Solberg Renholder: Renate Plodzien Navn på øvrig personalet finner du på teamenes sider.

4 BARNEHAGESATSER GJELDER FRA Betaling for barnehageplassen skjer etterskuddsvis. Plass Pris: 100% ,- 90% 2325,- 225,- 80% 2215,- 200,- 70% 1990,- 175,- 60% 1750,- 150,- 50% 1500,- 125,- Ekstradag 300,- Kan kjøpes ved ledig kapasitet. Søskenmoderasjon: 30 % for barn nummer to, 50 % for barn nummer tre eller flere. Matpenger; gjelder fra Ingen søskenmoderrasjon. Tillegg til barnehagesatsen GEBYR VED FOR SEN HENTING; GJELDER FRA Satser: 1. gangs forsinkelse: Advarsel som dokumenteres skriftlig. 2. og 3. gangs forsinkelse inntil 15. minutter: kr. 300,- Utover dette; flere ganger eller lengre forsinkelse: kr. 500,- pr gang. For sen henting forstås som når barnet forlater barnehage/sfo etter kl For sen henting dokumenteres. Oppholdstid og oppholdsbetaling: I forhold til kontantstøtte beregnes barnets daglig oppholdstid til 10 timer. Vi er stengt på røde dager, planleggingsdager og fra kl askeonsdag. Barnehagen er stengt de fire siste ukene i juli. Se for øvrig kommunale vedtekter på kommunens hjemmeside: Betaling for barnehageplassen skjer etterskuddsvis, med betaling den 15. hver måned.

5 Formålsparagrafen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Tidlig innsats: Stortingsmelding 41, kvalitet i barnehagen (2009) gis det nasjonale føringer på tidlig innsats: Med tidlig innsats menes både et godt pedagogisk tilbud fra barna er små, og at problemer forebygges eller løses tidlig i hele utdanningsløpet. Tidlig og god hjelp til barn som av ulike grunner trenger ekstra oppfølging, kan bidra til å forebygge senere vansker og sosial ulikhet. Alle barn må få like muligheter Etter barnehagetiden er avsluttet, skal 1. trinns elevene ha opparbeidet best mulig grunnlag og fundament for å lykkes med videre skolegang. Tidlig innsats gjelder for alle barn uansett alder og modning samt alle mulige situasjoner og utviklingsområder og må begynne i barnehagen. Det er derfor viktig å arbeide byggende og forebyggende, samt ha gode rutiner for planlegging og tilrettelegging av barnehagetilbudet, dette da vi er starten på utdanningsløpet Om omsorg: Barn har rett til å få omsorg. Er en av våre grunnverdier Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. Omsorg er: Trygghet, respekt for hverandres ulikheter, vise hensyn til hverandre gi og få trøst, et fang og sitte på, grensesetting i lek, tid, bli sett og hørt. Tilstedeværende voksne: Der barna får bekreftelse på seg selv, er barna trygge og føler seg ivaretatt, da vil grobunnen for lek og læring være tilstede. Omsorg skal: Prege alle situasjoner Komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Personanalet må være: Oppmerksomme og åpne overfor det unike hos enkeltbarn, gruppen og situasjonen. Være lydhøre, ha evne til samspill Tilstedeværende og ha innlevelse

6 August UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 31 Ferie 1 Mathilde 5 år Oppstart nye barn 33 Oppstart nye barn 34 Oppstart nye barn 35 Oppstart nye barn 4 Nytt barnehageår Winos 5 år 5 Alfred 1 år 6 Hans Torje 4 år Julia Victoria 2år Vin Liam 5 år

7 DAGSRYTME Barnehagen åpnes Frokost avdelingsvis. Niste. Frokost avsluttes innen Lek Tilrettelagt aktivitet/lek inne eller ute Rydding, bleieskift, do/pottetrening, vask av hender Formiddagsmat Vi går ut eller sover Vi rydder ute. Bleieskift. Vask Fruktmåltid Lesestund Foreldre henter Barnehagen låses og alle skal være ute av barnehagen. Vi er ute uansett vær. Husk klær som passer årstidene Månedplan/månedsbrev: Hvert team/årstrinn skriver månedsplan i forkant av ny måned, med tema og innhold over dagene. I etterkant av måneden vil det bli sendt ut månedsbrev med mer detaljert informasjon over gjøremål måneden som har gått. Begge deler sendes ut pr. mail, og ligger også ute på Østre Toten kommune sin hjemmeside. Skader: Blir barnet skadet i barnehagen, tar vi kontakt med foreldrene husk oppdaterte telefonnummere!! Er det skader som haster tar vi barnet med for undersøkelse hos lege/tannlege. Foreldre kontaktes. Det skrives skademelding som arkiveres på rådhuset. Barna er forsikret på turer, samt direkte på vei til/fra barnehagen.

8 PROGRESJONSPLAN Fagområde 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Kommunikasjon, språk og tekst. Bruke mimikk og peking i tillegg til verbalt språk i kommunikasjon Sanger. Rim og regler. Enkle billedbøker og pekebøker. Voksnens tilstedeværelse som er støttespillere i samtalen. Lese bøker med mye bilder lydbok. Sangleker.- enkle eventyr. Rim og regler. Bruk av konkreter. Bordkort. Språksprell. Lese bøker, kunne gjenfortelle lydbok. Sangleker eventyr. Bordkort. Lese bøker med få bilder og mer tekst lydbok. Kunne gjenfortelle. Sangleker. Bordkort. Språksprell Tankekart Lesevenner Teamene benytter elementer fra Snakkepakken i samlingsstunder, aktiviteter med mer. Månedens rim/san/dik/eventyr/ord. Bruk av konkreter/bilder. Språksprell benyttes systematisk for Lurveleggene. Hokus Pokus starter med språksprell i løpet av året. Tras (Tidlig registrering av språk) kan benyttes for å kartlegge barnets språk. Det leses bøker for barna hver dag. Vil barnet : lære å lytte og gi og tilbakemelding øke sin begrepsforståelse og få et variert ordforråd bruke språket til å uttrykke ønsker og følelser få et positivt forhold til bøker lytte til lyder og rytme i språket bli fortrolig med tall og bokstaver få varierte og positive erfaringer med å bruke språket lære å uttrykke egne tanker og følelser. Gjennom å mestre språk oppleve tilhørighet i et fellesskap Må personalet : oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyder, rim og rytme, synge og tøyse med ord beskrive situasjoner for barnet synliggjøre tall og bokstaver oppmuntre barna til å telle, sortere, lese, lekeskrive eller til å diktere tekst oppmuntre alle barn til å være språklig aktive være bevisste rollemodeller som jobber systematisk med barnas språkutvikling hele arbeidsdagen; gjennom rutinesituasjoner, tilrettelagte aktiviteter og uformell lek. Språkstimulere i alle situasjoner og ha fokus på den gode samtale. Sette ord på gjenstander, følelser og handlinger i hverdagen.

9 Fagområde 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Kropp, bevegelse og helse. Turer/utelek. Få positive opplevelser med å være ute. Lek på puterommet Bevegelsessanger. Øve grovmotorikk, krabbe, gå og lignende Kosthold. Kosthold. Lek på puterommet. Bevegelsessanger. Hinderløype Sykle på trehjul. På av kledning. Kosthold, delta på kjøkkenet. Lære om kroppen. Hinderløype. Hygiene. Kle på av seg. Delta på kjøkkenet Hinderløype ute inne. Aktivitet på puterommet. Kle på av seg selv. Bruk av gymsal Vil barnet: Oppleve glede ved å bruke kroppen og mestre nye ting Lære å være ute i all slags vær Respektere at vi er forskjellige og få positivt forhold til egen kropp. Få gode og varierte kostvaner Innarbeide god håndhygiene. Må personalet: Tilby lek og spill der barna er fysisk aktive Gi barnet utfordringer Viser begeistring sammen med barnet Planlegge og gjennomføre uteliv i allslags vær Ta hensyn til kulturforskjeller når det gjelder mat Presentere og servere sunne matalterantiver. Trollstua (3-6 år) samt Lykketrollene har en vannlekdag pr måned. Snublefot benytter vannlekrommet etter jul. Trollstua (3-6 år) har ukentlig utedager. Ofte med egen nistepakke og drikke i egen sekk. Turer i nærmiljø og av og til med ringruta. Tussekroken(1-3 år) er er mye ute på formiddagen, da de ofte sover etter formiddagsmaten. Små turer etter hvert som barna vokser seg til. Vi benytter allrommet og puterommet til fysisk aktivitet. Har også tilgang til gymsalen på skolen når den er ledig. Barna får smøremåltid til lunsj. Vi serverer varm mat av og til. Barna får frukt kl Valgfritt å ta med yougert. På turdager har barna med egen niste/drikke hjemmefra. Folkehelse for oss= Barnet opplever mestring med fysisk aktivitet ute og inne, trives og har lekevenner/kjenner at det er en del av fellesskapet i barnehagen. Fagområde 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Kunst, kultur og kreativitet. Musikk og rytmeinstrumenter. Fingermaling. Bli kjent med farger. Musikk og rytmeinstrumenter. Dans - drama Formingsaktiviteter med ulike materiell Øve på å klippe med saks. Musikk og rytmeinstrumenter. Dans og dramatisering. Formingsaktiviteter med ulik materiell. Klippe med saks Musikk og rytmeinstrumenter. Dans dramatisering. Klippe med saks. Bruke ulike formingmateriell. Utforske sansene. Vil barnet : oppleve skaperglede bruke sin fantasi få styrket sin kulturelle identitet ha tilgang til ulik materiell bli kjent med byggekunst, håndverk og arkitektur oppleve fellesskapet ved å skape noe sammen Må personalet : gi barna mulighet til å finne egne uttrykksformer være oppmerksomme på barnas kulturelle uttrykk gi barna tilgang til bøker, bilder, instrumenter, utkledningstøy og variert materiale

10 PROGRESJONSPLAN Fagområde 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Natur, miljø og teknikk. Lek på utelekeplassen. Oppdagelse og opplevelser i naturen Utelek i all slags vær. Undre seg over naturens fenomener. Bli kjent med husdyr. Årstider. Søppelsortering. Kjennskap til husdyr. Årstider. Søppelsortering. Kjent med husdyr og hva de spiser. Årstider. Utelek Turer i allslags vær Vil barnet : oppleve glede ved å være ute bli kjent med dyr og planter i nærmiljøet erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet lære å iaktta og undre seg eksperimentere og systematisere beskrive og samtale om fysiske fenomener Må personalet : legge til rette for ulike uteaktiviteter snakke om miljøvern nytte nærmiljøets muligheter for å iaktta og lære om dyr og planter videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen. Stimulere barna til å oppleve med alle sanser, undre seg og iaktta det som skjer i naturen. Fagområde 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Antall, rom og formantall Rydding og sortering etter farge og form. Telleregler Barna får kjennskap til størrelse og form gjennom byggeklosser, putteboks og puslespill. Telle. Byggelek med ulike klosser. Puslespill, sortere form, størrelse, farge. Bake Spille spill, lek med geometriske formen. Telle. Puslespill med flere brikker. Sortere form farge størrelse. Delta i matlaging. Utforsker og leke med tall bokstaver. Sortere veie måle ved baking. Kunne skrive navnet sitt. Spille uilke spill og puslespill med bl.a ulike former, farger m.m Månedskalender Vil barnet : oppleve glede over å utforske og leke med tall og former tilegne seg matematiske begreper lære å sortere og sammenligne erfare ulike typer størrelser, former og mål lære å klassifisere Må personalet : støtte barnas nysgjerrighet og matematikkglede være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener synliggjøre tall og former fundere sammen med barna rundt avstander, vekt, volum og tid

11 PROGRESJONSPLAN Fagområder. 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Etikk, religion og filosofi Tradisjoner og merkedager Vennskap Følelser. Grunnleggende normer og verdier. Undring og samtale med barna. Tradisjoner og merkedager Omsorg for hverandre følelser. Samtaler rundt ulike temaer. Tradisjoner og merkedager Omsorg og følelser Grunnleggende normer og verdier. Samtaler og undring rundt ulike temaer. Tradisjoner og merkedager Hjerteprogrammet Steg for steg, kontrollere følelser, kunne se hvordan andre har det. Samtaler og undring rundt ulike temaer. Grunnleggende normer og verdier. Vi jobber med sosial kompetanse, vennskap og forebygging av mobbing gjennom Steg for steg og Hjerteprogrammet. Vi jobber med barnekonvensjonen gjennom vennebøker for at barna kan få økt kunnskap og forståelse for egne rettigheter, samt toleranse og respekt for andre mennesker. Markerer flerkulturelle nasjonaldager på barnets team. Ønsker samarbeid med barnets hjem vedr. markeringen. Vil barnet : utvikle toleranse for hverandre utvikle interesse og respekt for hverandre få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner få innsikt i kristne grunnverdier Respektere forskjellighet få kjennskap til tradisjoner fra land som er representert i barnehagen Må personalet : synliggjøre mangfoldet skape et læringsmiljø som bygger opp om respekt for menneskeverdet skape en atmosfære som støtter retten til å være forskjellig gi tid til ro og undring markere ulike høytider Fagområder. 1 2 år 3 år 4 år 5-6 år Nærmiljø og samfunn Bli kjent med og trygg på avdelingen, barn og voksne. Barnehagen det første møte med verden utenfor familien. Jeg er meg du er deg. Turer i nærmiljø Valle. Felleskap. Likestilling Turer i nærmiljø. Valle bibliotek Oppleve likestilling. Besøke, Valle, bibliotek, brannstasjon Ta egne bilder, skrive ut, spille enkle dataspill. Oppleve likestilling, varierte utfordringer. Besøke kirken,bibliotek m.m Besøke skolen, Lesevenner Bursdager feires med krone, is, sang og raketter. Foreldre kan ta med noe enkelt hjemmefra husk å si ifra til personalet på forhånd. Trollstuebarn velger farge på krone, og bestemmer lek/san/eventyr til bursdagssamlingen. Bursdagsinvitasjoner legges ikke i hyllene. Telefon eller mailadresser fås i barnehagen. Vil barnet : erfare at alle inngår i barnehagens fellesskap utvikle forståelse for ulike levesett delta i opplevelser i nærmiljøet Må personalet : følge demokratiske prinsipper skape et inkluderende miljø som motvirker mobbing bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter

12 September UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Viktorija 3 år STENGT PLANLEGGINGS DAG Storm Andre 4 år 11 Markere Amharic`s dag Brann Vern uke Foreldremøte 25 Andrea 5 år 26 Esrom 2 år UKE 40: Skolens høstferie. Si ifra i god til hvis ditt barn skal ha fri/ Ronja 3 år Foreldremøte: Foreldrerådet (alle foreldre uten ansatte) har først et lite møte (ca ½ t), før personalet har møte med informasjon og rom for spørsmål fra foreldre. Møtet begynner kl Møtet avsluttes innen kl

13 SNUBLEFOT 2013 Barnegruppa: Leon, Mikkel, Mats T S, Alfred, Benjamin, Karolis, Lea Helene, Milla A J, Marius, Mats N S, Mie Mathilde, Tuva Sophie, Vetra. Ansatte: Pedagogisk ledere: Vibeke B Nordli og Kristin Hellum. Assistenter: Astrid Dalby, Ester Myrvold (60%), Karin Bakke (40 %) Følgende vektlegges på Snublefotgruppa året 2014/2015 Barnet skal bli trygg på og kjent med voksne, de andre barna,omgivelsene og rutiner. Fokus på at barna skal trives, og at overgangen til barnehagen blir så god som mulig. Å bli kjent med faste barnehagerutiner er viktig for de aller minste..sitte ved bordet, vente på tur, etter hvert spise mat og drikke selv. Med forutsigbare rutiner og grenser blir barnehagehverdagen trygg og gjenkjennbar..etterhvert blir det litt mer aktiviteter, men selvfølgelig på barnas nivå. Det blir mye sanger (spesielt bevegelsessanger), og fortellinger/eventyr. Målet er en turdag i uka, og med tur menes en liten tur utenfor gjerdet med matpakke, eller bare det å spise matpakke ute, iallefall i høsthalvåret :) Målet er å få barna til å like å være ute i naturen. Lek er viktig for de minste barna. Når barna er små små leker de ved siden av hverandre, dette kalles parallell-lek. Vi vil tilrettelegger for god lek gjennom lekegrupper og deler oss i grupper etter barnas interesser. Sanselek er også viktig utforske og bli kjent med gjenstanden. Myk/hard, glatt/ru, tung/lett osv.. Også her er det viktig at personalet setter ord på hva barnet gjør eller hva som skjer. Barns medvirkning: Pga alder har snubleføttene liten mulighet til å uttrykke seg muntlig, derfor fokuserer vi på at de voksne skal møte barna der de «er», både fysisk, emosjonelt, og dagshumør. Alle barn skal få sine behov dekket, og med foreldresamarbeid - samt at vi blir kjent med barna, lærer vi å tolke de minstes signaler. Når barna er innkjørt i barnehagen, vil vi ha korte samlingstunder og andre planlagte aktiviteter. Observerer vi at det er noe barna er spesielt interessert i, enten det er noe vi har snakket om, sett på eller om det er et eventyr, kommer vi da til å trekke dette mer inn, og ha det som tema lengre enn vi kanskje hadde tenkt. På denne måte kan barna selv medvirke hva vi skal drive med i barnehagen. Språkstimulering. Det første året i barnehagen skjer det utrolig mye med barnas språkutvikling. Siden Kolbu barnehage er en språkbarnehage, vil vi ha stort fokus på benevning og språk gjennom hele barnehagedagen. Vi ønsker å «bade» barna i språk, og snakke masse med dem. Vi skal sette ord på både konkreter (fra feks eventyr) og abstrakter. Vi bruker «snakkepakken» aktivt i vårt arbeid med barna, og kommer til å ha forskjellige eventyr som tema. I snakkepakken er det mange konkreter man kan trekke frem som er spennende for barna, til hvert eventyr. Vi tilpasser og gjør det som passer barna og gruppa best. Samlingsstund er ikke så enkelt for de aller minste, i allefall ikke helt i starten, men vi ønsker å ha en slags fast rutine før måltidet, der vi synger noen faste sanger som barna kan/gjenkjenner. Sosial kompetanse. Steg for Steg har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse. Og siden forebyggende arbeid må starte tidlig for å ha mest mulig effekt, starter vi første året i barnehagen. Sosial kompetanse er: ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Dette er viktig siden det å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige barn kan lære. Sosial kompetanse er viktig for å skaffe seg venner og bli akseptert i samfunnet. Steg for Steg fokuserer på at barn skal utvikle sin evne til å kommunisere og omgås andre på en positiv måte. Vi kommer til å bruke komponenter av Steg for Steg, og blande det med et komponenter fra «hjerteprogrammet», som også handler mye om sosial kompetanse og vennskap. «Ukas barn» er noe vi også ønsker å innføre, der alle barna skal få en egen uke der de får litt ekstra oppmerksomhet, kanskje hjelpe til og evt velge sanger eller bøker vi skal lese. Alle barna skal føle at de er unike og verdsatt. I en gruppe med mange 1-2 åringer vil sjalusi og konkurranse om oppmerksomhet kunne oppstå. Derfor er det viktig at de voksne setter tydelige grenser for akseptabel adferd, og fordeler sin oppmerksomhet blant alle barna. Personalet vil hjelpe barna med å sette ord på følelser sint- glad- lei seg..

14 Oktober UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 40 UKE 40: Skolens høstferie. Si ifra i god til hvis ditt barn skal ha fri Marvin 4 år 5 Kaleb 5 år 41 6 Amalie 5 år Rolf Daniel 3 år Planleggingsdag. Stengt Angelica 5 år 27 Even 5 år

15 LYKKETROLL 2012 Barnegruppa: Milla S, Esrom, Astrid Olive, Emilie, Jørgen, Julia P, Hanna Elise, Patrik, Jannicke, Nikolai, Sofie Anabelle, Joakim, Kristine, Magnus, Sigurd. Ansatte: Pedagogisk ledere: Ann Kristin Pettersson og Anne Berit Østby. Barnepleier: Vigdis Molstad. Assistenter: Anne Berit Nyhus (80%), Karin Bakke (40%) Følgende vektlegges på Snublefotgruppa året 2014/2015: Trygghet, lek ute og inne, språk, motorikk, sosial trening og selvstendighet er stikkord for lykketrollene. 2 årsgruppa vil øke på å sitte på småstoler ved bordet, vente på tur, øve på å smøre mat selv. Etter hvert vil vi øve på å utvikle selvstendigheten også i forhold til å øve på av og påkledning og vaske hender. Vedr. dotrening samarbeider vi tett med foreldrene om dette. Forutsigbarhet og faste grenser/rutiner er viktig. Vi vil ofte dele barnegruppa i to for å imøtekomme barnets behov og skape ro og trivsel. Vi vil også benytte vannlekrommet og etter hvert ta med barna på korte småturer i barnehagens nærområde. Lek er viktig for de minste barna. Lykketrollene utvikler seg og vil etter hvert bli klar for rollelek. Være en annen en seg selv i leken, og leke butikk, doktor og konduktør med togbanelek. Her er det viktig at de voksne involverer seg som gode rollemodeller og engasjerer seg i barnets interesser. Lek må læres og gjennom leken utvikles også vennskap som bygges i denne alderen. Gjennom lek ute og inne hjelper de voksne barna med å sette ord på begreper og hva de gjør/hva som skjer. Barns medvirkning: Også i denne aldersgruppen er det viktig å observere barnets sinnstemning og ta utgangspunkt i dette i forhold til medvirking. Medvirkning er ikke å alltid få det som en vil, men bli sett, hørt, respektert, bli tatt på alvor, innrette seg etter andre og ta hensyn til andre. Lære seg å samarbeide og dele med andre blir derfor også en læringsprosess. De ansattes rolle blir derfor å være lydhøre overfor hva barnet ønsker å formidle og oppnå med sine handlinger. Barna skal oppleve voksne som tar de på alvor. Språkstimulering: Stimulere barna språklig er en viktig oppgave som vi har fokus på hele barnehagedagen og tiden. De voksne benevner, setter ord på gjenstander, navn, følelser og hva som skjer. Etter hvert som barna blir mer språklig aktive er det viktig at voksne er gode rollemodeller og snakker mer med barna enn til. Det er også viktig at personalet tilrettelegger for gode øvingsarenaer der barnet selv får benytte språket. Hver dag har vi lesestund etter fruktmåltidet, der vi leser korte bøker med gode bilder. Vi vil benytte metoden Snakkepakken, og følge den året rundt. Her vil vi fokusere på månedens ord, rim/sang og eventyr. Det er fortsatt viktig å støtte muntlig språk til konkreter eller bilder, slik at det blir enklere å forstå og lære for barnet. Fokuset på språk er noe som vil hjelpe både de flerspråklige barna og de barna som kun har norsk som mormål. Sosial kompetanse: Gjennom metodene steg for steg og hjerteprogrammet skal barna lære hvem er jeg hvem er du og hva er min plass i fellesskapet. Det er viktig med voksne som er gode og positive rollemodeller. Vi på lykketroll tar utgangspunkt i grunnfølelsene: Glad, sint og lei seg og når situasjoner oppstår f.eks si: Ja nå ser jeg at Kjell ble lei seg. På denne måten kan barnet både kjenne på egne følelser og lære seg å tolke/gjenkjenne om barn er lei seg, sinte eller glade. I steg for steg programmet er det også ei hånddukke-snegle og hånddukke-hund vi vil benytte for å snakke om følelser. av sosial kompetanse. Å dele på leker er også situasjoner vi trener på empati, innlevelse med andre og sosiale ferdigheter. Barn på småbarnsavdelingen er ofte flinke til å trøste hverandre og eropptatt av å gi hverandre en klem og si ha det når de drar hjem. Å være voksne delaktige omsorgspersoner gjennom dagen er derfor viktig for å lære barna å bli sosialt kompetente voksne. Jeg gjør ikke det du sier, jeg gjør det du gjør..

16 November UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Alvilde 3 år Hedda 5 år Maren 5 år 19 Foreldremøte Emilie 2 år Foreldremøte, felles i ØstreToten. Et løft for læring med Thomas Nordahl.

17 SMÅTROLL 2011 Barnegruppa: Lisa, Jens Jørgen, Elias, Alvilde, Karoline, Viktorja, Ronja, Julia Karolina, Yusra, Isak, Olander og Rolf Daniel Ansatte: Pedagogisk leder: Anne Gro Viken. Fagarbeider: Toril Andersen Følgende vektlegges på Småtrollgruppa året 2014/2015: Variert fysisk aktivitet både ute og inne er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Vi vil derfor vektlegge turer i nærmiljøet, utedager, hinderløyper ute/inne, ski/aking, bevegelsesleker/sangleker, ball-lek osv.. Lek : I et lekefellesskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Blant småtroll er det et godt samhold blant de som har gått sammen på småbarnsavdelingen. Vi vil nå bruke leken til å inkludere de nye barna i dette gode samholdet, og utvikle vennskap i barnegruppa. Barna skal oppleve mestring i lek, utvikle rollelek, lære turtaking og oppleve glede/mestring gjennom bevegelsesleker/sangleker. Barns medvirkning: Alle barn har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. De har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Vi vil ta vare på dette gjennom å la barna delta i planlegging av måltider, bursdagsfeiring, turer osv. De skal daglig få valg der de får bestemme hvordan påkledning, lek, aktiviteter osv. skal være. Språkstimulering: Alle barn små få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. En veksling mellom kropp, bevegelse og ord er en støtte for utvikling av talespråk. Vi skal språkstimulere hver dag, og gjennom hverdagsaktiviteter som måltid, påkledning, lek osv skal v isette ord på alt vi gjør og dermed utvikle ordforråd og lære uttale. Snakkepakken vil også bli brukt i samlinger og hverdagsaktiviteter. Sosial kompetanse: Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Kompetansen tilegnes i samspill med andre barn og voksne, og grunnmuren for denne kompetansen bygges i barnehagealder. Vi legger vekt på å lære barna hvordan de samhandler med andre lære de om å se/forstå egne og andre sine følelser. Vi bruker pedagogiske metoder som steg for steg og hjerteprogrammet i samlinger og hverdagsaktiviteter for å lære barna dette.

18 Desember UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Jørgen 2 år Lucia. Frokost spises hjemme Nissefest 18 Julebord 19 Julegudstjeneste Kolbu kirke kl Isak 3 år Stengt 25 Stengt 26 Stengt Sander 5 år Stengt Karoline 3 år Julebord: For alle med dag. Vi spiser julepølse, kjøttkaker, lompe med mer. Vi pynter oss til julebord. Nissefest: i samarbeid med foreldrenes arbeidsutvalg. Et fellesarrangement for barn, søsken, foreldre og ansatte. Foreldre har loddsalg. Vi spiser risengrynsgrøt. Kl Lucia: Vi går i luiciatog og inviterer foreldrene til luciatoget kl Vi serverer kaffe og lusseboller. Ingen frokostservering denne dagen. Barna møter ferdig pyntet kl Vi har lys til barna. Romjulsdagene og 23/12: Bindende påmelding innen 5. desember

19 HOKUS POKUS 2010 Barnegruppa: Michalina, Marvin, Alma, Kavian, Silje, Vilja Kristiane, Sondre, Hans Torje og Storm Ansatte: Pedagogisk leder:.marianne Martinsen Barnepleier: Venche Frydenberg (70% stilling) Følgende vektlegges på Hokus Pokusgruppa året 2014/2015 Tema:Hokus Pokus gruppa ha Alf Prøysen som tema gjennom barnehageåret der Prøysens mange sanger og fortellinger knyttes til alle årstidene og kan brukes på ulike måter innenfor barnehagens fagområder. Lek er grunnlaget for all læring og utvikling og skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har en egenverdi og er uerstattelig. Gjennom lek dannes vennskap som igjen er grunnlaget for barns trivsel. Når barn leker setter de virkeligheten tilside og går inn i en fantasiverden der alt er på liksom. Når barna er i denne «verdenen» skjer det mye læring. Vi er opptatt av at barna skal få øvelse i å: Følge opp initiativ til andre barn og voksne, ta andres perspektiv, vente på tur, videreutvikle sin fantasi og kreativitet, holde på med rolle og konstruksjons-lek, føle mestringsglede, få et godt selvbilde, forstå spilleregler og være med på å spille spill, holde på med aktiviteter over tid. Vi legger også vekt på at barnehagens fysiske rom skal være tilrettelagt for forskjellig lek, der vi innreder rommene på en slik måte at barna blir motivert til å leke forskjellige leker. I tillegg vil vi at barna skal kunne invitere andre inn i lek og ikke stenge andre ute av leken. Dette er noe vi er veldig bevisst på og vi som voksne skal opptre på en støttende og veiledende måte i slike situasjoner. Barns medvirkning. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier at barn har rett på medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Vi er opptatt av at barna skal: Kunne ta valg og forstå konsekvensene av dem, uttrykke ønsker og ta initiativ som å være med å bestemme tema, innhold og utvikling i barnehagens lek og aktiviteter. For eksempel vil vi på Hokus Pokus gi barna valgmuligheter i forbindelse med varm mat, der de får velge hva slags mat vi skal lage, hvor vi skal gå på tur og andre situasjoner der det er mulig. Barna skal få oppleve at deres ønsker og meninger er med på å bestemme tema, innhold og utvikle gruppas lek og aktiviteter. Språkstimulering: «Vi språkstimulerer hele dagen» er et fokus barnehagen har. Hver gang vi gjør noe sammen med barna så setter vi ord på det slik at barna lærer og videreutvikler språket, samtidig som de erfarer direkte. Vi er opptatt av å skape et språkstimulerende miljø der vi legger til rette for opplevelser som kan lede til gode samtaler. I forbindelse med samlingsstund skal vi bruke «snakkepakken» som metode. «Snakkepakken» med sine sanger, rim/regler, eventyr og ord for hver måned åpner opp for mye og god språkstimulering. I tillegg vil vi ha en fast ordning i samlingsstunden der vi går gjennom dagen i dag, måned, årstid og hvilket vær det er. Sosial kompetanse utvikles i samhandling med andre. Vi er opptatt av at barna skal få videreutviklet sin sosiale kompetanse slik at de kan omgås andre på en god måte. Vi voksne kan hjelpe barn med å videreutvikle sin sosiale kompetanse ved å være gode rollemodeller. Vi ønsker å jobbe med å videreutvikle barnas sosiale kompetanse gjennom ulike metoder. Det kan blant annet være gjennom:komponenter fra «Steg for steg», Hjerteprogrammet, 10 bøker om venner- barnekonvensjonen, plakater om sosial kompetanse. Disse metodene kan vi bruke i planlagte situasjoner slik som i forbindelse med samlingsstund eller når vi ser at det er behov for det gjennom hverdagen. Vi fokuserer på at barna skal få øvelse i å ta andres perspektiv i forskjellige situasjoner, samtidig som vi vil snakke om forskjellige følelser mennesker kan ha og hvordan vi kan reagere og handle når vi får de ulike følelsene. Selvstendighetstrening I forbindelse med av og påkledning oppmuntrer vi barna til å ha på og kle av seg klærne selv slik at de etter hvert skal kunne mestre dette på egenhånd og legge klærne på sin plass i garderoben. Etter lek inne og ute er det noen som får i oppgave å ringe med ryddebjella og da vet barna at alle skal være med å rydde. I forbindelse med måltider må barna vaske hendene før mat og vi oppmuntrer vi barna til å smøre maten sin selv. Når barna skal på do opptrer vi som støttende i forhold til å kunne klare selv, samtidig som de må vaske hendene når de er ferdig.

20 Januar UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Stengt 2 Planlegginsdag Stengt Linnea 6 år Nikolai 3 år

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning et godt opparbeidet uteområde i sken med to store gapahuker. Barnehagen

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 KOLBU BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 KOLBU BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 KOLBU BARNEHAGE Formålsparagrafen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivarta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 VÅREN 2014 HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 Vi vil i år ha fokus på områdene i barnehagens formåls paragraf. Vi vil legge større vekt på dette i alle temaene og prosjektene vi ønsker å gjennomføre

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage Lilleaker barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lilleaker.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: Maurtua:tlf. 91 24 72 18 Bjørnebo:91 24 66 19

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage Langerud barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 langerud.barnehage@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438730 Webside på kommunens portal: www.oslo.kommune.no

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2013 Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi på Tyrihans er: Trine Anita Skretteberg, pedagogisk leder, 90 % stilling. - Assisterende styrer 10%. Janka

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2012-2013. I dette året har Piraten fått 9 nye barn, noen har kommet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer