Programseminar for Olje og Gass i Norges forskningsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programseminar for Olje og Gass i Norges forskningsråd"

Transkript

1 Programseminar for Olje og Gass i Norges forskningsråd Statoil i Trondheim 10. og 11. mars 2004 Om trepartssamarbeidet innen HMS v/ Paul Bang Petroleumstilsynet

2 Stortingsmelding om HMS Regjeringen vil at sektoren fortsatt skal være en foregangsnæring Det er dokumentert at risikonivået er økende - Denne utviklingen må vendes Myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere står samlet bak situasjonsbeskrivelsen Meldingen er tiltaksorientert

3 Videreutvikle trepartssamarbeidet for å møte de mange utfordringer næringen står overfor - samlet Etterleve RF 11 God helse-, miljøog sikkerhetskultur gjennom aktivt å bygge god HMS-kultur Økt forskningsinnsats for å: - videreutvikle et godt arbeidsmiljø - ha tydelig fokus på sikkerhet, helse og trivsel på kort og lang sikt - utvikle HMS-kultur - få frem at HMS er en positiv bidragsyter til en bærekraftig utvikling - få en mer helhetlig tilnærming til HMS

4 Myndighetsforvaltning i petroleumsindustrien - dialogbasert eller sanksjonsbasert? Interessentoppfatninger Ressurseieren/ regulatorens interesser for å bruke rammeverk/ virkemidler Aktørenes interesser i et markedsliberalt globalt marked En myndighetsforvaltning som baserer seg på dialog krever et et aktivt trepartssamarbeid hvor alle parter besitter kjernekompetanse om virksomheten.

5 Trepartssamarbeid hvordan? Partene selv Trepartssammenhengen Innenfor hovedavtalens område I den enkelte virksomhet Partene tar selv initiativ og er i førersetet Myndighetene tar initiativ og inviterer partene Som en del av myndighetsforvaltningen

6 Trepartssamarbeid arenaer for samhandling Næringen og partene selv i hovedsetet Samarbeid for sikkerhet: -forbedre sikkerheten i petroleumsindustrien offshore - redusere risiko for personskader og storulykker - forbedre tilliten til næringen hos medarbeidere og deres familier - styrke tillit og samarbeid mellom aktørene i industrien - forbedre næringens omdømme Utgitte anbefalinger: 01 Fallende gjenstander innen bore- og kranområdet offshore 02 Erfaringsoverføring vedrørende fallende gjenstander innen bore- og kranområdet 03 HMS i kontrakter (under revisjon) 04 Oppfølging av hendelser vedrørende fallende gjenstander innen bore- og kranområdet 05 Bruk av ridebelte 06 Introduksjon av personell offshore 07 Sikker bruk av fartøyer 08 Lærlingeordning for kranførere 09 Gjennomgang av pusteluftsystemene med vedlegg 10 Arbeidstillatelse (AT) og Sikker Jobbanalyse (SJA) 11 Innsjekk på Helikopter

7 Trepartssamarbeid arenaer for samhandling Myndighetene leder og koordinerer Sikkerhetsforum: - være et forum for å diskutere initiere og følge opp aktuelle sikkerhets- og arbeidsmiljøspørsmål - legge til rette for et godt samarbeid mellom partene i næringen og myndighetene - være en referansegruppe for prosjekter som er eller planlegges igangsatt av partene eller av myndighetene Prosjekt Utvikling i Risikonivå Norsk Sokkel Prosjekt for arbeidstakermedvirkning Oppfølging av arbeidstid Prosjekt om kreftrisiko blant offshorearbeidere Prosjekt om Aldring og helse Prosjekt Scenarier mot 2015 Nytt regelverk Ny HMS-melding Orienteringer om HMS-forskningen Status og drøfting fra samarbeidsprosjekter i regi av SfS Alvorlige hendelser og ulykker i næringen

8 Trepartssamarbeid arenaer for samhandling Petroleumstilsynets myndighetsforvaltning Utover generelle regler for medvirkning ved regelverksutvikling inviteres og involveres partene gjennom Eksternt referansegruppe for regelverksutvikling - ERR ERR er etablert for å legge til rette for: Åpenhet og informasjon om rammesettende dokumenter for petroleumsvirksomhet, så som: - regelverksstrategier - regelverksarbeid - tilpasning til EU/EØS og annet internasjonalt rammeverk -standardisering Utveksling av synspunkter på innhold i og erfaringer og prinsipielle fortolkninger Deltakere i ERR: Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensningstilsyn (SFT) Sosial- og helsedirektoratet/ Statens helsetilsyn (Htil) OLF NR LO NOPEF OFS TBL Lederne AAD (observatør)

9 Trepartssamarbeid eksempler på konkrete prosjekter Arbeidstakermedvirkning, herunder deltakelse i lisenskomiteer - nedsatt partssammensatt arbeidsgruppe ledet av myndighetene Rapporterer status til: Sikkerhetsforum: - være et forum for å diskutere initiere og følge opp aktuelle sikkerhets- og arbeidsmiljøspørsmål - legge til rette for et godt samarbeid mellom partene i næringen og myndighetene - være en referansegruppe for prosjekter som er eller planlegges igangsatt av partene eller av myndighetene Scenarioprosjektet 4 bilder av framtiden for HMS i petroleumsvirksomheten

10 ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE INNLEDNING OG BAKGRUNN Føringer for arbeidet, m andat, sam m ensetning og arbeidsform Føringer for arbeidet M andat Sam m ensetning A rbeidsform Sam m endrag av anbefalinger Innledende orientering om reguleringen, klargjøring av tem a, begrepsbruk Innledende orientering om reguleringen H M S-begrepet Tillitsvalgt-begrepet D e ulike arbeidsm iljøutvalgene begrep Form er for m edvirkning Styringsgruppens vurderinger og anbefalinger O rdningen m ed arbeidsm iljøutvalg Erfaringer med felles arbeidsm iljøutvalg og forholdet til virksom hetsarbeidsmiljøutvalg V erneombudsordningen Forholdet m ellom fagforeningsrepresentanter og verneom bud Tilstrekkelig tid og ressurser til VO /H VO arbeid tim erskurs Verneombudenes deltakelse på arrangementer og seminarer (møter i relevante fora) H V O og stansingsretten Arbeidsm iljøloven 30-personale Fri og uavhengig stilling M inim um skrav til kom petanse for 30-personale Særlig om arbeidstakermedvirkning knyttet til enkelte om råder M edvirkning i forbindelse m ed endringsprosesser M edvirkning i tidlig fase Medvirkning ved kontraktsinngåelser Ivaretakelse av forhold til maritime operasjoner og helikoptertransport Grensesnitt mellom norsk og utenlandsk sokkel (særlig Norge UK) Deltakelse i lisenskom iteer Tilstøtende arbeider og utredninger m ed m er N y arbeidslivslov (ALLU ) A ndre utredninger m ed m er, forskningsarbeid Administrative og økonomiske konsekvenser av anbefalte tiltak som berører endring i forskrift og/eller veiledning til forskrift FORK O RTELSER, REG ELV ERK SREFERA N SER O G V EDLEG G Endelig rapportutkast ute til annengangs høring Planlagt sluttbehandling

11 Sammendrag av anbefalinger til sammen 13 ulike hovedpunkter 1) Endringer i forskrift/veiledning Endring i forskriftstekst ( 2 AF) Presisering/utdyping i veiledningstekst 2) Bruk/implementering av anbefalinger utarbeidet av Sfs HMS forhold i kontrakter Sikker bruk av fartøy 3) Eksempler på gode praktiske ordninger som er i bruk Sikkerhetsutvalg logistikk 4) Etablering av grupper som drøfter problemstillinger videre med sikte på å komme frem til praktiske og gode ordninger Kartlegging og videreutvikling i f m 40-timers kurset (VO) Deltakelse/representasjon i utvinningstillatelser 5) Forslag til etablering av planer og beskrivelser i styrende dokumentasjon

12 Scenario-prosjektet 4 bilder av framtiden for HMS i petroleumsvirksomheten

13 Beslutningsområde Hva skal scenariene brukes til? Hva kan gjøres for å bidra til at petroleumsvirksomhet i Norge i 2015 fremdeles er en foregangsnæring når det gjelder helse, miljø og sikkerhet?

14 Scenariofokus Hvilke spørsmål skal scenariene svare på? Hvilke utfordringer når det gjelder helse, miljø og sikkerhet kan vi regne med å møte i petroleumsvirksomheten mot år 2015?

15 Sikre drivkrefter og trender * Forvitring av tekn. komp. * Aldring av infrastruktur * Teknologi blir mer kompleks og sårbar * Økt grad av fjernstyring * Forsterket klimadebatt * Sterkere miljøkrav * HMS-kultur jevn styrking * Økt mangfold i aktørbildet og i virksomheten Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D

16 Drivkreftenes usikkerhet og betydning for HMS Mindre påvirkning. Stor påvirkning Høy lavere usikkerhet Norsk sokkels attraktivitet Stor ulykke Nye store funn Fri flyt av arb.kraft -> Endret styrkeforh. m.partene Økt fokus på CSR Endring erstatningsregler Internasjonalisering/Globalisering Store norske oljeselskaper ut av Norge Økt forståelse for menneskelig begrensninger

17 Høy Scenariegrunnstruktur: Norsk sokkels attraktivitet Vertikal akse: Norsk sokkels attraktivitet Avhengig av bl.a. antall nye funn i perioden, og størrelse/drivverdighet rammebetingelsene på norsk sokkel oljepris teknologisk utvikling for økt utvinning Lav

18 Scenariegrunnstruktur: Horisontal akse: Aktørenes interessent-orientering Bærekraftig utvikling av næring og samfunn Interessent-orientering The business of business is business (M Friedman) Vidt perspektiv Samfunn Media Kunder Aksjonærer Ansatte Myndigheter Smalt perspektiv Aksjonærer Kunder

19

20 Høy Bærekraftig utvikling av næring og samfunn Norsk sokkels attraktivitet Interessentorientering The business of business is profit Vidt perspektiv Samfunn Kunder Aksjeeiere Ansatte Myndigheter Media Smalt perspektiv Aksjeiere Kunder Lav

21 Tiltak som kan iverksettes i dag hvis fremtiden blir: Klargjøre og videreutvikle CSR ift HMS - målrettet HMS-forskning Incentivordninger som stimulerer til riktige HMS-investeringer Rendyrke HMS ift velferd Utøvelse av myndighetsrollen Stram kvalifisering med fokus på arbeidsforhold ved kortsiktig drift (bla verneombudsordninger, menneskelig begrensning) Opprettholde plikt til organisatorisk tilstedeværelse Modell for HMS-lønnsomhet Fra funksjonelt til spesifikt regelverk, og krav om partssamarbeid Øket samordning mellom sokkelstater Sikre klarhet i ansvar og eierforhold Grundig kvalifisering av aktører Økt oppfølging av HMS-vilkår for alle aktørene Kontrakter og rammeavtaler Definere klare grenser mellom HMS og velferd Krav om klarhet i ansvar og eierforhold Stram kvalifisering med fokus på arbeidsforhold ved kortsiktig drift (bla verneombudsordninger, menneskelig begrensning) Stram oppfølging av detaljkrav * høy sanksjonsrisiko Modell for HMS-lønnsomhet Sterk samordning mellom sokkelstater Skjerpe plikt til organisatorisk tilstedeværelse

22 Møter med eksterne institusjoner Presentasjon av scenariestudien Felles for diskusjonene med Sintef, AFI, UiO og RF: Stor grad av gjenkjennelse i de fire scenariene Vanskelig å supplere konkrete tiltak ut over det som fremkommer i scenariene

23 Innspill fra forskningsinstitusjoner Behov for definisjon av HMS-begrepet Balansert hensyn mellom helse og økonomiske investeringer Velferd kan være viktig for sikkerheten: Er du utvilt, så bidrar du bedre til sikker atferd Kan kulturforskjeller gi seg utslag i forskjellig HMS? UK: Lojal mot prosedyrene. Hendelser pga teknisk svikt. NCS: Teknisk integritet ivaretatt- men organisatoriske feil, manglende lojalitet mot prosedyrer Bygge videre på forskning rettet mot HMS-forvaltning i UK: Hva kan vi lære?

24 Innspill fra forskningsinst. (2) God HMS er avhengig av høy kompetanse Billig arbeidskraft med lav kompetanse vil svekke HMS Strengere krav til formell kompetanse nødvendig ved økende arbeidsinnvandring Tverrfaglig kompetanse viktig for å unngå at disiplinområder blir spilt ut mot hverandre Helheten påvirker HMS: hjem/jobb arbeid/fritid Forslag om å utvikle indikatorer i forhold til de ulike scenariene hva kjennetegner en aktør med smal interressentfokus? hvordan skal man kunne sammenligne HMS i forskjellige petroleumsregioner

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002)

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002) Innst. S. nr. 169 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) Til Stortinget 1. BAKGRUNN FOR MELDINGA 1.1 Samandrag Petroleumsnæringen

Detaljer

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Denne rapporten er en fagrapport som er utarbeidet på grunnlag av fire tilsyn Petroleumstilsynet har gjennomført

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Introduksjon... 5 Tilnærmingsmåte... 9 Hvilke rammebetingelser la informantene vekt på?... 13 Lavkonjunkturen...

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Introduksjon... 5 Tilnærmingsmåte... 9 Hvilke rammebetingelser la informantene vekt på?... 13 Lavkonjunkturen... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 1 Introduksjon... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Begrepet rammebetingelser... 5 1.3 Formål og problemstillinger... 7 2 Tilnærmingsmåte... 9 2.1 Forskningsstrategi og valg av

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel. Pilotprosjektrapport 2000

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel. Pilotprosjektrapport 2000 2000 for 2000 24.4.2001 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Utvikling i risikonivå - norsk sokkel 2000 GRADERING Offentlig Unntatt off. Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig v RAPPORTNUMMER FORFATTER/SAKSBEHANDLER

Detaljer

Verneombudsordningen offshore

Verneombudsordningen offshore Verneombudsordningen offshore Historien og nye utfordringer (Arbeidsnotat. Helge Ryggvik, oktober 2005) Sett fra myndighetene finnes det to milepæler i utviklingen av et effektivt arbeid for Helse, miljø

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s.

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s. RAMAZZINI Norsk arbeidsmedisinsk forening Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 11 2004 Nr. 3 TEMA: OFFSHORE Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore

Detaljer